Sei sulla pagina 1di 3

ἀλλ᾽, ὦ ἄνδρες, τοὺς μὲν διδάσκοντας τοὺς μάρτυρας ὡς χρὴ ἐπιορκοῦντας καταψευδομαρτυρεῖν

ἐμοῦ καὶ τοὺς πειθομένους τούτοις ἀνάγκη ἐστὶ πολλὴν ἑαυτοῖς συνειδέναι ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν:
ἐμοὶ δὲ τί προσήκει νῦν μεῖον φρονεῖν ἢ πρὶν κατακριθῆναι, μηδὲν ἐλεγχθέντι ὡς πεποίηκά τι ὧν
ἐγράψαντό με; οὐδὲ γὰρ ἔγωγε ἀντὶ Διὸς καὶ Ἥρας καὶ τῶν σὺν τούτοις θεῶν οὔτε θύων τισὶ
καινοῖς δαίμοσιν οὔτε ὀμνὺς οὔτε νομίζων ἄλλους θεοὺς ἀναπέφηνα. τούς γε μὴν νέους πῶς ἂν
διαφθείροιμι καρτερίαν καὶ εὐτέλειαν προσεθίζων; ἐφ᾽ οἷς γε μὴν ἔργοις κεῖται θάνατος ἡ ζημία,
ἱεροσυλίᾳ, τοιχωρυχίᾳ, ἀνδραποδίσει, πόλεως προδοσίᾳ, οὐδ᾽ αὐτοὶ οἱ ἀντίδικοι τούτων πρᾶξαί τι
κατ᾽ ἐμοῦ φασιν. ὥστε θαυμαστὸν ἔμοιγε δοκεῖ εἶναι ὅπως ποτὲ ἐφάνη ὑμῖν τοῦ θανάτου ἔργον
ἄξιον ἐμοὶ εἰργασμένον. ἀλλ᾽ οὐδὲ μέντοι ὅτι ἀδίκως ἀποθνῄσκω, διὰ τοῦτο μεῖον φρονητέον: οὐ
γὰρ ἐμοὶ ἀλλὰ τοῖς καταγνοῦσι τοῦτο αἰσχρόν [γάρ] ἐστι. (Xen. Apol. 24-26)
Ebbene, o giudici, coloro che hanno istruito i testimoni, come si conviene, i quali spergiurano
testimoniando falsità contro di me e coloro che (“continuano a ubbidire” mettendo in risalto il
valore continuativo del presente) ubbidiscono a costoro, è necessario che siano consapevoli della
loro grande empietà e ingiustizia. Perché mi conviene ora essere meno prudente di prima che fossi
condannato, dal momento che (non) ho fatto nulla per cui possa essere dimostrato colpevole di ciò
per cui mi intentarono un processo? Né che proprio io, invece di Zeus, di Era e degli altri di loro
(dèi), sia stato visto sacrificare in onore di certi nuovi demoni, né giurare, né onorare altri dèi; come
è possibile che io corrompa i giovani abituandoli alla perseveranza e alla frugalità? In ogni caso, per
le azioni per cui si stabilisce la pena di morte, per il furto di cose sacre, per il furto con scasso, per
la riduzione in schiavitù di un uomo libero, per il tradimento di stato, neanche gli stessi accusatori
dicono, nei miei confronti, che abbia compiuto di queste cose. Così a me sembra assurdo che
l’opera degna da me compiuta, appaia a voi degna di morte; non certo per il fatto che muoio
ingiustamente, per questo sono meno saggio: infatti ciò è vergognoso non per me, ma per coloro che
mi hanno accusato.

διδάσκω: insegnare, istruire; pres part act masc acc pl;


impf. ἐδίδασκον, m. p. ἐδιδασκόμην ‖ ft. διδάξω, m. διδάξομαι ‖ aor. ἐδίδαξα, m. ἐδιδαξάμην ‖ pf.
δεδίδαχα (causat.), m. p. δεδίδαγμαι ‖ ppf. m. p. poster. δεδιδάγμην ‖ aor. p. ἐδιδάχθην ‖ ft. p.
διδαχθήσομαι;
χρή: è necessario, bisogna (verbo difettivo); ὡς χρή: come si conviene pres ind act 3rd sg;
ἐπιορκέω: spergiurare, fare un giuramento falso; pres part act masc acc pl;
impf. ἐπιώρκουν ‖ ft. ἐπιορκήσω, m. ἐπιορκήσομαι ‖ aor. ἐπιώρκησα ‖ pf. ἐπιώρκηκα
καταψευδομαρτυρέω: produrre falsa testimonianza; pres inf act;
impf. ἐμαρτύρουν, m. p. ἐμαρτυρούμην ‖ ft. μαρτυρήσω, m. μαρτυρήσομαι ‖ aor. ἐμαρτύρησα, m.
rar. ἐμαρτυρησάμην ‖ pf. μεμαρτύρηκα, m. p. μεμαρτύρημαι;
πείθω: persuadere; al med. pass. persuadersi, lasciarsi persuadere, dare ascolto, ubbidire; pres
part mp masc acc pl;
impf. ἔπειθον, m. p. ἐπειθόμην ‖ ft. πείσω, m. πείσομαι (= ft. di πάσχω) ‖ aor. ἔπεισα, m. poster.
ἐπεισάμην ‖ aor2. ἔπῐθον (trans. e intrans.), m. ἐπῑθόμην ‖ pf. πέπεικα (trans.) e πέποιθα (intrans.),
m. p. πέπεισμαι;
σύνοιδα: (con pron. rifl. in dat.) sapere bene, essere conscio o consapevole; perf inf act;
ὁρῶ, m. p. ὁρῶμαι ‖ impf. ἑώρων, m. p. ἑωρώμην, poster. ὡρώμην ‖ pf. ἑόρακα e ἑώρᾱκα, m. p.
ἑώραμαι;
προσήκω: essere giunto presso, essere vicino, convenire, essere conveniente (τινι a qcs.); pres ind
act 3rd sg;
impf. ἧκον ‖ ft. ἥξω, m. ἥξομαι ‖ aor. ἧξα ‖ pf. poster. ἧκα;

φρονέω: essere assennato, saggio, prudente; pres inf act;


impf. ἐφρόνουν ‖ ft. φρονήσω ‖ aor. ἐφρόνησα ‖ pf. πεφρόνηκα
μείων, -ον gen. -ονος: minore, inferiore; avv. (τὸ) μεῖον “meno”;
κατακρίνω: condannare; aor inf pass;
impf. ἔκρινον, m. p. ἐκρινόμην ‖ ft. κρινῶ, m. κρινοῦμαι ‖ aor. ἔκρινα, m. ἐκρινάμην ‖ pf. κέκρικα,
m. p. κέκριμαι;
ἐλέγχω: disonorare, disdegnare, dimostrare colpevole; aor part pass masc dat sg;
impf. ἤλεγχον, m. p. ἠλεγχόμην ‖ ft. ἐλέγξω, m. ἐλέγξομαι GAL. 14.55 ‖ aor. ἤλεγξα, m. rar.
ἠλεγξάμην ‖ pf. m. p. ἐλήλεγμαι rar. ἤλεγμαι;
ποιέω: faire perf ind act 1st sg;
γράφω: (al medio) intentare un processo penale; aor ind mid 3rd pl;
impf. ἔγραφον, m. p. ἐγραφόμην ‖ ft. γράψω, m. γράψομαι (anche sign. p.) ‖ aor. ἔγραψα, m.
ἐγραψάμην ‖ pf. γέγραφα, m. p. γέγραμμαι (anche sign. m.) e poster. γεγράφηκα, m. p. γεγράφημα;
ὡς + ind.: causale “poiché”;
ἀντί + gen.: invece di;
θύω: sacrificare, offrire in sacrificio; pres part act masc nom sg;
impf. ἔθυον, m. p. ἐθυόμην ‖ ft. θύσω /ῡ/, m. θύσομαι ‖ aor. ἔθῡσα, m. ἐθυσάμην ‖ pf. τέθῠκα, m. p.
τέθυμαι;
τισὶ καινοῖς δαίμοσιν: “certi nuovi demoni”; καινός -ή -όν: nuovo, recente;
ὄμνυμι: giurare part act masc nom sg;
impf. ὤμνυν e ὤμνυον‖ ft. poster. ὀμόσω, gener. m. ὀμοῦμαι ‖ aor. ὤμοσα, m. ὠμοσάμην (gener. in
compos.) ‖ pf. ὀμώμοκα, m. ὀμώμο(σ)μαι;
νομίζω: avere in uso, giudicare, onorare; pres part act masc nom sg;
impf. ἐνόμιζον, m. p. ἐνομιζόμην ‖ ft. νομιῶ e poster. νομίσω, m. con sign. p. νομιοῦμαι HP. MS. 1
‖ aor. ἐνόμισα, m. ἐνομισάμην ‖ pf. νενόμικα, m. p. νενόμισμαι;
ἀναφαίνω: “οὔτε θύων … ἀναπέφηνα” “non sono mai stato visto né sacrificare …”; perf ind act
1st sg;
impf. ἔφαινον, m. p. ἐφαινόμην ‖ ft. φᾰνῶ, m. φᾰνοῦμαι e ft. p. φανήσομαι ‖ aor1. ἔφηνα, m.
ἐφηνάμην ‖ pf. intrans. πέφηνα rec. trans. πέφαγκα, m. p. πέφασμαι;
γε μὴν… πῶς: “come è possibile”;
διαφθείρω distruggere, danneggiare, corrompere, sedurre; pres opt act 1st sg;
impf. ἔφθειρον, m. p. ἐφθειρόμην ‖ ft. φθερῶ, m. φθεροῦμαι (p.) ‖ aor. ἔφθειρα ‖ pf. ἔφθαρκα,
intrans. ἔφθορα, m. p. ἔφθαρμαι;
προσεθίζω: abituare; part act masc nom sg;
impf. εἴθιζον ‖ ft. ἐθιῶ XEN. Cyr. 3.3.53 e ἐθίσω ‖ aor. εἴθισα ‖ pf. εἴθικα, m. p. εἴθισμαι, poster.
ἤθισμαι;
καρτερία: “fermezza, costanza, perseveranza”;

εὐτέλεια: “economia, parsimonia, frugalità”;

κεῖμαι: essere posto o stabilito, essere in vigore o vigente; pres ind mp 3rd sg;

impf. ἐκείμην ‖ ft. κείσομαι

πράσσω: compiere; aor inf act;

impf. ἔπρασσ(ττ)ον, m. p. ἐπρασσ(ττ)όμην ‖ ft. πράξω, m. πράξομαι (anche p.) ‖ aor. ἔπραξα, m.

ἐπραξάμην ‖ pf. πέπρᾱγα e πέπρᾱχα, m. p. πέπραγμαι;

δοκέω: sembrare; pres ind act 3rd sg;

impf. ἐδόκουν ‖ ft. δόξω e δοκήσω ‖ aor. ἔδοξα e ἐδόκησα ‖ pf. δεδόκηκα, m. p. δέδογμαι e

δεδόκημαι;

θαυμαστός -ή -όν: meraviglioso, mirabile, straordinario, strano, stravagante, assurdo;

ἐργάζομαι: lavorare, compiere; perf part mp masc acc sg;

μέντοι: certamente;

φρονέω: φρονητέον aggetivo verbale masc acc sg

impf. ἐφρόνουν ‖ ft. φρονήσω ‖ aor. ἐφρόνησα ‖ pf. πεφρόνηκα

Potrebbero piacerti anche