Sei sulla pagina 1di 13

PAROISSE SAINT JOSEPH DE GBODJE

CHORALE SAINTE JOSEPHINE BAKHITA

MESSE
AXOSU
DAXO

ALAIN HOUNZAVI
OLUWA FEMI MUSIC oluwafemirecords@gmail.com JULY 2015
KYRIE
MESSE AXOSU DAXO
Marie-Alain HOUNZAVI

DO LAm FA SOL7 DO

 86                  
1&3.A KLU NON A KLU NON A KLU NON MI DO VO SA NU WÉ WÈ
2.KLI STU KLI STU KLI STU

DO LAm FA SOL -7 DO

S
7
            
A  
1&3.O

A KLU
 NON
 
KU
 
NU BLA WU
    MI TON.
2.O KLI STU

T 
8
            
NU BLA WU

B
             
A KLU NON
KLI STU

Chorale Sainte Josephine Bakhita_csjbakhita@gmail.com_Juillet 2015. 1


1 1
GLORIA
MESSE AXOSU DAXO
Marie-Alain HOUNZAVI
SOL RE DO SOL RE DO

  128                       
  128                      
Jè li jè li nu Ma wu do ji xwé fi fa ni tiin d'a yi kun gban

  128                           
8
(fi fa)

  128                        
do

SOL RE DO 1. SOL 2. SOL Hommes RE DO


5
                               1.Mi do kpi kpa wé wè mi do xi

                    
ji (fi fa) nu gbè to jlo da gbé non lè. fi fa ni lè.

                      
8

                      
SOL RE DO SOL
10                      
xo mlan wé wè, mi do siin sin wé wè mi do si so wé su wè, mi do ku
RE DO SOL RE DO SOL
13                                 
nu wé do su su to wé ma do kpo do lo wu tu, A ku lu non Ma wu A xo su sè xwé ton Ma wu
RE DO SOL RE DO Ref. SOL Femmes RE DO
17                                 
To nu bi wu kpé to. Trompette 2.A ku lu non Je zu

Chorale Sainte Joséphine Bakhita_csjbakhita@gmail.com_Juillet 2015


2
SOL RE DO SOL RE DO
                           
22

Kli stu vi do kpo non Ma wu ton A ku lu non Ma wu Lèn gbo vi wu

SOL RE DO SOL RE DO 1.SOL

                              
26

ton Hwi mèn é non sun sun hwè gbè ton lèè ku nu bla wu mi ton Hwi mèn é non sun
yi vo si sa mi

                 
                  
8

                   
2.
SOL RE DO SOL RE DO SOL
                             
31

ton Hwi mèn ji jon a dou si xwé Ma wu ton ku nu bla wu mi ton. Interlude

                 
    
8
             
                   
RE DO Ref. SOL Hommes RE DO SOL RE DO

                             
36

3.Do Hwi do kpo non wè nyin Yè hwé Hwi do kpo non wè nyin Aku lu

SOL RE DO SOL RE DO SOL

                             
41

non Hwi do kpo non wè nyin A ja lon non Je zu kli stu kpo do Yè sin sèn kpan do Ma wu

RE DO SOL Interlude RE DO Ref.


                       
46

sin su su mèn A xoa di!

2 Chorale Sainte Joséphine Bakhita_csjbakhita@gmail.com_Juillet 2015


3
ALLELUIA
MESSE AXOSU DAXO
Marie-Alain HOUNZAVI
FA SOLm FA SOLm

  128          
AL LE LU IA AL LE LU IA AL

  128           
  128 
8
              
AL LE AL LE LU IA AL LE AL LE LU IA

  128                
AL LE AL LE

FA SOLm FA SOLm REm DO


3
              
LE LU IA AL LE LU IA O xo to wé lè èo nu gbo

            
  
8
           
AL LE AL LE LU IA AL LE O

              
AL LE

REm DO REm
6
  

 
Gbè non
  
nu gbo wè.

     
  
8
 
     
Chorale Sainte Joséphine Bakhita_csjbakhita@gmail.com_Juillet 2015.

4
REFRAIN POUR PRIERES UNIVERSELLES
MESSE AXOSU DAXO
Marie-Alain HOUNZAVI
FA SOLm FA SOLm -7

  128                
  128    
A
 
KLU NON
  
KIN KIN LIN,
 
GBÈ NON
 
KIN KIN
 
LIN BO

  128      
8
O O

  128     
SIb DO7 FA
4
      
  
SE (SE)
 


GBE

CE.

  
8
   
      

Chorale Sainte Joséphine Bakhita_csjbakhita@gmail.com_Juillet 2015

5
VO SA NU MI TON LE DIE
Quête-Offrande-Offertoire Marie-Alain HOUNZAVI

  86              
  86              
A KLU NON GBE ÐO TÒ VO SA NU MI TON LÈ

  86  
8
           
  86               
A KLU NON
GBÈ ÐÓ TÒ
1.
4

                
                   
ÐÍ É (A KLU NON) GBÈ MIN NU MÍ TON LÈ ÐI É XÓ ÐÈ ÐÉ JÍ.

   
8
               
GBÈ NON
                 
ÐÍ É
2. Soliste
9

                       
1.NU E MI HIN WA LEÒ MA SÓ NU DE DO NU KON TO WE
2.MI SÒ GBÈ MÍ TON BI SE SE NU WE A KLU NON
3.WO XÚ XÚ E LÒ NI HU ZU A GBA ZA TO WE
4.VI UN HAN E LÒ NI HU ZU O HUN TO WE

            


JÍ. XÓ ÐÈ ÐÉ JÍ XÓ ÐÈ ÐÉ JÍ XÓ ÐÈ ÐÉ


8
           
            
15

    
A KLU NON
 
     
JÍ. XÓ ÐÈ ÐÉ JÍ.


8
    
     
©Chorale Ste Josephine Bakhita_Gbodjè_csjbakhita@gmail.com_Novembre 2014.

6
SANCTUS
MESSE AXOSU DAXO
Marie-Alain HOUNZAVI
SOL MIm DO RE SOL MIm

  86             
  86  
YÈ HOUE
 
YÈ HOUE
 

 HOUE
  
WÈ NYINA KU LU
  
NON

  86  
8
           
MA WU

  86             
DO RE SOL MIm DO
7
                 
  
A JA

LON
 
NON
  
SU SU TO WE GBA KPE
    
SÈ HOUÉ

BOGBA

  
8
              
                 
RE SOL MIm DO
12
             
  KPE

A
 
NYI KUN GBAN
 
JI
      
A VA LU NU WE

 
8
           
             
A VA LU A VA

Chorale Sainte Joséphine Bakhita_csjbakhita@gmail.com_Juillet 2015.


7
RE SOL MIm DO RE


16
                 
                  
A VA LU NU WE A VA LU NU WE A VA LU NU

 8
                 
          
LU A VA LU A VA LU NU

SOL MIm DO RE SOL Instruments MIm


Fine

21
                 
              
WE. JÈ LI JÈ LI NU MÈN YE JA WE LE

 8
        
          
O JÈ LI JÉ LI NU

DO RE SOL


27
        
 
DOA

KU

LU NON
 
NYIN



MÈN

LE.

 8
        
           
A VA

2 Chorale Sainte Joséphine Bakhita_csjbakhita@gmail.com_Juillet 2015.


8
ANAMNESE
MESSE AXOSU DAXO
Marie-Alain HOUNZAVI
SOL MIm DO RE SOL MIm DO RE

  128                   
  128                     O nu bu do do gbè Oh bo bu do do wè

 128                   
8

  128                        
Jè li jè li jè li jè li jè li jè li jè li jè li

SOL MIm DO RE SOL MIm DO RE


5                           
                          
kè o di é su su nu Je zu Ki li stu éé ku bo fon nu

                            
8
mi kpa

                         
jè li jè li jè li jè li jè li jè li jè li jè li

SOL MIm DO RE SOL


9                     
                    
gbo lé bo na lè lè ko wa lé AL LE LUI A!

                     
8

                    
jè li jè li jè li jè li

Chorale Sainte Joséphine Bakhita_csjbakhita@gmail.com_Juillet 2015.


9
AGNUS DEI
MESSE AXOSU DAXO
Marie-Alain HOUNZAVI
Intro & interlude Solo
FA SIb DO FA FA

  4                                1,2,3.Lèn gbo vi Ma wu

SIb DO FA
7
              
ton éé non sun sun hwè gbè mèn ton lè sin lé

FA SIb DO
10
           
  
1,2.KU
 
NU BLA WU
 
MI
       
TON (KU NU BLA WU) KU NU BLA WU
 
MI
3.NA MI NA MI FI FA (NA MI FI FA) NA MI NA MI FI

           
8

           
1. FA 2. FA
13
   
   
TON. TON.
FA. FA.

       
8
(KU NU BLA WU)
(NA MI FI FA)

   
Chorale Sainte Joséphine Bakhita_csjbakhita@gmail.com_Juillet 2015.
10
COMMUNION
MESSE AXOSU DAXO

M -Al N A I
 =102
SOL RE DO RE7 SOL
  12   
 8           

 12
 8          
   
A klu nɔ sín a gba za mí mɛ ɖí e: mí yi bo ɖu.

 12  
 8            

  12           
 8     

6 SOL RE DO RE7 SOL


  
            

   
           
Kli si sín o hun mí mɛ ɖí e: mí yi bo nu.

             
 

           
    

11 SOL RE DO RE SOL
  
           
 
  

1.Nyɛ wɛ nyí nǔ ɖu ɖu e nɔ́ ná gbɛ jɔ gbɛ mɛ é.

16 SOL RE DO RE SOL

                             

Nǔ ɖu ɖu é lɔ́ e jɛ te sín jǐ xwé ɔ́, Nǔ ɖu ɖu ɖé wɛ bɔ mɛ ɖé ɖu ɔ́, mɛ ɔ na nɔ́ gbɛ.

C h orale Sai nt e José p h i ne B ak h i t a_ c sjbak h i t a@g m ai l. c om _ Ju i lle t 2015.

11
21 SOL RE DO RE SOL
 

               
     
2.Mɛ e ɖu a gba za ce ɔ bo nu o hun ce ɔ, na mɔ gbɛ ma vɔ ma vɔ.

26 SOL RE DO RE SOL

             
     
bɔ un ná fɔ́n ɛ sín kú a zǎn gǔ do gú do tɔn gbe.

31 SOL RE DO RE SOL
 
                      

3.Đó a gba za ce ɔ́, nǔ ɖu ɖu ti te wun gbe ɔ́ wɛ é nyí,

36 SOL RE DO RE SOL
      
         
bɔ hun ce ka nyí nǔ nu nu ti te wun gbe ɔ.

41 SOL RE DO RE SOL
   
 
                     
 
4.Mɛ e ɖu a gba za ce bo nu hun ce ɔ́ ɖo gbɛ ɖo nyɛ mɛ, bɔ nyɛ lɔ ɖo gbɛ ɖo é yɛ mɛ.

46 SOL RE DO RE SOL
    
              
   
Mɛ ɖé ɖu a gba za ce ɔ́, é ná nɔ gbɛ gbɔn a cɛ ce mɛ.

2 C h orale Sai nt e José p h i ne B ak h i t a_ c sjbak h i t a@g m ai l. c om _ Ju i lle t 2015.

12