Sei sulla pagina 1di 3

Baby

Shark
Pinkfong
Koa Yu Xuan

       
                   
Arrangement

  42         
 = 115

 2              
4


                    

   
       
       
8
                                  


                                

16

      
       

                                

24

 
         

 

  
     
 

                                

32

     
                 
 

 

    
     


  
                                 

40

     
                 
 
 
         
   
    

                                
                     
48

         


        
       

 

     
       

                     

                     
 = 120
55
1. 2.

 
                         
    
 

              
         
     
 = 110
61

        
       
 

              
    

                         

68

       
             



    

                                 
               
 = 115
74

             


  
                
   

2
   
 
     
80


 
     
   

Potrebbero piacerti anche