Sei sulla pagina 1di 1

Cu ti lu dissi

trad. Sicilia

j
arr. F. Fuochi
3 ‰œ œ œ Œ
&4 œœ ˙ œœ
œœœœ œ ˙ œœœœ
Soprano

3 ∑ Œ
La la la la la la la la la la la la La la la la la la

&4 œœœœœœ œ œ œ œ
œœ œœœ ˙
Alto

La la la la la la la la la la la la la la la la

j
Œ œ œœœœœ ˙ Œ ‰œ œ œ Œ
6

& ˙ œœ ˙
œ œ#œ œ œ ˙
S

Œ
la La la la la la la la La la la la la la la la la la la la

& œ œœœœœœ œ œ œ œ œœœœœ


#œ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙˙ .. # ˙˙
A

La la la la la la la la la la la la la la la la la la la La la la la la la

j
Œ Œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ
13

& œœ ˙ œ œœœœ œ
œ œœœ ˙
S

Œ ∑ ∑ ∑
La la la la la la la La la la la la la la Cu ti lu dis - si ca t'ha - juIa las -

& œ
˙ #œ œ œ œ œ ˙ œ #œ ˙.
A

la La la la la la la la la la la

& œ œ Œ œ œ . œj œ ‰ j œ œ œ Œ
.. œ œ œ Œ
20

œ œ œ œ ˙
œ
S

.. œ
sa - ri me - gliu la mor - ti e no chi - stu du - lu - ri ahj ahj ahj ahj

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ
A
œ œ ˙
ahj ahj ahj ahj

œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ # œ ‰ œj # œ œ œ œ ˙ Œ ..
27

S & œ
mo - ru mo - ru mo - ru mo - ru cia - tu di lu me co - ri l'a - mu - ri miu si tu.

& œ œ œ œ œ œ œ j‰ Œ œ ‰ j Œ ..
A
œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
mo - ru mo - ru mo - ru mo - ru cia - tu di lu me co - ri l'a - mu - ri miu si tu.

Cu ti lu dissi a tia nicuzza Lu primu amuri lu fici cu tia


lu cori mi scricchia a picca a picca a picca a picca e tu schifusa ti stai scurdannu a mia
ahj ahj ahj ahj moru moru moru moru paci facemo oh nicaredda mia
ciatu di lu me cori l'amuri miu si tu. ciatu di l'arma mia l'amuri miu si tu.

© PM-arr. 140a (2017)

Potrebbero piacerti anche