Sei sulla pagina 1di 28

PREGHIERE LITURGICHE

Patriarcato Ecumenico- Sacra Arcidiocesi Ortodossa di Italia e Malta


Vicariato arcivescovile della Campania
Chiesa dei SS. Pietro e Paolo- Napoli

GRANDE CANONE

PARAKLITIKÒS

alla Madre di Dio


(con il Sacerdote)

1
Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Nel nome del Padre, del Figlio e del
ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. santo Spirito. Amin.

Ψαλμὸς 142. Salmo 142.

Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου


Signore, ascolta la mia preghiera,
porgi l’orecchio alla mia supplica nella
ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου
tua verità; esaudiscimi nella tua
εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου,
giustizia. E non entrare in giudizio con
καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου il tuo servo, perché non sarà
σου ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς giustificato davanti a te alcun vivente.
ζῶν

ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου Sì, il nemico ha perseguitato l’anima
ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου ἐκάθισέ με mia, ha umiliato fino a terra la mia
ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος vita, mi ha fatto sedere in luoghi
tenebrosi, come i morti dal tempo
καὶ ἠκηδίασεν ἐπ' ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου ἐν ἐμοὶ antico. .Si è abbattuto in me il mio
ἐταράχθη ἡ καρδία μου spirito, in me si è turbato il mio cuore.

ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων ἐμελέτησα ἐν Mi sono ricordato dei giorni antichi e


πᾶσι τοῖς ἔργοις σου ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν ho meditato su tutte le tue opere: sulle
σου ἐμελέτων azioni delle tue mani meditavo.

διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου ἡ ψυχή


Ho teso a te le mie mani; la mia anima,
davanti a te, come terra senz’acqua.
μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι

ταχὺ εἰσάκουσόν μου Κύριε ἐξέλιπε τὸ Presto esaudiscimi, Signore, è venuto


πνεῦμά μου· μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν meno il mio spirito; non distogliere da
σου ἀπ' ἐμοῦ καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς me il tuo volto, perché sarei simile a
καταβαίνουσιν εἰς λάκκον quelli che scendono nella fossa.

ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωῒ τὸ ἔλεός σου Fammi sentire al mattino la tua

ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα· γνώρισόν μοι Κύριε ὁδὸν


misericordia, perché in te ho sperato:
fammi conoscere, Signore, la via su cui
ἐν ᾗ πορεύσομαι ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν ψυχήν
camminare, perché a te ho levato
μου
l’anima mia.

2
ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου Κύριε πρὸς σὲ Strappami ai miei nemici, Signore,
κατέφυγον perché in te mi sono rifugiato.

δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου ὅτι σὺ εἶ Insegnami a fare la tua volontà, perché
ὁ Θεός μου τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν
tu sei il mio Dio; il tuo spirito buono
mi guiderà nella via retta.
ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ

ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου Κύριε ζήσεις με ἐν Per amore del tuo nome, Signore, mi
τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν farai vivere; nella tua giustizia trarrai
ψυχήν μου dalla tribolazione l’anima mia.

καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς Nella tua misericordia sterminerai i


ἐχθρούς μου καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς miei nemici e farai perire tutti quelli
θλίβοντας τὴν ψυχήν μου ὅτι ἐγὼ δοῦλός σού che opprimono l’anima mia, perché io

εἰμι.
sono tuo servo.

Θεός Κύριος, και επέφανεν ημίν, Il Signore è Dio e si è manifestato a noi:


ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. benedetto Colui che viene nel nome del
Signore.
-Εξομολογείσθε τω Κυρίω, και επικαλείσθε το
-Confessate il Signore e invocate il suo
όνομα το άγιον αυτού.
santo nome.
-Πάντα τα έθνη εκύκλωσάν με, και τω
-Tutte le genti mi avevano circondato, ma
ονόματι Κυρίου ήμυνάμην αυτούς.
nel Nome del Signore le ho respinte.
-Παρά Κυρίου εγένετο αύτη, και εστι
-Dal Signore è stato fatto questo, ed è
θαυμαστή εν οφθαλμοίς ημών. mirabile agli occhi nostri.

Ήχος δ' Tropari. Tono 4

Τη Θεοτόκω εκτενώς νυν προσδράμωμεν, Accorriamo dunque con fervore alla


αμαρτωλοί καί ταπεινοί, και προσπέσωμεν εν Madre di Dio, noi peccatori e miseri, e
μετανοία, κράζοντες εκ βάθους ψυχής, gettiamoci pentiti gridando dal
Δέσποινα, βοήθησον εφ’ ημίν profondo dell’anima: Aiutaci

σπλαγχνισθείσα, σπεύσον, απολλύμεθα υπό


Sovrana, mostrandoti pietosa con noi;
affrettati, perché periamo per la
3
πλήθους πταισμάτων, μη αποστρέψης σους moltitudine delle colpe. Non
δούλους κενούς, σε γαρ και μόνην ελπίδα rimandare i tuoi servi delusi, poiché
κεκτήμεθα. abbiamo Te come sola speranza.

Δόξα. Και νυν


Gloria. Ora e sempre.
Ου σιωπήσωμεν ποτέ, Θεοτόκε, τας
Mai cesseremo noi indegni di
δυναστείας σου λαλείν οι ανάξιοι, ειμή γαρ συ proclamare i tuoi poteri, o Madre di
προϊστασο πρεσβεύουσα, τις ημάς ερρύσατο Dio. Se non fossi Tu ad intercedere,
εκ τοσούτων κινδύνων; Τις δε διεφύλαξεν έως chi ci libererebbe da tanti pericoli? Chi
ci avrebbe preservati immuni sino ad
νυν ελευθέρους; Ουκ αποστώμεν, Δέσποινα,
oggi? Noi non ci allontaneremo da te,
εκ σου, σους γαρ δούλους σώζεις αεί, εκ o Sovrana, poiché sempre tu salvi i
παντοίων δεινών. tuoi servi da ogni sorta di sventura.

Ψαλμός 50. Salmo 50.


Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἐλεός Pietà di me, o Dio, secondo la tua
σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος των οἰκτιρμῶν grande misericordia, e secondo la
moltitudine delle tue compassioni,
σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου
cancella il mio delitto.
ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας
Lavami del tutto dalla mia iniquità e
μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν purificami dal mio peccato.
με
ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω καὶ ἡ Poiché la mia iniquità io conosco, e il
ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διὰ παντὸς mio peccato è dinanzi a me in ogni
tempo.
σοὶ μόνω ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν
Contro te solo ho peccato, e il male
ἐνώπιόν σου ἐποίησα ὅπως ἂν δικαιωθῇς davanti a te ho fatto: così che tu sia
ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ riconosciuto giusto nelle tue parole, e
κρίνεσθαί σε vinca quando sei giudicato.
ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην καὶ ἐν Ecco che nelle iniquità sono stato
ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου· concepito, e nei peccati, nel piacere, mi
ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας τὰ ἄδηλα ha concepito mia madre.
Ecco, la verità hai amato: le cose
καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς
occulte e i segreti della tua sapienza
μοι. mi hai manifestato.
ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ καὶ καθαρισθήσομαι, Mi aspergerai con issopo e sarò
πλυνεῖς με καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι purificato; mi laverai, e sarò fatto più
bianco della neve.
4
ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην Mi farai udire esultanza e gioia,
ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα esulteranno le ossa umiliate.
ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν Distogli il tuo volto dai miei peccati, e
ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου cancella tutte le mie iniquità.
ἐξάλειψον
καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοὶ ὁ Θεὸς Un cuore puro crea in me, o Dio, e uno
καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς spirito retto rinnova nelle mie viscere.
ἐγκάτοις μου
μὴ ἀπορρίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου Non rigettarmi dal tuo volto, e il tuo
σου καὶ τὸ πνεῦμά σου τὸ ἅγιόν μὴ spirito santo non togliere da me.
ἀντανέλῃς ἀπ' ἐμοῦ
ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου Rendimi l’esultanza della tua salvezza,
σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με e confermami con lo spirito che guida.
διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου καὶ Insegnerò agli iniqui le tue vie, e gli
ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι empi a te ritorneranno.

ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων ὁ Θεὸς, ὁ Θεὸς τῆς Liberami dal sangue, o Dio, Dio della
σωτηρίας μου ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά mia salvezza, e la mia lingua celebrerà
μου τὴν δικαιοσύνην σου con esultanza la tua giustizia.
Κύριε τὰ χείλη μου ἀνοίξεις καὶ τὸ στόμα Signore, apri le mie labbra, e la mia
μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου bocca proclamerà la tua lode.

ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν ἔδωκα ἂν, Certo, se tu avessi voluto un sacrificio,


ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις lo avrei dato: di olocausti non ti
θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον compiacerai. Sacrificio a Dio è uno
καρδίαν συντετριμμένην καὶ spirito contrito: un cuore contrito e
τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει umiliato Dio non lo disprezzerà.
ἀγάθυνον Κύριε ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Benefica, Signore, nel tuo
Σιὼν καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη compiacimento, Sion, e siano edificate
Ἱερουσαλήμ le mura di Gerusalemme.
τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης
Allora ti compiacerai del sacrificio di
ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα, τότε
giustizia, dell’oblazione e di olocausti;
ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου
allora offriranno vitelli sul tuo altare.
μόσχους
5
Ο ΚΑΝΩΝ Ἦχος πλ. δ' CANONE Tono pl. 4.
Poema del Re Teodoro Duka Lascari.
ᾨδὴ α' Ὁ Εἱρμὸς
Ode 1.: Cantico di Mosè. Irmós.
Ἁρματηλάτην Φαραὼ ἐβύθισε,
La verga di Mosè che operava prodigi,
τερατουργοῦσα ποτέ, μωσαϊκὴ ῥάβδος, inabissò un tempo il faraone alla testa
σταυροτύπως πλήξασα καὶ διελοῦσα dei suoi carri, percuotendo il mare in
θάλασσαν, Ἰσραὴλ δὲ φυγάδα, πεζὸν forma di croce e dividendolo, mentre
salvò Israele fuggiasco che passava a
ὁδίτην διέσωσεν, ᾆσμα τῷ Θεῷ
piedi asciutti, intonando un canto a
ἀναμέλποντα.
Dio. .
Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμάς Santissima Madre di Dio, salvaci
Των λυπηρῶν ἐπαγωγαὶ χειμάζουσι τὴν Gli assalti del dolore si abbattono
ταπεινήν μου ψυχήν, καὶ συμφορῶν νέφη, tempestosi sulla mia povera anima, e
τὴν ἐμὴν καλύπτουσι, καρδίαν
nubi di sventure coprono il mio cuore,
o sposa di Dio: tu dunque, che hai
Θεονύμφευτε, ἀλλ' ἡ φῶς τετοκυῖα, τὸ
partorito la luce divina che precede i
θεῖον καὶ προαιώνιον, λάμψον μοι τὸ φῶς secoli, fa' risplendere su di me la luce
τὸ χαρμόσυνον. gioiosa.

Ἐξ ἀμέτρητων ἀναγκῶν καὶ θλίψεων, καὶ Liberato da angustie e tribolazioni


senza numero, da nemici ostili e dalle
ἐξ ἐχθρῶν δυσμενῶν, καὶ συμφορῶν βίου,
sventure della vita, o tutta pura,
λυτρωθεὶς Πανάχραντε, τῇ κραταιᾷ inneggio alla forza della tua potenza,
δυνάμει σου, ἀνυμνῶ μεγαλύνω, τὴν magnifico la tua smisurata
ἄμετρόν σου συμπάθειαν, καὶ την εἰς ἐμέ compassione e la consolazione che da
σου παράκλησιν. te mi viene.
Δόξα. Gloria.
Νῦν πεποιθὼς ἐπὶ τὴν σὴν κατέφυγον, Fiducioso mi sono rifugiato nel tuo
ἀντίληψιν κραταιάν, καὶ πρὸς τὴν σὴν vigoroso soccorso, con tutto il cuore
sono accorso sotto la tua protezione, e
σκέπην, ὁλοψύχως ἔδραμον, καὶ γόνυ
piego il ginocchio, o Sovrana, gemo e
κλίνω Δέσποινα, καὶ θρηνῶ καὶ στενάζω,
mi lamento: Non trascurare la mia
μὴ με παρίδῃς τὸν ἄθλιον, τῶν miseria, o asilo dei cristiani.
Χριστιανῶν καταφύγιον.

Καὶ νῦν. Ora e sempre.


Οὐ σιωπήσω τοῦ βοᾶν τρανώτατα, τὰ Non cesserò di proclamare
μεγαλεῖα τὰ σά· εἰμὴ γὰρ σὺ Κόρη, chiaramente le tue magnificenze: se tu,
o Vergine, non avessi sempre
πάντοτε προΐστασο, ὑπὲρ ἐμοῦ
6
πρεσβεύουσα, τῷ Υἱῷ καὶ Θεῷ σου, τὶς ἐκ interposto la tua intercessione a mio
τοσούτου με κλύδωνος, καὶ δεινῶν favore presso il tuo Figlio e Dio, chi mi
avrebbe potuto liberare da una tale
κινδύνων ἐρρύσατο.
tempesta e da angosciosi pericoli?

Διάσωσον, ἀπὸ κινδύνων, τοὺς δούλους Salva dai pericoli i tuoi servi, o Madre
σου, Θεοτόκε, ὅτι πάντες μετὰ Θεόν, εἰς di Dio, perché, dopo Dio, è in te che
σὲ καταφεύγομεν, ὡς ἄρρηκτον τεῖχος καὶ noi tutti ci rifugiamo, inespugnabile
baluardo e protezione.
προστασίαν.

Ἐπίβλεψον, ἐν εὐμενείᾳ, πανύμνητε Guarda con clemenza, o Madre di Dio


Θεοτόκε, ἐπὶ τὴν ἐμὴν χαλεπὴν τοῦ degna di ogni canto, al penosissimo
σώματος κάκωσιν, καὶ ἴασαι τῆς ψυχῆς male del mio corpo, e sana il dolore
della mia anima.
μου τὸ ἄλγος.

ᾨδὴ γ' Ὁ Εἱρμὸς


Ode 3.: Cantico di Anna. Irmós.
Οὐρανίας ἁψῖδος, ὀροφουργὲ Κύριε, καί
Signore, creatore della volta celeste
τῆς Ἐκκλησίας δομῆτορ, σὺ με che ci ricopre, e fondatore della
στερέωσον, ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ σῇ, τῶν Chiesa, rafforzami nel tuo amore, o
ἐφετῶν ἡ ἀκρότης, τῶν πιστῶν τὸ vertice di ogni desiderio, sostegno dei
στήριγμα, μόνε φιλάνθρωπε.
fedeli, solo amico degli uomini.

Ἀπορήσας ἐκ πάντων, ὀδυνηρῶς κράζω Tropari.


Privo di ogni risorsa, nel dolore a te
σοι· πρόφθασον θερμὴ προστασία, καὶ
grido: Vieni, o fervida protettrice e
σὴν βοήθειαν, δὸς μοι τῷ δούλῳ σου, τῷ
porgi il tuo aiuto al tuo servo misero e
ταπεινῷ καὶ ἀθλίῳ, τῷ τὴν σὴν ἀντίληψιν, infelice che ardentemente desidera il
ἐπιζητοῦντι θερμῶς. tuo soccorso.

Ἐθαυμάστωσας ὄντως, νῦν ἐπ' ἐμοὶ Davvero hai reso mirabili, o Sovrana, i
Δέσποινα, τὰς εὐεργεσίας σου Κόρη, καὶ tuoi benefici verso di me, o Vergine, e
τὰ ἐλέη σου· ὅθεν δοξάζω σε, καὶ ἀνυμνῶ le tue misericordie: io dunque ti
glorifico, e canto e onoro la tua ricca e
καὶ γεραίρω, τὴν πολλὴν καὶ ἄμετρον,
smisurata sollecitudine.
κηδεμονίαν σου.

7
Δόξα. Gloria.
Καταιγὶς με χειμάζει, τῶν συμφορῶν Il turbine delle sventure infuria su di
Δέσποινα, καί τῶν λυπηρῶν τρικυμίαι, me, o Sovrana, e i marosi delle pene
καταποντίζουσιν· ἀλλὰ προφθάσασα, mi sommergono: ma tu porgimi
χεῖρά μοι δὸς βοηθείας, ἡ θερμὴ sollecita l'aiuto della tua mano, o mia
fervida soccorritrice e difesa.
ἀντίληψις, καὶ προστασία μου.
Καὶ νῦν.
Ora e sempre.
Ἀληθῆ Θεοτόκον, ὁμολογῶ Δέσποινα, σὲ Proclamo vera Madre di Dio, o
τὴν τοῦ θανάτου τὸ κράτος, Sovrana, te che hai annientato la forza
ἐξαφανίσασαν· ὡς γὰρ φυσίζωος, ἐκ τῶν della morte: tu infatti, datrice di vita,
dalle catene dell'ade hai tratto alla vita
δεσμῶν τῶν τοῦ ᾅδου, πρὸς ζωὴν
me che ero caduto a terra.
ἀνήγαγες, εἰς γῆν με ῥεύσαντα.

Διάσωσον ἀπὸ κινδύνων τους δούλους Salva dai pericoli i tuoi servi, o Madre
σου Θεοτόκε, ὅτι πάντες μετὰ Θεὸν εἰς σὲ di Dio, perché, dopo Dio, è in te che
καταφεύγομεν, ὡς ἄρρηκτον τεῖχος καὶ noi tutti ci rifugiamo, inespugnabile
baluardo e protezione.
προστασίαν.

Ἐπίβλεψον ἐν εὐμενείᾳ πανύμνητε Guarda con clemenza, o Madre di Dio


Θεοτόκε, ἐπὶ τὴν ἐμὴν χαλεπήν τοῦ degna di ogni canto, al penosissimo
σώματος κάκωσιν, καὶ ἴασαι τῆς ψυχῆς male del mio corpo, e sana il dolore
della mia anima.
μου τὸ ἄλγος.

8
Ἱερεὺς Il sacerdote fa quindi memoria di
coloro per i quali si dice la Paràklisis:
Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἐλεὸς Pietà di noi, o Dio, secondo la tua
Σου, δεόμεθά Σου, ἐπάκουσον καὶ grande misericordia, ti preghiamo:
esaudiscici e abbi pietà di noi.
ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον3)
(
Coro: Kyrie, eleison. (Tre volte)
Ancora preghiamo per il nostro
Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Arcivescovo (nome) e per tutti i
ἡμῶν (δεῖνος) καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ
cristiani pii e ortodossi.
ἡμῶν ἀδελφότητος. Κύριε ἐλέησον3)
( Coro: Kyrie, eleison. (Tre volte)
Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, Ancora preghiamo perché tutti i servi
ὑγείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως, di Dio, cristiani pii e ortodossi, che
abitano o si trovano in questa città, i
συγχωρήσεως καὶ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν
parrocchiani, i consiglieri, i
τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ, πάντων τῶν
frequentatori e quanti si dedicano a
εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν, τῶν questo santo tempio, ottengano
κατοικούντων καὶ παρεπιδημούντων ἐν τῇ misericordia, vita, pace, salute,
(πόλει) ταύτῃ, τῶν ἐνοριτῶν, ἐπιτρόπων, salvezza, visita divina, perdono e
συνδρομητῶν καὶ ἀφιερωτῶν τοῦ ἁγίου
remissione dei peccati.
Coro: Kyrie, eleison. (Tre volte)
ναοῦ τούτου. Κύριε ἐλέησον3)
(
Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ, Ancora preghiamo per il servo di Dio
(ὀνόματα)
. (nome).
Κύριε ἐλέησον3)
( Coro: Kyrie, eleison. (Tre volte)
Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς Poiché tu sei Dio misericordioso e
amico degli uomini, e a te rendiamo
ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν
gloria: al Padre, al Figlio e al santo
ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Spirito, ora e sempre e nei secoli dei
Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τους secoli.
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Coro: Amin.
Κάθισμα Ἦχος β'
Τὰ ἄνω ζητῶν Káthisma. Tono 2.
Fervida avvocata e baluardo
Πρεσβεία θερμή, καὶ τεῖχος
inespugnabile, fonte di misericordia,
ἀπροσμάχητον, ἐλέους πηγή, τοῦ κόσμου rifugio del mondo, insistentemente a
καταφύγιον, ἐκτενῶς βοῶμέν σοι· Θεοτόκε te gridiamo: Madre di Dio Sovrana,
Δέσποινα, πρόφθασον, καὶ ἐκ κινδύνων vieni presto a liberarci dai pericoli, tu
λύτρωσαι ἡμᾶς, ἡ μόνη ταχέως che sola ti poni senza indugio a nostra
difesa.
προστατεύουσα.

9
ᾨδὴ δ' Ode 4.: Cantico di Abacuc. Irmós.
Σύ μου ἰσχὺς Κύριε, σύ μου καὶ δύναμις, Tu sei il mio vigore, Signore, tu la mia
σὺ Θεός μου, σύ μου ἀγαλλίαμα, ὁ forza, tu il mio Dio, tu la mia
πατρικούς, κόλπους μὴ λιπών, καὶ τὴν esultanza, tu, che senza abbandonare
ἡμετέραν, πτωχείαν ἐπισκεψάμενος· διὸ il seno del Padre, hai visitato la nostra
povertà; per questo, insieme al profeta
σύν τῷ προφήτῃ, Ἀββακοὺμ σοι
Abacuc, a te acclamo: Gloria alla tua
κραυγάζω· Τῇ δυνάμει σου δόξα
potenza, o amico degli uomini.
φιλάνθρωπε.
Tropari.
Καὶ ποῦ λοιπόν, ἄλλην εὑρήσω ἀντίληψιν; Dove potrò mai trovare un altro
ποῦ προσφύγω; ποῦ δὲ καὶ σωθήσομαι; soccorso? Dove mai mi rifugerò? Dove
troverò salvezza? Quale premuroso
τίνα θερμὴν ἔξω βοηθόν, θλίψεσι τοῦ βίου
aiuto potrò avere, sbattuto come sono,
καὶ ζάλαις οἴμοι! κλονούμενος; Εἰς σὲ
ahimè, dalle tribolazioni e dalle
μόνην ἐλπίζω, καὶ θαρρῶ καὶ καυχῶμαι, tempeste della vita? In te sola io spero,
καὶ προστρέχω τῇ σκέπῃ σου σῶσον με. in te confido e mi vanto, e sotto la tua
protezione mi rifugio: salvami!
Τὸν ποταμόν, τὸν γλυκερόν τοῦ ἐλέους
Io magnifico e proclamo il dolce fiume
σου, τὸν πλουσίαις δωρεαῖς δροσίσαντα, della tua misericordia che irrora con
τὴν παναθλίαν καὶ ταπεινήν, πάναγνε ricchi doni, o tutta pura, la mia
ψυχήν μου, τῶν συμφορῶν καί τῶν infelicissima e misera anima, riarsa
θλίψεων, καμίνῳ φλογισθεῖσαν, μεγαλύνω entro la fornace delle sventure e delle
tribolazioni; e mi rifugio sotto la tua
κηρύττω, καὶ προστρέχω τῇ σκέπῃ σου
protezione: salvami!
σῶσον με.

Δόξα. Gloria.
Σὲ τὴν ἁγνήν, σὲ τὴν Παρθένον καὶ In te sola, la pura, la Vergine,
l'immacolata, io ho un baluardo
ἄσπιλον, μόνην φέρω, τεῖχος
inespugnabile, un rifugio, una
ἀπροσμάχητον, καταφυγὴν σκέπην
protezione potente, uno scudo di
κραταιάν, ὅπλον σωτηρίας μὴ με παρίδῃς salvezza: non disprezzare me, il
τὸν ἄσωτον, ἐλπὶς ἀπηλπισμένων, dissoluto, tu che sei speranza dei
ἀσθενῶν συμμαχία, θλιβομένων χαρὰ καὶ disperati, alleata dei deboli, gioia e
ἀντίληψις.
soccorso dei tribolati.

10
Καὶ νῦν. Ora e sempre.
Πῶς ἐξειπεῖν, σοῦ κατ' ἀξίαν δυνήσομαι,
Come potrò degnamente narrare, o
τοὺς ἀμέτρους, οἰκτιρμοὺς ὦ Δέσποινα,
Sovrana, gli innumerevoli atti della
τοὺς τὴν ἐμὴν πάντοτε ψυχήν, δεινῶς tua continua pietà effusi come acqua
πυρουμένην, ὡς ὕδωρ περιδροσίσαντας; sulla mia anima terribilmente riarsa?
Ἀλλ' ὢ τῆς σῆς προνοίας, καί τῆς Oh, la tua provvidenza e i tuoi
εὐεργεσίας, ἧς ἀφθόνως αὐτὸς benefici, di cui ho largamente goduto!
παραπήλαυσα!

Διάσωσον, ἀπὸ κινδύνων, τοὺς δούλους Salva dai pericoli i tuoi servi, o Madre
σου, Θεοτόκε, ὅτι πάντες μετὰ Θεόν, εἰς di Dio, perché, dopo Dio, è in te che
σὲ καταφεύγομεν, ὡς ἄρρηκτον τεῖχος καὶ noi tutti ci rifugiamo, inespugnabile
baluardo e protezione.
προστασίαν.

Ἐπίβλεψον, ἐν εὐμενείᾳ, πανύμνητε Guarda con clemenza, o Madre di Dio


Θεοτόκε, ἐπὶ τὴν ἐμὴν χαλεπὴν τοῦ degna di ogni canto, al penosissimo
σώματος κάκωσιν, καὶ ἴασαι τῆς ψυχῆς male del mio corpo, e sana il dolore
μου τὸ ἄλγος. della mia anima.

ᾨδὴ ε' Ode 5.: Cantico di Isaia. Irmós.


Ἵνα τὶ με ἀπώσω, ἀπό τοῦ προσώπου Perché mi hai respinto dal tuo volto,
σου τὸ φῶς τὸ ἄδυτον, καὶ ἐκάλυψέ με, τὸ luce senza tramonto, e mi ha ricoperto,
ἀλλότριον σκότος τὸν δείλαιον. Ἀλλ' me infelice, la tenebra ostile?
ἐπίστρεψόν με, καὶ πρὸς τὸ φῶς τῶν Convertimi, dunque, ti prego, e dirigi
le mie vie verso la luce dei tuoi
ἐντολῶν σου, τὰς ὁδούς μου κατεύθυνον
comandamenti.
δέομαι.
Tropari.
Εὐχαρίστως βοῶ σοι· χαῖρε
Grato a te acclamo: Gioisci Vergine
Μητροπάρθενε, χαῖρε Θεόνυμφε χαῖρε Madre; gioisci, sposa di Dio; gioisci,
θεία σκέπη, χαῖρε ὅπλον καὶ τεῖχος divino rifugio; gioisci, scudo e
ἀπόρθητον, χαῖρε προστασία, καὶ βοηθὲ muraglia inespugnabile; gioisci,
καὶ σωτηρία, τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων protezione, aiuto e salvezza di quanti
a te ricorrono con fede.
ἐκ πίστεως.

11
Οἱ μισοῦντες με μάτην, βέλεμνα καὶ ξίφη Quanti mi odiano invano hanno
καὶ λάκκον ηὐτρέπισαν, καὶ ἐπιζητοῦσι, τὸ preparato dardi, spada e fossa, e
cercano di straziare il mio
πανάθλιον σῶμα σπαράξαι μου, καὶ
infelicissimo corpo, e cercano di
καταβιβάσαι, πρὸς γῆν Ἁγνὴ ἐπιζητοῦσιν· gettarlo a terra, o pura: ma tu
ἀλλ' ἐκ τούτων προφθάσασα σῶσόν με. previenili e salvami da loro.

Δόξα. Gloria.
Ἀπὸ πάσης ἀνάγκης, θλίψεως καὶ νόσου Salvami da ogni angustia,
καὶ βλάβης με λύτρωσαι, καὶ τῇ σῇ tribolazione, malattia e danno; con la
δυνάμει, ἐν τῇ σκέπῃ σου φύλαξον tua potenza custodiscimi incolume,
sotto la tua protezione, da ogni
ἄτρωτον, ἐκ παντὸς κινδύνου, καὶ ἐξ
pericolo e dai nemici che mi fanno
ἐχθρῶν τῶν πολεμούντων, καὶ μισούντων guerra e mi odiano, o Vergine degna
με Κόρη πανύμνητε. di ogni canto.

Καὶ νῦν.
Ora e sempre.
Τὶ σοι δῶρον προσάξω, τῆς εὐχαριστίας Che dono ti offrirò, in rendimento di
ἀνθ' ὧνπερ ἀπήλαυσα, τῶν σῶν grazie, per tutti i doni tuoi di cui ho
δωρημάτων, καί τῆς σῆς ἀμέτρητου goduto, e per la tua smisurata bontà?
Glorifico, canto e magnifico la tua
χρηστότητος; Τοιγαροῦν δοξάζω,
ineffabile compassione per me.
ὑμνολογῶ καὶ μεγαλύνω, σοῦ τὴν ἄμετρον
πρός με συμπάθειαν.

Διάσωσον, ἀπὸ κινδύνων, τοὺς δούλους Salva dai pericoli i tuoi servi, o Madre
σου, Θεοτόκε, ὅτι πάντες μετὰ Θεόν, εἰς di Dio, perché, dopo Dio, è in te che
σὲ καταφεύγομεν, ὡς ἄρρηκτον τεῖχος καὶ noi tutti ci rifugiamo, inespugnabile
baluardo e protezione.
προστασίαν.

Ἐπίβλεψον, ἐν εὐμενείᾳ, πανύμνητε Guarda con clemenza, o Madre di Dio


Θεοτόκε, ἐπὶ τὴν ἐμὴν χαλεπὴν τοῦ degna di ogni canto, al penosissimo
σώματος κάκωσιν, καὶ ἴασαι τῆς ψυχῆς male del mio corpo, e sana il dolore
della mia anima.
μου τὸ ἄλγος.

12
ᾨδὴ ς' Ode 6.: Cantico di Giona. Irmós.
Τὴν δέησιν, ἐκχεῶ πρὸς Κύριον, καὶ αὐτῷ Effondo la mia supplica davanti al
Signore, e a lui espongo le mie
ἀπαγγελῶ μου τὰς θλίψεις, ὅτι κακῶν ἡ
tribolazioni, perché è ricolma di mali
ψυχή μου ἐπλήσθη, καὶ ἡ ζωή μου τῷ ᾅδῃ la mia anima e la mia vita è vicina
προσήγγισε καὶ δέομαι ὡς Ἰωνᾶς· Ἐκ all'ade; come Giona prego: Dalla
φθορᾶς ὁ Θεός με ἀνάγαγε. corruzione, o Dio, fammi risalire.
Tropari.
Τὰ νέφη, τῶν λυπηρῶν ἐκάλυψαν, τὴν Le nubi dei dolori hanno ricoperto la
ἀθλίαν μου ψυχὴν καὶ καρδίαν, καὶ mia povera anima, il mio povero
σκοτασμὸν ἐμποιοῦσι μοι Κόρη, ἀλλ' ἡ cuore, e infondono in me la tenebra, o
Vergine. Ma tu che hai generato la
γεννήσασα φῶς τὸ ἀπρόσιτον, ἀπέλασον
luce inaccessibile, cacciale lontano da
ταῦτα μακράν, τῇ ἐμπνεύσει τῆς θείας
me col soffio della tua divina
πρεσβείας σου. intercessione.

Παράκλησιν, ἐν ταῖς θλίψεσιν οἶδα, καί Ti so consolazione nelle afflizioni e


τῶν νόσων ἰατρὸν σε γινώσκω, καὶ medico nelle malattie, distruzione
παντελῆ συντριμμὸν τοῦ θανάτου, καὶ totale della morte, fiume inesauribile
ποταμὸν τῆς ζωῆς ἀνεξάντλητον, καὶ di vita e soccorso rapido e immediato
per quanti sono nelle sventure.
πάντων τῶν ἐν συμφοραῖς, ταχινὴν καὶ
ὀξεῖαν ἀντίληψιν.
Δόξα. Gloria.
Οὐ κρύπτω σου, τὸν βυθὸν τοῦ ἐλέους, Non nascondo l'abisso della tua
καὶ τὴν βρύσιν τῶν ἀπείρων θαυμάτων, misericordia, la fonte dei tuoi infiniti
prodigi, e la sorgente davvero perenne
καὶ τὴν πηγὴν τὴν ἀέναον ὄντως, τῆς
della tua compassione per me, o
πρὸς ἐμὲ συμπαθείας σου Δέσποινα· ἀλλ'
Sovrana: ma a tutti li proclamo, li
ἅπασιν ὁμολογῶ, καὶ βοῶ καὶ κηρύττω καὶ grido, li annuncio e li dichiaro.
φθέγγομαι.
Καὶ νῦν.
Ora e sempre.
Ἐκύκλωσαν, αἱ τοῦ βίου με ζάλαι, ὥσπερ Le tempeste della vita mi hanno
μέλισσαι κηρίον Παρθένε, καὶ τὴν ἐμὴν circondato come api il favo, o Vergine,
κατασχοῦσαι καρδίαν, κατατιτρώσκουσι e stringendo il mio cuore, lo feriscono
βέλει τῶν θλίψεων· ἀλλ' εὕροιμί σε col dardo delle tribolazioni: ma possa
io avere te, o tutta immacolata, per
βοηθόν, καὶ διώκτην καὶ ῥύστην
aiutarmi, per respigerle e liberarmi.
Πανάχραντε.

13
Διάσωσον, ἀπὸ κινδύνων, τοὺς δούλους Salva dai pericoli i tuoi servi, o Madre
σου, Θεοτόκε, ὅτι πάντες μετὰ Θεόν, εἰς di Dio, perché, dopo Dio, è in te che
noi tutti ci rifugiamo, inespugnabile
σὲ καταφεύγομεν, ὡς ἄρρηκτον τεῖχος καὶ
baluardo e protezione.
προστασίαν.

Ἄχραντε, ἡ διὰ λόγου τὸν Λόγον Guarda con clemenza, o Madre di Dio
ἀνερμηνεύτως, ἐπ' ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν degna di ogni canto, al penosissimo
male del mio corpo, e sana il dolore
τεκοῦσα, δυσώπησον, ὡς ἔχουσα
della mia anima.
μητρικὴν παρρησίαν.

Ἱερεὺς Il sacerdote
Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἔλεός Pietà di noi, o Dio, secondo la tua
Σου, δεόμεθά Σου, ἐπάκουσον καὶ grande misericordia, ti preghiamo:
esaudiscici e abbi pietà di noi.
ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον3)
(
Coro: Kyrie, eleison. (Tre volte)
Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Ancora preghiamo per il nostro
ἡμῶν (δεῖνος) καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ Arcivescovo e per tutti i nostri fratelli
ἡμῶν ἀδελφότητος. Κύριε ἐλέησον3)
( in Cristo. Coro: Kyrie, eleison. (3v)
Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, Ancora preghiamo perché tutti i servi
ὑγείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως, di Dio, cristiani pii e ortodossi, che
abitano o si trovano in questa città, i
συγχωρήσεως καὶ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν
parrocchiani, i consiglieri, i
τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ, πάντων τῶν frequentatori e quanti si dedicano a
εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν, τῶν questo santo tempio, ottengano
κατοικούντων καὶ παρεπιδημούντων ἐν τῇ misericordia, vita, pace, salute,
πόλει ταύτῃ, τῶν ἐνοριτῶν, ἐπιτρόπων, salvezza, visita divina, perdono e
remissione dei peccati.
συνδρομητῶν καὶ ἀφιερωτῶν τοῦ ἁγίου
Coro: Kyrie, eleison. Tre volte.
ναοῦ τούτου. Κύριε ἐλέησον3)
(
Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ, Ancora preghiamo per il servo di Dio
(ὀνόματα)
. (nome). Coro: Kyrie, eleison. Tre volte.
Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς Poiché tu sei Dio misericordioso e
amico degli uomini, e a te rendiamo
ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν
gloria: al Padre, al Figlio e al santo
ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ
Spirito, ora e sempre e nei secoli dei
Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τους secoli.
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Coro: Amin.

14
Κοντάκιον Ἦχος β' Dopo 1'ekfónisis, kondàkion. Tono 2.
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, Avvocata mai confusa dei cristiani,
μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ stabile mediatrice presso il Creatore,
παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, non disprezzare le supplici voci dei
ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν peccatori, ma accorri in aiuto, tu che
sei buona, di quelli che a te gridano
βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς
cori fede: Presto intercedi per noi,
κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς
affrettati a salvarci, tu che sempre
πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ proteggi chi ti onora, o Genitrice di
προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν Dio.
τιμώντων σε.

Α' Ἀντίφωνον Ἦχος δ' Anavathmí. Antifona 1. del tono 4.


Ἐκ νεότητός μου, πολλὰ πολεμεῖ με πάθη, Fin dalla mia giovinezza molte
passioni mi fan guerra, ma soccorrimi
ἀλλ' αὐτὸς ἀντιλαβοῦ, καὶ σῶσον, Σωτήρ
tu, o mio Salvatore, e salvami. (Due
μου. (δίς)
volte)

Οἱ μισοῦντες Σιών, αἰσχύνθητε ἀπὸ τοῦ O voi che odiate Sion, siate confusi dal
Κυρίου· ὡς χόρτος γάρ, πυρὶ ἔσεσθε Signore: sì, come erba al fuoco
ἀπεξηραμμένοι. (δίς)
resterete riarsi. (Due volte)

Δόξα. Gloria.
Ἁγίῳ Πνεύματι, πᾶσα ψυχὴ ζωοῦται, καὶ Dal Santo Spirito ogni anima è
καθάρσει ὑψοῦται, λαμπρύνεται τῇ vivificata, con la purificazione è
Τριαδικῇ μονάδι, ἱεροκρυφίως. innalzata, in virtú della Monade trina
è resa fulgente, in sacro mistero.

Καὶ νῦν. Ora e sempre.


Ἁγίῳ Πνεύματι, ἀναβλύζει τὰ τῆς χάριτος Per il Santo Spirito scaturiscono i flutti
ῥεῖθρα, ἀρδεύοντα ἅπασαν τὴν κτίσιν, della grazia, che irrigano tutta la
πρὸς ζωογονίαν. creazione per renderla feconda.

15
Προκείμενον Prokímenon.
Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ Ricorderò il tuo nome di generazione
in generazione.
γενεᾷ καὶ γενεᾷ
Στίχ. Ἄκουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε, καὶ Stico: Ascolta, figlia, guarda e piega il
κλῖνον τὸ οὖς σου, καὶ ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ tuo orecchio, dimentica il tuo popolo e
σου, καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου, καὶ la casa di tuo padre, e bramerà il re la
ἐπιθυμήσει ὁ Βασιλεὺς τοῦ κάλλους σου. tua bellezza.

Τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ Il tuo nome di generazione in


γενεᾷ μνησθήσομαι. generazione ricorderò.

Ἱερεὺς Καὶ ὑπέρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡμᾶς


Sacerdote: Perché possiamo essere
fatti degni di ascoltare il santo
τῆς ἀκροάσεως τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου,
vangelo: preghiamo il Signore nostro
Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν ἱκετεύσωμεν. Dio.
Χορὸς Κύριε, ἐλέησον (γ'). Coro: Kyrie, eleison. (Tre volte)
Ἱερεὺς Σοφία. Ὀρθοί, ἀκούσωμεν τοῦ Sacerdote: Sapienza, in piedi,
ἁγίου Εὐαγγελίου. ascoltiamo il santo vangelo.
Pace a tutti.
Εἰρήνη πᾶσι.
Χορὸς Καὶ τῷ Πνεύματί σου. Coro: E al tuo spirito.
Ἱερεὺς Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ἁγίου Sacerdote: Lettura del santo vangelo
Εὐαγγελίου. secondo Luca.

Ἱερεὺς Πρόσχωμεν. Sacerdote: Stiamo attenti.


Χορὸς Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Coro: Gloria a te, Signore, gloria a te.

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς In quel tempo, Gesú entrò in un


κώμην τινά, γυνὴ δέ τις, ὀνόματι Μάρθα, villaggio, e una donna di nome Marta
ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. Καὶ lo accolse nella sua casa. Essa aveva
una sorella, di nome Maria, la quale
τῇδε ἦν ἀδελφή, καλουμένη Μαρία, ἣ καὶ
sedutasi ai piedi di Gesú, ascoltava la
παρακαθήσασα παρά τοὺς πόδας τοῦ
sua parola; Marta invece era tutta
Ἰησοῦ, ἤκουε τῶν λόγων αὐτοῦ ἡ δὲ presa dai molti servizi. Pertanto,
Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν fattasi avanti, disse: Signore, non ti
διακονίαν, ἐπιστᾶσα δὲ εἶπε· Κύριε, οὐ curi che mia sorella mi ha lasciata sola
μέλει σοι, ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με a servire? Dille dunque che mi aiuti.

κατέλιπε διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι


16
συναντιλάβηται. Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς Ma Gesú le rispose: Marta, Marta, tu ti
εἶπεν αὐτῇ· Μάρθα, Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ preoccupi e ti agiti per molte cose, ma
una sola è la cosa di cui c'è bisogno.
τυρβάζῃ περὶ πολλὰ, ἑνὸς δέ ἐστι χρεία.
Maria si è scelta la parte migliore, che
Μαρία δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, non le sarà tolta. Mentre diceva
ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ' αὐτῆς. questo, una donna alzò la voce di
Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα, mezzo alla folla e disse: Beato il ventre
ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου che ti ha portato e il seno da cui hai
preso il latte! Ma egli disse: Beati
εἶπεν αὐτῷ· Μακαρία ἡ κοιλία ἡ
piuttosto coloro che ascoltano la
βαστάσασά σε καὶ μαστοί, οὓς ἐθήλασας.
parola di Dio e la osservano.
Αὐτὸς δὲ εἶπε· Μενοῦν γε, μακάριοι οἱ
ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ
φυλάσσοντες αὐτόν.
Coro: Gloria a te, Signore, gloria a te.
Δόξα. Ἦχος β' Gloria. Tono 2.
Πάτερ, Λόγε, Πνεῦμα, Τριὰς ἡ ἐν Μονάδι, Padre, Verbo, Spirito, Triade nella
ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐμῶν Monade, cancella la moltitudine delle
ἐγκλημάτων. mie colpe.

Καὶ νῦν. Ora e sempre.


Ταῖς τῆς Θεοτόκου, πρεσβείαις, Ἐλεῆμον, Per l'intercessione della Genitrice di
ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐμῶν Dio, cancella, o misericordioso, la
ἐγκλημάτων. moltitudine delle mie colpe.

Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα Stico: Pietà di me, o Dio, secondo la
ἔλεός σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν
tua grande misericordia, e secondo la
moltitudine delle tue compassioni,
οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.
cancella il mio delitto.

Ἦχος πλ. β 'Ὅλην ἀποθέμενοι Tono pl. 2. Riposta nei cieli.


Μὴ καταπιστεύσῃς με, ἀνθρωπίνη Non affidarmi a una protezione
προστασία, Παναγία δέσποινα, ἀλλὰ umana, o Sovrana santissima, ma
accogli la preghiera del tuo servo: la
δέξαι δέησιν, τοῦ ἱκέτου σου· θλίψις γὰρ
tribolazione mi stringe, non riesco a
ἔχει με, φέρειν οὐ δύναμαι, τῶν δαιμόνων sopportare le frecce dei demoni; non
τὰ τοξεύματα, σκέπην οὐ κέκτημαι, οὐδὲ ho protezione, né ho dove rifugiarmi,
ποῦ προσφύγω ὁ ἄθλιος, perché da ogni parte, me infelice!,

17
πάντοθεν πολεμούμενος, καὶ παραμυθίαν sono combattuto, e non ho conforto
οὐκ ἔχω πλήν σου· Δέσποινα τοῦ κόσμου, all'infuori di te. Sovrana del mondo,
speranza e difesa dei fedeli, non
ἐλπὶς καὶ προστασία τῶν πιστῶν, μή μου
trascurare la mia preghiera, fa' ciò che
παρίδῃς τὴν δέησιν, τὸ συμφέρον è bene per me.
ποίησον.
Ἕτερα Θεοτοκία Theotokía.
Οὐδεὶς προστρέχων ἐπὶ σοί, Nessuno che accorra a te se ne va
confuso, o pura Vergine, Genitrice di
κατῃσχυμένος ἀπὸ σοῦ ἐκπορεύεται,
Dio ma chiede la grazia e ottiene il
ἁγνὴ Παρθένε Θεοτόκε, ἀλλ' αἰτεῖται τὴν
dono, secondo ciò che conviene alla
χάριν, καὶ λαμβάνει τὸ δώρημα, πρὸς τὸ sua richiesta.
συμφέρον τῆς αἰτήσεως.

Μεταβολὴ τῶν θλιβομένων, ἀπαλλαγὴ Tu che sei sollievo dei tribolati,


τῶν ἀσθενούντων ὑπάρχουσα, Θεοτόκε liberazione degli infermi, o Genitrice
Παρθένε, σῷζε πόλιν καὶ λαόν, τῶν
di Dio Vergine, salva città e popolo,
tu, pace di chi è combattuto, bonaccia
πολεμουμένων ἡ εἰρήνη, τῶν
di chi è sbattuto dai marosi, sola
χειμαζομένων ἡ γαλήνη, ἡ μόνη protezione dei fedeli.
προστασία τῶν πιστῶν.
Ἱερεὺς Sacerdote:
Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν σου, καὶ Salva, o Dio, il tuo popolo, e benedici
εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου· la tua eredità.
Visita il tuo mondo con misericordia e
ἐπίσκεψαι τὸν κόσμον σου ἐν ἐλέει καὶ
compassione. Solleva la fronte dei
οἰτιρμοῖς· ὕψωσον κέρας Χριστιανῶν cristiani ortodossi e manda su di noi le
Ὀρθοδόξων, καὶ κατάπεμψον ἐφ ἡμᾶς τὰ tue abbondanti misericordie; per
ἐλέη σου τὰ πλούσια· πρεσβείαις τῆς intercessione della purissima Sovrana
παναχράντου, Δεσποίνης ἡμῶν, nostra, la Genitrice di Dio e sempre
Vergine Maria;
Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας,
δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, per la potenza della croce preziosa e
προστασίαις τῶν τιμίων ἐπουρανίων vivificante; per la protezione delle
venerabili celesti schiere incorporee;
Δυνάμεων ἀσωμάτων, ἱκεσίαις τοῦ τιμίου,
per le preghiere del venerabile,
ἐνδόξου, προφήτου προδρόμου καὶ
glorioso profeta, precursore e battista
βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν ἁγίων, ἐνδόξων, Giovanni; dei santi e gloriosi apostoli
καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων, degni di ogni lode;

18
τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, μεγάλων dei nostri santi padri, grandi pontefici
Ἱεραρχῶν, καὶ Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων, e dottori ecumenici,
Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Basilio il grande, Gregorio il teologo e
Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Giovanni Crisostomo; Atanasio e
Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου, Ἰωάννου τοῦ Cirillo, Giovanni il misericordioso,
Ἐλεήμονος, πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας, patriarchi di Alessandria;
Νικολάου τοῦ ἐν Μύροις τῆς Λυκίας, Nicola di Mira di Licia, Spiridione
Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος, καὶ vescovo di Trimitunte e Nettario della
Νεκταρίου τῆς Πενταπόλεως, τῶν Pentapoli, taumaturghi;
θαυματουργῶν, τῶν ἁγίων ἐνδόξων
dei santi e gloriosi megalomartiri
μεγαλομαρτύρων Γεωργίου τοῦ Giorgio il trionfatore,
Τροπαιοφόρου, Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, Demetrio il mirovlita,
Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος, καὶ Θεοδώρου τοῦ Teodoro Tirone,
Στρατηλάτου καὶ Μηνᾶ τοῦ θαυματουργοῦ, Teodoro Stratilata e Mena il
τῶν ἱερομαρτύρων Χαραλάμπους καὶ taumaturgo; degli ieromartiri
Ἐλευθερίου, τῶν ἁγίων, ἐνδόξων, μεγάλων Caralampo ed Eleuterio; delle sante,
μαρτύρων Θέκλης, Βαρβάρας, Ἀναστασίας, gloriose megalomartiri Tecla, Barbara,
Κυριακῆς, Φωτεινῆς, Μαρίνης: Παρασκευῆς
Anastasia, Ciriaca Fotinì, Marina,
Parasceve e Irene; dei martiri santi,
καὶ Εἰρήνης, τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ
gloriosi e vincitori; dei nostri padri pii
καλλινίκων Μαρτύρων, τῶν ὁσίων καὶ
e teofori; del santo (della chiesa);
θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, (ναοῦ)
, τῶν ἁγίων
dei santi e giusti progenitori di Dio,
καὶ δικαίων θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης, Gioacchino ed Anna; del santo (del
(ἡμέρας)
, καὶ πάντων σου τῶν Ἁγίων giorno) e di tutti i santi: ti
ἱκετεύομέν σε, μόνε πολυέλεε Κύριε, supplichiamo, Signore pieno di
ἐπάκουσον ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν δεομένων misericordia, esaudisci noi peccatori
σου καὶ ἐλέησον ἡμᾶς. che ti preghiamo, e abbi pietà di noi.
Χορὸς Κύριε, ἐλέησον (ιβ') Coro: Signore, pietà. (Dodici volte)
Ἱερεὺς Ekfònisis
Per la misericordia, le compassioni e
Ἐλέει, καὶ οἰκτιρμοῖς, καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ
l'amore per gli uomini del tuo
μονογενοῦς σου Υἱοῦ, μεθ οὗ εὐλογητὸς εἶ,
unigenito Figlio, col quale sei
σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου
benedetto, insieme al santissimo,
Πνεύματι, νῦv καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
buono e vivificante tuo Spirito, ora e
αἰώνων. sempre e nei secoli dei secoli.

Χορὸς Coro
Ἀμήν. Amìn.

19
ᾨδὴ ζ' Ode 7.: Cantico dei tre fanciulli. Irmós.
Παῖδες Ἑβραίων ἐν καμίνῳ, κατεπάτησαν I fanciulli degli ebrei nella fornace
calpestarono coraggiosamente la
τὴν φλόγα θαρσαλέως, καὶ εἰς δρόσον τὸ
fiamma, e mutarono il fuoco in
πῦρ μετέβαλον βοῶντες· Εὐλογητὸς εἶ rugiada, acclamando: Benedetto tu sei
Κύριε, ὁ Θεὸς εἰς τοὺς αἰῶνας. nei secoli, Signore Dio .
Tropari.
Φῶς ἡ τεκοῦσα Θεοτόκε, σκοτισθέντα με O Genitrice di Dio che hai partorito la
luce, io sono ottenebrato dalla notte
νυκτὶ ἁμαρτημάτων, φωταγώγησον σύ,
dei peccati: illuminami tu, puro e
φωτὸς οὖσα δοχεῖον, τὸ καθαρὸν καὶ immacolato ricettacolo di luce,
ἄμωμον, ἵνα πόθῳ σε δοξάζω. affinché con amore io ti dia gloria.

Σκέπη γενοῦ καὶ προστασία, καὶ ἀντίληψις Per me, privo di ogni aiuto, sii tu
καὶ καύχημα Παρθένε, γυμνωθέντι μοι protezione, difesa, soccorso e vanto, o
νῦν, ἁπάσης βοηθείας, ἀβοήθητων Vergine, forza di chi è senza aiuto e
δύναμις, καὶ ἐλπὶς ἀπηλπισμένων. speranza dei disperati.

Δόξα. Gloria.
Ὅλῃ ψυχῇ καὶ διανοίᾳ, καὶ καρδίᾳ σε καὶ Con tutta l'anima, la mente, il cuore e
χείλεσι δοξάζω, ἀπολαύσας τῶν σῶν, le labbra, io ti do gloria per aver
goduto delle tue grandi grazie: oh, la
μεγάλων χαρισμάτων ἀλλ' ὢ τῆς σῆς
tua bontà e i tuoi innumerevoli
χρηστότητος, καὶ ἀπείρων σου θαυμάτων! prodigi!
Καὶ νῦν. Ora e sempre.
Βλέψον ἱλέῳ ὄμματί σου, καὶ ἐπίσκεψαι Guarda col tuo occhio pietoso, e
τὴν κάκωσιν ἣν ἔχω, καὶ δεινῶν visitami nella mia sofferenza: liberami
con la tua infinita misericordia da
συμφορῶν, καὶ βλάβης καὶ κινδύνων, καὶ
paurose sventure, danni, pericoli e
πειρασμῶν με λύτρωσαι, ἀμετρήτῳ σου
tentazioni.
ἐλέει.
Διάσωσον, ἀπὸ κινδύνων, τοὺς δούλους Salva dai pericoli i tuoi servi, o Madre
σου, Θεοτόκε, ὅτι πάντες μετὰ Θεόν, εἰς di Dio, perché, dopo Dio, è in te che
noi tutti ci rifugiamo, inespugnabile
σὲ καταφεύγομεν, ὡς ἄρρηκτον τεῖχος καὶ
baluardo e protezione.
προστασίαν.
Ἐπίβλεψον, ἐν εὐμενείᾳ, πανύμνητε Guarda con clemenza, o Madre di Dio
Θεοτόκε, ἐπὶ τὴν ἐμὴν χαλεπὴν τοῦ degna di ogni canto, al penosissimo
σώματος κάκωσιν, καὶ ἴασαι τῆς ψυχῆς male del mio corpo, e sana il dolore
della mia anima.
μου τὸ ἄλγος.
20
ᾨδὴ η' Ode 8.: Cantico delle creature. Irmós.
Τὸν ἐν ὄρει ἁγίω δοξασθέντα, καὶ ἐν βάτῳ Celebrate il Signore che sul monte
πυρί το τῆς Ἀειπαρθένου, τῷ Μωυσῇ santo si è glorificato e nel roveto, col
fuoco, ha fatto conoscere a Mosè il
μυστήριον γνωρίσαντα, Κύριον ὑμνεῖτε,
mistero della Vergine: celebratelo e
καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τους αἰῶνας. sovresaltatelo per tutti i secoli.
Tropari.
Διὰ σπλάγχνα ἐλέους σου Παρθένε, μὴ
Per le viscere della tua misericordia,
παρίδῃς σεμνή, ποντούμενόν με σάλῳ, non trascurarmi, Vergine venerabile,
βιοτικῶν κυμάτων, ἀλλὰ δίδου μοι χεῖρα perché affondo per l'agitarsi dei flutti
βοηθείας, καταπονουμένῳ, κακώσεσι τοῦ della vita: da' dunque il tuo aiuto a chi
βίου. è sommerso nei mali dell'esistenza.

Περιστάσεις καὶ θλίψεις καὶ ἀνάγκαι, Sono venute su di me, o pura, le


εὕροσάν με Ἁγνή, καὶ συμφοραί τοῦ βίου, difficoltà, le afflizioni, le angustie e le
sventure della vita, e da ogni parte mi
καὶ πειρασμοὶ με πάντοθεν ἐκύκλωσαν·
hanno circondato le tentazioni: vieni
ἀλλὰ πρόστηθί μοι, καὶ ἀντιλαβοῦ μου, τῇ dunque vicino a me e soccorrimi con
κραταιᾷ σου σκέπῃ. la tua protezione potente.
Δόξα.
Gloria.
Ἐν ταῖς ζάλαις ἐφεῦρον σε λιμένα, ἐν ταῖς
Nelle burrasche, ho trovato in te il
λύπαις χαρὰν καὶ εὐφροσύνην, καὶ ἐν ταῖς porto; nelle tristezze, la gioia e
νόσοις ταχινὴν βοήθειαν, καὶ ἐν τοῖς l'allegrezza; nelle malattie, un aiuto
κινδύνοις, ῥύστιν καὶ προστάτιν, ἐν τοῖς immediato; nei pericoli, la liberatrice e
nelle prove, la protettrice.
πειρατηρίοις.
Καὶ νῦν. Ora e sempre.
Χαῖρε θρόνε πυρίμορφε Κυρίου, χαῖρε Gioisci, trono igniforme del Signore;
θεία καὶ μανναδόχε στάμνε, χαῖρε χρυσὴ
gioisci, urna divina che porti la
manna; gioisci lampada d'oro,
λυχνία, λαμπὰς ἄσβεστος, χαῖρε τῶν
lampada che non si spegne; gioisci,
παρθένων δόξα καὶ μητέρων, ὡράϊσμα gloria delle vergini, splendore e onore
καὶ κλέος. delle madri.

Διάσωσον, ἀπὸ κινδύνων, τοὺς δούλους Salva dai pericoli i tuoi servi, o Madre
σου, Θεοτόκε, ὅτι πάντες μετὰ Θεόν, εἰς di Dio, perché, dopo Dio, è in te che
σὲ καταφεύγομεν, ὡς ἄρρηκτον τεῖχος καὶ noi tutti ci rifugiamo, inespugnabile
προστασίαν. baluardo e protezione.

21
Ἐπίβλεψον, ἐν εὐμενείᾳ, πανύμνητε Guarda con clemenza, o Madre di Dio
Θεοτόκε, ἐπὶ τὴν ἐμὴν χαλεπὴν τοῦ degna di ogni canto, al penosissimo
male del mio corpo, e sana il dolore
σώματος κάκωσιν, καὶ ἴασαι τῆς ψυχῆς
della mia anima.
μου τὸ ἄλγος. Ode 9: Cantico della Madre di Dio
ᾨδὴ θ' e di Zaccaria. Irmós.
Ἐξέστη ἐπὶ τούτῳ ὁ οὐρανός, καί τῆς γῆς Per questo sbigottisce il cielo, e sono
κατεπλάγη τὰ πέρατα, ὅτι Θεός, ὤφθη colti da stupore i confini della terra:
perché Dio è apparso corporalmente
τοῖς ἄνθρωποις σωματικῶς, καὶ ἡ γαστήρ
agli uomini, e il tuo grembo è
σου γέγονεν, εὐρυχωροτέρα τῶν
divenuto piú ampio dei cieli: te
οὐρανῶν· διό σε Θεοτόκε, Ἀγγέλων καὶ dunque magnificano, Genitrice di Dio,
ἀνθρώπων, ταξιαρχίαι μεγαλύνουσι. le schiere degli angeli e degli uomini.
Tropari.
Πρὸς τίνα καταφύγω ἄλλην Ἁγνὴ; ποῦ Presso chi mai potrò rifugiarmi, o
προσδράμω λοιπὸν καὶ σωθήσομαι; ποῦ pura? A chi accorrerò per essere
πορευθῶ; ποίαν δὲ ἐφεύρω καταφυγήν; salvato? Dove andrò? Quale rifugio
troverò? Quale caloroso soccorso?
ποίαν θερμὴν ἀντίληψιν; ποῖον ἐν ταῖς
Quale aiuto nelle tribolazioni? In te
θλίψεσι βοηθόν; Εἰς σὲ μόνην ἐλπίζω, εἰς
sola io spero, in te sola mi glorio, e in
σὲ μόνην καυχῶμαι, καὶ ἐπὶ σὲ θαρρῶν te fiducioso mi rifugio.
κατέφυγον.

Οὐκ ἔστιν ἀριθμήσασθαι δυνατόν, Non è possibile contare le tue


μεγαλεῖα τὰ σὰ Θεονύμφευτε, καὶ τὸν magnificenze, o sposa di Dio, né
βυθόν, τὸν ἀνεξερεύνητον ἐξειπεῖν, τῶν esprimere l'abisso imperscrutabile dei
prodigi trascendenti ogni
ὑπὲρ νοῦν θαυμάτων σου, τῶν
comprensione che continuamente
τετελεσμένων διηνεκῶς, τοῖς πόθῳ σε
compi per chi con amore ti onora e con
τιμῶσι, καὶ πίστει προσκυνοῦσιν, ὡς fede ti venera come vera Genitrice di
ἀληθῆ Θεοῦ λοχεύτριαν. Dio.
Δόξα.
Gloria.
Ἐν ὕμνοις εὐχαρίστοις δοξολογῶ, καὶ
Con canti di ringraziamento glorifico e
γεραίρω τὸ ἄμετρον ἔλεος, καὶ τὴν
celebro la tua smisurata misericordia,
πολλήν, δύναμίν σου ὁμολογῶ καὶ τὰς a tutti proclamo la tua grande potenza
εὐεργεσίας σου, ἂς ὑπερεκένωσας εἰς e sempre annuncio e magnifico, con
ἐμέ, κηρύττω, μεγαλύνω, ψυχῇ τε καὶ l'anima, col cuore e con la lingua, i
καρδίᾳ, καὶ λογισμῷ καὶ γλώσσῃ πάντοτε. benefici che hai riversato su di me.

22
Καὶ νῦν. Ora e sempre.
Τὴν δέησίν μου δέξαι τὴν πενιχράν, καὶ Accetta la mia povera supplica, non
disprezzare il mio pianto, le mie
κλαυθμὸν μὴ παρίδῃς καὶ δάκρυα, καὶ
lacrime e il mio gemito, ma soccorrimi
στεναγμόν, ἀλλ' ἀντιλαβοῦ μου ὡς ἀγαθή, nella tua bontà, e adempi le mie
καὶ τὰς αἰτήσεις πλήρωσον· δύνασαι γάρ richieste: tutto infatti tu puoi, come
πάντα ὡς πανσθενοῦς, Δεσπότου Θεοῦ Madre dell'onnipotente Sovrano e Dio,
Μήτηρ, εἰ νεύσεις ἔτι μόνον, πρὸς τὴν se ancora soltanto ti protendi verso la
mia miserevole bassezza.
ἐμὴν οἰκτρὰν ταπείνωσιν.

Διάσωσον, ἀπὸ κινδύνων, τοὺς δούλους Salva dai pericoli i tuoi servi, o Madre
σου, Θεοτόκε, ὅτι πάντες μετὰ Θεόν, εἰς di Dio, perché, dopo Dio, è in te che
σὲ καταφεύγομεν, ὡς ἄρρηκτον τεῖχος καὶ noi tutti ci rifugiamo, inespugnabile
baluardo e protezione.
προστασίαν.

Ἐπίβλεψον, ἐν εὐμενείᾳ, πανύμνητε Guarda con clemenza, o Madre di Dio


Θεοτόκε, ἐπὶ τὴν ἐμὴν χαλεπὴν τοῦ degna di ogni canto, al penosissimo
σώματος κάκωσιν, καὶ ἴασαι τῆς ψυχῆς male del mio corpo, e sana il dolore
μου τὸ ἄλγος. della mia anima.

23
Μεγαλυνάρια Si cantano i seguenti megalynària.
Tono pl. 2. Piú venerabile.
Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν σὲ τὴν È veramente cosa degna proclamarti
Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ beata, o Madre di Dio, sempre beata e
tutta immacolata, Madre del nostro
παναμώμητον, καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ
Dio.
ἡμῶν.

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ Piú venerabile dei cherubini,


ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, incomparabilmente piú gloriosa dei
serafini, tu che senza corruzione hai
τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν,
generato il Verbo Dio, realmente
τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.
Madre di Dio, noi ti magnifichiamo.

Τὴν ὑψηλοτέραν τῶν οὐρανῶν, καὶ Con inni onoriamo colei che è piú alta
καθαρωτέραν λαμπηδόνων ἡλιακῶν, τὴν dei cieli, piú Pura degli splendori
λυτρωσαμένην ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας, τὴν solari, colei che ci ha liberati dalla
maledizione, la Sovrana del mondo.
Δέσποιναν τοῦ κόσμου, ὕμνοις
τιμήσωμεν.

Ἀπὸ τῶν πολλῶν μου ἁμαρτιῶν, ἀσθενεῖ Per i miei molti peccati il corpo è
τὸ σῶμα, ἀσθενεῖ μου καὶ ἡ ψυχή, πρὸς malato e malata è anche l'anima; mi
σὲ καταφεύγω τὴν Κεχαριτωμένην, ἐλπὶς rifugio in te, la piena di grazia:
speranza dei disperati, aiutami tu.
ἀπηλπισμένων, σύ μοι βοήθησον.

Δέσποινα καὶ μήτηρ τοῦ Λυτρωτοῦ, δέξαι Sovrana, Madre del Redentore, accogli
παρακλήσεις, ἀναξίων σῶν ἱκετῶν, ἵνα le suppliche dei tuoi indegni servi, che
μεσιτεύσῃς πρὸς τὸν ἐκ σοῦ τεχθέντα. Ὦ chiedono la tua mediazione presso
colui che da te è nato: o Sovrana del
Δέσποινα, τοῦ κόσμου γενοῦ μεσίτρια.
mondo, sii tu la mediatrice.

Ψάλλομεν προθύμως σοι τὴν ᾠδήν, νῦν A te, Madre di Dio degna di ogni
τῇ πανυμνήτῳ, Θεοτόκῳ χαρμονικῶς, canto, con ardore e gioia cantiamo
μετὰ τοῦ Προδρόμου, καὶ πάντων τῶν l'inno: insieme al Precursore e a tutti i
santi, implora per noi, Genitrice di
Ἁγίων, δυσώπει, Θεοτόκε, τοῦ οἰκτειρῆσαι
Dio, la pietà divina.
ἡμᾶς.

24
Ἄλαλα τὰ χείλη τῶν ἀσεβῶν, τῶν μὴ Mute diventino le labbra degli empi
προσκυνούντων, τὴν εἰκόνα σου τὴν che non venerano la tua sacra icona,
l'Odighítria, dipinta dal santissimo
σεπτήν, τὴν ἱστορηθεῖσαν, ὑπὸ τοῦ
apostolo Luca.
ἀποστόλου, Λουκᾶ ἱερωτάτου, τὴν
Ὁδηγήτριαν.

Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί, Schiere tutte degli angeli, precursore


del Signore, voi dodici apostoli e santi
Πρόδρομε Κυρίου, Ἀποστόλων ἡ
tutti, intercedete insieme alla Genitrice
δωδεκάς, οἱ Ἅγιοι Πάντες, μετὰ τῆς
di Dio per la nostra salvezza.
Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, εἰς τὸ
σωθῆναι ἡμᾶς.

Ἅγιος ὁ Θεός. Παναγία Τριάς. Πάτερ Trisagio. Santissima Triade. Padre


ἡμῶν. Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία... Ἀμήν. nostro. Poiché tuoi sono… Amin.

Ἱερεὺς Tropari.
Ἦχος πλ. β'
Pietà di noi, Signore, pietà di noi,
Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς·
poiché noi peccatori, privi di ogni
πάσης γὰρ ἀπολογίας ἀποροῦντες,
scusa, rivolgiamo questa supplica a te,
ταύτην σοι τὴν ἱκεσίαν, ὡς Δεσπότῃ, οἱ
come al Sovrano nostro: abbi di noi
ἁμαρτωλοὶ προσφέρομεν, ἐλέησον ἡμᾶς.
pietà.

Δόξα. Gloria.
Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς· ἐπὶ σοὶ γὰρ Signore, pietà di noi, poiché in Te
πεποίθαμεν, μὴ ὀργισθῇς ἡμῖν σφόδρα, abbiamo confidato; non adirarti

μηδὲ μνησθῇς τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν, ἀλλ'


troppo con noi, non ricordarti delle
nostre iniquità; ma anche ora rivolgi
ἐπίβλεψον καὶ νῦν, ὦς εὔσπλαγχνος, καὶ
su di noi il tuo sguardo nella tua
λύτρωσαι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν· σὺ
misericordia e liberaci dai nostri
γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, καὶ ἡμεῖς λαός σου,
nemici: poiché tu sei il nostro Dio e
πάντες ἔργα χειρῶν σου, καὶ τὸ ὄνομά
noi siamo il tuo popolo; tutti siamo
σου ἐπικεκλήμεθα.
opera delle tue mani ed il tuo nome
abbiamo invocato.

25
Καὶ νῦν. Ora e sempre. Theotokion.
Τῆς εὐσπλαγχνίας τὴν πύλην ἄνοιξον Aprici la porta della misericordia, o
benedetta Madre di Dio; non
ἡμῖν, εὐλογημένη Θεοτόκε, ἐλπίζοντες εἰς
permettere che restiamo delusi, noi
σέ, μὴ ἀστοχήσωμεν, ῥυσθείημεν διὰ σοῦ che speriamo in te: possiamo invece,
τῶν περιστάσεων· σὺ γὰρ εἶ ἡ σωτηρία grazie a te, essere liberati dalle
τοῦ γένους τῶν χριστιανῶν. avversità, poiché tu sei la salvezza del
popolo cristiano.
Il sacerdote fa quindi memoria di
coloro per i quali si dice, la Paràklisis:
Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἐλεὸς
Pietà di noi, o Dio, secondo la tua
Σου, δεόμεθά Σου, ἐπάκουσον καὶ grande misericordia, ti preghiamo:
ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.3)
( esaudiscici e abbi pietà di noi.
Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Coro: Kyrie, eleison. (Tre volte)
Ancora preghiamo per il nostro
ἡμῶν, (δεῖνος) καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ
Arcivescovo, e per tutti i nostri fratelli
ἡμῶν ἀδελφότητος. Κύριε, ἐλέησον.3)
(
in Cristo. Coro: Kyrie, eleison. (3 v)
Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, Ancora preghiamo perché tutti i servi
ὑγείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως, di Dio, cristiani pii e ortodossi, che
συγχωρήσεως καὶ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν abitano o si trovano in questa,i
τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ, πάντων τῶν parrocchiani, i consiglieri, i
frequentatori e quanti si dedicano a
εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν, τῶν
questo santo tempio, ottengano
κατοικούντων καὶ παρεπιδημούντων ἐν τῇ misericordia, vita, pace, salute,
πόλει ταύτη, ἐπιτρόπων, συνδρομητῶν salvezza, visita divina, perdono e
καὶ ἀφιερωτῶν τοῦ ἁγίου ναοῦ τούτου. remissione dei peccati.
Κύριε, ἐλέησον. 3)
( Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν Coro: Kyrie, eleison. (Tre volte)
Ancora preghiamo per il servo (la
δούλων τοῦ Θεοῦ, (ὀνόματα).
serva) di Dio N.
Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ διαφυλαχθῆναι τὴν Ancora preghiamo perché sia
ἁγίαν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν πόλιν ταύτην, καὶ custodita questa santa Chiesa e questa
πᾶσαν πόλιν καὶ χώραν ἀπὸ ὀργῆς, città e ogni città e regione dall’ira,
λοιμοῦ, λιμοῦ, σεισμοῦ, καταποντισμοῦ, dalla peste, dalla carestia, dal
terremoto, dalle inondazioni, dal
πυρός, μαχαίρας, ἐπιδρομῆς ἀλλοφύλων,
fuoco, dalla spada, dall’invasione di
ἐμφυλίου πολέμου, καὶ αἰφνιδίου θανάτου,
stranieri, dalla guerra civile e dalla
ὑπὲρ τὸν ἵλεων, εὐμενῆ καὶ εὐδιάλακτον, morte improvvisa: e perché il nostro
γενέσθαι τὸν ἀγαθὸν καὶ φιλάνθρωπον Dio buono e amico degli uomini ci sia
Θεὸν ἡμῶν, propizio, benigno e pronto al perdono;

26
τοῦ ἀποστρέψαι καί, διασκεδάσαι πᾶσαν perché distolga e dissipi ogni ira e
ὀργὴν καὶ νόσον, τὴν καθ' ἡμῶν morbo suscitati contro di noi,
ci liberi dalla giusta minaccia che ci
κινουμένην, καὶ ῥύσασθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς
sovrasta da parte sua, e abbia pietà di
ἐπικειμένης δικαίας αὐτοῦ ἀπειλῆς, καὶ noi.
ἐλεῆσαι ἡμᾶς. Κύριε, ἐλέησον.3)
( Coro: Signore pietà Tre volte.
Ἔτι δεόμεθα καὶ ὑπὲρ τοῦ εἰσακοῦσαι Ancora preghiamo perché il Signore
Κύριον τὸν Θεὸν φωνῆς τῆς δεήσεως Dio ascolti la voce di supplica di noi
peccatori, e abbia pietà di noi.
ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ ἐλεῆσαι ἡμᾶς.
Coro: Kyrie, eleison. (Tre volte)
Κύριε, ἐλέησον.3)
(
Sacerdote:
Ἐπάκουσον ἡμῶν, ὁ Θεός, ὁ Σωτὴρ Esaudiscici, o Dio Salvatore nostro,
ἡμῶν, ἡ ἐλπὶς πάντων τῶν περάτων τῆς speranza di tutti i confini della terra e
γῆς καὶ τῶν ἐν θαλάσσῃ μακράν, καὶ di quelli che sono lontano sul mare:
plàcati, plàcati con noi Sovrano, di
ἵλεως, ἵλεως γενοῦ ἡμῖν, Δέσποτα ἐπὶ ταῖς
fronte ai nostri peccati e abbi pietà di
ἁμαρτίαις ἡμῶν, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε,
noi.
ἐλέησον.3)
( Coro: Kyrie, eleison. (Tre volte)
Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς Poiché tu sei Dio misericordioso e
ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν amico degli uomini, e a te rendiamo
ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ gloria: al Padre, al Figlio e al santo
Spirito, ora e sempre e nei secoli dei
Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς
secoli.
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Coro:Amìn.
Δόξα σοι ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, Κύριε, Gloria a te, Cristo Dio, speranza
δόξα Σοι. nostra, gloria a te.
Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν ταῖς E il sacerdote fa il congedo:
Cristo, vero Dio nostro, per
πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ
l'intercessione della purissima e santa
παναμώμου ἁγίας Αὐτοῦ μητρός, δυνάμει Madre sua tutta immacolata; per la
τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, potenza della croce preziosa e
προστασίαις τῶν τιμίων ἐπουρανίων vivificante; per la protezione delle
Δυνάμεων ἀσωμάτων, ἱκεσίαις τοῦ τιμίου, venrabili celesti schiere incorporee,
per le preghiere del venerabile,
ἐνδόξου, προφήτου Προδρόμου καὶ
glorioso profeta, precursore e battista
Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν ἁγίων, ἐνδόξων
Giovanni; dei santi e gloriosi apostoli
καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων, τῶν ἁγίων degni di ogni lode; dei martiri santi,
ἐνδόξων καὶ καλλινίκων Μαρτύρων, τῶν gloriosi e vittoriosi; dei nostri santi
ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, (τοῦ Padri teofori, del santo (a cui è

27
Ναοῦ) τῶν ἁγίων καὶ δικαίων θεοπατόρων dedicata la chiesa) dei santi e giusti
Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης, (τῆς ἡμέρας) καὶ progenitori di Dio, Gioacchino ed
Anna; del santo del giorno e di tutti i
πάντων τὸν Ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ σώσαι
santi: abbia pietà di noi e ci salvi,
ἡμᾶς, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος καὶ poiché è buono e amico degli uomini.
ἐλεήμων Θεός.
Quindi, mentre si bacia l'icona della
Genitrice di Dio, si cantano, con voce piú
Ἦχος γ'
agile e sonora, i seguenti exapostilària.
Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις
Tono 3. Tu che il cielo con le stelle.
Ἀπόστολοι ἐκ περάτων, συναθροισθέντες
Apostoli, qui radunàti dai confini
ἐνθάδε, Γεθσημανῆ τῷ χωρίῳ, κηδεύσατέ della terra, nel podere del Getsemani,
μου τὸ σῶμα, καὶ σύ, Υἱὲ καὶ Θεέ μου, seppellite il mio corpo. E tu, mio Figlio
παράλαβέ μου τὸ πνεῦμα. e Dio, accogli il mio spirito.

Ὁ γλυκασμὸς τῶν Ἀγγέλων, τῶν


Dolcezza degli angeli, gioia dei
θλιβομένων ἡ χαρά, χριστιανῶν ἡ tribolati, protezione dei cristiani, o
προστάτις, Παρθένε Μήτηρ Κυρίου, Vergine, Madre del Signore, vieni in
ἀντιλαβοῦ μου καὶ ῥῦσαι, τῶν αἰωνίων mio soccorso e dai tormenti eterni
βασάνων. scampami.

Καὶ σὲ μεσίτριαν ἔχω, πρὸς τὸν Ho te quale mediatrice presso il Dio


φιλάνθρωπον Θεόν, μή μου ἐλέγξῃ τὰς amico degli uomini: che egli non mi
πράξεις, ἐνώπιον τῶν Ἀγγέλων, accusi per le mie azioni davanti agli
angeli; ti supplico, o Vergine, vieni
παρακαλῶ σε, Παρθένε, βοήθησόν μοι ἐν
presto in mio aiuto.
τάχει.

Χρυσοπλοκώτατε πύργε, καὶ δωδεκάτειχε Torre tutta intrecciata d'oro e città


πόλις, ἡλιοστάλακτε θρόνε, καθέδρα τοῦ dalle dodici mura, trono che stilli sole,
seggio del Re, incomprensibile
Βασιλέως, ἀκατανόητον θαῦμα, πῶς
prodigio! Come puoi allattare il
γαλουχεῖς τὸν Δεσπότη ;
Sovrano?
Sacerdote:
Ἱερεὺς
Per le preghiere dei nostri santi padri,
Δι' εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν… Signore Gesú Cristo, Dio nostro, abbi
pietà di noi. Coro:Amìn.

28

Potrebbero piacerti anche