Sei sulla pagina 1di 3

251.

Unang sai gulut be di tano on


Fis = do; 4/4, Andantino, ♩ = 80 St. A Simatupang

T1 ||: 5̣ 1 2 | 3 . 3 3 2 1 2 5̣ 1 2 | 4 . 4 4 3 2 4 4 3 2 |
T2 ||: 5̣ 6̣ 7 | 1 . 1 1 7̣ 6̣ 7̣ 5̣ 6̣ 7̣ | 2 . 2 2 1 7̣ 2 2 1 2 |
B1 ||: 5̣ 6̣ 5̣ | 5̣ . 5̣ 5̣ 4̣ 3 5̣ 5̣ 6̣ 5̣ | 7̣ . 7̣ 7̣ 6̣ 5̣ 6̣ 6̣ 5̣ 6̣ |
B2 ||: 5̣ 3̣ 2̣ | 1̣ . 1̣ 1̣ 2̣ 3̣ 2̣ 2̣ 1̣ 2̣ | 5̣ . 5̣ 5̣ 3̣ 2̣ 4̣ 4̣ 3̣ 2̣ |
Tung so man sa di do ar sak mi pa nga pi a non nang holso pe pa ngi bu
Ai tung a dong pe las ni ro ham si pa ta meng kel mar ta ta ho pan sa mo
2 p mf f
T1 6 . 5 5 . 3 | 1 1 1 2 3 1 2 5̣ 1 3 | 5 . 3 1˙ . 6 | 5 3 3
T2 4 . 3 3 . 1 | 1 1 1 7̣ 1 6̣ 7̣ 5̣ 6̣ 1 | 3 . 1 6 . 4 | 3 1 1
B1 1 . 1 1 . 1 | 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 4̣ 3̣ 5̣ 5̣ 6̣ 5̣ | 1 . 1 4 . 2 | 1 1 1
B2 4̣ . 3̣ 1̣ . 3̣ | 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 4̣ 3̣ 2 3̣ 4̣ 3̣ | 1̣ . 3̣ 4̣ . 4̣ | 5̣ 5̣ 5̣
ru on i su de na hahurangan mi nang sa lu hut na por suk nang so hi
tan mu pe su de na pa ngomoan mi nang sa lu hut na bo i pa so nang
3

T1 3 2 1 2 . | 5 . 0 5̣ 1 4 | 3 . 3 2 . 1 | 2 1 . 0 :||
T2 1 7̣ 6̣ 7̣ . | 3 . 0 5̣ 1 2 | 1 . 1 7̣ . 1 | 1 5̣ . 0 :||
B1 1 7̣ 6̣ 7̣ . | 1 . 0 5̣ 1 6̣ | 5̣ . 5̣ 4̣ . 3̣ | 4̣ 3̣ . 0 :||
B2 5̣ 4̣ 3̣ 5̣ . | 1 . 0 5̣ 3̣ 2̣ | 1̣ . 3̣ 5̣ . 3̣ | 2̣ 1̣ . 0 :||
ni rim pe ro do di ta no on i do ja lo on
kon ro ha mi ro sa tong kin do ta bo da i on
4 f mf
T1 5 5 5 | 5 5 5 5 4 3 5 4 4 4 | 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 |
T2 3 3 3 | 3 3 3 3 2 1 3 2 2 2 | 2 2 2 2 1 7̣ 2 1 1 1 |
B1 1 1 1 | 1 1 1 1 7̣ 6̣ 1 7̣ 7̣ 7̣ | 7̣ 7̣ 7̣ 7̣ 6̣ 5̣ 6̣ 6̣ 6̣ 6̣ |
B2 5̣ 5̣ 5̣ | 3̣ 3̣ 3̣ 3̣ 2̣ 1̣ 5̣ 5̣ 6 5̣ | 4̣ 4̣ 4̣ 4̣ 3̣ 2̣ 4̣ 3̣ 3̣ 3̣ |
An tong ha mu na sai ro ma su de u nang be la lap di si na mot be ar ta na
5 f mf
T1 3 . 1 3 . 5 | 5 . 0 5 5 5 | 5 5 5 5 4 3 5 4 4 4 | 4 4 4
T2 1 . 5̣ 1 . 2 | 3 . 0 3 3 3 | 3 3 3 3 2 1 3 2 2 2 | 2 2 2
B1 5̣ . 3 5̣ . 7̣ | 1 . 0 1 1 1 | 1 1 1 1 7̣ 6̣ 1 7̣ 7̣ 7̣ | 7̣ 7̣ 7̣
B2 1̣ . 1̣ 1̣ . 2̣ | 1̣ . 0 5̣ 5̣ 5̣ | 3̣ 3̣ 3̣ 3̣ 2̣ 1̣ 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ | 5̣ 5̣ 5̣
boi ma ngam bat ho U nang sai gu lut be di ta no on ai sur go i do na
6

T1 4 3 2 4 4 3 2 | 6 . 5 1˙ . 6 | 5 3 3 3 2 1 2 1 3 5 |
T2 2 1 7̣ 2 2 3 2 | 4 . 3 6 . 4 | 3 1 1 1 7̣ 6̣ 7̣ 5̣ 1 3 |
B1 7̣ 6̣ 5̣ 6̣ 6̣ 5̣ 4̣ | 6̣ . 1 4 . 2 | 1 1 1 1 7̣ 6̣ 5̣ 5̣ 6̣ 1 |
B2 4̣ 3̣ 2̣ 4̣ 4̣ 3̣ 2̣ | 4̣ . 3̣ 1 . 4̣ | 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 4̣ 3̣ 5̣ 5̣ 3̣ 1 |
hot sai tongtong na pi na ra de ni Tu han ta na di gin jang i na ti no

www.ultopultop.wordpress.com
Judul: Unang sai gulut be di tano on; total 3 halaman email: advendes.pasaribu@gmail.com
7 Rit..
T1 6 . 4 . 6 | 5 3 3 3 2 1 2 . | 5 . 0 5̣ 1 4 | 3 . 3
T2 4 . 2 . 4 | 3 1 1 1 7̣ 6̣ 7̣ . | 3 . 0 5̣ 1 2 | 1 . 1
B1 1 . 6̣ . 2 | 1 1 1 1 7̣ 6̣ 5̣ . | 1 . 0 5̣ 1 6̣ | 5̣ . 5̣
na hon ni Je sus tu si se an i I ma di sur go
B2 4̣ . 4̣ . 4̣ | 3 5̣ 5̣ 5̣ 4̣ 3̣ 5̣ . | 1̣ . 0 0 | 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 3̣
na hon ni Je sus tu si se an i I ma di sur go
8

Solis 0 0 | 0 0 0 0 ||: 5 4 3 | 5 . 3 3 2 1 |
di na so nang A le ton ding ku do hot ma
T1 2 . 1 | 2 1 . 0 ||: 0 | 3 3 3 3 2 1 3 0 |
T2 7̣ . 1 | 7̣ 5̣ . 0 ||: 0 | 1 1 1 1 7̣ 6̣ 1 0 |
di na so nang Tonding ku do hot ma ho
B1 4̣ . 5̣ | 4̣ 3̣ . 0 ||: 0 | 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 4̣ 3̣ 5̣ 0 |
B2 5̣ . 3̣ | 2̣ 1̣ . 0 ||: 0 | 1̣ 1̣ 1̣ 1̣ 2̣ 3̣ 1̣ 0 |
di na so nang Tonding ku do hot ma ho
9

Solis 5̣ . 0 4 3 2 | 6 . 5 5̣ 1 4 | 3 .
ho E a hi ma na di gin jang i
T1 1 1 1 1 1 6̣ 1 0 | 4 4 4 4 3 2 4 0 | 3 3 3 3 2 1
T2 5̣ 5̣ 5̣ 1 7̣ 6̣ 5̣ 0 | 1 1 1 1 7̣ 6̣ 2 0 | 1 1 1 1 7̣ 6̣
Ton ding ku e a hi ma e a hi ma di gin jang e a hi di gin jang
B1 3̣ 3̣ 3̣ 3̣ 2̣ 1̣ 5̣ 0 | 6̣ 6̣ 6̣ 6̣ 5 6̣ 7̣ 0 | 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 4̣ 3̣
B2 1̣ 1̣ 1̣ 1̣ 2̣ 3̣ 1̣ 0 | 4̣ 4̣ 4̣ 4̣ 3̣ 2̣ 5̣ 0 | 1̣ 1̣ 1̣ 1̣ 2̣ 3̣
Ton ding ku e a hi ma e a hi ma di gin jang e a hi di gin jang
10

Solis 0 5 4 3 | 5 . 3 3 2 1 | 1 . 6 5 1 4 |
Nang ha ha ang gi nang a le a le do hot ma
T1 3 0 | 3 3 3 3 2 1 3 0 | 4 4 4 4 3 2 4 0 |
T2 1 0 | 1 1 1 1 7̣ 6̣ 1 0 | 1 1 1 2 1 7̣ 1 0 |
i Nang ha ha ang gi su de do hot a le a le pe
B1 5̣ 0 | 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 4̣ 3̣ 5̣ 0 | 6̣ 6̣ 6̣ 6̣ 5̣ 4̣ 6̣ 0 |
B2 1̣ 0 | 1̣ 1̣ 1̣ 1̣ 2̣ 3̣ 1̣ 0 | 4̣ 4̣ 4̣ 6̣ 5̣ 2̣ 4̣ 0 |
i Nang ha ha ang gi su de do hot a le a le pe
11 f
Solis 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 1 7̣ | 1 . 0 :|| 0 | 0
lao ma nge a hi na so nang na di sur go i
T1 3 3 3 3 2 1 4 4 4 4 3 2 | 1 . 0 :|| 5 5 5 | 5 5 5
T2 3 1 1 1 7̣ 6̣ 7̣ 7̣ 7̣ 7̣ 6̣ 7̣ | 5̣ . 0 :|| 3 3 3 | 3 3 3
lao ma nge a hi na so nang na di sur go i An tong ha mu na sai
B1 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 4̣ 3̣ 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 3̣ 2̣ | 3̣ . 0 :|| 1 1 1 | 1 1 1
B2 1̣ 1̣ 1̣ 1̣ 2̣ 3̣ 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 3̣ 5̣ | 1̣ . 0 :|| 5̣ 5̣ 5̣ | 3̣ 3̣ 3̣
lao ma nge a hi na so nang na di sur go i An tong ha mu na sai

www.ultopultop.wordpress.com
Judul: Unang sai gulut be di tano on; total 3 halaman email: advendes.pasaribu@gmail.com
12 mf p
T1 5 4 3 5 4 4 4 | 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 | 3 . 1 3 . 5 |
T2 3 2 1 3 2 2 2 | 2 2 2 2 1 7̣ 2 1 1 1 | 1 . 5̣ 1 . 2 |
B1 1 7̣ 6̣ 1 7̣ 7̣ 7̣ | 7̣ 7̣ 7̣ 7̣ 6̣ 5̣ 6̣ 6̣ 6̣ 6̣ | 5̣ . 3 5̣ . 7̣ |
B2 3̣ 2̣ 1̣ 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ | 4̣ 4̣ 4̣ 4̣ 3̣ 2̣ 4̣ 3̣ 3̣ 3̣ | 1̣ . 1̣ 1̣ . 2̣ |
ro ma su de u nang be la lap di si na mot pe ar ta na boi ma ngam bat
13 f mf
T1 5 . 0 5 5 5 | 5 5 5 5 4 3 5 4 4 4 | 4 4 4 4 3 2 4 4 3 2
T2 3 . 0 3 3 3 | 3 3 3 3 2 1 3 2 2 2 | 2 2 2 2 1 7̣ 2 2 3 2
B1 1 . 0 1 1 1 | 1 1 1 1 7̣ 6̣ 1 7̣ 7̣ 7̣ | 7̣ 7̣ 7̣ 7̣ 6̣ 5̣ 6̣ 6̣ 5̣ 4̣
B2 1̣ . 0 5̣ 5̣ 5̣ | 3̣ 3̣ 3̣ 3̣ 2̣ 1̣ 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ | 4̣ 4̣ 4̣ 4̣ 3̣ 2̣ 4̣ 4̣ 3̣ 2̣
ho U nang sai gu lut be di ta no on ai sur go i do na hot si tongtong na pi na
14 f
T1 6 . 5 1˙ . 6 | 5 3 3 3 2 1 2 1 3 5 | 6 . 4 . 6 | 5 3 3
T2 4 . 3 6 . 4 | 3 1 1 1 7̣ 6̣ 7̣ 5̣ 1 3 | 4 . 2 . 4 | 3 1 1
B1 6̣ . 1 4 . 2 | 1 1 1 1 7̣ 6̣ 5̣ 5̣ 6̣ 1 | 1 . 6̣ . 2 | 1 1 1
B2 4̣ . 3̣ 1 . 4̣ | 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 4̣ 3 5̣ 5̣ 3̣ 1̣ | 4̣ . 4̣ . 4̣ | 3̣ 5̣ 5̣
ra de ni Tu han ta na di gin jang i na ti no na hon ni Je sus tu
15 mf Rit…
T1 3 2 1 2 . | 5 . 0 5̣ 1 4 | 3 . 3 2 . 1 | 2 1 . 0 |||
si se an i I ma di sur go di na so nang
T2 1 7̣ 6̣ 7̣ . | 3 . 0 0 | 1 . 1 7̣ . 1 | 7̣ 5 . 0 |||
B1 1 7̣ 6̣ 5̣ . | 1 . 0 0 | 5̣ . 5̣ 4̣ . 5̣ | 4̣ 3̣ . 0 |||
si se an i sur go di na so nang
B2 5̣ 4̣ 3̣ 5̣ . | 1̣ . 0 0 | 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 3̣ 5̣ . 3̣ | 2̣ 1̣ . 0 |||
si se an i I ma di sur go di na so nang

Retyped by: Advendes Pasaribu, 13 Oct 2018, Ettouk (North) Island, ADNOC, Abu Dhabi

www.ultopultop.wordpress.com
Judul: Unang sai gulut be di tano on; total 3 halaman email: advendes.pasaribu@gmail.com

Potrebbero piacerti anche