Sei sulla pagina 1di 5

t-rj-U rJl .l()S Er-".i. ;1í-.

t-
,20i0- l

"l FPísi'4sri?*,
4tt\r

.lr

(3 por*m)' g, çnqito
senoidal.-peeiitrine,
tennin'ais1 e 2-

ffi '
-'-
2.rnH
.
,- :i;

ffi,ácósi100o r +45oi

6 rÍrl-l
,,,,r,'.1-..r.,,1:,,.
..iti. ; .
- . :;::,.:'
i"5
;;.''

,ti,;t-t'
...-:,:.::,
.r 'fi-frl
"liÂì!;f.:!
.,.ÈéiÌi,
t'.;.95f

BES0LUÇÃ0-

Lcrrente fomecida pela fonte:

j:lll45" a

Reatãncias:
,r

Xt-H = 10o0ipxlo4 )=29


/\
Xt',o: l0o46xl0-'/= 6o

In'lpedânciasdos ramos em paÍãlelo:

:.:,,

'
"-..
i:.
,::. -.-,
í0 a:

Tensão ente 06 pontos 1e2--

o Frt : fro -t*":46ì4}-f12fi,1" -34gA/120;1"

,I

Lr= rcte,o= 3O-À-


f
v4^ --- r.ri

a\ 'À r - + Jl X. = {U rl +Jt{r.-=Jtc,,o'9xror+j

Z r = 3tf-,rr- :
3<r Lp_ __lr_
L* =Ì 8 - n-= 8ì 9Q - - r l
J
lr l
;-= ì- +-l- =+ =!--. = o,o33lo-
L'r {r {,r }olg -+ S g_--
I

!= Oi aÒ ] * lor'J 5 = > I = 0 1 1 3 y 7 5,4 ,?


T-i7r

v - t , " T = ì r ï t l li+ tK LQ5"_ 12? r ,. -t


r Jat\a ln?r 9v
V
ll=f4 = laE,Çlíì.o'r- b r^ -ô
':
_
-_J
2 0 lc - r

- ,.-.,..;-..
,-.-
_. . . rr_1 ì ; \ Jï
.;.,;i +.1it.:il:
.-Í :i. Éà,r;.í.'i{
i . l-:r-jei_rrA

r':Íi#
'' .'.:-':":
'
" ,.' :,-.i
'
. .'. ,i'j::'i;
Transformador
.P

\ì:! \ jË

Figura 2 ' ----i: ã

-'';{d
.::'.:\',
' ' 'l':-i
If EAaìl I Ir- À rì
I \ r:ç-] LJtr- LJ V ff,l;,

TÌlnsãona €?rga-
'
' /' = 24{010o
Ccrrente de carga:
ò I )UUtlU
Moduto: I- :-
-c :675
-- A
y z4oo

Fase; cpl g: A,8 otrasado = '/J = -36,9o

7 ,= 6 z J l - 36,9" 150- j 3i ,5 À

.1-;
' .}

20lJulho/20i0
'1 : ì i : t ; .

CG.CÌJITCSELET?JCCSÌ
2010_
1

Conenle no indrrtorde-excÍtação:
Ì-.. ; r

- F1t
r -
I 'f -;Ësn : -;._.-:0-'0095-
-91f035" jl.J.6=156289,65" Á
J rrru óSA/9ç"

Correnteno ramo de magnetização: q

,t t! -=; I R*.; r 1-.=(o,z+zt


t^ ^ - - -
+ 70)+ (Aoos:_7-t56): 0J5.- rrJ6 : JJsz _ sgp,r

Conenie na fonte: .

: (o:s - 7t,56)+ (:o - y-l? = 50,25 p9


' F' - ttl+ IC J) - ;n6= 6i3.,65
t - 3j,Bs. Á
:.

=1,180 lrW

:])52 kwar

l,

P..=.Ícosg=l5{}x0,B =i1A hy

\
g" :..St*p : l50xQ6'= ò0
Í rrar


t/|
t)

;ni ri i --i L .'Ìrnr.n


CB.CUTTOSELETR]COS]
201&.r
PptêÈcia na íorrtel
"tlua
Pp a F, + P. :{180 +t2ü.= 1418
,.,i .ì;. '.,i ,.r ; : . l
-.

Potênçiareatiúanafbnte,

Qi = Q, + 8c :9fl +7 Jfl.=ïl '352*vai

Potênciaaparente:

t, =.lE*d = dtZZ,tSr+97,3522= 156,2iÉiï

Potrebbero piacerti anche