Sei sulla pagina 1di 2

Anni Verdi

o6 ÏÈ .
ÈÏÈ . ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ . ÏÈÈ . ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ JÏÈ ä JÏ Ç ÇClaudio Ç
ÇÇö öÇ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ
Ç Ç
È È È È È
Calderari
È È È È Ç
Allegr
8
l===========================
& È
È l È È È È È È
È l È l È È l È È
È Ç
Ç
ö . l Ç
ö È =l
f
Clarinetto 1

.úÈÈ .úÈÈ ÏÈÈ . 10Ï ÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ Ï


È . ÏÈÈ . ÏÈÈ _ÈÈÈÏ _ÏÈÈÈ __ÏÈÈÈ _ÈÈÈÏ _ÈÈÈÏ
ÏÈ . È È È È ÏÈ È È È
l& È
============================= l È l ÈÈ l È È ÈÈ È ÈÈ ÈÈ l È l =l
JÏÈÈ Ï. ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ mÏÈ
È ä JÏÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ JÏÈÈ úÈÈ . ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈ úÈÈ .
È
ÈÈÈÏ ÈÈÏ ÏÈÈÈ ÏÈÈ JÏÈ
l==============================
& È l È l È l È l l È È È È ÈÈ l
úÈÈ . 20Ï ÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ úÈÈ . ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ . ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ . ÏÈÈ JÏÈÈ 4
È È È l È È È È È 4
l==============================
& lÈ È È È l lÈ È È l ll
__ÈÏJÈ Andant
44 ÈÈ äe Î î î Î Ç
Ç
öÇ l
ú
È
È
È
Ï
È
È
È È
Ï
È È
Ï
È
È Ï
È
È . Ï
È
È
ú
È
È
È
È
È
È
Ï
È
Ï È
Ï Ï
È
È . Ï
J
È
È Ï
È Ï
È
È Ï
È
È Ï
È Ç
Ç
ÇÇ
öÇ l
È È È È È l ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈÈ l È È ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l úÇ .
30

==============================
l& l p
úÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ Ï.ÈÈ ÏÈÈ úÈ .
È È Ï
È Ï
È È
Ï
È È
Ï Ï
È ÇÇ ÈÏ ÇÇ ÇÇ ÇÇ£ Ç ÇÇ ÇÇ úÈÈ ÏÈÈ ÈÈÏ ÈÈÏ ÏÈÈ . ÏÈ úÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÏ ÈÈÈÏ ÏÈÈ . ÈÈÏ
==============================
l& È È È È È l È È
È È
È È l È È
È È ö
Ç È
È l ö
Ç Ç
ö Ç
ö #öÇ
Ç ö
Ç ö
Ç l È È
È È È
È È È
È l È È È È È È l
£
ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ . #ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ . ÏÈÈ úÈÈ . ÇÇ úÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ öÇÇÇ ÇÇ£ ÇÇ 40úÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈ ÇÇ ÇÇ úÈ . Î l
& ÈÈ È ÈÈ È ÈÈ È £È È È l È
l============================== öÇ l È È ÈÈ ÈÈ öÇ öÇ l È ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ l ÈÈ È ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ öÇ . öÇ l ÈÈ
È
£ £ £
ä ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ú ä ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ú ä ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÏÈ ÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈ ÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÇÇ Î
& p È ÈÈ È È È
l============================== l È ÈÈ È È È l ÈÈ ÈÈ ÈÈ È È l ÈÈ È È È ÈÈ È ÈÈ öÇ l
_Èú
ä ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ #ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÈÈ ä ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÏÈ ÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ w Ç Î ä È
Ï
È ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ úÈÈÈ
l _ÇúÇÇú .. l È È ÈÈ ÈÈ È È
50

l==============================
& È È l ÈÈ È È È È l l
£
ä ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÈÈÈ
ú úÈ
ÈÈ úÈÈ .È
ú
È ÇÇ úÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ ÇÇöÇ ÇÇ£ ÇÇ úÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈ ÇÇ ÇÇ
l=============================
& È È l È l È öÇ l È È ÈÈ ÈÈ öÇ öÇ l È ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ö.Ç=öÇ l
£ £ È
£
úÈÈ . ÇÇ ÇÇ£ ÇÇ ÇÇöÇ . oJÏÈÈ Ï.ÈÈ ÏÈÈ ÇÇöÇ ÇöÇ úÈÈÈ .
Ç ÇÇ ÇÇ£ ÇÇ ÏÈ . JÏÈÈ Ï.ÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈúÈÈ . ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ
Allegr
öÇ öÇ öÇ l ÈÈ È È È
60

& È
l============================== f ö
Ç ö
Ç ö
Ç l l È È È l l È È È l
ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ _JÈÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ ú ÏÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈ Ç ÏÈ Ï . Ç Ç £Ç
Ï . Ï
J
È Ï.È
È È
Ï È
Ï È
Ï
È úÈÈ . £ÏÈ ÏÈ ÏÈ
È È È È È È È ÈÈ È
ÈÈ È È l È Çö È ÈÈ l ÈÈ È Ç È È ú
È Çö öÇ öÇ l ÈÈ È È È ÈÈ È l È
Ç Ç Ç È È È ÈÈ ÈÈ ÈÈ l
==============================
l& l È
ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ _JÏÈÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ 70ÏÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈ£ JÏÈ Ï Ç Ç ÇÇ ÇÇ££ ÇÇ
È È È È È È ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÇöÇ ÇÇ #öÇÇÇ ÇÇúÇ . ÇÇ ÇÇ£ ÇÇ ÇÇöÇ . JÏÈÈ ÏÈÈÈ . ÏÈÈ ÇÇöÇ ÇöÇ úÈÈÈ . öÇ öÇ öÇ l
l==============================
& l l È öÇ l öÇ öÇ öÇ l È È l
_JÈÏ _ÏÈ _ÏÈ 80
ÏÈÈ . ÈJÏÈÈ Ï.ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ úÈÈÈ . ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ úÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ úÈÈÈ . ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ
& È
l============================== È l È È È l l £ l £ l È È È l
£ £ £
ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ _JÈÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ úÈÈ . È
Ï È
Ï È
Ï ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ _JÈÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ _JÈÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ w JÏÈÈ äAndant£
È È È È È È È ÈÈ ÈÈ ÈÈ l È È È È È È l È È È È È È l È eÎ î
l==============================
& l ll l
_ÏÈ £ Ç
î Î ÇÇöÇ ÏÈÈÈ . JÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÈÈÈÈ ÈÈÈÈÏ úÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ . JÏÈÈ ÇÇÇö ÇÇÇÇö ÇÇÇö ÇÇÇÇö ÇÇúÇ . ÇÇöÇ ÏÈÈÈ . #ÏJÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ nÏÈÈ ÏÈ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÏÈÈÈ . ÇÇj #ÏÈÈ ÏÈÈÈ
l öÇ È
90

l==============================
& p- l È È È l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l È l l È È È ÈÈ ÈÈ l úÇ öÇ l
_ È
Ï È
Ï ú
È È
Ï È
Ï È
Ï b_ÈÏÈ __ÈÏÈÈ b_ÏÈÈ _ÏÈÈ _ÈúÈ ÏÈ 100 __ÈÏÈÈ __ÏÈÈÈ __ÏÈÈ _ÏÈÈ _ÏÈ ÏÈ
úÈÈ . Ï .
ÇÇö ÈÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈÏ ÈÈ ÈÈ È È È È È È
Ï È È
Ï È È È È ÈÈ È È È ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ úÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ
l==============================
& È Ç l È È È È l È È lÈ È È È l l l È È È È l
ÇÇj
ö ÏÈÈ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÇÇöÇ úÈÈÈ . ÇÇöÇ ÇÇúÇ ÇÇúÇ Ç Ç ÇÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇúÇ ÇÇ Ç Ç ÇÇú ÇÇú ÇÇú ÇÇÇö ÇÇÇ ÇÇÇ öÇÇÇ
& È Ç
l============================== l ll Ç
l úÇ öÇ öÇ öÇ l Ç úÇ l úÇ . öÇ l Ç Ç Ç Ç l Ç öÇ öÇ l
F
Ç Ç Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ búÈ ÇÇ ÇÇúÇ . ÇöÇÇ ÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈÈ úÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÇÇj
Ç ö
Ç ÏÈÈ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ
ú
Ç Ç ö
Ç ú
Ç ú
Ç Ç Ç Ç ö
Ç È ú
Ç È È È È
Ï
È ÈÈ ÈÈ È È l È È È È l È È È È ll
110

& #úÇÇ l úÇ .
l============================== l l úÇ öÇ öÇ öÇ l È l l
úÈÈ JÏÈÈ ä ÈÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ w úÈÈ . ÏÈ ÏÈ ÏÈ w
È È È È
úÈÈ . ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈ . JÏÈÈ ÏÏ
È È È È È È
ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈÏ ÈÈÈÏÏÈÈÈ ÏÈÈ . JÏÈÈ ÈÈÈÏÏÏ
È È
ÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ 6
ll 8
120

& È È È È È l
l============================== l È È È l l È È È l £ £ l £ £
£ ÏÈ . Ï
È £ Ï
È . È
Ï Ï
È _ÏÈÈ £ ÏÈÈ ÏÈ 130JÏÈ
È È Ï
È È
Ï Ï
È Ï
È . È È Ï
È È Ç Ç ÇÇ ÇÇöÇ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ
accelerando

o6 Ï
È . È È È È
È È Ï
È
È Ï
È È È È È
È È È È È
È È ä Ï
J
È Ç Ç
& 8 ÈÈ l È È È È È ÈÈ l È lÈ È l È ÈÈ öÇ . l Çö Çö ÈÈ È È l
Allegr
l==============================
f
úÈÈú .. úÈÈ . È
Ï
È . Ï
È
È Ï
È Ï
È
È Ï
È Ï
È Ï
È . È
Ï
È . Ï
È
È _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ __ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ . ÏÈÈÈ ÏÈ ÈJÏmÏÈ JÏ 4
Ï
È . È È È È Ï
È È È È È ä Ï
J
È
& ÈÈ
l============================== l È l È È È È
l È È È l È È È È È l l È È l È ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ l l 4
È
_JÏ _JÏ _JÏ
44 úÈÈ . ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ úÈÈÈ . ÈÈÏ ÈÈÏ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ úÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÈÈÏ ÈÈÏ ÈÈÏ JÏÈÈ ä Î î
140

l& È f È È È l
============================== l È ÈÈ l l l È È È È È lÈ Ó
£ £ £ £

Potrebbero piacerti anche