Sei sulla pagina 1di 28
‘7121 S. BARNABE APOSTOLI. 728 TOY APIOY BAPNABA TOY AHOSTOAOY EITZTOAH KA@OAIKH SANCTI BARNABA APOSTOLI EPISTOLA CATHOLICA (Gautano., Vet. Patr. Bibliot., I, 115; Herere, Patr. apostolic. Opera. Tubingm 1842, in-8, p. 4. Initium hujus Epistole antique versioni Laline codicis Corbeiensis (ante sec. 1x) debemus, cum desint in toxtu Grieco quatuor prima capita cum quinti dimidio. Hane varsionem antiqaam, que textus Groot Jacunam supplet, ex Gallando mutnamur ; ubi aviem ineipit textus Greeus, quem comitatur versio Cotelerii, editionem cl. viri Hefelii sequimur subjecta pressioribus typis veieris interpretationis conti nuatione. Eprt.) 1. Salutatio Barnabze ad fratres. Avete, filii et flim (1), in nomine Domini nostri Jesu Christi qui mos (2) diloxit, in pace (3). Magnarum et honestarom Dei equitate (4) ubundantiam seiens essa in vobis, supra codum exbilaror beatis et preclaris spiritibus vestris : quod sic naturalem gratiam (5) aecopiatis, Proptor quod plurimum gratulor (6) mihi, sperans liberari; quia vero video in vobis infusum spiritum ab honesto (7) fonte Dei. Cum per- suasum mibi sit hoe, et plenius (8) sciam, quia dum ad vos alloquor, multa mihi bona suecesserunt in via equitalis Domini. Ideo, Sratres (0) ot ego cogito diligere vos super animam : quia magnitudo fidei et dilectio habitat in illo, et spes vite illius. Cogitans ergo hoc (quasi (40) cure mihi {uerit, ut vobiscum Partiar ex eo (11) quod accept) futurum mihi talibus spiritu scrvienti (12) hoe in mercede; appropiavi (48) pauca vobis mittere, ut fidem vestram consummatam babeatis, et ecfentiam. VARIORUM NOTA, (1) Avete, flié et filie. — dvete. Sica Vulg.interp. A Honestus, egregius 2 d:ohoyoc. Men, Vertitur yaigers Malih. xavin, 9. ANonyM. — Faiz (8) Plenius, Sic Felli edit, Oxon. Sie etiam legen- ef filtz. Ita fideles appellat. quos per Evangelium dum jubet Menanius, At ms. cum editt, plenus genvit : et hic stylus apostolicus est. 1 Cor. 1v, 1%, (9) Fraires. Ita elit, Hxon, Al. cum ms. jars. — 17. Gal. w, 49. [ Joan, u, 1 Mex. Vossins quoque legit /ratres,quasi per compendium (2) Nos. Fes. Ussorius. Faux fuerit seriptam jras : quod exseriptor non intelli- (3) In pare Magnarwin, ete.Mallem sic constitui : gens, mutavit in forss quip vox quidem Latina ost, in pace magna. Rerum honestarun Der aquitate — sei) cnvet hic sensu, Coat. abundantian, etc. ANONYM. (10) Quasi. Forle, quia si. {i} -Pnutate. Sic ms. At Kelli editio Oxon. wemi- (44) Clemens Ales. Sxpwje, lib. 11, eap. 6, p. 445, datum, — Forte qualitatum, id est dxawydcoy.Vide edit. Oxon. b. 1. laudal : Elzdzws obv 6 Raeorohos Rom. vy, 17, Axonyn. Bapvdouc’ *Ay’ 05 Tabor wleous tenabdxca (5) Naturalem gratiam, Naturalis gratia est firma, ave preety but ‘ 3 altiug radicata, et plantata in anima justisie infra § slow Epqte xat thy yutiaty. cap. ax, Vol. interp. reddit viv fyesroy duazi,, ma 12) Spiriiu Servienti. ‘Sequor Fellum in edit, turale donum. Mex. — lunitatio Jac. 1, 21. a2s0¢ Oxon. al mentein Monnedi Sie et Potterus ad Clem. thy Eugoroy héyor. Am Alex. locum mox describendum.al. cum ms. spar (8) Plurtmum gratulor... quia video. lis consona, — tus servtentes serins, spiritibus, que de Barnaba habontur Act. s1, 23. Qui que (13) Appropiavi. Imo approperait. Vide Ut Tim. Berveni set (Antiochiam), et wilisset gratin Dei, yw, 1 Til im, 12 ubt orvi¢eov a Vulg. int. gauisus est, ote. vertilur festina, Gloss. vet. Srosdite, festino, pro (7, Av honesto, Scilicet egregio. Glosse yeteres : pero. Cian BPISTOLA CATHOLICA. 780 Trew sunt ergo canstitutiones Domini, vit» spea, initium et consummatio. Propalavit enim Dominus per prophetas, que (14) preterierunt; et futurorum dedit nobis initia sire. Sicut ergo locutus est, honestins et altius accedere (15) ad aram illius, Ego aulem non tanquam doctor (46), sed anus ex vobis, domonstrabo pauca, per que in plorimis letiores sitis (17). Il. Sacrajicia Judaica abolita sunt. Cum sint ergo dies nequissimi (13), et contrarius (19) hubeat hujus seculi potestatem,debemus atten- dentes inquirere equitates Domini.(20} Fidei ergo nostre adjutores (24),timor et sustinentia: que autem nobiscum pugaant, pationtia est et continentia. Ime eum apud Dominum permanent casta (22), colle- tantur illis sapientia et intellectus ( Adaperuit enim nobis per omnes prophetas,quia non utitur nostris hostiis,neque victimis,neque oblatia- nibus, hee dicens ; Quo mild multitulinem sacriftciorum vestrorune, dicit Dorainus ? Plenus sum holocausto- matibus artetum,et pinguaminrdus agnorum : et sanguinem hircorwm et taurorum nolo: nec si veniatis vidert mihi (24). Qués enim eaquisivit hare de manibus vestris? ealeare anlam meana nan adjictetis. Si attuleritis mihi similaginem, vanum ; supplicamentum exsecratios mihi est. Neomenias vestras ef diem magnum (25-26) non sustinco : jejunium, et ferins (27). et dies festos vestros adit anima mea', Vee ergo vacua fecit, ut nova lex Domini noalri Jesu Christi, que sino jugo necessitatis (28) est, humanam habeat oblationem. Dieit Dominus iterum ad illos : Nunguid ego pravcepi parenlibus vestris, cum exierunt de terra Agypti, ul offerrent miki hostias et vietimas *? Sed hao preceopi ils, dicens : Unusquesque vestrum adversus procimum non habect matitiam ; et juramentum mendum (29) non habet ® (30). Intelligere ergo debermus, cum non simus sino intellectu,consilium benignitatis Pairis nostri : quia nobis dicit, volens nos similiter errantes querero, quemad:nodum ad illum aecedamus ; nobis enim dicit ; Sacrificium Deo cor contribulatum ; of humiliatum Deus non despicit +. Gertius ergo inquirere debemus, fralres, de nostra salute, ut ne quando habeat (81) introitum in nobis, et evertat nos a vite (32) nostra. IIE. dejunéa Judaorum non sunt vera nee Deo accepta. Dicit ergo ilerum de his ad illos : Utjuid miki jefunatis, ut hodie audialur vow vestra ix clamore? Non tale jejuninm elegi, dicit Dominus, ut juis humaliel animam suam sine causa. Negue si curvaveris quasi * Isa. 1, 1-14. ° Zach. vit, 17, Psal. 1, 19. VARIORUM NOTE. _ (44) Qua’. Ita edit, Oxon. quam sequitur Wakius A (22) Casta. Inlegra. Mex. — Casie. Cor, in sua Anglica versione, Al. cum ms. qué. (23) Intellecius. Addit Pellus litteris’ miniatis, (15) Aceedere. Menardus, accedite. Vellus litieris scientée, cognitio ; quas duos voces putat velerem 2 Jer. vir, 22, 23, ris miniatis premillit, oportel. « Sed in praceptis, in= uit Clerieus, passim ante infinitivum 42 subav- itur. » (16) Non tenquam doctor. Respexit forte ad illud Matth. xxm, 8: Vos aufem nolite vocari Rabbi unus est enim Magister vester ; omnes autem vos fratres estis. Ut ibid,, 10 : Nee voceminé magistri : gute magister vester, unus est Christus.Vide quoque jac. uu, 4. Sie in eamdem sententiam infra enp.tv: Hoc voge vos tanquam unus ex vobis. (17) In. plurimis lectiores sitis. Ital Joan. 1, 4: Ef hae scribimus vobis nt gandeatis, et gaudinm vesirum sit plenum, Muv.—Sie in calce hujus Epist., ele xd chepiva: Suis, Puce. (18 Cum sint dies noquissimé. Tta Paulus Ephes. Vy 16, guoniam dies mali sunt. Mex. 9) Contrarius. Id est Satan, Glossarium velus m8, + Satan adsersarius,contrarius.Que subduntur, Habeat Ingus, sweult polestauen, respondent Joan xn, BL 5 xiv, 30; xvi,11 : Princops hujus mundi ; eb Ephes. vi, 12 : Sed aduersus princapes et potestates. adversus mundi rectores tenebr (20) Clemens Ale Syd clay ah euddy, Bb coumayotvea hu, uspopuisle vf ToStwy obs, th mag thy Kipiny, p quvsugpalvoyea: ascatg aopia, eivecig , extetisiny yyosts. — Vooem sudhinzoges ita oxplicat Hesy- chivs : BodArropx,eveyweryy. id est adjutorei. Et in Glossia veteribus : SSMybis, Gore, opilua Iatio. Mew, (21) Adjutores. Ms. cum editt. adjutor est; si Fellom excipias, spud quem, adjulares samt, ex Clem. Alex. Jamyue Menardus statuerat, expuncio verbo subslantivo, logondum uno verbo, aijutores. interpreten: preleriisse, cum exstent apud Clem. Alex. (24) Pideri mthé. Ita edit, Oxon. Al, eum ms. videre miki. — Lege videri, ut apud Terlull. lib. adversus Judeos cap. 5, pag. BOS: Nec si veniat vider’ mihé. Juxta LXX': 038 av Epyrale dgo% yor: id est, nec si veniatis apparere mibi. Vider? mit est videri ame, pirasis Greca. Mex.— Vide- sis Cl. Sabatierii Brbd. sac, Lat. Vers. ant. ad 25-26) Neomenias vesiras et diem magnum. Editi, Clerici et Russelii, post Neomenias vestras, addunt et Sobbata. Habent quidem LXX ; xa! c& 3466000, Habent et Tertullianus, ct Hieronymus, aliique apud Sabatieram 1. c. Alea non agnoscit veins Barnabm interpres, neque in prima Monardi Paris. B edit. neque in altera Pelli Oxon . (27) Ferias. Apud LXX : dpylax, oldum. Sed in- legisee videlur devine, ferias, Mew. yo, neeessitatis. Non asiricia legi Mo- Soule! jugd servtiutis. Gal. v, » Sovhs saica. 1. Mex. (20) Mendum, Cave hoc mutes cum Menardo et Oxoniensibus,in mendac : est enim prisca vox La- tina,nt doeet Charisius lil.1 : Mendum in mendacii significalione diciue; menda, in culpa operis aut corporis. Hine factum mendas, Gorn, (30) Haber jog, Menardus, halicat. Sioque odidit Follus. Eorte amet., sieut Zach, vii, 47 : Juramen~ jum mendox ne diligatis. (31) Habeat. Videtur deessé vocabulum, Stan, vel Contrarins, vel qaid sin. tu. anto habeal, Mew (82) Vita Oxon. conjieit t»«. Sed non opus est ; nam vite est pro vile instituto, Cher. 34 §. BARNAB APOSTOLI. 732 cireutum collum tuum, et saeco ie circumdederis, et cinerem straveris : nee sie celebrabis jefuntum acce- plum *, Ad nos autem sie dicit : Cum jejunaceris (83), volve omnem nodum injustitize, et omnem consigna- Honem iniquam dele (34), resolve sujfocationes impotentiuan commerciorum (35), dimitte quassatas in remis= Stonem, ol omner cautionem matignam dissipa. Frange esurienti panem tuum, et egenos sine tecto iniue in domum tuam : cura videris nudum, vesti; et domesticos seminis tui non despicies (26). Tune erumpet temporancum (37) lumen tuum, ef vestimenia tua (38) cito arientur (29) : et previbit ante ce justitia, ct cla~ ritas Dei circumdabit te, Tune exeiamas (40), et Deus exandtiet le : cum adhue lequeris, dicet » Bece adsum ; st abstuleris a te nodum et suadelam maiorum (il, et verbum murmeurationis ; et dederis eauriont! panem ex animo ®. In hoe ergo, fratres, providens est miserieors Lous, quia in simplieitate crediturus esset Populus, quem comparavit dilecto suo ; atque ante ostendit omnibus nobis, ut non incurramus tanquam proselyti ad illorum legem. IV. Antichréstis ante portas, ergo fugiamus errores judatsantium et opera male wie. Oportet ergo de histantibus (42) multum scrutantes soribere, que’ nos (43) possint sanare. Fugiamus ergo ab omni opere iniquitatis, et odio habeurus errorem bujus temporis,ul futuro diligamur (44). Non demus (45) anime nostre spatium,ut possit habere potestatem discurrendi eum nequissimis et peccato- ribus ; ne quando similemus (46) illis. Consummata enim tentatio,sicut scriptum eat (47),sieut Daniel dicit, appropinquavit ‘.Propter hoe enim Dominus intercidit (48) tempora et dies,ut acceleret dilectus (49) illius ad hereditatem svam.Dicit sis propheta : Regna (50) in terris decem regrabunt, el resurget retro pusillus, qui deponet tres in unum *. De regnis similitor. De hoe ipso dicit iterum Daniel : £¢ vidi quarlam bestiam, nequam et fortem, et seniorem exteris bestits marinis : ef apparuerunt il decem cornua : et ascendil aliud cornu breve in medic iltorum ; et dejectt cornua tria de majoribus cornibus *. Inielliger ergo debemus. Adbue et hoc rogo vos tanquam unus ex yobis, ones amans super animam meam, ut atiendatis yobis ot non similetis eis qui poceata sua congerunt, et dicunt : Quia testamentum illoram, et non nostrum est (51). Nostrum est autem, quia illi in perpetuum perdideront ilud quod Moyses accepit. Dicit onim “Tea. evi, 4,5, "Isa, vi, 6-10, 7 Dan. 1x, 24-27. § Dan. vu, 2%. ° Dan, vii, 7-8. VARIORUM NOTA. (33) Jejunavorns. Sic Fellue, Al. cum ms. jejuna- A pretem nostram scripsisse, suadclam manuum. Que veritis. (34) Et onmem consignationem iniquam dele. Ho legari debent ista ad marginem, unde in textum induxit ea neseio quis: sunt, quippe alia versio verborum, race svyysagty aéizoy Suisn2, quae heio redduntur, Et ‘omen cuutionem matignam dissipa ; a Cypriano antem lib. De Oral. Down. ante finem el lib. an Ad Quiriaum cap, 1; El om: nem consignationem injustam dissipa. Cor. (35) _Impotentium commerciorum, Impolentium, id est violentoram. Commereiorum,in textu Graco, auvadheypacov. nam euvghaeyus est eommerctum. Gloss veteres : zy942Rayya, commercium, MEN. (36) Et domestics seminis tui_ non ‘despicics. Juxta LXX. At Vulg. juxta lextum Heb., Et carne tuam ne despeweris. Sed sensus idem esse videlur : nam domestici semin?s tui, sunt homines ejusdem teenm nature et carnis. 15, (37) Temporanewm. Ita apud Tertullinnum, De resurr. carnis. In text Graco xptyov juxta textum Heb., id est, malutinum. In. (88) Vestimenta tua. Apud LXX. Juxta toxium Hebraicum legitur lizatz, sanitates ; pro quo qui- dam legeroni, tdvia, vestimenta, ut notat S. Hie- ronymus. Hine factum est, ut interpres Barnabm verlerit, vestimenia : quod vocabulum sumpsit pro carne Tertullianus, ib. De res, carnis. Mex. — Sic legit quoque interpres qui versionem antiquam ab Irenzo, Tertulliano et Cypriano receptam adorna- vit. Pete. (39) Orientur. Sic leg. Menardus : sieque edidit Fellus. Al. cum ms. ortuntur. (40} Exclamas. Lege, exclamatis, ut agud 8. Cy- Prianum lib. 111 De festimonits. Mes. (il) Suadelam malorum. Xeporovla apud LXX redditur hic suadela,quia perorantes extensa manu verba faciebant, Feu1,— Opinari quis posset inter- conjectura non est Menardi, ut fertur apud Clori- cum, sed Ed. Bernardi (©) De histantibus. Volo, de his statibus : nept solswy zacaavissw’, Bean, — Al, de his tants, vel insiantibus. Lectio de hts talibus, epi rowitwy, Fello videtur aliquanto commodior.’ Usserius vero logebat : Oportet ergo non de instantibus mulium scrutantes scribere vabis, gue non possint sanare, Porro quenam hes inter lectioncs sit seligenda, suadet ipsemet velus Interpres, apud guem infra cap. xvii, sic legas : Si enim de instantibus av fulu- ris scribam vobis. (43) Nos. Ita edit. Oxon. Al, ms. non. (41) Futuro diligamur. Eellus in edit. Oxon. ex conjectura Usserii, future diligamus. Sic legit et Menardus. (45) Demus. Usser. debemus. Fenn. (46) Simétemus. Sie et. paulo post, simuletis : vere lib. j bum neutraliler sumitur. Men. (17) Steut scriptum est, ete. Usserius, de qua seri plum esl, sieut Daniel divit.Fellas autem sic : Sicut Soriptum’ est « Daniele. (48) Intercidit. Ms. interdicit. Hec respictunt Math. xxiv, 2%. Vide Tse. x, 93; et Malach, 1, 1. Feu. (40) Dilectus, Usser. ditectos, Faun, (50) Regna.lta LXX:Qes:Actw.At Hebr.ut in Vulg., reges. Mun, (G1) Ec non nostrum est. Editi ad unum omnes + Bt rostrum est.Locum mutilum adeoque corruplum esse aguovit Cl, Marianus in notis ad S. Justiné M. Cokort. ad Gree. cap. 18, p. 17. Itaque illum sic restitult : Dictnt quia Testamentum illorum, et non nostrum est. Hang autem emendationem insinuat eum hujusce capitis eontextus,tnm in primis ipse- met 8. Barnabas infra cap. xan: “Iéwyev... el 4 Beaten ele 3s fuelvans, Videamus..ucs udrum 133 EPISTOLA CATHOLICA. 734 Scriptura : Et fudé Moyses in monte jejunans quadraginta diebus, ef quadraginta noclibus: et accepit te stamentum a Domino, tabulas lapideas seriplas manu Dei ". Sed conversi in idola, perdiderunt illud : dicit enim Dominus Moysi: Moyses, desconde celerius, quia prateriil legem populus luus, quem eduxisti de terra Byypti ''. Et projecit Moyses tabutas laptdeas de manibus suis *: et confractum est testamentum eorum ; ut dilectio Jesu consignetur in prwcordiis vestris, in spem fidel, illing. Propter quod attendamus novissimis dichus. Nihil enim proderit nobis omne tempus vite nostre et fidei, si non odio (52) iniqaum ef futuras lentalienes babeamus ; sicut dieit Filius Dei: Resistamus (53) oman inégnitati, et odio habcamus cam. Ergo considerate opera male viw. Non separatim debetis seducere vos tanquam justificati ; sed in unum convenientes (54) inquirite, quod communiter dilectis conveniat et prosit. Dicit enim Scriptura : Vee illis, qui sibi intelliguat, et apud se dock videntur . Simus spirituales, simus templum (55), consummatum Deo; in quantum est in nobis, meditemur timorem Dei (56), et cnstodiamus mandata illius (57). Dominus non aceepta persona judioat mundam. Unusquisque secundum que facit aceipit (58): si fuerit bonus, bonilas eum antecedit ; si nequam, merees nequitie cum sequitur. Attendite, ne (59) quando quiescentes jam vocati addormiamus in pecealis nostris; el nequam accipiens potestalem nostram, su- scitet (60) et exoludat a regno Domini. Adhuo ct illud intelligite, cum videritis (61) tanta signa et mon- stra in populo Judworum, el sic (62) illos derelinguit Dominus. Attendamus ergo, ne forte, sient seriptura est, mult? vocali, pauei electi, inveniamur ‘+, Y. Movum fedus, passione Christi fundalum, est nobis ad salutem, Judwis ad interitum, Propter hoc Dominus sustinuit tradere corpus suum in exterminium, ut remissione peceatorum sancti- ficemur, quod est sparsiono sanguinis illius (63). Soriptum est (64) enim de illo, quedam ad populum Judeorum, quedam ad nos, Dicit autem sic: Vulneralus est propter iniquitates nostras, et venatus est propter peceata nostra : sanguine (65) wins sancti sumus. Tanguam ovis ad victimrm adducius est: et sicut agnus coram tondente se, sée non apertit os suum *.8upergratulari ergo debemus Domino, quia et prester- ita nobis ostendit, et sapientes fecit ; et de fuluris non sumus sine intelleclu. Dicit autem : Non injuste tenduntur retia avibus *. Hoo dieit, quia juste periet (66) homo habens viam veritatis, scientiam (67), et se fo Exod, xxxry, 28. Exod. xxxm, 7. et Deut. a, 12, 1 Exod. xxxn, 19. 1 Isa. v, 24. 1 Math. xx, 16; xxn, 44, [sa vin, 5,7. 4 Prov, 1, 17. VARIORUM NOTA. Testamentum ai nos, an ad ilios pertinent. Quam A Ros « Obal ob swvetol rap’ é scie, Kal 2vidmioy ad- quidem Barnabe sententiam §. Justinins 1.0, his cov ixaipoves, » xpoori® w Tiysu- verbis illustrat; El & ss gd puysipwe —paxrixel yevoualln, vabe be’ 8209 doenbyey oper, yh hp cig flbhoe cadens, fociv ty? Quy pederauey voy péba co8 Ges5, val Gh ‘lovdaioug mposixery, B14 vo es xal voy bv tate ryumtiiusls vag vad aicod, ta by wa pasny ywic Ee toie Omanduary abrod ebgeavinuey. » colcwy gsxr vay Deosibeay peuabnniva dLyo (58) Aceipit. Edit, Oxon. aceipiet. Sie. I Cor. m1, he Gr adstiv ctby by twig PiBXors yeypauutvwv, 8:Unusguesgue autem propriam mercedem accipiet rt ode adrotc, A" uly 2x colton B 4i8a- secundum suum laborer. cxanla. Quod si quis ex iis qui libenter contraiiicere (59) Adlendite, ne, ote. Allndit ad parabolam de- solent, non nostras hos libros, sed Judecorum pro- cem virginum, Maith, xxv. MEN. prios esso tical, eo quad etiamnum tn corm syna- (60) Nostram, suscitel. Nostram, id est nostri, gogis asserventur, ac frusiza religionem his Finis id est in nos. Suscitet, lego, suscitetur, adversus acceptam a nobis referri: noverit ille ex iis ipsis que nos videlicet. Mex. — At Fellus post suscétet, addit his in libris seripla sunt, non Judzorum, sed na- litteris miniatis nos. stram esse horum librorwm doctrine possessionem. (61) Gum videritis, ole. Vorbum videritis est pra- Nimirnmeontendebant Judai, suum esse, non Chri- teritim hoe loco. Nam infra logvitur de subver- stianorum, Vetus Testamentum. Quos ergo hie sione templi Hierosolymitani jam facta. Mex. refellil $. Barnabas. Hac de re quoque Eusebium (62) Br sic. Id est, Quod sic, Mex. awayuyas advo adtecbat consule Demonstr. evang., lib. 1, cap. 6. B (63) Sparsione sanguinis illius | Petr. 1, 2: In (52) Non odie. Ms. non mada. Usser. non mado” aspersione sanguinis Jesu Christi. Mex. | | animum, Put. (64) Seriptum est. Pro more imtorprotis, reetiva, (63) Resistantus. ete. Hane Chrisli sententiam in seripia sunt, Sic enim fortasee legit: 1° toto Evangelio non repereris: sed Barnabas eam sei aitod v2 iv npde ov -hady cin) andivit ab ipso Christa, aut wb aliquo discipulo: yi nee uz. Feu. Sic et Mex. qualis est hac Pauli sententia, Act. xv, 35: Bi me- (65) Sanguine. Logisso videtur interpres, = manisse verbi Domini Jes, quoniam ipse divit: Bea- yan, Fetin ifus est magis dare, quam arcipere. MeN. (66) Penief. Semel leetorem moneo, me non pro- (BA) In unum convenientes, His similia Hebr. x, bare maximam partem lectionum, quas Monardus 24, 25, Fete. ad oram veleris hujus interpretationis apposuit. (55) ‘Simus templum, 8. Paulus hac loquendi for- Ita peribit correxit pro periet, cum non hoc minus mula sepe utitur, [ Cor. ur, 16, 47; vi, 19, IE Cor. quam alterum, in usu fuerit’svo posteriori. Ita ot foarte yao Lousate, 73 vr, 46; Ephes. wr, 24; 0 Thess. 11, 4. Fett. alibi, gnteriet, exiet el transtet, ctiam apud Tibul- (56) Meditemur timorem ‘Dei, Juxta illud Isa. Ium. Voss. xaxim, 48: Cor tum meditabitur timorem. Mey. (67) Habens viam veritatis, seientinm. Felli edita (57) Hune locum laudat Clemens Alex. Ecpwu., Oxon, Habens vix veritatis scientinm. Hib. a1, cap. 7, pag. 447 :Ka! Bupyi6as 6 andato- 738 S. BARNABE APOSTOLL. 738 a via tenebrosa non continet adhue. Bt ad hoe Dorninua sustinnit pati pro anima nostra, oum sit orbis terrarum Dominus ; cui disil die (68) ante constitutionem sweuli (60) Faciamus hominen ail imaginem et similitwlinem nostram *. Quo modo ergo sustinuit, cum ab hominibus hoe pateretur, discite. Prophete ab ipso habentes donum (70), in illum prophelaverunt. tle autem, ul vaovam facere! mortem, et de mor- tuis resurrectionem ostenderet,quia in carne oportebat cum apparere, sustinuil, ut promissum parentibus redderet (74) ; ot ipso sibi. Populum novurn parans, dum in terris degil, osten- 4 deret, quod facta resurrectinne ipse esset et jad turus. Porro, docens Israelum, alque tam magua prodigia ct signa faciens, predicavit, uc illum [ts raelem) sume dilexit. Quando autem apostalo suos, ipsius Evangelium predicaturos, clegil, ho- mines omni peceato iniquiores, ui osienderet, quad non venit vocare jusios, sed peveutores ad peniten- tiam *, tune palam fecit, se esse Filium Dei, Nisi vera in carne venisset, «uomodo servati fuissernus nos homines, videntes eum? quandoquidem ji, qui solem hune sliqnando desituram, opus mannnm ejus, aspiciunt, non valent radios illins obtueri. {Porro igitur Filius Doi ideo in carne venit, ul summam imponeret peocalis eorum, qui ad mortem persecuti sunt prophetas ipsius. Ob hoc igitur pas Sequitur vetus populum ... parans . . - vesurrectione facta, in terris (72) hy hay vy wavby (73) Exoupaiteny er y Gudriasey alchs nou.z rey why “lagaih, uxt ty de a malibu, txfpuke, wat imeay= Blog doors - vad Rbapthioy 3, tee Efe va perdvanay, ayores . Bréxiv laydousy 3 dvsuylahpraa: Obxoiv & Yes 05 eu hey 8 aagel, tue th cEhevoy civ Apacciby uspahadhon cols Sudfasy fv gndey obs interpretatio. =. judieabas (79) illis (80). . . ad vitam ducone populum Judeorum, et magna signa ct monstra faciens, non erediderunt nec dilexerunt illum (81). Tune apostolos suos, ui solem. carne venil, ut consunmationem pec cipiebant preedirare Evangelium suum, elegit, qui erant super omme peccatum pec catores ; ut oslenderct, quia non venit nocare justor, sed peceatores « i Dei. Sienim non venisset in carne, yuo modo possent homines sucari - qui est opus manus Dei, non possint radios ejus diutins intuer 0 catornm detiniret cis, qui persccnti sunt ad mortem prophetas illins. . +. Pane ostendit se esse Fikum (82)....? eum respicientos Filius ergo Dei ideo in vein bugle sue Isaiae: Plaga corporis dius amines stnaté stmus. Bt alive propia: Feria pusto- rem, et dispergeatur oves gregis. Ipse autem voluit sie pati . *T Gen. 1,26. Malth. enim qui praphetat de illo: VARIORUSL NOTA. (68) Cui divil dio, Post divit, vidotur deoseo x B Pater, Nam inde probare contenuit, et Filii ct excet- lentiam, quod sit terraram orbis Dominus, et quod - Quod ei dixerit’ Puier: Faciamus homénen, etiam repetit intra cap. v1, teh, fuby, be Myre: wp Tipe Mojanuey ws ldesl: Dicit enim Scriptura de nots, Filio (supple Deus, ut ex anlecedentibus palet Faciamus hominem ad imaginein, oto. Mex. — Mil inagis placet Bulli conjectura, qui lime locum sic fortass® resiiluendum censets Cui constitutionem mundi. Videsis ejus Defens. Fid. Nic., sect. 1, cap. 2. § 2. (60) Ante constitutionem seewli. 14 ost, unto plo- nam ¢t perfeciam mundi constitutionem, quia ho- mine nondum ereato, non erat mundus plane per- foclus, Men, (70) Prophet ab ipso hajontes lonum, oto, Pro- photiw videlicet. Nam prophet Dei Spirit aiftuti prophetarunt. Me. — Hune locum etrenue defen- py dit Grabius in Adot. ad Bulli Defens. Fid. Nic 25, pag. 15 contra Lucom Mellierum, seu Snmne- Jom Crellium. Quin etiam ipsi videtut ex Barnabi descripsisse [renous, que habel lib, 1, ca n. 42 Prophete ah eadem Verbs propheticum accé- puentes chirisma, prizdicacerunt ejus scenndum ca nem adventum. Quibus paria seripserat lil). 1, eap. 7,1. 2: Ommes qui ah inilio cognitum habuerunt Deum, et advonium Christé prophetaverunt, revelatio~ nem acceperunt ab ipso Fitio. shoud fait (MM) Sustinait, at promissum parentibus redderet. Idest, passus est, ul qua priseis patribus per pro- phetas prenuntiata snnt, adimpleret. Et ch ui se~ quelam signitient, non cauzam : junsi dieeret : Mea ut promisinm parentibus redieret. Mex. (72) Hie incipit textus Greens superstes. t zerii, wile, { porra, ul sepe apud Barn. (75) Se. ta laaaid 76) DL. baudat ‘Orig. ¢. Gols. 1, n. 68, te 1, ps 378. Bd, BB, Vide: Helele, das Sendschreiben dos A. Barn. p. 160. (77) Conjunze hee onm verbis anteosd. : quia in. carne qportetat, ole, Famdem sententiam reperies in Orne. Sihyll. Prowm, v, 10-15 (28) Le. qui aliqnando ‘esinere debet. Men. (79) Judicabt.Al.,ex conjectura, judicat vel judica~ dit, Menardus tamen leg, rudicabat, ul modoviditnas. (80) Hits. Al. forte, tlle ad summara, vel ad finom docons. Vel: Fints antem docens. Tniegrum bune locum sic restiluit Fellas: Et ipse stht populum novum parans, resurrection facta im terrts agens, ostendit yuod judicalit illos: et ad extremum ad attam ducens, ele. SLi Non crediderunt, nec delexerunt illum. Hao non sunt in textu Grmveo. Lego tamon, sei non ere- i Mux. — Legit interpres @xt pogav, xa Voss. et Fenn. |. Menardus pro és<6y,- 137 mposifrag wico5, Dinosy als yp 8 Osher tay (4) whriy adrian, [eal (8 cuopmsnyacrat th (82). is 22Kie 2205, 4Oigzey odsw mately Alyse: vip 5 moagyresey Woyts and fougalas, xabi dusty poo vx nas, bse -movgg: enaywyal & pow Kal miley Ayer (86) “Io oi vérvov ele pdoruyec, wal the oayhag ele operz, 2) 88 madowrdy pov Wqax de o pay (87). ew EPISTOLA CATHOLICA, alapas ; petrarn 738 A sus est. Dicit enim Deus, plagam cacnis ojus ab il- so", [ot Cum percutiam pastorem, tune dis- pergentur oves gregis ®. Ipse [autem] sic pati vow luit ; oportehat quippe, ul in ligno pateretur.Dicit enim,qui de illo prophetavil : Pareo anima mea a glailéo ® + elants conjige caraes meas matignantiurs inswreaerunt in me St rarsus ail; nia concilia Fee posui dorsum meunn at flagetta, et genas ad faciem autem. meaia posut sicut * solidam VI. Christi passto ot novura fetus jam et prophetis annuntiatur, Ore oby Exaigaey Suki, a! AE wéyerds uot; “Avtistdzo por athe 085 | wb 7 psig ahaa The woraphyera: Sue, Ke Eat as didos leyupes Tob 2u6HdAw els ch Beptr wendy, epoyovaion, Hepor. Kat 5 2nlse: én’ alzov, Yse "Ent Ailov obv ytiy 4 2 ty lay Sex toque chy odpna (90) abved 6 Kipins sag. Kat 20% adh 6 mpogtone wohogoive iy yeovias, ayy, val + (8); Tis 6B Cum autem tevit, quad preceptum ei fuerat, qui ait ? Quis est, qui ditiget mecum ? Resistal mahi Vel quis est, qui judéeium ineat adverswn me? Ippropinguet puero Domini. Vx vobis, yuia omnes vos orlerascetis quasi vestimentum, et tinca devorabit vos, bb iterum dicit propheta : Sieut lapis fortis posttws est in contritionem ® ; ecee immitto in fun- dlamenda Stonis lapidern pretiosum, electum, anguta- em, honorabilem *, Deinde quid loguitue ? Et que speracerét in illum,vivet in aternum.in lapide ergo spes nostra? Absit! sed quiz Dominus in fortitn- dine posuit corpus suum. Ait namque : El posuit me sicut solidum pelram ". Adbue autem dicit propheta : Lapidem quem reprobaverunt adifieantes die fiaetues est in. caput angull ®, Etiteram ait ; Hee Vetus inierpretato. Parce anime meie a gladio. Et: Configs clavis cannes meas : guia noguissimorim convents insurraxerunt in me, Bt iterum dict autem meam posui tanquam solidans petram. ‘VE Gum autem fecit Dei preceptum, qui fuaturus est (93) miki ? propinguet puere Bei ¥ tt tine devorabal vos. {i confundetur (26) 2 Bece posné dorsum mewn cid flageitt, el inawilias meas ad patmas (92). Favien, it? Quis est yut contradivit ? resistat mihi. Quis aqualis vobis,yuia vas omnes veteruseitis (94) anquane vestimentum; erum dieit propheta : Tamquam lapis . in fundamenta Sion tapidem pretiosura, electum (95), . Jn lapide ergo fides nostra ? Absit | excpositus est i afjlictionem. Ecee mitiain Vit quid dicit ? Ee qué credideril in illum, non quia in fortitudine posuit corpus illius .. see + Dicit ileram prophota : Lapidem quem reprovaverwnt wilijicantes, ie facts cat in caput anguli. . .. Hicest dics, .. . . quem fecit Dominus... ee a Quid erga dicit? . . Circumnenerunt me convertus neguissimorun ; vallaverunt me tanyuam apes... Eb iteran dixit : Super vestem mem sortes miserunt. In carne ergo incipiente illo venire, Passurus erat. Dicit ergo propheta al Judwos : Vr aime invjuorum, . « 4 Tsai ui, 83 Zach, xi, 6 % Psal. cxvit, 130. Peal, braicum, non juxta LXX. 7 cave, 22) xt, 17. ® Zach, sit, 73 Math xsvi, 31; Mare. sty, Isai. 1, 6, 7. xvi, 16, efr. Rom. ox, 22, 1 ante ostenea sunt quae vee gue (OT) dicunt it 2h. > Psal. xt. Ibid. 8, 9. Petr. uy 6. *' Isa. vit, (4, justa textum He- Isa L, vn. Pal, VARIORUM NOT.E, (83 Profert aliam caugami adventus Christi, ut © vet. Depalmare, 1 consummarentur peccata Judzorum addita Christi morte. Mex. cfr. Math, xxmr. 31 sq. (84) Ms. ra-riy, Vel. interpr. : plagu corporis its lids omnes senati sumus, (85) Ita restituo ex vetori versione Lal., qua ha- het : Et afws propheta, Sensus est : Anmuntiavi Deus por prophetas, Judeos Christum ease inter- fectnros, et bane nevem ipsis interitum fore. (86) Clr, Justin, Apol. 1, n. 38. (87) Faciem non averlens, (88) Se. Patris jussio de incarnatione et toto hu- mane iacarnationis negotio. (8)) Veterem interpretem imi versiono nostra negleximns, (90) S49 Christi propter isyiv propheta 2 catnr (91) "B0qx2 Oxon, el LXX. (92) Patnas, Colaphios palimes impactos, Glosew tali vorem. os vee 1. C (03) Quds wqualis futurus est. Intevpres legebat yaseusves loca Sucatducisc. MEN. (947 Fereraseitis, Al, Porte vetorascetisjusta Gre- cum, Sie el Felli editio Oxon. (05) Eece mittam in fudamenta 8 osu, clectum.Locns tautiluset legendas ut apad S. Gyprianum, lib. 1, De testimoniis : Bcee immitto iw fuudamenta Sion taptlem pretiosum, etectum, sunumun angularen kouoratam : josie textam Gee cum faraabme, ubi in presenti’ fegitur 2u62).e, ut PPet. tr, 6.805 Mint, x, cA. MeN, . (90) Non. confundetur, Ia Rom. 1, 33: 95 vaz~ wayonnze. In textu Crwen Isai xsvitr, 10: 95 youl, id est non canfundatur. In testa Grweo Barnahe + Que sperabit ix cum .vivel in jeler= nim. Maxi (97) Que. Al. guia, Fellus retinet gui. n lapilem pre- 739 S$. BARNABA APOSTOLI. est dics magna et mirabilis, quam fecit Dominus ®. & Sxoyxsvh, Simplicius vobis seribo, ut intelligalis, ego, pur- gamentum vestre chacitatis. Quid vero porro dicit propheta ? Obsedit me eoncilium malignantium *, cireundederunt me siewt apes favum *, et : Super veslem meam miserunt sortem . Cum igitur in came esset appariturus of passurus, premonstrata est ipsius passio. Nam in Israelem dicit prophota Fee anima eorum, quia pessimum. conséliuns inierunt adversus semelipsos, dicentes : Alligemus justum, quoniam molestus nobis est ®, Et voro dicit ad illos Moses : Ecco ista ait Dminus Deus : Intrate in ter- ram bonam *, guam juramento promésit Dominus Abrakee et Isaac et Jacob ; et ul hareditalem jossi- dete eam, terram fluentem incte ot melte %, Quid divat eognitio discite : Sperate |inquit] in Jesum, qui in carne manifestandus est vobis. Homo [enim] et terra que patitur; ex substantia enim terre formatus cat Adam. Quid ego dieit : [ia] cerran bonam, lacte ac melle fluentem? Benedietus sit Do- minus noster, qui sapientiam ct intelligontiam cecultorum euorum posuit in nobis. Dicit eni propheta: Parabolam Domini quis intelliget, nisi sapiens et peritus, el diligons Doménum suum ? Kigios (98). iy ypdem, vx aovitize (09) by -mepldyua tiie fyays Guiry (100), PE ody 2 midis 8 mpogiiene 3 movgpenoudveoy, bnbehea- yal “Eri why iyo omayenpi west xnplor, moydy us» Saher xhfpoy (1). "EV cao% poSeba: xxl mdayery, me yet ip 6 meoehays ext Yoyti wey, Fee Bebod nompiv val” twuriy, eladuteg: Ayzwusy 0d padhovros ¢ (3) “Idol side Adyar Kdpiog iy yi thy dyabiiy, hy ‘lanky rat “lox, val vasaadygovouteacs adviy, viv Glousm pike Loyd, Th 2 prints (4), pagere Eel. gaze [onaty (8)), emt tv by oxpel ptAhovex ga ‘yeody. "Avgpwnos [yee] + rand meooiney yke the uy hbyst 1) venoBayat wwiiv, 6 coglay ual voly Bi Seo, Abyst yap 6 mooed= fe yorat, ct wa sopbs Vetus interpretatio inler se: Circumveniumus (4) justum, quit insnavis est nobis, Et Moyses autem dicit ad illos = Hee diet Dominus Deus : Intrate mv terram bonam, quam promisit Dominus Abrahie, Isaac et Jacob ; et do- snindeatote dius terra, que trait la of met Quid dial seieatia, discito : Gredite, inquil, i eum gud in carne apparebil, Jesum. lomo enim tersa est. terram bonam, fluentem lac et met? Et benedietas Dominus. :cum ex terra sil flgmenium Ade. Quid’ ergo dicit : In . y quia (9) sapientiam et sensum posuit in nobis absconditoram suorum, Dicit autem per propbetas parabolam Dominus (10) : Quis intelliget, ‘nisi sapiens, . . eh diligens Dominum suum ? Quia ergo, cum nos cognovil (11) in remissionem peccato- rum, fecit nos aliam figuram tamqnam puoros hahero, ut Factumus hominem ad imaginem et Scriptura (12)... ritu figuraret nos. Nos enim, sicut dicit similitudinem nostram : et supersit bestiis lerra, ef avibus cali, of piscibus maris. Et Dominus, videns bouam figuram nostram, dixit : Creseite et ‘mmultiplicamini, et replete terram. . . . lterum vobis ostendam, quo modo vobis dieit (13) secundam figa- *0 Psal. exvi, 24, % Exod. xxxur, 1 3 Psal, xxt, 17, 8 Levit, xx, 24 YaRIORUM NOT? (98) Loquitur de ea dic, qua lapis reprobatus fa- (; ctus eat in caput anguli. (99) "Amhosaz. Zov Strom, v, 6 10, q. 6 (100) Te.omnia pro vobis et facere et patt para- tus. Gfr. I Cor. iy, 13, et Ign. ad Eph, ¢. 18. (dL) Cte. Justin. dpol. 1, 1. 38. (2) Cfr. Justin. Dial, ¢. Tryph., 0. 17. 3) Hoos ot sequentia usque ad chy zipioy adcod hahet Clem, Alex. Strom. ¥, 10, p. 683. (4) 1. ¢. profundior Veleris Test.et antique 2co- nomic divine cognitio — homini Christisno re- clusa. Cfr. Neander R, G. 1, 413. (3) Snaly, 739, 2's, uncis inelusa, restituo (mo- nente Davisia) ex Clem. Alexandrino,cum et vetus interpres ita legerit. (6) Homo quia e terra est ereatus, ideo Christus secundum humanam suam naluram terre potest comparari. {7, Mic incipit secunda loci biblici Exod. xxxm, 4, interpretatio allegorica sou gnostic. Terra illa primum humanam Christi uaturam denotabat, hune Christianos, Salvatore renatos pucros Dei innit. (8) Cércumventamus, Int. Vet. videlur legisse apsisupey, ub est Sap. u, 12. Eamdem interpreta~ tio habetur epud §, Cyprianum, lib. 1, De testt- monits, Max, Thee laudat Clem. Alex. 3 Psal, exvir, 12. 4 pgal. xxi, 19. % Isa. ut, 95 Sap. 11, 12, (9) Be benedictus Dominus. . . quia. Interpres yocem ¢l inlerponens, videtur ea que sequuntar pro sacree Scripture sensu laudasse.Fortasse Prov. hi, 33, aut Paal, exvin, 12, sed Clemens Alex. prasentem lectionem Greci textes confirmat. Ita Fell, qui ex Grecia itom supplet noster et pro guia git gut. 14) Dicit autem per prophetas parabotam Dominus Locus corruptus, Lege, ut in textu Graco, et apud Cleinentem : Diet enim propheta : Parabolam Doma~ ni quis intelliget ? Locus babetur tsa, xt, 18, Te Tyo vody Kuglao ; Quis novit sensum Domini? Dixil autem Barnubas parubolam, que est sermo allego~ ricus et obscures, ut divine mentis obscuritatem oslenderet. Men. — Hane Menardi emondationem seculus est Fellus in textu, nihil monens. (U1) Cognovit. Feliug in textu restituit, recognovit, Sed in nota: Rectius, inquit, renovavit. Quod sane pridem Menardus manucrat, 4) Nos enim, sicul dicit Scriptura. Locus cor- ruptus. Legendum, nt in texta Greco: De nobis enim diew Scriptura, stout dieit Filio, Deus videli- cet, aut Pater, Mex. (13) Pobis dict. Forte, nobis fecit. — Menardus aniem integrum hune locum corruptum reputans, sic restituit : fuursus vobis ostendam, guomodo in novissimis lemporibus fecit ; antecedentibus et in~ termediis omissis, U44 wai tmariaor vai ayant civ Kugtey ait oby dvaxavions (15) yuas by of dybae: voy ty, tnolygey tuas adhov eimov, bem aN thy doyiy, Gg By val [mvepan) ava mhassopeves (17) adcis fds. Myst ya 4 Meza epi tps, de Aeye amp Thi Morfswyey nav’ sledver ye apyt Blew xal za0! byolwey Auiv cv low suse toy Onolwy sie ye, nal tty neveniiy to3 dine odpavos, val cov tygswy tis Guhdsons, Kal Rigiog [Eby xb xaddy mhdaus, H8pwnov ALE aie, xai le, ai eAnpeoare chy Taira apts vav Visy 18). Madiv a0: bv2etbw, feuripay mada tn deydroy KUpiag’ ‘IBob nou zo ody Bufpuke ele iv flovzey yaa nai pl ah ve ixoiy pina ye! ElatAgece naranopiss= aure avis (20). “180d o8v fuste dvam: wabos nev bv Ripu f ne Tivspa Kuplon, che MiOlvac wepBlag, xa? Badd expulvag ait Tucidey by cage! eavepaicla: nai dv tuly xacomely, Nade yap Sys0c, ad pov, ig rAday Riptos (21): Kat 2 dylgeomas Kugip ei) ov, xat Bolesiysouse; Adyer "Eko pohopiaapat 20. cow yoo, xa? Yat avasteny tmwnoiug dylov. Hust open, ods = by bxnhyal & p yaya cle thy yay ayaady, 1 aby wD yd vad wehi; "Ote mpibsoy 28 texdiov pd den Sra Parse Cworoeteas (22) ot aloces tie EmxyyeRlag xa) tip 9 Cwonoiosy EPISTOLA CATHOLICA. 1428 (14); A Ubi igitnr nos renovavit per remissionem peccato- rum, effecit, ut aliam formam haberemus, animam, nempe puerorum inslar, utpote qui et spiritu nos roformavit. Nam de nobis Scriptura dicit, loquente {Patre] ad Filium : Faciamus hominent ad imaginem el ad simélitudinem nostram; et praesint bestiis terrae, et volatilibus cali, ek piscibus maris *. Tom Dominus videns hominem, pulchrum figmentum suum, vil: Greseite et mutliplicamini, et replete terram *, Hee ad Filium. [terum autem tibi osten- dam, quo moio quoad nos ultimis temporibus se~ cundam creationem poregerit, Dieit (enim) Domi- nus: Bece facian novissima tanguam priora, Hoe respieiens predicavit propheta: Intrale in terram lacte et metle fluentem, d doménaméni e. Bece igi- tur, nos denuo formati sumus: quemadmodum rursusin alio propheta divit : Eece, inquit Domi- nus, auferam ab ets, hoc est ab eis quos Spiritis Domini previdebat, eorda tapidea, et immittam illis corda carnea; quia in carne voluit apparere, el habitare in nobis. Templum enim sanctum, fratres mei, Domino est habitatio eordis nostri. Etenim iterum ait Dominus: Ubinam apparebo coratn Domino Leo meo et glorifieabor °? Ail; Con- fitebor tibi in ecclesia, in medio fratrum meorum, et cantabo in medio ecclesize sanctorum #\, Taque nos surnus, quos introdusil in terram bonam. Sed quare lac et mel ? Quoniam infans primum meile, tune lacte viviseit ; ita ot nos, fide fquam habomus} promissis [Dei] et verbo (predicationis) vivificati, vivernus lerram possidentes. Superius vero preedi- Vetus. interpretatio. ram in novissimi habitere : tomplim enim Domini, | . Dieit Dominus: Ecce facio {23} novissima tanquam priora. Propter hoc ergo predica- vit propheta: Inirate in terram, qu trahit iac et mel, et dominamini jus . . - Quia ipse incipiebat (24 apparere, ot in nobis ,, inbabitatio cordis nostri est, Dieit ergo iteram : Zt quomodo appa. rebo Domino Deo meo, et magnificabor? Inquit : Confitebor in ecclesia . + fratrum meorum, et deeantabo libi in Bcclesta sanctorum. Nog ergo sumnus, quos indusit in terram bonam. Quid ergo lac et me}? Quia ab initio infans melle et . vivilicamur (25), ominalum agentes term... . . . ant super aves, aul super pisees? Sentire debotis, quia suporesso (26) domino 7) sit... . 2... .e owe ewe "Gen. 1, 20. lbid.,28. Ezeoh. xr, {1 xVI, 26. - lacte vivificatur ; sicut per fidem promissionis, verbo dum adnutrimur, sic + - « Quis est, qui possil modo esse super hestias, potestatis est, ut quis imperang pal, xu, 3. +4 Peal. xxi, 24 VARIORUM NOT. (14) Heee verba in libris sacris frustraquerentur Similia oceurruat Isai, xt, 13. Prov. 1, 6. Porr. (15) Particip. pro indicat, utc. 19 et sepius apud Patres. (18) Ms, zw:dtov, male, Ha:dov Davis. (17) Ms, dvarAuaso28voug, male, Uvesuact resti- tuit Fellus ex interpr, Lut. (48) So. jam initio ereationis de nobis dixit. (19) Non est in S. Script. , sed f. respexit Barn, ad Bzech, xxxvt, 11, vel Maith. xx, 16. (20) I. e. respect secunda hujus creationis (re- generationis Christiana) praieavil prophet t Ine trate, ete., i. e, renascimini. (21) Vocem Kizing, quam et votus non legit in- terpres, aut male additam putes, aul non ad Deum, sed ad Prophetam (David) referas. — Notes deinde, quod hisce verbis tertia loci ius bibliei explicatis alleparicn seu gnostica incipint, quis lerram itlam do Ecelosia Christiana interpretaiur, Cir. Not. 7. sup. (22) Lao et mel, siete wx! xjpuyue qnibus Eee clesia nos nutrit, (23) Bove facto. Rectius, faciam, Feit, — Conji- cit autem Menardus his verdis 8, Barnabam respo- xisse vel ad Isa. xu, 48, vel ad Jerem. xxxin, 7, vel denique ad Thren. v,1 : Innova dies nostros sic ui 0 principio. Heo enim precatio, inquit, est futn- rornm predictio, (24) Inctpiebat. In textu Greco duchd: bebat, ul supra, e: alibi passim. May. Sicut per fidem... et verbo... vivificabimur. Fellas tamen primam tantummodo emendationem admisit. (26) Superesse, Sic sup. Fuctamus hominem... ef supersit bestits lerree. Est igitue hie superssse vet. In~ torp. dominari, pravesse, excellere, Quo sane sensi yerbum isiud antiquis etiam scriptoribus Latinis interdum usurpatur. (27) Domino. Leg. dominus. Hane lectionem re- tinuit Fellus in sua edit. Oxon, /, id ost de- 743 xit: Crescant et prevsint piseibus. Quis potest nunc A txsousy xacanupiedoves prieosse bestiis, vel piscibus, vel cceli yolueribus ? Scire enim debomus provesse poteslatom designare, ut quis imperet ac dominetur, Kisi id nua oon contingat, promisit (id) sane nobis. Quando fict]? Gum et ipsi adeo perlecti erimus, ul beredes simus testamenti Domini. S. BARNAB® APOSTOLI. ha ne BL mde vu, Bet adkavistwzay, zal way voy ty DSear, 28) oby 4 Guvdpewns Ov Boye onplay,% tyDSev, dgelhouey, dei ch lipyewy Hovala bacly, tua wee Emicdtes nopieson, EL oby od fino viv, liga uty clomxe (20). Mées 5 Stays Kuplas ye y adrpavbnot tig VIL. Jejuninm et Caper — lypus Christi Intelligite ergo, filii dilectionis ac Imtitie, quad bonus Dominus omnia nobis premonsteavit, ut cognogceremus, cui in omnibus geatias agar uc Jaudes debemns offerro. Si orgo Dei Filius, qui est Dominus et judicaturus est vivos ac martuos paszus est, ut plaga ipsins vivides nos redideret; eredamus, non potuisse Filium Bei pati nisi pro- pler nos. Cruci vero alfixus aceto ae felle pota- batur. Audite, quomodo de hac re in?ieia dederint sacerdotes populi (Judaici}. Seripto precepto, ut, qui jejunium non jejunaret, morte exterminare- tar‘, pracepit Dominus ; quia etipse pro peocatis nosiris vas spititas sui oblaturus eral in hostiam ; ut et implerctur figura facta in Isaac, qui super altare fuit oblatus. Quid igitar dicit apud prophe- tain? Eé manducent de hireo, qui in die jejuni offertur pro oranibus peccatis. Attendite diligenter : el manducent soli az omnes sacerdotes intestinum non lolum, cum acct. Ad quid? Quoniam me, in- quil, pro novi populi delictis oblaturum carnem meam, potaturi estis felle cum aceto ; idea come- dite vos soli, dum populus jejunut, et plangil in sacco et cinere. [Ic] ut ostenderet, quod oporte- Br. mete 6 xa sev huly, “ba qibper & xara gelhouty abvely. RE oby 4 Pag 203 Ga03, Gy Kusvos, nal play xplvew Clvias nat 53, bxabey, va h TAyyh ade03 Lmomajen Fulise Gu 6 Vibe 255 Os03 cle Aosvars mae (stv, st wh, 2k fips. ‘AMMA zal ocanpeoleig & Odncdv varies, mont “Azolaare, ning nepl tolleon me iegetg to} hand (BL). Deypaupevye 23 pi visteten sy vqotelay hare KSpioe, & joy uaptidy TasAds fostay, tua wal 6 cb= » os art "Leake, tow monecvey! tb Donsstd zo, tech. Th oly 2 03 tedyov, cob mpneye- rasioy po: coy duapsuiy 3 waay 0 ped adver Bove. Rovers vipsy viv odgxe woo, pe usvh Uoug' vdyere Opste pdvor, ¥elus interpretatio VIL. Intellig’te ergo, filli dilecti, qnia omnia bonus Dominus ostendit nobis, ut sciremus, eum per omnia (34) gratias agere debeamus. Si ergo Filius bel, eum sit Dominus qui incipiet judiare vivos ot ‘mortuos, pussus est ut playa illius vivi‘ieiret nos; credamna, quia Filius non polerat pati nisi propter nos. Sed et cruci affixus, potatur accto ct felle, Audite, quemadmodum de hoe significaverint sacordotes Inseripta lego precepti, ul si quis non jejunaret jejuninm, morte moreretur, preeepit, Dominus quia ipss pro peccntis nostris ineipiebal vas spirLus sui olferre hostiam ; ut_el figuram que fuerat sub Isaac qui oblatus est ad aram, consummarel. Quid. dicit .. propheta (25) ? Lt manducent de hirco, quem oblaturi sunt ad jejunum pro omnibus peecatis. Atiendite diligenter : Et mandween* sacerdates sali. intestinum non lotum, cum aceto, Ad quid? Quoniam me, pco peccatis populi wei (Je) incipieniem offerre corpus meum, polabitis aceto cum felle : manducate vos soli, populo jejunante, et plangite vos (37) in cilicio et einere. Et ut ostenderet, quia ab illis (28) debet pati, sie prmcepit ; . . Sumite hircos duos bonos, # Lev, xxi, 20, VARIORUM NOTA. 8) Ms. cl, male 29) Sensue: in presenti quidem imp in volucres, ete., non tenemus, eed promi: dotminationem aliquando recuperabimus. (30) @ pro a3:, ut sepiug inN. T, Winer, Gram, ium illud am hane Sic quoque Fellus in sua edit. Oxon. (35) Prophera. Porte, in propheta, juzte Grecum. Sie ct Felli edit, Oxon. (36) Populi med. In textu Graco, aod x03 nate you, id est populi novi : non ita recte ; quia Christus p. Ted. LV. pro nniverzo mundo passus est. Mex. — At Grar- (31) Nao’ + cam lectionen eonlirmare fortasee quiz posset ex 132), e.corpus suum. Msy, Sensus vst: mandato isto Apostoli loco, 1 Gor. v, 17 : "Wars ef cig by Xpe- de jujenio Dominus typum passionis sue prebere sty, axiri, using chaplain Txp ob voluit. (38) Non est in sacra Scriptura; sed inter Chri- stianos gee. II, traditiones quiedam false de ritibus Judaiei festi expiationum divulgate fuisse videntne quas hic Barnabas, atins Justinus (Dial, c, Tryph.. n. 40) et Tertull.’ Adv. Jud. cap. 14, adv. Marc, i, 7, seculi sunt. 4) Cum per omnis, Log. eut po. juxta Greca. a tien wns, (37) Plangile vos. Leg. plangente, expuncto pro= nomine vos, ut in text Greco xorcopévoy. Nam pd- pulus illa die debebat alfligere animas jajunio, In cinere ot cilicia, MeN. (38) Quia ad illis, ete. Legebat vetus interpres 61” aici. Vide sis Grabium in Annot, ad Bulli Defers. Fid, Nie, § 5, pag. 5. PISTOLA arod, » “Iva Belfq, Oru Sst abby waety Oty abe . Weds osyans oly by Dave; Mpoatyere. AdBece Blo xaods xat Syolovg, nal mpnatviyxaree Stepede tv Eva ele & Roxadrnpa (30). Tay 8 bra sl novfaousw 5 Emvrndpacec, enaiv, 5 tic (40). Upootyere, ids 6 eOn0¢ cob “Inad gave: pobzat. Kal gamedaare (44) raveec, yal xacaxey— wigase ( 2), nat mepibciee rd Epiov 23 xdreevov ep thy xegahiy abeods x2? olieme els tpnuov Banbfzw. Kal tray yévqrar oBrioe, &yee 6 Bastdfwv vy pd you e's chy Eonuov, zat dgarpet Rt erat Auvius a dextra fluens, et ex eo emergebant ar- bores pulchrie set quicumgue ex illis manducaverit, vivet in wlernum . Hoc ait, quod nos deseendi- mus quidem in aquam ploni peccatis ac sordibus ; inde autem emergimus fruclum alferentes,in corde timorem et in spiritu spem in Jesum habentes, Et qucumque ex illis maniucaverit, vivee in wternum. 1d dicit: Quicumque eosaudieritvocantes, et credi- derit, vivet in perpetuam. 2y tip mvebpart. Kal 6g Edo yyy dnd codewy, (aera: ele xbv alin, Toco hyet, Be By, vadovptvoy (39), xat marelon, Gfoera: el rdy aliava, i" tO S. RANNABAL APOSTOLL A Tpoednov cic pis. Ack coleo obe dvaorfeovras 760 dasGele Wv uploe, , oBBE auxprwhot by Book B- yalow Bet yordones Kdgiog 688y Suxalov, xa! 6886 dae6iby dmoleltar. AlaAdvests, ise