Sei sulla pagina 1di 6

Ι

ZEUS AGAMENNONE Ε lL CAPO MALEA •

Ha incontrato ί piu cordiali consensι una osservazιone di Β.


Schwam a Od. IV, 514 segg. 1 :
άλλ' δτε δή τάχ' lμελλε Μwιάων δρος α[πό
(ξεσ&ιχι, τότε δή μιν ciναρπάξασα &ύελλα
πόντον bt' [χ&υόεντα φέρε-. βαρέα στενάχοντα
ciγρov bt' ωχ_ατιήν, ο&ι δώματα ναϊε Θυέστης
τό πρίν , ciτάρ τότ' fν«ιι: Θυεστιάδης Αtγισ&ος.
άλλ' δτε δη χ«ι χϊϊ:-&εν έφοι(νετο νόστος ιlπήμων,
αφ δε kot οuρον στρέφαν κ«t ο(χαδ' ίχοντο,
η τοι ό μ~ χ«!ρων έπεβήσετο πατρίδος «(ης.

Osservava dunque Ιο Schwartz - cd e superf1uo riconoscere


la novita e l'acume dell'osservazione -: c Wenn Agamemno 11das
Kap Malea umfahr e11w ollte, ·war die Argolis scin Ziel 11icht• (Die
Odyssee, Mίinchen 1924, p. 76). La circumnav igazione del Capo
e
Malea solo comp rcnsibile se egli doveva recarsi in Laconia, sc
cioe IΌdissea accoglie ίη quesιo punto la tradizione gia do~an~e
- .. ...
nel VI secolo cbe situa Agamcnnonc ora ad Amicle (Pind. Pytlι .
-
ΧΙ, 32, Νeιtι. ΧΙ, 34) ora a Sparta (Stesicoro e Simouide sccondo
Schol. Eur. Or. 46): tale la conclusione dello Schwartz, di cui nοιι
giova al nostro scopo ricordare le deduzioni per la costituzione di
questo brano della Telenιachia. Deduzioni che i1 Wίlamowitz, ac-
cettando la teoria dello Scbwartz, non ha creduto di seguire, ag-
giungendo invece per conto suo un corollario, che per la storia del
mito e della massίma importanza: c Die Annexion der Atreiden, die
vermutHch nun Pleistheniden wurden, durch Sparta ist hochwίcb­
cig. Da das Epos dort nur Helene und Menelaos kennt, ist der

• (SιuJi Ιια/Ι~i άl Filologίa Clιαιίω, Ν. S. 8, fasc. 4, 1930, pp. 317-3 19).


Ι, Do il resto vulgato, cioc scnza l'anteposizione dei vv. sι9-zo aJ ν. sι7 ;
1112accolgo Ι:ι lezione lαχcι-nήv invc:α di lαχcιnης aJ v. s17.
ΝΟΤΒ C1UTICHE SU FONTI

Zcus λgamemnon Spartas nicbt alter als diese gewaJtsame Aendc-


rung der epis.chen Ueb erlieferung , natϋrlich zu der Zeit entstanden,
da Sparta auf Kosten von Argos die erste Macht im Peloponnes
geworden war• {Diι Heimkιhr desOdysseus,Berlin 1927, pp. 121-22).
Per quanto nessuno oggi sia piu cosi ingeniuo da ήduπe da
capo a fondo 1'1/iadee 1Όdissea a un nύto solare ο a qualcosa di
simile, uno dei piu saldi punti di appoggio per dimostrarc la αι­
sformazione di almcno alcunc divinita in eroi deJl'Epos restava lo
Zcus Agame-nnone di Sparta (cfr. Lycophr. νν. 335, 1123 segg.,
1369 segg., e Tzetzes ad Lyc. 1369; Clem. Alex. protr. 11, 38). Ora,
anchc questo preteso punto fisso sembra crolla.re 2. Lcgittimamentc?
Α me - per parlare con la fran chezza cbe e segno di rispetto -
le conclwioni dello Schw artz sembrano iperlogicbe; nu sc anche
fo$$CrQlogic;:hc, il corollar io dcl Wilam owitz ~ rc'bbe sempre arbi-
trario . Le conc lusioni delJo Schwartz scmbrano iper logiche, percbc
e
il naufragio a Capo MaJea un luogo comune d ei νόστοι (cfr. 111,
286 scgg.; ΙΧ, 80 segg.; ΧΙΧ, 186 segg.). Potra esscre immaginato
e
or a piu a praposito, ora mcno, ma insomma cvi dente ch c l'aedo,
quando voleva ίntrodurre un naufragio, Ιο collocava di prefereιιza
,ι. g ~ Α

in quella localita, pcrche la soltanto, nclla sccna classie3 di tanti nau-


fragi, gli riαιciva facile vedcrlo e farlo vcderc agli uditori. N on
ritomίamo percio al scmplicismo dell'irrazioιulc, ma constarian10
anche in questo caso una nota peculiarita dclla legget.ιda, la qualc
ritoma spcsso e volentieri ai medcsίmi luoghί. Anchc Euripίde ad
cs. non sapra collocare la procdJa che investe Sileno e ί Satiri ncl
Ciclopese non a Capo Malea, per quanto la via fino alla Sicίlia fosse
lunga (Cycl., νν. 18-20):
~8η 8c Mcυlaι; πλησίον πεπλενκδτας
ciπηλιώτης !νι:μος έμπνι:όσιχς 8ορ(
ιξ!βαλεν ήμ«ι; τήν8' ές Αtτνιχ(a•J mραν.

Ma poruamo che lΌsservazione dello Schwartz sia incontcst~-


bile. Che ne: potremo dedu rre ? Che abbiarno una testimorύ:uιza
di piu per il trasferi.ment o di Agamennone ίn Laoonia, la quale te-
stimonianza sara utilίssirna per datare ίl testo omerico, rna non scr-

2.. Aderisce :ιll'opinione del Wίlamowitz anche G. Pasquali, in Enιiιl. Itιr


lian,ι, 1, s. v. • .Λgamennone •·
ZBUS ΑGΛΜ.ΕΝΝΟΝΕ Ε lL CAPO ΜλΙ.Ελ 505

vira a nulla per datare il culto dί Zeus Agaιnennone. Ο meglio


ancora : servira con le altre testimonianze a costitui re non gia il
tιrιnί,ιιιs post qιιeι,ι per tale culto, nιa il tιrιnί,ιιιs a,ιte quenι. Ε infatti
evidcnte cbc non si poteνa pensare a identificare Aga1nennone con
Zeus quand o Ιο si accoglieva ίη Sparta nella dctcrminatissima per-
sonalita di croc . L'annessionc - comc la chiama il Wilam ow itz -
di Agarn cnno nc a Sparta con1c cro e ηοη poteva essere accompagnata
ο segwta daHa sua identifιcazionc con Zcus: l'un fatto ripugna va
all'altro. Sara invcce da insistcrc chc lo Zeus Agamennonc non puo
cssere chc antcήorc in Sparta all'croe Agamennonc. Esso puo tut-
t'al pίύ aver giovato ad attrarrc l'eroc Agam cnnone ncHΌrbita di
Sparta ίιι tcmpo ίη cui sostanzialmentc cra piu famoso l'croc chc
il ιΗο e si poteva quindi pcnsare chc )' Aganιennonc gia vcncrato
era scnz'al tro l'croc c chc pcrcio l'eroc dovcva csserc indigeno.
Affermata dunque la nccessaria priorita in Sparta dcllo Zeus
Agamcnnon e all'eroe Aganιennonc ιιοn c'e chc da ritornare alla
vecchia posίzionc del problema. Ε vcrissiιno che ι.ilc culto rcst.i per
noi l'unίco, non potendosi tenere conto, come pure alcuno vor-
rebbc ·\ di Pausania ΙΧ, 40 1 1 ι : Θεών δέ μάλιστα Χαιρωνιϊς τιμωσι
• • .. -· ....
το σχηπτρο11 ο ποιησοιι Διί φησιν 'Όμηρος 'Ήφοιιστον , ποιρα &ε Διος
λο:βδντο: Έρμην &οuνο:ι Πέλοπι, Π έλοπα: &ε Άτρεί χο:το:λιπεϊν, τον
&ε Άτρέ« Θυέστη , παρά Θυέστου 8έ lχειν Άyο:μέμνονοι · τοuτο ουν
το σχηπτρο~ σέβουσι , 8δρυ δνομιχζοντες. D ove c indubbio
chc un fc-
ciccio cra stato idenciiicato posteι-ior-mentc con lo scettro di Aga-
mennonc 4 • Ma rcsta sempre che c'cra wι dio di Sparta che si
ritrova rc di Argo: com e c'c ra un dio di Arcadi:ι, di Tri filia c fιn
di Sp:ιrta {Licurgo) chc si ritr ova re ο legislatorc di Sparu stessa.
Da11e prem csse la conc lu.sionc e facilmentc ricavabile, almeno fino
a quando i documenri itriti non porteranno scritt o a chiari segni
il nome ckl rc argivo Agamenn one.

3. Cf. Wc:mickc:, in Pιzuly-Wissowa, s. ν. • λgamc:mnon •, 1, col. 72,'J.


• · Ο. Gηιppc, Cr. Myιhol., Ι, p. 620. [Wil~mowitt, ΚΙ. Sιhrifιιιι ΙV 29S,
n. 1; Glιzulκ ιkr Ηιl/ιnιn 11, 10, 3].