Sei sulla pagina 1di 1

Artefice e Signore

Inno ai Vespri

# j
Voce & Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Ar - te - fi - ce e Si - gno - re del - la ter - ra e del cie - lo, au -
do - na al - le stan - che mem - bra la gio - ia del ri - po - so, e nel
Se le te - ne - bre scen - do - no sul - la cit - tà de - gli_uo - mi ni, non si
Te la vo - ce pro - cla - mi o Di - o tri - no_e u - ni - co, te
# j
& Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
úú
Sol
úúú
Re
úú
Sol
úúú
Re
Organo
?# ä ú ú

Ï úª
#
3

Voce
6
& Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï 4Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú ú
ro - ra i - ne - stin - gui - bi - le gior - no sen - za tra - mon - to,
son - no ri - mar - gi - na le fe - ri - te del - l'a - ni - ma.
spen - ga la fe - de nel cuo - re dei cre - den - ti

Ï úª
can - ti il no - stro cuo - re, te_a - do - ri il no - stro spi - ri - to. A - men

#Ï Ï
& Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï 46 Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú ú
ú ú ú úúú úú ÏÏÏ úúú ªªª
Sol Mi- Do Re Do Re Sol
ú ú ú
Org.
?# ú ú 6
4ú ú

Potrebbero piacerti anche