Sei sulla pagina 1di 462

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google
nell’ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.
Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è
un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico
dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l’anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico,
culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.
Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio
percorso dal libro, dall’editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l’utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili.
I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter
continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l’utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa
l’imposizione di restrizioni sull’invio di query automatizzate.
Inoltre ti chiediamo di:

+ Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l’uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo
di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
+ Non inviare query automatizzate Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della
traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti
invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l’uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
+ Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto
e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
+ Fanne un uso legale Indipendentemente dall’utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non
dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di
altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un
determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può
essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta
i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web
nell’intero testo di questo libro da http://books.google.com
IJIIII
-
-

I.
Nvpl nesEARcH LIBRARlEs

||| |||||||||||||
3 3433 O81561 17 1
|-·
·|-
| . -ſae.
--
ſae·
|-
|-
|-|-- №
___ (-ſae-
|--
~~ ~ ~==) --- →=~~~~)~)~) ~- - - - ----· -
—~==+)~,~---------, ------------ ------
; ::::::::::::::*******~~~~-
.-
----- — -^ — — - —~~~~ −−−−~--~~~~)•
' y• • --• ••• h\\- • , • , , ;

. ITINERARIVM

ANTONINI AVGVSTI
HIEROSOLYMITANVM

EX LIBRIS MANV SCRIPTIS EDIDERVNT

G. PARTHEY ET M. PINDER.

accedvnt dv Ar t abvi.ae.

- - -

\\

BEROLINI
IMPENSIS FRIDERICI NICOLAI

MDCCCXLVIII.
* *. •
i.AY 22 18?7
CAROLO BENEDICTO HASIO

EDITORES.

!
PRAEFATIO.

Itinerarium Romani orbis, Antonini imperatoris nomine in


scriptum, quo tempore conditum sit inter eruditos ambi
gitur. quod vulgo credunt, quattuor viros ab Aethico com
memoratos itinera dimensos esse, id nusquam traditum
est. auctor est Aethicus, vel quicunque sub eius nomine
latet, Iulio Caesare et Marco Antonio consulibus a Nico
doxo orientem, occidentem a Didymo, septentrionem a
Theodoto, a Polycleto meridianam partem mensurari coe
ptam; omnique orbe terrae sie a dimensoribus per multos
annos peragrato, de eius c on tin entia perlatum esse
ad senatum *). sub idem tempus ortae videntur mensurae
quas passim ex M. Vipsanii Agrippae commentariis in Na
turali Historia C. Plinius Secundus affert. verum eae ad
longitudinem et latitudinem provinciarum spectant, non ad
urbium intervalla nec ad ipsos itinerum anfractus. easdem
terrarum mensuras a missis Theodosii emendatas esse per
hibet saeculi noni scriptor Dicuil, cuius in libro ad eorum
auctoritatem composito non urbium distantiae sed terra
rum spatia exponuntur. „Theodosius" (sic ille) „praecepit suis
missis provincias orbis terrae in longitudinem et lati
tudinem mensurari."

*) Quattuor illa mensorum nomina, etsi varie scripta, leguntur in melio


ribus Aethici codicibus, quos in futurum usum excerpsimus; inde sumpta
in Chronico Ovetano sive Albeldensi edita sunt ab Henrico Florez in
Espaiia Sagrada T. XIII p. 433 (ed. 2, Madrid 1782. 4°). eadem in vetu
stissimo libro Vindobonensi, nostro L, legi Endlicherus docuit, Catalogi pa
gina 230 (Vindob. 1836. 4°); quo cum codice consentit recentior Vindobo
nensis Suppl. 14. corruptior est Vaticanus 3864, ex quo eadem nuper vul
gavit Fr. Ritschelius Mus. Rhen. philol. 1842 p. 489.
vI PRAEFATIO

Ab his multum differunt quae nostro in libro haben


tur ipsorum itinerum urbes inter se iungentium mensu
rae, quippe quas miliariis lapidibus inscriptas non opus
erat a mathematicis Graecis per longum tempus laboriose
indagari.
Constat Romanos, sicubi fines imperii promoverent,
castella condere, vias munitas ducere, easque lapidibus mi
liariis distinguere solitos fuisse. nec dubitari potest quin
Romae harum viarum publice structarum index depositus
ac subinde una cum ipsarum numero auctus fuerit. hinc
Itinerarium nostrum videtur originem ducere. Agrippam
autem, cum orbem terrarum, ut ait Plinius, orbi spectan
dum propositurus esset, illoque mortuo ipsum Augustum,
praeter mathematicorum mensuras, quae regionum formam
indicarent, ad urbes iusto intervallo ponendas hanc itinerum
notitiam adhibuisse non negaverimus: e ditum tamen illo
tempore Itinerarium nostrum profecto non fuit; neque an
tiqui auctores usquam eius mentionem faciunt. potest vero
ab eodem Antonino editum esse a quo nomen traxit: sed Marco
quidem Aurelio Antonino, quem vias Urbis et itinerum di
ligentissime curasse tradit Iulius Capitolinus *), non magis
quam Pio tribuendum videtur: multo enim rectius nomen
ad Antoninum Caracallum refertur, quippe cuius pater Se
ptimius Severus vallum illud in quo Britanniae itinera et
incipiunt et finiuntur, exstruxerit. Severum et Caracallum
miliaria vestutate conlabsa restitui iussisse docet lapis in
scriptus quem Vindobonae servatum edidit Scipio Maffeius
in Museo Veronensi p. 241.
Verum post Caracalli tempora, quibus fortasse re
censitum et usui publico accommodatum fuit, immutari
et augeri Itinerarium non desiit. cuius quam meliores co
dices nostri recensionem exhibent, ea Diocletiani aetate ne
que vetustior est neque recentior. nam pagina 330 (Wess.)

*) in eius vitae capite 1 1 ; si tamen recte ita legitur.


praefatio vir

in omnibus legitur Diocletianopolis ; neque antiquiora sunt


quae paginis 225 et 226 habentur legionum Ioviae et IHer
culeae nomina *); nec multo ante Perinthus nomen Hera
cleae, quod pagina 323 scriptum est, assumpsisse videtur:
quae autem Diocletiani aetati est suppar Maximianopo
lis, eius nomen nonnisi in iunioris classis exemplaribus ve
teri vocabulo, quod est Porsulis, adscriptum legitur (p. 321
331); item Byzantio Constantinopolis (p. 323).
Sed Constantino Magno recentiora ne in his quidem
codicibus inveniuntur: Ostudizo et Antarado appellantur
quae inde a Constantio Nice et Constantia dictae sunt;
neque Cirta novum Constantinae nomen induit. maio
ris etiam momenti est, quod nusquam a Constantinopoli
velut regni capite itinera exeunt, cum plurima a veteri
Roma initium capiant. a Sirmio ad Nicomediam iter pro
tenditur (p. 124 v. 3) neque in Byzantio consistit. recens
autem (p. 139) interpositus est versus ille „a Constantino
poli usque Antiochia mpm dccxxxvi", ac simili modo pa
ginae 332 recens adscriptum ,,ab Aulona usque Constanti
nopolim mpm dcci.vi". eo minus probabile est quod Prae
fatione ad Tabulam Peutingeranam (p. 7) Mannertus scri
bit, non ante annum Chr. 364, quo Mesopotamia Persis
cesserit, Itinerarium Antonini editum esse. id vero inde
colligit, quod Mesopotamia in Itinerario non commemore
tur. dixeris potius hanc partem, siquidem in Itinerario per
scripta fuerit, aut post amissam Mesopotamiam consulto
reeisam esse, aut casu deperditam, quemadmodum deside
rantur partes Asiae Minoris, Galliae (velut p. 363 v. 3),
alia.
Quod a nonnullis medii aevi scriptoribus Itinerarium
nostrum pars Cosmographiae Aethici putatur, hoc ideo fit,
quia plerique codices, utrumque opus coniungentes, inscripti
sunt „Aethicus cum itinerariis suis”.

*) Zosimi hist. III 30.


Viii PRAEFATIO

Non ab uno sed a compluribus neque eodem tempore


opus, quale nunc habemus, confectum esse patet ex diversa
eius partium forma et indole. inscriptionum ratio non ubi
que eadem est; modo summa milium indicatur, modo
omittitur. mansionum nominibus hic illic adscriptum est
colonia, municipium, civitas, castellum, praesidium, vicus,
vel in maritimis refugium, plagia; quae multo saepius
absunt. quantum ab Aureo monte Viminacium distet, p.
132 et summatim ponitur et praeter morem etiam sin
gillatim: contra nonnunquam sine ullo milium numero no
men mansionis alicuius scriptum est, quae „in medio” pro
ximarum constituta sit. ubi earundem urbium intervalla
in diversis itineribus non eadem leguntur, incertum est,
librariorum culpa id fiat, an re vera diversae fuerint men
surae, immutato viarum ductu factae. neque mira est in
nominibus quae recurrunt scripturae varietas, si variis tem
poribus scripta sunt. additi interiecto tempore itineris
exemplum est quod inscribitur ,,a Catina Agrigento m an
sionibus nunc institutis" (p. 94). at non semper no
vis itineribus idoneus locus repertus est. ubi mansio. Con
tra Pselcis dicta ab Hiera Sycamino decem milia passuum
abesse dicitur (p. 164 v. 2), ibi alienum iter interpositum
computationem turbat. magis etiam viarum ordo interrum
pitur Thraciae itinere inter Aegyptum et Asiam (p. 175)
interiecto; quod fortasse rectius pagina 231 poneretur.
Ab initio tamen universum opus sano et circumspecto
consilio dispositum et ad communem quasi normam ex
actum fuisse probabile est. si qua itinera easdem urbes
varie coniungunt, recte geminata poni solent. longiori iti
neri subiungitur alterum quod eodem per compendium du
cit. ne eaedem itinerum partes repetantur, ad mansiones
supra. scriptas lector relegatur ; et altera via dicitur in al
teram intrare. ordo autem itinerum ut a veterum geogra
phorum ratione diversus, ita nequaquam incommodus est.
ab extrema Mauretania itur Alexandriam; sequuntur Cor
prAefAtio ux

sica, Sardinia, Sicilia, Italia; ab urbe Roma pergitur per


Pannoniam, Moesiam, Thraciam, Asiam, Syriam, Aegyptum
ad Romani imperii claustra Hieran Sycaminon; deinde ab
Asia per partes septentrionales pervenitur ad Galliam et
Hispaniam, quibus ultima succedit Britannia.
Huic terrestri Itinerario maritimum in antiquis exem
plaribus adhaerere solet. cuius prima pars (p. 487-497),
urbium maritimarum distantias et traiectuum mensuras am
plectens, bene cum illius Itinerarii ratione et indole con
venit. altera pars, id est Itinerarium portuum vel posi
tionum navium (p. 497-508), minutam interioris maris par
ticulam comprehendit; quod si absolutum esset opus, ma
ximae profecto molis futurum erat. insulae tertia parte
recensentur (p. 508-529), ratione a reliquo Itinerario non
nihil diversa: nam nec distantiae ubique notantur, et quae
ex fabulis adiecta sunt, in libro publica auctoritate edito
vix requisiveris.

Non mirum est in huiusmodi opere, quod fere totum


numeris et urbium nominibus constat, iterum atque iterum
exscribendo librarios haud raro peccavisse. maximopere
geographos vexavit manifesta numerorum depravatio,
vel in eo conspicua quod saepissime summa in titulis
indicata singulis numeris collectis non respondebat. prae
cipuam igitur operam in emendandis numeris posuimus;
quae res difficillima erat, quod menda non minus summae
quam singulis numeris inesse poterant, et alterum non de
bebat neglecto altero moveri. augebat difficultatem quod ea
rundem mansionum distantia variis locis varie indicabatur.
codicum tamen ope longe maximam numerorum partem
pristinae sinceritati restituere nobis contigit.
Est ubi verbis recte distinctis ratio numerorum in qui
bus editores offenderint, emendetur, velut pag. 100 v. 7,
ubi mansio quattuor milia passuum ultra Anconam sita
significatur. nonnunquam mansiones aliquot interiectae sunt,
M.
*,
X. PRAEFATIO -

quarum numeri perperam summae additi caleulum turbabant,


ut pag. 92 v. 5, p. 126 v. 5-9, p. 132 v. 3-133 v. 2. in
gravissimos errores induxit geographos locus ille p. 242 seq.
ubi verba ,,in medio” quodammodo numeri vicem susti
nent. rectam seripturam praebebat codex Parisiensis D.
eodem pertinent pag. 109 v. 4 et p. 262 v. 1. etiam pag.
301 v. 6-8 apta verborum dispositio omnem difficultatem
sustulit. -

Ad Hispaniae itinera rectius disponenda meliores co


dices egregiam nobis operam praestiterunt p. 423 seq. item
male repetitum iter Italiae auctore Scorialensi codice eieci
mus (post p. 419 v. 2). in Britannia simili librariorum
incuria iter bis positum videbatur p. 483. vix opus est
monere in Wesselingii pagina 174, quae apud nos non in
venitur, nonnisi iter proxime antecedens annotationis loco
ex aliis codicibus iterum expressum esse.
Mire sensus turbabatur p. 95 96, ubi refugium et
plagia initio sequentium versuum legebantur, quo factum
erat ut ipsae Syracusae praestantissimis portubus praeditae
nonnisi plagia dicerentur.
Formas nominum variis orbis terrarum regionibus pro
prias conservare quam ad communem linguae latinae regu
lam corrigere maluimus. partim eae antiquiores sunt quam
elegantiores, partim non tam priseam rusticitatem quam
seriorum temporum barbariem redolent. indeclinabilia no
mina non raro ponuntur, velut a Tibulas, ubi editores
a Tibulis correxerunt, et id genus plurima.
Uberioribus commentariis, quales Wesselingii aetas exi
gebat, abstinendum duximus, cum nunc in geographiae an
tiquae compendiis optime coniuncta legantur quae in an
notationes discerpere incommodum foret.
Codices meliores quamquam in universum secuti su
mus, tamen ibi ab iis recessimus ubi vel aliorum Itinera
rii nostri locorum vel seriptorum veterum auctoritas dete
rioribus libris accederet. rarissime codices omnes depra
prAEFAtio XI
-

vati ideoque relinquendi videbantur: sed ne in his quidem


libri nostri fides detrimentum passa est, lectionibus codi
cum religiosissime adscriptis. cuiusvis enim codicis lectio
aut in notis ponitur aut, ubi non commemoratur, cum
textu prorsus congruit. igitur quod recepimus, id omnium
codicum auctoritate nititur quorum discrepantia non anno
tata est. ex solo Parisiensi D tam saepe una vel altera
litterula excidit, ut indicando quovis defectu commentarium
onerare noluerimus: quae vero ex eo annotavimus, ea pror
sus certa sunt. omnino monendum est, quaedam minima
et lectori taedium potius quam usum allatura ex commen
tario nos expunxisse; qualia sunt, utrum maiori littera an
minori vocabulum aliquod in exemplaribus incipiat, et quo
modo singula verba, antiquitus continue scripta, a recen
tioribus librariis disiuncta sint; quae raro annotamda du
ximus. nec ubique compendia scribendi indicanda vide
bantur. ITEM vel iT in itinerum inscriptionibus habent ve
tusti codices quos novimus omnes; sed Torinus in apo
grapho Aurelianensi (FG) et in editione principe plerumque
posuit 1TER ; quem secutus est Wesselingius, non idonea
causa (annot. p. 23) allata. item legendum esse praeter
alia suadent p. 106 v. 5, p. 493 v. 12, p. 517 v. 5. at recte
p. 317 libri habent „Iter quod ducit" etc., nec raro legitur
„Item alio itinere.” milium numeris codices praeponunt
mpm vel mp ; quod recte per milia plus minus expli
cari *) vel inde patet quod in Itinerario Hierosolymitano
(p. 549) legitur le uga s plus mi n u s. quamquam Surita
ex auctoritate codicis Scorialensis ubique pro mipm scri
bendum curavit M. P., quod milia pas suu m interpretatur.
eum secutus est Wesselingius, etsi meliora edoctus **). igitur

*) cf. annot. ad pag. (Wess.) 4 v. 1.


**) cf. Wesselingii annot. p. 5. exemplum similis formulae haud rarae
praebet lapis anno p. Chr. 465 inscriptus „Alexandria clarissima femina vi
xit annos plus minus XXV" (Scaligeri de emend. temp. l. V. p. 446 ed.
1629).
XII PRAEFATIO

in his etiam quo siglo singuli codices quovis in loco usi


sint annotare merito supersedimus *).
Veterum codicum lectionibus discrepantiam editionum
adiungere incongruum fuisset. ea tamen annotavimus quae
contra codicum auctoritatem Wesselingius recepit, ne igno
rarentur quae per centum- fere annos disquisitionum geo
graphicarum quasi fundamenta fuissent.
CODICES NOSTRI.

Ex magno codicum numero qui nobis innotuerunt


ad emendandum Antonini Itinerarium a nobis delecti sunt
viginti, quos hic recensebimus, de eorum indole infra (p. xxxi)
dicturi.
A Parisiensis Regius 4806, saeculi x, membranaceus, fo

liis 42, latis pollices Parisinos 7 lineas 9, altis pollices


9 lineas 3.
Insunt: Aethieus initio mutilus; — Itinerarium Anto
nini; — Carmen de ecclesiae Rom. amplitudine; — Epita
phia Leonis Ix et Henrici III; — Dicuil; — Fulberti ryth
mus; — Epitaphium Guidonis. -

Paginae sunt in Itinerario bipertitae, columnae ver


suum 29; inscriptiones et litterae versuum inceptivae
plerumque unciales et nonnumquam rubricatae. exci
derunt folia nonnulla; exhibet codex paginas Wess.
1-58, 109-124, 247-273, 304-336, 353-399, 447
529. eum ipsi excussimus. scripturae specimen tab. II5.
*) In millenario numero exprimendo ut libri paginis 493-497 inter se
differant, hic coniunctim ponemus. igitur pro M
- p. 493 v. 1 mille habent omnes praeter P
p. 493 v. 10 mille ABcEJMTvv
p. 493 v. 11 mille Jx, i mille hcE, i AEMnTvv
p. 494 v. 2 mille hJx, i mille c, i AEMQntvv
p. 494 v. 6 mille cJ, i ab ExMnTvv
p. 497 v. 3 mille px, i acrymonrvp
p. 497 v. 4 mille ce roQav, i abxmtv
p. 497 v. 7 mille cJ, i reliqui praeter p.

'
PRAEFATio xiii

B Parisiensis Regius 4807, olim Conradi Celtis, saeculi


vIIII exeuntis, membranaceus, foliis 58, latis pollices Pa
risinos 6 lineas 3, altis pollices 9.
Insunt Aethicus et Itinerarium Antonini.

Paginae sunt bipertitae, columnae versuum 24 vel


25. ultima quattuor folia continent Itinerarium mari
timum, versibus continuis scriptum. inscriptiones maiu
sculis litteris, plerisque rubrieatis, exaratae; litterae ini
tiales raro miniatae.
Codex eleganter quidem scriptus, sed humore ita
foedatus est, ut singularum paginarum vix sexta pars,
eaque interior et libri dorso proxima, incolumis man
serit. in deteriori parte nigrarum litterarum nonnullae,
rubrarum plurimae prorsus evanuerunt; vestigia tamen
apicum in tractando codice invenire studuimus. exci
derunt duo folia p. 452-462 et 512-523 Wess., quae
asservantur Londini in Museo Britannico, Bibl. Eger
ton. 268 fol. 8 9. eorum apographum Georgius Pertz
vir summus manu sua peritissima confectum benigniter
nobiscum communicavit. scripturae specimen tab. II 4.
C Parisiensis Regius 4808, Colbertinus 2565, olim P. Pi
thoei, qui nomen suum folio primo inscripsit, membra
naceus, foliis latis pollices Parisinos 7 lineas 2, altis
pollices 10 lineas 2. -

Insunt Aethicus et Itinerarium Antonini, saeculi


xii. paginae bipertitae, columnae versuum 29. inscri
ptiones litteris maiusculis exaratae ac miniatae; item
pars litterarum initialium. codex et eleganter scriptus
et optime servatus est: nullum excidit folium. scriptu
rae specimen tab. II 8.
Itinerarium sequuntur Excerpta ex Iulio Honorio,
saeculi vi; — Itinerarium a Burdigala Hierusalem usque,
saeculi vIIII, de quo infra dicemus; — Excerpta ex Hie
ronymo de gentibus, saeculi x; — Anonymi de Hiero
XIv PRAEFATIO.

solyma relatio, saeculi x; — Noticia provinciarum Gal


liae, saeculi x: — Nomina provinciarum Romanarum,
saeculi x; — Fragmenta e Valerio Maximo, saeculi xv ;
— Vibius Sequester, saeculi xv; — Aethicus ab Hiero
nymo translatus *), saeculi xii; — Aenigmata Longobar
dico charactere exarata; — Anonymus de proprietati
bus provinciarum, saeculi xiv. et hunc codicem ipsi
tractavimus.

D Parisiensis Regius 7230 A, antea Noalliensis, saeculi x,


membranaceus, foliis latis pollices Parisinos 9 lineas 4,
altis pollices 10 lineas 6.
Insunt: Fl. Vegetius; — C. I. Solini polyhistor a Wald
caudo clerico scriptus; — Itinerarium Antonini p. 163
435 Wess.
Paginae sunt tripertitae, columnae versuum 28;
inscriptiones rubricatae, maximam partem deletae. scri
ptura est nitida, sed passim aut verba integra aut lit
terae perierunt; quas singulis punctis indicavimus. nu
meri permulti a librario omissi. folia ultima membra
nis super agglutinatis ita foedata sunt ut partim legi ne
queant. de eximii huius codicis indole vide p. xxxIII; eum
ipsi excussimus, sed innumeras lacunas temporis iniu
ria factas non ubique in notis commemoravimus. dubi
tationes quasdam postea nobis ortas Martinus Hertz co
dice iterum inspecto humanissime solvit. scripturae spe
cimen tab. II 6.
E Parisiensis Regius 4126, olim 3896, Colbertinus 3120, cuius
primo folio in margine inferiori scriptum est „Guliel
mus Caecilius mil: D* de Burghley", saeculi xIIII, mem
branaceus, foliis latis pollices Parisinos 6 lineas 9, altis
pollices 11 lineas 7.

*) Similiter inscriptus liber ex Aethico excerptus, sed argumenti ab edit.,


prorsus diversi, exstat in codicibus saeculi noni membranaceis Sangallens;
133 8° et Guelferbytano 80° 8°.
prAefAtio xv

Insunt triginta et unus tractatus varii argumenti


(cf. Aniceti Meloti Catal. T. III 4120.), in quibus Itine
rarium maritimum, p. 487-508 Wess., quod ex eo co
dice exscripsimus. scripturae specimen tab. II 11.
F et G codices duo fortasse deperditi, quorum apographum
Aureliae ad Ligerim (n° 265) adservatur. fuit Guilelmi
Prousteau antecessoris Aurelianensis. est liber chartaceus,
paginis versuum 19, latis pollices Parisinos 3 lineas 3,
altis pollices 5 lineas 2. continet Itinerarium Antonini
101 foliis (7-107); sequitur index foliis 75.
Is liber anno 1511 a Godofredo Torino in usum
Philiberti Baboi ex antiquo exemplari (F) exscriptus est,
additis recentioris cuiusdam codicis (G) lectionibus. eos
dem codices duos Torinus paulo post expressit in edi
tione principe *), quae, ut fit, hic illic a libro scripto

*) Ita rem se habere, quamvis nec Torini nomen nec Baboi in codice le
gatur, patet ex his quae sequuntur. folio c o dicis 3 legitur „Probam et
debitam rem facturus visus sum, ornatiss. vir, si beneficiorum quae tam
multa in me benignus contulisti, non immemor, hoc Itinerarium manu mea,
tibi profecto devota, meliuscule conscriberem. nisi me intempestivitas as
sidua circunsedisset, et nisi libellus hic in tuum sinum literarum gratissi
mum umbraculum compositior et honestior velle venire quotidie ad aurem
mihi subvagiisset, diligentiorem proculdubio tu me invenisses. certum ha
beo (et omnes etiam atque etiam experiuntur) quemcunque hominum pro
sua qualitate peculiarem sibi et adseclam habere miseriam: certum inquam
habeo, unde modo intempestivitatem illam iuste in me damnare nequeo.
libellum autem ipsum ad te pedibus illotis pervenire, concedere potui mun
quam, ea pote ratione, quia semper honestis et moribus et virtutibus te
exornatum perspexi. diligentia mea tamen si de impromptitudine quoquo
modo videtur damnanda, de maturitate fortassis veniet (vel aliquantulum)
demum laudanda. hoc ego feci consulto imitatus elephantum, quae gravida
(ut vulgus existimat) amno etiam tandem parit decimo. vale. Parrhisiis 5
No. Maias. anno domini 151 1. tu das epulis accumbere divum''. fol. 6
recto „ad" [litterae deletae: haud dubie „Philibertum Baboum"] „Disti
chon” [deletum]. fol. 6 verso „studiose lector. ex duobus exemplaribus
hoc Itinerarium est transcriptum. quaecunque minio et atramento notata et
inscripta sunt, ex vetustissimo exemplari sunt. quod autem rosaceo plus
culis in locis adiectum est, ex altero non multum vetusto exemplari ad dif
XVI PRAEFATIO

Aurelianensi dissentit. nos scriptum librum a nobis ex


cussum in universum secuti, primis tamen paginis (1-10),
ubi Torinus in edendo quam in exscribendo accura
tior fuit, nonnulla quae in apographo erant manifesto
falsa ex editione principe potius annotanda duximus.
antiquum illud exemplar, quod ex Morinis sibi allatum
Torinus refert, a Blandiniano (Gandavensi) Suritae non
diversum esse, praeter codicis patriam lectionum con
gruentia docet. eum Surita pagina 174 „bibliothecae
Blandinianae pervetustum codicem à cccc circiter annis
transcriptum” dicit. saeculi igitur videbatur duodecimi.
ubi nunc sit ignoramus.
Codex G saepius quam pro eius indole credibile
est cum F consentire videtur, quia haud dubie non
omnes eius lectiones apographo codicis F a Torino
adscriptae sunt. G igitur non magnae est auctoritatis:

ferentiam cognoscendam, syllabiculatim, et quidem attente, collatum est.


illa vero quae cyaneo linea sunt subtersignata, vetustissimum exemplar
praeter alterum continebat. vale."
In edition e autem principe (Parisiis in domo Henrici Stephani 1512
8° min.) haec leguntur.
„Godofredus Torinus Bituricus Philiberto Baboo viro modestissimo
. s. p. d. itinerarium multis iam annis, vir ornatissime, situ prope modum
obsitum quum ab amico michi semper excolendo Christophoro Longuolio,
viro sine controversia studiorum omnium bonorum excellentissimo, iam ab
hinc quatuor annos commodo primum exscribendum accepissem, unum tibi
manu mea scriptum, forma quidem non usque quaque ineptnm, ad te ex
Parrhisiis in Turoniam mittere venerat in mentem. viro cuius etiam nomini
lubens parco, ad te dederam portandum: verum ipse, alii nescio cui, te,
me, et sua fide posthabitis satis impudenter dono dedit. labore meo sic
ego frustratus, alterum tibi conscribere maturabam, nisi ipse Longuolius,
qui exemplar iam olim ex Morinis adportaverat, et michi, ut dixi, com
modo dederat, nuper ex Pictavis Parrhisios adveniens monuisset imprimen
dum curarem.” etc. et paulo post ,,Torinus lectori salutem. quo melius
hoc Itinerario, iucunde lector, possis uti, admonendus es quaecunque vir
gula miniacea notata deprehendes, ea plura fuisse apud vetus exemplar
quam in altero recenti. quae autem in ipso recenti diversa legebantur mi
nutula litera et ipsa quidem rubra suis locis sunt superimpressa.” etc.
PRAEfAtio xvII

quodsi non prorsus attente a Torino excerptus putetur,


poterit a Parisiensi nostro T non diversus videri (cf. p.
Wess. 96 v. 7 et p. 439 v. 3).
In fine codicis Aurelianensis Itinerarium Hierosoly
mitanum valde decurtatum tribus foliis saeculo xvi vel
xvii festinanter descriptum est, eadem manu quae va
riantes lectiones nonnullas Tabulae Peutingeranae ad
marginem Itinerarii Antonini annotavit.
H est codex Itinerarii Hierosolymitani, de quo vide pag.xxxiv.
J Remensis (signatus K 755, 780) anni 1417, membrana
ceus, foliis 130, latis pollices Parisinos 6 ferme, altis 8.
Insunt: Pomponius Mela; — Aethieus; — Itinerarium
Antonini.

In primo folio legitur ,, Cosmographia Pomponii


Mele et alia Cesaris atque Itinerarium. scriptum Con
stancie in concilio generali anno dni Mccccxvii et con
cilii tercio ;" et infra ab alia manu ,,ego Guilelmus Car
dinalis S* Marci *) olim Decanus Remensis hunc librum
dono librarie ecclesie Remensis, quem quoque conscribi
feci (vel quem propterea scribi feci). scriptum manu
propria Constancie in concilio generali anno dni mil
lesimo cccc xvii ; die prima novembris." in fine libri
„hic cathenatus 12* aprilis anno 1418", scilicet ex more
notissimo catena ad bibliothecae tabulam tunc adliga
tus. nos codicem a benignissimo hospite Ludovico Pä
ris comiter nobis concessum Remis ipsi excussimus.
exhibet Itinerarium integrum. magna eius est cum an
tiquissimo Vindobonensi L affinitas.
K Guelferbytanus, Mise. 4'° 61, Helmstadiensis 585, sae
culi xv, chartaeeus, negligenter scriptus, foliis altis pol

*) M a rlo t histoire de Reims. Paris 1843. 4to. T. I p. 659. „Guil


laume Fillastre fut doyen de l'église de Saint- Symphorian et de la cathé
drale 1'an 1392. Il mit en ordre les institutions des archeveques en 1400,
et fit présent de sa bibliothèque à l'église de Reims.”
h
XVHI PRAEFATiO

lices Parisinos 8 lineas 6, latis pollices 5 lineas 8, con


tinet praeter alia Aethicum et Itinerarium Antonini,
p. 1-47, 487-529 Wess. eum ipsi excussimus.
Scripturae specimen tab. II 12.
L Vindobonensis Caesareus 181, Hist. prof. 658 (Endlichero
cccxxix), saeculi viii, membranaceus, litteris uncialibus
exaratus, foliis 60, latis pollices Parisinos 6 lineas 2
ferme, altis pollices 8 lineas 11. paginae sunt versuum
26 vel 27.

Insunt Aethici Cosmographia et Itinerarium Anto


nini. folium ultimum ab alia manu ad similitudinem
scripturae prioris satis nitide litteris maiusculis scriptum
est. initiales litterae auro variisque coloribus eleganter
pietae sunt.
Primo codicis folio verso ,, ex Bibliotheca Caes*
Viennensi Leopoldi primi Caesaris Augustissimi.”
In hoc libro praestantissimo numeri collecti, qui
singulis itineribus anteponuntur, fere omnes erasi et a
secunda manu correcti sunt. exhibet Wesselingii pagi
mas 1-292, 301-486: omittit tamen itinera quaedam p. 427.
Hunc codicem excussit Ioa. Henr. Chr. Schubartus
in usum Leopoldi Rankii, qui nobis eius collationis hu
manissime copiam fecit. iterum a nobis inspectus et a
Gustavo Partheio ex parte excerptus est.
Scripturae specimen tab. II 1.
M Dresdensis, signatus D 182 (Falkenstein p. 262), mem
branaceus, foliis 135, latis pollices Parisinos 6 lineas 6,
altis pollices 8.
Compactus est ex duobus codicibus, quorum prior
circa annum millesimum scriptus foliis 4-62 continet
Aethicum, Antonini Itinerarium (fol. 155 seq.) et Dicuili
librum de mensura orbis terrae (fol. 50b seq.), alter
foliis 63-135 Vegetium de re militari. in Aethico, Iti
nerario et priore parte Dicuili paginae sunt biperti
tae, columnae versuum 27.
praefatio xix

Scripturae specimen tab. II 7.


Codex prior folio primo recto inscriptus est „De
quattuor partibus mundi"; eodem folio verso in summa
pagina scriptum „Ragenerus Praepositus *) dedit Sanctae
Mariae Remensi"; ac singuli quaterniones in imis pa
ginis signati sunt „Sanctae Mariae Remensis."
Codici utrique fol. 2 et 64 a recentiore manu ad
seriptum est „Codex monasterii Sancti Michael in monte
prope babebergam", ac praeterea priori,,I, 20", alteri „I,19."
fuit deinceps Ioannis Georgii ab Eckhart et Christ.
Gottl. Schwarzii professoris Altorfiensis, quorum ille
dissertationis de Apolline Granno Wirceburgi editae
pagina 20 iter unum ex eo expressit. (cf. Bibliothe
cae Schwarzianae P. II Altorfii et Norimb. 1769. 8°.
p. 14 cod. 30 et 31.) hunc codicem Falkensteinii beni
gnitate nobis concessum ipsi excussimus. in eo Itine
rarium integrum continetur. cf. p. xxxiii.
N Vaticanus 1883, membranaceus, forma maiore. in fronte
„Est Augustini Triuultij Cardinalis s. n. 1.". insunt: „Ex
Plutarco de vita demostenis per leonardum Aretinum";
— ab eadem manu „Incipit dialogus domini Leonardi
aretini ortantis viros studiosos ad exercitium disspu
tandi"; — ab alia manu „Vita titi quintij traslata de
Greco in latino per G. Veronensem"; — a manu sae
culi xiiii ineuntis Aethicus et Itinerarium Antonini, ita
„Incipit Cosmographia feliciter. cum itinerarijs suis et
portibus' etc. ; — a manu longe recentiori „Ratio to
tius orbis et provinciarum ab Orosio presbytero de
scripta".
Itinerarium Antonini ad fidem huius codicis in Em
manuelis a Schelstrate Antiquitate ecclesiae (Romae 1692
*) Galliae Christianae Tomo IX p. 165: inter Praepositos Remenses
VIIIus Rainerus seu Ragenerius memoratur anno 1008 in charta Arnulfi ar
chiepiscopi, et prid. id. Mai. in necrologio Remensi. adfuit anno 1015 con
cilio Remensi.
b*
XX PRAEFATIO

-97. fol.) T. II p. 560 seq. expressum (ubi per errorem


numero 1833 notatur) a nobis rogatus accurate cum codice
contulit H. Brunn, nec pauca invenit corrigenda. in plu
rimis codex cum vetustissimo Vindobonensi L consentit:

exhibet ut ille paginas Wess. 1-292, 301-486.


O Matritensis, signatus Q 129, Regius, Bibliothecae Natio
nalis, saeculi xIIII vel xv, membranaceus, forma maiore.
Insunt: Aethicus; — Itinerarium Antonini, quod in
foliis 15-45 scriptum est paginis bipertitis; — Septem
montes etc.; — Dicuil; — Annunciationes provinciarum;
— De rebus bellicis; — Altercatio Hadriani; — Descriptio
Romae et Constantinopolis; — De gradibus cognationum;
— Noticia dignitatum; — Demensuratio provinciarum
que non erat in praecedenti codice. cf. Knust in Pertz
Archiv 4843 VIII p. 791.
Hunc eodicem, de cuius indole dicetur pag. xxxiii, in
usum nostrum exscripserunt F. W. Lembke et (inde a p.
64 Wess.) Iulius Kühn. apographo cautius utendum cen
suimus, cum exempli gratia l et s litterae permutatae no
bis visae sint. scripturae specimen tab. II 10. ex eodem
codice Hier. Paulus Hispaniae itinera videtur expressisse.
P Scorialensis II R 18, antea Ovetensis, in membranis ple
risque deleticiis scriptus, forma fere quadrata, continet
varia geographica, historica, theologica, in quibus Iti
nerarium Antonini saeculo viii, ut videtur, exeunte scri
ptum, paginis bipertitis, columnis versuum 36-38, et
inscriptionibus et quae numeris adiici solent Imp litteris
rubrieatis. fol. 4 Sancti Isidori de natura rerum. ca
piti de partibus terrae inscripto fol. 23' praeponitur
carmen quod Sisebuto tribuunt, P. Burm. Anthol. V 46.
fol. 35* Breviarium Rufi Festi. fol. 44* Antonini Itine
rarium maritimum, cui fol. 47* ab eadem manu ad
scripta sunt „igitur iheronimi pTSF succedit auctoritas.
drepanum bitiniae ciuitatem in honorem luciani marti
ris” etc. fol. 47* et 48: „ex libro ethimologiarum”.
PRAEFAtlO XXm

fol. 48* Chronicon Prosperi ,, Arcadius theodosi filius”.


fol. 55' „ex libro de origine gotorum a domno Isidoro
editum.” fol. 55' Dimensio terrae „Iulio cesare marco
et antunino” etc. (quae ex Aethico habet codex Vati
canus 3864, Mus. Rhen. 4842 p. 489). fol. 62' Dispu
tatio de haereticis et alia recentiora. fol. 67* Antonini
Itinerarium provinciarum. fol. 83* „sermo sancti Am
brosii epci de pace” et alia. ex his eadem, qua Iti
merarium Antonini, manu scripta sunt opuscula Rufi,
Prosperi, Aethici: reliqua saeculis ix x xi. ultimum fo
lium, 95, super deletis litteris uncialibus ab eadem manu,
quae alia codici antiquiori postea adiecit, habet indicem
bibliothecae inscriptum „In nomine domini hoc est in
ventarium librorum adnotatum domino annuente sub
era Dccccxx". qui annus aerae Toletanae incidit in
annum Christi 882. errat autem Hieronymus Surita
cum (p. 174) hunc annum ad Itinerarium Antonini, multo
antiquiore manu scriptum, refert. praestantissimum hunc
codicem, anno 4572 Oveti ab se inspectum, Antonius
de Morales putat origine Toletanum esse (Viage para
reconocer las reliquias ... y libros manuscritos de las
Cathedrales y Monasterios; dale a luz Fr. H. Florez,
Madrid 1765 fol. pag. 93). eodem usus est Surita, cuius
emendationes nunc Matriti adservantur in Bibliotheca
Academiae historicae. ex quarum apographo quae in
editione Coloniensi a. 1600 Andreas Schottus publica
vit, ea magnam partem mendosa erant: correcta autem
sunt Gustavi Heinii opera, qui a nobis rogatus non
tantum codicem cum edito accurate contulit, sed etiam
diagraphas scripturae confecit cum ipsius Itinerarii (vide
tab. II 2) tum eius paginae quae sequenti saeculo scripta
aeram continet. dubitationes quasdam postmodum nobis
natas benigniter solvit bibliothecarius Scorialensis Don
Iosè Quevedo, praeter alia consultus de p. 510 v. 4. raro
Suritae auctoritate usi sumus, qui fortasse vidit quae
XXII PRAEFATIO

postea evanuerunt, velut p. 70 v. 7 et p. 489 v. 3. ha


bet codex P quae paginis Wess. 1-373 et 487-529
continentur. ceterum de eo cf. pag. xxxiii.
Q Florentinus Laurentianus, plut. LxxxIx sup. cod. LxvIII,
antea Gaddianus, numero 913 antiquitus designatus,
saeculi xv, chartaceus, forma quadrata, foliis 77. Ban
dini T. VI (lat. III) p. 330-333.
Insunt: De rebus bellicis; — Descriptio Constantino
polis; — De gradibus cognationum; — Aethieus; — Iti
nerarium Antonini integrum; — Septem montes; — Di
cuil; — Demonstratio provinciarum, quae non erat in
praecedenti codice sed de antiquissimo libro excerpta.
De huius codicis indole cf. pag. xxxIII ; eius apogra
phum in usum nostrum confici curavit Franciscus de
Furia, primus Laurentianae bibliothecarius.
R Florentinus Laurentianus, plut. LxxxIx sup. cod. LXVII,
antea Gaddianus, numero 949 antiquitus designatus,
saeculi x, membranaceus, forma quadrata, foliis 37, cum
titulis grandiori ac rubricata littera exaratis; optime
servatus. Bandini vi (lat. III) p. 324-330.
Insunt: Aethicus; — Itinerarium Antonini integrum;
— Septem montes et aquarum ductus; — Regiones ur
bis Romae; — Breviarium urbis Romae.
Huius codicis collationem accuratam cum apographo
codicis Q itidem debemus humanitati Francisci de Furia.
S I.ugd. Batavus, Vossianus fol. 60, saeculi XIII ineuntis,
membranaceus, foliis 29, latis pollices Parisinos 7 lineas
9, altis pollices 11 lineas 5. paginae sunt bipertitae,
columnae versuum 30, inscriptiones rubricatae. scri
ptura elegans est et accurata, cuius specimen exhibet
tabula II 9.

Insunt Aethieus et Itinerarium Antonini, p. 1-170


et 203 — 267 Wess.
Hunc codicem, I. Geelii humanitate nobis conces
sum, ipsi tractavimus. de eo Wesselingius praefationis
PRAEFATIO XXIII

pagina ultima „Celeb. P. Burmannus Vossiani codicis,


quem dives Lugdunensis bibliothecae gaza servat, apo
graphum mecum communicavit."
7" Parisiensis Regius, Suppl. lat. 671, antea Lamonianus
Κ, saec. xv, membranaceus, foliis 146, latis pollices Pa
risinos 7 lineas 5, altis pollices 10 lineas 14. paginae
pleraeque binas columnas habent versuum 35, paucae
vel singulas vel trinas. scriptura nitidissima. picturae
105 elegantissimae. folio primo infra picturam legitur
„iste liber est celestinorum de parisius sign. per y mj".
Insunt: Aethicus; — Itinerarium Antonini p. 3-529
Wess., quod initio mutilum incipit .... rationem; recens
adscriptum est ,, Itinerarium Antonini" et in margine
„desunt 4 vel 5 lineae"; — Septem montes; — Dicuil;
— Annuinciationes provinciarum; — De montibus portis
viis Romae; — De rebus bellicis; — Altercatio Hadriani;
— Descriptio Romae et Constantinopolis: — De gradi
bus cognationum; — Notitia dignitatum.
De huius codicis indole vide pag. xxxiii; eum excus
sit Mauricius Pinder.

U Monacensis 291, antea Palatinus cod. cum picturis 41.,


conscriptus inter annos 1542 et 1551, membranaceus,
foliis 222. in primo folio legitur. „Hic liber, cui titu
lus Itinerarium Antonini, ad verum atque arehetypum
exemplar descriptus, Illmo Principi ac dno dno Othoni
Henrico, Comiti Palatino Rhenj, utriusque Bavariae duci
etc. tanq. antiquitatis amatori atque indagatori stu
diosissimo, a venerabilibus ac honestis Cathedralis Ec
clesiae Spirensis Decano atque Canonico Dono missus
est” etc. (cf. Föringer in Annalibus Bavaricis 1835
p. 502.)
Insunt: Aethicus; — Itinerarium Antonini p. 3-529
Wess., quod incipit .... rationem; — Septem montes;
— Dicuil; — Annuntiationes provinciarum; — De por
tis Romae; — De rebus bellicis; — Disputatio Adriani; —
xxIv PRAEFATIO

Descriptio Romae et Constantinopolis; — De gradi


bus cognationum; — Notitia dignitatum cum picturis.
Hunc codicem, de cuius indole pag. xxxIII dicetur,
a nobis rogatus excussit H. Föringer, bibliothecae Re
giae Monacensis custos.
J^ Monacensis 99, antea Victorianus, anni 1436, membra
- naceus, paginis 345, latis pollices Rhenanos 7 ferme,
altis 10.

Initio legitur a valde recenti manu ,,Notitia digni


tatum utriusque imperii orientis scilicet et occidentis
ex altero codice Spirensis bibliothecae exscripta anno
dni MccccxxxvI.”
Insunt Aethicus; — Itinerarium Antonini p. 3-529
Wess., quod incipit ... rationem; — Septem montes; —
Dicuil; — Annunciationes provinciarum; — De monti
bus portis et viis Romae ; — De rebus bellicis; — Al
tercatio Hadriani; — Descriptio Romae et Constantino
polis; — De gradibus cognationum; — Notitia dignita
tum; ad calcem „Exemplata est haec cosmographia quae
Scoti dicitur cum picturis ex vetustissimo codice: quem
habui ex Spirensi bibliotheca anno dni Mccccxxxvi mense
Ianuario: dum ego Petrus Donatus dei pacientia Epus
paduanus vice sctissimi dni Eugenii pp IIII Generali Ba
siliensi Concilio praesiderem;” — Dimensuratio provin
ciarum quae non erat in praecedenti codice sed de an
tiquissimo libro excerpta; — ab eadem manu Cyriaci
Anconitani de septem mundi spectaculis ex Gregorio
Nazianzeno, gr. et lat.
De codicis indole vide pag. xxxIII; eum excussit
H. Föringer.

CETERI CODICES.

Praeter hos viginti codices, quibus ad emendandum An


tonini Itinerarium usi sumus, alii multi nobis innotuerunt
et maximam partem aut a nobis aut ab aliis nostrum in
PRAEFATIO Xxv

usum examinati sunt. verum ii non digni videbantur, quo


rum lectionibus moles commentarii nostri augeretur. sunt
autem hi potissimum.
Ex antiquissimo codice Spirensi, de quo infra dicetur,
exscripti sunt qui proxime sequuntur septem.
Mon a censis Ies. 13, saec. xvi, chartaceus, negligenter scri
ptus, e bibliotheca Conradi Peutingeri, postea Iesuitarum
Augustanorum. inest prior pars codicis Spirensis, i. e.
Aethicus; — Itin. Antonini (quod initio mutilum incipit
in medio vocabulo ... rationem p. 3 v. 3 Wess.); —
Septem montes etc.; — Dicuil; — Annunciationes pro
vinciarum; — De montibus etc. Romae. eum codicem
nullius fere pretii esse cognovimus ex Foeringeri lit
teris.

Romanus Barberinus 809, saec. xvi, membranaceus, forma


max. insunt: Aethicus ; — Itin. Antonini (quod incipit....
rationem quod mercurius dr. p. 3. v 3 Wess.); — Se
ptem montes? — Dicuil; — Annunciationes provincia
rum; — De montibus etc. Romae; — De rebus bellicis;
— Altercatio Hadriani; — Descriptio urbis Romae et
Constantinopolis; — De gradibus; — Notitia dignitatum.
huius codicis partem Lud. Bethmannus nostrum in usum
excerpsit. lectiones conveniunt cum Monac. U, desunt
autem quae in U leguntur ad calcem Notitiae dignita
tum „Exemplata est haec cosmographia etc.”
Vin dob o n ensis 3102, Salisburg. 18", Endlichero cccxxxi,
scriptus anno 1529, chartaceus, forma maxima, folio
rum 108. insunt: Aethicus; — Itin. Antonini; — Septem
montes; — Dicuil; — Annuntiationes prov.; — Excerpta
e P. Victore; — De Rebus bellicis; — Altercatio Ha
driani; — P. Victor de xiv regionibus urbis Romae; —
Descriptio Constantinop. — Notitia dignitatum, cuius in
calce „Anno Domini 1484". in fronte codicis, manu
Bernardi Kleselii, episcopi Tridentini „Librum hunc sa
tis. incorrectum incorecte eciam esse iussu nostro tran
XXVI PRAEFATIO

scriptum ex antiquo exemplari reperto in bibliotheca


capitulari spirensi, dum ibi essemus cum serenissimo
rege Ferdinando etc. in conventu imperiali anno 1529.
Bernardus Eps. Trid." ex bibliotheca episcopali Triden
tina Vindobonam pervenit. huius codicis Gustavus Par
they excerpsit particulam, cuius lectiones nihil novi
afferebant.

Vin dobonensis 3403, Salisburg. 18*, Endlichero cccxxxii,


saec. xvi, chartaceus, forma maxima, foliorum 108. ea
dem continet quae proxime antecedens, cuius apogra
phum est. et hic fuit in bibliotheca episcopali Tri
dentina. -

Venetus Marcianus olim Ambrosii Contaremi, postea


Thom. Ios. Farsetii, saec. xv, membran. folio. insunt:
Aethicus; — Itinerarium Antonini (quod incipit... ratio
nem quod mercurius dicitur. p. 3 v. 3 Wess.); — Se
ptem montes etc. ; — Dicuil; — Annuntiationes provin
ciarum; — De montibus etc. Romae. haec est prior
pars codicis Spirensis. cf. Iac. Morellii biblioteca mano
scritta di T. G. Farsetti. Venet. 1774-80. 42no T. I

p. 36, cod. lat. 30; et T. II p. 251. — eiusdem Morel


lii Bibl. manuscripta gr. et lat. T. I. Bassani 1802. 8.
p. 370 et 385. hunc codicem nostra gratia Antonius
de Steinbüchel inspexit et particulam eius excerpsit,
novi nihil exhibentem.

C a no nicia nu s, i. e. Matthaei Aloysii Canonici, cuius libros


Oxoniam migrasse auctor est Blumius- Itin. Italici T. I
p. 235. saec. xv, membran. folio. Insunt: Aethicus; —
Itin. Antonini, quod incipit... rationem quod mercurius
dicitur. p. 3. v. 3 Wess.; — Septem montes; — Dicuil; —
Annuntiationes prov.; — De montibus etc. Romae; — De
rebus bellicis; — Altercatio Hadriani; — Descriptio
Romae et Const.; — De gradibus cognationum ; — No
titia dignitatum, cuius in fine „Exemplata est haec cos
mographia 1436” etc. (Morelli p. 390); — Demensuratio
PRAEFATIO XXVII

provinciarum; — et ab alia manu ,,Cyriaci Anconitani


de septem mundi spectaculis ex Gregorio Nazianzeno
gr. et lat." quamvis in lectionibus omnino cum Spi
rensibus congruat, tamen in primo numero differt, qui
est (p. 4. v. 1 Wess.) cccLxxiiii.
Neapolitanus Suritae, dé quo Surita pag. 174 editio
nis suae ,, bibliothecae Neapolitanorum regum, qui
postea Cardinalis de Ursinis fuit, anno Mccccxxvii ex
scriptus.” primos versus desiderari dicit Surita, haud
dubie usque ad illa „rationem quod mercurius dicitur”
p. 3. v. 3 Wess. ubi nunc lateat ignoramus. lectiones
eius ex Suritae editione depromptas, quippe incertas et
nullius fere auctoritatis, raro adscripsimus, ut pag. 161
162. VVess.
Spir en sis. hi septem quos modo recensuimus codices cum
nostris TU }^ originem ducunt ab ,, antiquissimo Spi
rensi". is codex, ideo potissimum celebris quod non
nisi ex eius apographis Notitia dignitatum innotuit, nunc
deperditus videtur. eum Spira Basileam allatum fuisse
anno 1436, testantur Monacensis J^ et Canonicianus;
Spirae fuisse medio saeculo sextodecimo patet e Mona
censi U. frustra ibi quaesitus est ab Nicolao Heinsio
a. 1672.
Series opusculorum, quae Spirensi codice conti
mebantur, in duas dividitur partes; sunt autem hae.
I Aethicus; — Itinerarium Antonini (cui adhaerent „Septem
montes” et „Nomina aquarum"); — Dicuil; — Annota
tiones provinciarum; — De montibus portis et viis
Romae. .
II De rebus bellicis (cum undecim tractatibus); — Alterca
tio Hadriani; — Descriptio Romae et Constantinopolis;
— De gradibus cognationum; — Notitia dignitatum orien
tis et occidentis. -

Haec in plurimis de quibus diximus Spirensis apo


graphis insunt: priorem tantum partem habent Mona
XXVIII PRAEFATIO

censis Ies. 13 et Venetus Farsetii; alteram partem ante


priorem ponit Florentinus Q nonnullis omissis.
Iis quae ex antiquo Spirensi codice descripta sunt,
in Canoniciano et Monacensi / (ut et in Matritensi O
et Florentino Q) adhaeret ,,Dimensuratio provinciarum
quae non erat in praecedenti codice". , praeterea in
Monacensi J^ ab eadem manu, in Canoniciano ab alia
adiectum est Cyriaci Anconitani opusculum graecum de
septem mundi spectaculis e Gregorio Nazianzeno sum
ptum.
Anni quibus Spirensis codex exscriptus est nobis
innotuerunt hi:

1427 ex Neapolitano Suritae


1436- ex Canoniciano et Monacensi J^
1484 ex fine Vindobonensium 3102 et 3103 seeun
dum Endlicherum p. 232 Catalogi
1529 ex initio Vindobonensis 3102
1542-1551 ex Monacensi U.
Vi n d ob on en sis Suppl. 14, saeculi xv, membranaceus, fo
liis 419 latis pollices Parisinos 5 lineas 4, altis pollices
7 lineas 6, paginis in Itinerario bipertitis, columnis ver
suum 21. inscriptiones litteris maiusculis rubricatis exa
ratae. in Italia nitidissime scriptus, e bibliotheca Olo
mucensi in Caes. Vindobonensem transmissus anno 1837;
quondam (1670) collegii Societatis Iesu Brunae.
Insunt: Aethicus; — Itin. Antonini; — Nomina aqua
rum; — P. Victor de regionibus urbis; — Dicuil; — An
nunciationes prov. — hune codicem cum editione Wesse
lingiana contulit G. Partheius et scripturae specimen
confecit. convenit cum Paris. B; versus in B omissos
non habet; sed mendis propriis scatet, quare ex com
mentario nostro eum exclusimus.

Ne ap olitan u s B o r b o n i c us. C. Iannelli Catal. Bibl.


latin. manuser. Mus. Borbon. Neapoli. 1827. 4. p. 126:
PRAEFATIO XXIx

clxxii (bis) iv. D. 22 bis. codex chartaceus in folio,


accurate sed non una manu descriptus saec. xv.
Insunt: Aethicus; — Descriptio urbis Romae; — „Iti
nerarium Antonii Augusti": numeri adpositi sunt Ara
bicis notis; — Petri Cassinensis Palaest. chorographia;
— Liber dignitatum Romani Imperii; — Martiani Capel
lae lib. vi; — Pomponius Mela: ad calcem „Finis. Pom
ponii Mellae Cosmographiae liber explicit III Kal. Mar
tii 1474 per Arnaldum de Stecans (sic) de Brixella; —
Annotatio urbium atque provinc. Gallic. ; — Summa decr.
orbis terrae: ad calcem „Finis die 6 Aprilis 1484 per
Arnaldum de Steccans (sic) de Bruxella. Neapoli."
Mon a c e n sis Ies. 14, chartaceus, anni 1514, negligenter
scriptus, in folio. fuit Conradi Peutingeri, postea Ie
suitarum Augustanorum. post Aethicum habet Itin. An
tonini. partem huius codicis in usum nostrum excer
psit Föringerus. in multis discrepat a codicibus nostris,
sed tantopere mendosus est ut fidem nullam mereatur,
quare etiam hoc codice abstinuimus. -

Vin d o b o n ensis 3222, rec. 1872, Endlichero cccxxx, char


taceus, saeculi xvi, in quarto, foliorum 182.
Insunt: Emanuelis Lusitaniae regis epistole ad Iu
lium anni 1507; — Aethicus (apographum vetusti codi
cis Vind. L, Cuspiniani manu ut videtur confectum); —
Itinerarium Antonini (item codicis L apographum); —
Remigii Antisiod. glossae in Martianum Capellam.
Simlerus in epistola dedicatoria ,,Ioannes Cuspi
nianus scribit, se habere Itinerarium vetustissimum incerti
auctoris, quod Iulio Caesari adscribatur”. -

San galle n sis, Bibl. Monast. n. 663 (p. 31 sqq.), saeculo xvi
a Scudio confectus, qui modo editionem Itinerarii prin
cipem, modo alios scriptores, modo coniecturas suas
secutus est. Simlerus hunc librum antiqui codicis apo
graphum esse ratus ad editionem suam adhibuit. tunc in
-
XXX PRAEFATIO

teger erat, nunc in principio mancus incipit: Aegyptus


Thebaica, Coptos etc. p. 165 Wess. Itinerarium mari
timum sequuntur Liber vetus prov. Galliae; — Vibius
Sequester; — Liber noticiarum dignitatum; — Excerpta
ex Itinerario quae ad Galliam spectant. huius libri a
Bethmanno nostrum in usum inspecti partem cum edi
tione Suritae contulit I. I. Bernetus, parochus et biblio
thecarius civitatis Sangallensis.
Romanus Ott ob oni a nus 2056, saec. xv exeuntis, char
taceus. insunt: Higinius de stellis; — Asiae descriptio;
— Lexicon quoddam geographicum ex Caesare; — folio
101 „Incipit liber qui vocatur Itinerarius prouinciarum
omnium Antonii Augusti. in primis prouinciae Africae
miliaria. a tingi Mauretanie" etc., unde quaedam huius
exemplaris cum veteri Blandiniano affinitas cognosci
tur. in fine „Explicit liber qui Itinerarius uocatur cor
ruptus per totum". sequitur Itinerarium maritimum
cum Itinerario portuum etc.; — Herodotus de Homeri
genere et Plutarchus de Homero latine; — Vita Pii II
auctore Platina et alia anonyma; — Carmina de Pio II;
— Cribelli Apológeticus ad Franciscum Philelphum. hunc
codicem fortasse a Montefalconio (Bibl. bibl. I. p. 189 D)
memoratum nobis indicavit Bethmannus, a nobis roga
tus inspexit H. Brunn.
Valentinus et Caesar au gustanus. uterque ab An
drea Schotto excussus, qui in praefatione ad Ortelium
ita „Equidem duo vetera nactus exempla, diligenter
quoque comparavi. alterum Valentia Edetanorum ami
citiae gratia Pe. Ioan. Nunnesius, summus nostra ae
tate et rhetor et philosophus, ad me misit; alterum
Hieron. Blancus (qui Suritae in historiae Arragonicae
tractatione succedens annales et ipse latine perscripsit)
utendum dedit". lectiones a Schotto in calce editionis
allatae haud magni momenti sunt: Caesaraugustanus
saepe congruit cum Aurelianensi F. et Valentinum et
PRAEFATIO xx\i

Caesaraugustanum bello Gallico (a. 1809 et 1811) in


teriisse probabile est (Haenelii Catal. mss. p. 000 et
1008).
Libri Sig o nii et Hi e r o n. Pauli. quas idem Schottus
lectiones ex Caroli Sig o nii Indice Historiarum regni
Italiae excerpsit, eae codicis manu scripti auctoritatem
non habent. nec magis illae quas in Hispaniae itineri
bus illustrandis Surita ex libro nunc rarissimo affert,
cui titulus: Hi er o nymi Pauli Barcinonensis ad R.
D. Rodericum Epm Portuen. Cardinalem Valentinu.....
de fluminibus et mótibus Hispaniarum libellus. accedunt
I. de priscis Hispaniae Episcopatibus et eorum terminis.
II. excerpta ex Itinerario Antonini Pii et Theodosii de
Hispaniis. III. excerpta a Provinciali antiquo Eccl. Rom.
de Episcopatibus Hispaniae. s. l. et a. (saeculi xv) 4" min.
eae lectiones cum Matritensi O congruere solent, quem
probabile est Paulum expressisse, nonnullis mutatis:
nam recte de eo Surita p. 536 ,, arbitror non ex ve
tustis libris, sed de suo duo milliaria adiecisse".
Rogerius G ale p. IV praefationis ad Thomae Gale editionem
Itinerarii Britanniarum (Londini 1709. 4) scribit „penes
me est in pergamenis pars illa Itinerarii quae Africam
Sardiniam Siciliam Italiamque peragrat". idem de lecti
onibus a patre adhibitis „ debentur aliae celeberrimo
Bentleyo, et sunt ex codice Atrebat ensi desumptae".
eae autem plerumque cum Aurelianensi F i. e. Blandi
niano consentiunt.

INCERTORUM CODICUM EXCERPTA.


R o manus Vaticanus 3135, saeculi xv, chartaceus 8°, neg
ligenter seriptus, praeter varia metrica habet nonnulla
geographica, in quibus Itinera Italica ex Itinerario An
tonini excerpta. H. Brunn nostrum in usum par
ticulam eius codicis descripsit, quae nimis depravatas
exhibet lectiones.
XXXI1 PRAEFATIO

Lugduno Batavorum I. Geelius nobis misit exemplar Vos


sianum editionis Coloniensis, duorum codicum excerptis au
ctum. hos codices Wesselingius Parisienses suspicatur, sed
nonnisi alter cum Parisiensi B hic illic consentit. indidem
nobis subministratum exemplar Lugdunense cum notis Ia
cobi Gronovii manu scriptis multo minoris pretii est. similem
librum Wesselingio misit I. A. Fabricius. nec maiorem usum
nobis, ex ipsis fontibus haurire consuetis, afferre poterant
excerpta Oxoniensia Cantabrigiensia Dublinensia Londimen
sia, quae in Catalogis Bibl. Cottonianae (Oxon. 1696), mss.
Angliae (1697), Bibl. Harleianae (1808) recensentur.
Edwardi Bernardi liber alter nonnisi coniecturas habet
(Gale praef. p. V), alter in Britanniarum itinere a Galeo ad
hibitus quam fidem. mereat incertum est. excerpta denique
ex Nicolai Cusani schedis, quorum apographum Wesselingius
habuit, saepe cum nostris MOQTUJ^ faciunt, „alter Cu
sani” nonnunquam cum Parisiensi B.
IDE CODICUM INDOLE.

Omnes quos novimus codices (sunt autem quadraginta


ferme), cum quos in commentarium nostrum recepimus,
tum ii quibus abstinuimus, quattuor potissimum classes
constituunt, exceptis ambiguis quibusdam.
In prima classe ponendi sunt Vindobonensis L (cum
Cuspiniani apographo), Vaticanus N et Remensis J.
Antiquissimus est Vindobonensis L, saeculi vIII, isque
optimae notae, maiorem etiam usum allaturus, nisi in mi
lium numeris passim a secunda manu refictus esset. ar
tissime cum eo cohaerent Vaticanus N saeculi xiIII ineun
tis et Remensis J anni 1417. emendationes nonnullas se
cundae manus ex Vindobonensi L recepit.Remensis J, non
+ecepit Vaticanus N, velut p. 346 v. 4; item ex p. 374 v.
7 collegeris, Remensem ipsius Vindobonensis apographum
esse, verum p. 292-300 Remensis 51 versus habet qui et
Vindobonensi et Vaticano desunt; itaque ne ex Vaticano
PRAEFATIO XXXIII

quidem solo fluxit (cf. p. 81 v. 1). Remensis J Itinerarium ma


ritimum habet, quo L et N carent. itinera duo, quae in
Vindobonensi desiderantur (p. 427-431), alio loco habet Va
ticanus, alio Remensis; uterque omittit quae p. 270 v. 1 a
secunda manu Vindobonensi inter versus addita sunt. ex
his quae diximus videtur patere, ne Vaticanum quidem ex
solo Vindobonensi exscriptum esse. ceterum ti siglum p. 32
v. 4 ex margine Vindobonensis in contextum Vaticani transiit.
Alteram classem occupat solus Scorialensis P, Vindo
bonensis L aetati suppar. lectiones exhibet plerumque opti
mas, raro perversas; saepe recedit ab reliquis fere omni
bus, quorum nullus ab eo originem ducit. discrepantiae
exemplum est quod p. 21 v. 2 (Wess.) in P legitur „Tuniza
mp xv", cum reliqui omnes habeant ,,Nalpotes mpm xi.”.
In tertia classe collocandus est Parisiensis D, non mi
nus singularis ac, laude dignus, etsi paulo recentior situque
depravatus et mancus. modo ab omnibus differt, modo
solus cum Scorialensi P consentit, velut p. 220 v. 4. recte
distinguit versus ab reliquis male coniunctos p. 242-248.
PD et in plurimis etiam L, quem sequi solent JN,
priorem Itinerarii recensionem exhibent, in qua nomina ur
bium Diocletiano posteriora non leguntur; reliqui omnes
addita habent quaedam Constantini Magni aetate non an
tiquiora.
DJLNP ubi inter se consentiunt, maximae sunt aucto
ritatis nec temere relinquendi.
Quartam classem constituunt, eamque minus praestan
tem, Dresdensis M (deperditi Spirensis simillimus, et om
nibus illius apographis longe antiquior) et magna codicis
Spirensis familia, i. e. .Matritensis O, Florentinus Q, et quae
in medio vocabulo ,, ... rationem" incipiunt recentia libri
Spirensis apographa, Aurelianensis G, Canonicianus, Mona
censes UJ^ et Ies. 13, Neapolitanus Suritae, Parisien
sis T, Romanus Barberinus 809, Venetus Marcianus,
Vindobonenses 3402 et 3403. horum igitur MOQ initio in
C
XXXIV PRAEFATIO

tegri, ceteri mutili sunt; sed OQ non sunt ex solo M descripti


cum habeant paginae 82 versum 3, qui in M et Spirensis
apographis deest. ceterum huius classis codices, alioquin
plerumque inter se consentientes, in primo milium numero
(p. 4 v. 4 Wess.) mire dissentiunt: nam ccccLxxiiii habent
OQ, ccclxxiiii Canonicianus, cLxxiiii MTUM et Venetus Mar
cianus, cxxix Neapolitanus Suritae; unde colligere licet, vi
tium antiqui Spirensis ad hunc etiam numerum perti
nuisse.
Ex iis qui minus certae indolis sunt quam ut quattuor
illis elassibus accenseantur, Parisienses AC nonnunquam eum
Spirensi consentiunt; F, satis probus, asseclas habet Cae
saraugustanum et, si ex paueis iudicare licet, Ottobonianum
2056 et Atrebatensem Bentleii. nonnumquam cum F con
venit Parisiensis B, cui Guelferbytanus K (cf. p. 44 v. 5)
et Vindobonensis Suppl. 14 sese adiungunt. satis bonae in
dolis est Florentinus R, nec spernendus Lugduno Batavus
S, at multo minoris pretii Parisiensis E, qui nonnisi Itine-,
rarium maritimum exhibet.

ITINERARIUM HIEROSOLYMITANUM.

Itinerarii Hierosolymitani sive Burdigalensis unum no


vimus vetustum codicem Pithoeanum; quae alia nominan
tur manu scripta exemplaria nihili sunt: Aurelianense (ad
calcem codicis 265, nostri FG) totum excussimus; est re
cens Pithoeani apographum, hic illic de coniectura cor
rectum. indidem fluxerunt excerpta Vossiana, a Wesselin
gio p. 545 memorata. quae autem in Montefalconii Biblio
theca bibliothecarum t. I p. 81 93 recensentur duo exem
plaria, ea in Vaticana bibliotheca requirenda curavimus:
non esse reperta renuntiavit H. Brunn.
Pithoeanus codex, nobis H, membranaceus saeculi viIIi,
est pars Parisiensis Regii 4808, quem inter codices Itine
rarii Antonini C littera notatum supra descripsimus. itine
rarium Hierosolymitanum foliis septem, latis pollices Pa
PRAEFATIO XXxv
|
risinos 7 lineas 2, altis pollices 10 lineas 2, non eleganter
quidem sed accurate scriptum est. eius specimen tab. II 3.
paginae plurimae bipertitae, columnae versuum 31. rubrica
praeter libri inscriptionem nulla est. ex hoc codice Itine
rarium Hierosolymitanum primus edidit A. Schottus cum
Itinerario Antonini, Coloniae 1600. 8. p. 135-160. quam
enim Wesselingius p. 545 editionem Pithoei primam dicit,
ea nunquam prodiit. *)
Lectiones codicis a nobis excussi accurateexpressimus,
etiam ubi aut librarii incuriam aut serioris aevi deprava
tam latinitatem produnt, velut ,,haee fons" p. 592, et
„ascenduntur gradi" p. 587 et similia. alia quae magis
etiam immutata in editis erant, ad codicis auctoritatem cor
reximus. pag. 571 quod legebatur ,,Dalmatio et Dalma
ticei Zenofilo cons.", id male habuit eruditos; scilicet
id quod fuerat corrigendum simul cum correcto in editio
' nes irrepserat. pag. 596 legebatur „ad latus est vas fictile
Helisaei", quasi iuxta fontem illud vas positum fuerit. in
talibus nos ipsum codicem secuti editionum discrepantiam
siluimus. corrigi nomina vitiose scripta facile poterant:
verum imperiti librarii sphalmata quis ab iis distinguat quae
ab auctore profecta sunt non magis perito. quin plurima
ipsi aetati debentur.
Conscriptum enim est Itinerarium anno p. C. 333 ab ho
mine christiano in usum eorum qui a remota Aquitania
urbem Hierusalem, a Constantino Magno basilicis tunc exor
nari coeptam, adire cupiebant. unde non tantum in eo
usum nobis praebet, quod obscuriores etiam mutationes
nominat, in magno Itinerario Antonini publice eonfecto prae
teritas, sed etiam quod sanctorum locorum antiquissimam
exhibet descriptionem.

| *) cf. Wie de Pierre Pithou (par Grosley) Paris 1756. 8, T. II p. 75


| et J. P. Niceron Mémoires. Paris 1729. Vol. V p. 60.
XXXVI PRAEFATIO

In indice quam accuratissime confecto, quod opus quam


operosum fuit tam utile fore speramus, singulis mansioni
bus recentia vocabula adscripsimus, auctorum, ubi necesse
videbatur, adiectis nominibus. , quae nomina ad haec po
tissimum opera referuntur.
J. B. d'Anville, Géographie ancienne. Paris 1769. fol. eum 10 tabulis.
d'Avez ac, Esquisse générale de l' Afrique. Paris 1844. 8.
G. Barreiros, Chorographia de alguns lugares, etc. Coimbra 1561. 4.
Guil. Camden, Britannia. Londini 1607. fol. cum tabulis.
Cary, Maps of England.
Chr. Cellarius, Notitia orbis antiqui. T. I. II et appendix. Lipsiae 1731 —
76. 4. cum tabulis.
Ph. Cluverius, Germania antiqua. Lugd. Bat. 1616. — Sicilia antiqua.
ibid. 1619. — Italia antiqua. T. I. II. ibid. 1624. fol.
Corté s y L o p ez, Diccionario geogr. hist. de la Espafia antigua. T. I-III.
Madrid 1835. 4.
H. Florez, Espaiia sagrada. ed. 2. Madrid 1754 sqq. 4.
Th. Gale, Antonini Iter Britanniarum. Londini 1709. 4. cum tabulis.
A. G o rd om, Itinerarium septentrionale. P. 1. 2. cum suppl. Londini 1726
-32. fol. cum tabulis.
J. Gräberg di Hemsö, Specchio geogr. dell' impero di Marocco. Genova
1834. 8.
Fr. Guillaume, Histoire des campagnes d'Hannibal en Italie. T. I-III.
Milan 1812. 4. cum 48 tabulis.
L. Holstenii motae in Stephanum Byz. Lugd. Bat. 1684. fol.
J. Horsley, Britannia romana. London 1732. fol. cum 105 tabulis.
Jo m ard in Descriptiom de l'Egypte. Antiquités. Paris 1809 sqq. fol.
H. Kiep ert, Karte von Klein- Asien. Berlin 1844.
Fr. Kruse, Hellas. I. II, 1. 2. Leipzig 1825-27. 8. cum tabulis.
Lapie, Recueil des itinéraires anciens avec dix cartes; publié par M. de
Fortia d'Urb an. Paris 1845. 4. cum tabulis. fol.
Conr. Mannert, Geogr. der Griechen und Römer. I-X, 2. Nürnberg, Er
langen, Leipzig 1788- 1829. 8. cum mappis geogr.
de la Marmora, Voyage en Sardaigne. T. II. Paris 1840. 8.
A. v. Much ar, Gesch. des Herzogthums Steiermark. T. 1-3. Grätz, 1844
-46. 8. cum mappa geogr.
A. Morales, Las antiguedades de las ciudades de Espaiia. Alcalà 1575. fol.
FI. de Oc amp o, La coronica de Espafia. Alcalà de Henares 1574. fol.
PRAEFATIO xxxvII

G. Parthey, de Philis insula. Berolini 1830. 8. cum tabulis.


G. Parth ey, Siciliae antiquae tabula emendata. Berolini 1834. 8. et
mappa geogr.
Pellis sier, Exploration scientifique de l'Afrique. Sciences hist. et géogr.
T. VI. Paris 1844. 4.
J. B. Perez, motae mss. apud Cortés Diccion. T. I. p. 248.
Peyss o n el, Observations historiques et géographiques sur les peuples
barbares qui ont habité les bords du Danube. Paris 1765. 4. cum ta
bulis.
R. R au thm ell, Roman antiquities of Overborough. London 1746. 4.
cum tabulis.
L. Raynal, Histoire du Berry. T. I. Bourges 1845. 8.
Chr. Th. Reichard, Orbis terrarum antiquus cum thesauro topographico.
Norimbergae 1824. fol.
Eman. v. Renner, Oestreichs Länder unter den Römern, nach den Anga
ben von J. B. Schels. Wien 1820. (Mappa geographica.)
L. A. Res en d e, Antiquitates Lusitaniae. T. I. II. Conimbricae 1790. 8.
Th. Reynolds, Iter Britanniarum, with a new comment. Cambridge
1799. 4. cum tabulis.
J. D. Schöpflin, Alsatia illustrata. Colmariae 1751- 61. 2 voll. fol.
Dom. S e stini, Classes generales seu moneta urbium etc. ed. 2. Flo
rentiae 1821. 4.
Dom. Sestini, Viaggio per la Walachia. Firenze 1815. 8.
Th. Shaw, Travels in Barbary and the Levant. Oxford 1738-46. 2 voll.
fol. cum tabulis.
Jos. Simlerus in editione Aethici et Itinerarii Antonini. Basileae 1575.
8 mim.
Hier. Surita in editione Itinerarii Antonini. Coloniae 1600. 8.
F. A. Ukert, Handbuch d. Geogr. der Gr. und Römer. Weimar 1816 sqq.
8. cum tabulis.
J. M. Wasc on celo s in Resendii antiquit. Lusitaniae.
Fr. de Wedmar, Historia Sexitana. Granada 1652. 4.
Walcken aer, Géographie ancienne des Gaules. T. I-III. Paris 1839. 8.
J. H. Westphal, Die römische Kampagne in topogr. und antiqu. Hinsicht.
Berlin und Stettin 1839. 4.
J. G. Wilkims on, Manners and customs of the ancient Egyptians. first
and second series. 6 voll. London 1837-41. 8,
xxxvIII IPRAEFATIO

Libro nostro adiunximus tabulam geographieam, quae,


praecipuis mansionum nominibus distincta, itinerum per or
bem Romanum ductus lectori ante oculos poneret. in qua
elaboranda Henricus Kiepertus, rei geographicae peritissi
mus, egregie nos adiuvit. altera tabula aliquot codicum
nostrorum exhibet diagrammata.

Berolini x Kal. Nov. a. MDcccxLvII.

-••••••<o<3>o>••••••-..
INDEX CODICVM.
Atrebatensis p. xxxi.
Aurelianensis FG p. xv.
Barberinus, vide Romanos.
Blandinianus p. xvi.
Caesaraugustanus p. xxx.
Canonicianus p. xxvi.
Cuspiniani p. xxix.
Dresdensis M p. xviii.
Eckharti i. e. Dresdensis M.
Fabricii p. xxxii.
Florentini, Q p. xxii, I? p. xxii.
Galii p. xxxi.
Guelferbytanus Kp. xvii.
Lamonianus est Parisiensis T.
Laurentiani, vide Florentinos.
Lugduno Batavus S p. xxii.
Marcianus, vide Venetum.
Matritensis 0 p. xx.
Monacenses, U p. xxiii, V p. xxiv, Jes. 13 p. xxv, Jes. 14 p. xxix.
Neapolitani, Borbonicus p. xxviii, Suritae p. xxvii.
Ottobonianus, vide Romanos.
Palatinus, i. e. Monacensis U.
Parisienses, A p. xii, B p. xiii, C p. xiii, D p. xiv, E p. xiv, II p. xxxiv,
T p. xxiii.
Hier. Pauli p. xxxi.
Pithoeanus est Parisiensis C.
Remensis J p. xvii.
Romani, Barberinus p. xxv, Ottobonianus p. xxx, Vaticanus V p. xix,
Vaticanus 3135 p. xxxi.
Sangallensis p. xxix.
Scorialensis P p. xx.
Sigonii p. xxxi.
Spirensis p. xxvii.
Valentinus p. xxx.
Vaticani, vide Romanos.
Venetus p. xxvi.
Victorianus, i. e. Monacensis V.
Vindobonenses, L p. xviii, 3102 p. xxv, 3103 p. xxvi, 3222 p. xxix, Suppl.
14 p. xxvIII.
Vossianus est Lugduno Batavus.
NOTARUM EXPLICATIO.

A Parisiensis Regius membr. saeculi x.


B Parisiensis Regius membr. saeculi vLIII.
C Parisiensis Regius membr. saeculi xII.
D Parisiensis Regius membr. saeculi x.
E Parisiensis Regius membr. saeculi xIIII.
F Blandiniani apographum Aurelianense chart. anni 151 1.
G incerti codicis excerpta Aurelianensia.
H Parisiensis Regius membr. saeculi viiii.
J Remensis membr. anni 1417.
K Guelferbytanus chart. saeculi xv.
L Vindobonensis membr. saeculi vIII.
M Dresdensis membr. anni fere M.
IV Vaticanus membr. saeculi xIIII. *

O Matritensis membr. saeculi xIIII vel xv.


P Scorialensis membr. saeculi vIII.
Q Florentinus membr. saeculi xv.
I? Florentinus membr. saeculi x.
S Lugduno Batavus membr. saeculi xIII.
T. Parisiensis Regius membr. saeculi xv. -

U Monacensis membr. saeculi xvI. i


V Monacensis membr. saeculi xv.

r
VVess.

p. 1 v. 1 ITINERARIVM PROVINCIARVM
2 ANTONINI AVGVSTI.

2 1 Provinciae Africae.
2
ATingiMauretania, id est ubi Baccavates et Mace
3
nites Barbari morantur, per maritima
3 1
loca Carthaginem usque.
codices abc fux Lmx opQ ns (et ctvr qui om. p. 1-p. 3 p. 1)
1 om. opQn; quae p inscriptionis loco habet, in tabula (II 2) repraesen
tavimus II Incipit praemittunt libri | itenerarium LN, ..ener.r... rec. b
ll prouintiarum acxms M omnium add. cod. Ottobon. et Blandinia
nus, in cuius apographo (f) deest
om. opQn II IMpea. ante AntoniNI add. Sur. Wess. sumptum er iti
nerarii maritimi inscriptione || antoni bxy et pr. L, antonii sec. l, et
reliqui: nam in f Antonini er Torini emendatione est. p in titulo iti
nerarii maritimi, quod ante itinerarium provinciarum collocat, Anto
nini habet. Antonino Augustali liber inscriptus fuit in apographo Scu
diano, cuius auctoritas nulla est
2 4 in primis praemittunt cod. Ottobon. et Blandinianus, cuius in apo
grapho (f) deest | Provinciae] sic Fl, prouincie Jy et rec. b, pro
uintiae cms, prouintie x, prouin A, om. reliqui ll Africae] sic acfLms,
affricae rec. b, africe Jxw, om. reliqui, sed p hoc loco habet columne
hercolis, quod paulo superius tabulae pictae apponendum erat
A] at vs, ad p ll mauritania P, mauretanie b.jrv, mauretaniae Ln,
mauritaniae acfmQs, mauritanie o; Tingi Mauretania est Maureta
nia Tingitana, ut infra p. 501 v. 2 et apud Aethicum p. 731 ed. A.
Gronov. II bacauates s, bacuetes P || et Macenites om. p; eadem To
rini errore eae f erciderunt ll macentes oQ
3 1 loca] loc P || Carthaginem] sic o, cartaginem fJQm, cartagine P,
karthaginem s, kartaginem reliqui | post usque P addit milia passos
1
2 ITINERARIVM PROVINCIARVM

VVess.

3 2
Ab Exploratione, quod Mercurius dicitur,
4 1 Tingi usque . milia plus minus CLxxIIII
2 Rusadder . . . . . . mpm cccxvIII
5 1 Caesarea Mauretaniae . . . mpm ccccxciii
Saldis . . . . . . . mpm ccxvIII
Rusiccade . . . . . . mpm ccxvII

codices abc fcJ KLM NoP Qhs tvv


3VIII xxxvIIII; qui numerus denario minor est summa milium quae sin
gulis itineribus in P adscripta leguntur inde ab Exploratione ad Car
thaginem usque
3 2 ab exploracione N, ad explorationem AcMs, racionem T, rationé vv et
ut videtur c || quod Mercurius] quae ad Mercuri Surita, quae ad Mer
curios Wess., er coniect. ll merc[urius a sec. manu] L, mercurios P
4 1 milia plus minus] mjm r, milia passuum oa, NP P: in sequentibus li
bri solent TFTi vel mp, rarius habent milia plus minus, est ubi prorsus
omittant. coder c in prima pagina ad mpm bis adscriptum habet id est
milia plus minus; margo b (p. 38) mp et mipm unus titulus est id est
milia plus minus; in fronte codicis A margini ab recentiore manu ad
iectum nota quod mpm significat milia plus minus II cLxxIIII] eandem
summam numeri singulares collecti efficiunt; ccccLxxiiii oQ
om- N , inter versus a sec. m. habet L ll Rusadder] sic P, russader
aMoQ, russador Tvv, rusader reliqui | .cccxvIII] sio P, ac totidem
milia fiunt numeris collectis; ccxxvIIII AcmoQTvv, cccxvIIII x,
CCCXXVIIII BCFJLRS

Caesarea] sic N, caesareae AFcmrQv, caesaria n , caesare B, cesarea


cJLPs, cesareae V, cesaree or, cesare x ll Mauretaniae] sic B, maure
tanie JkLN, mauritaniae AcFcMQhs, mauritanie o, maritaneae v, mari
taniae v, maritanee T, marit P || ccccxciii] numeri collecti faciunt to
fidem; ccccxxIII BFKOQR, ccccxcui sec. L, ccccxcIIII c
ccxvIII] recte | numerum hoc versu et duobus proæime sequentibus a
sec. manu habet L
om. x || Rusiccade] sic BFGL (corr. ead. m. russiccade L), russiccade
NPTvv, russicade AcJMs, rusiacade R, rassicade oQ || ccxvii] recte,
ccxvIII r, cccxvIII P
AFRICA - 3

VVess.

6 4
Hippone regio . . . . mpm cxv
2
Carthagine . . . . . . mpm cxciii,
litoraria, mansionibus his:

A Mercurius Sala . . . . mpm xvi


Thamusida .. . . . . mpm xxxii
Banasa . . . . . . . . mpm xxxii
Frigidis . . . . . . . mpm xxiiii
Lix colonia . . . .. . . mpm xvi
Tabernis . . . . . . mpm xvi
Zili • • • • • • • • mpm xiiii
Ad Mercurios . . . . . mpm vi

Tingi colonia . . . . . mpm xviii.

codices abc fc.v xLm yop qns tvv


ippone p | cxv] recte, ccxv cprvv
cartagine P, cartagini Qn, carthagini foyov, karthagini is, kartagini
apcxMrr, ycartagini J l xciii v, cxiii p: numeri collecti efficiunt
CXCIIII

litorania P, om. reliqui: Wess. litora: ef. p. 489 v. 6, ubi litoraria II


mansionis fc

ad mercurios P, curius JLy (in L a sec. m. praemissum a mer) || post


Mercurius numerum milium clxxiiii quibus Erploratio sive Mercurius a
Tingi distat, iam supra paginae 4 versu 1 positum, perperam repetunt
libri (sed Lxxiiii y) II Sala] sic L (conia supra scr. sec. m.), salacona
fc, salaconia reliqui
thamussida Q, thasumida J, tiamusida n, tamusida rvv II xxxiii Fw
bauasa J, bonasa pn
xxiiii] sic p, xxxiiii reliqui
Lix colonia] lixeos Q, ux colonia P, lixcol reliqui
om- oQ || tiberius n, taberius x, thabernis s
tili h
3 mercurius o, mercirian p, Mercuri Sur. Wess. II vi (corr. v) mt
1*
ITINERARIVM PROVINCIARVM

VVess.

9 1 (a Tingi litoribus navigatur usque


ad Portus divinos)
Ad Septem fratres . . . mpm Lx
; Ad Abilem
T.
. . . . . . mpm xIIII
Ad Aquilam minorem . . mpm XIIII
10
Ad Aquilam maiorem . . . mpm XIIII
Ad promuntorium Barbari . mpm XII
Tenia longa . . . . . . mpm XXIIII
Cobucla . . . . . . mpm XXIIII
Parietina . . . . . . . mpm XXIIII
Promuntorium . . . . . . . mpm xxv
11
Ad Sex insulas . . . . .. mpm XII
Promuntorio Cannar . . . mpm xxx
• codices ABc fc.v xLM Nop Qns rvv
1 a Tingi litoribus om. F || a] at J ll littoribus csv, lictoribus o, lecto
ribus Q, toribus Bx, coribus P
portos bck || diuino P
Septem] vii amtvr I fratres] fS acms, frés or
Abilem] sic FGP, acbilem o, achillem Q, abillem reliqui II. xiiii] sic
P et pr. L, xxIIII sec. L et reliqui
om- acMtvv ll ad aquila minore P || quilam B || xIIII] sic P et pr. L,
xxIIII sec. L et reliqui
10 om. accMysTvv ll ad aquila maiore P || xIIII] sio P et pr. L, xxiiii
sec. 1. et reliqui -

Ad] a n | promuntorium] sic AmQ, promuntorio n, promumturium P,


promunctorium sT, promontorio BL, promontorios N, promontorium
cfcJkovv ll Barbari om. P, qui inter versus 2 et 3 litteris maioribus
add. barbiti | xii] sic JP et pr. 1, xv sec. L et reliqui
Taemia Wess.
cobuda vel cobucla A, cobuda MoQntvv, cubula P, cobuela c
om. x l parienna o
Promuntorium] sic amh, promunturium LNP, promunctorium sr, pro
montorium reliqui ll xii J, xxx R
11 om. R l xxii AccMsTvv
2 om- n ll Promuntorio] sic boQr, promuntorium AM, promunctorium st,
AFRICA no

Wess.

11 3 Promuntorio Rusaddi . . mpm L


4 Rusadder colonia . . . mpm xv.
_-

5 Ad Tres insulas . . . . mpm Lxv


6 Flumen Malva . . . . mpm xii
12 1 (flumen Malva dirimit Mauretanias
2 duas: incipit Caesariensis)
3 Lemnis . . . . . . . mpm xxii
 Poleto flumen . . . . mpm xxx

5 Ad fratres . . . . . . mpm vi
6 Artisica . . . . . . mpm xxv
t Portu Caecili . . . . . mpm xii
8 Siga municipium • • • mpm xv

codices abc fcJ xLM Nop Qns tvv


11 promunturio LN, promuntirium P, promontorium v, promontorio foJx,
promontori c | camiar AM, carmiar TU, canar c, conarum Q, cannarum
Py || xxx om. N -

3 Promuntorio] sic AbrMoQr, promunturio LN, promuntoriis n, pro


munctorio sT, promontorio cfcJ, promontorium v, om. P || Rusaddi]
sic JLN, russadi A Pv, saddi n, sussaddi s, russaddi reliqui
4 Rusadder] sic bcJLys, rusader Afckn, russader MTwv, russadar Q,
russadder oP || colonia] sic n, col P, conalia reliqui
5 treis FG, res (corr. sec. m. tres) L || insolas JL ll xII c
6 om. R || xxi FG - •

12 1 2 flumen — duas K paragraphis includit. -

1 malba LN ll diripit bcJKLN (m super p posita ac rursus deleta L), diui


dit (corr. dirimit) fc, om- MTvv ll mauritanias AcFcMoQnsT
2 cesariensis vKNs
3 Lemnis] sic JLNPV, lemënis x, lemenisl Q, lemennis reliqui | xii o,
XX f*

4 paleto o, popleto P
artisiga P, a rusica Q

: cecili cMsTUv, cecilia J, cacili k


saga o | monicip P || mpm xv] mpm. mjm v
ITINERARIVM PROVINCIARVM

VVess.

13 1
Portu Sigensi . . . . . mpm III
Camarata . . . . . . mpm XII
Ad Salum flumen . . . . mpm xII
Ad Crispas- . . . . . mpm xxv

: Gilva colonia . . . . .
Castra puerum . . . .
Portus divinos . . . . .
mpm vi
mpm xxvi
mpm xvIII.

Portus magnos . . . . - mpm xxxvi


Quiza municipium . . . mpm XL
14 Arsenaria . . . . . . mpm XL
Cartenna colonia . . . . mpm xvIII
Lar castellum . . . . mpm xxIIII
Cartili . . . . . . . mpm xII
15 Gunucus . . . . . . mpm XII
Caesarea colonia . . . . mpm xxII.

codices ABc FcJ xLM NoP Qns Tvv


13 portus bkn ll Sigensi] in gesi h
camaraca FG, camerata NR, caramata s, carmarata TUy
rec. L inter versus ll salu n, salsum Ps II xII] sic BFGJLNP, xv reliqui
xv B, xxII F -
silua GP, cilua Tvv ll v FP
pueB vw, puerorum FP || vi p, xxIII f
xIIII ? (corr. sec. m. xvIII) L, xv N, xvII v
magnus BJxLN
quita P
14 cartaenna c, cartemas P, cartena Q, cortenna bx, corsenna F, castenna
s ll col JKP: sic vel colon libri aliquoties.
Lar castellum] sic BFGH, castelliar P, iar castellum reliqui ll xxIIII]
sic AbcJKLNs, xIIII P, xx F, XXIII GMOQRTvv
carcili FG || xv p.
15 ganucus AGM, canucus oQTUV, gunugus P -

caesaria BLNnT, cesaria JK, casaria cMoQsvv, casaria (corr. caesaria)


A || xII P, xii (corr. sec. m. xxii) L
AFRICA 7
Wess.

15 3 Tipasa colonia . . . . mpm xvi


 Casae Calbenti . . . . . mpm xv
5 Icosium colonia . . . . mpm xxxiii
16 1 Rusguniae colonia - • • mpm XV

2 Rusubbicari . . . . . mpm xxiiii


3 Cisi municipium . . . . mpm xii
4 Rusuccuro colonia - - - mpm XII

17 1 Iomnium municipium . . . mpm xviii


2 Rusazis municipium . . . mpm xxxviii
3 Saldis colonia . . . . . mpm xxxv.

18 1 Muslubio . . . . . . mpm xxvii


2 Coba municipium . . . . mpm xxviii
3 Igilgili colonia . . . . mpm xxviii

codices abc fcv xlm wop Qns tvv


15 3 tipassa acMoQnsrvr
4 case acJmoQnsrvv II caluenti P || xvi v
5 icosicum AccmQsrvv II xxxiii] sic J, xxii F, xxxii reliqui
16 1 Rusguniae] sic P, rugoniae s, rungonie cvxor, rungoniae reliqui ll xii J
2 om. J || Rusubbiccari y, russubbiccari v, russobbicari oQ, rusubuicca
rio P || xxvii h
3 om. J || casi o || xv f
4 om. J | rusuccur[o sec. m. add.] L, rusucuro x, rusuccurru P, rusuc
cura Q, rusucura m
17 1 iomnio P, iomnicu oq, ionium Fn, lomnium ct II xviii] sic P, xvi
Ac mQTvv, xvII BcfjxLNns, om- o
2 Rusazis municipium mpm om. o I Rusazis] sic P, rusaxis ceteri ||
xxxvII Q -

3 xxv P

18 1 mulubio (corr. sec. m. muslubio) L, muslubia o, musulubio P || xxviii


acMotu P^

2 cobo AMoQTvv | xxvii h


3 igilchili k, igirgili P, igilegili reliqui; cf. p. 39 40 II xxviii] sic P,
xxxvIIII BFJNf et sec. L, xxxv Q, xxxv 111 reliqui
8 - ITINERARIVM PROVINCIARVM

Wess.

18 4 Paccianis Matidiae . . . . mpm xxIIII


19 1 Chulli municipium . . . mpm Lx
2 Rusiccade . . . . . . . mpm L.

3 Paratianis . . . . . .
mpm xxv
4 Cullicitanis . . . . . . mpm xVIII
20 1 Tacatua . . . . . . mpm XVIII
2 Sullucco . . . . . . mpm XXII
3 Hippone regio colonia . . mpm xxxII.

21 1 Ad Dianam . . . . . mpm XXXII


2 Tuniza . . . . . . . mpm xv
3 Tabraca . . . . . . . mpm XXIIII .
4 Hippone Zarito . . . . mpm Lx

codices ABc fov xLM Nop Qns rvv (p. 19 v. 2 sqq. om. k)
18 4 pactianis AcMs, pacianis FV, paceanis B || matidie ABcLMNOQRT, mat
tidie s, macidie K, mandrie J || xxIIIII L, xxviII Q, xxvIIII o, xxxv P
19 1 culli oQ, chialli n || numeros a sec. m. correctos habet L v. 1-4 II xxIIII
P, XL H, LXI Q
2 — pag. 22 v. 2 om. x l russicade AM, rusicade coQhsTvv ll Lx P
3 parationis BF, paratianus cQTUV ll L P
4 cullititanis B, cullitanis F, culucitanis P || xxv P
20 1 Tacatua] sic P, tacata AMOQRTVW, tacatta BcLN, tåcatra s, iacata fc,
tagata J || xvIII] sic P, XXII reliqui (L a sec. m.); Tabula Peut. hic
XXII, mansione sequente xvIII
2 Sullucco] sic BFLNR, sullucto AccMosTvv, sullucta Q, sullucu P, sul
luco J.
3 ippone PQ || colonia om. o ll xvIII P, xxv? (corr. sec. m. xxxII) I.
21 1 Ad] a Q || dianum BFH, diani v ll xx? (corr. sec. m. xxxII) L, xxii
AGMoQsTvv -

2 Tuniza mp xv P cum Tab. Peut. et Geogr. Ravenn., Nalpotes mpm xL


reliqui -

3 Tabraca] sic AMN0QTUV, thabraca reliqui | xxIIII] sic pp, xxx reliqui
4 ippone P ll xl y
AFRICA 9
Wess.
22 1 Tuna . . . . . . . mpm xx
2 Membro . . . .. . . mpm x
3 Utica • • • • . . . . mpm vi
4 Ad Gallum gallinacium . . mpm xii
5 Carthagine . . . . . . mpm xv.
23
1 Item ab Tocolosida Tingi mpm cxLviii sic
2 Volubilis colonia. . . . mpm 1111
3 Aquis Dacicis . . . . . mpm xvi
4 Gilda . . . . . . . . mpm XII
5 Viposcianis . . . . . . mpm xxiii
2\
1 Tremulis . . . . . . mpm xviiii
2 Oppido novo . . . . . mpm xII,
3 Ad novas . . . . . . mpm xxxII
A Ad Mercurios . . . . . mpm xii

codices abc fov xLm yop Qns tvv (p. 24 om. P)


1 om. x || Tuna] sic P, tunciza N, tineiza oQ, iuneiza fo, tuneiza reli
qui (in T legi possit timeiza) ll xv p.
2 om. r || memlone P
3 uteca F, atica P
4 gallinatium acmQs, gallinitium bx, galinaceum fo, galinacium v
5 cartagine cP, chartagine v, kartagine AbJMTr, karthagine fclos
1 Item ab Tocolosida] rubrica evanida b, om. F; cf. praef. || ab doco
losida coQ, abdo colosida tur, a totolosida J, ab ptolocosida P ||
cxLv111] sic bvyp, ac totidem milia numeri collecti efficiunt; viii F,
cxL (corr. s. m. cxLviii) L, cxLvIIII AcMns, clxviiiI coQTvy,
xcLv111 k ll Sic om- jyP || B 11 min. mg. I.
2 bulubilis P, uolubi* t ll III P
3 daticis J, dalcis n, daties x
5 uiposianis oQ, uipotianis Fo, uipocianis N, uopiscianis P || xxiiii Nh
24 1 — p. 29 v. 2 om. P || tremulus n || xxvIIII cmoQTvv -

2 opido fc
3 xxii (corr. s. m. xxxii) L, xxxIII a
4 merios acowsTvv, Mercuri Sur. Wess.
10 ITINERARIVM PROVINCIARVM
Wess.

24 5 Tingi colonia . . . . . mpm xVIII.

A Carthagine Cirta . . . mpm cccxxi


Sitifi . . . . . . mpm c
25 1 Caesarea . . . . . . mpm cccI sic

2 A Carthagine Unuca . . mpm xxii


3
Sicilibra . . . . . . . mpm VII
4 Vallis . . . . . . . mpm xv
26 1 Coreba . . . . . . . mpm XX

2 Musti . . . . . . . mpm XXVIII


3
Laribus colonia . . . . . mpm xxx
4 Altieuros . . . . . . mpm XVI
5
Admedera colonia . . . . mpm xxxII

codices Abc fgJ KLM Nop Qns Tvy (hanc pag. om. P)
xvIIII N

A om. oQnv ll cartagine AbcJMtw, kartagines ll cirtà A, circa BJrwnt,


carta F, om. v ll ccxx Q, cccxxii k || hic sunt x (xi ?) super mg. B,
I¥ xI super mg. L: recte, nam numeri collecti efficiunt CCCXXXII
sitifri N || c] eadem singulorum numerorum summa est || 111 sunt super
mg. B, B IIII sup mg. L ad hunc versum vel ad sequentem
25 1 cesarea Jyr, cesaria oQ, casarea x || ccci] numeri collecti totidem fa
ciunt milia; ci F, ccc cs, ccc (corr. sec. m. ccci) L || sic om. N, a
sec. m. habet L -

cartagine AcJMNTV, chartagine v, karthagine L || unaca bfx, utica c,


unica u£ utica TUr, unuca + utica M, .unuca (et in marg. £ utica) A,
unica uel unita o, unica uel unia Q || xxiii cmoQTvv
sicilbra s; p. 45 v. 4 rectius Sicilibba 'l viii acMs (videri possit xxiii
in M), xxII QU, xxi II Gorv
26 M corcha vv: p. 49 51 omnes coreua II xc n
mussi R, augusti ct
larib cMh

; alticuros Q
ad medera JkNon, ad medra Q, almedera G || xxii oQ
AFRICA 11
Wess.

27 1 Theveste colonia . . mpm xxv


2 Altaba . . . . . mpm xviii
3 Iusti . . . - - - mpm xviii
4 Marcimeni . . . . mpm xxiiii
5 Macomadibus . • • mpm xxiiii

28 1 Sigus . . . . . . mpm xxviii


2 Cirta colonia . • • mpm xxv.

3 Mileum ,. . . . . . . mpm xxv


4 Idicra . . . . . . . mpm xxv

29 1 Cuiculi . . . . . . . mpm xxv


2 Sitifi . . -. . . . . mpm xxv.

3 Perdices . . . . . . . mpm xxv


30 1 Cellas . . . . . . . mpm xviii

codices abc fcJ kLm Nop Qns tvv (usque ad p. 29 v. 2 om. P)


27 1 tebeste NoQ, thebeste reliqui: P p. 53 54 theueste, ut in lapidibus est.
3 lusti Qh - -

4 marcemeni (corr. marcimeni) c, mercimen br, mercimeri f


5 post versum 1 pag. 28 ponit Q || macomadib ccM, mocomadibus F, ma
coclibus h
28 2 circa AMNOTUv -

3 sequentia in N hoc ordine:


mileum mpm xxv
perdices mpm xxv
cuiculi mpm xxv
sitifi idrica . mpm xxv
cellas . - - mpm xvIII
milleum fo, milium o, milcum s -

4 idriea AFN, idicria cMotvr, idieria Q


29 1 ciuiculi F, ciuculi GT, curculli Q
2 mpm xxv om. w
3 persides R
30 1 xxvIII P
12 ITINERARIVM PROVINCIARVM
Wess.

30 2
Macri . . . . . . . mpm xxv
Zabi . . . . . . . mpm xxx
Aras . . . . . . . . mpm XVIII
Tatilti . . . . . . . mpm xVIII

Auza . . . . . . . . mpm XLIIII


Rapidi . • • • • • • mpm xvi
31
Tiranadi . . . . . . . mpm xxv
Caput Cilani . . . . . mpm xxv
Sufasar . . . . . . . mpm XVI
Aquis . . . . . . . mpm xvI
Caesarea . . . . . . mpm xxv.

6 Item a Sitifi Saldas . . mpm LxxvIIII sic


7 Horrea . . . . . . . mpm xvIII
32 1 Lesbi . . . . . . . mpm xVIII

codices ABc fov KLM NoP Qns tvv


30 3 sabi P || xxv P
4 XXX P

Tatilti] sio AFLNP, taltilti J, patilti s, tatilli reliqui: in c corr. al. m.


tatitti
xLIIII] sic P, xLvII reliqui \
xv AgMoQnTvv
31 tiranada s, taranidi o, tiramidi Q, tyranidi n, tirinadi P
Cilani] sic BJKLN, cilam P, ciliani m, cillani reliqui
sufus P
xv MoQRTUv
cesarea ./KO -

Jy ponunt post versum 4 pag. 32 || a om. I. ll citifi Fo, sytifi s II


Saldas — p. 32 v. 2 om. x || LxxvIIII] totidem efficiunt numeri collecti,
xxvIIII s, LxxvIII AR, LxxxvIIII (corr. sec. m. LxxvIIII) L || sic om.
Qv ll B. III super mg. L
7 — p. 32 v. 4 a sec. m. in margine habet L || v. 7 om. x || Horrea] sic Jw.
orea Q, orrea reliqui | mpm] milia mp Q ll xxvIII v
32 1 om• J/r.
AFRICA 13
wess.

32 2
Tubusuptus . . . . . mpm xxv
3 Saldas . . . . . . . mpm xviii.

Item a Lambese Sitifi . . mpm cii sic


Tadutti . . . . . . mpm xviii
Nova Sparsa . . . . . mpm xxxii
Gemellas . . . . . . mpm xxvii
33
Sitifi . . . . . . . . mpm xxv.

Item a Theveste per Lam


besem Sitifi . . . mpm ccxii sic

: Tinfadi . . . . . . . mpm xxii


Vegesela . . . . . . mpm xx

codices abc fc v rlm yop qns tvv (p. 32 v. 4 Sitifi sqq. om. Q)
32 om. x || Tubusuptus] sic p, tubusutuis o, tubusutius r, tubusuntus v,
tubusiuttus y, tabusutius Q, tubusnttus reliqui l xv o
saldis p

Item a Lambese Sitifi] ictrialacobe sesutfi J, icêalacobesesitfi sec. 1,


jJcc' aliacobe Scsitfi y (f siglum er margine codicis 1. in contertum
codicis y transiit) || Sitifi — p. 35 v. 6 Lamasba om- Q ll lambeso c,
lambase n: in lapide lambaesa | satifi o, sitiui p || cii] eadem singu
lorum numerorum summa est || post versum 4 v add. item sitifis aldas
mpm Lxx, w add. item sitifisaldas mp lxxviiii
Tadutti] sic P, tadutii blyn, taduttu J, taducu rv, taducii reliqui |
mpm xviii om- o
xv 11 (corr. sec. m. xxvii) L
33 sitiui P

Item a Theveste om. n | thebeste P, teuesie k, teueste reliqui: lapi


des theueste, ut P p. 53 54 || per] iter b || lambese P, lambesen v, lam
berem JLv, iambesem A, iabesem M
sitiui P, om. AM II ccxii] recte; xii bx, cxii n || sic om. P || B 1 super
mg. L.

Tinfadi] sic bJkLNPn, tinphadi cM, tumphadi v, tunsadi o, timphadi


lam festu -

megesela P
ITINERARIVM PROVINCIARVM

Mascula . . . . . . . mpm xvIII


Claudi . . . . . . . mpm xxii
Tamugadi . . . . . . mpm xxii
Lambese . . . . . . mpm xIIII
Diana . . . . . . . . mpm xxxIII
Nova Petra . . . . . mpm XIIII
Gemellas . . . . . . mpm xxII \

Sitifi . . . . . . . mpm xxv.

Item a Turri Caesaris Cirta mpm xL sic


Sigus . . . . . . . mpm xv
35
Cirta . . . . . . . . . mpm xxv.

Item a Tamugadi Lamasba mpm LXII sic


3 Tadutti . . . . . . mpm xxvIII

codices ABc fov xLm yop qns Twv (hanc pag. om. Q)
33 muscula P || xvIII] sic fcPT, xviiii reliqui
glaudi P, cludi F
34 tamugali o, gamugadi P
lamse (sec. m. add. be) L || xIII h, xxii s
dyana K || xxxIII] sic JLNh, xxxII P, xxxIIII reliqui
noua pedra JN, uarpedra (corr. s. m. noua pedra) ,
Gemellas erasum P
sitiui P, sytifi s
Item — Caesaris om. BK || a Turri Caesaris] tirresceraris P, a teueste
n | Turri] sic Fo, turris AJLMNosTvv, turris (corr. turre) c || cesaris
Jwos ll circa N || xLI (corr. xL) L ll sic om. p .
Sigus] sic R, fsigus B, figus N, figus (s super i posita a pr. m.) L, fi
scus J, isigus c, sugus P, esigus reliqui II xv om. y
35 cista s || xv Jy |
tamagadi x, tamagubiíP, gtamudi n | xLii ns, Lxxii x || sic om. P I

Tadutti] sic P, taduditi acFM, tadutii n, tadutiti BJKLN, tadutidi cTvr,


taduridi o, ttaduditi s ll xvIII OPV, xxvIIII h, xxxvIII B
AFRICA I5
VVess.

35 4 Diana veteranorum . . . mpm xvi


5 Lamasba . . . . . . mpm xviii.

6
Item a Lamasba Sitifi . . mpm Lxii sic
7 Zarai . . . . . . . mpm xxv
36 1
Perdicibus . . . . . . mpm xii
2
Sitifi . . . . . . . mpm xxv.

3
Item a Calama Rusuccuro mpm cccxciiii sic
4 Ad Rubras . . . . . . mpm xx
5 Ad Albulas . . . . . mpm xxx
6
Ad Dracones . . . . . mpm xiiii
7 Ad Regias . . . . . mpm xxiiii
37 1 Tasaccora . . . . . . mpm xxv
2 Castra nova . . . . . mpm xviii
3
Ballene praesidio . . . . mpm xx
Æ Mina . . . . . . . mpm xvi

codices abc fc.v xLv1 wop Qns tvr (usque ad p. 35 v. 6 Lamasba om. Q)
35 4 duana P -

5 lamaba p, lamasba (sed b er corr.) L


6 setifi o, sitiui P, sytifi s II xlii ns
7 sarai GT || xxvi y
36 1 XV a

2 sitiui P -

3 item om. h II Calama] sic p, gala F, cal v, cala reliqui praeter n, qui
turri caesaris ll rusuccurro ctvr, rusucuro fk, rusuceurru vi.v et au
ctore Surita P ll cccxci111] recte; ccxliiii c, ccxci111 p, cccxxiiii
oQTvy, cccxciii h ll sic om- pv
rubas FG

Ad] a Q ll Dracones] sic bxP, drachones JLN, drachonos acmn, dra


conos FGs, raconos oQTvv
tassacora J, tasecora oQ, tasacora ns
balenae FG, ballenae Ls, pellenae B, pellene k || presidio vo II xv F
mira J
16 ITINERARIVM PROVINCIARVM
Wess.

37 5 Cadaum castra . . . . . mpm xxv


Vagal . . . . . . . mpm xvIII
Castellum Tingitanum . . mpm xvIII
38 1
Tigava municipio . . . mpm xxii
Oppido novo colonia . . . mpm xxxII
Tigava castra . . . . . mpm II
Malliana . . . . . . mpm XVI

Sufasar . . . . . . mpm XVIIII


Velisci . . . . . . . mpm xv
Taranamusa castra . . . mpm xvi
Tamariceto praesidio . . . mpm xvi
Rapida castra . . . . mpm xvi
39
Rusuccuro colonia . . . mpm XII.

codices Abc fc v rLM NoP Qns Tvv


37 5 cadau F, cadauni c, gadaum Ps
uaga P
Tingitanum] sic P cum Ammiano 29 5 25, tingiani F, tingitii vv, tingi
tii reliqui -

38 1 Tigava] sic pr. L, tigauas P, tingauda s, tagauda coQTUV, tigauda sec.


L et reliqui | municipium Q, munc P || xxIIII oQ
opido Fo II col Pvv, om. reliqui -

tiuagas P || LI Ac MoQTvv

: maliana P
xvIIII] sic P, xvIII reliqui | post Sufasar mpm xvIIII in f hie mansio
num ordo est rapida castra, uelisci, taramamusa castra, rusuccuro co
lonia; in G autem uelesci, taranamusa castra, rapida castra, rusuccuro
colonia
uelesci AGM0QTUV, uelasci v | xv] sic Ph, xvi reliqui
7 tanaramusa P, tarananusa v '
om. AcFoMoQsTUr | Tamariceto] sic P, tamaracito n, tramaricito
BJKLN || presidio JI || xv h
39 M rusuccurro J, rusuccirru P || col P, col T, colon Qn | xvi P
AFRICA 17
wess.

39 2 Item a Rusuccuro Saldis . mpm xcvii sic


Tigisi . . . . . . . mpm xii
Bidil municipium . . . . mpm xxvii

: Tubusuptus
Saldis colonia .
. .
.
.
.
.
.
. mpm xL
. mpm xviii.

Item a Saldis Igilgili . . mpm cLviiii sic


Ad Olivam . . . . . . mpm xxx
Ad Sava municipium . . mpm xxv
40 Sitifi colonia . . . . . mpm xxIIII
Satafi . . . . . . . mpm xvi

Ad Basilicam . . . . . mpm xvi


Ad Ficum . . . . . . mpm xv

Igilgili . . . . . . . mpm xxxiii.

Item a Lambese Cirta . mpm Lxxxiiii sic


codices Apc fcJ xLM Nop Qns tvv
39 a om L | rusuccurro J, rusuccir P || xcvii] sic Ly recte; xxv111 p, cvi
fcorvv, cv 111 n, cxv1 Q, cxvii J, cvi 1 reliqui
tingisi (n erasa) L, tigili o, evanidum P
; bida P, bidis Q || xviii P
Tubusuptus] sic P, tubusuccus FoKTv, tubul uetus o, tubus uetus Q,
tubusuctus reliqui
colonia om. Fc II xv111] sic p, xxvIII reliqui
$ a om. NP II Igilgili] sic P, igigili reliqui ll clviiii] totidem fiunt milia
numeris collectis; cLvIIi P || sic om. P
Ad ] sic P, a reliqui -

40 satafi c, sitafi n, stifi P || col P, coloniam Q || versum 2 post 3 ponunt


acfGM0STUy

om- Q ll sitifi c, sitafi Fn, satifi δ II xx P


xv n.

: om• a

igilgi P, igigili reliqui


Cirta] ctra JLy | mpm LxxxIIII — p. 41 v. 3 Cirta om. n II Lxxxiiii
recte
2
18 ITINERARIYM PROVINCIARVM
VVess.

A0 7 Tamugadi . . . . . . mpm xIIII


Ad Rotam . . . . . mpm xxx
Æ1 1 Ad Lacum regium . . . . . mpm xx
Cirta colonia . . . . . mpm xx.

Item a Musti Cirta . . . mpm cxcvIIII sic


Sicca . . . . . . . mpm xxxII

Naraggara . . . . . . mpm xxx


Thagura . . . . . . mpm xx
Tipasa . . . . . . . mpm xxIIII
M2 Gasaufula . . . . . . mpm xxxv
Sigus . . . . . . . . mpm xxxIII
Cirta . . . . . . . mpm xxv.

4 Item a Cirta Hippone regio mpm xCIIII sic


5 Aquis Tibilitanis . . . . mpm LIIII
6 Ad Villam Servilianam . . mpm xv

codices ABc fcJ KLM Nop Qns rvv


40 om. n II Tamugadi] sic P, tamugade reliqui 8 om. R
41 om. n ll regium] sic FoNP, regiu JL, regio ceteri

: om- fa

Item — Cirta om. h || misti P || cxcvIIII] sic P, quam summam numeri


collecti aequant; cxcvIII ceteri ll sic om. h ll B hic xxiii minus sunt
mg. B, B. xxIII min. mg. L, cLxxv supra scr. sec. m. M
sicta GMTvv ll xxII s
naragara Qs, narragara Amorvr, narraggara Bx
post vers. 7 ponit J ll thigura F, tagora P
tirasa Tvv | xxIIII] sic P, xxxv reliqui, xxxiv Sur. Wess.
42 om. omnes praeter P 2 sugus P || xxIII P, xxxII n
cirtha LN, cirtem cirtha ... tha J
Item a Cirta om. J || a om. LN ll cirtha LN || ippone Bx
aquas n | tibilitanas n
Ad] a bx l uilla P, iuliam n || seruiliana P, faruiliam h, seruiliam re
liqui
AFRICA 19

Hippone regio . . . . . mpm xxv.

Item ab Hippone regio Cartha


gine · · · · · · mpm ccxvIII sic
43
Onellaba . . . . . . mpm L
Ad Aquas . . . . . . mpm xxv
Simittu colonia . . . . . mpm v
Bulla regia . . . . . mpm vii
Novis Aquilianis . . . . mpm xxiiii
Vico Augusti . . . . . mpm xvi
Cluacaria . . . . . . mpm xxx
44 Tuburbo minus . . . . mpm xv

Cigisa · · · · · · · mpm XXVIII


Carthagine . . . . . . mpm xvIII.
í

Item alio itinere ab Hippone regio Cartha

codices abc roy kLM woP Qns tvv


42 7 ippone bxP
ab] ad c II ippone P, hyppone s || cartagine AcJmpns, cartaginem tv,
carthaginem FcoQ
ccxvIII] sic AP, nec differt singularium numerorum summa, ccxxvIIII
JLN, ccxxvIII (corr.al. man. ccxxxvIII) M, ccxxvIII reliqui
simitu fc, simithu o, sinuttu Q, sitmitii h ll co (sec. m. add. lonia) L
v u'

nouili G, nouil T || aquillianis MoQTvy, aquilonis bx, aquitanis P ||


xxIIII] sic P, xxxIII reliqui
uigo JLN, uica m 7 Cluacaria] sic P, auocaria n, auacaria reliqui
taburbo coQnTvv | xv] sic P, xvi reliqui
sigisa N, evanid. in P || xxxvIII AcFcMQsTvv
cartagine PT, kartagine AbxLMs, karthagine cfc, icartagine v
alia K || itenere L || ab] ad cs ll ippone NP, hyppone s, hippo T || rego
1. ll cartagine AbMns, cartaginem TV, cartagini J, carthaginem FGoQ,
karthagini L, kartagini N, om. P || post Carthagine bx addunt hic 11
sunt super; eadem L habet in margine.
2*
20 ITINERARIVM PROVINCIARVM
VVess.

44 5 gine . . . . . . . mpm CCXXVIII sic


6 Tagaste . . . . . . mpm LIII
7 Naraggara . . . . . . mpm xxv
A5 1 Sicca Veneria . . . . . mpm XXXII
2 Musti . . . . . . . mpm XXXIIII
3
Membressa . . . . . mpm xxxv
M. Sicilibba • • • • • • mpm XVII
5
Unuca . . . . . . . mpm XIII
6 Pertusa . . . . . . . mpm VII
Carthagine . . . . . mpm XIIII.

Item a Thenis Theveste . mpm cLxxv sic


Oviscae . . . . . . mpm xxv
Amudarsa . . . . . . mpm XXV

Autenti . . . . . . mpm xxv

Sufetula . . . . . . . mpm xxx


Vegesela . . . . . . mpm xxx
codices ABc FcJ KLM NoP Qns Tvv
ccvIII P; numeri collecti efficiunt ccxxx il sic om. oQv
tagarte x, tageste n || LIIII AcFoMoQsTv
narraggara cs, naragasa J -

siccaueria x || XXII NQ 3 om. Qm ll membressa bx ll xxx P


Sicilibba] sic LP, ut Tab. Peuting-, sicilibra reliqui, ef. p. 25 v. 4 ll
xII Q, xvIII R, om. P
Unuca mpm om- P 6 percus F || v1 P, om. y
cartagine AJMPT, kartagine Bs, kartagini L, karthagine cK, karthagini N
ll xxIIII (corr. xIIII) N
Item om. P || a bathenis v, ab athenis oQTv, ex thenis n || tebeste P,
teneste K, temueste JLN, teuestem n, teuestes s, teueste reliqui; cf. p.
27 I mpm] milia minus J ll cLxxv] eandem summam numeri collecti
efficiunt; cLxx AcFoMosTUV || sic om. P
Oviscae] sic BLN, ouisca K, ouisee P, ouisce reliqui | xxxv Q
4 Amudarsa] sic cP, amurdasa reliqui 5 om. P

sufetala o, suffetula s 7 uegela FG, uegesula N, uegersalla P


AFRICA 21
Wess.

47 1
Menegesem . . . . . . mpm xx
Theveste . . . . . . mpm xx.

Item ab Aquis regiis Sufibus mpm xLiii sic


Marazanis . . . . . . mpm xv
: Sufibus . . . . . . mpm xxviii.

Item ab Assuras Thenis . mpm cxcii sic


Tucca Terebentina . . . mpm xv
48 Sufibus . . . . . . . mpm xxv
Sufetula . . . . . . mpm xxv
Nara . . '. . . . . . mpm xv
Madarsuma . . . . . mpm xxv
Septiminicia . . . . . . mpm xxv
Tabalta . . . . . . mpm xx

codices abc fc.v xLm Nop qns rvv (inde a p. 47 v. 6 deest x)


47 1 om. P || menegestem A, menegeste cmoQTvv, megenesem n: p. 54 v. 6
et 10 Menegere fortasse eadem mansio.
om. AP || teueste BJLN, teuestem cfcMontvr, teuestens, tenuestem Q,
teneste k; cf. p.27
Item ab Aquis regiis om. n II regis aquis fc ll regiis] sic o, resis JLv,
regis reliqui ll susibus v, sufibiis P, sufib P || sic om. P
mazazanis J, marazania P
Sufibus] sic P, ausufibus fg, asnfabus r, a fusibus J, a sufibus reliqui
ab] rab n || assura Fo, asuras oQ, assuris (?) v ll tenis JLN, thenas P
ll cLv11 P; summa est cLxxxII ll B x min. mg. L || sic om. 1.Pvv
tacca coQTvv, terra J, tueca N, tucea n | terrebentina oQ, terebintina
n, terebenti J, terebentin P, therebentina cs, Terebinthina Wess.
48 susibus JU 2 post 3 ponit F || suffetula s
Madarsuma] sic P, madasumina U, mandasumma B, madasumma reli
qui, Madassuma Wess.
om. P(?) || Septiminicia] sic JLN, septiminitia abcmQsU, septimicia
Fo, septimincia h, septimmitia 7, septinunitia V, septimunitia o, Se
ptimunicia Wess.
tubalta AbcFJLMNns
22 ITINERARIVM PROVINCIARVM

Wess.

M8 7 Macomadibus . . . . . mpm xv
Themis . . . . . . . mpm XVII.

Item a Tuburbo per Wallos Ta


10
capas . . . . . mpm CCCVIII sic
49 M Wallis . . . . . . . mpm XVIII
Coreva . . . . . . . mpm xx
Musti . . . . . . . mpm XXVI
Assuras . . . . . . . mpm xxx
Tucca Terebentina . . . mpm XII

Sufibus . . . . . . . mpm xxv


Sufetula . . . . . . mpm xxv

Nara . . . . . . . . mpm xv
Madarsuma . . . . . mpm xxxII
50
Septiminicia . . . . . mpm xxv

codices abc Foj Lmy oPQ nsT vv


48 9 turburro A, tiburbo h, turburbo cMsTvv ll Wallos Ta rubrica evanida B
ll Vallos Tacapas] uallosta capas J, ualosta capas acFMyns, ualosia
(corr. sec. m. ualosta) capas L, uallosiam thacapis oQ, ulalos tacapis
c, ulalos thacapis T, uallos thacapis vv.
40 cccvIII] eandemsummam numericollectiefficiunt; cccvIIII JN, cccxvIII
oQTvy, ccccvIIII (sed quarta c erasa) L || margo b a prima manu B.
Ii sunt super, eadem margo c a sec. manu, margo 1. B 1 super l sic
om• Pu -

49 1 xvIII] sic P, xvIIII reliqui 3 musta oQvv, augusta cT II xxvII b


iuncca n ll terebintina hae, terebinthina v, trebentina v, terebenthina
F, therebentina s, tenebentina N || xII] sic BJLNPn, xx reliqui
susibus v
om. cT ll sufetala o, sufecula h, suffetula s, sufetulam BFP || xvi oQ

: Nara] sic BP, naras reliqui ll xv] sic P, xvi reliqui


adarsuma P, madusania AMQTUV, madusama o, madussama BcfgJLNhs,
Madassuma Wess. ll xxxvII Q
50 1 Septiminicia] sic BLNI, septiminitia accMQsvv, septimmitia T, septi
minia F, septimunitia o, septimunicia JP || xxvi f
AFRICA " 23
wess.

50 2 Tabalta . . . . . . mpm xx
Cellis Picentinis . . . . mpm xxx
4 Tacapis • • • • • • mpm xxx.

Item a Carthagine in Bizacio Sufetula us


que . . . . . . mpm cLxxii sic
Unuca . . . . . . . mpm xxii
51
Vallis . . . . . . . . mpm xxii
Coreva . . . . . . mpm xx
Musti . . . . . . . mpm xxvi
Assuras . . . . . . mpm xx
Tucca Terebentina . . . mpm xII
Sufibus . . . . . . mpm xxv
Sufetula . . . . . . . mpm xxv.

52 1 Item a Carthagine per Hadrumetum Sufetula

codices abc fcJ LMN opQ nsT vv


50 thabalta abcFGLMN, thalbata s
cerdis P || pincentinis bcs, pitencinis cT, putencinis oQ

: Tacapis] sic P, thachapis c, tachapis A, ihacapis s, thacapis reliqui


a om. Q || cartagine ac/mopnt, karthagine foL, kartagine N s ll in om
Pn II bizatio (corr. pr. m. bizantio) L, bisantio Q, bubzancio m, byzan
tio vy, bizancio NP, bizantis o, bizantio reliqui ll suffetula cs, suffe
cula m -

cLxxII] totidem efficiunt numeri collecti ll B II sunt minus mg. p, B. 11


min. mg. L ll sic om. P
uinica v | xxii] sic P, om. Q, xx reliqui
51 3 post v. 7 ponit F 4 ussuras n
zucca B, tuca n | terebintina ntvv, terebenthina b, terebentia Q, the
rebentina s, terenbentina c, turrebentina P, terebinthina Wess.
susibus v 7 sufetala o, sufecula n, suffetula s ll xxxv o
52 1 a om- oQ || cartagine acMopsT, karthagine BFGL, kartagine N, tusro
n || Hadrumetum] sic aMtvv, adrumetum reliqui ll suffetula cs, sufe
tulam U, sufetulos o, sufetulas Q, sufeculam h
24 ' ITINERARIVM, PROVINCIARVM

VVess.

52 2 usque . . mpm cxc sic


3 Vina . . . . . . . . mpm XXXIII
4 Putput . . . . . . . mpm x
5 Horrea Caelia . . . . . mpm XXXIII
6 Hadrumetum . . . . . mpm x
53 1 Vico Augusti . . . . . mpm xxv
2 Aquis regiis . . . . . mpm xxv
3 Masclianis . . . . . . mpm XVIII
4 Sufetula . . . . . . mpm XXXVI.

5
Item a Tusdro Theveste. . . mpm cxcv sic
54 1 Vico Augusti . . . . . . mpm XXXI
2
Aquis regiis . . . . . . . mpm xxxv
3 Masclianis . . . . .. . mpm XVIII
4
Sufetula . . . . . . . mpm XXXVI
5
Cilio . . . . . . . mpm xxv
6 Menegere . . . . . . mpm xxv
codices abc fcJ LMN oPQ nsT vv (p. 53 v. 5—54 v. 4 om. AGMnTvv)
52 2 cxc] eandem summam numeri collecti efficiunt; ccx JNP, ccx.. L II B.
xx min. mg. L ll sic om. P
uma B l| xxxII F 4 Putput] sic cvps, pupput reliqui
orrea P, horream v li celia AJMoPQTv, celiam v | xxII P, xxxIIII Qh
hadrumentum Q, hadrumetu bcJLN, ad rumeto P, adrumetum FG || post
versum 6 P repetit versus 5 et 6
uigo JLN, uicum v 2 regiis] sic P, regi h, regis reliqui
masdianis FU, maselianis o
sufetula (corr. pr. m. suffetula) L, sufecula n, suffetula s || xvi s
Tusdro] sic N, tudro (corr. sec. m. tusdro) L, tustro cFs, thusdro JP,
tustrite bQ, tustrue o ll Theueste] sic P, teueste BcFJLNoQ, teuestae
s ll cxcv] totidem efficiunt numeri collecti, cxlv P || B xxv min. mg.
L || sic sec. L, om. P -

regiis] sic P, regis reliqui 3 masolianis oQ


suffetula LNs 5 cilicio boQ, clio &
: om. P l| meiìgere 0, mengere Q -
AFRICA 25
Wess.

54 7 Theveste . . . . . . . mpm xxv.

8 Item alio itinere a Theveste Tus


9 dro . . . . . . . mpm CLxxxv sic
10 Menegere • •* • ^ •T • • mpm xxv
11
Cilio . . . . . . . . mpm xxv
12
Sufetula . . . . . . mpm xxv
55 1
Masclianis . . . . . . mpm xxxvi
2
Aquis regiis . . . . . mpm xviii
3
Germaniciana . . . . . mpm xxii
M.
Eliae . . . . . . . mpm xvi
5
Tusdro . . . . . . . . mpm xviii.

6 A Sufibus Hadrumetum .. - mpm cviii sic


7 Marazanis . . . . . . mpm XXVIII

codices ABc fcJ LMy oPQ nsT vv


54 7 L a sec. m., om. P || teueste libri
8 Item habet P, om. reliqui ll itenere L || Theveste] sic P, teueste reli
qui | tusdrum P, tustro F
cLxxxv] totidem efficiunt numeri collecti, cLxxv P ll B. 111 sunt minus
mg. B, B 111 min. mg. L || sic sec. L, om- P
10 memeggere bcJLNPs, A Aenegere Fc
11 cilicio oQ 12 suffetula BLNs
55 1 masolianis oQ, masdianis v || xxxvi] sic JLNP, xxv Q, xxx B, xxxv
reliqui
regiis] sic P, regis reliqui
Germaniciana] sic JNP, germanicia[na add. sec. m.] L, germantiana
vr, germanitiana reliqui | xxIIII P
Eliae] sic P, aelices BLM, elices reliqui | xvi] sic P, xIII byLyn, xIIII
reliqui -

a] it a P ll susibus v | Hadrumetum] sio fovv, hadrumetu abc/ws,


hadrumeto (corr. hadrumetu) L, adrumetu MT, adrumetum opQn ll
cvIII] eandem summam numeri singuli conficiunt, cvIIII bcFJNiis,
cvIII[1 add. sec. m.] L ll sic om. P
marzanis oQnv, mazara P, maratanis v, ab arazanis FG || xvIII AMOQTvv
26 ITINERABIVM PROVINCIARVM
Wess.

55 8
Aquis regiis . . . . . mpm xx
Vico Augusti . . . . . mpm xxxv
10 Hadrumetum . . . . . mpm xxv. '

11
A Sufetula Clipea . . . mpm ccxvI sic -

56 1 Masclianis . . . . . . mpm xxxvI


2
Aquis regiis . . . . . . mpm xVII
Vico Augusti . . . . . mpm XXXII
Hadrumetum . . . . . mpm xxv
Horrea . . . . . . . mpm XVIII
Putput . . . . . . . mpm xxx
Curubi . . . . .. . . mpm XXVI
Neapoli . . . . . . . mpm XII
Clipeis . . . . . . . mpm xx.

codices abc fcJ LMN oPQ nsT vv (p. 55 v. 10—p. 56 v. 4 om. f)


55 8 aqui R || regiis] sic P, regis ceteri ll xvII f
uicus o l xxx n
40 — p. 56 v. 4 om. n | Hadrumetum] sic vr, hadrumetu AbcMsT, adru
meto FGJLNP, adrumetu o, adrumetum Q
11 A] it a P || suffetula BLN ll clypea P || ccxvi] eandem summam numeri
singuli conficiunt; xxvi cs, uiginti sex F, cccxvI cMoQTvy, cccxvII A
ll sic om. FP
56 1 maselianis o, masdianis vv II xxxv AcFcMsTvy, xxv oQ
regiis] sic P, regis ceteri ,
xxII s, xxxv P ut p. 54 v. 2: sed p. 53 v. 2 xxv
Hadrumetum] sic vr, hadrumetu AbcJMysT, hadrumeto FGI, (L corr.
hadrumetu), adrumetu oP, adrumetum q
orrea P 6 Putput] sic cPs, puput R, pupput reliqui
currubi B, carubi coQTvy, curtibi n | xxvi] sic P et pr. L, xvIIs, xxvii
sec. L et reliqui
Neapoli] sic P, ueneapoli n, uel neapoli reliqui
57 M. — p.58 v.1 om. n ll clipeas o, Clypeis Wess. II xc F, xxv oQv
AFRICA 27
Wess.

57 2 A Carthagine Clipeis . . mpm Lxxxv sic


3
Maxula Prates . . . . mpm x
4 Casula . . . . . . . mpm xx
5 Curubi . . . . . . . mpm xxv
6 Clipeis . . . . . . . mpm xxx.

Item a Carthagine Thenis mpm ccxvii


inde Lepti magna . . . mpm ccccxxii
in Alexandria . . . . mpm Dccccii.

58 1
A Carthagine Maxula civitate mpm xviii
2
Vina civitate . . . . . mpm xxviii
3
Putput vicus . . . . . mpm xII
4 Horrea Caelia vicus . . . mpm xxx
5 Hadrumetum colonia . . mpm xVIII

codices abc fcJ LMv opQ nsT vv (p. 57 v. 2— p. 58 v.1 om. h)


57 om. MoQTvv M A] it a P || cartagine acps, kartagine b ll Clypeis
Wess. ll Lxxxv] totidem milia fiunt numeris collectis; lxxxvii v
3 maxsula cfc LN, masula vs II Prates om. p, cf. p. 58
4 calusa (corr. sec. m. casula) L 5 curibi b, curtibi N || xvIIII f
6 Clypeis Wess.
7 — 9 summae congruunt cum numeris collectis
7 Item om. P || cartagine AcJmPsT, kartagine bl | thenus b, tenis (corr.
pr. m. thenis) L ll ccvIIII p.
ccXXIIII p.

in Alexandria] ad fines Alerandriae, si numeros spectes | in] sic libri,


inde post Simlerum ll clccccii o, dccclxxvIII ut videtur (corr. sec.
m. dccccII) L l B xvIIII super mg. L
58 cartagine AcJMsr || xxviII m -*

Vina civitate] uinaciü a, uinacium cM, uinatium tvv ll xxvIII


om- oQ
Putput] sio cps, pupput reliqui ll uico o || xii] sic libri, x Wess. ut p.
52 v. 4

orrea P || celia voQtvv l| xII a


adrumetum P, adrumetu oQ, om. h ll xviiii n
28 ITINERARIVM PROVINCIARVM
Wess.

58 6 Lepti minus civitate . . . mpm xvIII


59 1 Tusdro colonia . . . . mpm XXXIII
2
Usula civitas . . . . . mpm xxxII
Thenis colonia . . . . mpm XXVIII.

Macomadibus municipium . mpm xxvIII


Cellas vicus . . . . . mpm xxvi
Tacapas colonia . . . . mpm xxx
Agma sive Fulgurita villa . mpm xxv
6610
Giti municipium . . . . mpm xxv
Ponte Zita municipium . . mpm xxxv
Villa magna, Villa privata . mpm xxx
Fisida vicus . . . . . mpm xxxI
Casas villa Aniciorum . . . mpm xxvi
Sabrata colonia . . . . mpm xxVIII
62
Vax villa Repentina . . . mpm xxvII

codices ABc FoJ LMy oPQ nsT vv (inde a pag. 59 v.1 deest A)
58 6 mifi o ll ciuit AMTU, ciü o, ciuit Q, ciuitas gv ll [xxIIII F, xxvIII J,
XXXIII Q
59 1 — 3 om- J 1 xxIII oQ 2 xxxIII NoQR
tenis oQ ll XXII II, xxxII oQ
marcomadibus F, macomadis J, a macomadibus MoQRT, a maconadi
bus Uy
cacapas oQ, theapas P
Agma] sic NP, acina G, acme n, ama s, acma reliqui ll sine Py, rure Q
ll flugurita FG, fugurita oQ, fulgirita P, fulgurata h || xxv] sic BJLNI et
Tab. Peuting., xxx reliqui -

60 4 Giti] sic BJLNI, gutti P, gita reliqui | xxvI R


porte v | zinta P || xxxvI o
61 1 fisula ficus. v | xxI B -

cassas n || illa F || anitiorum cMQsTUV, amiciorum G, anicitiorum N,


om. o || XXVII F
sarbata N ll colonia] cob P, om. o ll xxx P
62 M. post 2 collocat J ll Repentina om. o l xxvIII n
AFRICA 29
Wess.

62 2
Ocea colonia . . . . . mpm xxviii
3
Megradi villa Aniciorum . . mpm xxv
63 1 Minna villa Marsi . . . mpm xxvIIII
Lepti magna colonia . . . mpm xxviiii.

Seggera , . . . . . .
mpm xx
64 1 Berge . .. . . . . . mpm XXIIII
Base' . . . . . . . mpm xxv
Thebunte . . . . . . mpm xxx
Auziqua . . . . . . mpm xxx
Annesel . . . . . . . mpm xxx
Auzui · · · · · · · mpm xviii

Astiagi . . . . . . . mpm xxv


Macomadibus Syrtis . . . mpm xx
65 Iscina . . . . . . . mpm xxxIIII
Tramaricio . . . . . mpm xxxI

codices bcf c.vL Mwo PQn stv v.


62 2 om. P || occa wov, Oeea post Suritam Wess.: nummi oce
Megradi] sic P, megdis, megdaloQ, megdilreliqui lanitiorum cMoQsTvr,
anicique P || xxvi Fo, xxviii v, xxxv P
63 1 minua J || Marsi] sic P, aniarsi c, anarsi s, amasi oQ, amarsi reliqui
II xxvIIII] sic BJLNP, xxviii reliqui
magnum Q || xxIIII F, xxviii n 3 soggera coQTvy, suggera v
64 `om. oQn ll Base] sic P, sere ceteri ,

: Thebunte] sic P, tabuntte Fo, tabunte reliqui ll xxv oQ


auxicum Q, auxiqua cMoPTvv
annezel ys, anesel oQTvv II xxxII B
auzin c, auziu n, auxui oQvy, auxiu P

65 : stixgi P, astragi Q II xv Q
Syrtis] sic vvv et sec. L, surti o, sirtium Q, sistis s, sirtis reliqui l xxx P
istma J, scina P et Tab. Peut.: Ptolemaeus 'Iaxtva II xxx P, xxxi B,
xXXIII JL Na

Tramaricio] sic FP, tramarioio JL (ci super ioio sec. L), tramaricioio
vy, tramaritio io c, tramaritioio mQns, tromaricioio N, tramariciono
GT, tramarinoio o, tramariciolo B
80 ITINERARIVM, PROVINCIARVM

Wess.

65 3 Aubereo. . . mpm xxv


4 Digdica . . mpm XXIIII
5 Tugulus . . mpm xxIIII
6 Banadedari . mpm xxv
7 Anabucis . . . . . . mpm xxv
8 Tiniodiri . . . . . . mpm xxv
66 1 Boreo . . . . . . . mpm XII
2 Tinci Ausari . . . . . mpm xxIIII
3 Attici . . . . . . . mpm xxv
4 Chorotus . . . . . . mpm xxv
5 Chaminos . . . . . . mpm XXII
67 1 Beronice . . . . . . mpm xxx
2 Adriane . . . . . . . mpm xxvIII
3 Teucira . . . . . . mpm XVIII

4 Ptolomais . . . . . . mpm xxVI


5 Semeros . . . . . . mpm XXXII

codices BcF cJL MN o PQR sTv v.


65 3 Aubereo] sic P, ambureo QTUr, aubureo ceteri
4 Digdica] sic P, dictica ooQTvy, dicdica reliqui
5 Tugulus] sic P, tuculus reliqui
6 banadecladri cT, banadedadri ovy, banadedradi Q || xxvi B
8 Tiniodiri] sic cP, timoridi FcQ, tunoridi o, tinioridi reliqui
66 2 tinciauari (ut videtur) N, tincausari p || xxIII BJLNR
3 atitici c, attitici s, aitici o, actici Qv | xxIIII Fs
4 Chorotus] sic P, carothus bcJLMNsTv, carathus h, carotus FG, caro
dius v, caruduis o, caradius Q, Charotus Wess. ll xxII oQ
5 Chaminos] sic P, caunos Q, cämos V, carmos o, caminos ceteri
67 2 adrianae BcLs II xvIII P, xxvIIII B
3 Teucira] sic n, theucira bcFJLNPs, thecira GMTv, thecitra V, thicitia o,
thecitia Q, Teuchira Wess. | xxvIII n
4 Ptolomais] sic cJyhs, potolomais (sed prima o erasa) L, ptholomais
BMTvv, ptholemais o, ptholamais oQ, tholemais P, pholomais F, Pto
lemais Wess. II xxv F
AFRICA 31
Wess.

6 Lasamices . . . . . . mpm xxvi


68 1
Cyrene . . . . . . mpm xxv
2 Limniade . . . . . . mpm xxi
3 Darnis . . . . . . . mpm xxiiii

4 Hippon . . . . . . . mpm xxviiii


69 1 Mecira sive Helem . . . mpm xxx
2 Badrin . . . . . . . mpm xxv
3 Ausufal . . . . . . mpm xx
4 Catabathmon . . . . . mpm xxv
70 4 [Alexandria . . . . . mpm viii].

Item alio itinere a Ptolomaida in Alexan


driam
Semeros . . . . . . . mpm xxxii

codices pcr cJL Mvo pQn sTv v.


67 6 lasanuces h || xxv P
68 1 Cyrene] sic B, cyrenem h, cyrine cfcLs, cirene P, cirine reliqui l xxvi
oQ
Limniade] sic P, lumude Q, luniude r, limnide reliqui
hyppon s 1 xxvIIII] sic Jy et sec. L, xxvIII pr. 1. et ceteri
69 M Mecira] sic fc, meciram n, mecyra bcJLys, mechira MoQTvy, michera
P: Tab. Peut. meciris || siui L ll Helem] sic bcfgh, helen wv, helë J,
helé LMosTv, elene P, helene Q
hatrin B, baradin rvr, baradim GQ, baradun o, bradin M, bradrin n ||
XXII a

ansufal Q ll xx111 b
catabahtmon B, cathabathmon Q, catabatmon Fon, catabathom Ly (m
super ho sec. L), cathabathon J, cabatmon P
70 1 fortasse post 73 v. 3 ponendus | alexandriae crcMsvr, alexandrie oQT
II vIII [1 add. sec. m.] L
2 itenere L || a] ab bcfcJLMNs, om. P || Ptolomaida] sic fc, ptholo
maida BoPQTv, tholomaida cMs, tolomanda Ly (i super n L), tolomaida
Jn, ptolemaida v || alexandria BLNoPQhT,
4 Semeros] limiii P II xxxII] sic LP, xxxIIII h, xxxIII sec. L et reliqui
32 ITINERARIVM PROVINCIARVM
Wess.

70 5 Lasamices . . . . . . mpm xxvi


6
Cyrene . . .. . . . . mpm xxv
7 (fines Marmariae)
8
Limniade . . . . . . mpm xxi
9 Darnis . . . . . . . mpm XXIIII
71 M Hippon . . . . . . mpm xxVIIII
Papi . . . . . . . . mpm XXIIII
Paniuros . . . . . . mpm xxx

Mecira . . . . . . . mpm xx
Iucundiu . . . . . . mpm XL
Gereatis . . . . . . . mpm xxxII
Catabathmon . . . . . mpm xxxv
(fines Alexandriae)
Geras . . . . . . . mpm xvIII
;2 Zacilis . . . . . . . mpm XXXII

codices BcF cJL Mwo PQR srv v.


70 5 Lasamices] sic P, lasamicos reliqui II xxvi] sic BJLNP, xxv reliqui
cyrine cJLN, cyrinae s, cirinae v, cirine FcMnTV, cirenem oQ, cirene P
om. JN, nonnisi a tertia manu habet L ll fines] a fines c, item fin... P ||
Marmariae] sic P teste Surita (nunc evanidum est), armariae BGMQnvv,
armarie oT, armartae s, sarmate c, gamariae p.
lemniade c, linniade J, lamniade MoTUv, lammade Q, evanid. P
darmis F, dartus Q
hyppon s || xxIIII n, xxvIII BcJLNP
xIIII (corr. sec. m. XXIIII) L 3 pamuros nv
micera P, metra In, metira ceteri, Michera Wess.; cf. p. 69 v. 1,
Iucundiu] sic. BLP, lucundiu cJN, lucundui FG, lucumdiu m, lacundiu
moQTvy, lucundIII s
gertatis F, cereatis coQTvy
Catabathmon] sic P, catabathmos fc, catabatimos cJLNs, catebatimos
p, catabatis n, cabatimos MTUV, cabitimos Q, cabitunos o | xxx h
alexandrie oQ, alexandrias h 9 ceras n, getas v ll vIII B
72 1 Zacilis] sic BJLNI , zigilis P, zatilis reliqui l xxxii] sic p, xxxIII reliqui
AFRICA - 33
Wess.

72 2 Aristeu . . . . . . . mpm xx
Thabrasta . . . . . . mpm xxxii
Paraetonio . . . . . . mpm xxvi
Euthicu . . . . . . mpm xL

: Pedone . . . . . . .
Caportis . . . . . . * *
mpm xxvi
mpm xvi

Iter quod limitem Tripolitanum per Tur


rem Tamalleni a Tacapis Lepti magna du
cit . . . . . . . mpm Dcv sic
74 A Tacapis ad Aquas . . mpm xviii
Agariabas . . . . . . mpm xxx
Turre Tamalleni . . . mpm xxx

codices bcf cjl, mvo pQn stu v


72 aristem Q, aristen v
Thabrasta] sic P, tanabrasta bvi.vn, tanabeistra cT, tanabastra reliqui
II xxxIII oQ
post versum 1 pag. 73 collocant coQTvv | pareconio J, parecomo Lypn,
paraconio gU, paracomo reliqui ll xv Q, xxv s
73 Euthicu] sic P, euticn bc.vLmvs, euticii Gotvr, euticum Q, 'eutico n,
futicu f -

dedone c, phaedone p
capatus oQ, caporus v | xiii n | post v. 3 lacunam indicavimus; cf. p.
70 v. 1 -

Item Jn, inter (corr. iter) L, itTiter P || tropolitanum c, tripolitarum j


Il purrem L -

tamallem fcT, tamallenni h, tamalletu Q || a] ad fo ll Tacapis] sic


P, om. J, tacapas reliqui | Lepti] sic P, leptum Q, leptim reliqui ll ma
gnam cFGMoQnsTvv
cv F, ccv vr, de v o: numeri collecti efficiunt dcIIII ll B v super mg.
L || sic om. p
74 xvIII] sic P, xviii[1 add. sec. m.] L, xx Q, xvIIII reliqui
Agariabas] sic P, a garianas F, agarlauas bcJLNns, agarlauis MT, a gar
lanis c, agardauis o, agardanis Q, argalauis vv .
turrea mallem FG, turreata malleni h, turre tamalline Q

•)
34 ITINERARIVM PROVINCIARVM

VVess.

74 4 Ad Templum . . . . . mpm xII


5 Bezereos . . . . . . mpm xxx
6 Ausilimdi . . . . . . mpm XXXII
75 1 Agma . . . . . . . mpm xxx
2 Auzemmi . . . . . . mpm xxx
3 Tabalati . . . . . . mpm xxx
4 Thebelami . . . . . . mpm xxv
5 Tillibari . . . . . . mpm xx
6 Ad Amadum . . . . . mpm xxx
76 1 Tabuinati . . . . . . mpm xxv
2 Thramusdusim . . . . . mpm xxv
3 Thamascaltin . . . . . mpm xxx
codices BcF GJL MNo pQn sTv v.
74 4 xv f

5 Bezereos] sic bcJLNhs, adzereos P, gerezeos Q, berezeos reliqui


6 om. P ll Ausilimdi] sic BLM, auxilimdi c, ausilindi F, ausilinidi N, au
silundi s, asilundi coQT, asilimdi nvpr, ausilidi v | xxII F
75 1 augma cmoQsvr, angma T, agina FN, angina c || xxx] sic P, xxxII f,
xxii reliqui
Auzemmi] sic JLP (augemmi corr. P), ausemmi N, auigemmi B, augemi
Q, augemim U, augemini c, augemmi reliqui
thabalati bcfcJLNh, thalabati s
et 5 post 6 ponit v I Thebelami] sic P, thelemani n, themelami reliqui
l xxx c, xxxv n -

Tillibari] sic o, tilliberi Q, tillabati (corr. tillabari) s, tillabati v, tilla


bari reliqui l xxx n
Ad Amadum] sic P, ad aumadum R, ad aumaudum BLN, adaumandum
J, adaumagdü ro, adaugmandum oQ, adaugmagdum cMsTvw II xxx
om• n

76 1 post v.2 habet b || Tabuinati] sic P, trabumacti JoQ, trabunagdi FG,


thrabunacti LNhTvv, thrabunacdi cM, thrabunagdis, thrabunasti B, Ta
bunagdi Sur. Wess.
om. cmoQtvv II Thramusdusim] sic bcLws, thramusdusin J, tramusdu
sim F, tramusdus h, tharama-P
om. P, vacuo spatio relicto | thamascaltim Qstv, thamus caltin F, Ta
mascaltin Sur. Wess.
AFRICA 35
. Wess.

76 4 Thenteos . . . . . . mpm xxx


Auru . . . . . . . mpm xxx
Vinaza . . . . . . . mpm xxxv
Talalati . . . . . . mpm xvi
7;
Thenadassa . . . . . . mpm xxvi
Mesphe . . . . . . mpm xxx
Lepti magna . . . . . mpm xL.

Item a Telepte Tacapas - mpm cxLII sic


Gemellas . . . . . . mpm xxii
Gremellas . . . . . . mpm xxv
Capse . . . . . . . mpm xxiiii
Thasarte . . . . . . mpm xxxv

Aquas Tacapitanas . . . . mpm xviii


Tacapas . . . . . . mpm xviii.

codices bcf c.vl. Mvo pQn sTv v.


theirteos fc, thenteeos n, thentheos J || xxv p.
auri B, aurum F, aurii Gvv, aurn vel auru t
xxxv] sic BJLypn, xxxi F, xxxii reliqui
thalatati P, thalalati o ll xv p.
Thenadassa] sic P, tenedassa B, tenadasa c, tenadaxa oQ, tenadassa
reliqui II xxvi] sic P, xv F, xxv reliqui
Mesphe] sic P, meste o, nespe n, mespe reliqui
iter fc, om. P ll Telepte] sic b, thelepte P, celente m, celepte reliqui
ll cxLII] sic P; eandem summam efficiunt numeri collecti; cLII reliqui |
sic om. P
6 gemellas (corr. sec. m. gremellas) L, cremellas otvv | xxII Q
capsae M, caspe Q || xxIII n, xxxiII Q, xxxIIII cMoTUv
78 M. Thasarte] sic P cum Tab. Peuting-, tasartae cL, pasarte Q, tasarte re
liqui | xx oQ
Tacapitanas] sic JLNP, tacipinas oQ, te capinas B, tacapinas cFGMhsTvv
ll xvIII] sic oPQ, xxvIII reliqui
xxIII s, xv11 Wess. || post versum 3 P add. Sardiniae
3*
36 ITINERARIVM PROVINCIARVM
VVess.

78 4 * Iter Sar dimiae.


5
A portu Tibulas Caralis . mpm ccLII sic
Turublo minore . . . . . mpm XVIII

Elefantaria . . . . . . . mpm xv
Longone . . . . . . mpm XII
Ulbia . . . . . . . mpm xxxVIII
Coclearia . . . . . . mpm xv

Portu Liguidonis . . . . mpm XII


80
Fano Carisi . . . . . . mpm xv
Viniolis . . . . . . . mpm xv
Sulcis . . . . . . . mpm xxxv

Portienses . . . . . . mpm xxIIII


Sarcapos . . . . . . mpm xx
Ferraria . . . . . . . mpm xx

codices BcF GJL MNo PQR sTv v.


78 4 sardinie JoQfs
A] ad c | tibolar P, tabulas J, tibula Q, Tibulis Sur. Wess. ll ccLII]
sic Q, ac totidem milia numeri collecti efficiunt; ccxLvI P, cclv
cFcMosTUV, ccLxv BJNR, ccLx.v (quod erasum est, x fuisse videtur) L
ll hic B, xx minus sunt mg. B, B xx min mg. L ll sic om. P
79 1 Turublo] sic P, turoblo JLN, turobolo B, turobole cfcMnsTUr, turabule
oQ ll minorem Q, nmore T, mnore cU, ninore Mv | xvIII] sic P, xIIII
reliqui
Elefantaria] sic BJLNP, elephantario o, elephantaria reliqui
Longone] sic P, longones reliqui
xxxviii] sic P; xxviii reliqui, fortasse rectius
godearia fc, codeardia h II xvI n
guidonis s, Luguidonis Sur. Wess.
80 fono qn ll carissi oQ || xv] sic P, xxv reliqui
uineolis F || xv] sic P, xII reliqui
Portienses] sic P, portirensis Q, porticensis oT, porticenses reliqui II
mpm xxiiii om- Q
5 sarrapos V, scarcapos c, sarcopos P, om. Q
ferralia P, farraria n
SARDINIA 37
VVess.

80 7 Caralis . . . . . . . mpm xiii.

8
Alio itinere ab Ulbia Caralis mpm cLxxiii sic
81 1
Caput Tyrsi . . . . . mpm xL -

2
Sorabile . . . . . . . mpm xLvi
3 Biora . . . . . . . mpm xLv
4
Caralis . . . . . . . mpm xLii.

5
A Tibulas Caralis . . . mpm ccxiii sic
6
Gemellas . . . . . . mpm xxv
7 Lugudunec . . . . . mpm xxv
82 1
Hafa . . . . . .. . . mpm xxiiii
2 Molaria . . . . . . mpm xxIIII
3
Ad Medias . . . . . . mpm xii
4 Foro Traiani . . . . . mpm xv
5
Othoca . . . . . . . mpm xvi

codices bcf cJL Mwo PQn sTv v (p. 81 v.1 — v. 5 Caralis om. N)
80 7 casralis (corr. caralis) B || xIIII v, xLii o, xLv Q
8 itenere L || a bulbia carallis fc, evanidum in P l mpm cLxxIII sic—

p. 81 v. 5 Caralis om. w || clxxiii] recte, clxxii[1 add. sec. m.] L,


cLxxIIII BC, CLXXxII P, CLXXXIII F

capud B l| tirsi opQsTvv, Thyrsi Sur. JVess. ll xL a sec. m. L, xLIIII p.


xLv P, xLIII Q

: piora GT
libulas G, tabulis oQ, tabulais v, tibulis v || ccxIII] recte; cxIII P ll sic
om• p.

6 gimellas P || xxII Q
Lugudunec] sic JLN, lugodonec n, lugudoneo v, iugdonec F, luguinec
P, lugudonec reliqui, Lugdonec Sur. Wess. II xxII Q
82 2 molaria om. P ll xxIII F
3 post v. 4 ponunt oQ, om. cFoMsTvv l| ad medias om. P
M. Traiani] sic opQns, troiam B, troiani reliqui ll xxv c
38 ITINERARIVM PROVINCIARVM
VVess.

82 6 Aquis Neapolitanis . . . mpm xxxvi


7 Caralis . . . . . . . mpm xxxvI.

A portu Tibulas per compen


dium Ulbia . . . mpm xvi.

83 1
Item a Tibulas Sulcis . . mpm ccLx sic
2 Viniolis . . . . . . mpm XII
3
Erucio . . . . . . . mpm XXIIII
4 Ad Herculem . . . . . mpm XXII
5
Ad Turrem . . . . . . mpm xvIII
6 Nure • . . . . .. . mpm xvII

Carbia . . . . . . . mpm xvi


Bosa . . . . . . . mpm xxv
Cornos . . . . . . . mpm xvIII
Tharros . . . . . . mpm XVIII
Othoca . . . . . . . mpm xii

codices BcF GJL Myo PQR sTv v.


82 6 neapolotanis P, neapolis n, niapollonis BJLN, inapollinis o, mapollinis
cQsTvv, niapollinis FGM -

garalis T
A portu] adortu P || tabulas oQTvp, Tibulis Sur. Wess. | conpendium
IB

ulbra o ll mpm] mille mpm c


Item om- oQ || tibulis GPTvv, ticulis oQ || sulus oQ || ccLx] recte II
sic om- P -

Viniolis] a uiniolas P || xv P, xxII Fc


erutio BcMns, eputio oQTUV, epucion G
ad erculem B, ab ercule P
nurae Ln II xvi ov
carabia Q
XXII re

84 carnos GoQTUV, carnosa F


Tharros] sic P, tharpos B, tharpbos c, tharbos F, tharphos reliqui
SARDINIA CORSICA 39
Wess.

8Â Â Neapolis . . . . . . mpm xvIII


5 Metalla . . . . . . . mpm xxx
6 Sulcis . . . . . . . mpm xxx

7 Item a Sulcis Nura . . . mpm LxvIIII sic


85 1 Tegula . . . . . . mpm xxxIIII
2 Nura . . . . . . . . mpm xxxv.

3 Item a Caralis Nura . . mpm xxxIl.

4 Corsicae.
5 A Mariana Pallas . . . mpm cxxv sic
6 Aleria . . . . . . . mpm XL
7 Praesidio . . . . . . mpm xxx
8 Portu Favoni . . . . . mpm xxx

codices BcF cJL MN o PQm stU v.


84 4 Neapoli Wess.
5 metallia m, metella v
7 mpm LxvIIII om. oQ, LxvIII cMTvv, LxxvIIII n ll sic om. BJLoPQTvv
85 1 2 om. oQ 1 xxIIII v

3 om. h ll Item om. oPQ ll a Caralis Nura om- oQ || xxxII] sic P, xxi Q,
xxv c, xxII reliqui
4 corsice cJMoQtvr, corcice Nn
5 A] ab J, om. h ll Mariana] sic P, miriana FG, miriniana cMoQsTvv,
mirinieana B, amiriniana JLN, malridiana n | plenas P, palmas ceteri;
ef. p. 86 v.1: Ptolemaeus IIdλλα p. 75 Bert. || cxxv] recte; cxxvi JNP,
cxxvI. super numero eraso sec. L, ccxxv hvv || sic om. JP
6 arelia s -

7 presidio voQh
8 tortu vel fortu (corr. sec. m. portu) L ll nauoni (corr. sec. m. fauoni)
L, nauoni bcFJMhs, pauoni N, faboni P, naueni GQTvv, naneni o l xx..
(xxvI? corr. sec. m. xxx) L
40 ITINERARIVM PROVINCIARVM

VVess.

86 1
Pallas . . . . . . . mpm xxv.

2 Siciliae.

A Traiecto Lilybaeo . . mpm ccLVII sic


Messana . . . . . . . mpm XII
S7 Tamaricio sive Palma . . mpm xx
Per Tauromenium Naxo . . mpm xv
Acio . . . . . . . mpm XXIIII
Catina . . . . . . . mpm VIIII
88 Capitonianis • • • • • mpm XXIIII
Gelasium Philosophianis . . mpm XXI
Petilianis . . . . . . mpm XXVII

Agrigentum . . . . . . mpm XVIII


codices BcF GJL MN o PQR sTv v.
86 1 om. JN, a sec. m. habet L ll Pallas] sic oQ, palas cFGMsTvv, plalas BP,
plalax h, plular L || xx oQy
sicilie Js, a siciliae MoQTvy, item siciliae a
A om. oQTvy il trelecto B, tractatio Q ll lilybeo BLN, lillib... P, lilibeo
reliqui ll ccLv11] eandem summam numeri collecti efficiunt; ccLv P,
ccLvIII h ll sic om. v
4 messaria Q ll xxII F
87 M 2 P ita habet: tauaricios siue palpetauromemas mp xx nium naxo mp...
Tamaricio] sic oQ, tamaritio cFGMRsTUV, tamaritios N, tamaricios JL,
tamaricias B || siue habet P, om. reliqui ll Palma] sic Qv, palmas J,
palmax bcLMNohsTV, palmary FG || xxx Q
naxü FG, naxa s || vIIII Bc
XIIII .$.

carina o, cartina Q
88 2 P ita habet: capitonianib gela siue pruo Imp xIIII sofianis Imp xxi
capitonia omnes praeter P, capitoniana Wess.; cf. p. 94 v. 4
celasium J ll filosofianis BcJLNs, filiosophianis h, philosofianis MT,
philososianis v, p$ianis v, phianis oQ
patilianis P, petilianum h ll xxv Q, xxvi n, xxvIII c
; Agrigentum] sic oPQR, agrigentium reliqui (corr. —tum N) || xxvIII
Sur. JVess.
SICILIA 41

Wess.

ss 5 Cena . . . . . . mpm xviii


6 Allava . . . . . . mpm xii

7 Ad Aquas . . . . . mpm xii


8 Ad fluvium Lanarium . . mpm xxiii
89 1 Mazaris . . . . . . mpm x

2 Lilybaeum . . . . . mpm xii.

3 Alio itinere a Lilybaeo Mes


sana . . . . . mpm ccc[xxxvi] sic
4 Aquis Larodis . . . .
mpm xLvi
5 Agrigento . . . . . ' mpm xl
6 Calvisiana . . . . . mpm xL
7 Hyble . . . . . . mpm xxIIII
8 Agris . . . . . . . mpm xviii
90 1 Syracusis . . . . . mpm xxIIII
2 Catina . . . . . . mpm XLIIII
3 Tauromenio . . . . mpm xxxII

codices bcf c.JL M No PQm stv z


88 6 alleua f
8 lamarium Q ll xxiii] sic n, xxiii[i add. sec. m.] L, xxiiii reliqui
89 2 lilybeum BLN, lillibeum P, lelibeum fo, lilibeum reliqui II xi v.
3 itenere L ll Lilybaeo] sic v, lilybeo bLw, lillibeo P, lilibeo reliqui ||
mesana Tvv ll ccxxvi P, cccxxxvi reliqui, ccc Sur. Wess.; numeri
collecti faciunt ccc, quibus libri perperam addunt quae a Messana Tyn
daridem usque numerantur milia xxxvi || hic B st xxx minus mg. b, B,
xxxa minus mg. L || sic om. pv
lorodis F || xLvII c

:
8
caliusiana Q
Hyble] sic vs, hyblae L, nible F, hible reliqui ll xIIII oMoQTvv
Acras Sur., Acris Wess.
90 1—4 post 5 collocant FG
*
1 siracusis cfgMNPsTvv | xIIII s
2 carina oQ
3 xxxv h
42 ITINERARIVM PROVINCIARVM
Wess.

90 4 Messana . . . . . . . mpm XXXII.

A Messana Tindaride . mpm xxxvI.

6
Item a Lilybaeo per maritima loca Tindari
7 de usque . . . . . mpm CCVIII sic
91 M Drepanis . . . . . . mpm XVIII
2
Aquis Segestanis sive Pincianis mpm XIIII
3 Parthenico . . . . . . mpm XII
4 Hyccara . . . . . . mpm VIII
5 Panormo . .' . . . . mpm XVI
6 Solunto . . . . . . mpm XII
92 4 Thermis . . . . .. . . mpm XII
2
Cephalodo . . . . . mpm xxIIII
3 Haleso . . . . . . . mpm XXVIII

codices BcF GJL MN o PQh sTv v.


90 4 mesana oQnTvv Cę
A om. oq | mesana oQn | tindaridae Fo, tyndaride v | xxxII Jn v

lilybeo BLN, lillibeo P, lilibeo reliqui | marittima Q ll tindaridem vi


FcoQTvv, Tyndaride Wess.
ccIvIII L; erunt ccvIII si p. 92 v. 3 numerum xvIII restitueris ll B xvIIII
sup st mg. B, B x super mg. L || sic om. cp
Segestanis] sic cP, segestianis BFLMNns, segastianis coQTvy, sugestia
nis J ll picianis P, Pintianis Wess.
parhenico MoTUv, partenico P
Hyccara] sic BL, inccariis P, hiccara ceteri ll xIII (corr. ead. man.
vIII) N
vI Uy

salunto FJN, solunio v, soluco G, sohunto h || xxII f


termis P
3 deleti in P

Cephalodo] sic(oQvy,Tcefalodo BcJLMNsT, cesalodo h, caefalodo fc


Haleso] sic bJLN, alefo F, aleso reliqui | xxviii] sic libri omnes: Ta
bula Peut. xvIII recte
SICILIA 43
VVess.

92 4 Caleacte . . . . . . mpm xxvi


(a Caleacte Solusapre mpm viiii)
Agatinno . . . . . . mpm xx
93 1 Tindaride . . . . . . mpm xxviii.

Item a Thermis Catina . mpm xci sic


Enna . . . . . . . mpm LII

Agurio . . . . . . . mpm III


Centuripa . . . . . . mpm XII
Aethna . . . . . . . mpm xII
Catina . . . . . . . mpm xii.

Item a Catina Agrigentum mansionibus nunc


institutis . . . . . mpm xci sic

: Capitonianis . . . . . mpm xxiiii


Philosophianis . . . . . mpm xxi
codices bcf cJL MNo pQn stv v.
92 4 caleate P, galeatae bl, galeare Q, galiate n, celeate v, cialeare o, ga
leate reliqui, Calacte Wess.: Herodoto aliisque Ka).) dxtfi
om. JyP, a sec. m. in marg. habet L ll caleate sec. L, caliare o, caleare
Q, galeate FG, caliate reliqui, Calacte Wess. ll solusabre F
6 agantinno bcMTvv, agantino fcf || xxvi P
93 1 tindare n, tyndaride J || xxviiii op et Tab. Peut.
a] de v || termis GP, dermis F || cxci s; debebat ci: nam v. 4 addenda
sunt x || sic om- P
augurio fcoPQTvv || 111] sic libri; sed x111 m. p. ab Enna Agurium
distat

Aethna] sic JLN, aehtna B, ethna reliqui, Aetna Wess. ll x11] sic P,
xII[1 add. sec. m.] L, xIII BJyh, xvIII cs, xvII reliqui
Item habet P, om. reliqui || post Agrigentum P add. per (?)
cöstitutis FG || xc1] sic c, ac totidem milia numeri collecti efficiunt;
cxci[i add. sec. m.] L, xcii reliqui || sic om. c
captonianis N, capitomanis s || xxi J
om. v || philosofianis M, philosophinianis N, philophianis n | xxi... L,
XXIIII N
44 ITINERARIVM PROVINCIARVM
VVess.

94 6 Callonianis . . . . mpm xxi


7 Corconianis . . . . mpm XII
95 1 Agrigentum . . . . mpm XIII.

2
Item ab Agrigento per maritima loca Syra
3
cusis . . . . . mpm CXXXVII sic
4
Daedalio . . . . . mpm xvIII
5
Plintis . . . . . . mpm v (refugium)
6
Chalis . . . . . . mpm XVIII (plagia)
7
Calvisianis . . . . . mpm vIII (plagia)
96 1 Mesopotamio . . . mpm XII (plagia)
2 Hereo sive Cymbe . . mpm xxIIII (refugium)
3
Apolline . . . . . mpm xx (plagia)

codices pcF cJL MNo pQn sTv v.


om. FG quamvis er G habeat editio princeps ll gallonianis *, collonia
mis nvv

corcanianis Q, corronianis P, gorconianis fo, sosconianis


et seqq. oQ ita habent: item ab agrigento per maritima loca so
siracusis mp xvIII, dedalio mp v, 'plintis mFxviii, refu in
xvIII II agrigentu JLN, agrigentum P || Syracusis] sic L, aridem
siracusis reliqui , 2
cxxxvII] ratio constat; cxxxIIII c, cxxxvI P
Daedalio] sic Pvr, betadalio F, dedalio reliqui - -

: pluitis s | refuga sec. m. habet L, om. yyP, refugio ceteri


Chalis] sic BLNPn, chalas J, calis reliqui | plaga sec. m. habet L, om.JNP,
plaga reliqui; cf. p. 504 505
clausianis GUr, clansianis T, dausianis oQ || xii oQ, xvIII mTvv | pläg
a sec. m. habet L, om. JNP, plag B, plaga reliqui -

96 M messopotamio FG, mesopotamiis P, mesopotamiae n ll XXIIII oQ ll


.p.lag a sec. m. habet L, om. JNP, plag reliqui
Hereo] sic P, aereo n, areo F, ereo ceteri II siue cymbe L nonnisi a sec.
m., om. JNP || Cymbe] sic BcFG et sec. L, cimbe TUV, cibe M, cibe s,
cirbe oQ, cymbae n || xx oQ || refug' a sec. m. habet L, om. JNP
apollinem Q, apoline n, apolliti o II xxxII oQ || plag Bc et sec. L, om.
JNP et pr. , plaga reliqui
SICILIA 45
Wess.
164 Syracusis . . . . . . mpm xxxii.

5 Item ab Agrigento Lilybaeo mpm cLxxv sic


6 Pitinianis . : • • • • mpm VIIII

7 Comitianis . . . . . . mpm xxIIII


8 Petrinae . . . . . . mpm IIII
H 1 Pirama . . . . . . . mpm xxIIII
2 Panormo . . . . . . mpm XXIIII

3 Hyccaris . . . . . . . mpm XVIII


 Longarico . . . . . . mpm xxIIII
| 5 Ad Olivam . . . . . . mpm xxIIII
6 Lilybaeum • • • • • mpm XXIIII.
ull

7 Item ab Hyccaris per maritima loca Drepanis


1 8 usque . . . . . mpm XLVI sic
Mi * *tices pcr oyi myo PQn sTv v (p. 97 v. 7 sqq. om. n)
6 4 S- *usis] sic Lyovv, siracusis reliqui II xxii s, om. oQ
92 4 *»* hly, lilibaeo Fo, lilibeo reliqui | clxxv] ratio constat, Lxxv
2 -

… xxxv n || sic om. P


. l **, F, pthianis P, partinianis J, Picinianis Wess. ll vIII n
i * ^ anis '(c super t a pr. manu) L, commitianis Q, comictianis v,
co, nis GT, comicianis RP
8 Per **ae] sic cLMsvy, peniene Q, petrine ceteri | vIII Q
97 1 Piral, a] sic P, pirma bcFys, pirima cMoQTU, piruna F, Pyrina J,
pyima L
Panormio] sic Fovi P, panotuo o, panoruo ceteri
hiccaris PR, iccaris Q, lecaris o, yccaris reliqui
Longarico] sic P, iocarico Q, locarico reliqui
ad olinam V, adoluiam v
lilybeum BLN, lillibeum P, lelibeum Fo, lylibeum J, lilibeum reliqui
— pag. 98 v.1 om. h
yggaris BJLN, yccaris vv, iggaris cMs, iccaris PQT, icaris Fgo || per]
ad oQ || marittima Q, mairitiania P || loca Drepanis om. P || drepani
FG, drepanin v
8 om. P ll usque om. FG
46 ITINERARIVM PROVINCIARVM

VVess.

97 9 Parthenico . . . . . mpm XII


10
Ad aquas Perticianenses . mpm XVI
98 1 Drepanis • • • • • mpm XVIII.

Italiae.

3
Iter quod a Mediolano per Picenum et Cam
4 paniam ad Columnam, id est Traiectum
5
Siciliae ducit . . . mpm DcccCLvI sic
6 -A Mediolano Laude civitas mpm XVI
7 Placentia civitas • - • mpm XXIIII
99 4 Fidentiola vicus . . . . mpm XXIIII
2 Parma civitas . . . . mpm xv
3
Regio civitas . . . . . mpm XVIII
4 Mutina civitas . . . . mpm XVII
5
Bononia civitas . . . . mpm xxv
400 1 Foro Corneli civitas . . mpm XXIIII

codices BcF GJL MNo PQR sTv v (p. 97 v. 9— p. 98 v.1 om. h)


97 9 partenico P - -

10 particianenses Fo, pricianenses oQ, perdicianenses P || xIII oMoQTUV,


XV P

98 2 om. J, a tertia m. habet L || italie NosT, italiae auguste n


Iter] inter h ll mediolana cs, mediolanio JL
columnas h, columnam J, columpnam s, coloniam Q
sciciliae FG, sicilie Jo ll dccccLvi] eandem summam conficiunt numeri
collecti; dcccc JLNP (teste Surita D ccccs P) || sic om. o
A] ad cs ll laode F, om. P II ciuit MT, ciuitate opq II xv P
om. Jy, a tertia m. habet L || Placentia civitas] placentiacium BM0T.
in sequentibus pro ciuitas codices bcFcsTvv solent tium vel cium, ita
parmetium, fauentiacium; Mo solent ciü
fidenciola N || uico P -

Parma] sic oQ, parmae foLm, parme reliqui | ciuit P


regio (corr. al. m. regia) c -

mucina L || xIII n -

Corneli] sic BoPQh, cornili reliqui


ITALIA 47
Wess.

100 2 Faventia civitas . . . . mpm x


3 Caesena civitas . . . . mpm xxIIII
4
Ariminum civitas . . . . mpm xx
5 Pisauro civitas . . . . mpm xxIIII
6
Senogallia civitas . . . . mpm xxvi
7 Ultra Anconam milia plus mi
ImuS quattuor • • • mpm xxvi
101 1 Potentia civitas . . . . mpm xvi
2 Castello Firmano . . . mpm xx
3
Troento civitas . . . . mpm xxvi
4 Castro civitas . . . . . mpm XII
5
Aterno civitas . . . . . mpm xxIIII
102 1 Interpromium vicus . . mpm xxv
2
Sulmone civitas . . . . mpm xxVIIII

codices BcF GJL M No PQR sTv v.


100 2 faentia P || civitas om- BcFcs

Caesena] sic NP, cesana Bn, cesenajreliqui | xxvii n, xxvIIII Q


4 ariminun TU, ariminu V, arimium n, ariminium s || civitas om. c
om• P

Senogallia] sic o, senegallia bcLNs, senegallia (corr. senogallia) J,


senagallia P, senegallium n, sengallia F, zenogallia c, senegalli mtvr
alconam cfcmsTvr, anchonam Q, aanconam J || milia plus minus]
sic bcs, mille plus minus T, om. o, mp vel mpm reliqui ll quattuor]
sic B, quatuor chsT, IIIIor V, IIII reliqui ll ante mpm xxvi add. an
cona P, Anconam Sur. Wess. ll xxvI (corr. xvi)- c
potencia J
firmato F
xvi P, oh. v
om. J ll Castro] castro nouo oQ |civitas] ciu h, om. BLNP
aternos bcfcLNI s, om. v ll civitas] uicus P, om. J || xxii P, xxii[II
add. sec. m.] L, XXIII o, xxxIIII N
' Interpromium] sic P, item promium cMTvv, iterpromium reliqui
— pag. 103 v.1 om. n
xXIIII o, xxvIII N
48 ITINERARIVM PROVINCIARVM
Wess.

102 3 Aufidena civitas . . . . mpm XXIIII


4
Serni civitas . . . . . mpm xxVIII
5 Boviano civitas . . . . mpm XVIII
103 1
Super Thamari fluvium . . mpm xvi
2
Ad Equum tuticum . . . mpm XXI
3
Ad Matrem magnam . . . mpm xvi
4 In Honoratianum . . . mpm xx
104 1 Venusium civitas . . . . mpm xxvIII
2
Opino . . . . . . mpm xv
3
Ad fluvium Bradanum . . mpm xxvIIII
4 Potentia . . . . . . mpm XXIIII
5
Acidios . . . . . . . mpm xxIIII
6 Grumento . . . . . mpm xxvIII
7 Semuncla . . . . . . * mpm xxVII
1 Nerulo . . . . . . mpm XVI

codices pcF cJL M No PQn sTv v.


om. n ll aufidentia cFcMsTvv, aufidera J ll ciuitate cfcs
om- n ll xvIII P
om. R || bononiano P, bononia reliqui
om- n ll Thamari] mari JLNP (in L sec. m. add. tha)
equm B, aeqü M, ecum LN, cum v | tutium coQvV, tuciü T || xxi] sic
JLNPn, xxII reliqui
Matrem] patre n ll magna BJLMT -

In om. P || honoratianum (corr. horatianum) FG, horatianum h, om. p


104 1 Venusium civitas] uenusiuntium csT, uenunsiuntiü v, om. P || xvIII
Ph, xxvIIII GMoQT
opimo J, om. P ll XII n
; Bradanum] sic P, bradam Q, bradât F, bradâ ovv, bradan reliqui ll
xXvIII p. - -

potencia v | xvIII P
accidios Qn | xcIIII MoQTvv

: crumento JoQTv | xv1 o, xxvIIII B


semunda cMoQTvy, semucla P, semucla (n super u sec. m.) L, semun
cia n | xxvi a
405 1 meruso p^
ITALIA 49
VVess.

105 2
Summurano . . . . mpm xvi
.
Caprasis . . . . . . mpm xxi
Consentia . . . . . . mpm xxviii
Ad fluvium Sabatum . . mpm xviii
Ad Turris . . . . . . mpm xviii
106 Ad fluvium Angitulam - mpm xiii
Nicotera . . . . . . mpm xxv
Ad Mallias . . . . . mpm xxiiii

Ad Columnam . . . . mpm xiiii.

Item ab Urbe Appia via recto itinere ad Co


407 lumnam . . . . mpm ccccLv sic
Aricia

: .
Tribus tabernis .

Appi foro .
. . .

. . . . .
.
.

codices bcf c.vL mwo pQn stv v


.
.
.
. mpm xvi
mpm xvii
. mpm x

105 summorano oQtvv


caprassis h 4 cosentia o
? Sabatum] sic cwQ, sabutum er p enotavit Surita, sabbatum reliqui ll
xvIIII oQ, xxviii p
et p. 106 v.1 om. c /MyoQtvr, a sec. m. habet l.
turres fn
106 angitula BF, antigula c || xvi n

i nicorera Q, nicoteram P (?)


malleas Q, malias n
columnas oQn, columpnam s ll inter v. 4 et 5 add. appia cJLmNonstvv,
a papia Q
Item] sic BJLyons, iter reliqui | ab Urbe] ad urbem oQ || Appia via]
sic BP, appia fc, om. reliqui ll recio (sec. m. corr. recto) L || itenere 1.
ll columpnam s
407 ccccLv] eandem summam efficiunt numeri collecti; ccccLx P ll sic
om. PQ
Aricia] sic JLNn, atricia P, aritia ceteri
appii ro, apii s, api reliqui: forvM APPI inscr. apud Orellium n. 780
II x] sic P, xvii oQ, xviii reliqui /
TA
50 ITINERARIVM PROVINCIARVM
VVess.

107 5 Terracina . • mpm xVIII


108 1 Fundis . . • • • mpm xVI
Formis . . - mpm XIII
Minturnis . • • - mpm VIIII
Sinuessa . . - mpm vIIII
109 Capua . . . • • • mpm xVI
Nola . . . - mpm xxi.

Nuceria . . . . . . . mpm xvi


in medio Salerno - ' ,

Ad Tanarum . . . . . mpm xxv


110 Ad Calorem . . . . . . mpm XXIIII

In Marcelliana • • • •
mpm xxv
Caesariana . . . . . mpm xxi.
Nerulo . . . . . . . mpm xxIII

: Summurano . . . . .
Caprasis . . . . . .
mpm XIIII
mpm XXI

- • • • -

codices bcf cJL myo PQR sTv v et inde a pag. 109 v. 4 cod. A
407 tarracina P || xvII F r
108 xvi oQv - - … * *

om. P || mincianis n || vIII v, xIIII f . •

109 : sinuesa Fomvr, sinuersa r | viii r, xiiii P


xvi] sic LQ (corr. sec. m. xxvi L), xxiii n, xxvi reliqui: Tabula Peu
tingerana xv
nucerna F || xv P
in medio Salerno om. P || falerno fc
ranarum oQ II xxvI N, ' xxvIII P
4 10 et 2 om. J, a sec. m--habet L
colorem m, codorum N
marceliana oQ, cercellium N
cesariana Jo, cetariana v.
xxiii] sic LP (corr. sec. m. xxxiii I), xxxvi F, xxxiii reliqui
5 summorano MoQTUV, sünurano y || XIII P: p. 105 v. 2 omnes xvi
caprassis n, capprasis T || xvi Q, xxv P
ITALIA 51
VVess.

110 7 Consentia . . . . . . mpm xxviii


Ad Sabatum fluvium . . . mpm xviii
111 Ad Turres . . . . . mpm xviii

:
- Vibona . . .
Nicotera

Ad Mallias .
. .
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
mpm xxi
mpm xvIII

mpm xxiiii
Ad Columnam . . . . mpm xiiII.

A Capua Benevento . . mpm xxxiii.

Item a Capua Equo tutico mpm Liii sic


(ubi Campania limitem habet)
Caudis . . . . . . mpm xxi
112

: Benevento . . . . . .
Equo tutico . . . . .
mpm xi ;
mpm xxi.

codices ABc Fg.J LMv opQ nsT vv


110 7 cosentia P || xxvi P, xxvii N, xxvi[11 add. sec. m.] L, xxix J
Sabatum] sic Q, sabutum P, sabbatum (a sec. m. u super altera a) L,
sabbatum reliqui ll fluuium ante Sabatum collocant AmoQTUV II xv p,
xvIIII F
xvIII om. P

uinoba P ll xxxi n, om. P -

vIII s, xxviii (corr. xvIII) c, om. P


malleas Q || xxIIII]sic BJLNI, om. P, xiiii reliqui
colunnam J, columpnam s || xvIIII P, xxiiii b
A] ad P ll benouento P, beneuentum beneuento n | xxiii p, xxxiiii Q
aequo BL || tutio oTUv || LIII] sic P, xxiiii U, LIII[1 add. sec. m.] L,
liiii reliqui || 1 minus mg. b
ubi Campania limitem habet om. P, ante mpm liii ponit Wess. ll
campmia s - -

claudius Fc l xx. L
4112 2 aequo BL, equi N || totico b, tutio goQTvv
4.
52 ITINERARIVM, PROVINCIARVM

Wess.

112 3
Item ab Equo tutico per Roscia
4 num Regio . . mpm cccCLXXIIII sic
5 Sentianum . . . . mpm xxxIII
6 Baleianum . . . . . mpm XXIIII
113 1 Venusia . . . . . mpm xII
2
Ad Pinum . . . . . mpm xII
Ypinum . . . . . mpm XII
Caelianum . . . . . mpm XL
Heraclia . . . . . mpm xxvIII
Ad Vicensimum . . . mpm xxIIII :
114 Turios . . . . . mpm xx

Roscianum . . . . . mpm xii


Paternum • • • • mpm xxvII

Meto . . . . . . mpm XXXII


Tacina . . . . . . mpm xxIIII

codices ABc fcJ LMy oPQ nsT vv


112 3 item om. P || ab om- n || aequo L, equi w || tutio oQTvv | ruscianum
P, rossianum ro, soscianum o | post Roscianum B add. mpm
ccccLxxIIII] sic pr. L, recte; ccccLxxvII oQ, ccccLxxvIII sec. L et
reliqui ll B. vi sunt super mg. b -

xxIII (corr. al. m. xxxIII) A, xxxII P


balianum oQ, beleianum P II xxxIIII v
113 1 uenusis P

Ypinum] sic AcFms, ypnum blyn, ympinum rv, ympnium v, ypü


J, ipnum oPQ, in pinum G || xii] sic P, xxII h, xxii (corr.al. m. xxxII)
A, xxxII reliqui
Caelianum] sic bcLNPs, celianum reliqui
eraclia opQ, heradia MnT, Heraclea Wess.
Ad om. G || uincensimum F, uicesimum n, uicesinum P, uicensinum
JoQT, uicencium N, in censinum g
tumes 0, turres Q
xxII GQTvv, xxvII o
om. o ll xII F, xvIII h, xxvIII N
XXII N
ItALIA 53
Wess.

114 6 Scylacio . . . . . . mpm xxII


7 Cocinto . . . . . . mpm xxii
115 1 Succeiano . . . . . . mpm xx
2 Subsicivo • • • • • mpm xxIIII
3
Altanum . . .
. . . mpm xx
4 Hipporum . . . . . mpm XXIIII
5 Decastadium . . . . . mpm xxII
6
Regio . . . . . . . mpm xx.

7 Item ab Equo tutico Hydrunto ad


8 Traiectum . . . . mpm ccxxxv sic
116 1 Aecas . . . . . . . mpm xvIII

2 Erdonias . . . . . . mpm xVIIII


3 Canusio . . . . . . mpm xxvi
4 Rubos . . . . . . . mpm XXIII

codices ABc fc.J LMN oPQ nsT vv


114 6 Scylacio] sic LN, scilatio J, scilasio P, scilacis reliqui ll xxv h
I 7 concinto Qn, cocincto s, cocurto FG || xII P, xii (corr. sec. m. xxII) L
115 1 succeano Q, succelano n '
2 subsciciuo AFGM, subciciuo oQTv, subcicino v | xx Q
3 altinum a, a itanum o
4 hypporum BL, ipporum P
6 xII BJ LN
7 Item om. P || ab Equo tutico Hydrunto rubrica evanida B || aequo
cL, equi w || tudico v || hidrunto oQnTvv, idronto P
8 treiectum B || ccxxxv] eandem summam numeri singuli conficiunt;
cxLv P, ccxxxv (corr. sec • m • ccxxxxv) L, CCXXXVI H, CCXXXXV J,

ccLxxxxv N, ccccxxxv Q ll sic om. Pv


116 1 Aecas] sic Itin. Hierosol. p. 610 et Tab. Peut., eeas P, estas J, escas
I. 2 reliqui
erdomas N, erdoneas Q || xvIII A
3 camusio s
4 Rubos om. P || xxxiii n
54 ITINERARIVM, PRoviNciARVM
VVess.

117 1 Butruntus . . . . . mpm xi


2 Varia . . . . . . . mpm xii
3
Turribus . . . . . . mpm XXI
4
Egnatiae . . . . . . mpm xvi
118 1
Speluncas . . . . . mpm xx
2
Brundisium . . · · · mpm XVIIII
3
Lupias . . . . . . mpm xxv
4
Hydrunto . . . . . . mpm xxv.
119 1 A Brundisio Tarentum ad
latus . . . . . mpm XLIIII
A Varia per compendium -

Tarentum . . . ' . mpm Lx.

codices ABc fc.J LMN oPQ nsT vv


117 1 — p. 118 1 horum quinque versuum loco P nihil habet nisi mpm xr
- mpm XII
mpm xx
Butruntus] sic JLN, budruntus bcsU, bruduntus AFMoQTv, bruduntrus
c, sudruntus n, om. P; nummi BTTONTINQN; Wess. Butuntus | post
versum 1 spatium unius versus relictum in s
uariam m, ubaria F („in Blandiniano Varia mpm XII et in libri mar
gine eadem manu Baria" Surita), om. P; nummi BAPINS2N : Barium
Sur. Wess. ut p. 315
om. P || xvi Q -

om. P || egnaciae a, egnatia coQTvy, egnatie J ll xv h


speluncas om. P -

brundusium NoQ || xvIII n, xxIII P


Lupias] sic P, lypias BJL, lippias oQTvr, lipias reliqui | xxII n
hidrunto AcMoPQs, hirunto H, hadrunto Tvv
brundusio oQv ll tarantum (e super secunda a posuit prima manus) L
ll ad latus om- oQ ll latus] itus P, litus er coniect. Suritae Wess. ll
XLIII 0QV, Lx P - -

a uario J, auaris P, a uama T, suania oQ, a uania reliqui; a Bario Sur


Wess.; cf. p. 117 ll compendium BL || post compendium add. mpm
ItALIA 55
VVess.

120 1 Item a Benevento Tarentum mpm CLVII sic


2 Eclano . . . . . . . mpm xv
3
Sub Romula . . . . . mpm xxi `
121 1 Ponte Aufidi . . . *. mpm xxII
2 Venusia . . . . . . mpm XVIIII
3 Silvium . . . . . . mpm xx

codices abc for LMv opQ nsT vv


Lxv v, mpm cLxv r, mpm cLxv sic AFGMQT, mpm clxx sic o ll tar
rentum o | Lx] xl. n; post Lx nonnulla erasa in L || post mpm Lx
JLy habent mipm cclxv sic, s habet cLxv sic. unde editores inscrip
tionem novi itineris fin rerunt: Simlerus Ab Equo Tutico per compen
dium Hydruntum mpm cLxv sic; Surita et Wesselingius A Benevento
Hydruntum mpm cLxv sic. -

post p.119 v. 2 libri omnes manu scripti et impressi praeter optimum


codicem P haec habent, er sequente itinere male repetito nata
4 Eclano . . . *. , . . mpm xxv
2 Sub Romula . . . . . mpm xxI
3 Ponte Aufidi . . . . . . . mpm xxII
4 Venusio . . . . . . . mpm xviii
5 Ad Silvianum . . . . . . . mpm xx
6 Sub Lupatia . . . . . mpm xxi
7 Canales . . . . . . . mpm XIII
8 Hydrunto , - - - mpm xxv.
1 esclano J, edano oQT II xv Press.
3 ponte aufido GR, pentaufido ABCFM STUP, pentaufidio LN, pentasido
O, pantaufridio J, pentaphilo Q -

4 uenustu JLR, uenusto reliqui


5 siluanum R, silinanum J^ -

6 subluptantia GT, sublupantia reliqui *


7 xiii (corr. al. m. xiiii) 4 -

8 ydrunto FGN, idrunto OQ, udrunto reliqui || xv OQ}^


120 1 . item om. P || clvii] sic P, recte; cLIIII Jy, cl... IIII L, cLv A, cl
reliqui ll B. IIII super mg. L || sic om. JNP -

edano oQ, eolano v | xII n, xvi P -

Sub Romula] rubro mula P ll xxi] sic BFo, xxv m, xxii reliqui
121 1 ponte aufridi N, fonte aufidi P, pentaufidi Am, pentausidi oQTV, pen
tasa. . . U

uenusida oQTvv ll xvIII Sur. Wess.


silinum Qv
58 ITINERARIVM PROVINCIARVM
Wess.

124 1
inde Aquileia . . . . mpm ccLxx
inde Sirmio . . . . . mpm cccci
inde Nicomedia . . . mpm DCCLXXXII
inde Antiochia . . . . mpm DcLxxxii
inde Alexandria . . . mpm DCCCII

inde in Aegypto Hiera Sycaminos


usque . . . . . . mpm DCCLXII.

8 Ab Urbe Rostrata villa . mpm XXIIII


125 1 Utriculi civitas . . . . . mpm XXI
2 Narnia civitas . . . . mpm XII
3 Interamnia civitas . . . . mpm VIII
4 Spolitio civitas . . . . mpm XVIII

codices abc fcJ LMy oPQ nsT vv (inde a pag. 124 v. 6 deest A)
124 1 aquilea Q ll ccLxx] sic AbcFJLMNs, recte; cLxx oQhvv, dxx GT,
ccLx P ll B x super mg. L
2
sermio bcJLR, sernio N, firmio foT; infra sirmi lll cccci] recte;
CCCCI.. L - -

dcclxxxii] sic P recte; dcccxxxv (corr. Dcccxv) L, dccccxv oQ,


dcccxv reliqui ll B xxii minus mg. L -

anthiocia L, antiocia P, anthiochia T || dclxxxii] recte; DCXXXII N,


bccLv P, pc.lxxxii ,
dcccii] recte; dccciiii «
6 in om. Ph ll aegipto cFc, egipto JNPT, egypto M || iera P, hyera
bcFGJLMs || sicami F, sicamenos P, sicaminos vel si caminos reliqui;
cf. p. 162
usque] us h ll DccLxII] recte; DccLxxII oQv, dccclxIII P
Ab] item ab c || villa] uia v | xxxIII P -

125

; uitriculi cJTvv, ocricoli P II xxi] sic P, xxv reliqui


Narnia civitas] narcianum Tvv, narniae Q, marnia o, carnia P
interramnia b, ipterannia J, iteramnia o, iteramniae Q ll vIIII coT,
vIIII? (corr. sec. m. vIII) L, xIIII Q.
spoletio P, spolitium oQ, spolitia (corr- spolitio) M, spolicio T
-
* ITALIA 59
Wess.

125 5 Foro Flamini vicus . . . mpm xviii


6 Helvillo vicus . . . . . mpm xxvi
7
Calle vicus . . . . . . mpm xxIII
126 1
Foro Semproni . . . . mpm xviii
2 Fano Fortunae . . . . mpm xvi
Pisauro -. . . . . . mpm vIII
Arimino . . . . . .. mpm XXIIII

(Ab Arimino recto itinere Ra


venna . . . . mpm xxxIII
inde navigantur septem maria Altinum us
que - .

inde Concordia . . . mpm xxxi


Aquileia . . . . . mpm XXXI)

— codices BcF GJL MN o PQm sTv v.


125 5
flaminis libri: cf. p. 614; Flaminii Wess. || uicis P || xviiii FoMsrvr
6 neluillo GTU, neluilo oQ, neliullo r, helo illo n, om. P si Suritae fides
|| vicus] bucus c, uens Q || xxvi] sic n, xxv II reliqui
galle oQTvv, cale P || xxvII oQTvv
126 1 Semproni] sic GJLN, semfroni P, simpronii Fs, simproni BMR, sim
pron oo, simphroni T, simphronii UY, su c, Sempronii Wess.

fortune cJo -

om. P, cf. v. 9 II isauro oQTvv | viiii c


: om. P || arimonio n
Ab] a P ll arimonio h || itenere L ll rauennam JLN, reuenna n || XXIII
R, cxxxIII N - .
-

nauigatur BcJNs et (teste Surita) P, nauigatus h, gnauigantur.(corr.


nauigantur) M || septem maria] septimaria P -

8 Concordia] sic P, incordia m, in concordiam reliqui


om. o II aquilegia B, {aquileiam s || xxi I ll post versum 9 P collocat
pisauro ciüt Tp vIII; sequentes mansiones in P desunt usque ad p. 130
v. 2, et triginta versibus scripti sunt hi numeri xxiiii xx xxiiii x
XXIIII XXV XVII -XVIII XV XXIIII XXIIII XVII XXIII XXIIII XXII XXII
XXIII xxII XXXIII xxxi xxxI xxxvi xxxII xvIII xxv xxIIII xvII
XvIII XX XvIII -
60 ITINERARIVM PROVINCIARVM
Wess.

426 10
Ab Arimino Caesena civitas mpm xx
11 Faventia civitas . . . mpm xxIIII
427 M
Foro Corneli civitas . . mpm x
Bononia civitas • • • mpm XXIIII

Mutina civitas . . . . mpm xxv


Regio civitas . . . . mpm XVII
Parma civitas . . . . . mpm xviII
Fidentiola vicus . . . mpm xv
Placentia civitas . . . . mpm xxIIII
Laude civitas . . . . . mpm xxiiii
Mediolanum civitas . . . mpm xvi.

Bergame civitas . . . mpm xxxIII


41
Brixia civitas . . . . . mpm xxxvIII
42 Sermione mansio . . . mpm XXII
428 1
Verona civitas . . . . mpm xxii

codices BcF GJL Myo [P]Qn sTv v (de P vide p. 126 v. 9) *


126 10 Ab] it ab libri || Caesena] sic bn, cesena reliqui
411 xxi[III add. sec. m.] L ;
127 1 Corneli] sic bcJLNs, cornelio ro, cornelium h, cornelii reliqui
mututina n ll civitas om. N
4 xvII] sic FP, xvIII reliqui, om. oQ
om. R || parmae FGLMN, parme reliqui | xviII1 JL

: vicus om. MoQTvy ll xv] sic P, xx ceteri


plancentia br, placencia hae II xxIII o, xxvIII Q
XV N. - - -

10 Bergame] sic JLN (o super a L pr. man.), bergome bcFGMoQhs, per


gome Tvy, Bergomo Wess. -
11 brisia Q, bricxia R, brixa Tvv | xxxvIII] sic BJLNR, xxvIII Q, xvIII
reliqui
12 sermone Q, Sirmione Wess. ll manio s, mar c ll B mg. B
128 1 uerone yr, uoroma M || XXII] sic P, xxiii bn, xxxii c, xxxiii ceteri
ITALIA PANNONIA 61
Wess.

428 2
Vicentia civitas . . . . mpm xxxiii
Patavis civitas . . . . . mpm xxvii
Altinum civitas . . . . mpm xxxiii

: Concordia civitas . . . . . mpm xxxi


Aquileia civitas . . . .
*. -_-
mpm xxxi. ( _\-
Cu~
~

Fluvio frigido . . . . . mpm xxxvi Σ


129 Longatico mansio . . . mpm xxii
Hemona civitas . . . . mpm xviii
Adrante mansio . . . . mpm xxv
Celeia civitas . . . . . mpm xxiiii
Ragundone . . . . . mpm xviii
Patavione civitas . . . . mpm xviii
130
Aqua viva . . . . . mpm xx
Iovia . . . . . . . mpm xviii
Lentulis . . . . . . mpm xxxII

codices bcf cJL Mwo [p]Qn sTv v (de P vide pag. 126 v. 9)
4128 uicencia J, uincencia nt, uincentia Mwvv II xxx Q
om. coQtvr l xxii P, fortasse rectius -

xxvIII coQTvv

129 i civitas] om. fc l xxviii v


xxx [1 add. sec. m.] L
fluuido N || xxvi Q, xxxIII n, xxxIII (corr. sec. m. xxxvi) L
hemionia fc, hennonia cvv, hennona s, hennoma BLMonty, hennma
Q, hammonia J, heMoNA et eMoNA lapides; cf. p.259 560 II xxvIII n
xxx cmoQtvr
caleia bcJLNn, caeleia s, celcia Q
ragondone fc l xvIIII n -

130
: patavionem Q; p.261 262 265 poetouione | civitas om. fc, II xv Q
aquauia cfomhsTvv
ante Lentulis add. siniota P || hic sinistra add. inter versus 2 et 3
bJLR, inter versus 3 et 4 w || lentulus v | xvIII Q
62 ITINERARIVM PROVINCIARVM
VVess.

130 4
Serota . . . . . . . mpm xxxi
5 Marinianis . . . . . mpm XX

Vereis . . . . . . . . mpm xxII


43 1 Mursa civitas . . . . . mpm xxvi

: Cibalas civitas . . . . . mpm xxIII


Ulmos vicus . . . . .

Bassianis civitas .
mpm xxII
Sirmi civitas . . . . . mpm xxvi.

. .. .
,
mpm XVIII

Tauruno classis . . . . mpm xxx


132
Singiduno castra . . . mpm IIII
Aureo monte . . . . . mpm xxIIII
(Ab Aureo monte Winceia mpm vi
Margo . . . . . . . mpm vIII
133 1
- et leg. VIII
codices BcF GJL M No PQR sTv v.
130 4 sirota LNP (e super r L, fortasse rec. m.) || xxxi] sic P, xx V, xxxii
reliqui … - v -

marianis P, mariannis h, marinianis (corr. marina) L, marimanis 00,


marniueris J.ll xxii v | post mpm xx y habet lacunam et ciuitas mpm
XXVI -

om. J, add. in marg. inferiore L || uericis P, uercis s || xx Qm, xxvi *


431 1 om. y, mursa ciuium Q, marsaciu P II xxvii P, xxviii (eorr. xxvi) /
2 Cibalas] sic P, cibula R, cibulas reliqui | xxIII] sic P, xxxIIII ?,
xxIIII reliqui • '

uicos BJL || xxii] sic P, xxIIII reliqui


basianis BoQ, basinianis cFGMsUv, basimanis T
taurono Fph, taurinio o, taurimo rr II clasis Qn, lassis P
132 sigiduno oQ || castellum Q
om. P || XXXIIII GMoQTvv -

uiceia T, uinceda R, uinecia Q, uineeia c, uiceia. caue ne Vienna le


gendum sit G -

Margo] sic JLNP, marcho Q, marco reliqui li viIII coQTvv


133 1 om. J, a sec. m. habet L || et leg.] sic P, etlech sec. I, ethlech p0%
ethlegh cfgMns, ethtlech v, ehdech 7, ehedech v, hetlech N. | viii]
PANNONIA MOESIA 63
Wess.

133 2 inde Viminacio. mpm x) .


3 Viminacio . . . . . mpm xxiiii
134 1 Municipio . . . . . . mpm xviii
2 Idimo . . . . . . . mpm xxvii

3 Horreo Margi . . . . . mpm xvi


4
Pompeis . . . . . . mpm xxxiii
Naisso . . . . . . . mpm xxiiii
Remisiana . . . . . mpm xxv

Turribus . . . . . . mpm xviii


Meldia . . . . . . mpm xxx
Serdica . . . . . . . . mpm xxiiii
Bagaraca . . . . . . mpm xviii
Helice . . . . . . . . mpm xxi
codices bcf c.vL Mwo pQn sTv v.
mpm viii vel mp viii libri | inter v. 1 et 2 legebatur Turios mpm xx,
quae om. p, punctis notat L, habent reliqui (sed mpm xxi v) || 13 mg. b
433 2 inde minacio p, ineuminaco (de super ne add. sec. m.) L, indeeumi
nac J, ifide eumineco Q, inde eununaco r, indeeuminaco reliqui, In
deuminaco Wess.
uiminatio BcFcJmQsT, uiminicio P II xIIII (corr. sec. m. xxiii1) L, xv
Q, xvIII Gotvv -

om. v, a sec. m. habet L, ante versum 3 p. 133 collocant coQtvr l nu


pericipio N || xiiii N, xxiii o, xxi.. Q, xxiIIi ctvv
iduuo c, idini N, idono n, iduno vQr, idio (corr. sec. m. idimo) L ||
xxvII] sic p, xvi Q, xxvi Gotvv, xxv reliqui
orreo P || xvi] sic P, xx Q, xxi reliqui
xxiii o, xxiiii opr, xxi... Q, xxxiiii bJLvn .
naisa Q, naiso h, naissa cotur, naissi P || xxiii o, xxi.. Q
Turribus] sic P, turris ceteri | xviii] sic P, xxvii bcFJLNns, xxviii
GM0TUV, xx... Q
Meldia] sic P, melipea ov, meliapia h, melipia ceteri
Serdica] sic opQtv, serdicta n, serdia r, serdicca reliqui | xxxiiii
G0TUr, xxx.. Q ~. '

bagaraco m, bagaracha Q, bagaracta F, ragaraca s, burburaca P: itin


Hieros. p. 567 Buragara || xvii Q, xxii /
136 1 om. J ll elice P
64 ITINERARIVM PROVINCIARVM
Wess.

136 2
Lissas . . . . . . . . mpm xxi
3
Bessapara . . . . . . mpm xxII
4
Philippopoli . . . . . mpm xxII
5
Cillis . . . . . . . mpm xxx
6
Opizo . . . . . . . mpm xx
7
Arso . . . . . . . mpm xvIII
137 1 Subzupara . . . . . mpm XVIII
2
Burdipta . . . . . . mpm xxII
3
Hadrianopoli . . . . mpm xxIIII
4
Ostudizo . . . . . . mpm xvIII
5
Burtudizo . . . . . mpm XVIII
6
Bergule . . . . . . mpm xvIII
7 Drizipara «• • • • • mpm xIIII
138 1
Izirallo . . . . . .. . mpm XVI
codices bcF GJL MNo PQR sTv v.
436 2 om. v || lissa F, lassas P, lisas Q
om- c.voQTvv ll belsufaro P, bessabara s
philipopoli cJ, philippoli U, philoppopoli FG, philippopuli v
cellis P II xxxI P

437 M
: oppizo J, pizo P || xxx N, xvIII P
Arso] sic P, asso reliqui; cf. p-568 ll xxIIII FG || versum 7 post 1 pag.
137 collocant coQTvv
Subzupara] sic P, sazanara BFh, sazannara J, sazaiinara L, sazarana
cM, sacarana oQTUV, sanazara s, sararana c, basannara N || xvIII]
sic P, xx reliqui
burdipa c, burdicta P, burtippa Tvv | xxI.. Q
hadrianopolim Fo, adrianopoli MoPQTvy, hadrionopoli v ll xxIII
omorvr, xx.. «
Ostudizo] sic P, osiudizo BcFGLMU, osiudiso N, osuidizo oQnsT,
osindizo J, ostrudo P; pag. 230 Ostodizo, pag. 322 Ostidizo II xv.. Q
burdudizo oQ, burduclizo Tv; pag. 323 Burdidizo II xv.. Q, xxiii f
6 bergulae Fo, begulae vr, begule T, bugule o, bugulo « || xvi.. «
Drizipara] sic P, drisipala N, drizippala TUV, drizipala reliqui ll xiii
cs, xvII h, xvIII MoQTUV
138 M. iziralla mtvv; p. 323 Tirallo
THRACIA ASIA 65
Wess.

438 2
Heraclia . . . . . . mpm xvIII
Cenofrurio . . . . . mpm xvIII
Melantiada . . . . . mpm xxvIII
Byzantio [qui et Constantino
poli] . . . . . . mpm xvIII
139 1
[a Constantinopoli usque An
tiochia . . . . . mpm Dccxxxvi]
Calcedonia (traiectus in Bi
thyniam) . . . . . mpm IIII
3 Panticio .. . . . . . mpm xv
440 1
Libissa . . . . . . . mpm xxIIII
2 Nicomedia . . . . . mpm xxII.

3 Libo . . . . . . . mpm XXI


141 1 Nicia . . . . . . . mpm xxIII

codices bcf c.JL M No PQn sTv v.


438 2 eraclia P, heradia n, hieraclia s, Heraclea Wess. ut p. 175 176 230
cenosrurio oQv, ceno frurio L, Cenophrurio Wess.
melantrada P, melanziada oQT, melanciada reliqui; cf. p. 332 ll xvIII Q
bizancio n, bizantio reliqui ll qui et Constantinopoli om. P || qui]
quae solus s ll constantinopolis FG, constantinopolim h
139 M hunc versum hoc loco habent J et a sec. m. mg. L, item Simlerus for
tasse eae codice Scudiano; om. NP; p. 140 post versum 2 ponunt reliqui
|| constantinopuli mg. L a sec. m. ll usque] usque ad mtv l| antio
chiam FonUv, anctiocia J, antiocia mg. 1, a sec. m. ll dccxxxvi]
sic BJLR, DccxxvI cMoQsTUV, dccxvi FG; numeri collecti efficiunt
dccxxxxvII l| 5 p mg. B
calcidonia moQTvy, Chalcedonia Wess. ll traiectus in Bithyniam om.
P l| bithynia N, bithania b, bithinia reliqui | xxIIII P
Panticio] sic P, pontico oQv, pantico reliqui (p.231 Pantecio)
140 4 lybissa bJL, libussa v, libyssa v | xxIII b
michomedias ll % d marg. b
Libo] sic JLNP, item libo reliqui
141 1 nicea MoQTv, nicca P, Nicaea Wess. II xxIIII N, xII n
5
66 ITINERARIVM PROVINCIARVM

VVess.

141 2 Moedo Orientis . . . . mpm xvi


3 Tottaio . . . . . . mpm xxvIII
4 Dablis . . . . . . . mpm xxVIII
5 Cenon Gallicanon . . . mpm xvIII
142 1 Dabastana . . . . . . mpm xxI
2
Iuliopolim . . . . . mpm xxvi
3
Laganeos . . . . . . mpm XXIIII
4 Minizo . . . . . . mpm XXIII
5
Manegordo . . . . . mpm xxvIII
143 1 Ancyra . . . . . . mpm xxIIII
2
Corbeunca . . . . . . mpm xx
3
Rosolaciaco . . . . . mpm xII
4 Aspona . . . . . . . mpm xxxIII
codices bcf GJL Myo PQR sTv v.
441 2 Moedo Orientis] sic cJLMyh, moedo oriente B, maedo orientis s,
medo orientis F, medio orientis oQTvv, media'orientis g, oriens me
dio P; p. 573 Mido II xxvI oQ
totcaio FG, tortaio o, tottatio Q, tottaico n, toitaio v
; xviii S

tenon L, geii T, caeii M, ceii vv, coenü fg, Coenon Wess. II gallicaTi
BMTU, gallicanum FGoQv, gallicano h, galliganum J, galliganon LN ||
xxIIII P

442 1 dabasfaria o, debastana fg, Dadastana Wess.; gf. p. 574


luliopolim BM, liliopolim oQTvy, leliopolim G
Laganeos] sic P, baganeos reliqui

: Minizo] sic P, mizino reliqui


Manegordo] sic P, manezardo oQTvy, manezordo reliqui ll xxvIII]
sic PQ, xvIII reliqui
443 1 om. o ll anticyra G, anticira Q, aticira T, atitira v, atizira v, auara v,
ancira ceteri II xxxIIII Q
corbeneunea P, curbeunca reliqui; nonne Gorbeunta? p.205 est Gor
beus, et in Itin. Hieros. p. 575 Curueunta
Rosolaciaco] sic cMoQTvy, rosolatiaco JLyn, rosalatiaco P, roslatiaco
c, rosolatico F, resolatiaco bs, Rosologiaco Wess.; cf. p. 206 II xii]
sic JLNP, xxI oQ, xI reliqui
spona P || xxx P; p.206 xx, p. 575 xxxi
ASIA 67
wess.

444 4 Parnasso . . . . . . mpm xxIIII


Ozzala . . . . . . mpm xvii
Nitazi . . . . . . . mpm xvIII

Coloniam Arcilaida . . mpm xxvii


Nantianulus . . . . . mpm xxv
Sasima . . . . . . . mpm xxIIII
145 Andabalis . . . . . . mpm xvi
Tiana . . . . . . . mpm xvi
Faustinopolim . . . . . mpm xvIII
Podando . . . . . . mpm xvi
Nampsucrone . . . . . mpm xxvii
Aegeas . . . . . . mpm xxi
146 Catabolo . . . . . . mpm xxiiii
Bais . . . . . . . mpm xvi

codices bcf c.vL Mwo PQn stv v.


144 1 Parnasso] sic P, parnasa n, parnaso reliqui II xxIII f, xxxiiii csv
2 ozala oQntvv, azala p ll xvIII n
ante versum 1 collocat w || hitazi c, nitasi N, nitaza oQ, nitazari n;
p. 576 Nitalis -

Coloniam] m litteram cum sequente vocabulo coniungunt plerique ll


Arcilaida] sic bLwph, acilaida J, arcillada c, arcilada ceteri; Arche
laida Wess.
om- coQtvv ll Nantianulus] sic P, nandianullus bcJLMNhs, mandia
nullus F; Itin. Hieros. p. 577 Anathiango: est Nazianzus
sasuna oQv, sisama h, sasinia s || xvi oQ
145 andabilis b, audabalis P

: taiana B, thiana P, Tyana Wess.


faustinopolin w, faustinopoli oQ || xviiii Q
potando b, podano Q, pontando h, bodando JLv (p super b pr. m. 1)
|| xvi] sic opQv, xxvi reliqui
Nampsucrone] sic LM, näsucrone BFGM, namsupcrone J, namsuerone
c, nampirorone P, namsucrone ceteri; Itin. Hieros. p. 579 Mansucri
nae, pro Mopsucrene
Aegeas] sic Lph, egeas reliqui ll xi p.
146 1 catabalo w
5*
68 ITINERARIVM PROVINCIARVM

VVess.

146 3 Alexandria . . . . . . mpm xvi


4 Pagris . . . . . . . mpm XVI
147 1 Antiochia . . . . . . mpm xvi.

Platanos . . . . . . mpm xxv


Catela . . . . . . . mpm XXIIII
Laudicia . . . . . . mpm xvi
148 1 Gabala . . . . . . . mpm XVIII
Balanea . . . . . . mpm XXIIII
Antarado . . . . . . mpm XXIIII
Arcas . . . . . . . mpm xxxII

Tripoli . . . . . . . mpm XVIII


Biblo . . . . . . . mpm xxxII
149 Berito . . . . . . . mpm XXIIII
Sidona . . . . . . mpm xxx
Tyro . . . . . . . mpm XXIIII
À Ptolomaida . . . . . mpm XXXII

codices Er gJL Mwo PQR sTv v.


146 4 Pagris] sic JLNP, pacris reliqui -

447 4 om. P || anthiocia bLw, anthiochia c, antiocia R || xvi] sic BJLNn,


xxv reliqui
cathela P; Cattelas Itin. Hieros. p. 582
Laudicia] sic BJLv (ut Inscr. Orell. 3520), laoditia cs, ladicia P, lau
dacia n, laodicia FcMoQTvv ll mpm xvi om. oQ
cabala J ll xxvIII (corr. xvIII) c - -

balnea JLN (a super n sec. m. 1), balanca o l xxIIII] sic b vwn et pr


L, xIIII P et sec. L, xxvIII GQTvy, xxvIIII o, xxvII ceteri
antararo P 4 xxII coQTvv, xxxIII N
biblos Ps, Byblo Wess. II xxxii] sio P, xxxvi ceteri
449 1 Beryto Wess. II xxxIIII cfcmoQsTvv
tiro copQnsTvv | xxiii Q
4 Ptolomaida] sic h, ptolomaidam J, ptolomidam P, ptholomaidam
BcLyoTsvy, ptholomadiam Q, ptholomaida fc, pholomaidâ m, Pto
lemaidam Wess. II xxii P
SYRIA AEGYPTUS 69
VVess.

149 5 Sycamina . . mpm XXIIII

45o 1 Caesarea . mpm XX

2 Betaro . . mpm XVIII

3 Diospoli . mpm xxii


4 Iamnia . . mpm xii
151 1 Ascalona . mpm xx
Gaza . . mpm xvi
Rafia . .
: Rinocorura
152 1 Ostracena
mpm xxii
mpm XXII

2 Cassio . . mpm xxvi


3 Pentascino mpm xx
4 Pelusio . . mpm XX

5 Heracleus mpm XXII

153 1 Tanis . . mpm XXII


2 Thumuis . mpm XXII

3 Cyno - -
mpm XXV

codices bcf c.vL Mwo PQR sTv v.


449 5 Sycamina] sic bvLv, cicamina P, sicamina reliqui II xxIII v
450 1 cesarea JQnT
2 xvIIII F&

4 iamia P, ianunia J, iammia LN, lamnia oQvy, lannia h, lamma T


151 1 ascolona c
Caza J

rafa (corr. sec. m. rafia) L, rafa w, rapia P, rapa ceteri, Raphia Wess.
Rinocorura] sic FP, rinocorubra ceteri, Rhinocorura Wess.
152 XXVI p.

XXIII ra

pentescino h, pentastino J, pentasino o, pentasmo Q, Pentaschoeno


Wess.
5 eracleus P, heraclus Q ll xx Q
153 1 Tanis] sic P, thanais Q, thanis reliqui
2 Thumuis] sic bcJLMNs, tumuis P, thumius fcoQntvv, Thmuis Wess.
3 cino cps, chino FM, cinno coQTvy
70 ITINERARIVM PROVINCIARVM

Wess.

153 4 Taba . . mpm xxx


454 4 Andro . mpm XII
2 Nithine . mpm XII
3 Hermupoli mpm xxIIII
A Chereu . mpm XXIIII
5 Alexandria- mpm xx.

455 1 Chereu . mpm xxIIII


2 Hermupoli mpm xx
3 Andro . mpm XXI
4 Niciu . mpm xxxi
156 1 Letus . . mpm xxvIIII
2 Memphi mpm xx
3 Peme . . mpm xx
4 Isiu . . mpm xx
5 Cene . . mpm xx
157 1 Tacona . mpm xx ··

- codices pcf cjI myo PQhsTv v.


153 4 Taba] sic P, tafa reliqui, Tava Wess.
154 1 androco v
2 nirethine c, nitine NP, nrehine Mtvv ll xx (corr. xm) M
3 hormupuli P, hieropoli reliqui II xxIIII] suo P, xx reliqui
4 om. oQh ll Chereu] sic coder Neapolitanus teste Surita, :cheteu P,
chercu reliqui
5 et 155, 1 post 155, 2 collocant ctvv l| alexandriam P
155 1 om. F || cerem P, hercu b, chercu reliqui | xxIII c
2 om. FoQh | Hermupoli] sic P, heropoli B, hieropoli ccJLMNsrv
4 nicia J, nicui Qst, nicium a
156 1 xxvIII P
2 menphi B, memphi (corr. memphis) c 3 pene a
4 Isiu] sic BP, usiu cgLMsvy, usui woQT, usius F, usum h, usici J
5 Cene] sic FJph, caene bcLNs, cheme m, otheme Gorvv, oteme Q
157 1 Tacona] sic JPQ, tcacona b, ctacoma N, ticaconacs, icaconafgMontvv,
cacona (corr. sec. m. itacona?) L
AEGYPTUS 71
Wess.

457 2 Oxirincho . . . . . mpm xxIIII


3 Ibiu . . . . . . . . mpm xxx
4 Hermupoli . . . . . mpm xxIIII
5 Chusis . . . . . . . mpm xxIIII
6 Lyco - -mpm xxxII
- - - - -

158 1 Apollonos minoris . . . mpm xviii


2 Hisopis . . . . . . mpm xxvIII
3 Ptolomaida . . . . . mpm xxii
4 Abydo . - - - - - mpm xxII
159 1 Diospoli . . . . . . mpm xxvIII
2 Tentira . . . . . . mpm xxvII
Contra Copto . . . . . mpm XII
3

4 Papa . . ^ . . . . . mpm vIII


160 1 Hermunti . . . . . . mpm xxx

codices bcf cJL mrvo pQn stv v.


oxiringo ops, oxirinu Qn, oxIIiiiircho (oxumircho?) r, Oxyryncho
Vess.
et 4 om- J. 3 ibui oQT, ibium a
ermupoli P, hermopoli reliqui | xxiii gMotvv, xxi w
chusi h, Cusis Wess. II xxIII Q
Lyco] sic BJLN, licho n, lico ceteri II xxxv p.
Apollonos] sio P (sec. Suritam apollinos), appollines s, apollino f,
apollinos reliqui | minoris] sic PQ, mifior m, minor Tvv, minores ce
teri II xvII cfcmosTvv, x Q
om. op | hysopis bc, hisoris f | xviii qn
Ptolomaida] sic JP, ptholomaida bLwo, ptholomadia Q, ptholomai
dam cfcsUv, ptholonaidâ mi, tholonaidam T, ptolomaidam m, Ptole
maida Wess. II xII h, xxxII ro
4 Abydo] sic byLv, abido reliqui
159 2 Tentira] sic Ph, tenthira byL, thentira cfgMwsrvv, thentica o, theu
tica Q, Tentyra Wess. ll mpm xxvII om. Q
Contra om- Q ll xi f
vII n
460 4 ermunti P, hesmunti reliqui, Hermunthi Wess.; nummi EPM0N0
72 ITINERARIVM PROVINCIARVM

Wess.

160 2 Lato . . . . . . . mpm xxIIII


3
Apollonos superioris . . . mpm xxxII
Contra Thumuis . . . mpm XXIIII
Contra Ombos . . . . mpm xxIIII
461
Contra Syene . . . . mpm xxIIII
Parembole . . . . . . mpm xvi
Tzitzi . . . . . . . mpm II

Tafis . . . . . . . mpm XIIII


Talmis . . . . . . mpm VIII
162
Tutzis . . . . . . . mpm xx
Pselcis . . . . . . mpm XII

Corte . . . . . . . mpm IIII


Hiera Sycamino . . . . mpm IIII. •

Item a Pelusio Memphi . mpm cxxII sic


codices pcf oJL mwo PQn srv v
460 xIII Q, XIIII o - -

Apollonos] sic P, apollino BQ, apolline s, appollinos c, appolino o,


apollonino F, apollinos o/imwnrur || superioris] sio PQ, superior
tvv, superioi M, superiore ceteri l xxxI Q
Thumuis] sic T, thüuis M, thumius vv, thumios o, tumios Q, tumius ,
n, tumuis BcFcJLNs, umuis P, Thmuis Wess. II xxIII Q
onilios F, orobos GMoQTUv
161 om. h || suenem P, suene reliqui; ef. p. 164 v. 6 II xxiii Wess.
Parembole] sic s(?), parempole bcJLMNn, parêpolem F, parempolim
Q, parempoli GoTUV, patrem bole P
Tzitzi] sic BJLNP, trizi m, izitzi cfgMsT, izitza vv, izuri o, iziui Q,
izita cod. Weapol. II xi oQ
thaphis h, asis J, taris P, Taphis Wess. II xvII F
Talmis] sic PQ, thimis n, thalmis reliqui,
162 tutras oQ, tutzas v, tusis Veap.
pseleis c, pselsis o, proselcis n ll xvi n
COrtem 'o
iera P, hera n ll Sycamino] sic P, sicamino ceteri
quod sequitur iter post p. 171 v. 4 collocandum videtur | memphi (corr.
AeGYPTUS 73
Wess.

162 6 Daphno . . . . . . mpm xvi


163 1 Tacasarta . . . . . . mpm xviii
Thou . . . . . . . mpm xiiii
Scenas veteranorum . . . mpm xxvi.
Heliu . . . . . . . mpm xxiiii
: Memphi . . . . . . mpm xxiiii.

164 Item per partem Arabicam


Trans Nilum, Contra Pselcis mpm x
Contra Talmis . . . . mpm xxiiii
Contra Tafis . . . . . mpm x
Philas . . . . . . . mpm xxiiii

Syene . . . . . . . mpm iii


165 1 Ombos . . . . . . mpm xxx
codices bcd fc.v LMv opQ nsr vv et inde a p. 163 v. 3 d
memphis) c, memphy s ll cxxii] sic pr. L (eandem summam numeri
collecti efficiunt), cxxiii b vyph et sec. L, cxxiiii reliqui ll B xi minus
sunt mg. b, B xi minus mg. L, hic § xi minus mg. n || sic om. pn
162 6 Daphno] sic oQh, dafno reliqui
163 1 tacasasta s || xvi p
thoum h, obou P (sec. Suritam chou) || xiiii] sic bvLvpn, xxIIII re
liqui
ante v. 3 Incipit itiner Aaiy s. TAMeN MiNvs Discriptiones ab in
dia usque ad arabiam d
scaenas id

helius libri; cf. p. 169 v. 3 II xxIIII] sic p, xvii b, xIIII reliqui


memphy s ll xiiii Q
164
: 3
per om. D || partem] arcem n
nilo D, nylum vl ll Pselcis] sic D, selcis P, peslos n, pselos reliqui ll
x] sic bdJLypn, xi reliqui (milia numerantur inde ab Hiera Sycahino)
talmas b, thalmis montvr, ptalmis Q, calmis c || numerum a sec. m.
habet L || xiiii p
4
tufis (a super u pr. m.) L, rasis o«, tharis P, Taphis Wess.
5 Philas] sic P, falas o, filas reliqui
6 siena P, sciene Q, siene reliqui; ef. p. 161 v.1
165 1 Ombos] sic P, ambos reliqui II xxv J
74 ITINERARIVM PROVINCIARVM

Wess.

165 2 Contra Apollonos mpm XL


3 Contra Lato . . mpm XL
4 Thebas . . . mpm XL
5 Vico Apollonos . mpm XXII
6 Copton . . . mpm XXII
166 4 Cenoboscio - mpm XL
2 Thomu . . . mpm L
3 Pano . . . . . . . mpm IIII
4 Selino . . . . . . . mpm XVI
5 Anteu . . . . . . . mpm xvi
6 Muthi . . . . . . . mpm VIII
167 1 Isiu . . . . . . . mpm xxIIII
2 Hieracon . . . . . . mpm xx
3 Pesla . . . . . . . mpm XXVIII

4 Antenou . . . . . . mpm XXIIII

codices bcd fcj LMN oPQ nsT vv


465 2 Apollonos] sic JLNPn, appollonus B, appolinos o, apolloi D, apolli
nos reliqui -

om. h II latos cod. Weapol.


; om• p.

Apollonos] sic DP (sed secundum Suritam P pallonos), appollinos B,


apollinis m, apolloIIIos J, apollinos reliqui | v1 DP, xx n
copam D, capton oQ ll xII fg
166 1 Cenoboscio] sic P, caenoboscio D, caenobosio h, cenobosio reliqui,
Chenoboscio Wess. ll L DP

Thomu] sio DLNPa, thomuo (alt. o fortasse al. m.) B, thomiaJ, thomo
reliqui l xL Q
om. D || antheu oQr II xxi P
om- D ll muthu moQ, mutho vv, muti NP, mitihu T, mithu cod. Neap.
om. D ll isui oQ, hisiu P, hisium n
ieracon fg, hieräc n
pesta Q
Antenou] sic BcFGLMN, antenuo ph, antenon dJs, anthenon oQ, an
thenou tv, authenou v, Antinou Wess.
AEGYPTUS 75
Wess.

167 5
Peos Artemidos . . . . mpm vIII
168 1
Musae . . . . . . . mpm xxxiiii
2
Hipponon . . . . . mpm xxx
3
Alyi . . . . . . . . mpm xvi
/,
Thimonepsi . . . . . mpm xvi
5 Afrodito . . . . . . mpm xxiIII
169 1 Scenas Mandras - - - mpm xx
2 Babylonia · · · · · · mpm XII
3 Heliu . . . . . . . mpm xII
4 Scenas veteranorum . . . mpm xxii
5 Vico Iudaeorum . . . mpm xII
170 1 Thou . . . . . . . mpm xII
2 Hero . . . . . . . mpm xxIIII
3
Serapiu . . . . . . . mpm XVIII

codices bcd fov LMN oPQ hsr vv (post p. 170 0-2 in s erciderunt duo folia,
i. e. octo columnae sive 240 versus)
167 5 Peos] sic L, poes DP, pens cJs, peus reliqui,ll artemidos (c super t
pr. m.) L, arcemidos ba, aresmidos N, arthemidos otvw, a temidos c
II vIII om. w
168 1 muse JMont II xxIIII Dh
2 ipponon P, hippoIi mt, hiponon o, hipponom Q, hypponon s, hippo
nem fg

alii FP
timonepsi DfgQ, thmonepsi w, tlumonepsi v
Aphrodito Wess. -

Babylonia] sic 1, babylona D, babillonia m, babilonia reliqui II xvi


P, om- N -

haeliu L, haelius D, helium goQTvy, eliu P


scena bmoQstvv, scena (corr. scenas) c I xxii] sic P, xviii reliqui
iudeorum bfcJMtvr, in deorum o l xxII P
thoum P, theli d
hiero fg -

- serapiu (corr. serapto) c, serapium h, seraphin gU, seraphui T, sera


phiu v | xxvIII D
76 ITINERARIVM PROVINCIARVM

VVess.

170 4 Clysmo . . . . . . mpm L.

5
Item a Serapiu Pelusio . mpm Lx sic
471 1 Thaubasio . . . . . mpm VIII
2 Sile . . . . . . . . mpm xxvIII
3 Magdolo . . . . . . mpm XII
4 Pelusio . . . . . . . mpm XII.

Item a Copto Beronicen


usque . . . . . mpm ccLVIII sic
472 1 Poeniconon . . . . . mpm XXIIII
2 Didime . . . . . . mpm XXIIII
3 Afrodito . . . . . . mpm xx
4 Compasi . . . . . . mpm XXII

codices bcD fcJ LMN oPQ ntv v.


470 4 Clysmo] sic p, lysmo BcLNR, clismo P, lismo fo/ntvr, lisino oa |
xxvIII o -

Serapiu] sic DP, serapto c, serapio reliqui ll xL c


47M 1 thausasion P, tausba.. on D, taubasio TUF, fortasse leg. Thaubasto |
vIIII D -

syle n
magdolo (corr. magdalo) c, magdalo DNP ll mpm XII om. oQ

: xv P

Copto] sic cfcU, cötö P, copton reliqui | Beronicen] sic Dfo, bero
nicem F, bernice P, ueronicen yy, ueronicem BLoQm, uerenicem cMTv
ll usque om. cfcJMyoTUv ll ccLvIII] ratio constat; ccvIII oPQ,
cccLvIII c | B. III sunt sup mg. b, hae II. supersunt mg. n ll sic
om• p.

172 1 Poeniconon] sic D, peniconon P, poeniconicon n, peniconicon Q,


paeniconiconon BcU, poeniconiconon FoJLMNT, peniconiconon ov l|
xxIIII] sic DJLNP, xxvii reliqui
dydime BcDJLNR, didune v | xxIIIII N
XXIIII d

; comparsi D, conpasi P, compas f | xxi D, xxv1 m, xxxiii QT


AEGYPTUS THRACIA 77

Iovis . . . . . . . mpm xxiii


Aristonis . . . . . . mpm xxv

Falacro . . . . . . . mpm xxv


Apollonos . . . . . . mpm xxiii
Cabalsi . . . . . . . mpm xxvii
Cenon hydreuma . . . mpm xxvii
Beronicen . . . . . . mpm xviii.

175 1 Iter Thraciae.

A Cabile per compendium Hadrianopolim us


que . . . . . . mpm LxxvIIII sic
Orudisza ad Burgum . . . mpm xxx
In medio'. . , . . . mpm xxv

Hadrianopoli . . . . . mpm xxiiii.

codices bcd fc.v LMv opQ ntv v.


172 5 xxIIII p, xxvi n, xxxiii cfcmtoQvv 6 xxii n, xxx Wess.
phalagro P, phalacro fo II xxx Wess. (et 1. ?)
173 • 1 apollonos (oorr. apollinos) c || xxiiii cdp.
XXIIII DP

caenon B, cefi M, cenum n | hydreuma] sic D, idreumma P, didreumo


Q, didreuma ceteri, Ydreuma Wess.
Beronicen] sic DFGP, ueronicem bcMoQm, ueronicen JLN, uenoricem
tUp^

ither D, item tracis iter P || Thraciae] sic Fo, thracie oQn, trachie
JT, trachiae bcLMUv, tracie P, traciae D, rachie v
cabille Tvr, Cabyle Wess. ll compendium B || adrianopoli P, adria
nopolim reliqui ll usque om. Pv
LxxvIIII] sic BJyn, LxxvIIII (corr. LxvIIII) L, ccv P, Lxxviii ceteri,
om. d || B x super mg. L || sic om. p
4 arudisga D, orodista P, orudiza J, orudista n | burgu o, bügü P, om.
v | xxx om. d
5 om. F || xxvi coQTvv, om. d
Hadrianopoli] sic D, adrianopolim JLN, adrianopoli reliqui | xxiii P,
xxxIIII Fc, om- D
78 ITINERARIVM PROVINCIARVM

Wess.

475 7 A Plotinopoli Heraclea . mpm xcii sic


8
Traianopoli . . . . . mpm XXII
Apris . . . . . . . mpm XXIII
176 1 Resisto . . . . . . . mpm xxII
2 Heraclea . . . . . . mpm XXV.

A Sebastia Cocuso per Meli


tenam . . . . . . mpm ccxCIIII sic
Blandos. . . . . . . mpm XXIIII
477 Euspoena . . . . . . mpm xxVIII
Aranis . . . . . . . mpm XXIIII
Ad Praetorium . . . . mpm xxvIII
Pisonos . . . . . . mpm xxxii
Melitena . . . . . . mpm xxII
codices bcD FGJ LMN oPQ hTv v.
475 7 plotinopolim D, plotonopoli BcMoQhvv, palatonopoli F, platonopoli
cT, protinopolim P, plotonopolim JLN || heraclia oQ, eraclea P, he
racleam h ll xcii] sic BcFMf, eandem summam conficiunt numeri sin
gulares, qui hoc in itinere corrupti sunt; xxv JLN, xxxv P, xciii
coQTvy, om- D ll sic om. JLN -

tralanopoli B, traianopolim DJLNP, thraianapoli (corr. thraianopoli)


c ll xxII om. D
xxxIII cFgMoQTUV, om- D
476 M. refisto F, resicto Q || xxII] sic P, om. D, xxxII reliqui
heraclia oQ, eraclea P, herachea Tvv | xxv] sio P, xvi fc, om. D, xv
reliqui -

A] item a P, Iter a Wess. ll sebastea F, sebasma J ll cocusu b ll me


litena F, mellitenam h, melitana GMTUv
ccxcIIII] sic D, ac totidem milia numeri collecti efficiunt; ccxcIII ce
teri ll B xi sup sunt mg. b, β xi super mg. L || sic om. v
477 euspena MoPQhTv, puspena v | xxv f
xxIII cMoQTvv

; Ad] a BFo, ll pretorium BvoQn, pftorium M, praetorio FG || xxv F


xxii p.

meletena p, malecena BFLNR, macelena cMoQTvy, meleta D, masse


THRACIA ASIA 79
Wess.

178 1 Arcas . . . . .. . . mpm xxvi


2 Dandaxina . . . . . . mpm xxIIII
3 Osdara . . . . . . mpm xxIIII
4 Ptandari . . . . . . mpm xxIIII
5 Cocuso . . . . . . mpm xxxvIII.

6
Item a Sebastia Cocuso per
7 Caesaream . . . . mpm ccLvii sic
179 M Scanatu . . . . . . mpm xxvIII
2
Malandara . . . . . . mpm xxx
3 Armaxa . . . . . . mpm xxvIII
M. Eulepa . . ' . . . . .
mpm xxiiii
5
Caesarea . . . . . . mpm xvi
180 1
Artaxata . . . . . . mpm XXIIII
2
Coduzalaba . . . . . mpm xVIIII

codices Bcd fc.J LMN opQ nrv v (p. 178 v. 6 sqq. om. d)
lena G, malacena J; ef. p. 176 v.3 II xxii] sic Dp, xxxII ceteri
areas Q
dardaxina J, dandasina oQ, dandanixa P; 'ef. p. 211 215, ubi Dam
dexena l xxIII n
om. J ll ostara oQTvv
Ptandari] sic p, ptandaria P, pandari ceteri ll vIII fc, xxxIIII D
xvIII D, xxvIII P, xxxvII Q
— p. 180 v. 5 om. D || sebastea F || cocusa b
cesaream cJMoQT ll ccLv11] sic n et pr. L, ccLvIII sec. L et reliqui;
numeri collecti faciunt cclv || sic om. PQ
Scanatu] sic PUr, sacanatia h, sacanatu reliqui ll xxv P
malandata oQ (p.206 v. 11 Marandara) || xxx] p.206 xxxvIIII
arinaxa v, ermata P || xxvii[1 add. sec. m.] 1.
cesarea JMoQhr II xvi] p. 214 xxvi
Artaxata] p. 211 v. 6 Arassaxa l xxIIII] sic fcp, xxvii BcJLwn,
xxvIII moQTvv
Coduzalaba] sic bflN, coduxsaba P, cordirzabala v, coduzabala re
liqui | xviii NP, xx J
80 ITINERARIVM PROVINClARVM
Wess.

180 3
Comana . . . . . . mpm XXIIII
4 Ptandari . . . . . . mpm XXIIII
5
Cocuso . . . . . . . mpm xxxVIII.

6 Item a Sebastia Cocuso per


7 compendium . . . mpm ccvI sic
181 1
Tonosa '. . . . . . . mpm L
2 Ariarathia . . . . . mpm L
Coduzalaba . . . . . mpm XX

Comana . . . . . . mpm xxIIII

; Ptandari . . . . . . mpm XXIIII


Cocuso . . . . . . * mpm XXXVIII.

Item ab Arabisso per compendium


Satalam . . . . . mpm CCLXVIII sic

codices BcD FGJ LMN OPQ hTv v. (p. 180 v. 3—5 om. D; p. 180 v. 6 — p.181
v. 6 om. J)
480 4 prandari oQ || xxIII F
5 xxvIII GoQRTUv, xxxvII F
6 — 181, 6 om. J || sebastea FG
7 conpendium B || ccvi] recte; xcvII v, ccv P, ccv.. Q, ccvII o ||
sic om. PQ
181 tOsOna FG

Ariarathia] sic DP, triarathia BcLf, triarachia N, triarithia F, triathra


chia G, triatrathia MU, triatrachia oQTv
coduzabala DP, coduzalababla N, coduzalbabla BcFI, codul zalbabla
n, corduzaltabla G, corduzalbabla MoQTvv
comanam fa

prandari oQ -

: xxxvIII]sic BFypn, xxviii (corr. sec. m. xxxvII) L, xxvIII opoMoQTvv


arhabisso d, arrabisso mrvr, arabiso PQ, arauissa h, evanid. B || per
a sec. m. L ll conpendium D
sala D, satalà M, satala oQTvv ll ccLxvIII] recte; ccxxIII D, ccLxvII
P, ccLxvIIII R || sic om. D0PU
ASIA 81
Wess.

182 1
Tonosa . . . . . . mpm xxvIII
Zoana . . . . . . . . mpm xxv
Gundusa . . . . . . mpm xxIII
Eumeis . . . . . . . mpm xxx
Zara . . . . . . . mpm xvIII
Dagalasso . . . . . . mpm xx
183 I
Nicopoli . . . . . . mpm xxIIII
Olotoedariza . . . . . mpm xxIIII
Ad Dracones . . . . mpm xxvi

: Haza . . . . . . .
Satala leg. xv Apollinaris
mpm xxIIII
mpm xxvi.

184 1 A Germanicia per Dolicham et Zeugma Edis

codices bcd fcJ LMv opQ ntv v.


182 1 zonosa D, tosano p || xxIIII Q
xv MoQTvy, xvi c, xxii m, xxvi D
Gundusa] sic DLNP, gondosa n, gunduza J, pondosa Q, gundosa re
liqui | xxIII] sic pn, xxxiii[1 add. sec. m.] L, xxiiii reliqui
4 fumeis o -

5 sara libri; ef. p.207 v. 3 II xvii d


Dagalasso] sic cdfcLyn, degalasso b, dagalaso moQtvr, dagalamo
J, tagalasso P; Dagolasso Wess. - -

183 2 olotoaelariza DP, oluto aelariza L, olutoelariza.wv, olutoaeulariza b,


olutoeulariza cMotvr, oluto eulanza F, oluto eurlaliza G, olittoeula
rizza n, oluto quariza Q; cf. p. 207 215 II xxiii b
Ad Dracones] andracones P II xxvii conogrvr
om. P (teste Surita) l aza foL; cf. p. 207 v. 8
satali Qy, satalo GTU, satale o, satola M, satula w || leg.] legas F, le
h ll xv] sic bfJLvpn, xii c, eu d, ii cmoTvr, 11 Q || apollinans bcDLM,
apollinar P, apollinas F, appoliiiis Q, apollianis R, rapollinanis N ||
xxIII n

184 M A] item a h ll germanitia bcmoQtvr, germunicia P || dolichü bc, do


lium P, dolicum reliqui, Dolichen Wess.; cf. p. 189 II Zeu.ma D,
zeuma reliqui; cf. p. 185 || aedissam bcDL, ddissam P, caelissam h
6
82 ITINERARIVM PROVINCIARVM

VVess.

184 2 sam usque . . . . mpm LxxxvII sic


3
Sicos Basilisses . . . . mpm xx
4 Dolicha . . . . . . mpm x
185 1
Zeugma . . . . . . mpm XII
Bemmaris . . . . . mpm xx
Edissa . . . . . . . mpm xxv.

Item a Germanicia per Samosatam


Edissa . . . . . . mpm Lxx sic
In Catabana . . . . . mpm xv
Nisus . . . . . . . mpm xvi
Tharse . . . . . . . mpm XIIII
* Samosata leg. VII . . . mpm XIII
Edissa . . . . . . . . mpm XII. t

codices BcD fgJ LMN opQ nrv v


usque om- D f LxxxvII] recte; LxxxvIII h, om. D || sic om. DP
Sico Wess. ll Basilisses] sic Dpr, basilisces BFGJLN, basilices cM0TUV,
basillices Q || xx om- D - -

dolica BDFGJLN, dolicam cMoQntvr, bolica P, Doliche Wess.; cf.


p. 189 ll x om- D
185 1 Zeugma] sic P, zeuma reliqui | xII om. D
benemaris D ll xx om- D
aedissa oDJLN || xxv om. D
186 1 germanitia BcMoQTvy, germaniciam P ll per om. FG || Samosatam]
sic D, samosam P, samosita Fe, samositam ceteri, Samosata Wess. |
post samositam MT add. mpm -

Edissa Q ponit post mpm Lxx sic | aedissa c, aedissam L, edissam


fgJNP || Lxx] recte; xc P || sic om. P
Catabana] sic DP, catanana o, catauana reliqui | xIH P, om- D
hifus G || xIII F, xvii Q, om. D

; XIIII om• D -

leg.] mp leug D || v11] vi F, ui cM, iu R, in c, 111 rvr l mpm xii F,


om• o -

187 M. aedissa D || xi c, om. p


ASIA 83
Wess.

487 2 Item ab Antiochia Emesa mpm cxxxIII sic


3 Niaccaba . . . . . . mpm xxv
4
Caperturi . . . . . . mpm xxiiii
5 Apamia . · · · · · mpm xx
6 Larissa . . . . . . . mpm xvi
188 1 Epiphania • • • • • mpm xvi
2 Arethusa . . . . . . mpm xvi
3 Emesa - - - - - - mpm xvi.

4 Item ab Arabisso Muzana mpm xLvIII sic


5 In medio . . . . . . mpm xxII
6 Muzana . . .. . . . mpm xxvi.

7 Item a Germanicia Edissa mpm LxxxIIII sic


8 Sicos Basilisses . . . . mpm xv
M89 M Dolicha . . . . . . mpm xv

codices bcd fc.J LMv opQ nrv v.


M87 2 anthiocia LN, antiocia p || Emesa] sic P, hemesa bcfcmntv, hemersa
p, hemasa JLv, nemesa oQv l| cxxxim] sic pfp recte; cxxiiii d,
cxxxiiii reliqui ll sic om. PQnv
Niaccaba] sic dp, niaccuba reliqui | xxv] sic P, vi rc, xxvi reliqui
Epifania D, epitania bcp, epithania reliqui; ef. p. 194 II xvi om. oq
om. J ll aretusa Mop@ -

om. v ll Emesa] sic p, hemasa B, hemesa reliqui


arbalisso Dp, arauisso n, arabysso fc, arrabisso Mtvv l| musana fg
II mpm xlviii om. p || sic om. dvp
xII h, om- D
auzana T || xvi MoQtuv, om- p
Item a germanicia] in medio mpm v || a] ab c || germanitia bcmoQT,
germanica P || aedissa dL ll LxxxIIII] recte; LxxxIII n, om. D || sic
om. DPQn
Sicos] sic fcmtvr, sicco D, sico reliqui | basilissis D, basilicesmoQtvr,
basilisces fg || xII fh, om- D
189 M Dolicha] sic p, dolicia P, polica n, dolica reliqui; Doliche Wess. ll
XII R, om- D
6*
84 ITINERARIVM PROVINCIARVM

Wess.

189 2 Zeugma . . . . . . mpm XIIII


Cannaba . . . . . . . mpm XIII
In medio . . . . . . mpm XII
Edissa . . . . . . mpm xv.

Item a Cyrro Edissa . . mpm xCII sic


Ciliza sive Urmagiganti . mpm XII
Abarara . . . . . . mpm x
Zeugma . . . . . . . mpm xxii
Bemmari Canna . . .. . mpm XL
Bathnas Mari . . . . mpm vIII

codices BcD FcJ LMN OPQ RTU v


189 2 zeuma libri; ef. p. 185 190 191 || xiiII om. D
cauna o, canna T || XIII om. D '
XII om• D

aedissa BcDL ll XII h, om. cDMTvv

: — 190 v. 5 om• JNn

om. ccJMyhTvv, a tertia m. in mg. habet L || Cyrro] sic dL, cirro


pFoQ, cirre P || aedissa BD || xcii] sic P, om. reliqui; numeri collecti
efficiunt cir || sic om. libri
om. JNR ll Ciliza sive Urmagiganti mpm xII] sic P, ciliza siue urma
D, cilizasi ueurma giganto L a tertia m. in mg.; reliqui codices versus
tres habent cilizasi mpm BcFcMoQ, cilizasi Tvy; ueurnia mpm bcF,
ueturnia mpm GM, uenturnia mpm oQv, ueturnia tv; gigando mpm
BFG, giganto mpm cmoQ, giganto Tvv (numerum solus P habet)
190 1 om. JNf || abarraza FG, ab arara mg. L a tertia m. ll x] sic P, om.
reliqui
om. JN n | Zeugma] sic DP, ziuma bc, zyuma F et mg. L a tert. m.,
zeuma cmoQTvv | xxii] sic P, om. reliqui
om. Jyn, a tert. m. in mg. habet L'I Bemmari et Canna in libris ple
risque sunt duae mansiones ll lemmari Q ll xi] sic MP, om. reliqui
M. om. Jwn, a tert. m. in mg. habet L l Bathnas et Mari in libris pleris
que sunt duae mansiones | bathemas D, athenas P, bathenas reliqui;
qf. p. 191 192 | Mari] sic P, mori Q, meri reliqui | viii] sic mpvr,
om. reliqui
ASIA 85
VVess.

190 5 Edissa . . . . mpm x.

6 Item a Nicopoli Edissa mpm cxxxVII sic


7 Aliaria . . . . mpm xIII
8 Gerbedisso . . mpm xv
191 1 Dolicha . . . mpm xx
2
Zeugma . . . mpm XXIIII
3 Canaba . . . . mpm xxv
4 In medio . . . -
mpm xxII
5 Edissa . . . . . . mpm xviii.

6 Item a Callicome Edissa mpm Lxxxv sic


7 Bathnas . . . mpm xxIIII
8 Hierapoli . . . mpm XXI
192 1 Thilaticomum . . mpm x
2 Bathnas . . . . mpm xv
codices BcD FGJ LMN 0PQ htU v.
190 5 om. Jwn, a ter^ m. in mg. habet L ll aedissa bcDl ll x] sic P, om. re
liqui
— p. 191 v. 5 om. n | nichopoli Q || aedissa bcL || cxxxvii] sic P (to
tidem efficiunt numeri collecti), cLxvIII N, om. p, cxxxvIII reliqui |
B 1 super mg. b, B 1 minus mg. L ll sic om. DPQ
om. h ll numerum om- D
om. h ll cerbedisso Do, gerbadisso Q ll numerum om. D
191 1 om. n | dolica fcopQr, dolich D, Doliche JVess. || numerum om. D
om. h ll Zeugma] sic D, zeuma reliqui ll xxv oQ, om- D
om. h ll Cannaba Wess. ut p. 189 || numerum om. D
om- n ll xxv P, om- D

; om. h || aedissa bcdl ll xxviii N, om- D


a om. cTvv | callicoma D, callecomae P, callecoma reliqui, Calecome
Wess.; cf. p. 195 | aedissa bcL || Lxxxv] recte; om. D || sic om. DPv
bathenas P, batnas h, bathaas Q ll xIIII Q, om- D
xxi 1 R, om- D
192 1 om. P ll thilaricomium o, thilaticonium n | xxi coMoQTvy, om- D
om. P ll bathas BFJLNoQm, bathanas D || numerum om- D
86 ITINERARIVM PROVINCIARVM

VVess.

192 3 Edissa . . . . . . mpm xv.

 Item a Carris Hierapoli . mpm LxxxIII sic


5 Bathnas . . . .. . . . mpm XXX
6 Thilaticomum . . . . . mpm xxii
193 1 Hierapoli . . . . . . mpm XXXI.

2 Item a Cyrro Emesa . . mpm cLi sic


3 Minnicam . . . . . . mpm xx
4 Beroa . . . . . . . mpm XXII
194 1 Calcida . . . . . . mpm xVIII
2 Arra . . . . . . . . mpm xx
3 Capareas . . . . . . mpm XXIII
, Â Epiphania . . . . . . mpm XVI
5 Arethusa . . . . . . mpm xvi

codices bcD fgj LMN 0PQ htv w


192 3 aedissa bcDLN || numerum om. D
4 carras b, charris h, carres d | ciarapolim P ll LxxxIIII coMoQTv/,
om. D || sic om. DPv
bathas bcFn, bathanas D, bthnas P || numerum om. D
thillaticomum D, tilliticomum P, thilaticonium h ll xxv h, om- D
193
: iherapolim P l| xxxII P, om. D || versum 1 post v. 2 collocat D
Cyrro] sic DJLo, cirro reliqui, Cyrrho Wess. ll hemisa B, hemesa
cDFGPR, hemesam JLN | cLi] recte; om. d ll sic om. DP
3 Minnicam] sic D, minnigram P, maucam J, minicam reliqui, Minniza
Wess. ll xx om. D
4 berroa cMoQnTvv, heroa D II xx GT, xxv cMoQvv, om. D
194 1 caldea D, carcida F, Chalcida Wess.
2 aira v || numerum om- D -

3 Capareas] sic DP, cappareas reliqui ll xxiiii GmoPQTUV, om- D


4 Epiphania] sic voQvv, ephifanias P, epithania n, epifania reliqui
5 Arethusa] sic Dfgn, arecusa MTvr, aretusa reliqui ll xiii n
SYRIA 87
VVess.

194 6 Emesa . . . . . . . mpm xvi.


7
Item a Dolicha Seriane . mpm cxxxviii sic
8 Hanunea . . . . . . mpm xxv
9 Cyrro . . . . . . . mpm xxIIII
10 Minnica . . . . . . . mpm xxIIII
11 Beroa . . . . . . . mpm xx
195 1
Calcida . . . . . . . mpm xv
2 Androna . . . . . . mpm xxvII
3 Seriane . . . . . . . mpm xvIII.

4
Item a Callicome Larissa mpm LxxvIIII sic
5 Calcida . . . . . . mpm xvIII
6 Temmeliso . . . . . . mpm xx

codices bcd fc / LMv opQ ntv v.


M94 6 Emesa] sic JLNP, hemesa bcdfmn, nemesa corvv, memesa Q || xIII
n | v. 6 post v. 8 collocat d
Dolicha] sic vLv, dorica D, doltca Fo, bolica n, dolica reliqui, Do
liche Wess. || serianae L, seriana P || inter Seriane et mpm p ponit anu
mea et versum 8 omittit | cxxxviii] ea summa efficitur praetermisso
versu 1 p. 195, qui ab omnibus fere libris abest; cxxviii P, om- D ll B,
mg. B, xxi minus mg. L || sic om- DJPv
om. P || hancunea D, hannunea o | mpm xxv om. BDJLNI.
Cyrro] sic bfcJLN, cipro D, cirro reliqui, Cyrrho Wess.
10 Minnica] sic D, ninnisa P, miniza Q, minniza reliqui il xxxIIII DP
11 Beroa] sic D, borrea a, borea ceteri
195 1 habent DP, om. reliqui ll numerum om- D
xvii oPQh, xxIIII F, om- D
numerum om • D -

callicoma v, callecome v, callicone c, dolica m, Calecome Wess. ||


LxxvIIII] sic JP, recte; LxxvII N, LxxvIIii L, om. D, LxxvIII reliqui ll
B 1 sup. mg. L || sic om. DP
Calcida] sic DP, chalchida o, calchicla Tvv, chalduda b al: manu, cal
chida reliqui | xviiII coMoQTv
temmelisa b al- manu, temmelisso DPQ, temeliso n || numerum om- D
88 ITINERARIVM PROVINCIARVM
VVess.

195 7 Apamia . . . . . . mpm xxv :


8 Larissa . . . . . . . mpm XVI. -.

9 Item ab Eumari Neapolim mpm ccxxvII sic |


196 1 Geroda . . . . . . mpm XL -

2 Thelseae . . . . . . mpm XVI ]


3 Damasco . . . . . . mpm xxIIII
4 Aere . . . . . . . mpm xxxII
5 Neve . . . . . . . mpm xxx
6 Capitoliada . . . . . . mpm XXXVI
191 1 Gadara . . . . . . mpm XVI
2 Scytopoli . . . . . . mpm XVI
3 In medio . . . . . . . mpm x
4
Neapoli . . . . . . mpm VII.

codices Bcd FG v Lmw oPQ htv v.


195 7. Apamia] sic DP, epamia reliqui | numerum om. D
8 larrissa
J, lirissa P || xvi] sic DJLNP, xII n, xv reliqui
9 ab a sec. m. L I eoihari P, elimari n | neapoli d I ccxxvii] sie
BFJLyh, ac totidem milianumeri collecti efficiunt; ccx P, om. D, ccxxvIII
reliqui l| sic om. DP -

196 1 cheroda ccMTvv, gerosa D


thelsee DJ ll xl d.
damascho BLN
aerae B, ere vw II xxxIIII c
om. GMtuy

capitolia c, capitolida P, capitoliala F, capitoliacla T


197 gadasa D -

om. Q ll Scytopoli] sic dfcl, scitipoli v, scitopola J, scitopoli reli


qui, Scythopoli Wess. -
3
— p. 198 v. 11 om. oMtvv
3 vi D, XII f
4 om. GMtvv, post Seriane (v. 5) ponit F || neapolim fJLy || 111 p.
SYRIA 89

197 5 Item a Seriane Scytopoli mpm cccxviii sic


6 Salaminiada . . . . . mpm xxxii
198 1 Emesa . . . . . . mpm xviii
2 Laudicia . . . . . . mpm xviii
3 Libo . . . . . . . mpm xxxii
 Heliupoli · · · · · · mpm xxxII
5 Abila . . . . . . . mpm xxxviii

6 Damasco . . . . . . mpm xviii


7 Aere . . . . . . . mpm xxxii
8 Neve . .. . . . . . mpm xxx
9 Capitoliada . . . . . mpm xxxvi
10 Gadara . . . . . . . mpm xvi
11 Scytopoli - - - - - mpm xvi.

199 1 Item a Caesarea Eleuthero


polim . . . . . . mpm LxxvII sic

codices bcd fc.v Lmv opQ nrv w (p. 197 v. 5—p. 198 v. 11 om. cmtvv)
197 5 sertane c, seria D || Scytopoli] sic bcdfLvn, scitopoli vop, scipoli
Q, Scythopoli Wess. ll cccxviii] occARA P, quod er corruptis nu
meri cccxviii ductibus natum videtur; reliqui et occora (d occara) ha
bent, et numerum ll cccxviii] ratio constat; cccxviiii L l B xxv mi
nus sunt mg. b || sic om. P
6 salamidiada D, salamidiade f ll xxxIII FQ, om- D
198 1 hemesa P, hemisa reliqui
2 Laudicia] sic bfoQ, laoditia c,' ladicia DP, laudichia JLN, laudacia n
II xvII h, xxvi D
3 Libo] sic DoPQh, lybo bcfJLw l xxxviii D
| 4 Heliupoli] sic dJLN, helyopoli f, eliopoli P, heliopoli , reliqui |
xxxVIII D

om- D ll abela f 6 damascho w || xvii P :


ere vw, acre o li xxx d

: capitolida P 10 cadara p ll xx p.
Scytopoli] sic bcfLw, scitopoli proQh, sciloti p; Scythopoli Wess.
199 1 cesarea cvmoPQT, caesaria n | Eleutheropolim] sic fo, euleuteropo
90 ITINERARIVM PROVINCIARVM
VVess.

199 2 Betaro . . . . . . . mpm. xxxI


3
Diospoli , . . . . . mpm xxvIII
4 Eleutheropoli . . . . mpm xvIII.

5
Item a Damasco Emesa . mpm CLII sio
6 Abila . . . . . . . . mpm xxxvIII
7
Heliupoli . . . . . . mpm xxxII
8
Conna . . . . . . mpm xxxii
codices bcd fcJ LMN oPQ nTv v.
lim BcJLyo, eleuteropolim MQTUV, eleutoropolim n, eleutropoli P,
eletaepoli D ll LxxvIII PR || sic om. PQ
. 199 2 betocro cMtvr, detocro h, betara Q, belocco c || xxi Q, om. D
xvIII F, xxvII H, xxxvIII (corr. xxvIII) c, om- D
Eleutheropolim Fo, euleuteropolim BcJLMN, eleuteropoli Ph, eleute
ropolim QTvy, eleutropoli D, heuleuteropoli o | numerum om. D
damascho N, pamasco T || Emesa] sic fc, hemessa d, hermesam P,
hemesa reliqui | clii] recte; om. DP || sic om. DP
abalia boQ, abelia F
heliupoli (cor*- helenopoli) c, eliopoli P, heliopoli Fo
xxxi D, om- mrvv | ihter versus 8 et 9 mrvr priora (p. 198 v. 6 sqq)
repetunt ita - -

damasco . . . . . . . . . . mpm xvIII


aere . . . . . . . . . . . . mpm xxxII
neue . . . . . . . . . . . mpm xxx
capitoliada (capitoliacla 7) . . . . mpm xxxvi
gadara . . . . . . . . . . . . mpm xvi
scitopoli (citopoli 7) . mpm xvI
Item a cesarea

euleuteropolim (eleu— v, heuleu— v) mpm Lxxvii sic


betocro . . . . . . . . . . . mpm xxxi
diospoli mpm xxvIII
euleuteropolim (eleu— v, heuleu— v) mpm xvIII
Item a damasco
hemesa . . . . . . . . . . mpm clII sic
abila . . . . . . . . . . . mpm xxxv 111
- heliupoli . . . . . . . . . . . mpm xxxII
COmma • • • • - - - - - - mpm xxxii
SYRIA ASIA 91
Wess.

199 9 Laudicia . . . . . . mpm xxxii


10 Emesa • • • • • • mpm xviii.

11
Item a Neapoli Ascalona . mpm LxxIIII sic
200 1 Aelia . . . . . . . mpm xxx
2
Eleutheropoli . . . . . mpm xx
3 Ascalona . . . . . . . mpm XXIIII.

4
Item a Claudiopoli Ancyra mpm cxxxIIII sic
5
Cratia . . . . . . . mpm xxIIII
6
Carus vicus . . . . . mpm xxx
7 Legha . . . . . . . mpm xxIIII
201 1 Crentius . . . . . . mpm xxxII
2
Ancyra . . . . . . . mpm XXIIII.

eodiees bcd foJ LMN opQ ntv w (p.200 v. 5—p. 201 v. 3 om. coMtvv)
199 9 Laudicia] sic bfJLNQ, laoditia cMtv, laodotia v, ladicia dp, lauditia
o, laodicia o, laudacia n
10 Emesa] sic oPQ, hemosa J, hemesa reliqui
11
a om. P || nepoli T, nicola D || LxxIIII] recte; om. D, Lxxiii Wess. ll
sic om. cMopQvv
200 1 Aelia] sic cLP, elia (corr. elie) J, alia D, helia fc, elia reliqui | nu
merum om• d.

eleutheropolim FG, aeleuteropoli c, eleutoropoli Q, eleteropoli P, eleu


teropoli reliqui | numerum om- D
numerum om• d.

chaudiopoli v || angyra bjh, angira MyoQTvv | cxxxiiii] recte; cxxx


P, om. D || sic om. DP
— pag. 201 v. 3 om. coMtvv
Cratia] sic P, gracia J, gratia reliqui
Carus] sic P, garus reliqui | vicus] incus o
Crentius] sic P, gentibus D, grentius reliqui
Ancyra] sic pfJLwn, ancira P, angira boQ, Ancyram Wess.
92 ITINERARIVM PROVINCIARVM

VVess.

201 3 Item a Pessinunto Ancyra mpm xcviiii sic


4 Germa .. . . . . . mpm xvi
Vinda . . . . . . . mpm XXIIII

Papira • • • • • • • mpm xxxII


Ancyra . . . . . . . mpm xxvII.

8 Item a Tavia Caesaream us


que • • • • • • mpm cviii sic
202
Therma . . . . . . mpm XVIII
Soanda . . . . . . mpm xvIII
Sacoena . . . . . . mpm xxxII .
Ochras . . . . . . mpm xvi ,
Caesarea . . . . . . mpm xxIIII.

Item a Dorilao Ancyra . mpm CXLI sic

codices bcd fc.J LMN oPQ htv v'


201 om. coMhTvv (n ponit post versum 6 pag. 202) ll Pessinunto] sic D,
pesinunto P, persinunto JLwo, persinunte B, persinonto F, persinuto
Q, Pesinuate Wess. ll angira oQ, ancira P || xcvIIII] eandem summam
numeri collecti efficiunt; xcvIII N, om- D l sic om. DP
om. n ll xv D
om. n ll Vindia Wess.

: om. h II papyra cDfcJL || xv1 D


om. h ll ancys D, angira mioQTvv, ancira NP || xxiiii P, xxIIII (corr.
xxvII) N, xxvIII D -

tabea D || casarea bcd, cesarea JMoPQT, caesarea Lynv | mpm cvit!


sic om. P || cvIII] sic Nn, recte; cvIIII reliqui | B 1 minus est mg. P,
B 1 minus mg. L
202 tarma D || xvIIII fv
sonda D
Sacoena] sic DP, sacona Fo, saconna reliqui | xxxiii D
acras P -

cesarea cJMt II xxIII P


borilao F, dorilaci N, dorimno h || ancyram JLN, ancira PQ | cxLi]
recte; cxii P, cxl. b, ci.i ctvv, om. p || sic om. pr II post versum 6
ASIA 93
VVess. -

202 7 Arcelaio . . . . . . . mpm xxx


8 Germa . . . . . . mpm xx
9 Winda . . . . . . . mpm xxxII
203 1. Papira . . . . . . mpm xxxII
2
Ancyra . . . . . . . mpm xxvII.

3
Item ab Ancyra Taviam mpm cxvi sic
4 Bolegasgus . . . . . mpm xxIIII
5
Sarmalius . . . . . . mpm xxIIII
6 Ecobrogis . . . . . mpm xx
7 Adapera . . . . . . . mpm xxIIII
8
Tavia . . . . . . . . mpm xxIIII.

9 Item a Tavia Sebastiam . . mpm CLx1 sic


204 1 Corniaspa . . . . . mpm xxi
2
Parbosena . . . .. . . . mpm xxv
3
Sibora . . . . . . mpm xxv
codices Bcp FGJ LMN oPo nTv V et inde a p. 203 v 9 s
R addit Item a persinunto ancyra mpm xCvIIII sic
202 7 om n | archelato D, arcalaio Q, arcelayo N
8 XVI R - -

9 post versum 1 pag. 203 ponit n | Vinda] sic cmnTvV, uindia reliqui
l! xxIIII n
203 1 papyra BcDFGL 2 ancrysa D, ancira P
ancira cP ll tauia D, tabaia P, tabiam (corr. tauiam) c, tabiam reliqui
| cxv1] recte, cv1 P, cxvII c, om D | sic om op
Bolegasgus] sic cLMnTur, bolegalgus BFoo, bolecasgus DJ, bolega
sius c, bolelasgus NP | xxII F -

sarmaluis Fgo, sarmaluis vel sarmalius T, sarmelius n | xxIII D


eubrogis P | xx om. DFc
sebastiani c, sabastia P, sebastian | CLx1]recte, om p | sic om DP
corIIIaspa c, cormaspa V, corniaspas D
barboscena GT, pardosena P, evanid. D
Om- GMTU Vr
94 ITINERARIVM PROVINCIARVM
VVess.

204 4 Agriane . . . . . . . mpm xx


6 Simos . . . . . . . mpm xxx
6
Sebastia . . . . . . mpm XL.

7
Item a Tavia per Sebastopolim Sebastiam us
que • • • • • • mpm CLxvI sic |
205 1 Mogaro - • • • • • mpm XXX
Dorano . .
Sebastopoli . . . . . mpm XL
. . . . mpm xxIIII
|
Verisa . . . . . . mpm xxIIII

; Fiarasi . . . . . . . mpm XII


Sebastia . . . . . . mpm XXXVI.

7
Item ab Ancyra per Nysam Caesaream us
que . . . . . . mpm cxcvIII sic
Gorbeus . . . . . . mpm xxIIII

codices BCD FGJ LMN oPQ nsT vv


204 4 agrianae L || xxv P -

sinos DJn, synos Fo, smos bcLws II xxIII v 6 seuastia D


Tavia] sic P, evanid. D, tadia reliqui ll sebastopolin Bn, sebastopolis
P || sebastia P, sebastian J || post Sebastiam inter versus add. sec. m.
mogaro L
clxvi] recte, cLxv Q, cLxxvI c ll sic om- P
205 1 magoro Q 2 om. P || daorano D, darano BFG || xxx F
om. J ll Sebastopoli] sic P, seuastopoli D, serastopoli pcro, serasto
polim MoQsTvV, serastopuli LN, serabastopolim n
om. J || uirisa GPT || xxxIIII P
fiarasy n, flarasi J, Phiarasi Wess: p.214 v. 4 Siara II xxii f

: seuastia DP II xxvi oQv


ancira cNP || per] pir F || Nysam] sic L, misam F, nesam p, nisam
reliqui, Nyssam Wess. || cesaream Jmor | usque om. JLw
8 cxcvIII] recte, cxcvII P
Gorbeus] sic DP, guorbeus c, gorbeus (corr. grorbeus) r, grorbeus
ceteri
ASIA 95
VVess.

206 1
Orsologiaco . . . . . mpm xviii
2 Aspona . . . . . . . mpm xx
Parnasso . . . . . . mpm xxii

Nysa . . . . . . . mpm xxiiii


Osiana . . . . . . . mpm xxxii
Saccasena . . . . . mpm xxvIII
Caesarea . . . . . . mpm xxx.

Item a Caesarea Satala . mpm cccxxIIII sic


Eulepa . . . . . . . mipm xvi
10 Armaxa . . . . . . mpm xxIIII
11
Marandara . . . . . . mpm xxvIII
42
Scanatus . . . . . . . mpm xxxvIIII
207 1
Sebastia . . . . . . mpm xxvIII
Camisa . . . . . . mpm xxvII
Zara • • • • .. . . mpm XVIII
Dagalasso . . .. . . mpm xx
codices bcd fc.v LMv opQ nsT vv
206 1 orsolociaco D, orsolaiaco v, orsolagiaco ctv
pernaso Fo, parnaso MQTvw II xxi v.
nisa P, evanid. D, nisam reliqui, Nyssam Wess.
asiana DP - -

i siccasena F, sacasema oQs, accasena cT, seceasena h || xxxIII oMoQTvv


cesarea JoQn II xxx om- D
cesarea cDJoQnT || satula GMTvv ll cccxxIIII] recte, cccxx P, cccxxvii
n, om. D || sic om- DPQ
eulapa BoQ, eleupa n | xIII f
10 Armaxa] sic P, armaca reliqui
411 marandana D; p. 179 et 214 Malandara
12 soamatus Grv | xxvIII p, xxxviii cvPT
207 M. seuastia D, sebastias P || xxxviii o
kamisa D || xxiiii DR
zaro gTvv II xxvIII LP
dagolaso Q, dagolasso reliqui; ef. p. 182 213
96 ITINERARIVM PROVINCIARVM

wess.
207 5 Nicopoli . . . . . . mpm xxIIII
6
Olotoedariza . . . . mpm xxIIII
7
Dracontes . . . . . . mpm xxvi
8 Haza . .. . . . . . mpm XXIIII
9 Satala . . . . .. . . . mpm xxvI.

MO Item a Satala Melitena per ripam Samosa


M 1
tam usque . . . . mpm CCCXLI sic
12
Suissa . . . . . . . . . . mpm xVII
208 1 Arauracos . . . , . mpm xxvIII
Carsagis . . . . . . mpm XXIIII
Sinervas . . . . . . mpm xxvIII
Analiba . . . . . . . mpm xxvIII.
Zimara . . . . . . mpm xvi.
209 1 Teucila . . . . .. . . mpm xvi.
codices bcd fc.J LMN oPQ nsT vv
207 6 clotedariza P, olocedariza v, olotedariza reliqui
draconte cs ll.xxvII F - - -

hara o, aia P (auctore Surita), haia reliqui, Aza Wess.; ef. p.183 ||
xvI 0, xxIII P - . *• -

om. D l xxIIII n - -

10 Melitena] sic bdfJ, melitenam L, meletana Q, militena N, elitena P,


melitana reliqui ll Samosatam] sic DFP, samusata c, samusatam reli
qui ll Samosatam usque post numerum ponit P
11 cccxLi] ratio constat; cccxL.. 1.... L, cccli N, cccxciii P, om. D ||
B xxviii sup. mg. L || sic om. DP
42 suis P, sursa FG, suisa reliqui; cf. p. 216 | xviii n, xxvii doQv
208 1 Arauracos] sic DP, asauracas BQ, asautacas 0, asauracos reliqui | xviii
Sur. JVess. errore typ.
inter v. 1 et 2 addunt arausaucos mpm xxviii BoQ, arasaucos mpm
xxviII cJLMNsTvv, arasuucos mp xxvIII R
Carsagis] sic DP, sarsagis reliqui; p.215 Carsat -

fineruas D
om- oQ || anabila cJ, aneliba P
209 1 thencira P
AsiA 97
Wess.

209 2 Sabus . . . . . . . mpm xxvIII


3 Dascusa . . . . . . mpm xvI
4 Ciaca . . . . . . . mpm xxxII
5 Melitema . . . . . . mpm xvIII
210 1 Maisena .. . . -. . . mpm XII
*

2 Lacotena . . . . . . mpm xxvIII


3 Perre . . . . . . . . mpm xxvi
4 Samosata . . . . . . mpm xxIIII.

5
Item a Caesarea Melitena mpm ccxxvIII sic
6 Artaxata . . . . . . . mpm XXIIII

7 Coduzalaba . . . . . mpm xxIIII


8 Comana. . . . . . . mpm xxvI

9 Siricis _. . . . . . . mpm xxIIII


10 Ptandaris . . . . . . mpm xvi
11 Arabisso . . . . . . mpm xII
211 M Osdara . . . .. . . mpm XXVIII

codices Bcp fgJ LMN oPQ nsT vv


sahus F || xvi oQ, xxvIIII f
Ciaca] sic P, ciacha N, chiacha h, chiaca reliqui
melitaena L, melitana oQ
Maisena] sic GmoQTv, maisina P, maiasena D, miasena reliqui II xi F
Lacotema] sic P, lacotina D, a cotina n, hacotina reliqui
XXVII F 4 Samosata] sic DP, samusata reliqui
cesarea c.vosT h melitami c, melitana (e super pr. a pr. m.) L, meli
tana MnsTvv, militena N || ccxxvIII] ratio constat; ccxvIII (corr. al.
manu ccxxvIII) M, ccxxII P, ccxxIIII m, om- D ll B xii sunt super
mg. B || sic om. DPv
artazata v; p. 211 legitur Arassaxa

: codozolaba N, codolaba Gmtvr, codozalaba reliqui


xvI OPQ, xxvIII R '
prandaris oQ ll xv D, xxvi oQv
11
arabiso DJNP || xII] sic P et pr. L, xvIII D, xxII sec. I. et reliqui
211 4 osdora P, osdera Q ll xxvIII] sic Ph, xvIII D, xxvIIII reliqui
7
98 ITINERARivM PROVINciARVM
VVess.

211 2 Dandexena . . . . . . mpm XXIIII


3 Arcas . . . . . . . mpm xxII
4 Melitena . . . . . . mpm xxvIII.

Item a Caesarea Anazarbo mpm ccxI sic


Arassaxa . . . . . . mpm XXIIII
Coduzalaba . . . . . mpm xxIIII
Comana . . . . . . mpm XXIIII
Siricis . . . . . . . mpm xvi
Cocuso . . . . . . mpm xxv
Laranda . . . . . . mpm xvIII
Badimo . . . . . . mpm xvIII

Praetorio . . . . . . mpm XXII


Flaviada . . . . . . mpm XXII
Anazarbo • . . . . . . . mpm XVIII.

codices bcd foJ LMv oPQ nsT vr (p.211 v.5—p. 212 v. 4 om. p)
21 1 2 dandesena o, dadexena P, pandesena Q; p. 178 Dandaxina II xxii D
3 om• fa .. -

4 meletena DP, militena Fs, Melitenem Wess. II xxvIII] sic oPQ, xviii
Id, xxvIIII reliqui
— pag. 212 v. 4 om. D
cesarea cJsT ll anazabbo J, anartabo o, anatarbo PT || ccxi] recte;
clxxviiii P, ccxII N, ccxxi ogr. ll sic om. P
aras saxa P, artaxata reliqui, Arasaxa Wess. || cLxxvIIII P
om. P || codozalaba BFyoQfis, codozabala cJl, codolaba GMTUr, Co
duzabala JVess. - . -

8 xxIIII] sic P, xxvi BJLNI , xxvII reliqui


9 xvi] sic P, xxIIII reliqui
10 cocusa P || xv bfJyh, xxiiii P
11 larando gMiopQtvv II xv p.
212 1 badino FG, baldimo s, radimo.w
2 pretorio c.vQhs, praeterio rv, preterio cmov | xxI P
3 flama Q ll xvIII v
4 amazarbo F, ariazarbo o, anazarto QR
ASIA 99
Wess.

212 5 Item a Sebastia Cocuso mpm ccvi sic


6 In medio . . . . . . mpm xxv
7
Tonosa . . . . . . . mpm xxv
8 In medio . . . . . . mpm xxv
9 Ariarathia . . . . . . . mpm xxv
10 Coduzalaba . . . . . mpm xx
11 Comana . . . . . . mpm XXIIII
42 Ptandari . . . . . . mpm xxIIII
213 1
Cocuso . . . . . . . mpm xxxvIII.

Item a Nicopoli Arabisso mpm ccxxvi sic


Dagalasso . . . . . mpm xxIIII
Zara . . . . . . . . mpm xx
Camisa . . . . . . mpm xvIII
Sebastia . . . . . . mpm xxIIII
In medio . . . . . . mpm xxv
Ariarathia . . . . . . mpm xxv

codices BcD FGJ LMN oPQ nsT vv


212 5 a om- D ll sebastea c, seuastia JL (b super u pr. m. L) || ccvi] ratio
constat; cvi n, ccvii L, om. DP l B 1 super est mg. B, B 1 sup. mg.
1. ll sic om. DP
om. oQv ll in medi cMs ll clxvI P

10
? om. v || tosano F || xxI P ll B. hic xxvIII super sunt mg.
ariarithia F, ariaratia P, ariathia n
doduzabala cn, docucabala P, guduzalaba D, doduzalaba reliqui; Co
b

duzabala Wess. ll mpm xx om. R -

11 commana D ll mpm XXIIII om. oQ


12 tondari Q, tandari ceteri
213 1 xxxvIII] sic P, xxvIII D, XXVIIII NOQ, XxxvIIII reliqui
2 post Nicopoli DJy et sec. L add. ab ll araibisso B, barbisso p | ccxxvi]
recte; xxvi P, ccxxxvi Q, om- D || sic om. DNP
3 dagalassa D, dagalasmo J
5 camusa OQ 6. saebastia D || xxIII P
8 ariaratia P, ariathia n | xxv om. w
7*
100 ITINERARIVM PROVINCIARVM

VVess.

213 9 Coduzalaba . . . . . mpm xx


40 Comana . . . . . . mpm XXIIII
11 Ptandari . . . . . . mpm xxIIII
42 Arabisso . . . . . . mpm XXII.

214 1 Item a Sebastopoli Caesaream


usque . . . . . mpm ccxvII sic
Verisa . . . . . . . mpm XXIIII
Siara . . . . . . . mpm XII
Sebastia . . . . . . . . mpm xxxvi
Scamatus . . . . . . mpm xxvIII
Malandara . . . . . . mpm XXXVIIII
Armaxa . . . . . . mpm xxvIII
Eulepa . . . . . . . mpm XXIIII
40 Caesarea . . . . . . mpm xxVI.

411 Item a Cocuso Arabisso . mpm LII sic

codices Bcp fc.J LMN oPQ nst vv


213 9 Coduzalaba] sic BcDFJLNP, corduzabala oQ, corduzalaba s, codoza
laba n, coduzabala GMTvv
410 comane D, cumana oQv | xvIII P
* -
11 om. P || tandari DP, candari reliqui | xxIIII Q
214 M a om- D ll sebascopoli P, sebastiopoli h ll cesarea DPT, caesarea
MoQv, cesaream Js
ccxvII] recte; ccvII P, ccxxvi N, om. D || sic om. DP
uerissa Q, uerifa s

; Siara] p.205 Fiarasi | xxII coQTvy, xxII (corr. xII) M


vi P, xxvi D, xxxIII f 6 scariatus F || xvIII p, xxrx ct
Malandara] sic B, maiandara reliqui; p.206 Marandara II xxvIII D,
xxxvIII fP

arinaxa n | xxvII F 9 eulepe D


*-
410 cesarea JoT ll xxIII D -

11 om. J ll Arabisso] sic LNP, arabisso usque reliqui || LII om. D ll sic
om. DLNPQR
* _ ASIA 101
Wess.

214 12 Ptandari • • • • • mpm xxviii


13 Arabisso . . . . . . mpm xxIIII.

Item a Cocuso Melitenam mpm gLiii sic


Ptandari • • • • • mpm xxvIII
Arabisso . . . . . . mpm xxii
Asdara . . . . . . mpm xxviii

Dandexena . . . . . mpm xxiiii


Arcas . . .. . . . mpm xxii
Melitena . . . . . . mpm xxvIII.

7
Item a Melitena Samosata mpm xci sic
8 Mesena . . . . . . mpm xII
9 Lacotena . . . . . . mpm xxvIII
10 Perre • • • • • • mpm xxvii

codices Bcd fc.v Lmv opQ nst vv


214 12 om. v || tandari fo, ptandara LN, prandari oQ ll xviii D, xxviiii n
om. v | xviii D, xxii n
cacuso c, cuso d || meletena D, militena fcrv, militenam vMwv,
meteuna P || cxl. p, cxlII bfJwn, cxLii: 1, cLiiii cs, cclIII Q, om.
D: numeri collecti efficiunt cLrr ll B 1 sup. mg. L || sic om. DP
prandari oQ || xxviii] sic DFwp, xxviiii reliqui
xII (corr. sec. m. xxii) L, xII p. a.

addara J, asclara n
Dandexena] sic dp, dandacena o, dandaecena cs, dandazena Q,
dandecenea F, dandecena reliqui | xxvii f
Melitena] sic bcLs, meletena DJNpn, militena reliqui | xxIIII oQ,
xxvIIII p.

a om. h || meletena DJLNP, militena MQTvv ll Samosata] sic DfcP,


samusatam U, samusata reliqui l xc1] recte; om. D || B 1 min; mg. L
ll sic om- Dp
mesaena cs, masena D, Messena Wess.
Lacotena] sic D, tacoten P, locotena ceteri l xviii ooQTvv
peire v ll xv1 p, xxII[1 add. sec. m.] b, xxvi D
102 • ITINERARIVM PROVIN ciAavM
VVess.

215 11
Samosata . . . . . . . mpm XXIIII.

12
Item a Nicopoli Satalam mpm cxxii sic
13 OlotQedariza . . . . . mpm xxIIII
14 Carsat . . . . . . . mpm xxIIII
216 M Arauracos . . . . . mpm xxIIII
2
Suissa . . . . . . . mpm XXIIII
3 Satala . . . . . . . . mpm XXVI.

4
Item a Trapezunta Satalam mpm cxxxv sic
5 Ad Vicensimum . . . . mpm xx
6
Zigana . . . . . . mpm xxxII
217 M Thia . . . . • - . mpm XXIIII

2 Sedissa (fi. Ponti) . . . mpm xvm

codices bcd fcJ LMy oPQ nsT vv (p. 216 v. 4 sqq. om. J)
215 11 Samosata] sic DFGP, samusata reliqui ll xxvII BF
12 nicopolis JLN, nicopolis (corr. nicopoli) c || satala DPT, saitala pr ||

ccxxII] recte; ccxIf Q, om. D || sic om. DP


43 oletoedariza MoQTvy, olotoedarizam P, oloteedarizo I. II xxvIII B
14 carsis D, carsai P; cf. p.208, ubi Carsagis
216 1 auraracus D, auraracos P
soisso n, soissa reliqui; cf. p.207 ll xxvIII P
xvIII J, XXIIII Q, XXVII P
— p. 217 v. 4 om. v
Trapezunta] sic NPQ, terdezunta n, trepezunta reliqui, Trapezunte
Wess. ll satala DT || cxxxv] recte; cxxx P, cxxxII F, om- D ll B
mg. b || sic om. DPQ
Vicensimum] sic P, uicissimum ByoQa, uicisimum cLMsTvv, uince
simum FG, in uicensimum D
licana D, ligana Q, tizana h || xxii P, xxvi D
217 M tiga P
sedisca D, sedissca P || fi.] si fo, di D, pi P: Kiepertus fines | fonti
Dp ii tria vocabula coniuncta legebantur ita Sedisscapifonti | xviii
DP, om. R
ASIA MOESIA 103
VVess.

217 3 Domana . . . . . . mpm XXIIII


Satala . . . . . . . mpm xvIII.

5
Item per ripam a Viminacio Nico
6
mediam . . . . . . . mpm XI Lxii sic
7
Cuppe . . . . . . mpm xxIIII
2 18 1
Novas . . . . . . . . mpm xxiiii .
2 Talia . . . . . . . mpm xii
3
Egeta . . . . . . . . mpm xxi
4 Aquis.. . . . . . . mpm xvi
219 1 Dortico . . . . . . . . mpm x
2 Bononia . . . . . . mpm xvII
3
Ratiaria leg. XIIII gemina . mpm xviii
4 Almo . . . .. .. . . . mpm xvIII
220 1
Cebro . . . . . . . mpm xvIII
codices bcD fo.v LMN oPQ nsT vv
om. v | pomona G, pomana Tv
om. J || dotala D II xxvIII omoPQTvv
Simlerus titulum add. Europae | Viminacio] sic JLNP, fiminacio b,
fiminatio F, uininacio G, uiannatio h, utentiminatio D, uiminatio reli
qui | nicomedia DPn, nicomedeam MTUv -

xi LXII D (id est McLxii); eandem summam efficiunt numeri collecti,


T cxxxii cys et correctus L, mille I cxxxii p, 1 mille cxxxii m, cxxxii
J, 113t F,Tccxxxii m, ccxxxii GoQTvy, XII xlIIII deletus L: mp lit
teras in reliquis numero praemissas P ita transponit XII mp Lxxii, quem
codicem Wess. expressit | B. viII super sunt mg. b ll sic om. Ph.
cupe FG, cuppis N
xxII Qv
Egeta] sic DP, ageta reliqui II xxii D . 4 equis P
dorcico c, portico Q || xx c - -

xvIII P _ - •

om. J l riatiaria D, batiaria o, retiaria h ll leg. xIIII gemina om


comioQsTvv ll leug D, leg F, mf P || gemina] gg bLyfh, om- D l mpm]
milia mT P
220 1 crebro DcMoQTvv
104 ITINERARIVM PROVINCIARVM -

VVess.

220 2
Augustis . . . . . . mpm XVIII
3 Variana . . . . . . . mpm XII
4 Valeriana . . . . . . mpm XII
5 Oesco leg.v Mac. . . . mpm XII
221 1 Uto . . . . . . . mpm xIIII
Securisca . . . . . . mpm XII
Dimo . . . . . . . mpm XII
Novas leg. 1 Ital. . . . mpm xvi
Scaidava . . . . . . - mpm XVIII
Trimammio . . . . . mpm vII
Sexantapristis . . . . mpm vII
Tigra . . . . . . . . mpm vIIII
Appiaria . . . . -. . mpm XIII
223 1 Transmarisca . . . . . mpm xvi

codices bcd foj LMv opQ nst vr


220 2 om. o ll agustis P , 3 XIII F
habent DP, om. reliqui ll ualerianis D
Oesco] sic DPV, osceo h, oescio Q, oesceo reliqui ll leug D, om
ccMoQsTvv | v] sic JL, u DN, y n, i B, om. reliqui II Mac.] sic D,
mag BJLNR, ac P, om. reliqui -

221 1 XIII P

securista J, securisia n II xv B al. mana

: om. f II xi D, om. oMoQTvv


nouis mi, neuas h, notus cTvv II leg.] leu D || 1 om. oQ, a sec. m. ha
bet L, y n ll Ital.] sic P, ita D, hal reliqui: plerique autem coniungunt
legihal II xvi] sic DP, xvi[1 add. sec. m.] L, xvII reliqui
222 1 scaidana Q
Trimammio] sic LNP, trimamio J, triamammio bcMQnsv, triammamio
o, triämämio tv, triamànio Fo, triamo D || xvII v
sextantapristis. c, sesantapristis D, sexantaprisos om, sexantaprifos
TUV, sexanta parixtis v ll vII] sic P, xii reliqui
viII rec* B -

apiariaria D, apparia 0, aparia' Q || viii v, xIIii Dop, xvi rec- B


223 1 Transmarisca] sic D, trans maricam Q, transmaristam J, transmaris
cam ceteri
MOESIA 105
Wess.

223 2 Candidiana . . . . . mpm xIII


3 Teglicio . . . . . . mpm xii i.

4 Dorostoro leg. xi Cl. . . mpm XII


224 1
Sucidava . . . . . . mpm xviii
2
Axiupoli . . . . . . mpm xII
3
Capidava . . . . . . . mpm xviii
4 Carso . . . . . . . mpm xvIII
5
Cio . . . . . . . . mpm x
225 1 Beroe . . . . . . . mpm xvIII
2
Trosmis leg. 1 Iovia . . . mpm xviii
(Scytica)
Arrubio . . . mpm
: Diniguttia . . . .
-

.
- VlIII

. mpm vIIII

codices bcd fc.J Lmv opQ nst vv


223 2 xiiii f -

Teglicio] sic p, teclitio cdfws, teclicio JL, teditio bomirvv, tedicio


oQn
dorosdoro proQ, dorostotoro n | leg.] leug D, mpm leg tvv | xi]
sic p, xx P, xxi reliqui ll Cl.] 150 fo ll B mg. b
sucidana Q || xvii n
Axiupoli] sic bvLwoQ, axiopoli P, auxiupoli cMnsrvr, asciopoli d,
anxiopoli fc
carsu D, carro f, garso P || xcIIII v
xvIII d

Beroe] sic bfoQ, birore d, biroe reliqui; Tab. Peut. Bereo | xviii]
sic P, xIII f, xIIII reliqui
tromis nt, tremis G || leug D || 1] sic DP, L fo, l id est r, mp 1 id
est n, 1 id est reliqui (puncta super id est 1) ll Iovia] inde ionia fg
II xvIII] xIII P ll mpm xvIII ante leg. I eollocant vv
Scytica] sic bcFGLs, scitia P, scythica v, scityca J, scitica moQntv,
sitica p, stitica N, Scythia Wess.
arubio v || xvIII p.
' Diniguttia] sic bLwn, dimiguttia cmtvr, dinigutta D, dinigutia F, di
migutia ςs, dimiguitia o, dignigutia J, tuniguttia P, domiguttia Q
106 ITINERARIVM PROVINCIARVM
VVess.

226 1
Novioduno leg. II Herculea mpm xx
Aegyso . . . . . . mpm XXIIII
Salsovia . . . , . . . mpm XVII
Salmorude . . . .. . mpm vIIII

Valle Domitiana . . . . mpm xvII


227 Ad Salices . . . . . mpm xxvi
Historio . . . . . . . mpm xxv
Tomos . . . . . . . mpm xxxvi
Callacis . . . . . . . mpm xxx
*-
228 1
Timogittia . . . . . . . . mpm xVIII
Dionysopoli . . . . . mpm xxIIII
Odisso . . . . . . . mpm xxIIII
: Marcianopoli . . . . . mpm xvIII

eodices bcd fc.J LMN oPQ RsT vw


226 nouiodunu B, nouioduro N, niuioduno P, noruoduno Q ll lec BL, let
n, leuj D, mF Psvr I II] v D, mp 11: n | Herculea] sic D, hercu
ler P, hercules QR, hercule leg x FG, heculex JL, herculex reliqui ||
xx] x pr *- - -

Aegyso] sic ro, aegiso BL, egisso Q, egiso cvMvosTvv, eciso P, aegisi
D, egyso R - -

xvI GT, xvIII poQn


salmurude B, salmoride Q, salmorudo corr. s
Valle] sic PQ, uale (corr. ualle) c, uale reliqui | domiciama cy ||
xvIII D

227 xxIII h, XXVII D


storio P || xxIII a

228 :; tomus D, thomos s || xxvi D


calacis fg, gallacis D, Callatis Wess. cum Tab. Peut. II xxx.. P
timotgittia s, timogitia P, timocithya D, timortigia Q,
xvii P -

Dionysopoli] sic fc, dionsopoli T, dionisopoli oeteri | xviiii n


timottigia o ||

: Odisso] sic DP, udysso cLs, ydisso B, udris n, udisso reliqui


martianopoli D, martianapoli s, marcianapoli cMTv (— opoli corr.
c), marcianopolim fo, maciamapoli v
|MOESIA THRACIA 107
VVess.

229 4 Soatris . . . . . . mpm xxvi


Anchialis . . . . . . mpm xxIIII
Debelco . . . . . . mpm xxIIII
23O 1
Sadame . . . . . . mpm xviii
Tarpodizo . . . . . . mpm xviii
-

Ostodizo . . . . . . . mpm xxxii


Burtudizo . . . . . mpm xviii

Bergule . . . . . . . mpm xviii


Drizipara . . . . . . mpm xIIii
Izirallo . . . . . . . mpm xvi
Heraclea . .. . . . . mpm XVIII

Cenofrurio . . . . . . mpm xviii


1O Melantiada . . . . . . mpm xxvIII

Byzantio . . . . . . mpm xviii


231 1 Pantecio . . . . . . mpm xv

codices bcd fc.v Lmv opQ nst vv


229 4 soatrix boQ, scatris D, scatrix P ll xvII P
Anchialis] sic d, ancilis P, acialis n, ancialis reliqui
Debelco] sic DP, debesio Q, debeleo reliqui
230 2 tarpotizo cMs, tarpatizo oQTvy, tarpotize n, tarpatiso G, tariodiz P ||

:3 XXXII N

om. w || ostodiszo MTvv; p.137 Ostudizo, p. 322 Ostidizo II xxIIII


D, xxxIII Q
burtudirzo Q; p. 323 Eurdidizo
bercule D, burgule Fo, burgule (corr. bergule) m ll XIIII D
Drizipara] sic P, disizipara D, drizapala h, drizipala reliqui | xvi D
tzirallo FJLNP, trirallo h, tzrirallo b, zirardo D; cf. p. 138 323 || xvi
Av, xvIII D •
Heraclea] sic L, heradia MTvv, eraclia P, taraclya D, heraclia reliqui
; om. P, a sec. m. habet L ll cenofurio N, Cenophrurio Wess.
MO Melantiada] sic D, melantida JLyP, melantiala a, melanciada reliqui
ll. xxvIII] sic D, xvIII F, xxvII reliqui
11 Byzantio] sic L, bizantio BDJNoQn, bizantia cfgMsTvv, birantio P
ll xv J, xv1 d - } -

231 1 Pantecio] sic pn, panthecio cDJLws, panthetio reliqui; Pantichio


108 ITINERARIVM PROVINCIARVM

VVess.

231 2
Libissa . . . . . . . . mpm xxIIII
3 Nicomedia . . . . . mpm xxII.

A Beroa Hadrianopolim . mpm LxxxvII sic


Castra Iarba . . . . . . mpm xxx
Burdipta . . . . . . mpm xxv
Hadrianopolim . . . . mpm XXXII.

Item de Pannoniis in Gallias per mediterranea


loca, id est a Sirmi per Sopianas
10
Treveros usque
- 11 A Sirmi Lauriaco. . . mpm ccccxxxvII
232 1
Augusta Vindelicum . mpm ccxvI

oodices bcD FGJ LMN oPQ nst vv


Wess.; p. 139 Panticio II xx11 D
231 2 Libissa] sic MoPQTvv, lybissa reliqui; Libyssa Wess. l xxIII P
nichomedia hs
A Beroa] ab ero D, item a beroa n || adrianopolim BcfgLys, adria
nopoli JP, hedranopoli D || Lxxxvi h, LxxxvIII F, om. D || sic om.
Iope
-*

iabar FG, tarba o, ierba s | mpm xxx om- D


; burdippa N l xxxII F, om- D
adrianopolim FGP et corr. c, adrianopoli D, hadrianopoli o II xxxii
om. p II inter versus 7 et 8 add. zallia P, Gallia Wess.
de] abe h || panoniis B || gallia v, gallis D, galliis P || media terra
mea MTU

a Sirmi — 10 usque om. GT || a] ad D || sirmia F, sirmis Q, firmi R,


birmi J, siram D, syrmi mvv, Sirmio Wess. || soppeanas D, soppia
mas P, sopranos Q, sinopinas F
40 Treveros] sic DP, triueros ceteri
11 A] ad Ps, om. FG || syrmi mt, smirni o, sirm Q, bironJ, siron N, firmi
n, sirmio vv | lauraco D || ccccxxxvii] constat ratio; ccccxxxvi F
|| hic B v super sunt mg. B, B. IIII sup. mg. L
232 1 om. P ll auguta c || Vindelicum] sic D, uindelacum n, uindelicorum
c, uindelJL, umdel N, uinde leg reliqui, Windelic Wess. || coxvi] to
THRACIA PANNONIA 109
VVess

232 2
Ad Fines . . . . mpm cxxxvi
3
Ad Treveros . (leugas) mpm ccxxi.

 Ulmos . . . . . . . mpm xxvi


Cibalis . . . . . . mpm xxIIII
Mursa . . . . . . . mpm xxII
Antianis . . . . . . mpm xxIIII

Suppianis . . . . . . mpm xxx


233
Limusa . . . . . . mpm xxii
Silacenis . . . . . . mpm xvi
Valco . . . . . . . mpm xxIII
Mogetiana . . . . . . mpm xxx
Sabaria . . . . . . . mpm xxxvi

Scarabantia . . . . . mpm xxxIIII

codices bcd foJ LMv opQ nsT vv


tidem milia efficiunt numeri collecti; ccxv n, ccxxxvi d || mg. b
rec. m. 3: …
232 2 cxxxvi] ratio constat
om. n | Ad om. dp ll trouoros P ll leugas] sic J, leugasii P, leugas NT
LN, leug i D, om. ceteri, ef. p.238 II ccxxi] ita P recte; cxxi sic d,
ccxxxii F, ccxxxi reliqui ll B hic xxxvIIII minus sunt mg. 1, 1}
xxxvIIII miniis mg. I.
umos o

5 Cibalis] sic DF, ciuales v, ciualis reliqui | xxIII p, xxIII[1 add. sec.
m.] L, xxvi m
mursam h, marsa Q.
anthianis D || xxIII p.

233
: Sopianis Wess.; cf. p.231 264 267
limussam h, lunosa v
Silacenis] sic P, salicenis o, silicinis Q, silicenis reliqui II xii n, xxvi
p, xxx J

om. J || ualeo Q II xxIII] sio P, xxiIII D, xxvim reliqui


om. v || mogeciana DmTUW, magentianam, magetianar, mogentianaoQ

: sabara D || xxvi oQv, xxxIII f


scarabancia N, searabantia h || xxxvi D, xxxviii F
110 ITINERARIVM, PROVINCIARVM

Wess.

233 7 Muteno . . . . . . mpm xII


Vindobona . . . . . . mpm xxII
234 1 Comagenis . . . . . mpm XXIIII
Cetio . . . . . . . mpm xxIIII
Arlape . . . . . . mpm XXII
Loco felicis . .. . . . mpm xxvi
235 1 Lauriaco .-. . . . . . mpm XX.

Ovilavis . . . . . . mpm xxvi


Laciaco . . . . . . mpm xxxii
Iovavi . . . . . . . . mpm XXVIII

236 Bidaio . . . . . . mpm XXXIII


Ponte Aeni . . . . . mpm xvIII
Isinisca . . . . . . . mpm xx
Ambre . . . . . .. . mpm XXXII
Augusta Vindelicum . . mpm xxVII.

- - codices Bcd FcJ LMN oPQ nsT Uv


233 7 om. F || Muteno] sic DP, moreno oQ, moteno reliqui
8 uindomona bLypn, uindomenia D, uindomora J, uindomana reliqui;
cf. p. 248 261 266 || xxxii f: p.266 v. 7 xxxvi
234 comagenas F, comaginis Q || xxxIIII D • .
om. o ll caetio D, cecio f, cretio GMTvv, crecio Q ll xxii B
arlapae B, arlepe f
laco GMTUV; cf. p. 246 ll felices bcJlyoQns, foelices f
235 laureaco D, lauiriaco P, laurieto n -

Ovilavis] sic DP, ouilabis reliqui


Laciaco] sic boQT, iociaco D, laciano P, latiaco h, iaciaco reliqui
iuuani F, iouiana n, iouani c || xxviiii LP -

236 badaio ccMoQsTvv, lidauo P || xxx D, xxxii sv p


ponte eni JNPR, potente aeni D, ponteseni F, pontecieni G 1 xvIIII D .

isimisca c, ismisca D: p. 257 258 Isinisco- ll XII P


ambrae D, anbre a
Windelicum] sic Dn, uindelicorum Fc, uindelic • BJLNOPQ, uinde S,
uinde leg cMTuv | xxv D
NORICVM RHAETIA GERMANIA 111

Rostro Nemaviae . . . mpm xxv

Campoduno . . - - mpm xxxii


Vemania . . . . . mpm xv
Brigantia . . . . -. - mpm xxiiii
Arbore felice . . . . mpm xx
Ad Fines . . . - - - mpm xx.

Vindonissa . . (leugas) mpm xxx


Arialbinno . . - - mpm xxiii
239 1 Monte Brisiaco . . . mpm xxx
Argentorato . . mpm XXXVIII

240 t Tabernis . . mpm xIIII


Decem pagis . . mpm XX
Divodoro . . mpm XXXVIII

codices Bcd FoJ LMv opQ nsT vv


237 1 nemauie cJMoQnTv, nemauice F, nae mauiae s II xv s, xxx f
campodono boQ, campaduno GMTvv, campodono F, capoduno n ||
xxxv Pp^

uaemania BN, ueniania s || xv1 c


4 bricantia pJL, bricancia N, brigandia BF
arbore (corr. arbre) L, arbre N || felice] sic bdh, foelici fc, feleci
JLN, felici reliqui
238 1 om- Q ll sines cs
Vindonissa] sic Dp, uindones bfc.JLN, uindonas oQntvv, . uidonas
cMs ll leug h, leiig D, leug xv F, om. GMTvv; cf. p. 232 v. 3 | post
leugas nonnulli om- mpm - -

atrialbino P, arialbino DoQ, Artalbinno Wess.; ef. p. 252 II xxiiii


DNQR, xxvi F -

239 1 brissaco D, brisato v


om. P || argentorata bcfcJLNs, argentorota n, argentoraco v | xxxvIII]
sic D, xxxvIIII reliqui -

240 1 tabennis F, taberanis N || XXIIII MoQTvv


decim BFJLNs, decim (corr. decem) c | plagis c, panis P
Divodoro] p. 363 sq. Divodurum II xxxvIII] sic DP, xx reliqui
112 ITINERARIVM PROVINCIARVM
Wess. - -

* *
240 4 * • * • • • • mpm XII

5 Treveros . . . . . . . mpm xvi.


*.

241 1 Item per ripam Pannoniae a Tauruno in


2 Gallias ad leg. xxx usque
3 A Tauruno Lauriaco . mpm DLxxxvII
 Inde Augusta Vindelicum mpm ccxxII
5 Argentorato . . . . mpm cccxxII
6 Ad leg. xxx . . . . mpm ..... -

242 1 A Tauruno Ritti in medio


2 Aciminci . . . . . . mpm xxxvI
codices bcD fcJ LMN oPQ Rst vw
240 4 nomen mansionis om. LP, totum versum om. reliqui
5 om. D | Treveros] sic B, om. P, triueros reliqui | xIII F, xxvi G
241 1 pannonie bJsT || a taurono D, a dauröno L, ad aurono NP, a dauruno
bcTvy, ad auruno JMoQh, adaurino s, ad arunum fc
2 gall' v, galliis FGPR, gallis reliqui ll leug tvr, leug M, leugas oQ, leg.
mp h ll usque om. bcfcJLMNQnst
3 a taurino D, ad taurino P, a dauruno b, a daurino cLMQnsvv, ad
aurino JwoT, ab aurino FG || inter daurino et lauriaco L lacunam ha
bet in qua recens scriptum est xl n op | lauricum fo, lauricano P ||
dlxxxvII] ratio constat; cLxxxvII D, DLxxxvIII F || B hic, mg. B,
B xLIIII minus mg. L
4 augustam FG, agusta P || uendilicum JLN, om. v | xl (in margine
faf, corr- tertia m- ccxxi) L, xL JNP, ccxxi boQ, om. D; numeri col
lecti efficiunt ccxxIII
5 argentoraco v || cccxxII] recte; xxvIII J, xxxvIII LNP (corr. tertia
manu cccxxII milliaria L), om- D
6 om. P || lec- cfcs, lech MoQTvv | xxx (rec. corr. cxxxx) L || xxx
post mpm ponunt cromQnsrvr I mpm sic puly, M. P. R Wess: sci
licet in mg. B est B; - - -

242 1 Tauruno] dlaurino mtvr, laurino ceteri II. post Tauruno add. mp
xvI n, mpm xxvi F, mpm xxv reliqui, om. D || post Ritti add. mp
xxxII Ph, mpm xxxvIII F, mpm xxxIII reliqui, om- D
2 atiminti b, atimunti o, atimonti Q, a tininci fg || xxxvi] sic D, cxiii
P, CxIII sic J, cxii sic reliqui
PANNONIA 113
Wess. -

212 3 Cusi . . . . . . . mpm xxxIII


243 1 Bononia . . . . . . mpm xvi
2 Cucci . . . . . . . mpm xvi
3 Cornaco . . . . . . mpm xvi

À Teutiburgio . . . . . mpm xvi


5 Mursa e • • • • • mpm xvi
6 Ad Novas et Aureo monte
7 Antianis . . . . . . mpm xxIIII
24Â 1 Altino in mediò
2 Lugione . . . . . . mpm xxv
3 Ad Statuas in medio
 Alisca ad latus

5 Ripa alta . . . . . . mpm xxvIIII


215 1 Lussunio . . . . . . mpm XVIII
2 Annamatia in medio

3 Intercisa . . . . . . mpm xxIIII


4 Vetus salina in medio

codices Bcd fc.J LMN oPQ nsT vv


242 3 om. D || xxx c, xxxII P
243 1 bonia LP (no super n sec- 1) II xvii h
2 cuicoi P, om. D || xv J, xv[I add. sec. m.] L, om. s
4 theutiburgio P, Teutiburgo Wess.
5 .. ursa (prima littera erasa; sec. m. corr. m) L, nursa T || xv h
6 eureo N.
7 ancianis DJ || xvIII oQ || post v. 7 P repetit antianis mp xxiiii
244 1 in medio] indio cMsTvv
2 Lugione] sic M, lucione D, lagione P, leg crvy, legione reliqui | xv p
4 alista J
5 xxvIII D, xxxvIIII BFLNR
245 1 xxvIII D
2 Annamatia] sic P, anamatia reliqui | in medio om. v
3 Intercisa] in tercia J, om. v | xxIIII om. v
4 Vetus salina] sic P, uetussalinas reliqui | post medio d add. mp xxv1
8
114 ITINERARIVM PROVINCIARVM

VVess.

245 5 Matrica . . . . . . mpm xxvi


Campona in medio
Acinquo leg. II adiut. . . . mpm XXIII
Ad Lacum felicis in medio
Crumero . . . . . . mpm xxvi
Azao in medio
Bregetione leg. 1 adiut. . . mpm xvIII
Ad Mures et Ad Statuas in medio
Arrabona • • • • • mpm xxx
Quadratis in medio -

Flexo . . . . . . . mpm xxII


Gerulata in medio
4 Carnunto . . mpm xxx, leg. XIIII gemina
codices Bcd fc.J LMv oPQ RsT vy et inde a p. 247 v. 3 A
245 5 matrinca Q, matri P || xxv o 6 Campona] sic P, campania reliqui
aquunquo MTvr, aquiunquo Q, aquinq; D, quo h, aquinquo reliqui !
leug D, legione (corr. leugas) c || 11] I P, u oh ll adiut.] adiui D,
adiuc Q || XXIII] xx DP, xx[III add. sec. m.] L, xxIIII oQa
246 1 — 4 F ita habet
Crumero Azao in medio Bregetione leg I ad Jut mpm 18
A lacofoelicis in medio mpm 33
II 1—4 post versum 2 p. 247 collocant oq
Ad Lacum] alacum P, a locü D, a laco reliqui; ef. p. 234 II foelicis
GN, felici o ll medium D
Crumero mpm xxvi] sic P, crumero mp xxii D, mpm xxIII crumero
f, mpm xxxIII crumero reliqui (post Crumero L lacunam habet)
bregitione B, bregetioné D, bregentione mrvv, bregétioii o, bregentio
nem Q || leg I adiuc Q, leug i adiui D, leg adiut P, leg... adiut N ||
XXIIII oQ
muros GoQTvv ll stauias s
arabona P, adtrabona h, adrobora v, a dradona Q, adrabona reliqui
flexu P er auctoritate Suritae
gerulato Q, garulata r, cerulata FG, cerula p
om- D II cánunto r I| xxx] xx F || xiiii]xIII J, xxIIII ct, xxx P, mpm
xxIIII n || gemina] sic F, gg JLNPQ, gg gemina reliqui (gemina supra
scr. al. m. L)
PANNONIA NORICUM RHAETIA 115
Wess.

248 1
Aequinoctio et Ala nova in medio
2 Windobona .
mpm xxvIII, leg.x gemina
3 Comagenis mpm xx
4 Cetio .
mpm xxx
5 Arlape . mpm xx
6 Loco felicis
mpm xxv
— 249 1 Lauriaco . leg. III.

2 Ovilavis mpm XVI

3 Ioviaco . mpm XXVII

4 Stanaco mpm XVIII

5 Boiodoro mpm xx
6 Quintianis mpm XXIIII
7 Augustis . mpm XX

Regino . - mpm XXIIII

codices abc dfc JLM voP Qns tvv


om. p ll equinoctio AcmoQstvr, equo noctio F, aquinotio n, quinoc
tio c || et Ala nova in medio om- p ll Ala] alia b
2 uindebona AcMoQnsTvv | xxvi D, xxvii[1 add. sec. m.] L, xxxvii P
II leg. om. f | x om. DF || gemiii A, gém s, geiii QnT, om. DF, gem
reliqui
3 commagenis s || xx] sic Dp, om. N, xxx reliqui
4 om. yy, a sec. m. in marg. habet L | Cetio] sic Dpnvr, cecio reliqui
6 Loco] sic DFPvr, laco reliqui ll foelicis FN || xxii F
1 laurico P, launaco cMoQTvw II xx] xxv B || leg 11 2, leg u o, degi v
-

B, om. F
2 ouilatis a, ululatus D, omilatus reliqui, Ovilabis Wess.; cf. p. 235 256
258 277

3 iouiacus AmoQtvv, louiaco c.vw


4 stomago D, stanago P || xviii om- D
5 Boiodoro] sic P, bolodop bfJLN, boladoro D, boldero Q, bolodero
ceteri ll xx om- D

6 quinttanis v | xxIIII om. D ll in ima pagina b hac pagina rú


7 om. o | augustus D II xx om- D
om. o II Regino] sic DP, regio ceteri | xxIIII om- D
8*
116 ITINERARIVM PROVINCIARVM

VVess.

250 2 Abusina . . . . . . mpm xx


3 Vallato . . . . . . . mpm xvIII
M. Summuntorio . . . . mpm xvi
5 Augusta Windelicum . . . mpm xx.

Guntia . . . . . . mpm xxII


Celio monte . . . . . mpm XVI
Campoduno . . . . . mpm XIIII
251 Vemania . . . . . . . mpm xv
Brigantia . . . . . . mpm xxIIII
Arbore felice . . . . . mpm xx
Finibus . . . . . . mpm xx
Vituduro . . . . mpm xxii leugas x
Vindonissa . . . mpm xxIIII leugas ...
Rauracis . . . . mpm xxvII leugas ...
codices abc Dfc JLM Nop Qns rvy
250 ausina P, allusina n | xx om- D -
ualloto P || xxiiii N, om. D
sumuntorio BcLoQfs, summunturio DJP, sumunturio v | xvi om- D
agusta P || uindonica D, uindecum T II xx om- D
XXII om• d. 7 caelio BDN || montem P || xvi om. D
camboduno FJy, cambuduno P, capoduno c, craboduno h ll xvIII F,
xxIIII GT, om- D
251 uemamio AccMoQsTUV, uemonia D -

Brigantia] sic P, brigentia (corr. brigantia) c, bregentia oQv, bregran


tia D, brigentia reliqui | xxvii D, xiIII Sur. Wess. errore trp.
arborem n || felece AB, felicem n, foelece fc, foelice yvr, felici Wess.
om. J, a sec. m. habet L -

Vituduro] sic D, uituboro P, uicodoro J, uitudoro reliqui II xxIIII a


II leugas] leg libri, om- f ll x] sic fc, om. reliqui (w spatium, hic et in
seqq.); in numeris error
uindonissa (corr. uindobona) c || xxiiii} sic JLP, evanid. D, xxIII
reliqui ll leugas] leg JLNP, evanid. D, om. reliqui
om. P || raufacis s || xxiiii m, xxviii oQ || leugas] leg vLvvv, evanid.
p, om. reliqui
RHAETIA GERMANIA 117

Arialbinno . . .
mpm xvii leugas ...
Urincis . . . . . . mpm xxii leugas x

:
253 1
Monte Brisiaco
Helveto . .
Argentorato .
. . mpm xxIII leugas xv
. . mpm xxvIII leugas xvIIII
. . mpm xxvIII leugas xvIIII.

Brocomago . . . . . mpm xx
2 Concordia . . . . . mpm xviii
3
Noviomago . . . . . mpm xx
4 Wingio . . . . . . mpm xxv
254 1 Antunnaco . . . . . . mpm xvii
2 Baudobriga . . . . . mpm xviiii

codices Abc dfg JLM voP Qns tUy


252 1 om. P || arialbino D, astalbinno s, artalbinno reliqui; ef. p. 238 || xvIII
h, xxvi Ab, xxvii F || leugas] leg vLN, evanid. D, om. reliqui
Urincis] sic D, ueruncis v, uruncis reliqui; ef. p. 349 I mp x D, om
P || leugas x] sic P, leg x JLN, om. reliqui; in numeris error
brissiaco D, briciaco N, bisiago F, frisiaco GT || mpm xxii F, om. P ||
leugas xv] sic P, leg xv JLN, om. reliqui
om. AccMsTvv ll heiueto d, heluteo oQ, elueto P, helucto h ll leugas
om. BfoQn, leg habent reliqui | xviiii] xvIII N, om. BFoQn
om. y, a sec. m. habet L || argentora JL, argentoarato P || xxviii] sic
DJ, xxvIIII reliqui ll leugas] leg DJLP, om. reliqui l xviiii] sic DL,
xvIII J, vIIII P, om. reliqui
253 1 brocomaco acvMsrvr, brocomagno P, brogomaco n, broccomaza D ||
XX om• io

xx F, om. D
xx om- D
; Vingio] sic DP, bingio reliqui ll pro mpm fortasse legendum leug: cf.
p. 371 || xxv om. D
254 1 anturnaco B, antunnago LN, autumnaco fcoPQ, autumnaco D l xxvIII
P, om- D

boudobriga o, baudobrica P, boudrobrica (corr. boudobrica) L, bon


dobrica J, bondobriga Q, boudobrica reliqui; ef. p. 374 || xviii n,
om• D
118 ITINERARIVM PROVINCIARVM
Wess.

254 3 Bonna . . . . . . . mpm xxII


4 Colonia Agrippina . . . leugas ...
5 Durnomago . . . . . leugas vII, ala
255 1 Burungo . . . . . * leugas v, ala
2 Novesio . . . . . . leugas v, ala
3 Gelduba . . . . . . . leugas vIIII, ala
4 Calone . . . . . . . leugas VIIII, ala
5 Veteris . . . . . . leugas vii, Ca
256 1 stra leg. xxx Ulpia.

2 Burginatio . . . . . . leugas vi, ala


3 Harenatio . . . . . leugas x, ala.
—~~J a

4 Item â Lauriaco Veldidena mpm ccLxvi sic

- codices ABc DFg JLM voP Qns tvv


254 3 bonno P, bona Q, uenna D ll mpm xxII om. D
4 agripina ADJM ll légas P, leug D, leg reliqui
5 durnomaco J, dornomago P, durolomagno h, burnomago D: ceterum
haec mansio post pro rime sequentem ponenda videtur | leugas] leg
libri hie et infra ll vii] un s || iala D - "

255 M et 2 post v. 3 collocat P


1 burunco BDFGJP || v11 P || ala om. R
2 Novesio] sic G, nouensio AMTUr, neuesio bc, neuensio DJLopqs,
neuencio N, uenensio F, om. R || leg vII P, om. n
3 gelbuda D, gerduba P, celduba n | v FG, vII P
4
om. GMTUV, colone AcPQhs ll leugas viIII ala om. y
5 vii] sic P, xxi reliqui ll margo L B. || Castra leg.] alage. g. P
256 11 leg. xxx Ulpia] ulpia leg xxx AcFcmoQhsTvv -

2 burcinacio BLNQ, burdinatio D, burginnacio P, burtinatio Fc, burci


natio reliqui; Burginacio Wess.; cf. p. 370 || vii oPQ || ala om. F
3 Harenatio] sic D, arenacio P, haranatio BJ, haranacio LN, aranatio
ceteri; Harenacio Wess. ll ala om. P || inter v. 3 et 4 F habet legione
4 om. D || Item] it h || a] ad AMsTvv || ueldidaena h ll ccLxv Q, dele
tum in P; numeri collecti efficiunt ccLxxii
GERMANIA NORICUM RHAETIA 119
Wess.

256 5 Ovilavis . . . . . . mpm xxvi


6 Laciaco . . . . . . . mpm xxxii
7 Iovavi . . . . . . . mpm xxvIII
257 1 Bidaio . . . . . . mpm xxxIIi
2 Ponte Aeni • . . . . . mpm xvIII
3 Isinisco . . . . . . mpm xx
4
Ambre . . . . .. . . mpm xxxII
5
Ad pontes Tessenios . . mpm xL
6 Parthano . . . . . . . mpm xx
258 1
Veldidena .. .. .. .. . mpm xxIII.
Item a Lauriâco per medium Augusta Winde
licum Usque Brigantia . . mpm cccxI sic

: Ovilavis .
Laciaco . .
.. .
.
. . .
.

codices Abc dfc vLm yop Qns tvr (p. 256 v. 7—p. 258 v. 4 in D legi nequeunt)
mpm xxvi
mpm xxxII

256 5 Ovilavis] sic bdJln, ouislanis o, olilauis N, ouila auis P, ouilanis


reliqui, Ovilabis Wess. || xxvi] sic Dp, xx reliqui; cf. p. 235 249
258 277
iaciaco AfcJLMotvpr, latiaco NQ, iaciato P, laiaco s || xxx111 p.
iouani hs II xviii n, xviiii AcMoQsTvv, xxviiii G
bidatio P || xxxii P, xxxiiii s
pote Ps ll eni vyph || xviiii AccMoQsTvv
hisinisco P, asinisco oQ, Isinisca Wess.
om. o l ambrae L, ambrahe p.
ponte P, potes f ll Tessenios] sic ovv, tesseninos P, tesfenios
AbcfMns, tesfonios GT, tesfennios JLN, teffenios Q
om. P || partano Q
xxii F, xxvII D, xxxIII P
a] ad AmsTvv | Lauriaco] laurico et P, laureaco n || uendelicum Jw
usque] suiue P secundum Suritam, siue reliqui ll brittantia P ll cccxI
om. P; numeri collecti efficiunt cccxii ll B 1 super est mg. B, B xi
super mg. L || sic om. v
4 ouilaius s, ouilanis o, ouillanis Q, Ovilabis Wess. II xvi P, xxxvi v
5 latiaco cwoQns, laciano P, lauiaco F || post Laciaco Q add. imperiale
120 ITINERARIYM PROVINCIARVM
Wess.

258 6 Iovavi . . . . . . . mpm xxVIII


7 Bidaio . . . . . . . . mpm xxxIII
8 Ponte Aeni . . . . . mpm xvIII
9 Isinisco . . . . . . . mpm xx
10 Ambre . . . . . . mpm xxxII

11 Augusta Windelicum . . . mpm xxvII


12 Rostro Nemaviae . . . mpm xxv
13 Campoduno . . . . . mpm xxxII
259 1 Vemania . . . . . . mpm xv
2 Brigantia . . . . . . mpm XXIIII.

3 Item a Ponte Aeni ad Castra mpm cL sic


4 Turo . . . . . . . mpm XLIII
5 Iovisura . .. . . . . mpm LXIIII
6 Ad Castra . . . . . mpm LXII.

codices ABc Dfg JLM NoP Qns tvv


258 6 ioliaui D, iouiani o, iouiaui h, iuaui Q, iouani s
7 bidatio P II xxxII cDP
8 punto Q ll eni JNR, aeneo F
9 asinisco MoQTvv, isimisco c, Isinisca Wess.
10 ambrae L, ambreae P || xxxIII oQh
11 Augusta] augusta mp n ll uindelicus ABcFoJLMNsr II xxvii] sic DP,
xxxvII reliqui
12 nemauite AMTUV, nemauie Jon, memauiae P, uemanie Q
13 camboduno JNPR, campoduno (b superp pr. m.) L II xxxIII acomoQsTvv
259 1 uemaniae vv, uemanie AcMhsT, ueuania N || xIIII o
2 om. o ll brgantia P || xIIII AcMQsTvv
3 a] ad Ams II pontem s, parse Q ll eni JNPn | ad] ad ein P, sic ad
msTvv ll Lx v, om- D ll sic om. ADJLMNPsTvv ll B hic xvIIII sup st
mg. B, BxvIIII super mg. L, recte, nam numeri collecti efficiunt cLxvIIII,
nisi v. 6 cum Schotto reposueris xliii
4 toro FG, turro Q ll III A, xLii Q
5 LxIIII om. D0Q

6 LxII (corr. al. manu xLIII) B, Lxii: L, om- poQ


RHAETIA PANNONIA 121
Wess.

259 7 Item a Ponte Aeni Veldidena mpm xc sic


Albiano . . . . . . mpm xxxVIII
Masciaco * . . . . . mpm xxvi
40 Veldidena . . . . . . mpm xxvi.

41 Item ab Hemona per Sisciam Sirmi


12 usque . . . . . mpm cccxxv sic
13 Praetorio Latovicorum . . mpm xxxIIII
14 Novioduno . . . . . mpm xxIIII
260 1 Quadrata . . . . . . mpm xxviII
2
Siscia . . . . . . . mpm xxVIIII
3 Varianis . . . . . . mpm XXIII
4 Menneianis . . . . . mpm xxvi
5
Incero . . . . . . . mpm xxvIII
6 (sed mansio Augusti in praetorio est)
codices abc dfc JLm Nop Qhs rwv (p.259 v. 7—10 in D legi nequeunt)
259 7 a] ad AmsTvv | pontem s ll eni vw || ueldidana cn, uel diana s ||
mpm xc sic om. P
8 albiancon P || xxvIII p, xxvIIII f
9 mastiaco P, masciano h || xxvII aMoQTvv
40 uel didana h || xvi accMoQsTvv
411 ab hemonia bcfoJLys, ab emona Q, ab hemonio h, adedona P; cf. p.
129 || sisoiam acMsTvv, sesoiam c, sis sisciam P, sitam Q, sescia o
|| syrmi v
12 usque om. P || cccxxv] sic pr. L; constat ratio; cccxI sec. I. et reli
qui ll B xv sup. mg. L || sic om. P -

43 pretorio c.voQhs ll latonicorum fc, latumuicorum acMsTvv, lateu


korü D
14 mouiduno t | xxIIII (corr. sec. manu xxxIIII) L, xxvIII p, xxx reliqui
260 1 quadrato P
om. P || sitia Q
XXXIII P

: manneanis P, mennianis Q
Inicero Wess.
Augusti] à P ll pretorio voQh, Ttono M, praetono T ll est om. F
ITINERARIVM PROVINCIARVM

Picentino . . . . . mpm xxv


Leucono . . . . . . mpm xxvi
Cirtisa . . . . . . mpm XII

Cibalis . . . . . . . mpm xxII


Ulmos . . . . . . mpm XXII

Sirmi . . . . . . . mpm xxvi.

4
Item a Vindobona Poetovione mpm cLxxxIIII sic
5.
Aquis . . . . . . . mpm xxvIII
6 Scarabantia . . . . . mpm XXXI
7 Sabaria . . . . . . mpm XXXIIII
8
Arrabone . . . . . . mpm xx
9 Alicano . . . . . . mpm xL
262 1 in medio Curta
2
Poetovione . . . . . mpm xxxI.

codices ABc DFG JLM voP Qns Tvv


260 7 Picentino] sic P, picentiano D, peccentino h, pezetinò Q, pecentino
reliqui ll mpm xxv om. D || 13 hic xvIIII super sunt mg. B
om. P || uirtisa D, carosa oQ, cirosa AGMTUV; p.268 Cirtisia II xii]
sic FR, xx Q, xv reliqui
261 1 Cibalis] sic DFP, cinalis o, ciualis reliqui; Cibalas Wess.
om. o ll XXII] sic P et pr. L, xvi D, xxxII sec. 1, et reliqui
sirma JLN l xxIII AccMoQsTvv
: a] ab L || uindobono AcfcJMyPh, uindebono T, uindebona vr, uin
debuna Q, uindobolno s || , poetauione Fo, poetouiono n, petouione
4JM0PQT, petauione vv || cLxxxIIII] constat ratio; xxvi D, cli P,
cLxxxIII GRT, DxxxIIII b || sic om. DP
XVIII d 6 sarabantia P l xxI B -

sauaria JLN, sarabaria accMsTvv, scarabaria o, sciarabaria Q || xxxim


Do, xxxx Q
arrabonae N || xvIII DP 9 italiacano D
curia D
petouione J, petauione oQ, petauiono Amtvr, poetauione FG, poe
tauiono n, poetouiono s
PANNONiA 123

Item a Poetovione Carnunto mpm cLxiiii sic


Halicano . . . . . . mpm xxxi
Salle . . . . . . . mpm xxx
Sabaria . . . . . . mpm xxxi

Scarabantia . . . . . mpm xxxiiii


Carnunto . . . . . . mpm xxxviii.

A Sabaria Bregetione . . mpm cii sic


Bassiana . . . . . . mpm xviii
Mursella . . . . . . . mpm xxxiiii
263 1 Arrabona . . . . . . mpm xx

Bregetione . . . . . . mpm xxx.

A Sabaria Acinquo . . mpm CLxvIIII sic

codices Abc dfg JLM NoP Qns tvv


262 3 om. p | petouione vl (o super pe pr. m. L), petauione amoQT, pa
tauione fo, poetauione n ll clxiiii] sic D, recte; cLxx o, cLxxxIIII
F, cLxxIIII reliqui ll B hic x minus sunt mg. B, x min; mg. L ll sic om. n
om. P ll hilicano FG, halicrano Q, heclicano AmsU, hedicano nv, hae
clicano c, heclitano T
sallae c, salla h, sellae F
sauaria P, sauciua AcsUv, saucuia M, sauaiua BLN, sauaina o, sau
auia fQn, saucina o, sauciIIa 7, saua... D, sauaiIIa v | xxx D
Scarabantia] sic DP, scarauancia m, scauarantia N, scarauantia reliqui
II xxxIII oQ, om- N -

carunto P || xxvIII D, xxxIIII F


9 —p. 263 v. 2 n collocat post A Sopianas p.264 v.1
scabaria o, sararia h ll bregecione b, breiecioné D, brecentione P, bar
gitione q | cii] recte || sic om. P
410 basiana Q ll xvii Q, xviiii DF -

11 mopsella D, murcella N, mursela of, aursella T || xxx.... Q


263 4 arrabonia D, arabona o
bregitione B, bargitione Q, bregatione h, breiecione D, brecentione p
A Sabaria] assabaria D, item a sabaria h ll acineo P, aquinquo (corr.
acinquo) c, quinqo F, cinquo o, aquinquo ceteri | clxviiii] recte;
124 ITINERARIVM PROVINCIARVM

VVess.

263 4 Mestrianis . . . . . . mpm xxx


5
Mogentianis . . . . . . mpm xxv
6
Caesariana . . . . . . mpm xxx
7 Osonibus . . . . . . mpm xxvIII
8
Floriana . . . . . . mpm xxvi
9 Acinquo . . . . . . mpm xxx.

264 A Sopianas Acinquo . . mpm cxxxv sic


Ponte sociorum . . . . mpm xxv
Walle Cariniana . . . . mpm xxx
Gorsio sive Hercule . . mpm xxx
Iasulonibus . . . . . mpm xxv
Acinquo . . . . . . mpm xxv.

7 – Item a Sopianas Bregetione mpm c sic


codices abc dfg JLM Nop Qns tvv
cxLxvIIII (corr. cLxvIII.) L, cLxvIII fopQ || hic B 11 super mg. B,
B xxvi minus mg. L || sic om. WP
263 mestianis oQ, mesirianis p 5 mocontianis. D, megentianis oq
6 Caesariana] sic DP, caesaria Fo, caesarea bclysvr, cesarea AJMoRT,
cesaria Q
a sec. m. habet L || xxvIIII P, xxx Q, xxxvIII b
xxvi] sic DP, xx... Q, xxvIII reliqui

264 : acinco P
sopiana ro, sapianas n, Sopianis Wess. || post Sopianas n collocat
p.262 v. 9—p. 263 v.2 || acinco P || cxxxv] recte; cxxv DPR II sic
om• pra

punte Q || sotiorum fc l xx... Q


xx v, xxv P
; gorcio N, gursio AccMhtU, cursio sy, corsio f ll Hercule] sic d, er
culi P, helcul s, hercul reliqui
iasrilonibus fc, iasolonibus Qf || xx.. Q
6 om. P || acinco D || xxv... Q -

a] ad AfoMoQsTvv ll Sopianis Wess. ll bregitione bog, bregétione


(linea a corr.) c, breiemone P || c] recte; cx P, om- D ll sic om- D p
PANNONIA 125

Wess.

264 8
Iovia . . . . . . . mpm xxxii
9 Fortiana . . . . . . mpm xxv
265 1 Herculia . . . . . . mpm xx
2 Floriana . . . . . . mpm xv
3
Bregetione . . . . . . mpm VIII.

[De Italia per Istriam in Dalmatias.]


Item a Siscia Mursa . . mpm cxxxIIII sic
Varianis . . . . . . mpm xxIIII
Aquis Balissis . . . . mpm xxxi
Incero . . . . . . . mpm xxv
Stravianis - - - - - mpm XXIIII

Mursa . . . . . . . mpm xxx.

codices ABc DFG JLM Nop Qns tvv


louia D || xxII s, om- D
Fortiana] sic DP, curtiana fg, gurciana o, gurtiana reliqui || mpm
xxv om- D

om. P || herculea DQ, herculiana hv l| mpm xx om. D


om. P || mpm xv om- D -

bregentione bJLNI, beregitione o, beragitione Q, bregentiane cs,


breietione P || xIII (corr. vIII) y, om- D
ytalia J || Istriam] sic fcQ, stria P, histriam reliqui II dalmacias NT,
dalmatia P -

Siscia] sic Dpn, sciscia fc, sitia Qs, cicia N, sieia reliqui | post Sis
cia D add. in | mursam BcJLNoQa ll cxxxIIII] recte; cxxxIII n ll B,
1 min mg. L || sic om. Pvv
XXII P, XXIII D

basissis GMTvv, basissis (corr. balissis) c, uallissis D, ualissis R, ba


sillis F, balisis Q ll xxxi] sic P, xxx reliqui -

incaero D, nicero P, initero oQ, inicero (corr. lincero) c, inicero re


liqui; cf. p. 260
strambianis D || xxxIIII QR
musa n ll xxIIII v
126 ITINERARIVM PROVINCIARVM

VVess.

265 11 A Poetovione Siscia . mpm c sic


12
Aqua viva . . . . . mpm XVIIII
266 1
Pyrri . . . . . . mpm xxx
Dautonia . . . . . . mpm XXIIII
Siscia . . . . . . mpm xxvii.

A Sabaria Windobona . mpm LxxxVIII sic


Scarabantia . . . . . mpm xxxIIII

: Muteno
Vindobona .
. .
. .
. .
.
.
.
. mpm xvIII
mpm xxxvi.

8 Item ab Acinquo Crumero quae castra consti


tuta Sunt . . . . mpm XLII sic

codices ABc DFG JLM NOP QR s Tvv


265 11 Poetovione] sic DP, poetauione hcyns, petauione (corr. pr. m. poe
tauione) L, petauione AJMotvv, ppetauione Q, patauine FG || sciscia
fc, sitia Q, sicia J ll c] recte; xc P || sic om. DP
42 xvIII Fgh, xxxvIII P

266 M pirri NoQnsrr


Dautonia] sic dpvv, dantona o, daittona h, dautona reliqui
sciscia FG, sitia Q || xvII D, xxIIII R
sauria D || Vindobona — sic om. v || uindobonia bfcJ, uindebona
oQh | Lxxx D, LxxxvIIII FG || B 1 min mg. L || sic om. p.
xxxIII[1 add. sec. m.] L
moteno J, moteno (corr. pr. m. muteno) L, mirteno FG || xvi D,
xviiii F, xxvIII cMoQTvv || B 1 minus mg. B (fortasse ad v. 4 re
ferenda)
uindebona o, uindobonia h ll xxxvi] p.233 v. 8 xxII.
ab] a F, om. G || Acinquo] sic D et corr. c, cinquo FJ, iconquo vel
aconquo b, icunquo o, iunquo Q, acino P, icinquo reliqui || quae]
sic FG, que ceteri -

sunt] sic P, sintio BJLNh, sincio acs, sinia (corr. sinio) D, sentio
oQTvy, scintio FG, sencio m || xLII] recte; xLIII P, xLIIII n, om- D
ll sic om. DP
PANNONIA 127
Wess.

266 10 Ulcisia castra . . . . mpm viiii


4M
Cirpi mansio . . . . . mpm xii
42 Ad Herculem castra . . mpm xII
13
Salva mansio . . . . . mpm viiii.

14 Item a Sirmio Carnunto mpm cccxi sic


267 M. Ulmo . . . . . . . mpm xxvi
2
Cibalis . .. . . .. . mpm xxiiii
3 Mursa . . . .. . . mpm xxii
'4 Antianis . . . . . . . . mpm xxIIII
5
Sopianis . · · · · · · mpm xxx
6 Ponte Mansuetina . . . mpm xxv
7 Tricciana . . . . . . . mpm xxx
8
Cimbrianis .. . . . . . . mpm xxv
9 Crispiana . . . . . mpm xxv
10
* Arrabona . . . . . . . . mpm xxv
11 Flexo . . . . . . mpm xxv

codices abc pro JLM NoP Qns tvv (inde a p. 267 v. 8 deest s)
266 10 ulcisio oQtvr, uicusia D || castra om. o ll viii n, xviii D
11 cyrpi y
42 om- n ll hercule d, ercule P || cast d
43 solua BFJLypn, quod fortasse melius | masio n
14 sirmi acFoLMvoQsT, syrmi vv, biromi r || carunto w || cccxi] ratio
constat; cccxl. AcDMoQnstvr, 34 G || sic om- PR
267 1 xXv ra -

xxvI Q
Mursa] sic DFGP, muta oQ, mura ceteri
ancianis AbcFcJmhsTvw, mutianis Q
scipianis J, supianis v

; mansuetiana D, mansretiana P
trictiana BNR, triciana J, triccana D, triceiana s
cinbrianis LN, cymbrianis Q, cumbrianis n
crispina o, crispianas h ll xxx p.
1 0 arrabo P
128 ITINERARIVM PROVINCIARVM

Wess.

267 12 Carnunto . . . . . . mpm xxx.

13 Item a Sirmio Salonas . mpm ccLxxvi sic


-
268 1 Budalia . . . . . . . . mpm vIII
2 Spaneta . . . . . . mpm vIII
3 Ulmo . . . . . . . . mpm x
4 Cibalis . . . . . . mpm xxII
5 Cirtisia . . . . . . mpm xxIIII
6 Urbate . . . . . . mpm xxv
7 Servitti . . . . . . mpm xxIIII
8 Ad Ladios . . . . . . mpm xxIIII
269 1 Aemate . . . . . . . mpm xvIIII
2 Leusaba . . . . . . mpm XIII
3 Sarnade . . . . . . mpm xvIII
4 Silviae . . . . . . mpm xxIIII
5 Pelva . . . . . . . mpm xvIII
6 Aequo . . . . . . mpm xvII

codices abc dfc.JLm yop QRT vv


267 12 camnunto M, carnuntio P II xxv p.
43
salonai m || ccLxxvi] constat ratio; ccLxxxIIII P, ccLxxv[i add.
sec. m.] L, om- D ll sic om- DfgpQ
268 2 hispaneta bcdfJLyn II vII P
Ulmo] sic DP, umos o, ulmos reliqui
ciralis J, ciualis P || xII oQ, xxi FG
cutisia o, citisia P, cirtasia R, Cirtisa Wess. ut p.260
urbatae bc
seruito A, seruitei GMTvv, seruuti o, serüti F, scruitti v II xxiii y

2 69 emate acJMyoQtvv l| xvIII BDP, xxvIIII w


Leusaba] sio P, leusitia D, leusaria oQ, leusaua reliqui II xII D
sarnadae AcfcLm, sarnada D, sarnacle tv, sarmaclae v
siluie JMyQnt, siluiatae re, scline o, salute D, saluie p fortasse
recte II xxIII d *.

6 equo vwn II xviii n


PANNONIA ILLYRICUM 129
Wess.

269 7 Salonas • • . . . . mpm xxi.

270 1
Item ab Aquileia per Istriam (extra mare) Sa
2 lonas . . . . . mpm cxcvIIII sic
3
Fonte Timavi . . . . . mpm xii
4
Tergeste . . . . . . mpm xII
271 M
Ningum . . . . . . mpm xxvIII
2 Parentium . . . . . mpm xvIII
3
Pola . . . . . . . . mpm xxxi
(Traiectus sinus Liburnici Iader us
que . . . . stadia ccccL)
Elandona . . . . . . mpm xx
Arausa . . . . . . mpm xx

Praetorio . . . . . . mpm xxx


Tragurio . . . . . . mpm xvi
Salonas . . . . . . . mpm XII.

codices ABc DFG JLM NoP QnT vv


269 7 om. P || huc titulum De Italia per Istriam in Dalmatias a p.265 v. 4
transtulerunt Sur. Wess.
270 M. Item om. v ll Istriam] sic D, stria P, histriam reliqui | extra] ex
AMtvv ll extra mare om. DJNP, a sec. m. versibus interpositum habet
L. fiunt autem cxcr1111 milia passuum extra mare, id est praeter
traiectum ccccL stadiorum
ci P, cxcvIII FG, om- D ll B super est mg. b || sic om. Dn
forte D || timmaui P, troiani J, omaui Mtvv ll xv b
tergesius D
271 nigum N
parentum B || xxvIII D
Polam Wess. ll xxi acDMoQTvv
2 72 iadaer B, iades h 2 stad D
blabona D
pretorio cDJoQh, praeterio A -

traiurio D, tagurio N || xv DP, xxi o


salones h ll XII] sic P, xiIII D, XIIII (corr. xiii) c, XIII reliqui
9
I30 ITINERARIVM PROVINCIARVM.

VVess.

272 8 Ab Aquileia per Liburniam


Sisciam . . . . . mpm ccxIII sic
273 1 Fonte Timavi . . . . . mpm XII
2 Avesica . . . . . . mpm XII
Ad Malum . . . . .. . mpm XVIII
Ad Titulos . . . . . mpm xvII

Tharsatico . . . . . . mpm XVII


Ad Turres . . . . . mpm xx

Senia . . . . . . . mpm xx '


274 Avendone . . . . . mpm XVIII
Arupio . . . . . . . mpm x -

Bibium . . . . . . mpm x
Romula . . . . . . . mpm x
Quadrata . . . . . . mpm XIIII
Ad Fines . . . . . . mpm XIIII
Siscia . . . . . . . mpm XXI.

codices abc dfg JLm Nop QnT vv (inde a p. 273 v. 2 deest a)


272 8 Ab] item ab n || lyburniam BL, limburniam P, liburnia q
scisciam fo, sicciam J, siscia P || mpm] supersunt m. p. h ll ccxIII]
recte; cxIII acmoQTvv, ccx.III L, xii P || B hic IIII super sunt mg.
E, B, IIII super mg. L
273 tIIIIIaui J ll XII] sic DP, xvi reliqui
abaesica D, anesica FG
xIII P, xvIIlI FGJ, xxIII D
XII P, xvIII h
tarsatico oQ, tarratico P || xvi D, xvIII n
XXIIII p.

274 abendone p || xvII P


aurupio cMoQTvy, auropio n | xx v.
bubium n, bilbilim f
Quadrata] sic DFGJP, quadranta reliqui II xxIII D
XXIII D

Siscia] sic d, sisciae cGLPU, scithiae F, siscie reliqui


PANNONIA RHAETIA ITALIA NORICUM 131
VVess.

274 8 Item ab Augusta Vindelicum


9 Verona . . . . . mpm ccLxxII sic
275 1 Abuzaco . . . . . . mpm xxxvi

2 Parthano . . . . . . mpm xxx


3 Veldidena . . . . . . mpm xxx
 Vipiteno . . . . . . mpm xxxvi
5 Sublavione . . . . . mpm XXXII

6 Endidae . . . . . . mpm xxIIII


7 Tridento . . . . . . mpm XXIIII

8 Ad Palatium . . . . . mpm xxIIII


9 Verona . . . . . . mpm xxxvi.

276 1 Item ab Aquileia Lauriaco mpm ccLxxii sic


2 Viam Beloio . . . . . mpm xxx
3 Larice • • • • • • mpm xxIIII

4 Santico . . . . . . . mpm xxIIII ,

codices bcD FGJ LMN OPQ RTU V


274 8 uendelicum bc, uindeliciorum FG, uindiculum Q
9 ueronam Fgo, ueronem Q, uerrona P ll ccLxxII] recte; cLxii P,
ccLxII D || sic om- D -

275 1 abuzam P, abtizaco J, a busaco N


2 parchano MoTUV, partano P, pastano h
3 om. P || ueldidaena c, uendidena h
4 uitipeno D, uipeteno mhTvv | xxxII oQ
5 xxIIII OQ
6 om. o II endide cFGJMNnUv, endidei B, enddae D, eudide Q
8 om. oQ || xxxIIII D
9 berona D || xxvI oQv, xxxIII f, xxxvII D
276 1 Item habent Pn, om. reliqui; Iter Wess. || aquilega P || laureaco n,
marico P || ccLxxII] recte; ccxxII m, om. D || sic om. DPv
2 viam ab alia manu ut videtur P || beleio D, bellono P
3 lacire DP, larico TUV
4 xxIIII] sic DLNh, xxvII reliqui
9*
132 ITINERARIVM PROVINCIARVM

VVess.

276 5 Viruno . . . . . . mpm xxx


Candalicas . . . . . . mpm xx
Monate . . . . . . . mpm xxx
Sabatinca . . . . . . mpm XVIII
Gabromago . . . . . mpm xxx
277 1 Tutatione . . . . . . mpm xx
Ovilavis . . . . . . mpm xx
Lauriaco . . . . . . mpm XXVI.

A Brigantia per lacum Mediolanum


usque . . . . . mpm cxxxvIII sic
Curia . . . . . . . mpm L -

Tinnetione . . . . . mpm xx
Muro . . . . . . . mpm xv
Summo lacu . . . . . mpm xx
278 Como . . . . . . . mpm xv
codices BcD FcJ LMN oPQ ntv v.
276 uirundo DP

:
8
candalicos D, candilacas F, caudilacas c, candicas oQv
Monate] sic dp, montana reliqui
sabbatinca D, sabatinea FG, sabantinca v | xxviii D, xxIII malit
Mannertus
Gabromago] sic DP, gabrumago reliqui
277 om• p.

olilabis P, Ovilabis Wess. ll xx om. D


laurico d || xxvi om- D
drigantia D, fricantia P || mediolanium blh, mediolani D
usque om. D || cxxxvIII] eandem summam numeri collecti efficiunt;
cxxxvIIII F, om. D || sic om. DP
xxx oQv
tinetione D ll xx om- D

: xII R, om- D
Summo lacu] sic P, summo laco brcvi,Nm, summu laco c, commolaco
D, summaco MoTvv, suminaco Q || xx om- D
278 1 cumo p || xII n, om- D
NORICUM RHAETIA 133
VVess.

278 2 Mediolano . . . . . . mpm XVIII.

Alio itinere a Brigantia Comum mpm cxcv sic


Curia . . . . . . . mpm L
Tarvesede · · · · · · mpm LX

279 1
: Clavenna . . . . . . mpm xv
Ad lacum Comacenum . . . mpm x
Per lacum Comum usque . mpm Lx.

Item ab Aquileia per compendium


Veldidena . . . . . mpm ccxv sic
Ad Tricensimum . . . . mpm xxx
Iulia Carnico . . . . . . mpm xxx
Loncio . . . . . . . mpm XXII
Agunto . . . . . . . mpm XVIII
280 Littamo . . . . . . . mpm XXIII

codices Bcd fc.v LMN oPQ htU v


278 xxxvIII F, om- D -

3 Alio] item alio D || bricantia B, brigantio o ll comun B, como oQ ll


cxcv] recte; cxc[v add. sec. m.] L, cxcvi G ll B x super mg. L, sed
erasum | sic om. p
curi h
taruesedo D
Il p.

comacinum JLN, commatinum D, comanicum P


279 comm B, comâ D ll usque om- D l Lx om. v
conpendium BD
ccxv] recte; ccv P, ccxvi N || sic om. Ph
Tricensimum] sic DP, tricessimum Q, tricesimum reliqui
om. P ll iulio DQ
lontio cMoQhTvv, langio D, longio P || xII F, xxi G
xvII ccMoQTvv
280 littama p, littanio Mrvr, lutanio oo | xxiiii oxorvr
v
134 ITINERARIVM PROVINCIARVM

VVess.

280 2 Sebato . . . . . . . mpm XXIII


3 Wipiteno • • • • • • mpm XXXIII
4 Veldidena . . . . . . mpm XXXVI.

5 Ab Opitergio Tridento . mpm cx sic


6
Ad Cepasias . . . . . mpm xxVIII
7 Feltria . . . . . . mpm XXVIII
8
Ausugo . . . . . . . mpm xxx
28 1 1 Tridento . . . . . . mpm XXIIII.

2 Item ab Aquileia Bononiam mpm ccxvII sic


3 Concordia . . . . . . mpm xxxI
4 Altino • • • • • • mpm xxxI
5 Patavis . . . . . . . mpm xxxII
6 Ateste • • • • • • mpm xxv
7 Anneiano . . . . . . mpm xx
codices BcD fc.J LMN oPQ RTv v.
280 2 sebatto M, sabato oQa
3 uipeteno cmhTvv, uipereno oQ, utpiteno D l xxIII oQh, xxxIIII P
4 xxvI oPQ
5 Ab om. fcM ll Opitergio] sic DP, upitergio Lyn, upitercio J, ubiter
gio B, utergio GmroQrvv, uigio c, om. F || cx] recte; xc oQn, cvIII P,
cvIIII D ll sic om. P
6 cerasias DP l| xvIIII h, xxxiIII P .

7 fletria P
8 ausuco D || xx h
281 1 xvIII D, xxxIII (?) o, xxxIIII P
2 item om. FG || bononia P ll ccxvI1] sic pr. L, recte; cc P, ccxv rr,
om. D, ccxvi reliqui ll B 1 super mg. BL || sic om. DP
3 xxxv P
4 om. P
5 xxII P

6 atteste J || xxII h, xxxv Q, om. D


7 Anneiano] sic DP, anciano N, anetiano fg, antiano oQ, aneiano reli
qui | xi H, om. D
RHAETIA ITALIA 135
Wess.

281 8 Vico Variano . . . . mpm xvII


9 Vico Sernino . . . . . mpm xx
282 1 Mutina . . . . . . mpm xxIII
2 Bononia . . . . . . mpm xvIII.

A Verona Bononia . . mpm cv sic


Hostilia . . . . . . . mpm xxx
Colicaria . . . . . . mpm xxv

: 8
Mutina . . . . . . . mpm xxv
Bononia . . . . . . mpm xxv.

A Vercellis Laude . . . mpm Lxx sic


9 Laumello - - - - - mpm xxv
283 1 Ticino . . . . . . . mpm XXII
2 Laude • • • • • • mpm XXIII.

A Cremona Bononia . . mpm cxII sic


codices bcd FGJ LMN opQ htv v.
281 8 xvIII FGPR, om- D 9 om. p ll sermino h, feruino f
282 M motina bh, motino cMoQrvv ll xIII P, om- D -.

xvIII om. D; infra v. 7 et p. 99 127 283 287 xxv


om. h ll A] iter ab FG || ueronia D, aquileia F || bononiam oQ, be
: nonia P || cv] recte; om. o ll sic om. poP
om. h ll ostilia oQ
om. h M coligaria D, colocaria gMorvv, colocatia Q II xxxv d

: om- oQh ll mutiana P 7 om. h


Vercellis] sic PR, uercellas (corr. uercellis) c, uersellis fo, uercelis
Q, uercellas reliqui | laudae B || xIII Q, Lx ccMopT, om. D || sic
om- DPQ
om. Q ll laumellio h || xxv1 d
283 1 om. Q || licinio P || xxv DF 2 om. Q || xIII bcFoMontvv, om- D
A om. Q ll cremonia D, cremonam Q ll bononiam fcoQv, bonoia m,
bonona (corr. bononia) c, om. p ll cxIi] recte; c. xii L, LxxxvIII P,
om. D ll B x super sunt mg. bl ll sic om. dJn
136 ITINERARIVM PROVINCIARVM
Wess.

283 4 Brixello . . . . . . mpm xxx


Regio . . . . . . . mpm XL
Mutina . . . . . . mpm xVII
7 Bononia . . . . . . mpm XXV.

Item a Faventia Lucam . mpm cxx sic


In Castello . . . . . mpm xxv
284 Anneiano • • • • • mpm xxv
Florentia . . . . . . mpm XX
Pistoris . . . . . . mpm xxv
Luca . . . . . . . mpm xxv.

5 Item a Parma Lucam . mpm c.

Via Clodia.

Item a Luca Romam per Clo


diam . . . . . . mpm ccxxxVIIII sic
285 1 Pistoris . . . . . . mpm xxv

codices bcd fc.J LMN oPQ htU v


283 xxxII P, om- D 5 xII P, om- D
mutiana P ll xvII] sic D, xxIIII f, xxv FG, xxvII reliqui
bonoia n ll xxII n, xxvI P
fauencia Jn, fauentiam o ll luca BcJLMNPH, lucca fc ll cxx] recte;
cxv P, cxxII h || sic om- P
284 canneiano J, aneiano MoTvw, aneano Q, anneiono h || xxII a
forentia BccLMNRTU 3 om. D || pistores BcfgMoQhTvv
lucca fc, leuca J || xxII D
a om. F || Parma Lucam] per me lacü F, permelaca bcJLMNPR | B.
mg. Ib

Via Clodia ante mpm c versu 6 collocat P || glodia D, clodia romä w


glodiam b
ccxxxvIIII] sic pr. L, recte; ccxxxv Q, ccxxxviii reliqui ll sic om
DPQn II B. super est mg. B, B 1 super mg. I.
285 1 pistores BcFcMoQntvr, pirtoris D II xxii n, om. P
ITALIA 137
vvTess.

2S5 2
Florentia . . . . . . mpm xxv
Ad Fines sive Casas Caesarianas mpm xxv
Arretio . . . . . . mpm xxv
Ad Statuas . . . . . . mpm xxv

286 1
: Clusio

Vulsinis
.

.
.

.
.

.
.

.. .
. .

.
mpm XII
mpm xxx
Foro Cassi . . . . . mpm xxvIII

Sutrio . . . . . . . mpm xi
Baccanas . . . . . . mpm XII
Roma . . . . . . . mpm XXI.

6: . Item a Roma Foro Clodi mpm xxxII.

Item ab Arimino Dertonam mpm ccxxvIIII sic


Curva Caesena . . . . mpm xx
287

: Foro Livi . . . . . . mpm XIII


Faventia . . . . . . mpm x

codices bcd fcJ LMN OPQ RTU v


285 florentiam D l mpm xxv om. P
sine MT ll cesarianas cvQh, cesareanas o, cesarmas D, caesareanas Fo
aretio MNOQRTvv, ad retio P
closio MoQTvv
286

i
7
uulfinis MTvv, ulsinis Q, uulsinus n
forma D, Forum Wess. ll cassis P, casi Q
futrio c || xII oQ, xv P
daccanas cMTUy

om. y || a om- oQ || forü fg || clodii bcMhTvv, cludii oQ, claudii ro


II xxxi F

arimine fo, ariminum P, arimiano v || dertona Ph | ccxxvIIII] recte;


ccxxIIII B. || sic om. DP -

curba D || Caesena] sic BDN, cuesena P, cesena reliqui


287 1 foto MTv || liuii o, libi P, iuli MQ, iuli (corr. iulij) c, iulii Fchv, uili
Tv ll xvI F
fauencia n
138 ITINERARIVM PROVINCIARVM
VVess.

287 3 Foro Corneli . mpm x


4 Claterna . . mpm xIII
5 Bononia . . mpm x
6 Mutina . . mpm xxv

7 Regio . . . mpm xvIII
8 Tannetum . mpm X.
9 Parma . . . mpm VIIII
288 1 Fidentia . . mpm xv
2 Florentia . . mpm x
3 Placentia . . mpm xv

4 Comillomago . . . . . mpm xxv


5 Iria . . . . . . . mpm xvi
6 Dertona . . . . . . mpm x.

289 1 Item a Luca Pisis . . . mpm XII


2 Item a Luca Lune . . . mpm XXXIII.

codices bcD fgJ LMN oPQ hrv 7


287 3 fero D || cornelii Fgnv
4 Claterna] sic DP, clacerina BFcJLR, clacerima cMrvy, clateruna o,
claterima Q, calcerina N
mutena Q ll xv F, xxII R
tanetum MoQtvv, Tanneto Wess.
vIII DFJP

288

; xII h, xxv F
XXvI g.

-

Comillomago] sic vLP, comilomago D, conullo mago N, cumillomago


proh, cümillo mag° V, cumillomagno cMo, cümillo magno TU, cum
mulo magno Q ll xv c, xxII h; xxvi poP -

tria Q || xIII h, xxvi MQTvv


289 M pessis p, pasis n, pissas F, Pisas Wess. ll x P, xv comoQtvv
Lune] sic bcJLMoQh, lunae reliqui | xxxiii] xII h, xxiii c, xxxII d,
xxxIIII 0Q
ITALIA 139
Wess. ~_

289 3 Via Aurelia.

4 A Roma per Tusciam et Alpes maritimas Are


, 5 latum usque . . . mpm dccxcvi sic
290 1 (Loria” . . . . . . . mpm XII
2 Ad Turres . . . . . mpm x
3 Pyrgos . . . mpm XII
291 1 Castro novo . . . . . mpm vIII
2 Centum cellis . . . . . mpm vIII
3 Martha . . . . . . mpm x
 Forum Aureli . . . . . mpm xxIIII
292 1 Cosam . . . . . . mpm xxv
2 Ad lacum Aprilem . . . mpm xxII
3 Salebrone . . . . . mpm XII

 Manliana . . . . . . mpm vIIII


5 Populonio . . . . . mpm XII
6 Vadis Volaterranis . . . mpm xxv

codices Bcd FoJ Lmy oPQ nrv v (p.292 v. 2 —p. 300 v. 9 om. Lv)
289 4 A om. Q ll thusciam fo | alpas c, alpis D || marittimas Q ll arala
tum D -

5 dccxcvi] eandem summam efficiunt numeri collecti; ccxcvII D,


Dccxxvi JN, DccLvIIII (corr.' sec. m. DccxcIII et mg. B, fa!) L,
Dccxcv P ll sic om- D
L 290.1 lorio b, ioria h || hostia mg. N al. m. ll xx oQ
2 Ad] at p, om. P
I. 3 Pyrgos] sic BJLh, purges D, purgos P, pirgos reliqui ll x1 f
291 M vIIII D, om. J 2 celis q | vIII] sic D, v reliqui
| 3 matha Dn, marca o, marta P, marcha Q -

i 4 aurelii nvv | xxiiii] sic p, xiii F, xm reliqui


}
292 1 cosani oQTvv ll xxII n 2 — p. 300 v.9 om. LN || xII n, xx v.
3 saleprome bF, salebronem P || xxII oQ
4 aanliana (corr. manliana) c, coanliana J
5 populorio F, populonia c, populonium DP || xvIII D
6 Volaterranis] sic D, uolaterrenis P, ualaterris vn, uolaterris reliqui ll
i xxII BcgMoQTUv, xxIII n
140 ITINERARIVM PROVINCIARVM
VVess. -

293 1 Ad Herculem . . . . mpm xvIII

2 Pisae . . . . . . . mpm XII


3 Papiriana . . . . . . mpm XI
 Lune . . . . . . . mpm xxiIII
5 Boaceas . . . . . . mpm XII
294 1 , Bodetia . . . . . . . mpm XXVII .

2 Tegulata . . . . . . mpm XII


3 Delphinis . . . . . . mpm xxi
4 Genua . . . . . . mpm XII

5 Libarium . . . . . . mpm xxxvi


6 Dertona . . . . . . mpm xxxv

7 Aquis . . . . . . . mpm xxvIII


295 1 Crixia . . . . . . . mpm xxx
2 Canalico . . . . . . mpm x
3 Vadis Sabatis . . . . mpm XII

codices bcd Fcv LMv opQ nrv r (p. 292 v. 2— p. 300 v. 9 om. Ly)
293 1 herculam MTUr, hercule P, herculie J || xvIII] sic FP, xvII BcdJa,
xI cMoQTvy
2 Pisae] sic GP, pise DJh, pisse B, pissae F, bise cM0TUV, bisse Q
3 xII GMoQTvy ^

4 Lune] sic D, lunae P, time h, tune reliqui l xxIIII] sic oQ, xxvII
cMTvv, xii reliqui; cf. p. 289 v. 2 et 501 v. 6
5 boacias DJ -

294 1 Bodetia] sic DP, bodecia reliqui | xxi MoQTvv


2 Tegulata] sic P, tecolata BFJn, tecolate c, tezolate cmoQTvr, get.. ata
D, Tegolata Wess.
3 belphinis MTvv, delfinis PQR
4 genue D l xxII F, xxII (corr. xII) c, xxxvi D
5 Libarium] sic D, libanum reliqui: rectius Libarnum II xxvi oQ, xxx111
n, xxxv D
6 dariona D l xxv F, xxvIII D, xxxii h 7 xvIII D
295 1 crissiam h || xxx] sic D, xx reliqui -

2 conalico P -

3 Vadis om. Q | Sabatis] sic fgh, sauatis P, sabadis Q, sabloatis o,


sabbatis reliqui
ITALIA GALLIA 141
VVess.

395 ì Pullopice . . . . . . mpm xii


5 Albingauno . . . . . mpm viii
6 Luco Bormani . . . . mpm xv
7 Costa Balenae . . . . mpm xvi
296 1 Albintimilio . . . . . mpm xvi
2 Lumone . . . . . . mpm x

3 Alpe summa . . . . . mpm vi


4 (huc usque Italia, abhinc Gallia)
5 Cemenelo . . . . . mpm viiii
297 1 Varum flumen . . . . mpm vi
2 Antipoli . . . . . . . mpm x
3 Ad Horrea . . . . . . mpm xii
A Forum Iuli . . . . . mpm xVIII
298 1 Forum Voconi . . . . mpm xii

codices bcd fov LMv opQ nTv v (p. 292 v. 2— p. 300 v. 9 om. LN)
295 4 Pullopice] sic DP, polubice Q, pollupicae J, lollupice c, pollupice
reliqui
5 albngauno c, abingaulo P, albingaulo Q || xviiii c
Luco] sic Dp, loco reliqui | bormaniae d, bormaci P, bormoni Q
7 costo cM, casta o, clasta Q || Balenae] sic Fc, ballenae dvv, balene
Q, ballene reliqui
296 1 om. FP | albintamilio n, albintemilio cMorvv, albintomilio Q
2 lucoone J

3 abpe Mtvr, abpes o, abe Q || suma v | viii oMoQT, om. f


4 om. DJP || huc usque] sic Fo, hinc usque n, husque hic c, usque hic
bmoQTv, usque huc v || abhinc] sic FG, hinc bcMn, nunc QTvv, NC o
|| galea Q
5 cemeleno D, amenelo oQ, cameneleo v, camenelo GMT, Cemnelo
Wess. err. typogr.
297 1 maro Fo ll flumem] sic DP, flumine reliqui 2 antipolim P -•

3 Ad] a Q || orrea by 4 iulii Dfc /nv, uili v | xvII P, xvIIII n


298 1 om. c MoQtvv ll uocani D, uocona F, uoconii c || xii] sic libri omnes,
id est BDFcJph; Wesselingius xxIIII, quod er Planci epistola ad Ci
ceronem (ep. x 17) potius quam er codice ms. Simlerus videtur anno
tavisse
142 ITINERARIVM PROVINCIARVM

VVess.

298 2 Matavonio . . . . . mpm xii


3 Ad Turrem . . . . . mpm XIIII
4 Tegulata . . . . . . mpm XVI
5 Aquis Sextis . . . . . mpm xvi
299 1 Massilia . . . . . . mpm XVIII
2 Calcaria . . . . . .. mpm XIIII
3 Fossis Marianis . . . . mpm XXXIIII

*\
4 Arelate . . . . . . . mpm XXXIII.

300 1 Aliter a Roma Cosa . . . mpm Lxi sic


2 Careias . . . . . . . . mpm xv
3 Aquis Apollinaribu - - mpm xVIIII
4 Tarquinios . . . . . . mpm XII
5 Cosa . . . . . . . mpm xv.

6 Item a Roma per Portum Centum


7 cellis . . . . . . mpm LxvIIII sic

codices Bcd fcJ LMN oPQ htv w (p.292 v. 2— p. 300 v. 9 om. Lv)
298 2 Matavonio] sic DP, mautaonio Q, coatauonio J, mautauonio reliqui
4 Tegulata] sic JP, teg.lata D, tecoleta Q, tecolata reliqui
5 xv BDFJ, xvII G0QTUV - -

299 1 massalia cQ, masalia moTvw, coassalia v


2 calcania cc, calcana moQTUV, calcari h
3 fossa MoQTvy 4 relate Q II xIII P
300 1* Aliter a] aliud iter a Fo, altfa J, alitera m. p. n II Cosa] sio D, coma
p, cosso Q, coso reliqui; Cosam Wess. ll Lxi] recte || sic om. Ph.
2 Careias] sic D, caretas P, cirreias Q, cereias reliqui
3 Apollinaribus] sic DP, apollinaris JQR, apollenaris bcFcMot, appolli
maris v, apollenatus v | xvIII FQ
4 tarquinis FJ, tarquinius P
5 Cosa] sic FP, c. sam D, cusam cmoQTvv, cosaco J, cosam reliqui ll
x1 R, XII Q
6 a om. D || romam D || Portum] totum c | caellis B, celis Q ,
7 Lxvmii] recte; om. dJP || sic om- DJP
GALLIA ITALIA 143

Wess.

300 8 In Portum . . . . . mpm xvIIII


9 Fregenas . . . . . . mpm viiii
301 1 Alsio . . . . . . . mpm viIII
2
Ad Turres . . . . . . mpm IIII
3
Pyrgos . . . . . . mpm XII
4
Castro novo . . . . . mpm viii
5 Centum cellis . . . . mpm viii.

Ab Urbe Ostis . . . . mpm xvi


- - Laurento . . . mpm XVI
- -. Lanuvio . . . mpm XVI.

302 Praen e stina.

Ab Urbe Benevento usque mpm cLxxxvIII sic


Gabios . . . . . . . mpm XII

: Praeneste

Sub Anagniae .
• •

.
• *

.
codices bcd fc.J LMv opQ nrv v.

.
• mpm XI

. mpm xxIIII

300 om. LN | portu DQ || mpm xvIIII] Lxix sic n


om. LN | frecenas D, frigenas J, eregenas Qn
301 X... I D . 3 purgos D, pirgos reliqui ll x d
Castro novo] castremcuo D 5 caellis B, celis Q
hostis (corr. ostie) c, hostiis fo, ortis R, hostis reliqui II B mg. b
laurentio P II x DP, xvII R
lanubio JLN, lanuuiones P, lauiuo v: an Lauinio? || xv ccMoQTvv
302
Praenestina] sic DLTUr, pretina P, prenestina ceteri | post Pracne
t;tina add. mpm xvII o, mpIii I. Motvv, m. p. II Q
Urbe] suprascr. roma c al. m. ll beneuentum Fon, uento P || cLxxxvIII]
ratio constat, sed gf. p. 305 v. 6; cLxxxvII Fg, cLxxxvIII; L, om. D ll
sic om. Dpn | hic B 1 super est mg. F, B 1 sup. mg. .
gabrios bcGMoQtvv, glabrios f
4 preneste Bcro.rMoQnvv

Anagniae] sic BLP, anagnie cMwrv, agnariae D, agnaniae fg, amagine


voQnv ll xxIII Q, xxvIII c
144 ITINERARIVM PROVINCIARVM
VVess.

302 6 Ferentino . . . . . . mpm VIII


303 1
Frusinone . . . . . . mpm vII
Fregellano . . . . . mpm XIIII
Fabrateria . . . . . . mpm III
Aquino . . . . . . mpm vIII
Casino . . . . . . . mpm VII
Venafro .. . . . . . mpm xvi
304 1 Teano . . . . . . . mpm XVIII
2 Alifas . . . . . . . mpm xVII
3 Telesia . . . . . . . mpm xxv
4 Benevento . . . . . mpm XVIII.

Lavicana.
Ab Urbe Benevento usque mpm cLxx sic

: Ad Quintanas . . . . . mpm xv
Ad Pictas . . . . . mpm x
codices pcD fcJ LMN oPQ ntv v et inde a pag. 304 v.1 A
302 perentino P
303 et 2 post 3 collocat N
frisinone P || x. III D
Fregellano] sic DJLNP, fragellano Q, fregelano reliqui | xxIIII P
fabraterias cMtvr, frabaterias o, braterias Q || vi. 1 (fortasse vIII1) D
cassumo a

cenafro P || xIII fg
304 Teano] sic AQ, theano reliqui
om. F || alisas b, alipas P, abfas cQTvv | xvi B, xvIII P >
om. f ll thelesia AcGMOPTvv | xxv] sic DP, xxIII h, xxYI BJLN,
xxvii reliqui «
om• f*

; lauiccama Q, lauicania D, uia lauicana n


:-
beneuentum n | usque om. on | clxx] eandem summam efficiuna , -

meri collecti, sed cf. p. 305 v. 6; Dxx FG, om. DP l| sic om. DP
ad quintana h, ad quantana Q, aquinatanas T, aquitanas c
pietas h, pictanas Q -
ITALIA 145
Wess.

305 1 Compitum . . . . . . mpm xv


2 Ferentino . . . . . mpm vIII

Frusinone . . . . . . mpm vII


Fregellano . . . . . mpm XIIII
Benevento, mansionibus quibus et in Praene
stina . . . . . . . mpm CI.

Latina.

Ab Urbe ad Decimum - mpm x

Roboraria . . . . . . mpm III


Ad Pictas . . . . . mpm xvII

Compitum . . . . . . mpm xv
intrat in Lavicanam.
v.
r.

Salaria.

M. Ab Urbe Hadriae usque mpm CLVI sic

codices ABc pfg JLM vop Qnt vv


305 M competum F, compotum J, cumpitum Q
frenentino AMTvy, frementino oQ
frusione ABcJMNRTUy
Fregellano] sic JLNP, fragellano Q, flagellano d, fregelano reliqui ll
xv P

mansionibus om. N, a sec. m. habet L || quibus om. GoPQTvv | et]


est n, ut oQ ll praenestinam L, prenestina oQh, penestram v
ci] p. 303 v. 3—304 v. 4 numeri collecti efficiunt cxII
Latina] uia latina n
Ab] ib v || ad] a Jy, om. o ll B mg. B || post v. 8 frusinone mp vII
add. B, sed punctis inclusa
om. cMoQTvv ll coboraria P || v1 F
10
om. cMoQTvv ll pietas n | xvIII A
306 1 om. cMoQTvv ll competum F || xII f.
intrat] iter fo, om. Q ll lacicanam FG, lauicana P
Salaria] uia salaria n
dradriae D, adriae ALMPTvv, adrie cJvoQ, adria G, atrie B, atriae F,
10
146 ITINERARIVM PROVINCIARVM

Wess.

306 5 Ereto . . . . . . . . mpm xvIII .


6 Vico novo. . . . . . . mpm XIIII
7 Reate . . . . . . . mpm xvi
307 1 Cutilias . . . . . . . mpm VIII
2 Interocrio . . . . . mpm vi
3 Falacrino . . . . . . mpm XVI
4 Vico Badies . . . . . mpm vIIII
5 Ad Centesimum . . . . mpm x
6 Asclo . . . . . . . mpm XII
308 1
Castro Truentino . . . . mpm xx
2 Castro novo . . . . . mpm XII
3
Hadriae . . . . . . mpm xv.

Valeria.
Ab Urbe Hadriae usque mpm cxLVIII sic
309 1 Tiburi . . . . . . mpm xx

codices ABc DFG JLM NoP QnT vv


hadriam n || cLv1] constat ratio; cL D, cLIII F, cLxvi (corr. cLv) c,
cLxvi (corr. cLvi) L l B x super mg. L || sic om. n
306 5 freto AcGMOQRTUv
rete Q
307 M. vIII] sic P, vIIII D, xvIII reliqui
interoerio FG, inter ocrio L || xvi P
falarino N, filacrino P, . alecromo D, alacrino Q
uido o ll badias Q, baides FG, uadies D || vIII AcGMoQTvv ,
asdo GMoQTvy, asculo R, osclo F
308 Truentino] sic P, tuentino ceteri | mpm xx om. h
Castro novo om. h || costro N || mpm XII om. MoQTvv
hadrie JNoQh, adriae BcP || xII D, om. MoQTvv
4 ualeriam U, uia ualeria m
Urbe] urte Q ll Hadriae] sic AfcU, .. driae D, hadrie cJNorv, ha
drima n, adriae BLMP, adrie Q || usque om. DPRT l cxLvIII] ra'
constat; cxlvii F, cxlviii (corr. cxLv1111) c, clxx n || B hic xi *\
per sunt mg. B, B x super mg. L || sic om- P v
ITALIA 147
Wess.

309 2 Carsiolis . . . . . . mpm xxII


3 Alba Fucentia . . . . mpm xxv
4 Cerfennia . . . . . . mpm XXIII
310 1 Corfinio . . . . . . mpm xvi
2
Interbromio . . . . . mpm xi
3 Teate Marrucino . . . mpm xvII
4 Hadriae · · · · · · mpm XIIII.

5 Flaminia.
6
Ab Urbe per Picenum Anconam et inde Brun
7 disium . . . . . mpm DcxxvII sic
311 1 Utriculi . . . . . . . mpm xLvii
2 Narniae . . . . . . mpm XII

3 Ad Martis . . . . . . mpm xvi


4 Mevaniae . . . . . . mpm xvi

codices ABc DFG JLM Nop Qnt vv


Carsiolis] sic D, casiolos Q, tarsiolos P, cassiolos ceteri, Carseolos Wess.
tucencia N, tuentia o, tucentia reliqui ll XXII F
ceruennia BF, cerfenia Q, cerfinnia P || xII D
xvi] sic P et pr. L, xv D, xxvII F, xvII sec. L et reliqui
XII D

Teate] sic P, theate D, thee AcMoQhTUV, theae BJLN, teae F, te g ||


marucino oQ
hadrie cJNoQav, adriae P || XXIII D, xxIIII BJLNPn
alaminia AM, flaminiae P, flaminea FG, flamina Q, uia flamina a || hic
B x super sunt, hic B. III (v1?) super sunt mg. B
brindisium ABJLMN, brundusium FGoQv, brindisium (corr. brundi
sium) c || post Brundisium ABcDFGJMNQT add. usque
DcxxvII] constat ratio | B. vII minus mg. L || sic om. DP
uitriculi N, ocriculi P, utritculi n | xLIIII DP
narnie cJWo, narnee R, narme AMU, narine T
xvi] sic D, xvIII BFJLNPR, XVII ceteri
om- oQ ll neuaniae D, uemaniae BFLPvV, uemanie cJwh, uemame
AMT, ueniane G
10*
148 ITINERARIVM PROVINCIARVM

VVess.

311 5
Nuceriae . . . . . . mpm xvIII
312 M Dubios . . . . . . mpm VIII
2
Prolaque . . . . . . mpm vIII
Septempeda . . . . . mpm xv
Trea . . . . . . . mpm vIIII
Auximum . . . . . . mpm xVIII

Ancona . . . . . . . mpm XII


Numana . . . . . . mpm VIII
313
Potentia . . . . . . mpm x .
Castello Firmano . . . mpm XXII
Castro Truentino . . . mpm XXIIII
Castro novo . . . . . mpm XII

Hadriae . . . . . . . mpm xv
Ostia Aterni . . . . . mpm xvi
Angelum . . . . . . mpm x .
Ortona . . . . . . mpm XI

codices ABc pfo JLM NoP QRT vv


nucerie cJwoQh, neuceriae D ll xvi oQ
xvIII D 2 proleque h
xv] sic P, vIII D, xIII f, xvi reliqui
traea B || xIIII h, xv1 D
auxinium A, Auximo Wess.
anconam P ll x. III D
potencia J, poten (cia super en add. sec. m.) L
firmanum D l xxII] sic BFJNR, x D, xII (corr. sec. m. xxII) L, XII
reliqui
castello AMoQTvv l| tuentino APR, tauentino J ll xIIII AcGMoQTvy
om. h ll castello AMoQTvv | xxIIII D
hadrie c/yoQm, hidrie P || post v. 5 v repetit triginta versus a p. 308
v. 4 Valeria usque ad p. 313 v. 5 Hadriae
hostia bdfc | Aterni] sic fo, aethi T, eterni vQm, etenni P, aeterni
ceteri ll xv AcoQatvr, xvII c
Angulo Wess.
ortano d
ITALIA 149
Wess.

313 9 Anxano . . mpm XIII

314 1 Histonios •^ mpm XXV

2 Uscosio . . mpm Xv

3 Arenio . mpm XIIII

4 Corneli . . mpm XXVI

5 Ponte longo mpm XXX

6 Sipunto - mpm xxx


7 Salinis . mpm XV
8 Aufidena . mpm XIL

mpm XXIII
315 1 Respa . .
2 Barium . . mpm XIII

3 Arnesto . mpm XXII


4 Gnatiae . . mpm XV
mpm XXI
5 Speluncis
6 Brundisium mpm XVIII.

7 Ab Helvillo Anconam . mpm L sic


Ad Calem . mpm XIIII

codices Abc dfg JLM NoP QnT vv


Anxano] sic J, auxano bcDFLNPn, auxona reliqui
histonias AgmoQTvv, histomos fn ll xv n, xxIII D
2 uscusio D, usofio o, uscofio MQTvv, uscefio A || xxv n
3 aremo MoQTv, areIIIo v
4 cornelio D || xvi P, xxv D
6 siponto AccMoQTvy, seponto F
315 2 xxIII n
3 arneste AGMoQTvy, ernesto DP
4 gnatie vwoQ, agnatiae D; cf. p. 117 || xII F
5 xxII n

6 brundysium L, brundusium oQv


7 heluillum DP, hiluillo fc, eluillo JLN, heuillo oQ, evanid. b || Anco
nam et quae sequuntur usque ad p. 316 v. 5 om. v || ancona DoPQTvY
l L] recte; Lx (corr. L) L l B x sup. mg. L ll sic om. pp
316 1 om. J ll callem n
150 ITINERARIVM PROVINCIARVM
Wess.

316 2 Ad Pirum . . . . . mpm VIII


3
Senogallia . . . . . . mpm VIII
4 Ad Aesim . . . . . mpm XII
5
Ancona . . . . . . . mpm VIII.

A Septempeda Castro Truen


tino • • • • • mpm LXXIIII sic
7
Urbe Salvia . . . . . mpm xII
8 Firmum . . . . . . mpm xvIII
317 1 Asclo . . . . . . . mpm XXIIII
2
Castro Truentino . . . mpm xx.

Iter quod ducit a Dyrrachio per Macedo


niam et Thraciam Byzantium

usque.

codices ABc DFG JLM NoP QRT vv


316 2 om• J'

om. J ll Senogallia] sic P, s:..galia D, semicallia BF, semigallia ceteri


ll vIII] sic P, v11 D, xvIII reliqui
om. J ll Aesim] sic DLP, hesim bcfn, esim N, hesum AgMotvpr, he
sium Q ll xI P, xvIII F
om. J || anconam h || mpm vIII evanid. P
A om. JQ ll Septempeda om. v ll Castro Truentino] sic P, castrorü.
mfip. Ent. no D, castro tuentino reliqui II LxxIIII] totidem milia numeri
collecti efficiunt; LxxIII BcFJyn, L.xIII D, LXXIII, L, LxxxIII P || sic
om. PQ || B 1 super est mg. B, B 1 sup. mg. l.
317 1 Asclo] sic DP, ascolo reliqui | xII P
Castro Truentino] sic D, castra tuentino b, castroentino P, castro
tuentino reliqui -

item D || a] ad fcy | Dyrrachio] sio n, durrachi D, dirracio P, du


racio L, adriacü fo, duratio reliqui, Dyrrhachio Wess.
/ et] e D, ci n || traciam FeJP, trachiam ABDLMN, trachia h, thratiâ c,
trichiam oQTvv ll post Thraciam D add. per ll Byzantium] sic Bt',
bizancium J, om. n, bizantium reliqui
ITALIA EPIRUS MACEDONIA 151
VVess.

317 5 A Brundisio traiectus Dyrrachium us


6 que . . stadia num. I cccc
7
A Dyrrachio Byzantium . mpm dcCLIIII sic
31 8 1
Clodiana . . . . . . . mpm xxxIII
2
Scampis . . . . . . mpm xx
3 Tres tabernas . . . . mpm xxviii

4 Lignido . . . . . . mpm XXVII


5 Nicia . . . . . . . mpm xxxii
319 1 Heraclea . . . . . . mpm xi
2 Cellis . . . . . . . mpm xxxIIII
3 Edessa . . . . . . . mpm xxvIII
4 Pella . . . . . . . mpm xxvIII
320 1
Thessalonica . . . . . mpm xxvIII

codices abc dfc JLM NoP QnT vv


317 5 brundusio AcfcoQv, brundysio L, brundisium P || dyrachium AmfU,
dirachium oQtv, durachium bcFcJLNR, dirracus P, dorocin D, Dyrrha
chium Wess. ll usque om. P
317 6 stadi D, stad Pr, ad stadia v || num.] ii D, in oQ, om. AFGMtvv ll
mille cccc f, T mille cccc b, Mcccc J, T cccc.. 3. L, cccc DoQ;
rectius p. 497 stadia mille
Dyrrachio] sic n, dyrachio aMtv, durachio bc, dyrrachi D, dirachio
FooQv, dirraci P, duracho JLN, Dyrrhachio Wess. ll Byzantium] sic
v, bizantio DP, bizantium reliqui ll dccLIIII] recte; cLiiii FG, dcclLIIII
(corr. dccliiii) L, acca vii D || B. viii min. st mg. L || sic om- P
318 1 dodiana h ll xxxiii] sic DJP, xIII y, xx111 (corr. sec. m. xxxIII) L,
xLIIII oQ, xLIII reliqui -

scambis aonogrvr 3 tabernis AMtvv | xxiIII p, evanid. B


licnido DP II xxvii om- J
nicia (corr. nicea) c, nitia N, niceam fo II xxxii] sic D, xxIIII P,
xxxIIII reliqui
Heraclea] sic L, eraclea P, .... clea D, heraclia reliqui ll xxi oQm, xL D
III h, xxIIII P

edissa AcGMQhTvv, aedissa b, cedissa f ll xxvIIII d


xxvII 0, xxv IIII D -

thessalonice bcDfcJi. Nn, thesallonica oQ || xxviii] sic P, xxvii reliqui


152 ITINERARIVM PROVINCIARVM
Wess.

320 2 Mellissurgin . . . . . mpm xx


3
Apollonia . . . . . . mpm xVII
Amphipoli . . . . . mpm xxx
Philippis . . . . . . mpm xxxIII
321
Neapoli . . . . . . mpm XII
Acontisma . . . . . . mpm VIIII
Topiro . . . . . . mpm XVII
Cosinto . . . . . . mpm XIII

Porsulis [quod modo Maximia


nopolis] . . . . . mpm XXIII
322
Brendice . . . . . . mpm xxi
Milolito . . . . . . mpm XII

Timpiro . . . . . . mpm xvi


Traianopoli . . . . . mpm VIIII
Dymis . . . . . . . mpm XVI

codices ABc DFG JLM NoP QRT vv


320 mellisdurgim J, mellis surgis F
appollonia Qh ll XIII n, xxvII AccMoQTvv
; Amphipoli] sic J, amphipoli LN, amphipolim P, ..phipoli D, ampipoli
(corr. amphipoli) c, ampipoli reliqui
philipis oQ
321 neapolis AmoQTvv
acontisina o -

i topyro D, topinio AcMoQTvy, topuno G


casinto gMoQTvv ll XIIII BF
porfulis D, portulis P, persulis n || post Porsulis n add. mp. II quo
modo o, quae modo Wess., om. DJLNP (quod modo sec. 1) ll maxi
amianopolis n, om. DJLNP (maximianopolim sec. L) || xIII AccMoQTvv
322 priendice D l xII oQ, xxII AGMTUv
mylilito D, milolitho JLN, milotito T
Timpiro] sic AbcJLMNh, timpire o, timperiui Q, tympira D, timpiri
Tvv, tompiri G, timero P, timporo f .
traianopolim Fo, treanopoli Q || viii Dh
dimis libri, p. 333 Dymis; Ajun Ptolemaeus
MACEDONIA THRACIA 153
Wess.

' 322 6 Zervis • • • '• • • mpm xxIIII


7 Plotinopolim . . . . . mpm xxIIII
Hadrianopolim . . . . mpm XXI
Ostidizo . . . . . . mpm xVIII
323 Burdidizo . . . . . mpm XVIII
Bergule . . . . . . . mpm xvII
Druziparo . . . . . mpm xvi
Tirallo . . . . . . . mpm XVI
Perintho Herac. . . . mpm XVIII
Cenofrurio . . . . . . mpm xVIII
Melantiada . . . . . mpm xxvIII
Byzantio [qui Constantinopoli] mpm xvIIII.

codices Abc dfg JLM Nop Qnae vv.


322 teruis n, zermis Q, zerius 0, zerIIIs v
om. h || plonitopolim a

: adrianopolim abcFGMPQhrUv | xxII D


Ostidizo] sic DP, hostridiso N, nostridizo v, hostridizo reliqui, Ostu
dizo Wess.; ef. p. 137 230 II xviii] sic d, xvIIII reliqui
323 hordidizo Q, brundidizo D, surdidizo N: p. 137 230 Burtudizo II
xvIII] sic D, xvIIII reliqui -

Bergule] sic BFGJL, bergulae P, burgule NR, bercule D, bragulae A,


Bragule cMoQTvy; ef. p. 137 230
3 Druziparo] sic N, druzipazo JL, drusiparo DP, druzibaro AbcFGMRTV,
druzibato oq, drucibaro v; cf. p. 137 230 l x11 D
thirallo DJLN, tirrallo h: p. 138 et 230 Izirallo
perinto P ll Herac.] sic P, erae D, etac oQ, erac reliqui, Heraclea Wess.

: Cenophrurio Wess.
melantrada BDFJLNn, melanthrada P, melatutrada AcMTUv, melatu
drada oQ, melantutrada o; ef. p. 138 230 332 II xxvIII] sic P, xxvi
A, xvII N, xxvII reliqui
Byzantio] sic L, bizantio DFGJNP, bizantium ABcMonty, byzantium v,
huzantium Q ll quae fcvv, j T, om. DJLNP (L a sec. manu add. ha
bet qui) ll constantinopolim cTv, constantinopoH J, constantinopolis
FG, om. DLNP (L a sec. manu add. habet constantinopuli) II xvIII o,
xxvIIII Q
154 ITINERARIVM PROVINCIARVM

VVess.

323 9 Item a Brundisio sive ab Hydrunto traie


10 ctus Aulonam . . . stadia num. mille
324 1 Inde per loca maritima in Epirum et Thes
saliam et in Macedoniam, sic
Ad Acroceraunia . . . . mpm XXXIII
Phoenice . . . . . . . mpm XLI
5
Buthroto . . . . . . mpm LVI
325 1 Clycis limen . . . . . mpm xxx
Actia Nicopoli . . . . mpm XX
Achelou fluvium . . . mpm xxv

codices ABc pfo vLM Nop Qnt vv


323 9 brindisio p, brundysio L, brundusio o, brunduxio Q || ab] ad c ||
Hydrunto] sic v, hydrunti acLMTv, hydronti n, hidrunti BFGNoQ,
hidrunto D, hyndrunti J, indronto P
10 aulona DP ll num.] sic JL, Ii. D, niii bcMn, fi. m Q, n'm AoTUr, nc,m
c, numero FN, om. P || mille] sic FJN, mille co L, cc milIe AcGMhTvv,
cc millia Q, cc mH o, comille b, a D, I P; p. 489 stadia cccc
(rectius)
324 1 loca] longa P || marittima Q ll Epirum] sic DFGoP, epirrum Q, epy
rum reliqui ll thesaliam BJLwv, thesiliam MoTv, tessaliam P
et om. D ll in om. APy || sic om. n
Ad habent bP, om. reliqui ll acrocereunia D, acrocerauinia m, achroce
raunea Q ll xxxII[1 add. sec. m.] L, xxxvi D
4 phenice JLyoQT (o super priore e L), poenice Bch, penice fe, fenice
D ll xLII v
bruthroto D, butroton P, butroto reliqui; cf. p. 488 489: nummi BvthR
ll xLI D, Lv Q
325 1 clicis acmPQhTvv, clisis o, cilycis D || limenet vel limena D || l.
AGMoQTvv
accia A, actra J, antia D, ctia P, acoa h, acuia oQvv, acIIIa MT || ni
copoli c, ninopoli A, nipopolim MoTvv, nipolim Q, nopoli fc l x Q,
. XXX p.

Achelou] sic abJLMT, acheloum fcv, achelo n, achelom Q, achelon


o, achelö pr, achelau N, achelcü c, achelco D, aceloo P ll flumine J,
fluuius é inter versus sec. I. et idem fere corr. v, ustiiiiiù n, om. pp
THRACIA GRAECIA NMACEDONIA 155
Wess.

325 4 Evenno . . - - mpm xx

5 Delphis . . . . . mpm XL
326 4 Phocide . - - mpm XL
2 Thespias . . . . . mpm XL
3 Megara . . - - mpm XL
4 Eleusina . . . . . mpm xIII
5 Athenis . . - - mpm XIII

327 1 Oropo . . . . . . mpm XLIIII


2 Thebis . . mpm XXXVI
3 Calcide . mpm XXIIII
4 Opunte . . mpm XLVIII
5 Demetriade . . . . mpm XIIII
328 1 Larissa . . - - mpm XLIIII
2 Dio . . . . . . mpm XXIIII
3 Pydna . . - - mpm XVIIII
4 Beroea . . . . . mpm xvII

codices ABc Dfg JLM vop QnT vv


325 4 Evenno] sic LP, auenno D, euueno h, enueno Q, enuenno o, euuenno
reliqui, Eveno Wess. ll xx om. w
5 delphi FG, delfis PQ, delph c
326 1 focide AcTvv, phodice D, procide P
2 testias cfgh, estias P, thestias reliqui 3 aegara n
4 Eleusina] sic DP, eleuxia Q, eleusia reliqui | xIIII d
5 xIIII D

327 1 Oropo] sic P, eropo D, aropo (corr. aopo) FG, aropo reliqui
tebis BQ, tbenis h II xxvi Q, xxxIII F
calchide JLN, chalcide BD || xIIII n, xxIII FG

: oponte Q
Demetriade] sic BDP, demaride Q, demetride ceteri | xIII fc; immo
numerus multo maior requiritur, nisi potius aliquot mansiones erciderunt
328 1 larissae v, larisse AcMoQTv
pudaia (AI pro N) DP, pudata BFGJLNh, puclata acMoQTvv | xvIII
n, xxvIIII D II hunc versum om. Wess. errore typ.
Beroea] sic P, berrea Q, berea ceteri
156 ITINERARIVM PROVINCIARVM
VVess.

328 5
Thessalonica . . . . . mpm LI
6
Mellissurgin . . . . . mpm xx.

329 1 Item recto itinere ab Hydrunto Aulo


nam . . . . stadia mille

Inde per Macedoniam [usque Constantino


polim . . . . . . mpm DcCLVI] sic
Apollonia . . . . . mpm xxv
Ad Novas . . . . . . mpm xxIIII
Clodianis . . . . . mpm xxv
Scampis . . . . . . mpm XXII
Tribus tabernis . . . . mpm xxx
40
Lignido . . . . . . . mpm XXVII
330 1 Scirtiana . . . . . . mpm XXVII

codices ABc DFG JLM NoP QRT vv


328 5 thessalia ADFGJMnrvw, thesalia BcLyoQ, tessalia P; ef. p. 320 330
Mellissurgin] sic D, melisurgin cJLNR, mellisurgim Q, mellisurgin
ABMTUV, millisurgim o, melifurgin FG, melas surgin P ll. xx] sic DP,
xxi hy, xxx reliqui
329 1 item recto itenere L, iter rectum FG || Hydrunto] sic AMOTUP, hy
drunti LN, hidrunte B, hydrumti c, hidrunto DFG, idrunti P, idronto
Q, ydrunti vn, Hydrunte Wess. ll post Hydrunto v add. traiectus II
Aulonam — 3 Inde om. o ll auluma P
stad P || mille] sic BFcJLNI, I mille c, I AMTV, 1 P, x Q, co D; p. 489
stadia cccc (rectius)
macedonia o, machedonia MT ll usque Const. mpm dccLv1 om. DP,
inter versus add. sec. L ll usque] murque J ll usque post Constanti
nopolim vv | Constantinopoli BJN et sec. L
4 Dcc Q: numeri collecti efficiunt DccLxvi | hic B x super sunt mg. b
ll sic om. DLPQ
xxx Q

: xxIII BF, xx.... Q


xxv N,

xxvI p.

330 1 om. R l scyrtiana D, scirciana JMoQTvv | xx... Q, xxIIII F


EPIRUS MACEDONIA THRACIA 157
Wess.

330 2 Castra . . . . . . . mpm xv


3 Heraclea . . . . . . mpm XII
4 Cellis . . . . . . . mpm xxxIII
5 Edessa . . . . . . mpm xxxIII
6
Diocletianopolis . . . . mpm xxx
7 Thessalonica . . . . . mpm xxvIIII
8
Apollonia . . . . . . mpm xxxvI
331 1 Amphipoli . . . . . mpm xxxII
2
Philippis . . . . . . mpm xxxII
Acontisma . . . . . mpm XXI
Otopiso . . . . . . mpm XVIII

: Stabulo Diomedis . . . mpm xxII


Impara sive Pyrsoali [nunc Maximiano
poli] . . . . . . . mpm XVIII
codices Abc dfg JLM NoP Qnt vv
330 2 vi DP

Heraclea] sic P, eraclea n, heraclia reliqui ll xv b


edissa AcMoQTvy, aedissa BFo, hedessa D || xxIII n, xxxII DP
Diocletianopolis] sic F, dioclianopolis a, dioclitianopolis bc rlpn,
dioclicianopolis N, diodianapolis GMoTUr, diodranopolis Q, diocle
sianopolis D
thesalonica BLMNoQT 8 appollonia Q
331 1 amphipoli BLN, amphipolim Q
philipis Q ll xxxi D
ancontisma AMTUV, ancontisina o, aucontisma G || xxII ADGMTU, xxxII
oQy
Otopiso] sic BD, atopiso P, otopisia h, otopisio reliqui: rectius p. 321
Topiro ll xvIIII D, om. o
diomesis o, diomessis Q || xxv h
Impara] sic cJP, imphara D, inipara ABFLM, iniparo GT, imparo ovv,
inipora N, impero Q, impara h ll Pyrsoali] sic LR, pirsoali BNP, phyr
sali D, pyrsoa J, pirso. alii F, pyrso alii reliqui; p. 321 Porsulis ll
nunc maximiaiiupoli a sec. m. L, om- puyp | maximianopolim n, ma
xianopoli AQ
XVIIII D
158 ITINERARIVM PROVINCIARVM

VVess.

331 8 Brizice . . . . . . mpm xx


332 1 Traianopoli . . . . . mpm xxxvII
Gypsala . . . . . . mpm xxvIIII
Syracella . . . . . . mpm xxv
Apris . . . . . . . mpm xxi
Resisto . . . . . . . mpm xxvi
Heraclia . . . . . . mpm xxvI
Cenofrurio . . . . . . mpm xxIIII
Melantiada . . . . . mpm xxvIII
Byzantio . . . . . . mpm XVIIII
10 [ab Aulona usque Constantino
polim . . . . . . mpm DCCLVI].

codices ABc DFG JL M Nop Qnt vv


331 8 Brizice] sic bcDfJLNI, bricize P, brixice AGMoQTvy: p. 322 v.1 Bren
dice
332 1 trianopoli Q ll xxvII DQ, xxxIIII F, xxxvi h
Gypsala] sic BDLN, gy.. ala P, cipsala vn, gipsalla Q, gipsala reliqui;
gf. p. 602 | post Gypsala add. modo cypsala acMTvy, m.p. modo
cipsala h, modo cipsala BFGoQ et sec. L
om. F || Syracella] sic ABDJLR, syracolla mur, siracolla Gor, sira
cella cyPQ; cf. p. 333 602 II xxII h, xxx Wess. post Suritam, qui sic
in P legi perhibet, sed errat
Resisto] sic vv, risisto ceteri; cf. p. 176 601
eraclia P, eraclea Dn, Heraclea Wess.
cenofruno MoTUv, cenofrono Q, cenofrimo g, cerofrurio J, Cenophru
rio Wess. II xxvIII o: cf. p. 138 230 323 ubi xvIII
om. o ll melanciada ABcMtvv, melanciadra Q, malantiada J II xxIIII P
bizantia D, bigantia h, bizantio reliqui | xxIIII P
10 habent AbcfcJMwoqhtvv et inter versus rec. L, om. DP ll ab Aulona]
ceboculon ce J, ceb oculone N || dccLIII F, DccLv o, om. w; cf. p.
329 v. 4
THRACHA ASIA 159
Wess.

333 1 De Thracia in Asia m.

2 A Traianopoli Callipoli ad traiectum


3 Asiae . . . . . . mpm cxxvIIII sic
4 A Traianopoli Dymis . . mpm XII
5 Syrascele . . . . . . mpm xxxvIII ,
6 Apris . . . . . . . mpm xxi
7 Afrodisiade . . . . . mpm xxxIIII
8 Callipoli . . . . . . mpm xxIIII.

9 A Callipoli traiectus in Asiam Lampsacum


10 usque . . stadia numero Lx

codices ABc DFG JLM voP QRT vv


333 1 — 3 Asiae post v. 8 ponit D
1 tracia P, tratia cQ, thratia V, thrachi n, trachia reliqui ll asia DMoTvv,
asicon h
2 traianopolim Ac, traiana nopolim V, trainanopolim MT, trianopoli Q,
trianopolim U, tratanopoli h, nopoli (et super v. 1 a traia) w || Calli
poli] sic BFJL, callidopi P, callipolis n, calipoli D, a callipoli N, cal
lipolim V, om. AcGMoQTv l| ad] a AMoQTvv ll traiectu D
3 asie Jo ll cxxvIIII] recte, om- D ll B I super est mg. B, B 1 super
mg. L || sic om. DP
4 A om. J || traianopoly D, trainopoli M, trainapoli T, atrianopoli Q ||
dimis bDNPR, dumis oQ ll XII] sic P, xIIII c, XIII reliqui, om. n
5 Syrascele] sic AbcFJMn, syrascaele L, surascel D, sirascele NP, se
rascele coQ, scrascele TUV, Siraselle Wess.; ef. p. 332 602 II xxxvii D
Apris] sic D, arris ceteri
afrosiade oQTvy, Aphrodisiade Wess. | xxIIII BFG,

: om- DQ
om- D l A Callipoli] chaliopoli Q || traiectus] sic BFGH, traiectum
reliqui ll in om- A ll Asiam] sic BFGJPQ, asia reliqui II Lampsacum]
sic P et corr. v, lamsicum T, lamsucam FG, lastatum h, lamsacum re
liqui
10 om. D || stadio NT l| numero] NuO ovv, om. P || Lx] sic P, Lxx reliqui
160 ITINERARIVM PROVINCIARVM
VVess.

334 1 Inde Abydo . . . . . mpm XXIIII


2 Dardano . . . . . . mpm VIIII

3 Ilio . . . . . . . . mpm XII


4 Troas . . . . . . . mpm xVI
335 1
Antandro . . . . . . mpm xxxv
2 Adramitio . . . . . mpm XXXI
3
Pergamo . . . . . . mpm LIII
4 Germe . . . . . . mpm xxv
336 1
Thyatira . . . . . . mpm XXXIII
2 Sardis • • • • • • mpm xxxvI
3 Philadelphia . . . . . mpm XXVIII
4
Tripoli . . . . . . mpm XXXIII
337 1 Hierapoli . . . . . . mpm XII
2 Laudicia . . . . . . mpm VI.

codices abc pfo JLM NoP QRT vv (inde a p. 336 v. 3 deest A)


Inde om. DP ll abido ABMontvr, abibo c, ab ydo Ly
darnanio h
illio Q || inter v. 3 et 4 n addit uio m. p. xII
treas Q
atundro AM, atrundro oQvy, atrIIIIdro T, antundro c, antadro h, an
trando D, antrandro N || XXXII n
Adramitio] sic DP, hadramatio Q, hadranitio BFG, adrantio n, hadra
mitio reliqui, Adramuttio Wess. | xxv n
bergamo Q, pegamo R
germae G, gerrae F
Thyatira] sic BDLN, thiatira ceteri II xxIII oQ
xxxIII AFGL, evanid. P
filadelphia J, filadelfia LN, philadelfia B, philaldelfia FG, philaphia D
ll xxxv N,
XXXIIII D

ierapoli P
lauditia cMQTvv, laudina o, ladicia DP || XI D
ASIA DALMATIA 161
Wess.

337 3 Item de Dalmatia in Macedoniam, id est


4 a Salonis Dyrrachium . mpm cccIIi sic
5 Ponte Tiluri . . . . . mpm xvi
338 1 Trono . . . . . . . mpm xII
2 Bilubio . . . . . . . mpm XIII

3 Aufustianis . . . . . . . mpm xviii


 Narona . . . . . . mpm xxv
5 Dallunto . . . . . . mpm xxv
6.Leusinio . . . . . . mpm XL

7 Andarba . . . . . . mpm xxvIIII


8 Sallunto . . . . . . mpm xvIII
339 1 Alata . . . . . . . mpm xvii
2 Birziminio . . . . . mpm x
3 Cinna . . . . . . . mpm xviii
A Scodra ' . . . . . . mpm XII
5 Dyrrachio . . . . . . mpm L.

codices bcd fc.J LMN oPQ ntv v.


337 3 Item om. N ll dalmacia y || macedonia p | id est] inde fg, id Tv,
idem v

4 a habent DJLwph, om. reliqui ll salonas D, salomas P || dyrachium


MTvv, dirachium FGoQ, dirracium P, durachium BcJLNn, durrachi D,
Dyrrhachium Wess. II cccIII] ratio constat; cccvi P || sic om. P
5 poten B, pontem F || xvi evanidum P
338 2 Bilubio] sic DP, biludio reliqui | xxv J
3 aufustianus D, augustianis J, aufaustinianis P
4 arona F || xxx gMoQntvv
5 dalunto FQ, dalinto g, dacunto h, dilunto D 6 leufinio moQTvv
7 andariua D, andaraua P, andabra v | xxviii n
8 salunto FG, salonto Q 339 1 allata cMoTUy
339 2 birzimino fc, birgiminio (z super g pr. m.) L, biriziminio Mtvv, biri- .
zaminio oQ, briziminio a
3 cima Q
5 durrachio D, durachio BcJLNR, dirracio P, dirachio reliqui, Dyrrha
chio Wess.
11
162 ITINERARIVM PROVINCIARVM

VVess.

339 6 De Italia in Gallias.


7 A Mediolano Arelate per Alpes
8 Cottias . . . . . mpm ccccxi sic
340 1 Ticinum . . . . . . mpm XXII
2 Laumellum . . . . . . mpm XXII
3
Cottiae . . . . . . . mpm XII
4 Carbantia . . . . . mpm xII
5
Rigomago . . . . . . mpm XII
6 Quadratis . . . . . mpm xv ••
341 1 Taurinis . . . . . . mpm xxIII
2 Fines . . . . . . . mpm xvIII
3
Segusione . . . . . . mpm xxxIII
4 Ad Martis . . . . . mpm xvi
5
Brigantione . . . . . mpm xvIII
codices bcD FGJ LMN oPQ hTv v.
339 6 De] item de h ll ytalia v || galliis P
8 gottias P, gallias D, pontias reliqui ll ccccxI] eandem summam numeri

collecti efficiunt; cccxIJ, ccccxv coQtvr, ccccxxIIII? (corr. ccccxI)


L, om. DP || B hic xxxi super sunt mg. B, B xvi super mg. r. || sic
om- DPQ, del. in L
340 1 Ticinum] al. m. supra ser- papia c || xII Q, xIII f, xx D, xxII[1 add.
sec. m.] L, xxiii Jwv -

laumelum Q, laumellium n ii xII Qh, xxI D


cottie vwont, cotie Q, guttiae D, guttie P || xii] sio DP, xiii q, xxxiii
h, xxIII reliqui
Carbantia] sic P, garbantia D, carcantiae bccLmtvr, cartantiae h,
carantiae F, caratantie Q, carcantie Jwo | xxII f
rimago D || xxII f 6 quadrato P || xIII p, xxv f
341 xvII D

: finis D II xxviI.. Q, xxvIII ccM0Tvv


Segusione] sie P, secusione D, regusione ceteri II xxx... Q, xxxii j,
xxII (corr. sec. m. xxxIII) L; ef. p. 357 v.1
4 xv[1 add. sec. m.] L
Brigantione] sic pQvv, brizantione P, brigantia R, bygrantione T, bi
grantione ceteri | xvim] sic Dp, xxII.. Q, xxIIII reliqui
ITALIA GALLIA 163
Wess.

341 6 Ramae . . . . . . mpm xviii


342 1 Eburoduno . . . . . mpm xvIII
2
Caturrigas . . . . . mpm xvii
Vapincum . . . . . . mpm xii
Alabonte . . . . . . mpm xvIII
Segusterone . . . . . mpm xvi
Alaunio . . . . . . mpm xxIIII

Catuiaca . . . . . . mpm xvr -

Apta Iulia . . . . . mpm xii


Fines . . . . . . . mpm x
Cabellione. . . . . . mpm xII

Glamo . . . . . . . . mpm xvi


Ernagino . . . . . . mpm xii

codices bcd fcJ LMN oPQ nrv v.


341 6 om. J, a sec. m. habet L | Ramae] sio D, rocine N, rame ceteri ||
xvIII] sic N, xii pp, xviiii reliqui; ef. p. 357 v. 4
342 1 Eburoduno] sic DP, eburudono LN, ebruduno foQ, eburuduno reli
: qui; ef. p. 357 ll xvIII] sic DJyph, xxxv1? (corr. xvIII1) L, xviiii
reliqui
om. Ph | taturricas D, caturigas J || xv111 D
om. Ph || uapingum cMoQTvv

: om. Pa || alabunte cmorvv; p. 388 Alamonte | xvII c


et pag. 343 v.1 post versum 3 p. 343 collocat n
Segusterone] sic

343 M XXIII... Q .
P, segusterrone D, secus iterone N, secusterone ce
teri; p. 388 Segustorone

Catuiaca] sic pp, cataluca Jw, catuluca (corr. cataluca) L, catoluca


reliqui | xIII P, xv[1 add. seo. m.] L
Apta] sie pmp, auia reliqui ll iuliae D, uilia QP II xII] sio DP, xv
reliqui
x] sic Dp, xvi reliqui
camellione P, cabelione oQ; p. 388 Cavellione II x11] sie dfP, xv
pcJiwn, xvI GM0QTvv
6 Glano] sic DP, clano reliqui
344 1 ernegino F, ernacio D || xIII1 f.
11*
164 ITINERARIVM PROVINCIARVM

VVess.

344 2 Arelate . . . . . . . mpm vII.

3
Item a Mediolano per Alpes
4 Graias Vienna . . . mpm cccvIII sic
5 Novaria . . . . . . mpm XXXIII
6 Vercellas . . . . . . mpm XVI
345 1 Eporedia . . . . . . mpm xxxIII
2 Vitricium . . . . . . mpm xxi
Augusta praetoria . . . . mpm xxv
Arebrigium . . . . . mpm xxv
Bergintrum . . . . . mpm XXIIII
Darantasia . . . . . mpm XVIIII
Obilinnum . . . . . . mpm XIII
Ad Publicanos . . . . mpm III

codices Bcd fc.J LMN oPQ ntU v.


344 2 vIII JLN, xII Q
madiolano Q
grias cMoQTvy, garias R ll uienda P, uiena Q ll cccvIII] recte;
cccLxxvi? (corr. cccvIIII) I. ll sic om. P
xxIII FR, xxxII P

Vercellas] sic DP, uarcelis Q, uircellis bcn, uercellis reliqui


345

: epboredia bcMQT, ephoredia omvv, ebboredea F, eporedea G || xxx 2


uitritium c, uitridium JLN l xx h
augusca N, agusta P, augusta m. p. R || pretoria BJyoQh, pretorium
P II xx[v add. sec. m.] I.
Arebrigium] sic DP, areburigum JLN, ereburicum BF, areburicum
-

reliqui - - -

bengintrum vw, bencintrum (g super c sec. m.) L, berginitum p, ber


gintum PQ || xvIII D, xIIII (corr. sec. m. xxIIII) 1,
darantasiam h, darantasia (corr. tarantasia) c || xviiii] sic P, xIIII
D, xvIII reliqui
Obilinnum] sic D, oblimum P, belumnum N, bilummum o, billunum
n, bilumnum reliqui
om. Q || puplicanos BFJLw || xIII o, om. y
ITALIA GALLIA - 165
Wess.

316 4
Mantala . . . . . . mpm xvi
5
Lemincum . . . . . mpm xvi
Labiscone . . . . . . mpm xIIII
Augustum . . . . . mpm xIIII
Bergusia . . . . . . mpm xvi
Vienna . . . . . . mpm xx.

Item a Mediolano per Alpes Graias Argen


11
torato . . . . . . mpm DL sic
347 1 Ticinum . . . . . . mpm xxII
Laumellum . . . . . mpm xxii
Vercellas . . . . . . mpm xxvi
Eporedia . . . . . . mpm xxxiii
Vitricium • • • • • mpm xxxi

Augusta praetoria . . . mpm xxv


Arebrigium . . . . . mpm xxv
codices bcd fc.J LMN opQ ntv v.
346 4 mantana p, ... tala (sec. m. praepos. man) L, tala Υ, mantalla Q ll
xiii fra

i lemencum DJN et corr. L, leminicum Q


| augusta h || xvii D
. pergusta D, bregusia P, bergusio sec. L, bergiis J, gertusio N || nu
merum a sec. m. habet L
9 uiennia w, uiena Q || xv d
- 10 Item om. D || madiolano Q ll gratias b
- 11 Dl] sic P; totidem milia efficiunt numeri collecti; LxxvII b, DLxxvi
fcL, evanidum D, dLxxvII reliqui ll B hic LxvIII minus sunt mg. b, *
B. LxvIII minus mg. L || sic om. JP
i 347 1 ticinu B || xxvi D
lammellum Q ll xxi D
uercellis fc, uergellas JLN il xxv cMoQtvv
Eporedia] sic DJLNP, eboredia reliqui | xxxiiii p

i uitritium ch
agusta P ll pretoria BJ LoQn
om. goPQTvv || arebricium D, arebritium n
166 ITINERARIVM PROVINC1ARVM

Wess.

347 8 Bergintrum . . . . . mpm xxIIII


9 Darantasia . . . . . mpm xVIIII
10
Casuaria . . . . . . mpm xxIIII
11 Bautas . . . . . . mpm xvII
12
Genava . . . . . . . mpm xxv
348 1 Equestribus . . . . . mpm xvi
Lacu Lausonio , . . . . mpm xx
Urba . . . . . . . . . mpm XVIII
Ariorica . . . . . . mpm xxIIII
Visontione . . . . . mpm xvi
Velatudoro . . . . . mpm xxii
Epamantuduro . . . . mpm xII
Gramato . . . . . . mpm xVIIII
Larga . . . . . . . mpm xxv
Orincis . . . . . . . mpm xxv
codices bcd fc.J LMN 0PQ Rtv v.
347 8 bergitrum fé l xxIII fg
darentasia orvv ll xvIIII] sic o, xxIII oQ, xxvIII p, xvIII reliqui
MO cauaria B, causuaria P, canaria F || xvIIII P, om- D
11 bantas P, baittas h || xvIII cf, xxx P, om. D
42 habent DMP, om. reliqui ll Genava] sic lapides, genaba D, cenaua mp
ll numerum om. p
348 M. equis tribus Q || xvii F, xxvII P, om. D
laco JLN, lacus oh ll lausimo fe, lausomo MQT, lausanio N, ausonia
n, ausomo o || xxx P, om- D
xxI P, om- D 4 arioriga D, areorica P II xv P, om. D
uisontione (corr. bisontione) c, uisuntione v | xvi om- D
uelatudaro N, uetatuduro P, beatatuduro D, Velatuduro Wess. ll xiIII
P, om- D

habent DP, om. reliqui | epamantuduru P, epimanturo D, Epamanta


durum Wess.; ef. p. 386 II xii] sic P, om. d
om. DP || grammato n 4 xxIIII P, om. p
Orincis] sic D, uirincis P, utirencis B, utirentis cMQntvv, utirensis
fco, udinrIIIcis J, udirincis LN, Uruncis Wess.; ef. p. 252 II xxv] sic
p, om. D, xvIII reliqui
HELVETIA GALLIA GERMANIA ITALIA 167
Wess.

350 1 Monte Brisiaco . . . mpm xv

2 Helveto . . . . . . mpm xxv


3 Argentorato . . . . mpm xxx.

4 Item a Mediolano per Alpes Penninas Mogon


5 tiacum . . . . . . mpm ccccxvIIII sic
6 Novaria . . . . . . mpm xxxIII
7 Vercellas . . . . . . mpm xvi
351
1 Eporedia . . . . . mpm xxxIII
2 Vitricio . . . . . . mpm xxI

3 Augusta praetoria . . . mpm xxv


4 Summo Pennino . . . mpm xxv
5 Octoduro . . . . . mpm xxv

6 Tarnaias . . . . . . mpm xII


7 Penne locos . . . . mpm XIII

codices bcD foJ LMN oPQ htv v.


350 1 Brisiaco] sic P, briasago D, brusiaco JLwn, blusiaco reliqui || xv] sic
P, om. D, xxIIII reliqui
z-kalueto J, eleuto D, elueto opQ II xxv] sio P, om. D, xx reliqui
3 xx P, om- D
4 Item om. D || per] super D || Penninas] sic cd, tidpenninas bJLN,
apeninas Q, apenninas foMoTUv, penianas P, pennas n | Mogontia
cum] sic DFGMhvv et lapides, mogontiacum (corr. magontiacum) c,
mogonciacum o, mogunciacum T, mocontiacum JLN, magonciacum Q,
magontiacum bP
5 ccccxvIIII] constat rafio; CCCCxIIII R, CCCCXVI DP, CCCCXVIII 0Q
H B. hic xi minus sunt mg. b, β 1 min. mg. L || sic om. P
7 uergellas JLN || xv DP, xxvi oQmv
351 2 uitritio c, uitracio oQ, uitricia P
3 agusta P, augusta m. p. h || pretoria JLQm
4 om. omoQrwv | Pennino] sio P, paenino D, appennino Bcfn, appnen
nino N, appoennino J, appoenino (n super e pr. m.) L
5 octodoro B, octudoro cMoQTvy, octodaro DFG, hoctudoro fi
6 Tarnaias] sic DP, tarnada n, tarnadas reliqui
7 locos\ sic pJLNP, locus reliqui | xii[i add. seo- mº] I, xxi F
168 ITINERARIVM PROVINCIARVM
Wess.

352 1 Vibisco . . . . . . . mpm VIIII


2
Bromago . . . . . . mpm VIIII
Minnodunum . . . . . mpm vi
4 Aventiculum Helvetiorum mpm XIIII

353 Petinesca . . . . . . mpm xIII


Salodurum . . . . . mpm x
Augusta Rauracum . . . mpm xxII
354 Cambete . . . . . . mpm XII
Stabulis . . . . . . mpm VI
Argentovaria . . . . mpm xVIII
Helvetum . . . . . . mpm xVI
Argentorato . . . . . mpm XII
Saletione . . . . . . mpm VII
355 Tabernis . . . . . . mpm XIII

codices Bcd fcJ LMN oPQ ntv P et inde a p. 353 v. 3 4


352 Vibisco] sic D, ubisco P, bibisco reliqui
bramago cgMoQTU, broniago N, bramaco V, uromago DP

: minmidunum FG || xII P, xvI N


adenticulum P: Tabula Peutingerana lapides scriptores veteres Aven
ticum, quod receperunt Sur. Wess. ll Helvetiorum] sic BFJLN, herue
tiorum D, eluetiorum P, eleutheriorum m, om. reliqui ll XIIII] sic DP,
xIII reliqui -

353 1 om. P || penestica F, perunesca oQ, pertinesca h || XIIII D, xv1 n


Salodurum] sic JLNP, salotorum h, s.l... rum D, saloturum reliqui,
Saloduro Wess.
austa (corr. augusta) B, agusta LN, aug'ta o | räracü Acfcm, räracum
T, ramracum BJLNR, ràra cus-o, räracus Q, raucarum D
354 M. caribete AccMoQTvv, cambedeme P
stabolis Q
argantouaria bcFGJLNP, argentonaria o ll XII AcMoQTvv | inter v. 3
et 4 f collocat versus 8 9 10 paginae 357, quos infra omittit
4 5 om. AcGM0QTvv
4 elbeium P, Helveto Wess. | xvi] sic JLNP, vi reliqui
salecione oQ, salentione P || v1 Q, XIII P
355 1 om. P || x w
HELVETIA GERMANIA ITALIA 169
Wess.

355 2 Noviomago . . . . . mpm xi


3
Borbitomago - - - - mpm xiiii
4 Bauconica . . . . . . mpm xIII
5
Mogontiacum . . . . mpm xi.

356 1
A Mediolano per Alpes Cottias
2
Viennam . . . . . mpm ccccviiii
3
Inde Durocortoro . . mpm cccxxx
4 quae fiunt leugae ccxx
5 Inde Gessoriaco . . . mpm CLxxiii
6
quae fiunt leugae cxvi
7 sic

codices ABc Dfc JL M Nop Qnt vp.


355 3 Borbitomago] sic P, bornutomago Qr, bormitomago reliqui; ef. p. 374
Bauconica] sic DP, bauconia v, bouconia reliqui
mogonciacum oQT, mogentiacum c, mocontiacum JLN, maguntiaco P
356 1 A] ad c, item a h || gottias Fo, coctias J, Ä V, cótias o, contias
Q, totias P
Viennam]sic cpy, uienna reliqui ll ccccvIIII] ratio constat; ccccviii[i
add. sec. m.] L, ccccvIII h
durocortero D, durocontoro P, durocortoro (corr. durocortorü) c, du
rocortofo h, durocordorü fo, durocoritoro o, durocoutoro Q || cccxxx]
sic DP, cccLxvi (corr. cccxxxii) L, cccxxxII reliqui: numeri collecti
efficiunt cccLIIII omisso versu 1 p. 359 ll B xxxviii super sunt mg.
b, B hic xxxiii super mg. L
om. N || que cvoQh | leugae] sic fc, leugas bcvLh, leg Q, legADmoPTv,
legiö v ll ccxx] sic p, . cxx D, ccxI m, ccxxii JL, ccxxi reliqui
om. w || Inde om. DP II Gessoriaco] sic P, gesoriaco bfc.JL, gesori
ciaco p, gosoriaco reliqui ll clxxIII] sic pr. L (recte), cxxiiii P,
cLxxIIII sec. L et reliqui | B. 1 min. mg. L || post numerum sic add.
Fovv; cf. v. 7
que covoQn | leugae] sic fo, leugas bcJlyn, leUg amrw, leg oQ, leg
Py, leg 5 d || cxii D, xv o, xvi Qv, cxx p, cx.vi L || hic B minus
est mg. b
sic om. propvt; cf. v. 5
170 ITINERARIVM PROVINCIARVM

VVess.

356 8 Ticinum . . . . . . mpm xxii


9 Laumello . . . . . . mpm xxii
10
Rigomago . . . . . mpm xxxvi
11
Quadratis . . . . . . mpm xvi
12 Taurimis . . . . . . mpm XXI
13
Ad Fines . . .
. mpm xvi . .
357 1
Segusione . . . . . mpm xxIIII
Ad Martis . . . . . . mpm xvi -

Brigantione . . . . . mpm xVIIII


Ramae . . . . . . . mpm xvIII
Eburoduno . . . . ' . mpm xvii

Caturrigas . . . . . . mpm xvi


Vapinco . . . . . . mpm XII
Monte Seleuco mpm XXIII
Luco . . . . . . . mpm xxvi
10 Dea Bocontiorum . . . mpm XII

codices ABc DFG JLM Nop Qnt vw
356 8 xx d

laumellum fgh, lamello P


Rigomago] sic b, rigomaco D, ricomago P, regiomago nr, rigiomago
ceteri; ef. p. 340 II xxxv[1 add. sec. m.] L
xi in

finis D
Segusione] sic P, segusi.ne D, regusione ceteri
bricantione D, brigentione r
Ramae] sic DL (o super pr. a pos- sec. m. 1), rame NP, rome J, roame
reliqui l xvIIII v
ebureduno v, ebriduno P, ebreduno reliqui; cf. p. 342 || xvi a
caturricas DLNP, carturicas J, caturicas ceteri; cf. p. 342
Wapinco] sic D, uapingo A, uapingio Fo, uapinquo reliqui II xi D
9 10 n ponit p. 354 inter v. 3 et 4
saleuco Q ll xxiii] sic BDFJLN, xii oQv, xiii n, xxiiii P, xxxiii AcGMTV
xvi DN, xxv P

boconciorum T, bocontorum N, Vocontiorum Wess.; cf. p. 554


ITALIA GALLIA 171
Wess.

358 1
Augusta . . . . . . mpm xxiii
2
Valentia . . . . . . mpm xxii
3 Ursolis . . . . . . mpm xxii
A Vienna . . . . . . . mpm xxvi.

5
Lugduno . . . . . . mpm xxiii
359 1 (aut per compendium mpm xvi)
2
Asa Paulini . . mpm xv leugas x
3 Lunna . . . mpm xv leugas x
4
Matiscone . . . mpm xv leugas x
5 Tinurtium . . mpm XVIIII leugas xiii
360 1
Cavilunno . . . mpm xxi leugas xIIII
2
Augustodunum . mpm xxxIII leugas xxii

codices abc dfc JLM wop Qnt vv


xxii AcgM0QTvv
ualertia f, ualencia w || xxiii n
om. ph || ursinis D, uisolis Q
om- n ll xv1 d
om- n | lugdunum pJ, ludunum Ly || xxiIIi a
per om- D ll conpendium bcd || mpm xvi om- p
assa oQv ll pauli acomoQtv, pulini b || xv] x p || leugas] codd. so
lent leug vel leg vel lg
om. y || luna doQn II xv] xii n, xvIIII v
om- y, post v. 5 ponunt accMoQtvv l| matiscono D, masticome J, ma
stiscone P || xv] x b
tinartium D, timurtium h, tonurtium moQtvv ll xiii]'sic bdfJLwn,
xIIII reliqui
360 M gabilnnno L, gabiluno Q, gabilluno v, gauilunnum P, gapilunno ho,
gapilüno mv, gapilumno tu, gapilumno (corr. gabilumno) c, capi
lummo Afg, capilunno n, calilunnoJ, cautanniam D, Cabillono Wess.;
' ef. p. 363 || xIIII] x.... Q
Augustodunum] sic p, agustodunum D, augustoduno brcvi, augu
stoduro N, augustuduno reliqui | xxxiii] xxiiii ppn, xxxii F || leu
gas xii N, lg xx.. p, leg xx.... Q
172 ITINERARIVM PROVINCIARVM

Wess.

360 3
Sidoloucum . . mpm xxvII leugas xvIII
4 Aballone . mpm xxIIII leugas xvi
. .
361 1 Autesiodorum . . mpm xxxIII leugas xxII
2
Eburobriga . . mpm xVIII leugas xII
3 Tricasis . . . mpm xxxIII leugas xxII
4 Artiaca .. . . mpm xvIII leugas xII
5
Durocatelaunos . mpm xxxIII leugas xxII.
362 1 Durocortoro . mpm xxvII leugas xvIII.

Suessonas . . . mpm xxxvII leugas xxv'


Noviomago . . mpm xxvII leugas xVIII
Ambianis . . . mpm xxxIIII leugas xxIII
363 1 Pontibus . . . mpm xxxvi leugas xxIIII
codices ABc Dfc JLM NoP QRT vv
360 3 sidoloricum Qn | xxvII] xxvIII (corr. xxvii) L, xxvIIII D || xvIII]
xvIIII AccMoTUv, xxv (vel xxx) P, x... Q
4 abollone P || xxIIII] xxvII f
• 361 1 Autesiodorum] sic P, autesiodor cJLNR, autisiodero A, autisiodoro
MTU, autisidoro v, autesidor B, autissiodor D, antisiodoro oQ, anti
siodorum FG || xxxIII] XXIII DPv, xxIIII oQ, xxx h || leg xII oQ
eburobrica libri, qui in similibus solent — briga, ut nummi et lapides |
mp xxIII P, xvIIII n ll leugas xr A -

tricasis (corr. triccas) c, tricassis Fc, trecassis J || xxxIII] xxxII D,


xxII P ll leugas xxII om. N, evanidum P
arciaca FcJQV, atiaca h || leugas xIII DP
Durocatelaunos] sic fcJLPH, durocatalaunos AbMtvv, durocata lau
mos Q, durotatelaunos N, durocatatelaunos (corr. durocacatalaunos)
c, durocatalaunios o, durogatelahunos D fl xxxiii] xxxIIII oQ, xLIII v
362 1 om. AccMoQTvy ll durocortorum h, durocordor6 bf, durocontoro N
| xxvii] xxIII h, evanidum P || xvIII evanidum P
et 3 post versum 1 p. 363 collocat v
suessones D, suesionis oQ, suessionis AMTvv, siuessonas P, suiesso
nas n | xxxvii] xxxv I AcGmoQTvy, evanidum P || xxv] xxii h
xxvii] xxvi o, ...vii P || leugas xvIIII N
anbianis n | mpm xxIIII D ll lg xiiii P
363 1 pontibo o | lg xxiII P, leug xxvii n
GALLIA 173

Wess.

363 2
Gessoriaco . . . . mpm xxxviIII leugas xxvi.
Item a Cavilunno Treveros . . . . . . . . . .
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Item a Durocortoro Divodurum


usque . . . . . . mpm LXII sic
364 M Basilia . . . . . . mpm x
2
Axuena . . . . . . . mpm xII
Virodunum . . . . • mpm XVII

Fines . . . . . . . mpm VIIII

: 7
Ibliodurum . . . . . mpm vi
Divodurum . . . . . mpm vIII.
Alio itinere a Durocortoro Divodurum us
que . . . . . . mpm LXXXVI sic
codices ABc DFG JLM NOP QRT vv
363 2 Gessoriaco] sic D, gesoriaco BcFGJLwn, geforiaco AMoQTvv, cese
ricia P || xxxviiii] xxviii Q, xxvIIII o, xxx.. III P, xxxviii D, xxxviii[i
add. s. m.] L ll lg xv P, leug xxv[i add. s. m.] L
cauillunno cFGT, cauillonno A, cauilluno B, cauiluno oQ, gibilumno D,
ciuilunmo P, Cavillono Wess.; cf. p. 360 ll triueros bcDFcJLwn,
... ueros P

Durocortoro] sic bcD, durocortorum Fgon, dorocortoro A, dorocor


torum mQTvv, durocottoro JLN, darotu.... P || Divodurum] sic n,
diuidoru D, inuodorum MoQTUV, diuodorum reliqui
lxii] ratio constat; LXXIIII P: ceterum in sequentibus milia passuum
saepe pro leugis posita videntur || sic om. DP
364 auxuena AcMoQTvv, auxena D, Axuenna Wess.
uerodunum FG, uirdonum N, uirodorum n
5 ibliodorum B

: vIII D

diuodorum amoTy, diuidorum Q, diuodur D || vII Q


Alio itinere om. Q || a] ad Q || daurocortoro (corr. durocortoro) c,
durocorturo Q, durocortorum n, durocordoro FG, durotore P ll Divo
durum] sic v, diuidorum DFGH, diuorum ov, tlurorum Q, oredorum
-

P, diuodorum reliqui
Lxxxvi] sic Nn etpr. L (totidem efficiunt numericollecti), LxxxvII BDFJP
174 ITINERARIVM PROVINCIARVM

Wess.

364 9 Fano Minervae . . . . mpm xIIII


365 1 Ariola . . . . . . mpm xvi
Caturrigis . . . . . . mpm vIIII
Nasium . . . . . . mpm vIIII
Tullum . . . . . . . mpm xvi

: Scarponna
Divodurum
.
.

Item a Durocortoro Treveros


.
.
.
.
.
.
.
.
mpm x
mpm xII. .

usque .leugas xcvIIII sic


. . . .
Wungo vicus . . . . . leugas xxII
366 1 Epoisso vicus . . . . leugas xxii
2 Orolauno vicus . . . . leugas xx
3 Andethannale vicus . . . leugas xx
4 Treveros civitas . . . . leugas xv.

codices Abc dfg JLM NOP Qnt vw


et sec. L, LxxxvIII reliqui ll sic om. P || hic B 1 minus est mg. B
foro amorvr, forum Q, fono (corr. foro) c, fono n | minerue aevwqhr ,
II xIII n, xvII B
gaturrigis MoTvv, gaturigis Q, caturicis D, casturixis P || viiiI om. x
tulum d || xxi Q 5 carponna n, sacarbono Q
Divodurum] sie foP, diuodarum D, biuodorum Q, diuodorum reliqui
durocortorum fgh, durotorcoro P || triueros pcrgJLwn, treuaros Q
leugas om- poP l| xcvIIII] ratio constat; xcvIIII (corr. pr. m. cxcvIIII)
1, cxcvIII BFH, cxcvIII (corr. xcvIII) c, om. DP || sic om- DMPv II
B hic c minus sunt mg. B, B c min. mg. 1,
uongo DFGJLN, ungo Q, unugo h, yungo c || uigus Q || vicus... leugas
xxII] legxxII uicus pP
Epoisso vieus] uicos epoisso P || epoissius acmroQhtv, e. oiss. d,
epoissuis v, epoissio bfg || vicus om. FooQr, evanidum D || x D
om. D || horo laonouicus Q, uicos orolaumo p || xxII v
uicus andetafiale P || andetammale N, andethanale oQy, Amdethannae
Wess. ll lg xv p.
om. D || triueros bcFG || civitas post xv ponit P || xvI et
GALLIA GERMANIA 175

Ab Augustoduno Luticia Parisio


I'llIIl . . . . • mpm cLxxxvii sic
Alisincum^ . . . . . mpm xxii
367 Decetia . . . . . . mpm xxIIII
Nevirnum . . . . . . mpm xvi
Condate . . . . . . mpm xxiiii

Brivodurum . . . . . mpm xvi


Belca . . . . . . . mpm xv

Cenabum . . . . . . . mpm xxII


368 Salioclita . . . . . . mpm xxIIII

Luticia . . . . . . . . mpm xxIIII.

Caput G ermaniarum.
A Lugduno Argentorato mpm cccxxv sic
codices ABc Dfc JLM NoP QRT vv
366 augustuduno ac, agustodonum P, augusto duro Q || lutitia P, lutetia
v, lucia bpn, lucia (corr. luticia) c, luteciâ fo | parriseorum B, par
rhisiorum fg, pariseorum c.vlyn, parisiorum mipriarum q
clxxxvii] reete; LxxvII P, cLxxxvi n || B 1 min. mg. L || sic om. P
Alisincum] sic P, asinlincü y, alin.. cum D, asalincum Q, asihncum
reliqui; cf. p. 460
367 post v.2 ponit f 1 dececia AcfoJn, doceria Q, deoetia o
neiuirnum AMtU, neuurnum o, neiuirnum (corr. niuernis) c, neber
num D, neiurimum v?, niuernum fg, heiurnum m, uirnum Q || xIII Q,
xv[1 add. sec. m.] I.
cordate D, condatem h, cum date Q || xxIII P
Brivodurum] sic p, bridoborum Acmtorvr, bribodorum bfcJLNn,
ebrodor D, peridobonom Q
belea fg, belia Q || xvi Q
Cenabum] sic BL, conabum h, canabum reliqui
368

;
4
solioclita AccMtvv, saliodita n, solroclita Q, soliulita o
lutecia fc, lutitia Qv, lotica D
Caput Germaniarum hoc loeo Jw, post Lugduno v. 4 reliqui | capite
fgh, cäpt Q || germaniorum Q
lugdunum P, luctuno Q || argentoratum Fc | cccxv N, cccxxII Q,
176 ITINERARIVM PROVINCIARVM

VVess.

369 1 Albinianis . . . . . mpm x


2 Traiecto . . . . . . mpm xvii
3 Mannaritio . . . . . mpm xv
4 Carvone . . . . . . mpm xxII
5 Harenatio • • • • • mpm XXII
370 1 Burginatio . . . . . . mpm vi
2 Colonia Traiana . . . mpm v
3 Veteribus . . . . . . mpm I
4 Calone . . . . . . . mpm xvIII
5 Novesiae . . . . . . mpm xvIII
6 Colonia Agrippina . . . mpm xvi
7 Bonna . . . . . . . mpm XI
371 1 Antunnaco . . . . . mpm xvii
2 Confluentibus . . . . . mpm vIIII
3 Vinco . . . . . . . mpm xxvi

codices ABc Dfc JLM NoP Qnt vv


co cccxxvIIII (corr. cccxxv) L, om. D: numeri collecti efficiunt cccxLrrr;
differunt autem a numeris p. 253 sq. indicatis. ceterum pro milibus pas
suum aliquoties leugae ponendae videntur | B. IIII super mg. L
369 1 albianis BDoQ, albiänis V, albanianis P
taiecto Q
mannaricio BDLN, manarino Q, manaritio FG || xxvII Q
carbone D, caruona Q || xvI P, xxv GMoQTvv
: Harenatio] sic BDFJ, herenatio AccMotvv, harenacio LN, hcrenacio
P, herinatio n, hemuncia Q ll xxv B, xxx.. D
370 M. bulginatio D, burginacio N; cf. p. 256 II vii D
collonia Q || troiana oQ || x oQy
1] sic P, cc D, oo L, om. reliqui
callone Q, coloniae D ll xvIIII D

371 1
: mouesie JNonT, nouessie Q
Colonia] sic DP, colonie JNoT, collonie Q, coloniae ceteri ll Agrippina]
sic DP, agrippinae FGLvV, agripine Jw, agrippine reliqui
om. f ll autunnaco DP, antannaco otvr, antonaco G, tauaro Q ||
|
XVIII a

vIII P 3 uingo D, uineo Q


GERMANIA 177
Wess.

371 4 Noviomago mpm xxxvII


5 Treveros . . mpm XIII

6 Divodorum mpm XXXIIII


372 1 Ponte Sarvix mpm XXIIII
2 Argentorato mpm XXII.

3 A Treveris Agrippinam leugas LxvI sic


À Beda vicus . . . . . leugas xII
1 5 Ausava vicus . . . leugas XII
373 1 Egorigio vicus e • • leugas xII
2 Marcomago vicus . leugas vIII
3 Belgica vicus . . . . leugas vIII
 Tolbiaco vicus Supenorum leugas x
codices Abc dfc JLM NoP Qnae vv (inde a p. 373 v. 3 deest P)
374 4 xxxvii] sic P, xxxv[folium lacerum] D, xxIIII pr. L, xxxIIII sec. ,
et reliqui
Treveros] sic DJLNP, triueros reliqui | xvi Q, xl D
uiuodor D; cf. p. 240 363 sq. II xxIIII P, xxxvi D
372 1 sarinx oQv, aruix n, sardis D l xxvi D 2 xxv F*

Treveris] sic FG, treueros DJLNP, triueris v, triuaros Q, triueros re


liqui ll agripinam acvM (supra scr. coloniâ c), agrippina DP, agrippa
niam Q, agrippianam n || Lxvi] sic DP, LxvII reliqui; numeri collecti
efficiunt Lxxviii || hic B. xxvii super sunt mg. B, B una minus mg.
L ll sic om. MpUv
leda P || vicus post leugarum numerum ponunt DP hic et in seqq. ||
• uicum Q ll vII N, om. B
ausaba DP, ausana oQ || xii] sic op, vII BF, vIIII p, viII reliqui
373 1 om. o l egoregio FT, egorico n | vIII D
om. D || maromago oQ, marco magno h || vicus om. P ll leugas viii
om. L II vIII] sic J et P, qui hic desinit; LvII N, LvIII reliqui (natum er
1. vIII, i. e. leugas vIII) ll inter v. 2 et 3 add. leg (leugas mpm c)
xxvIII ABcfcMTvv nullo mansionis nomine praemisso
om. J ll beligica h, + giga D || vicus habet y, sed ante Belgica; om.
reliqui ll leugas viII om. D
tolpiaco acoQTvv, tulbiaco y || supeniorum moQTvr, supernorum
afc, sopenor D (qui uicus sopenor post leugas x ponit) || xvi o
M2
178 ITINERARIVM PROVINCIARVM

VVess.

373 5 Agrippina civitas . . . leugas xvi.

374 1 Item a Treveris Argentorato mpm cxxvIIII sic


2 Baudobriga . . . . . mpm xVIII
3 Salissone . . . . . . mpm XXII
4 Vingio . . . . . . . mpm XXIII
5 Mogontiaco . . . . . mpm XII
6 Borbitomago . . . . . mpm xvIII ;
7 Noviomago . . . . . mpm xvIII
8 Argentorato . . . . . mpm xVIII.

375 1 Item a Colonia Traiana Coloniam Agrippi


2 IlaIm • • • • • • mpm LxxI sic
3 Mediolano . . . . . . mpm VIII

codices abc DFG JLM NoQ nTv v.


373 5 om. o l agripina J, agrippama Q, agrippiana n | civitas om. D, qui
• post leugarum numerum add. guit ll XIII n, xvII c
374 1 a om. D || triueros aMtv, triueris Bcnv, treueros po, treuaros Q |
argentoratum v | cxxviiii] sic r (tot milia numeri collecti efficiun),
cxx.vIII; L, ccxxvIII A, om. D, cxxvIII reliqui ll B xvIIII min mg. L
2 om. n | baudobrigra JLN, baudobrica reliqui; ef. p.254
3 salisone BQ, salisione D, balissone v || inter versus 3 et 4 J collocat
versum 7

4 ungio h, Bingio Wess. II xxII AcMoQTvv


5 Mogontiaco] sic BD, magontiaco F, mocontiaco JLN, mogoncia 0,
mogonica Q, mogontia reliqui
6 bornitomago D, promitomago oQ, bromitomago reliqui: Surita Brot0
magum; cf. p. 355 || xvi D, xvi[11 add. sec. m.] L, xvii N.
7 inter v. 3 et 4 collocat J, in mg. a sec. m. habet L || xvIIII sec. 1,
8 XVIIII AcGmhTU, xvIII[1 add. sec. m.] L, xxII D
375 1 comia Q || traiani bcfcJLN, troiana oQ | colonia Q || agripinam J,
agrippianam ra -

2 Lxxi] recte; om. D || B 1 super est mg. B || sic om. D


3 medioalano Qn
GERMANIA GALLIA 179
Wess.

375 4 Sablonibus . . . . . mpm viii


Mederiacum . . . . . mpm x
Theudurum . . . . . mpm viii
Coriovallum . . . . . mpm vii
Iuliacum . . . . . . mpm xII

Tiberiacum . . . . . mpm vim


376 1 Colonia Agrippina . . . mpm x.

Item a portu Gessoriacensi Baga


cum usque . . . . mpm LxxxIII sic
Tarvenna . . . . . . mpm xvIII
Castello . . . . . . mpm vIIII
Viroviacum . . . . . mpm xvi
Turnacum . . . . . . mpm xvi
Ponte Scaldis . . . . mpm xii
Bagacum . . . . . . mpm xii.

codices abc DFG JLM voQ nrv v.


375 5 moderiacum D, medoricacum Q, medoriacum corvv | viiii Q
6 om. Q || theuderum b, teudurum JLy | v111] sic pjy, viI1[1 add. sec.
m.] L, viIII reliqui
corriouallum b, corionalum oQ || vi accMoQtvv
imliaco BFGLNf, iulliacum Q

376
: tibenacum GMotvr, tibanacum Q
collonia Q, coloniam h || agripina AJ, agrippinam cm, agrippana Q
geforigensi AcMotvr, gefariensis Q, gessorigensi b, gesoriensi Fon,
gesoricen.. D, gerorigensi J, gesorigensi LN; cf. p. 496 ll baiacum
FG, bagagum Q
LxxxIII] recte
teruena Q ll super Tarvenna al. m. morinum c

377 4
: vIII A, xIIII D
om. Q ll tornacum fo, turnacum (corr. tornacum) c II xIII n
om. v ll Ponte] sic D, pontis fc, ponti reliqui | scallis Q, schaldis
fc l xi A, xvi GmoQtvv
baiacum FG, bagagum Q
42*
ITINERARIVM PROVINCIARVM

A Castello per compendium Turnacum us


que . . . . . . mpm XXXVIII sic
Minariacum . . . . . mpm XI
Turnacum . . . . . mpm XXVII.

A Castello Colonia . . mpm cLxxII sic


Minariacum . . . . . . mpm XI

Nemetacum . . . . . mpm XVIIII


Camaracum . . . . . mpm XIIII
37 8 Bagacum . . . . . . mpm XVIII
Vodgoriacum . . . . mpm XII
Geminiacum . . . . . mpm x
Perniciacum . . . . . mpm xxII.
Aduaca Tongrorum . . . mpm xIIII
Coriovallum . . . . . mpm xvI
Iuliacum . . . . . . mpm xvIII
Colonia . . . . . . mpm XVIII.

codices ABc DFG JLM NoQ hTv v.


377 2 conpendium BcL || turnacum (corr. tornacum) c, turronum Q .
mpm xxxvIII sic om. D .

om. R || mariacum A
om. n ll turnacum (corr. tornacum) c II xII A, xvII cMoqTvv
collonia Q ll cLxxii] recte; om. D || B 1 minus mg. L || sic om. DQn
om. h ll cameracum J || XIII[I add. sec. m.] I.
3 78 baiacum FG, bagagum Q ll xIIII h, xvII D
uodogoriacum co, uodoriacum Q
germinicum D, giminiacum Q
pernitiacum N, peruiziacum Q, peruciacum n
Aduaca] sic BFGH, aduaga DJLN, aduagan acMorvv, aduan Q || Ton
grorum] sic FGJLN, tungrorum BDF, togrorum AMTvv, togror c, t0- |
gorum oQ
6 corioualum D, coriouanum Q || vi D, xi (corr. v1) N |
collonia Q |
GALLIA 181
Wess.

378 9 Item a Tarvenna Turnacum mpm XLVIIII sic


10 Nemetacum . . . . . . mpm XXII
41 Turnacum . . . . . mpm xxvII.

379 1
Item aTarvennaDurocortoro mpm ciii sic
Nemetacum . . . . . mpm xxii
Camaracum . . . . . mpm XIIII
Augusta Veromandorum . . mpm xvIII
Contra Aginnum . . . mpm XIII
Augusta Suessonum . . . mpm xii
Fines . . . . . . . mpm xiii

Durocortoro . . . . . mpm xii.

codices Abc dfg JLM voQ ntv v.


378 9 tauerna c, teruentia Q || super Tarvenna sec. m. morinü L || mpm xLv11I1
sic om- D
40 nematacùm Q
11 om. AccMoQtvv | tornacum J l xvII D
379 M om. AccMoQTvv || Item om. h || a Tarvenna] cauerna D, om. n ll
durodurocortoro D, durocordoro f | mpm ciii sic om- D ll B hic 1
super est mg. b, B 1 super mg. L: recte, nam numeri collecti effici
unt CIIII

om. AcMoQTvv | nematacum B, menetacum FG


cameracum J, gamaracum T, camarum F, camatacum Q, samarum G
|| xIII A DcmoQTvy
agusta A, augusto v || ueromandonum Q, ueromundorum BLN, uero
mundiorum J, Iómundorum n, íimandorum c || xviiii c
conta c || agmnum N, aginum Q, agnium n
agusta a | suesonum BJ Lyn, suesonum (corr. suessonum) c, uerson
D, sciassonum Q || xIIII (corr. xii) L, xiii Wess. errore trp.
XIIII d

durocordoro FG, dorocortorum AMoQT, durocortorum vV


182 ITINERARIVM PROVINCIARVM

VVess.

379 9 Item per compendium a Nemetaco Samara


10 brivas . . . . . mpm xvi.

380 1 A Samarabrivas Suessonas us


que . . . • • • mpm LxxxVIIII sic
Curmiliaca . . . . . . mpm XII
Caesaromago . . . . mpm XIII -

Litanobriga

: Augustomago
. . . . .
. . . .
Suessonas . . . . . .
mpm xvIII
mpm IIII
mpm XXII.

7 Item a Bagaco Nerviorum Durocortoro Re


morum usque . . . mpm LIII sic
codices ABc Dfg JLM NoQ hTv z
379 9 Item om. abcDJLMNoQTvv ll conpendium B l| nemetacum AMT, ne
motaco h, nemetiacum vv, nemotago FG, menetacum oQ || samaria
briuas (deleta priore i) B, samarabibras D, samabriuas o, samabriua
Q, Samarobrivam Wess.
10 xxvi Q, om- oT
380 1 A Samarabrivas om. coT l| samariabriuas B, samarobibras D, sama
robriuas JLN, samabriuas Q, Samarobriva Wess. ll suessionem AMovy,
suesionem Q, suessones BFG, suessone c, suessonos h, suessonum T
I mpm LxxxvIIII sic om- D ll B hic xx minus sunt mg. B, B, xx min.
mg. L: recte, nam summa est LxvIIII
curiniliaca v || xi AcgMoQTvv
cesaromago AcJMyoT, caesamago (caesaromago corr. sec. m.) L, ce
saromaco QV, caesoromago B, cesaromago magno h
Litanobriga] sic JLN, litanobrige bc, litanobrigae F, litanobrica D,
latanobrige AMTUV, latanobrigae G, ittanobrige n, latandorige o, lan
tandorige Q
agustamago AM, augustamago DTUV, augusta amabo Q ll III ccmoQTvy
suesonas (corr. suessonas) c, suesonas Q || xII c
banagaco Q || neruorum J, neriuorum oQn, nerimorum v || durocor
doro BcFon, durocortorum AMoQTv | Remorum usque om. o | re
niorum N, remouorum Q, remor R
LIII] recte; LII GT, liiii n, om. D || sic om. pq
GALLIA 183
Wess.

381 1 Duronum . . . . .. . mpm xii


2 Verbinum . . . . . mpm x
3 Catusiacum . . . . . mpm vi
4 Minatiacum . . . . . mpm vII
5 Muenna . . . . . . . mpm vIII
6 Durocortoro • • • • • mpm x.

Item a Caracotino Augustobo


nam usque . . . . mpm CLIII sic
382 1
Iuliobona . . . . . mpm x
2 Loium . . . . . . . mpm vi

3 Ratomago . . . . . mpm XIIII


4 Ritumago . . . . . . mpm viiii
5 Petromantalum . . . . mpm XVI
383 1 Luticia . . . . . .. . mpm XVIIII
2 Mecleto . . . . . . mpm XVIII
3
Condate . . . . . . . mpm xv
4 Agedincum . . . . . mpm XIII
codices Abc Dfc JLM NoQ ntv v.
381 4 durorum J, duromendoro (corr. dumendoro, mg. duromindoro) FG
2 uerbino D || xI n 4 Minatiacum] sic DJLN, minaticum reliqui
5 Auxenna Tab. Peut. | xvIII b 6 durocordoro pcFcn
7 caracotinum D, cara contino o, corocotino F, corracuntino Q, caro
cotino h ll augustobona D, augustobono Q, augusta bonam A || usque]
sio DJLN, om. reliqui | cLIII] recte; LII Q, om. D || sic om. DQ
382 2 Loium] sic cDJLN, ioium n, lotum BF, lolium reliqui
Ratomago] sic 1), lacomago oQ, latomago ceteri | xiii F
ritumago (corr. rotomago) c, ritomago n, ritumagu D, rurimago Q ||
VIII a

petromantalus o, petro mentallus Q; cf. p. 384 || xv h


loticiam D, lutecia fc, lutitia AmoQU | xviiI bf
Mecleto] sic AcQ, metleto bn, metledo LN, mededo D, medeto M0TUV,
metheto fc, methedo J; melius Mecledo
cundate Q || xii r, xvi o
Agedincum] sic D, agredincum JLN, agredicum ceteri
184 ITINERARIVM PROVINCIARVM
Wess.

383 5
Clanum . . . . . . mpm xVII
6
Augustobona . . . . mpm XVI.

384 1 Item a Ratomago Luticiam


usque . . . . . . mpm LXXVII sic
Uggate . . . . . . mpm vIIII
Mediolano Aulercorum . . mpm XIIII
Durocasis . . . . . mpm xvII

Dioduro . .. . . . . mpm XXII


Luticia . . . . . . mpm xv.

8
Item a Caesaromago Luticiam
usque . . . . . . mpm XLVI sic
40
Petromantalium . . . . mpm XVII
11
Briva Isarae . . . . . mpm XIIII
codices ABc DFG JLM NoQ htU v.
383 5 glano D, clarium Q
agustobona a, augustabona B, augustoboua D ll XIII D
384 1 Ratomago] sic bcDL, rothomago JT, rotomagomao Q, rotomago corr.
c et reliqui ll Luticiam] sic Bchw, luticia D, luteciam FG, luticam JLN,
lutitiam reliqui
LxxvII] recte; LxxII GoQTvv, Lxxvi F, LxxvIII h, om- D ll sic om- m
Uggate] sio DJLN, uggade BcrgQh, yggade AmoTUv ll vIII n
aurelcorum D, aluercorum oQ

; durocassis h, dorocacasis D, durogosis Q || xxII gMoQTvv


diaduro w || cII Q
Luticia] sic bcDJyh, lutica (corr. luticia) L, luteciam FG, lutitia reli
qui ll XII h, xxv TV, cv1 Q
Caesaromago] sic GNUV, cesaromago AMOT, caeseromago b, ces0r0
mago cJf, cesauromago Q, caesearomago D, caesoromago L, rot0
mago F || Luticiam] sic bcJyn, luticam (corr. luticiam) L, lutitia D,
luteciam FG, lutitiam reliqui
mpm xLvI sic om- D -

10 petromantaluis o, petromantalius Q; cf. p. 382


11 briuaisarae B, bribaisare D, bruiasare n, briuaisare reliqui | xvii D
GALLIA 185
Wess.

384 12 Luticia . . . . . . mpm xv.

13 ItemaIuliobonaMediolanum mpm XXXIIII.

Item a Iuliobona Durocasis mpm Lxviii sic


Breviodorum . . . . . mpm xvII
Noviomago . . . . . . mpm XVII
Condate . . . . . . mpm xxIIII
Durocasis . . . . . mpm x.

Item ab Andemantunno Tullo Leucorum us


que . . . . . . mpm XLIII sic
Mosa • • • • ' • • mpm XII

Solimariaca . . . . . mpm xVI


Tullum . . . . . . mpm xv.

codices abc DFG JLM NoQ ntv pr


384 12 Luticia] sic J, luticiam Boyh, lutitia Q, lotitia D, luteciam Fg, luti
tiam reliqui
13 om. y || iuliobono foh ll medio? D II xxx.... Q
385 1 a om. Q || iuliobono Fon | durocassis Fon, durecasis o, durocasim
v | mpm LxvIII sic om- D || LxvIII] sic corr. L, recte; LxxxvIII
A, LxxvIIII JV, LxxvIII reliqui ll B hic x minus sunt mg. B, B x
minus mg. L -

briuodor D, breuiodoro h, breinodorum Q || xvIII D


XIIII D, XXIII 0
dorocasis AcMTv, durocassis FGH, borocasis oQ

: — 10 om. oQv
Andemantunno] sic LNn, andemanturno A, andemantuno c/MTv,
andemantunum D, antemantunno B, antematunno F, mantuno g
om. oQv l| xLIIII R, om. D

;
10
om- oQv
om. oQy ll solimariacam AcMTU, salimariaca by
om. oQnv ll xv1 D
186 ITINERARIVM PROVINCIARVM
VVess.

386 1 Item ab Andemantunno Camba


tem . . . . . . mpm CII sic
Varcia . . . . . . mpm xvi
Vesontione . . . . . . mpm xxIIII
Epamanduoduro . . . . mpm xxxI
Cambate . . . . . . . mpm xxxi.
6
Item ab Alauna Condate mpm LxxxvII sic
7 Cosediae . . . . . . mpm xx
387 Fano Martis . . . . . mpm xxxii
Ad Fines . . . . . . . mpm xvII

Condate . . . . . . mpm xviii.


De Italia in Hispanias.
A Mediolano Vapinco trans Alpes Cottias
codices ABc Dfc JLM NoQ hTv v.
386 om- n || andemanturno A, andemantuno JMoQTv, andemantimo V,
antemantunno bcLv, antematunno FG, antemantunü D II cambate F,
combatem v || cii] recte; c. II N, om. D || sic om. D
om. h ll uarscia D || xv oQ
Vesontione] sic FcQ, uesentione ceteri (supra bisup, rec. c); ef. p. 348
ll xvIIII D

epamanduroduro c, epamanduodura Q, epamanduodoro J; ef. p. 340


ll xxx I.
om- oQy
Item ab Alauna om. h || Lxxxvii] sic pr. L, recte; Lxxxvi n, om- D,
LxxvII corr. L et ceteri || sic om. DJNQ ll B hic xxi super sunt mg. B,
B x super mg. L
cosedie AJMNR, cosedia D, consedie GoQUV, cosaediae L
387 XXX D 2 xvii] sic JLN, vII D, xxvII reliqui
xvIII] sic aJLNh, xvII D, xxvIIII F, xvIIII reliqui | post vers. 3 F
add. in hispanias
4 minoribus litteris in margine habet J | De] iter de Fo, item de n !
ytalia v || ispanias J, hispaniis AcmoQ, hispaniam N, hyspaniis v/,
pania n
A om. n | Vapinco] sic D, mapingo fo, uapinquo (corr. uapingo) 6,
GALLIA 187
VVess.

387 6 mansionibus supra scriptis mpm ccLv


7 Inde ad Galleciam ad leg. vii ge
minam . . . . . mpm X II sic
3 88 1
Alamonte . . . . . . mpm XVII
Segustorone . . . . . mpm xvi
Alaunio . . . . . . . mpm xxiiii
Apta Iulia . . . . . ' mpm xxvIII
Cavellione . . . . . . mpm xxii
Arelate . . . . . . mpm xxx

Nemausum . . . . . . mpm xvIIII


389 Ambrussum . . . . . mpm xv
Sextatione . . . . . . mpm xv
Foro Domiti . . . . . mpm xv

codices ABc pfg JLM NoQ ntv v.


uapinquo reliqui ll tras L || gottias D, cotias v
387 6 supra scriptis] §s D, scriptis n; mansiones supra scriptas reperies p.
356 ll cclv] recte
ad prius] in DJLN, om- oQ ll Galleciam] sic JI, galletias ac, galli
ciam B, gallicia D, galletiam FN, galleas GMTUV, galeas oQ, callecia
n ll ad alterum om* amoQTvv et G qui add. uacat | leugas vII bcFGJLNn,
leug vi D || geminam] ad eminam o
x II D, id est M II: eandem summam numeri collecti efficiunt; I5jTTI :• .
íêêêêixxv L, IXi. Ni. DcccLxxv N, dccccLxxv reliqui | I} hic xxxv
super sunt mg. B || sic om- D
388 1 Alabonte p. 342
Segustorone] sic D, regustorone B, regusturone reliqui; cf. p. 342
alaumo R
: -

om. y, a sec. m. habet L || apteiulia DJ, abteuilia nV, abreuilia oQ,


abteiulia reliqui; ef. p. 343 || xxvii J
Cabellione p. 343
aulate Q
nemuisum Q ll xvIII A; p. 396 v. 5 xiiii
389 ambrusum JoQ
suxtatione D; cf. p. 396
Domiti] sic D, domni reliqui :•
188 ITINERARIVM, PROVINCIARVM
Wess.

389 4 Araura sive Cesserone . . . mpm xvIII


5 Beterras . . . . . . mpm XII
6
Narbone . . . . . . mpm xvi
7 Salsulis . . . . . . mpm xxx
390 1 Ad Stabulum . . . . . mpm XLVIII
2
Ad Pyreneum . . . . mpm xvi
3 Iuncaria . . . . . . mpm XVI
4 Gerunda . . . . . . mpm XXVII
5
Barcenone . . . . . . mpm Lxvi
6 Stabulo novo . . . . mpm LI
391 1 Tarracone . . . . . . mpm xxIIII
2 Ilerda . . . . . . . mpm LXII
3
Tolous . . . . . . . mpm xxxII
4
Pertusa . . . . . . mpm xVIII
5
Osca . . . . . . . mpm XVIIII
codices ABc DFG JLM NoQ ntv v.
389 4 auraura D, aruara n | Cesserone] sic DJLN, cessorone A, ceserone
bffi, cesorone co, cesorome mrr, cesarome oQ, caesoromae v !
XVII D

beterras (corr. beternis) c, becerras (corr. sec. m. beterras) .


xvi] p. 397 v.2 xii
salfulis o
390
; XLVIIII D

Pyreneum] sic JLN, pyrineum fon, pireneum D, pirineum reliqui,


Pyrenaeum Wess. II xv y
luncaria JR, iomcaria Q || xxII n
xvII AccMoQTvv
Barcenone] sic bfc /LNI, barcellone D, barcenona reliqui, Barcinone
Wess. ll Lxvi] sic BF, xlv 11 poQ, Lxvii reliqui
Stabulo novo] stabuloncuo D || LII n
Tarracone] sic FGoQ, taerracone D, tarnacone (corr. tarracone) c, tar
nacone reliqui
illerda in -

om. h ll percula oQTvr, percula vel pertula c, pertula Am, pertuas ",
percusa c
GALLIA HISPANIA 189
Wess.

392 1 Caesaraugusta . . . . mpm xLvi


2 Cascanto . . . . . . mpm L
393 4 Calagurra . . . . . mpm xxviiii
2 Verela . . . . . . . mpm xxvIII
394 1 Tritio . . . . . .. . mpm xVIII
2
Libia . . . . . . . mpm xviii
3
Segasamunclo . . . . mpm vii
4 Verovesca . . . . . . mpm xi
5
Segesamone . . . . . mpm XLVII
395 1 Lacobriga . . . . . . mpm xxx
2 Camala . . . . . . mpm XXIIII
3
Lance . . . . . . . mpm xxvIIII
4
Ad leg. VII geminam . . mpm viIII.

396 1 Item ab Arelato Narbone mpm CI

codices Abc DFG JLM NoQ htU v


392 1 caesarea augusta AfcMvv, cesarea augusta bcoQnT, caesaaugusta D,
cesaraaugusta vv, caesara augusta L: cf. p. 433 — 452 II xLvII oQ,
LXVI D

cascanio D, castcanto FG, castanto J ll xL d


393 1 calagorra BfgJLN, calagorra (corr. calagurra) c, galagorta D, cala
gura Q
uerala hfc, uerella Q, uelera c, uerda m, uereia D || xvIII Fgo, xxvIIII D
394 1 Tritio] sie D, aritio ceteri; Tritium Wess.
lybia bDJL
Segasamunclo] sic hJLN, sagasamunclo c, segasamundo F, segesa
muncro n, regesamuntiae D, sagasamundo reliqui ll vi n
Verovesca] sic D, ueronesca ceteri, Virovesca Wess., quod legitur p.
454 ll xL D .
Segesamone] ef. p. 449 et 454
iacobria n, lacobrica reliqui (d lacer): nummi et lapides in similibus
— briga; cf. p. 454
om. o ll xxvIII Jn
leg.] leugas bcfgJLNI II gemina oQ, gg*o
ab om. R || arelate vv ll nerbone Q || ci] recte; c fcT
190 ITINERARIVM PROVINCIARVM

VVess.

396 2 inde Tarracone . . . mpm ccxxxIIII


inde Carthagine Spartaria mpm cccLx
inde Castulone . . . mpm ccIII sic
Nemausum . .. . . . . mpm XIIII
Ambrussum . . . . . mpm xv

Sextantione . . . . . mpm xv
Foro Domiti . . . . . mpm xv
Cesserone . . . . . . mpm xvIII
Beterris . . . . . . mpm xII

Narbone . . . . . . . mpm XII. .

3 Ad Vicensimum . . . . mpm xx

 Combusta . . . . . . mpm XIIII

codices ABc DFG JL M yoQ ntv v


396 2 terraconem D, terracone Qr, Tarraconem Wess. ll ccxxxIIII] recte;
cccxxx... D || B hic x super sunt mg. b -

inde] dein JLN, om. D || cartagine AbcfcMN, carthagines oq, carti


gine T, icartagine J, kartagine D, karthagine L || spataria (r super
prima a add. pr. m.) L, spartana Mtvr, partaria N, om. oq I cccLx]
recte; xxxviiii F, xxxix B || B hic c minus sunt mg. B
inde om. D || castilone Q, castulo n ll ccIII] sic pr. L, recte; cccfi
p, cccIII sec. L et reliqui ll B hic x minus sunt mg. B
ante Nemausum D add. arelato fl nemausiam motvpr, nemausium R,
nemansiam Q ll XIII F; p. 388 v. 7 xvIIII
ambrusum J, ambrussiam MoQTvy
Sextantione] sic bcDLNM, sextancione /, sextatione reliqui, Sextan
tionem JVess. -

Cesserone] sic Jy, caeserone BT, tesserone D, ceserone (s super s


add. prima m.) L, ceserone reliqui
Beterris] sic D, becernis pr. L, beternis sec. 1. et reliqui
xv D, del. B; p. 389 v. 6 xvI
Vicensimum] sic D, vigesimum FcJLN, uigisunum ovv, uigisimum
abcMQhT; cf. p. 113 et 216
conbusta B -
GALLIA HISPANIA 191
Wess.

397 5 Ruscione . . . . . . mpm vi


6 Ad Centuriones . . . . mpm xx
7 Summo Pyreneo . . . mpm v
s Iuncaria . . . . . . mpm xvi
9 Cinniana . . . . . . . mpm xv

398 1 Aquis Voconis . . . . mpm xxiiii


2 Seterras . . . . . . mpm xv

3 Praetorio . . . . . . mpm xv
4 Barcenone . . . . . mpm xvII

5 Fines . . . . . . . mpm xx
6 Antistiana . . . . . mpm xvii

7 Palfuriana . . . . . . mpm xIII


399 1 Tarracone . . . . . mpm xvii.

2 Oleastrum . . . . . . mpm xxi


3 Traia capita . . . . . mpm xxIIII
4 Dertosa . . . . . . . mpm xvII
codices abc Dfg.JLm yoQ ntv w (p. 398 v. 3 — p. 399 v. 4 in D legi nequeunt;
inde a p. 399 v. 2 deest A)
397 5 rustione AcJMoQtvv
6 centuruones a
7 pyreno N, pireneo Qn, pireneo o, Pyrenaeo Wess. ll x d
8 iungaria D || xii Q
9 cimiana D, ciniana Q || xvi D
398 1 Voconis] bonis D || xIIII AcmoQTvv
2 Seterras] sic D, ut geographus Ravennas; seceras Q, secerras reliqui
II xvI a -

3 pretorio ABcJMwoQn
4 ...cenone (bar antepos. sec. m.) L, Barcinone Wess.
A 5 xv N, 6 xxvII bcrn
7 vIII J, xIIII oQ
399 1 terracone BcFcJLwn, taracone o || xvi n
3 traiana fg || xxIII b
4 derdosa bf, dercossa oq
192 ITINERARIVM PROVINCIARVM
VVess.

399 5 Intibili . . . . . . mpm XXVII

6 Ildum . . . . . . . mpm xxIIII


400 1 Sepelaci . . . . . . mpm XXIIII
2 Saguntum . · · · · · mpm xxII
3 Valentia . . . . . . . mpm xvi

4 Sucronem . . . . . . mpm xx
5 Ad Statuas . . . . . mpm XXXII

6 Ad Turres . . . . . . mpm vIIII


M01 1 Adello . . . . . . mpm XXIIII

2 Aspis . . . . . . . mpm XXIIII


3 Ilici . . . . . . . mpm XXIIII
4 Thiar . . . . . . . mpm xxvII

5 Carthagine Spartaria . . . mpm xxv. '

6 Eliocroca . . . . . . mpm xLIIII


7 Ad Morum . . . . . mpm xxIIII
8 Basti • . . . . . . mpm XVI

codices bcD FGJ LMN oQh Tvv (p.399 v. 5—p. 400 v. 6 partim in D legi
nequeunt)
399 5 itibili oQ || 1 n, xvII Q -

6 ilduni MoQvv, ildum (corr. ilduni) c, ildimi T || xxxIIII oQ


400 1 sepalaci cMoQTvy, sebelaci JLN
2 om. GMoQTvv || sacundum BF, secuntum ch
3 XVII D

4 sucionem Q, sueronem R
5 xxxII] sic DJLN, XXIIII oQ, XXII reliqui
6 Ad] at B || xIIII D *
401 1 ad ello LN, dello n || xxIII F
3 illici n | xxvII R -

4 xxiiii n | inter v. 4 et 5 carthagine mpm xxvII add. B, del. al. m.


5 cartagine cMonT, kartagine DN, karthagine L, icarthagine J || AP*
taria N -

6 fliocraca cT, fliococra o, fliocrica Q || xLVII Q, xLvIII GM0TUV


8 xv n, xxvi FoQvy
HISPANIA 193
Wess.

M02 1 Acci . . . . . . . .. mpm xxv


2 Acatucci . . . . . . mpm xxvIII
3 Viniolis . . . . . . mpm XXIIII

 Mentesa Bastia . . . . mpm xx


5 Castulone . . . . . mpm xxii.

6
Item a Corduba Castulone mpm xcviiii sic
7 Calpurniana . . . . . mpm xxv
M03 1 Vircaone . . . . . . mpm xx
2 Iliturgis . . . . . . . mpm XXXIIII
3 Castulone . . . . . mpm xx.

4 Alio itinere a Corduba Castu


5
lone . . . . . . mpm LxxvIII sic
6 Epora . . . . . . . mpm xxviii
7 Uciense . . . . . . . mpm xVIII
104 1 Castulone . . . . . mpm xxxII.

2
Item a Castulone Malacam mpm ccxcI sic
3 Tugia . . . . . . . mpm xxxv
codices bcD fgJ LMN oQn TUV (p.402 v. 4— p. 403 v. 7 in D legi nequeunt)
402 1 acti J II xxv1 Wess. err. typ. •
2 agatucci D, acatuci MoQTUV 3 xxvII m, xxvIII Wess.
mentese vv, montesa Q || bastiâ B, bastiam (corr. bastiani) c, bastiam
JLN n, basta Q, batian FG
xxv fc. 6 cordusa F || xcvIIII] recte; xcv.... Q
calpurnia FG || xxvi c
Wircaone] sic bcfJLNn, uirgaone reliqui, Urcaone Wess.
et 3 om- J 2 illiturgis Q, uiturgis n || XXIIII n
Alio om. BF || itinere a Corduba om. B || itenere L, iter F || cordusa
Fn, carduba Q ll castilione Q
uticense Fg, sciense T
ccxci] recte; cclxxvi D, ccLxxi? (corr. ccxci) L || sic om. cvMwoQnr
l B xxi min. mg. 1,
turgia o, tingia Q || xxv (corr. sec. m. xxxv) L, xxv v
13
194 ITINERARIVM PROVINCIARVM

Wess.

404 4 Fraxinum . . . . . mpm xvi

5 Hactara . . . . . . . mpm XXIIII


6 Acci . . . . . . . mpm XXXII
7 Alba . . . . . . . mpm xxxII
8 Urci . . . . . . . mpm XXIIII
405 1 Turaniana . . . . . . mpm xVI
2 Murgi . . . . . . . mpm XII
3
Saxetanum . . . . . . mpm xxxVIII
4 Caviclum . . . . . . mpm xVI
5 Menova . . . . . . mpm XXXIIII
6 Malaca . . . . . . mpm XII.

7 Item a Malaca Gadis . . mpm cxLv sic


8 Suel. . . . . . . . mpm XXI
406 1 Cilniana . . . . . . mpm xxIIII
2 Barbariana . . . . . mpm XXIIII
3 Calpe Carteiam . . . . mpm x
codices bcd fc.J LMN, oQn Tvv
404 4 fraximum c
5 hactaram ccMotvv, hactaro n, sactaram Q
6 xxII v -

8 urgi BF, uuci Q, ursi g || xxxIIII vo


405 4 turanana J, turraniana moQrvv | xv[1 add. sec. m.] I.
2 mulci c l x1 D 3 sexetanum v

4 cauidum DfcmoQhTvv
5 menona o, senoua GT, meno D, mentua J, Menoba Wess. | xxIII D,
xxIIII (corr. sec. m. xxxIIII) L, xxIIII a
malacora h || xII evanid. B
malacha Q ll cxLv] recte; cLv n | B. hic x super sunt mg. b
Suel] sic dv, siuel reliqui: lapides municipium Suelitanum
406 1 silniaca c, cilniaca moQTvv
xxIIII] sic D et pr. I, xxxIIII sec. I, et reliqui
Calpe] sic D, carpe reliqui || carceiam bcfcJLWh, cariciam mQtvr,
caritiam o, cartegam d
HISPANIA 195
VVess.

Æ07 4 Portu albo . . . . . mpm vi


2
Mellaria . . . . . . mpm xII
3
Belone Claudia . . . . mpm vi
408 M. Besippone . . . . . . mpm XII
2 Mercablo . . . . . . mpm VI
3
Ad Herculem . . . . . mpm xII
4 Gadis . . . . . . . mpm XII.

/09 1 Item a Gadis Corduba . mpm ccxcIIII sic


2
Ad Pontem . . . . . mpm xII
3
Portu Gaditano . . . . mpm xIIII
4 Hasta . . . . . . . mpm xvi
A 10 1 Ugia . . . .. . . . mpm XXVII
2
Orippo . . . . . . . mpm XXIIII
3 Hispali . . . . . . mpm VIIII
4 Basilippo . . . . . . mpm xxi
411 1 Carula . . . . . . mpm XXIIII

codices bcd fc.J LMv oQh Tvv


Portu] sic h, porto (corr. portu) c, porto reliqui
melaria Q
bellone FoMontvv, belloue Q || glaudia B, claudie Q || mpm vi om. N
besipone FGQ
Mercablo] sic cJLN, mergablo BF, mercabro n, merglabo D, mercallo
gMoQTvv | xvi D
erculem M ll XI o
gadibus bc (et D?) || corduua B || ccxcIIII] sic vx, recte; ccxcIII[II
add. sec. m.] L, cccxcv m, ccxcv reliqui || B hic 1 minus est mg. B,
B. I sup. mg. L
Portu] ad portu M, a portu oQTvy
Asta Wess.
xvI G, xxvi oQTUv 2 erippo D, oripo 0, orrippo v
vIII h, Lx D

basilipo Q
garula D, carula vel garula c
43*
196 ITINERARIVM PROVINCIARVM
Wess.

411 2 Ilipa . . mpm xvIII


3 Ostippo . . mpm XIIII .
412 1 Barba . . mpm xx.
2 Anticaria . . . . . . mpm XXIIII .

3 Angellas . . . . . . mpm xxIII


4 Ipagro . . . . . . mpm xx ;
5 Ulia . . . . . . . . mpm x
6 Corduba . . . . . . mpm xvIII.

Item ab Hispali Cordubam mpm xCIIII sic


2 Obucula . . . . . . mpm XLII |
3 Astigi . . . . . . . mpm xVI
4 Ad Aras . . . . . . . mpm XII
5 Corduba . . . . . . mpm xxIIII.

6 Ab Hispali Italicam . . mpm vi.

eodices Bcd fgJ LMN oQn Tvv


411 2 ilippa poQTvv, uipa n
3 ostipo JQ
412 1 barsa D
2 Antiquaria Wess.
adgemellas D, angillas n || xxIIII c

: inpagro B, ipacgro N
ulad J ll xvIII D
413 1 —6 om. c I corduba byzywognrur | xciiii] sic pr. L, recte; xciii
corr. 1. et reliqui ll B 1 sup. mg. L || sic om. wQ
2 om. c || Obucula] sio DJLN, abuccula bron, abaiccula Morv, abdi*
cula v, ahicula Q ll xLIII omogr, LxII D
om. c ll xv D
om. c || xv F, xv vel xII L, evanid. b, xv1 Wess.

; om- ccMoQrvv
om. c || italica MoQtvv, italiam h || x1 oMorvv, xII pq, xvi F, om- *
hisPANIA 197
Wess.

414 1
Item ab Hispali Emeritam mpm cLxii sic
2 Carmone . . . . . . mpm xxii
3 Obucula . . . . . . mpm xx
4 Astigi . . . . . . . mpm xv
5 Celti . . . . . . . mpm xxxvii
415 1
Regiana . . . . . . mpm xLIIII
2 Emerita . . . . . . . mpm xxIIII.

Item a Corduba Emeritam mpm cxLIIII sic


4 Mellaria . . . . . . mpm LII
116 1
Artigi . . . . . . . mpm xxxvI
2 Metellinum . . . . . mpm xxxII
3 Emerita . . . . . . . mpm XXIIII.

4.
Item ab Olisipone Emeritam mpm cLxi sic
5 Equabona . . . . . mpm xII
À17 4 Catobriga . . . . . . mpm XII

codices bcd fc.J LMN oQm Tvv


414 4 emerita moQtvv | clxii] recte; cLxv b, clxi[1 add. sec. m.] L,
cLxI N

carinomine D || xxvii D
abuccula BcFgmoQhTvv

415 4
: Astigi] sic D, astici reliqui
xxxvii] sic cJLNh, xxvii reliqui
regiaria n | xlIII[1 add. sec. m.] L, xLiii w
2 xxvII fg

corduua B || emerita cMoQtvv M cxLIIII] recte; cLxi B || sic om- n


om• B

416 1 om. b || astigi d || xxxiii f


om. B || xxxiiiI 67 3 om- B
 om. b || olisippone cdfomnru, olishippone JLy, hilisippone Q ||
emerita Q ll clxi] sic cDfjLn, recte; cxli N, clxxvii GMoQTvv
aquabona D, aequabona moQtuv ll xvi goQTvv
417 1 catobrica libri: nummi et lapides in similibus — briga
198 ITINERARIWM PROVINCIARWM
Wess.

M17 2 Caeciliana . . . . . mpm vIII


3 Malececa . . . . . . mpm xxvi
4 Salacia . . . . . . mpm xII
418 1 Ebora . . . . . . . mpm XLIIII
2
Ad Adrum flumen . . . mpm vIIII
Dipone . . . . . . . mpm XII
Evandriana . . . . . mpm xvII
Emerita . . . . . . . mpm VIIII.

A Salacia Ossonoba . . mpm XVI.

Alio itinere ab Olisipone Eme


ritam . . . . . . mpm cxLv sic
Aritio praetorio . . . . mpm XXXVIII

codices bcD fgJ LMN oQa rvv (p. 418 v.1 —p. 419 v. 3 in D legi nequeunt)
417 2 Caeciliana] sic L, ceciliana DJN, ciliana GMoQTvv, ciciliana bcfh ||
XII d

Malececa] sic coJLMNT, maleceta oQv, malecea n, malecaeca v, ma


lateca D, malceca BF || xvi f
salatia cMoQTvv
418 2 atrum JLN, dadrum fo | flumen inter versus sec. L, fulcoen v ll vIII n
om. B II dippone FGMoQtvv
euandria J, euendriana h

: om. Qh ll ementa MTvv


ante A Salacia FG add. Iter ll A Salacia om. v ll salatia cwoQTvv II
ossobona bfGLNh, osobona J, bona cMoQTUV; cf. p.426 II xvi] p.
426 xcy

Alio] item alio N, item (punctis supra pos.) alio L, om. fg || itenere
L, iter FG || Olisipone] sic o, olisippone cFg, olisinpone B, olippone
m, olishippone JL, olishoppone N, alisippone mTvv, ilisipone Q ||
emerita n ll cxliiii y, cxLiiiii (er corr. sec. m.) L; numeri collecti ef
ficiunt cxLviii | B. hic iii super sunt mg. b, B 1111 super mg. I.
8 pretorio BJQn II xxx J, xxviII oQ
HISPANIA 199

Wess.

419 1 Abelterio mp Im XXVIII

2 Matusaro . - - - mpm xxIIII


3 Ad Septem aras . . . . mpm vIII
4 Budua . . . . . . mpm XII
5 Plagiaria . . . . . . mpm viii
6 Emerita . . . . . . mpm xxx.

7 Item alio itinere ab Olisipone


8 Emeritam . . . . mpm ccxx sic
9 Ierabriga . . . . . . mpm xxx
A20 1 Scalabin . . . . . . mpm XXXII

2 Tubucci . . . . . . mpm XXXII

3 Fraxinum . . . . . . mpm xxxii


4 Montobriga . . . . . mpm xxx
5 Ad Septem aras . . . . mpm xiiii
6 Plagiaria . . . . . . mpm xx
7 Emerita • . . . . . mpm XXX.

codices bcd fcJ LMN oQn rvv (p. 419 v.1 — v. 3 in D legi nequeunt)
419 1 abelteri bf, a belitrio g, abaelterio m
2 manisaro g || xxvii b
5 Plagiaria] sic JN, plagiari bfh, plagiara (corr. plagiaria) L, plagiam
cMoQtvr, plactaria D, plagiani G || v111] sic bcDJLNn, vi111 GMoQTUV,
xii f* -

iter fc ll alio om. F || itenere L, om. f II Olisipone] sic oQ, olisinpone


B, olishippone JL, holishippone N, olisippone reliqui
emerita h || ccxx] recte; ccl. D || sic om- Q
ierabrica JLN, lerabrica D, gerabricam Q, gerabrica reliqui; cf. p. 421
scallabin bcfgJLh ll xxx Q
et 3 post 4 ponit J || tabucci (ut videtur) D || xxx Qm
fraximum c l xxx Q, xxxIII D
Montobriga] sic JLN, mundobrica bfc, mantobrica T, montobrica re
liqui | x (x...?) D
XIII Q, xxIIII m, XL D -
200 ITINERARIWM PROVINCIARVM
Wess.
420 8
Item ab Olisipone Bracaram Augu
9 stam · · · · · · mpm ccxLIIII sic
421 1 Ierabriga . . . . . . mpm xxx
2 Scalabin . . . . . . mpm xxxII

3 Sellium . . . . . . . mpm xxxii


4 Conembriga . . . . . mpm xxxIIII
5 Eminio . . . . . . . mpm x
6 Talabriga • • • • • mpm XL
7 Langobriga . . . . . . mpm XVIII
8 Calem - - - - - - mpm xIII
422 1 Bracara . . . . . . . mpm xxxv.

2 Item a Bracara Asturicam mpm ccxLVII sic


3 Salacia . . . . . . mpm xx
4 Praesidio . . . . . . mpm xxvi
5 Caladuno . . . . . . mpm xvi

codices bcD fgj LMv oQnTvv (p. 421 v.1 —p. 422 v. 5 in D legi nequeunt)
420 8 Olisipone] sic fc, olisinpone B, olishippone JLN, olisippone reliqui
II bragaram bcfGmQntvr, bragatâ o ll Augustam om. F
ccxLIIII] recte; ccxLIII h || sic om. b
421 Ierabriga] sic JL, ierabrica bfc, lerabriga N, lerabrica reliqui
scallabim JLN, scalabim Q || xxvi a

: cellium BF, cellum c


Conembriga] sic JLN, concumbrica o, concumbrica Q, conembrica re
liqui l xl. J
om. v ll emenio c, aeminio L, emmio n || xi Q, xxx w
om. v | talabrica libri, Ta\áßpiya Ptolem. Appian. II xi n
Langobriga] sic JLN, langobrica reliqui | xxx. h
422
: bragara libri
a om- Qn | bragara cfcoQh ll asturigam c | ccxlvii] recte; ccxLvi
n, om- co | inter ccxl. et vii spatium trium vel quattuor litterarum ca
par L || sic om. cvLvo ll B x minus mg. L
salatia cFGMNOQTvv 4 presidio voQav
XXVI bfg
HISPANIA 201
Wess.

422
6 Ad Aquas . . . . . mpm xvIII
7 Pinetum . . . . . . mpm xx
8 Roboretum . . . . . mpm xxxvi
423 M. Compleutica • • • • mpm xxvIIII
2 Veniatia . . . . . . mpm xxv
3 Petavonium . . . . mpm xxVIII
4 Argentiolum . . . . . mpm xv
5 Asturica . . . . . . mpm xIIII.

cf. pag. nostr. 203—205 -

"427 4 Item alio itinere a Bracara Astu


5 ricam . . . . . mpm ccxv sic
6 Salaniana . . . . . mpm XXI
428
1 Aquis Originis . . . . mpm xvIII
2 Aquis Querquennis . . mpm XIIII -
3 Geminas . . . . . . mpm xVI
4 Salientibus . . . . . mpm XIIII

codices bcD fgJ LMN oQa rvv (p. 427 v. 4 —- p. 431 v. 3 om. L)
422 7 pineto c I xxvIIII o 8 xxxIII n
423 M conpleutica BL, completica Q || xvIIII (er correct. sec. m. xxvIII1) I,
xxv ov, xxvI Q, xxxIIII FG
2 ueniacia BcLMRv, uemacia N
5 asturiga D, astudica Q, astirica n l xxIIII D
427 4 quae sequuntur duo itinera (p. 427 v. 4 usque ad p. 431 v. 3) hoc loco
habet D, om. L, post p. 438 v.1 ponit N, post p. 426 v. 4 ponit J, post
p.427 v. 3 ponunt reliqui
Item] item ab D ll itenere B || asturica bcDJMwoQnt

428
: ccxii F; numeri collecti efficiunt ccxIIII ll sic om. Jy
silaniana D, salamiana J, salamana mQTvw II xi cMoQTvv
4 Originis] sic hcF, oreginis D, ogirinis GMoTUv, ogirinis (corr. origi
nis) N, ogerinis Qn, ocirinis J || xxvIII f
2 om. GT || quis D || quercennis D, quennis Mvv, quecnis Q, quetnis o,
guerquennis n || xIII J, xvIIII v
3 geminis D, cecomas J ll xv h, XIII Wess.
4 in D legi nequit ll XIIII] sic N, xiii J, xvIIII cMfir, xvIII reliqui
202 ITINERARIVM PROVINCIARVM
Wess.

428 5 Praesidio . mpm XVIII

6 Nemetobriga . mpm XIII

7 Foro . . mpm xvIIII


429 1 Gemestario mpm xviii
2 Bergido . .. mpm XIII
3 Interamnio Flavio mpm XX

4 Asturica . mpm XXX.

5 Item a Bracara Asturicam mpm ccxcvIIII sic


6 Limia . . mpm xVIIII
7 Tude . . mpm xxIIII
430 1 Burbida . mpm xvi
2 Turoqua . mpm xvi
3 Aquis Celenis mpm xxIIII
4 Pria . . . mpm XII

codices pcD rov LMN oqn rvv (p. 427 v. 4— p.431 v. 3 om. L; p. 428 v. 5—
p.430 v. 4 in D legi nequeunt)
428 5 — 7 n ponit post p. 429 v.1
5 om. o ll presidio vQn II vIII bfg, xvII c -
6 Nemetobriga] sic N, nemetobrica fmn, nemotobrica B, nemetoborica
c, nomerobrica Q, nometobrica GoTUv, nemêtobrica coptio J (coptio
natum er mpm)
7 forocoptio v | xvIII v
429 1 gecoestario v | xvII v
2 belgido libri; ef. p. 425 431 | xvi N, x Wess.
3 Interamnio] sic N, intereraconio bh, intereragonio F, interepaconio
ccMoTUv, interepaconia Q, interaconio J ll fluuio ccMoQtvv
4 asturiga N
5 bragara bc || adsturicam B, asturicaJyn II ccxcviiii] recte; ccxcviii
JNy, cccxcIx Sur. Wess. l. sic om- J
6 licoia J ll xvIII JN
7 xvi J, xvIIII o
430 1 om. J ll burbala g, burbacla T, burbada MoQvv, barbida n | xxvi f
2 om. J ll turoca c ll XIII f
3 selinis F, scelenis oQ, celinis bJT l xxIII v
HISPANIA 203
Wess.

430 5 Asseconia . . . . . mpm xxIII


6 Brevis . . . . . . . mpm xII
7 Marciae . . . . . . mpm xx
8 Luco Augusti . . . . mpm xiii
- 9 Timalino . . . . . mpm xxii
10 Ponte Neviae . . . . mpm xii
11 Uttaris . . . . . . mpm xx
M31 1 Bergido . . . . . . mpm xvi
|! 2 Interamnio Flavio . . . mpm xx
3 Asturica . . . . . . mpm xxx.
cf. pag. nostr. 201 et 205
' 423 6 Item per loca maritima a Bracara
7 Asturicam - • • mpm ccvII sic
8 Aquis Celenis . . . . stadia CLxv
codices bcd fc.J LMv oQn Tvv (p. 427 v. 4—p. 431 v. 3 om. 1)
* 430 5 assegonia DJN, aseconia o, ascionia Q || xiII D, xxII oQ
6 xxII D 7 Marciae] sio cwvr, martiae fo, martie J, marcie reliqui
8 loco libri; ef. p. 424 ll augusto cMoQTvv, augustini n || vi f, xvi
Sur. JVess.
*; 9 timilano F, tinialino w, tomalino g, timalimo T, ticoalino./
i. 10 Neviae] sio Dn, neuie bcF, naeuie J, naeuiae N, nouiae GTvv, nouie
MoQ || xvi J
11 Uttaris] sic cDm, uttarris (ut videtur) B, utcaris MoQTvy, uitarris fo,
uitaris N, uectaris J
431 2 interannio Fo, intermino v, in teraconio v || fluuio comoQntvv
3 sturica D
423 6 marittima Q ll braccara N, bracaria oQn, tj c
7 asturica MoQRT ll post Asturicam add. usque cJM NoQnTvv | ccvii
om. JNQ, inter versus a tertia manu habet L || sic habent MoQT, om.
reliqui ll stadiorum summa omissa est: milia sunt ccvII
8 scelenis J ll Aquae Celenae, si eaedem sunt quae memorantur p. 430
v. 3, eo loco ponendae erunt quo nunc legitur Ad Duos pontes, ita:
Ad Duos pontes
Vico Spacorum
Aquis Celenis
204 ITINERARIVM PROVINCIARVM
Wess.
424 M.
Vico Spacorum . . . . stadia cxcv
2
Ad Duos pontes . . . . stadia CL .
3 Grandimiro . . . . . stadia CLxxx
4 Trigundo . . . . . . mpm XXII
5
Brigantium . . . . . mpm xxx
6 Caranico . . . . . . . mpm XVIII
7 Luco Augusti . . . . mpm XVII
425 1
Timalino . . . . . . mpm xxII
2
Ponte Neviae . . . . mpm xii
3
Uttari . . . . . . . mpm xx
4 Bergido . . . . . . mpm XVI
5 Asturica . . . . . . mpm L.

Item de Esuri Pace Iulia mpm ccLxvII sic


426 1 Balsa . . . . . . . mpm XXIIII

codices bcd fc v LMN oqn tvv


ll stadia] sic codices plerique hic et in seqq., stadia mp Q, stadia mpii
T, stad Wess. ll cxLv MoQntvv
424 M. sparcorum FG || stadia mpii cxcv T, om. Q ll cxxv h, cl. vv.
spontes (corr. pontes) c I stadia] stadia mpiiiTv, stadia mp Q || pon
tes duos v
gramdimuro oMtvv, gradimuto o, grandimuto Q || stadia] stadia mpii
rvv, stadia mp Q ll Lxxx GMoQTvv
trigondo JLN, erigondo Q ll xx v, xxIIII a
om- Q 6 carinico Q, caronico h || xvii Q

425
: lugo cMoQTvy, loco N, iugo h ll augustini n | xIIII f
tunalino vv | xxIIII GT

xII om- oQ
utari FGMoQTv, uitari n, ultari v
-

Neviae] sic fLn, neuie hyy, nouie cMor, nouiae cur, nonio Q || mpm
-

borgido GoQTvv | xvII Q, om. v

: LI o .

esupi G, estri F, exuri Q, suri J, suri (corr. sec. m. esuri) L l cclxvii]


recte; cLxIIII f, clxvii c, cclxxvII JLw, ccLxIIII Wess. ll sic om
Jvv ll B x minus mg. L
HISPANIA 205

Wess.
M26 2 Ossonoba . . . . . . mpm xvi
3 Aranni . . . . . . mpm Lx
4 Salacia . . . . . . . mpm xxxv
5 Eboram . . . . . . mpm XLIIII
6 Serpa . . . . . . . mpm XIII
427 1 Fines . . . . . . mpm xx
2 Arucci . . . . . . . mpm xxv
3 Pace Iulia . . . . . mpm xxx.
tf. pag. nostr. 201—203 - -

'431 4 Item ab Esuri per compendium Pace


5 Iulia . . . . . . . mpm LXXVI sic

codices bcD FcJ LMN 0QR TUv


426 2 Ossonoba] sic JLN, ossanoua b, ossana m, ossonoua reliqui | xiii f
3 atani Q, atanni o
4 scalacia D, serapia (et mor sarapia)J, sarapia LN, rarapia bcfn, rapta
cMoQtvv; ef. p. 417 v. 4 II xxxII F || versus 3 et 4 repetit J, deinde
inserit duo itinera a Bracara Asturicam (p. 427 v. 4 usque ad p. 431
v. 3). quod hio latet vitium Cortesius ita emendare tentavit (M. Cortes
j Lopez, Dicoionario geogr. hist. de la Esp. ant. Madrid 1835 T.
1 p. 265): Iter ab Esuri Pace Iulia.
Balsa xxiv. Tavira.
Ossonoba xxvI. Faro.
Arani xl. Monchique.
Rarapia xxx. Ourique.
Pace Iulia xxxix. Beja.
Iter ab Esuri Ebora.
Serpa Lx. Serpa.
Fines xvI. Moura.
Arucci xxiv. Mourao: Arucci nova
Ebora xxIx. Ebora.
5 eburam h, Ebora Wess. ll xLIII v, xLvIII N, LxIIII D 6 xII n
427 1 fine p 2 aracci D, arrucci fo, aructi J, aruca MoQTvv | xxii fo
3 paci D || xxxv1 d
431 4 om. b I ab] a v || esuria h, aesuri T || compendium BL
5 om. D II Lxvi n || sic om. vw
206 ITINERARIVM PROVINCIARVM

Wess. -

Â31 6 Myrtili . . . . . . mpm xL


7 Pace Iulia . . . . . . mpm xxxvi.
8 Item ab Ostio fluminis Anae Emeri
9 tam usque . . . . mpm CCCXIII sic
40 Praesidio . . . . . . mpm XXIIII
11 Ad Rubras . . . . . mpm xxvIII
12 Onoba . . . . . . . mpm XXVIII
432 1 Ilipa . . . . . . . mpm xxx
2 Tucci . . . . . . . mpm XXII
3 Italica . . . . . . . mpm XVIII
4 Monte Mariorum . . . . mpm xLvi
5 Curiga . . . . . . mpm XLVIIII
6 Contributa . . . . . . mpm XXIIII
7 Perceiana . . . . . . mpm xx .

8 Emerita • • • • •. . mpm XXIIII.

433 4 Item ab Emerita Caesaraugu


2 stam • • • • • • mpm DcxxxII sic
codices Bcd fc.v LMN oQH TUV (p. 431 v. 12 — p. 432 v. 6 partim in D legi
nequeunt)
431 6 om. D || mirtili N, murtila o, murtili Q ll L Q 7 om. D || xxIII I.
8 om. D || hostio FGQm ll Anae] sio BL, âne JN, sani U, ani reliqui
9 om. D || cccxIII] recte; cccxIIII c6M0Tvv, cccxvi h || sic om. Q ||
hic B. II minus sunt mg. B, B. II minus mg. L
40 presidio DJMoQh ll xxIIII] sic D, xxIII BFJLNH, xxxIII reliqui
11 xxvIII] sic D, xvII BF, xxvII reliqui
12 Onoba] sic JLN, omaua Q, onoua reliqui | xvIII Q
432 4 iliba n 2 tuecii Q ll xxi B, xii Wess. errore typ.
3 italia c 4 mariolo cmoTvv, mariola Q, moricorum a
5 Curiga] sic JLN, curia h, curica reliqui | xLvIII poQhv
6 contribputa f lxvIII D 7 percefanaD, perteiana MoQTvv 8 xviii D
433 1 Caesaraugustam] sic V, cesaraugusta co, cesaraugustam J, caesareali
gusti D, caesaraugusta reliqui
2 dcxxxII] recte; DcxxxIII v || sic om. JN ll B hic v super sunt mg. B,
HISPANIA 207
Wess.

433 3 Ad Sorores . . . . . mpm xxvi


 Castris Caecili . . . . T mpm xx
5 Turmulos . . . . . . mpm xx
6 Rusticiana . . . . . . mpm XXII
7 Capara . . . . . . . mpm xxII
434 1 Caecilio vico . . . . - mpm XXII
2 Ad Lippos . . . . . . mpm xII
3 Sentice . . . . . .. mpm xv
4 Salmatice . . . . . . mpm xxIIII
5 Sibariam . . . . . . . mpm XXI
6 Ocelo Duri . . . . . mpm xxi
7 Albocela . . . . . . mpm xxII
135 1 Amallobriga . . . . . . mpm XXVII
2 Septimanca . . . . . mpm XXIIII
! 3 Nivaria . . . . . . . mpm XXII
A Cauca . . . . . . . mpm XXII

codices Bcd fcJ LMv oQn Tvv


si B. xxIIII min. mg. L
433 4 Caecili] sic D, celestis oQ, caelicis h, celicis reliqui
5 turmulas D, turmolos v
6 xII n, xxIII D
7 caepara D
434 1 cecilionico c/yoQtvr, cecilionicco N, cecilioni BF, caelionico n, cae
lionicco DL (ci super ae add. sec. m. L), celinionico g
lipos Q || XII] sic BJLN, XI m, XXII reliqui
xII F, xxv. v

: Sibariam] sic FG, sabariam B, sabarim m, sibarim reliqui


ocelodori cMoQTvy, acaelodurio D, Ocelloduri Wess.
Albocela] sic DJLN, albucela bcMonTvv, albucella Q, albucellam FG ||
xv1 D

435 1 Amallobriga] sic DJLN, amalobrica moTvr, malobrica Q, amallobrica


Bcrch II xxII GMQTvv
2 xIIII n

muaria D || xII Q, xv1 D


; cauSa o
208 ITINERARIVM PROVINCIARVM

Wess.

435 5 Segovia . . . . . . . mpm xxvIIII


6 Miaccum . . . . . . mpm xxIIII
436 1 Titulciam . . . . . . mpm xxIIII
2 Complutum . . . . . mpm xxx
Arriaca . . . .. . . . mpm XXII
Caesada . . . . . . mpm xxIIII
Segontia . . . . . . mpm xxIII
Arcobriga . . . . . mpm xxIII
Aquae Bilbitanorum . . . mpm xvi
Bilbili . . . . . . . . . mpm XXIIII 1
4 Nertobriga . . . . . .. mpm xxi
5 Segontia · · · · · · · · mpm XIIII
438 1 Caesaraugusta . . . . . . mpm XVI.
Alio itinere ab Emerita Caesarau
gustam · · · · · mpm cccxLVIII sic
codices bcd fcJ LMN 0Qm Tvv (inde a p. 435 v. 6 deest D)
435 5 Segovia] sic DJLN, secouia reliqui | xviiii b, xxvIII D, qui hic desinit
Miaccum] sic JLN, miacum reliqui ll xxvIIII cMoQntvv
436 1 Titulciam] sic bfc.vLN, titultiam cmhrU, titultia oQr -

Complutum] sic foJy, complutum BL, conplotum (rubricator corr.


complotum) c, complotum moQtvr, completum n
Caesada] sic L, cesada JY, caesata fit, cessata vr, cesata reliqui
secontia JLN, seguncia n | xxiiii f, xxvi f
437 1 a sec. m. mg. L l Arcobriga] sic v et sec. 1, arcobrica bcfen, arto
briga vr, artobrica moQT, acrobriga y l xxii J, xxvII n |
aque bJMoQfiTw ll bilbatenorü B, bilbianorum o, lilbitanorum y II xv

4
omoQTvy, xv[1 add. sec. m.] L
netobriga L, netorbriga Jw, nitobrica reliqui; ef. p. 439: Ptolemaeus
|
Neptâgpiya II xi comoQTvv
Segontia] siovv, secontiareliqui ll xiIIi]sicvLw, xxvIIII Fh, xvIIII reliqui
438 1 cesaraugusta JoQf |
itemere L || emerito v ll Caesaraugustam] sio FG, caesarea augusta |
pmqnv, caesarea augustam L, caesaream augustam N, cesarea augusta
coT, cesarea augustam J, cesare augusta v |

cccxlviii] recte; cccxLviiii F |


HISPANIA 209
VVess.

Λ38 A Lacipea . . . . . . . mpm xx


5 Leuciana . . . . . . mpm xxIIII
6 Augustobriga . . . . . mpm xII
7 Toletum . . . . . . mpm Lv
8
Titulciam . . . . . . . * mpm xxIIII
9 Complutum . . . . . mpm xxx
40
Arriaca . . . . . . . mpm xxII
11 Caesada . . - • - •
mpm XXIIII
42
Segontia . . . . . . . mpm xxIII
43
Arcobriga . . . . . mpm xxIII
14
Aquae Bilbitanorum . . . mpm xvi
439 4 Bilbili . . . . . . . mpm xxIIII
Nertobriga . . . . . . mpm xxi

: Segontia . . . . . .
Caesaraugusta . . . . . mpm xvi.
mpm xIIII

codices bcf GJL Myo Qnt vw


A38 5 leutiama bch -

Augustobriga] sic JLN, augustobria Q, augustobrica reliqui | xxii oq

: Titulciam] sic BJLN, titultiam reliqui


Complutum] sic FGJN, conplutum BL, conplotum c, complotum moQtvv,
completum n
10 ariaca h
411 Caesada] sic L, cesada vv, caesata Mrv, cesata reliqui II xxxii v
12 Segontia] sic Ly, secontia reliqui II xxiii] sic BJLwn, xxIIII F, xxxIII
ccMoQTvy, xxvI Wess.
:• 13 Arcobriga] sic JLNV, artobrica Q, arcobrica reliqui
14 aque BJMyoQnt II xv omoQTvy, xx111 f
t. 439 1 bilbilli bcn ll xIIII n
Nertobriga] sic JLN, nertobrica brch, nerstobrica c, nestobrica moQtvv
t? Segontia] sic JLNvV, secontia reliqui II xxIII n, xxiiii (corr. pr. m.
.
xIIII) T, xxIIII G
Caesaraugusta] sic LN, caesarea augusta bcMQntvr, caesare augusta .
fg, cesarea augusta o, cesaraugusta J II xv Motv
M4
210 ITINERARIVM . PROVINCIARVM

VVess.

M39 5 Item ab Asturica Caesaraugu


6 stam . . . . . . mpm ccccxcvii sic
7 Bedunia . . . . . mpm xx
8
Brigeco . . . . . mpm xx
9 Vico aquario . . . . mpm XXXII
10 Ocelo Duri . . . . mpm xvi
11
Titulciam mansionibus supra scri
12
ptis . . . . . . mpm CXCIIII
• • «
13 Caesaraugusta mansionibus supra
14 scriptis - • mpm • • • CCXV. .

15 Item ab Asturica per Cantabriam Caesarau


16 gustam • • • • mpm cccI sic
440 1 Brigeco . . . . . mpm xL

codices bcf cJL Myo Qnt vv


ab om- Q ll Caesaraugustam] sic FGLN, caesarea augusta BcMQUV,
cesarea augusta OT, cesaraugustam J, cesareaugusta ra

ccccxcvii] recte; ccccxcvI c, ccccLxxvI GMoQTvy


Bedunia] sic JLN, betunica c, botunia moQU, botuma p', potunia G, I.

potuma T: Ptolemaeus Bεδουvia


*-
post versum 9 collocat n
briceco Ji.v, bricico bfgnorvv, britico Q, bricio (corr. bricico) C,
bricio n, Brigecio Wess.; ef. p. 440
4O oceloduru V, Oceloduri Wess. ll xvi] sic JLN, XXII c, xii reliqui
41 Titulciam] sic BJLN, titultia oQv, titultiam reliqui ll superscriptis 0
12 cxcIII b, cxcvIIII R; numeri (434,7 — 436,1) collecti efficiunt Cxcil |
13 et 14 om. coMoQTvy
13 Caesaraugusta] sic LN, cesaraugusta J, caesareaaugusta B, caesare
augusta F, cesarea augusta h || mansionibus supra scriptis om. F
M4 ccxII F; numeri collecti (436,2 — 438,1) efficiunt ccxIII
45 cantabria BJLNR ll Caesaraugustam] sic Fo, cesaraugusta JM, cesare*
augusta o, cesara augusta m, caesaraugusta reliqui
16 ccci] eandem summam efficiunt numeri collecti ll B 11 minus mg. t ||
sic om- J *

440 1 brigeca N, brigero oQ, Brigecio Wess.


HISPANIA - 211
v^Vess.

440 2 Intercatia . . . . . . mpm xx


3 Tela . . . . . . . mpm xxII
4 Pintiam . . . . . . . mpm xxIIII
5 Raudam . . . . . . mpm . . . .
441 1 Cluniam . . . . . . mpm xxvi
2 Vasamam . . . . . . mpm xxIIII
/142 1
Voluce . . . . . . . mpm xxv
2 Numantia . . . . . . mpm xxv
3
Augustobriga . . . . . mpm xxIII
4 Turiasone . . . . . mpm XVII
1
Caravi . . . . . . . mpm xviii
2
Caesaraugusta . . . . . mpm xxxvII.

Item a Turiasone Caesaraugu


stam . . . . . .. mpm LVI sic.
Balsione . . . . . . mpm xx :

codices bcf cJL MN o QnT vv


440 intercaria o
xx[11 add. sec. m.] L 4 piriciam n
: Raudam] sic n, raudi J, raudia Q, rada N, rauda ceteri l mp xi Scu
dii eremplar, om. reliqui
441 clumam h, duniam moQTvr | xxvi] sic libri, xvi Scudii eremplar
uasanam DF, uesaniam G, uasaniam v | xxxIIII cMoQntvr
442

; xv co MoQTUV
numancia FG, numanciam R, namantia B
Augustobriga] sic bly, augustaebrica c, augustabrica moQTvy, augu
stobrica FGH, austugobriga J ll XXIIII BcgM0QTU, xxxiii n
Turiasone] sic MoQTvY, turiassone reliqui: nummi TvRiAso II xIIII F
-

443 Caravi] sic BFJLN, caravia reliqui

: cesaraugusta JMh, cesarea augusta o, caesara augusta Q


a] ab Ly | Turiasone] sic Q, turasone B, turrasone MoTUr, turassone
cfc.vn, aturassone LN, Turiassone Wess. ll Caesaraugustam] sic
BfcLN, cesaraugustam J, cesaraugusta oQm, caesaraugusta reliqui ll
I¥ hic IIII minus sunt mg. B
14*
212 ITINERARIVM PROVINCIARVM

VVess.

444 1 Allobone . . . . . . mpm xx


Caesaraugusta . . . . mpm xvI.

Per Lusitaniam ab Emerita Caesar


. . . mpm cccCLVIII sic
augustam .
Contosolia . . . . . mpm XII
Mirobriga . . . . . . mpm xxxvi
Sisalone • . . . . . . mpm XIII
445 Carcuvium . . . . . . mpm xx
Ad Turres . . . . . . mpm xxvi

Mariana . . . . . . . mpm XXIIII


Lamini . . . . . . mpm xxx
Alces . . . . . . . mpm XL
Vico Cuminario . . . . mpm XXIIII
446
Titulciam . . . . . . mpm XVIII
Caesaraugusta mansionibus supra
scriptis . . . . . . mpm ccxv.
codices BcF GJL MNo Qnt vv
444 1 allaboue c, allabone v, allone F || xxIII F
cesaraugusta vo, caesaraug M, caesarea augusta v | xIII f
Per Lusitaniam om. J ll lisitaniam bcMT, lysitaniam L, lisataniam 00
|| emerito fc II Caesaraugustam] sic fc, caesarea augusta bcL, cesa
rea augusta J, cesaraugusta oQm, caesaraugusta reliqui
ccccLvIII] recte; cccccvIII Q || sic om. cQn
contaesolia c, cantosolia oQy ll xv B
Mirobriga] sic LN, mirobrica reliqui | xxvi ooQTvv, xxxv f
XIIII c.

carcunium Q, caruuium T
lamim N, lamina h, launum oQ, laununi v
Cuminario] sic JL, caminario bcfc, cominario Myontvr, minario Q
|
Titulciam] sic BJLN, titultia V, titultiaih reliqui
Caesaraugusta] sic L, cesaraugusta J, caesarareaugusta fc, cesarea
augusta No, caesarea augusta reliqui
xcv J, ccxii h, ccxxv oQv; cf. p. 439 v. 14
HISPANIA 213
Wess.

446 4
Item a Laminio Toletum mpm xcv sic
5 Murum . . . . . . mpm xxvii
6
Consabro . . . . . . mpm xxvIII
7
Toletum . . . . . . . mpm XLIIII.

8 Item a Laminio alio itinere Caesar


9 augustam . . . . . mpm ccxLVIIII sic
10
Caput fluminis Anae . . mpm vii
11
Libisosia . . . . . . mpm xIIII
117 1 Parietinis . . . . . . mpm xxII
2
Saltici . . . . . . . mpm xvi
Ad Putea . . . . . . mpm xxxII
Valebonga . . . . . . mpm XL
Urbiaca . . . . . . mpm xx
Albonica . . . . . . mpm xxv
Agiria . . . . . . . mpm vi
Carae . . . . . . . mpm x
codices bcf cJL Mwo Qnr vv et inde a pag. 447 v. 8 A
A46 4 limio fo, liminio reliqui; ef. v. 8 | B. III super sunt mg. b; cf. v. 7
aurum cT ll vII b, xvII f 6 consobro F || xxIIII N, xxvIIII Qn
xL Wess. ll B hic IIII super sunt mg. b; quippe numeri collecti pro xcv
efficiunt xcviiii
Item om. h || a liminio post alio itinere n || Laminio] sic JL, limio
fc, liminio reliqui | alio itenere L, itinere alio MoQTvv | caesarea
augustâ L, caesarea augusta bN, cesarea augusta m, cesareaaugustam
J, cesaream augustam co, caesaream augustam FoMQTvv
9 ccxLvIIII] eandem summam numeri collecti efficiunt | B. hic x super
sunt mg. B || sic om. B
10 ane cJMyoQTvy, sane h || post vii otv add. sic
11 libososia fg, libiosia J.
M47 2 xv BF

3 Ad Putea] apute (corr. sec. m. ad putea) L, aputea moQtvw


4 ualebunga MTvv, ualeponga bro 7 argiria v
8 Carae] sic cfcL, care reliqui ll x] sic pr. L, xx sec. L et reliqui
214 ITINERARIVM PROVINCIARVM
Wess.

M47 9 Sermone . . . . . . mpm xxvIIII


448 1 Caesaraugusta . . . . . mpm xxvIII.

2
Item ab Asturica Tarracone mpm ccccLxxxII
3 sic
4 Vallata . . . . . . mpm xvi
5
Interamnio . . . . . . mpm xIII
449 1 Palantia . . . . . . mpm xIIII
2
Viminacio . . . .
. . mpm xxxi
3
Lacobriga . . . .
mpm x .
4
Dessobriga . . . . . . mpm xv
5
Segisamone . . . . . . mpm xv
6
Deobrigula . . . . . . . mpm xv
450 1 Tritium . . . . . . mpm XXI

codices ABc FcJ LMN oQf Tvv


447 9 sermonae L || vIIII B, XIIII f
448 1 caesaria augusta B, caesareaugusta FG, cesarea augusta vo, caesarea
augusta reliqui | xxxvIII F, xix Wess.
astorica c ll Tarracone] sic G, terracone reliqui ll ccccLxxxii] sic pr. L
(eandem summam numeri collecti efficiunt), ccccLxxxv o, ccccLxxxvi
sec. L et reliqui ll B hic IIII minus sunt mg. B
ualata A, uabatu cMQTUV, uabatia o
interannio FG, interaminio MoTvv, interraminio QR || xvi BoQ
palancia n -

Viminacio] sic BLN, utminacio n, uiminatio reliqui


lacobrica Fo, laccobrigam JLN, iacobricam n, lacobricam reliqui l xv
Sur. Wess. er coniect.; ef. p. 454 v.1 -

Dessobriga] sic JLN, dessobrica abcfc, desobrica MQTvv, desobri


Cam 0R

legisamσΠ Q, legis ammone h, legisamone reliqui; p. 394 libri segesa


mOne

Deobrigula] sic JLN, deobricula bfh, deobricam o, deobrica reliqui


l xxI oQhTvv
450 1 om. o ll tricium ABMNQTvv
HISPANIA - 215
Wess.

450 2 Virovesca . . . . . . mpm xi


3 Atiliana . . . . . . mpm xxx
4 Barbariana . . . . . . mpm XXXII

5 Graccuris . . . . . mpm xxxII


451 1 Bellisone . . . . . . . mpm xxviii
2 Caesaraugusta . . . . mpm xxxvi
3 Gallicum . . . . . . mpm xv
4 Bortinae . . . . . . mpm XVIII

5 Oscam . . . . . . . mpm XII


6 Caum . . . . . . . mpm XXVIIII
Â52 1 Mendiculeia . . . . . mpm xvIIII
2 Ilerda . . . . . . . mpm xxII
3
Ad Novas . . . . . . mpm xvIII
4 Ad Septimum decimum . mpm XIII
5
Tarracone . . . . . . mpm XVII.

6 Item a Caesaraugusta Bene


aI'ImO - - - - - mpm cxII sic
W -

codices ABc FGJ LMN oQR TUv -

' 450 2 ..rouenna A, uirouenna ceteri: p. 394 uerouesca, p. 454 uirouesca


3 aciliana A, attiliana J 4 xxxI n
5 graeculis A, craccuris bcFJLNI, croaculis GT, craoculis MoQUV; Wess.
ut nummi Graccurris; Ptolemaeus Tpdxovpt;-
451 1 Bellisone] sic cJLNI, bellissone B, bellisono reliqui; p. 443 Balsione
2 caesareaaug AMT, caesareaaugusta BCLNUV, caesareaugusta FG, cesa
reaugusta oQ, cesareaaugusta JI ll xxxvi] sic BFJLN, XXXIII reliqui
3 galligum JLy -

/ Bortinae] sic L, bortine BcFJNI, bostine AcMoQUr, bostinae T


5 ostam J ll xl a comoQTvy 6 cauni G || xviiII F
452 1 mediculeia b, mendicule n
2 XXII] sic BFJLNI, xxvi reliqui
4 decimum om. b -

5 terracone Abcfgn, Tarraconem Wess. ll xvII! M, xvuII G0QTUV


6 Item] iter cFGJL ll caesareaaugusta AMTvv, cesareaaugusta cJoQn,
216 ITINERARIVM PROVINCIARVM

Wess.

452 7 Foro Gallorum . . . . mpm xxx


8 Ebelino . . . . . . mpm xxii
9 Summo Pyreneo . . . . mpm xxIIII
10
Foro Ligneo . . . . . mpm v
453 1 Aspalluga . . . . . . mpm vII
2 Ilurone . . . . . . mpm xii

Benearnum . . . . . mpm XII.


De Hispania in A quitaniam.
Ab Asturica Burdigalam mpm ccccxxi sic
Vallata . . . . . . mpm XVI

Interamnio . . .
. . . mpm XIII
Palantia . . . . . . mpm XIIII
Viminacio . . . . . . mpm xxxi
454 Lacobrigam . . . . . mpm xv
codices ABc fc.J LMN oQn Tvv
caesareaugusta fcy | beneharno acFcJLy | cxii] recte ll B hic 1111
minus sunt mg. b
452 8 Ebelino] sic JLN, ebellano B, ebellino reliqui
pyrreneo am, pireneo NM, pirrenio Q, Pyrenaeo Wess. ll xv y
10 lignio. QR
453 1 Aspalluga] sic JLN, aspalluca cfc, asparluca B, aspaluca reliqui ll vi
R, om- N

Benearnum] sic JLNR, beneharnum reliqui


in mg. sec. J ll De] item de n II ispania b et sec. v || acquitaniam
sec. J, aequitania BL, equitania w
hasturica Q ll Burdigalam] sic Fo, burdigala amorvv, burdigula Q,
burdicalam bcLyn, burdicala v || ccccxxi] recte || sic om. JLN
uallata (corr. ballata) c
interamnia n | xIII] sic BFJLyh, xxx reliqui
Palantia] sic JLN, peralantia B, peralancia FGH, iter peralantia ac,
item palantia UV, item peralantia moQT
Viminacio] sic BLNR, uiminatio reliqui
454 1 Lacobrigam] sic JLN, lacobricam BFG, iacobricam n, locobrica v, lo
cobricam reliqui | hic fortasse ercidit Dessobriga mpm xv; cf. p. 394
449
HISPANIA 217
Wess.

454 2 Segisamone - mpm xv


Deobrigula . . . . . mpm xv
Tritium . . . . . . . mpm XXI
Virovesca ' . . . . . mpm XI

Vindeleia . . . . . . mpm XII


Deobriga . . . . . . mpm XIIII
Beleia . . . . . . . . mpm xv
Suessatio . . . . . . mpm vII
455 Tullonio . . . . . . mpm vi
Alba . . . . . . . mpm XII
Araceli . . . . . . . mpm xxi
Alantone . . . . . . mpm xvi
Pompelone . . . . . mpm VIII
Turissa . . . . . . . . mpm XXII
Summo Pyreneo . . . . mpm xvIII
Imo Pyreneo . . . . mpm v
Carasa . . . . . . . mpm XII
40 Aquis Terebellicis . . . mpm XXXVIIII

codices abc fcJ LMN oQf rvv


A54 2 legisamone libri: p. 394 Segesamone -

teobricula LoQ, teobrigula Jy, theobricula reliqui: p. 449 Deobrigula


tricium AMoQhvv 5 uironesca FG

uindelegia Fc, uindelera Q, uindelia v || x1 h, om. v


Deobriga] sic JLN, deobrica reliqui
Suessatio] sic JLN, duissatio GT, suissatio reliqui II xIII f
M.55 vi] sic foQntvr, vII reliqui
aracaeli bcL, araculi Q, aracoli 60Tvv
XVI om• c

pampalone fo, ponpelone B || vIIII v


XXV F 7 pyrenio Q, pyrineo h, Pyrenaeo Wess.
immo B || pyroneo Q, pyrineo Jh, pirineo N, Pyrenaeo Wess.
carassa Q ll viI oQh
1 Terebellicis] sic FGJLN, Trebellicis ac, terrebellicis moQtvr, terrae
bellicis ba, Tarbellicis Wess. II xvIIII AccMoQT
218 ITINERARIVM PROVINCIARVM

Wess.

456 1 Mosconnum . . . . . mpm XVI


2 Segosa . .
3 Losa . . . . . . . mpm XII
4 Boios . . . . . . . mpm VII
5 Burdigalam . . . . . mpm XVI.

6 Item ab Aquis Terebellicis Bur


7 digalam . . . . . mpm LXIIII sic
8 Coequosa . . . . . . mpm XVI
9 Telonnum . . . . . mpm xvIII
457 1 Salomaco . . . . . . mpm XII
2 Burdigala . . . . . . mpm xVIII.

3 Item ab Aquis Terebellicis To


losam . . . . . . mpm cxxx sic
5 Benearnum . . . . . mpm xVIIII

codices abc fcJ LMN oQh Tvv


456 1 moscontium b, mosconum Q
3 lossa Q, iosa h
bosos AGMoQTvv, bolas h || vi h

: burdigala AmoQTvy II xvIII v


Terebellicis] sic FcJLN, terraebellicis AcM, terrebellicis oQTvv, ter
bellicis R, evanidum B, Tarbellicis Wess. ll burdicalam c, burdigala B,
burdigallam Q -

7 LXIIII] recte
9 Telonnum] sic BcFGLNh, telomnum M, telominum oQTvy, telounü J,
tolomnü A, Tellonum Wess.
457 1 salamoco fc, saloniaco B
2 burdicala Bc •

3 Terebellicis] sic JLN, terraebellicis acMn, terrebellicis oQTvy, terre


fellicis B, belicis FG, Tarbellicis Wess.
4 cxxx] recte; cxxxi n, ccxxxviii? (corr. cxxx) L || sic om. JLN | B
xcvIII minus mg. L
5 Benearnum] sic JlNh, beneharnum reliqui ll xvIII oQTvv
GALLIA 219
Wess.

157 6 Oppido novo . . . . . mpm xvIII


7 Aquis convenarum . . . mpm vIII
8
Lugdunum . . . . . . mpm xvi
9 Calagorris . . . . . mpm xxvi
458 1 Aquis siccis . . . . . mpm xvi
2 Werno sole . . . . . mpm XII
3
Tolosa . . . . . . . mpm xv.

4
De Aquitania in Gallias.
5
Item a Burdigala Augustodu
6 IlllDm • • • • • • mpm ccLxxIIII sic
7 Blauto . . . . . . . mpm xvIIII
159 1 Tamnum . . . . . . mpm xvi
2 Novioregum . . . . . mpm XII
3 Mediolanum Santonum . mpm xv
4 Aunedomnacum . . . . mpm xvi

codices Abc fgJ LMN oQn Tvv


457 6 opido FGQ
aqui B || xvIII 6
Lugdunum] sic FooQ, lugudunum reliqui | xv n
Calagorris] sic JLN, calgurriis h, calagorgis reliqui
sicis Q 2 xv FG
telosa MoQTv
in mg. sec. J ll acquitania sec. J, aquitanica LMN, aquitanica (corr.
aquitania) c | galliis m
burdicala c, burdagala y || augustoduno h
ccLxIIII AgmoQTUV, cLxxIIII h, LXXIIII BF || sic om. JLNO ll B v su
per mg. L, B, hic v super sunt mg. B; recte, nam numeri collecti effi
ciunt CCLXXVIIII

blamuto Fc, blauito b, Blavio Wess. (rectius)


459 1 tannum (rubricator corr. tamnum) c, tannum Q
sanctOnum T
4 Aunedonnacum] sic bJLN, aunidonacum Q, aumedunacum U, aunedo
macum ceteri
220 ITINERARIVM PROVINCIARVM
Wess.

459 5 Rauranum . . . . . mpm xx


6
Lomounum . . . . . mpm xxi
460 1 Fines . . . . . . . mpm xxt
2
Argantomago ., . . . . mpm xxi :
Ernodorum . . . . . mpm xxvii
Avaricum . . . . . . mpm xiii
Tincontium . . . . . mpm xx
Deccidae . . . . . . mpm xxII
Alisincum . . . . . . mpm XIIII

Augustodunum . . . . mpm xxii.

461 Item de Aquitania in Gallias.


Item a Burdigala Argantoma
go . . . . . . . mpm cxcvII sic
Sirione . . . . . . mpm xv
Ussubium . . . . . . mpm xx
Fines, . . . . . . . mpm XXIIII
Aginnum . . . . . . mpm xv

codices Abc fc.J LMN oQa Tvv


rautanum 0 -

lomonum BFGN, Limonum Wess.


om. h ll agrantomago libri; cf. p. 461 || xx... a
tinconcium m
Deccidae] sic FL, deccide ABcJN, decide n, decude cMQTvv, detude 0
alinsicum J, alisineum R, alixincum Q
augustudunum Acm, augustedune M, augustoduno JLN
461 om. J ll Item om. BcfcLNR ll gallis a
Item om- fo ll argantomagum MoQvv, argentomagum t
sic om. JN l B xIIII min. mg. L, B, hic 1 minus est mg. B; recle: nam
numeri collecti efficiunt cxcvi :
sirtone n
Ussubium] sic bcfcLN, uassubium J, usubium reliqui
om. AccMoQTUv 7 xII f
GALLIA 221
Wess.

161 8 Excisum . . . . . . mpm XIII

9 Traiectus . . . ., . . mpm xxi


10 Vesunna . . . . . . mpm xviii
162 1 Fines . . . . . . . mpm xxi
2 Augustoritum . . . . . mpm xxviii
3 Argantomago . . . . . mpm xxi.

4 Item ab Aginno Lugdunum mpm Lxv sic


5 Lactura . . . . . . mpm xv
6 Climberrum . . . . . mpm xv
463 1 Belsino . . . . . . mpm XII
2 Lugdunum . . . . . . mpm xxiii.
3 Iter Britanniarum.

4 A Gessoriaco de Galliis Ritupis in portu Bri


5 tanniarum . stadia numero ccccL
codices ABc fc.v LMv oQh Tvv
461 8 a sec. m. habet L || exusum n | xiii] sio pfww et sec. L, xiiii c, xvi
reliqui
9 Traiectus] sic fcJ, trauectus reliqui
- 10 uesumnam AcMoTvv, uaesunna B, uesunam Qh
| 462 1 Fines] agustoricum AM, augustoricum oQTvY, fines augustoricum c
| 2 in mg. habet A pr. manu | agustoritum AM, augustoretum Fo, augu
. storicum NoQv
| 3 argentomago aeMoQTUV, augusto mago w
4 om. v I Item] atem v || agenno cro, agumo Q, genno n | Lxv] recte
ll sic om. JLy -

5 om. v || iactura n -

6 om. v II Climberrum] sic pcrvl, cliniberrum y, climperrum n, clim


tjrum AM, climbrum GoQTv
| % t om. v I bersino , balsino oo | xii] sic pulyn, xv r, x reliqui
2 om. v | xxIIII cn
3 om. J || Britanniarum] sic fo, brittanniarum acy, brittaniarum BLMTv,
britaniarum oQhv
4 gessoria Fo, gressorigiaco J, gessorigiaco Ly | Galliis] sio ro, gallis
222 1TINERARivM PRoviNciARVM
VVess.

464 1 A limite, id est a vallo, Praetorio


2
usque . . . . . mpm CLVI
3
A Bremenio Corstopitum . mpm xx
4 Vindomora . . . . . mpm vIIII
465 1 Vinoxia . . . . . . mpm xVIIII
Cataractoni . . . . . mpm XXII :
Isurium . . . . . . mpm XXIIII
Eburacum, leg. vi victrix, mpm XVII
Derventione . . . . . mpm vII
Delgovicia . . . . . . mpm XIII
Praetorio . . .. . . . mpm xxv.

Item a vallo ad portum Ritu


pis . . . . . . mpm CCCCLxxxIsic

codices ABc FGJ LMN oQn Tvv


reliqui li ricupis J || portum Fo, porto JLy | Britanniarum] sic cfo,
britaniarum JoQnr, brittaniarum reliqui
464 1 limitte J ll id est] idem Qvv || ualle AMQRTUV || pretorio JLQR, prae
torium U
usque om. JLN l clvi] recte -

A] ab oQ ll bremaenio B, temenio oQ, remenio J ll corstopilum BFG,


costopitum Q, còstopitü o, cor stopitu R
465 1 uinonia A MoRTUV, uiconia c
infra Cataractone II xxxII Q
isurum Q
466 1 eburatium Q, eburaciü o ll leg.] leug BFJLyf, leugas c, mpm ATUr,
m. p. Q; om. GM10 II xvII] XIIII F, xviii G
xIII Q, xv 1 1 o -

Delgovicia] sic JLN, delgouitia reliqui II vIII J, om. h

: pretorio AcJMyoQI ll XXII F


ad] a AM ll portu o
ccccxci o: numeri collecti efficiunt DI || sic om. acMoQT ll B hic xx
super sunt mg. B, B. xxI super mg. L
BRITANNIA 223
Wess.

167 | A Blato Bulgio Castra explora


tOrum . mpm XII
2
Luguvallo mpm XII
3 Voreda . . mpm XIIII
4 Brovonacis •
mpm XIII
5 Verteris . mpm XIII
l68 M Lavatris . mpm XIIII
2 Cataractone . mpm XVI
3 Isurium . mpm XXIIII
4 Eburacum . mpm XVII
5 Calcaria . mpm VIIII
6 Camboduno . mpm xx
7 Mamucio . mpm XVIII
169 M Condate - mpm XVIII

2
Deva, leg. xx vict., mpm xx
3 Bovio . . mpm x
4 Mediolano mpm xx

codices Abc fcJ LMv oQR TUV


167 M A] ad N || lato y | burgio v || exploratum oQ || xii] sic BJLwn, xv
F, x reliqui
lugdo uallo n 3 uereda oQv 5 XIII] sic BFJLNI, xx reliqui
468 M lauacris oQ .*

om. v ll Cataractone] sic BJLN, catarectione V, cataractore F, cata


rectone reliqui; p. 465 Cataractoni | xIII F
3 om. v ll isuria R, isuriam reliqui; cf. p. 465
eburacam R || xvIII n
cacaria BF || inter Calcariam et Cambodunum fortasse ercidit nomen
mansionis cum numero xx; ef. Mannerti Geogr. ed. II P. 2 (Lips. 1822)
p. 128 — 130
campoduno JN
Mamucio] sic BJL, manutio y, mamutio reliqui; ef. p. 482
candate Q
leg. xx vict. om. oQ || IIIcI Tvv, uici reliqui, victrix Wess.
medialano BI,
224 ITINERARIVM PROVINCIARVM

VVess.

469 5 Rutunio . . . . . . mpm xII - |


6 Urioconio . . . . . mpm xi
7 Uxacona . . . . . . mpm XI
470 1 Pennocrucio . . . . . mpm xII

Etoceto . . . . .' . . mpm XII


Manduesedo . . . . . mpm xvi
Venonis . . . . . . . mpm xII

471 1
: Bannaventa
Lactodoro . . . .
Magiovinto .
Durocobrivis .
. .

.
.
.

.
.

.
.

.
.
.

.
.
mpm xvII
mpm XII
mpm xvII
. . . mpm xII
Verolamio . . . . . mpm XII
Sulloniacis . . . . . . mpm vIIII
Londinio . . .. . . . mpm XII
Noviomago . . . . . . mpm x
Vagniacis . . . . . . mpm xVIII
codices ABc fc.v LMN oQh Tvv
rutinio m
urioconico A, uriconio Fc, uirioctinio J, uriocunio LN (corr. urioco- !
nio L), Uroconio Wess.; p. 482 et 484 Viroconium et Wiroconio
7 om. r I usoccona aomorvr, uscocona «
470 M. om. F || pennocrutio AcGMTUr, penocrutio oQ ll x v.
3 Manduesedo] sio JLN, manduessedo reliqui | v1 F
mpm xII om. F
Bannaventa] sic LN, bennauenta AbcoJmh, benauenta oQTvv, benna- !
uenna F

om. w || lactorodo acM, lactodrodo oQrvv ' -

471 M om. w || Magiovinto] sic BFJLn, magnito c, maginto reliqui; p. 476 et


479 Magiovinio
durocobrius R |
Verolamio] sic bcfJLN, uerolamo R, uelouanio &, uelolamio reliqui |
: vIIII] sic BFJLNn, x reliqui
Londinio] sic BJL, londonio fc, londunio (corr. londinio) N, londioni
n, longidinio acv, longidimo moQt, longiduno v
472 2 uagnacis v | xvIIII JLy
BRITANNIA 225
Wess.

472 3 Durobrivis . . . . . . mpm vIIII


4 Durolevo - - - - - mpm XIII
5 Duroverno . . . . . . mpm xII
6 Ad portum Ritupis . . . mpm XII.

Item a Londinio ad portum


Dubris . . . . . mpm Lxvi sic
Durobrivis . . . . . mpm XXVII
Duroverno . . . . . . mpm xxv
Ad portum Dubris . . . mpm XIIII.

Item a Londinio ad portum


Lemanis . . . . . mpm LxvIII sic

40
: Durobrivis

Duroverno .
Ad portum Lemanis
.

.
.

.
.

.
.

.
.
.

.
.
mpm xxvii

mpm xxv
mpm XVI.

codices Abc fc.v LMN oQm tvv


472 3 durobreuis Q, duroprouis BFG, durobronis r, durobrouis ceteri; cf. p.
473 et 475 -

duroleuos n, auroleuo T || xvi b


; Duroverno] sic FGN, durorruerno (corr. duroruerno) L, durorum uerno
n, duroruerno reliqui
portu AM
473 — 5 om. AcGmoQTUv
a] ma JLN | londino F, lodinnio N
xIIII b ll B x minus mg. L ll sic om- bN, del. in L
dubobrius iflyn, durobrius v | xvii v, xvii (corr. sec. m. xxvm) ,
duraruenno bF, durarueno JLm, durabrueno N || xxII n
londino FG
limanis FG || LxvI11] sic BFJNI, LxvIIIi corr. L, cLxvIII c, Lxvi rel;.
qui l B. IIII sup. mg. L || sic om. JN
8 dubobrius AcMoQT, dubobruis vv.
durarueno Acmtur, duratueno oQ, duraruenno reliqui; cf. p. 472 ||
xxv] sic BFJLN, xxvi m, xv reliqui
15
226 ITINERARIVM PROVINCIARVM

Wess.

474 1 Item a Londinio Luguvalio ad


vallum . . . . . mpm CCCCXLIIIsic
Caesaromago . . . . . mpm xxvIII
Colonia . . . . . . . mpm xxIIII
Villa Faustini . . . . mpm xxxv

Icinos . . . . . . . mpm xvIII


Camborico . . . . . mpm xxxv

Duroliponte . . . . . mpm xxv


M75 Durobrivas . . . . . mpm xxxv

Causennis . . . . . . mpm xxx


Lindo . . . . . . . mpm xxv1

Segeloci . .. . . . . mpm xIIII


Dano . . . . . . . mpm xxi
Legeolio . . . . . . . mpm xvi
Eburaco . . mpm xx1
M76 1 Isubrigantum . . . . . mpm xvII
2 Cataractone . . . . . mpm xxIIII
codices ABc FGJ LMN oon TvV
474 1 lundinio AmoorvV, londino Fc | lugunatio 2, lugo uallio n, Lugu
vallio Wess-, cf. p. 467, ubi Luguvallo
2 ad vallum om F | ccccxLIII] eandem summam numeri collectief. |
ciunt; ccccxLIIII add sec m'J L | sic om N
cesaromago Joon
om N | Icinos] sic JL, icianos reliqui
om N Il camborito FG, caborico n
xvIII cooTvV
475 durobriuias FG, durobruias R
causenis Q 3 xVI R

Segeloci] p. 478 Ageloco | xxIIII GT


laceolio J, legeoleo n; p:478 Lagecio | xv1] sic pcFJLNn, xxv 6,
xv reliqui
476 1 xvII] sic BFJLNn, xvI reliqui
2 – 5 numeros a sec m habet L
2 Cataractone] sic L, cataractoni BFJNn, cartoni G, caractoni reliqui |
XXIII J.
BRITANNIA 227
Wess.

176 3 Levatris . . . . . . mpm xvIII


4
Verteris . . . . . . mpm XIIII
5
Brocavo . . . . . . mpm xx
6
Luguvalio . . . . . mpm xxII.

Item Londinio Lindo


. Verolamia . . . . . .
. mpm cLvi sic
mpm xxi
9 Durocobrivis . . . . . mpm xII
10
Magiovinio . . . . . mpm xII
11
Lactodoro. . . . . . . mpm xvi
177 M Isannavantia . . . . . mpm xii
2
Tripontio . . . . . . mpm XII '
Venonis . . . . . .. . mpm viii
Ratas . . . . . . . mpm XII
Verometo . . . . . mpm XIII
Margiduno . . . . . . . mpm XII.

: Ad Pontem
Crococalana
.

.
.

.
.

.
codices ABc fc.J LMv oQm Tvv
.

.
.

.
mpm vII

mpm vII

476 3 leuatrix c, Lavatris Wess., ut p. 468 ll xvII vn, xvIIII c


XIII J et sec. L, XVIII N -

birocauo J, brocano Qm
lugunalio Q, lugoualio foh, Luguvallio Wess.; ef. p. 467, ubi Lugu
vallo II xxv bv, xxi[i add. sec. m.] L
Londinio] sic bcn, londoniofo, limdinio N, lundinioreliqui | clvi]recte
durocobruis v, durocobrius ceteri; ef. p. 471 479 || xxii y
10 alagiouinio fc
11 lactoduro MoQTv, lactuduro v
477 1 isannautia JLy (an super au add. sec. m. 1), isannauatia pfo; p. 470
Bannaventa, p. 479 Bannavento
uaenonis B, Vennonis Wess. ll vi11] sic pr. L, viiii sec. 1. et reliqui
Ratis Wess., ut p. 479 5 p. 479 v.2 Vernemeto xII

: margeduno JLN, margidano M || xiii Wess.


pontentem B 8 om. N || crocfo calana L, crococalano v
15*
228 ITINERARIVM PROVINCIARVM

wess.

A77 9 Lindo - mpm XII.

10
Item a Regno Londinio mpm xcvi sic
Clausentum mpm xx
Wenta Belgarum mpm x
Calleva Atrebatum .

: 6
Pontibus
Londinio .
.

Item ab Eburaco Londinium


mpm xxII
mpm XXII
mpm XXII.

mpm ccxxvII sic


7 Lagecio . . mpm XXI
8 Dano . . mpm xVI
9 Ageloco . mpm XXI
Lindo . . mpm XIIII
1 1 Crococalana mpm XIIII
479 1 Margiduno mpm XIIII

codices ABc fcJ LMN oQn Tvv


477 10 a] ad aMnvv ll regnum v | Londinio] sic amoQtv, lundinio BcvL,
lundunio N, londinium v, londonio F, londinam h, londino c ||
xcvi] recte; xcv b
478 M chausentum J
2 belgatum o
3 galleua libri, p. 484 et 486 Calleva
6 uburaco F, eruraco N, eduraco n | Londinium] sic prcLwn, londi
nio J, longidinum reliqui ll ccxxvII] eandem summam numeri col
lecti efficiunt ll B super est mg. b || sic om. Jv
7 Lagecio] sic bfc, laiecio (g super pr. i pr. m.) L, lagiecio N, labecio
J, lagetio reliqui; p. 475 Legeolio
8 ano (corr. sec- m- dano) L, datio o
9 om. Q ll agelico n; p. 475 v. 4 Segeloci
10 lindo a sec. m. habet L

11 Crococalana] sic B, crococalono N, crocogalano fc, calano (a sec.


m. inter versus croco) L, crococalano reliqui | B: loco mg. L
om. BF || margitudo amoQtvr, dumo (corr. sec. m. margiduno) z
BRITANNIA 229
VVess.

179 2 Vernemeto . . . . . mpm xii


Ratis . . . . . . . mpm XII
Venonis . . . . . . mpm xii
Bannavento . . . . . mpm xvIII
Magiovinio . . . . . . mpm xxVIII
Durocobrivis . . . . mpm XII
Verolamo . . . . . . . mpm xii
Londinio . . . . . . mpm XXI.

1O Item a Venta Icinorum Lon


411 dinio . . . . . . mpm cxxvIII sic
480 1 Sitomago . . . . . . mpm xxxii
Combretonio . . . . . mpm xxii
Ad Ansam . . . . . mpm xv

codices abc fcJ LMN oQn rvv


479 2 p.477 Verometo
Venonis] sic AmoQtvr, uennonis reliqui
Bannavento] sic fon, bennauento AMTvv, benauento o@, bannauento
(corr. bannauanto) c, bannauanto BJLN || xviii] sic v et pr. L, xviiii
sec. L et reliqui -

xxviiii w

durocobrius chv
Verolamo] sic BccJLN, uerolanio AmroQTvv, uerolano m, uirolamo F,
Verolamio Wess. *;
xxi] sic bfJLwn, xii reliqui II desinit coder antiquus ?) sequitur folium
unum, a manu secunda scriptum
4O icinor J, iceorum F, ucinorum n, icenorum o, evanidum b || lundinio
pcJN et sec. L, lundunio FG
411 cxxxvIII coQTv, cxxx11 v: numeri collecti faciunt cxxvII ll sic om. c
480 1 situmago AgmoQTvv
— v. 6 post v. 7 ponit h
Combretonio] sic v, compretouio AMoQU, compraetouio T, conbre
touio b, combre uocio h, combretouio cFGN et sec. L, cocobretonio
J \ xII o
230 ITINERARIVM PROVINCIARVM
VVess.

480 4 Camoloduno . . . . . mpm vi


5 Canonio . . . . . . mpm VIIII
Caesaromago . . . . . mpm XII
Durolito . . . . . . mpm xvi
: Londinio . . . . . . mpm xv.

481 Item a ClanoventaMediolano mpm CL sic


Galava . . . . . . mpm xvIII
Alone . . . . . . . mpm XII
Calacum . . . . . . mpm xVIIII

Bremetonaci . . . . . mpm xxvii


482 Coccio . . . . . . mpm xx

Mancunio . . . . . . mpm XVII


Condate . . . . . . mpm xvIII

Mediolano . . . . . . mpm xVIIII.

codices Abc fgJ MNo QhT vv et sec. L


480 Camoloduno] sic AbcMy et sec. L, candoduno GoQ, camdoduno tUv,
camooduno m, cacocloduno J, camuloduno F: inscript. CAMALoDvNI
canotuo Q II vIII v
cesaromago cvoQn et sec. L
xv n

lundinio B, lundino c, londonio FG, lIIIdinio J, lindinio w et sec. I.


481 Clanoventa] sic pFa et sec. L, damouentaJ, chamouenta N, clamouenta
reliqui ll mediolanum v ll cl] recte; cLx oQ || sic om. n
calaua J, gallaua Q
Calacum] sic JN, gallacum Q, galacum reliqui | xvIII Jh, vIIII N
bremetonnaci y et sec. L, breiiitonaci n | xxvi J, xxIIII coQTv
482 goccio FG, coetio Q, coctio Jo
coacciunio vel coacocunio J, mamcunio sec. L, mancumo Mont, ma
cocunio N, mancomo Q; gf. p. 468 II xvi p^, xviII F
XVII J

; XVIII JM
BRITANNIA 231
VVess.

482 5 Item a Segontio Devam mpm LxxIIII sic


6 Conovio . . . . . . mpm xxIIII
7 Varis . . . . . . . mpm xvIII
8 Deva . . . . . . . mpm xxxII.

Item a Muriduno Viroco


10 nium . . . . . . mpm CLxxxvi sic
483 1 [Vindomi . . . . . . mpm xv
Venta Belgarum . . . . . mpm xxI
Brige . . . . . . . mpm XI
Sorvioduni . . . . . . mpm VIII

482 5
i Vindogladia . . . . . . mpm XII
Durnonovaria . . . . . . . mpm VIII
Muriduno . . . . .

codices ABc fcJ MNo QnT vv et sec. L


.

a om- oQ ll seguntio AMTv, segoncio fon | deuaco J, deua m, denam


mpm XXXVI

oQ ll LxxIII J || sic om. Qn


xviii] sic v et sec. L, xvii J, xvIIII reliqui
8 deuia b || xxii oQ
a] per Wess. II muridano P, couridono J, conridumo N, muridono
ceteri, Muridonum Wess.; cf. p. 483 || uiriconium v, uiroconiorum
reliqui
10 ccLxxvi J, ccLxxxvi fvv; numeri collecti efficiunt cLxvi || sic om.
JN et sec. L
483 1 qui sequuntur octo versus per errorem huc translati videntur eae ultimo
itinere a Calleva Isca Dumnuniorum inscripto (p. 486 v. 8), cum
librarius p. 482 v. 9 er vocabulo Viroco(nium) ad (Dumnu)niorum
transiret: omnes enim libri praeter recentissimum v Viroconiorum pro
Viroconium habent ll uindo J, uinJonu c
brigae G, brage F
seruiodimi oQ, seruioduni T, seruloduni G, soriuoduni n, Sorbioduni
Wess.; cf. p. 486, ubi Sorbiodoni | viii] sic w et sec. L, vii J, viiii
reliqui
uindocladia J II xv f
Durnonovaria] sic JN et sec. L, burnouaria n, durnouaria ceteri; cf.
p. 486
couriduno J, conriduno v
ITINERARIVM PROVINCIARVM

Isca Dumnuniorum . . . . mpm Xv]


Leucaro . . . . . . mpm xv

Nido . . . . . . . mpm xv
Bomio . . . . . . mpm xv

Iscae leg. II Augusta . . . mpm xxvii


Burrio . . . . . . mpm vIIII

Gobannio . . . . . . mpm xii

.
10
Magnis . . . . . . mpm XXII
Bravonio . . . . . . mpm xxIIII
Viroconio .

Item ab Isca Calleva . .


. . . . mpm xxVII.

mpm cvIIII sic


485 1 Burrio . . . . . . mpm VIIII

Blestio . . . . . . . mpm XI
codices ABc FGJ MNo QnT vy et sec. L
483 8 Isca] sic coder Blandinianus auctore Surita, sca reliqui; ef. p. 486 ||
Dumnuniorum] sic Q, dumnunniorum AcMTvv, dumnonniorum JN et
sec. L, dununiorum o, dummumniorum h, dummumiorum G, duminun
ciorum F, dumnuntiorum B l| xII B, xvi n
484 1 leucato oQ
XIIII Q
bocoio JN, bono Q, bonno op', bobio h
Iscae] sic BJy et sec. L, isce reliqui II leg. II] sic cJ et sec. 1, legii
N, legis h, legia F, leia B, legi reliqui ll Augusta] sic b, aug JN et
sec. L, augusti reliqui ll xxvIII acomoQTvv
butrio oQ ll viII J
gobanio Q, gobanmo h, cobannio AJ

; coagnis J ll XII Q
om. N ll Bravonio] sic BFJn et sec. L, brauinnio v, brauinio reliqui
II xxII fg, xxIII J
om. N ll Viroconio] sic bfc, uiriconio reliqui
10 ab ista J, ab risca G, arista Q, arisca MoTUv l| cviii J; numeri collecti
faciunt xc | sic om. cn
485 1 butrio oQ, bufrio sec. L ll vIII J
2 blescio AMoQTvv | x c.
BRITANNIA 233
Wess.

485 3 Ariconio . . . . . . mpm XI


4
Clevo . . . . . . . mpm xv
5
Durocornovio . . . . mpm xIIII.
6
Spinis . . . . . . . mpm xv
7
Calleva . . . . . . mpm xv.

8 Item alio itinere ab Isca Cal

leva . . . . . . mpm CIII sic


9 Venta Silurum . . . . mpm vIIII
186 1 Abone . . . . . . . mpm XIIII
2 Traiectus . . . . . . mpm VIIII
3
Aquis Solis . . . . . mpm vi
M. Verlucione . . . . . mpm xv
5 Cunetione . . . . . . mpm xx
6
Spinis . . . . . . . mpm xv
7
Calleva . . . . . . . mpm xv.

Item a Calleva Isca Dumnunio


ITllII1 • • • • • • mpm cxxxvi sic

codices ABc fc.J MNo QRT vy et sec. L


arioconio J 4 clono Q
om. oQv l| xIII J, xvIIII N
Item om. h ll ista J || colleua N || cIII] recte; cIIII n ll B v minus
sunt mg. b
siluarum J || vIII Jn
486 M. xIIII] sic N et sec. L, xIII J, vIIII reliqui
tralectus N || vIII v 3 sulis Jy et sec. L ll cvi Q
uerlutione AcMQTvv, uertulione o, uerlutio n
cunecione oQ 7 colleua y
: post Calleva add. ad L tertia manu ll Dumnuniorum] sic bro, dummo
miorum N et sec. L, dummuniorum h, duconocoiorum J, dumnunnio
-

rum reliqui
numeri collecti faciunt cxxvi ll B x minus sunt mg. b
234 ITINERARIVM PROVINCIARVM

VVess.

486 10
Vindomi . . . . . . mpm xv
11
Venta Belgarum . . . mpm xxi
12
Brige . . . . . . . mpm xi
13 Sorbiodoni . . . . . mpm vIII
14 Vindogladia . . . . . mpm XII
15 Durnonovaria . . . . mpm vIII
16
Muriduno . . . . . . mpm xxxvi
17 Isca Dumnuniorum . . mpm xv.

codices ABc FcJ MN o QnT vy et sec. L -

486 11 Belgarum] sic Fo, uellgarum sec. L, uelgarum reliqui


12 brigae n
13
14
sorbidoni Q, Sorbioduni Wess., p. 483 Sorvioduni
uirdocladia J, uindocladia (corr. uindogladia) c, uindocladia reliqui;
.
gf. p. 483 ll B hic xvIIII minus sunt mg. B
45 vIIII. c, xvIII (corr. vIII) N
16 mariduno Q, moriduno reliqui; ef. p. 483 ll xvi o
47 Dumnuniorum] sic fc, dumnunniorum AcMTvv, dumnoniorum JN
et sec. L, dumuniorum o, dummuniorum R, dummunniorum Q, dum
nuuiorum B || post v. 17 h add. explicit terrae.

•^NNNNN&@@NNNNNN.
VVess.

487 M. IMPERATORIS
32 ANTONINI AVGVSTI
ITINERARIVM MARITIMVM.

Quae loca tangere debeas cum navigare

/88
: coeperis ex provincia Achaia per
Siciliam ad Africam usque.
Ab Isthmo Naupactum usque provinciae Achaiae
stadia DCCL

: a Naupacto Oxeas provinciae Epiri ve


teris . . . . . . . stadia cccc

codices ABc efg JxM oPQ ntv v.


487 2 Incipit imperatoris Antonini Agusti P, om. reliqui
iterarium B, incipit itinerarium Ef, evanidum k || marittimum Q || hunc
versum bis habent Eo || ante v. 4 Sur. et Wess. er solo P add. ut na
vigans quae littora (qua litora P) tenens nosse debeat aut quae (qua
P) ambire incipiens a Gadibus vel extrema Africa perdocet feliciter.
Incipit
quae loca tangere debeas evanidum k || Quae] que FGQ, quo P || tan
gere — v. 5 coeperis] tangere nauigaturus debeat h, nauigaturi tan
gere debeant E
caeperis BcU, ceperisJxPQv || prouintia AckMTv || acaia oPQ, evanid. r
cyciliam E, lisiam F || ad] et h ll affricam Bex ll post usque P add.
i. o-, quod Sur. et Wess. mutarunt in I. E.
488 histmo Qn, esthmo J, istonio E, stomo P, istmo bx | naupato P ||
prouintiae AcKMT, prouincie EvQh hic et infra plerumque | achaie
BEJKMT, acaiae PQR
DccL evanidum KP
3 a] i P ll exeas amotvr, p. 519 Oxia ll opiri bfk, epyri E, epir P
cccc evanidum P
'236 ITINERARIVM MARITIMVM

Wess.

488 5 ab Oxeis Nicopoli provinciae supra scriptae


stadia Dcc
a Nicopoli Buthroto provinciae supra scriptae
stadia D
489 1 a Buthroto Sasonis insula provinciae supra
scriptae super Acroceraunia, et relinquit
Aulonam in dextro interius, stadia . . c
a Sasonis insula traiectus Hydrunto provin
ciae Calabriae . . . stadia cccc

: ab Hydrunto litoraria Leucas provinciae su


pra scriptae . . . . . stadia ccc
codices ABc EFG JxM oPQ RTU v
488 5 oxeyis F, exeis n | nicopolim Fo, nicopolas P, incopoliae || suprascripte
(hic et infra) J, subscriptae h, subscripte E, sunt (hic et in seqq.) P
D R, evanidum P -

om. n || ab incopoli E ll Buthroto] sic BJ, butrito P, bruthoto c, bu


throtum FG, butroco E, buchroto K, brutoto reliqui || suprascriptae
om• E

om. h || d evanidum P
489 M brutöto A, brutoto moQtvv, bruthoto c, butruto P, introco E, luthtroto
I ll sassonis P, sassionis cJ, sessionis (a super e a pr. m.) A, sessio
nes F, sessionis reliqui; cf. v. 4 ll insule P, insulam Wess.
scripte T, qui modo e modo £ || acroceronia E, acreteraunia P || relin
quid P, reliquit r -

aulam acMoQTvv | interius om. P || c libri praeter P, in quo teste Su


rita fuit D, nunc abest
a] ab x || Sasonis] sic Ef, sessonis MV, sessionis oQTv, sessonis (a
super e a pr. m.) A, sassonis BFGP, sassonis (corr. sassionis) c, scas
sonis J, assonis x l post traiectus AmoQTUv repetunt insula, n insula
traiectus ll hidrunto AmoQhTU, hidrundo P || post Hydrunto E add.
lit'a
5 calabrie x ll cccc om. P
Hydrunto] sic V, hidrunti AEJ, hidrunto MoQTv, hydrunti Bfgk,
ydrunti cP, ydronti n | litoraria Leucas om. E et post ccc versu 7
ponit litora leucas ll lictoraria AMTv, littoraria coQ; gf. p. 6 v. 3 |
leugas BcFK, leueas Q -
ITINERARIVM MARITIMVM 237
VVess.

/, 89 8 a Leucis Crotona provinciae su


pra scriptae . . . . stadia Dccc
490 1 a Crotona Naus provinciae supra
scriptae . . . . . . . stadia c
a Naus Stilida provinciae supra scri
ptae · · · · · · stadia Dc

ab Stilida Zephyrio provinciae supra


scriptae . . . . . . stadia cccc
a Zephyrio Regio civitas provinciae supra
scriptae . . . . . stadia ccccxx

a Regio traiectus in Siciliam, civitas Messama


- stadia Lxx

a Messana Tauromenio civitas provinciae


codices A bc EFG JKM oPQ ntv v.
489 8 trotona P, cortona Q, trocona nauis E || supra scripte E, om. reliqui |
dccc] sic P, Dcccc reliqui
490 M om. v || crocona E, trotoma P, crotana n || nauis cE, nau stilida c ||
supra scriptae] sic E, subscriptae. h, om. reliqui ll dc n
et 3 post v. 4. ponit m
nauis cE, nam fo ll Stilida] sic BFcJx, stilidae cp, stalida n, stilide
reliqui || supra scriptae om. E
C fa

ab] a rPTv || stillida E, stilyda J, bittiliada P || zepphyro AM, ze


phyro cU, zephiro JoQTP, ziphirae n, syphiro bx, symphiro Fo, zy
phyrie E, zypherio P || sub scripte E, om. reliqui | cccc] sic P,
cccxx AcMoQTv, ccccxx B EFGJkn, Iccxx v.
zepphyro AM, zephyro c, zephiro Jovv, ziphiro bfcn, zipherio P,
zyphyra E, syphiro x, sephiro Q, rephyro T ll Rhegio JVess. II ciui
tatis B, nü E ll provinciae om. P || supra] sub En
cccxx c, ccccxc Wess., quod in P legi perhibet Surita, sed errat
A91 1 reio m, Rhegio Wess. || traiectos P || Siciliam] sic FoJ, sicilia reliqui
ll ciuiles K, nü E l| mesana A, messena oQ, mesena miTUV, mesisama n,
messisana E - -

mesana AMv, mesena T, messena oQv, mesasana n | Tauromenio]


sic JP, taurominio reliqui | civitas— v. 6 ccc om. E || civitas — v. 5
Tauromenio om. Fn
238 ITINERARIVM MARITIMVM

VVess.

491 4 supra scriptae . . . . stadia ccL


5 a Tauromenio Catina civitas provinciae supra
6 scriptae . . . . . stadia ccc
492 1 a Catina Syracusas civitas provinciae supra
2 scriptae . . . . . . stadia Dccc
a Syracusis Pachyno provinciae supra scri
ptae • • • • • • stadia cccc
a Pachyno Agrigentum civitas provinciae su
pra scriptae . . . . . stadia cccc
ab Agrigento Lilybaeum civitas provinciae su
pra scriptae . . . . stadia DccL
a Lilybaeo insula quae appellatur Maritima
10 provinciae supra scriptae . stadia ccc
11 a Maritima insula traiectus in Africam,

codices Abc Efc JkM oPQ ntv v.


491 4 supra scriptae hic et in seqq. om. P || ccii Wess., quod in P legebat Sa
rita; nunc abest
Tauromenio] sic JP, taurominio reliqui | post Tauromenio c add.
m. 11. ll catine BfcJx, catinae PR, catene coQ, cathenae Avv, ca
thene MT
492 1 a om. e || Catina] sic BFGJK, catine cem, cathene oT, chatene Q, ca
thenae Amvv, catinas P || Syracusas] sic Jx, cyracusas E, siracusas
mcrcpn, siracusae a, siracusa moQTvy; post civitas ponunt ER II ci
uitatis E || supra] sub Em hic et in seqq.
pccc] sic bercjKph, Dcc reliqui: rectius ccc stadia, scilicet D perti
net ad praecedens sTAD
syracusis] sic Evx, siracusas P, siracusis ceteri II Pachyno] sic BJ,
pacino P, pachino ceteri
et 6 habet P, om- reliqui 5 pacino p
cccc] potius coc
agringento E || lylibeum Bux, lillibeum P, lylybeum E, lilibeum reliqui

11
i dcci] sic P, ccl reliqui
lillibeo p, lilibaeo B, lilibo h, lylibaeo J, lylibeo x, lylybeos E, lili
beo reliqui I que qn l apellatur M || marittima gn, mamaritima v
marittima Qn | affricam BEK, africa P
v.

ITINERARIVM MARITIMVM 239


Wess.

|92 12 id est [stadia DCCCC]


13
si Aegimurum insulam volueris provinciae su
14 pra scriptae . . . . stadia Dcccc
493 1 si Missuam civitatem provinciae supra
scriptae . . . . . stadia M
a Missua Carpos . . . stadia ccc
a Carpos Carthagine . . stadia cL
si autem non Carthagine sed superius ad Li
byam versus volueris adplicare, debes venire
de Sicilia ab insula Maritima in promun
torium Mercuri . . . stadia Dcc
si Clipea . . . . . . stadia Dcc
si Curubi . . . . . stadia Dcccc
10
si Neapoli . . . . . . stadia Mc
codices ABc Efc JxM oPQ ntv v.
192 12 id est] idem o || dccc P || post vers. 12 En add. R
43 si] id est si AJKM, idem si cEoQnTvv ll Aegimurum] sic P, etguru
mum AcmoQTU, etgumurrum BK, etgumurum FGJn, etgurmum P, et
gamirum E || volueris] sic Q, uoluerit reliqui -

193 1 si] sy E II missua P, missium Q, misuani E || ciuitas P || supra


scriptae om. Wess.
a om. c | misua E, missia P || carpus F, corpus Bx II cc PQ
om. oQv || carpus F, corpos x || cartagine AbcJMnT, cartagines P ||
ccc a CGMTU

si autem non Carthagine om. P || cartagine ABJMTV, cartaginem c,


kartagine E || set B || ad Libyam versus om. J ll Libyam] sic EFGP,
libiam reliqui

; applicare AEFcMonTU, aplicare Qv || deberes E


de] ad de E || cicilia E || marittima Q || promuntorium] sic P, pro
-

munctorio T, promontorio cJvY, promontorio (corr. promuntorio)


K, promontorium E, promuntorio ceteri -

Mercuri] sic EJKFv, mercori Bcn, mercurii reliqui

:
10
om- E ll clepea R, clypea BP
si] su P || corrubi FG, curibus o, curibi QTvy, curbis P ll Dccc bkn
si Neapoli] sic FGP, si rineopoli ABMoTv, sirineapoli K, irineopoli
240 ITINERARIVM MARITIMVM

VVess.

493 11 si Hadrumetum . . . stadia MDXL. |


12
Item a portu Augusti Urbis traiectus in Africam
13 Carthaginem . . . . stadia vccL I

494 1 a Lilybaeo de Sicilia in Carthaginem


stadia MD

a Caralis de Sardinia traiectus in portum


Augusti . . . . . . stadia III

a Caralis traiectus in Africam Carthaginem


stadia MD

a Caralis Galatam usque insulam |


stadia Dccccxc
495 1 a Galata Tabracam in Africam stadia ccc

codices ABc Efc JxM oPQ RTv v.


c, sireneopoli EQnv, sirneapoli J, si Neapolim Wess. ll ante nume
rum nimi AcM, num B, nüo o, numero E.vQRTUv l| M P, om. x
493 11 si Hadrumetum stadia om. x II Hadrumetum] sic crcJ, hadrumeto |
H, adrumetis P, adrinütü E, adrumetum reliqui, Adrumeto Wess. !
ante numerum nüm K ll Dcc oQ, ML P, I DLx AMTvv
412 Item] sic bcJxoQ, om. En, iter ceteri ll Urbis] urbis est BEFGJKR 1 ,
Africam] sic FcJ, affricam E, affrica B, africa reliqui ;
43 cartaginem Abcemrvr, carthagine rop
494 1 lillibeo P, lylibeo Jr, lylybeo E, lilibeo reliqui || sylycia E || in ha
bent cJ, om. reliqui | cartaginem ABcEMTV, carth o, carthagine P,
cartagine h
Id o

de habet P, om. reliqui ll Sardinia] sic P, sardina E, sardiana reliqui,


Sardiniae Wess. ll portu P
augustis b, agusti P || tria milia c, Mi k, vi n, 300 Fo
affricam BE, africa P ll cartaginem acEMTv, carthagine P
Caralis] calaris Qf || calatham FG, galata P, galaram Q || insula F,
in insula oQ, in insulam R
Dccccxc] sic P, Dcccxxv J, dccccxxxv MoQTvv, Dccccxxv reliqui
495 4 calatha Fo, galatha E || in africa tabraca P || tabricam fc, trabacam
v ll affricam BE
ITINERARIVM MARITIMVM 241
Wess.

495 2 inter Corsicam et Sardiniam fretum Gallicum


3 - stadia xc.
4 De Hispaniis.
-

5 A Belone traiectus in Tingi Mauretaniam


6 stadia ccxx
196 1 a Carthagine Spartaria traiectus Caesarea
2 Mauretaniae . . . . stadia III.
3 De Galliis.

 A portu Gessoriacensi ad portum Ritupium


5 stadia CCCCL.
6 • . . De Istria.
7 A Pola Iader in Dalmatia . stadia ccccL.
197 M D e Italia.
2 Ab Ancona Iader in Dalmatia stadia DcccL
codices abc EFGJKM oPQ nrv z
495 2 frettum E, sirtum o 3 xx aemogntvr
4 Hispaniis] sic cFoJ, ispaniis bk, hyspaniis E, spaniis P, hispanis reliqui
5 A. om. P || Belone] sic o, bellene E, bellona et P, belonae Q, bellone
reliqui | treiectus c ll in om. P || Tingin Mauritaniae Wess. ll maurita
nia P, mauritaniam reliqui
6 DccLx P
496 1 a] de n ll cartagine ab ExMnTv || spartana E || treiectus c ll caesa
ream Fo, cesariam E, cesaream J, cesarea xoQ
2 Mauretaniae] sio B, inauretanie Jx, mauritanie oQ, mauritania h, ma
ritimam E, mauritaniae reliqui ll stadia om- MTv ll III tria milia MTv,
tria milia Ac -

3 om- bx, post portu v. 4 ponunt FG || gallisis c, gallia oQr, galiis fo,
gallis MTv - -

4 gessorgiagensi AMtvw, gessorgiareii oQ, gesorigiagensi hJK, gesorgia


gensi c, gesoriagensi EFGH, gesurtagensi P; cf. p. 376 ll rutupium Foxv
5 cccci m -

6 om. Bx, post Pola versu 7 ponunt FG || nistria P, lystria E, histria ceteri
7 a polo MoQTUV, de apola h, a po P || eader E, Iader k ll Dalmatia]
sic h, dalmaticam E, de P, dalmatias reliqui || fd FK, 7 DL b
497 1 om. BFK | De] ab G, om. h || ytalia E -

2 om. FK || Ab] de c || ancono g || Dalmatia] sic P, dalmaciam E, dal


M6
242 ITINERARIVM MARITIMVM

VVess.

497 3 ab Aterno Salonas in Dalmatia stadia MD


a Brundisio de Calabria sive ab Hydrunte
Aulona . . . . . . stadia M
a Brundisio Dyrrachium in Macedonia

: a Salona Sipunte . . .
stadia M

stadia MD. |
•vvv^^vvv^vvv^^vvvvvvvvvvv

Itinerarium portuum vel positionum |


10 navium ab Urbe Arelato
11
usque.
498 1 A portu Augusti Pyrgos, positio, mpm xxvIII
codices ABc EFG JKM oPQ nTv v.
matias reliqui || stadia om. aoMQT l| I d abEcMonTvv, mille p J, MD
Q, miH 8 quingenta c ;
497 3 eterna E, aeterno I ll solanas Fo, solanas. Q || Dalmatia] sic JPR,
dalmatiam E, dalmatias reliqui | D Q
calibia P || Hydrunte] sic P, hydrunti acJKMTvv, hydrunci h, idrunti
*.
BoQ, udrunco E, hidrunti FG , r. |
5 Aulona] sic P, alone En, aulone reliqui
bundisio o | durachium E, duraci AMTvv, durati oQ, durachibcfcJxf, ,
dirracii P, Dyrrhachi Wess. || macedoniam ce •
Mcccc P ut p. 317
Salona] sic FG, silona Q, solonis E, salonas reliqui II Sipunte] sic
BJKP, siponte AmontUr, sipone Q, sipunte (corr. siponto) c, seponto
E, sepumte Fc; p. 314 Sipunto | MD] sic PQ, mille D cEn, 500 F,
mille c, d F, T d reliqui
P praemittit Item ll itenerarium Ex, evanid. B || portus fc.rr, partus
(corr. portus) c, pontuum o, pontium Q, om. P, evanidum b || vel] et
fg, evanidum B || positio h, evanidum b
10 relato MoQTUV, arelatum-P
498 1 A] ad libri | portu] sic P, portum reliqui | austi E, agusti P || pirgos
posio P, om. reliqui; cf. v. 2 I mpm] m. p. milia plus minus B, milia
PORTUS 243
VVess.

198 2 a Pyrgis Panapione, positio,. . mpm III


a Panapione Castro novo, positio, mpm VII
a Castro novo Centum cellis, positio, mpm v
a Centum cellis Algas, positio, . . mpm III
ab Algis Rapinio, positio, . . . . mpm III
a Rapinio Graviscas, positio, . . mpm vi
Í99 a Graviseis Maltano, positio, . . mpm III
a Maltano Quintiano, positio, . . mpm III
a Quintiano Regas, positio, . . mpm vi
a Regis Arnine, fluvius habet po
sitionem, , . . . . . . .. . mpm III
ab Arnine portu Herculis . . . mpm xxv
a portu Herculis Incitaria, portus, mpm viIII

codices Abc EFG JKM 0PQ RTU w


plus minus c, m.p. milia n, imperatoris plus minus E | xxvIII] sic
opQ, xxxvIII reliqui - *

198 2 Pyrgis] sic en, pirgis crvxp, evanid. B, prigis reliqui | pampione Q,
pànopyd'e E || positio] sic K, posio P, om. reliqui | mpm 111 om. A
a om. AE | pariopione Q, om. AE | castra o || nouio x l mpm] impe
ratoris E hio et in seqq. ll v h, vIII AmoQtvv
ΛT. castra o | cellis] sic Efop, celli (corr. cellis) o, celli reliqui ll II x,
III B, vI E, vIII G

om. E || positio om. o hic et in seqq.


Rapinio] sie P, rapioni pero/n, rocpioni x, rapionis reliqui
Rapinio] sic vpn, rapiono o, rapioni E, rarinio x, rapionio ceteri, sed
Brauiscis
evanid.J ||| grauisca Bx | positio om. J || vii Q, rectius fortasse III
maltana bx, maltario E, malta P •

om. c || maltana oq | Quintiano] sic oPQ, quincianam E, quintiana


reliqui - - . • '

Quintiano] sic P, quinciana E, quintiana reliqui || III r


Regis] sic vr, rega FG, evanid. B, regas ceteri ll armine c || flumine
E, flumis fluuius K || abet posio P, hc P o
Iip I' III p.
harmine c, armine vv | portum P, potu g || xxv] sic P, xxx reliqui
- portum P, potu Q ll incitari ef, intaria c, in cidria P, in Cetaria Wess.
16*
244 ITINERARIVM MARITIMVM

VVess.

/|99 8 ab Incitaria Domitiana, positio, mpm III


500 -1 a Domitiana Alminia, fluvius habet posi
tionem, . . . . . . mpm viiii
ab Alminia portu Talamonis mpm ....
a portu Talamonis fluvium Um
hronis . . . . . . mpm xII
a fluvio Umbronis Lacu Aprile,
positio, . . . . . . mpm xvIII
a Lacu Aprile in Alma flumen, habet posi
tionem, • • v • • •• • mpm xvIII
40
ab AlmaflumineScabris, portus, mpm vi
*-

codices abc Erovrw oPQ hTv v.


ll portus — v. 8 Incitaria om. P || potus QR, a portu e
499 8 ab om. Wess. || incitaria (oorr. intaria) c, in Cetaria Wess. ll domi
ciana AEMQh -

500 1 om. Q ll domiciana ABEM, Domitianis Wess. || almina P, alnirania E,


altumania fo, almiania ceteri, Almina Wess.; cf. v. 3 II habet positio
nem om• 0

om. Q || viiii] sic P, III op, om. reliqui -

Alminia] sic P, almiana Q, altumiania F, evanid. B, almiana reliqui,


Almina Wess. ll portu] sic c, portus reliqui | thalamonis ooQ, tala
manis F, talomoris x, stalamonis c, Telamonis Wess. II. mpm — v.4
Talamonis om. P

om. efh II thalamonis co, talomonis x, Telamonis Wess. || fluuium


solus P habet, qui om. Umbronis mpm xii a fluvio | Umbronis flu
vius Wess. - - -

|
a fluvio om. P, a portu habent reliqui | Umbronis] sic P, thalamonis
FcJ, talomonis K, talamonis ceteri, Telamonis Wess. ll laco abjkMTU,
loco n, loco (corr. lacu) c, laccl' s || Aprile] sie Pr, aprilis oQ, aprili
reliqui
posio P, om. vovv | viii n, xviiii o
om. E || laco J ll aprili n | aluoa co, alnoa Qrvv | fluiTi Am || habet
om. opn | positionem om. on -

om. E | xiIII Q, xvIIII 4€M, xxlIII GoTvy, om. R


10 ab Alma flumine om. h || aluoa G || flumen bcfoxoQvv, fluiii aMt, f'
PORTUS - 245
Wess.

501 1
ab Scabris Falesia, portus, mpm xvIII
a Falesia Populonio, portus, mpm xII
a Populonio Vadis, portus, mpm xxx
a Vadis portu Pisano . . . mpm xvIII
a portu Pisano Pisis, fluvius, mpm vini
a Pisis Lune, fluvius Macra, mpm xxx
a Lune Segesta, positio, . . mpm xxx
a Segesta portu Veneris . . mpm xxx .
a portu Veneris portu Delphini mpm xvIII
a portu Delphini Genua, portus, mpm xvi

a Genua Vadis Savadis, portus, mpm xxx


a Vadis Savadis Albingauno, por
tus, . . . . . . . mpm XVIII

codices abc efg JxM oPQ nrv v.


E | scapris prg/kh, cabris P, sapis E || post portus acMoQTvv add.
est ll III B -

501 ab] a cEJ || sapris B, scapris fr || falesta F, flesia x, phalesia v


falesta rx, felexia Q | populus E || portus mpm xii om. bx II xIII P,
XVI E . - -

om. AccMoQTvv || a Populonio om- bx | uadei E || versum 5 et hic et


post versum 4 ponunt bx -

uadei E || portum P || pisiano acMoruv, pisanum P, pixiano Q || vIII P .


pisiamo Acmo, pixiano Q, om. E | v1II1] sic JP, viii reliqui

: pisi E, pissis Q || luna P, lime E, lunae fon | matra P


potius a Lune portu Veneris | lime E, lunae FG || regesta P, segeste ,
reliqui | positio om- o
502
habet P, om- reliqui ll potius a portu Veneris Segesta
potius a Segesta portu Delphini || a] ad c ll portu alterum] portum
Fo, a portu E, portus P ll delfini ApcEKMPTv ll v...? P
delfini ABcEKMTv ll gencia A, gemia E ll XII BK, xvii Fg, xvIII c
om. x || gemia E, gem P || sauadi P, om. reliqui
Savadis] sic P, suadis reliqui, Sabatiis Wess. || abingauno P, ab in
gauo e, albingano reliqui, Albingaunum Wess.; cf. p. 203 | portus]
sic P, positaio B, om. Eo, positio reliqui ll xvIII] sic bP, xii F, om. 8,
xvii reliqui
246 ITINERARIVM MARITIMVM

Wess.

503 4
ab Albingauno portu Maurici . . mpm xxv
a portu Maurici Tavia, fluvius, . mpm xII
a Tavia Vintimilio, plagia, . . . mpm XII
a Wintimilio Hercle Manico, portus, mpm xvi
ab Hercle Manico Avisione, portus, - mpm xxII
504 1 ab Avisione Anaone, portus, . • •. • mpm IIII
ab AnaoneadOlivulam, portus, . * mpm XII
ab Olivula Nicia, plagia, . . . mpm v
a Nicia Antipoli, portus, . . . . mpm xvi

; ab Antipoli Lero et Lerino, insu


lae, . . . . . .
i
.
*
. . mpm XI

codices ABc EFG JxM oPQ RTU p.


503 1 ab om- E ll Albingauno] sic FGJP, algingauno b, balgingauno x, om.
E, albingano reliqui l mg. c a rec. manu uc balgingauno ll portu] sic
o, om. P, portum reliqui ll mauricii E, om. P || xxIII E, om. P
habet P ita portu maurici tauia fluuius mp XII, om. reliqui
om. EP l Tavia om. libri ll Vintimilio] sic mg. c a rec. m., uindimi
lia BFK, uintimilia J, uigintimilia (corr. — lio) c, uigintimilia reliqui;
gf. v. 4 ll plagiam acFGMQTvv, pdagiä o || xxII A, xv Bx
uigintimilio co«, uigintimilia n, uintimilia em, uentimilio v || ercle
acm, elcle P, herculem Q, Hercule Wess. ll Manico] sic oP, nannico
E, man... Q; mannico reliqui, Monoeci Wess.; debebat Monico, i. e.
Movotxw, nisi forte hoc de prisco nomine detortum fuit: nunc abiit in
Monaco, cuius insigne monachus est | portus om. fc l mpm xvi
om. F -

ab Hercule Manico om. F || hercoli o, herclo oQT, ercle am, ecle P,


Hercule Wess. ll Manico] sic P, manniclo R, amico c, mannico reliqui,
.Monoeci Wess. ll adùsione E • . •

504 1 ab habet P, om. reliqui ll amaone E, naonem Q, naone AcMotvw || III


1MTUp^ -

naone cP, anaonem Q, atisaone E || ad] ab aecmt, om. P || oliuula


AbcJKM, oliuola ER, olibula P || portum E -

oliuola E, alinbola P, oliuola portus h || nitia cxoQ ll plaia E, plaga 00


; nitia cKoQ. - -

I.ero] libero AccMoQTvy, leoro E || et Lerino] sic P, et lerinos J, et


PoRTUs 247

a Lero et Lerino Foro Iuli, portus, mpm xxiiii


a Foro Iuli sinus Sambracitanus,
plagia, . . . . . . . mpm xxv
a sinu Sambracitano Heraclia Caccabaria,
portus, . . . . . . . .,' mpm xvi
ab Heraclia Caccabaria Alconis.... mpm xii
ab Alconis Pomponianis, portus, . mpm xxx
aPomponianis Telone Martio, portus, mpm xv
a Telone Martio Taurento, portus, mpm xII

r.

codices abc EFG JkM oPQ ntv v.


lerinis K, et lerinus BF, ederinus acMoRTvv, edrinus Q, oderinis G,
etherius E ll insule BEJxor -

505 1 Lero] Ieoro E || et Lerino] et leruio o, elerino E, ederino n || phoro


E ll iulii fcoQntvr, uili x || portu E | xxIIII] sic P, xxviii
reliqui
iulii fcoQnv, uili x ll- samblacitanus amotur, samblacitanus (corr.
sambracitanus) c, samlacitanus Q, sabracitanus E, sambricita
muS- fa -

plaga F || xv AccMoQTvv - -

sinus EMT, sino o, simis a | sabracitano b, sambricitano n, sambrac


citano (corr. sambracitano) c, samlacitano (b super m) Q, abracitano
E, samblacitano AcMTvv, sambragitano J ll heraclea ER, eraclia AMPT,
cradia Q, eradia o, eracliam v || cacabaria AcEJMT, catabaria oQy,
cacabariam v
porti E, portu n | xiii m • -

eraclia AMPTUr, heraclea E || cacabaria AEJmhrU, catabaria oQv, ca


ceabaria P || post Alconis fortasse ercidit portu vel simile quid ll
XXII E •

alchonis Q || pomponianis P, pompeianis reliqui


pomponianis P, pompeianis reliqui ll Telone] sic AFGP, telontem h,
telonte E, telonem reliqui ll, marcò E, marcio h || xv] sic P, xII E,
xvIII reliqui
506 M teloneo AcmoTvv, telemo P, telonio Qh, telonte E || marcó E, marcio
n ll taurenio J
248" ITINERARIVM • MARITIMVM

Wess.

506 2
a Taurento Carsicis, portus, mpm XII
a Carsicis Citharista, portus, mpm XVIII
a Citharista portu Aemines, po
sitio, . .. . . . . . .mpm VI .
a portu Aemines Immadras, po
sitio, . . .. . . -. . . mpm XII
507 ab Immadris Massilia Graecorum,
portus, • mpm XII
. • • • •

a Massilia Graecorum Incaro, po


sitio, . . . . . . . mpm XII
ab Incaro Dilis, positio, . mpm vIII
a Dilis Fossis Marianis, portus, mpm xx
a Fossis ad Gradum Massilitanorum, fluvius
Rhodanus, . . . . . mpm XVI

codices ABc EFGJKM oPQ Rtv v


506 om- n ll taurenio Jx, tauroneo oTvv, tauronio Q ll portu AMQrUv ||
XVIII 0 -* - - -

om. o | casicis v | citarista bcro/xon, cytharista F || portus mpm


xvIII om. Q -

a Citharista om. q | cytharista aM, citarista pcrorpn | Aemines] sic


P, minaes M, minus bx, nimes Fo, mines reliqui | positus cMoQTUV
Aemines] sic P, nimes Fo, mines reliqui || inmadras-vp, in matras
ceteri | positus c, po5 oQrvr, m-p- positio n -

507 Immadris] sic P, inmadris J, in matras E, in matris ceteri ll Massilia]


sic c£FcJh, masilia reliqui ll grecorum ABcJkmoqn
portus — v. 3 Graecorum om. e -

masilia AM0PQTvv ll grecorum ABcJxMoQh ll in cara Q ll po5 oQTUV


: ab] ad Q, om. n | Dilis] lidis oQ li xIII AMoQTvv
marinianis J, martianis o ll portus] sic P, om. reliqui II xx] sic P, xii
reliqui . *

a] ad a || fobsis P || Gradum] sic Byxp, gradrum F, gratum reliqui !


masilitanorum AMoQTUV, massilinatorum BF, maxillitanorum E, mas
sillinatorum K
hrodanus bx, rodanus FGJ, om- P •
PORTUS INSULAE 249
VVess.

508 1
a Gradu per fluvium Rhodanum AreIatum
2
mpm xxx.

^v^v^v^^w^v^^v^v^v^^^vv^av^v^va^v^v^v^

3
In mari Oceano quod Gallias et
4 Britannias interluit -

5 insulae Orcades num. III.


509 1 insula Clota in Hiverione.
2 Vecta Riduna Sarmia Caesarea Barsa Lisia
3 Andium Sicdelis Uxantis Sina
510 1 Vindilis Siata Arica.

codices abc Efc JKM oPQ ntv v (inde a pag. 508 v. 2 deest E)
508 1 a Gradu] sic xp, a gratu ceFn, ad gradum v, a grato reliqui | per
om. F || rodanum BfgJ KP, om- e ll. airelatum P
inter v. 2 et 3 fg add. de mari oceano gallico et britannico
3. In] item in P, a v || mare acm ll occeano Jxo, occiano Q. II galliam
AmoQTvv
4 brittanias AbxMp, brittaniam T, brittannias cu, britanias JQv ll inter

fluit oQ
5 insule JoQnt, om. pr | mum. IH habet P, om. reliqui
509 M. insula om. bx ll glota bfx, dota omoQtvv || in om. B || iuerione AP,
uierione GMTUV, uerione KQ, uieriü? o - -

2. ecta bx, qui hic et in seqq. inceptivas litteras omittunt ll iduna BK, ra
duna o | armia Bx, sarnia go, sarmna MQTuv ll aesarea b, cesarea
JxoQR, cesaria P || Barsa om. P ll isia bx, bisia F, silia P, lya n
3 anduum oQ, ndium Br, • adium P ll icdélis Bx ll Uxantis Sina] sic
Is. Vossius ad Melam 3, 6; uxantisma c.vh, uxanis ina P, xantisma
bk, uixantisma F, usantisma reliqui
510 1 Vindilis] sic P, uindolis o, indelis bx, uindelis reliqui || siada F ||
Arica] sic P, ga BK, lga Q, iga reliqui
250 ITINERARIVM MARITIMVM
VVess.

510 2
Inter Hispanias et Tingi Maure
3 taniam

insula Diana, Lesbos, Ebusos:


ab hac insula Carthagine Spartaria stadia cccc,
et a supra scripta insula ad Baleares stadia ccc.
insula Columba, Balearis maior;
insula Nura, Balearis minor:
inter se habent Baleares .. . . stadia Dc.

Item inter Carthaginem Spartariam -

et Caesaream Mauretaniam -

insula Erroris et Tauria: inter se


habent . . . . . . . stadia Lxxv.
513 1 ad has supra scriptas insulas a Calama de Maure
2 tania Amecas . . . . . stadia Lxxv.

codices abc fcJ KMo PQR Tvv (inde a p. 512 in P numeri deleti)
510 2 intre bx ll spanias bcx, spania P || Tingim Wess. II Mauretaniam]
sic BJk, mauretaneam h, mauritania P, mauritaniam reliqui | Tingi
Mauretaniam, id est Mauretaniam Tingitanam; cf. p.2
dyana J || losbos T, Lesdos Wess., quod in P legi perhibet Surita, sed
errat ll Ebusos] sic P, frusos F, crusos h, erusos reliqui
hac] ac P || cartagine abMph, carthaginem oQv, cartaginem rr !
spartharia J, spartana M, spartariam o, spartanam QTvv
ad Baleares stadia ccc om. n | balearis P
insula om. n | baleares P
naura B, om. h ll Balearis] a baleris P 2 balearis AcMoRT, om- Q
Item om. n II cartaginem amnrr, cartagine P || spartaria P, om- fo
cesaream vKoQh, cesarea P || Mauretaniam] sic BJx, mauretaneam
n, mauritaniam AcFGoQ, mauritania MTvv, mauritaniae? P; provinciam
Mauritaniam Caesaream appellat Aethicus p. 721 ed. A. Gronov.
taurea Q, taura GT, auria Bx 6 Lxxxv o
513 1 ad] ab P || sub scriptas h, sunt P || calema bk ll Mauretania] sic bus,
mauritania reliqui
admecas fc, a metas kf || Lxxxv o
INSULAE - 251
Wess.

513 3
insula Crinis, et Stoechadis.

Item inter Sardiniam et Italiam

insula Ilva: de Tuscia a Populonio stadia Dc.


insula Planasia:
inter Ilvam et Planasiam sunt stadia xc.
insula Igilium: a Cosa . . . stadia xc.

Item inter Sardiniam et Africam


insula Galata: a Caralis de Sar
dinia . . . . . . . stadia Dccxxx,
a Tabraca ex Africa .. . . , stadia ccc.
insula Palmaria: inter hanc et Ga- -

- latam . . . . . . .. stadia xLv.


insula Phalans, insula Vulturia.

codices ABc fcJ rMo pQn rvv (in p numeri deleti)


513 3 et om. pot | Stoechadis] sic P, stocadis reliqui
4 Item om. Q ll italia P . -

Ilva] sic P, hilba Fon, hisula T, ilba reliqui ll cuscia n, thuscia FG ||


a om. Pn ll populonium FG, ppulonio bk
om. o 1 insula] item insula Q -.

514 om. o ll Ilvam] sic J, ilua P, ilbam bxQm, hilbam f, albam reliqui ll
planasia P || sunt om. P || x Q
om. acMoQTvv | igilum BFJkf || a] o c
: Item om- PR ll sardinia et africa P - -

galatha Fo, gabata J, om. h || catalis oQ | de] in b


stadia.om- pUy «. -

a] et a P, om. c | tabrica fc ll ex] et AmoQTvv, ad FG || africam fc

: permaria bk ll Galatam] galate sunt P .


xlv] sic BFJk, xi. reliqui
phalares J, phalaris x, falaris Q || uultaria J, auulturia x, uulturi P
252 ITINERARIVM MARITIMVM
VVess.

515 1
ante promontorium Apollinis Aegimurum in
sula: a Carthagine . . . stadia ccxxx.

Inter Italiam et Siciliam


insulae numero III Pontiae: a Ter
racina . . . . . . stadia CCC.
insula Pandateria: a Terracina stadia ccc.
insula Aegina. .

insula Aenaria: a Cumis de Cam -

pania . . . . . . . stadia xLv.


40 insula Proeita: a Miseno de Cam
44 pania . . . . . . stadia xxx.
516 1 insula Capraria: a Puteolis stadia ccc.
Egira et Celsina. • • • • ,
item insulae numero III Aegina, Heracleotes
codices Abc FcJ KMo PQR Tvv (in P numeri deleti)
515 1 promumtorium AMQR, promunctorium T || appollinis cn ll egimurum
AcJKMPR, degimurtum ov, et gunurum F, egimurium B, egimurtim
cTv, egimurtum Q, Aegimurus Wess. -

cartagine apcrmprvr - * * .

iter FG || ytaliam J, italia P || sicilia P


4 insule BjroQnt | num xopvv | tres fe | pontio c, pontiejro, om
f ll tharacina P -

insulae n ll Pandateria] sic P, pandaterira Abfmhvv, a pandaterira


r, pandaterima JT, pandaterita oQ, terira c, panda ternia pontio G |
tarraClna CJP -

7 — 9 om. h ll Aegina] sic BFGP, egena v, egina reliqui


8 Aenaria] sic BP, enaria J, denaria x, emagria F, maria reliqui
10 et 11 om. brr I Procita] sio P, proprocyrtaJ, proprocirta n, propo
cirta reliqui, Prochyta Wess. | Miseno] sie P, missedone AcMTUV,
misedone c.rQn, misidone o
516 M a] sic P, de reliqui | poteolis px
om. v || egyra n | post Celsina G add. ccc -

insule rognr, in P || iii] tres rov I Aegina] sic fop, egina hcA
egyna 7, aegyna f, egira ceteri || Heracleotes] sic F, eracleotes ,
INSULAE 253
VVess.

516 4 et Didyma. '-

insula Strongilos: a Messana stadia cccxx.


insula Liparos: - J

a Strongilos Liparis sunt . stadia ccc.


insula Heraclea. -

insulae Arethusa et Tapsus: distat ab


oppido Megera, id est castello Syra
cusanorum, . . . . . stadia xi.

Item inter Siciliam et Africam


insula Cossura: a Lilybaeo de Sicilia
sunt . . . . . . stadia CLxxx,
a Clipea ex Africa . . . stadia Dxc.
insulae Malta, Hefaesta et Falacron.
codices abc FcJ kmo PQR rvv (in P numeri deleti)
heracliotes bykn, heriocliotes c, herioclites G, erioclites amrtvv, frio
clites OQ -

516 4 Didyma] sic v, dydima vx, .ydimia b, didima reliqui


insulae AcMvP, insule oQhT ll Strongylos Wess. || mesana AMTvv,
mesania m - -

lipparos 4Mrwv, lyparos (corr. lyparis) c, Liparis Wess.


ntrongilos A, Strongylo Wess. ll lipparis Amtur -

Heraclea] sic fg, eraclea P, eraclia c, eradia R, heraclia reliqui


insule ac, insula^ BJkMoQnr ll Arethusa] sic AmoQvv, artehusa T,
aretusa hcrcv, harecusa x, haretusa h, larestasa vel larettasa P,
Aethusa Wess. l Thapsos Wess. || ab] ap B, ad P
opido FoQ || megerio P, metgera F, meiera bx, Megara Wess. ll Sy
raousanorum] sic Jk, syracusonorum p, shiracusanorum P, siracusa
norum reliqui
iter Fo, om. h ll sicilia PQ || affrioam c, africa P
insulam (corr. insula) c -ll corsuca 4, cosura Q, fossura FG || lylibeo
byx, lillibeum P, lilibeo reliqui ll de Sicilia habet P, om. reliqui
sunt stadia om. o
Clypea Wess. || ex] et MoQTvr || aphrica v
insule P, insula reliqui l phalta n; malta cum sequente vocabulo con
254
VVess.
ITINERARIVM MARITIMVM Y
518 3 insula Cercenna: haec a Tacapis
' distat . . .. . . . . stadia DcxxII.
insula Girba: a Giti de Tripoli stadia xc.

Insula Tragreia Strota Cephalania


Asteris Ithaca Paxos Propaxos Oxia.
-

———

- Inter Dalmatiam et Istriam


insulae Apsoros Brattia Solentia Issa Lissa
520 1 Corcyra Melta:
codices abc fov xmo Pon tvr (in P numeri deleti).
iungunt plerique ll ciefesta JPm (P secundum Suritam che festia), ciae
festa apcrom, tiae festa vr, tie festa xoT, tie fasta Q, Hephaestia
Wess. ll falacorum G, falacoron T, Phalacron Wess.
518 3 Cercenna] sic Acmorvv, cerenna bx, certena P, cercena Qn, carcenna
fc, orcenna J, Cercina Wess. || hec voQm, hac x || a Tacapis] ita
capis b -

garba o | Giti] sic amoQTvy, gitti bcvxn, gita Fc, gitjara (fere eva
nidum) P || de] dae AM, dis bx
519 1 quae pro.rime sequuntur, in codicibus valde perturbata, et ab hoc ca
pite inter Siciliam et Africam inscripto prorsus aliena, talem fere ti
tulum requirunt inter Graeciam et Crotona; quem titulum audentior ali
quis effinrerit er his codicum notis in tra greia s trota. ceterum infra
p. 524 recurrunt Cephalania et mons Ithacus | Tragreia] sic a, trageia
• c, tagreia GMQTvr', traieia BJ, traicia x,-traiecia F, tri..e.. P, traie a
n, lagreia o, Triaieia Wess. ll Strota] sic P, syrota B.vxn, sirota reli
qui; post Cephalania ponunt brcvkmoQntvv l| tephalania oQ, cedfalo
nia P, et Cephalenia Wess.
Asteris post Ithaca ponunt omnes praeter P || Ithaca] sic bc, ithata F,
itacha J, ataca K, itaca reliqui | Paxos post Propaxos ponunt omnes
praeter P || Paxos om. F || Oxia] cf. p. 488 ubi Oxeas et Oxeis
Dalmatiam] sic oQn, dalmatia P, dalmatias reliqui | et om. br. I.
Istriam] sic o, strya P, histriam reliqui -

insule vxoQnt | absoros moPQntvr, a prosos F || bracia AM, bratia


coQtvv || Solentia] sic aoPQ, solemtia cmrv, solétia r, solenicia h,
solenitia oJ, om. BFK, Bolentia Wess. ll isa n, ssa P li lisga P
520 1 corcira abcfx, corura omoQtvv ll Melita Wess. ` -
INSULAE 255

a Melta Epidaurtos . . . stadia cc. '


insula Saso: a Dyrrachio . stadia ccc.
insula Cassiope, insula Goreiro:
ab Hydrunte Cassiope insula stadia I.
hae supra scriptae duae insulae Epiri distant
- stadia ....
In mari quod Thraciam et Cretam
- interluit
insulae Erithra Delessa Euboea Carsa Calchis
- 522 1
Lemnos Sigeos Samothraca Anacole Calippia
Cea Andros Hios Tenedos Tenos Boia

codices ABc fcJ Kmo PQn Tvv (in P numeri deleti)


520 2 Melita Wess. ll epidaros Abc/m1, epydaros k
sago P, saro x, sato reliqui; cf. p. 489 | Dyrrachio] sie Fo, dirraci P,
durachi reliqui, Dyrrhachio Wess. - -

eassioper P || insula Goreiro] fortasse sive Corcira: infra insula Cy


prus sive. Paphon | gorreiro fc, gorearo n, om. P
521 1 om. P || hydrunti cuh, idrunti oQ, hidrunti ceteri; cf. p. 497 v. 4 |
stadia T — v. 2 insulae om. J ll T] mille cfgh -

hae — insulae om. v || hae] heae Fo, haec o, hec xPQ, item B || su
pra] sub n, P om. | scriptae] dicte r, sunt P || due insule bxoPQn |
piridis stat stadia .... P, stadia xx insula piridis reliqui, stadia xx
insula Pyridis stat Wess. - - -

mari] sic FcP, mare ceteri || quo R, om. v ll thratiam v, tratiam QT


et corr. M, trachiam BJR, traciam Acoy, tracia P, traducé K, contra
chium fc | creta PQ ' ' -

interluens v

insulae] sic P, insule Abcfc, insula reliqui ll eritha n, erihra F, ert


chra K, ritre P, crithia Q, Erythre Wess. ll delissa n || euboas x, eu
boia oQ || carsas P || calcis AMoQTvy, Chalcis Wess.
522 1 signeos P || samotracha AMTUW, samathraca 0, samatraca P, samo
tracha (corr. samotrachia) c, samathaca h || anacolae aMv || calipia
FG, callapea P, callipie Q, callippia f, calappia J, calippea v
caea FG, crea K, ea b || andron BFK ll kios (?) B, mios Qnr, om. o ll
thenedos P, om. o || thenos P, om. o | Boia om. o
256 ITINERARIVM MARITIMVM
VVess.

523 4 Balesos Andros Icos Cale Calchia Scyros


Icaria.

Insulae Strophades, quae ante Plotae dictae


sunt, in Ionio mari, quo Graecia adluitur:
in his Harpyiae morabantur.
insulae Cephalaniae Zacinthos et Dulichia:
hic est mons Ithacus, ubi est patria Ulixis.
[insulae Parnassi montis Dryopes.]
insula Samo in mari Aegeo: in hac Iuno nata est.]
525 4 insula Boeotiae Aulis: in hac Graeci adversum
codices ABc fc.v rMo PQR rvv *, v.

523 1 Balesos] ualacsos P, om. o I amdros P, om. o l Icos] leos x || Chal


cia Wess. | sciros acMoQntvv, tyhesros P
ycaria x - - -* - .

insule JxoQhT ll strostropades abcKM, strostopades J, stropades FR,


sitrophales P || que xQriae | plodae cFvii, plode abxm, plote oQT i.
dicte BJKQRT - - -.

quo] quod n | grecia abcunognr, gretia x | alluitur aromrvr, ab


luitur oQ - - -

his] hac libri | Harpyiae] sic v, arpyae ro, arpre am, carpiiae P,
carripiae B, arripie K, arpiae cT, arpie JoQRV .
insule Jkor I Cephalaniae] sic Fh, thephalaniae acoMQUF, thepha
lanie T, tephalanie o, caephalaniae B, cephalanie JK, cefalanie P,
Cephaleniae Wess. l Zacinthos] sic BFo/xP, zacintos 40, zacinctos
M, zachintos ch, zazintos QTUV, Zacynthos Wess. ll et om. B || duli
cia hJ, dulitia x, dultia o, duliria Fo, dulcia reliqui
Ithacus] sic MTU, itachus AcJ, ithachus f, italicus F, itacus GoPQRY,
athachus K || ulissis U, alixis P •-• |
4 nonne glossa est ab hoc loco aliena „incolaeParnassimontis Dryopes"?
Servius ad Aen. IV 146 ita ,,Dryopesque: populi sunt iuxta Parnasum."
ll insule
sic JxoQhT
B, dyopes ll driopes
FGJK, Parnassi]P, sic coQfv,
diopes parnasi
reliqui . reliqui ll Dryopes] . .•

sam P, Samos Wess. II mare pvx ll Aegeo] sio bcU, egeo reliqui i
iuro BK, om. P • -

525 1 insulae P || Boeotiae] sic bh, boeotie acJk, boetiae FGPQUr, boetie
mot | greci abcJxMQh, grecia P || aduersus AcKM0TUV, aduersu b
INSULAE 257
VVess.

525 2 Troianos conspiraverunt.


3 insula Pallene in Thracia: in hac Minerva
4 nutrita est.
526 1
insula Cyprus sive Paphon, Veneri consecrata,
in Carpathio mari.

Item in Hellesponto insulae Cyclades, inter


Aegeum et Mallieum mare constitutae,
circumdantur etiam pelago Myrtoo.
527 Delos: in hac Apollo et Diana ex Latona nati sunt.
haec insula Ortyx dicta est ab Asteria so
rore Latonae, quae cum vim Iovis fugeret,
in coturnicem conversa, illuc delata est.

codices ABc fcJ KMo PQn Tvv


' 525 2 troyanos x

om. h || Thracia] sic fo, tratia x, thratia v, tracia reliqui


om. h || notrita B
526 4 Cyprus] sic c, cybrum J, ciprum oPQ, cyprum reliqui II papphnon c,
paphum FGH, phapphnon B, phaphnon J, phappli nò K, Paphos Wess.
ll uenire BK, uentris P || consacrata o
carpatio AMP, capathio BcK, carpotio F
Item om. h || Hellesponto] sic Fg, hellesponthum o, helespontum c,
ellespontum P, hellespontum reliqui | insule JkoQnt | Cyclades] sic
BKRU, ciclades reliqui II inter] item k
Aegeum] sic BcpU, egeum reliqui | Mallieum] sic BFJxn, malleum
P, mailleum o, maileum reliqui, Maliaeum Wess. ll constitute JMoQnr,
constitue Bx

circundantur Jovv, circondantur Q || eciam v | Myrtoo] sic fo.r,


mystoo c, mirtoo reliqui
527 M hac] ac P || appollo Q || dyana k || ex] sic fopvv, et reliqui
hec vQh ll Ortyx] sic bh, ortux AcM, ortix F, hortix P, ortrix J, or
thix x, ortigia GQTUV, orthigia o ll esteria Bx
latone ABJKMQRT, latine P || que JkQnT, quem v || uis iobis P || fu
giret BJk
l, conturnicem J, coturnice p ll illic P
17
258 ITINERARIVM MARITIMVM

Wess.

527 5 Myconos: a Delo distat . . stadia ...


6 Icasia: a Mycono distat . stadia ccc.
7
Dionysa Edenedia Syros. ;

8
insula Paros: in hac lapis candidissimus nascitur, ;
528 1
qui dicitur Parius.
2 Naxos: in hac Ariadne a Theseo relicta a Libero
3
patre adamata est.
4
Focae Leuce Cythnos Ascaphos
529 1 Seriphos Siphnos Cimelos Coos
Olearos Andros Gyaros.
supra scriptae insulae in mari vagari solitae
erant: has Apollo conligavit et stabiles

: fecit.

Explicit.
codices ABc fcJ KMo PQR Tvv
i

!
|
527 5 Myconos] sic J, miconos coQTUV, migonos BcKMn, migamos AF, mit.
conos P || a] ac h || Delo] sic FcP, delos reliqui | stadia — v. 6 dista,
om. h || stadia i... P, stadia D reliqui; sunt potius stadia v
incasia F, casia x ll Mycono] sic J, micoii a, micono Q, myconon E,
mirconos P, miconon reliqui ll ccc] Ii... P. |
dionisa AMntv, dyonisa bFcJx, dionisia coQr, dionissa P ll edeneida
c, et deneida AcMoQTvv, et denedia m | scyrros J, scyros Bcxph
insula om. P || pharos n | candissimus o
528 1 qui] quod Q ll pharius n
noxas h ll in ac P, ins hac M || ariatine M, ariathne oQ, ariathena F,
adriathie Tv ll a prius om. v * |
4 Focae] sic aM, focoae P, phocae v, ioce J, foce reliqui ll leuco P,
leuci reliqui; leuce coder Blandinianus auctore Surita | cynthos BJkR,
chinctos AMTU, chintos coPQr, curetos FG || aschaphos AFGKMP, om. |
R.

529 1 periphos P || Siphnos] sic P, syphonos x, siphonos reliqui ll cymelos


Jxn ll coo FG
Gyaros] sie BJv, cyaros K, ciaros P, giaros reliqui
super o | scripte BJKMQnt ll insule BJxMQn | vagari] sic FcPQ,
uagare JU, uocare K, uacare ceteri ll solite ABJkMoQhtr
appollo xt | colligavit coQTv 6 Explicit] sic P, finis fc, om. reliqui |
INSULAE 259
Wess.

Adiicimus quae Annius Viterbiensis pro genuinis vendidit


530 „Itinerarii Antonini Pii fragmenta. Divus Augustus, quamvis totum or
' bem recte diviserit, ubi ait Orbis totus dividitur in partes tris, Europam
Africam et Asiam, quae fere est dupla ad quamlibet duarum, in descri
ptione tamen locorum orbis multa loca memoratu digna siluit, quaeve
in praecipuis itineribus oppida et urbes occurrant, quae maxime tum mi
litibus tum peregrinantibus tum historicis non parum proficiunt, negle
xit. ea nos nunc ordine percurrere instituimus.
Ab urbe in Gallias itur itineribus sex, maritimo, litoreo, Aure
liano, Cassiano, Tiberino, Flaminio.
531 I. Maritimum tenet Fregenas, Castrum novum, Cellas, Herculem,
Thelamonem, caput Etruriae, Phaliscas, Traianum, Populonium,
Vada, Ligurnum, Erycis, Entelliam, Delphinum, Genuam, inter Por
senam et Pheritonem, Monachum, Niceam.
Litoreum continet Alsium, Caere, Pyrganum, Forum Cellae, Gra
viscas, Cosas, Volaterras, Pisam, Lunam et ipsum transitum in
Gallias Cariaram.
III. Aurelianum, quod et Claudianum, fertur per ipsam Aureliam, Ther
mas Stygianas, Forum novem pagorum Claudii, Tarquinias, Sa
turniam, Volcem, Tunniatem montem, Rosellas, Rosetum, Tursenam
et transitum Apuam.
IV. Cassiano itinere itur per Politorum, Arcenum, Minionem, Forum
532 Cassii, Aruntes Camillarios, Tudernum, Verentanum, Umbronem
montem, Senam coloniam, Phocenses, Lucam et Caferonianum
transitum in Gallias.
Tiberinum, quod et Ciminum, fertur Gallera, Lartheniano sive Ve
iente, Rosulo, Sutrio, lacu Elbii et iugis Ciminiis, fano Vulturnae,
cuius claris gestis invidit Livius. Saleumbrone, Volturna, Lar
533 theamni, Volsiniis, Clusio veteri, olim Comersolo, Clusio novo, a
quo dictus Clusentinus transitus Annibalis et Fesulae transitus.
Flaminium habet Castrum novum, Ocream et Ocriculum, Narniam,
olim Nequinam, Tuder, Hispellum, aut a Castro novo Spoletum,
Camerinum, Urbinum, Pisaurum, Ariminum.”

~-<>^…-

A7*
VVess.

549 1 ITINERARIUM
2 A BURDIGALA HIERUSALEM USQUE
ET AB HERACLEA PER AULONAM
ET PER URBEM ROMAM
MEDIOLANUM USQUE
sic

Civitas Burdigala, ubi est fluvius Garonna,


per quem facit mare Oceanum accessa et
recessa per leugas plus minus centum.
mutatio Stomatas . . . . . . leug vII
550 1 mutatio Sirione . . . . . . leug VIIII
civitas Vasatas . • leug VIIII
mutatio Tres Arbores . . . . leug v.
mutatio Oscineio . . . . . . . leug vIII
mutatio Scittio . . . . . . leug vIII
civitas Elusa . . . . . . . leug VIII
mutatio Vanesia . . . . . . leug XII
civitas Auscius . . . . . . . leug VIII
mutatio Ad Sextum . . . . . leug VI
mutatio Hungunverro . . . . . leug vII
mutatio Bucconis . . . . . leug VII
mutatio Ad Iovem . . . . . leug VII

civitas Tholosa leug viI


mutatio Ad Nonum . . . . . . mil vIIII
coder H

deracla, corr. heracla, H ll alaunâ h


262 ITINERARIVM HIEROSOLYMITANVM

VVess.

551 4 mutatio Ad Vicesimum . . . . mil xI


5 mansio Elusione . . . . . . mil vIIII
6 mutatio Sostomago . . . . . mil vIIII

7 vicus Hebromago . . . . . . milx


8 mutatio Cedros . . . . . . mil vi
9 castellum Carcassone . . . . . mil vIII
10 mutatio Tricensimum . . . . mil vIII
552 1 mutatio Hosverbas . . . . . . mil xv
2 civitas Narbone . . . . . . mil xv
civitas Biterris . . . . . . . mil xvi
mansio Cessarone . . . . . mil XII
mutatio Foro Domiti . . . . . mil XVIII
mutatio Sostantione . . . . . mil xvii
mutatio Ambrosio . . . . . mil xv
civitas Nemauso . . . . . . mil xv
mutatio Ponte Aerarium . . . . mil xII
10 civitas Arellate . . . . . . mil VIII
553 1 fit a Burdigala Arillate usque milia cccLxxi,
2 mutationes xxx, mansiones XI.
3 mutatio Arnagine . . . . . . mil VIII
4 mutatio Bellinto . . . . . . mil x
5 civitas Avenione . . . . . . mil v
6 mutatio Cypresseta . . . . . mil v
7 civitas Arausione . . . . . . mil xv

codeae H
551 8 coedros, corr. cedros, H -

553 1 arillatae h ll cccLxxi] numeri collecti cccLxxv milia passuum effi


cient, si pro singulis leugis MD passus posueris :
2 mut H || mutationes sunt potius xxxrr, mansiones praeter vicum et ca
stellum x
GALLIA 263
Wess.

553 8 mutatio Ad Letoce . mil xIII


mutatio Novem Craris mil x
10 mansio Acuno . . mil xv
554 1 mutatio Vacianis . . mil xII
mutatio Umbenno . ' mil XII
civitas Valentia . . . mil vIIII
mutatio Cerebelliaca mil XII
mansio Augusta . . mil x
mutatio Darentiaca . mil xII
civitas Dea Vocontiorum mil xvI
mansio Luco . . . . mil XII

mutatio Vologatis . . mil vIIII


555 inde ascenditur Gaura mons.
mutatio Cambono . mil VIII
mansio Monte Seleuci mil VIII
mutatio Daviano . . . mil vIII
mutatio Ad Fine . . mil XII

mansio Vapinco . . . mil xI

mansio Catorigas . . mil xII


mansio Hebriduno . . mil xvi
inde incipiunt Alpes Cottiae.
10 mutatio Ramae . . . mil xvII
11 mansio Byrigantum • • mil xvII
556 1 inde ascendis Matronam.
mutatio Gesdaone . . mil x
mansio Ad Marte . . mil vIIII
civitas Secussione . . mil xvi

coder H
554 1 uaciamis, corr. uancianis, H
555 1 mors, corr. mons, H
264 iTiNERARivM hiERosoLYMiTANVM ,
Wess.

556 5 inde incipit Italia.


6 mutatio Ad Duodecimum . . . . mil xII
7 mansio Ad Fines . . . . . . mil xII
8 mutatio Ad Octavum . . . . mil vIII
9 civitas Taurinis . . . . . . . mil vIII
10 mutatio Ad Decimum . . . . mil x
557 1 mansio Quadratis . . . . . . mil xII
mutatio Ceste . . . . . . mil xI

mansio Rigomago * . . . . . mil VIII


mutatio Ad Medias . . . . . mil x

:
7

8
mutatio Ad Cottias
mansio Laumello
mutatio Duriis .
civitas Ticeno •
.
.


.

.
.


.

.
.


.

.
.


.

.
.


.

.
mil XIII
mil xII
mil vIIII
mil xII
9 mutatio Ad Decimum . . . . . mil x
10 civitas Mediolanum . . . . . mil x
11 [mansio Fluvio Frigido . . . . mil xii]
558 1 fit ab Arillato Mediolanum usque milia cccLxxv,
2 mutationes LXIII, mansiones XXII.
mutatio Argentia . . . . . . mil x
mutatio Ponte Aurioli . . . . mil x
civitas Vergamo . . . . . . mil xIII
mutatio Tellegatae . . . . . mil xII
mutatio Tetellus . . . . . . mil x

coder ii
556 5 incipit alia h
557 11 haec mansio, post finitum Mediolanense iter superflua, in codice huc
transposita est er pagina sequente, ubi desideratur
558 1 ccclxxv] numeri collecti efficiunt ccccLxxxvi, omisso versu pagi
nae 557 ultimo
2 mut ii | mutationes sunt XLIIII, mansiones xxi, ultimo versu pagi
nae 557 deleto
ITALIA 265
Wess.

558 8 civitas Brixa . . . . . . . mil x


9 mansio Ad Flexum . . . . . mil xi /r^ -

10 mutatio Beneventum . . . . . milx


11 civitas Verona . . . . . . mil x
12 mutatio Cadiano . . . . . . mil x
13 mutatio Auraeos . . . . . . . mil x
559 1 civitas Vincentia . . . . . . mil xi
2 mutatio Ad Finem . . . . . mil xI
civitas Patavi . . . . . . . mil x
mutatio Ad Duodecimum . . . mil xII
mutatio Ad Nonum . . . . . mil xI
civitas Altino . . . . . . . mil vIIII

mutatio Sanos . . . . . . . . mil x


civitas Concordia . . . . . mil vIIII

mutatio Apicilia . . . . . . mil vIIII


10 mutatio Ad Undecimum . . . mil x
11 civitas Aquileia . . . mil xI
• • e

12 fit a Mediolanum Aquileia usque milia cCLI,


13 mutationes xxIIII, mansiones VIIII.
14 mutatio Ad Undecimum . . . mil xI
560 1 mutatio Ad Fornolus . . . . . mil xii
2 [mutatio Castra . . . . . . mil XII]
3 inde sunt Alpes Iuliae.
4 ad Pirum summas Alpes . . . . mil vIIII
codeae H

559 12 mil. H || ccLi] numeri collecti efficiunt ccxxvIIII


13 miit H || sunt mutationes xxII
560 2 versum omisit librarius. quod nunc legitur, müTcastra milia xII, ab
alia manu postea adscriptum est. sed earcidit potius hic, quod supra
abundat, mansio Fluvio Frigido mil xII. eam enim mansionem hoc
loco, id est xxxVI mil. ultra Aquileiam, collocat Itinerarium Anto
nini p. 128
266 ITINERARIVM HIEROSOLYMITANVM
VVess.

560 5 mansio Longatico . . . . . mil x


6 mutatio Ad Nonum . . . . . mil VIIII
7 civitas Emona • • • • • • mil XIIII

8 mutatio Ad Quartodecimo . . . mil x


9 mansio Hadrante . . . . . . mil XIII
10 fines Italiae et Norci.
11 mutatio Ad Medias . . . . . mil XIII
12 civitas Celeia . . . . . . . mil XIII
561 1 mutatio Lotodos . . . . . . . mil XII

mansio Ragindone . . . . . mil XII


mutatio Pultovia . . . . . . mil XII
civitas Petovione . . . . . . mil XII
transis pontem, intras Pannoniam
inferiorem.
mutatio Ramista ' . . . . . . mil VIIII
mansio Aqua viva . . . . . mil VIIII
mutatio Popolis . . . . . . mil x
10 civitas Iovia . . . . . . . mil VIIII
11 mutatio Sunista . . . . . . mil VIIII
562 1 mutatio Peritur . . . . . . mil XII
2 mansio Lentolis . . . . . . mil XII
3 mutatio Cardono • • • • .• milx
4 mutatio Cocconis . . . . . . mil XII
5 mansio Serota . . . . . . mil x
6 mutatio Bolenta . . . . . . milx
7 mansio Maurianis . . . . . mil VIIII
8 intras Pannoniam superiorem.
9 mutatio Serena • • • • • • mil VIII
codex h
560 6 mutuatio, corr. mutatio, h hic et infra aliquoties
562 6 bolenta, recens corr. bolentia, h
ITALIA NORICVM PANNONIA MOESIA 267
VVess.

562 10 mansio Vereis . . . . . . mil x


11 mutatio Iovalia . . . . . . mil vIII
12 mutatio Mersella . . . . . mil VIII
13 civitas Mursa . . . . . . . milx
563 1 mutatio Leutuoano • • • • mil XII
2 civitas Cibalis . . . . . . . mil XII
mutatio Celena . . . . . . mil xI
mansio Ulmo . . . . . . . . mil xI
mutatio Spaneta . . . . . mil x
mutatio Vedulia . . . . . . mil vIII
civitas Sirmium . . . . . . mil VIII

fit ab Aquileia Sirmium usque milia cccxII,


mansiones XIIII, mutationes XXXVIIII.
10 mutatio Fossis . . . . . . mil viiii
11 civitas Bassianis . . . . . . mil x

12 mutatio Noviciani . . . . . mil xII


13 mutatio Altina . . . . . . mil xi

14 civitas Singiduno . . . . . . mil vIII


564 1 finis Pannoniae et Misiae. '
2 mutatio Ad Sextum . . . . . mil vi
3 mutatio Tricornia castra . . . mil vi
4 mutatio Ad Sextum miliare . . . mil VII
5 civitas Aureo Monte . . . . . mil vi
6 mutatio Wingeio - • • • • mil vI
7 civitas Margo . . . . . . . mil VIIII
8 civitas Viminatio . . . . . mil x
9 ubi Diocletianus occidit Carinum.
10 mutatio Ad Nonum . . . . . mil vIIII
codeae H

563 8 cccxii, recens corr. ccccxII, H: numeri colleeti efficiunt ccccxr


9 XIIII, recens corr. xvII, II: sunt autem xvI
ITINERARIVM HIEROSOLYMITANVM

mansio Municipio . . . . . mil VIIII


mutatio Iovis pago . . . . . milx
mutatio Bao . . . . . . . mil VII
mansio Idomo . . . . . . . mil VIIII
mutatio Ad Octavum . . . . mil VIIII

mansio Oromago . . . . . . mil VIII


finis Myssiae et Daciae.
mutatio Sarmatorum .. . . . mil xII
mutatio Cametas . . . . . . mil XI
mansio Ipompeis • * • • • • mil VIIII

mutatio Rappiana . . . . . . mil XII


civitas Naisso . . . . . . . mil xII

mutatio Redicibus . .. . . . . mil XII


mutatio Ulmo . . . . . . mil VII
mansio Romansiana . . . . . mil vIIII
mutatio Latina . . . . . . mil vIIII
mansio Turribus . . . . . . mil vIIII
mutatio Translitis . . .. . . mil xII
mutatio Ballanstra . . . . . . mil x
mansio Meldia . . . . . . mil vIIII
mutatio Scretisca . . . . . . mil XII
civitas Serdica . . . . . . mil xI

fit a Syrmium Serdica usque milia cccxIIII,


mutationes xxIIII, mansiones xIII.
mutatio Extuomne . . . . . mil VIII
codeae H
565 1 muncipio H
et asiae H
566 M.mans. ipompeis H, p. 134 Pompêis
567 2 cccxIIII] numeri collecti efficiunt cccxvII. mutationes autem sunl

xxxIIII, mansiones XIIII


mamS H
MOESIA DACIA THRACIA 269

VVess.

567 5 mansio Buragara . . . . . . mil viiii

6 mutatio Sparata . . . . . . mil vIII


7 mansio Iliga . . . . . . . mil x
8 mutatio Soneio . . . . . . . mil viiii
9 finis Daciae et Traciae. -

10 mutatio Ponte Ucasi . . . . mil vi


11 mansio Bona Mansio . . . . . mil vi
568 1 mutatio Alusore . . . . . . mil vIIII
mansio Basapare . . . . . . mil xii
mutatio Tugugero . . . . . mil vIIII

civitas Filopopuli . . . . . . mil xII


mutatio Syrnota . . . . . . mil x
mutatio Paramvole . . . . . mil vIII.
mansio Cillio . . . . . . . mil xII
mutatio Carassura . . . . . . mil viiii
mansio Arzo . . . . . . . mil xI
40 mutatio Palae . . . . . . . mil vii
11 mansio Castozobra . . . . . mil xi
12 mutatio Rhamis . . . . . . mil vII
569 1 mansio Burdista . . . . . . mil xI

2 mutatio Daphabae . . . . . . mil xi


mansio Nicae . . . . . . . mil vIIII

mutatio Tarpodizo . . . . . mil x


mutatio Urisio . . . . . . mil vII

: mansio Virgolis
mutatio Narco .
.
.

codex h
.
.
.
.
.
.
.
.
. mil vi1
mil vIII

567 9 dacie h.
11 Bona Mansio] bonamans h
568 4 eilopopuli H
569 7 narco, recens corr. margo, fi
270 ITINERARIVM HIEROSOLYMITANVM

VVess.

569 8 mansio Drizupara . . . . . . . mil VIIII


9 mutatio Tipso . . . . . . mil x
10 mansio Tunorullo . . . . . . mil xI
570 1 mutatio Beodizo . . . . . . mil VIII
2 civitas Heraclia . . . . . . . mil VIIII
3 mutatio Baunne . . . . . . mil xII
4 mansio Salamembria . . . . . milx
5 mutatio Callum . . . . . . mil x
6 mansio Atyra . . . . . . . milx
7 mansio Regio . . . . . . . mil xII
8 civitas Constantinopoli . . . . mil xn
1 fit a Serdica Constantinopolim milia ccccxIII,
2 mutationes XII, mansiones xx.
3
fit omnis summa a Burdigala Constantinopolim
4 vicies bis centena viginti unum milia,
5 mutationes CCXXX, mansiones CxII.
6 Item ambulavimus Dalmatio et Zenofilo cons. III.
7 kal. Iun. a Calcidonia, et reversi sumus Con
8
stantinopolim vII. kal.Ian. Cons. suprascript.

coder h
570 2 herachlia, corr. heraclia, H
8 ciuitates, corr. ciuitas, H
571 M constantinopoli h || mil. h ll ccccxiii] numeri collecti efficiunt
cccxLvIIII. mutationes autem sunt XXXVII, mansiones xyIII
4 singuli numeri collecti faciunt MMcLxvii, summae autem ser itinerum
in codice indicatae efficiunt MMxxxrr
5 sunt potius mutationes ccrIII, mansiones xcr; sed si summas in codice
scriptas collegeris, mutationes habebis cxcii, mansiones Lxxxviiii
6 Dalmatio et] dalmaticei h (anno Chr. 333) | cons.] consi h
7 et 8 kal.] k} h.
8 consule suprascripto h
THRACIA BITHYNIA 271
VVess.

571 9 a Constantinopoli transis Pontum, venis Calcedo


10
niam, ambulas provintiam Bithiniam.
11 mutatio Nassete mil vII s
572 1 mansio Pandicia . mil VII s
mutatio Pontamus mil xIII
mansio Libissa . mil vIIII

ibi positus est rex Annibalianus, qui fuit


Afrorum.
mutatio Brunca . mil xII
civitas Nicomedia . mil xIII

fit a Constantinopoli Nicomedia usque milia...VIII,


mutationes vII, mansiones III.
5 73
mutatio Hyribolum mil x
mansio Libum - mil xi
mutatio Liada . mil XII
civitas Nicia . . mil vIII
mutatio Schinae mil vIII
mansio Mido . . mil vII

mutatio Chogeae mil vI


mutatio Thateso . mil x
mutatio Tutaio . mil vIIII
mutatio Protunica mil xI
: ; mutatio Artemis mil xII
574 M mansio Dablae . mil vI
mansio Ceratae . mil vi

coder h
572 6 Brunca, corr. brunga, H
constantinopolim H || mil. H II vIII] numeri collecti efficiunt Lxrr: erci
dit L propter antecedens Mf L. mutationes autem sunt vr
III] vIII, corr. III, h.
573 6 mide, corr. mido, H
272 ITINERARIVM HIEROSOLYMITANVM

VVess.

574 3 finis Bithiniae et Galatiae.


mutatio Finis . . . . . . . mil x
mansio Dadastam . . . . . . mil vI
mutatio Trans monte . . . . . mil vI
mutatio Milia . . . . . . . mil xI

civitas Iuliopolis . . . . . . mil vIII


mutatio Hycronpotamum . . . mil xIII
10 mansio Agannia . . . . . . mil XI
mutatio Ipetobrogen . . . . mil v1
575 1 mansio Mnizos . . . . . . . mil x
mutatio Prasmon . . . . . ' mil xII
mutatio Cenaxem palidem . . . mil xIII
civitas Anchira Galatia . . . . • • • • •

fit a Nicomedia Anchira Galatia usque


milia ccLViII,
mutationes XXVI, mansiones xII.
mutatio Delemna . . . . . . mil x
mansio Curveunta . . . . . mil xI
10 mutatio Rosolodiaco . . . . . mil xii
11 mutatio Aliassum . . . . . mil xIII
12
civitas Aspona . . . . . . . mil xvIII
576 1 mutatio Galea . . . . . . . mil xiii
mutatio Andrapa . . . . . . mil vIIII

code r H

574 3 post Galatiae mg. H habet cccxx..


hypomcrotamü, corr. hycronpotamü,'h
11 petobrogen, corr. ipetobrogen, H
575 3 cenaxêpalidem H -

cclvIII] numeri collecti efficiunt ccxx11; sed deest numerus p. 575 v.


4. mutationes autem sunt XXV, mansiones x
12 arpona H
GALATIA CAPPADOCIA CILICIA 273
VVess.

576 3
finis Galatiae et Cappadociae.
mansio Parnasso . . . . . . . mil xiii
mansio Iogola . . . . . . . . mil xvi
mansio Nitalis . . . . . . mil xvIII
mutatio Argustana. . . . . . . . mil xIII
civitas Colonia. . . . . '. . mil xvi
577 mutatio Momoasson . . . . . mil xII
mansio Anathiango . . .' . . mil xII
mutatio Chusa . . . . . . . . mil xII
mansio Sasima . . . . . . . mil xII
mansio Andavilis . . . . . . mil xvI
ibi est villa Pampati, unde veniunt equi curules.
civitas Thiana . . . . . . • • e -

578
- inde fuit Appollonius magus. -

civitas Faustinopoli . . . . . mil xii


mutatio Caena . . . . . . mil xIII
mansio Opodanda . . . . . . mil xII
mutatio Pilas . . . . . - mil xIIII
579 finis Cappadociae et Ciliciae.
mansio Mansucrinae . . . . . . . mil xii
civitas Tharso .. . . . . . . mil xmi

inde fuit apostolus Paulus.


fit ab Anchira Galatia Tharso usque milia cccxLiii,
580 mutationes xxv, mansiones xvIII.
coder ii' -

576 3 gallatiae, corr. galatiae, ii


577 6 aequi curulis (corr. curules) h.
578 4 potius Podando -^

579 2 mansuerinae, eorr. mansuerinae, fi


gallatia, corr. galatia, h || mi* h || cccxLiii] numeri collecti efficiunt
cccr; sed deest numerus p. 577 v. 7
580 1 mutationes sunt XXIIII, mansiones XIIII
18
'274 ITINERARIVM HIEROSOLYMITANVM
Wess.

580 2
mutatio Pargais . . . . . . mil xIII
3 civitas Adana . . . . . . . mil xIIII
4 civitas Mansista . . .. . . . mil xvIII
5 mutatio Tardequeia . . . . . mil xv
6 mansio Catavolo . . . . . . mil xvi
7 mansio Baiae . . . . . . . mil xvII
8 mansio Alexandria Scabiosa . . . mil xvi
581 1 mutatio Pictanus . . . . . . . mil VIIII
2
fines Ciliciae et Syriae.
3 mansio Pangrios . . . . . . mil vim
4 civitas Antiochia . . . . . . mil xvI
5 fit a Tharso Cilicia Antiochiam milia cxLi,
6 mutationes x, mansiones vII.
7
ad palatium Dafne . . . . . . mil v
582 1 mutatio Hysdata . . . . . . mil XI
2 mansio Platanus . . . . .. . mil vIII
3 mutatio Bachaias . . . . . . mil vIII
 mansio Cattelas . . . . . . mil xvi
5 civitas Ladica . . . . . . mil xvI
6 civitas Gavala . . . . . . . mil xIIII
7 civitas Balaneas . . . . . . mil XIII
8
finis Syriae Coelis et Foenicis.
9 mutatio Maraccas . . . . . . milx
10 mansio Antaradus . . . . . mil xvI
11
(est civitas in mare a ripa mil II)

coder fi
580 3 abdana, corr. adama, H -

post Catavolo H add. mif, natum er sequente mil


581 2 fines, corr. ut videtur finis, H || et omissum add. antiqua manus H
antiochia h ll mi H, postea add. || cxli] numeri collecti efficiunt cxLii
CILICIA SYRIA PHOENICE 275
Wess.

582 12
mutatio Spiclin . . . . . . . mil xii
583 1 mutatio Basiliscum . . . . . mil xII
2 mansio Arcas . . . . . . . mil vIII
mutatio Bruttus • • • • - mil IIII
civitas Tripoli . . . . . . mil XII
mutatio Tridis . . . . . . . mil xII
mutatio Bruttos alia . . . . . mil xII
mutatio Alcobile . .. . . .. mil xII
civitas Birito . . . . . . . mil xII
mutatio Heldua . . . . . . mil xII ,
mutatio Parphirion . . . . . . . mil vIII
civitas Sidona . . . . . . mil vIII

ibi Helias ad viduam ascendit et petiit sibi cybum.


mutatio Ad Nonum . . . . . mil IIII
civitas Tyro . . . . . . . mil xii
fit ab Antiochia Tyro usque milia cLxxIIII,
mutationes xx, mansiones xi.
mutatio Alexandroschene . . . mil xII
mutatio Ecdeppa . . . . . mil xII
civitas Ptolomaida . . . . . . mil vIII
mutatio Calamon . . . . .. mil xII
mansio Sicamenos . . . . . mil In
ibi est mons Carmelus, ibi Helias sacrificium
faciebat.

codear hr
583 3 brutius, corr. bruttus, h.
heldux, corr. heldua, hi
43 IIII] vIIII? cf. p. 149
584 2 cLxxIIII] numeri collecti efficiunt ccLvrr
3 mutationes sunt xII rr

xII; H
18*
276 ITINERARIVM HIEROSOLYMITANVM

Wess.

585 2 mutatio Certha . . . . . . mil VIII


fines Syriae et Palestinae.
civitas CaesareaPalestina, id est Iudaea, mil vIII
fit a Tyro Caesarea Palestina milia LxxIII,
mutationes II, mansiones III.
ibi est balneus Cornelii centurionis qui multas
aelymosinas faciebat. in tertio miliario est
586 mons Syna, ubi fons est in quem mulier si la
verit, gravida fit. -

civitas Maxianopoli . . . . . . . mil xVII


civitas Stradela . . . . . . . milx
ibi sedit Achab rex, et Helias prophetavit. ibi est
campus ubi David Goliat occidit. -

civitas Sciopoli . . . . . . . . mil xii


587 Aser, ubi fuit villa Iob . . . . . mil VI
civitas Neapoli . . . . . . . mil xv
ibi est mons Agazaren: ibi dicunt Samaritani Abra
ham sacrificium obtulisse: et ascenduntur usque
ad summum montem gradi num. ccc. inde ad
pedem montis ipsius locus. est cui nomen est
Sechim: ibi positum est monumentum ubi p0
588
situs est Ioseph in villa quam dedit ei Iacob
pater eius. inde rapta est et Dina filia Iacob
a filiis Amorreorum. inde passus mille locus
est cui nomen Sechar, unde descendit mulier
coder h
585 fines, corr. ut videtur finis, h.
mif ir | lxxiii] numeri collecti efficiunt zxrrr
mutationes sunt vri

587
i cornili, corr. cornelii, h
samaretani, corr. ut videtur samaritani, fi
pede n
-. PALAESTINA 277
VVess.

.588 -5
Samaritana ad eundem locum ubi Iacob pu
6
teum fodit, ut de eo aqua impleret, et domi
7 nus noster Iesus Christus cum ea locutus est.
8
ubi sunt arbores platani quos plantavit Iacob,
9 et balneus qui de eo puteo lavatur.
40
inde milia xxvIII euntibus Hierusalem in parte si
11
nistra est villa quae dicitur Bethar.
12
inde passus mille est locus ubi Iacob, cum iret
13
in Mesopotamia, addormivit, et ibi est arbor
- 14
amigdala, et vidit visum, et angelus cum eo
luctatus est. ibi fuit rex Hieroboam, ad quem
missus fuit propheta ut converteretur ad deum
excelsum; et iussum fuerat prophetae ne cum
pseudopropheta, quem secum rex habebat,
manducaret; et quia seductus est a pseudopro
pheta et cum eo manducavit, rediens occurrit
prophetae leo in via, et occidit eum leo.
inde Hierusalem . . . . . . mil xII
fit a Caesarea Palestina Hierusalem usque milia
cxvi, mansiones IIII, mutationes IIII.
sunt in Hierusalem piscinae magnae duae ad la
tus templi, id est una ad dexteram, alia ad si
nistram, quas Salomon fecit. interius vero ci
vitati sunt piscinae gemellares, quinque porti

coder H
589 2 pseudoprophetâ h
pseudoprophetam h ' 7 miH h
cxvi] numeri collecti efficiunt c | mans. 111 (corr. 111) h || videntur
esse mansiones V, mutationes VI -

ad latus] a latus H
12 porticos, corr. porticus, if
278 ITINERARIVM HIEROSOLYMITANVM

VVess.

589 13 cus habentes, quae appellantur Betsaida. ibi


14 aegri multorum annorum sanabantur. aquam
15
autem habent hae piscinae in modum coccini
16
turbatam. est ibi et cripta ubi Salomon dae
47 mones torquebat. ibi est angulus turris excel
590 1 sissimae ubi dominus aseendit et dixit ei is qui
temptabat eum *...*; et ait ei dominus “non tem
ptabis dominum deum tuum, sed illi soli ser
vies*. ibi est et lapis angularis magnus de quo
dictum est “lapidem quem reprobaverunt aedi
ficantes*. item ad capud anguli et sub pinna
turris ipsius sunt cubicula plurima ubi Salomon
palatium habebat. ibi etiam constat cubiculus
in quo sedit et Sapientiam descripsit; ipse vero
cubiculus uno lapide est tectus. sunt ibi et
excepturia magna aquae subterraneae et pisci
nae magno opere aedificatae. et in aede ipsa,
ubi templum fuit quod Salomon aedificavit, in
marmore ante aram sanguinem Zachariae ibi di
cas hodie fusum; etiam parent vestigia clavo
rum militum qui eum occiderunt, in totam
aream, ut putes in cera fixum esse. sunt ibi
coder h

589 13 uaetaida, corr. antiqua manu betsaida, h


46 crepta H
47 angulis, corr. angulus, H
590 M. is] his, corr. is, H
11 subterranae, corr. subterraneae, H
42 ipsam, corr. ipsa, H
591 1 quod] qué H
parentu, corr. parent, H
utpote sincera, corr. ut putes in cera, h
PALAESTINA 279
Wess.

591 6 et statuae duae Adriani. est et non longe de


statuis lapis pertusus ad quem veniunt Iudaei
singulis annis et unguent eum et lamentant se
cum gemitu et vestimenta sua scindunt et sic
10
recedunt. est ibi et domus Ezechiae regis Iu
11 dae. item exeuntibus in Hierusalem ut ascen
12 das Sion in parte sinistra et deorsum in valle
592 1 iuxta murum est piscina quae dicitur Siloa, ha
bet quadriporticum, et alia piscina grandis fo
ras. haec fons sex diebus atque noctibus cur

rit, septima vero die est sabbatum in totum,


nec nocte nec die currit. in eadem ascenditur
Sion, et paret ubi fuit domus Caifae sacerdotis,
et columna adhuc ibi est in qua Christum fla
gellis caeciderunt. intus autem intra murum
Sion paret locus ubi palatium habuit David.
et septem synagogae quae illic fuerunt, una
tantum remansit, reliquae autem arantur et Se
:; minantur, sicut Isaias propheta dixit. inde ut
593. 1 eas foris murum de Sion euntibus ad portam
Neapolitanam ad partem dextram deorsum in
valle sunt parietes ubi domus fuit sive praeto
rium Pontii Pilati: ibi dominus auditus est an

594
: 1
tequam pateretur. a sinistra autem parte est
monticulus Golgotha, ubi dominus crucifixus
est. inde quasi ad lapidis missum est cripta
' ' coder fi
591 6 statuas H

592 1 silua, corr. siloa, H


593 2 neappolitanam h
- 4 ponti, corr. pontii, h
594 1 lapidem h
280 ITINERARIVM HIEROsoLYMITANVM
VVess.

594 2 ubi corpus eius positum fuit et tertia die resur


rexit. ibidem modo iusso Constantini impe
ratoris basilica facta est, id est dominicum, mi
rae pulchritudinis, habens ad latus excepturia
unde aqua levatur, et balneum a tergo ubi in-,
fantes lavantur. item ab Hierusalem euntibus .
ad portam quae est contra Orientem, ut ascen
datur in monte Oliveti, vallis quae dicitur Io
10
safath ad partem sinistram ubi sunt vineae est,
11
et petra ubi Iuda Scarioth Christum tradidit;
595 4 a parte vero dextra est arbor palmae de qua
infantes ramos tulerunt et veniente Christo sub- !
straverunt. inde non longe quasi ad lapidis
missum sunt monumenta duö monubiles mirae $
pulchritudinis facta: in unum positus est Isaias |
propheta, qui est vere monolitus, et in alio Eze
chias rex Iudaeorum. inde ascendis in mon
tem Oliveti, ubi dominus ante passionem apo
stolos docuit. ibi facta est basilica iusso Con
10 stantini. inde non longe est monticulus ubi
11
dominus ascendit orare, et apparuitillic Moyses
42
et Helias, quando Petrum et Iohannem secum
596 1 duxit. inde ad Orientem passus mille quin
gentos est villa quae appellatur Vetania. est

, ' coder H • |
594 3 iusso, oorr. iussu, h -

excepturia, corr. exceptoria, H


595 3 lapides, corr, ut videtur lapidis, fi •,
|
iusso, corr. iussu, H
11 , illi ? .

596 2 uetania, corr. bethania, H


PALAESTINA 281
Wess.

596 3 ibi cripta ubi Lazarus positus fuit quem domi


nus suscitavit. -

item ab Hierusalem in Hiericho . . mil xvIII.


descendentibus montem in parte dextra retro mo
numentum est arbor sicomori in qua Zachaeus
ascendit ut Christum videret. a civitate pas
sus mille quingentos est fons Helisaei prophe
10
tae. antea si qua mulier ex ipsa aqua bibebat,
41 non faciebat natos: adlatum est vas fictile He
12 lisaeo, misit in eo sales, et venit et stetit super
13 fontem et dixit “haec dicit dominus, Sanavi
14 aquas has; ex eo si qua mulier inde biberit,
15
filios faciet'. supra eandem vero fontem est
597 1 domus Rachab fornicariae, ad quam explora
tores introierunt, et occultavit eos, quando
Hiericho versa est, et sola evasit. ibi fuit ci
vitas Hiericho, cuius muros gyraverunt cum
arca testameiiti filii Israel, et ceciderunt muri.
ex eo non paret nisi locus ubi fuit arca testa
menti et lapides xii quos filii Israel de Ior
dane levaverunt. ibidem Iesus filius Nave cir
cumcidit filios Israel et circumcisiones eorum
sepelivit. - -

;; item ab Hiericho ad Mare Mortuum milia novem.

codear ii
596 7 sigomori, corr. sicomori, h | zacheus h
passos, corr. passus, H
11 helyseo, corr. helysei, h 13 4 Regum 2 21
15 eandem, corr. eundem, h -

597 5 caeciderunt h
11 mortuo, corr. mortuü, H
282 1TINERARIVM HiERosoLYMITANVM
Wess.

597 13 est aqua ipsius valde amarissima, ubi in totum}


14 nullius generis piscis est nec aliqua navis, et si
15 qui hominum miserit se ut natet, ipsa aqua eum
16 versat. !!

598 1 inde ad Iordanem, ubi dominus a Iohanne ba- ()

2 ptizatus est, . . . . . . milia quinque, | ;


3 ibi est locus super flumen, monticulus in illa ripa,| ,
 ubi raptus est Helias in caelo. .

5 item ab Hierusalem euntibus Bethleem milia ,


6 quattuor super strata in parte dextra est mo-| ,
7 numentum ubi Rachel posita est uxor Iacob.],
8 inde milia duo a parte sinistra est Bethleem, ubi ,
9 natus est dominus Jesus Christus: ibi basilica ,
40 facta est iusso Constantini. inde non longe est, ,
11 monumentum Ezechihel Asaph Iob et Iessel ,
42 David Salomon, et habet in ipsa cripta ad latus
13 deorsum descendentibus Hebraeice scriptum
14 nomina supra scripta. ' - i

599 1* inde Bethasora . . . .. . . mil xIIII

2 ubi est fons in quo Philippus eunuchum baptizavit. i 6

3 inde Therebinto . . . . . . . mil VIIII


4 ubi Abraham habitavit et puteum fodit sub arbore
s terebintho et cum angelis loquutus est et cy- ;
6 bum sumpsit. ibi basilica facta est iussu Con
7 stantini mirae pulchritudinis. ' ,
codear mi

598 1 ad Iordanem] a iordane h 2 mih nr.


4 caelo, oorr. caelii, h.
8 a add. ab antiqua m. h
10 iusso, corr. iussu, H
13 hebraeis H
14 superscripta H
PALAESTINA THRACIA 283

inde Therebintho Cebron . . . mil II


ubi est memoria per quadrum ex lapidibus mirae
pulchritudinis, in qua positi sunt Abraham
Isaac Iacob Sarra Rebecca et Lia.
5oo 1 Item ab Hierusolyma sic
civitas Nicopoli . . . . . . mil xxii
.
-
civitas Lidda . . . . . . . mil x
mutatio Antipatrida . . . . . mil x
mutatio Betthar . . . . . . mil x
I.
civitas Caesarea . . . . . . mil xvi
fit omnis summa a Constantinopoli usque Hieru
salem milia undecies centena LxIIII, muta
tiones LxvIIII, mansiones LVIII.
item per Nicopolim Caesaream milia LxxIII s,
mutationes v, mansiones III. -

Item ab Heraclea per Macedoniam.


7 mutatio Aerea .. . . . . . . . mil xvi
-

coder H
601 1 constantinopolim h ^-

mi* h || singuli numeri collecti faciunt Mcxxxxrrr (sed duo versus nu


meris carent), summae autemseptem itinerum in codice indicatae efficiunt
mcxrrr | post LxIIII h repetit m} - -

sunt potius mutationes cir, mansiones Lrri: si summas in codice scri


ptas collegeris, habebis mutationes xciirr, mansiones autem cum supra
scriptis LVIII cónvenient
nicopoli caesarea H || numeri collecti efficiunt Lxviir*
müi et man§ h.

: machedonia h
muTii
284 ITINERARIVM HIEROSOLYMITANVM
Wess.

601 8
mansio Registo . . . . . . . . mil xII
mutatio Bedizo . . . . . . . . mil xII
10 civitas Apris . . . . . . . mil xII
602 1 mutatio Zesutera . . . . . . . mil xII
finis Europae et Rhodopeae.
mansio Sirogellis . . . . .. . mil x
mutatio Drippa . . . . . . mil xIIII
mansio Gipsila . . . . . : mil xII
mutatio Demas . . . . . . . mil xii
civitas Traianopoli · · · · · mil XIII

mutatio Ad Unimpara . . . . . . mil vIII


mutatio Salei . . . . . . . mil vII s
10 mutatio Melalico . . . . . . mil vIII
11 mansio Berozicha . . . . . . mil xv
603 M
mutatio Breierophara . . . . . . mil x
civitas Maximianopoli . . . . mil x
mutatio Ad Stabulo Dio..... . . mil xII
mutatio Rumbodona . . . . mil x

civitas Epyrum . . . . . . . mil x |


mutatio Purdis . . . . . . mil vIII
finis Rhodopeae et Macedoniae.
mansio Hercontroma . . . . . mil vIIII
• mutatio Neapolim . . . . . mil vIIII
40
civitas Philippis . . . . . . mil x
604 1 ubi Paulus et Sileas in carcere fuerunt.
mutatio Ad Duodecimum . . . mil xII
mutatio Domeros . . . . . . mil vII

* codear h.
602 5 gyipsila vel gripsila, corr. gipsila, H
603 3 Dio.....] Diomedis p. 331
604 2 duodecim H
THRACIA MACEDONIA EPIRUS 285
VVess.

604 4 civitas Amphipolim . mil xiii


. . .
mutatio Pennana . . . . . . mil x
mutatio Euripidis . . . . . . . mil x
ibi positus est Euripidis poeta.
605 mil xi
mansio Appollonia . . . .
mutatio Heracleustibus . . . . mil xi
mutatio Duodea . . . .. . mil xIIII
civitas Thessalonica . . . . . mil xIII
mutatio Ad Decimum . . .. . mil x
mutatio Gephira . . . . . . . milx
606 civitas Pelli unde fuit Alexander Magnus Ma
cedo . . . . . . . . mil x
mutatio Scurio . . . . . . mil xv
civitas Edissa . . . . . . mil xv
mutatio Ad Duodecimum . . . ', mil xII
mansio Cellis . . . . . . mil xvi
mutatio Grande . . . . . . mil xIIII
mutatio Melitonus . . . . . mil xIIII
civitas Heraclea . . . . . mil xIII
607 mutatio Parambole . . . . . mil xii
mutatio Brucida . . . . . . milxviIII
finis Macedoniae et Epiri.
civitas Cledo . . . . . . mil xIII
mutatio Patras . . . . . . mil xii
mansio Claudanon . . . . .. mil IIII
mutatio In Tabernas . . . . ' mil viiii
codex h.
604 4 amphipholim h
peripidis h
poet h
606 M polli h
607 3 ephyri h
286 ItINERARIVM ' HIEROSOLYMiTANVM

VVess.

607 8 mansio Grandavia . . . . . . . mil vIIm


608 1 mutatio Treiecto . . . . . mil vIIII

mansio Hiscampis . . . . . . mil vmII


mutatio Ad Quintum . . . . mil vi ` |
mansio Coladiana . . . . . . mil xv
mansio Marusio . . . . . . mil xIII
mansio Absos . . . . . . . mil xIII
mutatio Stefanaphana . . . . mil xII

civitas Apollonia . . . . . . mil xvIII


mutatio Stefana . . . . . . mil xii
mansio Aulona, treiectum . . . mil xii
fit omnis summa ab Heraclea per Macedoniam
Aulona usque milia DcLxxxviii, muta- ]
tiones LVIII, mansiones xxv. -

trans mare stadia mille, quod facit milia centum,


et venis Odronto, mansio, mille passus.
mutatio Ad Duodecimum . . . mil xIII

mansio Clipeas . . . . . . . mil xii

10

41
; mutatio Valentia .
civitas Brindisi .. . . . . .
mansio Spilenaees. . .
mutatio Ad Decimum . . . . .
. . . .

. .
.
.

.
.
mil xIII
mil xi
mil xIIII
mil xi
|

12 civitas Leonatiae . . . . . . . . mil x


13 mutatio Turres Aurilianas . . . mil xv
14 mutatio Turres Iuliana . . . . mil vIIII
15 civitas Beroes .. . . . .. . . mil xi
16 mutatio Butontones . . . . . mil xi
t
coder h |
609 1 machedoniam h 2 numeri collecti efficiunt pczxxvtttr. *
ll mui h 3 LvIII] sunt Lrrrrr II man§ h.
15 xi, recens corr. xv, h. 16 butontones, corr. botontones, fi
EPIRUS ITALIA 287
Wess.

610 1 civitas Rubos, .. .. .. . . . . mil xI


mutatio Ad Quintodecimo .