Sei sulla pagina 1di 7

Teknik Menjawab Soalan Kertas 2 Sains SPM 3.

Kenalpasti pembolehubah dari graf:

A. Kenalpasti Pembolehubah Menegak


 Boleh dikenalpasti dari:
a) Kenyataan c) Graf Melintang
b) Jadual d) Rajah
Langkah-langkah:
1. Kenalpasti pembolehubah dari kenyataan: MV a. Rujuk kepada garis graf.
Contoh: b. Melintang – pembolehubah dimanipulasi.
Rajah 1 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan bendasing c. Menegak – pembolehubah bergerak balas.
ke atas takat didih air suling.
Pembolehubah tetap:
RV a. Boleh ditemui dalam kenyataan soalan.
b. Bukan daripada senarai radas/ bahan.
Langkah-langkah: Kesalahan biasa Cadangan jawapan
a. Gariskan pembolehubah. 1. Asid hidroklorik Parameter:
b. Kenal pasti pembolehubah dimanipulasikan(MV) dan i. Jenis asid
pembolehubah bergerakbalas(RV). ii. Isipadu asid
iii. Kepekatan asid
2. Kenalpasti pembolehubah dari jadual: 2. Magnesium i. Jisim logam
Contoh (1): ii. Saiz logam
Bahan Takat didih/ °C iii. Permukaan logam
Air suling 100
Air suling + garam 103 4. Kenalpasti pembolehubah dari diagram:
Lihat rajah, kenalpasti bahan diguna.
Pembolehubah dimanipulasi Pembolehubah bergerak balas
Langkah-langkah menulis pembolehubah
Langkah-langkah: Parameter Bahan
Sebelah kiri jadual → pembolehubah dimanipulasi (MV) Jenis/ Saiz/ Jisim/ Ketebalan Logam
Sebelah kanan jadual → pembolehubah bergerak balas (RV) Isipadu/ Kepekatan Asid hidroklorik cair
Contoh (2):
 MESTI menulis parameter untuk setiap pembolehubah
Pembolehubah dimanipulasi  Radas bukan merupakan pembolehubah

Ketinggian pelajar (cm) 146-150 151-155 156-160 Pepejal Cecair Gas


Bilangan pelajar Jisim pepejal Isipadu larutan Isipadu hidrogen
Ketebalan wayar Kepekatan asid
Pembolehubah bergerak balas Keluasan kawasan jernih Jenis larutan
Contoh 1:
1. Jadual 1 menunjukkan keputusan bagi tindak balas antara 3.0 g
logam zink dengan 100 cm3 asid hidroklorik cair.

Masa/ minit 0 1 2 3 4 5 6
Isipadu gas/ cm3 0 27 46 57 64 67 67

Pembolehubah Jawapan
Dimanipulasi
Bergerak balas

2. Jadual 2 menunjukkan keputusan satu eksperimen untuk mengkaji


kesan suhu ke atas pertumbuhan bakteria.

Suhu / °C Saiz koloni bakteria selepas 24 jam


a) Pembolehubah dimanipulasi: _________________________ 0 2
b) Pembolehubah bergerak balas: _______________________ 15 5
c) Pemblehubah dimalarkan:____________________________ 25 10
35 15
Contoh 2: 60 3

Pembolehubah Jawapan
Dimanipulasi
Bergerak balas

3. Rajah 1 menunjukkan graf isipadu karbon dioksida yang dihasilkan


pada suhu 35°C melawan masa.
Isipadu karbon dioksida (cm3)

Pembolehubah
Dimalarkan Dimanipulasi Bergerak balas
Masa (minit)

Pembolehubah Jawapan
Dimanipulasi
Bergerak balas
B. Membuat Hipotesis
Latihan:
Berupaya menyatakan hubungan di antara pembolehubah 1. Rajah 1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji hubungan
dimanipulasi (MV) dan pembolehubah bergerak balas (RV). antara ketebalan kanta cembung dengan jarak focus kanta
cembung.
Langkah-langkah
1. Kenalpasti pembolehubah
i. Dimanipulasi (MV)
ii. Bergerak balas (RV)
Contoh 1:
Rajah 2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan kepekatan
antibiotik ke atas pertumbuhan bakteria. Keputusan ditunjukkan dalam Jadual 1.
Pembolehubah dimanipulasi (MV): _______________________________ a) Nyatakan satu hipotesis untuk eksperimen ini.
Pembolehubah bergerak balas (RV): _____________________________ ___________________________________________________________
2. Guna kata hubung yang bersesuaian. ___________________________________________________________
Semakin …MV… semakin …RV… ATAU Jika …MV… maka …RV…
3. Bina ayat yang lengkap. 2. Rajah 2(i) dan Rajah 2(ii) menunjukkan imej yang dibentuk oleh satu
ATAU kanta cembung apabila objek diletakkan pada jarak yang berbeza.
1. Membuat ayat perbandingan
……MV….. lebih .…RV….. berbanding dengan ……MV……

Contoh:
 Semakin berat jisim objek semakin besar inersianya.
 Jika terdedah kepada cahaya maka kertas fotografi akan berubah
menjadi warna hitam.
 Getah asli lebih kenyal berbanding dengan getah tervulkan.

Kesalahan biasa:
Kenyataan yang terlalu umum – Antibiotik yang berlainan kepekatan
membunuh bakteria dengan cara yang berbeza.

Tips:
 Dalam pernyataan hipotesis, MESTI mempunyai hubungan antara
pembolehubah dimanipulasi dan pembolehubah bergerak balas. Berdasarkan Rajah 2(i) dan Rajah 2(ii), nyatakan hipotesis bagi
 TIADA perkataan seperti : Untuk mengkaji eksperimen ini.
 Hipotesis boleh diuji. ___________________________________________________________
___________________________________________________________
Jawapan contoh 1:
______________________________________________________________
______________________________________________________________ C. Membuat Pemerhatian
Latihan:
TIPS:
 Perhatikan rajah yang diberi.
 Cari keputusan eksperimen (pembolehubah ubah bergerak
balas) di dalam rajah
 Buat perbandingan jika dua rajah diberikan
 Hanya tulis apa yang anda lihat.

Contoh: Nyatakan pemerhatian anda. Rajah 2(a)

Rajah 2(b)
 Bacaan ammeter dalam Rajah 1.2 lebih tinggi daripada Rajah 1.1.
Tulis satu pemerhatian bagi eksperimen di atas.
Latihan:
___________________________________________________________
1. Rajah 1.1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji tekanan yang ___________________________________________________________
dihasilkan oleh bongkah logam P dan Q yang mempunyai jisim yang sama.

3. Rajah 7 menunjukkan keputusan satu eksperimen untuk mengkaji


kesan kepekata antibiotik yang berbeza ke atas pertumbuhan
bakteria.

Rajah 6.1
Rajah 6.2 menunjukkan kesan ke atas plastisin apabila bongkah logam P
dan Q dijatuhkan.

Tuliskan satu pemerhatian untuk eksperimen ini.


Rajah 6.2
Tulis satu pemerhatian daripada keputusan eksperimen ini.
___________________________________________________________
_________________________________________________________________ ___________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Rajah 2(a) dan 2(b) menunjukkan satu eksperimen untuk membandingkan D. Mengukur & Menggunakan Nomber
kereaktifan logam L dan lagam M dengan asid hidroklorik cair.
Latihan: Nyatakan panjang anak panah dalam kotak yang disediakan.

E. Penjadualan data dan melukis graf

1. Seorang pelajar telah menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji


takat didih bagi suatu larutan. Suhu larutan telah dicatat setiap 2
minit sehingga larutan itu mendidih. Jadual 1 menunjukkan
keputusan eksperimen tersebut.
Masa/ minit 0 2 4 6 8 10
Suhu/ °C 28 48 68 88 102 102
Jadual 3

a. Berdasarkan Jadual 3, lukiskan satu graf suhu melawan masa.


G. Mendefinisi Secara Operasi
Mendefinisikan konsep dengan menggambarkan apa yang mesti
dibuat dan apa yang perlu diperhatikan.

….……….. ialah sejenis ………… yang ditunjukkan oleh ………………

Apa yang Bahan/ proses/ Pemerhatian/


didefinisi tindak balas/ pembolehubah
larutan/ keadaan bergerak balas

Contoh: Nyatakan definisi secara operasi bagi kekonduksian elektrik.

 Kekonduksian elektrik ialah proses yang ditunjukkan oleh bacaan


ammeter.

b. Apakah hubungan antara larutan suhu dengan masa pada 6 minit Latihan:
yang pertama. 1. Eksperimen mengkaji kesan bendasing terhadap takat didih air suling.
Hubungan = Hipotesis Keputusan :
 semakin …MV (paksi-x)… semakin ….RV (paksi-y)… Bahan Takat didih / °C
Air suling 100
Jawapan: Semakin ______________ masa diambil, semakin
Air suling + garam biasa 104
______________ larutan suhu.

Pembolehubah Kata bandingan/ adjektif (a) Apakah definisi secara operasi bagi air suling?
Masa Lama / cepat ………………………………………………………………………………………………………………………
Panjang Panjang/ pendek ……………………………………………………………………………………………………………………..
Suhu Panas/ sejuk/ meningkat/ menurun
Ketinggian Tinggi/ pendek (b) Tuliskan satu inferens berdasarkan keputusan eksperimen itu.
………………………………………………………………………………………………………………………
Jarak Jauh/ dekat
F. Membuat Inferens
……………………………………………………………………………………………………………………… Cari & gariskan
H. Panduan Soalan Esei
Berupaya menggunakan pengalaman lalu atau data yang dikumpul key words !
untuk membuat kesimpulan dan menjelaskan situasi. Soalan 10 wajid menjawab!
Contoh: MV
1. Mengkaji pernyataan berikut:
Memberi sebab mengapa pemerhatian dari eksperimen itu terjadi.
Kanta cembung dengan ketebalan berbeza mempunyai
………( pemerhatian )…..…. kerana ……… ( sebab / bahan ) ………. panjang fokus yang berbeza.
RV
 Bacaan ammeter lebih tinggi kerana menggunakan leburan a. Cadangkan satu hipotesis untuk mengkaji pernyataan di atas. [1%]
plumbum (II) bromida yang mengkonduksikan elektrik.
b. Menggunakan dua kanta cembung yang berlainan ketebalan dan
radas lain, terangkan eksperimen untuk mengkaji hipotesis anda di (Nota: 2 % - menyediakan radas.
(a) berdasarkan kriteria berikut: 1% - mengulangi pembolehubah dimanipulasi.
i. Tujuan eksperimen [1%] 1% - menyatakan pemerhatian dicatat.)
ii. Kenalpasti pembolehubah [2%]
iii. Bahan dan radas [1%] Gambar rajah perlu dilabelkan
iv. Prosedur [4%]
v. Penjadualan data [1%]

Jawapan:
1. (a) Hipotesis:
 Semakin __________________________________,
(Kata banding) (MV)

semakin __________________________________. (1) Bahan dan radas disediakan seperti dalam rajah.
(Kata banding) (RV) (2) Satu kanta cembung nipis diletakkan di antara skrin dan objek jauh
dari luar tingkap.
(b) (i) Tujuan: (3) Skrin digerakkan sehingga imej tajam terbentuk padanya.
Untuk mengkaji kesan _(MV)________________ terhadap (4) Jarak di antara kanta dan skrin diukur.
_(RV)___________________________. (5) Pemerhatian direkod dalam jadual. Eksperimen diulangi dengan
menggunakan kanta cembung tebal.
(ii) Pembolehubah: Jawapan dari
 Dimanipulasi: _____________________________________
pemboleh (v) Penjadualan data:
 Bergerak balas:____________________________________
ubah (Pembolehubah dimanipulasi) (Pembolehubah bergerak balas)
 Dimalarkan: ______________________________________
Tebal
Nipis
(iii) Bahan dan radas:
(Salin semua bahan/radas yang diberikan dalam soalan
kemudian MESTI TAMBAH bahan/radas lain yang penting.)
 Dua kanta cembung dengan ketebalan yang berbeza,
_________________________________________________

(iv) Prosedur: