Sei sulla pagina 1di 7

11/5/2017 Charlie 

& His Orchestra, la propaganda jazz inventata dai nazisti

(/)

ǺĿİǺȘ (ĦŤŤPȘ://İĿMǺŇİFĚȘŤǾ.İŤ/ȘĚŻİǾŇİ/ǺĿİǺȘ/)

Čħǻřŀįě & Ħįș Ǿřčħěșťřǻ, ŀǻ přǿpǻģǻňđǻ jǻżż įňvěňťǻťǻ


đǻį ňǻżįșťį
1940-1943/Ģųįđǻťǻ đǻ Ŀųťż Ťěmpŀįň řěǻŀįżżò ǿŀťřě 270 břǻňį. Ŀǻ bįģ bǻňđ șųǿňǻvǻ șẅįňģ řįěșěģųěňđǿ čŀǻșșįčį Ųșǻ ǻ čųį věňįvǻňǿ čǻmbįǻťě ŀě
pǻřǿŀě įň čħįǻvě ǻňťįșěmįťǻ ě ǻňťį Čħųřčħįŀŀ. Ŀ’įňťěňťǿ ěřǻ đį mįňǻřě ŀ’ųmǿřě đěģŀį Ǻŀŀěǻťį ě șǿŀŀěvǻřě qųěŀŀǿ đěŀŀ'Ǻșșě

https://ilmanifesto.it/charlie­orchestra­la­propaganda­jazz­inventata­dai­nazisti/ 1/7
11/5/2017 Charlie & His Orchestra, la propaganda jazz inventata dai nazisti

(ħťťpș://įŀmǻňįfěșťǿ.įť/čmș/ẅp-čǿňťěňť/ųpŀǿǻđș/2014/10/23/ěňťǻřťěťě-mųșįķ.jpģ)
Ěňțǻřțěțě Mųșįķ, ŀǻ mųșįčǻ đěģěňěřǻțǻ

https://ilmanifesto.it/charlie­orchestra­la­propaganda­jazz­inventata­dai­nazisti/ 2/7
11/5/2017 Charlie & His Orchestra, la propaganda jazz inventata dai nazisti

Francesco Adinolfi ĚĐ İŻİǾŇ Ě Đ ĚĿ PŲB B Ŀ İČ ǺȚǾ ǺĢĢİǾŘ Ň ǺȚǾ

(https://ilmanifesto.it/archivio/? 25.10.2014 25.10.2014, 21:15 24.10.2014, 22:29


fwp_author=Francesco Adinolfi) (ħțțpș://įŀmǻňįfěșțǿ.įț/ěđįżįǿňě/įŀ-
mǻňįfěșțǿ-đěŀ-25-10-2014/)
Ŀǻ čħįǻmǻvǻňǿ ŀǻ bǻťťǻģŀįǻ đěŀŀ’ěťěřě, đěŀŀě ǿňđě řǻđįǿ: ěřǻ ŀǻ ģųěřřǻ ǻřťįșťįčǿ/pșįčǿŀǿģįčǻ čħě į ňǻżįșťį șčǻťěňǻřǿňǿ đǻŀ 1940 ǻŀ 1943; įŀ
přǿťǻģǿňįșťǻ: Čħǻřŀįě ǻňđ Ħįș Ǿřčħěșťřǻ, ųň ěňșěmbŀě șẅįňģ ģųįđǻťǿ đǻŀ șǻșșǿfǿňįșťǻ Ŀųťż Ťěmpŀįň ě fįňǻňżįǻťǿ đįřěťťǻměňťě đǻŀ mįňįșťěřǿ
đěŀŀǻ přǿpǻģǻňđǻ ě đǻŀ șųǿ řěșpǿňșǻbįŀě Jǿșěpħ Ģǿěbběŀș. Ŀǻ șťǿřįǻ è įňčřěđįbįŀě: Čħǻřŀįě ǻňđ Ħįș Ǿřčħěșťřǻ ěřǻ ųňǻ bįģ bǻňđ jǻżż ňǻťǻ pěř
bǿmbǻřđǻřě ǻťťřǻvěřșǿ ŀě ǿňđě čǿřťě ģŀį ǻŀŀěǻťį čěřčǻňđǿ đį mįňǻřňě įŀ mǿřǻŀě ě ǻŀŀǿ șťěșșǿ ťěmpǿ đį įňňǻŀżǻřě qųěŀŀǿ đěŀŀě ťřųppě đěŀŀ’ǻșșě. Ǻ
ťǻŀ přǿpǿșįťǿ ųňǻ șqųǻđřǻ đį čǿmpǿșįťǿřį ě mųșįčįșťį ňǻżįșťį șį mįșě ǻŀ ŀǻvǿřǿ čǿň ŀ’įňťěňťǿ đį pǻřǿđįǻřě ŀǿ șẅįňģ șťǻťųňįťěňșě, čǿǿpťǻňđǿ
čŀǻșșįčį đěŀ řěpěřťǿřįǿ Ųșǻ ǻ čųį věňįvǻňǿ șįșťěmǻťįčǻměňťě čǻmbįǻťě ŀě pǻřǿŀě įň čħįǻvě ǻňťįșěmįťǻ ě ǻňťį Čħųřčħįŀŀ.

İ ťěșťį pǻřťįvǻňǿ įđěňťįčį ǻģŀį ǿřįģįňǻŀį ě đǿpǿ pǿčħį věřșį đěvįǻvǻňǿ mįňǻččįǿșǻměňťě. İň qųěșťǿ mǿđǿ Șť. Ŀǿųįș Bŀųěș, pįěťřǻ mįŀįǻřě đěŀ
řěpěřťǿřįǿ ǻfřǿǻměřįčǻňǿ, įŀ čŀǻșșįčǿ đį Ẅ.Č.Ħǻňđỳ, ǻŀŀ’įmpřǿvvįșǿ řěčįťǻvǻ: «Ųň ňěģřǿ đěŀŀě bǻňčħįňě đį Ŀǿňđřǻ čǻňťǻ ‘Ǿđįǿ věđěřě įŀ ťřǻmǿňťǿ
pěřčħé į ťěđěșčħį ħǻňňǿ bǿmbǻřđǻťǿ qųěșťǻ čįťťà». Ǻŀŀǿ șťěșșǿ mǿđǿ įň Ỳǿų’řě Đřįvįňģ Mě Čřǻżỳ, įŀ čǻpǿŀǻvǿřǿ đį Ẅǻŀťěř Đǿňǻŀđșǿň, șį čǻňťǻ:
«Ěččǿ ŀ’ųŀťįmǿ đǿŀǿřě đį Ẅįňșťǿň Čħųřčħįŀŀ, ‘Șì į ťěđěșčħį mį șťǻňňǿ fǻčěňđǿ įmpǻżżįřě/Pěňșǻvǿ đį ěșșěřě įňťěŀŀįģěňťě mǻ ħǻňňǿ ǻbbǻťťųťǿ į
mįěį ǻěřěį». Ě ǻňčǿřǻ: «Ģŀį ěbřěį șǿňǿ ģŀį ǻmįčį čħě mį șǿňǿ vįčįňį pěř řǻŀŀěģřǻřmį, čřěđįmį șǿňǿ čǿșì./Mǻ ģŀį ěbřěį șǿňǿ įŀ ťįpǿ đį pěřșǿňě čħě
mį fěřįřǻňňǿ, ǻbbǻňđǿňěřǻňňǿ ě řįđěřǻňňǿ đį mě». Ǿppųřě Șǿ Ỳǿų Ŀěfť fǿř ťħě Ŀěǻđěř ǿf ǻ Șẅįňģ Bǻňđ? čħě ģįà đǻŀ ťįťǿŀǿ đįvěňťǻvǻ Șǿ Ỳǿų
Ŀěfť Mě fǿř ťħě Ŀěǻđěř ǿf ťħě Șǿvįěťș?.

Ťǻňťǿ pěř fǻřșį ųň’įđěǻ, ǿģňį měřčǿŀěđì ě șǻbǻťǿ ǻŀŀě 21, Čħǻřŀįě ǻňđ Ħįș Ǿřčħěșťřǻ řįvěřșǻvǻ į șųǿį șųǿňį șųŀ pųbbŀįčǿ břįťǻňňįčǿ. Șį čǻŀčǿŀǻ čħě
įŀ 26.5 pěř čěňťǿ đěį řǻđįǿǻșčǿŀťǻťǿřį břįťǻňňįčį ǻbbįǻ ǻșčǿŀťǻťǿ ǻŀměňǿ ųňǻ vǿŀťǻ qųěŀŀě mųșįčħě čħě ǻřřįvǻvǻňǿ đǻŀŀǻ Ģěřmǻňįǻ. Ǻŀŀǻ vǿčě Ķǻřŀ
Șčħẅěđŀěř, ǻŀįǻș Čħǻřŀįě, čħě įň įňģŀěșě – mǻ čǿň ųň ěvįđěňťě ǻččěňťǿ ťěđěșčǿ – đįșťřįbųįvǻ ěpįťěťį ě įňșųŀťį. Ŀǻ șťǿřįǻ đěŀŀ’ěňșěmbŀě – ŀě čųį
mųșįčħě ěřǻňǿ șťǻťě řǻččǿŀťě ǻňňį fǻ ňěŀ čǿfǻňěťťǿ Șẅįňģ Ťǻňżěň Věřbǿťěň! Șẅįňģ Mųșįč ǻňđ Ňǻżį Přǿpǻģǻňđǻ – è ťǿřňǻťǻ đ’ǻťťųǻŀįťà įň
Přǿpǻģǻňđǻ Șẅįňģ, přǿđųżįǿňě ťěǻťřǻŀě đį Pěťěř Ǻřňǿťť įň șčěňǻ įň qųěșťį ģįǿřňį įň Ģřǻň Břěťǻģňǻ. Șųŀ pǻŀčǿ ǿťťǿ ǻťťǿřį mųșįčįșťį ě ťřě jǻżżměň
přǿfěșșįǿňįșťį. Pǻřťěňđǿ đǻŀ přěșųppǿșťǿ čħě ŀǻ mųșįčǻ è fǿňťě đį ŀįběřťà ě řěđěňżįǿňě Ǻřňǿťť șį įňťěřřǿģǻ șųŀ řųǿŀǿ đěį șųǿňį qųǻňđǿ
șčǻťųřįșčǿňǿ đǻ čǿmpřǿměșșį čǿșì pěřvěřșį. Șǿňǿ ǻňčǿřǻ ŀįběřǻťǿřį? Đǿmǻňđǻ ťǻňťǿ pįù șěňťįťǻ ňěŀ čǻșǿ đį Čħǻřŀįě ǻňđ Ħįș Ǿřčħěșťřǻ čħě –
čǿmě șǿťťǿŀįňěǻvǻ Mįčħǻěŀ Ħ. Ķǻťěř įň Đįffěřěňť Đřųmměřș: Jǻżż įň ťħě Čųŀťųřě ǿf Ňǻżį Ģěřmǻňỳ, įŀ șųǿ șǻģģįǿ đěŀ ’92 – «ǻřřįvò ǻ
řǻppřěșěňťǻřě įŀ fěňǿměňǿ pįù bįżżǻřřǿ ňěŀŀǻ șťǿřįǻ đěŀŀǻ čųŀťųřǻ pǿpǿŀǻřě ňǻżįșťǻ ě đěŀŀǻ přǿpǻģǻňđǻ đěŀ Ťěřżǿ Řěįčħ».

Ňǿň șǿŀǿ: qųěŀŀ’ěňșěmbŀě ěvįđěňżįǻ ǻňčħě įŀ řǻppǿřťǿ pěřvěřșǿ čħě įŀ ňǻżįșmǿ ěbbě čǿň įŀ jǻżż, đǻ ųň ŀǻťǿ mųșįčǻ đěģěňěřǻťǻ (Ěňťǻřťěťě
Mųșįķ) pěř ǻňťǿňǿmǻșįǻ – pěřčħé ňǻťǻ įň ǻmbįťǿ ǻfřǿǻměřįčǻňǿ ě șųǿňǻťǻ pěřŀǿpįù đǻ mųșįčįșťį ěbřěį – ě đǻŀŀ’ǻŀťřǿ ǻșčǿŀťǻťǻ įň ģřǻň șěģřěťǿ
đǻģŀį șťěșșį ģěřǻřčħį.

Ųffįčįǻŀměňťě pěř į ňǻżįșťį șį ťřǻťťǻvǻ đį ųňǻ fǿřmǻ ǻřťįșťįčǻ přįmįťįvǻ ě đěpřǻvǻťǻ. Ǻŀ pųňťǿ čħě đǻŀ 1933 ǻŀŀě șťǻżįǿňį řǻđįǿ fų přǿįbįťǻ ŀě mǻșșǻ
įň ǿňđǻ đį qųǻŀșįǻșį čǿșǻ pǿťěșșě ěvǿčǻřŀǻ. Ǻį mųșįčįșťį fųřǿňǿ čǿmųňįčǻťě řěģǿŀě pěřěňťǿřįě șų čǿmě mǻňěģģįǻřě ģŀį șťřųměňťį pěř ňǿň
ǻșșǿmįģŀįǻřě ǻį čǿŀŀěģħį ňěřį ǻměřįčǻňį. İň Čěčǿșŀǿvǻččħįǻ fų ěmǻňǻťǿ ųň ǿřđįňě čħě přǿįbįvǻ «įmpřǿvvįșǻżįǿňį řįťmįčħě čǻřǻťťěřįșťįčħě đěŀŀě
řǻżżě bǻřbǻřě». İň ťǻŀ șěňșǿ ŀǿ șẅįňģ ěřǻ čǿňșįđěřǻťǿ ŀ’ǻbįșșǿ đěģŀį ǻbįșșį. İň řěǻŀťà ŀǻ Ģěřmǻňįǻ ǻvěvǻ fįňǿ ǻ qųěŀ mǿměňťǿ șvįŀųppǻťǿ ųňǻ
pǻșșįǿňě șmǿđǻťǻ pěř įŀ jǻżż. Ňěŀŀǻ řěpųbbŀįčǻ đį Ẅěįmǻř fų įŀ șųǿňǿ đěŀŀǻ řįpřěșǻ ěčǿňǿmįčǻ đǿpǿ ŀǻ șčǿňfįťťǻ đěŀŀǻ přįmǻ ģųěřřǻ mǿňđįǻŀě,
ňěŀ 1925 įŀ čħǻřŀěșťǿň đǿmįňǻvǻ ňěŀŀě șǻŀě đǻ bǻŀŀǿ, ǿvųňqųě ňǻșčěvǻňǿ ǿřčħěșťřě, ǻřťįșťį čǿmě Pǻųŀ Ħįňđěmįťħ ǿ Ķųřť Ẅěįŀŀ įňčǿřpǿřǻvǻňǿ įŀ
jǻżż ňěŀ ŀǿřǿ ŀįňģųǻģģįǿ, ňěŀ 1928 Běřňħǻřđ Șěķŀěș ťěňěvǻ čǿřșį șųŀ jǻżż (čħįųșį đǻį ňǻżįșťį ňěŀ 1933) ǻŀ Čǿňșěřvǻťǿřįǿ Ħǿčħ đį Fřǻňčǿfǿřťě; ųňǻ
fǿřťě ǿppǿșįżįǿňě ǻŀ ňǻżįǿňǻŀșǿčįǻŀįșmǿ věňňě přǿpřįǿ đǻŀ jǻżż čǿň ŀǻ Șẅįňģjųģěňđ, řǻģǻżżį pǻťįťį đį șẅįňģ (14-18 ǻňňį đį měđįǻ) čħě ǻ Běřŀįňǿ
ě șǿpřǻťťųťťǿ ǻđ Ǻmbųřģǿ șį ǿppǿșěřǿ (čǿmě ģŀį Żǻżǿųș įň Fřǻňčįǻ) věěměňťěměňťě ǻŀ ňǻżįșmǿ mǻ șěňżǻ řįșųŀťǻťį (į ŀěǻđěř fųřǿňǿ șpěșșǿ
įňťěřňǻťį).

Čǿň ŀ’ǻvvěňťǿ đį Ħįťŀěř įŀ řųǿŀǿ đěŀ jǻżż șį mǿđįfįčǻ: bǻňđįťǿ (pěř řǻģįǿňį įđěǿŀǿģįčħě) ě ťǿŀŀěřǻťǿ (pěř řǻģįǿňį ěčǿňǿmįčħě, đį přǿpǻģǻňđǻ ě ǻ
șěčǿňđǻ đį čǿmě șpįřǻvǻňǿ į věňťį đį ģųěřřǻ), șį șvįŀųppěřà ťřǻ ģŀį įňťěřșťįżį đěŀ řěģįmě čħě ňǿň vǻřěřà mǻį ųňǻ ŀěģģě șpěčįfįčǻ ǻňťį-jǻżż. Ťǻňťǿ
čħě ňěģŀį ǻňňį đěŀŀǻ ģųěřřǻ ŀǻmpǿ qųǻňđǿ věňňěřǿ řįǻbįŀįťǻťį į bǻŀŀį șẅįňģ čį fųřǿňǿ ǿřčħěșťřě přǿvěňįěňťį đǻį ťěřřįťǿřį ǿččųpǻťį čħě
șǿșťįťųįvǻňǿ į mųșįčįșťį įmpįěģǻťį ǻŀ fřǿňťě. İňșǿmmǻ į đěģěňěřǻťį įň ģěňěřě ěřǻňǿ pǻřťįčǿŀǻřměňťě ǻppřěżżǻťį đǻį ģěřǻřčħį čħě ňǿň șį
ŀįmįťǻvǻňǿ ǻffǻťťǿ ǻ mǻģňįfįčǻřě ŀǻ pųřěżżǻ đį Ẅǻģňěř, Běěťħǿvěň, Ģǿěťħě ǿ Șčħįŀŀěř. Ǻŀ čǿňťřǻřįǿ ŀǿ șťěșșǿ Ģǿěbběŀș – ųň čǿmměđįǿģřǻfǿ
fǻŀŀįťǿ čħě șį ěřǻ čįměňťǻťǿ ǻňčħě čǿň ųň řǿmǻňżǿ șpěřįměňťǻŀě – ǻppřěżżǻvǻ įŀ mǿvįměňťǿ ěșpřěșșįǿňįșťǻ ňěŀŀě șųě fǿřmě pįù vǻřįěģǻťě.
Ģöřįňģ, ǻppǻșșįǿňǻťǿ đ’ǻřťě, řěșpǿňșǻbįŀě đěŀŀǻ șpǿŀįǻżįǿňě đěŀ pǻťřįmǿňįǿ ǻřťįșťįčǿ đěį vǻřį pǻěșį ǿččųpǻťį, đįčħįǻřěřà: «È pįù fǻčįŀě čħě ųň
ǻřťįșťǻ đįvěňťį ňǻżįǿňǻŀ șǿčįǻŀįșťǻ ǻňżįčħé įŀ čǿňťřǻřįǿ».

İň qųěșťǿ čŀįmǻ șį įňșěřįșčě įŀ řųǿŀǿ đį Čħǻřŀįě & Ħįș Ǿřčħěșťřǻ ǻŀ čųį ŀěǻđěř Ŀųťż Ťěmpŀįň ěřǻ čǿňșěňťįťǿ đį vįǻģģįǻřě įň Fřǻňčįǻ, Ǿŀǻňđǻ ě ňěŀŀǻ
ňěųťřǻŀě Șvěżįǻ pěř řěčųpěřǻřě đįșčħį ǻňģŀǿ-ǻměřįčǻňį. Ģŀį șťěșșį čǿmpǿňěňťį đěŀŀ’ěňșěmbŀě – čħě ǻ șěčǿňđǻ đěŀŀě ěșįģěňżě běŀŀįčħě (ǻřřųǿŀǻťį
ňěŀŀǻ Ẅěħřmǻčħť ǿ ňěį Ẅǻffěň-ȘȘ Mųșįķķǿřpș) řųǿťǻvǻňǿ șpěșșǿ, șǿșťįťųįťį đǻ mųșįčįșťį đěį ťěřřįťǿřį ǿččųpǻťį čǿmě Běŀģįǿ ě Ǿŀǻňđǻ –
pǿťěvǻňǿ ǻčqųįșťǻřě 78 ģįřį đį čǿňťřǻbbǻňđǿ ě șįňťǿňįżżǻřșį șųŀŀě řǻđįǿ șťřǻňįěřě. Ǻșčǿŀťǻvǻňǿ ě ťřǻșčřįvěvǻňǿ. Řěǻŀįżżěřǻňňǿ ǿŀťřě 270 pěżżį
čħě ňěŀ přǿșįěģųǿ đěŀŀǻ ģųěřřǻ, qųǻňđǿ įŀ mǿřǻŀě đěį ťěđěșčħį șį fǻřà pįù șčųřǿ, ǻňčħě į čǿňňǻżįǿňǻŀį pǿťřǻňňǿ ǻșčǿŀťǻřě ňěŀŀě přǿpřįě čǻșě șų
čǿňčěșșįǿňě đį Ģǿěbběŀș (į pěżżį șį șěňťǿňǿ qųį: ħťťpș://ǻřčħįvě.ǿřģ/đěťǻįŀș/Ẅẅ2ŇǻżįĶǻřŀȘčħẅěňđŀěřǺķǻČħǻřŀįěǺňđĦįșǾřčħěșťřǻ3ǿf5
(ħťťpș://ǻřčħįvě.ǿřģ/đěťǻįŀș/Ẅẅ2ŇǻżįĶǻřŀȘčħẅěňđŀěřǺķǻČħǻřŀįěǺňđĦįșǾřčħěșťřǻ3ǿf5)).

https://ilmanifesto.it/charlie­orchestra­la­propaganda­jazz­inventata­dai­nazisti/ 3/7
11/5/2017 Charlie & His Orchestra, la propaganda jazz inventata dai nazisti

Șě șį pěňșǻ čħě į V-đįșč, į đįșčħį ǻppǿșįťǻměňťě řěǻŀįżżǻťį pěř șǿŀŀěvǻřě ŀ’ųmǿřě đěŀŀě ťřųppě Ųșǻ, ěșǿřđįřǻňňǿ șǿŀǿ ňěŀ 1943 ě čħě įŀ čǻpįťǻňǿ
Ģŀěňň Mįŀŀěř ě ŀǻ șųǻ Ǻŀŀįěđ Ǻįř Fǿřčě Ǿřčħěșťřǻ ǻŀŀįěťěřà ŀě ťřųppě ǻŀŀěǻťě ǻ pǻřťįřě đǻŀ ’42, șį čǻpįșčě įŀ řųǿŀǿ đį Čħǻřŀįě & Ħįș Ǿřčħěșťřǻ (ģįà
ǻťťįvį ňěŀ 1940) ňěŀŀǻ ģųěřřǻ đěŀŀ’ěťěřě ě ňěŀŀ’ǻmbįťǿ đěŀŀǻ mųșįčǻ čǿmě přǿpǻģǻňđǻ. Mǻ ňǿň fųňżįǿňò. Ňěșșųň ǻŀŀěǻťǿ fų mǻį čǿňvěřťįťǿ ǻŀŀǻ
čǻųșǻ đěŀŀ’ǻșșě; ģŀį șťěșșį pįŀǿťį đěŀŀǻ Ŀųfťẅǻffě, mǻșșįmǿ vǻňťǿ đį Ħįťŀěř, přěfěřįvǻňǿ șěňťįřě ģŀį ǿřįģįňǻŀį ě Mįŀŀěř įň pǻřťįčǿŀǻřě čħě ňěŀ ’44
ǻvvįò ŀǻ «Ģěřmǻň Ẅěħřmǻčħť Ħǿųř», ųňǻ șěřįě đį ťřǻșmįșșįǿňį įň čųį ǻŀčųňį ǻňňųňčį ě ǻŀčųňį pěżżį věňįvǻňǿ čǻňťǻťį įň ťěđěșčǿ. Mǻį įň qųěį
břǻňį ňěșșųň ŀěǻđěř ťěđěșčǿ fų đěňįģřǻťǿ ě ǻŀ čǿňťřǻřįǿ ŀǻ șťǿřįčǻ ǻňňųňčįǻťřįčě İŀșǻ Ẅěįňběřģěř čǿňťįňųǻvǻ ǻ řįmǻřčǻřě: «Ňǿň è měřǻvįģŀįǿșǿ
șěňťįřě mųșįčįșťį ǻ čųį ňěșșųňǻ řěșťřįżįǿňě è șťǻťǻ įmpǿșťǻ? Pǿșșǿňǿ șųǿňǻřě qųěŀŀǿ čħě vǿģŀįǿňǿ ě řįvǿŀģěřșį ǻ ťųťťį, ǻměřįčǻňį, ťěđěșčħį, řųșșį,
čįňěșį, ěbřěį». İŀ měșșǻģģįǿ ěřǻ čħįǻřǿ. Čħǻřŀįě & Ħįș Ǿřčħěșťřǻ ěbbě ǻňčħě ųň ǻŀťřǿ řųǿŀǿ, ǻňčǿřǻ pįù mįňǻččįǿșǿ ě pěřvěřșǿ: ěřǻ fįģŀįǻ đį
ųň’įđěǿŀǿģįǻ čħě ųťįŀįżżǻvǻ ŀǻ mųșįčǻ čǿmě fǿřmǻ đį pǿťěřě, čǿňťřǿŀŀǿ ě įň ųŀťįmǻ įșťǻňżǻ đį ťǿřťųřǻ. Ťǻňťį șǿňǿ į řěșǿčǿňťį đěŀŀǻ mųșįčǻ ňěį
čǻmpį đį čǿňčěňťřǻměňťǿ, čǿň mǻřčě ě řįťmį čħě ǻččǿmpǻģňǻvǻňǿ į ťěmpį đěŀ ŀǻvǿřǿ ě đěŀŀǻ mǿřťě. Ǻ Șǻčħșěňħǻųșěň čħį ňǿň mǻřčįǻvǻ ě
čǻňťǻvǻ ǻ ťěmpǿ ǿffřįvǻ ǻģŀį ǻģųżżįňį ųŀťěřįǿřį přěťěșťį pěř pěřčǿșșě ě ǻbųșį; ǻ Đǻčħǻų ě ǻ Bųčħěňẅǻŀđ ģŀį ǻŀťǿpǻřŀǻňťį vǿmįťǻvǻňǿ fįňǿ ǻ ťǻřđǻ
ňǿťťě Ẅǻģňěř ě į đįșčǿřșį đį Ħįťŀěř ňěŀŀě bǻřǻččħě přįvǻňđǿ į đěťěňųťį ǻňčħě đěŀ șǿňňǿ. Ǻ Ťħěřěșįěňșťǻđť (Ťěřěżíň), įŀ ģħěťťǿ ěbřěǿ «mǿđěŀŀǿ»
ǻŀ čěňťřǿ đěŀŀǻ Bǿěmįǻ, ŀǻ mųșįčǻ ěbbě ųň řųǿŀǿ đěťěřmįňǻňťě ě đį fǻččįǻťǻ. Fųmǿ ňěģŀį ǿččħį pěř ŀǻ čřǿčě řǿșșǻ ě įŀ řěșťǿ đ’Ěųřǿpǻ (ěřǻ čǿŀmǿ
đį įňťěŀŀěťťųǻŀį ě mųșįčįșťį čħě đǻřǻňňǿ vįťǻ ǻ qųěŀŀǻ čħě è pǻșșǻťǻ ǻŀŀǻ șťǿřįǻ čǿmě ’mųșįčǻ đěŀŀǻ Șħǿǻħ’) șį řįvěŀěřà ųňǻ șǿșťǻ ťěmpǿřǻňěǻ věřșǿ
įŀ čǻmpǿ đį șťěřmįňįǿ đį Ǻųșčħẅįťż-Bįřķěňǻų đǿvě mǿřįřǻňňǿ 84mįŀǻ pěřșǿňě (ťřǻ ųǿmįňį, đǿňňě ě bǻmbįňį) přǿvěňįěňťį přǿpřįǿ đǻ
Ťħěřěșįěňșťǻđť.

Ňěŀ 1936 đǿpǿ ŀǻ ňǻșčįťǻ đį ňųǿvį čǻmpį đį čǿňčěňťřǻměňťǿ, ŀǻ řįǿřģǻňįżżǻżįǿňě ě ŀ’ǻŀŀǻřģǻměňťǿ đį șťřųťťųřě přě-ěșįșťěňťį đįvěňňěřǿ șěmpřě
pįù fřěqųěňťį ŀě ǿřčħěșťřě įňťěřňě. Ěřǻňǿ přěșěňťį ǻ Șǻčħșěňħǻųșěň, ǻ Bųčħěňẅǻŀđ ě ǻđ Ǻųșčħẅįťż. Qųį čě ň’ěřǻ ųňǻ đį șǿŀį fįǻťį (120 mųșįčįșťį)
ě ųň’ǻŀťřǻ, șįňfǿňįčǻ, čǿmpǿșťǻ đǻ 80 ǻřťįșťį. İŀ řěpěřťǿřįǿ įňčŀųđěvǻ mǻřčě, mųșįčħě đǻ bǻŀŀǿ, čǻňżǿňį pǿpǿŀǻřį, đǻ ǿpěřěťťǻ, đǻ fįŀm, ǿpěřě đį
čǿmpǿșįťǿřį čǿmě Běěťħǿvěň ǿ Ẅǻģňěř ě jǻżż. Ňěŀ čǻmpǿ přįňčįpǻŀě (Ǻųșčħẅįťż 1), įŀ Bŀǿččǿ 24 ǿșpįťǻvǻ ǻŀ pįǻňǿ įňfěřįǿřě ŀ’ǿřčħěșťřǻ đěį
đěťěňųťį ě ǻŀ pįǻňǿ șųpěřįǿřě įŀ bǿřđěŀŀǿ đěŀ čǻmpǿ. Ŀǻ șěřǻ įŀ Bŀǿččǿ șį ťřǻșfǿřmǻvǻ įň ųň pěřvěřșįșșįmǿ jǻżż čŀųb čǿň į čǻpį đěŀŀě ȘȘ čħě
čħįěđěvǻňǿ ǻį mųșįčįșťį đį įňťǿňǻřě čŀǻșșįčį přǿįbįťį đěŀ jǻżż Ųșǻ ě řǻģťįmě čǿmě Đįňǻħ ǿ İ Čǻň’ť Ģįvě Ỳǿų Ǻňỳťħįňģ bųť Ŀǿvě. Řįșpěťťǿ ǻŀ
pǻșșǻťǿ į mųșįčįșťį ňǿň ěșěģųįvǻňǿ șǿŀǿ șų řįčħįěșťǻ, ǻvvěňįvǻ čħě șųǿňǻșșěřǿ ě čǿmpǿňěșșěřǿ ǻňčħě șpǿňťǻňěǻměňťě (ěřǻňǿ «přěmį» pěř
mųșįčįșťį ě đěťěňųťį pěř șťįmǿŀǻřě ŀǻvǿřǿ ě přǿđųżįǿňě ňěį čǻmpį»). İň qųěșťǿ mǿđǿ ŀǻ mųșįčǻ đįvěňťǻvǻ ųňǻ fǿřmǻ đį řěșįșťěňżǻ ě
șǿpřǻvvįvěňżǻ; ěppųřě ŀǿ șťǻťųș đį mųșįčįșťǻ șčǻťěňǻvǻ șpěșșǿ ňěŀŀǻ měňťě đěģŀį ǻřťįșťį ŀǻčěřǻňťį ťěňșįǿňį; đǻ ųň ŀǻťǿ ģǿđěvǻňǿ đį ťřǻťťǻměňťį
přįvįŀěģįǻťį čħě pǿťěvǻňǿ řěňđěřŀį įňvįșį ǻģŀį ǻŀťřį đěťěňųťį, đǻŀŀ’ǻŀťřǿ ěřǻňǿ «ǿģģěťťį» ňěŀŀě mǻňį đěģŀį ǻģųżżįňį čħě ŀį ųťįŀįżżǻvǻňǿ pěř
įňťřǻťťěňįměňťį přįvǻťį ǿ pěř șǿňǿřįżżǻřě į vǻřį ěvěňťį/řįťųǻŀį đį mǿřťě ňěį čǻmpį: ǿččǻșįǿňǻŀměňťě ŀě ǿřčħěșťřě ǻččǿmpǻģňǻvǻňǿ ŀ’ěňťřǻťǻ ňěŀŀě
čǻměřě ǻ ģǻș; ŀě ŀǿřǿ mųșįčħě ǻččǿģŀįěvǻňǿ į ňųǿvį đěťěňųťį mįșťįfįčǻňđǿ įŀ ťřǻģįčǿ ě fįňǻŀě đěșťįňǿ ǻ čųį șťǻvǻňǿ pěř ǻňđǻřě įňčǿňťřǿ. Qųěșťį
șěňșį đį čǿŀpǻ ňǿň ǻbbǻňđǿňěřǻňňǿ mǻį į mųșįčįșťį đěį čǻmpį ťřǻșfǿřmǻňđǿŀį įň čǿmpŀįčį/vįťťįmě đį ųň șįșťěmǻ đį pǿťěřě ě ťěřřǿřě ǻ čųį ŀǻ
mųșįčǻ fǿřňįvǻ ųň’įňșǻňǻ čǿŀǿňňǻ șǿňǿřǻ. İň șǿșťǻňżǻ șįǻmǿ ǻŀŀ’ǻŀbǻ đěŀŀǻ mųșįčǻ čǿmě ťǿřťųřǻ pșįčǿŀǿģįčǻ, fǿřmǻ đį įňvǻșįǿňě đį șpǻżį fįșįčį ě
měňťǻŀį čħě șį řįpřǿpǿřřà đěčěňňį đǿpǿ ǻ Ģųǻňťǻňǻmǿ ě Ǻbų Ģħřǻįb. Ųň ěșěmpįǿ è ěmbŀěmǻťįčǿ: đųřǻňťě ŀě fěșťě ňǻťǻŀįżįě ŀě ǿřčħěșťřě
șųǿňǻvǻňǿ Șťįŀŀě Ňǻčħť (Ǻșťřǿ đěŀ čįěŀ) pěř į đěťěňųťį mǻŀǻťį čħě įňvǻňǿ čħįěđěvǻňǿ đį mǿřįřě įň șįŀěňżįǿ. Mǻį pįù vįǿŀǻťį đǻį ťǻňťį Čħǻřŀįě
șěmpřě įň ǻģģųǻťǿ. İěřį čǿmě ǿģģį.

ČǾŇ Đ İVİĐ İ: ȘČ ǺŘ İČ Ǻ İŇ :

Seleziona Pdf (https://ilmanifesto.it/read­offline/104653/charlie­orchestra­la­
propaganda­jazz­inventata­dai­nazisti/pdf)

ePub (https://ilmanifesto.it/read­offline/104653/charlie­orchestra­la­
propaganda­jazz­inventata­dai­nazisti/epub)

mobi (https://ilmanifesto.it/read­offline/104653/charlie­orchestra­la­
propaganda­jazz­inventata­dai­nazisti/mobi)

ǺĿȚŘ İ ǺŘȚİČǾĿ İ - ǺĿ İǺȘ

Ħǿẅǻřđ Ħųģħěș ŀǻ ŀěģģěňđǻ (ħťťpș://įŀmǻňįfěșťǿ.įť/ħǿẅǻřđ-ħųģħěș-ŀǻ-ŀěģģěňđǻ/)


Jǿħň Bŀěǻșđǻŀě

Ħǿẅǻřđ Ħųģħěș: mįŀįǻřđǻřįǿ, ģěňįǿ, pǻżżǿ – ųň mǻģňǻťě čħě ħǻ řįfǻťťǿ ŀ’įňđųșťřįǻ đěŀŀ’ǻvįǻżįǿňě, įňvěňťǿřě,…

Ǻpǿčǻŀįșșį ǻ bǻșșǿ čǿșťǿ (ħťťpș://įŀmǻňįfěșťǿ.įť/ǻpǿčǻŀįșșį-ǻ-bǻșșǿ-čǿșťǿ/)


Șįŀvǻňǻ Șįŀvěșťřį

Ŀǻ đįčįǻňňǿvěșįmǻ ěđįżįǿňě đěŀ Fųťųřě Fįŀm Fěșťįvǻŀ đį Bǿŀǿģňǻ (2-7 mǻģģįǿ) ǿșpįťǻ,
ǻŀŀ’įňťěřňǿ đěŀŀǻ…

https://ilmanifesto.it/charlie­orchestra­la­propaganda­jazz­inventata­dai­nazisti/ 4/7
11/5/2017 Charlie & His Orchestra, la propaganda jazz inventata dai nazisti

(ħťťpș://įŀmǻňįfěșťǿ.įť/ǻpǿčǻŀįșșį-ǻ-bǻșșǿ-čǿșťǿ/)

Čěňťǿ șfųmǻťųřě đį řǿșǻ (ħťťpș://įŀmǻňįfěșťǿ.įť/čěňťǿ-șfųmǻťųřě-đį-řǿșǻ/)


Pǻșqųǻŀě Čǿččįǻ

Ě’ pǻřťįťǿ įěřį čǿň ŀǻ přįmǻ ťǻppǻ Ǻŀģħěřǿ-Ǿŀbįǻ ŀ’ěđįżįǿňě ňųměřǿ čěňťǿ đěŀ Ģįřǿ đ’İťǻŀįǻ.

(ħťťpș://įŀmǻňįfěșťǿ.įť/čěňťǿ-șfųmǻťųřě-đį-řǿșǻ/)

Ųňǻ pǻģįňǻ đį čįňěmǻ (ħťťpș://įŀmǻňįfěșťǿ.įť/ųňǻ-pǻģįňǻ-đį-čįňěmǻ/)


Ǿřįǿ Čǻŀđįřǿň

Ŀěv Ķųŀěšǿv, Ŀ’ǻřťě đěŀ čįňěmǻ, ǻ čųřǻ đį Ģįǻmpįěřǿ Fřǻșčǻ, Řǿmǻ, Ǻųđįňǿ, pp. 95,…

Fųǿřįňǿřmǻ ěđ įǿ (ħťťpș://įŀmǻňįfěșťǿ.įť/fųǿřįňǿřmǻ-ěđ-įǿ/)
Pǻșqųǻŀě Mįșųřǻčǻ

È ňǻťǿ, pěř įňįżįǻťįvǻ đį Ǻđřįǻňǿ Ǻpřà, įŀ mǿvįměňťǿ čįňěmǻťǿģřǻfįčǿ Fųǿřįňǿřmǻ. Ŀǻ vįǻ ňěǿșpěřįměňťǻŀě…

Ťřǻččě đį ųňǻ měmǿřįǻ ěpǿčǻŀě (ħťťpș://įŀmǻňįfěșťǿ.įť/ťřǻččě-đį-ųňǻ-měmǿřįǻ-ěpǿčǻŀě/)


Ģįǻňŀųčǻ Pųŀșǿňį

Pěř čħį șčřįvě, đį fřǿňťě ǻį fįŀm ě ǻŀŀě įmmǻģįňį đį Ỳěřvǻňť Ģįǻňįķįǻň ě…

https://ilmanifesto.it/charlie­orchestra­la­propaganda­jazz­inventata­dai­nazisti/ 5/7
11/5/2017 Charlie & His Orchestra, la propaganda jazz inventata dai nazisti

I commenti per questa discussione sono attualmente chiusi. ×

0 Commenti il manifesto  Alberto Chicayban

  Consiglia ⤤ Condividi Ordina dal più recente

Questa discussione è stata chiusa.

✉ Iscriviti d Aggiungi Disqus al tuo sito w ebAggiungi DisqusAggiungi 🔒 Privacy

Ŀ İŇ Ķ ŲȚĚŇ ȚĚ İĿ MǺŇ İF ĚȘȚǾ

Ěňťřǻ (/ŀǿģįň) Ģěřěňżǻ (ħťťpș://įŀmǻňįfěșťǿ.įť/ģěřěňżǻ/)


Řěģįșťřǻťį (/řěģįșťřǻżįǿňě) Șťǿřě (ħťťpș://șťǿřě.įŀmǻňįfěșťǿ.įť)
ǺB B ǾŇ ǺMĚŇ Țİ
Mį řįpřěňđǿ įŀ mǻňįfěșťǿ (ħťťpș://įŀmǻňįfěșťǿ.įť/mįřįpřěňđǿįŀmǻňįfěșťǿ/)
Čǿmě fųňżįǿňǻ qųěșťǿ șįťǿ (ħťťpș://įŀmǻňįfěșťǿ.įť/đǿmǻňđě-fřěqųěňťį/) ȘǾČ İǺĿ Ň ĚȚẄǾŘ Ķ

Ťǻřįffě (ħťťpș://įŀmǻňįfěșťǿ.įť/ťǻřįffě/) Fǻčěbǿǿķ (ħťťpș://fǻčěbǿǿķ.čǿm/įŀmǻňįfěșťǿ)


Čǿňvěňżįǿňį (ħťťpș://įŀmǻňįfěșťǿ.įť/čǿňvěňżįǿňį/) Ťẅįťťěř (ħťťpș://ťẅįťťěř.čǿm/įŀmǻňįfěșťǿ)
Ťěřmįňį ě Čǿňđįżįǿňį (ħťťpș://įŀmǻňįfěșťǿ.įť/ťěřmįňį-ě-čǿňđįżįǿňį/) Ģǿǿģŀě Pŀųș (ħťťpș://pŀųș.ģǿǿģŀě.čǿm/+İŀmǻňįfěșťǿMǿbį/pǿșťș)
Đįřįťťį fǿťǿģřǻfįčį įŀ mǻňįfěșťǿ (ħťťpș://įŀmǻňįfěșťǿ.įť/đįřįťťį-fǿťǿģřǻfįčį-įŀ- Ỳǿųťųbě (ħťťpș://ỳǿųťųbě.čǿm/įŀmǻňįfěșťǿẅěb)
mǻňįfěșťǿ/)
Přįvǻčỳ (ħťťpș://įŀmǻňįfěșťǿ.įť/přįvǻčỳ/)

Ň ǾȚİŻİĚ

Ěđįťǿřįǻŀě (ħťťpș://įŀmǻňįfěșťǿ.įť/șěżįǿňį/ěđįťǿřįǻŀě/)
İňťěřňǻżįǿňǻŀě (ħťťpș://įŀmǻňįfěșťǿ.įť/șěżįǿňį/įňťěřňǻżįǿňǻŀě/)
Pǿŀįťįčǻ (ħťťpș://įŀmǻňįfěșťǿ.įť/șěżįǿňį/pǿŀįťįčǻ/)
İťǻŀįǻ (ħťťpș://įŀmǻňįfěșťǿ.įť/șěżįǿňį/įťǻŀįǻ/)
Ŀǻvǿřǿ (ħťťpș://įŀmǻňįfěșťǿ.įť/șěżįǿňį/ŀǻvǿřǿ/)
Ěųřǿpǻ (ħťťpș://įŀmǻňįfěșťǿ.įť/șěżįǿňį/ěųřǿpǻ/)
Șčųǿŀǻ (ħťťpș://įŀmǻňįfěșťǿ.įť/șěżįǿňį/șčųǿŀǻ/)
Ŀ’įňčħįěșťǻ (ħťťpș://įŀmǻňįfěșťǿ.įť/șěżįǿňį/ŀįňčħįěșťǻ/)
Ěčǿňǿmįǻ (ħťťpș://įŀmǻňįfěșťǿ.įť/șěżįǿňį/ěčǿňǿmįǻ/)
Čǿmměňťį (ħťťpș://įŀmǻňįfěșťǿ.įť/șěżįǿňį/čǿmměňťį/)

ČǾĿ Ŀ ĚȚȚİVǾ

İŀ čǿŀŀěťťįvǿ đěŀ mǻňįfěșťǿ (ħťťpș://įŀmǻňįfěșťǿ.įť/čǿŀŀěťťįvǿ/įŀ-čǿŀŀěťťįvǿ-đěŀ-


mǻňįfěșťǿ/)
Ŀǻ șťǿřįǻ đěŀ mǻňįfěșťǿ (ħťťpș://įŀmǻňįfěșťǿ.įť/čǿŀŀěťťįvǿ/ŀǻ-șťǿřįǻ-đěŀ-
mǻňįfěșťǿ/)
Șťǻťųťǿ đěŀ mǻňįfěșťǿ (ħťťpș://įŀmǻňįfěșťǿ.įť/čǿŀŀěťťįvǿ/ŀǿ-șťǻťųťǿ-đěŀ-
mǻňįfěșťǿ/)
Řěģǿŀǻměňťǿ đěŀ mǻňįfěșťǿ (ħťťpș://įŀmǻňįfěșťǿ.įť/čǿŀŀěťťįvǿ/įŀ-řěģǿŀǻměňťǿ-
đěŀ-mǻňįfěșťǿ/)
Bįŀǻňčį ě čǿňťį (ħťťpș://įŀmǻňįfěșťǿ.įť/čǿŀŀěťťįvǿ/bįŀǻňčį-ě-čǿňťį/)
Fǿňđǻťǿřį șįťǿ (ħťťpș://įŀmǻňįfěșťǿ.įť/fǿňđǻťǿřį/)
Pųbbŀįčįťà șųŀ mǻňįfěșťǿ (ħťťpș://įŀmǻňįfěșťǿ.įť/pųbbŀįčįťǻ-șųŀ-mǻňįfěșťǿ/)
Șčǿňťǿ șpěčįǻŀě Șįčįŀįǻ ě Șǻřđěģňǻ (ħťťpș://įŀmǻňįfěșťǿ.įť/ǻį-ŀěťťǿřį-đį-șįčįŀįǻ-ě-
șǻřđěģňǻ/)

https://ilmanifesto.it/charlie­orchestra­la­propaganda­jazz­inventata­dai­nazisti/ 6/7
11/5/2017 Charlie & His Orchestra, la propaganda jazz inventata dai nazisti

Ǻbǿųť ųș (ħťťpș://įŀmǻňįfěșťǿ.įť/čǿŀŀěťťįvǿ/ǻbǿųť-ųș/)

© 2017 İĿ ŇŲǾVǾ MǺŇİFĚȘŤǾ ȘǾČİĚŤÀ ČǾǾP. ĚĐİŤŘİČĚ

https://ilmanifesto.it/charlie­orchestra­la­propaganda­jazz­inventata­dai­nazisti/ 7/7