Sei sulla pagina 1di 4

Big

Fish and Begonia Theme

  
Kiyoshi Yoshida

     

Arranged by Shigeo Ida

 4  
    4   
 = 73



 4      
3


 4  


 
3

     

 
 

              

          
   
6

      
    
   
      
     

    
          
       
   
11

   



   
  
      
  


     


   
 


  

   


      
    

 
   
16

   
       




         
       
   


 

 
 

          
 

             
21

    
    
    

     

       

                   
 
25


           


 
   




        

     
             
29 1.

 
                  



     
    
       

  
    
     
    
 
 
1.


33

     
   
              
    
   


   
   

            
              

 
1.


37

    
   
 
       

         
     
     
41 2.


                 

 

       

    
     


 

2
 
    
      

45

  
     

    
         
  
     

    
                             
 
48

 
               
 
   

 
                                
 
50

    
           
  
 

  
 

           4  
          6 
    4       4
52 

    
     6       44      
   4    
 

     

        
               
 
55

 
  
   
  
                    
      


       

3
         
  5       4 
    4  4
59

       
          45          44  
  

 

     

   
                              
 
62

    
           
  
 

  
 

 
                             
 
64

    
           
  
 
 

        5       
                        4  44
 = 6066

     


      5  44
         4 
   
 

  
   4        
 4 
 = 45
69  = 53

  
     
    44  


3
 

4 

Potrebbero piacerti anche