Sei sulla pagina 1di 19

EDHE 100 !

STUDIME
Në nderim të Prof. Francesco Altimarit
me rastin e 60-vjetorit të lindjes

STUDI
In onoredel Prof. Francesco Altimari
in occasione del 60° compleanno

Përgatitën për botim

Bardhyl Demiraj
Matteo Mandalà
Shaban Sinani
Edhe 100 !

Studime
Në nderim të Prof. Francesco Altimarit me rastin e 60-vjetorit të lindjes
li kryeministër
´ ‘ˆ‡”‡…´•Studi
•Š‡…‘”‡ ‡ –´ Œ´Œ–‹ –‹–—ŽŽ
—ƒ” ‰ƒ ‘†ƒ…‹‘‹ del
In onore FanProf. Francesco
Noli Altimari ‡
†Š‡ ƒ†‡‹ƒ in occasione del 60° compleanno
˜‡‡Š“‹’´”‹•´ǡ„ƒŒ–—”´ʹͶ“‡”•Š‘”ʹͲͳͶǡ‡
ͻͲǦ˜Œ‡–‘”‹––´‡˜‘Ž—…‹‘‹––´‡”•Š‘”‹–ǡ’Ž‘–´•—ƒ”
‹‡‡†‘—‡–‡–´–Œ‡”ƒǤ
Recensues: Bardhyl Demiraj
Matteo Mandalà
–‹’´”„‘–‹ǣ ƒ‹‘–‘Shaban Sinani

Redaktor: Gëzim Gurga


‘”ǣ  Šƒ„ƒ‹ƒ‹
Ballina: Shpend Bengu

  DzƬ„dz

ISBN: 978-9928-05-186-8
Œƒ‰”ƒˆ‹‡ǣ ‹”ƒ†ƒ
‘Ž‡…‹
© I këtij botimi, Albpaper, Tiranë, 2015.

ͻ͹ͺǦͻͻʹͺǦͳ͹ʹǦͶ͸ǦͶ

Botimi i këtij libri u bë i mundur me kontributin financiar të


Fondacionit për Kulturë dhe Artet “Fan Noli”, Tiranë.
ǣ 
– ‰ƒ ‘†ƒ…‹‘‹ Fan Noliǡ ‹”ƒ´ǡ ´ †‡”‹
‡–‘”‹––´˜†‡Œ‡••´ ƒǤ‘Ž‹–Ǥ

2
Giovanni Belluscio

Bibliografia degli studi linguistico-dialettologici


sulle parlate albanesi d’Italia, 1994-2014

1. Questa bibliografia, suddivisa per anni, giunge dopo l’ultima da me presentata


come poster nel Convegno di Tetova (Belluscio 2008), e che ora viene in parte
ampliata con alcune integrazioni e aggiornata al 2014. Dopo Chiodi 1979 e Altimari
1984 in verità non ci sono state altre rassegne bibliografiche specifiche dedicate agli
studi di carattere linguistico e dialettologico condotti sulle parlate albanesi dell’Italia
meridionale, mentre Guzzetta 1992 dà solo lo stato dell’arte in forma discorsiva nelle
varie scuole accademiche italiane e europee, la loro storia e della tipologia di studi
linguistici e di dialettologia dedicati alle parlate arbëreshe. Altimari 1992, nel suo
fondamentale lavoro sula storia della dialettologia arbëreshe inserisce una precisa
e robusta rassegna bibliografica, contributo che segue i due precedenti (Altimari
1989 e Altimari 1991) dedicati ai testi albanesi nelle opere di Hervás y Panduro e alle
pubblicazioni nei paesi di lingua tedesca fino al 1987.
2. Daka 1975 rappresenta la prima corposa bibliografia ragionata e completa
del secondo dopoguerra1 che registra le pubblicazioni a partire dal 1945, e in essa
compaiono soli 25 titoli dedicati alle parlate arbëreshe (cioè meno di uno all’anno; e
due titoli a testa per i dialetti albanesi di Grecia, di Dalmazia e dell’Ucraina) con un
picco di appena tre per il 1964, così come risulta dal sottostante grafico 1.
Benché sia da considerarsi come non esaustiva (così come lo stesso autore la
definisce), la rassegna bibliografica di Altimari 1984 dimostra già un notevole salto sia
quantitativo che qualitativo, in buona parte dovuto anche alla recente istituzione delle
cattedre di Lingua e letteratura albanese e di Dialetti albanesi dell’Italia meridionale
le quali, sotto la direzione del titolare, il prof. Francesco Solano, contribuirono allo
studio scientifico delle parlate arbëreshe e alla divulgazione delle ricerche effettuate
dai neolaureati, tra i quali si pone in evidenza proprio il giovane Altimari. Nel periodo
1970-1983 il totale delle pubblicazioni riguardanti le parlate arbëreshe raggiunge

1 
Prima di Daka1975, nel 1972, Eric Hamp aveva pubblicato “Albanian” in Current Trends in
Linguistics, una specifica sezione che presentava al pubblico di studiosi e studenti una aggiornata
descrizione settoriale di circa 620 pubblicazioni sulla lingua albanese e sui suoi dialetti tra il 1854
e il 1969.
72 Giovanni Belluscio

Graf. 1 – Distribuzione per anno in Daka 1975, delle pubblicazioni dedicate alle
varietà arbëreshe

quota 55 cioè oltre il doppio rispetto al totale presente in Daka (il Graf. 2 riporta la
suddivisione per anno), e quasi più dei 2/3 se lo si riferisce all’intervallo temporale
(13 anni in rapporto ai 30 di Daka). Assistiamo dunque a un notevole exploit che
dimostra la vitalità e l’interesse verso questo ambito di studio e di ricerca.

Graf. 2 – Distribuzione per anno (secondo Altimari 1984) delle pubblicazioni dedicate alle
varietà arbëreshe

Dieci anni dopo la rassegna bibliografica di Altimari, Attilio Vaccaro pubblica


Italo-Albanensia (Vaccaro 1994) che è soprattutto una raccolta antologica di materiali
e documenti relativi alla storia dell’Eparchia di Lungro e che al suo interno ospita
anche un repertorio bibliografico (con 1289 entrate univoche) in ordine alfabetico, ma
Bibliografia degli studi linguistico-dialettologici sulle parlate albanesi d’Italia, 1994-2014 73

in esso l’autore predilige soprattutto la storia religiosa, culturale e socio-economica


degli arbëreshë mentre solo in modo molto marginale e non organico inserisce
anche titoli di carattere linguistico e dialettologico inerenti alle parlate arbëreshe.
Nella successiva bibliografia di Giochalas 1996 viene proposta una sezione
ad hoc alle pubblicazioni di tipo linguistico (suddivisa in tre sottosezioni: a. Italia
meridionale e Sicilia, b. Italia Meridionale, c. Sicilia) e che si riferisce a tutti i titoli
pubblicati fino al 1995. La rassegna di Giochalas, benché aspiri ad essere esaustiva, non
raggiunge purtroppo tale traguardo, bisogna tuttavia riconoscere che è praticamente
impossibile poter registrare complessivamente tutte le pubblicazioni, soprattutto
quando si arriva agli anni più recenti, cioè quando non tutti i lavori pubblicati sono
diventati di pubblico dominio raggiungendo una capillare diffusione2. Giochalas
1996, presenta inoltre due piccoli problemi, il primo riguarda la difficoltà di poter
consultare agilmente e in un solo luogo i titoli suddivisi per argomento (cioè non
si comprende la suddivisione nei tre sottogruppi “a. b. c.”) e il secondo riguarda la
ripetizione di uno stesso titolo in sezioni diverse della bibliografia, per cui il numero
totale dei titoli (= 1183) non risulta essere rappresentativo della reale consistenza
del repertorio3.

2 
Dopo un controllo non completo della raccolta di Giochalas 1996, per il periodo 1984-1996,
propongo qui una serie di tredici titoli che non sono stati inseriti. Si tratta solo di pubblicazioni
di carattere linguistico e dialettologico, in linea con lo scopo di questo mio contributo: 1. Birken-
Silverman G. (1992), Das Arbresh zwischen der Sprachen-politik Italiens und Albanien. Sprache &
Sprachen 13, 4-14.; 2. Birken-Silverman G. (1994), Lingue in contatto: l’arbëresh e le parlate della
Calabria settentrionale, Zjarri 35-36, 7-26; 3. Cugno F. (1994), Osservazioni sui Punti albanesi
dell’Atlante Linguistico Italiano, Bollettino dell’A.L.I. 18, III Serie, 73-92; 4. Fortino I. C. (1988),
Rreth gjuhës së arbëreshëve të Italisë, Gjuha jonë 3, Tiranë, 31-38; 5. Gangale (1964), Ngjalori i
gilluhes e Marçeduzhes. B.A.M.K.U. Parte I. Crotone; 6. Gangale (1979), Un progetto per la lingua
arberesca, Quaderni Calabresi. Quaderni del Mezzogiorno e delle Isole 45, anno XVI, 35-46; 7. Gangale
(1984), Paradigmata Grammaticae Albanorum Mediae Calabriae ex textubus novissimis pagi Marcidusiae
(postumo a cura di Margarita Uffer Gangale ed Enrico Ferraro), Muralto/Parma; 8. Mandalà
M. (1992), La parlata arbëreshe di Contessa Entellina (in provincia di Palermo). I Fonologia, Albanica,
Palermo; 9. Rufino G. (1983), Albanese, italiano, siciliano a Contessa Entellina: primi risultati di
un’indagine. Etnia albanese e minoranze linguistiche in Italia (Atti del IX Congresso Internazionale di
Studi Albanesi, Palermo, 25-28.11.1981), 259-263; 10. Savoia L. M. (1994), Parametrical variation
in prosodic licensing: evidence from Italo-Albanian dialects. Rivista di Grammatica generativa 20,
105- 141; 11. Trumper J. (1986), A proposito di alcuni albanesismi in un gergocalabrese dei
mestieranti,   Zjarri 30, 35-40; 12. Trumper J. (1996), Vindex verborum. Terza raccolta di saggi
dialettologici Padova: CNR Centro di studi per la dialettologia italiana O. Parlangeli, 109-124; 13.
Turano G. (1993), Subjunctive Constructions in Arbëresh and Standard Albanian. Rivista di
Grammatica generativa 18, 101-103.
3 
Se si prendono dall’indice i nomi di alcuni autori (per es. Çabej, Camarda D. De Grazia) si
nota che i titoli riportati presentano circa un 10% di doppioni, pertanto detraendo tale percentuale
al numero totale delle schede si ottiene orientativamente il risultato di circa 1000-1050 titoli.
74 Giovanni Belluscio

3. Per la stesura di una rassegna bibliografica la difficoltà principale a cui si va


incontro è certamente l’impossibilità di avere una conoscenza esaustiva e definitiva
dei titoli pubblicati. Di solito si procede per conoscenza diretta dei materiali consultati
e successivamente, sulla base dei riferimenti bibliografici e delle citazioni si provvede
a colmare le eventuali lacune. C’è però da tenere in considerazione anche un altro
aspetto importane che riguarda il contenuto delle opere da inserire in bibliografia
e per le quali spesso il solo titolo non è assolutamente trasparente e indicativo del
contenuto. Mi riferisco qui a pubblicazioni come quelle di autori come E. Pratt
Hamp, John B. Trumper e altri, le quali, trattando di questioni e aspetti particolari
di linguistica storica, spesso hanno al loro interno interi paragrafi dedicati anche
alla lingua albanese e/o ai dialetti albanesi dell’Italia meridionale. Tali materiali, se
non nei casi in cui il contenuto/legame traspare dal titolo, non sono stati inseriti in
questa mia ultima rassegna bibliografica4.
Resta poi da stabilire se una bibliografia settoriale come la presente debba anche
contenere le pubblicazioni con testi folklorici, etnografici, letterari ecc. raccolti sul
campo, o della tradizione letteraria, così come pure il sempre più ampio numero di
materiali sonori (sia storici che contemporanei) che formano l’archivio sonoro arbëresh.
Per ora questo tipo di materiali restano fuori dal repertorio bibliografico, mentre
ho scelto di inserire in questa rassegna i CDRom dell’Archivio Lessicale Arbëresh
(fondato e diretto da F. Altimari) con i materiali raccolti nelle comunità arbëreshe del
Crotonese e in quelle della Valle del Sarmento (vedi i numeri 79, 88 e 97).
4. Concludo questa nota introduttiva prendendo in esame alcuni dati statistici
riguardanti il periodo che intercorre dalla rassegna di Altimari (1984) al 2014. In
questi trent’anni la produzione scientifica di studi sulle parlate albanesi dell’Italia
meridionale ha visto un notevole incremento come risulta dal sottostante grafico

Per quanto riguarda Hamp, molti suoi scritti sono difficilmente reperibili in quanto pubblicati
4 

in diverse parti del mondo e spesso su riviste poco conosciute e di difficile consultazione. Nella
sua ampia bibliografia (superiore ai quasi 1500 titoli) ora consultabile in CDRom allegato a
Belluscio G., A. Mendicino A. (2010), Scritti in onore di Eric Pratt Hamp per il suo 90. compleanno, 
Rende: Centro Editoriale e Librario, molti titoli sono dedicati sia all’albanese che alle parlate
albanesi dell’Italia meridionale. Per Trumper e i suoi studi sulla linguistica storica albanese e sulle
parlate albanesi dell’Italia meridionale, rimando alla mia bibliografia ragionata in Belluscio G.
(2010), Il contributo di John B. Trumper per la lingua albanese e i suoi dialetti. Prantera N., A.
Mendicino, C. Citraro, Atti del convegno “Parole. Il lessico come strumento per organizzare e trasmettere gli
etnosaperi” (Arcavacata di Rende, 2-4. 7. 2009), Rende: Centro Editoriale e librario dell’Università
della Calabria, 83-98, dove si possono rilevare facilmente come e dove appaiono fondamentali
contributi per le parlate arbëreshe. Credo sia importante ricordare che materiali dialettologici
di prima mano sono disponibili anche negli atlanti linguistici (in parte già utilizzati e messi in
circolazione come nel caso dei n. 32) e che, pur non trattandosi di studi veri e propri, essi
andrebbero comunque elencati nelle bibliografie relative alle parlate arbëreshe.
Bibliografia degli studi linguistico-dialettologici sulle parlate albanesi d’Italia, 1994-2014 75

3. L’impennata numerica dei titoli avviene sempre in concomitanza di importanti


appuntamenti scientifici come nel caso del Congresso di Mannheim del 1987 (ma
i contributi sono stati pubblicati nel 1991, anno in cui si nota il picco massimo
assoluto di 18 pubblicazioni!), e così anche in successivi altri momenti di confronto
scientifico o di pubblicazioni di volumi collettanei.

Graf. 3 – Distribuzione per anno delle pubblicazioni


dedicate alle varietà arbëreshe nel decennio 1984-1994

Tale situazione si riflette anche nel grafico 4, dove dopo sensibile flessione nel
decennio 1995-2004, si assiste ad una leggera ripresa nell’ultimo decennio. Bisogna
tuttavia tenere presente che questi numeri sono solo indicativi poiché non possono
considerarsi assoluti. Va tuttavia riconosciuto che tra i tanti attori che operano in
università e accademie straniere e italiane, un importante ruolo e una forte spinta
per l’incremento degli studi sui dialetti albanesi dell’Italia meridionale proviene
senza dubbio dall’Università della Calabria, dove fino ad oggi è ospitata l’unica
cattedra di Dialetti albanesi dell’Italia meridionale e, soprattutto, per merito sia del
compianto prof. Francesco Solano, fondatore della cattedra, che del suo successore
e attuale titolare il prof. Francesco Altimari, il quale oltre ad aver attivato e portato
a conclusione vari cicli di dottorato, ha anche avviato numerosi progetti di ricerca e
collaborazioni con enti amministrativi per la salvaguardia della specificità linguistica
e culturale nelle comunità arbëreshe della Calabria e dia altre regioni.
Dando ora un ultimo sguardo al graf. 4, si nota che nell’ultimo decennio vi è stato
un leggero incremento delle pubblicazioni, tuttavia, come si è già detto, in questi
casi, bisogna sempre attendere per poter avere il quadro chiaro della situazione,
in quanto, per gli ultimi due anni (2013-2014) non è ancora possibile sapere se e
quante pubblicazioni attendono di essere pubblicate, pertanto è possibile prevedere,
nella migliore delle ipotesi, che l’ultima colonna del grafico possa avere un ulteriore
incremento.
76 Giovanni Belluscio

Graf. 4 – Distribuzione per decennio delle pubblicazioni


dedicate alle varietà arbëreshe nel trentennio 1984-1994

Riferimenti bibliografici

Altimari F. (1984), Rassegna bibliografica degli studi sui dialetti albanesi dell’Italia
meridionale. Zjarri 28, 22-30.
Altimari F. (1989), Tekste arbëreshe të Kalabrisë e të Sicilisë në veprat e Hervasit.
Studime filologjike 2, Tiranë: 81-97.
Altimari F. (1991), Studi sulla lingua e la cultura degli albanesi d’Italia pubblicati
nei paesi di lingua tedesca (1787-1987). Atti del I Congresso Internazionale di
Studi sulla Lingua, la Storia e la Cultura degli Albanesi d’Italia (Mannheim, 25-26.
6. 1987). Rende: Centro Editoriale e Librario dell’Università della Calabria,
7-24.
Altimari F. (1992), Per una storia della dialettologia arbëreshe - Studi e ricerche sulle parlate
albanesi dell’Italia Meridionale. Quaderni di Zjarri 7.
Belluscio, Zhvillime dhe arritje ne fushën e dialektologjisë arbëreshe në 25-vjeçarin 1983-2008
– Tetovë 28-29 prill 2008. Poster.
Chiodi Gigliola (1979), Linee di ricerca nella dialettologia italo-albanese del
Cosentino. Studi linguistici salentini 10, 157-174.
Daka P. (1975), Bibliografi e studimeve dhe e artikujve për gjuhën shqipe 1945-
1974, Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i
Letërsisë ,Tiranë.
Guzzetta A. (1992), Panoramica degli studi dialettologici italo-albanesi, Dialetti
italo-albanesi e letteratura, Atti del XV Congresso Internazionale di Studi
Albanesi, Palermo 24-28 novembre 1989, 5-12.
Hamp E. P. (1972), Albanian. Sebeok T. A., Current Trends in Linguistics 9 (part 2),
1626-1692.
Vaccaro A. (1994), Italo-Albanensia. Repertorio bibliografico sulla storia religiosa, sociale,
economica e culturale degli Arbëreshë dal sec. XVI ai nostri giorni, Cosenza:
EditorialeBios.
Γιοχάλας Τ. (1996), Αλβάνο-Ιταλικά, Αθηήνα.
Bibliografia degli studi linguistico-dialettologici sulle parlate albanesi d’Italia, 1994-2014 77

BIBLIOGRAFIA

Indice tipologico5:

Contatto linguistico/sociolinguistica: 2, 4, 34, 65, 70, 99.


Dialettologia (generale): 12, 13, 20, 31, 37, 38, 42, 46, 48, 60, 82, 86, 92
Didattica: 19, 30, 57,
Dizionari: 61, 64, 73
Etnolinguistica: 95
Fonetica e fonologia: 1, 14, 16, 17, 18, 32, 51, 52, 68, 83
Grammatiche: 11, 45
Lessico: 9, 10, 24, 28, 29, 35, 44, 50, 53, 54, 76, 77, 78, 81, 87, 88, 89, 91, 97, 98,
100
Linguistica: 15, 66
Monografie generali: 33, 56
Morfologia: 6, 8, 25, 39, 40, 47, 49, 58, 59, 63, 71, 72, 75, 80, 85, 90, 93, 94,
Onomastica: 36, 95
Prestito: 3, 5, 21, 22, 23, 78,
Sintassi: 21, 23, 26, 55, 62, 67, 69, 74, 90, 84, 91, 96,
Testi: 41, 43
Toponomastica: 7, 27.

5 
Una suddivisione per argomenti è un esercizio utile per indicare in modo grossolano gli
ambiti di ricerca ai quali afferiscono le singole pubblicazioni. Va tuttavia tenuto presente che
alcune pubblicazioni possono contemporaneamente trattare argomenti di tipo interdisciplinare
(penso per es. a fonetica e fonologia, morfologia e sintassi, lessico e prestito linguistico ecc.),
pertanto le categorie che propongo in alcuni casi sono piuttosto inclusive anziché esclusive, e ciò
è stato fatto volutamente per evitare una eccessiva frammentarietà. L’indice per autore è posto
alla fine della bibliografia.
78 Giovanni Belluscio

1997
1. Belluscio G. (1997), L’aspetto fonetico della parlata arbëreshe di Farneta, Atti
del II Seminario Internazionale di Studi albanesi (8-10 giugno 1994), Quaderni del
Dipartimento di Linguistica 14, Università della Calabria, Arcavacata di Rende, 115-
129.
2. Birken-Silverman G. (1997), Sprachkontakt Italianisch-Albanisch in Kalabrien : Die
italianischen Lehnwörter in der kalabroalbanischen Mundarten des Cratilas:
Handwerks-, Land- und Hauswirtschaftsterminologie, Frankfurt am Main.
3. Birken-Silverman G. (1997), Prestiti italiani nell‘albanese e prestiti albanesi nelle
parlate italiane : alcuni problemi lessicali, Quaderni del Dipartimento di Linguistica
dell’Università della Calabria 14, Rende, 131-154.
4. Cugno F. (1997), Fenomeni d’interferenza linguistica nelle varietà italo-albanesi del
Molise. Romania Orientalis, Roma: Università di Roma La Sapienza, Dipartimento
di studi romanzi, 93-115.
5. Glaser E. (1997), Osservazioni sulla struttura dei prestiti nell’arbëresh, Atti del
II Seminario Internazionale di Studi albanesi (8-10 giugno 1994), Quaderni del
Dipartimento di Linguistica 14, Università della Calabria, Arcavacata di Rende, 185-
196.
6. Hamp E. P. (1990), San Nicola dell’Alto numerals, Zjarri 34, 13-15.
7. Hamp E. P. (1997), An identificatory listing of the Arbëresh settlements of Calabria
today, Atti del II Seminario Internazionale di Studi albanesi (8-10 giugno 1994),
Quaderni del Dipartimento di Linguistica 15, Università della Calabria, 245-251.
8. Hamp E. P. (1997), On the survival of Arbëresh numeral forms, Atti del II Seminario
Internazionale di Studi albanesi (8-10 giugno 1994), Quaderni del Dipartimento di
Linguistica 14, Università della Calabria, Arcavacata di Rende, 199-205.
9. Maddalon M., Belluscio G. (1997), Proposte preliminari per l’analisi del lessico
fitonimico arbëresh in una prospettiva semantico-cognitiva, Quaderni del Dipartimento
di Linguistica 15, Università della Calabria, Arcavacata di Rende, 67-95.
10. Matranga V. (1997), Lessico agro-pastorale e lessico comune nella parlata di
Piana degli Albanesi, Atti del II Seminario Internazionale di Studi albanesi (8-10
giugno 1994), Quaderni del Dipartimento di Linguistica 14, Università della Calabria,
Arcavacata di Rende, 271-282.
11. Scutari P. (1997), Uno studio fonologico e morfologico sulla parlata arbëreshe di San
Costantino Albanese, Cosenza: Benvenuto.
12. Shkurtaj G. (1997), Të folmet e diasporës arbëreshe. J. Gjinari, G. Shkurtaj,
Dialektologjia, Tiranë, 221-330.
1998
13. Belluscio G. (1998), Punime dhe projektpunime në fushën e dialektologjisë
arbëreshe. Atti del XVIII Seminar Nderkombetar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën
shqiptare, (Tiranë 19.8 – 1.9, 1996), Tiranë: Toena, 241-264.
14. Belluscio G. (1998), L’aspetto fonetico della parlata arbëreshe di Plataci (CS).
Bellusci C., Plataci-Pllàtni, Cronistoria generale dal Medioevo ad oggi, Trebisacce, 145-165.
Bibliografia degli studi linguistico-dialettologici sulle parlate albanesi d’Italia, 1994-2014 79

15. Ismajli R. (1998), Gjuha e botimeve të sotme të letërsisë arbëreshe. Letërsia dhe
gjuha jonë, Prishtinë: ASHAK, 45-58.
16. Raimondo F. (1998), Appunti fonologici sulla parlata albanese di Lungro, Zjarri
38, 49-62.
17. Romito L. , G. Belluscio (1998), Studio elettropalatografico dell’opposizione
fonematica /ll/, /dd/, /ɖɖ/ nel dialetto di Catanzaro e /ɫ/, /ʎ/, /d/, /ð/ nella
parlata albanese di San Basile (CS). Atti del XXVI Convegno Nazionale dell’AIA
(Associazione Italiana di Acustica, Trento, 12-14 giugno 1996), Padova: Arti
Grafiche Padovane, 141-144.141-144.
1999
18. Belluscio G. (1999), L’aspetto fonetico della parlata arbëreshe di Castroregio.
Mandalà M. Studi in onore di Luigi Marlekaj, Bari: Adriatica Editrice, 79-104.
19. Belluscio G. (1999), Ç’mund të bëhet me gjuhën tonë? - Cosa si può fare
con la nostra lingua? Gioco, creatività e manipolazione linguistica nella scuola.
Le comunità italo-albanesi fra microstoria e arbëreshë: Il caso San Marzano (Atti del
Seminario di studi per la didattica, San Marzano di San Giuseppe 8. 5. 1999),
San Marzano di San Giuseppe (TA): Banca Popolare di San Marzano di San
Giuseppe, , 105-113.
20. Cugno F. (1999), La parlata italo-albanese di Villa Badessa: concordanze
linguistiche con la lingua della madrepatria. Bollettino dell’Atlante Linguistico italiano
23, III serie, Torino, 1-20.
21. Manzini R., Savoia L. (1999), The syntax of middle-reflexive and objects clitics:
a case of parametrization in Arbëresh dialects. Mandalà M., Studi in onore di Luigi
Marlekaj, Bari: Adriatica Editrice, 283-328.
22. Matranga V. (1999), Alcune considerazioni sui prestiti lessicali in ambito siculo-
albanese. Mandalà M., Studi in onore di Luigi Marlekaj, Bari: Adriatica Editrice, 329-
340.
23. Norcia M. (1999), I costrutti perifrastici nella parlata arbëreshe di Greci. Mandalà
M., Studi in onore di Luigi Marlekaj, Bari: Adriatica Editrice, 389-412.
24. Pellegrini G. B. (1999), Il lessico dell’Arbëresh ed i turchismi. Mandalà M., Studi
in onore di Luigi Marlekaj, Bari: Adriatica Editrice, 413-442.
25. Raimondo F. (1999), Il sistema pronominale nella parlata arbëreshe di Lungro.
Mandalà M., Studi in onore di Luigi Marlekaj, Bari: Adriatica Editrice, 443-460.
26. Turano G. (1999), Il costrutto ‘pa+participio’ nella varietà arbëreshe di S. Nicola
dell’Alto (KR). Mandalà M., Studi in onore di Luigi Marlekaj, Bari: Adriatica Editrice,
565-578.
2000
27. Hamp E. P. (2000), An identificatory listing of the Arbëresh settlements of
Calabria today. Trumper J., A. Mendicino, M. Maddalon, Toponomastica calabrese,
Roma: Gangemi Editore, 55-67.
28. Mandalà M. (2000), L’arbëresh e i turchismi in albanese. Tarantino A., L. Valmarin,
80 Giovanni Belluscio

Romània Orientale XIII. Nuovi studi balcanici. (VIII Congresso Internazionale


dell’Association Internationale d’Études Sud-Est Européennes, Bucarest, agosto
1999), Roma: Bagatto Libri, Roma, 181-194.
2001
29. Raimondo F. (2001), Il lessico della parlata arbëreshe di Acquaformosa, Milano: Istituto
Lombardo Accademia di Scienze e lettere.
2002
30. Altimari F. (2002), Mësimdhënia e gjuhës minoritare në realitetin gjuhësor
arbëresh. Kerkime universitare 5, 17-27.
31. Altimari F. , (2002), L’eteroglossia arbëreshe: varietà  locali e standard albanese.
Studi in onore di Antonino Guzzetta, Palermo: Helix Media Editore, 35-45.
32. Belluscio G. (2002), Un primo esperimento per la definizione elettroacustica del
vocalismo di Hora e Arbëreshëvet - Piana degli Albanesi (PA). Di Miceli F., M.
Mandalà, Studi in onore di Antonino Guzzetta, Palermo: Helix Media Editore, 516-
563.
33. Genoese S., G. Homeyer (2002), Il contributo di Rupprecht Rohr alla conoscenza della
lingua albanese di Acquaformosa, Soveria Mannelli: Rubbettino.
34. Maddalon M. , G. Belluscio (2002), Italo-Albanians and Albanians: a problematic
case of (socio-)linguistic contact. Rapp R., Sprachwissenschaft auf dem Weg in das
dritte Jahrtausend I, Akten des 34. Linguistischen Kolloquiums in Germersheim (Mainz,
7-10 ottobre, 1999), Mainz: Peter Lang, 193-202.
35. Scutari P. (2002), Lessico della parlata arbëreshe di San Costantino Albanese, Rende:
Università della Calabria.
2003
36. Altimari F. (2003), Tracce onomastiche albanesi nella comunità calabrese
di Gizzeria. Cinque secoli di cultura albanese in Sicilia. Giornate di studi offerte ad
Antonino Guzzetta, Atti del XXVIII Congresso Internazionale di Studi Albanesi
(Palermo, Piana degli Albanesi, Mezzojuso, Contessa Entellina, 16-19. 5. 2002),
Palermo: A. C. Mirror, 49-56.
37. Altimari F. (2003), Heteroglosia arbëreshe: të folmet dhe shqipja standarde. Sqipja
standarde dhe shoqëria shqiptare sot (Tiranë, 11-12 Nentor 2002), Tiranë: Akademia e
Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 98-108.
38. Ismajli R. (2003), Për mënyrën e leximit të letërsisë arbëreshe dhe për studimet e
arbërishtes. Standarde dhe identitete, Prishtinë: Dukagjini, 175-181.
39. Turano G. (2003), Aggettivi-quantificatori nell’arbëresh di S. Nicola dell’Alto
(KR), Cinque secoli di cultura albanese in Sicilia. Giornate di studi offerte ad Antonino
Guzzetta, Atti del XXVIII Congresso Internazionale di Studi Albanesi (Palermo,
Piana degli Albanesi, Mezzojuso, Contessa Entellina, 16-19. 5. 2002), Palermo: A.
C. Mirror, 553-558.
40. Turano G. (2003), Similarities and differences between standard Albanian and
Arbëresh numerals. A case of micro-parametric variation. University of Venice
Working Papers in Linguistics 13, Venezia: Università di Venezia, 155-177.
Bibliografia degli studi linguistico-dialettologici sulle parlate albanesi d’Italia, 1994-2014 81

2004
41. Baffa G. (2004), Të thëna, fjalë t’urta, pastoqe të kodirtura arbëreshe të Shën
Sofis, Comune di Santa Sofia d’Epiro.
42. Belluscio G. (2004), La ‘lingua’ degli Arbëreshë. Tagarelli A., Studio antropologico
della comunità arbëreshe della provincia di Torino, Edizioni Librare, 47-66.
43. Belluscio G. (2004), Genesi, consistenza e conservazione dell’Archivio sonoro
del Fondo ‘Giuseppe T. Gangale’ presso l’Università della Calabria. Altimari F., F.
De Rosa, Atti del Convegno per il Centenario del Congresso Linguistico Albanese di Lungro
(1897-1997) e di Corigliano Calabro (1895-1995) (Rende, Lungro, Frascineto, San
Basile, 18-21. 12. 1997), Rende: Centro Editoriale e Librario dell’Università della
Calabria, 135-145.
44. Belmonte V. (2004), Gli studiosi arbëreshë e il problema del vocabolario, Atti
del III Seminario Internazionale di Studi Albanesi, Rende: Centro Editoriale e Librario,
Università della Calabria, 69-79.
45. Gentile C. (2004), Grammatica (comparata) della lingua di Pallagorio, Rossano:
Grafosud.
46. Perta C. (2004), Language decline and death in three Arbëresh communities in Italy. A
sociolinguistic study. Quaderni della Sezione di Glottologia e Linguistica dell’Università
di Chieti - Supplementi 12. Alessandria: Edizioni Dell’Orso.
47. Raimondo F. (2004), Nuovi contributi alla descrizione morfo-fonologica della
parlata albanese di Lungro, Atti del III Seminario Internazionale di Studi Albanesi,
Rende: Centro Eeditoriale Librario, Università della Calabria, 105-118.
48. Shkurtaj Gj. (2004), L’importanza dei dati delle parlate arbëreshe d’Italia per
la storia della lingua albanese e per gli studi della dialettologia albanese, Atti del
III Seminario Internazionale di Studi Albanesi, Rende: Centro Editoriale e Librario,
Università della Calabria, 69-79.

2005
49. Altimari F. (2005), Il ‘futuro necessitativo’ dell’albanese d’Italia: influenza italo-
romanza o arcaismo bacanico? Breu W., Atti del Convegno internazionale L’influsso
dell’italiano sulla grammatica delle lingue minoritarie (Costanza, 2003), Rende: Centro
Editoriale e Librario, Università della Calabria, 1-12.
50. Altimari F. (2005), Puna kërkimore e zhvilluar në Universitetin e Kalabrisë
në fushën e leksikografisë arbëreshe: drejtime dhe rezultate. Leksikografia shqipe:
trashgimi dhe perspektivë, Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë - Instituti i
Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 33-49.
51. Belluscio G. (2005), L’aspetto fonetico della parlata arbëreshe di Spezzano
Albanese (CS). Genesin M., J. Matzinger, Albanologische und balkanologische Studien,
Hamburg: Dr. Kovać Verlag, 1-11.
52. Conforti E., A. Jubani (2005), Tiparet akustike të theksit në të folmen e Shën
Benedhitit në Kalabri, krahasuar me shqipen standarde , Studime filologjike 1-2,
Tiranë, 73-90.
82 Giovanni Belluscio

53. Scutari P. (2005), I nomi delle piante nella comunità albanese del Pollino Lucano. Studi
e testi di Albanistica, Rende: Centro Editoriale e Librario dell’Università della
Calabria. (allegato CDRom: L’identità storico-culturale come elemento di valorizzazione del
patrimonio naturale: I nomi delle piante nella comunità albanese del Pollino Lucano, 2007).
54.Trumper J. (2005), Some linguistic questions regarding Albanian & Italo-Albanian
Asteraceae. Genesin M., J. Matzinger,  Albanologische  und  balkanologische  Studien,
Kovač, Hamburg, 175-185
55. Turano G. (2005), L’influsso dell’italiano sulla sintassi dell’arbëresh. Il caso di
S. Nicola dell’Alto in provincia di Crotone. W. Breu, L’influsso dell’italiano sulla
grammatica delle lingue minoritarie, Rende: Centro Editoriale e Librario dell’Università
della Calabria, 23-41.
2006
56. Shkurtaj Gj. (2006), Ligjërimet arbëreshe.Tiranë: Redona.
2007
57. Altimari F. (2007), L’albanese in ambito scolastico arbëresh: alcune questioni
poste dalla didattica di una lingua minoritaria. Consani C., P. Desideri, Atti del
convegno Minoranze linguistiche e Italiano L2 in area abruzzese e molisana. Tra sociolinguistica
e glottodidattica (Pescara, 6-8. 4. 2005), Carocci: Roma, 73-84.
58. Badallaj I. (2007), Rreth gjinisë së emrave të shqipes me theks të veçantë në italo-
arbërishten, Seminari XXV ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare.
(Prishtinë, 24-25 gusht 2006).
59. Conforti E. (2007), Il sostantivo nella parlata di San Benedetto Ullano, Seminari
Ndërkombëtar i Prishtinës, 2007.
60. Fortino I. (2007), Vërejtje të Xh. A. Noçitit për gjuhën arbëreshe, Seminari XXV
ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. (Prishtinë, 24-25 gusht 2006).
61. Gerbino G. (2007), Fjalor arbërisht-lëtisht i Horës së Arbëreshëve, Quaderni di Biblos,
Palermo.
62. Giusti G., G. Turano (2007), Case assignment in the pseudo-partitives of Standard
Albanian and Arbëresh. A case for micro-variation. Quaderni del Dipartimento di
Linguistica dell’Università di Firenze 17, Firenze, 33-51.
63. Perrellis V. (2007), Format perifrastike në të folmen arbëreshe të Shën Mërtirit,
Seminari XXV ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. (Prishtinë, 24-25
gusht 2006).
64. Pignoli M. L., G. Tartaglione (2007), Dizionario albanese molisano (parlate di
Portocannone e Ururi), Rende: Università della Calabria (con CD Rom: Lessico visuale
dell’albanese molisano, Archivio Lessicale Arbëresh 1).
65. Prifti E. (2006), Zëra puru last week! Cenni sul comportamento linguistico di una
comunità italoalbanese a Philadelphia (USA) dal punto di vista della linguistica
contattuale e variazionale. Mandalà M., La Sicilia, il Mediterraneo, i Balcani storia,
culture, lingue, popoli, Atti delle Giornate di Studio (Palermo, 7-9. 9. 2006), Palermo:
A.C. Mirror.
Bibliografia degli studi linguistico-dialettologici sulle parlate albanesi d’Italia, 1994-2014 83

66. Savoia L. M. (2007), Aspetti della linguistica di De Rada nel quadro delle ricerche
linguistiche arbëreshe del ’700 e dell’800. F. Altimari. Girolamo De Rada, Opera
omnia X – Opere grammaticali, Soveria Mannelli: Rubbettino, 9-26.
67. Savoia L. M., M. R. Manzini (2007), Variazione sintattica nel costrutto ausiliare
arbëresh. La variazione come problema teorico. C. Consani, P. Desideri, Minoranze
linguistiche. Prospettive, strumenti, territori, Roma: Carocci, 85-102.

2008
68. Jubani A., E. Conforti (2008), I parametri acustici dell’accento nella parlata
di San Benedetto Ullano e nell’abanese standard. Quaderni del Dipartimento di
Linguistica dell’Università di Firenze 18, 71-84.
69. Savoia L. M. (2008), Microvariazione nella morfosintassi del sintagma nominale
arbëresh. Savoia L. M., Studi sulle varietà arbëreshe, Albanologia 6, Università della
Calabria, 63-109.
70. Savoia L. M. (2008), Variazione e mescolanza linguistica nei sistemi arbëreshë:
code-mixing, prestiti e convergenza in condizioni di bilinguismo. Savoia L. M.,
Studi sulle varietà arbëreshe, Albanologia 6, Università della Calabria, 1-62.
2009
71. Altimari F. (2009), Tracce di antichi infinitivi dell’albanese nell’arbëresh d’Italia.
Scholze L., Wiemer B., Von Zuständen, Dynamik und Veränderung bei Pygmäen und
Giganten, Diversitas Linguarum 25, Bochum: Brockmeyer, 157-175.
72. Conforti E., F. Koleci (2009), L’infinito nell’albanese standard, nel dialetto ghego
e nella parlata arbëreshe di San Benedetto Ullano. Romània orientale 29, Roma:
Bagatto Libri, 261-276.
73. Baffa G. (2009), Dizionario arbëresh di Santa Sofia d’Epiro, Università della
Calabria.
74. Turano G. (2009), Tra sviluppi autonomi e fenomeni di contatto: la posizione
dei clitici nelle strutture imperative dell’arbëresh. Scholze L., Wiemer B., Von
Zuständen,Dynamik und Veränderung bei Pygmäen und Giganten, Diversitas Linguarum
25, Bochum: Brockmeyer, 279-290.
2010
75. Altimari F. (2010), Traces d’infinitifs anciens dans l’albanais d’Italie. Demiraj B.,
Wir sind die Deinen, Albanische Forschungen 29, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag,
2010, 127-139.
76. Conforti E.  -  G. Belluscio, Zoonimi estratti da un corpus di fiabe di San
Benedetto Ullano (CS) e loro attuale vitalità. Prantera N.,  A. Mendicino,  C.
Citraro, Atti del convegno “Parole. Il lessico come strumento per organizzare e trasmettere gli
etnosaperi” (Arcavacata di Rende, 2-4. 7. 2009), Rende: Centro Editoriale e librario
dell’Università della Calabria, 274-287.
84 Giovanni Belluscio

77. Mendicino A. , G. Belluscio, Fjalë shtegtuese: malattie degli animali e medicina
popolare in albanese e in tre varietà arbëreshe della Calabria.   Belluscio G.,  A.
Mendicino A., Scritti in onore di Eric Pratt Hamp per il suo 90. compleanno,  Rende:
Centro Editoriale e Librario, 246-267.
2011
78. Altimari F. (2011), Sui prestiti dell’italiano e dei dialetti italo-romanzi nel sistema
verbale dell’albanese di Calabria. Breu W., Atti del convegno L’influsso dell’italiano
sul sistema del verbo delle lingue minoritarie (Costanza, 10-13 dicembre 2008),
Universitätsverlag Dr. N. Brockmeyer:Bochum, Vol. 29, 1-16.
79. Conforti E., P. Curcio, M. L. Pignoli (2011), Lessico delle parlate arbëreshe del Crotonese,
raccolto sulla base del Questionario ALE (Atlas Linguarum Europae). Archivio Lessicale
Arbëresh 4, Rende: Università della Calabria (CD Rom).
80. Çepani A. (2011), Vëzhgime rreth veçorive fonologjike e morfologjike të të
folmes së Horës së Arbëreshëve në Fjalorin arbërisht-italisht të Horës së Arbëreshëvet
të Gaetano Gerbinos. Gjuha dhe letërsia e arbëreshëve, Universiteti i Evropës
Juglindore, Tetovë, 349-357.
81. Çerpja A. (2011), Makro- dhe mikrostrukturae fjalorit arbërisht-italisht të Horës
së Arbëreshëvet të Gaetano Gerbinos. Gjuha dhe letërsia e arbëreshëve, Universiteti i
Evropës Juglindore, Tetovë, 339-348.
82. Demiraj B. (2011), Kodi alfabetik i at Gjergj Guxetës dhe disa çështje që lidhen
me të. Gjuha dhe letërsia e arbëreshëve, Universiteti i Evropës Juglindore, Tetovë,
308-314.
83. Hamiti A. (2011), Gjatësia e zanoreve në “Gjellën e Shën Mërīs s’ Virgjër” të Jul
Varibobës. Gjuha dhe letërsia e arbëreshëve, Universiteti i Evropës Juglindore, Tetovë,
331-338Prifti E. (2011), Italo-Albanians between italiano and dialetto. C. Schlaak, L.
Busse, Sprachkontakte, Sprachvariation und Sprachwandel. Festschrift für T. Stehl zum 60.
Geburtstag, Tübingen: Gunter Narr, 191-213
84. Ibrahimi M. (2011), Frazemat somatike në të folmet arbëreshe krahasuar me
shqipen standarde. Gjuha dhe letërsia e arbëreshëve, Universiteti i Evropës Juglindore,
Tetovë, 275-298.
85. Koleci F. (2011), Vështirm krahasues i klasës së përemrave në dy gramatikat e De
Radës, asaj të Kamardës dhe tekset shkollore të arbërishtjes së sotme. Gjuha dhe
letërsia e arbëreshëve, Universiteti i Evropës Juglindore, Tetovë, 362-373.
86. Lafe G. (2011), E folmja e Shën Marcanit (San Marzano di San Giuseppe) dhe
gjendja e sotme gjuhësore në këtë ngulim arbëresh. Gjuha dhe letërsia e arbëreshëve,
Universiteti i Evropës Juglindore, Tetovë, 374-382.
87. Mërkuri N. (2011), Vështrim krahasues për emërtimet e bimësisë në bashkësinë
arbëreshe të Pulinit Llukan, Gjuha dhe letërsia e arbëreshëve, Universiteti i Evropës
Juglindore, Tetovë, 392-400.
88. Nanci G., M. L. Pignoli, M. T. Torchia (2011), Lessico delle parlate arbëreshe del
Catanzarese, raccolto sulla base del Questionario ALE (Atlas Linguarum Europae).
Archivio Lessicale Arbëresh 3, Rende: Università della Calabria (CD Rom).
Bibliografia degli studi linguistico-dialettologici sulle parlate albanesi d’Italia, 1994-2014 85

89. Pignoli M. L. (2011), Leksiku i të folmeve të Porkanunit dhe të Rurit, Gjuha dhe
letërsia e arbëreshëve, Universiteti i Evropës Juglindore, Tetovë, 383-391.
90. Turano G. (2011), Continuità e innovazione nella morfosintassi dell’arbëresh. La
realizzazione della morfologia verbale Non-attiva. Breu W., L’influsso dell’italiano sul
sistema del verbo delle lingue minoritarie. Diversitas linguarum 29, 17-39.
91. Turano G. (2011), Rapporto lessico-sintassi e contaminazione di forme
linguistiche. Il caso dell’arbëresh. Hylli i Dritës 2, Shkodër, 103-118.
92. Schirò di Maggio G. (2011), Magjia e farkës gjuhësore arbëreshe. Gjuha dhe letërsia
e arbëreshëve, Universiteti i Evropës Juglindore, Tetovë, 263-267.
93. Topalli K. (2011), Tipare dialektore në sistemin foljor të arbëreshëve të Italisë.
Gjuha dhe letërsia e arbëreshëve, Universiteti i Evropës Juglindore, Tetovë, 256-262.
2012
94. Hamp E. P. (2012), Tosk është and ishtë. Studime për nder të Rexhep Ismajlit në rastin
e 65-vjetorit të lindjes, Prishtinë: Koha, 303-314.
95. Ibrahimi M. (2012), Arbëreshët e Italisë nga aspekti etnolinguistik. M. Ibrahimi,
Tema sociolinguistike dhe etnolinguistike, Shkup: Interlingua, 269-294.
96. Manzini M. R., L. M. Savoia (2012), The Interaction of DOM and Discourse
Linking in Arbëresh Pronouns: Case as Nominal Property. Turano G., R.
Memushaj, F. Koleci. Theoretical and empirical studies in Albanian Syntax. Studime
teorike dhe empirike në fushën e sintaksës së shqipes, München: Lincom Europa, 119-
139.
97. Scutari M. (2012), Lessico delle parlate albanesi del Pollino Lucano – Valle del
Sarmento, raccolto sulla base dell’Atlante Linguistico Albanese (1943). Archivio Lessicale
Arbëresh 5, Rende: Università della Calabria (CD Rom).
98. Turano G. (2012), Strategie di assimilazione lessicale e morfosintattica nei
dialetti arbëreshë: regolarità e devianze. Studime për nder të Rexhep Ismajlit në rastin e
65-vjetorit të lindjes, Prishtinë: Koha, 729-747.
2013
99. Prifti E. (2013, in stampa), Italoalbanische „Sprachfrittata“ in italoamerikanischen
Kochrezepten. Kahl T., Vogel C., Culinaria Balcanica. Akten der 10. Tagung des
Balkanromanistenverbandes
2014
100. Perta C., Ciccolone S., Canù S. (2014), Sopravvivenze linguistiche a Villa Badessa.
Chieti, Università degli Studi “G. D’Annunzio”.
86 Giovanni Belluscio

Indice degli Autori e delle opere

Altimari Francesco, 30, 31, 36, 37, 49, 50. 57, 71, 75, 78
Badallaj Imri, 58
Baffa Giuseppe, 41, 73
Belluscio Giovanni, 1, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 32, 34, 42, 43, 51, 76, 77
Belmonte Vincenzo, 44
Birken-Silverman Gabriele, 2, 3
Canù Silvia, 100
Ciccolone Simone, 100
Conforti Emilia 52, 59, 68, 72, 76, 79
Cugno Federica, 4, 20
Curcio Patrizia, 79
Çepani Anila, 80
Çerpja Adelina, 81
Demiraj Bardhyl, 82
Fortino Italo Costante, 60
Genoese Sandra, 33
Gentile Carmine, 45
Gerbino Gaetano, 61
Giusti G., 62
Glaser Elvira, 5
Hamiti Asllan, 83
Hamp Pratt Eric, 6, 7, 8, 27, 94
Homayer Gerda, 33
Ibrahimi Mustafa, 84, 95
Ismajli Rexhep, 15, 38
Jubani Aljula, 52, 68
Koleci Flora, 72, 85
Lafe Genc, 86
Maddalon Marta, 9, 34
Mandalà Matteo, 28
Manzini Maria Rita, 21, 67, 96
Matranga Vito, 10, 22
Mendicino Antonio, 77
Mërkuri Nexhip, 87
Nanci Giovanna, 88
Norcia Maria, 23
Pellegrini Giovan Battista, 24
Perrellis Vincenzo, 63
Perta Carmela, 46, 100
Pignoli Maria Luisa, 64, 79, 88, 89
Bibliografia degli studi linguistico-dialettologici sulle parlate albanesi d’Italia, 1994-2014 87

Prifti Elton, 65, 99


Raimondo Filomena, 16, 25, 29, 47
Rohr Rupprecht, 33
Romito Luciano, 17
Savoia Leonardo Maria, 21, 66, 67, 69, 70, 96
Scutari Maddalena, 97
Scutari Pasquale, 11, 35, 53
Shkurtaj Gjovalin, 12, 48, 56
Tartaglione Guido, 64
Topalli Kolec, 93
Torchia Maria Teresa, 88
Trumper John, 54
Turano Giuseppina, 26, 39, 40, 55, 62, 74, 90, 91, 98

Potrebbero piacerti anche