Sei sulla pagina 1di 4

Tucidide Proemio pagina 578

Tucidide d’Atene descrisse la guerra tra Peloponnesi e


[1,1] Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ
Ateniesi, come combattevano fra loro, cominciando subito dai primi sintomi e
Ἀθηναίων, ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους, ἀρξάμενος εὐθὺς καθισταμένου καὶ
previde sarebbe stata grande e più notevole delle precedenti, determinandolo
ἐλπίσας μέγαν τε ἔσεσθαι καὶ ἀξιολογώτατον τῶν προγεγενημένων, τεκμαιρόμενος
poiché entrambi erano al culmine rispetto ad essa della preparazione militare e
ὅτι ἀκμάζοντές τε ᾖσαν ἐς αὐτὸν ἀμφότεροι παρασκευῇ τῇ πάσῃ καὶ τὸ ἄλλο
vedendo altri greci unirsi a ciascuna parte, alcuni subito, altri ci stavano pensando
Ἑλληνικὸν ὁρῶν ξυνιστάμενον πρὸς ἑκατέρους, τὸ μὲν εὐθύς, τὸ δὲ καὶ διανοούμενον.
Infatti questo fu il più grande sconvolgimento tra i Greci e tra una parte dei barbari,
[2] Kίνησις γὰρ αὕτη μεγίστη δὴ τοῖς Ἕλλησιν ἐγένετο καὶ μέρει τινὶ τῶν βαρβάρων,
e per così dire nella maggiorparte dell'umanità. Infatti gli avvenimenti precendenti e
ὡς δὲ εἰπεῖν καὶ ἐπὶ πλεῖστον ἀνθρώπων.[3]Tὰ γὰρ πρὸ αὐτῶν καὶ τὰ ἔτι παλαίτερα

Cambio pagina

quelli ancora più antichi è impossibile conoscerli chiaramente passato molto tempo,
σαφῶς μὲν εὑρεῖν διὰ χρόνου πλῆθος ἀδύνατα ἦν, ἐκ δὲ τεκμηρίων ὧν ἐπὶ
(tuttavia>de) dagli indizi dei quali, per aver indagato moltissimo(causa)posso fidarmi
μακρότατον σκοποῦντί μοι πιστεῦσαι ξυμβαίνει οὐ μεγάλα νομίζω γενέσθαι οὔτε
non ritengo ci siano state cose importanti né riguardo le guerre né le altre cose.
κατὰ τοὺς πολέμους οὔτε ἐς τὰ ἄλλα.

Proemio Erodoto pagina 508

Questa (è) l'esposizione delle ricerche di Erodoto di Turi, affinché gli avvenimenti umani non
Ἡροδότου Θουρίου ἱστορίης ἀπόδεξις ἥδε, ὡς μήτε τὰ γενόμενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ
caddano nell'oblio con il tempo, le imprese grandi e meravigliose compiute da Greci
χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, μήτε ἔργα μεγάλα τε καὶ θωμαστά, τὰ μὲν Ἕλλησι, τὰ δὲ
e barbari non rimangano senza gloria, ma anche (cerca) la ragione per la quale
βαρβάροισι ἀποδεχθέντα, ἀκλέα γένηται, τά τε ἄλλα καὶ δι' ἣν αἰτίην ἐπολέμησαν
combattevano tra loro
ἀλλήλοισι.
Metodo dello storico pagina 590-593

Tali (sono) i fatti dell'antichità scoperti, sebbene è difficile credere a tutti gli indizi in fila.
[20,1]Τὰ μὲν οὖν παλαιὰ τοιαῦτα ηὗρον, χαλεπὰ ὄντα παντὶ ἑξῆς τεκμηρίῳ πιστεῦσαι
Infatti gli uomini le tradizioni degli eventi passati, anche se riguarda la loro nazione,
Oἱ γὰρ ἄνθρωποι τὰς ἀκοὰς τῶν προγεγενημένων, καὶ ἢν ἐπιχώρια σφίσιν ᾖ, ὁμοίως
accettano egualmente a vicenda senza esame critico. La maggioranza degli Ateniesi appunto
ἀβασανίστως παρ' ἀλλήλων δέχονται. [2] Ἀθηναίων γοῦν τὸ πλῆθος Ἵππαρχον
crede che Ipparco fosse tiranno quando fu ucciso da Armodio e Arisgtogene, e non sa che
οἴονται ὑφ'Ἁρμοδίου καὶ Ἀριστογείτονος τύραννον ὄντα ἀποθανεῖν, καὶ οὐκ ἴσασιν ὅτι
governava Ippia essendo il più vecchio dei figli di Pisistrato, Ipparco e Tessalo erano suoi
Ἱππίας μὲν πρεσβύτατος ὢν ἦρχε τῶν Πεισιστράτου υἱέων, Ἵππαρχος δὲ καὶ Θεσσαλὸς
fratelli, ma Armodio e Aristogitone sospettando che qualcuno quel giorno e sul momento
ἀδελφοὶ ἦσαν αὐτοῦ, ὑποτοπήσαντες δέ τι ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ παραχρῆμα Ἁρμόδιος
tra i suoi complici avesse menzionato a Ippia si tenerono lontano poiché era preavvisato,
καὶ Ἀριστογείτων ἐκ τῶν ξυνειδότων σφίσιν Ἱππίᾳ μεμηνῦσθαι τοῦ μὲν ἀπέσχοντο
ma poiché volevano ,prima di essere arrestati, correre pericolo facendo qualcosa,
ὡς προειδότος, βουλόμενοι δὲ πρὶν ξυλληφθῆναι δράσαντές τι καὶ κινδυνεῦσαι, τῷ
imbattendosi in Ipparco vicino al cosiddetto Leocorio mentre ordinava la processione
Ἱππάρχῳ περιτυχόντες περὶ τὸ Λεωκόρειον καλούμενον τὴν Παναθηναϊκὴν πομπὴν
Panatenaica lo uccisero. E tuttavia essendoci (ci son) molti altri fatti sia attuali sia col tempo
διακοσμοῦντι ἀπέκτειναν. [3] Pολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἔτι καὶ νῦν ὄντα καὶ οὐ χρόνῳ
non dimenticati anche altri greci non conoscono bene, ad esempio che ai re Macedemoni
ἀμνηστούμενα καὶ οἱ ἄλλοι Ἕλληνες οὐκ ὀρθῶς οἴονται, ὥσπερ τούς τε Λακεδαιμονίων
Cambio pagina
non spetti un voto ciascuno, ma due, e che la compagnia di Pitane sia presso loro
βασιλέας μὴ μιᾷ ψήφῳ προστίθεσθαι ἑκάτερον, ἀλλὰ δυοῖν, καὶ τὸν Πιτανάτην λόχον
che non è mai esistita per nulla. Così la ricerca della verità è fatica per molti
αὐτοῖς εἶναι, ὃς οὐδ' ἐγένετο πώποτε. Oὕτως ἀταλαίπωρος τοῖς πολλοῖς ἡ ζήτησις τῆς
e si rivolgono maggiormente a visioni pronte. Grazie agli indizi trovati tuttavia
ἀληθείας, καὶ ἐπ τὰ ἑτοῖμα μᾶλλον τρέπονται. [21,1]Eκ δὲ τῶν εἰρημένων τεκμηρίων
potendo ritenere tali fatti che accadevano così non si sbaglierà moltissimo, e non credendo
ὅμως τοιαῦτα ἄν τις νομίζων μάλιστα ἃ διῆλθον οὐχ ἁμαρτάνοι, καὶ οὔτε ὡς ποιηταὶ
di più a ciò che i poeti avevano cantato intorno a essi adornandoli con belle parole, né ai
ὑμνήκασι περὶ αὐτῶν ἐπὶ τὸ μεῖζον κοσμοῦντες μᾶλλον πιστεύων, οὔτε ὡς λογογράφοι
logografi che hanno scritto più per attirare ascolto che per la verità, essendo non provabili
ξυνέθεσαν ἐπὶ τὸ προσαγωγότερον τῇ ἀκροάσει ἢ ἀληθέστερον, ὄντα ἀνεξέλεγκτα
e la maggior parte di loro col tempo passati a leggenda in quanto incredibili, considerando
καὶ τὰ πολλὰ ὑπὸ χρόνου αὐτῶν ἀπίστως ἐπὶ τὸ μυθῶδες ἐκνενικηκότα, ηὑρῆσθαι δὲ
ciò che trovai ,basato su indicazioni più chiare, essere attendibile (bastare) anche se antico.
ἡγησάμενος ἐκ τῶν ἐπιφανεστάτων σημείων ὡς παλαιὰ εἶναι ἀποχρώντως.[2] Kαὶ
E questa guerra, sebbene gli uomini mentre fanno la guerra giudichino quella in corso sempr
ὁ πόλεμος οὗτος, καίπερ τῶν ἀνθρώπων ἐν ᾧ μὲν ἂν πολεμῶσι τὸν παρόντα αἰεὶ
la più grande, ma quando è finita ammirano di più gli avvenimenti passati, a chi lo esamini
μέγιστον κρινόντων, παυσαμένων δὲ τὰ ἀρχαῖα μᾶλλον θαυμαζόντων, ἀπ' αὐτῶν τῶν
in conseguenza dei fatti stessi apparirà tuttavia maggiore di quelle venute prima.
ἔργων σκοποῦσι δηλώσει ὅμως μείζων γεγενημένος αὐτῶν.
E riguardo ogni (oratore) disse con un discorso sia quando stavano per entrare in guerra sia
[22,1] Καὶ ὅσα μὲν λόγῳ εἶπον ἕκαστοι ἢ μέλλοντες πολεμήσειν ἢ ἐν αὐτῷ ἤδη ὄντες,
nel corso di essa, era difficile ricordare l'esattezza stessa delle cose dette per me di cui
χαλεπὸν τὴν ἀκρίβειαν αὐτὴν τῶν λεχθέντων διαμνημονεῦσαι ἦν ἐμοί τε ὧν αὐτὸς
non solo io stesso sentì ma anche per loro le esponevano a me da qualche altra fonte; ma come mi sembrava
ἤκουσα καὶ τοῖς ἄλλοθέν ποθεν ἐμοὶ ἀπαγγέλλουσιν· ὡς δ' ἂν ἐδόκουν ἐμοὶ ἕκαστοι
che ciascuno per ogni(lett.sempre) situazione che si presenta diceva le cose più appropriate, tenendomi il più
περὶ τῶν αἰεὶ παρόντων τὰ δέοντα μάλιστ' εἰπεῖν, ἐχομένῳ ὅτι ἐγγύτατα τῆς ξυμπάσης
possibile vicino al senso generale delle cose veramente dette, così è raccontato. I fatti avvenuti durante la
γνώμης τῶν ἀληθῶς λεχθέντων, οὕτως εἴρηται. [2] Tὰ δ' ἔργα τῶν πραχθέντων ἐν τῷ
guerra non osai scriverli informato da chi era lì per caso, né come sembrava a me,
πολέμῳ οὐκ ἐκ τοῦ παρατυχόντος πυνθανόμενος ἠξίωσα γράφειν, οὐδ' ὡς ἐμοὶ ἐδόκει,
ma quelli a cui io stesso ero presente e per gli altri con quanta precisione possibile su ciascuno
ἀλλ' οἷς τε αὐτὸς παρῆν καὶ παρὰ τῶν ἄλλων ὅσον δυνατὸν ἀκριβείᾳ περὶ ἑκάστου
ho indagato nei dettagli. Sono stati trovati con fatica, poiché le persone presenti a ogni
ἐπεξελθών. [3] Eπιπόνως δὲ ηὑρίσκετο, διότι οἱ παρόντες τοῖς ἔργοις ἑκάστοις οὐ
fatto non dicevano stesse cose riguardo stessi avvenimenti, ma poiché avevano simpatia per l'una o l'altra o secondo memoria.
ταὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν ἔλεγον, ἀλλ' ὡς ἑκατέρων τις εὐνοίας ἢ μνήμης ἔχοι.
E forse il “non favoloso” di quelli risulterà meno attraente all'ascolto; ma se quanti
[4] Kαὶ ἐς μὲν ἀκρόασιν ἴσως τὸ μὴ μυθῶδες αὐτῶν ἀτερπέστερον φανεῖται· ὅσοι δὲ
vorranno vedere la verità delle vicende passate e quelle che potrebbero essere di nuovo
βουλήσονται τῶν τε γενομένων τὸ σαφὲς σκοπεῖν καὶ τῶν μελλόντων ποτὲ αὖθις κατὰ
un giorno secondo la natura umana e assai simili, potranno giudicare abbastanza utili
τὸ ἀνθρώπινον τοιούτων καὶ παραπλησίων ἔσεσθαι, ὠφέλιμα κρίνειν αὐτὰ ἀρκούντως
queste. E' composta come un possesso per sempre invece di un pezzo da competizione da ascoltare sul momento
ἕξει. Kτῆμά τε ἐς αἰεὶ μᾶλλον ἢ ἀγώνισμα ἐς τὸ παραχρῆμα ἀκούειν ξύγκειται.
Dei fatti precedenti il più grande è stato fatto la guerra Persiana, e tuttavia questa
[23,1] Τῶν δὲ πρότερον ἔργων μέγιστον ἐπράχθη τὸ Μηδικόν, καὶ τοῦτο ὅμως
con due battaglie navali e terresti ha avuto giudizio rapido, invece la lunghezza di
δυοῖν ναυμαχίαιν καὶ πεζομαχίαιν ταχεῖαν τὴν κρίσιν ἔσχεν. τούτου δὲ τοῦ πολέμου
questa guerra è molto aumentata, avvenne che vi furono disgrazie durante essa per la Grecia
μῆκός τε μέγα προύβη, παθήματά τε ξυνηνέχθη γενέσθαι ἐν αὐτῷ τῇ Ἑλλάδι οἷα οὐχ
quante altre(sono state)non nello stesso tempo. Né infatti tante città prese sono spopolate,
ἕτερα ἐν ἴσῳ χρόνῳ.[2]Oὔτε γὰρ πόλεις τοσαίδε ληφθεῖσαι ἠρημώθησαν, αἱ μὲν ὑπὸ
sia da barbari, sia dal far guerra tra di loro (ci sono alcune anche gli abitanti cambiarono
βαρβάρων, αἱ δ' ὑπὸ σφῶν αὐτῶν ἀντιπολεμούντων (εἰσὶ δ' αἳ καὶ οἰκήτορας μετέβαλον
una volta prese), né tante fughe di uomini e strage, sia a causa della guerra stessa,
ἁλισκόμεναι), οὔτε φυγαὶ τοσαίδε ἀνθρώπων καὶ φόνος, ὁ μὲν κατ' αὐτὸν τὸν πόλεμον,
sia per la lotta civile. E le cose prima dette a voce, confermate più raramente coi fatti
ὁ δὲ διὰ τὸ στασιάζειν.[3] Tά τε πρότερον ἀκοῇ μὲν λεγόμενα, ἔργῳ δὲ σπανιώτερον
non sono incredibili, riguardo ai terremoti, che la più vasta parte di terra e più
βεβαιούμενα οὐκ ἄπιστα κατέστη, σεισμῶν τε πέρι, οἳ ἐπὶ πλεῖστον ἅμα μέρος γῆς καὶ
violenti essi stessi colpirono, eclissi di sole, che più spesso rispetto a quelle prima
ἰσχυρότατοι οἱ αὐτοὶ ἐπέσχον, ἡλίου τε ἐκλείψεις, αἳ πυκνότεραι παρὰ τὰ ἐκ τοῦ πρὶν
ricordate si verificarono, siccità erano presso queste più grandi e da queste stesse
χρόνου μνημονευόμενα ξυνέβησαν, αὐχμοί τε ἔστι παρ' οἷς μεγάλοι καὶ ἀπ' αὐτῶν
anche carestie e soprattutto(non per nulla)l'epidemia di peste che distrusse e uccise una parte (di popolazione);
καὶ λιμοὶ καὶ ἡ οὐχ ἥκιστα βλάψασα καὶ μέρος τι φθείρασα ἡ λοιμώδης νόσος· ταῦτα
Tutte queste infatti colpirono insieme con questa guerra. Cominciarono questa gli
γὰρ πάντα μετὰ τοῦδε τοῦ πολέμου ἅμα ξυνεπέθετο.[4] 'Hρξαντο δὲ αὐτοῦ Ἀθηναῖοι

Cambio pagina

Ateniesi e gli Spartani rompendo il trattato dei 30 anni che è nato per loro durante la
καὶ Πελοποννήσιοι λύσαντες τὰς τριακοντούτεις σπονδὰς αἳ αὐτοῖς ἐγένοντο μετὰ
la presa dell'Eubea. Perché lo sciolsero, ho narrato prima le cause e i disaccordi,
Εὐβοίας ἅλωσιν.[5]Dιότι δ' ἔλυσαν, τὰς αἰτίας προύγραψα πρῶτον καὶ τὰς διαφοράς,
affinché qualcuno non si chieda(ott.)mai perché(otou=outinos)tale guerra ci fu. Infatti
τοῦ μή τινα ζητῆσαί ποτε ἐξ ὅτου τοσοῦτος πόλεμος τοῖς Ἕλλησι κατέστη.[6] Tὴν
però la causa più vera, meno apparente con le parole, ritengo (sia) gli Ateniesi
μὲν γὰρ ἀληθεστάτην πρόφασιν, ἀφανεστάτην δὲ λόγῳ, τοὺς Ἀθηναίους ἡγοῦμαι
diventando grandi e infondendo paura ai Lacedemoni li costrinsero a fare la guerra;
μεγάλους γιγνομένους καὶ φόβον παρέχοντας τοῖς Λακεδαιμονίοις ἀναγκάσαι ἐς τὸ
ma le cause dette apertamente di ciascuno dei due erano queste, per i quali sciogliendo
πολεμεῖν· αἱ δ' ἐς τὸ φανερὸν λεγόμεναι αἰτίαι αἵδ' ἦσαν ἑκατέρων, ἀφ' ὧν λύσαντες
il trattato entrarono in guerra.
τὰς σπονδὰς ἐς τὸν πόλεμον κατέστησαν.

Potrebbero piacerti anche