Sei sulla pagina 1di 4

CANTOS A EGUN

1. La nba Awa Ori, La nba Awa Ori


Awa o Sun Awa o Ma, leri o Má le Ja o
Bogbo Egú n ka Gbe. (Coro Bis)

2. Omo Alawo yare fiedenu Agun fao Agun fao


Omo Alawo yare fiedenu Agun fao Agun fao. (Coro Bis)

3. Tele Moba Tele, Tele Moba Tele


Waye ke Waye ke, Odosa nbo Ara nbo,
Waye ke Waye ke Mio Bayé. (Coro Bis)

4. Oko Okan lami Waye, Oko Okan lami Oro


Eni Bogbo Orisá lami Waye, Oko Okan lami Waye. (Coro Bis)

5. Aje Aje Tori leyeó , Okoro Lele, O kero ya


Tori leyó , Okoro lo lele Akara Irawo, leri leyó Okoro lele Ajeo. (Coro Bis)

6. Iñ a Oko farawao, Iñ a Oko farawao lode


(Coro)Iñ a Oko farawao, Iñ a Oko farawao lode.

7. A we toro mole Iku o Ole le,


Akoko toro mole Iku de Akoro Nigbe, Iku mo de toro mole Akoro Nigbe,
Emi se ba nse yo, Awo nire Iku Iku o Ole le. (Coro Bis)

8. Laye Lagba , Laye Lagba lafisi


(Coro)Laye Lagba, laye yeyé, Laye Lagba la fisi.

9. Bake Oro mi, (Coro)Bake Oro ma,


Bake Oro mi, (Coro) Bake Oro ma
Ala Osha, (Coro) Bake Oro ma,
Bake Oro mi, (Coro) Bake Oro ma,
Bake Oro mi, (Coro) Bake Oro ma,
Ala Osha, (Coro) Bake Oro ma,
Iya muni muni, (Coro) Bake Oro ma.

10. Sese Iré, (Coro)Fara kun Fara,


Sese Iré (Coro) Bara kun Fala
Oto Laín, (Coro) Bara kun Fala,
Koto kain, (Coro) Bara kun Fala,
Sese Iré (Coro) Bara kun fala Sese Iré Bara kun fala.

11. Alagba Lagba Lamishe, Ara Onú Lamishe


(Coro)Lagba Lagba Lamishe, EE ara Onú Lamishe
(Coro)Lagba Lagba lamishe, Miguel febles Lamishe,
(Coro)Lagba Lagba lamishe, Ñ o jose kon kon Lamishe,
(Coro)Lagba Lagba lamishe, Tata Gaitá n Lamishe.
12. Mofe Soro Mofe Soro, (Coro)Baba Lagba Mofe Soro
Mofe Soro Mofe Soro, (Coro) Baba Lagba Mofe Soro.

13. Olorun Kobeweo, Olorun Kobeweo, (Coro)Awa kete ku Iku Olorun Kobeweo
Olorun Kobeweo, Olorun Kobeweo, (Coro) Awa kete ku Iku Olorun Kobeweo.

14. Iku la Iloro , Iku la Iloro,


Ojala Iku Ayawa dona, (Coro) Iku la Iloro
Ojala Iku Ayawa dona, (Coro) Iku la Iloro.

15. Baba mi kuyeo, Iya mi kuyeo, Ala baro tolaye


(Coro)Baba Kuyeo, Iya mi Kuyeo, Ala baro tolaye

16. Mofo ju wo relé (coro) Mofo ju wo relé


Mofo ju wo relé (coro) Mofo ju wo relé
Mofo ju wo relé o, Alabaro Tolaye (coro) Mofo ju wo relé o, Alabaro Tolaye

17. E Iku Oní yoba, E Iku Oní yoba, Mo Morekete motio


(Coro)E Iku Oní yoba, E Iku Oní yoba, Mo Morekete motio

18. Awa ona La Iku Osio Awa ona , Awa ona La Iku Osio Awa ona,
Oke Ona o la Iku Osio Awa ona la Iku (coro bis).

19. Ojo lele La Iku Osio, Ojo lele, Ojo lele La Iku Osio, Ojo lele
Oke ona o la Ikú Osio Ojo lele la Iku. (Coro bis).

20. Ero mi wao mi wao e, Ero mi wao mi wawo na


Ewé mi fun (coro) Ewa wo e
Ewé mi fun (coro) Ewa wo e
Oyá mi fun (coro) Ewa wo e.

21. Awe wemi seleo awe, Awe wemi sele o awe


Iku Iyayo wemi seleo awe, wemi sele (coro bis)

22. Ma boni boshe, Ma boni boshe,


Bi Oshe Bi Oshe mireo
Alagba she mireo (Coro) Ma Boni boshe
Lagba Lagba she mireo (Coro) Ma Boni boshe
Oshe bio she mireo (Coro) Ma Boni boshe
Iku she mireo (Coro) Ma Boni boshe.

23. E Mariwo ye iye, (coro)Aba ye iye


E Mariwo ye iye, (coro) Aba ye iye
Mariwo ya bawona, (coro) Oko ya bawona
Mariwo ya bawona, (coro) Oko ya bawona.

24. Ikin bale lemio Ikin balele, Ikin bale lemio Ikin bá lele
Toro mode bio san balé Ikin bale lemió . (Coro bis)
25. Oba kuku Oba teleo y kuele le, Oba kuku Oba teleo y kuele le
Oba kuku Oba teleo y kuele le, Oba kuku Oba teleo y kuele le (Coro bis)

26. Ewé o Mabo ni soku Mabo ni oyare


Ewé o Mabo ni soku Mabo ni oyare (Coro bis)

27. Igba Igba Shokoto , awa lona, Igba Igba Shokoto awa lona,
Omo Iku Olora sense y ooo (Coro bis).

28. Niko bele, Niko bele Awa Osun (Coro) Niko bele, Niko bele Awa Osun
NIko bele, Niko bele Nile Osun (coro) Niko bele, Niko bele Nile Osun.
Abra male, Abra male Nile Osun (coro) Abra male, Abra male Nile Osun
Abra male, Abra male Awo Omo de (coro) Abra male , Abra male Awo Omo de.

29. Ala wi fobao Ona oro yina


Ala wi fobao Ona oro yina. (Coro bis).

30. Iku lade Wanwala, Iku ade bawa Ashe, (Coro bis)Iku lade Wanbala, Iku ade bawa Ashe
Iku lade Wanwala, Iku Ade bawa Ashe, (Coro bis) Iku lade Wanbala, Iku Ade bawa Osi.

31. Osio Oló dù marè Fiedeno Akufon Akufon


32. Osio Oló dù marè Fiedeno Akufon Akufon. (Coro bis).

33. Ni Ashá Ni Ashá ara Ni sha, Ni Ashá Ni Ashá Ara ni sha,


Eyi lorun Oba Egú n mmm ni Ashá ara ni Ashá. (Coro bis).

34. Iku mayan de Iyó Iku mayan de Iyó ,


Iku mayan de Iyó Iku mayan de Iyó ,
Egú n Odara Baba ni Orun (Coro bis).

35. Baba Ule ki Olofin, Baba Ule ki Ikin Olofin


Olofin Olo yiki, Olofin Olo yare (Coro bis).

36. Lan kue Egú n, Lan kue Egú n, Egú n ni Bogbo Awo(Coro)
Lan kue Egú n, Lan kue Egú n, Egú n ni Bogbo Iyalosha (Coro)
Lan kue Egú n, Lan kue Egú n, Egú n ni Bogbo Babalosha (Coro)
Lan kue Egú n, Lan kue Egú n, Egú n ni Bogbo Ala leyó nbo (Coro)

37. Tori Baba leleo, Tori Baba leleo


Ashikuelú Leleo, Tori Baba Leleo

PARA CERRAR COMIDA DE EGUN-GUN

38. Bogbo Wanishe, Bogbo Wanishe, Ara Onu Bogbo Wanishe


(Coro)Bogbo Wanishe, Bogbo Wanishe Ara Onú Bogbo Wanishe
Bogbo Wanishe, Bogbo Wanishe (materials Usados) Bogbo Wanishe
(Coro) Bogbo Wanishe, Bogbo Wanishe, Ara Onu Bogbo Wanishe
39. La nba Awa Ori, La nba Awa Ori
Awa o Sun Awa o Ma, leri o Má le Ja o
Bogbo Egú n ka Gbe. (Coro Bis)

40. Shon Shon Shon Bami, Baba Egú n Shon Bami