Sei sulla pagina 1di 3

Otome-domo yo

PianoVI Araburu Kisetsu no Otome-domo yo. CHiCO with HoneyWorks


 = 170
 4                      
  
 4

 4 
 4        

       
     

5
                     
      
   
cresc.




      
          

       

9
                               
              

    
      
    
  
 
   
         

17
           
 
         
      
   
     

        
              
      
 
       
     

22 
 
    
         
       
     3   
3         
 
            
 
    
        
 
27
             

 
     
         
             
        
 
   
   
31
        
        
    
      
                           
   
   
  
     
35
          
         
 
          
                         
  
 
    
    
    
40     
   
 
      

3 3 3
     3  
   3  3
         

         
3
3
    3
43     
   
        
  

3 3 3 3
 3  3

             
    
    
 3 3
3
3    
45

     
       
      
3 3 3 cresc.

 3    3  3
            
    
    3
         
3 
  3
   
2
48
       
      
    
        
(cresc.) 
 
     
                   
    
     
   
       

53 
              
          
  
 
             
  
                  
   
 
      
 
58
      
     
     
     
                
                  
    
     
   

63 

      
    
       
        
  
 
 

Potrebbero piacerti anche