Sei sulla pagina 1di 1

3a.";*a.

3ąe,ł(Ł
l?{}}ilfu ffi
ż5 Ęću,xc§es Rcert-B&.EatiqExes I

pour FLUTE ffij


revue et corrigĆe par i

, HF:F'ICritr Ernesto XÓFrr-nn


Sur la BaIangoire Op. 66 ffi
The Srvi ng Auf der Sc}rauke]
l

},"ioderaro ffi
/'---> -'-1-ł -------->
u}) ,>, ,, ffi
poco a poco rovivar"do, iI tempo
__,=-,=-...----=t\
*> ------_.=-..\
.''rl^_ł, r*
ffi'
-*--, k,
a'----.
.__-------------_ ---:---_> ffi
ffi

Bl
z':-----':
@
-|, p scherzando
ffi
/-'.--\ zl

F
s
p
------; f - ).=_- /===._-=- .ż1.._--
ffi

J
dim,nucnda e ralL.
s B
Tm: drtiu Ń rur tfu NK
t@k ry<fu6 ,,e @§d
--._,l,,,.,lćrlĘur l
ukrm(l.Ąń u,t:M, r.- -. ąaq*4]1r-ir
Ą.&
MGdt
ą tulnń e c.* l@

Ń
q",r
_- , - ]:i],Jer. Paris
=---

Cdk plB
c.
ń, L lyry. - -j, Ąl d M Ll, B Fd- & &,r
1tr 1468 B Tąw.rĄ(a , ,,- g^i_, , Ęr 6 Au,o

&

Potrebbero piacerti anche