Sei sulla pagina 1di 5

Điều buồn nhất

(Cover by An Coong)
Transcripted by Lê Mạnh Hùng
 = 68
4     
  
 4                   
            
       
4
 4            

4 8
  
             
     
  
     
      

7

                    
                   
              
      

10
           
         
         
  
          
 

12
   
 
                   
                
           

          
 
     
 
15

      
              
      
  
              
          

17
          
              
        

        
      
         
  
19
              
      
       

             
                

21
                 

        
   
      
     
            
23

               

  
      
   

      

  
 
                 
25 
             
          
         
  
   
         


2
28
 
                  
      

    
       

30 
    

            
              
  
                
  

32   
  
                  
           
               
          
 
34
        
                                
  
       
            
   
37 
          
              
  
                 
          
  
39
                             
           
     
          
        
 
3
42 
             
               
             
          
  
 
44
    
       
            
       
          
           
    

46 
        
    
             
 
     
   
                    
    
48 
   
                    
       
 
         
        
 
50
                    

         
  
  
 
    
    
   
            
            
  
52
              
          
 
       
             


  
  
4
54 
           
 
   
              

   
        
     
    

57
      
                      
   
                
              
 

60
    
   



  
  
   

Potrebbero piacerti anche