Sei sulla pagina 1di 3

The Smashing Pumpkins

>Ç >Ç
Mayonaise
Ç_ÇÀ Ç _ ÇÇÀ ÇÇ ÇÇ Ç Ç
_ Ç Ç Ç _ Ç
öÇ Å öÇ ÇöÇ Å ÇöÇ ÇÇöÇ
Ç
4
q = 73 14
Î ä Ç
ö
ø
j
Ç ö
j
Ç Ç
ÇöÇ Çö.Ç ä . Çk
/===========================
l 4 l ÏÈÈÈ l ÏÈÈ JÏÈÈ =l l
È È
>Ç Ç >
Ç_ÇÀ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Å ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Å ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ä _ÇÇÇj
_ ÇÀ ÇÀ ÇÀ Çë Çj.ë ÇÀ ÇÀ ÇÀ ÇÀ ÇÀ ÇÀ Çë Çj.ë ÇÀ ÇÀ ÇÀ ÇÀ ÇÀ ÇÀ Çë _À Å ÇÇÇj.À
/ Ò { Ï.ÈÈ ÏÈÈ Ï.ÈÈÈÈ ÏÈÈ Å ÈÈÏ ÈÈÏ Ï.ÈÈÈÈ ÏÈÈ l ÈÈÏ. ÏÈÈ Ï.ÈÈÈÈ ÏÈÈ Å ÏÈÈ ÏÈÈ Ï.ÈÈÈÈ ÏÈÈ l Ï.ÈÈ ÏÈÈ Ï.ÈÈÈÈ ÏÈÈ Å ÏÈÈ ÏÈÈÈÈ ÏÈÈ Ï.ÈÈÈÈ =l
l===========================
È È È È È È È È È È È È È È È È È È È È È È È È
>Ç > 2.>
Ç_ÇÀ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ä _ÇÇÇj À _
ÇÇÇ ÇÇ Ç Ç Ç Ç
_À ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇÀ ÇÇë Å ÇÇj.ë
1.

_ ÇÀ ÇÀ ÇÀ Çë _ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ
/ ÈÈÏ. Ï.
È
È
È Ï
È
È
È ö
ø
j
Ç Ç
ö Ç
Ç
ö Ï
È
È
È Ï
È
È
È È
Ï
È
È
ÇÇj
ö
ø
Ç öÇ öÇ ÇöÇ ÇöÇ
È
Ï
l===========================
È ÈÈ ÈÈ Ï
È Ï
È È
Ï
ÈÈ Å ÈÈ ÈÈ ÈÈ Å ÈÈ J
Ï
È . {
Ó È
Ï.
ÈÈ È
Ï
ÈÈ ÈÈ Ï
È Ï
È
ÈÈ ÈÈ Å ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÀÈÈ =l À
È È
>Ç Ç
__ÇÀÇ ÇÇÀÇ ÇÇÀÇ ÇÇÀÇ ÇÇëÇ Å ÇÇj.ëÇ ÇÇÀÇ ÇÇÀÇ ÇÇÇÀ ÇÇÀÇ ÇÇÀÇ ÇÇÀÇ ÇÇëÇ Å ÇÇj.ëÇ ÇÇÀÇ ÇÇÀÇ ÇÇÀÇ ÇÇÀÇ ÇÇÀÇ ÇÇÀÇ ÇÇëÇ Å ÇÇj.ëÇ ÇÇÀÇ ÇÇÀÇ
/ Ò { Ï.ÈÈ ÏÈÈ Ï.ÈÈÈÈ ÏÈÈ Å ÈÈÏ ÈÈÏ Ï.ÈÈÈÈ ÏÈÈ l ÈÈÏ. ÏÈÈ Ï.ÈÈÈÈ ÏÈÈ Å ÏÈÈ ÏÈÈ Ï.ÈÈÈÈ ÏÈÈ l Ï.ÈÈ ÏÈÈ Ï.ÈÈÈÈ ÏÈÈ Å ÏÈÈ ÏÈÈ Ï.ÈÈÈÈ =
È È È È È È È È È È È È È È È È È È È È È È È ÏÈÈÈ l
l===========================

ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ Å ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ
1. 2.

À À À À ë j.ë À À À À À À ÇÇ
È
Ï. È
Ï È
Ï.
ÏÈÈ Å ÈÈÈ ÏÈÈ Ç ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ=l l
ÏÈÈ ÈÈÈ È
Ï öÈ
/ ÈÈÏ. ÏÈÈ Å ÏÈÈ ÏÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ Ó{ Ï.ÈÈ ÏÈÈ ÈÈÈ ø
j
l===========================
È È È È È È È È È È È È È È È È È È È È
>Ç Ç > >
Ç_ÇÀ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ _>ÇÇÇÀ ÇÇÇ ÇÇÇ _ÇÇÇÀ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ _>ÇÇÇÀ ÇÇÇ ÇÇÇ _ÇÇÇÀ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ
1. 2.

_ ÇÀ ÇÀ ÇÀ ÇÀ ÇÀ ÇÀ ÇÀ _ ÇÀ ÇÀ _ ÇÀ ÇÀ ÀÇ ÀÇ _ ÇÀ ÇÀ _ ÇÀ ÇÀ ÀÇ ÀÇ
/ Ò { Ï.ÈÈ Ï ÈÈÈÏ ÏÈ ÏÈÈÈ Å ÏÈÈÈ ÈÏ ÏÈÈÈ ÏÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Ï.È ÏÈ ÏÈÈÈ ÏÈ ä óÈÈÈ óÈÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈ ä ÏÈ ÏÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ
È È
l===========================
ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ {
Ó Ï.
È Ï
È
ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È È = È l
>Ç > > 1. > > > >
Ç_ÇÀ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇ _ÇÇÇÀ ÇÇÇ _ÇÇÇÀ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ _ÇÇÇÀ _ÇÇÇÀ _ÇÇÇÀ _ÇÇÇÀ
2.

_ ÇÀ ÇÀ ÇÀ _ ÇÇ ÇÀ _ ÀÇ ÀÇ ÇÀ Çë ÇÀ ÇÀ ÇÀ ÇÀ ÇÀ ÇÀ _ _ _ _ ÇÇ ÈÏ
ÏÈÈÈ ÈÈÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ jøöÇ ÈÈÈÈÈ ä JÏÈÈÈ l ä JÏÈÈÈ ÈÈÈÈÈ ÏÈÈÈ Å ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈÈ Ó{ ä JÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ Å ÏÈÈÈ ÈÈÈÈÈ jøöÇ ÈÈÈÈ ÈÈÈÈ ÈÈÈÈÏ=
Ï. Ï Ï. Ï È Ï Ï ÈÈÏ
l / Ò { Ï.ÈÈÈ
=========================== È ll
>Ç Ç > > >Ç Ç >Ç
Ç_ÇÀ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Å ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Å ÇÇ ÇÇ ÇÇ _ÇÇÇÀ ÇÇÇ ä _ÇÇÇj Ç Ç ÇÀ
_ ÀÇ ÀÇ Àë Ç Ç j.ëÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀëÇ Ç j.ëÇ ÀÇ ÀÇ _ ÀÇÇÇ _À ä Çj Ç ÇÀÇ __ÇÀ ÀÇÇÇ ÇÇ ä __Çj
À
Ç
È
Ï.
È È
Ï.
È È
Ï.
È È
Ï.
È öÇ ÏÈÈ È
Ï öÇ ÏÈÈ È
Ï È
Ï öÇ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÏ
ÇÇj
ÈÈ ÈÈ È È È l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÅÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ=
/l===========================
È
Ï. È
Ï È È
Ï È
Ï È
Ï È È
Ï È
Ï. È
Ï È ÈÏ È
Ï È
Ï È È
Ï È
Ï.
ø
j
È
Ï
Ò { ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ Å ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ Å ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È È
Ï ä È
Ï È
Ï È
È È
Ï
È È
Ï
È È
Ï.
ø
j
È
Ï È È
Ï È
È È
Ï È
È ø ÈÈÈ Ó{

1/3
>Ç Ç >Ç Ç
Ç_ÇÀ ÇÇ ÇÇ ÇÇ _ÇÀÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Å ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Å ÇÇ ÇÇ ÇÇ
_ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÏÈ ÇÇ ÇÇ _ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ëÇ j.ëÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ëÇ j.ëÇ ÀÇ ÀÇ
ÏÈ ÏÈ È jøöÇ ÏÈ jøöÇ ÏÈ Ï.È Ï.È Ï.
ÈÈÈÏ Ï.ÈÈÈÈÈ ÏÈÈÈ Å ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈÈÈ =ÏÈÈÈ l
l / ÈÈÈÏ. ÏÈÈÈ ÈÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ l Ï.ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈÈ ÏÈÈÈ Å ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈÈ ÏÈÈÈ l Ï.ÈÈÈ
===========================

>Ç Ç >Ç Ç
Ç_ÇÀ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ _ÇÇÀ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Å ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Å ÇÇ ÇÇ
_ ÇÀ ÇÀ ÇÀ Çë ÇÇ ÈÏ _ ÇÀ ÇÀ ÇÀ Çë Çj.ë ÇÀ ÇÀ ÇÀ ÇÀ ÇÀ ÇÀ Çë Çj.ë ÇÀ
/ Ï.ÈÈ È È
Ï.
È
È Ï
È
È
È Ï
È
È
È ö
ø
j
Ç Ï
È
È
È ÈÈÈ ÈÈÏ ÈÈÏ l Ï.È ÏÈ Ï.ÈÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ Ï.ÈÈÈ ÏÈ l Ï.È Ï.ÈÈÈ Ï ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ
Ï Ï
È
l===========================
È È
Ï
ÈÈ ÈÈ ÈÈ Å ÈÈ ÈÈ ÈÈ È È È È ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ Å ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÏ È Ï
È È
Ï
ÈÈ ÈÈ ÈÈ Å ÈÈ ÈÈ =l

>Ç >Ç >Ç Ç Ç >Ç


Ç_ÇÀ Ç Ç Ç Ç ÇÇÀ
_ ÇÇÇ öÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ _ _ÇÀ ÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇÇ _ _ ÇÀ ÇÇ ÇÇ
ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇ Ç Ç
ÇÇöÇ Çö.Ç ÇöÇ ÇÇ ÇÇÇ Ç Ç Ç _
_
Ç
ö Ç
ö Ç ö
Ç öÇ ÇöÇ
/ ÏÈÈ
l===========================
À
È À
È
Ç
ö ÏÈÀÈÈ ÈÀ ÈÀ ÈÀ l ÏÈÀÈÈ ÈÀ ÀÈ ÀÈ ÏÈÈÈ ÈÀ ÀÈ ÀÈ öÇÀÈ öÇ l l ÏÈÈ Ç
ö Ç
ö ö
Ç Î î =l
È ÈÈ ÈÈ È ÈÈ ÈÈ ÈÈ È ÈÈ ÈÈ ÈÈ È ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È
> > >Ç Ç
ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÀÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Å ÇÇ ÇÇ ÇÇ
Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç _
_ À
Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç _
_ À
Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç Ç Ç Ç _
_ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ëÇ j.ëÇ ÀÇ ÀÇ
5 öÇÇöÇ öÇÇöÇ öÇÇöÇ öÇÇöÇ öÇÇöÇ öÇÇöÇ öÇÇöÇ öÇÇöÇ öÇÇöÇ öÇÇöÇ öÇÇöÇ öÇÇöÇ öÇÇöÇ öÇÇöÇ öÇÇöÇ öÇÇöÇ ÇöÇ öö ÇÇöÇ ÇÇöÇ öÇÇöÇ ÇÇö öÇÇöÇ öÇÇöÇ öÇÇöÇ ÇÇjøöÇ ÇöÇ ÇÇjøöÇ ÇöÇ ÇÇjøöÇ ÇöÇ ÇÇjøöÇ ÇöÇ Ï.ÈÈÈ È ÏÈ ÏÈ Ï.ÈÈÈ ÏÈ
/
l===========================
l l ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ Ï
È
ÈÈ Ò { Ï.
È Ï
È
ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈ Å ÈÈ ÈÈ ÈÈ =ÈÈ l
È È
>Ç Ç >Ç >Ç Ç >Ç
ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ Å ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ _ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Çj
Ç
À Ç _ Ç
À
j Ç Ç Ç _ ÇÀ ÇÇ _ÇÀ ÇÇÀÇ ÇÇÇÀ ÇÇ ÇÇ

À Ç
Ç _
1.

À À ÀÏ. À ë j.ë ÀÏ À _ ÇÀ ÇÇ _ ÀÇ ÀÇ ÀÇ ä ä
È ÈÏ jøö ÏÈ jøö ÏÈ
Èl ÈÈ ÏÈÈÈ Ç ÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈ ä ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l Ï.ÈÈÈ ÈÈÈÏÇ ÈÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈÈ Å ÏÈÈÈ ÈÈÈÈ ÏÈÈÈ Ç ÈÈ Ç ÈÈ =Ó{
öÈ È ö ÏÈ
ÈÈÈÏ ÈÈÈÈ ÏÈÈÈ Å ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ
/l=========================== ø
j ø
j
Ï.ÈÈÈ Ï.
È
>Ç Ç >Ç >Ç Ç >Ç
ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ Å ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ _ Ç
Ç
À ÇÇÇ ä __Çj Ç
À ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ _Ç
Ç
À ÇÇÇ ä __ÇÇj Ç Ç
À ÇjøöÇ ÏÈ À ÏÈ ÇÇÀ ÇÇÀ ÏÈ ÈÏ ÈÏ ÈÏ ÈÏ
2.

À À ÀÏ.È À ë j.ë ÀÏÈ ÀÏÈ _ À ÇjøöÇ ÏÈ À À ÀÏÈ _


l / Ï.ÈÈÈ ÈÈÈÏ ÈÈÈÈ ÏÈÈÈ Å ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ l Ï.ÈÈÈ ÏÈÈÈ Ç ÈÈÈÈ ÏÈÈÈ ä ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l Ï.ÈÈÈ ÏÈÈÈ Ç ÈÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈÈ Å ÏÈÈÈ ÈÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ =
=========================== ÈÈ Ó{

>Ç >Ç >Ç >Ç


Ç Ç
ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ Å ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ __ÇÀ . ÇÇÇ Å ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ __ÇÀ Ç _Ç
Ç
À _ÇÇÀ
3.

À À ÀÏ.È À ë j.ë ÀÏ.È À À À ÏÈ ëÏÈ j.ëÏÈ ÀÏÈ ÏÈ À ÏÈ _ _


ÈÈÈÏ ÈÈÈ ÏÈÈÈ Å ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ l Ï.ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ Å ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ Å ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈÏöÇ ÈÈÈÈÈ =
È È È È È È È È ÏÈ
È Ï
È
È Ï
È
È öÇ ÈÈÏ ÇÇj
ÇÇj øÏ
l / Ï.ÈÈÈ
ø
=========================== ÈÈÈÏ Ó{

>Ç >Ç Ç > >Ç


ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ Å ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ _ ÇÇÀ Ç_ÇÀ . ÇÇ Å ÇÇ ÇÇ ÇÇ _ÇÇÇÀ __ÇÇÀ
4.

À À ÀÏ.È À ë j.ë ÀÏ.È À _ÈÏ. _ÈÏ ëÇÏÈ Ïj.ëÇÈ ÀÏÇÈ ÏÈ ÀÇ _ÏÈ


ÈÈÈÏ ÈÈÈ ÏÈÈÈ Å ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ l ÈÈÈÏ. ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ Å ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ È È øöÇ ÈÈÈÏ ÈÈÈÏ ÈÈÈÏ=
È È È È È È È È È È
Ï
È öÇ ÏÈÈ ÇÇj
ÇÇj öÇ ÏÈÈ ÇÇj ÈÈÈÏ
l / Ï.ÈÈÈ
ø ø
=========================== Ó{

2/3
>Ç Ç >Ç >Ç Ç >Ç
ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ Å ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ _ Ç
Ç_À ÇÇÇ ä __j Ç
ÇÀ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇÀ Ç Çj
_ ÇÀ ÇÇ ÇÀ ÇÇÀÇ ÇÇÇÀ ÇÇ ÇÇ

À Ç
Ç _
5.

À À ÀÈ À ë j.ë ÀÈ À À ÇÇ À À ä _
/ Ï.ÈÈ È
Ï Ï.ÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ Ï.ÈÈ ÏÈ ÈÏ. ÏÈ jøöÇ ÏÈÈÈ ÏÈ ä ÏÈ ÏÈ ÏÈÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ Ï.È ÈÏjøöÇ ÏÈÈÈ ÏÈ ÏÈÈÈ ÏÈ ÈÈÈÏ ÏÈ jøöÇ ÏÈÈÈ jøöÇ ÏÈÈÈ
l===========================
È È ÈÈ ÈÈ Å ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ
È ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ Å ÈÈ ÈÈ ÈÈ =Ó{

>Ç Ç >Ç >Ç >Ç


ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ Å ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ _ Ç
ÇÀ ÀÇÇÇ ä __Çj Ç
À _ Ç
Ç
À _ ÇÇj
À
6.

À À ÀÈ À ë j.ë À À _ ÇÇ Ç
ÇÇ Ç _ ÇÇ ä _
/ Ï.ÈÈ ÈÏ Ï.ÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈÈ ÈÏ. È
Ï öÇ ÏÈÈ
ø
j
È È
Ï Î jøöÇ öÇ Ï
öÇ ÏÈÈ
ø
j
ÈÈÈ ÏÈÈÈ î
l===========================
È ÈÈ ÈÈ ÈÈ Å ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l È
ÈÈ =Ó

Tabbed by Rhumba (Romain Deneau) - (C) 2000 Drum Score Archive 3/3

Potrebbero piacerti anche