Sei sulla pagina 1di 176

ÓÄÊ 811.161.1(075.

3)
Ï54

Ðåêîìåíäîâàíî Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Óêðàèíû

Èçäàíî çà ñ÷åò ãîñóäàðñòâåííûõ ñðåäñòâ. Ïðîäàæà çàïðåùåíà

 ïîäáîðå äèäàêòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ è èõ àïðîáàöèè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå


Æ. Ô. Øàòêîâñêàÿ, ó÷èòåëü âûñøåé êàòåãîðèè ñïåöèàëèçèðîâàííîé îáùå-
îáðàçîâàòåëüíîé øêîëû ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ
І–ІІІ ñòóïåíåé № 1 èì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêî ã. Áåðäè÷åâà Æèòîìèðñêîé îáëàñòè;
Î. Â. Äðåáåçãèíà, ó÷èòåëü âûñøåé êàòåãîðèè îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû
I–III ñòóïåíåé № 12 ã. Áåðäè÷åâà Æèòîìèðñêîé îáëàñòè.

Ïîëÿêîâà Ò.Ì.
Ï54 Ðîñіéñüêà ìîâà (3-é ðіê íàâ÷àííÿ) = Ðóññêèé ÿçûê
(3-é ãîä îáó÷.) : ó÷åá. äëÿ 7-ãî êë. çàâåäåíèé îáù. ñðåä.
îáðàçîâàíèÿ / Òàòüÿíà Ïîëÿêîâà, Åëåíà Ñàìîíîâà,
Àëëà Ïðèéìàê. – 2-å èçä., ïåðåðàá. – Êèåâ : Ãåíåçà,
2020. – 176 ñ. : èë.
ISBN 978-966-11-1103-4.
ÓÄÊ 811.161.1(075.3)

© Ïîëÿêîâà Ò.Ì., Ñàìîíîâà Å.È.,


Ïðèéìàê À.Í., 2016
© Èçäàòåëüñòâî «Ãåíåçà», îðèãèíàë-
ìàêåò, 2016
© Ïîëÿêîâà Ò.Ì., Ñàìîíîâà Å.È.,
Ïðèéìàê À.Í., 2020, 2-å èçä.,
ISBN 978-966-11-1103-4
978 966 11 1103 4 ïåðåðàá., 2020
ÄÎÐÎÃÈÅ ÑÅÌÈÊËÀÑÑÍÈÊÈ È ÑÅÌÈÊËÀÑÑÍÈÖÛ!

 ýòîì ãîäó âû ïðîäîëæèòå èçó÷åíèå ðóññêîãî ÿçûêà: óãëóáèòå çíàíèÿ î


åãî ëåêñè÷åñêèõ îñîáåííîñòÿõ, î ÷àñòÿõ ðå÷è, ïðîñòîì ïðåäëîæåíèè, ïðàâè-
ëàõ íàïèñàíèÿ ñëîâ è ðàññòàíîâêè çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ; ðàñøèðèòå ñâåäåíèÿ î
âèäàõ ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè (àóäèðîâàíèè, ãîâîðåíèè, ÷òåíèè è ïèñüìå). Òàê
âû ïîâûñèòå ñâîþ ãðàìîòíîñòü, êóëüòóðó ïèñüìåííîé è óñòíîé ðå÷è. Âåäü íå
ñåêðåò, ÷òî êëþ÷åâîé êîìïåòåíöèåé â ñîâðåìåííîì ìèðå ÿâëÿþòñÿ êîììóíè-
êàòèâíûå ñïîñîáíîñòè, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ðàçâèâàòü ýìîöèîíàëüíûé èíòåë-
ëåêò, àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ è ñïîñîáíîñòü ñàìîðåàëèçîâûâàòüñÿ. Ýòè
êà÷åñòâà íåîáõîäèìû äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ óñïåøíîé ëè÷íîñòè, ñïîñîáíîé
âûñòðàèâàòü ýôôåêòèâíîå îáùåíèå.
Íàäååìñÿ, âû ñ èíòåðåñîì è òâîð÷åñêè ïîäîéäёòå ê èçó÷åíèþ êàæäîé
ÿçûêîâîé è ðå÷åâîé òåìû, óçíàåòå ìíîãî íîâîãî, íàó÷èòåñü îöåíèâàòü ñâîè
çíàíèÿ è óìåíèÿ, êîììåíòèðîâàòü îòâåòû îäíîêëàññíèêîâ, óêàçûâàÿ
äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè âûñêàçûâàíèé, à òàêæå äåëàòü ñàìîñòîÿòåëüíûå
âûâîäû. Âûïîëíÿÿ çàäàíèÿ, äàííûå â ó÷åáíèêå, âû ñìîæåòå íàó÷èòüñÿ óñòíî
è ïèñüìåííî âûðàæàòü ñâîè ìûñëè, ÷óâñòâà, âçãëÿäû, à òàêæå òîëêîâàòü
ïîíÿòèÿ, ñîáûòèÿ, ôàêòû. Âû ñìîæåòå âûðàáîòàòü ñïîñîáíîñòü ðåàãèðîâàòü
ÿçûêîâûìè ñðåäñòâàìè íà ðÿä ñîöèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ ÿâëåíèé – â ó÷ёáå,
äîìà, â ñâîáîäíîå âðåìÿ è ïð.
 7-ì êëàññå âû ïðîäîëæèòå ðàáîòàòü ñ óæå èçâåñòíûìè ðóáðèêàìè
«Ðå÷åâàÿ ðàçìèíêà», «Äëÿ ëþáîçíàòåëüíûõ», «Çàíèìàòåëüíî î ÿçûêå»,
«Ðàáîòà â ïàðàõ (ãðóïïàõ)» è äðóãèìè. Â ðóáðèêå «Çàäàíèå íà âûáîð» âû
ñìîæåòå âûáðàòü çàäàíèå ïî ñâîèì ñèëàì. Ïðîêîíòðîëèðîâàòü ñåáÿ âàì
ïîìîãóò âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ñàìîïðîâåðêè, ïðåäëîæåííûå â êîíöå êàæäîé
òåìû.
Íàäååìñÿ, âû ìíîãîå çàõîòèòå óçíàòü, à çíà÷èò – áóäåòå ìíîãîå óìåòü!
Àâòîðû

ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß:

– ðå÷åâàÿ ðàçìèíêà – ïðîâåðüòå ñåáÿ

– ñîäåðæèòñÿ òåîðèÿ – äîìàøíåå çàäàíèå (íà âûáîð)

– äîïîëíèòåëüíîå çàäàíèå – äëÿ ëþáîçíàòåëüíûõ

– çàíèìàòåëüíî î ÿçûêå – ðàáîòà â ñåòè Èíòåðíåò

Ñ à ì î î ö å í ê à:
– ß ïîñòàðàëñÿ (ïîñòàðàëàñü)! Ïîýòîìó óñâîèë (óñâîèëà) ïðàâèëà è
ñìîã (ñìîãëà) ïðèìåíèòü èõ íà ïðàêòèêå âî âðåìÿ âûïîëíåíèÿ óïðàæ-
íåíèé, òâîð÷åñêèõ çàäàíèé.
– ß ïðèëîæèë (ïðèëîæèëà) óñèëèÿ è ïîíÿë (ïîíÿëà) íà óðîêå îñíîâ-
íîå, ñìîã (ñìîãëà) ñàìîñòîÿòåëüíî âûïîëíèòü áîëüøóþ ÷àñòü çàäàíèé.
– ß íå ñîâñåì ïîíÿë (ïîíÿëà) ó÷åáíûé ìàòåðèàë, ïîýòîìó ìíå áûëî
ñëîæíî ñàìîñòîÿòåëüíî âûïîëíèòü çàäàíèÿ. Íî ÿ ïîïðîáóþ ðàçî-
áðàòüñÿ äîìà. Åñëè áóäåò òðóäíî, òî ïîïðîøó ïîìîùè ó ó÷èòåëÿ èëè
òîâàðèùåé. Óâåðåí (óâåðåíà): ÿ ñìîãó è ñóìåþ!
3
Ðàçëè÷åíèå íà ñëóõ èçâåñòíîé è íîâîé èíôîðìàöèè.
Ñîñòàâëåíèå ïëàíà ïðîñëóøàííîãî òåêñòà

Тема речевого общения: «Правда».


1. Ïðî÷èòàéòå. Çàïèøèòå çíà÷åíèå ñëîâà ïðàâäà. ×òî, ïî-âàøåìó, îçíà÷àåò
ãîâîðèòü ïðàâäó?
Ïðàâäà – òî, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè.
×òî íîâîãî âû óçíàëè èç âûñêàçûâàíèÿ? Ãäå íàõîäèòñÿ íîâàÿ èíôîðìàöèÿ – â
ïåðâîé ÷àñòè ïðåäëîæåíèÿ èëè âî âòîðîé?
2. Ïðî÷èòàéòå ïðåäëîæåíèÿ èç ëåâîé êîëîíêè. Ìîæíî ëè óòâåðæäàòü, ÷òî ïðè
ñîñòàâëåíèè âòîðîãî ïðåäëîæåíèÿ ó÷èòûâàåòñÿ åãî òåñíàÿ ñìûñëîâàÿ ñâÿçü ñ ïðå-
äûäóùèì ïðåäëîæåíèåì? Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî â ïåðâîé ÷àñòè âòîðîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ ñîäåðæèòñÿ óæå èçâåñòíàÿ èíôîðìàöèÿ èç ïðåäûäóùåãî ïðåäëîæåíèÿ, à
âî âòîðîé – òî, ðàäè ÷åãî îíî ñîçäàёòñÿ, – íîâàÿ èíôîðìàöèÿ.
Ãèìíàçèÿ ÿâëÿåòñÿ ñàìûì Îêîëî äâóõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê ñåé÷àñ
êðóïíûì ó÷åáíûì çàâåäåíè- îáó÷àåòñÿ â íàøåé ãèìíàçèè.
åì â íàøåì ãîðîäå.  íåé ñåé-  íàøåé ãèìíàçèè ñåé÷àñ îáó÷àåò-
÷àñ îáó÷àåòñÿ îêîëî äâóõ ñÿ îêîëî äâóõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Ó÷èòûâàÿ, ÷òî íîâàÿ èíôîðìàöèÿ ÷àùå ñîäåðæèòñÿ â êîíöå ïðåäëîæåíèÿ,
óêàæèòå èçâåñòíîå è íîâîå â ïðåäëîæåíèÿõ èç ïðàâîé êîëîíêè. Ìîæíî ëè
óòâåðæäàòü, ÷òî ïîðÿäîê ñëîâ â ïðåäëîæåíèè ïîìîãàåò âûäåëèòü íîâóþ èí-
ôîðìàöèþ â âûñêàçûâàíèè?
Êàêîå èç ïðåäëîæåíèé ïðàâîé êîëîíêè ñèíîíèìè÷íî âòîðîìó ïðåäëîæåíèþ
èç ëåâîé êîëîíêè ïî ïðåäñòàâëåííîé íîâîé èíôîðìàöèè? Àðãóìåíòèðóéòå
ñâîé îòâåò.

 ïðåäëîæåíèè äëÿ ñìûñëîâîãî âûäåëåíèÿ ñ ïîìîùüþ èíòîíàöèè


êàêîãî-ëèáî ñëîâà èëè ñëîâîñî÷åòàíèÿ, íåñóùåãî íîâóþ èíôîðìàöèþ,
èñïîëüçóåòñÿ ëîãè÷åñêîå óäàðåíèå (óêð. ëîãі÷íèé íàãîëîñ). Íàïðèìåð,
ôðàçó Âàñÿ ïðèëåòàåò çàâòðà ìîæíî ïðî÷èòàòü ïî-ðàçíîìó, â
çàâèñèìîñòè îò òîãî, ÷òî èìåííî íåîáõîäèìî ñîîáùèòü: Çàâòðà
ïðèëåòàåò Âàñÿ (à íå Êîëÿ). Âàñÿ ïðèëåòàåò çàâòðà (à íå ñåãîäíÿ).
Âàñÿ çàâòðà ïðèëåòàåò (à íå ïðèåäåò ïîåçäîì). Äðóãàÿ ÷àñòü äàííûõ
ïðåäëîæåíèé ñîäåðæèò óæå èçâåñòíîå, èñõîäíîå.
Âûäåëåíèå â âûñêàçûâàíèè íîâîé èíôîðìàöèè ïðè ïîìîùè
ëîãè÷åñêîãî óäàðåíèÿ è ïîðÿäêà ñëîâ õàðàêòåðíî äëÿ ðàçãîâîðíîãî è
õóäîæåñòâåííîãî ñòèëåé ðå÷è.

3. Ïðî÷èòàéòå òåêñòû. Ðàññòàâüòå ëîãè÷åñêîå óäàðåíèå â âûäåëåííûõ êóðñè-


âîì ïðåäëîæåíèÿõ èëè èõ ÷àñòÿõ.
1. Îñåíü... Ñóõèå ëèñòüÿ ìåäëåííî ïàäàþò íà çåìëþ. Ñêîðî îíà ïîêðî-
åòñÿ ñïëîøíûì ðàçíîöâåòíûì êîâðîì. 2. Îñåíü... Ìåäëåííî ïàäàþò íà
çåìëþ ñóõèå ëèñòüÿ. Îíè êàê áóäòî íå õîòÿò ðàññòàâàòüñÿ ñ äåðåâîì.
3. Îñåíü... Íà çåìëþ ìåäëåííî ïàäàþò ñóõèå ëèñòüÿ, à ê íåáó ïîäíèìà-
åòñÿ äûì êîñòðîâ (Ä.
( Ðîçåíòàëü).
Ìåíÿåòñÿ ëè îáùèé ñìûñë òåêñòà îò ïîðÿäêà ñëîâ â âûäåëåííûõ êóðñèâîì
ïðåäëîæåíèÿõ èëè èõ ÷àñòÿõ? Êàêóþ èíôîðìàöèþ õî÷åò äîíåñòè àâòîð â
êàæäîì èç âûñêàçûâàíèé?

4
Ïðî÷èòàéòå ïîñëåäíþþ ÷àñòü êàæäîãî òåêñòà. Êàêàÿ èíôîðìàöèÿ â íåé ÿâëÿ-
åòñÿ óæå èçâåñòíîé, à êàêàÿ – íîâîé?

4. Îáðàòèòå âíèìàíèå!  îòâåòíûõ ðåïëèêàõ äèàëîãà ÷àñòî ïðåäñòàâëåíî


òîëüêî íîâîå è íå ïîâòîðÿåòñÿ óæå èçâåñòíîå èç íà÷àëüíûõ ðåïëèê.
Íàéäèòå â äèàëîãå îòâåòû, â êîòîðûõ ïåðåäàёòñÿ òîëüêî íîâàÿ èíôîðìàöèÿ.
– Êàê òåáÿ çîâóò? – ñïðîñèë ó÷èòåëü íîâóþ ó÷åíèöó.
– Òêà÷åíêî Îëÿ.
– Îòêóäà òû ê íàì ïðèáûëà?
– Èç ãèìíàçèè № 2.
– Òû èçó÷àëà ðóññêèé ÿçûê?
– Èçó÷àëà.

5. Ïîÿñíèòå óñòîé÷èâîå ñî÷åòàíèå ñëîâ, ÿâëÿþùååñÿ çàãîëîâêîì. Ïîïðîáóéòå


ïðåäïîëîæèòü, î ÷ёì ìîæåò èäòè ðå÷ü â òåêñòå. Ïðîñëóøàéòå òåêñò.

ÏÀÐÀ ÏÓÑÒßÊÎÂ
Êàê òîëüêî ó÷åáíûé ãîä êîí÷èëñÿ, âåñü êëàññ âî äâîðå ñîáðàëñÿ.
Îáñóæäàëè, ÷òî áóäóò ëåòîì äåëàòü. Âñå ðàçíîå ãîâîðèëè. À Âîëîäÿ ñêà-
çàë:
– Äàâàéòå Àííå Ïåòðîâíå ïèñüìà íàïèøåì. Ãäå êòî
áóäåò, îòòóäà íàïèøåò. Î òîì, ÷òî óâèäåë ëåòîì. Êàê ïðî- îòòóäà
âёë âðåìÿ. ïðàâèëüíî
Âñå çàêðè÷àëè: âîâñþ
– Ïðàâèëüíî! Ïðàâèëüíî! õîçÿåâà
Íà òîì è ïîðåøèëè.
Ðàçúåõàëèñü âñå êòî êóäà. Êëèì â äåðåâíþ ïîåõàë. Îí òàì ñðàçó ïèñü-
ìî íàïèñàë – ïÿòü ñòðàíèö.
«ß â äåðåâíå ñïàñàë òîíóùèõ. Îíè âñå îñòàëèñü äîâîëüíû. Îäèí ñïà-
ñёííûé ìíå ñêàçàë: “Åñëè á íå òû, ÿ áû óòîíóë”. À ÿ åìó ñêàçàë: “Äëÿ
ìåíÿ ýòî ïàðà ïóñòÿêîâ”. ß ñïàñ ÷åëîâåê ïÿòüäåñÿò èëè ñòî. Äàæå, ìîæåò
áûòü, áîëüøå. À ïîñëå îíè ïåðåñòàëè òîíóòü, è ñïàñàòü ñòàëî íåêîãî.
Òîãäà ÿ óâèäåë ëîïíóâøèé ðåëüñ. È îñòàíîâèë öåëûé ïîåçä. Ëþäè
âûáåæàëè èç âàãîíîâ. Îíè îáíèìàëè ìåíÿ è õâàëèëè. À ìíîãèå öåëîâàëè.
Ìíîãèå ïðîñèëè ìîé àäðåñ è äàëè ñâîè àäðåñà. Ìíîãèå ìíå ïðåäëàãàëè
ïîäàðêè, íî ÿ ñêàçàë: “Òîëüêî, ïðîøó âàñ, áåç ýòîãî”. Ìíîãèå ìåíÿ ôîòî-
ãðàôèðîâàëè.
Ïîòîì ÿ óâèäåë ãîðÿùèé äîì. Îí ãîðåë âîâñþ. À äûìó áûëî ñêîëüêî
óãîäíî. “Âïåðёä! – ñêàçàë ÿ ñàì ñåáå. – Íåïðåìåííî òàì êòî-íèáóäü åñòü!”.
Êðóãîì ìåíÿ ïàäàëè áàëêè. ß ðûñêàë ïî âñåìó äîìó. Íî íèêîãî, êðîìå
êîøêè, òàì íå áûëî. ß âûáåæàë ñ êîøêîé íà óëèöó. Õîçÿåâà äîìà áûëè
òóò. Â ðóêàõ îíè äåðæàëè àðáóçû. “Ñïàñèáî çà Ìóðêó”, – ñêàçàëè îíè.
Îíè äàëè ìíå îäèí àðáóç. Ïîòîì âñå òóøèëè äîì…
Ïîòîì ÿ óâèäåë ñòàðóøêó. Îíà ïåðåõîäèëà óëèöó. ß ñåé÷àñ æå ïîøёë
åé íàâñòðå÷ó. “Ðàçðåøèòå, ïîæàëóéñòà, – ñêàçàë ÿ, – ïåðåâåñòè âàñ íà
äðóãóþ ñòîðîíó”. ß ïåðåâёë åё íà òó ñòîðîíó è âåðíóëñÿ îáðàòíî. Ïîäîøëè
åùё ñòàðóøêè. Èõ òîæå ÿ ïåðåâёë íà òó ñòîðîíó.
Îíè âñå ãîâîðèëè ìíå: “Åñëè áû íå òû, ìû íå ïåðåøëè áû”. À ÿ ãîâî-
ðèë: “Äëÿ ìåíÿ ýòî ïàðà ïóñòÿêîâ”.
Êëèì ìíîãî âñåãî íàïèñàë. Îí áûë î÷åíü äîâîëåí ñâîèì ïèñüìîì. È
îòïðàâèë ïèñüìî ïî ïî÷òå.
5
Ïîòîì ëåòî êîí÷èëîñü. Íà÷àëèñü çàíÿòèÿ. Íà óðî-
êå Àííà Ïåòðîâíà ñêàçàëà:
– Î÷åíü ìíîãèå ïðèñëàëè ìíå ïèñüìà. Õîðîøèå,
èíòåðåñíûå ïèñüìà. Íåêîòîðûå ÿ âàì ïðî÷òó.
«Ñåé÷àñ íà÷íёòñÿ, – äóìàë Êëèì. –  ìîёì ïèñüìå
ìíîãî ãåðîéñêèõ ïîñòóïêîâ. Âñå áóäóò õâàëèòü ìåíÿ è
âîñõèùàòüñÿ».
Êàê âû äóìàåòå, ÷òî áûëî äàëüøå?

Àííà Ïåòðîâíà ïðî÷ëà ìíîãî ïèñåì. À åãî ïèñüìî


íå ïðî÷ëà.
«Íó, òóò âñё ÿñíî, – ïîäóìàë Êëèì. – Ïèñüìî â
ãàçåòó îòïðàâèëè. Òàì åãî íàïå÷àòàþò. Ìîæåò áûòü,
áóäåò ìîé ïîðòðåò. Âñå ñêàæóò: “Îé, ýòî îí! Ñìîòðèòå!”. À ÿ ñêàæó: “Íó è
÷òî æå? Äëÿ ìåíÿ ýòî ïàðà ïóñòÿêîâ”». (Ïî Â. Ãîëÿâêèíó).
Îïðàâäàëèñü ëè âàøè ïðåäïîëîæåíèÿ?
Ïî÷åìó ó÷èòåëüíèöà íå ïðî÷èòàëà ïèñüìî Êëèìà?
Êàê âû äóìàåòå, ìàëü÷èê ïðàâèëüíî îïðåäåëèë, ïî÷åìó íå áûëî ïðî÷èòàíî åãî
ïîñëàíèå?
Êàê âû ïðåäñòàâëÿåòå âíåøíîñòü Êëèìà? Êàê ñîîòíîñèòñÿ âàøå ïðåäñòàâëå-
íèå ñ èçîáðàæåíèåì ìàëü÷èêà íà ôîòîèëëþñòðàöèè?
Îò êàêîãî ëèöà âåäёòñÿ ïîâåñòâîâàíèå? Êàêóþ öåëü ïðåñëåäîâàë àâòîð, èñ-
ïîëüçóÿ ýòîò ïðèёì?
Êàê ñîäåðæàíèå òåêñòà ñîîòíîñèòñÿ ñ ñîäåðæàíèåì ïðåäëîæåíèÿ èç óïð. 1?
Ïðî÷èòàéòå âûäåëåííûå â òåêñòå ïðåäëîæåíèÿ. Óêàæèòå â íèõ èçâåñòíîå è
íîâîå.

6. Ïðî÷èòàéòå ïîñëîâèöû è ïîãîâîðêè. Êàêîé òåìîé èõ ìîæíî îáúåäèíèòü?


Óêàæèòå ñèíîíèìè÷íûå âûñêàçûâàíèÿ. Êàêèå èç íèõ îòîáðàæàþò îñíîâíóþ
ìûñëü òåêñòà èç óïð. 5?
1. Âðàíüё íå âåäёò â äîáðî. 2. Çàñûïü ïðàâäó çîëîòîì, çàòîï÷è åё â
ãðÿçü, à îíà âñё íàðóæó âûéäåò. 3. Ëîæü ÷åëîâåêà íå êðàñèò. 4. Ìåíüøå
âðёòñÿ – ñïîêîéíåé æèâёòñÿ. 5. Ïðàâäû íå ñêðîåøü. 6. Ïðàâäó, ÷òî øèëî,
â ìåøêå íå óòàèøü.
Óêàæèòå â âûäåëåííûõ ïîãîâîðêàõ èçâåñòíîå è íîâîå.
Íàéäèòå â âûäåëåííûõ âûñêàçûâàíèÿõ ñëîâà-àíòîíèìû è ñëîâà-ñèíîíèìû.

7. Ïðîñëóøàéòå òåêñò èç óïð. 5 åùё ðàç. Ïî õîäó ÷òåíèÿ ñîñòàâëÿéòå ïî-


äðîáíûé ïëàí òåêñòà. Âàì íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü, êàêàÿ èíôîðìàöèÿ ÿâëÿåòñÿ
óæå èçâåñòíîé, à êàêàÿ – íîâîé. Êàæäûé ïîñëåäóþùèé ïóíêò ïëàíà äîëæåí ñî-
äåðæàòü òîëüêî íîâóþ èíôîðìàöèþ.
Ïðîñëóøàéòå íåñêîëüêî ïëàíîâ, ñîñòàâëåííûõ îäíîêëàññíèêàìè, îáñóäèòå èõ.

8. À. Ïðîäîëæèòå ñïèñêè êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ÿçûêîâîé è ðå-


÷åâîé òåìàì.
1. Ïðîñëóøàííûé òåêñò, èíôîðìàöèÿ... . 2. Ïðàâäà, ëîæü... .
Á. 1. Êàêàÿ èíôîðìàöèÿ â âûñêàçûâàíèè ñ÷èòàåòñÿ íîâîé, à êàêàÿ – óæå èç-
âåñòíîé? 2.  êàêîé ÷àñòè âûñêàçûâàíèÿ ÷àùå ñîäåðæèòñÿ íîâàÿ èíôîðìàöèÿ?
3. Êàê îïðåäåëèòü ñìûñëîâîé îòðåçîê ïðåäëîæåíèÿ, â êîòîðîì ñîäåðæèòñÿ íîâàÿ
èíôîðìàöèÿ? Ñ ïîìîùüþ ÷åãî ýòîò îòðûâîê âûäåëÿåòñÿ â ðå÷è? 4. ×òî òàêîå ëî-
ãè÷åñêîå óäàðåíèå?

6
9. À. Ñïèøèòå äàííûå ïðåäëîæåíèÿ. Ïîä÷åðêíèòå â êàæäîì âòîðîì èç íèõ
ñëîâà èëè ñëîâîñî÷åòàíèÿ, êîòîðûå ñîäåðæàò íîâóþ èíôîðìàöèþ.
1. Ó÷èòåëü èñòîðèè ïîÿñíÿë íàì íîâûé ìàòåðèàë. Êàê èíòåðåñíî îí
óìååò ðàññêàçûâàòü! 2. Ó÷àñòíèêè øêîëüíîãî àíñàìáëÿ î÷åíü ëþáÿò
âûñòóïàòü. Îíè èñïîëíÿþò âåñёëûå ïåñíè. 3. Ëó÷øèå ó÷åíèêè íàøåãî
êëàññà íàñòîé÷èâî ãîòîâÿòñÿ ê îëèìïèàäå ïî ðóññêîìó ÿçûêó. Îíè âûïîë-
íÿþò äîïîëíèòåëüíûå çàäàíèÿ. 4. Íà óðîêå ìû ðàáîòàëè ñ òåêñòîì «Ïàðà
ïóñòÿêîâ». Â íёì ïîäíèìàþòñÿ âàæíûå íðàâñòâåííûå ïðîáëåìû.
Á. Ïî ñîäåðæàíèþ òåêñòà èç óïð. 5 ñîñòàâüòå ïðåäëîæåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ äàí-
íûìè è ñîäåðæàùèå óæå èçâåñòíóþ è íîâóþ èíôîðìàöèþ. Çàïèøèòå ïî îáðàçöó,
ïîä÷ёðêèâàÿ íîâîå â ñîñòàâëåííûõ ïðåäëîæåíèÿõ.
Î á ð à ç å ö. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ó÷åáíîãî ãîäà ðåáÿòà íàøåãî êëàññà ñî-
áðàëèñü âî äâîðå. Îíè ñîáðàëèñü
ð äëÿ îáñóæäåíèÿ
ó ïëàíîâ íà ëåòî.
1. Âñå äðóæíî ðåøèëè íàïèñàòü ó÷èòåëüíèöå ïèñüìà. 2. ß â äåðåâíå
ñïàñàë òîíóùèõ. 3. Ïîòîì ÿ óâèäåë ãîðÿùèé äîì. 4. Ïîòîì ÿ óâèäåë ñòà-
ðóøêó. 5. Íà óðîêå Àííà Ïåòðîâíà ïðî÷èòàëà ïèñüìà íåêîòîðûõ ðåáÿò.
Â. Ñîñòàâüòå è çàïèøèòå íåáîëüøîé äèàëîã (øåñòü-ñåìü ðåïëèê) ïî ñîäåðæà-
íèþ òåêñòà èç óïð. 5.  âîïðîñèòåëüíûõ ïðåäëîæåíèÿõ ïîä÷åðêíèòå ñëîâà èëè
ñëîâîñî÷åòàíèÿ, êîòîðûå íóæíî âûäåëèòü ëîãè÷åñêèì óäàðåíèåì, à â îòâåòàõ
ïðåäñòàâüòå òîëüêî íîâóþ èíôîðìàöèþ.

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîìàòåðèàë «Áåçïå÷íà øêîëà |


Stop bulling». Êàê âû ñ÷èòàåòå, ñòîèò ëè ãîâîðèòü ïðàâäó ïîäðîñòêó, êîòîðûé ïå-
ðåæèâàåò èç-çà áóëëèíãà?

Ñòðóêòóðíûå ÷àñòè òåêñòà: ãëàâíûå è âòîðîñòåïåííûå


÷àñòè ñîäåðæàíèÿ

Тема речевого общения: «Настоящая дружба».

10. Ïðî÷èòàéòå âûñêàçûâàíèÿ. Êàê âû èõ ïîíèìàåòå?


1. Áåç èñòèííîé äðóæáû æèçíü – íè÷òî (Öèöåðîí). 2. Âñå ïî÷åñòè ìèðà
íå ñòîÿò îäíîãî õîðîøåãî äðóãà (Âîëüòåð).
Ïðîèëëþñòðèðóéòå îäíî èç âûñêàçûâàíèé äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé
(ïðèìåðàìè èç ñîáñòâåííîãî æèçíåííîãî îïûòà).
Çàïèøèòå ïîíðàâèâøååñÿ âûñêàçûâàíèå ïî ïàìÿòè.

11. Ïðî÷èòàéòå. Êàêèå íîâûå ñâåäåíèÿ âû ïî÷åðïíóëè? Î êàêèõ íîâûõ ïîíÿ-


òèÿõ óçíàëè?
Êîìïîçèöèÿ òåêñòà îáû÷íî ïîíèìàåòñÿ êàê ïîñëåäîâàòåëüíîñòü òðёõ
îñíîâíûõ ÷àñòåé: âñòóïëåíèÿ, ãëàâíîé (îñíîâíîé) ÷àñòè è çàêëþ÷åíèÿ.
Òàêæå ñòðóêòóðà òåêñòà îáÿçàòåëüíî ïðåäïîëàãàåò âçàèìîñâÿçü ñîäåðæà-
òåëüíûõ ýëåìåíòîâ (óêð. çìіñòîâèõ åëåìåíòіâ). Â ñîäåðæàíèè êàæäîãî
òåêñòà åñòü ãëàâíàÿ è âòîðîñòåïåííàÿ ÷àñòè. Ãëàâíàÿ ÷àñòü ñîäåðæàíèÿ
(óêð. ãîëîâíà ÷àñòèíà çìіñòó) – ýòî îäíî è áîëåå ïðåäëîæåíèé, â êîòî-
7
ðûõ çàêëþ÷åíà òåìà òåêñòà (îñíîâíàÿ èíôîðìàöèÿ). Êàê ïðàâèëî, îíà
íàõîäèòñÿ â íà÷àëå òåêñòà èëè àáçàöà. Îñòàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ ðàçâèâà-
þò, ïîÿñíÿþò, äîïîëíÿþò òåìó è ÿâëÿþòñÿ âòîðîñòåïåííûìè ÷àñòÿìè
ñîäåðæàíèÿ (óêð. äðóãîðÿäíèìè ÷àñòèíàìè çìіñòó). Îíè ñîäåðæàò âòîðî-
ñòåïåííóþ èíôîðìàöèþ. Âñòóïëåíèå è çàêëþ÷åíèå ìîãóò ñîñòîÿòü èç
îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ, ñîäåðæàùåãî ãëàâíóþ èíôîðìàöèþ.
Âûïèøèòå íîâûå ïîíÿòèÿ.

12. Ïðî÷èòàéòå. Äîêàæèòå, ÷òî ïåðâîå ïðåäëîæåíèå – ýòî ãëàâíàÿ ÷àñòü ñî-
äåðæàíèÿ òåêñòà, äàëåå ïðåäñòàâëåíà âòîðîñòåïåííàÿ èíôîðìàöèÿ. Êàê âû ñ÷èòà-
åòå, âòîðîñòåïåííàÿ ÷àñòü òåêñòà ðàçâèâàåò, ïîÿñíÿåò èëè äîïîëíÿåò ãëàâíóþ
÷àñòü ýòîãî âûñêàçûâàíèÿ?
Äðóæáà ýòî øêîëà âîñïèòàíèÿ ÷åëîâå÷åñêèõ ÷óâñòâ. Äðóæáà íóæíà
íàì íå äëÿ òîãî ÷òîáû ÷åì-òî çàïîëíèòü âðåìÿ à äëÿ òîãî ÷òîáû óòâåðæ-
äàòü â ÷åëîâåêå è, ïðåæäå âñåãî, â ñàìîì ñåáå äîáðî. ß ñ÷èòàþ îäíèì èç
ñàìûõ ãëàâíûõ ïðàâèë ìîðàëüíîãî âîñïèòàíèÿ òî ÷òîáû â ãîäû îòðî÷åñòâà
è ðàííåé þíîñòè êàæäûé ÷åëîâåê ïåðåæèë ãëóáîêîå ÷óâñòâî âîñõèùåíèÿ
äóõîâíûì áëàãîðîäñòâîì õîðîøåãî ÷åëîâåêà, âëþáèëñÿ â íåãî. Îò ýòîãî,
ïî ñóùåñòâó, çàâèñèò âåðà â ÷åëîâåêà â êðàñîòó ÷åëîâå÷íîñòè. (Ïî Â. Ñóõî-
ìëèíñêîìó).
Ñïèøèòå, ðàññòàâëÿÿ íåäîñòàþùèå çíàêè ïðåïèíàíèÿ. Ïîä÷åðêíèòå ïðåäëî-
æåíèå, â êîòîðîì çàêëþ÷åíà òåìà òåêñòà.

13. Ïðî÷èòàéòå òåêñò ìîë÷à. Îïðåäåëèòå åãî òåìó è îñíîâíóþ ìûñëü, ïîäáåðè-
òå çàãîëîâîê.
Èíîãäà ÿ ñîâåòîâàëñÿ ñ Àíòîíîì. Îí âûñëóøèâàë ìåíÿ
î÷åíü âíèìàòåëüíî. Ó íåãî ðîçîâåëè êîðíè âîëîñ, è ýòî ïðîñüáà
îçíà÷àëî, ÷òî îí ñòàðàåòñÿ ãëóáîêî âíèêíóòü â ñóòü ìîåé îò÷àÿííî
ïðîñüáû èëè âîïðîñà. îïàñíîñòü
Ïîòîì îí ãîâîðèë:
– ß äîëæåí ïîäóìàòü. Ýòî î÷åíü ñåðüёçíî.
Òàê êàê â ìîèõ ñîìíåíèÿõ, êàê ïðàâèëî, íè÷åãî ñåðüёçíîãî íå áûëî, ÿ
âñêîðå çàáûâàë î íèõ. À ìîé äîáðîñîâåñòíûé äðóã ÷åðåç äåíü èëè äâà îòâî-
äèë ìåíÿ â ñòîðîíó è ãîâîðèë:
– ß âñё îáäóìàë. Ìíå êàæåòñÿ…
– ×òî òû îáäóìàë? – ëåãêîìûñëåííî ñïðàøèâàë ÿ.
Àíòîí îò÷àÿííî çàèêàëñÿ îò ÷óâñòâà îòâåòñòâåííîñòè çà ðåøåíèå âîïðî-
ñà, î êîòîðîì ÿ óæå óñïåë ïîçàáûòü. Ýòî âûçûâàëî âî ìíå ðàñêàÿíèå, è ÿ
âûñëóøèâàë ñâîåãî äðóãà ñ òàêèì áëàãîðîäíûì âíèìàíèåì, ÷òî êîðíè åãî
áåëёñûõ âîëîñ íà÷èíàëè ïðÿìî-òàêè ïûëàòü. Ñîâåòû Àíòîíà òîæå ðåäêî
óñòðàèâàëè ìåíÿ.
Ñîãëàñíî èì, ïî÷òè âñåãäà íóæíî áûëî æåðòâîâàòü ñîáîé âî èìÿ ïðàâ-
äû è ñïðàâåäëèâîñòè. À ÿ æåðòâîâàòü ñîáîé íå ëþáèë.
Íî ÿ âåðèë ëó÷øåìó äðóãó. È çíàë, ÷òî åñëè êîãäà-íèáóäü ìåíÿ ïîä-
ñòåðåæёò íàñòîÿùàÿ îïàñíîñòü, ÿ ïðèäó çà ïîìîùüþ èìåííî ê íåìó.
((À. Àëåêñèí).
Îòìåòüòå êîìïîçèöèîííûå ÷àñòè òåêñòà (âñòóïëåíèå, îñíîâíóþ ÷àñòü, çàêëþ-
÷åíèå).
Íàéäèòå ãëàâíóþ è âòîðîñòåïåííóþ èíôîðìàöèþ ñîäåðæàíèÿ êàæäîãî àáçàöà
îñíîâíîé ÷àñòè.
Работа в группах. Ñîñòàâüòå è çàïèøèòå ïëàí òåêñòà.
8
14. Ïðî÷èòàéòå òåêñò, ñîñòàâëåííûé ñåìèêëàññíèöåé. Êàêóþ îøèáêó â åãî
ñòðóêòóðå äîïóñòèëà ó÷åíèöà?
Îäíàæäû ìû ñ ïîäðóãîé ïîøëè â ëåñ çà ãðèáàìè. Ìû î÷åíü áûñòðî
íàáðàëè ïîëíûå êîðçèíû. ×àñòî ñ óëûáêîé âñïîìèíàåì íàøå ëåñíîå ïðè-
êëþ÷åíèå.
Àíÿ – ìîÿ íàñòîÿùàÿ ïîäðóãà. Íà íåё âñåãäà ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü â
òðóäíóþ ìèíóòó. Íà îáðàòíîì ïóòè, êîãäà ìû îáõîäèëè îâðàã, ÿ îñòóïè-
ëàñü è óðîíèëà êîðçèíêó ñ ãðèáàìè. Îñåííèé ëåñ ïîðàæàë ÿðêèìè êðàñêà-
ìè, åùё òåïëûìè ëó÷àìè ñîëíöà. Àíÿ óñïîêîèëà ìåíÿ, ïîäåëèëàñü ñâîè-
ìè ãðèáàìè. Îò òàêîãî íåâåçåíèÿ è îáèäû ÿ çàïëàêàëà.
Íàéäèòå ãëàâíóþ è âòîðîñòåïåííûå ÷àñòè ýòîãî òåêñòà. Ïîÿñíÿåò ëè âòîðîñòå-
ïåííàÿ ÷àñòü ãëàâíóþ èëè ðàçâèâàåò ñîâñåì äðóãóþ òåìó? Êàêóþ èìåííî?

15. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ÿçûêîâîé òåìå.


Á. 1. Èç êàêèõ ñòðóêòóðíûõ ÷àñòåé ñîñòîèò òåêñò? 2. Êàêèå ÷àñòè ñîäåðæàíèÿ
òåêñòà ÿâëÿþòñÿ ãëàâíûìè? Âòîðîñòåïåííûìè? 3. ×òî ìîæåò ñîäåðæàòüñÿ âî âòî-
ðîñòåïåííîé ÷àñòè?

16. À. Ñïèøèòå, âñòàâëÿÿ ïðîïóùåííûå áóêâû è ðàñêðûâàÿ ñêîáêè. Ïîä÷åðê-


íèòå ãëàâíóþ (îñíîâíóþ) ÷àñòü òåêñòà.
 äåòñòâå ÿ äóìàë, ÷òî ìîÿ «âçðîñëàÿ æ..çíü» áóä..ò â äðóãîé îáñòàíîâ-
êå, ìåíÿ áóäóò îêðóæàòü ñîâñåì äðóãèå ëþäè, îò íàñòîÿùå..î í..÷åãî (íå)
îñòàíåòñÿ. Íî (íà)ñàìîì äåëå ìîè ñâåðñòíèêè îñòàëèñü (ñî)ìíîé. Äðóç(?)ÿ
ìîëîäîñòè îêàçàëèñü ñàìûìè âåðíûìè, âñåãäàøíèìè. Êðóã çíàêîìûõ
î÷åíü âûðîñ, íî íàñòîÿùèå äðóç(?)ÿ – ñòàðûå. Ïîäëè(í,íí)ûå äðóç(?)ÿ
ïðèîáðåòàþò(?)ñÿ â ìîëîäîñòè. (Ïî Ä. Ëèõà÷ёâó).
Á. Çàïèøèòå íà÷àëî òåêñòà, ñîñòàâëåííîãî ó÷åíèöåé (óïð. 14), èñïðàâüòå åãî
òàê, ÷òîáû âòîðîñòåïåííàÿ ÷àñòü ïîÿñíÿëà, ðàçâèâàëà, äîïîëíÿëà îñíîâíóþ òåìó
òåêñòà. Èñïîëüçóéòå èëëþñòðàöèè.

1 2 3

Â. Ñîñòàâüòå è çàïèøèòå òåêñò (øåñòü-ñåìü ïðåäëîæåíèé) ïî äàííîìó íà÷àëó.


Óêàæèòå ãëàâíóþ è âòîðîñòåïåííóþ ÷àñòè ñîñòàâëåííîãî òåêñòà.
Êàæäîìó ÷åëîâåêó íåîáõîäèì íàñòîÿùèé äðóã...

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîìàòåðèàë «Áåðåãèòå äðóæáó, äî-


ðîæèòå äðóæáîé». Íà åãî îñíîâå ïèñüìåííî ñîñòàâüòå òåêñò î äðóæáå ñî âñòóïëå-
íèåì, îñíîâíîé ÷àñòüþ è çàêëþ÷åíèåì. Óêàæèòå îñíîâíóþ ÷àñòü.

9
Äèàëîãè ñ íà÷àëüíîé ïîáóäèòåëüíîé
ðåïëèêîé

Тема речевого общения: «Человек. Общение».


17. Ïðî÷èòàéòå ïîñëîâèöó. Êàê âû åё ïîíèìàåòå?
Äàæå åñëè ãîâîðèøü òû â øóòêó, ïåðåä òåì ïîäóìàé õîòü ìèíóòêó.
Êàêîâà öåëü âûñêàçûâàíèÿ â ïîáóäèòåëüíûõ ïðåäëîæåíèÿõ?
Äîêàæèòå, ÷òî âòîðàÿ ÷àñòü äàííîãî âûñêàçûâàíèÿ ñîäåðæèò ïîáóæäåíèå
ê äåéñòâèþ.
Çàïèøèòå ïîñëîâèöó ïî ïàìÿòè.

18. Ïðîñëóøàéòå òåêñò. ×òî íîâîãî î ñòðîåíèè äèàëîãà âû óçíàëè?


Âñe ðåïëèêè â äèàëîãå ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé. Íà÷èíàþò äèàëîã ðåïëè-
êè-ñòèìóëû. Ê íèì îòíîñÿòñÿ âîïðîñû, ñîîáùåíèÿ è ïîáóæäåíèÿ. Îñòàëü-
íûå ðåïëèêè ïîääåðæèâàþò äèàëîã. Ýòî îòâåòíûå ðåïëèêè-ðåàêöèè,
à èìåííî: îòâåò íà âîïðîñ, ðåàêöèè íà ñîîáùåíèÿ è ïîáóæäåíèÿ è äð. ×àùå
âñåãî íà÷àëî äèàëîãà ñîñòîèò èç òàêèõ ðåïëèê: «âîïðîñ – îòâåò», «ñîîáùå-
íèå – ðåàêöèÿ íà ñîîáùåíèå», «ïîáóæäåíèå – ðåàêöèÿ íà ïîáóæäåíèå».
Ðåïëèêè èìåþò ðàçëè÷íîå íàçíà÷åíèå:
 çàïðîñ èíôîðìàöèè (ðåïëèêè-âîïðîñû);
 ïåðåäà÷à èíôîðìàöèè (ðåïëèêè-îòâåòû);
 æåëàíèå ïîäåëèòüñÿ ñ ñîáåñåäíèêîì ìûñëÿìè, ÷óâñòâàìè, èíôîðìàöè-
åé (ðåïëèêè-ñîîáùåíèÿ);
 ïåðåäà÷à ïîëîæèòåëüíîãî èëè îòðèöàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê îáñóæäà-
åìîé òåìå (ðåïëèêè – ðåàêöèè ñîáåñåäíèêà íà ñîîáùåíèå);
 ñòèìóëèðîâàíèå ñîáåñåäíèêà, íàïðèìåð ê ïðîäîëæåíèþ ðàçãîâîðà
(ðåïëèêè-ïîáóæäåíèÿ);
 ñëîâåñíîå èëè ìîë÷àëèâîå âûïîëíåíèå äåéñòâèÿ, ê êîòîðîìó ÷åëîâåêà
ïîáóæäàëè, ëèáî îòêàç îò âûïîëíåíèÿ äåéñòâèÿ (ðåïëèêè – ðåàêöèè
íà ïîáóæäåíèå). (Ïî Î. Áèçèêîâîé).

19. Ïðî÷èòàéòå. Îáúÿñíèòå, ïî÷åìó øóòêà Ëёíè áûëà íåóìåñòíîé. Êàêàÿ ôîð-
ìóëà ðå÷åâîãî ýòèêåòà ïîìîãëà ìàëü÷èêó âûéòè èç çàòðóäíèòåëüíîãî ïîëîæåíèÿ?
– Êàê äåëà? – ñïðîñèë ÿ.
– Êàê ñàæà áåëà. ïîâåðíóòüñÿ
ß õîòåë ïîâåðíóòüñÿ è óéòè, íî Ëёíÿ, âèíîâàòî óëûá- âèíîâàòî
íóâøèñü, ñêàçàë: îáèæåííûé
– Íå îáèæàéñÿ, ýòî ïðîñòî òàê âûñêî÷èëî. Äåëà ìîè
íîðìàëüíûå.
– Ëàäíî! Íà îáèæåííûõ âîäó âîçÿò, – ïîøóòèë ÿ â îòâåò. (Ïî Þ. Äîäî-
ëåâó).
Èñïîëüçóÿ ìàòåðèàë óïð. 18, óêàæèòå, èç êàêèõ ðåïëèê ñîñòîèò äàííûé äèà-
ëîã.
 êàêîé ðåïëèêå ñîäåðæèòñÿ ïðîñüáà?
Êàêîâà ðåàêöèÿ ìàëü÷èêà íà ýòó ïðîñüáó?
Работа в парах. Ðàçûãðàéòå äàííûé äèàëîã.

10
Íàéäèòå â òåêñòå ôðàçåîëîãèçìû è ïîïðîáóéòå îáúÿñíèòü èõ çíà÷åíèå.

20. Îçíàêîìüòåñü ñ òàáëèöåé.  ëåâîé êîëîíêå íàéäèòå, ÷òî îáîçíà÷àåò êàæ-


äàÿ íà÷àëüíàÿ ïîáóäèòåëüíàÿ ðåïëèêà èç ïðàâîé êîëîíêè.
Çíà÷åíèå ïîáóäèòåëüíûõ ðåïëèê
×òî îáîçíà÷àåò ðåïëèêà Ïðèìåðû ðåïëèê
Ïðîñüáà – Íó-êà áûñòðî èäèòå äîìîé!
Ïðèêàç – Ðàññêàæè ìíå, ïîæàëóéñòà, îá ýêñêóðñèè.
Ñîâåò – Æåëàþ âàì õîðîøî îòäîõíóòü!
Ïðåäëîæåíèå – Îáðàòè âíèìàíèå íà ñâîé âíåøíèé âèä.
Ïîæåëàíèå – Äàâàé ñõîäèì â êèíî.

21. Работа в парах. Ïðî÷èòàéòå è ðàçûãðàéòå


äèà ëîã. Â ÷ёì ñîñòîèò çàáàâíîñòü ñèòóàöèè?
– ß ìåäâåäÿ ïîéìàë!
– Òàê âåäè åãî ñþäà!
– Íå èäёò.
– Òàê ñàì èäè!
– Äà îí ìåíÿ íå ïóñêàåò! (Íåáûëèöà).
×òî îáîçíà÷àåò êàæäàÿ ïîáóäèòåëüíàÿ ðåïëèêà
(ñîâåò, ïðèêàç èëè äðóãîå ïîáóæäåíèå)?
Ðàññìîòðèòå èëëþñòðàöèþ Þ. Âàñíåöîâà. Ñîîò-
âåòñòâóåò ëè îíà ñîäåðæàíèþ íåáûëèöû? Êàêèå
äåòàëè ðèñóíêà âàì îñîáåííî ïîíðàâèëèñü?

22. Çàäàíèå íà âûáîð. Ïðî÷èòàéòå äèàëîã. Íàé- Þ. Âàñíåöîâ.


äèòå ðåïëèêó-ïîáóæäåíèå. Êàêîâà ðåàêöèÿ íà íåё Èëëþñòðàöèÿ ê íåáûëèöå
(ñîãëàñèå èëè îòêàç)?
À. – Ìàìà, ðàçðåøè ìíå âûêóïàòüñÿ â ðåêå!
– Î-î, íåò, ñûíîê! Âîäà õîëîäíàÿ.
– À ÿ â ïàëüòî áóäó. (Èç Èíòåðíåòà).
Á. Ñûí-äîøêîëüíèê ðåøàåò ïðèìåðû äî äåñÿòè â óìå è ãîðäî ñîîáùàåò
îòâåòû ðîäèòåëÿì. Åãî ñòàðøàÿ ñåñòðà-øêîëüíèöà, êîòîðàÿ òàêæå âûïîë-
íÿåò çàäàíèå ïî ìàòåìàòèêå, ïðåäëàãàåò:
– Òàê, áðàò, ñàäèñü êî ìíå çà ñòîë. Áóäåøü ìîèì êàëüêóëÿòîðîì!
– Ëåãêî! – âîñêëèöàåò äîâîëüíûé ìàëü÷èê. (Èç Èíòåðíåòà).

23. Çàäàíèå íà âûáîð. Äîïîëíèòå ñîîòâåòñòâóþùèìè ðåïëèêàìè äèàëîã èç


ïðàâîé êîëîíêè.
À.
– ïðîñüáà – Ïðîñèì Âàñ, îðãàíèçóéòå, ïîæàëóéñòà,
– óòî÷íÿþùèé âîïðîñ äëÿ íàøåãî êëàññà ýêñêóðñèþ.
– îáúÿñíåíèå – Êóäà âû õîòåëè áû ïîåõàòü?
– ñîãëàñèå (íåñîãëà- – ... .
ñèå) – ß ìîãó (ê ñîæàëåíèþ, íå ìîãó) âûïîë-
íèòü âàøó ïðîñüáó.

11
Á.
– ñîâåò – Íå ñèäè äîëãî çà êîìïüþòåðîì. Ëàäíî?
– óêëîí÷èâûé îòâåò – ß ïîäóìàþ. Íàâåðíîå, íå áóäó.
– àðãóìåíòàöèÿ – ×òî çíà÷èò «íàâåðíîå»? À òû çíàåøü,
– ñîãëàñèå (íåñîãëà- ÷òî...
ñèå) – ... .

Â.
– ïðåäëîæåíèå – Äàâàé...
– âîïðîñ – À êàê íà ýòî ïîñìîòðÿò òâîè ðîäèòåëè?
– ðàçúÿñíåíèå – Íå áåñïîêîéñÿ, âñё áóäåò â ïîðÿäêå. ...
– íåñîãëàñèå – Ëó÷øå áû òû...
– ðåàêöèÿ íà íåñî- – ... .
ãëàñèå

24. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ÿçûêîâîé è ðå÷å-


âîé òåìàì.
Á. Îçíàêîìüòåñü ñî ñõåìàìè äèàëîãîâ. Óêàæèòå, ñ êàêèìè èç íèõ âû ðàáîòàëè
íà óðîêå.
1) – ïðîñüáà – óòî÷íÿþùèé âîïðîñ – îáúÿñíåíèå – ñîãëàñèå (íåñîãëà-
ñèå); 2) – ñîâåò – óêëîí÷èâûé îòâåò – àðãóìåíòàöèÿ – ñîãëàñèå (íåñîãëà-
ñèå); 3) – ïðåäëîæåíèå – âîïðîñ – ðàçúÿñíåíèå – íåñîãëàñèå – ðåàêöèÿ íà
íåñîãëàñèå.

25. Âûïîëíèòå óïð. 23 ïèñüìåííî. Ïðè ýòîì äîïîëíèòå è çàïèøèòå òîò äèà-
ëîã, íàä êîòîðûì âû íå ðàáîòàëè â êëàññå. Íåêîòîðûå ðåïëèêè ñîïðîâîäèòå ñëî-
âàìè àâòîðà.

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåî «6 Îáùåíèå ñî ñâåðñòíèêàìè».


Ïîäãîòîâüòå íåáîëüøîå âûñòóïëåíèå, â êîòîðîì âûðàçèòå ñâîё îòíîøåíèå ê âèð-
òóàëüíîìó îáùåíèþ. Èñïîëüçóéòå ïîáóäèòåëüíûå ðåïëèêè.

Îôîðìëåíèå ïîáóäèòåëüíîé ðåïëèêè

Тема речевого общения: «Человек. Общение».

26. Ïðî÷èòàéòå ïîñëîâèöó. Êàê âû åё ïîíèìàåòå?


Ïîìåíüøå ãîâîðè, ïîáîëüøå óñëûøèøü.
Äîêàæèòå, ÷òî ïåðâàÿ ÷àñòü äàííîãî âûñêàçûâàíèÿ ñîäåðæèò ïîáóæäåíèå.
×òî ñîäåðæèòñÿ â ýòîì ïîáóæäåíèè (ñîâåò, ïðèêàç èëè äð.)?
Çàïèøèòå ïîñëîâèöó ïî ïàìÿòè.

27. Ïðî÷èòàéòå. Êàêîâà ðîëü èíòîíàöèè ïðè ïåðåäà÷å ïîáóæäåíèÿ? Ñ ïîìî-


ùüþ êàêèõ ñëîâ è âûðàæåíèé ìîæíî îôîðìèòü ðàçëè÷íûå âèäû ïîáóäèòåëüíûõ
ðåïëèê?

12
 ðóññêîì ÿçûêå ïîáóäèòåëüíûå ðåïëèêè îôîðìëÿþòñÿ ñ ïîìîùüþ
èíòîíàöèè, êîòîðàÿ çàâèñèò îò ñèòóàöèè îáùåíèÿ è îò òîãî, ÷òî ñîäåð-
æèòñÿ â âûñêàçûâàíèè: ïðîñüáà, ïðèêàç, ñîâåò, ïðåäëîæåíèå èëè ïîæåëà-
íèå. Ñðàâíèòå: – Ïîòðóäèñü îáúÿñíèòü, êàê ýòî ñëó÷èëîñü! (èíòîíàöèÿ
âîçìóùåíèÿ); – Îáúÿñíè, ïîæàëóéñòà, ÷òî ïðîèçîøëî (èíòîíàöèÿ äîáðî-
æåëàòåëüíîñòè). Äëÿ ôîðìóëèðîâîê êàæäîãî âèäà ïîáóæäåíèÿ (ïðîñüáû,
ïðèêàçà è äð.) õàðàêòåðíû îïðåäåëёííûå ñëîâà è âûðàæåíèÿ.
 ðåïëèêàõ, ñîäåðæàùèõ ïðîñüáó èëè ïîæåëàíèå,
÷àñòî èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå ôîðìóëû âåæëèâîñòè: èíòîíàöèÿ
ïîæàëóéñòà, ïîçâîëüòå, ðàçðåøèòå, èçâèíèòå, ïðîñòè- ñèòóàöèÿ
òå, õî÷ó (õîòåë áû) âàñ (òåáÿ) ïîïðîñèòü, íå áóäåòå ëè âîçìóùåíèå
âû òàê ëþáåçíû, áóäüòå äîáðû, ïðîøó âàñ (òåáÿ), íå èçáåãàòü
ñîãëàñèòåñü ëè âû, åñëè âàì (òåáå) íå òðóäíî è äð.
Ðåïëèêè ñ ïîæåëàíèåì ìîãóò íà÷èíàòüñÿ ñî ñëîâ ïóñòü èëè ïóñêàé:
– Ïóñòü îí çàâòðà ïðèåçæàåò, à ðåïëèêè ñ ïðåäëîæåíèåì âìåñòå ÷òî-òî
ñäåëàòü, âûïîëíèòü – ñî ñëîâà äàâàé(òå): – Äàâàé åìó ïîçâîíèì.
Ðåïëèêè-ñîâåòû ÷àñòî ñîäåðæàò ñëåäóþùèå îáîðîòû: ñîâåòóþ âàì
(òåáå), ìîé âàì (òåáå) ñîâåò, ÿ áû ïîñîâåòîâàë, ëó÷øå áû âû (òû) è äð.
 ïîáóäèòåëüíûõ ðåïëèêàõ íåîáõîäèìî èçáåãàòü óïîòðåáëåíèÿ âûðà-
æåíèé êòî òåáå (âàì) ìåøàåò, êòî òåáå (âàì) íå äàёò, êîòîðûå ìîãóò
ïðèâåñòè ê êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè.

28. Ïðî÷èòàéòå äèàëîãè. Êàêîé èç íèõ õàðàêòåðåí äëÿ îôèöèàëüíîé ñôåðû


îáùåíèÿ, à êàêîé – äëÿ íåîôèöèàëüíîé? Êàêîâà èíòîíàöèÿ íà÷àëüíîé ïîáóäè-
òåëüíîé ðåïëèêè â êàæäîì äèàëîãå?

– Ñâåò ïîãàñè, ïîæàëóéñòà! – Ïîäîæäèòå â êîðèäîðå.


– Îäíó ìèíóòó, ñåé÷àñ. – Ïîçâîëüòå ìíå ïîäîæäàòü çäåñü.
– Äàâàé áûñòðåå! – Ïîæàëóéñòà, æäèòå.
Êàêîé èç äèàëîãîâ ñîñòîèò òîëüêî èç ïîáóäèòåëüíûõ ðåïëèê?

29. Îáðàòèòå âíèìàíèå! Íà÷àëüíàÿ ïîáóäèòåëüíàÿ ðåïëèêà äèàëîãà ìîæåò ñî-


äåðæàòü ïðèãëàøåíèå ê ñîâìåñòíîìó äåéñòâèþ (ðåïëèêà-ñòèìóë): – Ïîéäёìòå, à òî
óæå ïîçäíî.  ðåïëèêàõ ñ ïîáóæäåíèåì ïàðòíёðà ê äåéñòâèþ ÷àñòî èñïîëüçóþòñÿ
ñëîâà íàäî, äîëæåí, ñëåäóåò: – Òåáå ñëåäóåò èçâèíèòüñÿ! Ýòè ñëîâà, à òàêæå ÷à-
ñòèöà -êà âñòðå÷àþòñÿ â ïîáóæäåíèè ê äåéñòâèþ ñàìîãî ñåáÿ: – ß äîëæåí åãî ïðåä-
óïðåäèòü! – Äàé-êà ÿ åìó ïîçâîíþ!
Çàäàíèå íà âûáîð. À. Ñîñòàâüòå ïîáóäèòåëüíóþ ðåïëèêó-ñòèìóë, ñîäåðæàùóþ
ïðèãëàøåíèå ê ñîâìåñòíîìó äåéñòâèþ, è îòâåòíóþ ðåïëèêó – ðåàêöèþ íà ïîáóæ-
äåíèå (ñîãëàñèå íà âûïîëíåíèå äåéñòâèÿ èëè îòêàç îò åãî âûïîëíåíèÿ).
Á. Ñîñòàâüòå ïîáóäèòåëüíóþ ðåïëèêó-ñòèìóë, ñîäåðæàùóþ ïîáóæäåíèå ïàðòíёðà
ê äåéñòâèþ, ñ îäíèì èç ñëîâ íàäî, äîëæåí èëè ñëåäóåò, è îòâåòíóþ ðåïëèêó – ðå-
àêöèþ íà ïîáóæäåíèå (ñîãëàñèå íà âûïîëíåíèå äåéñòâèÿ èëè îòêàç îò åãî âûïîëíå-
íèÿ).
Â. Ñîñòàâüòå ïîáóäèòåëüíóþ ðåïëèêó-ñòèìóë, ñîäåðæàùóþ ïîáóæäåíèå ñàìîãî
ñåáÿ ê äåéñòâèþ, è îòâåòíóþ ðåïëèêó-ðåàêöèþ, öåëü êîòîðîé – ïîääåðæàòü íà-
ìåðåíèÿ ïàðòíёðà èëè îòãîâîðèòü åãî îò äåéñòâèÿ.

30. Îáðàòèòå âíèìàíèå! Íà÷àëüíàÿ ïîáóäèòåëüíàÿ ðåïëèêà ìîæåò âûðàæàòü-


ñÿ âîïðîñèòåëüíûì ïðåäëîæåíèåì: – Òû ìåíÿ ïîäîæäè ïîñëå óðîêîâ, ëàäíî?
Ñîñòàâüòå è çàïèøèòå ïîáóäèòåëüíóþ ðåïëèêó-ñòèìóë, ñîäåðæàùóþ âîïðîñ,
è îòâåòíóþ ðåïëèêó – ðåàêöèþ íà ïîáóæäåíèå (ñîãëàñèå íà âûïîëíåíèå äåé-
ñòâèÿ èëè îòêàç îò åãî âûïîëíåíèÿ).

13
3
31. Çàïîìíèòå! Â ðóññêîì ÿçûêå ñóùåñòâóþò ýòèêåòíûå âûñêàçûâàíèÿ, âû-
ðàæåííûå ïîáóäèòåëüíûìè ðåïëèêàìè: – Íå áåñïîêîéòåñü!; – Ïåðåäàéòå ïðè-
âåò!; – Ïðèõîäèòå åùё!; – Áóäüòå çäîðîâû!; – Íå áîëåéòå! è äð.
Ðàññìîòðèòå èëëþñòðàöèè. Êàêèå èç óêàçàííûõ ýòèêåòíûõ âûðàæåíèé ìîãóò
áûòü èñïîëüçîâàíû â êàæäîé ðå÷åâîé ñèòóàöèè?

1 2

Êàêèå åùё ýòèêåòíûå ôîðìóëû, âûðàæåííûå ïîáóäèòåëüíûìè ðåïëèêàìè,


âàì èçâåñòíû?

32. Ó÷òèòå! Íåïðàâèëüíî âûáðàííàÿ èíòîíàöèÿ è ñîîòâåòñòâóþùåå åé îôîðì-


ëåíèå íà÷àëüíîé ïîáóäèòåëüíîé ðåïëèêè ìîãóò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòíîé ñèòóà-
öèè ïðè îáùåíèè. Íàïðèìåð: – Ëó÷øå áû òû ïîìîë÷àëà!
Работа в группах. Ïðî÷èòàéòå äèàëîã ñåñòðû è áðàòà. ×òî ïðèâåëî ê êîí-
ôëèêòíîé ñèòóàöèè? Îòðåäàêòèðóéòå íà÷àëüíóþ ïîáóäèòåëüíóþ ðåïëèêó òàê,
÷òîáû â íåé ñîäåðæàëàñü óáåäèòåëüíàÿ ïðîñüáà.
– À ÿ ãîâîðþ – ñèäè äîìà! Óðîêè äåëàé!
– À ÷åãî òû ðàñêîìàíäîâàëàñü?
– À ïîòîìó! ß ñòàðøå, çíà÷èò, òû ìåíÿ áóäåøü ñëóøàòüñÿ.
– Íåò, íå áóäó. Ñíà÷àëà ïîãóëÿþ, îòäîõíó, à ïîòîì ñäåëàþ äîìàøíåå
çàäàíèå. Ïîíÿëà?..
Работа в парах. Ïðåäïîëîæèòå, êàê ïðè èçìåíåíèè íà÷àëüíîé ïîáóäèòåëüíîé
ðåïëèêè áóäåò ðàçâèâàòüñÿ ðàçãîâîð ñåñòðû è áðàòà. Ðàçûãðàéòå îòðåäàêòèðîâàí-
íûé äèàëîã.
Ñîñòàâüòå ñõåìó äàííîãî äèàëîãà, óêàçàâ, ÷òî îáîçíà÷àåò êàæäàÿ ðåïëèêà.
 êà÷åñòâå îáðàçöà èñïîëüçóéòå ñõåìû, ñîäåðæàùèåñÿ â ëåâîé êîëîíêå óïð. 23.

33. Ïðî÷èòàéòå è ðàçûãðàéòå øóòî÷íûé äèàëîã.


Ìàìà ïûòàåòñÿ óäåðæàòü äî÷ü-äîøêîëüíèöó:
– Ëåíà, êóäà òû? Ïîñòîé! Íå íàäî ïîêàçûâàòü ñîáà÷êå, ÷òî òû åё áî-
èøüñÿ.
Ëåíà, óáåãàÿ:
– À çà÷åì ÿ åé áóäó âðàòü, åñëè ÿ åё è âïðàâäó áîþñü? (Èç êíèãè «Ãîâî-
ðÿò äåòè»).
Óêàæèòå ðåïëèêó – ïîáóæäåíèå ê äåéñòâèþ. ×òî îíà ñîäåðæèò: ïðîñüáó èëè
ïðèêàç? Àðãóìåíòèðóéòå ñâîé îòâåò.

14
34. Работа в парах. Çàäàíèå íà âûáîð. Ñîñòàâüòå ïî ôîòîèëëþñòðàöèè äèà-
ëîã ñ èñïîëüçîâàíèåì ïîáóäèòåëüíîé ðåïëèêè, êîòîðóþ ïåðåâåäèòå íà ðóññêèé
ÿçûê.
À. Á.

– Ïðèõîäü, ÿ ÷åêàþ – Íàäіøëè ìåíі, áóäü


íà òåáå. ëàñêà, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ.

35. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ÿçûêîâîé òåìå.


Á. Работа в парах. Ñîñòàâüòå äèàëîã ïî ðå÷åâîé òåìå ñ íà÷àëüíîé ïîáóäèòåëü-
íîé ðåïëèêîé, ñîäåðæàùåé ïðèãëàøåíèå ê ñîâìåñòíîìó äåéñòâèþ: – Äàâàé îáñó-
äèì...

36. Ïðè âûïîëíåíèè çàäàíèÿ êàæäóþ ðåïëèêó çàïèñûâàéòå ñ íîâîé ñòðîêè è


ïåðåä íåé ñòàâüòå òèðå.
À. Çàïèøèòå îòðåäàêòèðîâàííûé äèàëîã èç óïð. 32.
Á. Ñîñòàâüòå è çàïèøèòå äèàëîã (øåñòü-ñåìü ðåïëèê) ïî äàííîìó íà÷àëó. Íå-
êîòîðûå ðåïëèêè ñîïðîâîäèòå ñëîâàìè àâòîðà.
– Ðàññêàæè, ïîæàëóéñòà, ïîäðîáíåå î...
Â. Ñîñòàâüòå è çàïèøèòå äèàëîã (øåñòü-ñåìü ðåïëèê) ïî ðåïðîäóêöèè êàðòèíû
Ð. Ìàðìàíîâà «Ïîäðóæêè». Íà÷íèòå ñ ïîáóäèòåëüíîé ðåïëèêè. Íåêîòîðûå ðåïëè-
êè ñîïðîâîäèòå ñëîâàìè àâòîðà.

Ð. Ìàðìàíîâ. Ïîäðóæêè (2016), ôðàãìåíò

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå ìóëüòôèëüì «Èñòîðèÿ Äæîÿ: Äæîé è


Öàïëÿ. A Joy Story: Joy and Heron». Îçâó÷üòå ìóëüòôèëüì: ñîñòàâüòå è çàïèøèòå
äèàëîãè ìåæäó ïёñèêîì è öàïëåé, èñïîëüçóÿ ïîáóäèòåëüíûå ðåïëèêè.

15
5
Âûñêàçûâàíèÿ îïèñàòåëüíîãî õàðàêòåðà
â õóäîæåñòâåííîì ñòèëå ðå÷è

Тема речевого общения: «Тайны художественной литературы».

37. Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç ñòèõîòâîðåíèÿ.


Åñòü â îñåíè ïåðâîíà÷àëüíîé Ïóñòååò âîçäóõ, ïòèö íå ñëûøíî
Êîðîòêàÿ, íî äèâíàÿ ïîðà – áîëå,
Âåñü äåíü ñòîèò êàê áû Íî äàëåêî åùё äî ïåðâûõ çèìíèõ
õðóñòàëüíûé, áóðü –
È ëó÷åçàðíû âå÷åðà… È ëüёòñÿ ÷èñòàÿ è òёïëàÿ ëàçóðü
Íà îòäûõàþùåå ïîëå…
(Ô. Òþò÷åâ)
×òî îïèñûâàåò ïîýò? Çà÷èòàéòå îïèñàíèå.
Îïðåäåëèòå ñòèëü òåêñòà.
38. Çàïîìíèòå! Ðàçëè÷àþò ñëåäóþùèå âèäû õóäîæåñòâåííûõ îïèñàíèé: ïîð-
òðåò, ïåéçàæ è èíòåðüåð. Ïîðòðåò â õóäîæåñòâåííîì ïðîèçâåäåíèè – ýòî âèä
õóäîæåñòâåííîãî îïèñàíèÿ, â êîòîðîì èçîáðàæàåòñÿ âíåøíèé îáëèê ïåðñîíàæà.
Èíòåðüåð – õóäîæåñòâåííîå îïèñàíèå âíóòðåííåãî óáðàíñòâà ïîìåùåíèé. Ïåéçàæ –
îïèñàíèå ïðèðîäû â õóäîæåñòâåííîì ïðîèçâåäåíèè.
Çàäàíèå íà âûáîð. Ïðî÷èòàéòå. Êàêîå îïèñàíèå ïðåäñòàâëåíî â òåêñòå?
À. Äëÿ ñâîåãî âîçðàñòà îí áûë âûñîê è ñòðîåí; ëèöî åãî áûëî íåñêîëü-
êî áëåäíî, ÷åðòû òîíêè è âûðàçèòåëüíû. ×ёðíûå âîëîñû îòòåíÿëè åùё
áîëåå áåëèçíó ëèöà, à áîëüøèå òёìíûå, ìàëîïîäâèæíûå ãëàçà ïðèäàâàëè
åìó ñâîåîáðàçíîå âûðàæåíèå, êàê-òî ñðàçó ïðèêîâûâàâøåå âíèìàíèå. Ëёã-
êàÿ ñêëàäêà íàä áðîâÿìè, ïðèâû÷êà íåñêîëüêî ïîäàâàòüñÿ ãîëîâîé âïåðёä
è âûðàæåíèå ãðóñòè, ïî âðåìåíàì ïðîáåãàâøåå êàêèìè-òî îáëàêàìè ïî
êðàñèâîìó ëèöó, – ýòî âñё, ÷åì ñêàçàëàñü ñëåïîòà â åãî íàðóæíîñòè.
(Â. Êîðîëåíêî).
Á. Âñÿ ïîâåðõíîñòü çåìëè ïðåäñòàâëÿëàñü çåëёíî-çîëîòûì îêåàíîì, ïî
êîòîðîìó áðûçíóëè ìèëëèîíû ðàçíûõ öâåòîâ. Ñêâîçü òîíêèå, âûñîêèå
ñòåáëè òðàâû ñêâîçèëè ãîëóáûå, ñèíèå è ëèëîâûå âîëîøêè; æёëòûé äðîê
âûñêàêèâàë ââåðõ ñâîåþ ïèðàìèäàëüíîþ âåðõóøêîþ; áåëàÿ êàøêà çîíòè-
êîîáðàçíûìè øàïêàìè ïåñòðåëà íà ïîâåðõíîñòè; çàíåñёííûé áîã çíàåò
îòêóäà êîëîñ ïøåíèöû íàëèâàëñÿ â ãóùå. Ïîä òîíêèìè èõ êîðíÿìè øíû-
ðÿëè êóðîïàòêè, âûòÿíóâ ñâîè øåè. Âîçäóõ áûë íàïîëíåí òûñÿ÷üþ ðàç-
íûõ ïòè÷üèõ ñâèñòîâ.  íåáå íåïîäâèæíî ñòîÿëè ÿñòðåáû, ðàñïëàñòàâ ñâîè
êðûëüÿ è íåïîäâèæíî óñòðåìèâ ãëàçà ñâîè â òðàâó. (Í. Ãîãîëü).
Â. Íåáîëüøàÿ, íèçåíüêàÿ êîìíàòêà, â êîòîðîé îí íàõîäèëñÿ, áûëà
î÷åíü ÷èñòà è óþòíà.  íåé ïàõëî íåäàâíî âûêðàøåííûì ïîëîì, ðîìàø-
êîé è ìåëèññîé. Âäîëü ñòåí ñòîÿëè ñòóëüÿ ñ çàäêàìè â âèäå ëèð… â îäíîì
óãëó âîçâûøàëàñü êðîâàòêà ïîä êèñåéíûì ïîëîãîì, ðÿäîì ñ êîâàíûì ñóí-
äóêîì ñ êðóãëîþ êðûøêîé. Â ïðîòèâîïîëîæíîì óãëó ãîðåëà ëàìïàäêà
ïåðåä áîëüøèì òёìíûì îáðàçîì Íèêîëàÿ-×óäîòâîðöà. (È. Òóðãåíåâ).
Çàäàíèå äëÿ âñåõ. Äîêàæèòå, ÷òî òåêñò, ñ êîòîðûì âû ðàáîòàëè, îòíîñèòñÿ ê
õóäîæåñòâåííîìó ñòèëþ ðå÷è. Ìîæíî ëè áåç ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ õóäîæåñòâåí-
íîé ðå÷è òàê æå ÿðêî, êðàñî÷íî è ýìîöèîíàëüíî îïèñàòü ÷òî-ëèáî? Ïî÷åìó?

Язык художественной литературы – своеобразное зеркало русского литератур-


ного языка. Богата литература – богат и литературный язык. И не случайно созда-
телями национальных литературных языков становятся великие поэты, писатели,

16
например, Шевченко в Украине, Пушкин в России, Данте в Италии... Великие писа-
тели создают новые формы литературного языка, которыми затем пользуются все
говорящие и пишущие на этом языке. Слово в художественной литературе выпол-
няет эстетическую функцию. (По Г. Солганику).

39. Ó÷òèòå! Îïèñàíèå èìååò ñëåäóþùóþ ñòðóêòóðó: 1) îáùåå âïå÷àòëåíèå îá


îïèñûâàåìîì îáúåêòå; 2) îñíîâíûå ÷åðòû, ñâîéñòâà îáúåêòà; 3) âûâîä-îöåíêà (ìî-
æåò îòñóòñòâîâàòü).
Ïðî÷èòàéòå. Óêàæèòå âèä îïèñàíèÿ. Îïðåäåëèòå ñòðóêòóðó òåêñòà.
Óòðî ñûðîå, òóìàííîå, ïîõîæå íà òÿæåëî ñïÿùåãî ÷åëîâåêà: ïðîáóæäà-
åòñÿ íå ñêîðî, ñëûøèò, à ãëàç íå õî÷åò îòêðûòü.
Òóìàí ñãóùàåòñÿ, è êàïëè îñåäàþò íà æёëòûõ ëèñòüÿõ: òÿæåëî
ñêàòèòñÿ êàïåëüêà íà äðóãîé ëèñòèê – ñòàíåò òàì äâå, óïà- ñãóùàòüñÿ
äóò, è ëèñòèê íå âûäåðæèò, ïàäàåò âìåñòå ñ êàïëÿìè. ïàðàøþò
Ëèñòèê çà ëèñòèêîì ïàäàþò ñ ëèïû íà êðûøó, êàêîé
ëèñòèê ëåòèò ïàðàøþòèêîì, êàêîé ìîòûëüêîì, êàêîé âèí-
òèêîì. À ìåæäó òåì ìàëî-ïîìàëó äåíü îòêðûâàåò ãëàçà, è âåòåð ñ êðûøè
ïîäíèìàåò âñå ëèñòüÿ, è ëåòÿò îíè ê ðåêå êóäà-òî âìåñòå ñ ïåðåëёòíûìè
ïòè÷êàìè. (Ïî Ê. Ïàóñòîâñêîìó).
Êàêèå õóäîæåñòâåííûå ñðåäñòâà èñïîëüçóåò àâòîð â îïèñàíèè?
Ðàññìîòðèòå ðåïðîäóêöèþ êàðòèíû È. Ïîëèùóêà «Îñåíü. Âèä». Êàê ñëîâåñíîå
îïèñàíèå ñîîòíîñèòñÿ ñ èçîáðàæåíèåì íà êàðòèíå?

È. Ïîëèùóê. Îñåíü. Âèä (2012)

40. Îáðàòèòå âíèìàíèå! Â îïèñàíèè ìîæåò ñîäåðæàòüñÿ îòíîøåíèå àâòîðà ê


îïèñûâàåìîìó îáúåêòó, åãî îöåíêà.
Ïðî÷èòàéòå. Óêàæèòå â òåêñòå ïðåäëîæåíèÿ, ñëîâîñî÷åòàíèÿ èëè ñëîâà, ñî-
äåðæàùèå îöåíî÷íûå õàðàêòåðèñòèêè â îïèñàíèè.
×åðíîãëàçàÿ, ñ áîëüøèì ðòîì, íåêðàñèâàÿ, íî æèâàÿ äåâî÷êà, ñ ñâîè-
ìè äåòñêèìè îòêðûòûìè ïëå÷èêàìè, âûñêî÷èâøèìè èç êîðñàæà îò
áûñòðîãî áåãà, ñ ñâîèìè ñáèâøèìèñÿ íàçàä ÷ёðíûìè êóäðÿìè, òîíåíüêè-
ìè îãîëёííûìè ðóêàìè è ìàëåíüêèìè íîæêàìè â êðóæåâíûõ ïàíòàëîí-
÷èêàõ è îòêðûòûõ áàøìà÷êàõ, áûëà â òîì ìèëîì âîçðàñòå, êîãäà äåâî÷êà
óæå íå ðåáёíîê, à ðåáёíîê åùё íå äåâóøêà. (Ë. Òîëñòîé).
17
7
41. Работа в группах. Óñòíî ñîñòàâüòå õóäîæåñòâåííîå îïèñàíèå, èñïîëüçóÿ
îäíó èç èëëþñòðàöèé (íà âûáîð) è ñîîòâåòñòâóþùóþ ñïðàâêó ê íåé.

1 2 3

Ë. Ïàâëåíêî. Çîëîòàÿ îñåíü. Ïîðòðåò Èíòåðüåð


Àëüòàíêà (2017) ìàëü÷èêà

Ñ ï ð à â ê à 1. Èçÿùíàÿ áåñåäêà; ÿðêèå êðàñêè îñåíè; ñëîâíî ïëàìÿ; áèðþçî-


âîå íåáî; ìîëîäûå äåðåâüÿ; îïàâøàÿ ëèñòâà.
Ñ ï ð à â ê à 2. Ìàëü÷èê ëåò 12; ïðàâèëüíûé îâàë ëèöà; âûðàçèòåëüíûå ãëà-
çà; òîíêèå áðîâè; ïðÿìîé íîñ; ñäåðæàííàÿ óëûáêà; ñâåòëûå êîðîòêèå âîëîñû
àêêóðàòíî ïðè÷ёñàíû; îïðÿòíî îäåò.
Ñ ï ð à â ê à 3. Ïðîñòîðíàÿ è óþòíàÿ; õîðîøî ïðèñïîñîáëåííàÿ äëÿ çàíÿòèé;
íåò íè÷åãî ëèøíåãî; õîðîøåå îñâåùåíèå; äâà îêíà; âîçëå îêíà; ñëåâà, ó ñòåíû;
ïèñüìåííûé ñòîë; ñòóë; êîìîä; äâà øêàôà-ïåíàëà.
42. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ÿçûêîâîé òåìå.
Á. Работа в парах. Ñîñòàâüòå äèàëîã ïî ðå÷åâîé òåìå.
43. À. Ñïèøèòå òåêñò, äîïîëíèâ åãî õóäîæåñòâåííûìè ñðåäñòâàìè èç ñïðàâêè.
Óñòíî ïîäãîòîâüòåñü îáúÿñíèòü, êàêîâà ðîëü õóäîæåñòâåííûõ ñðåäñòâ â òåêñòàõ-
îïèñàíèÿõ.
Ìîðå ãóäåëî ïîä íèìè ãðîçíî, âûäåëÿÿñü èç âñåõ øóìîâ ýòîé ... íî÷è.
Îãðîìíîå, îíî ëåæàëî ãëóáîêî âíèçó è áåëåëî ãðèâàìè ïåíû. Ñòðàøåí
áûë è ... ãóë ñòàðûõ òîïîëåé çà îãðàäîé ñàäà. Îí ... îñòðîâîì âûðàñòàë íà
ñêàëèñòîì áåðåãó. ×óâñòâîâàëîñü, ÷òî â ýòîì ... ìåñòå öàðèò òåïåðü ...
îñåíü, è áîëüøîé ... ñàä, çàáèòûé íà çèìó äîì è áåñåäêè áûëè çàáðîøåíû.
Îäíî ìîðå ãóäåëî ðîâíî, ïîáåäíî. Âëàæíûé âåòåð âàëèë ñ íîã íà îáðûâå,
è ìû äîëãî íå ìîãëè íàñûòèòüñÿ åãî ... , äî ãëóáèíû äóøè ïðîíèêàþùåé
ñâåæåñòüþ. (Ïî È. Áóíèíó).
Ñ ï ð à â ê à. Ìÿãêîé; òðåâîæíîé è ñîííîé; ñòàðûé; ìðà÷åí; ãðîçíîì; áåçëþä-
íûì; ïîçäíÿÿ.
Á. Âûïèøèòå èç êàêîãî-ëèáî õóäîæåñòâåííîãî ïðîèçâåäåíèÿ íà ðóññêîì ÿçû-
êå ñëîâåñíûé ïåéçàæ. Ïîä÷åðêíèòå â íёì ÿçûêîâûå ñðåäñòâà õóäîæåñòâåííîãî
ñòèëÿ ðå÷è.
Â. Âûïèøèòå èç êàêîãî-ëèáî õóäîæåñòâåííîãî ïðîèçâåäåíèÿ íà ðóññêîì ÿçû-
êå ñëîâåñíûé ïîðòðåò, â êîòîðîì ñîäåðæèòñÿ àâòîðñêàÿ îöåíêà ãåðîÿ. Ïîä÷åðêíè-
òå â íёì ÿçûêîâûå ñðåäñòâà õóäîæåñòâåííîãî ñòèëÿ ðå÷è.

 ñåòè Èíòåðíåò â ðóáðèêå «Êàðòèíêè» íàéäèòå «Çîëîòàÿ Îñåíü – êàðòèíà


õóäîæíèêà Íèêîëàÿ Ëóãîâåíêî». Óñòíî èëè ïèñüìåííî ñîñòàâüòå õóäîæåñòâåííîå
îïèñàíèå êàðòèíû.

18
Òåìàòè÷åñêèå ãðóïïû ñëîâ

Тема речевого общения: «Природа зимой».

44. Ïðî÷èòàéòå ñòèõîòâîðåíèå. Ñ êåì àâòîð ñðàâíèâàåò ó÷åíèöó?


ß ñ ó÷åíèöåé áûë çíàêîì: Íåëüçÿ îá ýòîì ïðîìîë÷àòü,
Âûïèñûâàÿ ö..ôðû, Âåäü ýòî î÷åíü ãðóñ(?)íî.
Îíà âîäèëà ÿçûêîì, Íàì äàí ÿçûê, ÷òîá îòâå÷àòü
Êàê îáåçüÿíà â ö..ðêå. Íå ïèñüìåííî, à óñ(?)íî!
(È. Êîðèíåö)
Ïîÿñíèòå íàïèñàíèå ñëîâ ñî ñêîáêàìè è ïðîïóùåííûìè áóêâàìè.
Âûó÷èòå ñòèõîòâîðåíèå íàèçóñòü è çàïèøèòå åãî ïî ïàìÿòè.

45. Ó÷òèòå! Ïîëíîöåííîå îáùåíèå áåç ñëîâ íåâîçìîæíî. Îäíàêî è ñî ñëîâàìè


îíî áûâàåò íåëёãêèì. Ýòî ïðîèñõîäèò òîãäà, êîãäà ñëîâà ïîäáèðàþòñÿ íåïðà-
âèëüíî.
Îçíàêîìüòåñü ñ òàáëèöåé. Î êàêèõ âèäàõ ðå÷åâûõ îøèáîê âû óçíàëè?

Âèäû ðå÷åâûõ îøèáîê


Ïðåäëîæåíèÿ, ñîñòàâëåííûå Âèäû ðå÷åâûõ îøèáîê
ó÷àùèìèñÿ 7-ãî êëàññà ñ êîììåíòàðèÿìè ïðåäëîæåíèé
1. Â øêîëå îðãàíèçîâàí òåõ- Âìåñòî ðóññêîãî ñëîâà êðóæîê èñïîëüçîâàíî
íè÷åñêèé ãóðòîê. óêðàèíñêîå ãóðòîê.
2. Ðàííèì óòðîì øêîëüíèêè Íåîïðàâäàííî èñïîëüçîâàíû â áëèçêîì ñîñåä-
èäóò â øêîëó. ñòâå îäíîêîðåííûå ñëîâà øêîëüíèêè è øêîëà.
3. Â êíèãå âñё íàïèñàíî ÿñíî Ïîâòîðåíèå óæå ñêàçàííîãî äðóãèìè ñëîâàìè
è ïîíÿòíî. (â äàííîì ñëó÷àå ÿñíî è ïîíÿòíî îáîçíà÷àþò
îäíî è òî æå).

Èñïîëüçóÿ ñâåäåíèÿ èç ïðàâîé êîëîíêè, íàéäèòå â äàííûõ ïðåäëîæåíèÿõ ðå-


÷åâûå îøèáêè, èñïðàâüòå èõ. Ïîÿñíèòå âèä êàæäîé îøèáêè.
1. Ìû ïåðåõîäèì ñ ìåñòà íà ìåñòî è âîò íàõîäèì õîðîøåå ìåñòî.
2. Êîëüêà è Äåíèñ, óâèäåâ ìàøèíó, ñòàëè òèêàòü. 3. Ñòóïàÿ î÷åíü îñòî-
ðîæíî è ïîòèõîíüêó, ÿ íèêîãî íå ïîòðåâîæèë. 4. Âåñíîé ïðèëåòàþò ïåð-
íàòûå ïòèöû.
Çàïèøèòå èñïðàâëåííûå ïðåäëîæåíèÿ.

46. Îáðàòèòå âíèìàíèå! Âûáðàííîå äëÿ âûñêàçûâàíèÿ ñëîâî äîëæíî: 1) îò-


íîñèòüñÿ ê ðóññêîìó ëèòåðàòóðíîìó ÿçûêó; 2) ñîîòâåòñòâîâàòü îïðåäåëёííîìó ñòè-
ëþ ðå÷è; 3) óïîòðåáëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ëåêñè÷åñêèì çíà÷åíèåì; 4) ïðà-
âèëüíî ñî÷åòàòüñÿ ñ äðóãèìè ñëîâàìè; 5) íå ïðèâîäèòü ê ïîâòîðåíèþ îäíîêîðåííûõ
ñëîâ; 6) íå äîïóñêàòü óïîòðåáëåíèÿ â îáîðîòå ðå÷è áëèçêèõ ïî ñìûñëó ñëîâ.
Ïîëüçóÿñü äàííûìè ðåêîìåíäàöèÿìè, ïðî÷èòàéòå òåêñò, âûáðàâ èç ñêîáîê
íóæíûå ñëîâà. Îáúÿñíèòå ñâîé âûáîð.
 äåòñòâå ÿ (ìó÷èòåëüíî, î÷åíü, óñèëåííî) ìå÷òàë î (ïîäëèííîì, âçà-
ïðàâäàøíåì, íàñòîÿùåì) äâóõêîëёñíîì âåëîñèïåäå. ß (ñìûêàë, çàêðû-
âàë, çàòâîðÿë) (ãëàçà, î÷è), è ïåðåäî ìíîé (âîçíèêàë, èìåë ìåñòî) ðóëü
19
9
(èñêðèâëёííûé, èçîãíóòûé), êàê ðîã áàðàíà, (ÿðêàÿ, îñëåïèòåëüíàÿ)
÷àøå÷êà çâîíêà, çâóê êîòîðîãî áûë äëÿ ìåíÿ ñàìîé (ïðåêðàñíîé, ïðèÿò-
íîé) ìóçûêîé, ðåçèíîâûå øèíû, êîòîðûå òàê (ïðèÿòíî, ïðåêðàñíî) ïîä-
êà÷èâàòü (õëþïàþùèì, öîêàþùèì) íàñîñîì. ß (îáîíÿë, ÷óâñòâîâàë, ÷óÿë)
çàïàõ øèí, íå èìåþùèé íè÷åãî îáùåãî ñ çàïàõîì îáû÷íîé ðåçèíû, è
çàïàõ êîæàíîãî ñåäëà, êîòîðîå óïðóãî (ïîñêðèïûâàëî, ñêðèïåëî) íà äâóõ
(óïðóãèõ, ìîãóùåñòâåííûõ, ñèëüíûõ) êîíóñîîáðàçíûõ ïðóæèíàõ. (Ïî
Þ. ßêîâëåâó).
Ïîñòàâüòå â íà÷àëüíóþ ôîðìó (ôîðìó èìåíèòåëüíîãî ïàäåæà åäèíñòâåííîãî
÷èñëà) âûäåëåííûå â òåêñòå ñëîâà. Ïîäáåðèòå îáùåå ñëîâî, êîòîðîå îáúåäèíÿåò
âñå ýòè ñëîâà.

Òåìàòè÷åñêèå ãðóïïû ñëîâ (óêð. òåìàòè÷íі ãðóïè ñëіâ) – ýòî ãðóïïû


ñëîâ, ïðèíàäëåæàùèõ ê ðàçíûì ÷àñòÿì ðå÷è, êîòîðûå îáúåäèíåíû îáùåé
òåìîé. Íàïðèìåð, â òåìàòè÷åñêóþ ãðóïïó «Ôóòáîë» ìîãóò âîéòè òàêèå
ñëîâà: ãîë, çàáèòü, ôóòáîëüíûé, ñòàäèîí, áîëåëüùèê, âîðîòà è äð.

47. Íàéäèòå «ëèøíèå» ñëîâà â äàííûõ ðÿäàõ. Çíà÷åíèå ñëîâ êàæäîãî ðÿäà
îáîáùèòå îäíèì ñëîâîì èëè ñëîâîñî÷åòàíèåì. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîëüçóéòåñü
îáðàçöîì.
Î á ð à ç å ö. Ôîðòåïèàíî, ãèòàðà, êîìïüþòåð
êîìïüþòåð, àêêîðäåîí, ãóñëè,
ôëåéòà, ñêðèïêà (ìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû).
1. Ìàãàçèí, ëàâêà, êèîñê, øêîëà, áóòèê, ñóïåðìàðêåò, ãàñòðîíîì.
2. Ïðèîáðåòàòü, ïîêóïàòü, ïîëîæèòü, çàêóïàòü, âûêóïàòü, ïðîäàâàòü.
3. Äîðîãîé, äåøёâûé, êà÷åñòâåííûé, òðóäîëþáèâûé, äîðîãîñòîÿùèé,
öåííûé.
4. Êóïëÿ, ïðîäàæà, ðàñ÷ёò, èãðà, ñäåëêà, îïåðàöèÿ.
Ìîæíî ëè âêëþ÷èòü ñëîâà êàæäîãî ðÿäà â îäíó òåìàòè÷åñêóþ ãðóïïó? Åñëè
ìîæíî, íàçîâèòå òåìó êàæäîé ãðóïïû ñëîâ.
Äîêàæèòå, ÷òî âûäåëåííîå ñëîâî èìååò îìîíèìû.

Íàéäèòå â äàííûõ ðÿäàõ è íàçîâèòå ñèíîíèìû è àíòîíèìû.

48. Çàïîìíèòå! Ïðè ïîäáîðå òåìàòè÷åñêèõ ãðóïï ñëîâ ñëåäóåò ó÷èòûâàòü ìíî-
ãîçíà÷íîñòü ñëîâà. Íàïðèìåð, ãðóïïà ñëîâ ïî òåìå «Çåìëÿ» â çíà÷åíèè «ïî÷âà»
áóäåò ñîñòîÿòü èç òàêèõ ñëîâ: ïî÷âà, ïåñîê, ãëèíà, ðûòü, ïàõàòü, êîïàòü, çåìëÿ-
íîé, çåìëèñòûé, çåìëåêîï, à â ãðóïïó ïî òåìå «Çåìëÿ» â çíà÷åíèè «ñòðàíà» âîé-
äóò òàêèå ñëîâà: ñòðàíà, ðîäèíà, îò÷èçíà, ðîäíàÿ, ÷óæàÿ, ïðèìîðñêàÿ, çåìëÿê,
÷óæåçåìåö.
Ñîñòàâüòå äâå ãðóïïû ñëîâ ïî òåìå «Ïàðê» â çíà÷åíèè: 1) «áîëüøîé ñàä èëè
ðîùà ñ àëëåÿìè, öâåòíèêàìè»; 2) «ñîâîêóïíîñòü òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ìàøèí,
ìåõàíèçìîâ». Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîëüçóéòåñü ñëîâàðÿìè.

49. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Îïðåäåëèòå ñòèëü ðå÷è. ×åì ýòîò ñòèëü îòëè÷àåòñÿ îò
ðàçãîâîðíîãî?
ïðåëåñòíûé
 ýòó íî÷ü ÷óäåñà ïðèõîäÿò áåç ïðèãëàøåíèÿ. Ïîçä- ïðàçäíèê
íèì âå÷åðîì, óñòðîèâøèñü ó îêíà, òû ÿñíî îùóùàåøü, çâёçäíîå
÷òî êòî-òî ïðîáèðàåòñÿ ê äîìó. Ðàñïàõíóâ îêíî, ïðèêà- ñåðäöå
ñàåøüñÿ ê ïàäàþùèì ñ íåáà ãîëóáîâàòî-ñåðåáðÿíûì ñíå-
ðàäîñòíàÿ
æèíêàì è ãîâîðèøü: «Çäðàâñòâóé, çèìà!».

2
20
Øёïîò, øîðîõè, òàèíñòâåííûé ïåðåçâîí – ïðèçíàêè ïðèáëèæàþùåéñÿ
ïðåëåñòíîé ñêàçêè.
Çàãîðàåòñÿ íà íåáå ëóíà, ñ êðûø ñëåòàåò ñíåæîê, è ìåòåëü, êðóæàùàÿ
ïîä îêíîì, ñëîâíî îêóòûâàåò òåáÿ ñ ãîëîâû äî íîã. Çàáûâ î âðåìåíè, ïðè-
êðûâàåøü ãëàçà è ïîãðóæàåøüñÿ â ñëàäêèé ñîí. Òåáå ñíèòñÿ, ÷òî òû, îòî-
ðâàâøèñü îò çåìëè, ëåòèøü íàä ñîííûì ãîðîäîì, çàñíåæåííûì ëåñîì,
íåáîëüøîé ðå÷îíêîé, ïîêðûòîé ëåäÿíûì ïàíöèðåì. Äîëåòåâ äî çâёçäíîãî
íåáà è ñíÿâ ÿðêóþ çâёçäî÷êó, ïðèêðåïëÿåøü åё ê ñåáå íà ãðóäü.
Óòðîì, ïðîñíóâøèñü ñ ëёãêèì ñåðäöåì è ðàäîñòíîé óëûáêîé, âñïîìè-
íàåøü íåîáûêíîâåííóþ âñòðå÷ó ñ ÷óäîì. (Ïî À. Èëëþìèíàòîðñêîé).
Ñîñòàâüòå âîïðîñû ïî ñîäåðæàíèþ òåêñòà è çàäàéòå èõ äðóã äðóãó.
Êàêîå ïðàâèëî îáúåäèíÿåò ñëîâà â ðàìêå (ñ. 20)?

50. Îáðàòèòå âíèìàíèå! Â ðóññêîì ÿçûêå, êàê è âî ìíîãèõ äðóãèõ ÿçûêàõ,


ìåæäó îïðåäåëёííûìè ñëîâàìè ñóùåñòâóþò îòíîøåíèÿ âêëþ÷åíèÿ, òî åñòü ñëî-
âî ñ áîëåå óçêèì ñìûñëîì (áåðёçà) âêëþ÷àåòñÿ â çíà÷åíèå ñëîâà ñ áîëåå øèðîêèì
ñìûñëîì (äåðåâî). Íàïðèìåð, ñîñíà – øèøêà, õâîÿ.
Íàéäèòå â òåêñòå óïð. 49 è âûïèøèòå ñëîâà, èìåþùèå îòíîøåíèÿ âêëþ÷åíèÿ.

51. Работа в группах. Èñïîëüçóÿ äàííûå êëþ÷åâûå ñëîâîñî÷åòàíèÿ, ñîñòàâüòå


âûñêàçûâàíèå íà òåìó «Çèìà». Ìîæåòå èñïîëüçîâàòü ïîíðàâèâøèåñÿ ñëîâà è âû-
ðàæåíèÿ èç óïð. 49.
Ïðèøëà çèìà; èäёò ñíåã; ñíåæèíîê â âîçäóõå áîëüøå; êîâðû íà çåìëå,
êðûøàõ äîìîâ; âîçäóõ ÷èñòûé, ñâåæèé; âñё æèâîå çàìåðëî; ñêàçî÷íîå
ìåðöàíèå îãíåé; çàïàõ õâîè.

52. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ÿçûêîâîé è ðå÷å-


âîé òåìàì.
Á. Работа в группах. Ïîäãîòîâüòå íåáîëüøèå âûñêàçûâàíèÿ, îáîáùàþùèå èç-
ó÷åííîå íà óðîêå ïî äàííûì òåìàì. Íå çàáóäüòå ïîäîáðàòü ïðèìåðû.
1 ãðóïïà: «Ðå÷åâûå îøèáêè». 2 ãðóïïà: «Òåìàòè÷åñêèå ãðóïïû ñëîâ».

53. À. Èñïîëüçóÿ óïð. 48 â êà÷åñòâå îáðàçöà, ïîäáåðèòå è çàïèøèòå äâå ãðóï-


ïû ñëîâ ïî òåìàì: «Öâåò», «Âðåìÿ».
Á. Ïåðåâåäèòå òåêñò íà ðóññêèé ÿçûê è çàïèøèòå. Ñëåäèòå, ÷òîáû ïîäîáðàí-
íûå ñëîâà íå ïðèâåëè ê ðå÷åâûì îøèáêàì. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîëüçóéòåñü ñëî-
âàðёì.
Çàéìàâñÿ ïèøíèé ðàíîê. Çîëîòèé ïðîìіíü ñîíöÿ ïåðåëèíóâ çі ñõîäó íà
çàõіä, і âåðøå÷êè ñèíіõ õìàð çàéíÿëèñÿ ÷åðâîíèì ïîëóì’ÿì. Ñîíöå, ìîâ
çäîðîâà ÷åðâîíà äіæà, âèïëèâàëî ç-çà êðàþ çåìëі òà îáãîðòàëîñü áëèñêó-
÷èìè õìàðêàìè, ùî ñïàëàõíóëè âіä ñîíÿ÷íîãî ïðîìіííÿ, ìîâ ñîëîìà âіä
âîãíþ. Âèïëèëî. Äåðåâà, îäÿãíåíі â ëåãåíüêó îäіæ çі ñðіáíîãî іíåþ, îáëè-
ëèñü äåëіêàòíèì ðîæåâèì ñâіòëîì. À íà ñõîäі, ìіæ áëàêèòíèì íåáîì òà
áіëèì ñíіãîì, çàâèñëà ðîæåâà іìëà, ìîâ áëèñêó÷èé ðîæåâèé ñåðïàíîê.
Ðàíîê äèõàâ ìîðîçîì. (Ïî Ì. Êîöþáèíñêîìó).
Â. Èñïîëüçóÿ ãðóïïó ñëîâ ïî òåìå «Çèìà», êîòîðóþ âû ñîñòàâèëè íà óðîêå (óïð. 51),
íàïèøèòå íåáîëüøîå ñî÷èíåíèå «×óäåñíûé äåíü». Ìîæåòå âîñïîëüçîâàòüñÿ òåêñòîì
óïð. 49 êàê îáðàçöîì.

21
Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîìàòåðèàë «Âèâàëüäè – Âðåìåíà
Ãîäà – Çèìà (Antonio Vivaldi)». Ñîñòàâüòå è çàïèøèòå òåìàòè÷åñêóþ ãðóïïó ñëîâ
íà òåìó, êîòîðàÿ ðàñêðûâàåòñÿ â âèäåî.

Íàèáîëåå óïîòðåáèòåëüíûå ôðàçåîëîãèçìû

Тема речевого общения: «Богатство русского языка».


54. Ïðî÷èòàéòå ïîñëîâèöó. Îáúÿñíèòå åё ñìûñë.
Ëèñè÷êîé ñìîòðèò, à çà ïàçóõîé êàìåíü äåðæèò.
Êàê âû ïîíèìàåòå âûðàæåíèå ëèñè÷êîé ñìîòðèò?
Êàê âû äóìàåòå, ÷òî çíà÷èò äåðæèò êàìåíü çà ïàçóõîé?
Âñïîìíèòå, êàêîâû îñîáåííîñòè òàêèõ ñî÷åòàíèé ñëîâ. Êàê îíè íàçûâàþòñÿ?
Çàïèøèòå ïîñëîâèöó ïî ïàìÿòè.

55. Îáðàòèòå âíèìàíèå! Ïî ñòðóêòóðå ôðàçåîëîãèçìû ìîãóò áûòü: à) ñî÷åòàíè-


ÿìè ñëîâ (ïåðâûå øàãè, äðóã ïî íåñ÷àñòüþ); á) ïðåäëîæåíèÿìè (äåðæèò êàìåíü çà
ïàçóõîé, áàáóøêà íàäâîå ñêàçàëà).
Ïðî÷èòàéòå ôðàçåîëîãèçìû èç ëåâîé êîëîíêè. Êàêèå èç íèõ ÿâëÿþòñÿ
ñî÷åòàíèÿìè ñëîâ, à êàêèå – ïðåäëîæåíèÿìè?
 ïðàâîé êîëîíêå íàéäèòå çíà÷åíèÿ êàæäîãî ôðàçåîëîãèçìà èç ëåâîé êîëîíêè.
Êàïëÿ â ìîðå  ñêàçàëà ÷òî-ëèáî êñòàòè, èìåííî òî,
Êàê äâå êàïëè âîäû ÷òî íàäî ñêàçàòü â äàííûé ìîìåíò
Êàê íåáî è çåìëÿ  î÷åíü ìàëîå êîëè÷åñòâî
Ïîïàë ïàëüöåì â íåáî  î÷åíü áëèçêî
Ïîïàëà â ñàìóþ òî÷êó  î÷åíü ïîõîæè äðóã íà äðóãà
Ðóêîé ïîäàòü  ñèëüíî ðàçëè÷àòüñÿ
 îòâåòèë íåâïîïàä, îáúÿñíèë ÷òî-ëèáî
íåñóðàçíî, áåñòîëêîâî
Íàéäèòå è çà÷èòàéòå ôðàçåîëîãèçìû-àíòîíèìû.

По происхождению фразеологизмы могут быть собственно русскими (ни рыба


ни мясо, ни зги не видать) и заимствованными (притча во языцех х – из старосла-
вянского языка; синий чулокк – из английского языка; терра инкогнита – из латин-
ского языка).
56. Â äàííûõ ñòèõîòâîðíûõ ñòðîêàõ íàéäèòå ôðàçåîëîãèçìû è ãðÿçü
ïîÿñíèòå ñìûñë êàæäîãî èç íèõ. àïïåòèò
1. Îêàçàëñÿ ìîëîäöîì, 2. Çàÿö çàéöó ãîâîðèò:
Ñìîã îñèëèòü íîøó – – Ìíå áû âîë÷èé àïïåòèò!
Íå óäàðèë â ãðÿçü ëèöîì – Â àïïåòèòå ìàëî òîëêó,
È íå ñåë â êàëîøó. Íàì áû çóáû, êàê ó âîëêà!
((À. Øèáàåâ) (Â. Âèêòîðîâ)

3. Íîñ íå â ñâîè äåëà ñóþò, Çàòî îäèí âåñёëûé íîñ


Íîñàìè ïåðåä ñíîì êëþþò, Ïàïàøà Êàðëî íàì ïðèíёñ.
(ß. Àêèì)
2
22
57. Âû óæå çíàåòå, ÷òî îáû÷íî óñòîé÷èâûå ñî÷åòàíèÿ ñëîâ íå ïåðåâîäÿòñÿ íà
äðóãîé ÿçûê äîñëîâíî, à ÷àùå èìåþò ñîîòâåòñòâóþùèå èì ïî ñìûñëó ôðàçåîëîãèç-
ìû: ðàçáèòüñÿ â ëåïёøêó (ðóñ.) – çі øêóðè âèëіçòè (óêð.).
Ïðî÷èòàéòå. Íàéäèòå â ïðàâîé êîëîíêå ðóññêèé ôðàçåîëîãèçì, êîòîðûé ñîîò-
âåòñòâóåò ïî ñìûñëó óêðàèíñêîìó óñòîé÷èâîìó ñî÷åòàíèþ èç ëåâîé êîëîíêè.
ïîøèòè â äóðíі, îêóíі ëîâèòè, êëåâàòü íîñîì, îñòàâèòü ñ íîñîì,
óçÿòè ãîðó (âåðõ), ïіéìàòè îáëèç- îñòàòüñÿ ñ íîñîì, óòåðåòü íîñ,
íÿ, ãíóòè êèðïó çàäèðàòü íîñ

Êàêóþ îñîáåííîñòü ãðóïïû ðóññêèõ ôðàçåîëîãèçìîâ ìîæíî îòìåòèòü?

58. Ó÷òèòå! Áîëüøàÿ ÷àñòü ôðàçåîëîãèçìîâ èìååò ñòèëèñòè÷åñêóþ îêðàñêó.


Áîëüøèíñòâî èç íèõ îòíîñèòñÿ ê ðàçãîâîðíûì (êóñàòü ëîêòè, òёðòûé êàëà÷,
ïåðâûé áëèí êîìîì) è ïðîñòîðå÷íûì (ñ æèðó áåñèòüñÿ, êèøêà òîíêà). Îäíàêî ñó-
ùåñòâóþò ôðàçåîëîãèçìû è êíèæíûõ ñòèëåé (îòäàòü Áîãó äóøó, êàíóòü â Ëåòó).
Çàïèøèòå ñíà÷àëà êíèæíûå, çàòåì ðàçãîâîðíûå ôðàçåîëîãèçìû.

Áåç çàäíèõ íîã, çà ñåìüþ ïå÷àòÿìè, òî÷êà îïîðû, ÷åñàòü ÿçûê, óçû
äðóæáû, áåç ãîäó íåäåëÿ, ñûíû îòå÷åñòâà, â ìãíîâåíèå îêà, ìóòèòü âîäó,
íà êðàþ ñâåòà, ïàëüìà ïåðâåíñòâà, ïåðåìûâàòü êîñòî÷êè.

59. Îáðàòèòå âíèìàíèå! Ê ôðàçåîëîãèçìàì îòíîñÿòñÿ êðûëàòûå ñëîâà, àôî-


ðèçìû, ïîñëîâèöû è ïîãîâîðêè. Êðûëàòûå ñëîâà – ýòî ñî÷åòàíèÿ ñëîâ èëè ïðåä-
ëîæåíèÿ èç õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû. Àôîðèçìû, â îòëè÷èå îò êðûëàòûõ
ñëîâ, – ýòî èçðå÷åíèÿ èçâåñòíûõ ëþäåé.
Çàäàíèå íà âûáîð. Ïðî÷èòàéòå òåêñò îá èñòîðèè ïðîèñõîæäåíèÿ êðûëàòîãî
âûðàæåíèÿ. Ðàññìîòðèòå èëëþñòðàöèþ. Ïðàâèëüíî ëè õóäîæíèê ïîíÿë çíà÷åíèå
ôðàçåîëîãèçìà? Îáîñíóéòå ñâîé îòâåò.

À. ÏÎÏÀÑÒÜ Â ÏÅÐÅÏËЁÒ
Ïîïàñòü â ïåðåïëёò – çíà÷èò ïîïàñòü â
çàòðóäíèòåëüíîå, îïàñíîå èëè íåïðèÿòíîå
ïîëîæåíèå. Ýòî âûðàæåíèå ïðèøëî èç
Êèåâñêîé Ðóñè – Óêðàèíû. Â òå âðåìåíà â
äåðåâíÿõ î÷åíü ÷àñòî ëîâèëè ðûáó, ñòàâÿ
ñâîåîáðàçíûå ñèëêè – ñïëåòёííûå èç ëîçû
è âåòîê ëîâóøêè. Ýòè ëîâóøêè è íàçûâà-
ëèñü ïåðåïëёòû. Îêàçàòüñÿ â ëîâóøêå –
äåëî ìàëîïðèÿòíîå. (Ïî Ä. Ìîðîçîâó).

Á. ÃËÓÏÎÑÒÜ ÑÌÎÐÎÇÈË
Ýòî âûðàæåíèå ïîÿâèëîñü áëàãîäàðÿ
ãèìíàçèñòàì. Äåëî â òîì, ÷òî ñëîâî
«ìîðîñ» â ïåðåâîäå ñ ãðå÷åñêîãî îáîçíà÷à-
åò «ãëóïîñòü». Ïîýòîìó ïðåïîäàâàòåëè
ãîâîðèëè íåðàäèâûì ó÷àùèìñÿ, åñëè òå îò
íåçíàíèÿ óðîêà íà÷èíàëè íåñòè îêîëåñè-
öó: «Âû ìîðîñ íåñёòå». Ïîòîì ðÿäîì áûëè
ïîñòàâëåíû è ñëîâî, è åãî ïåðåâîä. Ïîëó-
÷èëîñü, ÷òî íåïîäãîòîâëåííûå ó÷àùèåñÿ
«ãëóïîñòü ìîðîçÿò». (Ïî Ä. Ìîðîçîâó).
23
3
Â. ÏÎ×ÅÌÓ ÍÎÂÈ×ÊΠÍÀÇÛÂÀÞÒ «×ÀÉÍÈÊÀÌÈ»?
Ýòî íàçâàíèå ïðèøëî èç àëüïèíèçìà. «×àéíè-
êîì» îïûòíûå àëüïèíèñòû íàçûâàþò íîâè÷êà,
ñîâåðøèâøåãî ñâîё ïåðâîå âîñõîæäåíèå íà âåðøè-
íó ãîðû. Êàê ïðàâèëî, òàêèå ëþäè ïåðâûì äåëîì
âìåñòî òîãî, ÷òîáû ïîìîãàòü â îáóñòðîéñòâå ëàãå-
ðÿ, ïîçèðóþò ôîòîãðàôàì. Ïðè ýòîì îäíà ðóêà
ó íèõ íà ïîÿñå, à äðóãóþ îíè îòñòàâëÿþò â ñòîðî-
íó, îïèðàÿñü íà ëåäîðóá, ëûæíóþ ïàëêó è ò. ä.,
îò÷åãî èõ ñèëóýò1 íàïîìèíàåò ÷àéíèê. (Ïî
Ä. Ìîðîçîâó).
Как появился термин крылатые слова? Древнегреческий поэт Гомер называл
«крылатыми» слова, которые быстро срываются с уст говорящего и летят к уху
слушателя. (Из журнала).

60. Çàïîìíèòå! Ñàìûìè ðàñïðîñòðàíёííûìè îøèáêàìè â èñïîëüçîâàíèè ôðà-


çåîëîãèçìîâ ÿâëÿþòñÿ: 1) îøèáî÷íîå óïîòðåáëåíèå óñòîé÷èâîãî ñî÷åòàíèÿ ïðè
íåçíàíèè åãî òî÷íîãî ñìûñëà; 2) íàðóøåíèå ñîñòàâà (âêëþ÷åíèå ëèøíèõ ñëîâ èëè
èñêëþ÷åíèå íåîáõîäèìûõ); 3) ñìåøåíèå äâóõ ôðàçåîëîãèçìîâ; 4) ïîñòàíîâêà ôðà-
çåîëîãèçìà ðÿäîì ñ ñèíîíèìè÷íûì ïî çíà÷åíèþ ñëîâîì.
Работа в группах. Ïðî÷èòàéòå ñîñòàâëåííûå ó÷àùèìèñÿ ïðåäëîæåíèÿ
ñ óñòîé÷èâûìè ñî÷åòàíèÿìè. Óêàæèòå, êàêèå îøèáêè äîïóñòèëè ñåìèêëàññíèêè
ïðè èñïîëüçîâàíèè ôðàçåîëîãèçìîâ.
1. Îò èñïóãà ìû ïîáåæàëè ñëîìÿ íîãè. 2. Íàì ñåãîäíÿ çàäàëè óðîêîâ
ðóêîé ïîäàòü. 3. Ìîé äðóã æèâёò î÷åíü äàëåêî çà òðèäåâÿòü çåìåëü.
4. Ñàøà â ìàòåìàòèêå àáñîëþòíûé íóëü áåç ïàëî÷êè.

61. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ðå÷åâîé òåìå.


Á. 1. ×òî íîâîãî î ôðàçåîëîãèçìàõ âû óçíàëè? 2. Êàêèìè ôðàçåîëîãèçìàìè
ïîïîëíèëñÿ âàø ñëîâàðíûé çàïàñ?

62. À. Ñïèøèòå, âûáèðàÿ èç ñêîáîê ïîäõîäÿùåå ñëîâî – ÷àñòü ôðàçåîëîãèçìà.


1. Íà óðîêå èç íåãî è ñëîâà íå (âûòÿíåøü, äîñòàíåøü). 2. Òâîè àðãóìåí-
òû (ëþäÿì, êóðàì) íà ñìåõ. 3. Àíòîíà ÷àñòî ðóãàþò, à ñ íåãî êàê ñ (ãóñÿ,
óòêè) âîäà. 4. Ëüâèíàÿ (÷àñòü, äîëÿ) äîáû÷è äîñòàёòñÿ âîëêó-âîæàêó.
5. ×òîáû çàòÿíóòü âðåìÿ, ó÷åíèê íà÷àë (ïåðåáèðàòü, ïåðåëèâàòü) èç ïóñòîãî
â ïîðîæíåå. 6. Ñåðёæà îáåùàë ïàïå âçÿòüñÿ çà (ãîëîâó, óì).
Á. Ñïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ, âñòàâëÿÿ ïîäõîäÿùèå ôðàçåîëîãèçìû èç ñïðàâêè.
Ïðè ýòîì ó÷èòûâàéòå çíà÷åíèÿ ôðàçåîëîãèçìîâ.
1. Âàíÿ ÷àñòî òàê ... , ÷òî åãî òðóäíî áûëî îñòàíîâèòü. 2. Îëå ïîäðóæ-
êè ðåäêî äîâåðÿëè ñâîè ñåêðåòû, ïîòîìó ÷òî ó íåё áûë ... . 3. Òåáÿ íèêòî
íå ... ÿáåäíè÷àòü. 4. Ìîÿ ìàìà î÷åíü îáùèòåëüíàÿ, îíà ëåãêî ... äàæå
ñ íåçíàêîìûìè ëþäüìè. 5. ß ñòîÿë è ìîë÷àë, ïîòîìó ÷òî ó ìåíÿ îò ñòðàõà
... . 6. Ïîäñêàçêà íà óðîêå – ýòî ... . 7. Êîãäà ìîé äðóã ïîёò, òî ïî÷åìó-òî
ãîâîðÿò, ÷òî åìó ... .
Ñ ï ð à â ê à. Ìîëîòü ÿçûêîì – áîëòàòü ìíîãî è ãëóïî; ìåäâåæüÿ óñëóãà – íå-
óìåëàÿ óñëóãà, ñîçäàþùàÿ âìåñòî ïîìîùè íåïðèÿòíîñòü; ìåäâåäü íà óõî íàñòó-

1
Ñèëóýò – ç ä å ñ ü: âíåøíåå î÷åðòàíèå, êîíòóð.
2
24
ïèë – î òîì, êòî ëèøёí ìóçûêàëüíîãî ñëóõà; ÿçûê áåç êîñòåé – î áîëòëèâîì ÷åëî-
âåêå; ÿçûê îòíÿëñÿ ÿ – çàìîë÷àòü îò ñòðàõà èëè óäèâëåíèÿ; òÿíóòü çà ÿçûê –
âûíóæäàòü êîãî-ëèáî âûñêàçàòüñÿ èëè îòâåòèòü íà âîïðîñ; íàéòè îáùèé ÿçûê –
äîñòèãíóòü âçàèìîïîíèìàíèÿ, äîãîâîðèòüñÿ.
Â. Ïðî÷èòàéòå ñîâðåìåííûå âåðñèè èçâåñòíûõ ðóññêèõ ïîñëîâèö è ïîãîâîðîê,
ïåðåäåëàííûõ ïðîãðàììèñòàìè. Êàê ýòè âûñêàçûâàíèÿ çâó÷àò â îðèãèíàëå? Çà-
ïèøèòå ïî îáðàçöó.
Î á ð à ç å ö. Êîìïüþòåð ïàìÿòüþ íå èñïîðòèøü. – Êàøó ìàñëîì íå
èñïîðòèøü.
1. Êîìïüþòåð – ëó÷øèé äðóã. 2. Ñêàæè ìíå, êàêîé ó òåáÿ êîìïüþòåð,
è ÿ ñêàæó, êòî òû. 3. Ïî êîìïüþòåðó âñòðå÷àþò, ïî óìó ïðîâîæàþò.
4. Äàðёíîìó êîìïüþòåðó â ñèñòåìíûé áëîê íå çàãëÿäûâàþò. 5. Ìàë ìèêðî-
ïðîöåññîð, äà äîðîã. 6. Äâà ðàçà ïîäóìàé, îäèí ðàç óäàëè. (Þ. Êàðàíäàøî-
âà, Ñ. Ãèðёâà).

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîìàòåðèàë «Âèäåîóðîê ïî ðóññêî-


ìó ÿçûêó “Ïðîèñõîæäåíèå ôðàçåîëîãèçìîâ”». ×òî íîâîãî î ôðàçåîëîãèçìàõ âû
óçíàëè? Çàïèøèòå ôðàçåîëîãèçìû, î êîòîðûõ ðàññêàçûâàåòñÿ â âèäåîðîëèêå.

Âîñïðèÿòèå íà ñëóõ è ïðè ÷òåíèè ñëîâ


è ôðàçåîëîãè÷åñêèõ åäèíèö èç òåìàòè÷åñêèõ ãðóïï

Тема речевого общения: «Трудовая деятельность».

63. Ïðîñëóøàéòå ÷åòâåðîñòèøèå. Çàïèøèòå ôðàçåîëîãèçìû, êîòîðûå â íёì


ñîäåðæàòñÿ. Ïîÿñíèòå èõ çíà÷åíèå.
Çà äîìîì, åäâà ïîæåëòåëà òðàâà, Îäèí ýòî äåëàë ñïóñòÿ ðóêàâà,
Äâà áðàòà ðóáèëè äðîâà. Äðóãîé – çàñó÷èâ ðóêàâà.
(Â. Âèêòîðîâ)
Îáúÿñíèòå, ñèíîíèìàìè èëè àíòîíèìàìè ÿâëÿþòñÿ äàííûå óñòîé÷èâûå ñî÷å-
òàíèÿ.
Çàïèøèòå ÷åòâåðîñòèøèå ïî ïàìÿòè.

64. Ïðîñëóøàéòå òåêñò. Êòî òàêèå ÷óìàêè è ÷åì îíè çàíèìàëèñü?


 XVI–XIX âåêàõ íà óêðàèíñêèõ çåìëÿõ îïðåäåëёí-
íàÿ êàòåãîðèÿ ëþäåé çàíèìàëàñü òîðãîâî-ïåðåâîçíûì çàæèòî÷íûé
ïðîìûñëîì. Ñìåëûå ëþäè èç âîëüíûõ êàçàêîâ, ìåùàí âîçâðàùàòüñÿ
è çàæèòî÷íûõ ñåëÿí âåçëè õëåá è äåðåâÿííûå èçäåëèÿ ÷óìàöêèé
íà þã, â ×åðíîìîðüå, à íàçàä âîçâðàùàëèñü ñ ñîëüþ è äèñöèïëèíà
ñîëёíîé ðûáîé. Ëþäåé, çàíèìàâøèõñÿ ýòèì ïðîìûñ-
ëîì, íàçûâàëè ÷óìàêàìè.
Ïî ñòåïÿì áûëî ïðîëîæåíî íåñêîëüêî äîðîã – ÷óìàöêèõ øëÿõîâ. Âî-
çèëè òîâàðû íà áîëüøèõ äëèííûõ äåðåâÿííûõ âîçàõ – ìàæàðàõ, â êîòî-
ðûå çàïðÿãàëè äâóõ èëè ÷åòûðёõ âîëîâ. Íà êàæäûé âîç ãðóçèëè äî
60 ïóäîâ (îêîëî òîííû) ñîëè.

25
5
Âðåìåíà áûëè ñëîæíûå – ÷óìàêè ïîñòîÿííî áûëè ãîòîâû îòðàçèòü
íàïàäåíèÿ ðàçáîéíèêîâ, áîåâûõ îòðÿäîâ êî÷åâíèêîâ, ïîýòîìó îáîçû ôîð-
ìèðîâàëèñü áîëüøèìè – îò 100 äî 300 âîçîâ. Âî ãëàâå êàæäîãî îáîçà ñòîÿë
âûáîðíûé àòàìàí, è äèñöèïëèíà â îáîçå áûëà ïîëóâîåííàÿ. Èíîãäà äëÿ
îõðàíû îáîçîâ íàíèìàëè îòðÿäû êàçàêîâ.
×óìàöêèå îáîçû óõ..äèëè ðà(í,íí)åé â..ñíîé è âîçâð..ùàëèñü ïîç(?)íåé
îñåí(?)þ. Íåêîòîðûå î÷..íü õâàòêèå1 ÷óìàêè óñï..âàëè çà ñåçîí îñóù..-
ñòâèòü òðè-÷åòûðå ïîåç(ä,ò)êè. (Ïî Â. Èâàíîâó).
Ñîñòàâüòå âîïðîñû ïî ñîäåðæàíèþ òåêñòà è çàäàéòå èõ äðóã äðóãó.
Ñïèøèòå ïîñëåäíèé àáçàö, ðàñêðûâàÿ ñêîáêè è âñòàâëÿÿ ïðîïóùåííûå áóêâû.

65. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Îïðåäåëèòå òèï òåêñòà, ïîäáåðèòå çàãîëîâîê.


Äàëåêî íà ãîðèçîíòå õóäîæíèê ïîìåñòèë îãíåííûé øàð ñîëíöà. Òèõèé
ëåòíèé âå÷åð îáíèìàåò óñïîêîåííóþ çåìëþ. Âïå÷àòëåíèå ïîêîÿ, ðàçëèòî-
ãî â ïðèðîäå, óñèëåíî áëàãîäàðÿ ìåäëåííîìó äâèæåíèþ ìàæàð. Íà ìàæà-
ðå ïåðâîãî ïëàíà ìîëîäàÿ äåâóøêà â óêðàèíñêîì íàðÿäå ïîñûëàåò çàêàòó
ïðîùàëüíûé âçãëÿä, à ñêîðåå – ïðîùàëüíóþ ïåñíþ. Êàðòèíà è âîñïðèíè-
ìàåòñÿ êàê íàïåâíàÿ, ãðóñòíàÿ è ïðåêðàñíàÿ óêðàèíñêàÿ ìåëîäèÿ.
Ðàññìîòðèòå ðåïðîäóêöèè êàðòèí È. Àéâàçîâñêîãî. Îïèñàíèå êàêîé êàðòèíû
ïðåäñòàâëåíî â òåêñòå?

Îáîç ÷óìàêîâ ïðè çàêàòå


ñîëíöà (1862)

×óìàêè â Ìàëîðîññèè (1870-å ãã.)

Êàêóþ ãëàâíóþ îñîáåííîñòü êàðòèíû îòìå÷àåò àâòîð òåêñòà? Ñ êàêèì ïåðñî-


íàæåì îí ñâÿçûâàåò ñâîё âîñïðèÿòèå êàðòèíû? Ïî÷åìó?
Êàê âû äóìàåòå, ïî÷åìó, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî õóäîæíèê èçîáðàçèë òðóä ëþäåé,
çàíèìàþùèõñÿ ðèñêîâàííîé êîììåðöèåé, åãî êàðòèíà ïðîíèçàíà òёïëûì ñâå-
òîì? ×òî õóäîæíèê õîòåë ïîêàçàòü çðèòåëþ?
1
Õâàòêèé (ðàçã.) – ëåãêî ïîñòèãàþùèé, ñõâàòûâàþùèé ÷òî-ëèáî.
2
26
Работа в группах. Äîïîëíèòå ãðóïïó ñëîâ ïî òåìå «Æèâîïèñü».
Êîìïîçèöèÿ, ýñêèç1, ïàëèòðà, ýòþä2, ïåéçàæ, êîëîðèò...

66. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ðå÷åâîé òåìå.

Á. Работа в группах. Ïîäáåðèòå ãðóïïó ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî òåìå «Òðó-


äîâàÿ äåÿòåëüíîñòü». Âêëþ÷èòå â íåё ñëîâà è ôðàçåîëîãèçìû.

67. Ïåðåâåäèòå òåêñò íà ðóññêèé ÿçûê è ïîäãîòîâüòåñü ê âûáîðî÷íîìó ïåðå-


ñêàçó òåõ ñâåäåíèé, êîòîðûå íå ñîäåðæàòñÿ â òåêñòå óïð. 64.
×óìàöòâî, ÷óìàêóâàííÿ – òîðãîâåëüíî-âіçíèöüêèé ïðîìèñåë, ïîøè-
ðåíèé â Óêðàїíі âіä XVІ äî ñåðåäèíè XIX ñòîëіòòÿ. Îñіá, ÿêі çàéìàëèñÿ
÷óìàêóâàííÿì, íàçèâàëè ÷óìàêàìè, àáî ñîëåíèêàìè, іíêîëè êîëîìèé-
öÿìè.
×óìàêè òîðãóâàëè ñіëëþ, êóñòàðíèìè âèðîáàìè, äåðåâîì, äüîãòåì.
Äëÿ ïåðåâåçåííÿ òîâàðіâ ÷óìàêè âèêîðèñòîâóâàëè âîçè – ìàæі, ó ÿêі
çàïðÿãàëè âîëіâ. Íà òàêó ìàæó âàíòàæèëè äî 60 ïóäіâ ñîëі. Їçäèëè ÷óìà-
êè âàëêàìè äî ñòà і áіëüøå âîçіâ, ÿêі î÷îëþâàëè âèáîðíі îòàìàíè. ×óìàöüêі
âàëêè ôîðìóâàëèñÿ ðàííüîþ âåñíîþ (çàçâè÷àé âèїçäèëè â íåäіëþ), ïîâåð-
òàëèñÿ âîñåíè.
Äîâãà é âàæêà äîðîãà ãàðòóâàëà ÷óìàêіâ ìîðàëüíî é ôіçè÷íî. Îäíі ç
íèõ çàâäÿêè íåëåãêіé і íåáåçïå÷íіé ïðàöі ìîãëè äîáðå çàðîáèòè, іíøі –
ãèíóëè âіä ðóê ðîçáіéíèêіâ і êî÷іâíèêіâ.
 Óêðàїíі áóëî áàãàòî ÷óìàöüêèõ øëÿõіâ, ÿêі ç’єäíóâàëè Ëіâîáåðåææÿ,
Ñëîáîæàíùèíó іç Çàïîðіææÿì і Êðèìîì, Äîíîì é Àçîâñüêèì ìîðåì; іíøі
âåëè ç Ïðàâîáåðåææÿ і Ëіâîáåðåææÿ äî Ãàëè÷èíè é Ìîëäàâії. (Èç Èíòåð-
íåòà).

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîìàòåðèàë «×óìàêè: ãðîøі, äüî-


ãîòü і ÷óìà». 9 ñåðіÿ “Êíèãà-ìàíäðіâêà. Óêðàїíà”». Ïî åãî ñîäåðæàíèþ ñîñòàâüòå
øåñòü âîïðîñîâ íà ðóññêîì ÿçûêå è çàïèøèòå.

Ëåêñè÷åñêèå îñîáåííîñòè íàó÷íîãî ñòèëÿ ðå÷è

Тема речевого общения: «Язык науки».

68. Ïðî÷èòàéòå âûðàçèòåëüíî ñòèõîòâîðåíèå. Êàê àâòîð ãîâîðèò î íàóêå?


Íàóêè þíîøåé ïèòàþò3,  ñ÷àñòëèâîé æèçíè óêðàøàþò,
Îòðàäó4 ñòàðöàì ïîäàþò,  íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé áåðåãóò.
(Ì. Ëîìîíîñîâ)

Âûó÷èòå ÷åòâåðîñòèøèå íàèçóñòü è çàïèøèòå åãî ïî ïàìÿòè.

1
Ýñêèç – íàáðîñîê áóäóùåé êàðòèíû.
2
Ýòþä – ç ä å ñ ü: ðèñóíîê èëè êàðòèíà, âûïîëíåííûå ñ íàòóðû, îáû÷íî ÷àñòü
áóäóùåãî áîëüøîãî ïðîèçâåäåíèÿ.
3
Ïèòàòü – ç ä å ñ ü: ïåðåí. äîñòàâëÿòü äóõîâíóþ, óìñòâåííóþ ïèùó.
4
Îòðàäà – òî, ÷òî äîñòàâëÿåò óäîâîëüñòâèå, ðàäîñòü.
27
7
69. Ïðî÷èòàéòå î ëåêñè÷åñêèõ îñîáåííîñòÿõ íàó÷íîãî ñòèëÿ è çàäàéòå äðóã
äðóãó âîïðîñû ïî ñîäåðæàíèþ òåîðåòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà.
Îñíîâíóþ ÷àñòü âñåãî ñëîâàðíîãî çàïàñà íàó÷íîé ðå÷è ñîñòàâëÿþò
îáùåóïîòðåáèòåëüíûå ñëîâà. Ñëîâî â íàó÷íîì òåêñòå óïîòðåáëÿåòñÿ
ëèøü â ïðÿìîì çíà÷åíèè, ÷àùå – â îáîáùёííîì. Íàïðèìåð, â ïðåäëîæå-
íèè «Îñèíà áûñòðî ðàñòёò» èìååòñÿ â âèäó ëþáàÿ îñèíà, à íå êàêàÿ-òî
îïðåäåëёííàÿ, êîíêðåòíàÿ.
 íàó÷íûõ òåêñòàõ øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ ñïåöèàëüíûå ñëîâà – òåðìè-
íû1 (ñóôôèêñ, òåîðåìà, àòîì è äð.), ñëîâà, èìåþùèå îòâëå÷ёííîå
(àáñòðàêòíîå2) çíà÷åíèå (çàâèñèìîñòü, ïðîèñõîæäåíèå, óñòàíîâëåíèå
è äð.).
Åùё îäíà õàðàêòåðíàÿ îñîáåííîñòü íàó÷íîãî òåêñòà – ïîâòîðû ñëîâ
êàê îñíîâíîå ñðåäñòâî ñâÿçè ïðåäëîæåíèé. Òàê, â äàííîì òåêñòå ÷àñòî
ïîâòîðÿåòñÿ ñëîâî «íàó÷íûé» (ñòèëü, òåêñò).
Êàê ïðàâèëî, â íàó÷íîé ðå÷è íå óïîòðåáëÿåòñÿ ýìîöèîíàëüíî îêðà-
øåííàÿ ëåêñèêà, à òàêæå óñòàðåâøèå, äèàëåêòíûå, ïðîñòîðå÷íûå, øóòëè-
âûå, ëàñêàòåëüíûå ñëîâà.
Ìîæíî ëè äàííûé òåêñò îòíåñòè ê íàó÷íîìó? Àðãóìåíòèðóéòå ñâîé îòâåò.
Íàéäèòå â òåêñòå îáùåóïîòðåáèòåëüíûå ñëîâà, òåðìèíû è ñëîâà, êîòîðûå èìå-
þò îòâëå÷ёííîå çíà÷åíèå.
70. Çàäàíèå íà âûáîð. À. Ïðî÷èòàéòå çàãîëîâêè è âûáåðèòå òå èç íèõ, êîòî-
ðûå ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü íàó÷íûå òåêñòû. Àðãóìåíòèðóéòå ñâîé îòâåò.
1. ßçûê íàóêè. 2. Çà÷åì íóæíî ó÷èòüñÿ? 3. Ëåêñè÷åñêèå îñîáåííîñòè
íàó÷íîãî ñòèëÿ. 4. Ìèòüêèíà «íàóêà». 5. Íàó÷íûå îòêðûòèÿ.
Á. Óêàæèòå ðÿä ñëîâ, õàðàêòåðíûõ äëÿ íàó÷íîãî ñòèëÿ ðå÷è.
1. Âçîð, æãó÷èé, ãðàöèîçíî, îñëåïèòåëüíûé, ïðîìîëâèòü. 2. Ñóôôèêñ,
õàðàêòåðíî, òðàíñôîðìàòîð, òåîðåìà, ïðîèñõîæäåíèå. 3. Àñüêà, áðÿêíóòü,
÷åïóõà, ðàñïðåêðàñíûé, ïðèõâàñòíóòü.

71. Ïðî÷èòàéòå. Âûáåðèòå èç çàêëþ÷ёííûõ â ñêîáêàõ ñëîâ òàêèå, êîòîðûå èìåþò


ñòèëèñòè÷åñêóþ îêðàøåííîñòü, õàðàêòåðíóþ äëÿ íàó÷íîãî ñòèëÿ ðå÷è.
ÐÀÇÍÈÖÀ ÌÅÆÄÓ ßÇÛÊÎÌ È ÐÅ×ÜÞ
Îñíîâíîé îáúåêò3 ÿçûêîçíàíèÿ – (îáûêíîâåííûé, åñòåñòâåííûé) ÷åëî-
âå÷åñêèé ÿçûê â îòëè÷èå îò (íåíàñòîÿùåãî, èñêóññòâåííîãî) ÿçûêà èëè
ÿçûêà (æèâîòíûõ, çâåðåé).
(Ñëåäóåò, íàäî) ðàçëè÷àòü äâà òåñíî ñâÿçàííûõ ïîíÿòèÿ – ÿçûê è ðå÷ü.
ßçûê – îðóäèå, ñðåäñòâî îáùåíèÿ. Ýòî (íàáîð, ñèñòåìà) çíàêîâ, ñðåäñòâ è
ïðàâèë ãîâîðåíèÿ, îáùàÿ äëÿ âñåõ ÷ëåíîâ (êàêîãî-òî, îïðåäåëёííîãî) îáùå-
ñòâà. Ýòî ÿâëåíèå ïîñòîÿííîå äëÿ äàííîãî (ïðîìåæóòêà, ïåðèîäà) âðåìåíè.
Ðå÷ü – ïðîÿâëåíèå è äåéñòâèå ÿçûêà, ñàì ïðîöåññ ((ðàçãîâîðà, îáùåíèÿ).
Îíà (åäèíñòâåííà, åäèíè÷íà) äëÿ êàæäîãî íîñèòåëÿ ÿçûêà. Ýòî ÿâëåíèå
(ìåíÿþùååñÿ, ïåðåìåííîå) â çàâèñèìîñòè îò ãîâîðÿùåãî (÷åëîâåêà, ëèöà).
ßçûê è ðå÷ü – äâå ñòîðîíû îäíîãî è òîãî æå ÿâëåíèÿ. ßçûê ïðèñóù
ëþáîìó ÷åëîâåêó, à ðå÷ü – êîíêðåòíîìó ÷åëîâåêó.
1
Òåðìèí – ç ä å ñ ü: ñëîâî èëè ñî÷åòàíèå ñëîâ, òî÷íî îáîçíà÷àþùåå îïðåäåëёí-
Òå
íîå ïîíÿòèå, ïðèìåíÿåìîå â íàóêå, òåõíèêå, èñêóññòâå.
2
Îòâëå÷ёííûé (àáñòðàêòíûé) – ç ä å ñ ü: îáùèé, íå êîíêðåòíûé.
3
Îáúåêò – ç ä å ñ ü: òî, ÷òî èçó÷àåòñÿ.
2
28
ßçûê è ðå÷ü ìîæíî ñðàâíèòü ñ ðó÷êîé è òåêñòîì. ßçûê – ðó÷êà,
à ðå÷ü – òåêñò, êîòîðûé çàïèñàí ýòîé ðó÷êîé. (Èç Èíòåðíåòà).
Çàïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ, ïîëó÷åííûå ïîñëå âûáîðà ñëîâ.

72. Îáðàòèòå âíèìàíèå! Êðîìå îáùåé äëÿ ðàçëè÷íûõ íàóê ëåêñèêè, êàæäàÿ
îòðàñëü íàóêè (ìåäèöèíà, ìàòåìàòèêà, ôèçèêà, ëèíãâèñòèêà è äð.) ðàñïîëàãàåò
ñâîèì íàáîðîì òåðìèíîâ.
Âûïèøèòå òåðìèíû, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ â ìåäèöèíå.
Ýïèòåò, ñêàëüïåëü, àêêóìóëÿòîð, áëåñíà, ñðàâíåíèå, óðàâíåíèå, àíàëè-
çû, ïóëüñ, áàñíÿ, ãëàãîë, øïðèö, ïðåôèêñ, äèàãíîç, áîðäþð, àòîì, âîëüò,
ôëþîðîãðàôèÿ, ôîëüêëîð, êîíñòðóêöèÿ, àíãèíà, ìîðôîëîãèÿ, êîñìåòèêà,
âàêöèíà, âûâèõ, çàçåìëåíèå.

73. Îáðàòèòå âíèìàíèå! Òåðìèíû ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ â äðóãèõ ñòèëÿõ ðå÷è,


êîãäà îïèñûâàþòñÿ ïðîöåññû, ñâÿçàííûå ñ íàóêîé è ïðîèçâîäñòâîì èëè ó÷àñòèåì
â ýòèõ ïðîöåññàõ ðàçëè÷íûõ äåéñòâóþùèõ ëèö.
Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Îïðåäåëèòå åãî ñòèëü. Íàéäèòå òåðìèíû è óêàæèòå, ñ êà-
êîé öåëüþ îíè ââåäåíû â äàííîå âûñêàçûâàíèå.
Äèìà ïîïðîñèë, ÷òîáû ÿ ïîìîã åìó íàñòðîèòü íîâûé êîìïüþòåð. Ìû
áûñòðî ïîäêëþ÷èëè ìîíèòîð è ïðèíòåð ê ñèñòåìíîìó áëîêó. Çàòåì ÿ ïîêà-
çàë, êàêèå êëàâèøè íà êëàâèàòóðå çàìåíÿþò êîìàíäû, êîòîðûå ìîæíî
âûïîëíèòü ñ ïîìîùüþ ìûøè. ß ïîñîâåòîâàë äðóãó, ÷òîáû îí ïîïðîñèë
ðîäèòåëåé êóïèòü åìó åùё è ñêàíåð. Òîãäà ïîäãîòîâêà ê óðîêàì è êîíò-
ðîëüíûì ðàáîòàì íàìíîãî óïðîñòèëàñü áû.

74. Çàïîìíèòå! Ñîáñòâåííî íàó÷íóþ ðå÷ü ìîæåò ïîíÿòü òîëüêî ó÷ёíûé, ñïå-
öèàëèñò â îïðåäåëёííîé îáëàñòè çíàíèÿ. Äàòü ïðåäñòàâëåíèå î òîé èëè èíîé íà-
óêå, çàèíòåðåñîâàòü ïðèçâàíû íàó÷íî-ïîïóëÿðíûå1 òåêñòû, êîòîðûå ñîäåðæàòñÿ,
íàïðèìåð, â ýíöèêëîïåäèÿõ. Â òàêèõ òåêñòàõ ïðåäñòàâëåíû çàíèìàòåëüíûå ôàê-
òû è óïîòðåáëåíî çíà÷èòåëüíî ìåíüøå òåðìèíîâ. ×àñòî óïîòðåáëÿþòñÿ ýìîöèî-
íàëüíûå ñëîâà, ýïèòåòû, ìåòàôîðû, ñðàâíåíèÿ, âîñêëèöàòåëüíûå è âîïðîñèòåëü-
íûå ïðåäëîæåíèÿ.
Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Ìîæíî ëè íàçâàòü åãî íàó÷íî-ïîïóëÿðíûì? Ïî÷åìó? Êàêèå
ëåêñè÷åñêèå ñðåäñòâà íàó÷íîãî ñòèëÿ ñîäåðæàòñÿ â âûñêàçûâàíèè?
Âàì ïðèõîäèëîñü êîãäà-íèáóäü âèäåòü ôèîëåòîâûé
àïåëüñèí? À êîæàíûå î÷êè? Âû, íå çàäóìûâàÿñü, îòâå- ôèîëåòîâûé
òèòå: «Íåò, êîíå÷íî». Íî, ìîæåò áûòü, âû ñëûøàëè, êàê øёïîò
êðè÷àò øёïîòîì? Èëè íàáëþäàëè, êàê ñïÿò áåãîì? ýêñïåðèìåíò
«Òàêîãî íå áûâàåò!» – ïîäóìàåòå âû. ãîðÿ÷àÿ
Äåéñòâèòåëüíî, òàêîãî íå áûâàåò è áûòü íå ìîæåò:
ýòî ìû äëÿ ýêñïåðèìåíòà ñîåäèíèëè ñëîâà, îáîçíà÷àþùèå íåñîâìåñòèìûå
ïîíÿòèÿ. È åñëè, îöåíèâàÿ ñëîâîñî÷åòàíèÿ, ãîâîðÿò «òàêîãî íå áûâàåò»,
çíà÷èò, ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñ ÿâëåíèåì ñåìàíòè÷åñêîé íåñî÷åòàåìîñòè ñëîâ.
Îïðåäåëåíèå «ñåìàíòè÷åñêèé» ñâÿçàíî ñî ñëîâîì «ñåìàíòèêà», òàê íàçû-
âàþò ñìûñëîâóþ ñòîðîíó ÿçûêîâûõ åäèíèö. Íàïðèìåð, ñåìàíòèêà ñëîâà
«àïåëüñèí» óêàçûâàåò íà òî, ÷òî ýòî ñî÷íûé ïëîä ñ îðàíæåâîé êîæóðîé,
ðàñòóùèé íà öèòðóñîâîì âå÷íîçåëёíîì äåðåâå; òàê íàçûâàþò è ñàìî äåðå-
âî. Íî íè ïëîäû, íè äåðåâüÿ öèòðóñîâûõ íå áûâàþò ôèîëåòîâûìè. «Ñòå-
êëÿííûé ñóï», «æåëåçíûå òó÷è», «ãîðÿ÷àÿ ëóíà», «åõàòü ïåøêîì», «îãëÿ-

1
Ïîïóëÿðíûé
ÿ – ç ä å ñ ü: îáùåäîñòóïíûé, ïîíÿòíî èçëîæåííûé.
29
9
íóòüñÿ âïåðёä», «ïðèñëîíèòüñÿ ê âåòðó», «ëåòàòü â ìîðå»... Äà ìàëî ëè
àáñóðäíûõ ñî÷åòàíèé ìîæíî ïðèâåñòè? «Òàêîãî íå áûâàåò», – ñêàæåòå âû,
à ñòèëèñò çàìåòèò: «Âû íàðóøàåòå ñåìàíòè÷åñêóþ ñî÷åòàåìîñòü ñëîâ».
(Ã. Ñîëãàíèê).
Ïîÿñíèòå òåðìèí ñåìàíòè÷åñêàÿ ñî÷åòàåìîñòü ñëîâ.
Êàêèå ïðèìåðû ïðèâîäèò àâòîð, ÷òîáû ïîÿñíèòü ýòîò òåðìèí?
Научная информация может быть представлена не только в форме текста.
Она бывает и графической – это так называемые искусственные (вспомогатель-
ные) языки: 1) графики, чертежи, рисунки, 2) математические, физические симво-
лы, 3) названия химических элементов, математических знаков и пр. Например:
∑ – сумма, ∩ – корень и т. д. Текст, с одной стороны, а формулы и символы,
графические иллюстрации и фотоснимки – с другой, находятся в определённом
взаимоотношении в разных областях науки. (Г. Кураченкова).

75. Ïðî÷èòàéòå äâà âàðèàíòà íàñòàâëåíèé îòöà ñûíó, êîòîðûé ëåíèòñÿ


ó÷èòüñÿ.
1.  ïîñëåäíåå âðåìÿ òû ñòàë ïëîõî ó÷èòüñÿ. Âèäíî, ïðèøëî âðåìÿ
îòâå÷àòü çà ñâîè ïîñòóïêè, çà ëåíü è ïëîõèå îöåíêè.
2. Çà èñòåêøèé ïåðèîä ó òåáÿ ðåçêî ñíèçèëàñü óñïåâàåìîñòü. Èññëåäî-
âàòåëÿìè, äåéñòâîâàâøèìè íåçàâèñèìî äðóã îò äðóãà, òî÷íî óñòàíîâëåíî,
÷òî ïðîáåëû â øêîëüíîì îáðàçîâàíèè ìîãóò ïðèâåñòè ê ñíèæåíèþ ñïîñîá-
íîñòè èíäèâèäà âûïîëíÿòü ðàáîòó íà äîëæíîì óðîâíå. Ñëåäîâàòåëüíî,
íèçêèå ðåçóëüòàòû òâîåãî ó÷åáíîãî òðóäà âûíóæäàþò ìåíÿ ïðèíÿòü
ñîîòâåòñòâóþùèå ìåðû.
Ê êàêîìó ñòèëþ ðå÷è îòíîñèòñÿ êàæäûé òåêñò?
Ñîäåðæàíèå êàêîãî èç íèõ áîëåå óìåñòíî â äàííîé ñèòóàöèè îáùåíèÿ? Àðãó-
ìåíòèðóéòå ñâîé îòâåò. Ïðèâåäèòå ïðèìåðû íåóìåñòíî èñïîëüçîâàííûõ ñëîâ è
âûðàæåíèé èç òåêñòà.

76. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ðå÷åâîé òåìå.


Á. Работа в группах. Ñîñòàâüòå íåáîëüøîå ñîîáùåíèå ïî ÿçûêîâîé òåìå, èñ-
ïîëüçóÿ ëåêñè÷åñêèå ñðåäñòâà íàó÷íîãî ñòèëÿ.

77. À. Ñïèøèòå òåêñò, âñòàâëÿÿ ïðîïóùåííûå áóêâû è ðàñêðûâàÿ ñêîáêè.


Óêàæèòå â ñêîáêàõ ëåêñè÷åñêèå ñðåäñòâà íàó÷íîãî ñòèëÿ, êîòîðûå èñïîëüçîâàíû
â äàííîì âûñêàçûâàíèè.
Ìàãíèò – ýòî òåëî, îáëàäàþùåå íàìàãíè÷åííîñò(?)þ: ðÿäîì ôèçè÷å-
ñêèõ ñâîéñòâ, îäíî èç êîòîðûõ – ñïîñîáíîñòü ïðèòÿãèâàòü æ..ëåçî. Ñâîé-
ñòâà ìàãíèòà îáóñëîâëåíû å(â,ã)î âíóòðåííèì ñòð..åíèåì è ïîâ..äåíèåì
÷àñòèö, êîòîðûå å(â,ã)î ñîñòàâëÿþò. Âîêðóã ìàãíèòà ñóùåñòâóåò òàê íàçû-
âàåìîå ìàãíèòíîå ïîëå. ×..ëîâåê íå ìîæåò å(â,ã)î îáíàðóæèòü ñ ïîìîù(?)þ
îðãàíîâ ÷óâñòâ, à òîëüêî ñ ïîìîù(?)þ ñïåö..àëüíûõ ïð..áîðîâ, äðóãî(â,ã)î
ìàãíèòà ëèáî æ..ëåçíîãî ïðåäìåòà. Ìàãíèòíîå ïîëå íåîäíîðîäíî è ñëàáååò
ñ óäàëåíèåì îò èñòî÷íèêà. Ñóù..ñòâóåò íåñêîëüêî âèäîâ ìàãíèòîâ – ïîñòî-
ÿííûå, ýëåêòðî- è ñâåðõïðîâîäÿùèå ìàãíèòû. Âñå îíè ïîëÿðíû, òî åñòü
èìåþò äâà ïîëþñà – ñåâ..ðíûé (èëè ï..ëîæèòåëüíûé) è þæíûé (èëè
îòð..öàòåëüíûé). Îäíîèìёííûå ïîëþñà îò(?)àëêèâàþòñÿ, ðàçíîèìёííûå –
ïð..òÿãèâàþòñÿ. (Èç «Ýíöèêëîïåäèè ýðóäèòà»).
Á. Ïîäáåðèòå èç ó÷åáíèêà èëè ýíöèêëîïåäèè íåáîëüøîé òåêñò íàó÷íîãî ñòèëÿ
è çàïèøèòå åãî. Ïîä÷åðêíèòå õàðàêòåðíûå äëÿ äàííîãî ñòèëÿ ëåêñè÷åñêèå
ñðåäñòâà.

3
30
Â. Ïî äàííîìó íà÷àëó ñîñòàâüòå è çàïèøèòå íåáîëüøîé òåêñò î ëåêñè÷åñêèõ
îñîáåííîñòÿõ íàó÷íîãî ñòèëÿ.

ßçûê íàó÷íîé ëèòåðàòóðû îòëè÷àåòñÿ îò ðàçãîâîðíîãî ÿçûêà è ÿçûêà


õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû...

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîìàòåðèàë «Êîãäà ïîÿâèëàñü ÷å-


ëîâå÷åñêàÿ ðå÷ü». Äîêàæèòå, ÷òî òåêñò, ñîïðîâîæäàþùèé âèäåîðÿä, îòíîñèòñÿ ê
íàó÷íîìó ñòèëþ ðå÷è.

Âûñêàçûâàíèÿ îïèñàòåëüíîãî õàðàêòåðà


íàó÷íî-ïîïóëÿðíîãî ñòèëÿ ðå÷è

Тема речевого общения: «Наука. Взгляд в будущее».

78. Ïðî÷èòàéòå âûñêàçûâàíèå. Êàê âû åãî ïîíèìàåòå?


Íàóêà ïîâûøà..ò èíòå(ë,ëë)åêòóàëüíûé è ìîðàëüíûé óð..âåíü; íàóêà
ñïîñîáñòâó..ò ðàñïð..ñòðàíåíèþ è òîðæ..ñòâó âåëèêèõ èäåé (Ë. Ïàñòåð).
Ñïèøèòå, âñòàâëÿÿ ïðîïóùåííûå áóêâû è ðàñêðûâàÿ ñêîáêè.

79. Çàïîìíèòå! Íàó÷íûìè èññëåäîâàíèÿìè è èõ ðåçóëüòàòàìè îáìåíèâàþòñÿ


íå òîëüêî ó÷ёíûå. Àäðåñàòàìè íàó÷íûõ òåêñòîâ ìîãóò áûòü áóäóùèå ñïåöèàëè-
ñòû, ó÷àùèåñÿ, ëþäè, èíòåðåñóþùèåñÿ òîé èëè èíîé îáëàñòüþ íàóêè. Äëÿ òàêîé
àóäèòîðèè èñïîëüçóþòñÿ òåêñòû – îïèñàíèÿ çàêîíîâ è çàêîíîìåðíîñòåé, îòêðû-
òèé, îáúåêòîâ, ÿâëåíèé è ò. ï. â ïîïóëÿðíîì èçëîæåíèè.  íàó÷íî-ïîïóëÿðíûõ
òåêñòàõ îïèñàòåëüíîãî õàðàêòåðà ñîäåðæèòñÿ ïðèñóùàÿ íàó÷íîìó ñòèëþ ðå÷è
ëåêñèêà, ïðåîáëàäàþò ñóùåñòâèòåëüíûå, à òàêæå êîðîòêèå ïðåäëîæåíèÿ.
Ïðî÷èòàéòå. ×òî îïèñûâàåòñÿ â òåêñòå?
Òðàíñïîðò èãðàåò ÷ðåçâû÷àéíî âàæíóþ ðîëü â æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷å-
ëîâåêà. Ñåé÷àñ íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü æèçíü áåç ñðåäñòâ ïåðåäâèæåíèÿ.
Æåëàíèå äîáèòüñÿ óëó÷øåíèÿ ñèòóàöèè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ çà ñ÷ёò
àâòîìàòèçàöèè ïîäòîëêíóëî ó÷ёíûõ ê ðàçðàáîòêå àâòî-
íîìíûõ àâòîìîáèëåé, ñïîñîáíûõ ïåðåäâèãàòüñÿ áåç ó÷à- ïîäòîëêíóòü
ñòèÿ ÷åëîâåêà. Ðîáîòèçèðîâàííûå ëåãêîâûå àâòîìîáèëè ïåøåõîä
ñ àâòîíîìíûì óïðàâëåíèåì íà÷àëè ïîÿâëÿòüñÿ íà ñâåò â èíòåëëåêò
êîíöå XX – íà÷àëå XXI âåêà. Ýòè óñòðîéñòâà ïðåäñòàâ-
ëÿþò ñîáîé âíåøíå îáûêíîâåííîå àâòî, êîòîðîå íè÷åì íå îòëè÷àåòñÿ îò
òðàäèöèîííîãî àâòîìîáèëÿ. Íî ïî ñâîåé ñóòè àâòîìàòèçèðîâàííûå àâòîìî-
áèëè – ýòî èíòåëëåêòóàëüíûå ðîáîòû ñ ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì, êîòî-
ðûå ïðèâîäÿòñÿ â äâèæåíèå áëàãîäàðÿ ñèñòåìå ïðèâîäîâ, äàò÷èêîâ è ðàç-
ëè÷íûõ ýëåêòðîííûõ ïðèëîæåíèé.
 2010 ãîäó êîìïàíèè Nissan è Renault îáúÿâèëè î ñîçäàíèè àâòîìî-
áèëåé Pivo 2. Öâåòíûå âèäåîêàìåðû è äàò÷èêè àâòîìîáèëÿ ðåàãèðóþò íà
ñâåòîôîðû, ìàøèíû, ïåøåõîäîâ çíà÷èòåëüíî áûñòðåå ÷åëîâåêà-âîäèòåëÿ.
Íî ïîêà åùё ðàíî çàÿâëÿòü î ïîëíîöåííîì èñïîëüçîâàíèè ïîäîáíûõ
ìàøèí, òàê êàê ëþäè åùё íå óáåäèëèñü äî êîíöà â áåçîïàñíîñòè ðîáîòðàíñ-
ïîðòà. (Èç Èíòåðíåòà).
Äîêàæèòå, ÷òî äàííûé òåêñò îòíîñèòñÿ ê íàó÷íîìó ñòèëþ ðå÷è.

31
80. Âû óæå çíàåòå, ÷òî íàó÷íîìó òåêñòó ïðèñóùè ñëåäóþùèå îñíîâíûå ÷åðòû:
ëîãè÷íîñòü, äîêàçàòåëüíîñòü, òî÷íîñòü, îäíîçíà÷íîñòü, îòñóòñòâèå ýìîöèîíàëüíî-
ñòè.
Çàäàíèå íà âûáîð. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Îïðåäåëèòå, ÷òî â íёì îïèñûâàåòñÿ: ÿâ-
ëåíèå, îáúåêò, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèÿ èëè äð.
À. Ó÷ёíûå äî ñèõ ïîð íå âûÿñíèëè, êàêîâà ôèçèîëîãè÷åñêàÿ ïðè÷èíà
çåâàíèÿ. Ïî îäíîé èç òåîðèé, ïðè çåâàíèè ÷åëîâåê ïîëó÷àåò áîëüøóþ ïîð-
öèþ êèñëîðîäà ïðè åãî íåäîñòàòêå â îðãàíèçìå. Ïî äðóãîé – ïåðåãðåòûé
ìîçã òàêèì îáðàçîì óìåíüøàåò ñâîþ òåìïåðàòóðó. Îäíàêî àáñîëþòíî òî÷-
íî ñòàòèñòè÷åñêè äîêàçàíî, ÷òî çåâàíèå çàðàçèòåëüíî. ×åëîâåê ñ áîëüøåé
âåðîÿòíîñòüþ çåâíёò ïðè âèäå çåâàþùåãî, ëèáî êîãäà ñëûøèò çåâàíèå
ñîáåñåäíèêà, íàïðèìåð ïî òåëåôîíó. (Èç Èíòåðíåòà).
Á. Åñëè êðè÷àòü íà êðóæêó â òå÷åíèå äåñÿòè ëåò, òî ïîëó÷åííîé çâó-
êîâîé ýíåðãèè äîëæíî õâàòèòü íà òî, ÷òîáû çàêèïÿòèòü âîäó â íåé. Æàëü
òîëüêî, ÷òî ïîòåðè ýòîé æå ýíåðãèè â õîäå òàêîãî «êèïÿ÷åíèÿ», ñâÿçàí-
íûå ñ òåïëîîáìåíîì ñ îêðóæàþùåé ñðåäîé, íå ïîçâîëÿò âñё æå êðóæêå
äàæå íàãðåòüñÿ. (Èç Èíòåðíåòà).
Â. Äåðåâüÿ âîîáùå-òî ðàñòóò èç âîçäóõà, à íå èç ïî÷âû. Äà, îíè ïîëó-
÷àþò ìèíåðàëû èç ãðóíòà, íî óãëåêèñëûé ãàç ê íèì ïîñòóïàåò èç âîçäóõà.
Ñ ïîìîùüþ ñîëíöà îí ðàçëàãàåòñÿ íà êèñëîðîä è óãëåðîä, êîòîðûå âìåñòå
ñ âîäîé è ñîñòàâëÿþò ñàìî äåðåâî. (Èç Èíòåðíåòà).
Çàäàíèå äëÿ âñåõ. Äîêàæèòå, ÷òî äëÿ òåêñòà, ñ êîòîðûì âû ðàáîòàëè, õàðàê-
òåðíû îñíîâíûå ÷åðòû íàó÷íîé ðå÷è.

81. Ïðî÷èòàéòå, ðàññìîòðèòå ôîòîèëëþñòðàöèþ è ðåïðîäóêöèþ Ì. Áàëàáèíîé


«Àëüáàòðîñû». Îïðåäåëèòå, êàêîå îïèñàíèå ÿâëÿåòñÿ õóäîæåñòâåííûì, à êàêîå –
íàó÷íûì. Àðãóìåíòèðóéòå ñâîё óòâåðæäåíèå.

Àëüáàòðîñ. Ôîòîãðàôèÿ Ì. Áàëàáèíà. Àëüáàòðîñû (2008)

1. Àëüáàòðîñû – ýòî ñåìåéñòâî êðóïíûõ ìîðñêèõ ïòèö. Îíè èìåþò ðàç-


ìàõ êðûëüåâ äî 3,4 ì – ñàìûé áîëüøîé ðàçìàõ èç âñåõ æèâóùèõ ïòèö. Èõ
êðûëüÿ óçêèå è ìîãóò ôèêñèðîâàòüñÿ â îäíîì ïîëîæåíèè, ïîçâîëÿÿ ïòè-
öàì ïàðèòü íà îêåàíñêèõ âåòðàõ â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé, èñïîëüçóÿ
íåáîëüøóþ ýíåðãèþ äëÿ ïðåîäîëåíèÿ áîëüøèõ ðàññòîÿíèé. Àëüáàòðîñû
ìîãóò ëåòàòü ìåñÿöàìè, íå êàñàÿñü çåìëè. ×òîáû ïðîêîðìèòüñÿ, îíè ëîâÿò
êàëüìàðà, ðûáó ñ ïîâåðõíîñòè îêåàíà. Àëüáàòðîñû èìåþò ïðî÷íûå êðþ÷-

3
32
êîâàòûå êëþâû, õîðîøî ðàçðàáîòàííûå äëÿ ëîâëè ñâîåé äîáû÷è. (Èç
Èíòåðíåòà).
2. Êàê ÷àñòî çàñêó÷àâøèå ìàòðîñû Èçáðàííèê íåáà è êîðîëü ëàçóðè
Ñðåäü ãðîçíûõ íåèçâåäàííûõ ìîðåé Áåñïîìîùåí íà ïàëóáíîé äîñêå,
Çàáàâû ðàäè ëîâÿò àëüáàòðîñîâ, È êðûëüÿ, íå áîÿùèåñÿ áóðè,
Ñêîëüçÿùèõ çà ãðîìàäîé êîðàáëåé. Êàê ñëîìàííûå âёñëà íà ïåñêå.
(Ø. Áîäëåð, ïåðåâîä Í. Èâàíîâîé)
82. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ÿçûêîâîé òåìå.
Á. Êàêîâû îñîáåííîñòè íàó÷íîãî îïèñàíèÿ?

83. À. Ïåðåâåäèòå òåêñò íà ðóññêèé ÿçûê, ïåðåâîä çàïèøèòå. Ïîäãîòîâüòåñü


ñðàâíèòü íàó÷íûå îïèñàíèÿ â óêðàèíñêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ.
Íіõòî òàê íå âіä÷óâàє çâ’ÿçêó ïðîñòîðó é ÷àñó, ÿê àñòðîíîìè. Çáèðàþ-
÷è â òåëåñêîïè ñâіòëî, ùî ïðèõîäèòü íà Çåìëþ âіä äàëåêèõ ãàëàêòèê,
àñòðîíîìè áà÷àòü öі íåáåñíі òіëà òàêèìè, ÿêèìè âîíè áóëè ìіëüÿðäè ðîêіâ
òîìó. Äëÿ öüîãî çáóäîâàíî íàäçâè÷àéíî ñêëàäíі òåëåñêîïè ç äóæå òî÷íè-
ìè ñèñòåìàìè êåðóâàííÿ. Ñó÷àñíі òåëåñêîïè äóæå âåëèêі: äіàìåòðè їõíіõ
ãîëîâíèõ äçåðêàë ñòàíîâëÿòü 8–10 ì. Êðіì òîãî, їõíі äçåðêàëà ïіäëà-
øòîâóþòüñÿ ïіä çìіíè, ùî âіäáóâàþòüñÿ â àòìîñôåðі.
Íà ìàéáóòíє àñòðîíîìè ïëàíóþòü óòіëèòè â æèòòÿ ùå ãðàíäіîçíіøі
ïðîєêòè. Îäèí ç íîâèõ òåëåñêîïіâ ìàòèìå äçåðêàëî äіàìåòðîì 20 ì, ùî
äàñòü çìîãó âèÿâëÿòè ïëàíåòè áіëÿ çіð, і êåðóâàòèìóòü íèì ïîòóæíі
êîìï’þòåðè. Öі іíñòðóìåíòè äîïîìîæóòü àñòðîíîìàì çàãëèáèòèñÿ ùå äàëі
â ìèíóëå Âñåñâіòó. (Ïî Ã. Áóòåíêî).
Á. Âûïèøèòå èç êàêîé-ëèáî ýíöèêëîïåäèè (â òîì ÷èñëå ýëåêòðîííîé) íàó÷íîå
îïèñàíèå.

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîìàòåðèàë «Íåâåðîÿòíûå àâòîìî-


áèëè áóäóùåãî». Ñîñòàâüòå ïî äàííîé òåìå íåáîëüøîå âûñêàçûâàíèå îïèñàòåëüíî-
ãî õàðàêòåðà (øåñòü-ñåìü ïðåäëîæåíèé) â íàó÷íîì ñòèëå ðå÷è.

Èçìåíåíèå èìёí ñóùåñòâèòåëüíûõ ïî ïàäåæàì

Тема речевого общения: «Здоровый образ жизни».

84. Ïðî÷èòàéòå ñòèõîòâîðåíèå. Êàêèå ñîâåòû äàёò àâòîð? Ñîãëàñíû ëè âû ñ


íèì? Îáîñíóéòå ñâîé îòâåò.
Çäîðîâüå – ýòî öåííîñòü è áîãàòñòâî.
Çäîðîâüåì ëþäÿì íàäî äîðîæèòü! çäîðîâüå
Åñòü ïðàâèëüíî è ñïîðòîì çàíèìàòüñÿ,
öåííîñòü
È çàêàëÿòüñÿ, è ñ çàðÿäêîþ äðóæèòü.
Çäîðîâûé îáðàç æèçíè – ýòî ñèëà! äîðîæèòü
Âåäü áåç çäîðîâüÿ â æèçíè íèêóäà.
Äàâàéòå âìåñòå áóäåì ñèëüíû è êðàñèâû,
Òîãäà ãîäà íàì áóäóò íå áåäà!
(Å. Îäèíöîâà)

33
3
Êàêîé ÷àñòüþ ðå÷è ÿâëÿþòñÿ âûäåëåííûå ñëîâà?
Âûïèøèòå âûäåëåííûå ñëîâà, èçìåíèâ èõ òàê, ÷òîáû îíè îòâå÷àëè íà âîïðîñû
ê ò î ? ÷ ò î ? . Êàê âû äóìàåòå, îò ÷åãî çàâèñèò èçìåíåíèå ôîðìû ýòèõ ñëîâ?
Êàê â óêðàèíñêîì ÿçûêå íàçûâàåòñÿ òàêîå èçìåíåíèå?

 ðóññêîì ÿçûêå øåñòü ïàäåæåé (óêð. âіäìіíêіâ). Âñå ïàäåæè, êðîìå


èìåíèòåëüíîãî, íàçûâàþòñÿ êîñâåííûìè (óêð. íåïðÿìèìè). Ôîðìà èìå-
íèòåëüíîãî ïàäåæà åäèíñòâåííîãî ÷èñëà íàçûâàåòñÿ íà÷àëüíîé (óêð.
ïî÷àòêîâîþ) ôîðìîé ñëîâà: âå÷åð, îñåíü, íåáî.

85. Îçíàêîìüòåñü ñ òàáëèöåé. Êàêèå ïàäåæè åñòü â ðóññêîì ÿçûêå?


Èçìåíåíèå ïî ïàäåæàì èìёí ñóùåñòâèòåëüíûõ
Ïàäåæ Âñïîìîãà- Ïàäåæíûé Ïðåäëîãè Ïðèìåðû
òåëüíîå âîïðîñ
ñëîâî
Èìåíèòåëüíûé åñòü êò î? – äðóã, êíèãà
÷ ò î? äðóçüÿ, êíèãè
Ðîäèòåëüíûé íåò ê îã î? îò, äî, èç, áåç, ó, äðóãà, êíèãè
÷åã î? äëÿ, ñ, îêîëî äðóçåé, êíèã
Äàòåëüíûé äàþ êîìó? ê, ïî äðóãó, êíèãå
÷åìó? äðóçüÿì, êíèãàì
Âèíèòåëüíûé âèæó ê îã î? â, íà, çà, ïðî, ÷å- äðóãà, êíèãó
÷ ò î? ðåç äðóçåé, êíèãè
Òâîðèòåëüíûé òâîðþ êåì? íàä, ïîä, ñ, ìåæ- äðóãîì, êíèãîé
÷åì? äó, ïåðåä, çà äðóçüÿìè, êíèãàìè
Ïðåäëîæíûé äóìàþ î êîì? î (îá), íà, â, ïðè, î äðóãå, î êíèãå
î ÷ёì? âî î äðóçüÿõ, î êíèãàõ

Ê êàêèì ñóùåñòâèòåëüíûì ñòàâÿòñÿ âîïðîñû ê ò î ? ê î ã î ? ê î ì ó ? ê å ì ?


î ê î ì ?; ê êàêèì – ÷ ò î ? ÷ å ã î ? ÷ å ì ó ? ÷ å ì ? î ÷ ё ì ?
×òî, êðîìå ïàäåæíûõ âîïðîñîâ, ïîìîãàåò ïðàâèëüíî îïðåäåëèòü ïàäåæ?
Êàêèå ïàäåæè ìîãóò óïîòðåáëÿòüñÿ ñ ïðåäëîãàìè?
Ñðàâíèòå ïàäåæè â ðóññêîì è óêðàèíñêîì ÿçûêàõ. ×òî â íèõ îáùåãî è ÷åì îíè
ðàçëè÷àþòñÿ?  êàêèõ ñëó÷àÿõ â óêðàèíñêîì ÿçûêå óïîòðåáëÿåòñÿ êëè÷íèé
âiäìiíîê?

Когда-то давно в русском языке было девять падежей. Девятая падежная


форма называла человека, к которому обращались. Этот падеж так и назывался:
звательным: Чего тебе надобно, старче? ? (А. Пушкин). Учёные подсчитали, что
в современном русском языке наиболее употребительными являются именитель-
ный и винительный падежи. (По В. Колесову).

86. Äëÿ òîãî ÷òîáû ëó÷øå çàïîìíèòü ïàäåæè, ïðî÷èòàéòå ñêàçêó.


Îí åùё íå ðîäèëñÿ, à óæå äóìàëè, êàêîå èìÿ åìó äàòü, è ðåøèëè
íàçâàòü – èìåíèòåëüíûé.
Ðîäèëñÿ – ñòàë ðîäèòåëüíûé. Ýòî èìÿ åìó åùё áîëüøå ïîíðàâèëîñü.
Íî îí áûë ìàëûøîì, åìó âñё äàâàëè, è îí ñòàë äàòåëüíûì.
3
34
Íî îí áûë åùё áîëüøèì îçîðíèêîì, çà âñÿêèå ïðîäåëêè åãî âèíèëè, è
îí ñòàë âèíèòåëüíûì. Ïîòîì ïîäðîñ, ñòàë òâîðèòü äîáðûå äåëà è íàçû-
âàòüñÿ ñòàë òâîðèòåëüíûì.
Îí âñåì ïðåäëàãàë ñâîþ ïîìîùü, î íёì çàãîâîðèëè è íàçâàëè òåïåðü
ïðåäëîæíûì. (Å. Ìåðåæèíñêàÿ).

87. Çàäàíèå íà âûáîð. À. Ñïèøèòå. Óêàæèòå â ñêîáêàõ ïàäåæ èìёí ñóùåñòâè-


òåëüíûõ.
 òåïëå, äëÿ ÷åëîâåêà, îá ó÷èòåëå, ñ íàäåæäîé, èç øêîëû, ê ìàòåðè, çà
þíîñòüþ, ÷åðåç äåíü, ïî ïî÷òå, ó îòöà, íà âåòåð.
Á. Ñîñòàâüòå è çàïèøèòå ñëîâîñî÷åòàíèÿ. Âûäåëèòå îêîí÷àíèÿ ñóùåñòâèòåëü-
íûõ. Íàäïèøèòå ïàäåæ.
Æäàòü, îêîëî, äîì; îáðàòèòüñÿ, ê, âðà÷; ðàáîòàòü, â, ãîñïèòàëü; ïîãî-
âîðèòü, ïðè, âñòðå÷à; èäòè, âäîëü, àëëåÿ; ïèñüìî, îò, ïîäðóãà; ñäåëàòü, ïî,
îáðàçåö; áåñïîêîèòüñÿ, î, òîâàðèù; óñèëèâàòü, âîëÿ; ñïðàâèòüñÿ, ñ, çàäà-
íèå; äåëàòü, çàðÿäêà.
Â. Çàïèøèòå ïîñëîâèöû è ïîãîâîðêè â òàêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, ÷òîáû ñëîâî
çäîðîâüå ñòîÿëî â íèõ â ïîðÿäêå ñëåäîâàíèÿ ïàäåæåé ïðè ñêëîíåíèè.
1. Çäîðîâüþ öåíû íåò. 2. Çäîðîâüå äîðîæå äåíåã. 3. Çäîðîâüå íå
êóïèøü – åãî ðàçóì äàðèò. 4. Â äîáðîì çäîðîâüå è õâîðàòü õîðîøî. 5. Ñî
çäîðîâüåì íå øóòÿò. 6. ×èñòîòà – çàëîã çäîðîâüÿ. (Î. Óøàêîâ).

88. Èñïðàâüòå îøèáêè è çàïèøèòå ïîëó÷åííûå ñëîâîñî÷åòàíèÿ. Îïðåäåëèòå


ïàäåæ ñóùåñòâèòåëüíûõ. ×åì âûçâàíû äàííûå îøèáêè?
Ïðèøëè ó øêîëó, ñïðîñèë â ó÷èòåëÿ, çàøёë äî òîâàðèùà, ïàìÿòíèê
ãåðîåâ, äåíü ðîæäåíèå, ïîáëàãîäàðèëè ñîñåäêå, ýêçàìåí ñ ìàòåìàòèêè.

89. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ÿçûêîâîé è ðå÷å-


âîé òåìàì.
Á. ×òî âû óçíàëè îá èçìåíåíèè ñóùåñòâèòåëüíûõ ïî ïàäåæàì?

90. À. Ñîñòàâüòå è çàïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ ñ èñïðàâëåííûìè ñëîâîñî÷åòàíèÿ-


ìè èç óïð. 88. Èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå ïîä÷åðêíèòå êàê ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ.
Á. Ïåðåâåäèòå òåêñò íà ðóññêèé ÿçûê, ïåðåâîä çàïèøèòå. Íàäïèøèòå ïàäåæ
èìёí ñóùåñòâèòåëüíûõ.

Óñâіäîìëåííÿ òîãî, ùî çäîðîâ’ÿ – öå âàæëèâà æèòòєâà öіííіñòü,


íàé÷àñòіøå ç’ÿâëÿєòüñÿ ðàçîì ç âèíèêíåííÿì õâîðîá. Êîæåí ç íàñ áîäàé
ðàç ñòàє áіéöåì íà ôðîíòі, ïî òîé áіê ÿêîãî ïåðåáóâàє ñóâîðèé âîðîã – õâî-
ðîáà. Àëå õâîðîáі ëåãøå çàïîáіãòè, àíіæ áîðîòèñÿ ç íåþ. Äëÿ òîãî ùîá
çðîáèòè öå, ñëіä ðîçóìіòè ñâîї áіîëîãі÷íі é ïñèõîëîãі÷íі îñîáëèâîñòі, à
òàêîæ âåñòè çäîðîâèé ñïîñіá æèòòÿ. (Èç æóðíàëà).

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîìàòåðèàë «Çäîðîâûé îáðàç æèç-


íè. Ñîöèàëüíûé ðîëèê. Ìîòèâàöèÿ äëÿ øêîëüíèêîâ è ïîäðîñòêîâ», ñîçäàííûé
øêîëüíèöåé èç Õåðñîíà. Çàïèøèòå íåñêîëüêî ñîâåòîâ î òîì, ÷òî íå ñëåäóåò äå-
ëàòü, ñîáëþäàÿ çäîðîâûé îáðàç æèçíè. Èñïîëüçóéòå ñëîâî çäîðîâüå â ðàçíûõ ïà-
äåæàõ.

35
5
Òèïû ñêëîíåíèé èìёí ñóùåñòâèòåëüíûõ.
Ïðàâîïèñàíèå áåçóäàðíûõ ãëàñíûõ â îêîí÷àíèÿõ
ñóùåñòâèòåëüíûõ

Тема речевого общения: «Отдых и досуг: увлечения».

91. Ïðî÷èòàéòå ïîñëîâèöû. Êàê âû èõ ïîíèìàåòå?


1. Íå ó÷è áåçäåëüþ, à ó÷è ðóêîäåëüþ. 2. Ïîëåçíîå äåëî – è ñ ïîëüçîé
îòäûõ. 3. Áåñòîëêîâûé îòäûõ óòîìëÿåò õóæå ðàáîòû.
Ñïèøèòå. Îïðåäåëèòå ïàäåæ ñóùåñòâèòåëüíûõ, ïîä÷åðêíèòå èõ êàê ÷ëåíû
ïðåäëîæåíèÿ.

92. Îçíàêîìüòåñü ñ òàáëèöåé. Êàêèå ñóùåñòâèòåëüíûå îòíîñÿòñÿ ê êàæäîìó


èç òðёõ ñêëîíåíèé (óêð. âіäìіí)?

Ñêëîíåíèå èìёí ñóùåñòâèòåëüíûõ


Òèï ñêëîíåíèÿ Ðîä Îêîí÷àíèå â åä. ÷. Ïðèìåðû
Ïåðâîå Æåíñêèé, -à , -ÿ âåñíà, çåìëÿ

ìóæñêîé -à , -ÿ äåäóøêà, äÿäÿ


ä
Âòîðîå Ìóæñêîé, ñòîë , èíåé
ñðåäíèé -î , -å îáëàêî, ìîðå
Òðåòüå -ü ðàäîñòü , ïëîùàäü
Æåíñêèé

93. Çàäàíèå íà âûáîð. Îçíàêîìüòåñü ñ òàáëèöåé. Ñäåëàéòå âûâîä îá èçìåíåíèè


ïî ïàäåæàì ñóùåñòâèòåëüíûõ: À) 1-ãî ñêëîíåíèÿ; Á) 2-ãî ñêëîíåíèÿ; Â) 3-ãî ñêëî-
íåíèÿ.
À. Èçìåíåíèå ïî ïàäåæàì ñóùåñòâèòåëüíûõ 1-ãî ñêëîíåíèÿ
Ïàäåæ Æåíñêèé ðîä Ìóæñêîé ðîä Îêîí÷àíèÿ
Èìåíèòåëüíûé ñòåíà àðìèÿ ìóæ÷èíà äÿäÿ
ä -à, -ÿ
Ðîäèòåëüíûé ñòåíû àðìèè ìóæ÷èíû äÿäè -è, -û
Äàòåëüíûé ñòåíå àðìèè ìóæ÷èíå äÿäå -å, -è
Âèíèòåëüíûé ñòåíó àðìèþ ìóæ÷èíó äÿäþ -ó, -þ
Òâîðèòåëüíûé ñòåíîé àðìèåé ìóæ÷èíîé äÿäåé -îé, -åé (-ёé)
Ïðåäëîæíûé (î) ñòåíå (îá) àðìèè (î) ìóæ÷èíå (î) äÿäå -å, -è

Á. Èçìåíåíèå ïî ïàäåæàì ñóùåñòâèòåëüíûõ 2-ãî ñêëîíåíèÿ


Ïàäåæ Ìóæñêîé ðîä Ñðåäíèé ðîä Îêîí÷àíèÿ
Èìåíèòåëüíûé äîì ãåíèé íåáî çäàíèå , -î, -å
Ðîäèòåëüíûé äîìà ãåíèÿ íåáà çäàíèÿ -à, -ÿ
Äàòåëüíûé äîìó ãåíèþ íåáó
á çäàíèþ -ó, -þ
Âèíèòåëüíûé äîì ãåíèÿ íåáî çäàíèå , -ÿ, -î, -å

3
36
Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû
Ïàäåæ Ìóæñêîé ðîä Ñðåäíèé ðîä Îêîí÷àíèÿ
Òâîðèòåëüíûé äîìîì ãåíèåì íåáîì çäàíèåì -îì, -åì (-ёì)
Ïðåäëîæíûé (î) äîìå (î) ãåíèè (î) íåáå (î) çäàíèè -å, -è

Â. Èçìåíåíèå ïî ïàäåæàì ñóùåñòâèòåëüíûõ 3-ãî ñêëîíåíèÿ


Ïàäåæ Æåíñêèé ðîä Îêîí÷àíèÿ
Èìåíèòåëüíûé ðå÷ü ïëîùàäü
Ðîäèòåëüíûé ðå÷è ïëîùàäè -è
Äàòåëüíûé ðå÷è ïëîùàäè -è
Âèíèòåëüíûé ðå÷ü ïëîùàäü
Òâîðèòåëüíûé ðå÷üþ ïëîùàäüþ -þ
Ïðåäëîæíûé (î) ðå÷è (î) ïëîùàäè -è
Работа в группах. Îòâåòüòå íà âîïðîñû: 1. Ó ñóùåñòâèòåëüíûõ êàêèõ ñêëîíå-
íèé è â êàêèõ ïàäåæàõ ïèøåòñÿ îêîí÷àíèå -å? 2. Ó ñóùåñòâèòåëüíûõ êàêèõ ñêëî-
íåíèé è â êàêèõ ïàäåæàõ ïèøåòñÿ îêîí÷àíèå -è? 3. Êàêîâû îñîáåííîñòè èçìåíå-
íèÿ ïî ïàäåæàì ñóùåñòâèòåëüíûõ íà -èé, -èÿ, -èå?

94. Îïðåäåëèòå ñêëîíåíèå è ïàäåæ ñóùåñòâèòåëüíûõ è äîïèøèòå îêîí÷àíèÿ.


Ïðè ýòîì ðàññóæäàéòå òàê: ïî àëëå(?): ÷òîáû îïðåäåëèòü, êàêóþ ãëàñíóþ íóæíî
ïèñàòü â îêîí÷àíèè ýòîãî ñëîâà, îïðåäåëÿþ ñêëîíåíèå – àëëåÿ – èìÿ ñóùåñòâè-
òåëüíîå æåíñêîãî ðîäà íà -à, -ÿ, çíà÷èò, îòíîñèòñÿ ê 1-ìó ñêëîíåíèþ. Ñóùåñòâè-
òåëüíîå îòâå÷àåò íà âîïðîñ (ï î ) ÷ å ì ó ? – âîïðîñ äàòåëüíîãî ïàäåæà, ñëåäîâà-
òåëüíî, ïèøåì îêîí÷àíèå -å.
Òîìèòüñÿ â íåâîë.., ñëóõ î ïîðàæåíè.., ñòîÿòü íà ïëîùàä.., ïóòåøå-
ñòâîâàòü ïî Åâðîï.., â òèõîì óåäèíåíè.., ïðèåçä â ñàíàòîðè.., èäòè ïî
òðîïèíê.., óñïîêîèòüñÿ ïðè ìûñë.., ïîáûâàòü íà ñòðîèòåëüñòâ.., ó÷àñòâî-
âàòü â ýêñêóðñè...

95. Çàäàíèå íà âûáîð. Ïðîñêëîíÿéòå ñóùåñòâèòåëüíîå: À) ëåñ; Á) ðàäîñòü;


Â) êíèãà.
Ïåðåâåäèòå ñëîâî èç ñâîåãî çàäàíèÿ íà óêðàèíñêèé ÿçûê. Èçìåíèòå åãî ïî
ïàäåæàì. Îòìåòüòå ðàçëè÷èå â ïàäåæíûõ îêîí÷àíèÿõ ñóùåñòâèòåëüíûõ â ðóñ-
ñêîì è óêðàèíñêîì ÿçûêàõ.

96. Çàïîìíèòå! Â ðóññêîì ÿçûêå ñóùåñòâóåò îñîáàÿ ãðóïïà ñóùåñòâèòåëüíûõ,


êîòîðûå âî âñåõ ïàäåæàõ èìåþò îäíó è òó æå ôîðìó. Òàêèå ñóùåñòâèòåëüíûå íà-
çûâàþòñÿ íåñêëîíÿåìûìè (óêð. íåâіäìіíþâàíèìè). Íàïðèìåð, êîôå, øîññå, ïàëü-
òî, ìåòðî, òàêñè, ðàäèî è äð.
Ïîäáåðèòå ê äàííûì ñëîâîñî÷åòàíèÿì ïîäõîäÿùèé ïî ñìûñëó ãëàãîë, çàïè-
øèòå ïî îáðàçöó.
Î á ð à ç å ö . Â ãðóçîâîì òàêñ(?) – ïåðåâîçèòü â ãðóçîâîì òàêñè.
 ìîäíîì êàô(?), î âåñёëîì øèìïàíç(?), âîçëå ìîëîäîãî êåíãóð(?), â
ìåõîâîì ìàíò(?), äâà øîêîëàäíûõ ýñêèì(?), ïî ïðÿìîìó øîññ(?), ó ñêðîì-
íîé ìèññ(?), ñ êðàñèâûì êàêàä(?).
Ïåðåâåäèòå ñëîâîñî÷åòàíèÿ íà óêðàèíñêèé ÿçûê. Åñòü ëè ðàçíèöà â óïî-
òðåáëåíèè íåñêëîíÿåìûõ ñóùåñòâèòåëüíûõ â ðóññêîì è óêðàèíñêîì ÿçûêàõ?

37
7
97. Ïðî÷èòàéòå ìîë÷à. Îïðåäåëèòå ñòèëü òåêñòà.
 íàøåé æèçí.. ìû ÷àñòî â ñâîåé ðå÷.. èñïîëüçóåì ñëîâà
«õîááè» è «óâëå÷åíèå». ×òî æå ýòî òàêîå? Õîááè – ëþáèìûé õîááè
âèä äåÿòåëüíîñò.. ÷åëîâåêà, ïðèíîñÿùèé óäîâëåòâîðåíè.. . ïîðîé
Óâëå÷åíèå – òî, ÷åì ÷åëîâåê ëþáèò çàíèìàòüñÿ â ñâîё ñâîáîä- ôèãóðà
íîå âðåìÿ. Ñâîåìó õîááè ÷åëîâåê óäåëÿåò ìíîãî âðåìåí.. , øüёò
ïîðîé æåðòâóÿ ÷åì-ëèáî ðàäè ëþáèìîãî çàíÿòè.. .
Óâëå÷åí.. ìîæåò áûòü ìíîãî, à õîááè ÷àùå âñåãî îäíî. Õîááè è óâëå÷å-
íè.. – ñïîñîáû ñàìîâûðàæåíè.. ëè÷íîñò.. .
Îäíî èç ñàìûõ ïîëåçíûõ çàíÿò.. ïî èíòåðåñàì – ýòî òâîð÷åñêàÿ ðàáîòà,
â êîòîðîé ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü äëÿ ïðîÿâëåíè.. èíòåðåñîâ, æåëàíèé,
òàëàíòîâ. Íàïðèìåð, êòî-òî äåëàåò êóêîë, ôèãóðêè èç ãëèí.. , äåðåâ.. ,
øüёò èãðóøê.. , âÿæåò âàðåæê.. , íîñê.. , êòî-òî ðèñóåò, âûøèâàåò, ôîòî-
ãðàôèðóåò, ðàçâîäèò ðûá.., ÷èòàåò êíèã.. .
Òàêæå ïîëåçíû àêòèâíûå âèäû óâëå÷åíèé: ñïîðò, òàíöû, ïóòåøåñòâèÿ.
Îäíè èç ñàìûõ íåïðîäóêòèâíûõ «óâëå÷åíèé» – ïðîñìîòð òåëåâèçîðà, áåñ-
öåëüíîå ñèäåíè.. â Èíòåðíåòå, áåñêîíå÷íûé øîïèíã, ÷àñòîå ïîñåùåíèå
ìåñò ìàññîâûõ ðàçâëå÷åíèé. (Ïî À. Ñàïîæíèêîâîé, Ì. Ìóõèíîé).
Ñîñòàâüòå âîïðîñû ïî ñîäåðæàíèþ òåêñòà è çàäàéòå èõ äðóã äðóãó.
Îáúÿñíèòå íàïèñàíèå ñëîâ ñ ïðîïóùåííûìè áóêâàìè.
Ñïèøèòå âòîðîé àáçàö òåêñòà, ïîä÷åðêíèòå ñóùåñòâèòåëüíûå êàê ÷ëåíû ïðåä-
ëîæåíèÿ, îïðåäåëèòå èõ ñêëîíåíèå è ïàäåæ.

98. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî òåìå.


Á. Ðàññêàæèòå îá îñîáåííîñòÿõ ñêëîíåíèÿ ñóùåñòâèòåëüíûõ.

99. À. Ñïèøèòå, âñòàâëÿÿ ïðîïóùåííûå áóêâû. Ïîäãîòîâüòåñü ïîÿñíèòü íà-


ïèñàíèå îêîí÷àíèé ñóùåñòâèòåëüíûõ.
Âûøåë èç êóõí.. , æèë ó òёò.. , ïîäîøëè ê ñòîðîæê.. , îòáåæàë îò
ñîáàê.. , õâîÿ íà ёëê.. , ðàä âñòðå÷.. , áåãàëè ïî ïëîùàäê.. , øëè ïî òðî-
ïèíê.. , ãóëÿëè ïî àëëå.. , îñòàíîâèëèñü íåäàëåêî îò äåðåâí.. , êóïàëèñü â
ðå÷ê.. , åõàëà íà ëîøàä.. .
Á. Ñïèøèòå, âñòàâëÿÿ ïðîïóùåííûå îêîí÷àíèÿ ñëîâ. Óêàæèòå ïàäåæ è ñêëî-
íåíèå ñóùåñòâèòåëüíûõ.
Ñàìîå ïîïóëÿðíîå è ìîäíîå óâëå÷åíè.. ëþäåé â ñîâðåìåííîì ìèð.. –
ýòî ôîòîãðàôè.. . Öèôðîâîé ôîòîàïïàðàò èëè êàìåðà â ñìàðòôîí.. ïîçâî-
ëÿþò äåëàòü íåâåðîÿòíûå ôîòîãðàôè.., ëîâèòü ÿðêèå ìîìåíò.. . Óâëå÷å-
íè.. ôîòîãðàôè.. ôîðìèðóåò õóäîæåñòâåííûé âêóñ, ðàçâèâàåò òâîð÷åñêèå
ñïîñîáíîñò.. è äàёò âîçìîæíîñòü íàéòè íîâûõ äðóç.. .
Ôîòîãðàôèÿ èç õîáá.. ìîæåò ïåðåðàñòè â ìîäíóþ ïðîôåññè.. . Íàïðè-
ìåð, ôîòîãðàô.. , ôîòîêîððåñïîíäåíò.. , ãðàôè÷åñêîãî äèçàéíåð.. . (Èç
Èíòåðíåòà).
Â. Íàïèøèòå íåáîëüøîå ñî÷èíåíèå-ðàññóæäåíèå (øåñòü-ñåìü ïðåäëîæåíèé),
âûñêàçàâ ñâîё ìíåíèå ïî òåçèñó «Ìèð ìîèõ óâëå÷åíèé». Óêàæèòå ïàäåæ è ñêëîíå-
íèå èìёí ñóùåñòâèòåëüíûõ.

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîìàòåðèàë «Ïðåçåíòàöèÿ íà òåìó


õîááè (Âðåìÿ õîááè)». Ñîçäàéòå ñâîþ ïðåçåíòàöèþ íà òåìó «Ìèð ìîèõ óâëå÷åíèé».

3
38
Èìÿ ñóùåñòâèòåëüíîå. Òðåíèðîâî÷íûå óïðàæíåíèÿ

Тема речевого общения: «Способности и таланты человека».

100. Ïðî÷èòàéòå âûñêàçûâàíèå. Ñîãëàñíû ëè âû ñ àâòîðîì?


Áåç òðóäà òàëàíò – ýòî ôåéåðâåðê: íà ìãíîâåíèå îñë..ïëÿåò, à ïîòîì
íè÷å(â,ã)î (íå)îñòàёòñÿ (Ð. Ì. äþ Ãàð).
Óñòíî èçìåíèòå ïî ïàäåæàì âûäåëåííûå ñëîâà.
Çàïèøèòå âûñêàçûâàíèå, âñòàâëÿÿ ïðîïóùåííûå áóêâû è ðàñêðûâàÿ ñêîáêè.

101. Ïðî÷èòàéòå. Îïðåäåëèòå ñòèëü òåêñòà. Ïîäáåðèòå çàãîëîâîê.


Êàêîâà èñòîðèÿ ïðîèñõîæäåíèÿ ñëîâà «òàëàíò»? Íå òàê-òî ëåãêî ïðî-
ñëåäèòü, êàê ýòî ãðå÷åñêîå ñëîâî, îçíà÷àâøåå «55 ôóíòîâ» èëè åùё –
«äåíåæíàÿ åäèíèöà ñòîèìîñòüþ ïðèìåðíî â 26 êèëîãðàììîâ ñåðåáðà»,
ïðåâðàòèëîñü ó åâðîïåéñêèõ íàðîäîâ â ñëîâî ñî çíà÷åíèåì «îäàðёííîñòü»,
«ñïîñîáíîñòü». Âèäèìî, òîë÷êîì ê ýòîìó ïîñëóæèëà
ïîó÷èòåëüíàÿ ïðèò÷à. åäèíèöà
Íåêèé ãîñïîäèí, óåçæàÿ íàäîëãî, îñòàâèë äâóì ðàáàì îäàðёííîñòü
ïî òàëàíòó çîëîòà. Ïîêà îí îòñóòñòâîâàë, îäèí èç ðàáîâ, ïðèò÷à
÷åëîâåê ýíåðãè÷íûé, ïóñòèë õîçÿéñêèå äåíüãè â îáîðîò ýíåðãè÷íûé
è ïîëó÷èë íåìàëî ïðèáûëè. Äðóãîé æå, ëåíòÿé, çàðûë
ñâîé òàëàíò â çåìëþ è ïî âîçâðàùåíèè õîçÿèíà ñ ãîðäîñòüþ âåðíóë åìó
äåíüãè, íå ïðèáàâèâ ê íèì íè äðàõìû1. Õîçÿèí ïîõâàëèë ïåðâîãî è íå
îäîáðèë âòîðîãî.
Òàê ñëîâî «òàëàíò» ñíà÷àëà ñòàëî îçíà÷àòü «ñïîñîáíîñòü», à çàòåì è
ïðîñòî âîøëî â ÿçûê â íîâîì çíà÷åíèè: «âûäàþùèåñÿ êà÷åñòâà, ñïîñîá-
íîñòè; äàðîâàíèå, îäàðёííîñòü». (Èç «Ýíöèêëîïåäèè äëÿ øêîëüíèêîâ»).
Êàêàÿ èíôîðìàöèÿ èç òåêñòà ÿâëÿåòñÿ äëÿ âàñ èçâåñòíîé? ×òî íîâîãî âû óç-
íàëè?
 ïðÿìîì èëè ïåðåíîñíîì çíà÷åíèè óïîòðåáëåíî âûäåëåííîå ñî÷åòàíèå ñëîâ?
Êàê âû ïîíèìàåòå âûðàæåíèå â çåìëþ çàðûòü ñâîé òàëàíò? Îáúÿñíèòå íà
ïðèìåðàõ.
Îïðåäåëèòå ïàäåæ âûäåëåííûõ êóðñèâîì ñóùåñòâèòåëüíûõ.
Работа в группах. Ëèíãâèñòè÷åñêèé ýêñïåðèìåíò. Ñëîâà êàêîé ÷àñòè ðå÷è
èñïîëüçóþòñÿ â òåêñòå ÷àùå äðóãèõ? Îáîñíóéòå ñâîé îòâåò.

102. Çàäàíèå íà âûáîð. Âûïèøèòå èç òåêñòà óïð. 101 òðè ñóùåñòâèòåëüíûõ:


À) 1-ãî ñêëîíåíèÿ; Á) 2-ãî ñêëîíåíèÿ; Â) 3-ãî ñêëîíåíèÿ.

103. Ïðî÷èòàéòå øóòî÷íîå ñòèõîòâîðåíèå. Îïðåäåëèòå ïàäåæ ñóùåñòâèòåëü-


íûõ, êîòîðûìè çàêàí÷èâàåòñÿ êàæäàÿ ñòðîêà. Êàêóþ çàêîíîìåðíîñòü âû çàìå-
òèëè?
Øëà âåñíîé ïî ëüäó ñâèíüÿ.
Åé ïîïàëàñü ïîëûíüÿ.
Ïëþõ!.. Òîð÷èò èç ïîëûíüè
Òîëüêî õâîñòèê îò ñâèíüè.
Ìû ñêîðåå ê ïîëûíüå,

1
Äðàõìà – ñåðåáðÿíàÿ ìîíåòà, ÷åêàíèâøàÿñÿ â Äðåâíåé Ãðåöèè.
39
9
Ìû ïîìî÷ü õîòèì ñâèíüå.
Ñàìè – ÷óòü íå â ïîëûíüþ,
Íî ñïàñëè-òàêè ñâèíüþ.
Íåäîâîëüíû ìû ñâèíüёé:
Ðàçâå øóòÿò ñ ïîëûíüёé?
Âñïîìèíàéòå î ñâèíüå,
×òîá íå ïëàâàòü â ïîëûíüå!
(Ò. Õîáîòîâ)
Ê êàêîìó ñêëîíåíèþ îòíîñÿòñÿ ñóùåñòâèòåëüíûå ñâèíüÿ, ïîëûíüÿ?
104. Äîïîëíèòå ñëîâîñî÷åòàíèÿ ïîäõîäÿùèìè ïî ñìûñëó íåñêëîíÿåìûìè èìå-
íàìè ñóùåñòâèòåëüíûìè èç ñïðàâêè.
Âûéòè èç …, èãðàòü íà …, ãóëÿòü áåç …, åõàòü ïî …, áóòåðáðîä ñ …,
ïðèåõàòü íà …, êàòàòüñÿ íà …, ñëóøàòü ïî …, ïîéòè â …, ðàáîòàòü â … .
Ñ ï ð à â ê à. Òàêñè, ìåòðî, ïàëüòî, ôîðòåïüÿíî, ðàäèî, êèíî, àòåëüå, ñàëÿìè,
øîññå, ïîíè.
Ñîñòàâüòå ïðåäëîæåíèÿ ñ òðåìÿ ñëîâîñî÷åòàíèÿìè (íà âûáîð).
105. Работа в парах. Ïðî÷èòàéòå. Îáñóäèòå ñîäåðæàíèå òåêñòà â õîäå äèàëî-
ãà, êîòîðûé íà÷íèòå ñ ïîáóäèòåëüíîé ðåïëèêè.
Ó êàæäîãî ÷åëîâåêà åñòü êàêèå-ëèáî ñïîñîáíîñòè. Òàëàíòëèâûì ìîæåò
áûòü íå òîëüêî ìóçûêàíò, ïîýò èëè õóäîæíèê. Íàïðèìåð, áðàòüÿ Êëè÷-
êî – òàëàíòëèâûå ïðîôåññèîíàëüíûå ñïîðòñìåíû-áîêñёðû. Ìàðê Öóêåð-
áåðã, àìåðèêàíñêèé ïðîãðàììèñò è ïðåäïðèíèìàòåëü, ïðîäåìîíñòðèðîâàë
ñâîé òàëàíò â îáëàñòè èíòåðíåò-òåõíîëîãèé. Ýòèõ ëþäåé îáúåäèíÿåò óïîð-
íûé òðóä, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî îíè ðàçâèëè ñâîè ïðèðîäíûå êà÷åñòâà.
À êàê òû ñîâåðøåíñòâóåøü ñâîè ñïîñîáíîñòè?

106. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ðå÷åâîé è ÿçû-


êîâîé òåìàì.
Á. Ñîñòàâüòå ñâÿçíîå âûñêàçûâàíèå ïî ïëàíó: 1) èçìåíåíèå ñóùåñòâèòåëüíûõ
ïî ïàäåæàì; 2) òèïû ñêëîíåíèé ñóùåñòâèòåëüíûõ; 3) íåñêëîíÿåìûå ñóùåñòâè-
òåëüíûå; 4) ïðàâîïèñàíèå áåçóäàðíûõ ãëàñíûõ â îêîí÷àíèÿõ ñóùåñòâèòåëüíûõ.
Ïðèâåäèòå ïðèìåðû.

107. Ïåðåâåäèòå òåêñò íà ðóññêèé ÿçûê, ïåðåâîä çàïèøèòå. Ïîäãîòîâüòåñü ïî-


ÿñíèòü íàïèñàíèå îêîí÷àíèé âûäåëåííûõ ñóùåñòâèòåëüíûõ â ðóññêîì ïåðåâîäå.
Òàðàñ Øåâ÷åíêî áóâ íå òіëüêè ãåíіàëüíèì ïîåòîì, ïðèðîäà íàäіëèëà
éîãî âåëèêèì õèñòîì äî ìàëþâàííÿ. Êîëè ïî÷àëèñÿ íàóêîâі äîñëіäæåííÿ
ìèñòåöüêîї ñïàäùèíè Ò. Øåâ÷åíêà, òî âèÿâèëîñÿ, ùî âіí ìàâ âåëèêèé
õóäîæíіé òàëàíò. Ñàìå òîìó Øåâ÷åíêî ïîñіäàє âèçíà÷íå ìіñöå â іñòîðії
óêðàїíñüêîãî ìèñòåöòâà.
ßê âіäîìî ç áіîãðàôії Øåâ÷åíêà, ìèñòåöüêèé òàëàíò âèÿâèâñÿ â íüîãî
äóæå ðàíî, і çãîäîì éîãî êàðòèíè ñòàëè îðèãіíàëüíèìè é âèñîêîõóäîæíіìè
òâîðàìè. Ïåðåä àðåøòîì Ò. Øåâ÷åíêî íàâіòü îòðèìàâ ïðèçíà÷åííÿ íà
ïîñàäó ïðîôåñîðà ìàëþâàííÿ â Êèїâñüêîìó óíіâåðñèòåòі. Àëå éîìó íå
äîâåëîñÿ òàì ïðàöþâàòè, ÿê íå äîâåëîñÿ é ïîїõàòè äî Іòàëії äëÿ óäîñêîíà-
ëåííÿ ñâîãî òàëàíòó, ïðî ùî âіí òàê ìðіÿâ. (Ã. Æîëîá).

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîìàòåðèàë «Íàñêîëüêî òû óíè-


êàëåí? 10 ðåäêèõ îñîáåííîñòåé òåëà». Î êàêèõ îñîáåííîñòÿõ ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà
4
40
âû óçíàëè? Êàêèå èç ýòèõ îñîáåííîñòåé åñòü ó âàñ? Íàïèøèòå îá ýòîì íåáîëüøîå
âûñêàçûâàíèå, èñïîëüçóÿ èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå âñåõ òèïîâ ñêëîíåíèÿ.

Îïèñàíèå ïðîöåññîâ òðóäà

Тема речевого общения: «Трудовая деятельность».

108. Ïðî÷èòàéòå ÷åòâåðîñòèøèå. Êàê âû ïîíèìàåòå åãî ñìûñë?


Èçáó íå âîçâåñòè áåç äðóãà-òîïîðà,
È òðóä èíîé ïîðîþ ïðîñòî îòäûõ,
Ðàáîòà – ðàäîñòü ìíå: âåñёëàÿ èãðà,
Êîãäà â ëèöî – óäà÷è ñâåæèé âîçäóõ.
(Þ. Ãîðíûé)

Êàêîé òðóä, ïî-âàøåìó, ìîæåò êàçàòüñÿ îòäûõîì?


Êàêîé ðàáîòîé ìîæíî çàíÿòü ñâîё ñâîáîäíîå âðåìÿ?
Âûó÷èòå ÷åòâåðîñòèøèå íàèçóñòü è çàïèøèòå åãî ïî ïàìÿòè.
109. Ïðîñëóøàéòå òåêñò. Îïðåäåëèòå åãî ñòèëü.
ÐÀÇÂÅÄÅÍÈÅ ÊÎÌÍÀÒÍÛÕ ÐÀÑÒÅÍÈÉ
×àñòî óþò â ñâîèõ äîìàõ ìíîãèå ñîçäàþò ïðè ïîìîùè íåáîëüøèõ
æèâûõ óãîëêîâ èç êîìíàòíûõ ðàñòåíèé, êîòîðûå îáû÷íî ðàçìåùàþò íà
áàëêîíàõ, ïîäîêîííèêàõ. Ïðèÿòíî ðàäóþò ãëàç è
íåáîëüøèå êîìïîçèöèè èç âàçîíîâ, ðàññòàâëåííûõ ðàçâåäåíèå
íà ñïåöèàëüíûõ ïîäñòàâêàõ, êîòîðûå ðàñïîëàãàþò ïîäîêîííèê
íà ïîëó â óãëàõ ïîìåùåíèé èëè ó ñòåí. Âüþùèåñÿ ñïåöèàëüíûé
ðàñòåíèÿ êðàñèâî âûãëÿäÿò íà ïîëî÷êàõ, ïðèêðåï- ñîîòâåòñòâóþùèé
ëёííûõ íà îñâåùёííîé ñòåíå èëè âîçëå îêíà.
Àëîý, àìàðèëëèñ, áåãîíèÿ, ôèàëêè, ãèàöèíò, êàêòóñû, ëèìîí êîìíàò-
íûé, ïàëüìû, ðîçû, òðàäåñêàíöèÿ, öèêëàìåí, ïàïîðîòíèêè, ôèêóñ è ìíî-
ãèå äðóãèå – î÷åíü ðàçíîîáðàçåí ìèð êîìíàòíûõ ðàñòåíèé. À ÷òîáû ýòà
æèâàÿ êðàñîòà ðàäîâàëà ãëàç, ñâîё ñâîáîäíîå âðåìÿ ìîæíî ïîñâÿòèòü ðàç-
âåäåíèþ êîìíàòíûõ ðàñòåíèé è óõîäó çà íèìè.
Äëÿ óñïåøíîãî ðàçâåäåíèÿ ðàñòåíèé íåîáõîäèìî çíàòü èõ ðîäèíó, ÷òî-
áû ñîçäàòü ñîîòâåòñòâóþùèå óñëîâèÿ â êîìíàòå. Ðàçìåùàÿ ðàñòåíèÿ â
ïîìåùåíèè, íóæíî ó÷èòûâàòü, íàñêîëüêî îíî îñâåùåíî, êóäà âûõîäÿò
îêíà, êàêîâà â íёì òåìïåðàòóðà. Ñîãëàñíî ýòîìó ñëåäóåò ïîäáèðàòü ñâåòî-
ëþáèâûå èëè òåíåâûíîñëèâûå ðàñòåíèÿ, òåïëîëþáèâûå ðàñòåíèÿ èëè ðàñ-
òåíèÿ, ïîäõîäÿùèå äëÿ ïðîõëàäíûõ ïîìåùåíèé.
Äëÿ óëó÷øåíèÿ ïèòàíèÿ íåêîòîðûõ ðàñòåíèé èõ ïåðèîäè÷åñêè ïåðå-
ñàæèâàþò â íîâóþ çåìëþ òîãî æå ñîñòàâà èëè èçìåíÿþò åãî. Ïåðåñàäêà
îáû÷íî ïðîèçâîäèòñÿ âåñíîé. Áîëüíûå è öâåòóùèå ðàñòåíèÿ íå ïåðåñàæè-
âàþò. Ïåðåä ïåðåñàäêîé ðàñòåíèå îáèëüíî ïîëèâàþò, ÷òîáû ïðîìî÷èòü
çåìëÿíîé êîì. Ïîòîì âûáèâàþò åãî èç ãîðøêà òàê: ïîäêëàäûâàþò îäíó
ðóêó ïîä äíî ãîðøêà, äðóãîé ðóêîé áåðóò ðàñòåíèå, ïðîïóñêàÿ åãî ñòâîë
ìåæäó óêàçàòåëüíûì è ñðåäíèì ïàëüöàìè. Ãîðøîê ñ ðàñòåíèåì ïåðåâî-
ðà÷èâàþò, óäàðÿÿ êðàåì î ñòîë, ïðè ýòîì çåìëÿíîé êîì îòäåëÿåòñÿ îò

41
ñòåíîê ãîðøêà. Çàòåì, ðàçðûõëèâ ïîâåðõíîñòü êîìà îñòðîé ïàëî÷êîé,
îñìàòðèâàþò êîðíè è óäàëÿþò ïîâðåæäёííûå, áîëüíûå, ñóõèå.
Ðàçìåð ãîðøêîâ èëè êàäîê, â êîòîðûå ïåðåñàæèâàþò ðàñòåíèÿ, íå äîë-
æåí çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàòü ðàçìåð ñòàðûõ. Íà äíî ãîðøêîâ êëàäóò ñëîé
÷åðåïêîâ èëè êàìåøêîâ – äðåíàæ1, êóäà ïðè ïîëèâå áóäåò ñòåêàòü ëèø-
íÿÿ âîäà. Ïîñëå ïåðåñàäêè çåìëþ âîêðóã ñòâîëà îáæèìàþò ïàëî÷êîé èëè
ïàëüöåì, îñòàâëÿÿ ñâîáîäíûìè áîðòà ãîðøêà äëÿ ïîëèâêè. Çàòåì, ïîëèâ
è îïðûñíóâ, ðàñòåíèå ñòàâÿò â òёïëîå ïîìåùåíèå, çàùèùёííîå îò ñêâîç-
íÿêîâ è ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé. (Èç «Ýíöèêëîïåäèè äîìàøíåãî õîçÿé-
ñòâà»).
Ìîæíî ëè ñ÷èòàòü ðàçâåäåíèå êîìíàòíûõ ðàñòåíèé è òðóäîì, è îòäûõîì îäíî-
âðåìåííî? Ïî÷åìó?
Íàéäèòå â òåêñòå è çà÷èòàéòå îòðûâîê, â êîòîðîì îïèñàí ïðîöåññ ïåðåñàäêè
ðàñòåíèÿ.
×ёòêî ëè ïðîñëåæèâàåòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è õàðàêòåð äåéñòâèé ïðè âû-
ïîëíåíèè ýòîé ðàáîòû? ßâëÿåòñÿ ëè ýòî öåëüþ äàííîãî îïèñàíèÿ?

110. Ðàññìîòðèòå èëëþñòðàöèè. Îòîáðàæàþò ëè îíè ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðî-


öåññà ïåðåñàäêè ðàñòåíèé?
Ïîäïèøèòå êàæäûé ðèñóíîê, îôîðìèâ ïîäïèñè êàê ïóíêòû ïëàíà. Ïî ýòîìó
ïëàíó ïåðåñêàæèòå îòðûâîê òåêñòà óïð. 109, â êîòîðîì îïèñàí ïðîöåññ ïåðåñàäêè
ðàñòåíèÿ.

1 2 3 4

111. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Îïðåäåëèòå åãî ñòèëü. Àðãóìåíòèðóéòå ñâîé âûâîä.


ËÞÁÈÌÎÅ ÄÅËÎ
Ìèòÿ – õóäîæíèê. Íî ðàáîòàåò îí íå êðàñêîé è êèñòÿìè, à äåðåâÿí-
íûì óçîðîì óêðàøàåò øêàòóëêè, ñòîëû, øêàôû.
Ïîä ðóêîé ó Ìèòè òîíåíüêèå äîùå÷êè èç äåðåâà ðàçíûõ ïîðîä. Òóò êðàñ-
íîå äåðåâî, ÷ёðíûé äóá, êîðè÷íåâîå äåðåâî. Ó êàæäîãî äåðåâà ñâîé öâåò.
Ðàñïèëèâ ýòè äîùå÷êè íà êâàäðàòèêè, øàøå÷êè, êðóæî÷êè, Ìèòÿ
âûêëåèâàåò èìè óçîðû íà øêàòóëêå èëè íà øêàô÷èêå. Ýòè äåðåâÿííûå
ëèñòî÷êè îí ïðèñàæèâàåò îäèí ê äðóãîìó íà êëåþ, ïîäãîíÿÿ äðóã ê äðóæ-
êå òùàòåëüíî – êîìàð íîñà íå ïîäòî÷èò.
Èíîãäà óçîð ïðîñòîé, ïîëîñêè èäóò ñâåðõó âíèç, íî ó Ìèòè âûõîäèò
âñё íåîáû÷àéíî êðàñèâî è íàðÿäíî. Äîðîæêà ÷ёðíàÿ, êîðè÷íåâàÿ, ïîòîì
ñíîâà ÷ёðíàÿ, ïîòîì êðàñíàÿ, áåëàÿ. Ýòè äîðîæêè ïîâòîðÿþòñÿ â òîì æå
ïîðÿäêå. Áëàãîäàðÿ ïðîçðà÷íîñòè öâåòíîãî äåðåâà ëþáàÿ âåùü êàæåòñÿ
áîãàòî óêðàøåííîé.
1
Äðåíàæ – ñèñòåìà îñóøåíèÿ ïî÷âû.
4
42
Íåäàâíî ìàñòåð ïîðó÷èë Ìèòå âûêëåèòü ñòîëåøíèöó – âåðõíþþ äîñêó
ñòîëà – è ñêàçàë:
– Ýòî çàêàç îò àêàäåìèè. Ñðîêó äàíî äâå íåäåëè.
Ìèòÿ ãîðÿ÷î ïðèíÿëñÿ çà äåëî. (Ïî Á. Øåðãèíó).
Êàêîâà òåìà è èäåÿ òåêñòà?
Íàéäèòå â òåêñòå è çà÷èòàéòå ïðåäëîæåíèÿ, â êîòîðûõ àâòîð îïèñûâàåò ðàáî-
òó Ìèòè. Êàêîâà ðîëü îïèñàíèÿ òðóäîâîãî ïðîöåññà â ýòîì òåêñòå?
Êàê àâòîð îïèñûâàåò ìàòåðèàë, êîòîðûì ïîëüçóåòñÿ ìîëîäîé õóäîæíèê? À ðå-
çóëüòàòû åãî ðàáîòû?
Íàéäèòå â òåêñòå ôðàçåîëîãèçì è îáúÿñíèòå åãî çíà÷åíèå.

112. Ñðàâíèòå òåêñòû èç óïð. 109 è óïð. 111. ×òî â íèõ îáùåãî, ÷åì îíè ðàç-
ëè÷àþòñÿ? Ñîâïàäàåò ëè öåëü îïèñàíèÿ ïðîöåññîâ òðóäà?

Êàê îïèñàíèå äåéñòâèé, òàê è îïèñàíèå ïðîöåññîâ òðóäà òðåáóåò


íàáëþäàòåëüíîñòè, óìåíèÿ âûäåëÿòü îñíîâíûå ýòàïû äåéñòâèÿ, ïîñëå-
äîâàòåëüíî îïèñûâàòü èõ. Ïðîöåññ òðóäà ìîæåò áûòü îïèñàí ñ öåëüþ:
1) òî÷íîãî ñîîáùåíèÿ î ïîñëåäîâàòåëüíîñòè è õàðàêòåðå äåéñòâèé (òåêñò
óïð. 109), 2) ðàñêðûòèÿ õàðàêòåðà ÷åëîâåêà, åãî îòíîøåíèÿ ê òðóäó,
ñîîáùåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ åãî ðàáîòû (òåêñò óïð. 111). Â îïèñàíèå ïðî-
öåññîâ òðóäà ìîãóò âõîäèòü è äðóãèå îïèñàíèÿ: ïðåäìåòà, ïîìåùåíèÿ,
÷åëîâåêà.

113. Îçíàêîìüòåñü ñ ïàìÿòêîé. Óòî÷íèòå ó ó÷èòåëÿ ýòàïû ðàáîòû, âûïîëíå-


íèå êîòîðûõ ìîæåò âûçâàòü ó âàñ òðóäíîñòè.

ÏÀÌßÒÊÀ
«Êàê ðàáîòàòü íàä îïèñàíèåì ïðîöåññîâ òðóäà»
1. Îïðåäåëèòå, ÷òî è ñ êàêîé öåëüþ âû áóäåòå îïèñûâàòü.
2. Ñîáåðèòå íåîáõîäèìûé ìàòåðèàë äëÿ ñî÷èíåíèÿ, íàáëþäàÿ çà
êàêèìè-ëèáî äåéñòâèÿìè (èëè âûïîëíÿÿ èõ).
3. Ïðè ñîñòàâëåíèè ðàáî÷åãî ïëàíà ïðîäóìàéòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
îïèñàíèÿ äåéñòâèé.
4. Ðàñïðåäåëèòå ñîáðàííûé ìàòåðèàë ïî ïóíêòàì ïëàíà.
5. Íàïèøèòå òåêñò íà ÷åðíîâèêå. Íå çàáóäüòå î ÿçûêîâîì îôîðìëå-
íèè ðàáîòû.
6. Ïðîâåðüòå è îòðåäàêòèðóéòå ñî÷èíåíèå, èñïðàâüòå îøèáêè.
7. Çàïèøèòå òåêñò â ÷èñòîâèê.

114. Îáðàòèòå âíèìàíèå! Äëÿ òîãî ÷òîáû îáëåã÷èòü ðàáîòó ïî îïèñàíèþ äåé-
ñòâèé, íåîáõîäèìî çàðàíåå ïîäãîòîâèòü ëåêñè÷åñêèé ìàòåðèàë.
Ïðîäîëæèòå ðÿäû ñëîâ, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ìîæíî îïèñàòü òðóäîâîé ïðîöåññ.

Ñèíîíèìû: ðàáîòàòü – ... ; èçãîòîâëÿòü – ... ; âûïîëíÿòü – ... . Ôðà-


çåîëîãèçìû: íå ïîêëàäàÿ ðóê, ñïóñòÿ ðóêàâà, èç-ïîä ïàëêè, îò ñëó÷àÿ ê
ñëó÷àþ, íå ðàçãèáàÿ ñïèíû, ... . Ñëîâà, ïåðåäàþùèå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
äåéñòâèé: ñíà÷àëà, ... ; ïîòîì, ... ; òåïåðü, ... ; â êîíöå, ... . Ñëîâà äëÿ
õàðàêòåðèñòèêè äâèæåíèé: áûñòðûå, òî÷íûå, óâåðåííûå, îñòîðîæíûå,
íåóìåëûå, ... . Ñëîâà, õàðàêòåðèçóþùèå ðàáîòó: èíòåðåñíàÿ, òÿæёëàÿ,
ñêó÷íàÿ, ... . Ñëîâà, îïðåäåëÿþùèå õàðàêòåð ðàáîòû: ðàáîòàòü (ê à ê ?)
óñåðäíî, èñêóñíî, íåóìåëî, ... . Ñëîâà, èçîáðàæàþùèå ïðîäóêò òðóäà: èçäå-
ëèå (ê à ê î å ?) êðàñèâîå, îðèãèíàëüíîå, èíòåðåñíîå, ãðóáîå, ... .

43
3
115. Ïðîäóìàéòå êîìïîçèöèþ è ñîäåðæàíèå ñî÷èíåíèÿ – îïèñàíèÿ ñâîåé ðàáî-
òû íà óðîêàõ òðóäîâîãî îáó÷åíèÿ ïî äàííîìó íà÷àëó.
Áûë îáû÷íûé óðîê òðóäà...
Ïîäáåðèòå ÿðêèé è òî÷íûé çàãîëîâîê. Ñîñòàâüòå ïëàí ñî÷èíåíèÿ è ïðåäñòàâü-
òå åãî â êëàññå äëÿ îáñóæäåíèÿ.

116. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ðå÷åâîé òåìå.


Á. 1. ×åì õóäîæåñòâåííîå îïèñàíèå ïðîöåññîâ òðóäà îòëè÷àåòñÿ îò îïèñàíèÿ â
íàó÷íîì ñòèëå? 2. Êàêîâà ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ðàáîòû íàä îïèñàíèåì ïðîöåññîâ
òðóäà?

117. Ïî ñîñòàâëåííîìó íà óðîêå ïëàíó (óïð. 115) íàïèøèòå ñî÷èíåíèå-îïèñàíèå,


èñïîëüçóÿ ïàìÿòêó èç óïð. 113 è ÿçûêîâîé ìàòåðèàë èç óïð. 114.

Ñíèìèòå âèäåîðîëèê î êàêîì-ëèáî ïðîöåññå òðóäà (íàïðèìåð, óáîðêå â ñâîåé


êîìíàòå), êîòîðûé ñîïðîâîäèòå êîììåíòàðèåì ñ ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ âàøèõ äåé-
ñòâèé. Ïîäãîòîâüòåñü ïðåäñòàâèòü ñâîþ ðàáîòó â êëàññå. Ëó÷øèå ðîëèêè ìîæåòå
ðàçìåñòèòü â Èíòåðíåòå.

Èçìåíåíèå èìёí ïðèëàãàòåëüíûõ ïî ïàäåæàì.


Ïðàâîïèñàíèå áåçóäàðíûõ ãëàñíûõ â îêîí÷àíèÿõ
ïðèëàãàòåëüíûõ

Тема речевого общения: «Охрана природы».


118. Ïðî÷èòàéòå âûñêàçûâàíèå. Ñîãëàñíû ëè âû ñ àâòîðîì?
Ïðèðîäà – äðóã ÷åëîâåêà. À ñ äðóãîì íàäî äðóæèòü. Ëþäè íå ìîãóò
æèòü áåç ÷èñò.. âîçäóõà, ÷èñò.. âîäû, ñâåæ.. çåëåíè, ñîëíå÷í.. ëó÷åé, äàæå
áåç îáùåíèÿ ñî çâåðÿìè è ïòèöàìè. Ýòî íàøè çåìëÿêè, ìû âìåñòå ñ íèìè
æèâёì íà Çåìëå. (Í. Ñëàäêîâ).
Âûïèøèòå ñëîâîñî÷åòàíèÿ «ïðèëàãàòåëüíîå + ñóùåñòâèòåëüíîå». Ïîñòàâüòå
âîïðîñû ê çàâèñèìîìó ñëîâó. Ñîâïàäàåò ëè îêîí÷àíèå âîïðîñà ñ îêîí÷àíèåì
ïðèëàãàòåëüíîãî?
Ñäåëàéòå âûâîä, êàê ïðèëàãàòåëüíîå ñîãëàñóåòñÿ ñ ñóùåñòâèòåëüíûì.
Óêàæèòå ñêëîíåíèå êàæäîãî ñóùåñòâèòåëüíîãî.
119. Îçíàêîìüòåñü ñ òàáëèöåé.
Èçìåíåíèå ïî ïàäåæàì èìёí ïðèëàãàòåëüíûõ
Ìóæñêîé ðîä, Æåíñêèé ðîä, Ñðåäíèé ðîä,
Ïàäåæ
åäèíñòâåííîå ÷èñëî åäèíñòâåííîå ÷èñëî åäèíñòâåííîå ÷èñëî
Èìåíèòåëüíûé ê à ê î é ? ñòàðûé ê à ê à ÿ ? ÿðêàÿ ê à ê î å ? ðàííåå
Ðîäèòåëüíûé ê à ê î ã î ? ñòàðîãî ê à ê î é ? ÿðêîé ê à ê î ã î ? ðàííåãî
Äàòåëüíûé ê à ê î ì ó ? ñòàðîìó ê à ê î é ? ÿðêîé ê à ê î ì ó ? ðàííåìó
Âèíèòåëüíûé ê à ê î é ? ñòàðûé ê à ê ó þ ? ÿðêóþ ê à ê î å ? ðàííåå
Òâîðèòåëüíûé ê à ê è ì ? ñòàðûì ê à ê î é ? ÿðêîé ê à ê è ì ? ðàííèì
Ïðåäëîæíûé (î) ê à ê îì? (î) ê à ê îé? (î) ê à ê îì?
(î) ñòàðîì (î) ÿðêîé (î) ðàííåì

4
44
Êàêîâû îñîáåííîñòè íàïèñàíèÿ è ïðîèçíîøåíèÿ îêîí÷àíèé ïðèëàãàòåëüíûõ
â ðîäèòåëüíîì ïàäåæå ìóæñêîãî è ñðåäíåãî ðîäà åäèíñòâåííîãî ÷èñëà?
Çàäàíèå íà âûáîð. Ïèñüìåííî èçìåíèòå ïî ïàäåæàì ïðèëàãàòåëüíîå: À) êðàñ-
íûé; Á) ñèëüíàÿ; Â) óòðåííåå.

120. Ó÷òèòå! Íàïèñàíèå ïàäåæíûõ îêîí÷àíèé ïðèëàãàòåëüíûõ ìîæíî ïðîâå-


ðèòü ïî îêîí÷àíèÿì âîïðîñîâ, êîòîðûå ñòàâÿòñÿ ê ïðèëàãàòåëüíûì:  (ê à ê ó þ ?)
òёïë óþ ëåòí þþ íî÷ü çàðÿ ñ çàðёþ ñõîäèòñÿ. Âîïðîñ îêàí÷èâàåòñÿ íà -óþ, ñëå-
äîâàòåëüíî, ôîðìû ïðèëàãàòåëüíûõ ñ îñíîâîé íà òâёðäûé ñîãëàñíûé çâóê äîëæíû
îêàí÷èâàòüñÿ íà -óþ, ñ îñíîâîé íà ìÿãêèé ñîãëàñíûé çâóê – íà -þþ: òёïë óþ
ëåòí þþ .
Èñêëþ÷åíèÿ ñîñòàâëÿþò ñëîâà, îêàí÷èâàþùèåñÿ íà ìÿãêèå [ã’], [ê’], [õ’]: äîë-
ãèé – äîëã óþ , ëёãêèé – ëёãê óþ .
Ìîãóò íå ñîâïàäàòü îêîí÷àíèÿ âîïðîñîâ è ïðèëàãàòåëüíûõ òîëüêî â èìåíè-
òåëüíîì ïàäåæå åäèíñòâåííîãî ÷èñëà ìóæñêîãî ðîäà: ê à ê î é ? – ãîëóáá îé ,
çåëёí ûé , ÿðê èé .
Ïî îáðàçöó ñîñòàâüòå ñëîâîñî÷åòàíèÿ, ïîäîáðàâ ê äàííûì ñóùåñòâèòåëüíûì
ïðèëàãàòåëüíûå ñ òâёðäûì è ìÿãêèì ñîãëàñíûì â êîíöå îñíîâû. Çàïèøèòå.

Î á ð à ç å ö .  ëåñó (ê à ê î ì ?) – â ìðà÷íîì äðåìó÷åì ëåñó.


 íåáå, ïîä íåáîì; î çåìëå, íàä çåìëёé, ê çåìëå; îêîëî ñàäà, ïî ñàäó,
î ñàäå.
Ñ òðåìÿ ñëîâîñî÷åòàíèÿìè (íà âûáîð) ñîñòàâüòå ïðåäëîæåíèÿ.

121. Çàäàíèå íà âûáîð. Èçìåíèòå ïî ïàäåæàì ñëîâà: À) äîáðûé, äîáðàÿ, äîá-


ðîå; Á) ñèíèé, ñèíÿÿ, ñèíåå. Ïåðåâåäèòå íà óêðàèíñêèé ÿçûê. Îòìåòüòå îñîáåííî-
ñòè îêîí÷àíèé ïðèëàãàòåëüíûõ â êîñâåííûõ ïàäåæàõ ðóññêîãî è óêðàèíñêîãî
ÿçûêîâ.

 îêîí÷àíèÿõ èìёí ïðèëàãàòåëüíûõ ïîñëå æ, ÷, ø, ö ïîä óäàðåíèåì


ïèøåòñÿ î: áîëüø îé , â áåçóäàðíîé ïîçèöèè ïèøåòñÿ å: áîëüø åãî .

122. Ïîëüçóÿñü ïðàâèëîì (â ðàìêå), çàïèøèòå, âñòàâëÿÿ ïðîïóùåííûå áóêâû.


Ó ìîãó÷..é ãîðû, áîëüø..ìó êîðàáëþ, ñòàðø..ìó áðàòó, ÷óæ..é ãîëîñ,
êðóãëîëèö..ãî ìàëü÷èêà, õîðîø..ìó ñëîâó, åæ..âûå ðóêàâèöû, êîëþ÷..ãî
êóñòàðíèêà,
ó ëèö..âîé íåðâ.
Ñ òðåìÿ ñëîâîñî÷åòàíèÿìè (íà âûáîð) ñîñòàâüòå ïðåäëîæåíèÿ.

123. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Ïîäáåðèòå ê íåìó çàãîëîâîê.


 íàðîäå ãîâîðÿò, ÷òî êîãäà ðàíÿò áîáðà èëè ó ìàòåðè-áîáðèõè îòíèìóò
äåòёíûøåé, áåççàùèòíûé çâåðü ïëà÷åò, êàê ÷åëîâåê, óòèðàÿ ñëёçû ïåðåä-
íèìè ëàïêàìè. Òàê æå áåççàùèòíà è âñÿ ïðèðîäà ïåðåä
íàòèñêîì ëþäåé. Òîëüêî åё ñëёçû îáîðà÷èâàþòñÿ ãîðíîñòàé
íàâîäíåíèÿìè è çàñóõàìè, èñ÷åçíîâåíèåì ëåñîâ è ïðîåêò
çàãðÿçíåíèåì âîçäóõà. Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû ñòà- ÷ðåçâû÷àéíûé
ëà îäíîé èç âàæíåéøèõ ïðîáëåì ñîâðåìåííîñòè. Êîãäà êðîïîòëèâûé
æå âîçíèêëà ýòà ïðîáëåìà?
Åùё â êîíöå ÕІÕ – íà÷àëå ÕÕ âåêà ó÷ёíûå ïèñàëè îá èñ÷åçíîâåíèè è áåç-
æàëîñòíîì èñòðåáëåíèè áîáðîâ, êîòèêîâ, ëîñåé, îëåíåé, ãîðíîñòàåâ è äðóãèõ
æèâîòíûõ.
45
5
Ðàçðàáàòûâàëèñü ðàçëè÷íûå ïðîåêòû ïî îõðàíå èñ÷åçàþùèõ âèäîâ, íî
ïðàêòè÷åñêèõ ðåçóëüòàòîâ ïî÷òè íå áûëî: æèâîòíûõ ïðîäîëæàëè èñòðåá-
ëÿòü. È ëèøü â äâàäöàòûå ãîäû ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ áûëè ïðèíÿòû ÷ðåçâû-
÷àéíûå ìåðû ïî îõðàíå ïðèðîäû.

Áóðûé ìåäâåäü Îáûêíîâåííàÿ ðûñü Åâðîïåéñêàÿ íîðêà

Âîññòàíîâëåíèå è óëó÷øåíèå ïðèðîäíûõ áîãàòñòâ – äåëî êðîïîòëèâîå


è ìåäëåííîå. Ñåãîäíÿ Çåìëÿ íóæäàåòñÿ â íàøåé ïîñòîÿííîé ïîìîùè è
çàáîòå. Äåéñòâîâàòü íóæíî ñåé÷àñ, íåìåäëåííî. (Ïî Î. Ëîãèíîâîé).
Êàê âû îòíîñèòåñü ê ïîäíèìàåìîé â òåêñòå ïðîáëåìå? Ïðèâåäèòå ïðèìåðû áåç-
æàëîñòíîãî îòíîøåíèÿ ëþäåé ê ïðèðîäå.
×òî, ïî-âàøåìó, íóæíî äåëàòü, ÷òîáû ñîõðàíèòü îêðóæàþùóþ íàñ ïðèðîäó?
Ðàññìîòðèòå ôîòîèëëþñòðàöèè. Çíàåòå ëè âû, ÷òî îáúåäèíÿåò æèâîòíûõ, êîòî-
ðûå íà íèõ èçîáðàæåíû?
Êàêèå åùё æèâîòíûå çàíåñåíû â Êðàñíóþ êíèãó Óêðàèíû?
Óêàæèòå ïàäåæ ïðèëàãàòåëüíûõ â ïîñëåäíåì àáçàöå.

За последние 350 лет с лица Земли исчезло более 60 видов зверей и около
100 видов птиц. Редкие и исчезающие виды животного и растительного мира за-
носятся в Красную книгу. (По О. Логиновой).
124. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ÿçûêîâîé è ðå÷åâîé
òåìàì.
Á. Óêàæèòå îñîáåííîñòè íàïèñàíèÿ è ïðîèçíîøåíèÿ îêîí÷àíèé ïðèëàãàòåëü-
íûõ ïðè èçìåíåíèè ïî ïàäåæàì.
125. À. Ñïèøèòå ïîñëîâèöû, âñòàâëÿÿ ïðîïóùåííûå áóêâû. Îáîçíà÷üòå ïà-
äåæ ïðèëàãàòåëüíûõ.
1. Ó õîðîø..ãî áðàòöà ìîæíî óìà íàáðàòüñÿ. 2. Ìàëåíüêîå äåëî ëó÷øå
áîëüø..ãî áåçäåëüÿ. 3. Íà ÷óæ..é êàðàâàé ðòà íå ðàçåâàé, à ïîðàíüøå âñòà-
âàé äà ñâîé çàòåâàé. 4. Õîðîø..ìó õîçÿèíó äåíü ìàë. 5. Â êîëþ÷..ì êóñòàð-
íèêå íå ñïðÿ÷åøüñÿ. 6. Â÷åðàøí..ãî äíÿ íå âîðîòèøü.
Á. Ñîñòàâüòå è çàïèøèòå íåáîëüøîå ñî÷èíåíèå (øåñòü-ñåìü ïðåäëîæåíèé) îá
îõðàíå ïðèðîäû.
Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîðîëèê «Ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëå-
ìû, çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû. Êðàñîòà Çåìëè». Íàïèøèòå ê íåìó ñâîé
êîììåíòàðèé î òîì, ÷òî, ïî-âàøåìó, íóæíî äåëàòü, ÷òîáû ñîõðàíèòü îêðóæàþ-
ùóþ íàñ ïðèðîäó.

4
46
Ïîëíàÿ è êðàòêàÿ ôîðìû ïðèëàãàòåëüíûõ

Тема речевого общения: «Отдых на природе».

126. Ïðî÷èòàéòå. Êàêèì íàñòðîåíèåì ïðîíèêíóòû ñòèõîòâîðíûå ñòðîêè?


Âåñíà, âåñíà! Êàê âîçäóõ ÷èñò! Ñâîåé ëàçóðèþ1 æèâîé
Êàê ÿñåí íåáîñêëîí! Ñëåïèò ìíå î÷è îí.
(Å. Áàðàòûíñêèé)
Ê êàêîé ÷àñòè ðå÷è îòíîñÿòñÿ âûäåëåííûå ñëîâà?
Çàïèøèòå ÷åòâåðîñòèøèå ïî ïàìÿòè.

Áîëüøèíñòâî ïðèëàãàòåëüíûõ èìååò ïîëíóþ (óêð. ïîâíó) è êðàòêóþ


(óêð. êîðîòêó) ôîðìû: òÿæёëûé (êàêîé?) – òÿæёë (êàêîâ?).
Ïðèëàãàòåëüíûå â êðàòêîé ôîðìå èçìåíÿþòñÿ ïî ÷èñëàì è ðîäàì:
âåñёëûé – âåñåë (ì. ð., åä. ÷.), âåñåëà (æ. ð., åä. ÷.), âåñåëî (ñ. ð., åä. ÷.),
âåñåëû (ìí. ÷.).
Êðàòêèå ïðèëàãàòåëüíûå íå ñêëîíÿþòñÿ; â ïðåäëîæåíèÿõ óïî-
òðåáëÿþòñÿ êàê ñêàçóåìûå: Êàê ïðåêðàñåí
ð ð ñåãîäíÿ çàêàò!

127. Îáðàòèòå âíèìàíèå! Åñëè îñíîâà èìåíè ïðèëàãàòåëüíîãî îêàí÷èâàåòñÿ


íà äâà ñîãëàñíûõ, òî â êðàòêîé ôîðìå ìóæñêîãî ðîäà ïîÿâëÿþòñÿ áåãëûå ãëàñíûå
î èëè å: áëèçêèé – áëèçîê, ãîðüêèé – ãîðåê.
Îáðàçóéòå îò äàííûõ ïðèëàãàòåëüíûõ êðàòêóþ ôîðìó. Íàçîâèòå áåãëûå ãëàñ-
íûå.
Æàëêèé, óìíûé, ãîëîäíûé, îñòðûé, ñâåòëûé, ëёãêèé, õèòðûé.

128. Çàïîìíèòå! Êðàòêèå ïðèëàãàòåëüíûå ñ îñíîâîé íà øèïÿùèå æ, ÷, ø, ù


âñåãäà ïèøóòñÿ áåç ìÿãêîãî çíàêà: ïîõîæ, êîëþ÷, õîðîø.
Ïðåîáðàçóéòå äàííûå ñëîâîñî÷åòàíèÿ â íåðàñïðîñòðàíёííûå ïðåäëîæåíèÿ.
Ñïèøèòå ïî îáðàçöó, ïîä÷åðêíèòå êðàòêèå ïðèëàãàòåëüíûå êàê ÷ëåíû ïðåäëîæå-
íèÿ.
Î á ð à ç å ö. Äðåìó÷èé ëåñ. – Ëåñ äðåìó÷
ð ó .
Ãîðÿ÷èé ÷àé; ñâåæèé âîçäóõ; êîëþ÷èé êóñòàðíèê; ìîãó÷èé äóá; òðå-
ñêó÷èé ìîðîç; õîðîøèé óðîæàé; íåóêëþæèé ùåíîê.

129. Ïðî÷èòàéòå âûäåëåííûå ñëîâà, ÿâëÿþùèåñÿ êëþ÷åâûìè ñëîâàìè òåêñòà,


è ïîïðîáóéòå îïðåäåëèòü, î ÷ёì èäёò ðå÷ü.
Ëàñêîâî ñìîòðèò ëåòí.. ñîëíöå ñ ñèíåãî íåáà. Ëåãê.. âåòå-
ðîê ìåäëåííî ãîíèò áåëûå îáëàêà. Õîðîøî äûøèòñÿ â ëåñó. îïóøêà
Âîò íà îïóøêå ñåðåáðèòñÿ ëèñòâà ìîëîä.. áåðёç. Áåðёçû îæîã
ïåðâûìè çàñåëÿþò íîâûå ìåñòà, à ïîä íèìè ïðÿ÷óòñÿ ÷àùà
îò ñîëíå÷íûõ îæîãîâ ìàëåíüê.. ёëî÷êè. Òû îãèáàåøü áåðåç- íèçêî
íÿê, è ïåðåä òîáîé âñòàþò ñîñíû. Êòî íå çíàåò ñîñíó-âîè-
òåëüíèöó? Îíà çàâîёâûâàåò â ëåñó íîâûå ïðîñòðàíñòâà, âçáèðàåòñÿ íà
ãîðû, ïîêîðÿåò ïåñêè.

1
Ëàçóðü
ó – ñèíåâà.
47
7
×òî òàì çà äåðåâî ìàíèò òåáÿ ðåç-
íûìè ëèñòüÿìè? Äóá – ýòî äåðåâî-
ïîãðàíè÷íèê, îíî ðàñòёò íà ãðàíèöå
ëåñà è ñòåïè è îòâàæíî áîðåòñÿ ñ
ñóõîâåÿìè.
 ÷àùå ëåñà òû óâèäèøü åëü, ëåñ-
íóþ êîðìèëèöó. Â ãîëîäí.. çèìó åё
ñåìåíàìè êîðìÿòñÿ è áåëêà, è äÿòåë,
è êëёñò. Òû âûáèðàåøüñÿ íà îïóøêó
ëåñà è ñëûøèøü, êàê ðàçãîâàðèâàþò
ñ ëåñîì îñèíêè. Ó ðåêè âåòâè èâû
Ãåðáàðèé èç îñåííèõ ëèñòüåâ ñêëîíÿþòñÿ íèçêî ê âîäå è ñìîòðÿòñÿ
â ïðîçðà÷í.. ãëàäü.
Âîò è êîí÷àåòñÿ ïåðâîå ëåñí.. ïóòåøåñòâèå, íî ìû íàäååìñÿ, ÷òî îíî
çàèíòåðåñóåò òåáÿ è òû ñàì ïîçíàêîìèøüñÿ ñ äðóãèìè ïîðîäàìè äåðåâüåâ.
(Èç æóðíàëà).
Îïðåäåëèòå òèï è ñòèëü ðå÷è. Ñâîé îòâåò îáîñíóéòå.
Ïî÷åìó äóá íàçâàí ïîãðàíè÷íèêîì, à åëü – êîðìèëèöåé? Êàêèå äåðåâüÿ åùё
óïîìèíàþòñÿ â òåêñòå?
Ëèñòüÿ êàêèõ äåðåâüåâ, î êîòîðûõ øëà ðå÷ü â òåêñòå, âû óçíàëè íà ôîòîèë-
ëþñòðàöèè? ×òî âû çíàåòå î äðóãèõ äåðåâüÿõ? Âêëþ÷èòå ýòè ñâåäåíèÿ â òâîð-
÷åñêèé ïåðåñêàç òåêñòà.

130. Çàäàíèå íà âûáîð. À. Âûïèøèòå èç òåêñòà óïð. 129 âûäåëåííûå êóðñè-


âîì ñëîâîñî÷åòàíèÿ «ñóùåñòâèòåëüíîå + ïðèëàãàòåëüíîå», âñòàâëÿÿ ïðîïóùåííûå
îêîí÷àíèÿ. Ñäåëàéòå âûâîä î òîì, êàê ñîãëàñóþòñÿ ïîëíûå ïðèëàãàòåëüíûå ñ ñó-
ùåñòâèòåëüíûìè â ðîäå, ÷èñëå è ïàäåæå.
Á. Îáðàçóéòå îò äàííûõ ñëîâ êðàòêóþ ôîðìó ìóæñêîãî, æåíñêîãî è ñðåäíåãî
ðîäà åäèíñòâåííîãî è ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà è çàïèøèòå ïî îáðàçöó.
Î á ð à ç å ö. Íîâûé – íîâ, íîâà, íîâî, íîâû.
Âûñîêèé, ñâåæèé, ãîðþ÷èé, ìîãó÷èé, ãîðÿ÷èé, ïàõó÷èé.

Краткие формы прилагательных используются преимущественно: а) при обо-


значении непостоянного, временного признака (например, он весёлый (постоян-
ная черта характера) – он серьёзен (в данный момент, но не всегда, не постоян-
но); б) в конструкциях с наречиями как, так: Эта девочка так капризна!
Ряд прилагательных русского языка употребляется только в краткой форме
(paд, горазд, любб и др.). (С. Вартапетова).

131. Óêàæèòå ñìûñëîâûå ðàçëè÷èÿ (îáîçíà÷àåò âðåìåííûé èëè ïîñòîÿííûé


ïðèçíàê) ìåæäó ïîëíûìè è êðàòêèìè ïðèëàãàòåëüíûìè â äàííûõ ïðåäëîæåíèÿõ.
1. Îí áîëüíîé. – Îí áîëåí. 2. Íîøà òÿæёëàÿ. – Íîøà òÿæåëà. 3. Îí
õèòðûé. – Îí õèòёð. 4. Îòâåòû ó÷åíèöû ÿñíûå è òî÷íûå. – Åё âûâîäû
ÿñíû è òî÷íû. 5. Ðåáёíîê æèâîé è çäîðîâûé. – Äåäóøêà æèâ è çäîðîâ.

132. Ïðî÷èòàéòå. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà óäàðåíèÿ â ïðèëàãàòåëüíûõ.


Íóæíûé, íóæåí, íóæíà, íóæíî, íóæíû; ÷óòêèé, ÷óòîê, ÷óòêà, ÷óòêî,
÷óòêè; âîëüíà, âîëüíî, âîëüíû; âàæíà, âàæíî, âàæíû; ãëóïà, ãëóïî, ãëó-
ïû; ïðàâà, ïðàâî, ïðàâû; ðåçîê, ðåçêà, ðåçêî, ðåçêè.

Ñîñòàâüòå ïðåäëîæåíèÿ ñ òðåìÿ ïðèëàãàòåëüíûìè (íà âûáîð).

4
48
133. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ðå÷åâîé è ÿçû-
êîâîé òåìàì.
Á. Êàêîâà ðîëü êðàòêîé ôîðìû ïðèëàãàòåëüíûõ â ïðåäëîæåíèÿõ?

134. À. Ñïèøèòå ïîñëîâèöû. Ïîäãîòîâüòåñü ïîÿñíèòü ñìûñë êàæäîãî âûñêà-


çûâàíèÿ. Ïîä÷åðêíèòå êðàòêèå ïðèëàãàòåëüíûå êàê ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ. Óêàæè-
òå ñèíîíèìè÷íûå ïîñëîâèöû.
1. Áóäü ÷èñò, êàê ñòåêëî, áóäü ñâåòåë, êàê ñîëíöå. 2. Êòî ëþáèò äîáðûå
äåëà, òîìó è æèçíü ìèëà. 3. Ëè÷èêîì áåë, äà äóøîþ ÷ёðåí. 4. Íå òà ãîëî-
âà õîðîøà, ÷òî âîëîñîì ãóñòà, à òà, ÷òî ðàçóìîì ïîëíà. 5. Ëèöîì õîðîø,
äà äóøîé íåïðèãîæ.
Á. Îò äàííûõ ïðèëàãàòåëüíûõ îáðàçóéòå, ãäå ýòî âîçìîæíî, è çàïèøèòå âñå
êðàòêèå ôîðìû. Ïîñòàâüòå óäàðåíèÿ. Ïîëüçóéòåñü îáðàçöîì.
Î á ð à ç å ö. Âåëèêèé – âåëèê, âåëèêà, âåëèêî, âåëèêè.
Ãîðäûé, äàëёêèé, äîáðûé, ìîëîäîé, ñ÷àñòëèâûé, õîðîøèé, àðîìàò-
íûé, ÷åëîâå÷íûé, îòêðîâåííûé.
Â. Ïî îáðàçöó ñîñòàâüòå è çàïèøèòå õàðàêòåðèñòèêó ÷åëîâåêà, èñïîëüçóÿ êàê
ìîæíî áîëüøå ïðèëàãàòåëüíûõ â êðàòêîé ôîðìå.
Î á ð à ç å ö. Îí íåêðàñèâ, îí íåâûñîê…
Âëàñû íà íёì, êàê ñìîëü, ÷åðíû,
Áëåäíû âñåãäà åãî óñòà1. (Ì. Ëåðìîíòîâ).
Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîìàòåðèàë «Äîáðі ìàíåðè –
Ïîâåäіíêà íà ïðèðîäі». Êàêèå ïîñòóïêè îòäûõàþùèõ âàñ âîçìóòèëè? Ñîñòàâüòå
íà ðóññêîì ÿçûêå ïðåäëîæåíèÿ îá ýòîì, èñïîëüçóÿ êðàòêèå ïðèëàãàòåëüíûå.

Îñîáåííîñòè òåêñòà-ðàññóæäåíèÿ
â íàó÷íîì ñòèëå ðå÷è

Тема речевого общения: «Животный и растительный мир».

135. Ïðî÷èòàéòå âûñêàçûâàíèå. Ñîãëàñíû ëè âû ñ àâòîðîì? Âûðàçèòå ñâîþ


òî÷êó çðåíèÿ.
×åì áîëüøå ìû ïîçíàёì íåèçìåííûå çàêîíû ïðèðîäû, òåì âñё áîëåå
íåâåðîÿòíûìè ñòàíîâÿòñÿ äëÿ íàñ åё ÷óäåñà (×. Äàðâèí).
136. Âû óæå çíàåòå, ÷òî ðàññóæäåíèå (óêð. ìіðêóâàííÿ, ðîçäóì) – ýòî òèï ðå÷è
(òåêñòà), êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ñëîâåñíûì èçëîæåíèåì, äîêàçàòåëüñòâîì, ðàçúÿñíåíè-
åì, ðàçâèòèåì, ïîäòâåðæäåíèåì èëè îïðîâåðæåíèåì êàêîé-ëèáî ìûñëè (òåçèñà).
Ýòî ñàìûé ðàñïðîñòðàíёííûé ñïîñîá ïîñòðîåíèÿ íàó÷íîãî òåêñòà. Åãî öåëü – äî-
êàçàòü ïðàâèëüíîñòü èëè ëîæíîñòü óòâåðæäåíèÿ. Íàó÷íîå ðàññóæäåíèå èìååò
ñëåäóþùóþ ñòðóêòóðó: òåçèñ (îñíîâíîå ïîëîæåíèå)  àðãóìåíòû (äîêàçàòåëü-
ñòâà ñ ïðèìåðàìè)  âûâîä.
Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Äîêàæèòå, ÷òî ýòî íàó÷íîå ðàññóæäåíèå. Êàêîâà åãî öåëü?

1
Óñòà – ðîò, ãóáû.
49
9
Çà÷åì íóæíû êîìíàòíûå öâåòû? Êîìíàòíûå öâåòû íå òîëüêî ñîçäàþò
óþò, íî è ïðèíîñÿò ïîëüçó. Îíè î÷èùàþò âîçäóõ â ïîìåùåíèÿõ îò òîêñè-
÷åñêèõ âåùåñòâ, êîòîðûå âûäåëÿþò ïëàñòèêîâûå ïîêðûòèÿ, ëàêè, êëåé,
ìîþùèå ñðåäñòâà, ñèíòåòè÷åñêèå ñìîëû, ïîâûøà-
þò âëàæíîñòü âîçäóõà, óáèâàþò áàêòåðèè è ñíè- ýëåêòðîìàãíèòíûé
æàþò ýëåêòðîìàãíèòíîå èçëó÷åíèå. áàêòåðèöèäíûé
Õëîðîôèòóì, ê ïðèìåðó, îáëàäàåò çíà÷èòåëü- ãåðàíü
íûì áàêòåðèöèäíûì ýôôåêòîì. Êîìíàòíàÿ ãåðàíü ïàïîðîòíèê
âûäåëÿåò áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûå âåùåñòâà, óáè-
âàþùèå ñòàôèëîêîêêè è ñòðåïòîêîêêè. Ôèòîíöèäíûìè1 ñâîéñòâàìè îáëà-
äàåò òàêæå ôèêóñ. Îí î÷èùàåò âîçäóõ æèëûõ êîìíàò îò òîêñèíîâ, ïîýòî-
ìó åãî ìåñòî â ïîìåùåíèÿõ, îêíà êîòîðûõ âûõîäÿò íà øóìíóþ àâòîñòðà-
äó. Êàêòóñû íå òîëüêî óáèâàþò ìèêðîáû, íî è ñíèæàþò âðåäíóþ èîíèçà-
öèþ âîçäóõà, çàùèùàÿ íàñ îò ýëåêòðîìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ.
Ñ ïîìîùüþ öâåòîâ ìîæíî äîáèòüñÿ è ïîâûøåíèÿ âëàæíîñòè âîçäóõà.
Öâåòû, êîòîðûì íóæíî ìíîãî âëàãè, îáû÷íî âîçâðàùàþò åё ÷åðåç ëèñòüÿ.
Ýòî ôèàëêè, öèêëàìåíû, ïàïîðîòíèêè.
Ïîýòîìó, åñëè âû õîòèòå íàõîäèòüñÿ â ÷èñòîì êëàññå, äîìå, êâàðòèðå,
îáçàâåäèòåñü íåñêîëüêèìè ðàñòåíèÿìè è ðåãóëÿðíî ïðàâèëüíî óõàæèâàé-
òå çà íèìè. (Èç Èíòåðíåòà).

1 2 3 4

Êàêóþ ïðîáëåìó ïîäíèìàåò àâòîð? Êàêèå àðãóìåíòû ïðèâîäèò â äîêàçàòåëü-


ñòâî òåçèñà? Óêàæèòå îñíîâíîé àðãóìåíò. Çà÷èòàéòå âûâîä.
Î ÷ёì ñâèäåòåëüñòâóåò íàëè÷èå â òåêñòå òåðìèíîâ?
Ðàññìîòðèòå ôîòîèëëþñòðàöèè. Êàêèå ðàñòåíèÿ èç óïîìèíàåìûõ â òåêñòå íà
íèõ èçîáðàæåíû?
Âûïèøèòå èç òåêñòà êëþ÷åâûå ñëîâà.

137. Îáðàòèòå âíèìàíèå!  íàó÷íîì ðàññóæäåíèè ìîæåò áûòü ñëåäóþùàÿ ïî-


ñëåäîâàòåëüíîñòü ñòðóêòóðû: 1) îò òåçèñà ê äîêàçàòåëüñòâàì (Âîñïèòàííîñòü –
âàæíåéøåå êà÷åñòâî ÷åëîâåêà. Íàïðèìåð, âîò òàêàÿ èñòîðèÿ…); 2) îò äîêàçà-
òåëüñòâ ê òåçèñó (Çíàíèå ðå÷åâûõ ôîðìóë áåñêîíôëèêòíîãî îáùåíèÿ äàëî õîðîøèå
ðåçóëüòàòû â óñòàíîâëåíèè äîâåðèòåëüíûõ îòíîøåíèé ó÷àùèõñÿ. Îíè… Ñëåäî-
âàòåëüíî, çíàíèå îñíîâíûõ ïðàâèë áåñêîíôëèêòíîãî îáùåíèÿ ñîäåéñòâóåò óñòà-
íîâëåíèþ äðóæåñêèõ ñâÿçåé â ó÷åíè÷åñêîì êîëëåêòèâå).
Ïðî÷èòàéòå îòðûâêè. Óñòàíîâèòå, êàê ïîñòðîåíû íàó÷íûå ðàññóæäåíèÿ: îò
òåçèñà èëè îò äîêàçàòåëüñòâà.
1. Íàä ñàìîé ãîëîâîé ðàçäàâàëñÿ ãðîìêèé íàñòîé÷èâûé ñòóê äÿòëà.
Äÿòåë äîëáèò ïî äåðåâó, îáñëåäóåò, íå áîëååò ëè îíî. Ñàíèòàð ëåñà ïîåäàåò
ëè÷èíîê óñà÷åé, çëàòîê, êîðîåäîâ. Ïèòàåòñÿ ëåñíîé äîêòîð îòêðûòî æèâó-
ùèìè âðåäèòåëÿìè ëåñà: òëÿìè, ëè÷èíêàìè ëèñòîâёðòîê, áàáî÷êàìè

1
Ôèòîíöèäû – îáðàçóåìûå ðàñòåíèÿìè ëåòó÷èå áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûå âåùå-
ñòâà, óáèâàþùèå èëè ïîäàâëÿþùèå ðîñò è ðàçâèòèå áàêòåðèé.
5
50
è ò. ä. Òàê äÿòåë îáåðåãàåò äåðåâüÿ îò âðåäèòåëåé. Âîò ïî÷åìó äÿòëà íàçû-
âàþò öåëèòåëåì è ñàíèòàðîì íàøèõ ëåñîâ. (Èç Èíòåðíåòà).
2. Ìèðîâîé îêåàí èçäàâíà ñ÷èòàåòñÿ êîëûáåëüþ âñåõ ñóùåñòâóþùèõ
îðãàíèçìîâ. ×òî æå âëèÿåò íà ðàñïðîñòðàíåíèå îðãàíèçìîâ â áåçáðåæíûõ
âîäàõ îêåàíà?
Âî-ïåðâûõ, ñâåò – ïåðâîå óñëîâèå ñóùåñòâîâàíèÿ â âîäå çåëёíûõ âîäî-
ðîñëåé, êîòîðûìè ïèòàþòñÿ äðóãèå îðãàíèçìû. Âî-âòîðûõ, íà ðàñïðîñòðà-
íåíèå îðãàíèçìîâ â îêåàíå âëèÿþò è äðóãèå ôàêòîðû: ñîëёíîñòü è ïëîò-
íîñòü, òåìïåðàòóðà âîäû, êîëè÷åñòâî ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ, òå÷åíèÿ, à
òàêæå ñâîéñòâà ïîðîä, ñëàãàþùèõ ìîðñêîå äíî.
Òàêèì îáðàçîì, æèçíü íà äíå ìîðÿ íàïðÿìóþ çàâèñèò êàê îò âíåøíèõ
ôàêòîðîâ, òàê è îò âíóòðåííåãî ñîñòîÿíèÿ îêåàíà. (Èç Èíòåðíåòà).
138. Çàïîìíèòå! Äëÿ ñâÿçè ÷àñòåé ðàññóæäåíèÿ ÷àñòî èñïîëüçóþò ñëåäóþùèå
ñëîâà è âûðàæåíèÿ: äîêàæåì ýòî, âî-ïåðâûõ, âî-âòîðûõ, â-òðåòüèõ, êðîìå òîãî,
ïðèâåäёì ïðèìåð, ñëåäîâàòåëüíî, íàêîíåö, çíà÷èò è äð.
Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Óêàæèòå ñëîâà, âûðàæåíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûå ñâÿ-
çûâàþò òåçèñ ñ äîêàçàòåëüñòâàìè, óïîðÿäî÷èâàþò àðãóìåíòû, ñîåäèíÿþò äîêàçà-
òåëüñòâà è âûâîäû.
Ìíîãî ëåò ëþäè øüþò îäåæäó èçî ëüíà. Ïî÷åìó æå òàê íðàâèòñÿ íàì
ýòà òêàíü?
Âî-ïåðâûõ, ëёí ëåãêî âûðàñòèòü íà ñâîèõ ïîëÿõ. Ýòî íåïðèõîòëèâîå
ðàñòåíèå.
Âî-âòîðûõ, âîëîêíà ëüíà ïðî÷íû è óäîáíû â îáðàáîòêå. Èç ëüíÿíûõ
íèòîê ïîëó÷àåòñÿ ïëîòíàÿ òêàíü.
Êðîìå òîãî, â çíîé â îäåæäå èçî ëüíà íå æàðêî, à â ñòóæó – íå õîëîäíî.
Ïîýòîìó âî âñёì ìèðå ëþäè ñ òàêîé ëþáîâüþ îòíîñÿòñÿ ê ýòîìó ðàñ-
òåíèþ. (Í. Àíäðååâà).
139. Ó÷òèòå! Ñàìûìè ðàñïðîñòðàíёííûìè îøèáêàìè â ðàññóæäåíèÿõ ÿâëÿþò-
ñÿ: íåñîðàçìåðíîñòü ÷àñòåé (íàïðèìåð, çàòÿíóòîå âñòóïëåíèå èëè ñëèøêîì áîëü-
øîé âûâîä); íå÷ёòêîå ôîðìóëèðîâàíèå òåçèñà; îòñóòñòâèå äîêàçàòåëüñòâ èëè íåäî-
ñòàòî÷íàÿ àðãóìåíòàöèÿ; íåñîîòâåòñòâèå âûâîäîâ èçëîæåííîé ïðîáëåìå.
Ïðî÷èòàéòå íàó÷íî-ïîïóëÿðíîå ðàññóæäåíèå, ñîñòàâëåííîå ñåìèêëàññíèöåé.
Îòìåòüòå åãî íåäîñòàòêè.
ß äàâíî ïûòàëàñü óçíàòü îòâåò íà ýòîò âîïðîñ. Ñàìîå ñèëüíîå æèâîå
ñóùåñòâî – ýòî ìóðàâåé. Âî-ïåðâûõ, ìóðàâåé ñïîñîáåí ïåðåíîñèòü òÿæå-
ñòè, â äåñÿòü ðàç ïðåâûøàþùèå åãî ñîáñòâåííûé âåñ. Âî-âòîðûõ, ìóðàâüè-
íàÿ ñåìüÿ ñòðîèò îãðîìíûé äîì-ãîðîä, êîòîðûé óõîäèò ãëóáîêî ïîä çåì-
ëþ. Êòî íà ñâåòå ñàìûé ñèëüíûé? Âû ñêàæåòå: «êèò» èëè «ñëîí». Îøèáà-
åòåñü, ñàìûé ñèëüíûé íà ñâåòå – ìóðàâåé. (Èç Èíòåðíåòà).
140. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ðå÷åâîé òåìå.
Á. Îòìåòüòå îñîáåííîñòè íàó÷íîãî ðàññóæäåíèÿ.
141. Íàéäèòå â ó÷åáíèêå ïî ìàòåìàòèêå, ôèçèêå, ãåîãðàôèè èëè äðóãîìó
ïðåäìåòó òåêñò-ðàññóæäåíèå, ïîäãîòîâüòåñü ïåðåñêàçàòü åãî íà ðóññêîì ÿçûêå.
Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîìàòåðèàë «Êðàñíàÿ êíèãà Óêðà-
èíû – æèâîòíûå». Ïî åãî ñîäåðæàíèþ ñîñòàâüòå òåêñò-ðàññóæäåíèå â íàó÷íîì
ñòèëå ðå÷è íà òåìó «Çà÷åì Êðàñíàÿ êíèãà íóæíà ëþäÿì?».

51
Êîëè÷åñòâåííûå è ïîðÿäêîâûå ÷èñëèòåëüíûå. Ðîëü èìёí
÷èñëèòåëüíûõ â ïðåäëîæåíèè

Тема речевого общения: «Мир чисел».

142. Ïðî÷èòàéòå ñ÷èòàëêó.


Æèëè-áûëè ó æèëåòà Òðè äà äâà, êîíå÷íî, ïÿòü!
Òðè ïåòëè è äâà ìàíæåòà. Òîëüêî çíàåøü, â ÷ёì ñåêðåò?
Åñëè âìåñòå èõ ñ÷èòàòü, Ó æèëåòà íåò ìàíæåò!
Èñïîëüçóÿ çíàíèÿ, ïîëó÷åííûå íà óðîêàõ óêðàèíñêîãî ÿçûêà, íàéäèòå â äàí-
íîé ñ÷èòàëêå èìåíà ÷èñëèòåëüíûå (óêð. ÷èñëіâíèêè). Íà êàêèå âîïðîñû îíè
îòâå÷àþò?
Âûó÷èòå ñ÷èòàëêó íàèçóñòü.

143. Îçíàêîìüòåñü ñ òàáëèöåé. ×òî íîâîãî î ÷èñëèòåëüíûõ âû óçíàëè?


Ðàçðÿäû ÷èñëèòåëüíûõ
Ðàçðÿä Îïðåäåëåíèå Ïðèìåðû
÷èñëèòåëüíûõ ÷èñëèòåëüíûõ
Êîëè÷åñòâåííûå Îáîçíà÷àþò êîëè÷åñòâî èëè äâà, äâåíàäöàòü, òðèä-
(óêð. êіëüêіñíі) ÷èñëî è îòâå÷àþò íà âîïðîñ öàòü äâà, òðèñòà, òû-
ñêîëüêî? ñÿ÷à
Ïîðÿäêîâûå Îáîçíà÷àþò ïîðÿäîê ïðåäìå- âòîðîé, ÷åòûðíàäöà-
(óêð. ïîðÿäêîâі) òîâ ïðè ñ÷ёòå è îòâå÷àþò íà òûé, ïÿòüäåñÿò âòî-
âîïðîñ êàêîé? (êàêàÿ? êà- ðîé, ñîòûé, ÷åòûðёõñî-
êîå? êàêèå?), êîòîðûé? òûé

Работа в группах. Ñôîðìóëèðóéòå îáùåå îïðåäåëåíèå ÷èñëèòåëüíûõ, äîïîë-


íèâ ïðåäëîæåíèå: Èìÿ ÷èñëèòåëüíîå – ÷àñòü ðå÷è, êîòîðàÿ îáîçíà÷àåò… è îò-
âå÷àåò íà âîïðîñû… . Ïîäáåðèòå è çàïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ-ïðèìåðû.

144. Ïðî÷èòàéòå. Íàéäèòå â äàííîì îòðûâêå ÷èñëèòåëüíûå, óêàæèòå ðàçðÿä


êàæäîãî èç íèõ.
Âïåðâûå ÿ ñòóïèë íà íåîáèòàåìûé îñòðîâ 30 ñåíòÿáðÿ 1659 ãîäà, ÷òîáû
ïðîâåñòè íà íёì äâàäöàòü âîñåìü ëåò äâà ìåñÿöà è äåâÿòíàäöàòü äíåé.
Øåñòíàäöàòü ëåò ìîèì íàäёæíûì ïîìîùíèêîì áûëà íàøà êîðàáåëüíàÿ
ñîáàêà, êîòîðàÿ ïî÷òè çàìåíèëà ìíå ÷åëîâå÷åñêîå îáùåñòâî.
ß ïîñåëèëñÿ â ïåùåðå, êîòîðóþ îãîðîäèë äâîéíûì ÷àñòîêîëîì. Äëÿ
ýòîãî ìíå ïðèøëîñü âáèòü òðèñòà èëè ÷åòûðåñòà êîëüåâ âûøå ÷åëîâå÷å-
ñêîãî ðîñòà.
Íà òðåòèé ãîä ìîåãî ïðåáûâàíèÿ íà îñòðîâå ÿ èñïёê ïåðâûé õëåá, à íà
îäèííàäöàòûé, êîãäà ïîðîõ ñòàë ó ìåíÿ èñòîùàòüñÿ, ÿ ðåøèë ïðèðó÷èòü
íåñêîëüêèõ êîçëÿò. Ãîäà ÷åðåç ïîëòîðà ó ìåíÿ óæå áûëî íå ìåíüøå äâå-
íàäöàòè êîç. (Ïî Ä. Äåôî, ïåðåâîä Ê. ×óêîâñêîãî).

145. Çàïîìíèòå! Êîëè÷åñòâåííûå ÷èñëèòåëüíûå èçìåíÿþòñÿ ïî ïàäåæàì:


ïÿòü (È. ï), ïÿòè (Ð. ï., Ä. ï.), ïÿòü (Â. ï.), ïÿòüþ (Ò. ï.), î ïÿòè (Ï. ï.), à ïî-
ðÿäêîâûå – ïî ïàäåæàì, ÷èñëàì è ðîäàì: ïÿòàÿ (È. ï., åä. ÷., æ. ð.), ïÿòîãî
(Ð. ï., åä. ÷., ì. ð.), ïÿòîå (È. ï., åä. ÷., ñ. ð.), ïÿòûìè (Ò. ï., ìí. ÷.).
Ñïèøèòå ôðàçåîëîãèçìû è ïîñëîâèöû. Îáúÿñíèòå èõ ñìûñë.

5
52
1. Ðàáîòàòü äî ñåäüìîãî ïîòà. 2. Îäèí çà âñåõ è âñå çà îäíîãî. 3. Ïåð-
âûé ïàðåíü íà äåðåâíå. 4. Èãðàòü ïåðâóþ ñêðèïêó. 5. Òðåòèé ëèøíèé.
6. Ñåìåðî îäíîãî íå æäóò. 7. Âîñüìîå ÷óäî ñâåòà. 8. Êàê òåëåãå ïÿòîå êîëå-
ñî. 9. Íîëü áåç ïàëî÷êè. 10. Íà âñå ñòî.
 êàêèõ âûñêàçûâàíèÿõ èñïîëüçîâàíû êîëè÷åñòâåííûå ÷èñëèòåëüíûå, à â êà-
êèõ – ïîðÿäêîâûå? Îïðåäåëèòå è íàäïèøèòå ïàäåæ íàä êàæäûì ÷èñëèòåëü-
íûì, à íàä êàæäûì ïîðÿäêîâûì – òàêæå ÷èñëî è ðîä.

146. Ó÷òèòå! Êîëè÷åñòâî ìîãóò îçíà÷àòü íå òîëüêî ÷èñëèòåëüíûå, íî è äðóãèå


÷àñòè ðå÷è. ×èñëèòåëüíûå ìîæíî çàïèñàòü ñëîâàìè è öèôðàìè, à äðóãèå ÷àñòè
ðå÷è – òîëüêî ñëîâàìè: îäèíàðíûé, óäâàèâàòü, îäíàæäû, òðîÿê, ïÿòèêîíå÷íûé.
Îïðåäåëèòå, êàêèìè ÷àñòÿìè ðå÷è ÿâëÿþòñÿ äàííûå ñëîâà.
1. Òðè, òðèæäû, òðîéíÿ, òðåòèé, óòðîèòü, òðîéíîé. 2. ×åòâåðòü, ÷åòâå-
ðåíüêè, ÷åòâåðòîâàòü, ÷åòâåðòíîé, ÷åòûðå, ÷åòâåðòàê, ÷åòâёðêà. 3. Îäè-
íî÷êà, îäèíî÷íûé, îäèí, îáúåäèíèòü, âîåäèíî.
Ñîñòàâüòå ïðåäëîæåíèÿ ñ âûäåëåííûìè ñëîâàìè.

147. Çàïîìíèòå! Èìåíà ÷èñëèòåëüíûå ìîãóò áûòü ãëàâíûìè è âòîðîñòåïåííû-


ìè ÷ëåíàìè ïðåäëîæåíèÿ: Ïÿòíàäöàòü äåëèòñÿ íà òðè. Ñåìüþ ñåìü – ñîðîêð äå-
âÿòü. Â÷åðà ïîëó÷èëà äåñÿòûé íîìåð æóðíàëà. Ïîåçä îòïðàâëÿåòñÿ â øåñòíàä-
öàòü íîëü-íîëü.  ñî÷åòàíèè ñ ñóùåñòâèòåëüíûìè èëè ìåñòîèìåíèÿìè ÿâëÿþòñÿ
îäíèì ÷ëåíîì ïðåäëîæåíèÿ: Ä Äâå ó÷åíèöû
ó ïîáåäèëè â ìóçûêàëüíîì êîíêóðñå.
Óêàæèòå, êàêèìè ÷ëåíàìè ïðåäëîæåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ÷èñëèòåëüíûå èç óïð. 144.

148. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Îçàãëàâüòå åãî.


Ó ìíîãèõ äðåâíèõ íàðîäîâ ñåìü ñ÷èòàëîñü îñîáûì ÷èñëîì. Åãèïòÿíå è
âàâèëîíÿíå ðàññìàòðèâàëè åãî â âèäå ñóììû äâóõ «æèçíåííî âàæíûõ»
÷èñåë: òðёõ è ÷åòûðёõ. Òðè ÷åëîâåêà – îòåö, ìàòü è ðåáёíîê – ñîñòàâëÿþò
îñíîâó æèçíè, à ÷åòûðå – ýòî ÷èñëî ñòîðîí ñâåòà.
Ãðå÷åñêèé ôèëîñîô è ìàòåìàòèê Ïèôàãîð òîæå òðåóãîëüíèê
ïðèäàâàë îñîáîå çíà÷åíèå ÷èñëó ñåìü. Òðåóãîëüíèê ÷åòûðёõóãîëüíèê
è ÷åòûðёõóãîëüíèê, êîòîðûå â ñóììå äàþò ñåìü, åæåãîäíî
ñ÷èòàëèñü ìàòåìàòèêàìè àíòè÷íîñòè ïðîÿâëåíèåì áåñêîíå÷íîñòü
çàêîí÷åííîñòè è ñîâåðøåíñòâà.
Ñ äàâíèõ ïîð ÷èñëî ñåìü èìåëî ðàçíîîáðàçíîå ñèìâîëè÷åñêîå èñïîëü-
çîâàíèå. Òàê, äðåâíèå ãðåêè åæåãîäíî âûáèðàëè ñåìü ëó÷øèõ òðàãè÷å-
ñêèõ è êîìè÷åñêèõ àêòёðîâ. Äðåâíèå ðèìëÿíå ïî÷èòàëè ñåìåðûõ ìóäðå-
öîâ. Íà ñåìè õîëìàõ áûë îñíîâàí Ðèì.  ñêàçêàõ òîæå âñþäó âñòðå÷àåìñÿ
ñ çàãàäî÷íûì ÷èñëîì ñåìü: ó çëîäåÿ Ñèíåé Áîðîäû áûëî ñåìü æåí, Áåëî-
ñíåæêà æèëà ó ñåìè ãíîìîâ çà ñåìüþ ãîðàìè, à õðàáðûé ïîðòíÿæêà óáè-
âàë ñåìåðûõ ìóõ îäíèì óäàðîì... Ýòîò ñïèñîê èñïîëüçîâàíèÿ ÷èñëà ñåìü
ó ñàìûõ ðàçíûõ íàðîäîâ ìèðà ìîæíî ïðîäîëæàòü äî áåñêîíå÷íîñòè. (Èç
ýíöèêëîïåäèè «×òî åñòü ÷òî»).
Ïî÷åìó äëÿ åãèïòÿí è âàâèëîíÿí ÷èñëî ñåìü ñ÷èòàëîñü îñîáûì? Êòî èç âåëè-
êèõ ìàòåìàòèêîâ àíòè÷íîñòè ñ÷èòàë ýòî ÷èñëî ïðîÿâëåíèåì çàêîí÷åííîñòè è
ñîâåðøåíñòâà? Ïî÷åìó ÷èñëî ñåìü ïî÷èòàëè äðåâíèå ãðåêè è ðèìëÿíå?  êà-
êèõ èçâåñòíûõ ñêàçêàõ ïðèñóòñòâóåò ÷èñëî ñåìü? ×òî âû ìîæåòå äîáàâèòü ê
ñêàçàííîìó îá ýòîì ÷èñëå?
Âûïèøèòå èç òåêñòà íåñêîëüêî ïðåäëîæåíèé ñ ÷èñëèòåëüíûìè (íà âûáîð).
×èñëèòåëüíûå ïîä÷åðêíèòå êàê ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ.
Работа в парах. Ïðîâåðüòå ðàáîòû äðóã äðóãà.

53
3
149. Работа в группах. Êàêèå çàãàäêè, â êîòîðûõ ñîäåðæàòñÿ ÷èñëèòåëüíûå,
âû çíàåòå? Çàïèøèòå èõ è îáìåíÿéòåñü èíôîðìàöèåé.

150. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ÿçûêîâîé òåìå.


Á. Êàêèå ñâåäåíèÿ îá èìåíè ÷èñëèòåëüíîì âû óçíàëè?

151. À. Ñïèøèòå, ðàñêðûâàÿ ñêîáêè è âñòàâëÿÿ ïðîïóùåííûå áóêâû. Ïîä÷åðê-


íèòå ÷èñëèòåëüíûå êàê ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ. Íàäïèøèòå êîëè÷åñòâåííûå (ê) è
ïîðÿäêîâûå (ï) ÷èñëèòåëüíûå, óêàæèòå ïàäåæ.
1. Íà ÷..òâёðòîé ì..íóòå ìû çàáèëè ãîë ñîïåðí..êó. 2. Òåàòð â íàø..ì
ãîðîäå ïîñòðî..í â òûñÿ÷à äåâÿòüñîò ïÿòîì ãîäó. 3. Èëüÿ ïîïðîñèë âòîðóþ
ïîðö..þ áîðùà. 4. Äâà(?)öàòü ÷åëîâåê ïîñòðàäàëè â ðåçóëüòàòå ðàçáóøåâàâ-
øåéñÿ ñòèõèè. 5. Ñåì(?)þ ïÿòü – òðèäöàòü ïÿòü. 6. Ñïîíñîðû ïðèâ..çëè
òðè(?)öàòü ÷åòûðå êîìï(?)þòåðà äëÿ íîâîãî êàá..íåòà èíôîðìàò..êè.
Á. Âûïèøèòå èç ãàçåò, æóðíàëîâ, êíèã, ñåòè Èíòåðíåò øåñòü ïðåäëîæåíèé ñ
÷èñëèòåëüíûìè, ñîäåðæàùèõ èíòåðåñíûå ôàêòû. Ïîä÷åðêíèòå â íèõ ÷èñëèòåëü-
íûå êàê ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ.

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîìàòåðèàë «7 ðóêîòâîðíûõ ÷óäåñ


Óêðàèíû». Íà ðóññêîì ÿçûêå îïèøèòå îäíî èç ñåìè ÷óäåñ Óêðàèíû, ïðåäñòàâëåí-
íûõ â âèäåîìàòåðèàëå, óïîòðåáëÿÿ êîëè÷åñòâåííûå è ïîðÿäêîâûå ÷èñëèòåëüíûå.

Èçìåíåíèå ïî ïàäåæàì èìёí ÷èñëèòåëüíûõ 2, 3, 4;


5–20, 30. Áóêâà ü â ÷èñëèòåëüíûõ

Тема речевого общения: «Мир чисел».


152. Ïðî÷èòàéòå ïîñëîâèöû è ïîãîâîðêè. Ïîÿñíèòå çíà÷åíèå êàæäîãî âûñêà-
çûâàíèÿ.
1. Îäíîãî ïîëÿ ÿãîäà. 2. Ñòàðûé äðóã ëó÷øå íîâûõ äâóõ. 3. Çà äâóìÿ
çàéöàìè ïîãîíèøüñÿ – íè îäíîãî íå ïîéìàåøü. 4. Äî òðёõ ðàç ïðîùàþò.
5. Çíàþ êàê ñâîè ïÿòü ïàëüöåâ.
Ñïèøèòå, îïðåäåëèòå ïàäåæ ÷èñëèòåëüíûõ, ïîä÷åðêíèòå ÷èñëèòåëüíûå êàê
÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ.

153. Çàäàíèå íà âûáîð. Îçíàêîìüòåñü ñ òàáëèöåé. Ñäåëàéòå âûâîäû îá èçìåíå-


íèè èìёí ÷èñëèòåëüíûõ ïî ïàäåæàì. Ïîäåëèòåñü ïîëó÷åííûìè ñâåäåíèÿìè äðóã
ñ äðóãîì.
À. Èçìåíåíèå ïî ïàäåæàì ÷èñëèòåëüíûõ äâà (äâå), òðè, ÷åòûðå

Ïàäåæ Äâà (äâå), òðè, ÷åòûðå


Èìåíèòåëüíûé äâà (äâå), òðè, ÷åòûðå
Ðîäèòåëüíûé äâóõ, òðёõ, ÷åòûðёõ
Äàòåëüíûé äâóì, òðёì, ÷åòûðёì
Âèíèòåëüíûé êàê È. èëè Ð.
Òâîðèòåëüíûé äâóìÿ, òðåìÿ, ÷åòûðüìÿ
Ïðåäëîæíûé (î) äâóõ, (î) òðёõ, (î) ÷åòûðёõ

5
54
Á. Èçìåíåíèå ïî ïàäåæàì ÷èñëèòåëüíûõ 5–20, 30
Ïàäåæ 5–20, 30
Èìåíèòåëüíûé ïÿòü, òðèäöàòü
Ðîäèòåëüíûé ïÿòè, òðèäöàòè
Äàòåëüíûé ïÿòè, òðèäöàòè
Âèíèòåëüíûé ïÿòü, òðèäöàòü
Òâîðèòåëüíûé ïÿòüþ, òðèäöàòüþ
Ïðåäëîæíûé (î) ïÿòè, (î) òðèäöàòè

Â. Îçíàêîìüòåñü ñ òàáëèöàìè â çàäàíèÿõ À, Á è, èñïîëüçóÿ çíàíèÿ, ïîëó÷åí-


íûå íà óðîêàõ óêðàèíñêîãî ÿçûêà, ðàññêàæèòå î ñõîäñòâå è ðàçëè÷èè èçìåíåíèÿ
ýòèõ ÷èñëèòåëüíûõ â óêðàèíñêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ.
Çàäàíèå äëÿ âñåõ. Èçìåíèòå ïî ïàäåæàì ÷èñëèòåëüíîå îäèí. Ìîæíî ëè
óòâåðæäàòü, ÷òî îíî èçìåíÿåòñÿ ïî ïàäåæàì, êàê ïðèëàãàòåëüíîå?
154. Çàäàíèå íà âûáîð. À. Ïèñüìåííî èçìåíèòå ïî ïàäåæàì ÷èñëèòåëüíûå 4,
15, 70.
Á. Ïèñüìåííî èçìåíèòå ïî ïàäåæàì ñëîâîñî÷åòàíèÿ 2 ïîäðóæêè, 30 ó÷åíèêîâ,
60 ó÷åáíèêîâ.
Â. Ïðî÷èòàéòå ïðèìåðû. Çàïèøèòå èõ ïî îáðàçöó, èñïîëüçóÿ ñëîâà èç ñïðàâêè.
Î á ð à ç å ö . 7 + 11. Ê ñåìè ïðèáàâèòü îäèííàäöàòü.
73 + 25; 19 – 3; 5  8; 36 – 10; 90 : 3.
Ñ ï ð à â ê à . Ïðèáàâèòü, âû÷åñòü (îòíÿòü), óìíîæèòü, ðàçäåëèòü.

155. Ïåðåâåäèòå òåêñò íà ðóññêèé ÿçûê. Ïåðåâîä çàïèøè-


òå, çàìåíÿÿ öèôðû ñëîâàìè. Óêàæèòå ïàäåæ ÷èñëèòåëüíûõ.
Äî 2 ëіòðіâ îêðîïó äîäàéòå 2–3 êàðòîïëèíè, ïîðіçàíі
êóáèêàìè. ×åðåç 5 õâèëèí äîäàéòå 1 òåðòó ìîðêâèíó òà
0,5 ïîðіçàíîї êóáèêàìè öèáóëèíè. Ïіñëÿ 5 õâèëèí
êèïіííÿ äîäàéòå 4 ñòîëîâі ëîæêè ãðå÷êè, ëàâðîâèé
ëèñò, óëþáëåíі ñïåöії і âàðіòü ùå 25 õâèëèí. Íàïðèêіíöі äîäàéòå òåðòèé
ïëàâëåíèé ñèðîê і çåëåíü, ïåðåìіøàéòå òà ïîäàâàéòå äî ñòîëó. Ñìà÷íîãî!

156. Îçíàêîìüòåñü ñ òàáëèöåé. Ñäåëàéòå âûâîä î òîì, â êàêèõ êîëè÷åñòâåííûõ


÷èñëèòåëüíûõ ü ïèøåòñÿ íà êîíöå ñëîâà, à â êàêèõ – â ñåðåäèíå ñëîâà.
Áóêâà ü â èìåíàõ ÷èñëèòåëüíûõ
Áóêâà ü íà êîíöå ñëîâà Áóêâà ü â ñåðåäèíå ñëîâà
×èñëèòåëüíûå Ïðèìåðû ×èñëèòåëüíûå Ïðèìåðû
Îò 5 äî 20 è 30 ïÿòü, òðèíàä- Îò 50 äî 80, øåñòüäåñÿò, âîñåìüäå-
öàòü, òðèäöàòü îò 500 äî 900 ñÿò, ñåìüñîò, äåâÿòüñîò

Ïåðåâåäèòå íà óêðàèíñêèé ÿçûê íåñêîëüêî ÷èñëèòåëüíûõ îò 11 äî 20. Çàïè-


øèòå èõ ïàðàìè. Ñäåëàéòå âûâîä î ðàçëè÷èè â íàïèñàíèè è ïðîèçíîøåíèè
÷èñëèòåëüíûõ íà -äöàòü [ööàò’] (óêð. -äöÿòü) â óêðàèíñêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ.
157. Çàïèøèòå ÷èñëèòåëüíûå, ðàñêðûâàÿ ñêîáêè.
Ñåì(?)äåñÿò(?), âîñåì(?), ñåì(?)ñîò, øåñò(?)äåñÿò(?), ïÿò(?)ñîò, äåâÿò(?)-
íàäöàò(?), äåâÿò(?)ñîò, ïÿò(?)äåñÿò(?), âîñåì(?)äåñÿò(?), øåñò(?)íàäöàò(?),
øåñò(?)ñîò.
55
5
158. Ïðî÷èòàéòå. Ê êàêîìó ñòèëþ ðå÷è îòíîñèòñÿ òåêñò?
Îñîáåííî áîëüøèì ïî÷ёòîì â äðåâíîñòè áûëà îêðó- ïî÷ёò
æåíà ñåìёðêà. Îòãîëîñêè1 ïî÷èòàíèÿ2 ýòîãî ÷èñëà ïðåäñòàâëåíèå
äîøëè äî íàøèõ äíåé: êîãäà ìû óïîòðåáëÿåì â ðå÷è
òàèíñòâåííûé
ïîñëîâèöû è ïîãîâîðêè òèïà: «Ñåìü áåä – îäèí îòâåò»,
îòðî÷åñòâî
«Íà ñåäüìîì íåáå» è ò. ï.
Åùё â Äðåâíåì Âàâèëîíå áûëè èçâåñòíû ñåìü ïëà-
íåò, ê êîòîðûì ïðè÷èñëÿëè òîãäà è Ñîëíöå, è Ëóíó. Âñå íåïîíÿòíûå ÿâëå-
íèÿ ïðèðîäû ïðèïèñûâàëèñü áîãàì, è ïîñòåïåííî ïðåäñòàâëåíèÿ î áîãàõ
ñîåäèíèëèñü ñ ïðåäñòàâëåíèÿìè î ñåìè ïëàíåòàõ.
Ïî íèì ñòàëè ñ÷èòàòü è âðåìÿ. Òàê ðîäèëàñü ñåìèäíåâíàÿ íåäåëÿ.
Ðèì è Êèåâ áûëè ïîñòðîåíû íà ñåìè õîëìàõ. Ñîãëàñíî èíäèéñêèì ïðå-
äàíèÿì, Áóääà ñèäåë ïîä äåðåâîì ñ ñåìüþ ïëîäàìè. Íå ñëó÷àéíî â ðàäóãå
ñåìü öâåòîâ è íà ñâåòå ñåìü ÷óäåñ.

Êèåâ Ðèì
Íåðåäêî, ïðèïèñûâàÿ ÷èñëó ñåìü òàèíñòâåííóþ ñèëó, çíàõàðè âðó÷àëè
áîëüíîìó ñåìü ðàçíûõ ëåêàðñòâ, íàñòîÿííûõ íà ñåìè òðàâàõ, è ñîâåòîâàëè
èõ ïèòü ñåìü äíåé.
«Ñåìåðè÷íîñòü» ìèðà ïðîÿâëÿëàñü, êàê äóìàëè, è â ñåìè âîçðàñòàõ
÷åëîâå÷åñêîé æèçíè: 7  1 = 7 ëåò (ìëàäåí÷åñòâî), 7  2 = 14 ëåò (îòðî÷å-
ñòâî), 7  3 = 21 ãîä (þíîøåñòâî), 7  4 = 28 ëåò (ìîëîäîñòü), 7  5 = 35 ëåò
(çðåëîñòü). (Ïî Â. Âîëèíîé).
×òî íîâîãî î ÷èñëå ñåìü âû óçíàëè?
Ïðèâåäèòå ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ ýòîãî ÷èñëà â óñòíîì íàðîäíîì òâîð÷åñòâå,
àâòîðñêèõ ñêàçêàõ.
Êàêèìè ÷àñòÿìè ðå÷è ÿâëÿþòñÿ âûäåëåííûå ñëîâà?
Íàéäèòå â òåêñòå êîëè÷åñòâåííûå è ïîðÿäêîâûå ÷èñëèòåëüíûå.
Âûïèøèòå èç òåêñòà âûäåëåííûå êóðñèâîì ïðåäëîæåíèÿ. Ïîä÷åðêíèòå â íèõ
÷èñëèòåëüíûå êàê ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ.
159. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî òåìå.
Á. Ðàññêàæèòå î: À) ñêëîíåíèè ÷èñëèòåëüíûõ 5–20, 30; Á) ñêëîíåíèè ÷èñëè-
òåëüíûõ îäèí, äâà (äâå), òðè, ÷åòûðå; Â) áóêâå ü â ÷èñëèòåëüíûõ.

160. À. Ñïèøèòå, çàìåíÿÿ öèôðû ñëîâàìè è âñòàâëÿÿ ïðîïóùåííûå áóêâû.


1. Â 100 ãðàììàõ ñ..ìÿí áîáîâ ñîäåðæ..òñÿ äî 45 ãðàììîâ á..ëêà è
27 ãðàììîâ ð..ñòèòåëüíîãî ìàñëà. 2. Áîáû èìåþò ñòåáåëü âûñ..òîé äî
1
Îòãîëîñêè – ç ä å ñ ü: îòçâóêè.
2
Ïî÷èòàíèå – ÷óâñòâî ãëóáîêîãî ïî÷òåíèÿ, óâàæåíèÿ ê êîìó-ëèáî, ÷åìó-ëèáî.
5
56
170 ñàíò..ìåòðîâ. 3. Íà þãå âûðàùèâàþò ïîì..äîðû, êàæäûé ïëîä ä..ñòè-
ãàåò 600 è äàæå 800 ãðàììîâ. 4. Îäí..ëåòíèå ÷åðåíêè äë..íîé äî 25–30
ñàíò..ìåòðîâ ñàæàþò â ïî÷âó. 5. Èç êóêóðóçû èçãîò..âëÿþò 150 ïð..äóê-
òîâ. (Ïî Â. Êîð÷àãèíîé).
Á. Âñïîìíèòå èëè íàéäèòå øåñòü ïîñëîâèö è ïîãîâîðîê, çàãàäîê, â êîòîðûõ
ñîäåðæàòñÿ èìåíà ÷èñëèòåëüíûå. Çàïèøèòå. Ïîä÷åðêíèòå ÷èñëèòåëüíûå êàê ÷ëå-
íû ïðåäëîæåíèÿ è íàäïèøèòå íàä íèìè ïàäåæ.
Â. Çàïèøèòå ðåöåïò êàêîãî-ëèáî áëþäà, èñïîëüçóÿ êîëè÷åñòâåííûå ÷èñëè-
òåëüíûå â ôîðìå ðàçíûõ ïàäåæåé.

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîìàòåðèàë «Âèäåîýêñêóðñèÿ ïî


Êèåâó | Êèåâ ñ âûñîòû». Íàïèøèòå íåáîëüøîå ñîîáùåíèå îá îäíîé èç äîñòîïðèìå-
÷àòåëüíîñòåé Êèåâà, ïðåäñòàâëåííûõ â âèäåî. Èñïîëüçóéòå êîëè÷åñòâåííûå è ïî-
ðÿäêîâûå ÷èñëèòåëüíûå.

Çíà÷åíèå ìåñòîèìåíèé; ðîëü ìåñòîèìåíèé


â ïðåäëîæåíèè

Тема речевого общения: «Твои поступки».

1
161. Ïðî÷èòàéòå ñòèõîòâîðåíèå âûðàçèòåëüíî. Î ÷ёì â íёì èäёò ðå÷ü?
ÎÍ, ÎÍÀ, ÎÍÎ
Ìîё ñòèõîòâîðåíèå ÎÍ íà öûïî÷êàõ âîéäёò
Ïðî ìåñòîèìåíèÿ. Äîëüêîþ ëèìîííîé.
Óòðîì – Ñðîê ïðîøёë –
Òàê çàâåäåíî – Ïëûâёò ÎÍÀ
Ðàçîìêíёøü1 ðåñíèöû, Â ïåëåíå òóìàíà,
È ê òåáå èäёò ÎÍÎ Êðóãëîëèöà è ãðóñòíà,
Ðîçîâîé æàð-ïòèöåé. Áóäòî Íåñìåÿíà...
À ñòåìíååò – ÎÍ ïðèäёò: Êòî æå ÎÍ, ÎÍÎ, ÎÍÀ?
Òîíåíüêèé, ñìóùёííûé, – Ìåñÿö, ñîëíöå è ëóíà!
(Å. Êàé)
Êàêèìè ñëîâàìè â ñòèõîòâîðåíèè çàìåíåíû ñóùåñòâèòåëüíûå ìåñÿö, ñîëí-
öå, ëóíà? Êàê â óêðàèíñêîì ÿçûêå íàçûâàåòñÿ ÷àñòü ðå÷è, êîòîðàÿ çàìåíÿ-
åò ñóùåñòâèòåëüíîå, ïðèëàãàòåëüíîå, ÷èñëèòåëüíîå?

Ìåñòîèìåíèå (óêð. çàéìåííèê) – ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ÷àñòü ðå÷è, êîòî-


ðàÿ óêàçûâàåò íà ïðåäìåòû, ïðèçíàêè, êîëè÷åñòâî, íî íå íàçûâàåò èõ:
ÿ, òû, ìû, ýòîò, ìîé, òâîé, òàì, òîãäà, òóò.
Âîïðîñ ê ìåñòîèìåíèþ çàâèñèò îò òîãî, êàêóþ ÷àñòü ðå÷è îíî çàìå-
íÿåò, íàïðèìåð: 1. Êîòёíîê (ñóù.) èãðàë ñ êëóáêîì íèòîê. Îí (ê ò î ?)
ëàïêîé ãîíÿë åãî ïî âñåé êîìíàòå. 2. Ó ìåíÿ åñòü çåëёíûé (ïðèë.)
êàðàíäàø. Ìíå íóæåí äðóãîé (ê à ê î é ?). 3. Äâà (÷èñëèò.) äíÿ áûëà
õîðîøàÿ ïîãîäà. Óæå íåñêîëüêî (ñ ê î ë ü ê î ?) äíåé ëüёò äîæäü.

1
Ðàçìûêàòü – ç ä å ñ ü: ðàñêðûâàòü.
57
7
162. Ó÷òèòå!  ðóññêîì ÿçûêå, â îòëè÷èå îò äðóãèõ ñàìîñòîÿòåëüíûõ ÷àñòåé
ðå÷è, ìåñòîèìåíèé íå òàê ìíîãî.
Îçíàêîìüòåñü ñ òàáëèöåé è ïîñòàðàéòåñü çàïîìíèòü êàê ìîæíî áîëüøå ìåñòî-
èìåíèé.
Çíà÷åíèÿ ìåñòîèìåíèé
Çíà÷åíèå
Ïðèìåðû
ìåñòîèìåíèé
Óêàçûâàþò ÿ, òû, ìû, âû, îí, îíà, îíî, îíè, ñåáÿ, êòî, ÷òî, êòî-òî,
íà ïðåäìåòû ÷òî-òî, êòî-íèáóäü, ÷òî-íèáóäü, êòî-ëèáî, ÷òî-ëèáî, êîå-êòî,
êîå-÷òî, íåêòî, íå÷òî, íèêòî, íè÷òî, íåêîãî, íå÷åãî
Óêàçûâàþò ìîé, òâîé, íàø, âàø, ñâîé, òîò, ýòîò, òàêîé, ýòàêèé,
íà ïðèçíàêè òàêîâ, âñÿêèé, êàæäûé, ëþáîé, âåñü, öåëûé, èíîé, äðóãîé, ñàì,
ñàìûé, êàêîé, êîòîðûé, ÷åé, êàêîâ, êàêîé-òî, êàêîé-íèáóäü,
êàêîé-ëèáî, ÷åé-òî, ÷åé-íèáóäü, ÷åé-ëèáî, êîå-êàêîé, íåêîòî-
ðûé, íåêèé, íèêàêîé, íè÷åé
Óêàçûâàþò ñêîëüêî, ñòîëüêî, íåñêîëüêî, ñêîëüêî-íèáóäü, íèñêîëüêî
íà êîëè÷åñòâî

Ñîñòàâüòå è çàïèøèòå òðè ïðåäëîæåíèÿ ñ ìåñòîèìåíèÿìè êàæäîé ãðóïïû.


Ïîä÷åðêíèòå ìåñòîèìåíèÿ êàê ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ.

163. Çàïîìíèòå! Ìåñòîèìåíèÿ îáû÷íî èçìåíÿþòñÿ ïî ïàäåæàì (îíà, åё, åé, åþ,
î íåé), íåêîòîðûå èçìåíÿþòñÿ ïî ðîäàì è ÷èñëàì (òàêîé, òàêàÿ, òàêèå).
Çàïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ, óêàæèòå ïàäåæ, ðîä è ÷èñëî (åñëè åñòü) ìåñòîèìå-
íèé.
1. Âîçëå íàøåé äà÷è ïðîòåêàåò ðå÷êà. 2. Êàæäîìó îòäûõàþùåìó ïðè-
ÿòíî ïðîéòèñü ïî íàáåðåæíîé. 3.  ýòîé òóðèñòè÷åñêîé ïîåçäêå íàñ ïîçíà-
êîìèëè ñî ìíîãèìè äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿìè. 4. Íàøà øêîëà ãîðäèòñÿ
òàêèìè óìíûìè è òàëàíòëèâûìè âûïóñêíèêàìè. 5. Åё íèêîãäà íå ïóãàëè
íèêàêèå òðóäíîñòè.

164. Çàïîìíèòå! Â ïðåäëîæåíèè ìåñòîèìåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ïîäëåæàùèìè, äî-


ïîëíåíèÿìè, îïðåäåëåíèÿìè (â çàâèñèìîñòè îò çàìåíÿåìîé èìè ÷àñòè ðå÷è): Îí
î÷åíü ëþáèë ýòîò óþòíûé è òèõèé äâîðèê. Åñëè õî÷åøü ñåáå äîáðà, òî íèêîìó
íå äåëàé çëà. Íèêàêàÿ íîâîñòü íå èñïîðòèò ìíå íàñòðîåíèÿ.
Îïðåäåëèòå ñèíòàêñè÷åñêóþ ðîëü ìåñòîèìåíèé â ïðåäëîæåíèÿõ óïð. 163.

165. Îáðàòèòå âíèìàíèå! Ìåñòîèìåíèÿ ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç ñðåäñòâ ñâÿçè


ïðåäëîæåíèé â òåêñòå.
Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Ñôîðìóëèðóéòå åãî îñíîâíóþ ìûñëü. Ïîäáåðèòå çàãîëîâîê.
Ïîñòóïêè ôîðìèðóþò ìîðàëüíûå óáåæäåíèÿ, òðåáóþùèå óâàæåíèÿ
èíòåðåñîâ ëþäåé.
Òû óâèäåë, ÷òî íà òâîèõ ãëàçàõ ñîâåðøàåòñÿ íåñïðàâåäëèâîñòü
íåñïðàâåäëèâîñòü, îáìàí, óíèæåíèå ÷åëîâå÷åñêîãî ðàññóäîê
äîñòîèíñòâà. Â òâîёì ñåðäöå çàãîðåëîñü âîçìóùå- ðàâíîäóøíûé
íèå, òåáå õî÷åòñÿ âìåøàòüñÿ, äîêàçàòü èëè âîññòà- áåññåðäå÷íûé
íîâèòü ïðàâäó. À ðàññóäîê ïîäñêàçûâàåò òåáå: íå
âìåøèâàéñÿ, ýòî íå òâîё äåëî. Çíàé, ÷òî ýòî ãîëîñ òðóñîñòè. Äåëàé òàê,
êàê ïîäñêàçûâàåò ïåðâîå ïîáóæäåíèå – ÷óâñòâî, ãîëîñ ñîâåñòè; îíî îáû÷íî
áûâàåò ñàìûì áëàãîðîäíûì. Õîëîäíîå, ðàññóäî÷íîå îòíîøåíèå ê çëó,
5
58
íåñïðàâåäëèâîñòè, áåñ÷åñòèþ ìîæåò ñäåëàòü èç òåáÿ ðàâíîäóøíîãî, áåñ-
ñåðäå÷íîãî ÷åëîâåêà… Åñëè òâîé äðóã îòñòàёò â ó÷åíèè èëè â òðóäå, íàó÷è
åãî, êàê ïðåîäîëåòü îòñòàâàíèå. Åñëè òåáÿ íå áåñïîêîèò îòñòàâàíèå òîâà-
ðèùà, çíà÷èò, òû ðàâíîäóøíûé ÷åëîâåê. ×åì áîëüøå òû îòäàёøü äðóãó
äóøåâíîé òåïëîòû, çàáîòû, òðåâîãè, áåñïîêîéñòâà, ëàñêè, òåì áîëüøå
ðàäîñòè ïðèõîäèò â òâîþ æèçíü.
Íå ïåðåêëàäûâàé ñâîåãî òðóäà íà îòöà è ìàòü. Óâàæàé èõ òðóä è
îòäûõ äåëîì, ïîñòóïêàìè. Òâîё õîðîøåå ó÷åíèå, õîðîøèé òðóä – ýòî
ðàäîñòü òâîèõ ðîäèòåëåé. Ïðèíîñè èì ýòó ðàäîñòü. Íå îãîð÷àé èõ íè÷åì.
Íå äîïóñêàé, ÷òîáû âñё ëó÷øåå îíè îòäàâàëè òåáå. (Ïî Â. Ñóõîìëèíñêîìó).
Ñîãëàñíû ëè âû ñ ìíåíèåì àâòîðà? Àêòóàëüíû ëè ïðîáëåìû, î êîòîðûõ ïèøåò
àâòîð? Îòâåòû àðãóìåíòèðóéòå.
Âûïèøèòå ìåñòîèìåíèÿ, ïîñòàâüòå ê íèì âîïðîñû. Óêàæèòå, êàêèìè ÷ëåíàìè
ïðåäëîæåíèÿ îíè ÿâëÿþòñÿ. Â ïðåäëîæåíèÿõ ñ ìåñòîèìåíèåì-ïîäëåæàùèì
íàçîâèòå ñêàçóåìîå.
Óêàæèòå ìåñòîèìåíèÿ, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ñâÿçàíû ïðåäëîæåíèÿ â òåêñòå.
Äîêàæèòå íà ïðèìåðå ýòîãî òåêñòà, ÷òî ìåñòîèìåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ñðåäñòâîì ñâÿ-
çè ïðåäëîæåíèé, ò. å. èãðàþò òåêñòîîáðàçóþùóþ ðîëü.
Âûïèøèòå âûäåëåííîå ïðåäëîæåíèå, ñäåëàéòå åãî ñèíòàêñè÷åñêèé ðàçáîð.

166. Работа в парах. Ñîñòàâüòå äèàëîã ïî ïîäíÿòîé â òåêñòå óïð. 165 ïðîáëå-
ìå. Êàêîå ìåñòîèìåíèå – ÿ èëè ìû – âû áóäåòå óïîòðåáëÿòü ÷àùå â ñâîёì äèàëîãå?
Ïî÷åìó?

167. Îòãàäàéòå øàðàäû. Ìîæåòå âîñïîëüçîâàòüñÿ èëëþñòðàöèÿìè.


1. Ïåðâûé ñëîã – ß – ìåñòîèìåíèå. Âòîðîé ñëîã âû íàéäåòå â ñëîâàõ:
ñâàðùèê, ïèëüùèê. Öåëîå – âìåñòèëèùå äëÿ ÷åãî-íèáóäü. 2. Ïåðâûé
ñëîã – ß – ìåñòîèìåíèå, âòîðîé – òî æå, ÷òî íåñ÷àñòüå. Âìåñòå îáîçíà÷à-
þò – êëåâåòíèê, æàëîáùèê. 3. Ïåðâûé ñëîã – ß – ìåñòîèìåíèå, âòîðîé –
íàçâàíèå äåòñêîé áîëåçíè. À öåëîå – ïðåäìåò, óäåðæèâàþùèé ñóäíî.

168. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ÿçûêîâîé è ðå-


÷åâîé òåìàì.
Á.  ÷ёì ñõîäñòâî è ðàçëè÷èå ìåæäó ìåñòîèìåíèÿìè è äðóãèìè ÷àñòÿìè ðå÷è
(èìåíåì ñóùåñòâèòåëüíûì, èìåíåì ïðèëàãàòåëüíûì, èìåíåì ÷èñëèòåëüíûì)?

169. À. Çàïèøèòå, çàìåíÿÿ ÷àñòî ïîâòîðÿþùèåñÿ ñëîâà ìåñòîèìåíèÿìè.


Àíäðåé âñåãäà ñ íåîõîòîé èäёò â øêîëó. Ñåãîäíÿ Àíäðåé ñ òðóäîì ïðî-
ñíóëñÿ, ïîòîìó ÷òî äî íî÷è çàñèäåëñÿ íàä êîìïüþòåðíûìè èãðàìè. Ìàëü-
÷èê êîå-êàê óìûëñÿ, ïî÷èñòèë çóáû, íà õîäó ïåðåêóñèë è ñî âñåõ íîã ïî-
ì÷àëñÿ â øêîëó. Íà óðîê ôèçèêè Àíäðåé âñё-òàêè îïîçäàë. Ó÷èòåëüíèöà
ñðàçó çàïèñàëà Àíäðåþ çàìå÷àíèå â äíåâíèê, åùё ê äîñêå âûçâàëà è åäè-
íèöó ïîñòàâèëà â æóðíàë. Àíäðåé íå ìîã ïîíÿòü, ïî÷åìó åìó òàê íå âåçёò.

59
9
Á. Îòðåäàêòèðóéòå ïðåäëîæåíèÿ, çàïèøèòå. Ïîäãîòîâüòåñü îáúÿñíèòü, ïî÷åìó
óïîòðåáëåíèå ìåñòîèìåíèé â ýòèõ ïðåäëîæåíèÿõ ñîçäàёò äâóñìûñëåííîñòü.
1. Ñåñòðà ïîñòóïèëà â àðòèñòè÷åñêóþ òðóïïó, è îíà îòïðàâëÿåòñÿ íà
ãàñòðîëè. 2. Ìàòü ïîïðîñèëà äî÷ü îòíåñòè ïîêóïêó ê íåé. 3. Äèðåêòîð
ïîïðîñèë Èðèíó êðàòêî çàïèñàòü ñâîё âûñòóïëåíèå. 4. Çàäàíèå, êîòîðîå
ïîëó÷èë êîëëåêòèâ, îí âûïîëíèë. 5. Ëåíà èãðàëà ñ Íàòàøåé â øàøêè.
Îíà ó íåё âûèãðàëà.
Â. Íàïèøèòå íåáîëüøîå ñî÷èíåíèå (øåñòü-ñåìü ïðåäëîæåíèé) ïî òåìå «Âñåãäà
ëè ìû ïîñòóïàåì ïðàâèëüíî».
Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîìàòåðèàë «Іñòîðіÿ þíîãî ðÿòіâ-
íèêà: 14-ðі÷íèé øêîëÿð âèòÿã ç âîäè òîâàðèøà íà ×åðêàùèíі». Ïî ñîäåðæàíèþ
ðîëèêà íàïèøèòå íà ðóññêîì ÿçûêå íåáîëüøîå ñî÷èíåíèå-ðàññóæäåíèå íà òåìó
«Ãåðîè÷åñêèé ïîñòóïîê ïîäðîñòêà». Óñòíî îïðåäåëèòå çíà÷åíèå ìåñòîèìåíèé â
âàøåì ñî÷èíåíèè.

Èçìåíåíèå ïî ïàäåæàì ëè÷íûõ ìåñòîèìåíèé

Тема речевого общения: «Моральные качества».


170. Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç ñòèõîòâîðåíèÿ. Êàêèå ìåñòîèìåíèÿ èñïîëüçîâàë
àâòîð?
Åñëè ÿ ñîðâó öâåòîê, Òî îêàæóòñÿ ïóñòû
Åñëè òû ñîðâёøü öâåòîê, È äåðåâüÿ, è êóñòû.
Åñëè îí, è ÿ, è òû – È íå áóäåò êðàñîòû…
Åñëè ìû ñîðâёì öâåòû, (Ò. Ñîáàêèí)
Íà ÷òî óêàçûâàþò ìåñòîèìåíèÿ ÿ, òû, îí, îíà, ìû: íà ëèöî, ïðåäìåò, ïðèçíàê
ïðåäìåòà èëè íà êîëè÷åñòâî?
Çàïèøèòå îòðûâîê ïî ïàìÿòè.

Ëè÷íûå (óêð. îñîáîâі) ìåñòîèìåíèÿ óêàçûâàþò íà ëèöî èëè ïðåäìåò.


Ðîä è ÷èñëî ëè÷íûõ ìåñòîèìåíèé ñîîòâåòñòâóþò ðîäó è ÷èñëó ñóùå-
ñòâèòåëüíûõ, êîòîðûå îíè çàìåíÿþò:  êëàññ çàøëà íîâåíüêàÿ äåâî÷êà
(æ. ð., åä. ÷.). Îíà (æ. ð., åä. ÷.) êàçàëàñü ðàñòåðÿííîé.
Îáû÷íî òàêèå ìåñòîèìåíèÿ óïîòðåáëÿþòñÿ ñ ãëàãîëàìè: ß èäó â
øêîëó. ×òî òû âèäèøü?

171. Èñïîëüçóÿ ñâåäåíèÿ èç òàáëèöû, âûïîëíèòå çàäàíèå.


Ëè÷íûå ìåñòîèìåíèÿ, èõ çíà÷åíèÿ

Çíà÷åíèå ìåñòîèìåíèé Ëè÷íûå ìåñòîèìåíèÿ


Ëèöî
(íà êîãî/÷òî óêàçûâàþò) Åä. ÷. Ìí. ÷.
1-å óêàçûâàþò íà ãîâîðÿùåãî ÿ ìû
2-å óêàçûâàþò íà ñîáåñåäíèêà òû âû
óêàçûâàþò íà òîãî/òî,
3-å îí, îíà, îíî îíè
î êîì èëè î ÷ёì èäёò ðå÷ü

6
60
Çàäàíèå íà âûáîð. À. Ñîñòàâüòå è çàïèøèòå òðè ïðåäëîæåíèÿ ñ ëè÷íûìè ìå-
ñòîèìåíèÿìè åäèíñòâåííîãî ÷èñëà.
Á. Ñîñòàâüòå è çàïèøèòå òðè ïðåäëîæåíèÿ ñ ëè÷íûìè ìåñòîèìåíèÿìè ìíîæå-
ñòâåííîãî ÷èñëà.
Â. Ñîñòàâüòå è çàïèøèòå äâå ïàðû ïðåäëîæåíèé, ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé ñ
ïîìîùüþ ëè÷íûõ ìåñòîèìåíèé.  êà÷åñòâå îáðàçöà ìîæåòå âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðè-
ìåðîì èç ïðàâèëà â ðàìêå (ñ. 60).

172. Îçíàêîìüòåñü ñ òàáëèöåé. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà ñî÷åòàíèå ïðåäëîãîâ ñ


ìåñòîèìåíèÿìè.

Èçìåíåíèå ïî ïàäåæàì ëè÷íûõ ìåñòîèìåíèé


1-å ëèöî 2-å ëèöî 3-å ëèöî
Ïàäåæ
Åä. ÷. Ìí. ÷. Åä. ÷. Ìí. ÷. Åä. ÷. Ìí. ÷.
Èìåíèòåëüíûé ÿ ìû òû âû îí, îíî îíà îíè
Ðîäèòåëüíûé ìåíÿ íàñ òåáÿ âàñ åãî åё èõ
ó ìåíÿ ó íàñ ó òåáÿ ó âàñ ó íåãî ó íåё ó íèõ
Äàòåëüíûé ìíå íàì òåáå âàì åìó åé èì
êî ìíå ê íàì ê òåáå ê âàì ê íåìó ê íåé ê íèì
Âèíèòåëüíûé ìåíÿ íàñ òåáÿ âàñ åãî åё èõ
Òâîðèòåëüíûé ìíîé íàìè òîáîé âàìè èì åþ èìè
ñî ìíîé ñ íàìè ñ òîáîé ñ âàìè ñ íèì ñ íåé ñ íèìè
Ïðåäëîæíûé îáî ìíå î íàñ î òåáå î âàñ î íёì î íåé î íèõ

Íàçîâèòå ïðåäëîãè, êîòîðûå óïîòðåáëÿþòñÿ ñ ëè÷íûìè ìåñòîèìåíèÿìè â äà-


òåëüíîì, òâîðèòåëüíîì è ïðåäëîæíîì ïàäåæàõ.
 êàêèõ ïàäåæàõ ó ìåñòîèìåíèé 3-ãî ëèöà ïîÿâëÿåòñÿ íà÷àëüíàÿ áóêâà í?
Ó êàêèõ ëè÷íûõ ìåñòîèìåíèé â êîñâåííûõ ïàäåæàõ ìåíÿåòñÿ âñё ñëîâî?
Çàäàíèå íà âûáîð. Ïåðåâåäèòå íà óêðàèíñêèé ÿçûê ëè÷íûå ìåñòîèìåíèÿ:
À) 1-ãî ëèöà; Á) 2-ãî ëèöà; Â) 3-ãî ëèöà. ×òî îáùåãî è êàêèå ðàçëè÷èÿ èìåþòñÿ â
èçìåíåíèè ïî ïàäåæàì ëè÷íûõ ìåñòîèìåíèé â óêðàèíñêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ?
173. Çàäàíèå íà âûáîð. À. Óïîòðåáèòå ìåñòîèìåíèÿ â íóæíîé ôîðìå ñ êàæ-
äûì èç äàííûõ ïðåäëîãîâ. Ïîëüçóéòåñü îáðàçöîì.
Î á ð à ç å ö. Êî ìíå, îò ìåíÿ, íàäî ìíîé.
(Ñ, î) ÿ; (ó, ê, íàä, ñ) òû; (ê, ó, ñ, èç-çà) îíà; (ñ, î, ê, íà) îíè.
Á. Ïåðåâåäèòå íà ðóññêèé ÿçûê ìåñòîèìåíèÿ, ñîñòàâüòå ñî÷åòàíèÿ «ïðåä-
ëîã + ìåñòîèìåíèå».
Ìåíå, ìåíі, òîáі, âіí, âîíà, âîíî, âîíè, її, їõíіé.
Â. Ñîñòàâüòå ïî òðè íåáîëüøèõ ïðåäëîæåíèÿ, â êîòîðûõ: 1) ëè÷íûå ìåñòîèìå-
íèÿ óêàçûâàëè áû íà ëèöî; 2) ëè÷íûå ìåñòîèìåíèÿ óêàçûâàëè áû íà ïðåäìåò.
Çàäàíèå äëÿ âñåõ. Îïðåäåëèòå ïàäåæ äàííûõ â âàøåì çàäàíèè ìåñòîèìåíèé.

174. Íàéäèòå îøèáêè â óïîòðåáëåíèè ìåñòîèìåíèé. Çàïèøèòå îòðåäàêòèðî-


âàííûå ïðåäëîæåíèÿ.
1. Äåòâîðà âîçèëàñü íà èãðîâîé ïëîùàäêå, êîòîðóþ èì íåäàâíî îáîðó-
äîâàëè. 2. Øåñòîé êëàññ ó÷àñòâîâàë â øêîëüíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ. Îíè
çàíÿëè ïåðâîå ìåñòî. 3. Øêîëüíàÿ êîìàíäà ïî âîëåéáîëó âûèãðàëà ãîðîä-
61
ñêèå ñîðåâíîâàíèÿ, çà ÷òî èì áûë âðó÷ёí ïðèç. 4. Èõíåå âûñòóïëåíèå íà
êîíöåðòå âñåì ïîíðàâèëîñü.
Ïîä÷åðêíèòå ãðàììàòè÷åñêèå îñíîâû â çàïèñàííûõ ïðåäëîæåíèÿõ. Êàêèå èç
ýòèõ ïðåäëîæåíèé ÿâëÿþòñÿ ñëîæíûìè?

175. Ïðî÷èòàéòå â ëèöàõ áàñíþ È. Êðûëîâà «Êðå-


ñòüÿíèí è Çìåÿ».
Ê Êðåñòüÿíèíó âïîëçëà Çìåÿ
È ãîâîðèò: «Ñîñåä! íà÷íёì æèòü äðóæíî!
Òåïåðü ìåíÿ òåáå ñòåðå÷üñÿ1 óæ íå íóæíî;
Òû âèäèøü, ÷òî ñîâñåì äðóãàÿ ñòàëà ÿ
È êîæó íûíåøíåé âåñíîé ïåðåìåíèëà».
Îäíàêî æ Ìóæèêà Çìåÿ íå óáåäèëà.
Ìóæèê ñõâàòèë îáóõ2
È ãîâîðèò: «Õîòü òû è â íîâîé êîæå,
Äà ñåðäöå ó òåáÿ âñё òî æå». Èëëþñòðàöèÿ
È âûøèá èç ñîñåäêè äóõ. Í. Äåíèñîâà (1898)
Êîãäà èçâåðèòüñÿ3 â ñåáå òû äàøü ïðè÷èíó, êðåñòüÿíèí
Êàê õî÷åøü, òû ìåíÿé ëè÷èíó4:
âûøèá
Ñåáÿ ïîä íåþ íå ñïàñёøü,
È ÷òî ñ Çìåёé, ñ òîáîé ñëó÷èòüñÿ ìîæåò òî æ. ñîñåäêà
Íàéäèòå è çà÷èòàéòå ñòðîêè, â êîòîðûõ âûðàæåíà ìîðàëü ýòîé áàñíè.  ÷ёì
åё ñìûñë?
Ïî÷åìó Êðåñòüÿíèí íå ïîâåðèë Çìåå?
Êàê âû äóìàåòå, êîãî îëèöåòâîðÿåò Çìåÿ?
Êàê âû ïîíÿëè âûðàæåíèå âûøèá èç ñîñåäêè äóõ?
Íàéäèòå â òåêñòå áàñíè ëè÷íûå ìåñòîèìåíèÿ è âûïèøèòå èõ, óêàæèòå ëèöî
è ïàäåæ.

176. Ïðî÷èòàéòå ïîñëîâèöû. Êàêàÿ èç íèõ (èëè êàæäàÿ) ìîæåò âûðàæàòü ìî-
ðàëü áàñíè óïð. 175?
1. Ñêèíóëà êîæó çìåÿ, à ÿä ïðè íåé îñòàëñÿ. 2. Õîòü çìåÿ è â íîâîé
îäåæäå, äà ñåðäöå ó íåё âñё òî æå.
Îáúÿñíèòå çíà÷åíèå ôðàçåîëîãèçìîâ óéòè â ñåáÿ, âûéòè èç ñåáÿ, íà ñåáÿ íå
ïîõîæ, âíå ñåáÿ.

177. Ñïèøèòå ïîñëîâèöû. Óêàæèòå ïàäåæ ëè÷íûõ ìåñòîèìåíèé.


1. Íå õâàëè ñåáÿ ñàì, ïóñòü òåáÿ äðóãèå ïîõâàëÿò. 2. Ïðè òåáå – çà
òåáÿ, áåç òåáÿ – íà òåáÿ.
Работа в парах. Ñîñòàâüòå äèàëîã ïî îäíîé èç ïîñëîâèö (íà âûáîð).

178. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ðå÷åâîé òåìå.


Á. Работа в группах. Ïî äàííîìó íà÷àëó ñîñòàâüòå ñâÿçíîå âûñêàçûâàíèå:
Î ëè÷íûõ ìåñòîèìåíèÿõ ìû óçíàëè ñëåäóþùåå…

1
Ñòåðå÷üñÿ – ç äå ñü: îïàñàòüñÿ.
2
Îáóõ – òóïàÿ ñòîðîíà îñòðîãî îðóäèÿ, ïðîòèâîïîëîæíàÿ ëåçâèþ.
3
Èçâåðèòüñÿ
å – ç äå ñü: ïîòåðÿòü âåðó, äîâåðèå.
4
Ëè÷èíà – ç äå ñü: ïðèòâîðíàÿ âíåøíîñòü.
6
62
179. À. Çàïèøèòå, ðàñêðûâàÿ ñêîáêè.
ß âèæó (îí), ÿ áûë ó (âû), ñîãëàñíî (îíè) æåëàíèþ, âîïðåêè (îí),
ãóëÿòü ñ (îíà), îòâå÷àòü (ìû), íàâñòðå÷ó (òû), ñðàâíèòüñÿ ñ (îí), ñòàðøå
(âû), áëèæå ê (îíà), ìåæäó (îíè), ìåæäó (ìû) äîìàìè, óêàçûâàòü íà (îíî),
óêàçûâàòü íà (îíè) îøèáêè.
Á. Ïåðåâåäèòå òåêñò íà ðóññêèé ÿçûê, ïåðåâîä çàïèøèòå. Ïîä÷åðêíèòå ìåñòî-
èìåíèÿ, íàä ëè÷íûìè ìåñòîèìåíèÿìè íàäïèøèòå ëèöî.
Çàïàì’ÿòàéòå, âè ïîâèííі ÷èòàòè ó òðè, ó ÷îòèðè ðàçè áіëüøå, íіæ
ðåêîìåíäóє øêіëüíà ïðîãðàìà. Êíèãà – òî äæåðåëî çíàíü. Ùå äàâíі
єãèïòÿíè ãîâîðèëè: «Òè ïîâèíåí çâåðíóòè ñâîє ñåðöå äî êíèã». Íà ñâіòі
íі÷îãî íåìàє êðàùîãî çà êíèãè. ß õîòіâ áè ïîêàçàòè òâîїì î÷àì їõíþ êðà-
ñó. (È. Öþïà).
Â. Çàïèøèòå ïîñëîâèöû, ñòàâÿ â íóæíóþ ôîðìó ëè÷íûå ìåñòîèìåíèÿ èç ñêî-
áîê.
1. Âèíîâàòîìó âñё êàæåòñÿ, ÷òî î (îí) ãîâîðÿò. 2. Òû åìó ñëîâî, à îí
(òû) äåñÿòü. 3. Òàì õîðîøî, ãäå (ìû) íåò. 4. ×òîá óçíàòü ÷åëîâåêà, íàäî ñ
(îí) ïóä ñîëè ñúåñòü. 5. Ñ (òû) âîäèòüñÿ, ÷òî â êðàïèâó ñàäèòüñÿ.

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå ìóëüòôèëüì «CUERDAS Ðóññêèå


ñóáòèòðû». Êàêèå ìîðàëüíûå êà÷åñòâà ïðîÿâèëà ãëàâíàÿ ãåðîèíÿ? Ñîñòàâüòå
ñâÿçíûé îòâåò èç íåñêîëüêèõ ïðåäëîæåíèé, èñïîëüçóÿ ëè÷íûå ìåñòîèìåíèÿ â
ðàçëè÷íûõ ïàäåæàõ.

Èçìåíåíèå ïî ïàäåæàì ìåñòîèìåíèé êòî, ÷òî.


Íàïèñàíèå ÷åðåç äåôèñ ìåñòîèìåíèé êîå-êòî, êîå-÷òî,
êòî-òî, ÷òî-òî, êòî-íèáóäü, ÷òî-íèáóäü, êòî-ëèáî, ÷òî-ëèáî

Тема речевого общения: «Взаимоуважение и забота о ближнем».

180. Ïðî÷èòàéòå ñòèõîòâîðåíèå. Î ÷ёì îíî?


Ìåíÿ åùё òàì íåò, È ãäå-òî êòî-òî ó÷èòñÿ,
À ìíå ïå÷ёòñÿ õëåá, Êàê óñïîêîèòü áîëü,
È âîò îí âûíóò èç îãíÿ, ×òîá ìíå åё íå çíàòü.
×òîá íàêîðìèòü ìåíÿ. È ïîòîìó áåðó òåòðàäü
È êòî-òî ìíå ãàçåòû øëёò, È, ÷òî-òî íàïåâàÿ,
È êòî-òî ìíå îäåæäó øüёò, Ñòèõè ïèøó òîìó,
È êòî-òî ó÷èò ðîëü Êîãî åùё íå çíàþ.
È äëÿ ìåíÿ âîëíóåòñÿ. (Ý. Ìîøêîâñêàÿ)
Êàê âû ïîíèìàåòå ïîñëåäíèå äâå ñòðîêè?
Ñîãëàñíû ëè âû ñ ìíåíèåì, ÷òî â òðóäå ïðîÿâëÿåòñÿ çàáîòà î áëèæíåì?
Ïîìîãàåò ëè âàì òàêàÿ çàáîòà â ó÷ёáå?
Îïðåäåëèòå ïàäåæè ëè÷íûõ ìåñòîèìåíèé, êîòîðûå ñîäåðæàòñÿ â òåêñòå.
Ïîñòàâüòå âûäåëåííîå ìåñòîèìåíèå â ôîðìó èìåíèòåëüíîãî ïàäåæà.
Îáðàòèòå âíèìàíèå íà íàïèñàíèå ìåñòîèìåíèé êòî-òî, ÷òî-òî.
Çàïèøèòå âûäåëåííîå êóðñèâîì ÷åòâåðîñòèøèå ïî ïàìÿòè.

63
3
181. Îçíàêîìüòåñü ñ òàáëèöåé. Â êàêèõ ïàäåæàõ ìåñòîèìåíèå ÷òî èìååò îäè-
íàêîâóþ ôîðìó? Ñîâïàäàåò ëè íàïèñàíèå è ïðîèçíîøåíèå ôîðì ðîäèòåëüíîãî è
âèíèòåëüíîãî ïàäåæåé?

Èçìåíåíèå ïî ïàäåæàì ìåñòîèìåíèé êòî, ÷òî


Ïàäåæ Êòî ×òî
Èìåíèòåëüíûé êòî ÷òî
Ðîäèòåëüíûé êîãî ÷åãî
Äàòåëüíûé êîìó ÷åìó
Âèíèòåëüíûé êîãî ÷òî
Òâîðèòåëüíûé êåì ÷åì
Ïðåäëîæíûé (î) êîì (î) ÷ёì

182. Çàäàíèå íà âûáîð. Âûïîëíèòå çàäàíèå, âîñïîëüçîâàâøèñü äàííûìè òåî-


ðåòè÷åñêèìè ñâåäåíèÿìè. Îáìåíÿéòåñü ðåçóëüòàòàìè ðàáîòû äðóã ñ äðóãîì.
À. Çàïîìíèòå! Ìåñòîèìåíèÿ êòî, ÷òî âî âñåõ ïàäåæíûõ ôîðìàõ ìîãóò âû-
ñòóïàòü â ðîëè âîïðîñèòåëüíûõ ñëîâ: Êòî íàïèñàë ðàññêàç? Êîìó ïðèíàäëåæàò
ýòè ñòèõîòâîðíûå ñòðîêè? Î ÷ёì ãîâîðèò àâòîð?
Ïðî÷èòàéòå. Ïî îáðàçöó ðàñïðîñòðàíèòå âîïðîñû, ñîäåðæàùèåñÿ â òåêñòå. Îïðå-
äåëèòå ïàäåæè âîïðîñèòåëüíûõ ñëîâ. Ñ êàêèìè ïðåäëîãàìè îíè óïîòðåáëåíû?
Î á ð à ç å ö. Äëÿ êîãî? – Äëÿ êîãî êòî-òî ãäå-òî ñäåëàë ïàðòó?
Êòî-òî ãäå-òî ñäåëàë ïàðòó Âñё, ÷òî â øêîëå,
Äëÿ êîãî? – Äëÿ íàñ! Âñё, ÷òî â êëàññå,
Êíèãè íîâûå ïðèñëàëè Äëÿ êîãî? – Äëÿ íàñ!
Äëÿ êîãî? – Äëÿ íàñ! (Ý. Áîëüøàêîâà)
Á. Çàïîìíèòå! Ìåñòîèìåíèÿ êòî, ÷òî ïîìîãàþò îïðåäåëÿòü ïàäåæíóþ ôîðìó
ñëîâ: îòâåòèë (ê î ì ó ?) ó÷èòåëþ (äàòåëüíûé ïàäåæ); ïîäóìàë (î ÷ ё ì ?) î íîâîì
ôèëüìå (ïðåäëîæíûé ïàäåæ).
Çàïèøèòå ñëîâîñî÷åòàíèÿ. Îïðåäåëèòå ïàäåæè ëè÷íûõ ìåñòîèìåíèé. ×òî äëÿ
ýòîãî íóæíî ñäåëàòü?
Âèäåë åãî, áûë ó íåё, âîïðåêè åìó, ãóëÿòü ñ íèì, îòâå÷àòü åé, íàâñòðå-
÷ó åìó, ïîäîéòè ê íåìó, ñðàâíèòüñÿ ñ íåé, ñòàðøå åãî, áëèæå ê íèì,
ìåæäó íèìè, óêàçûâàòü íà íåё.
183. Îçíàêîìüòåñü ñ òàáëèöåé. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà ïðåäëîãè â ðàçëè÷íûõ
ïàäåæàõ, êîòîðûå óïîòðåáëÿþòñÿ ñ ìåñòîèìåíèåì êòî â óêðàèíñêîì è ðóññêîì
ÿçûêàõ.
Ïðåäëîãè, ñ êîòîðûìè óïîòðåáëÿåòñÿ ìåñòîèìåíèå êòî
Ïî-óêðàèíñêè Ïî-ðóññêè
ñìіÿòèñÿ ç êîãî, òóðáóâàòèñÿ ïðî êîãî, ñìåÿòüñÿ íàä êåì, çàáîòèòüñÿ î êîì,
ñóìóâàòè çà êèì, äÿêóâàòè êîìó ñêó÷àòü ïî êîìó, áëàãîäàðèòü êîãî

184. Çàïîìíèòå! Ìåñòîèìåíèÿ êòî, ÷òî ìîãóò âûñòóïàòü â êà÷åñòâå ñîþçíûõ


ñëîâ â ñîñòàâå ñëîæíîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ñðàâíèòå: Êòî ó÷àñòâîâàë â øêîëüíîì
êîíöåðòå? ß çíàþ, êòî ó÷àñòâîâàë â øêîëüíîì êîíöåðòå.
Ïðî÷èòàéòå ïîñëîâèöû. Óêàæèòå â íèõ ñîþçíûå ñëîâà.

6
64
1. Ãîðå áóäåò òîìó, êòî ïðè÷àñòåí êî çëó. 2. Íå âñÿê âåñåë, êòî ïîёò.
3. Íå îøèáàåòñÿ òîò, êòî íè÷åãî íå äåëàåò. 4. Íåëîâêèå ñëîâà âðåäÿò òîìó,
êòî èõ ãîâîðèò. 5. Ìàëî ëü ÷òî ãîâîðÿò, âñåãî íå ïåðåñëóøàåøü. 6. Êòî ðàáî-
òàåò, òîìó ïî÷ёò. 7. À êòî ñëûõàë, ÷òîá ìåäâåäü ëåòàë? 8. Íå îòêëàäûâàé íà
çàâòðà òî, ÷òî ìîæíî ñäåëàòü ñåãîäíÿ. 9. Òîìó òÿæåëî, êòî ïîìíèò çëî.
Âûïèøèòå ïîñëîâèöû î òðóäå.
Ïîÿñíèòå ñìûñë íåñêîëüêèõ ïîñëîâèö (íà âûáîð).

Ìåñòîèìåíèÿ ñ êîå-, -ëèáî, -òî, -íèáóäü ïèøóòñÿ ÷åðåç äåôèñ: êîå-êòî,


êîå-÷òî, êòî-ëèáî, ÷òî-ëèáî, êòî-òî, ÷òî-òî, êòî-íèáóäü, ÷òî-íèáóäü.

185. Ïðî÷èòàéòå. Íàéäèòå â âûñêàçûâàíèÿõ ìåñòîèìåíèÿ, îïðåäåëèòå èõ ïà-


äåæ, ïîÿñíèòå íàïèñàíèå.
Êàê ÷àñòî, ÷òî-íèáóäü ìû Êòî-òî ñëёçû ðîíÿåò ñ äîæäёì,
ñäåëàâøè õóäîãî, Äëÿ êîãî-òî îíè ëèøü âîäà,
Êëàäёì âèíó â òîì íà äðóãîãî. Êòî-òî áåðåæíî äàðèò ìå÷òó,
(È. Êðûëîâ) À êîìó-òî îíà íå íóæíà.
Áåëååò ïàðóñ îäèíîêèé (Þ. Êîâàëü)
 òóìàíå ìîðÿ ãîëóáîì! ÷òî-íèáóäü
×òî èùåò îí â ñòðàíå äàëёêîé? êòî-òî
×òî êèíóë îí â êðàþ ðîäíîì? áåðåæíî
(Ì. Ëåðìîíòîâ) ìå÷òà
186. Ó÷òèòå! Ó ìåñòîèìåíèé êîå-êòî è êîå-÷òî â êîñâåííûõ ïàäåæàõ ñ ïðåä-
ëîãîì ïðåäëîã ñòàâèòñÿ ïîñëå êîå, è âñё ñî÷åòàíèå ïèøåòñÿ â òðè ñëîâà (ðàçäåëü-
íî): êîå ó êîãî.
Ñïèøèòå, ðàñêðûâàÿ ñêîáêè.
Ïîñìîòðåòü ÷òî(òî), óâèäåòü êîãî(òî), îáðàùàòüñÿ (ê)êîìó(ëèáî), âûÿñ-
íèòü (êîå)÷òî, ñîæàëåòü êîå(î)÷ёì, çàùèòèòü êîãî(íèáóäü), äîâåðÿòü
êîìó(ëèáî), ïðèíåñòè (êîå)÷òî, ïîìî÷ü êîìó(òî), ïîñîâåòîâàòüñÿ êîå(ñ)êåì.

187. Ïîäáåðèòå ê êàæäîìó ôðàçåîëîãèçìó (І) ñîîòâåòñòâóþùåå ïîÿñíåíèå (ІІ)


è çàïèøèòå.
І. Òî÷èòü ëÿñû; áðàòü ïîä êðûëî; êèòàéñêàÿ ãðàìîòà; âîäèòü çà íîñ.
ІІ. Äóðà÷èòü êîãî(òî); ãîâîðèòü ÷òî(ëèáî) ïóñòîå; çàáîòèòüñÿ î
êîì(íèáóäü); ÷òî(òî) íåïîíÿòíîå, ñëîæíîå äëÿ ïîíèìàíèÿ.
Îáúÿñíèòå íàïèñàíèå ñëîâ ñî ñêîáêàìè.
188. Ïðî÷èòàéòå. Óñòíî ïåðåâåäèòå òåêñò íà ðóññêèé ÿçûê. Ñðàâíèòå âûäåëåí-
íûå ìåñòîèìåíèÿ â óêðàèíñêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ.
Áóäü-ÿêå äîáðå ñëîâî íàäîâãî çàïàäàє â ïàì’ÿòü. Іíîäі âñå æèòòÿ ìè
íîñèìî éîãî ó ñâîєìó ñåðöі. Ìàáóòü, і âè ïàì’ÿòàєòå ñëîâà ïîõâàëüíі, ñëî-
âà ïіäáàäüîðþþ÷і, ñêàçàíі âàì êèìîñü. Îòàê і êîæåí ç íàñ. Òà ÷è áàãàòî
âàøèõ äðóçіâ, áëèçüêèõ âàì ëþäåé çáåðіãàþòü ó ïàì’ÿòі ñëîâà, ñêàçàíі
âàìè? Îòæå, êîëè âè ðàäієòå çà êîãîñü іç ðîâåñíèêіâ, õòî äîñÿã óñïіõó
ó ñïîðòі àáî â íàâ÷àííі, ñêàæіòü ïðî öå. Âàøå ñëîâî áóäå ïðèєìíå, àäæå,
ÿêáè âàì éîãî ñêàçàëè, âè âåëüìè ðàäіëè á. І îñîáëèâî çíàéäіòü òåïëå ñëî-
âî äëÿ ëþäèíè, ÿêà çàçíàëà íåâäà÷і. Òóò òàêå ñëîâî îñîáëèâî ïîòðіáíå.
65
5
Ëþäÿì ñòàðøèì – áàòüêàì, ðіäíèì, áëèçüêèì, – ÿê їì ÷àñòî áðàêóє íàøîї
óâàãè é äîáðîòè. Ñëîâî-ñïіâ÷óòòÿ, ñêàçàíå ëіòíіé ëþäèíі, ìàє é іíøèé, òåæ
âàæëèâèé çìіñò. Ïîçèòèâíі åìîöії, ÷óäîâèé íàñòðіé – ñêëàäîâі çäîðîâ’ÿ,
«âіòàìіíè» äîâãîëіòòÿ. Íàéïîòðіáíіøі æ âîíè ëþäÿì ïîõèëîãî âіêó. Іíîäі ìè
öå ðîçóìієìî çàíàäòî ïіçíî, êîëè âæå íіêîìó ãîâîðèòè õîðîøі ñëîâà. Íå
çàïіçíþéòåñÿ ç äîáðîòîþ! (Ïî À. Ãðàáîâñêîìó).
Ñôîðìóëèðóéòå îñíîâíóþ ïðîáëåìó, êîòîðàÿ ïîäíèìàåòñÿ â òåêñòå. ×òî âû
ìîæåòå ñêàçàòü ïî ýòîìó ïîâîäó?
Êàêèå ñîâåòû àâòîð äàёò ÷èòàòåëÿì?

189. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ðå÷åâîé òåìå.


Á. Работа в парах. Ñîñòàâüòå âîïðîñû ïî ÿçûêîâîé òåìå è çàäàéòå èõ äðóã
äðóãó.

190. À. Ñïèøèòå, ðàñêðûâàÿ ñêîáêè.


Âûÿñíèòü (êîå)÷òî, ñîîáùèòü (êîå)(î)÷ёì, íàó÷èòüñÿ ÷åìó(íèáóäü),
ïîãîâîðèòü (ñ)êåì(ëèáî), âñòðåòèòüñÿ (êîå)(ñ)êåì, îøèáèòüñÿ (â)êîì(òî),
íàäåÿòüñÿ (íà)êîãî(ëèáî), äîãîâîðèòüñÿ (î)÷ёì(òî), óåõàòü (ñ)êåì(íèáóäü),
óäèâèòü ÷åì(ëèáî).
Á. Ñîñòàâüòå è çàïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ ñ äàííûìè ìåñòîèìåíèÿìè, ðàñêðûâàÿ
ñêîáêè.
Êòî(òî), (ñ)êåì(òî), êîìó(íèáóäü), êîãî(ëèáî), (êîå)(ó)êîãî, (êîå)÷òî.
Â. Ïðî÷èòàéòå ñòèõîòâîðåíèå è ðàññìîòðèòå ðåïðîäóêöèþ êàðòèíû Â. Ìîâ÷àíà
«Îñåíü â Ãëåâàõå». Èñïîëüçóÿ îáðàçåö, ñîñòàâüòå ïî ñîäåðæàíèþ ñòèõîòâîðåíèÿ è
èëëþñòðàöèè øåñòü ïðåäëîæåíèé ñ ìåñòîèìåíèÿìè êòî, ÷òî, êîå-êòî (êîå-÷òî),
êòî-òî (÷òî-òî), êòî-íèáóäü (÷òî-íèáóäü), êòî-ëèáî (÷òî-ëèáî).
Î á ð à ç å ö. Ðàçâå êòî-òî ìî-
æåò íå çàìåòèòü êðàñîòó îñåííåé
ïðèðîäû?
Æёëòîé êðàñêîé êòî-òî
Âûêðàñèë ëåñà,
Ñòàëè îò÷åãî-òî
Íèæå íåáåñà,
ßð÷å çàïûëàëè
Êèñòî÷êè ðÿáèí.
Âñå öâåòû óâÿëè,
Ëèøü ñâåæà ïîëûíü.
ß ñïðîñèë ó ïàïû:
– ×òî ñëó÷èëîñü âäðóã?
È îòâåòèë ïàïà:
– Ýòî îñåíü, äðóã.
Â. Ìîâ÷àí. Îñåíü â Ãëåâàõå (2014) (Í. Äìèòðèåâà-Àëåêñè)

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå ìóëüòôèëüì «Ìóëüò “Ïîäàðîê”/The


Present – 2015». Ïèñüìåííî îáîáùèòå óâèäåííîå, èñïîëüçóÿ ìåñòîèìåíèÿ, êîòî-
ðûå ïèøóòñÿ ÷åðåç äåôèñ.

6
66
Ñïðÿæåíèå ãëàãîëîâ íàñòîÿùåãî è áóäóùåãî âðåìåíè

Тема речевого общения: «Природа: поздняя осень».

191. Ïîïðîáóéòå áûñòðî ïðîãîâîðèòü ñêîðîãîâîðêè. Äëÿ ÷åãî èñïîëüçóþò ñêî-


ðîãîâîðêè?
1. Æóææèò, êàê æóæåëèöà, æóææèò äà êðóæèòñÿ. 2. Ïîòîì ïðîòîêîë
ïðî ïðîòîêîë ïðîòîêîëîì çàïðîòîêîëèðîâàë. 3. Ïîâåçёò Ñåíüêà Ñîíüêó ñ
Ñàíüêîé íà ñàíêàõ.
Íàéäèòå â âûñêàçûâàíèÿõ ãëàãîëû, îïðåäåëèòå èõ âðåìÿ.

Èçìåíåíèå ãëàãîëîâ íàñòîÿùåãî è áóäóùåãî âðåìåíè ïî ëèöàì è


÷èñëàì íàçûâàåòñÿ ñïðÿæåíèåì (óêð. äієâіäìіíþâàííÿì). Íàïðèìåð, ÿ
ó÷ó, îíè ó÷àò.

192. Îçíàêîìüòåñü ñ òàáëèöåé. Ñêîëüêî ñïðÿæåíèé â ðóññêîì ÿçûêå? Êàêîâû


îêîí÷àíèÿ ãëàãîëîâ І ñïðÿæåíèÿ? ІІ ñïðÿæåíèÿ?
Ñïðÿæåíèå ãëàãîëîâ íàñòîÿùåãî è áóäóùåãî âðåìåíè
×èñëî Ëèöî І ñïðÿæåíèå ІІ ñïðÿæåíèå
îêîí÷àíèÿ/ïðèìåðû îêîí÷àíèÿ/ïðèìåðû
Åäèíñòâåííîå 1-å (ÿ) -ó (-þ) èäó, -ó (-þ) äåðæó,
ïðî÷èòàþ ïîñìîòðþ
2-å (òû) -åøü (-ёøü) èäёøü, -èøü äåðæèøü,
ïðî÷èòàåøü ïîñìîòðèøü
3-å (îí, -åò (-ёò) èäёò, -èò äåðæèò,
îíà, îíî) ïðî÷èòàåò ïîñìîòðèò
Ìíîæåñòâåííîå 1-å (ìû) -åì (-ёì) èäёì, -èì äåðæèì,
ïðî÷èòàåì ïîñìîòðèì
2-å (âû) -åòå (-ёòå) èäёòå, -èòå äåðæèòå,
ïðî÷èòàåòå ïîñìîòðèòå
3-å (îíè) -óò (-þò) èäóò, -àò (-ÿò) äåðæàò,
ïðî÷èòàþò ïîñìîòðÿò
Êàê ïðàâèëî, ñïðÿæåíèå ãëàãîëîâ ìîæíî îïðåäåëèòü ïî îêîí÷àíèÿì 3-ãî ëèöà
ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà: ãëàãîëû І ñïðÿæåíèÿ èìåþò îêîí÷àíèÿ -óò, -þò (îíè
íåñóò, êëþþò), ãëàãîëû ІІ ñïðÿæåíèÿ – -àò, -ÿò (îíè êðè÷àò, ñòðîÿò).
193. Âûïèøèòå ãëàãîëû â äâå êîëîíêè: â ïåðâóþ – ãëàãîëû І ñïðÿæåíèÿ, âî
âòîðóþ – ãëàãîëû ІІ ñïðÿæåíèÿ.
×èòàòü, áåðå÷ü, áëàãîäàðèòü, ðàáîòàòü, øóìåòü, öâåñòè, ñïàòü, ïîìî÷ü,
ñèäåòü, ïåòü, âûðàñòèòü, ãóëÿòü, ýêîíîìèòü.

194. Ó÷òèòå! Óìåòü îïðåäåëÿòü ñïðÿæåíèå ãëàãîëà íåîáõîäèìî äëÿ òîãî, ÷òîáû
ïðàâèëüíî ïèñàòü ëè÷íûå îêîí÷àíèÿ ãëàãîëîâ: І ñïðÿæåíèÿ: -åøü, -åò, -åì, -åòå;
ІІ ñïðÿæåíèÿ: -èøü, -èò, -èì, -èòå.
Çàäàíèå íà âûáîð. À. Îáðàçóéòå îò ïåðâûõ ÷åòûðёõ ãëàãîëîâ óïð. 193 âñå
ôîðìû ñïðÿæåíèÿ íàñòîÿùåãî âðåìåíè, çàïèøèòå.  êà÷åñòâå îáðàçöà èñïîëüçóé-
òå ïðèìåðû èç òàáëèöû óïð. 192. Âûäåëèòå îêîí÷àíèÿ.
67
7
Á. Îáðàçóéòå îò ïåðâûõ ÷åòûðёõ ãëàãîëîâ óïð. 193 âñå ôîðìû ñïðÿæåíèÿ áó-
äóùåãî âðåìåíè, çàïèøèòå.  êà÷åñòâå îáðàçöà èñïîëüçóéòå ïðèìåðû èç òàáëèöû
óïð. 192. Âûäåëèòå îêîí÷àíèÿ.
Â. Ñ ïåðâûìè ÷åòûðüìÿ ãëàãîëàìè èç óïð. 193 ñîñòàâüòå è çàïèøèòå ïðåäëî-
æåíèÿ, â êîòîðûõ ïîäëåæàùèå âûðàæåíû ëè÷íûìè ìåñòîèìåíèÿìè 2-ãî èëè 3-ãî
ëèöà. Âûäåëèòå îêîí÷àíèÿ.

Некоторые глаголы не имеют всех форм спряжения. Чаще других отсутствует


форма первого лица единственного числа настоящего или будущего времени.
Например: убедить, победить.

195. Ïåðåâåäèòå ãëàãîëû íà ðóññêèé ÿçûê. Îïðåäåëèòå âðåìÿ, ëèöî, ÷èñëî.


Çàïèøèòå ñëîâà ïàðàìè. Èìåþòñÿ ëè ðàçëè÷èÿ â íàïèñàíèè äàííûõ ãëàãîëîâ â
óêðàèíñêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ?
Ìàëþєø, áóäóþòü, äèâèøñÿ, øèþòü, ìіðêóþ, ñòàâèòåñü.

196. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Ïðåäñòàâüòå êàðòèíû ïðèðîäû, ñîçäàííûå ïèñàòåëåì.


Îïèñàíèå êàêîãî äíÿ äàёòñÿ â òåêñòå?
Ïåðåä ñàìûì âîñõîäîì ñîëíöà íà ïîëÿíó ëîæèòñÿ ïåð-
âûé ìîðîç. Ïðèòàèøüñÿ, áóäåøü æäàòü ó êðàÿ è óâèäèøü, óâèäèøü
÷òî òàì òîëüêî äåëàåòñÿ, íà ëåñíîé ïîëÿíå! Â ïîëóìðàêå ðàññâåò
ðàññâåòà ïðèõîäÿò íåâèäèìûå ëåñíûå ñóùåñòâà è ïîòîì ðàññòèëàòü
íà÷èíàþò ïî âñåé ïîëÿíå ðàññòèëàòü áåëûå õîëñòû. Ïåð-
âûå æå ëó÷è ñîëíöà óáèðàþò õîëñòû, è îñòàёòñÿ íà áåëîì çåëёíîå ìåñòî.
Íà ãîëóáîì íåáå ìåæäó çîëîòûìè äåðåâüÿìè íå ïîéìёøü, ÷òî òâîðèò-
ñÿ. Óíîñèò âåòåð ëèñòüÿ èëè ñòàéêàìè ñîáðàëèñü ìåëêèå ïòè÷êè è íåñóòñÿ
â òёïëûå êðàÿ.
Âåòåð – çàáîòëèâûé õîçÿèí. Çà ëåòî âåçäå ïîáûâàåò, è ó íåãî äàæå â
ñàìûõ ãóñòûõ ìåñòàõ íå îñòàёòñÿ íè îäíîãî íåçíàêîìîãî ëèñòèêà. À âîò
îñåíü ïðèøëà – è çàáîòëèâûé õîçÿèí óáèðàåò ñâîé óðîæàé. (Ïî Ì. Ïðè-
øâèíó).
Êàê àâòîð îòíîñèòñÿ ê òîìó, ÷òî îïèñûâàåò, – íå ãîâîðèò ïðÿìî î ñâîèõ ÷óâ-
ñòâàõ èëè âûðàæàåò èõ ÿâíî? Ïîäòâåðäèòå ñâîè ñóæäåíèÿ ïðèìåðàìè èç òåê-
ñòà.
Âûïèøèòå èç òåêñòà âûäåëåííûå ãëàãîëû. Îïðåäåëèòå èõ âðåìÿ, ëèöî, ÷èñëî,
âûäåëèòå îêîí÷àíèÿ, óêàæèòå ñïðÿæåíèå.

197. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ðå÷åâîé òåìå.

Á. Работа в парах. Ñîñòàâüòå äèàëîã ïî ÿçûêîâîé òåìå.

198. À. Ñïèøèòå, âñòàâüòå ïðîïóùåííûå áóêâû. Óêàæèòå âðåìÿ, ëèöî, ÷èñëî,


âûäåëèòå îêîí÷àíèÿ â ãëàãîëàõ.
1. Íà êðàþ ãîðèçîíòà òÿí..òñÿ ñåðåáðÿíàÿ öåïü ñíåãîâûõ âåðøèí
(Ì. Ëåðìîíòîâ). 2. Çàóíûâíûé âåòåð ãîí..ò ñòàþ òó÷ íà êðàé íåáåñ, åëü
íàäëîìëåííàÿ ñòîí..ò, ãëóõî øåï÷..ò òёìíûé ëåñ (Í. Íåêðàñîâ). 3. Ñòîðîæ
íå ñïåøà îòáèâàë ÷àñû: óäàð..ò ðàç è æäёò, ïîêà çâóê íå ðàñòà..ò â ãîëóáîì
âîçäóõå (À.
( Ìàéêîâ). 4. Ãðîçíî ñìîòð..ò èç-ïîä òó÷ ñóìðà÷íûå ãîðû
((À. Ìàéêîâ). 5. Íà òёìíî-ñåðîì íåáå êîå-ãäå ìèãà..ò çâёçäû; âëàæíûé
âåòåðîê èçðåäêà íàáåãà..ò ëёãêîé âîëíîé; ñëûø..òñÿ ñäåðæàííûé, íåÿñ-
íûé øёïîò íî÷è (È. Òóðãåíåâ).

6
68
Á. Âûïèøèòå òðè âûñêàçûâàíèÿ èç-
âåñòíûõ ïèñàòåëåé, ïîýòîâ î êðàñîòå
ïîçäíåé îñåíè. Óêàæèòå íàä ãëàãîëàìè
âðåìÿ, ëèöî, ÷èñëî, âûäåëèòå îêîí÷à-
íèÿ.
Â. Ðàññìîòðèòå ðåïðîäóêöèþ êàðòè-
íû Ä. Ëёâèíà «Âûïàë ïåðâûé ñíåã». Ñî-
ñòàâüòå è çàïèøèòå åё íåáîëüøîå îïèñà-
íèå. Âûðàçèòå ñâîё îòíîøåíèå ê îïèñû-
âàåìîìó. Óêàæèòå íàä ãëàãîëàìè âðåìÿ,
ëèöî, ÷èñëî, âûäåëèòå îêîí÷àíèÿ.

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìî-


òðèòå âèäåîìàòåðèàë «Îñåííèé ñàêñî-
ôîí (Ôàóñòî Ïàïåòòè)». Ïîäáåðèòå ê
íåìó ñòèõîòâîðåíèå èçâåñòíîãî ïîýòà Ä. Ëёâèí. Âûïàë ïåðâûé ñíåã (2018)
èëè íàïèøèòå ñâîё âûñêàçûâàíèå îá
îñåíè, èñïîëüçóÿ ãëàãîëû І è ІІ ñïðÿæåíèÿ íàñòîÿùåãî è áóäóùåãî âðåìåíè.

Ïðàâîïèñàíèå áåçóäàðíûõ ãëàñíûõ, çâîíêèõ è ãëóõèõ


ñîãëàñíûõ â ïðåôèêñàõ è ñóôôèêñàõ ãëàãîëîâ

Тема речевого общения: «Путешествие по Украине».

199. Ïðî÷èòàéòå àðàáñêóþ ïîñëîâèöó. Êàê âû åё ïîíèìàåòå?


Òîò, êòî æèâёò, âèäèò ìíîãî. Òîò, êòî ïóòåøåñòâóåò, âèäèò åùё áîëü-
øå.
Óêàæèòå â âûñêàçûâàíèè ãëàãîëû, îïðåäåëèòå èõ ñïðÿæåíèå.

200. Îçíàêîìüòåñü ñ òàáëèöåé. Êàêîâû ïðàâèëà ïðàâîïèñàíèÿ ãëàñíûõ è ñî-


ãëàñíûõ â ïðåôèêñàõ ãëàãîëîâ?

Ïðàâîïèñàíèå ãëàñíûõ è ñîãëàñíûõ â ïðåôèêñàõ ãëàãîëîâ


Ïðàâîïèñàíèå ãëàñíûõ Ïðàâîïèñàíèå ñîãëàñíûõ
â ïðåôèêñàõ â ïðåôèêñàõ
Ïðàâèëî Ïðèìåðû Ïðàâèëî Ïðèìåðû
Ïðåôèêñ ïðå- ïèøåòñÿ, ïðåóâåëè÷èòü,  ïðåôèêñàõ, êîòî- âîçâðàòèòü,
åñëè: ïðåãðàäèòü ðûå çàêàí÷èâàþòñÿ îáåñöâåòèòü
1) îí èìååò çíà÷åíèå íà áóêâû ç, ñ, ïåðåä
ïðåóâåëè÷åíèÿ (â çíà÷åíèè çâîíêèìè ñîãëàñíû-
2) îí ñèíîíèìè÷åí ïðå- ïåðåãîðîäèòü) ìè ïèøåòñÿ ç, ïåðåä
ôèêñó ïåðå- ãëóõèìè – ñ

Ïðåôèêñ ïðè- ïèøåòñÿ, ïðèêëåèòü, Ïåðåä çâîíêèìè è ñäåëàòü,


åñëè èìååò çíà÷åíèå: ïðèáàâèòü, ãëóõèìè ñîãëàñíûìè ñáèòü,
1) ïðèáëèæåíèÿ, ïðèñî- âñåãäà ïèøåòñÿ ïðå-
åäèíåíèÿ, ïðèáàâëåíèÿ ïðèêðûòü ôèêñ ñ- íåçàâèñèìî ñòåðåòü,
2) íåïîëíîòû äåéñòâèÿ îò ïðîèçíîøåíèÿ ñøèòü

69
9
Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû
Ïðàâîïèñàíèå ãëàñíûõ Ïðàâîïèñàíèå ñîãëàñíûõ
â ïðåôèêñàõ â ïðåôèêñàõ
Ïðàâèëî Ïðèìåðû Ïðàâèëî Ïðèìåðû
 áåçóäàðíîé ïîçèöèè ðàçâàëèòü,
ïèøåòñÿ ïðåôèêñ ðàç- ðàñòåðåòü
(ðàñ-)

201. Çàäàíèå íà âûáîð. Âñòàâüòå ïðîïóùåííûå áóêâû â ïðåôèêñàõ ãëàãîëîâ.


À. Âî..õâàëèòü, ..æå÷ü, ..áèòü, âî..ñîçäàòü, è..êóïàòü, è..äàòü, âî..ñòà-
íîâèòü, âî..âðàòèòü, îáå..öåíèòü.
Á. Ïð..âðàòèòü, ïð..óêðàñèòü, ïð..äàòü, ïð..íåñòè, ïð..êðàòèòü, ïð..âîñ-
õîäèòü, ïð..ëå÷ü, ïð..çàäóìàòüñÿ.
Â. Ðà..áèòü, ðà..ñìåÿòüñÿ, ðà..âåñòè, ðà..ñòðîèòüñÿ, ðà..äàòü, ðà..øèòü,
ðà..ðåçàòü, ðà..äåëèòü.
202. Îçíàêîìüòåñü ñ òàáëèöåé. Ïðèâåäèòå ñâîè ïðèìåðû, èëëþñòðèðóþùèå
êàæäîå ïðàâèëî.
Ïðàâîïèñàíèå ãëàñíûõ â ñóôôèêñàõ ãëàãîëîâ
Ïðàâèëî Ïðèìåðû
Ó ãëàãîëîâ ñ ñóôôèêñàìè -îâà- (-åâà-) â 1-ì ëèöå áåñåäîâàòü – áåñåäóþ,
åäèíñòâåííîãî ÷èñëà íàñòîÿùåãî âðåìåíè ïè- ãîðåâàòü – ãîðþþ
øåòñÿ ñóôôèêñ -ó- (-þ-)
Ó ãëàãîëîâ ñ ñóôôèêñàìè -èâà- (-ûâà-) â 1-ì ëèöå ðàññåèâàòü – ðàññåèâàþ,
åäèíñòâåííîãî ÷èñëà íàñòîÿùåãî âðåìåíè ñóô- âîñïèòûâàòü – âîñïèòûâàþ
ôèêñû -èâà- (-ûâà-) ñîõðàíÿþòñÿ

203. Çàäàíèå íà âûáîð. À. Ñïèøèòå ñëîâà, ðàñêðûâàÿ ñêîáêè è âñòàâëÿÿ ïðî-


ïóùåííûå áóêâû. Îáúÿñíèòå ïðàâîïèñàíèå ãëàãîëîâ. Âûäåëèòå â íèõ ñóôôèêñû.
Äèðèæèð..âàòü, ãîð..âàòü, ðà(?)ñêàç..âàòü, òàíö..âàòü, ïðîâåòð..âàòü,
íî÷..âàòü, áåñåä..âàòü, çàòì..âàòü, ïîë..âàòü, âî..âàòü, ðà(?)ñìàòð..âàòü.
Á. Ïîñòàâüòå äàííûå ãëàãîëû â ôîðìó 1-ãî ëèöà åäèíñòâåííîãî ÷èñëà íàñòîÿ-
ùåãî âðåìåíè è çàïèøèòå. Âûäåëèòå â íèõ ñóôôèêñû è îêîí÷àíèÿ.
Ðèñ..âàòü, ïåðåïèñ..âàòü, ñîâåò..âàòü, ïîêà÷..âàòü, ïðèêàç..âàòü, ðàç-
áðàñ..âàòü, ïðîá..âàòü, òðåíèð..âàòüñÿ, ó÷àñòâ..âàòü, ïðèñóòñòâ..âàòü, çàâî-
ёâ..âàòü.
204. Ïåðåâåäèòå ñëîâà íà ðóññêèé ÿçûê, ïåðåâîä çàïèøèòå. Ñðàâíèòå ñóôôèê-
ñû è ïðåôèêñû ãëàãîëîâ â ðóññêîì è óêðàèíñêîì ÿçûêàõ.
Ïîêàçóâàòè, ìàëþâàòè, ñïèñóâàòè, ðîçìîâëÿòè, ïåðåñëіäóâàòè, âіäìîâ-
ëÿòè, ðîçâ’ÿçóâàòè, ñòàíöþâàòè, ðîçïèòóâàòè, ïðèãëÿäàòè, ðîçіãðóâàòè.

Ñîñòàâüòå ïðåäëîæåíèÿ ñ òðåìÿ ðóññêèìè ñëîâàìè (íà âûáîð).


205. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Îïðåäåëèòå åãî îñíîâíóþ ìûñëü, ïîäáåðèòå çàãîëîâîê.
Ëþáèòåëè Êàðïàò óâåðåíû: êðàñèâåå îçåðî, ÷åì Ñèíåâèð, âðÿä ëè ìîæ-
íî îòûñêàòü. Îíî îáðàçîâàëîñü äåñÿòü òûñÿ÷ ëåò íàçàä â ðåçóëüòàòå ñèëü-
íîãî ãîðíîãî ñäâèãà. Íî ýòî ôàêò èñòîðè÷åñêèé. Ëþáèòåëÿì æå ëåãåíä
70
òîæå åñòü ÷òî ðàññêàçûâàòü. Ãîâîðÿò, ìíîãî-ìíîãî ëåò íàçàä ãîëóáîãëàçàÿ
êíÿæíà Ñèíü áûëà âëþáëåíà â ïàñòóõà ïî èìåíè Âèð. Òàêîãî íåðàâíîãî
áðàêà áîãàòûé îòåö äîïóñòèòü íå ìîã. Ïî åãî ïðèêàçó ñëóãè ñòîëêíóëè íà
ïàñòóõà îãðîìíûé âàëóí. Óâèäåâ ýòî, Ñèíü âûïëàêàëà öåëîå îçåðî, à ñàìà
ðàñòâîðèëàñü â ãëàäè âîäû. Íàïîìèíàíèåì îá ýòîé ëåãåíäå ñëóæàò óñòà-
íîâëåííûå íà áåðåãó îçåðà ôèãóðû Ñèíè è Âèðà, êîòîðûå áûëè âûðåçàíû
èç êðàñíîãî äåðåâà â 1984 ãîäó.
Ñèíåâèðñêîå îçåðî íàõîäèòñÿ íà òåððèòîðèè îäíî- òåððèòîðèÿ
èìёííîãî Íàöèîíàëüíîãî ïðèðîäíîãî ïàðêà è ÿâëÿåòñÿ îäíîèìёííûé
ñàìûì áîëüøèì â Óêðàèíñêèõ Êàðïàòàõ. Âîäà â îçåðå ôîðåëü
î÷åíü ÷èñòàÿ, è çäåñü ïîëíî îçёðíîé, ðàäóæíîé è ðó÷åé- íåïîäàëёêó
íîé ôîðåëè. Ïðàâäà, ê áåðåãó îíà ïðèïëûâàåò òîëüêî â íåâîëÿ
òёïëûå äíè. Íî ëîâèòü ðûáó çäåñü ñòðîãî çàïðåùåíî!
 çäåøíèõ ëåñàõ òàêæå ìíîãî óäèâèòåëüíîãî: çäåñü
âîäÿòñÿ íåñêîëüêî äåñÿòêîâ âèäîâ óíèêàëüíûõ æèâîòíûõ, çàíåñёííûõ â
Êðàñíóþ êíèãó Óêðàèíû. À íåñêîëüêî ëåò íàçàä íåïîäàëёêó îò îçåðà
îòêðûëè ðåàáèëèòàöèîííûé1 öåíòð, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïîìîùè
áóðûì ìåäâåäÿì, ñïàñёííûì èç íåâîëè. (Èç Èíòåðíåòà).

Íàöèîíàëüíûé ïðèðîäíûé ïàðê «Ñèíåâèð»


Ðàññìîòðèòå ôîòîèëëþñòðàöèè. Òàê ëè âû ïðåäñòàâëÿëè ñåáå ýòîò óãîëîê ïðè-
ðîäû? Âûðàçèòå ñâîё îòíîøåíèå ê îïèñûâàåìîìó â òåêñòå è óâèäåííîìó íà
ôîòî.
Îáúÿñíèòå ïðàâîïèñàíèå ïðåôèêñîâ è ñóôôèêñîâ â âûäåëåííûõ ãëàãîëàõ.

Наиболее трудным является определение суффиксов у глаголов с корнем


-вед-. Глаголы исповедовать, проповедовать, заведовать пишутся с суффиксом
-ова-. А глаголы разведывать, отведывать, проведывать, выведывать –
с суффиксом -ыва-.

206. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ðå÷åâîé òåìå.


Á. Работа в парах. Çàäàéòå äðóã äðóãó âîïðîñû ïî ÿçûêîâîé òåìå.

207. Ñïèøèòå ïîñëîâèöû, âñòàâëÿÿ ïðîïóùåííûå áóêâû.


1. Íå òà õîçÿéêà, êîòîðàÿ ðàçãîâàð..âàåò, à òà, êîòîðàÿ ùè íàâàð..âàåò.
2. Âðàã õîòåë ïèð..âàòü, à ïðèøëîñü ãîð..âàòü. 3. Êòî íå óìååò âûïîëíÿòü,
íå äîëæåí ïðèêàç..âàòü. 4. Âñÿêèé òðóñ ëþáèò î õðàáðîñòè áåñåä..âàòü.
5. Íîâûõ äðóçåé íàæ..âàé, à ñòàðûõ íå òåðÿé. 6. Åñëè óìååøü ðà..âîäèòü
îãîíü, òî ðà..òîïèøü è ñíåã. 7. Ìàñëîì êàøè íå è..ïîðòèøü. 8. Ìàëàÿ
èñêðà âåëèêèå âåùè ..æèãàåò. 9. Ëó÷øå ññîðû è..áåãàòü, ÷åì åё ïð..êðà-
1
Ðåàáèëèòàöèÿ – óñòðàíåíèå ïîñëåäñòâèé, âûçâàííûõ áîëåçíüþ, òðàâìîé.
71
ùàòü. 10. Íå ïð..âûêàé ê íåæíîñòè, ïð..âûêàé ïð..îäîëåâàòü òðóäíîñòè.
11. Äðóã ëåã÷å òåðÿåòñÿ, ÷åì ïð..îáðåòàåòñÿ.

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîìàòåðèàë «Ñàìûå êðàñèâûå ìå-


ñòà Óêðàèíû». ×òî èç óâèäåííîãî âàì çíàêîìî, ÷òî ïîêàçàëîñü ñàìûì íåâåðîÿò-
íûì? Ñîñòàâüòå ñâÿçíûé îòâåò èç íåñêîëüêèõ ïðåäëîæåíèé, èñïîëüçóÿ ãëàãîëû ñ
èçó÷åííûìè ïðåôèêñàìè è ñóôôèêñàìè.

Íàðå÷èå: çíà÷åíèå, âîïðîñû, ðîëü â ïðåäëîæåíèè

Тема речевого общения: «Богатство языка».

208. Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç ñòèõîòâîðåíèÿ. Î ÷ёì â íёì ãîâîðèòñÿ?


Ñëîâî «âûñîêî» ïðîèçíåñè –
È ïðåäñòàâèøü ñðàçó íåáà ñèíü.
Òû ñêàæè: «Êðóãîì áåëûì-áåëî» –
È óâèäèøü çèìíåå ñåëî.
Ñ áåëûõ êðûø ñâèñàåò áåëûé ñíåã,
Íå âèäàòü ïîä áåëûì ñíåãîì ðåê.
Âñïîìíèòñÿ íàðå÷èå «ñâåòëî» –
È óâèäèøü: ñîëíûøêî âçîøëî.
Åñëè ñêàæåøü ñëîâî òû «òåìíî»,
Ñðàçó âå÷åð ïîãëÿäèò â îêíî.
Åñëè ñêàæåøü «àðîìàòíî» òû,
Ñðàçó âñïîìíèøü ëàíäûøà öâåòû.
(Ý. Êóêëèíà)
Èñïîëüçóÿ çíàíèÿ, ïîëó÷åííûå íà óðîêàõ óêðàèíñêîãî ÿçûêà, óêàæèòå, íà
êàêèå âîïðîñû îòâå÷àþò ñëîâà, çàêëþ÷ёííûå â êàâû÷êè, êàêîé ÷àñòüþ ðå÷è
ÿâëÿþòñÿ. Â ðóññêîì ÿçûêå ýòî ñëîâî, âûäåëåííîå â òåêñòå.
Íà êàêîé îñîáåííîñòè ñëîâ â êàâû÷êàõ àêöåíòèðóåò âíèìàíèå àâòîð? Êàêèå
÷óâñòâà îíè âûçûâàþò?
Âûó÷èòå îòðûâîê íàèçóñòü.

Íàðå÷èå (óêð. ïðèñëiâíèê) – íåèçìåíÿåìàÿ ÷àñòü ðå÷è, êîòîðàÿ îáîçíà-


÷àåò ïðèçíàê äåéñòâèÿ, ïðèçíàê äðóãîãî ïðèçíàêà, ðåæå ïðèçíàê ïðåäìåòà
è îòâå÷àåò íà âîïðîñû ã ä å ? ê î ã ä à ? ê ó ä à ? î ò ê ó ä à ? ï î ÷ å ì ó ?
ê à ê ?: åõàë (ê à ê ?) äîëãî (ïðèçíàê äåéñòâèÿ), (í à ñ ê î ë ü ê î ?) î÷åíü
ñëàäêèé (ïðèçíàê ïðèçíàêà), äâèæåíèå (ê ó ä à ?) âïåðёä (ïðèçíàê ïðåä-
ìåòà).

209. Çàäàíèå íà âûáîð. Âûïèøèòå ñëîâîñî÷åòàíèÿ, â êîòîðûõ íàðå÷èÿ îáî-


çíà÷àþò: À) ïðèçíàê äåéñòâèÿ; Á) ïðèçíàê äðóãîãî ïðèçíàêà; Â) ïðèçíàê ïðåä-
ìåòà.
Êîôå ïî-òóðåöêè, ñëèøêîì êàïðèçíûé, ÿéöà âñìÿòêó, ìíîãî ÷èòàòü,
ñìîòðåòü âäàëü, î÷åíü ñòðîãî.
Çàäàíèå äëÿ âñåõ. Ñîñòàâüòå ñ âûïèñàííûìè ñëîâîñî÷åòàíèÿìè ïðåäëîæåíèÿ.

72
210. Çàïîìíèòå!  ïðåäëîæåíèè íàðå÷èå ÷àùå âñåãî áûâàåò îáñòîÿòåëüñòâîì:
Óñòàâøèé ìàëü÷èê óñíóë (ê à ê?) êðåïêî. Ðåæå – îïðåäåëåíèåì, ïîäëåæàùèì èëè
ñêàçóåìûì: Ìàìà ñâàðèëà ÿéöî (ê à êî å?) âñìÿòêó
ó. Íàñòóïèëî çàâòðà. Íà óëèöå
õîëîäíî.
Ñïèøèòå, âñòàâëÿÿ ïðîïóùåííûå áóêâû è ðàñêðûâàÿ ñêîáêè.
1. Â êîìíàòå ïð..õëàäíî. 2. Â íàøåé êâ..ðòèðå óþòíî. 3. Ãðóñ(?)íî
ðà(ñ,ññ)òàâàòüñÿ ñ äðóçüÿìè. 4. Ìåäëåííî ïðîø..ë ïîñëåäíèé òðîëëåéáóñ.
5. Òèõî â ìîðîçí..ì âîçäóõå. 6. Îäíîìó â äîìå ñêó÷(?)íî. 7. Êòî(òî) îñòî-
ðîæíî ïîñòó÷àë â äâåðü. 8. Ïîçàâ÷åðà çàá..ëåëà ìîÿ ïîäðóãà. 9. Äåâî÷ê..
ñîâåñ(?)íî çà ñâîё (íå)âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê ïîäðóã.. . 10. Ó÷èòåëü
ðà(ñ,ññ)êàçûâàåò èíò..ðåñíî. 11. Åãî âûñòóïëåíèå èíò..ðåñíî. 12. Ìíå íà
çàíÿòèÿõ êðóæêà èíò..ðåñíî.
Êàêîå èç âûäåëåííûõ êóðñèâîì ñëîâ ÿâëÿåòñÿ êðàòêèì ïðèëàãàòåëüíûì?

211. Êàêèå õàðàêòåðèñòèêè ÷åëîâåêà èç ïðàâîé êîëîíêè ñîîòâåòñòâóþò îïèñà-


íèÿì ïîõîäêè, óêàçàííûì â ëåâîé êîëîíêå?

Îïèñàíèå ïîõîäêè Îïèñàíèå ÷åëîâåêà


âðàçâàëêó, ëåíèâî, íåáðåæíî ÷óâñòâóþùèé ñåáÿ ïëîõî
êðàñèâî, ëåãêî, ãðàöèîçíî óâåðåííûé â ñåáå, ïðåçèðàþùèé äðóãèõ
îñòîðîæíî, òèõî, êðàäó÷èñü çàíèìàþùèéñÿ òàíöàìè
ñòðåìèòåëüíî, ÷ёòêî, ëîâêî íåóâåðåííûé â ñåáå, áîÿçëèâûé
òÿæåëî, ìåäëåííî çàíèìàþùèéñÿ ñïîðòîì
Êàêîâà ðîëü íàðå÷èé â îïèñàíèÿõ?

212. Íàéäèòå îøèáêè â óïîòðåáëåíèè íàðå÷èé. Çàïèøèòå èñïðàâëåííûå ïðåä-


ëîæåíèÿ. Ïîä÷åðêíèòå íàðå÷èÿ êàê ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ.
1. Îáðàòíî èäёò äîæäü. 2. (Íå)èäè â øêîëó âïåðёä ìåíÿ. 3. Ðàçðåæü
àïåëüñèí íàïîïîëàì. 4. ß çàéäó ê òåáå äíÿìè. 5. Ìàìà ñèëüíî ðàññòðîè-
ëàñü.
213. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Êàêàÿ âàæíàÿ îñîáåííîñòü íàðå÷èé â íёì îòìå÷à-
åòñÿ?
Ñóùíîñòü1 íàðå÷èÿ êàê ÷àñòè ðå÷è î÷åíü òî÷íî ðàñêðûë âûäàþùèéñÿ
ëèíãâèñò Àëåêñàíäð Ïåøêîâñêèé. Îí îòìå÷àë, ÷òî â íàðå÷èÿõ ïðèçíàêè
ïðåäñòàâëÿþòñÿ íàì íå ñîâñåì òàê, êàê â ïðèëàãà-
òåëüíûõ. Â ïðèëàãàòåëüíûõ îíè ïðèíàäëåæàò ïðåä- ïðåäìåò
ìåòàì, â íàðå÷èè æå – ÷åìó-òî òàêîìó, ÷òî âûñêàçàíî áëåñòÿùå
î ïðåäìåòå. Õîðîøî – ýòî íå çíà÷èò, ÷òî êòî-òî õîðîø, íåîáûêíîâåííî
à ÷òî êòî-òî ÷òî-òî õîðîøî ñäåëàë. Åñëè ìû ñëûøèì
îäîáðèòåëüíûå èëè ïîðèöàòåëüíûå2 âûñêàçûâàíèÿ õîðîøî! ëîâêî! áëåñòÿ-
ùå! òàëàíòëèâî! ãëóïî! íèçêî! è ò. ä., òî ìû ñðàçó ïîíèìàåì, ÷òî ýòî
îòíîñèòñÿ ê ÷üåìó-òî ïîâåäåíèþ, ê êàêèì-òî äåéñòâèÿì, ïîñòóïêàì ëþäåé,
à íå ê ñàìèì ëþäÿì.
Íàðå÷èÿ ïðèäàþò ðå÷è ïîëíîòó è ÿñíîñòü. Ðóññêèé ÿçûê íåîáûêíîâåí-
íî áîãàò íàðå÷èÿìè, êîòîðûå äåëàþò ðå÷ü òî÷íîé, îáðàçíîé, âûðàçèòåëü-
íîé (Èç «Ýíöèêëîïåäèè øêîëüíèêà»).
1
Ñóùíîñòü – ñîäåðæàíèå, ñìûñë, ñóòü ÷åãî-ëèáî.
2
Ïîðèöàòåëüíûé – íåîäîáðèòåëüíûé, îñóæäàþùèé.
73
3
Ñîñòàâüòå âîïðîñû ïî ñîäåðæàíèþ òåêñòà, à òàêæå âîïðîñû, ñîäåðæàùèå âàøå
îòíîøåíèå ê ïðî÷èòàííîìó. Äëÿ òî÷íûõ è âûðàçèòåëüíûõ ôîðìóëèðîâîê èñ-
ïîëüçóéòå íàðå÷èÿ.

214. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ÿçûêîâîé òåìå.


Á. 1. ×òî îáîçíà÷àåò íàðå÷èå? Íà êàêèå âîïðîñû îòâå÷àåò? Ïðèâåäèòå ïðèìå-
ðû. 2. Èçìåíÿåòñÿ ëè íàðå÷èå? 3. Êàêèìè ÷ëåíàìè ïðåäëîæåíèÿ ìîãóò áûòü íà-
ðå÷èÿ? Ïðèâåäèòå ïðèìåðû. 4. Êàêîâà ðîëü íàðå÷èé â òåêñòå?

215. À. Ñîñòàâüòå ñëîâîñî÷åòàíèÿ è çàïèøèòå èõ â äâå êîëîíêè: 1) ñ íàðå÷èÿ-


ìè, â êîòîðûõ óäàðåíèå ïàäàåò íà ïåðâûé ñëîã; 2) ñ íàðå÷èÿìè, â êîòîðûõ óäàðå-
íèå ïàäàåò íà âòîðîé ñëîã.
Íàãîëî (îñòðè÷ü), íàâåê (çàïîìíèòü), íàâåðõ (çàëåçòü), çàäîëãî (äî ðàñ-
ñâåòà), íàäîëãî (ðàññòàòüñÿ), ïîäîëãó (æäàòü), èçðåäêà (ïðèåçæàòü),
íàîòìàøü (óäàðèòü), íà÷åðíî (íàïèñàòü), íàáåëî (ïåðåïèñàòü), èçäàâíà
(èçâåñòíî), èñïîäâîëü (ðàçóçíàòü), íàðî÷íî (ñäåëàòü), íàèñêîñü (ðàçðå-
çàòü), âîâðåìÿ (âåðíóòüñÿ).
Á. Ñïèøèòå, âñòàâëÿÿ ïîäõîäÿùèå ïî ñìûñëó íàðå÷èÿ èç ñïðàâêè. Ïîä÷åðêíè-
òå íàðå÷èÿ êàê ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ.
1. Âñòðå÷à ñ ïèñàòåëåì ïðîøëà … è … . 2. Ó÷åíèê … è … îòâå÷àë íà
âîïðîñû ó÷èòåëÿ. 3. Øêîëüíèêè ïðîâåëè â ìóçåå … âðåìåíè, íî … çàïîì-
íÿò óâèäåííîå. 4. Âûñòóïàÿ … ñ ñîîáùåíèåì, ó÷åíèê … âîëíîâàëñÿ. 5. Íà
óëèöå … è … .
Ñ ï ð à â ê à . Óâåðåííî, ÷ёòêî; âïåðâûå, î÷åíü; ìàëî, íàäîëãî; èíòåðåñíî, ñîäåð-
æàòåëüíî; ñûðî, çÿáêî.
Â. Ëèíãâèñòè÷åñêèé ýêñïåðèìåíò. Âûïèøèòå îòðûâîê èç õóäîæåñòâåííîãî
ïðîèçâåäåíèÿ, â êîòîðîì ñîäåðæèòñÿ ìíîãî íàðå÷èé. Âû÷èñëèòå ïðîöåíòíîå îò-
íîøåíèå êîëè÷åñòâà íàðå÷èé ê îáùåìó êîëè÷åñòâó ñëîâ â ýòîì îòðûâêå. Êàêîé
âûâîä î ÷àñòîòíîñòè óïîòðåáëåíèÿ íàðå÷èé â ðå÷è ìîæíî ñäåëàòü? ×òî õîòåë ïîä-
÷åðêíóòü àâòîð ñ ïîìîùüþ èñïîëüçîâàíèÿ áîëüøîãî êîëè÷åñòâà íàðå÷èé? Îòâåòû
íà ýòè âîïðîñû çàïèøèòå.

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîìàòåðèàë «Óðîêè ðóññêîãî ÿçû-


êà. Íàðå÷èå». Çàïèøèòå ïîñëîâèöû ñ íàðå÷èÿìè, êîòîðûå óïîìèíàþòñÿ â âèäåî.

Áóêâû î, à, ü íà êîíöå íàðå÷èé

Тема речевого общения: «Народные символы».

216. Ïðî÷èòàéòå âûñêàçûâàíèå. Ñîãëàñíû ëè âû ñ àâòîðîì? Îòâåò àðãóìåíòè-


ðóéòå.
Ñëîâî ïðèíàäëåæèò íàïîëîâèíó òîìó, êòî ãîâîðèò, è íàïîëîâèíó òîìó,
êòî ñëóøàåò (Ì. Ìîíòåíü).
Íàéäèòå â ïðåäëîæåíèè íàðå÷èå, ïîñòàâüòå ê íåìó âîïðîñ, óêàæèòå åãî ñèí-
òàêñè÷åñêóþ ðîëü.

74
 íàðå÷èÿõ ñ ïðåôèêñàìè èç- (èñ-), äî-, ñ- íà êîíöå ïèøåòñÿ áóêâà à:
èñïîäòèøêà, äîêðàñíà, ñûçíîâà.
 íàðå÷èÿõ ñ ïðåôèêñàìè â-, íà-, çà- íà êîíöå ïèøåòñÿ áóêâà î: âëå-
ë
âî, íàïðàâî, çàòåìíî.
 îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ êîíå÷íûå ãëàñíûå â íàðå÷èÿõ ñ ýòèìè ïðåôèê-
ñàìè ïèøóòñÿ, êàê ñëûøàòñÿ, è ëåãêî ðàçëè÷àþòñÿ: ñïåðåäè, ñçàäè,
èçäàëè, äîâåðõó, ââåðõó, âäàëè, íàâåðõó, íàðàâíå, íàèçíàíêó è äð.

217. Âñòàâüòå âìåñòî òî÷åê íàðå÷èÿ èç ñïðàâêè è çàïèøèòå ïîëó÷åííûå ïðåä-


ëîæåíèÿ. Îáúÿñíèòå ïðàâîïèñàíèå íàðå÷èé, èñïîëüçóÿ ïðàâèëî.
1. Ñòàâíè áûëè çàêðûòû ... . 2. Íàêàëèòå æåëåçî ... . 3. Íàäî çàòÿíóòü
ðåìåíü ... . 4. Ðóêè íàäî âûòèðàòü ... . 5. Æèâîòíûõ íàäî êîðìèòü ... .
6. Çàáèòü ãâîçäü ... . 7. Íàäî ... âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàòü, à ïîòîì óæå ñïè-
ñûâàòü. 8. Êîãäà ïåðåõîäèøü óëèöó, òî íàäî ñíà÷àëà ïîñìîòðåòü ... , à
ïîòîì – ... . 9. Ñî÷èíåíèå íàäî íàïèñàòü ñïåðâà ... , à çàòåì ïåðåïèñàòü ... .
Ñ ï ð à â ê à. Íàãëóõ.., íàòóã.., äîêðàñí.., íàñóõ.., äîñûò.., ñíà÷àë.., íàêðåïê..,
íàëåâ.., íà÷åðí.., íàïðàâ.., íà÷èñò.. .

В древности в русском языке краткие прилагательные при изменении по падежам


принимали такие же окончания, как и существительные: с права плеча, на право
о пле-
чо. Затем предлоги слились с этими формами прилагательных, образовав наречия:
справа, направо. В них предлоги стали префиксами, а окончания -о, -а – суффикса-
ми. (Из книги «Занимательно о русском языке»).

218. Çàìåíèòå âûäåëåííûå ñëîâà ñèíîíèìè÷íûìè íàðå÷èÿìè èç ñïðàâêè è çà-


ïèøèòå ïîëó÷åííûå ïðåäëîæåíèÿ. Îáúÿñíèòå ïðàâîïèñàíèå íàðå÷èé.
1. Äîìîé äîáðàëèñü äî íàñòóïëåíèÿ òåìíîòû. 2. Äåíüãè îòäàëè ïîëíî-
ñòüþ. 3. Îïÿòü ïîøёë äîæäü. 4. Ãðàä ñîâåðøåííî óíè÷òîæèë ïîñåâû.
5. Î÷åíü ðåäêî âûãëÿäûâàëî ñîëíöå. 6. Ïðåæäå íàäî âûó÷èòü ïðàâèëî,
à ïîòîì äåëàòü óïðàæíåíèÿ.
Ñ ï ð à â ê à. Ñïîëí.. , çàñâåòë.. , èçðåäê.. , ñíîâ.. , íà÷èñò.. , çàòåì, ñíà÷àë.. .

Íà êîíöå íàðå÷èé ïîñëå øèïÿùèõ ïèøåòñÿ ü: ñïëîøü, ïðî÷ü. Ïîñëå


æ ü ïèøåòñÿ òîëüêî â ñëîâå íàñòåæü.

219. Ïîäóìàéòå, ïî÷åìó â ñëîâàõ äîñóõà è äîñðî÷íî íà êîíöå ïèøóòñÿ ðàçíûå


áóêâû.

220. Çàäàíèå íà âûáîð. À. Ñïèøèòå, ðàñêðûâàÿ ñêîáêè.


Óéòè ïðî÷(?), îòêðûâàåòñÿ íàñòåæ(?), ì÷àòüñÿ âñêà÷(?), ñïëîø(?) óñû-
ïàíî, âûéòè çàìóæ(?), óïàñòü íàâçíè÷(?), óäàðèòü íàîòìàø(?), âûïîëíèòü
òî÷(?)-â-òî÷(?).
Á. Ïåðåâåäèòå ïðåäëîæåíèÿ íà ðóññêèé ÿçûê, ïåðåâîä çàïèøèòå. Îáúÿñíèòå
íàïèñàíèå íàðå÷èé â ðóññêîì è óêðàèíñêîì ÿçûêàõ.
1. Ïîòðіáíî ÷èìäóæ ïîòÿãíóòè íà ñåáå äâåðі, ùîá їõ âіä÷èíèòè. 2. Ñîë-
äàòè ñòîÿëè ïëі÷-î-ïëі÷, ñêëàäàþ÷è ïðèñÿãó íà âіðíіñòü Áàòüêіâùèíі.
3. Ëіâîðó÷ áóâ ìóçåé ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà. 4. Âіä÷èíèëè íàâñòіæ âіêíî,
ùîá ïðîâіòðèòè ïðèìіùåííÿ. 5. Àëüïіíіñòè ìðіÿëè ÷èìñêîðіø äіñòàòèñÿ
âåðøèíè ãîðè.
75
5
Â. Çàìåíèòå âûäåëåííûå ñëîâà íàðå÷èÿìè èç ñïðàâêè. Çàïèøèòå ïîëó÷åííûå
ïðåäëîæåíèÿ, ðàñêðûâàÿ ñêîáêè.
1. Íàäî øèðîêî îòêðûòü äâåðü. 2. Äîðîãà âñÿ áûëà ïîêðûòà ëèñòüÿìè.
3. Ëîøàäü ïóñòèëàñü âî âåñü îïîð. 4. Îò áîëè ðàíåíîìó ñòàëî íåâìîãîòó.
5. Áîåö óïàë ëèöîì êâåðõó. 6. Àëёíå î÷åíü õîòåëîñü ñîçäàòü ñåìüþ.
Ñ ï ð à â ê à. Ñïëîø(?), íàñòåæ(?), íàâçíè÷(?), âñêà÷(?), çàìóæ(?), íåâòåð-
ïёæ (?).

221. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. ×òî èíòåðåñíîãî âû ïî÷åðïíóëè?


ÃÎËÓÁÜ
Ãîëóáü ñ åù.. íåçàïàìÿòíûõ âðåìёí ñëóæèò ýìáëåìîþ1 ÷èñòîòû, êðîòî-
2
ñòè è ëþáâè.
Ëþáîâü ãîëóáÿ ê ãîëóáêå è îáùàÿ èõ íåæíîñòü ê íåîïðîâåðæèìûé
äåòÿì èçäàâí.. ïðèçíàíû âñåìè è çàñâèäåòåëüñòâî- î÷åðòàíèå
âàíû â ïåñíÿõ è ïîãîâîðêàõ: àâòîðèòåò óáåäèòåëü- íðàâñòâåííûé
íûé è íåîïðîâåðæèìûé. áëàãîïðèÿòíûé
Ñëîâà ëàñêè è ñîæàëåíèÿ, ãîëóá÷èê è ãîëóáóø-
êà, ñïëîø(?) ñëûøíû â ðå÷àõ ïðîñòîãî íàðîäà. Õîòÿò ëè ñêàçàòü, êàê
ëàäíî, õîðîø.. æèâёò ìóæ ñ æåíîé, êàê ñîãëàñíû áðàò ñ ñåñòðîé, íåïðå-
ìåííî ñêàæóò: «Îíè æèâóò, êàê ãîëóáü ñ ãîëóáêîé».
Æåëàÿ âûðàçèòü ÷üё-íèáóäü ïðîñòîäóøèå èëè äîáðîòó, ñíîâ(?) ãîâî-
ðÿò: «Ó íåãî ãîëóáèíàÿ äóøà». Ñîñòðàäàÿ ÷óæîé áåäå, âñÿêàÿ ñåëÿíêà
ãîðÿ÷.. ñêàæåò: «Îõ, ìîÿ ãîëóáóøêà, íàòåðïåëàñü îíà ãîðÿ».
 äâèæåíèÿõ ãîëóáÿ íåò íè÷åãî ïîðûâèñòîãî, ðåçêîãî: âñё òàê çàïðîñò..,
êðîòêî, ñïîêîéíî, ãðàöèîçíî. Íàðîä ãëóáîêî ÷óâñòâóåò íðàâñòâåííûå
êà÷åñòâà ãîëóáåé è âñё êðåï÷.. ïèòàåò ê íèì îñîáåííóþ ëþáîâü.
Ãîëóáåé, áåç ñîìíåíèÿ, ïåðåðîäèâøèõñÿ èç äèêèõ, ìíîãèå äîìîõîçÿåâà
êîðìÿò õëåáíûìè çёðíàìè, ñòàâÿò èì ïîëêè äëÿ ãíёçä, è âñÿêèé õîçÿèí
ñ÷èòàåò áëàãîïðèÿòíûì çíàêîì, åñëè ãîëóáè õîðîøî âåäóòñÿ ó íåãî íà
äâîðå, áëèæ.. ê äîìó. (Ïî Ñ. Àêñàêîâó).
Íàéäèòå â òåêñòå è çà÷èòàéòå ïîãîâîðêè, â êîòîðûõ îòîáðàçèëàñü íàðîäíàÿ
ëþáîâü ê ãîëóáþ.
Работа в группах. Ñîñòàâüòå âîïðîñû ïî ñîäåðæàíèþ òåêñòà è çàäàéòå èõ
ó÷àñòíèêàì äðóãèõ ãðóïï. Äàéòå îòâåòû íà èõ âîïðîñû.
Îáúÿñíèòå ïðàâîïèñàíèå âûäåëåííûõ íàðå÷èé.

222. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ÿçûêîâîé òåìå.


Á. 1. Êîãäà íà êîíöå íàðå÷èé ïèøåòñÿ áóêâà à, à êîãäà – áóêâà î? 2. ×òî âû
óçíàëè î íàïèñàíèè ü íà êîíöå íàðå÷èé ïîñëå øèïÿùèõ?

223. À. Çàïèøèòå ïîñëîâèöû, çàïîëíÿÿ ïðîïóñêè ñëîâàìè èç ñïðàâêè. Ñäå-


ëàéòå ìîðôîëîãè÷åñêèé ðàçáîð îäíîãî èç âñòàâëåííûõ íàðå÷èé.
1. Ìàòóøêà-ðîæü êîðìèò âñåõ … . 2. Ïîäè … , åñëè íåïðàâäó ñëó-
øàòü ... . 3. Íà ðàáîòó – õîòü ïëà÷ü, à ñ ðàáîòû – … . 4. … âûéòè íå
íàïàñòü, êàáû çàìóæåì íå ïðîïàñòü. 5. Çåìëþ … íå ïàøóò.
Ñ ï ð à â ê à. Ñïëîø(?), çàìóæ(?), íåâìî÷(?), âñêà÷(?), ïðî÷(?), âñêà÷(?).

1
Ýìáëåìà – óñëîâíîå èçîáðàæåíèå êàêîãî-ëèáî ïîíÿòèÿ.
2
Êðîòîñòü – íåçëîáèâîñòü, ïîêîðíîñòü.
76
Á. Ïîäáåðèòå ê äàííûì ñëîâàì è çàïèøèòå îäíîêîðåííûå íàðå÷èÿ ñ çàäàííû-
ìè ïðèñòàâêàìè è ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ñóôôèêñàìè -î, -à, ñòàâÿ â íèõ óäàðåíèå.
Ñîñòàâüòå è çàïèøèòå ñ ëþáûìè äâóìÿ íàðå÷èÿìè ïðåäëîæåíèÿ ñ ïðè÷àñòíûìè
îáîðîòàìè.
1. Äî- + áåëûé, êðàñíûé, ïîçäíèé, ïîëíûé, ñèíèé, ÷ёðíûé, ÷èñòûé.
2. Èç- + äàâíèé, äàëёêèé, ðåäêèé. 3. Ñ- + ãîðÿ÷èé, ëåâûé, ïðàâûé,
íîâûé.
Â. Íàéäèòå è ïèñüìåííî êðàòêî èçëîæèòå èñòîðèþ âîçíèêíîâåíèÿ ôðàçåîëî-
ãèçìà ãîëóáü ìèðà. Ïîä÷åðêíèòå â òåêñòå íàðå÷èÿ è ïîÿñíèòå èõ ïðàâîïèñàíèå.

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîðÿä «Óêðàїíà – öå òè. Âіäåî íà


ïіñíþ Òіíè Êàðîëü». Íà ðóññêîì ÿçûêå ðàññêàæèòå, êàêèå ãîñóäàðñòâåííûå è íà-
ðîäíûå óêðàèíñêèå ñèìâîëû â íёì ïðåäñòàâëåíû.

Ïðåäëîãè îáðàçà äåéñòâèÿ, ïðè÷èíû, öåëè. Íàïèñàíèå


ïðåäëîãîâ ÷åðåç äåôèñ. Çíà÷åíèå è óïîòðåáëåíèå
ñîþçîâ îäíàêî, çàòî, êàê, áóäòî, ñëîâíî

Тема речевого общения: «Картины природы в творчестве


писателей».

224. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Êàêèå ÿçûêîâûå ñðåäñòâà ïîìîãëè ñîçäàòü òàêóþ ÿð-
êóþ è ýìîöèîíàëüíóþ êàðòèíó ïðèðîäû?
Çíàåòå ëè âû óêðàèíñêóþ íî÷ü? Î, âû íå çíàåòå óêðàèíñêîé íî÷è!
Âñìîòðèòåñü â íåё. Ñ ñåðåäèíû íåáà ãëÿäèò ìåñÿö. Íåîáúÿòíûé íåáåñíûé
ñâîä ðàçäàëñÿ, ðàçäâèíóëñÿ åùё
íåîáúÿòíåå. Ãîðèò è äûøèò îí.
Çåìëÿ âñÿ â ñåðåáðÿíîì ñâåòå; è
÷óäíûé âîçäóõ è ïðîõëàäíî
äóøåí, è ïîëîí íåãè, è äâèæåò
îêåàí áëàãîóõàíèé. Áîæåñòâåííàÿ
íî÷ü! Î÷àðîâàòåëüíàÿ íî÷ü!
Íåäâèæíî, âäîõíîâåííî ñòàëè
ëåñà, ïîëíûå ìðàêà, è êèíóëè
îãðîìíóþ òåíü îò ñåáÿ. Òèõè è
ïîêîéíû ýòè ïðóäû; õîëîä è ìðàê
âîä èõ óãðþìî çàêëþ÷ёí â òёìíî-
çåëёíûå ñòåíû ñàäîâ. Äåâñòâåííûå
÷àùè ÷åðёìóõ è ÷åðåøåí ïóãëèâî
ïðîòÿíóëè ñâîè êîðíè â êëþ÷åâîé
Þ. Ïàöàí. Âå÷åðà íà õóòîðå áëèç
õîëîä è èçðåäêà ëåïå÷óò ëèñòüÿ- Äèêàíüêè (2013)
ìè, áóäòî ñåðäÿñü è íåãîäóÿ, êîãäà
ïðåêðàñíûé âåòðåíèê – íî÷íîé âåòåð, ïîäêðàâøèñü ìãíîâåííî, öåëóåò èõ.
Âåñü ëàíäøàôò ñïèò… (Í. Ãîãîëü).
Èñïîëüçóÿ çíàíèÿ, ïîëó÷åííûå íà óðîêàõ óêðàèíñêîãî ÿçûêà, íàçîâèòå ïðåä-
ëîãè è ñîþçû, ñîäåðæàùèåñÿ â òåêñòå.
Êàêóþ ðîëü â ïðåäëîæåíèè âûïîëíÿåò âûäåëåííûé ñîþç?

77
7
Ðàññìîòðèòå ðåïðîäóêöèþ êàðòèíû Þ. Ïàöàíà «Âå÷åðà íà
õóòîðå áëèç Äèêàíüêè» (ñ. 77). Êàê âû ñ÷èòàåòå, óäàëîñü
íåîáúÿòíûé
ëè õóäîæíèêó îòîáðàçèòü ïðåëåñòü óêðàèíñêîé íî÷è? ñåðåáðÿíûé
ëàíäøàôò
225. Îçíàêîìüòåñü ñ òàáëèöåé. ×òî íîâîãî î ïðåäëîãàõ âû
óçíàëè?
Çíà÷åíèÿ ïðåäëîãîâ

Çíà÷åíèå Ïðåäëîãè Ïðèìåðû


Ïðè÷èíà ñ, îò, èç, èç-çà, äðîæàòü ñ ïåðåïóãó, ïðûãàòü îò ðàäî-
(ï î ê à ê î é ïî, áëàãîäàðÿ ñòè, óéòè èç ïðèíöèïà, îïîçäàòü èç-çà
ï ðè ÷ è íå? äîæäÿ, íåîñòîðîæíîñòü ïî ëåãêîìûñ-
çà÷åì? ëèþ, äîáèòüñÿ áëàãîäàðÿ òðóäó
ï î ÷ å ì ó ?)

Öåëü äëÿ, ðàäè, ê, â ïàïêà äëÿ áóìàã, ðàáîòàòü ðàäè óñïå-


(ñ ê à ê î é ö å ë ü þ ? õà, ïîäãîòîâèòü ê ïðàçäíèêó, ñêàçàòü
ä ë ÿ ÷ å ã î ?) â øóòêó

Îáðàç äåéñòâèÿ ñ, áåç, â, ïî, îò, ðàáîòàòü ñ óâëå÷åíèåì, æèòü áåç


(ê à ê ? ê à ê è ì ñêâîçü ñòðàõà, âñòàòü â ïîëíûé ðîñò, ãîâî-
î á ð à ç î ì ?) ðèòü ïî äóøàì, ñìåÿòüñÿ îò äóøè,
ïðîéòè ñêâîçü ñòåíó

226. Çàäàíèå íà âûáîð. Ïðî÷èòàéòå. Ðàñêðûâàÿ ñêîáêè, âûïèøèòå ñëîâîñî÷å-


òàíèÿ ñ ïðåäëîãàìè ñî çíà÷åíèåì: À) ïðè÷èíû; Á) öåëè; Â) îáðàçà äåéñòâèÿ.
Ïðîïóñòèòü èç(çà)áîëåçíè, ïëàêàòü (îò)ñ÷àñòüÿ, ïðèãîòîâèòü (äëÿ)ëå÷å-
íèÿ, ïîëåçíûé (äëÿ)ïðàêòèêè, ïðîéòè (ñêâîçü)òóìàí, âçäîõíóòü (ñ)îáëåã÷å-
íèåì; æèòü (ðàäè)äåòåé, (áëàãîäàðÿ)õîðîøåé ïîäãîòîâêå, (áåç, áåçî)âñÿêèõ
óñèëèé, (ïî)âèíå ó÷åíèêà.

227. Ó÷òèòå! Ïðåäëîãè èç-çà, èç-ïîä, ïî-íàä, ïî-çà ïèøóòñÿ ÷åðåç äåôèñ. Íà-
ïðèìåð, èç-çà óãëà, èç-ïîä Æèòîìèðà, ïî-íàä Äíåïðîì, ïî-çà ãîðîé.
Ñïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ, ðàñêðûâàÿ ñêîáêè, ïîä÷åðêíèòå ïðåäëîãè, îïðåäåëèòå
èõ çíà÷åíèå.
1. Èç(çà) òó÷ âûãëÿíóëî áëåäíîå ñîëíöå. 2. Ïî(çà) õîëìàìè â íåáî óïè-
ðàëñÿ ìîùíûé ãîðíûé õðåáåò. 3. Òîíåíüêèé ðó÷åёê íàñòîé÷èâî ïðîáèâàë-
ñÿ èç(ïîä) ñêàëû. 4. Íàøè ðîäñòâåííèêè ïðèåõàëè èç(ïîä) ×åðíîâöîâ.
5. Ïî(íàä) óòðåííåé ñòåïüþ ðàññòèëàëñÿ ãóñòîé òóìàí. 6. Ôóòáîëüíûé
ìàò÷ íå ñîñòîÿëñÿ èç(çà) ïðîëèâíîãî äîæäÿ.

228. Çàïîìíèòå! Ñðåäè ñîþçîâ âûäåëÿþòñÿ ñîþçû äëÿ ñðàâíåíèÿ (êàê, áóäòî,
ñëîâíî) è äëÿ ïðîòèâîïîñòàâëåíèÿ (îäíàêî, çàòî, íî). Íà ïèñüìå ïåðåä íèìè ñòà-
âèòñÿ çàïÿòàÿ.
Çàäàíèå íà âûáîð. Âûïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ: À) ñ ñîþçàìè äëÿ ñðàâíåíèÿ;
Á) ñ ñîþçàìè äëÿ ïðîòèâîïîñòàâëåíèÿ. Ðàññòàâüòå íåäîñòàþùèå çíàêè ïðåïèíà-
íèÿ, ïîä÷åðêíèòå ñîþçû.
1. Îí òàê òîïàåò áóäòî ìåäâåäü ÷åðåç çàðîñëè äåðåâüåâ ïðîáèðàåòñÿ.
2. Äåâî÷êà îãëÿíóëàñü è óâèäåëà ñîáàêó îäíàêî íå èñïóãàëàñü åё. 3. Îíà
ñåé÷àñ òàê õîðîøî ïîёò êàê íå ïåëà íèãäå è íèêîãäà. 4. Áûëî ðàííåå óòðî
íî ñîëíöå óæå ñèëüíî ïðèãðåâàëî. 5. Çàëåäåíåâøåå îçåðî ñâåðêàåò ñëîâíî

78
ïîêðûòîå ÷èñòûì ñåðåáðîì. 6. Ìîÿ ñåñòðà íå î÷åíü õîðîøî ïîёò çàòî ïðå-
êðàñíî ðèñóåò.

229. Ó÷òèòå! Ñëåäóåò ðàçëè÷àòü ñîþç çàòî è ñî÷åòàíèå «ïðåäëîã çà + ìåñòî-


èìåíèå òî». Ñðàâíèòå:  ëåñó ñûðî è õîëîäíî, çàòî ìíîãî ãðèáîâ. – Ó÷èòåëÿ ëþ-
áèëè çà òî, ÷òî îí áûë ïðîñò è îáùèòåëåí.
Ñïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ, âñòàâëÿÿ, ãäå íåîáõîäèìî ïî ñìûñëó, ñîþç çàòî èëè
ñî÷åòàíèå «ïðåäëîã çà + ìåñòîèìåíèå òî». Ðàññòàâüòå íåäîñòàþùèå çíàêè ïðåïè-
íàíèÿ.
1. Ëåòî áûëî äîæäëèâîå ... òёïëîå. 2. Ñïàñèáî ... ñìñ-ñîîáùåíèå!
3. Ìàë ... ñèëёí. 4. Äåâî÷êà ñïðÿòàëàñü ... äåðåâî. 5. Íå ... âîëêà áüþò ÷òî
ñåð, à ... ÷òî îâöó ñúåë. 6. Íàñòóïàåò æàðà, óòðåííèå ãîëîñà ñìîëêàþò ...
îæèâàåò ìèð íàñåêîìûõ. 7. Íåçíàêîìåö áûë íåâûñîê ðîñòîì ... êðåïîê.
8. Þíîøà ïîëó÷èë íàãðàäó ... ÷òî ïîìîã ïîòóøèòü ïîæàð.

230. Ïåðåâåäèòå òåêñò íà ðóññêèé ÿçûê, ïåðåâîä çàïèøèòå. Ïîä÷åðêíèòå ïðåä-


ëîãè è ñîþçû. Îïðåäåëèòå çíà÷åíèÿ ïðåäëîãîâ è ñîþçîâ.
Іç-çà ëіñîñìóãè âèïîâçàëà âàæêà ãðèâàñòà õìàðà, ùî áóëà ñõîæà íà
âàéëóâàòîãî âåäìåäÿ. Îñü âîíà, ðîç÷åïіðèâøè ëàïó, çãðåáëà ëåãåíüêó õìà-
ðèíó і ïðîêîâòíóëà її, à ïîòіì ïîòÿãëàñÿ äî ñîíöÿ. Óæå é ñîíöå, ìîâ ñêèá-
êà ÷åðâîíîãî êàâóíà, çíèêëî â îáâàæíіëîìó ñèíþâàòîìó ÷åðåâі. (Â. Áëèç-
íåö).

231. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ÿçûêîâîé òåìå.


Á. Работа в группах. Ðàññêàæèòå îá óïîòðåáëåíèè èçó÷åííûõ íà óðîêå:
ïðåäëîãîâ (1 ãðóïïà); ñîþçîâ (2 ãðóïïà).

232. À. Ñ ïîìîùüþ óêàçàííûõ â ñêîáêàõ ñîþçîâ ñîñòàâüòå èç äâóõ ïðîñòûõ


ïðåäëîæåíèé ñëîæíîå è çàïèøèòå. Ïîñòàâüòå çíàêè ïðåïèíàíèÿ.
1. Ìàëü÷èê èìåë î÷åíü íåïðîñòîé õàðàêòåð. Îí áûë î÷åíü óìíûì
(çàòî). 2. Ãåðîé ôèëüìà çàäóì÷èâî íàáëþäàë. Ìîòûëüêè ïîðõàþò íàä
ëóãîâûìè öâåòàìè (êàê). 3. Åё ïîõîäêà áûëà ïëàâíîé è ãðàöèîçíîé. Îíà
íå øëà, à ïëûëà ïî ïàðêåòó (áóäòî). 4. Êàòÿ íå õîòåëà ïîêóïàòü ýòó êíè-
ãó. Àíÿ åё óãîâîðèëà (îäíàêî).
Á. Èñïðàâüòå è çàïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ, çàìåíèâ íåïðàâèëüíûå ñî÷åòàíèÿ ñ
ïðåäëîãàìè ïðàâèëüíûìè. Óêàæèòå â ñêîáêàõ çíà÷åíèå ïðåäëîãîâ.
1. Áëàãîäàðÿ ïîæàðó êîìáèíàò ïîíёñ áîëüøèå óáûòêè. 2. Íåëüçÿ äîïó-
ñêàòü ïðîïóñêè çàíÿòèé ÷åðåç íåóâàæèòåëüíûå ïðè÷èíû. 3. Ó÷åíèêè
ïîëó÷èëè îòâåòû ïî èíòåðåñóþùèå èõ âîïðîñû. 4. Èç-çà ó÷èòåëÿ ÿ ïîáå-
äèë â òóðíèðå ÿçûêîâåäîâ. 5. Àíòîí ïðèáåæàë ñî øêîëû è ñðàçó ïðèíÿëñÿ
âûïîëíÿòü äîìàøíåå çàäàíèå.
Â. Ñîñòàâüòå è çàïèøèòå øåñòü ïðåäëîæåíèé ñ èçó÷åííûìè ïðåäëîãàìè è ñî-
þçàìè.

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîìàòåðèàë «À. Ñ. Ïóøêèí “Çèì-


íåå óòðî”». Íàïèøèòå íåáîëüøîå ñî÷èíåíèå (øåñòü-ñåìü ïðåäëîæåíèé) íà òåìó
«Çèìíÿÿ ïðèðîäà â ñòèõîòâîðåíèè À. Ñ. Ïóøêèíà “Çèìíåå óòðî”». Ïîä÷åðêíèòå
ïðåäëîãè è ñîþçû, óêàæèòå â ñêîáêàõ èõ çíà÷åíèÿ.

79
9
×àñòèöû. Íàïèñàíèå ÷àñòèö. Ìåæäîìåòèÿ îöåíî÷íîãî
õàðàêòåðà. Ìåæäîìåòèÿ, ïåðåäàþùèå âîëåèçúÿâëåíèå
ãîâîðÿùåãî

Тема речевого общения: «Режим дня».

233. Ïðî÷èòàéòå ñòèõîòâîðåíèå.


Áûëè æå ÷àñòèöû – Áûëè æå!
Áû, ëè, æå! Îò ÷àñòèö ñîâñåì óñíó!
Íó è ìàñòåðèöû – Äà íó?
(Í. Ìåëüíèê)

Èñïîëüçóÿ çíàíèÿ, ïîëó÷åííûå íà óðîêàõ óêðàèíñêîãî ÿçûêà, íàçîâèòå ÷àñòè-


öû, èñïîëüçîâàííûå â òåêñòå. Îêàçûâàþò ëè îíè ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà
ñîäåðæàíèå ïðåäëîæåíèé?

234. Çàïîìíèòå! ×àñòèöû áû (á), ëè (ëü), æå (æ) ïèøóòñÿ ñî ñëîâàìè ðàçäåëü-


íî: èçó÷àë áû, âñåãäà ëè, íàäî æå.
×àñòèöû -òî, -ëèáî, -íèáóäü, êîå- (êîé-), -òàêè, -êà ïèøóòñÿ ÷åðåç äåôèñ: äàé-
êà, ÷òî-òî, âñё-òàêè.
×àñòèöà òàêè ïèøåòñÿ ðàçäåëüíî, åñëè ïåðåä íåé ñòîèò ÷àñòèöà æ (æå) èëè
ñóùåñòâèòåëüíîå, ïðèëàãàòåëüíîå, ìåñòîèìåíèå: âñё æ òàêè, ÿ òàêè çíàþ.
Âûïèøèòå òîëüêî òå ïðåäëîæåíèÿ, â êîòîðûõ ñîäåðæàòñÿ ÷àñòèöû, óñòíî
îáúÿñíèòå èõ ïðàâîïèñàíèå.
1. Ãäå æå ýòî âèäàíî? 2. Ìû òîæå ïîéäёì â ïîõîä. 3. ×òîáû ìíîãî
çíàòü, íóæíî ó÷èòüñÿ. 4. ×òî áû ýòî çíà÷èëî? 5. È âñё æå òû íåïðàâèëüíî
ïîñòóïèë. 6. Ìû õîäèì â øêîëó, ÷òîáû ïîëó÷àòü çíàíèÿ. 7. Ìíîãî ëè ó
âàñ ðàáîòû? 8. Îíà âñё æ òàêè ïðåêðàñíà. 9. Äàëåêî ëè åùё äî ãîðîäà?
10. Êàðòèíà òîæå èíòåðåñíàÿ.

235. Ó÷òèòå! Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîíÿòü, êàê ïèñàòü ÷àñòèöû áû, æå, ìîæíî ïî-
ïðîáîâàòü óäàëèòü èõ èç ïðåäëîæåíèé: åñëè ýòî âîçìîæíî, òî ÷àñòèöû ïèøóòñÿ
ðàçäåëüíî, à åñëè íåò – òî ñëèòíî: ÷òî áû òû íè äåëàë (÷àñòèöó ìîæíî óäàëèòü),
äëÿ òîãî ÷òîáû (÷àñòèöó íåëüçÿ óäàëèòü), òî æå, ÷òî â÷åðà (÷àñòèöó ìîæíî óäà-
ëèòü), è òû òîæå (÷àñòèöó íåëüçÿ óäàëèòü).
Ñïèøèòå, ðàñêðûâàÿ ñêîáêè. Îáúÿñíèòå íàïèñàíèå ÷àñòèö.
Îïÿòü(òàêè); ïðèøёë(òàêè); âüþãà(òàêè) ðàçûãðàëàñü; îí(òàêè) íàñòî-
ÿë íà ñâîёì; ÷òî(áû) òàêîå ñäåëàòü; ýòî òî(æå) íàäî ñäåëàòü; îí âñё òîò(æå);
òî(æå), ÷òî è â ïðîøëîì ãîäó; ÷òî(áû) õîðîøî ó÷èòüñÿ.

236. Ïðî÷èòàéòå ñòèõîòâîðåíèå. Ñðàçó ëè ïîíÿòåí åãî ñìûñë? Ïî÷åìó? Íàéäèòå â


ñòèõîòâîðåíèè ÷àñòèöû. Îáúÿñíèòå èõ íàïèñàíèå.
Ãäå-òî êòî-òî è êîãäà-òî, Ëèáî ýòîò, ëèáî íåêòî,
Äàëåêî ëè, áëèçêî ëü øёë, Êòî-ëèáî òàì âñё æå áûë.
×òî-òî, íå÷òî ïî÷åìó-òî, Òåì íå ìåíåå çà÷åì-òî
Ìíîãî, ìàëî ëè íàøёë. Êîå-êòî âñё ýòî ñêðûë.
(Í. Êàøïóð)

237. Îáðàòèòå âíèìàíèå!  ðóññêîì ÿçûêå èìåþòñÿ ìåæäîìåòèÿ îöåíî÷íîãî


õàðàêòåðà: î, àõ, ôó, ôè, âîò òå ðàç, êàê áû íå òàê è äð.; à òàêæå ìåæäîìåòèÿ,

8
80
ïåðåäàþùèå âîëåèçúÿâëåíèå ãîâîðÿùåãî (âûðàæàþò ïîáóæäåíèå ê äåéñòâèþ, êî-
ìàíäû, ïðèêàçû): íó, ýé, êàðàóë, êèñ-êèñ, êûø, ìàðø, òïðó, íó-êà, ø-ø, àó, ïðî÷ü,
öûö, òññ, áðûñü è äð.
Çàäàíèå íà âûáîð. Ïðî÷èòàéòå. Âûïîëíèòå çàäàíèå.
1. Àõ, êàê êðàñèâî! 2. Îõ, êàê ïëîõî! 3. Ýõ, ïîéäó ïîòàíöóþ! 4. Ôó,
êàê ãðÿçíî! 5. Êàðàóë, íà ïîìîùü! 6. Ýé, ñàäèñü êî ìíå, äðóæîê! 7. Î, ÿ
ñîâåðøåííî ñïîêîåí. 8. Âîò òå ðàç, ýòó ïåñíþ ÿ íå ñëûøàë. 9. Íó-êà, ïîìî-
ãè ìíå! 10. «Øàãîì ìàðø!» – ïðèêàçàë êîìàíäèð.
À. Âûïèøèòå ìåæäîìåòèÿ îöåíî÷íîãî õàðàêòåðà.
Á. Âûïèøèòå ìåæäîìåòèÿ ñî çíà÷åíèåì âîëåèçúÿâëåíèÿ ãîâîðÿùåãî.
Çàäàíèå äëÿ âñåõ. Ïîïðîáóéòå çàìåíèòü â ïðåäëîæåíèÿõ ìåæäîìåòèÿ äðóãè-
ìè ñëîâàìè. Èçìåíèòñÿ ëè ñìûñë ïðåäëîæåíèé? Âñåãäà ëè ýòî âîçìîæíî?
Ìîæíî ëè ê ìåæäîìåòèÿì çàäàòü âîïðîñ? ßâëÿþòñÿ ëè îíè ÷ëåíàìè ïðåäëî-
æåíèÿ? Êàê ìåæäîìåòèÿ âûäåëÿþòñÿ íà ïèñüìå?

238. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Ïîäáåðèòå çàãîëîâîê. Àêòóàëüíà ëè äëÿ âàñ òåìà?


Ïðåäñòàâèì êàêîé-íèáóäü ðàáî÷èé äåíü. Êàê âñåã-
äà, òåáÿ ðàçáóäèë ìàìèí ãîëîñ: «Ïîðà âñòàâàòü! Â çàòîðìîæåííûé
øêîëó îïîçäàåøü». «Åùё ìèíóòî÷êó ïîëåæó è âñòà- ðàçûñêàòü
íó», – òëååò â çàòîðìîæåííîì ñîçíàíèè ìûñëü. Ñëàä- ðàçáðîñàííûé
êèé ïðîâàë – è òåáÿ óæå òðÿñóò çà ïëå÷î: «Ýé! Ïîä- âñêàêèâàòü
íèìàéñÿ, ïÿòíàäöàòü ìèíóò óæ ïðîøëî!». Îé-îé,
êàêàÿ óæ òåïåðü çàðÿäêà! Ñêîðåå óìûâàòüñÿ, ïîòîì ðàçûñêàòü ðàçáðîñàí-
íóþ ñ âå÷åðà îäåæäó, ïîëîæèòü â ñóìêó òåòðàäè, ó÷åáíèêè, íà õîäó ïðî-
ãëîòèòü çàâòðàê. Ïåðâûé óðîê – ìàòåìàòèêà, êîíòðîëüíàÿ. Ýõ, åùё áû
ìèíóò äåñÿòü. Íåòðóäíî ïðåäñòàâèòü, êàêèì òû âñêàêèâàåøü óæå ïîñëå
çâîíêà â êëàññ, âñё æå îïåðåäèâ ó÷èòåëÿ è åäâà íå ñáèâ åãî ñ íîã. Ôó, åëå
óñïåë…
Ïîäñ÷èòàåì-êà, ñêîëüêî ìèíóò ïîòðåáîâàëîñü, ÷òîáû òû ïðèøёë â
ñåáÿ. Ïëîõî, åñëè òû íå óìååøü ðàçóìíî ðàñïðåäåëèòü âðåìÿ. (Ïî Ë. Ãðè-
áîâîé).
Íàéäèòå â òåêñòå è çà÷èòàéòå ïðåäëîæåíèå, â êîòîðîì âûðàæåíà îñíîâíàÿ
ìûñëü. Ñîãëàñíû ëè âû ñ àâòîðîì? Îòâåò àðãóìåíòèðóéòå.
Работа в группах. Ñîñòàâüòå ðàñïîðÿäîê äíÿ äëÿ ãåðîÿ ðàññêàçà, â êîòîðîì
ðàçóìíî ðàñïðåäåëåíî óòðåííåå âðåìÿ.
Âûïèøèòå èç òåêñòà ÷àñòèöû è ìåæäîìåòèÿ. Ñîñòàâüòå ïðåäëîæåíèÿ ñ ÷àñòè-
öåé è ìåæäîìåòèåì.

239. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ÿçûêîâîé òåìå.


Á. Работа в парах. Ñîñòàâüòå äèàëîã ïî òåìå óðîêà, â õîäå êîòîðîãî îáñóäèòå,
÷òî íîâîãî âû óçíàëè.

240. À. Ñïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ, ðàñêðûâàÿ ñêîáêè.


1. Âàæíî(æå) ñêàçàòü ïðàâäó â ãëàçà. 2. Âñё(òàêè) ÿ â êîðíå íå ñîãëàñåí
ñ åãî ìíåíèåì. 3. Åñëè(áû) ñ ñàìîãî íà÷àëà Äàøà ïîñëóøàëà ðîäèòåëåé, òî
íå ïîïàëà(áû) â ýòó èñòîðèþ. 4. Åäâà(ëè) ó òåáÿ ÷òî(ëèáî) ïîëó÷èòñÿ.
5. Äàé(æå) ìíå õîòü íåìíîãî ïîäóìàòü. 6. Íàïèøè(êà) ýòî ñî÷èíåíèå ñàìî-
ñòîÿòåëüíî. 7. Íå íóæíî âñё äåëàòü êîå(êàê) è êàê(íèáóäü). 8. Ïîäóìàé(êà),
äðóæîê, íàä ñâîèì ïîâåäåíèåì.
81
Á. Ïî èëëþñòðàöèÿì ñîñòàâüòå è çàïèøèòå òðè-÷åòûðå ïðåäëîæåíèÿ ñ ìåæäî-
ìåòèÿìè îöåíî÷íîãî õàðàêòåðà è ìåæäîìåòèÿìè, ïåðåäàþùèìè âîëåèçúÿâëåíèå
ãîâîðÿùåãî. Íå çàáóäüòå ïîñòàâèòü çíàêè ïðåïèíàíèÿ.

1 2 3

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîìàòåðèàë «Êîðèñòü çàðÿäêè


äëÿ äіòåé_Ðàíîê íà êàíàëі UA: Æèòîìèð 10.12.18». Ïî åãî ñîäåðæàíèþ íà ðóñ-
ñêîì ÿçûêå íàïèøèòå ïîõâàëüíîå ñëîâî çàðÿäêå. Èñïîëüçóéòå ÷àñòèöû è ìåæäî-
ìåòèÿ.

Ðàáîòà ñ êíèãîé: ñõåìû, òàáëèöû è èõ òåêñòîâîå


ñîïðîâîæäåíèå

Тема речевого общения: «Отношение к знаниям».

241. Ïðî÷èòàéòå âûñêàçûâàíèÿ. Êàê âû èõ ïîíèìàåòå?


1. Íàäî çíàòü îáî âñёì ïîíåìíîæêó, íî âñё – î íåìíîãîì (Ê. Òèìèðÿ-
çåâ). 2. Èíôîðìàöèÿ â ÷èñòîì âèäå – ýòî íå çíàíèå. Íàñòîÿùèé èñòî÷íèê
çíàíèÿ – ýòî îïûò (À.
( Ýéíøòåéí).
Åñòü ëè ó âàñ îïûò ñîñòàâëåíèÿ òàáëèö è ñõåì? Åñëè äà, òî äëÿ ÷åãî âû ýòî
äåëàëè?

242. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Äëÿ ÷åãî íóæíû òàáëèöû è ñõåìû?


 áîëüøèíñòâå ó÷åáíûõ êíèã ìîæíî óâèäåòü òàáëèöû è ñõåìû. Ñõå-
ìà – ýòî ÷åðòёæ, èçîáðàæàþùèé ñèñòåìó, óñòðîéñòâî ÷åãî-ëèáî èëè âçàè-
ìîîòíîøåíèå ÷àñòåé ÷åãî-ëèáî. Òàáëèöà – ýòî ïåðå÷åíü ñâåäåíèé, öèôðî-
âûõ äàííûõ, ðàñïîëîæåííûõ ïî ãðàôàì â îïðåäåëёííîì
ïîðÿäêå. ÷åðòёæ
Òàáëèöû è ñõåìû ïîçâîëÿþò îñîçíàâàòü, îñìûñëèâàòü, ïåðå÷åíü
ñèñòåìàòèçèðîâàòü çíàíèÿ, äåëàòü âûâîäû ïî èçó÷àåìîìó îáúÿñíÿòü
ìàòåðèàëó, îáúÿñíÿòü, îáîñíîâûâàòü, äîêàçûâàòü. Îíè ñýêîíîìèòü
ýêîíîìÿò âðåìÿ ïðè ïîâòîðåíèè èçó÷åííîãî, ðàçâèâàþò
ëîãè÷åñêîå ìûøëåíèå.
Åñëè âàì íåîáõîäèìî âñïîìíèòü êàêîé-ëèáî ìàòåðèàë, íå îáÿçàòåëüíî
ïåðå÷èòûâàòü âåñü ïàðàãðàô. Äîñòàòî÷íî ðàññìîòðåòü ïðåäëîæåííóþ â
íёì ñõåìó èëè òàáëèöó, ÷òîáû ñýêîíîìèòü âðåìÿ äëÿ ïîâòîðåíèÿ.
8
82
Òàáëèöû è ñõåìû íå ñëåäóåò çàçóáðèâàòü. Èõ íàäî ïîíèìàòü, óìåòü
îáúÿñíÿòü âñё, ÷òî èçîáðàæåíî íà ñõåìå èëè îòðàæåíî â òàáëèöå, à òàêæå
ïðèìåíÿòü èçëîæåííóþ â íèõ èíôîðìàöèþ. (Èç «Ýíöèêëîïåäèè øêîëü-
íèêà»).
Ñîñòàâüòå ïî ñîäåðæàíèþ òåêñòà âîïðîñû è çàäàéòå èõ äðóã äðóãó.

243. Îçíàêîìüòåñü ñ òàáëèöåé è ñõåìàìè. Êàêîé ó÷åáíûé ìàòåðèàë ìîæíî ïî-


âòîðèòü ñ èõ ïîìîùüþ?

Òèïû ðå÷è
Òèï Öåëü Âîïðîñû, êîòîðûå Ñòðóêòóðà
ðå÷è âûñêàçûâàíèÿ ìîæíî çàäàòü òåêñòà
Ïîâåñòâî- Ðàññêàçàòü ×òî è êà ê 1. Âñòóïëåíèå.
âàíèå î êîì-ëèáî èëè ï ð îè ç îø ëî? 2. Îñíîâíàÿ ÷àñòü.
î ÷ёì-ëèáî 3. Çàêëþ÷åíèå.
Îïèñàíèå Îïèñàòü ëèöî, Ê à ê îâ? 1. Îáùèå âïå÷àòëåíèÿ îò
ïðåäìåò, ÿâëå- îïèñûâàåìîãî îáúåêòà.
íèå, äåéñòâèå 2. Îòäåëüíûå ïðèçíàêè
è ò. ä. (äåòàëè) îáúåêòà.
3. Âûâîä è îöåíêà (åñëè
íóæíî).
Ðàññóæäåíèå Äîêàçàòü, Ïî÷åìó? 1. Òåçèñ (îñíîâíîå ïîëî-
îáúÿñíèòü, ïðî- Ñ ê à ê î é æåíèå, òðåáóþùåå äîêàçà-
àíàëèçèðîâàòü ö å ë ü þ ? òåëüñòâà).
÷òî-ëèáî, ñäå- 2. Àðãóìåíòû (äîêàçà-
ëàòü âûâîäû òåëüñòâà ñ ïðèìåðàìè).
3. Âûâîä.

Ñõåìà 1

Ñòèëè ðå÷è

Ðàçãîâîðíûé Êíèæíûå

Íàó÷íûé Ïóáëèöèñòè÷åñêèé

Îôèöèàëüíî-äåëîâîé Õóäîæåñòâåííûé

Ñõåìà 2
1. Î, ... ! 2. ... , Î, ... . 3. ... , Î.

244. Îáðàòèòå âíèìàíèå! Çàïîìíèòü èçó÷àåìûé ìàòåðèàë ïîìîãàåò ñîñòàâëå-


íèå ïî åãî ñîäåðæàíèþ òàáëèöû è ñõåìû. Äëÿ ýòîãî îïðåäåëÿþòñÿ ãëàâíûå ñî-
ñòàâëÿþùèå, êîòîðûå ôîðìóëèðóþòñÿ ÷ёòêî è êðàòêî â âèäå ñëîâ èëè ñëîâîñî÷å-
òàíèé. Ýòè ôîðìóëèðîâêè ðàñïîëàãàþò â îïðåäåëёííîì ïîðÿäêå â ñõåìå èëè ðàç-
íîñÿò â ãðàôû (êîëîíêè) òàáëèöû. Êàæäàÿ êîëîíêà òàáëèöû äîëæíà èìåòü ñâîё
íàçâàíèå.

83
3
Çàäàíèå íà âûáîð. À. Â òåòðàäè çàïîëíèòå ñõåìó ïî òåìå «Ðîä èìёí ïðèëàãà-
òåëüíûõ».

(Íàçâàíèå ñõåìû)

? ? ?

êàêîé? êàêàÿ? ê à ê î å?

? ? ?

Á. Èñïîëüçóÿ ñïðàâêó, ñîñòàâüòå òàáëèöó ïî òåìå «Ðîä èìёí ñóùåñòâèòåëü-


íûõ».
Ñ ï ð à â ê à. Íàçâàíèå êîëîíîê: «№», «Íàçâàíèå ðîäîâ», «Âîïðîñû», «Ïðè-
ìåðû».

245. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî òåìå.


Á. Работа в парах. Ñîñòàâüòå äèàëîã ïî èçó÷åííîé òåìå.

246. À. Èñïîëüçóÿ êàêóþ-ëèáî òàáëèöó ó÷åáíèêà ðóññêîãî ÿçûêà, ïîäãîòîâüòå


óñòíîå ñîîáùåíèå.
Á. Èñïîëüçóÿ êàêóþ-ëèáî òàáëèöó ëþáîãî ó÷åáíèêà äëÿ 7-ãî êëàññà, ïîäãî-
òîâüòå óñòíîå ñîîáùåíèå íà ðóññêîì ÿçûêå.
Â. Ïèñüìåííî ñîñòàâüòå ñõåìó ïî òåìå «Ëåêñè÷åñêèå ñðåäñòâà íàó÷íîãî ñòèëÿ
ðå÷è» (ñì. ñ. 27).

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîñêðàéáèíã (ðèñîâàííîå âèäåî)


«Ñêðàéáèíã 10 øàãîâ». Îòëè÷àþòñÿ ëè ñõåìû ñêðàéáèíãà îò ñõåì, ñîäåðæàùèõñÿ
â êíèãàõ? Åñëè äà, òî ÷åì?

Ðàáîòà ñ êíèãîé: âûïèñêè èç êíèãè

Тема речевого общения: «Чтение как вид деятельности».

247. Ïðî÷èòàéòå. Ñîãëàñíû ëè âû ñ àâòî-


ðîì? Ïî÷åìó?
Íå íàäî ÷èòàòü íè äëÿ óäîâîëüñòâèÿ,
íè äëÿ èíôîðìàöèè, íî íàäî òîëüêî äëÿ
èçìåíåíèÿ äóøè (Â. Ðîçàíîâ).
Êàê âû ïîíèìàåòå âûðàæåíèå ÷èòàòü
äëÿ èçìåíåíèÿ äóøè? Êàêàÿ ëèòåðàòóðà
ïîìîãàåò «èçìåíèòü äóøó»?

248. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. ×òî òàêîå âûïèñ- Âûáèðàåì êíèãó


êè? Äëÿ ÷åãî îíè íóæíû?

8
84
Ðàáîòàÿ ñ ëèòåðàòóðîé – ó÷åáíîé, íàó÷íîé, ñïðàâî÷íîé, õóäîæåñòâåí-
íîé, – î÷åíü âàæíî óìåòü äåëàòü çàïèñè. Íàèáîëåå ïðîñòàÿ ôîðìà çàïè-
ñè – âûïèñêè. Âûïèñêè (óêð. âèïèñêè) – ýòî òî, ÷òî âûïèñàíî èç êàêîãî-
íèáóäü òåêñòà, äîêóìåíòà, ò. å. äîñëîâíîå (ñëîâî â ñëîâî) âîñïðîèçâåäåíèå
îñíîâíûõ ïîëîæåíèé êíèãè, íóæíûõ ôàêòîâ, èíôîðìàöèè.
Âûïèñêè ïîìîãàþò íàêîïèòü íåîáõîäèìûé òåîðåòè÷åñêèé è ôàêòè÷å-
ñêèé ìàòåðèàë1 äëÿ ñî÷èíåíèÿ, ðåôåðàòà, íàó÷íîé ðàáîòû, à òàêæå áûñòðî
ïîâòîðèòü èçó÷åííîå, âîñïðîèçâåñòè ñâîè çíàíèÿ.
Âûïèñûâàòü èç òåêñòà ñëåäóåò ñàìîå ãëàâíîå. Ñëîæíîñòü âûïèñûâàíèÿ
ñîñòîèò â óìåíèè íàéòè è âûáðàòü íóæíîå èç îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ
èñòî÷íèêîâ.
Âûïèñêè ìîãóò áûòü äîñëîâíûìè èëè ñâîáîäíûìè (êîãäà ãëàâíîå â
ñîäåðæàíèè çàïèñûâàåòñÿ ñâîèìè ñëîâàìè). Äîñëîâíûå âûïèñêè çàêëþ÷à-
þò â êàâû÷êè, à ñâîáîäíûå – çàïèñûâàþò áåç êàâû÷åê. Æåëàòåëüíî äàâàòü
ññûëêè íà èñòî÷íèêè: â ñêîáêàõ óêàçûâàþò àâòîðà, íàçâàíèå êíèãè, íîìåð
ñòðàíèöû, ñ êîòîðîé ñäåëàíà âûïèñêà. (Èç æóðíàëà).
249. Çàäàíèå íà âûáîð. Âûïèøèòå èç òåêñòà óïð. 248 òå ïðåäëîæåíèÿ, â êî-
òîðûõ ñîäåðæèòñÿ îòâåò íà âîïðîñ: À) äëÿ ÷åãî íóæíû âûïèñêè?; Á) êàêèìè ìî-
ãóò áûòü âûïèñêè?; Â) â ÷ёì ñëîæíîñòü âûïèñûâàíèÿ?
Работа в парах. Ïðîâåðüòå, ïðàâèëüíî ëè âû îôîðìèëè ñâîè âûïèñêè.
250. Ïðî÷èòàéòå ñòàòüþ. Ïîäáåðèòå çàãîëîâîê. Êàêóþ ïðîáëåìó ïîäíèìàåò
àâòîð?
 íàøè äíè ëþäè ÷èòàþò íà ñàìîì äåëå î÷åíü ìíîãî. Áåñ÷èñëåííûå
ñîîáùåíèÿ, ëåíòà íîâîñòåé íîí-ñòîï, ëþáèìûå áëîãè â ñåòè Èíòåðíåò… Íî
êíèãó íè÷òî íå çàìåíèò. Èìåííî ÷òåíèå êíèã ïîìîãàåò ÷åëîâåêó ñîâåð-
øåíñòâîâàòüñÿ. Ýòî óíèâåðñàëüíûé ñïîñîá ñîõðàíèòü æèâîé óì äàæå â
ñòàðîñòè. Ïðè ÷òåíèè ëèòåðàòóðû íàìíîãî ðàñøèðÿåòñÿ ñëîâàðíûé çàïàñ,
óëó÷øàåòñÿ ïàìÿòü, ìûøëåíèå. «Êíèãà – èñòî÷íèê çíàíèé», – ãëàñèò
ìóäðàÿ ïîãîâîðêà. Íà÷èòàííûå ëþäè ñòàíîâÿòñÿ èíòåðåñíûìè â îáùåíèè.
Ïðèâåäёì èíòåðåñíûå ôàêòû î ÷òåíèè.
×òåíèå êàê ïðîöåññ.  ñðåäíåì ÷åëîâåê ÷èòàåò êíè- ñîîáùåíèå
ãè ñî ñêîðîñòüþ 200–250 ñëîâ â ìèíóòó. Îäíàêî ñóùå- íè÷òî
ñòâóþò ðåêîðäû ïî ñêîðî÷òåíèþ, òàê, ñêîðîñòü ÷òåíèÿ èññëåäîâàíèå
16-ëåòíåé êèåâëÿíêè Èðû Èâàí÷åíêî – 163 333 ñëîâà â îáúÿñíåíèå
ìèíóòó ñ ïîëíûì óñâîåíèåì ïðî÷èòàííîãî. Èíòåðåñåí
ñòðåññ
òåìï ñêîðîñòè ÷òåíèÿ âåëèêèõ ëþäåé: ôðàíöóçñêèé
ïîëêîâîäåö Íàïîëåîí ïðî÷èòûâàë 2000 ñëîâ â ìèíóòó,
Áàëüçàê çà ïîë÷àñà áóêâàëüíî ïðîãëàòûâàë ðîìàí â 200 ñòðàíèö. Òîìàñ
Ýäèñîí ÷èòàë ñðàçó ïî äâå-òðè ñòðîêè è ñ ëёãêîñòüþ çàïîìèíàë òåêñò ñòðà-
íèöàìè.
×òåíèå è îáðàçîâàíèå. Ïðîâåäёííûå â Õàðüêîâñêîì íàöèîíàëüíîì
ïåäàãîãè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå èìåíè Ñêîâîðîäû èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè,
÷òî ìåæäó ñêîðîñòüþ ÷òåíèÿ è óðîâíåì ó÷åáíûõ äîñòèæåíèé ó÷àùèõñÿ
ñóùåñòâóåò îïðåäåëёííàÿ ñâÿçü. Òàê, ñðåäè áûñòðî ÷èòàþùèõ ó÷àùèõñÿ
53 % èìåþò âûñîêèé è äîñòàòî÷íûé óðîâíè ó÷åáíûõ äîñòèæåíèé, à ñðåäè
ìåäëåííî ÷èòàþùèõ ïðîöåíò óñïåøíî ó÷àùèõñÿ – íå áîëåå ÷åòûðёõ.
×òåíèå è çäîðîâüå. Ñêëàäûâàòü áóêâû â ñëîâà, ñëîâà â îáðàçû, îñîçíà-
âàòü òî, ÷òî õîòåë âûðàçèòü èìè àâòîð, è íàõîäèòü èì ñîáñòâåííîå îáúÿñ-
1
Ôàêòè÷åñêèé ìàòåðèàë – ç ä å ñ ü: ïðèìåðû, ñëó÷àè.
85
5
íåíèå – ýòî ãèìíàñòèêà äëÿ ìîçãà. Òàêæå ÷òåíèå ñíèæàåò ñòðåññ. Áîãàò-
ñòâî è ðèòìèêà ÿçûêà èìåþò ñâîéñòâî óñïîêàèâàòü ïñèõèêó, îñîáåííî
ïåðåä ñíîì. ×èòàþùåìó ÷åëîâåêó íå òðåáóåòñÿ êàëîðèéíàÿ ïèùà, ÷òîáû
ñïðàâèòüñÿ ñ òÿãîòàìè ñêó÷íîé æèçíè. ×èòàþùèå ëþäè ãîðàçäî ìåíüøå
ïîäâåðæåíû ëèøíåìó âåñó.
×òåíèå è ðàçâèòèå ëè÷íîñòè. ×òåíèå äåëàåò âçãëÿä îñòðåå è ïîçâîëÿ-
åò ëó÷øå âèäåòü è ïîíèìàòü îêðóæàþùèé ìèð è ëþäåé, à ñàìîå ãëàâíîå,
ñàìîãî ñåáÿ. ×òåíèå êíèã ðàçâèâàåò êðèòè÷åñêîå ìûøëåíèå è, êàê ñëåä-
ñòâèå, ñïîñîáíîñòü ïðèíèìàòü âçâåøåííûå ðåøåíèÿ.
×òåíèå êàê ïðèÿòíîå âðåìÿïðåïðîâîæäåíèå. Âàì íèêîãäà íå íàäîåñò
÷èòàòü êíèãè, ïîòîìó ÷òî èõ – îãðîìíîå ìíîæåñòâî, íå õâàòèò è íåñêîëü-
êèõ æèçíåé, ÷òîáû ïðî÷èòàòü âñå. Ñëåäóåò ìíîãî ÷èòàòü, ïðåæäå ÷åì íàé-
äёòå êíèãè, îò êîòîðûõ äåéñòâèòåëüíî ïîëó÷èòå óäîâîëüñòâèå. Íå ñäàâàé-
òåñü, ïîêà íå îòûùåòå «ñâîþ» êíèãó, âåäü îíà ìîæåò èçìåíèòü âàøó
æèçíü! (Èç Èíòåðíåòà).
Êàê âû ïîíèìàåòå ïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå?
Работа в парах. Ñîñòàâüòå äèàëîã (øåñòü-ñåìü ðåïëèê) ïî ñîäåðæàíèþ òåêñòà.
Ìîæåòå âîñïîëüçîâàòüñÿ ôîòîèëëþñòðàöèåé íà ñ. 84.
251. Ñäåëàéòå âûïèñêè èç òåêñòà óïð. 250 íà òåìó «Èíòåðåñíûå ôàêòû î ÷òå-
íèè».
252. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ðå÷åâîé òåìå.
Á. Ñîñòàâüòå âîïðîñû ïî ÿçûêîâîé òåìå è çàäàéòå èõ äðóã äðóãó.

253. Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò ñòàòüè î ñêîðî÷òåíèè. Ñäåëàéòå èç íèõ âûïèñêè


è ïî íèì ïîäãîòîâüòå óñòíîå ñîîáùåíèå.
Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîñêðàéáèíã «Êðàòêîå ñîäåðæà-
íèå – Àëûå Ïàðóñà». Ïî åãî ñîäåðæàíèþ ñäåëàéòå ñâîáîäíûå âûïèñêè î òîì, êàê
Àññîëü è Ãðåé øëè ê ñâîåé ìå÷òå.

Âîñïðîèçâåäåíèå ïðîñëóøàííûõ è ïðî÷èòàííûõ


äèàëîãîâ

Тема речевого общения: «Язык науки».

254. Ïðî÷èòàéòå ïîñëîâèöó è ïîÿñíèòå åё ñìûñë.


Íå ñòûäíî ìîë÷àòü, êîëè íå÷åãî ñêàçàòü.
Çàïèøèòå âûñêàçûâàíèå ïî ïàìÿòè.
255. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. ×òî íîâîãî î íàó÷íîì ñòèëå ðå÷è âû óçíàëè?
Íàóêà – âàæíàÿ ñôåðà1 ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Îíà ïðèçâàíà äàòü
îáúåêòèâíóþ2 èíôîðìàöèþ îá îêðóæàþùåì ìèðå. Â òðóäàõ ó÷ёíûõ ìîæ-
íî íàéòè îòâåòû íà âñåâîçìîæíûå âîïðîñû èç ðàçëè÷íûõ îáëàñòåé íàóêè
è òåõíèêè. Ïîýòîìó ñôåðà ïðèìåíåíèÿ íàó÷íîãî ñòèëÿ î÷åíü øèðîêà. Ýòî
1
Ñôåðà
å – ç ä å ñ ü: îáëàñòü.
2
Îáúåêòèâíûé – ç ä å ñ ü: ñóùåñòâóþùèé âíå íàñ è íåçàâèñèìî îò íàñ.
8
86
îäèí èç ñòèëåé, îêàçûâàþùèõ ñèëüíîå è ðàçíîñòîðîííåå âëèÿíèå íà ëèòå-
ðàòóðíûé ÿçûê. Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ ââîäèò âî âñåîáùåå óïîòðåá-
ëåíèå îãðîìíîå êîëè÷åñòâî òåðìèíîâ. Êîìïüþòåð,
äèñïëåé, ýêîëîãèÿ, ñòðàòîñôåðà, èíâåñòîð, òðàíø, îáúåêòèâíûé
ñîëíå÷íûé âåòåð – ýòè è ìíîãèå äðóãèå òåðìèíû ó÷ёíûé
ïåðåøëè ñî ñòðàíèö ñïåöèàëüíûõ èçäàíèé â ïîâñå- äèñêóññèÿ
äíåâíûé îáèõîä. Íàó÷íûé ñòèëü ðå÷è – ýòî ñòèëü ïðåèìóùåñòâî
øêîëüíûõ ó÷åáíèêîâ, è îò òîãî, êàê âû áóäåòå ïîä-
ãîòîâëåíû ê âîñïðèÿòèþ è îáðàáîòêå íàó÷íî-ó÷åáíî-
ãî, íàó÷íî-ïîïóëÿðíîãî òåêñòà, âî ìíîãîì çàâèñèò âàøà óñïåâàåìîñòü ïî
îñíîâíûì øêîëüíûì ïðåäìåòàì.
Ðàçâèâàòü ïîçíàâàòåëüíûå èíòåðåñû, ñàìîñòîÿòåëüíîñòü, êóëüòóðó
ó÷åáíîãî òðóäà, ñèñòåìàòèçèðîâàòü, îáîáùàòü, óãëóáëÿòü çíàíèÿ â îïðåäå-
ëёííîé îáëàñòè ó÷åáíîãî ïðåäìåòà è ïðèìåíÿòü èõ íà ïðàêòèêå òàêæå
ïîçâîëÿåò ó÷àñòèå â íàó÷íîì äèàëîãå èëè íàó÷íîé äèñêóññèè1. Óìåíèå
âåñòè íàó÷íóþ áåñåäó – ñâîåãî ðîäà êëþ÷ ê óñïåõó â îáó÷åíèè.
Èññëåäîâàòåëè ñîâðåìåííîãî íàó÷íîãî ñòèëÿ âûäåëÿþò íåñêîëüêî
âèäîâ íàó÷íîãî äèàëîãà:
– èíòåëëåêòóàëüíàÿ2 áåñåäà;
– íàó÷íî-ó÷åáíûé äèàëîã;
– íàó÷íàÿ äèñêóññèÿ;
– ýëåìåíòû äèàëîãà â íàó÷íîì ìîíîëîãè÷åñêîì ïîâåñòâîâàíèè, íàïðè-
ìåð îïðîñû, èíòåðâüþ3 â ðàçëè÷íûõ èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîòàõ.
Íàó÷íûé äèàëîã ïî ñðàâíåíèþ ñ ìîíîëîãîì èìååò ðÿä ïðåèìóùåñòâ.
Íàïðèìåð, îí ïîçâîëÿåò îïåðàòèâíî îáìåíèâàòüñÿ ñóæäåíèÿìè ïî ðàçëè÷-
íûì âîïðîñàì; äàёò âîçìîæíîñòü ñâîáîäíî ïåðåõîäèòü îò èçëîæåíèÿ îäíîé
ìûñëè ê äðóãîé, äàæå áåç âèäèìûõ ñâÿçåé ìåæäó íèìè. Ñëåäîâàòåëüíî,
íàó÷íûé äèàëîã – áîëåå ñâîáîäíàÿ, ðàñêîâàííàÿ ôîðìà, íå òðåáóþùàÿ
òàêîãî ñòðîãîãî ïîä÷èíåíèÿ çàêîíàì íàó÷íîãî ñòèëÿ, êàê ìîíîëîã. (Ïî
Ì. Ëóêîâó).
Êàêèå âèäû íàó÷íîãî äèàëîãà âûäåëÿþò ñîâðåìåííûå ó÷ёíûå?  êàêèõ èç íèõ
âû ÷àùå âñåãî ïðèíèìàåòå ó÷àñòèå íà óðîêàõ?
Êàêèå ïðåèìóùåñòâà èìååò íàó÷íûé äèàëîã ïî ñðàâíåíèþ ñ ìîíîëîãîì?

256. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Äîêàæèòå, ÷òî îí ïîñòðîåí â ôîðìå íàó÷íîãî äèàëîãà.


Ê êàêîìó âèäó íàó÷íîãî äèàëîãà îí îòíîñèòñÿ?
– Êàê òû äóìàåøü, ãäå ìîãóò îáðàçîâûâàòüñÿ ïóñòûíè? – ñïðîñèë ó÷è-
òåëü.
–  ìåñòàõ, ãäå î÷åíü æàðêî, ãäå ìàëî âëàãè, òî åñòü â ãëóáèíå ìàòåðè-
êà, ãäå ãîñïîäñòâóþò êîíòèíåíòàëüíûå âîçäóøíûå ìàññû, – îòâåòèë ó÷å-
íèê.
– Îáðàòèìñÿ ê àòëàñó. Íàéäè íà íёì ïóñòûíè Ñàõàðó, Íàìèá. Ãäå ðàñ-
ïîëîæåíà êàæäàÿ èç íèõ?
– Ñàõàðà íàõîäèòñÿ â ãëóáèíå êîíòèíåíòà, òàì âûñîêèå òåìïåðàòóðû,
íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ. Íàìèá – íà çàïàäíîì ïîáåðåæüå Àôðèêè,
êîòîðîå îìûâàåòñÿ âîäàìè Àòëàíòè÷åñêîãî îêåàíà.
1
Äèñêóññèÿ – îáñóæäåíèå êàêîãî-ëèáî ñïîðíîãî âîïðîñà.
2
Èíòåëëåêò – óì, ìûñëèòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü ÷åëîâåêà.
3
Èíòåðâüþ – áåñåäà èññëåäîâàòåëÿ ïî çàðàíåå íàìå÷åííîìó ïëàíó ñ ëèöîì
èëè ãðóïïîé ëèö, îòâåòû êîòîðûõ íà âîïðîñû èññëåäîâàòåëÿ ñëóæàò ìàòåðèàëîì
äëÿ âûâîäîâ.
87
7
– ×òî ïî ïîâîäó îáðàçîâàíèÿ ïóñòûíü òû óòâåðæäàë ñíà÷àëà?
– Ïóñòûíè ìîãóò îáðàçîâûâàòüñÿ òîëüêî â ãëóáèíå ìàòåðèêà.
– À íà ñàìîì äåëå?
– Ïóñòûíè ìîãóò îáðàçîâûâàòüñÿ òàêæå íà ïîáåðåæüå, âáëèçè îêåàíà.
(Ïî Å. Ìåëüíèêîâîé).

При составлении диалога, особенно научного, важно иметь знания по обсуж-


даемой теме или проблеме. Вы всегда будете интересными собеседниками, если
много знаете и умеете правильно и интересно излагать свои мысли. Где же можно
почерпнуть информацию? Из разнообразных источников: книг, журналов, газет,
словарей, справочной литературы, энциклопедий, различных сайтов сети Интер-
нет, телепрограмм, а также из личного жизненного опыта.

257. Îáðàòèòå âíèìàíèå!  íàó÷íîì äèàëîãå èñïîëüçóþòñÿ âûðàæåíèÿ äëÿ ïî-


áóæäåíèÿ ñîáåñåäíèêà ïðîäîëæèòü ðàçãîâîð: Î÷åíü èíòåðåñíî. À ÿ è íå äóìàë, ÷òî…
Ðàññêàæè ïîäðîáíåå. Ðàçâå ýòî âîçìîæíî? Êàê òû ñ÷èòàåøü..? è äð.
Çàäàíèå íà âûáîð. Âûáåðèòå òåìó è ñîñòàâüòå äèàëîã (øåñòü-ñåìü ðåïëèê). Èñ-
ïîëüçóéòå âûðàæåíèÿ äëÿ ïîáóæäåíèÿ ñîáåñåäíèêà ê ïðîäîëæåíèþ ðàçãîâîðà.
À. Âëèÿíèå çàíÿòèé ñïîðòîì íà çäîðîâüå ÷åëîâåêà.
Á. Âëèÿíèå ñáàëàíñèðîâàííîãî ïèòàíèÿ è ïèòüåâîãî ðåæèìà íà çäîðî-
âüå ÷åëîâåêà.
Â. Âëèÿíèå êîìïüþòåðà íà ðàçâèòèå è çäîðîâüå ÷åëîâåêà.

258. Çàïîìíèòå! Íàó÷íàÿ äèñêóññèÿ ïðåäîñòàâëÿåò ïðåêðàñíóþ âîçìîæíîñòü


âûÿâèòü ðàçëè÷íûå ïîçèöèè ïî îïðåäåëёííîé ïðîáëåìå èëè ñïîðíîìó âîïðîñó.
×òîáû äèñêóññèÿ áûëà óñïåøíîé, ó÷àñòíèêè äèàëîãà äîëæíû äîâåðÿòü äðóã äðóãó
è ïðîÿâëÿòü âçàèìîóâàæåíèå. Èìåííî ïîýòîìó ñóùåñòâóþò ïðàâèëà êóëüòóðû
âåäåíèÿ äèñêóññèè.
Îçíàêîìüòåñü ñ ïðàâèëàìè âåäåíèÿ íàó÷íîé äèñêóññèè (íàó÷íîãî äèàëîãà).

Ïðàâèëà âåäåíèÿ íàó÷íîé äèñêóññèè (íàó÷íîãî äèàëîãà)


1. Ãîâîðèòå ïî î÷åðåäè. Íå ïåðåáèâàéòå äðóã äðóãà.
2. Íå îòêëîíÿéòåñü îò òåìû äèñêóññèè. Âûñêàçûâàíèÿ äîëæíû êàñàòü-
ñÿ îáñóæäàåìîãî âîïðîñà.
3. Ñîïðîâîæäàéòå ïðèìåðàìè è ïîÿñíåíèÿìè êàæäîå ïîëîæåíèå, êàæ-
äûé òåçèñ âàøåãî âûñêàçûâàíèÿ.
4. Ãîâîðèòå ÿñíî, òî÷íî, îò÷ёòëèâî.
5. Óâàæàéòå ìíåíèå îïïîíåíòà1. Êðèòèêóéòå èäåè, à íå òîãî, êòî èõ
âûñêàçûâàåò.
6. Ñïîðüòå ÷åñòíî è èñêðåííå, íå èñêàæàéòå ìûñëè è ñëîâà ñâîåãî ñîáå-
ñåäíèêà.
7. Èìåéòå ìóæåñòâî ïðèçíàòü ïðàâîòó îïïîíåíòà, åñëè îí îêàçàëñÿ
ïðàâ.
Îïèðàÿñü íà ëè÷íûé îïûò, äîïîëíèòå ýòè ïðàâèëà.

259. Работа в группах. Èñïîëüçóÿ ñâåäåíèÿ, ïîëó÷åííûå ïðè âûïîëíåíèè


óïð. 258, ïðèìèòå ó÷àñòèå â äèñêóññèè. Îáúåäèíèòåñü â ãðóïïû, ïðèíÿâ îäíó èç
òî÷åê çðåíèÿ ïî âîïðîñó: êàê ïðîâîäèòü ñâîáîäíîå âðåìÿ?
 ñâîáîäíîå âðåìÿ íóæíî òîëüêî îòäûõàòü (1 ãðóïïà). Ñâîáîäíîå âðåìÿ íóæíî
ïðîâîäèòü ñ ïîëüçîé (2 ãðóïïà). Ñëîæíî äàòü îäíîçíà÷íûé îòâåò (3 ãðóïïà).

1
Îïïîíåíò – ç ä å ñü: ïðîòèâíèê â ñïîðå.
8
88
Ó÷àùèåñÿ ïåðâûõ äâóõ ãðóïï äîëæíû ïîäãîòîâèòü äîâîäû è ïðèìåðû, ïîä-
òâåðæäàþùèå âûáðàííûé îòâåò, è äåëåãèðîâàòü îò ãðóïïû ó÷àñòíèêà (ó÷àñò-
íèöó) äèñêóññèè. Êàæäûé èç ó÷àùèõñÿ òðåòüåé ãðóïïû ïîñëå äèñêóññèè ìî-
æåò ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ìíåíèþ òîé êîìàíäû, ïðåäñòàâèòåëü êîòîðîé, ïî åãî
ìíåíèþ, áûë íàèáîëåå óáåäèòåëåí âî âðåìÿ ñïîðà. Ïîáåäèâøåé ñòàíîâèòñÿ òà
êîìàíäà, ê êîòîðîé ïðèìêíёò áîëüøåå êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ (ó÷àñòíèö) òðå-
òüåé ãðóïïû.

260. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ÿçûêîâîé è ðå÷å-


âîé òåìàì.
Á. 1. ×òî âû óçíàëè î íàó÷íîì äèàëîãå? 2. Êàêèå âèäû íàó÷íîãî äèàëîãà ÷àùå
èñïîëüçóþòñÿ â øêîëüíîé ïðàêòèêå? 3. Êàêîâû îñîáåííîñòè íàó÷íîé äèñêóññèè?
4. Ïî÷åìó ïðè ñîñòàâëåíèè äèàëîãà âàæíî èìåòü çíàíèÿ ïî îáñóæäàåìîé òåìå èëè
ïðîáëåìå?

261. À. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Ñîñòàâüòå ïî åãî ñîäåðæàíèþ äèàëîã (øåñòü-ñåìü


ðåïëèê).  êà÷åñòâå îáðàçöà èñïîëüçóéòå äèàëîã èç óïð. 256.
Ìëàäåíåö íå ãîâîðèò, à êðè÷èò. Òàê îí ïðèâëåêàåò ê ñåáå âíèìàíèå:
íàïðèìåð, îí ìîæåò êðè÷àòü, åñëè ãîëîäåí èëè óñòàë. Ìàëûø ìîæåò
ìåíÿòü òîëüêî âûñîòó è ãðîìêîñòü çâóêîâ. Ïîçæå, ê âîçðàñòó îäíîãî ãîäà,
äåòè íà÷èíàþò ðàçãîâàðèâàòü. Îíè ó÷àòñÿ ÿçûêó ÷åðåç ïîäðàæàíèå, ïîýòî-
ìó ãîâîðÿò íà ÿçûêå, êîòîðûé âîñïðèíèìàþò îò ðîäèòåëåé èëè îêðóæå-
íèÿ. Åñëè íå ðàçãîâàðèâàòü ñ ðåáёíêîì, òî îí íå íàó÷èòñÿ ãîâîðèòü. Çíà-
íèå ÿçûêà – íå âðîæäёííîå, ÿçûê èçó÷àþò ïîñòåïåííî. (Èç «Ýíöèêëîïå-
äèè ýðóäèòà»).
Á. Èñïîëüçóÿ ìàòåðèàëû Èíòåðíåòà è ôîòîèëëþñòðàöèþ, ïîäãîòîâüòåñü ê äèñ-
êóññèè: ïîäáåðèòå äîâîäû è àðãóìåíòû ê íèì ïî ïðîáëåìå «Êîìïüþòåðíûå èãðû:
çà èëè ïðîòèâ?». Íå çàáóäüòå ïðèâåñòè ïðèìåðû.

Èãðàåì íà êîìïüþòåðå

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîñêðàéáèíã «Ïîêîëіííÿ ìîáіëü-


íîãî іíòåðíåòó». Êàêóþ èíôîðìàöèþ îá èñïîëüçîâàíèè ãàäæåòîâ õîòåë äîíåñòè
àâòîð? Ñîñòàâüòå è çàïèøèòå íà ðóññêîì ÿçûêå äèàëîã î ïîëåçíîñòè – âðåäíîñòè
ìîáèëüíîé ñâÿçè.

89
9
Ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ,
ïðÿìî íå âûðàæåííàÿ â òåêñòå

Тема речевого общения: «Природа. Времена года».1

262. Ïðî÷èòàéòå âûðàçèòåëüíî. Êàêèì íàñòðîåíèåì ïðîíèêíóòî ñòèõîòâîðå-


íèå?
Ïîёò çèìà – àóêàåò, Âîðîáûøêè èãðèâûå,
Ìîõíàòûé ëåñ áàþêàåò Êàê äåòêè ñèðîòëèâûå,
Ñòîçâîíîì1 ñîñíÿêà. Ïðèæàëèñü ó îêíà.
Êðóãîì ñ òîñêîé ãëóáîêîþ Îçÿáëè ïòàøêè ìàëûå,
Ïëûâóò â ñòðàíó äàëёêóþ Ãîëîäíûå, óñòàëûå,
Ñåäûå îáëàêà. È æìóòñÿ ïîïëîòíåé.
À ïî äâîðó ìåòåëèöà À âüþãà ñ ðёâîì áåøåíûì
Êîâðîì øåëêîâûì ñòåëåòñÿ, Ñòó÷èò ïî ñòàâíÿì ñâåøåííûì
Íî áîëüíî õîëîäíà. È çëèòñÿ âñё ñèëüíåé.
(Ñ. Åñåíèí)
Êàê àâòîð îòíîñèòñÿ ê çèìíåé íåïîãîäå? Êàêèå ñëîâà è âûðàæåíèÿ ïîìîãëè
âàì ýòî ïîíÿòü? Â êàêèõ ñëîâàõ ñîäåðæèòñÿ ýìîöèîíàëüíàÿ îêðàñêà? Ñ êàêîé
öåëüþ àâòîð èñïîëüçóåò òàêèå ñëîâà?
Âûïèøèòå âûäåëåííûå ñëîâà, îáîçíà÷üòå â íèõ ñóôôèêñû.

263. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. ×òî íîâîãî îá ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íîé èíôîðìàöèè


âû óçíàëè?
 ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íîé èíôîðìàöèè ñîäåðæèòñÿ ýìîöèîíàëüíàÿ
îöåíêà, âûðàæàþùàÿ îòíîøåíèå àâòîðà (ãîâîðÿùåãî) ê òîìó, î ÷ёì èäёò
ðå÷ü. Òàêàÿ èíôîðìàöèÿ ïåðåäàёòñÿ ñ ïîìîùüþ ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íûõ
ñëîâ (ëåêñèêè) è ïðèñóòñòâóåò âî ìíîãèõ âûñêàçûâàíèÿõ, íî èìååò ðàçíîå
çíà÷åíèå è ðàçëè÷íûå ñïîñîáû âûðàæåíèÿ.
Ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íàÿ ëåêñèêà äåëèòñÿ íà äâå ãðóïïû: 1) ñëîâà ñ
ïîëîæèòåëüíîé õàðàêòåðèñòèêîé; 2) ñëîâà ñ îòðèöàòåëüíîé (íåãàòèâíîé)
õàðàêòåðèñòèêîé. Ñëîâà ñ ýìîöèîíàëüíîé îêðàñêîé ìîãóò âêëþ÷àòü ðàçíî-
îáðàçíûå îòòåíêè ïîëîæèòåëüíûõ è îòðèöàòåëüíûõ çíà÷åíèé: ëàñêàòåëü-
íûé, òîðæåñòâåííî-ïðèïîäíÿòûé, íàñìåøëèâûé, íåîäîáðèòåëüíûé è äð.
Âûäåëÿþò òðè îñíîâíûõ ñïîñîáà âûðàæåíèÿ ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íîé
èíôîðìàöèè:
1) ñ ïîìîùüþ ñëîâ (ñóùåñòâèòåëüíûõ, ïðèëàãàòåëüíûõ, ãëàãîëîâ),
â ñàìîì çíà÷åíèè êîòîðûõ ñîäåðæèòñÿ îöåíêà: âîññëàâèòü, ïóñòîìåëÿ;
2) îöåíêà çàêëþ÷åíà â ñëîâàõ, óïîòðåáëÿþùèõñÿ â ïåðåíîñíîì çíà÷å-
íèè: î ÷åëîâåêå – îðёë, êèïÿòèòñÿ;
3) îöåíêó âûðàæàþò ñóôôèêñû (ðåæå – ïðåôèêñû): áàáóëå÷êà, ïðåìè-
ëåíüêèé.
 ñëîâàðÿõ ïðè ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íûõ ñëîâàõ èñïîëüçóþòñÿ òàêèå
ïîìåòû: âåæëèâîå, âóëüãàðíîå, ãðóáîå, èðîíè÷åñêîå, ëàñêàòåëüíîå,
íåîäîáðèòåëüíîå, øóòëèâîå è äð.
Ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ ìîæåò âûðàæàòüñÿ â âèäå ïðÿ-
ìûõ îöåíîê àâòîðà âûñêàçûâàíèÿ: Ýòî áûë ïðåëåñòíûé ìàëûø ëåò
1
Ñòîçâîí – ìíîãîãîëîñèå, ìíîæåñòâî ðàçíîîáðàçíûõ çâóêîâ.
9
90
÷åòûðёõ ñ øèðîêî ðàñïàõíóòûìè êðàñèâûìè ãëàçàìè. ×àñòî òàêàÿ
èíôîðìàöèÿ ïåðåäàёòñÿ íå ïðÿìî, à ÷åðåç îïèñàíèå ìàíåðû ïîâåäåíèÿ è
ðå÷è ÷åëîâåêà: Âíóòðè äîìà, çàëîæèâ ðóêè çà ñïèíó, íåðâíî ðàñõàæè-
âàë ñàì Êîëîáîê... (Ý. Óñïåíñêèé). Â äàííîì ïðåäëîæåíèè àâòîð ïåðåäàёò
ñâîþ îöåíêó ñ ïîìîùüþ èìåíè ñîáñòâåííîãî, îòîáðàæàþùåãî âíåøíèé
âèä ïåðñîíàæà (Êîëîáîê), ñî÷åòàíèÿ äåéñòâèÿ è åãî ïðèçíàêà (íåðâíî
ðàñõàæèâàë).
×òî ñîäåðæèò ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ?
Ñ ïîìîùüþ êàêèõ ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ âûðàæàåòñÿ ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íàÿ èí-
ôîðìàöèÿ?
Íà êàêèå äâå ãðóïïû äåëèòñÿ ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íàÿ ëåêñèêà? Êàêèå îòòåí-
êè çíà÷åíèÿ ìîæåò îòîáðàæàòü êàæäàÿ ãðóïïà?
Íàçîâèòå òðè îñíîâíûõ ñïîñîáà âûðàæåíèÿ ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íîé èíôîð-
ìàöèè. Ïðèâåäèòå ïðèìåðû. Ñ ïîìîùüþ êàêèõ èç ýòèõ ñïîñîáîâ ìîæíî âû-
ðàæàòü íåïðÿìóþ îöåíêó?

264. Çàäàíèå íà âûáîð. À. Ñïèøèòå ñëîâà, âûäåëèòå â íèõ ñóôôèêñû.


1. Äåâî÷êà, äåâ÷îíêà, äåâ÷óøêà, äåâîíüêà. 2. Äîì, äîìèê, äîìèøêî,
äîìèíà, äîìèùå. 3. Ñòàðèê, ñòàðåö, ñòàðè÷îê, ñòàðèêàí, ñòàðèêàøêà.
Á. Ñïèøèòå. Ïîä÷åðêíèòå ñëîâà, óïîòðåáëÿþùèåñÿ â ïåðåíîñíîì çíà÷åíèè.
1. Ãëóõ ê ïðîñüáàì, ãëóõàÿ îñåíü, ãëóõàÿ ñòåíà, ãëóõîå ìåñòî, ãëóõîå
íåäîâîëüñòâî, ãëóõîé ÷åëîâåê. 2. Ãîðÿ÷àÿ áåñåäà, ãîðÿ÷àÿ ëîøàäü, ãîðÿ÷åå
ó÷àñòèå, ãîðÿ÷èé ñïîð, ãîðÿ÷èé ñóï. 3. Æåëåçíàÿ äèñöèïëèíà, æåëåçíàÿ
ðóäà, æåëåçíàÿ ñòðóæêà, æåëåçíîå çäîðîâüå, æåëåçíûé õàðàêòåð. 4. Çîëî-
òîå êîëüöî, çîëîòîå ñåðäöå, çîëîòûå äíè, çîëîòûå ðóêè, çîëîòûå ñëîâà.
Â. Ñïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ. Ïîä÷åðêíèòå ñëîâà (ñóùåñòâèòåëüíûå, ïðèëàãà-
òåëüíûå, ãëàãîëû), â ñàìîì çíà÷åíèè êîòîðûõ ñîäåðæèòñÿ îöåíêà.
1. Âîëîñû äåâóøêè ÷èñòûì çîëîòîì ïîëèëèñü åé íà ïëå÷è è äàëüøå äî
çåìëè, äî áàøìàêîâ, íàïîìèíàþùèõ îðåõîâûå ñêîðëóïêè (Ñ. Ïðîêîôüå-
âà). 2. Âçãëÿä âîíçàåòñÿ, êàê êîëþ÷êà (Ñ. Ïðîêîôüåâà). 3. Âûøëà ñìàçëè-
âàÿ ãîðíè÷íàÿ â êîêåòëèâîì áåëîì ïåðåäíèêå (Ä. ( Ìàìèí-Ñèáèðÿê). 4. ß
ïîïðûãàë íà ìåñòå, ïðîáóÿ êðåïëåíèÿ, ãèêíóë è ïîáåæàë íàâñòðå÷ó ñîëí-
öó ((À. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé). 5. Ðÿäîì ñ ñåäîáîðîäûìè äåäàìè ñòî-
ÿëè áåçóñûå þíöû (Ì. Øîëîõîâ).
Çàäàíèå äëÿ âñåõ. Êàêóþ îöåíêó (ïîëîæèòåëüíóþ èëè îòðèöàòåëüíóþ) âûðà-
æàþò ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íûå ñëîâà èç âàøåãî çàäàíèÿ?

265. Работа в группах. Âûïèøèòå èç ñëîâàðÿ ñëîâà ñ ïîìåòàìè, óêàçàííûìè


â òåêñòå óïð. 263. Ñîñòàâüòå ñ íèìè òðè ïðåäëîæåíèÿ, â êîòîðûõ ñîäåðæèòñÿ ïðÿ-
ìî íå âûðàæåííàÿ ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ.

266. Âûðàçèòåëüíî ïðî÷èòàéòå ìèíèàòþðó.


Áûëè âû ñíåæíîé çèìîé â ìîëîäîì ëåñó? Êîíå÷íî, íå
áûëè: òóäà è âîéòè íåâîçìîæíî. íåâîçìîæíî
Òàì, ãäå ëåòîì âû øëè ïî ø..ðîêîé äîðî..êå, òåïåðü ñðåäñòâî
÷åðåç ýòó äîðî..êó â òó è äðóãóþ ñòîðîíó ëåæàò ñîãíóòûå ââåðõ
äåðåâ(?)ÿ, è òàê íè(ç,ñ)êî, ÷òî òîëüêî çàéöó ïîä íèìè è
ïðîá..æàòü.
Âîò ÷òî ñëó÷èëîñü ñ äåðåâ(?)ÿìè: áåðёçêà â..ðøèíêîé ñâîåé, êàê ëàäî-
íüþ, çàá..ðàëà ïàäàþùèé ñíåã, è òàêîé îò ýòîãî âûðîñ êîì, ÷òî â..ðøèíêà
91
ñòàëà ãíóò(?)ñÿ. Â îòò..ïåëü ïàäàë îïÿòü ñíåã è ïð..ëèïàë ê òîìó êîìó.
Â..ðøèíà ñ òåì îãðîìíûì êîìîì âñё ãíóëàñü è íàêîíåö ïîãðóçèëàñü â ñíåã
è ïðèìёðçëà òàê äî ñàìîé âåñíû. Ïîä ýòîé àðêîé âñþ çèìó ïðîõîäèëè
çâåðè è ëþäè èçð..äêà íà ëûæàõ.
Íî ÿ çíàþ îäíî ïðîñòîå âîëøåáíîå ñðåäñòâî, ÷òîáû èäòè ïî òàêîé
äîðî..êå, ñàìîìó íå ñãèáàÿ ñïèíû.
ß âûëàìûâàþ ñåáå õîðîøóþ óâåñèñòóþ ïàëî÷êó, è ñòîèò ìíå òîëüêî
ýòîé ïàëî÷êîé õîðîøåíüêî ñòóêíóòü ïî ñêë..íёííîìó äåðåâó, êàê ñíåã
âàëèòñÿ âíè(ç,ñ), äåðåâî ïðûãàåò (â)âåðõ è óñòóïàåò ìíå äîðîãó. Ìåäëå(í,íî)
òàê ÿ èäó è âîëøåáíûì óäàðîì îñâîá..æäàþ ìíîæ..ñòâî äåðåâ(?)åâ.
(Ì. Ïðèøâèí).
Îïðåäåëèòå òèï ðå÷è. Åñòü ëè â òåêñòå ïðÿìàÿ ýìîöèîíàëüíàÿ îöåíêà?
Êàêóþ ýìîöèîíàëüíóþ îöåíêó ïåðåäàþò âûäåëåííûå ñëîâà è âûðàæåíèÿ? Êàê
âû äóìàåòå, ñ êàêîé öåëüþ àâòîð óïîòðåáëÿåò èõ?
Îáúÿñíèòå ïðàâîïèñàíèå ñëîâ ñî ñêîáêàìè è ïðîïóùåííûìè áóêâàìè.

267. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ÿçûêîâîé è ðå÷å-


âîé òåìàì.
Á. ×òî íîâîãî îá ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íîé èíôîðìàöèè âû óçíàëè?

268. À. Ñïèøèòå òåêñò, âñòàâëÿÿ ïðîïóùåííûå áóêâû è ðàñêðûâàÿ ñêîáêè.


Ïîäãîòîâüòåñü îòâåòèòü, êàêóþ ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íóþ èíôîðìàöèþ ïåðåäàёò
ýòî îïèñàíèå.
Íî÷(ü)þ íà ìîêðûå äåðåâ(?)ÿ óïàë ñíåã, ñîãíóâ âåòâè ðûõëîé ñûðîé
òÿæåñò(?)þ, à ïîòîì åãî ñõâàòèëî ìîðî(ç,ñ)öåì, è ñíåã òåïåðü äåðæàëñÿ íà
âåòâÿõ êðåïêî, áóäòî çàñàõàðå(í,íí)àÿ âàòà. Ïð..ëåòåëà ñ..íè÷êà, ïîïðîá..-
âàëà ðà(ç,ñ)êîâûðÿòü íàìåðçü. Íî ñíåã áûë òâёðä, è îíà îçàáî÷åííî ïîñìî-
òðåëà ïî ñòîðîíàì, ñëîâíî ñïðàø..âàÿ: «Êàê æå òåïåðü áûòü?» (Èç Èíòåð-
íåòà).
Á. Âûïèøèòå èç êàêîãî-ëèáî õóäîæåñòâåííîãî ïðîèçâåäåíèÿ íà ðóññêîì ÿçû-
êå òåêñò (ïÿòü-øåñòü ïðåäëîæåíèé) ñ ïðÿìî íå âûðàæåííîé ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷-
íîé èíôîðìàöèåé. Ïîä÷åðêíèòå ñëîâà è ñëîâîñî÷åòàíèÿ, íåñóùèå ýìîöèîíàëüíî-
îöåíî÷íóþ èíôîðìàöèþ.

Î. Áåññìåðòíàÿ. Å. Êàðëîâè÷. Çèìà â ëåñó (2016)


Çèìíèå ñîñíû (2013)
9
92
Â. Ðàññìîòðèòå ðåïðîäóêöèè êàðòèí Î. Áåññìåðòíîé è Å. Êàðëîâè÷à (ñ. 92). Ïî
îäíîé èç íèõ ñîñòàâüòå è çàïèøèòå òåêñò (øåñòü-ñåìü ïðåäëîæåíèé), â êîòîðîì
ïåðåäàéòå ñâîё îòíîøåíèå ê èçîáðàæёííîìó. Ïîä÷åðêíèòå ñëîâà è ñëîâîñî÷åòà-
íèÿ, íåñóùèå ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íóþ èíôîðìàöèþ.

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîðîëèê «Çèìíÿÿ ñêàçêà. È ïàäàë


ñíåã». Íàïèøèòå ñî÷èíåíèå â õóäîæåñòâåííîì ñòèëå ðå÷è íà òåìó «Çèìíÿÿ ñêàç-
êà», èñïîëüçóÿ ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íóþ èíôîðìàöèþ, ïðÿìî íå âûðàæåííóþ â
òåêñòå.

Âîñïðèÿòèå íà ñëóõ ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íîé


èíôîðìàöèè, ïðÿìî íå âûðàæåííîé â òåêñòå

Тема речевого общения: «Природа: животный мир».

269. Âûðàçèòåëüíî ïðî÷èòàéòå ñòèõîòâîðåíèå.


ÊÎØÊÈ
Êîøêè íå ïîõîæè íà ëþäåé, Íå èãðàþò â äîìèíî è øàøêè.
Êîøêè – ýòî êîøêè, Íå îáÿçàíû ïèñàòü ñòèõè,
Ëþäè íîñÿò øëÿïû è ïàëüòî, Èì ïëåâàòü íà ðàçíûå áóìàæêè,
Êîøêè ÷àñòî õîäÿò áåç îäёæêè, Ëþäÿì íå ñîéòè ñ ïðîòîïòàííîé
Êîøêè ìîãóò ñðåäü áåëà äíÿ äîðîæêè,
Ïîëåæàòü ñïîêîéíî ó îãíÿ, Íó à êîøêè, ìÿó, – ýòî êîøêè.
Êîøêè íå áîëòàþò ÷åïóõè,
(Í. Ãóìèëёâ)

Íàéäèòå â ñòèõîòâîðåíèè ñëîâà, ïåðåäàþùèå ÷óâñòâà, ýìîöèè àâòîðà.


Êàê (ïðÿìî èëè íå ïðÿìî) âûðàæàåòñÿ â ñòèõîòâîðåíèè ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷-
íàÿ èíôîðìàöèÿ? Êàêàÿ èìåííî (ïîëîæèòåëüíàÿ èëè îòðèöàòåëüíàÿ)?
Êàêîå õóäîæåñòâåííîå ñðåäñòâî èñïîëüçóåò àâòîð äëÿ ñîçäàíèÿ îáðàçà áåççà-
áîòíîé êîøêè? Êàêèå ÿçûêîâûå ñðåäñòâà (ñëîâà, ïðåäëîæåíèÿ, çâóêè) èñïîëü-
çóåò àâòîð, ÷òîáû ñäåëàòü òåêñò æèâûì, ýìîöèîíàëüíûì è âûðàçèòåëüíûì?

270. Ïðîñëóøàéòå òåêñò. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà ñðåäñòâà âûðàçèòåëüíîãî ÷òå-


íèÿ (èíòîíàöèþ, ïàóçû, ëîãè÷åñêîå óäàðåíèå), ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ óñòíî ïåðåäà-
ёòñÿ ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ.
ß ñëåãêà çàäðåìàë ïîä äåðåâîì. Âäðóã âèæó – ëåòèò çèìîðîäîê
íàä ðå÷êîé çèìîðîäîê. Ïîäëåòåë çèìîðîäîê ê ìîèì óäî÷- àêâàðèóì
êàì è óñåëñÿ ïðÿìî íà óäèëèùå. Ìåíÿ è íå çàìå÷àåò, óäèëèùå
ñèäèò, â âîäó ìîåãî âåäёðêà ïîãëÿäûâàåò. Ïîòîì êèíóëñÿ ðÿäûøêîì
âíèç, ïðÿìî â ìîé «àêâàðèóì», âûõâàòèë îòòóäà ðûáёø-
êó è îïÿòü íà óäèëèùå ñåë. Ïîéìàë äðóãóþ ðûáêó, åñòü
íå ñòàë, à óëåòåë ñ íåé.
Ýõ, æàëêî, ïóñòü áû åùё ïîëîâèë. Òîëüêî îá ýòîì ïîäóìàë, ãëÿæó,
à ìîé äëèííîíîñûé ðûáàê óæ îïÿòü òóò êàê òóò, äà íå îäèí: âòîðîé çà
íèì ÿâèëñÿ – ïòåíåö. Óñåëèñü îáà ðÿäûøêîì íà óäèëèùå. Ñìîòðþ,
à ìàëûø òîæå ñòàë âíèç ïîãëÿäûâàòü. Ãëÿäåë, ãëÿäåë äà êàê áðîñèòñÿ!

93
3
Öîï êëþâèêîì ðûáêó, âçëåòåë íà óäè-
ëèùå, ãîëîâó ââåðõ çàïðîêèíóë, ñ
òàêèì àïïåòèòîì ñâîþ ïåðâóþ äîáû÷ó
ãëîòàåò.
À ÿ íè ñ ÷åì îñòàëñÿ. Íå áåäà, ÿ
äîâîëåí: ðàçâå ÷àñòî óâèäèøü òàêóþ
êàðòèíêó? (Ïî Ã. Ñêðåáèöêîìó).
Ê êàêîìó òèïó è ñòèëþ ðå÷è îòíîñèòñÿ
òåêñò?
Êàê ïðîÿâëÿåòñÿ îòíîøåíèå àâòîðà ê ïðè-
ðîäå? Íàéäèòå â òåêñòå è çà÷èòàéòå ñîîò-
âåòñòâóþùèå ïðåäëîæåíèÿ.
Ïîëîæèòåëüíàÿ èëè îòðèöàòåëüíàÿ ýìî-
öèîíàëüíî-îöåíî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ ñîäåðæèòñÿ â òåêñòå? Êàê îíà âûðàæàåòñÿ
(ïðÿìî èëè íåïðÿìî)?
Êàêèå ñïîñîáû âûðàæåíèÿ ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íîé èíôîðìàöèè èñïîëüçîâàë
àâòîð?
Ðàññìîòðèòå ôîòîèëëþñòðàöèþ. Êàêèì ïðåäëîæåíèåì èç òåêñòà åё ìîæíî
ïîäïèñàòü? Çà÷èòàéòå åãî. Ñîäåðæèòñÿ ëè â íёì ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íàÿ èí-
ôîðìàöèÿ? Àðãóìåíòèðóéòå ñâîé îòâåò.

271. Работа в парах. Ñîñòàâüòå äèàëîã (øåñòü-ñåìü ðåïëèê), â êîòîðîì îáñóäè-


òå ïðîáëåìó «×óäåñà æèâîé ïðèðîäû». Ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâ âûðàçèòåëüíîãî ÷òåíèÿ
(èíòîíàöèè, ïàóç, ëîãè÷åñêèõ óäàðåíèé) ïåðåäàéòå ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íóþ èí-
ôîðìàöèþ.

272. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ðå÷åâîé òåìå.


Á. Óêàæèòå ñðåäñòâà âûðàçèòåëüíîãî ÷òåíèÿ, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ óñòíî ïåðå-
äàёòñÿ ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ.

273. Ïîäãîòîâüòå âûðàçèòåëüíîå ÷òåíèå íàèçóñòü ñâîåãî ëþáèìîãî ñòèõîòâîðå-


íèÿ, ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâ âûðàçèòåëüíîãî ÷òåíèÿ ïåðåäàâàÿ ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷-
íóþ èíôîðìàöèþ.

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîðîëèê «Ñ. Åñåíèí. Ïåñíü î ñî-


áàêå. ×èòàåò Êóòóçîâà Ìàðèÿ». Âûó÷èòå ñòèõîòâîðåíèå «Ïåñíü î ñîáàêå» íàèçóñòü
è ïðî÷èòàéòå â êëàññå, èñïîëüçóÿ ñðåäñòâà âûðàçèòåëüíîãî ÷òåíèÿ (èíòîíàöèþ,
ïàóçû, ëîãè÷åñêîå óäàðåíèå).

Âîñïðèÿòèå ïðè ÷òåíèè ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íîé


èíôîðìàöèè, ïðÿìî íå âûðàæåííîé â òåêñòå

Тема речевого общения: «Братья наши меньшие».

274. Âûðàçèòåëüíî ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç ñòèõîòâîðåíèÿ. Áûëà ëè â âàøåé


æèçíè ïîõîæàÿ ñèòóàöèÿ?
ß ïðèòàùèë äîìîé êîòÿò,
À ïàïà ñ ìàìîé ãîâîðÿò:
– Íåëüçÿ! Íåñè(êà) èõ íàçàä,
Çäåñü íå êîøà÷èé äåòñêèé ñàä!
9
94
Ãëÿæó íà êðîøå÷íûõ êîòÿò:
Îíè, íàâåðíî, åñòü õîòÿò!..
È ïàïà ñ ìàìîé íà êîòÿò,
Ïðèñåâ íà êîðòî÷êè, ãëÿäÿò.
Âçäûõàþò ðàçîì:
– Âîò áåäà...
Íó, åñëè òàê, òîãäà... Òîãäà...
Ïóñêàé æèâóò ó íàñ ïîêà.
Íàëåé(êà) â áëþäöå ìîëîêà!
(À.
( Øëûãèí)

Íàéäèòå â òåêñòå ÿçûêîâûå ñðåäñòâà


ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íîé èíôîðìàöèè,
ïðÿìî è íå ïðÿìî âûðàæåííîé â òåêñòå.
Êîòÿòà
Ïîÿñíèòå íàïèñàíèå ñëîâ ñî ñêîáêàìè.
Êàêèì èçó÷åííûì ïðàâèëîì âû ïîëüçîâàëèñü?

275. Ó÷òèòå! Ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íàÿ ëåêñèêà óïîòðåáëÿåòñÿ â îñíîâíîì â


õóäîæåñòâåííîé è ðàçãîâîðíîé ðå÷è äëÿ ñîçäàíèÿ ýìîöèîíàëüíîñòè è îáðàçíîñòè.
Ïðî÷èòàéòå è ñîïîñòàâüòå äâà òåêñòà. Êàêîé òåìîé èõ ìîæíî îáúåäèíèòü?
1. Ïðîïàë áåëûé ïóäåëü ïî êëè÷êå Àðòî. Ñîáàêà êðóïíàÿ, áåëîé ìàñòè,
îñòðèæåíà «ïîä ëüâà». Íà ëàïàõ áàõðîìà èç âüþùåéñÿ øåðñòè, íà êîíöå
õâîñòà – êèñòî÷êà. Îñîáàÿ ïðèìåòà: ñëåâà íà ìîðäå øðàì.
2. Âïåðåäè îáûêíîâåííî áåæàë, ñâåñèâ íàáîê äëèííûé ðîçîâûé ÿçûê,
áåëûé ïóäåëü Àðòî, îñòðèæåííûé íàïîäîáèå ëüâà… Ïî êàêèì-òî åìó îäíî-
ìó èçâåñòíûì ïðèçíàêàì îí âñåãäà áåçîøèáî÷íî óçíàâàë äîðîãó è, âåñåëî
áîëòàÿ ìîõíàòûìè óøàìè, êèäàëñÿ ãàëîïîì âïåðёä… Àðòî, óñëûøàâøèé
ñçàäè ñåáÿ ðàçãîâîð, ïîâåðíóëñÿ è ïîäáåæàë ê ëþäÿì. Åãî ãîëóáûå äîáðûå
ãëàçêè ùóðèëèñü îò æàðû è ãëÿäåëè óìèëüíî, à âûñóíóòûé äëèííûé
ÿçûê âçäðàãèâàë îò ÷àñòîãî äûõàíèÿ…
– ×òî, áðàò ïёñèê? Òåïëî? – ñïðîñèë äåäóøêà.
Ñîáàêà íàïðÿæåííî çåâíóëà, çàâèâ ÿçûê òðóáî÷êîé, çàòðÿñëàñü âñåì
òåëîì è òîíêî âçâèçãíóëà. (Ïî À. Êóïðèíó).
 êàêîì èç òåêñòîâ îòñóòñòâóåò ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ? Êàê
âû äóìàåòå, ïî÷åìó?
 êàêîì òåêñòå âûðàæåíî ýìîöèîíàëüíîå îòíîøåíèå àâòîðà ê ïåðñîíàæàì?
Ê êàêîìó ñòèëþ ðå÷è îòíîñèòñÿ òàêîé òåêñò?
 òåêñòàõ êàêîãî ñòèëÿ íåò è íå ìîæåò áûòü ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íîé èíôîð-
ìàöèè?
Ñ ïîìîùüþ êàêèõ ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ ïåðåäàёòñÿ îòíîøåíèå ê ñîáàêå Àðòî?
Êàê ïåðåäàёòñÿ ýòî îòíîøåíèå – ïðÿìî èëè íå ïðÿìî? Çà÷èòàéòå ïðåäëîæå-
íèÿ, ñîäåðæàùèå ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íóþ èíôîðìàöèþ.

276. Ïðî÷èòàéòå âñëóõ âòîðîé òåêñò èç óïð. 275. Ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâ âûðàçè-
òåëüíîãî ÷òåíèÿ (èíòîíàöèè, ïàóç, ëîãè÷åñêîãî óäàðåíèÿ) ïîñòàðàéòåñü êàê ìîæ-
íî áîëåå òî÷íî ïåðåäàòü ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íóþ èíôîðìàöèþ.

277. Ïðî÷èòàéòå òåêñò ìîë÷à.


Âäàëè íà ãîðèçîíòå, òàì, ãäå ãîëóáîé àòëàñ ìîðÿ îêàéìëÿëñÿ òёìíî-
ñèíåé áàðõàòíîé ëåíòîé, íåïîäâèæíî ñòîÿëè ñòðîéíûå, ÷óòü-÷óòü ðîçîâûå
íà ñîëíöå ïàðóñà ðûáà÷üèõ ëîäîê.

95
5
– Òóò è âûêóïàåìñÿ, äåäóøêà Ëîäûæêèí, – ñêàçàë ðåøèòåëüíî
Ñåðãåé.
Îí áûñòðî ðàçäåëñÿ è áðîñèëñÿ â âîäó, ïîäûìàÿ îêàéìëÿòüñÿ
âîêðóã ñåáÿ áóãðû êèïÿùåé ïåíû.
òёìíî-ñèíèé
Àðòî íåèñòîâî ëàÿë è ñêàêàë ïî áåðåãó. Åãî áåñïîêî-
÷óòü-÷óòü
èëî, ÷òî ìàëü÷èê çàïëûë òàê äàëåêî. «Ê ÷åìó ïîêàçû-
âàòü ñâîþ õðàáðîñòü? – âîëíîâàëñÿ ïóäåëü. – Åñòü çåì- áåñïîêîéñòâî
ëÿ – è õîäè ïî çåìëå. Ãîðàçäî ñïîêîéíåå». Îí è ñàì íàðóæó
çàëåç áûëî â âîäó ïî áðþõî è äâà-òðè ðàçà ëàêíóë åё
ÿçûêîì. Íî ñîëёíàÿ âîäà åìó íå ïîíðàâèëàñü, à ëёãêèå âîëíû ïóãàëè åãî.
Îí âûñêî÷èë íà áåðåã è îïÿòü ïðèíÿëñÿ ëàÿòü íà Ñåðãåÿ. «Ê ÷åìó ýòè
äóðàöêèå ôîêóñû? Ñèäåë áû ó áåðåãà, ðÿäîì ñî ñòàðèêîì. Àõ, ñêîëüêî áåñ-
ïîêîéñòâà ñ ýòèì ìàëü÷èøêîé!».
– Ýé, Ñåðёæà, âûëåçàé, ÷òî ëè, â ñàìîì äåëå, áóäåò òåáå! – ïîçâàë ñòà-
ðèê.
– Ñåé÷àñ, äåäóøêà, – îòîçâàëñÿ ìàëü÷èê. – Ñìîòðè, êàê ÿ ïàðîõîäîì
ïëûâó. Ó-ó-ó-óõ!
Îí, íàêîíåö, ïîäïëûë ê áåðåãó, íî ïðåæäå ÷åì îäåòüñÿ, ñõâàòèë íà
ðóêè Àðòî è, âåðíóâøèñü ñ íèì â ìîðå, áðîñèë åãî äàëåêî â âîäó. Ñîáàêà
òîò÷àñ æå ïîïëûëà íàçàä, âûñòàâèâ íàðóæó òîëüêî îäíó ìîðäó ñî âñïëûâ-
øèìè íàâåðõ óøàìè, ãðîìêî è îáèæåííî ôûðêàÿ. Âûñêî÷èâ íà ñóøó, îíà
çàòðÿñëàñü âñåì òåëîì, è òó÷è áðûçã ïîëåòåëè íà ñòàðèêà è íà Ñåðãåÿ. (Ïî
À. Êóïðèíó).
Íàéäèòå â òåêñòå îöåíî÷íóþ ëåêñèêó, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé àâòîð âûðàæàåò
ñâîё îòíîøåíèå ê ãåðîÿì.
Êàê ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ, ïðÿìî íå âûðàæåííàÿ â òåêñòå,
ïîìîãàåò ïåðåäàòü íàñòðîåíèå ïåðñîíàæåé, èõ âçàèìîîòíîøåíèÿ?
Ïî î÷åðåäè âñëóõ âûðàçèòåëüíî ïðî÷èòàéòå òåêñò. Ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâ âûðàçè-
òåëüíîãî ÷òåíèÿ (èíòîíàöèè, ïàóç, ëîãè÷åñêîãî óäàðåíèÿ) êàê ìîæíî áîëåå
òî÷íî ïåðåäàéòå ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íóþ èíôîðìàöèþ.

278. Творческое задание. Ñîñòàâüòå è çàïèøèòå äâà-òðè ïðåäëîæåíèÿ, êîòî-


ðûå ìîãëè áû áûòü ïðîäîëæåíèåì ýòîé èñòîðèè. Èñïîëüçóéòå ïîëó÷åííûå íà óðî-
êàõ çíàíèÿ îá ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íîé ëåêñèêå.

279. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ðå÷åâîé òåìå.


Á. Çàêîí÷èòå ïðåäëîæåíèå: Ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ – ýòî…

280. Ñîñòàâüòå è çàïèøèòå äèàëîã (øåñòü-ñåìü ðåïëèê), èñïîëüçóÿ â êà÷åñòâå


îáðàçöà òåêñò óïð. 274. Ìîæåòå âîñïîëüçîâàòüñÿ ôîòîèëëþñòðàöèåé (ñ. 95). Ïîä-
÷åðêíèòå â ñîñòàâëåííîì òåêñòå ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íûå ñëîâà è âûðàæåíèÿ.
Ïîäãîòîâüòåñü ê âûðàçèòåëüíîìó ÷òåíèþ çàïèñàííîãî òåêñòà.

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå «Ñîöіàëüíèé ðîëèê ïðî áåçïðèòóëü-


íèõ òâàðèí (homeless animals)». Íàïèøèòå íà ðóññêîì ÿçûêå íåáîëüøîå ñî÷èíå-
íèå, â êîòîðîì èçëîæèòå, êàê ìîæíî ïîìî÷ü áåçäîìíûì æèâîòíûì. Íå çàáóäüòå
èñïîëüçîâàòü â íёì ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íûå ñëîâà è âûðàæåíèÿ, ïðÿìî è íå ïðÿ-
ìî âûðàæåííûå.

9
96
Ïîðÿäîê ñëîâ è èíòîíàöèÿ êàê ñðåäñòâà ñìûñëîâîé
ñâÿçè ïðåäëîæåíèé â òåêñòå

Тема речевого общения: «Зимняя природа».

281. Âûðàçèòåëüíî ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç ñòèõîòâîðåíèÿ, ñëåäèòå çà ïîâû-


øåíèåì è ïîíèæåíèåì ãîëîñà, ñîáëþäàéòå ïàóçû è ëîãè÷åñêîå óäàðåíèå.
Çèìíèé ëåñ! Îò êðàÿ è äî êðàÿ Ñåð(?)öå áå(ç,ñ)ïîêîéíîå ñìóùàÿ
Îí çàñòûë ñìîëèñòîþ ñò..íîé, Íåïðàâäîïîäîáíîé òèø..íîé.
(Ê. Âàíøåíêèí)

Î. Âàñÿíîâè÷. Ñïîêîéñòâèå çèìíåãî ëåñà (2017)


×òî âû çíàåòå îá èíòîíàöèè? Êàêîâà åё ðîëü?
Ðàññìîòðèòå ðåïðîäóêöèþ êàðòèíû Î. Âàñÿíîâè÷à «Ñïîêîéñòâèå çèìíåãî
ëåñà». ×åì ïîõîæè êàðòèíû çèìíåãî ëåñà ó ïîýòà è õóäîæíèêà?
Ïðîêîììåíòèðóéòå íàïèñàíèå ñëîâ ñî ñêîáêàìè è ïðîïóùåííûìè áóêâàìè.
Âûó÷èòå îòðûâîê íàèçóñòü è çàïèøèòå åãî ïî ïàìÿòè.

282. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Î êàêèõ îñíîâíûõ ñðåäñòâàõ ñìûñëîâîé ñâÿçè ïðåä-


ëîæåíèé âû óçíàëè?
Ñðåäè îñíîâíûõ ñðåäñòâ ñìûñëîâîé ñâÿçè ïðåäëîæåíèé â òåêñòå âûäå-
ëÿþò ïîðÿäîê ñëîâ è èíòîíàöèþ (îñîáåííîñòü ïðîèçíîøåíèÿ, îòðàæàþ-
ùàÿ êàêèå-ëèáî ÷óâñòâà ãîâîðÿùåãî, òîí).
Èíòîíàöèÿ êîíöà ïðåäëîæåíèÿ áûâàåò ïîâåñòâîâàòåëüíîé, âîïðîñè-
òåëüíîé è âîñêëèöàòåëüíîé. Â ðóññêîì ÿçûêå èíòîíàöèÿ â êîíöå ïîâå-
ñòâîâàòåëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ îáû÷íî ïîíèæàåòñÿ, à â âîïðîñèòåëüíûõ
ð è
âîñêëèöàòåëüíûõ – ïîâûøàåòñÿ. Ñðàâíèòå: Îíè ïðèåõàëè . Îíè ïðèåõà-
ëè ? Îíè ïðèåõàëè !
Åñëè èíòîíàöèÿ – ýòî ñðåäñòâî óñòíîé ðå÷è, òî ïîðÿäîê ñëîâ âàæåí è
äëÿ óñòíîé, è äëÿ ïèñüìåííîé ðå÷è. Ïîðÿäîê ñëîâ â ðóññêîì ÿçûêå ÿâëÿ-
åòñÿ ñâîáîäíûì, òàê êàê äëÿ êàæäîãî ÷ëåíà ïðåäëîæåíèÿ íå ñóùåñòâóåò
ñòðîãî çàêðåïëёííîãî ìåñòà. Òåì íå ìåíåå, íåëüçÿ ðàññòàâëÿòü ñëîâà â
ïðåäëîæåíèè ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ, ïîñêîëüêó ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê
íàðóøåíèþ ëîãèêè èçëîæåíèÿ è, êàê ñëåäñòâèå, ê çàòðóäíåíèþ ïîíèìà-
97
7
íèÿ ñìûñëà ñêàçàííîãî èëè íàïèñàííîãî. Ïîýòîìó â ðóññêîé ðå÷è áîëü-
øèíñòâî ïðåäëîæåíèé èìåþò ïðÿìîé ïîðÿäîê ñëîâ: ñíà÷àëà ðàñïîëàãàåò-
ñÿ ïîäëåæàùåå ñ çàâèñèìûìè ñëîâàìè (ãðóïïà ïîäëåæàùåãî), çàòåì – ñêà-
çóåìîå ñ çàâèñèìûìè ñëîâàìè (ãðóïïà ñêàçóåìîãî). Íàïðèìåð, Óòðåííèé
ð
ëåñ äûøèò ñâåòîì, òåïëîì, çàïàõàìè äåðåâüåâ.
Ñôîðìóëèðóéòå âîïðîñû ïî ñîäåðæàíèþ òåêñòà è çàäàéòå èõ äðóã äðóãó.

283. Âûïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ ñ ïðÿìûì ïîðÿäêîì ñëîâ, ïîä÷åðêíèòå ãëàâíûå


÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ.
1. Ñíåæíàÿ çèìà çàìåëà âñå òðîïèíêè â ëåñó. 2. Âîò è íàñòóïèëà ìîðîç-
íàÿ çèìà. 3. Âåòâè äåðåâüåâ íàêëîíèëèñü ê çåìëå ïîä òÿæåñòüþ ïåðåëèâà-
þùèõñÿ áåëûõ ìåõîâ (Ïî Ë. Ãåðàñèìîâîé). 4. Ê âå÷åðó ïîøёë ñíåã.
5. Ñíåãîì áåëûì íà ãîðîä íàâàëèëàñü çèìà. 6. Ñíåã ïàäàåò, ìåëüêàåò, âüёò-
ñÿ, ëîæèòñÿ áåëîé ïåëåíîé (Ñ. Åñåíèí).

284. Îáðàòèòå âíèìàíèå! Ïðÿìîé ïîðÿäîê ñëîâ ïîìîãàåò ðàçëè÷èòü ãëàâíûå


÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ: Ìàòü ëþáèò äî÷ü. – Äî÷ü ëþáèò ìàòü.
Ïðî÷èòàéòå ïðåäëîæåíèÿ. Èçìåíèëñÿ ëè èõ ñìûñë ñ èçìåíåíèåì ñèíòàêñè÷å-
ñêîé ðîëè ïîä÷ёðêíóòûõ ñëîâ?
1. Âåðíóëñÿ áîëüíîé îòåö. – Îòåö âåðíóëñÿ
ð ó áîëüíîé. 2. Ìîÿ ìàìà –
íàøà ó÷èòåëüíèöà. – Íàøà ó÷èòåëüíèöà – ìîÿ ìàìà. 3. Àëìàç ðåæåò
ñòåêëî. – Ñòåêëî ðåæåò àëìàç.
Íàéäèòå ïðåäëîæåíèå, â êîòîðîì íåïðàâèëüíî ïåðåäàí ñìûñë. Ñ ÷åì ýòî ñâÿ-
çàíî?

285. Îáðàòèòå âíèìàíèå!  íà÷àëå ïðåäëîæåíèé ñîäåðæèòñÿ óæå èçâåñòíàÿ


èíôîðìàöèÿ – èçâåñòíîå, â êîíöå ïðåäëîæåíèÿ ñîäåðæèòñÿ íåèçâåñòíàÿ èíôîð-
ìàöèÿ – íîâîå. Íàïðèìåð: Êèåâ (èçâåñòíîå) – êðóïíåéøèé ãîðîä íàøåé ñòðàíû
(íîâîå).
Çàäàíèå íà âûáîð. À. Óêàæèòå èçâåñòíîå è íîâîå â ïðåäëîæåíèÿõ.
1. Îêîëî òðёõ ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê ïðîæèâàåò ñåé÷àñ â Êèåâå. –  Êèåâå
ñåé÷àñ ïðîæèâàåò îêîëî òðёõ ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. 2. Âîäû Äíåïðà âïàäà-
þò â ×ёðíîå ìîðå. – Â ×ёðíîå ìîðå âïàäàþò âîäû Äíåïðà. 3. ×åðåç Æèòî-
ìèð ìû âîçâðàùàëèñü äîìîé. – Äîìîé ìû âîçâðàùàëèñü ÷åðåç Æèòîìèð.
Á. Ïðî÷èòàéòå. Óêàæèòå èçâåñòíîå è íîâîå âî âòîðîì ïðåäëîæåíèè êàæäîé
ïàðû.
1. Â ýòîì ãîäó çèìà ñíåæíàÿ. – Ñíåã ëåæèò òîëñòûì ñëîåì íà êðûøàõ
äîìîâ, äåðåâüÿõ, çåìëå. 2. Õîðîøàÿ êíèãà – ýòî íåèññÿêàåìûé èñòî÷íèê
÷åëîâå÷åñêèõ ìûñëåé è ÷óâñòâ. – ×èòàÿ õîðîøóþ êíèãó, ìû ðàñêðûâàåì
äâåðü â ìèð ÷åëîâå÷åñêèõ òàéí. 3. Áëèæå ê âå÷åðó óëèöû ãîðîäêà îïóñòå-
ëè. – Ïóñòîòà çâåíåëà íåïðèâû÷íîé òèøèíîé, îòñóòñòâèåì ïðîõîæèõ è
øóìà ïðîåçæàþùèõ àâòîìîáèëåé.
Â. Ñîñòàâüòå ïàðû ïðåäëîæåíèé ïî îáðàçöó çàäàíèÿ Á. Ïîä÷åðêíèòå íîâîå âî
âòîðîì ïðåäëîæåíèè êàæäîé ïàðû.

286. Ïðåäïîëîæèòå ïî çàãîëîâêó, î ÷ёì áóäåò èäòè ðå÷ü â òåêñòå.


Ñëåäèòå çà ÷òåíèåì ó÷èòåëÿ, êîòîðûé ïðî÷èòàåò òåêñò ïî ÷àñòÿì. Ïîïðîáóéòå
ïðåäóãàäàòü, êàê áóäóò ðàçâèâàòüñÿ ñîáûòèÿ â êàæäîé ÷àñòè. Ïðåäëîæèòå ñâîé
âàðèàíò çàãëàâèÿ òåêñòà.

9
98
 ÇÈÌÍÞÞ ÑÒÓÆÓ
(1) Áåëêà ëåæàëà â âåòâÿõ ñòàðîé åëè â ñâîёì ãíёçäûø- ãíёçäûøêî
êå. Âäðóã îíà óñëûøàëà â ëåñó ñòðàííûé øóì, ðàçäàâà- çàäðîæàòü
ëèñü ÷üè-òî ãîëîñà, ñëûøàëñÿ êàêîé-òî ãóë. Âîò ñ òðåñêîì ãëóøü
óïàëî äåðåâî, çà íèì åùё íåñêîëüêî äåðåâüåâ. ñòîðîæêà
Áåëêà âûãëÿíóëà èç ãíåçäà è ïîñìîòðåëà âíèç. Ê åё
äåðåâó ïîäîøëè äâà ÷åëîâåêà.
(2) Â ðóêàõ ó íèõ ÷òî-òî áëåñòåëî. Ëþäè ïðèëîæèëè ê ñòâîëó áëåñòÿ-
ùèé ïðåäìåò. Äåðåâî çàäðîæàëî, çàêà÷àëîñü è ñòàëî ïàäàòü.
(3) À áåëêà óæå äàëåêî. Èçî âñåõ ñèë ïîì÷àëàñü îíà â ñàìóþ ãëóøü
ëåñà. Ãäå ñïðÿòàòüñÿ?
Íà÷àëî ñìåðêàòüñÿ. Áåëî÷êà ïðèóíûëà. Âäðóã îíà çàìåòèëà ó ëåñíîé
ñòîðîæêè ïòè÷èé äîìèê.  íёì íå áûëî íèêàêèõ æèëüöîâ. Ëó÷øåé êâàð-
òèðû èñêàòü íå÷åãî. Áåëî÷êà ñâåðíóëàñü â êëóáî÷åê, óêðûëàñü ïóøèñòûì
õâîñòîì è óñíóëà. (Ïî Ã. Ñêðåáèöêîìó).
Âûïèøèòå èç òåêñòà âûäåëåííûå êóðñèâîì ïðåäëîæåíèÿ. Ïîä÷åðêíèòå â íèõ
íîâóþ èíôîðìàöèþ.
Âûïèøèòå ïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå, ñäåëàéòå åãî ñèíòàêñè÷åñêèé ðàçáîð.
Îïðåäåëèòå â íёì ïîðÿäîê ñëîâ.

287. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ðå÷åâîé òåìå.


Á. Работа в парах. Ñîñòàâüòå äèàëîã, â õîäå êîòîðîãî îáñóäèòå, ÷òî íîâîãî âû
óçíàëè îá èíòîíàöèè.

288. À. Ñïèøèòå, âñòàâëÿÿ ïðîïóùåííûå áóêâû è ðàñêðûâàÿ ñêîáêè. Ïîä÷åðê-


íèòå ïðåäëîæåíèÿ ñ ïðÿìûì ïîðÿäêîì ñëîâ.
Õîðîøî ïðîá..æàòüñÿ ïî ìîðîçöó â ïåðâîå çèìíå.. óòðî! Óëèöû ñïëîø(?)
ïîêðûòû áåëûì ñíåãîì. Ñîëíöå ïåðåë..âàåòñÿ ñëåïÿùèì áëåñê..ì.
Ïð..÷óäëèâûé óçîð ìîðîçà ëёã íà âèòðèíû ìàãàçèíîâ è (íà)ãëóõ.. çàêðû-
òûå îêíà äîìîâ. Èíåé ïîêðûë âåòâè ò..ïîëåé. Ãëÿíåøü ëè âäîëü óëèöû,
âûòÿíóâøåéñÿ ðîâíîé ëåíòîé, (â)áëèçè ëè (âî)êðóã ñåáÿ ïîñìîòðèøü,
âåçäå âñё òî(æå): ñíåã, ñíåã, ñíåã. (Èç)ðåäê.. ïîäûìàþùèéñÿ âåò..ðîê
ïîù..ïûâàåò ëèöî è óøè, çà(òî) êàê êðàñèâî âñё âîêðóã! Íåæíûå,
ìÿ(ã,õ)êèå ñíåæ..íêè ïëàâíî êðóæàòñÿ â âîçäóõå. Âñё æèâî, âñё ÿðêî â
ïð..îáðàçèâøåéñÿ ïðèðîäå. (Ïî Ì. Øîëîõîâó).
Á. Ñîñòàâüòå ê äàííûì âûñêàçûâàíèÿì ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûå áûëè áû ñ íèìè
ñâÿçàíû è ñîäåðæàëè áû íîâóþ èíôîðìàöèþ. Çàïèøèòå ïî îáðàçöó, ïîä÷ёðêèâàÿ
íîâîå.
Î á ð à ç å ö. Ñîñíà ìîæåò ðàñòè è íà ïåñêå, ãäå ìàëî âëàãè. Îíà íå
áîèòñÿ ìîðîçà
ð è æàðû.
ð
1.  íåáå êðè÷àë êàðàâàí äèêèõ ãóñåé. 2. Ïðèøëà çîëîòàÿ îñåíü â ëåñ.
3. ß çàìåòèë, êàê ïðîâîðíàÿ áåëêà ñîáèðàëà çàïàñû íà çèìó. 4. Çåìëþ
íà÷àë ïîêðûâàòü òîíêèé ñëîé ñíåãà. 5. Âåòåð âñё îò÷àÿííåé ðàñêà÷èâàë
âåòêè äåðåâüåâ.

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîìàòåðèàë «Áåëàÿ Áåðёçà – Ñåð-


ãåé Åñåíèí – ×èòàåò Ïàâåë Áåñåäèí». Ïîäãîòîâüòå âûðàçèòåëüíîå ÷òåíèå ñòèõî-
òâîðåíèÿ íàèçóñòü.

99
9
Öåïíàÿ ñâÿçü ìåæäó ïðåäëîæåíèÿìè â òåêñòå

Тема речевого общения: «О воспитанности».

289. Ïðî÷èòàéòå âûñêàçûâàíèå. Êàê âû ïîíèìàåòå åãî ñìûñë? Ñîãëàñíû ëè âû


ñ àâòîðîì?
Îò ïðàâèëüíîãî âîñïèòàíèÿ äåòåé çàâèñèò áëàãîñîñòîÿíèå âñåãî íàðîäà
((Äæ. Ëîêê).
Íà îñíîâå äàííîãî âûñêàçûâàíèÿ ñîñòàâüòå è çàïèøèòå äâà ïðåäëîæåíèÿ, â
ïåðâîì èç êîòîðûõ ñîäåðæàëàñü áû èçâåñòíàÿ èíôîðìàöèÿ, à âî âòîðîì – íî-
âàÿ. Èñïîëüçóÿ çíàíèÿ, ïîëó÷åííûå íà óðîêàõ óêðàèíñêîãî ÿçûêà, âñïîìíèòå,
êàê íàçûâàåòñÿ ñâÿçü, ãäå êàæäîå ïîñëåäóþùåå ïðåäëîæåíèå äîïîëíÿåò ïðå-
äûäóùåå.

Ïðåäëîæåíèÿ â òåêñòå ìîãóò áûòü ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé ïî ñìûñëó


ïîñëåäîâàòåëüíî, êàê áû ïî öåïî÷êå: êàæäîå ïîñëåäóþùåå ïðåäëîæåíèå
äîïîëíÿåò ïðåäûäóùåå. Òàêóþ ñâÿçü íàçûâàþò öåïíîé (óêð. ëàíöþãîâèé
çâ’ÿçîê): Ñóõîâåé âçäóë íàä ãîðîäîì îáëàêî ïûëè, ìÿãêîé, êàê ìóêà.
 íåé ëåòàë êóðèíûé ïóõ, ñóõèå ëèñòüÿ è ñîëîìà. Èçäàëåêà îíè êà-
çàëèñü äûìÿùèìñÿ òèõèì ïîæàðîì. (Ïî Ê. Ïàóñòîâñêîìó).
Ñõåìàòè÷åñêè öåïíóþ ñâÿçü îáîçíà÷àþò òàê:
1 ïûëè .  2 Â íåé . 3 Îíè .

290. Îáðàòèòå âíèìàíèå! Ïðè ïîñëåäîâàòåëüíîé ñâÿçè ïðåäëîæåíèé â òåêñòå


èñïîëüçóþòñÿ ñðåäñòâà, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ è îñóùåñòâëÿåòñÿ òàêàÿ ñâÿçü, à
èìåííî: ïîâòîðû ñëîâ, ëè÷íûå è óêàçàòåëüíûå ìåñòîèìåíèÿ, ñèíîíèìû è äð.
Ïðî÷èòàéòå. Äîêàæèòå, ÷òî ïðåäëîæåíèÿ â òåêñòå ñâÿçàíû öåïíîé ñâÿçüþ.
Âîñïèòàííûé ÷åëîâåê – ýòî òîò, êòî õî÷åò è óìååò ñ÷èòàòüñÿ ñ äðóãè-
ìè, êîìó ñîáñòâåííàÿ âåæëèâîñòü íå òîëüêî ïðèâû÷íà è ëåãêà, íî è ïðè-
ÿòíà.
Ýòî òîò, êòî â ðàâíîé ñòåïåíè âåæëèâ è ñî ñòàðøèì âîñïèòàííûé
è ñ ìëàäøèì ãîäàìè è ïî ïîëîæåíèþ. Âîñïèòàííûé ñ÷èòàòüñÿ
÷åëîâåê âî âñåõ îòíîøåíèÿõ íå âåäёò ñåáÿ «ãðîìêî», ñîáñòâåííûé
ýêîíîìèò âðåìÿ äðóãèõ («Òî÷íîñòü – âåæëèâîñòü êîðî-
ëåé» – ãîâîðèò ïîãîâîðêà), ñòðîãî âûïîëíÿåò äàííûå äðóãèì îáåùàíèÿ,
íå âàæíè÷àåò, íå «çàäèðàåò íîñ» è âñåãäà îäèí è òîò æå – äîìà, â øêîëå,
â èíñòèòóòå, íà ðàáîòå, â ìàãàçèíå è â àâòîáóñå. (Ïî Ä. Ëèõà÷ёâó).
Óêàæèòå ñðåäñòâà ñâÿçè ïðåäëîæåíèé. Ñîñòàâüòå ñõåìó ñâÿçè ïðåäëîæåíèé ïî
îáðàçöó ñõåìû èç ïðàâèëà.

291. Çàäàíèå íà âûáîð. À. Ñïèøèòå, íà ìåñòå òî÷åê ïîñòàâüòå ñëîâà èç ñïðàâ-


êè, ñâÿçûâàþùèå ïðåäëîæåíèÿ ìåæäó ñîáîé.
Âîñïèòàííîñòü íå îïðåäåëÿåòñÿ ëèøü âåæëèâîñòüþ. … òàêæå âêëþ÷àåò
â ñåáÿ òîëåðàíòíîñòü, âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ äðóãèìè ëþäüìè, ïîâåäåíèå â
îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ, óâàæåíèå ê îêðóæàþùèì. ..., ÷òî îêðóæàþùàÿ
ñðåäà ïðèíèìàåò áîëüøîå ó÷àñòèå â âîñïèòàíèè êàæäîãî èç íàñ. …, ýòî
ðîäèòåëè, êîòîðûå çàëîæèëè â íàøå ñîçíàíèå ïîíèìàíèå ìîðàëüíûõ öåí-
íîñòåé è îáùåïðèíÿòûõ íîðì ïîâåäåíèÿ. …, â ðàçíûå ïåðèîäû æèçíè íà
ïðîöåññ âîñïèòàíèÿ îêàçûâàëè âëèÿíèå äåòñêèå ñàäû, øêîëû, óíèâåðñè-
1
100
òåòû. … ýòè ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ ñòðåìèëèñü íå òîëüêî äàòü îáðàçîâàíèå, íî
è ïîâûñèòü óðîâåíü íàøåé âîñïèòàííîñòè. (Èç æóðíàëà).
Ñ ï ð à â ê à. Ñëåäóåò îòìåòèòü; îíà; âñå; â ïåðâóþ î÷åðåäü; ïîìèìî ðîäè-
òåëåé.
Á. Ðàçäåëèòå òåêñò íà ïðåäëîæåíèÿ ñ öåïíîé ñâÿçüþ, çàïèøèòå.
Âîñïèòàííûå ëþäè óâàæàþò ÷åëîâå÷åñêóþ ëè÷íîñòü, à ïîòîìó âñåãäà
ñíèñõîäèòåëüíû, ìÿãêè, âåæëèâû îíè ñîñòðàäàòåëüíû íå ê îäíèì òîëüêî
íèùèì è êîøêàì îíè áîëåþò äóøîé è îò òîãî, ÷åãî íå óâèäèøü ïðîñòûì
ãëàçîì îíè ÷èñòîñåðäå÷íû è áîÿòñÿ ëæè, êàê îãíÿ îíè íå ðèñóþòñÿ, äåð-
æàò ñåáÿ íà óëèöå òàê æå, êàê äîìà, íå ïóñêàþò ïûëè â ãëàçà ìåíüøåé
áðàòèè òàêèå ëþäè íå áîëòëèâû è íå ëåçóò ñ îòêðîâåííîñòÿìè, êîãäà èõ
íå ñïðàøèâàþò. (Ïî À. ×åõîâó).
Â. Èç äàííûõ ïðåäëîæåíèé ñîñòàâüòå òåêñò ñ öåïíîé ñâÿçüþ è çàïèøèòå. Ïîä-
÷åðêíèòå ñëîâà, ñîåäèíÿþùèå ïðåäëîæåíèÿ â òåêñòå.
Íåîæèäàííî â îêíå Êîëÿ óâèäåë êðàñíûé øàð. Êðîâàòü ïîñòàâèëè ê
îêíó. Îäíàæäû Êîëÿ çàáîëåë è ëåæàë â êðîâàòè. À íà øàðèêå áûëà íàðè-
ñîâàíà ðîæèöà.

292. Ïåðåâåäèòå íà ðóññêèé ÿçûê ïðåäëîæåíèÿ ñ öåïíîé ñâÿçüþ, ïåðåâîä çà-


ïèøèòå.
Ãîðîáèíà òà ÿëèíà ñòîÿëè ïîðó÷. Çîâñіì áëèçåíüêî îäíà äî îäíîї.
І òîìó âîíè ÷àñòî ïåðåøіïòóâàëèñÿ ìіæ ñîáîþ. Íà ÿëèíöі ðîñëè õâîїíêè і
øèøêè, à íà ãîðîáèíі – ëèñòÿ і ãðîíà æîâòîãàðÿ÷èõ ïëîäіâ. Êîæåí ïëіä
ãîðîáèíè ïàëàâ æàðîì. Öèì çàìèëóâàëàñÿ ÿëèíêà: ÿêà-òî ãàðíà ãîðîáèíà!

293. Работа в группах. Ïðîäîëæèòå òåêñò ïðåäëîæåíèÿìè, ñâÿçàííûìè öåï-


íîé ñâÿçüþ. Ïîäáåðèòå çàãîëîâîê.
Ãäå-òî çà ãîðèçîíòîì íà÷èíàëàñü ãðîçà. Îíà ùåäðî ðàññûïàëà ðàñêàòû
ãðîìà. Ãðîõîòàíüå áûñòðî ïðèáëèæàëîñü ê ïîñёëêó...

294. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ÿçûêîâîé òåìå.


Á. Çàêîí÷èòå ïðåäëîæåíèå: Öåïíàÿ
ñâÿçü ïðåäëîæåíèé â òåêñòå ïðåäïî-
ëàãàåò…

295. À. Ñïèøèòå, âñòàâëÿÿ ïðîïóùåí-


íûå áóêâû è ðàñêðûâàÿ ñêîáêè. Ïîä÷åðê-
íèòå ñðåäñòâà ñâÿçè ïðåäëîæåíèé.
Âðÿä ëè ñòîèò ðà(ñ,ññ)êàçûâàòü,
÷òî ãðå÷íåâàÿ êàøà âêóñíà è ïîëåçíà.
Âîïðîñ ìîæåò â..çíèêíóòü îäèí: ïî÷å-
ìó ãðå÷èõà íå òàê ÷àñòî ð..ñòёò íà
ï..ëÿõ? Ïðåæäå âñ..ãî ïîòîìó, ÷òî
ð..ñòåíèå ýòî ñëèøêîì êàïðèçíîå.
Ï..ñåþò ãðå÷èõó ðàíî – ïîãèáíóò
ð..ñòêè îò çàìîðî(ç,ñ)êîâ, ïîñå..ò ïîç-
æå – (íå)ïåðåíåñóò îíè çàñóõè. Âûñî-
êèé óðîæàé ãðå÷èõè ñîá..ðàþò ëèø(?)
âîçëå ëåñà, ïîòîìó ÷òî åé íóæíû òåíü È. Ðîïÿíèê. Îòòåïåëü.
è âëàæíûé âîçäóõ. (Ïî Ò. Ãîðîâîé). Öåðêîâü â Ñòàíêîâöàõ (2008)

101
1
Á. Âûïèøèòå èç ëþáîãî òåêñòà íà ðóññêîì ÿçûêå òðè-÷åòûðå ïðåäëîæåíèÿ ñ
öåïíîé ñâÿçüþ. Ïîä÷åðêíèòå ñëîâà, êîòîðûå ñâÿçûâàþò ïðåäëîæåíèÿ ìåæäó ñîáîé.
Â. Ðàññìîòðèòå ðåïðîäóêöèþ êàðòèíû È. Ðîïÿíèêà «Îòòåïåëü. Öåðêîâü â
Ñòàíêîâöàõ» (ñ. 101). Ïî íåé ñîñòàâüòå è çàïèøèòå òåêñò (ïÿòü-øåñòü ïðåäëîæå-
íèé) ñ öåïíîé ñâÿçüþ ìåæäó ïðåäëîæåíèÿìè.
Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîìàòåðèàë «×òî òàêîå âîñïèòàí-
íûé ÷åëîâåê? ×àñòü 1». Íà åãî îñíîâå íàïèøèòå íåáîëüøîå ñî÷èíåíèå-ðàññóæäå-
íèå íà òåìó «Êîãî ìîæíî ñ÷èòàòü âîñïèòàííûì ÷åëîâåêîì».  ñî÷èíåíèè èñïîëü-
çóéòå öåïíóþ ñâÿçü ìåæäó ïðåäëîæåíèÿìè.

Ðîëü ñïåöèàëüíûõ ñðåäñòâ äëÿ âûäåëåíèÿ îñíîâíûõ


ïîëîæåíèé òåêñòà

Тема речевого общения: «Учимся слушать и понимать».

296. Ïðîñëóøàéòå ñòèõîòâîðåíèå. Ïîìîãàþò ëè


èíòîíàöèîííûå õîäû îïðåäåëèòü, êàêèì íàñòðîåíè-
åì îíî ïðîíèêíóòî?
Íà ñåâåðå äèêîì ñòîèò îäèíîêî
Íà ãîëîé âåðøèíå ñîñíà,
È äðåìëåò, êà÷àÿñü, è ñíåãîì ñûïó÷èì
Îäåòà, êàê ðèçîé, îíà.
È ñíèòñÿ åé âñё, ÷òî â ïóñòûíå äàëёêîé –
 òîì êðàå, ãäå ñîëíöà âîñõîä,
Îäíà è ãðóñòíà íà óòёñå ãîðþ÷åì
Ïðåêðàñíàÿ ïàëüìà ðàñòёò.
(Ì. Ëåðìîíòîâ)
Íàéäèòå íà ñòðàíèöå äíåâíèêà Ì. Ëåðìîíòîâà
èçîáðàæåíèÿ ñîñíû è ïàëüìû. Êàê âû ïðîèëëþ-
ñòðèðîâàëè áû äàííîå ñòèõîòâîðåíèå?
Âûó÷èòå ñòèõîòâîðåíèå íàèçóñòü è çàïèøèòå
åãî ïî ïàìÿòè.

Учёные отмечают, что интонация является «тер- Ñòðàíèöà ïîõîäíîãî


мометром чувств». Есть выражения нервный голос, äíåâíèêà Ì. Ëåðìîíòîâà
обида в голосе, шутливая интонация. Это своего ñ íàáðîñêîì ñòèõîòâîðåíèÿ
рода «интонационные жесты», хорошо понятные «Íà ñåâåðå äèêîì…»
всем людям, независимо от их национальности. (Из
энциклопедии «Языкознание. Русский язык»).
297. Ó÷òèòå! Äëÿ âûäåëåíèÿ îñíîâíûõ ïîëîæåíèé òåêñòà, âàæíûõ äëÿ åãî ïî-
íèìàíèÿ, ñóùåñòâóþò ñïåöèàëüíûå ñðåäñòâà: ëîãè÷åñêèå óäàðåíèÿ, ïàóçû, òåìáð1,
òåìï ðå÷è, ñèëà ãîëîñà. Îíè ÿâëÿþòñÿ ñîñòàâíûìè ýëåìåíòàìè èíòîíàöèè. Èíòî-
íàöèÿ çàâèñèò îò ñîäåðæàíèÿ òåêñòà: îíà ìîæåò óêàçûâàòü íà âíóòðåííåå ñîñòîÿ-
íèå ÷åëîâåêà, åãî ÷óâñòâà, ýìîöèè è äð.
Îçíàêîìüòåñü ñ òàáëèöåé. ×òî íîâîãî î ñðåäñòâàõ âûðàçèòåëüíîãî ÷òåíèÿ (ãî-
âîðåíèÿ) âû óçíàëè?
1
Òåìáð – «îêðàñêà» ãîëîñà.
1
102
Ñðåäñòâà âûðàçèòåëüíîãî ÷òåíèÿ (ãîâîðåíèÿ)
Ñðåäñòâî
âûðàçèòåëü- Îáîçíà÷åíèå ïðè
Îïðåäåëåíèå Õàðàêòåðèñòèêà
íîãî ÷òåíèÿ ðàçìåòêå
(ãîâîðåíèÿ)
Èíòîíàöèÿ Ðèòìèêî-ìåëîäè÷å- Èìååò ðàçëè÷íûå  Ïîíèæåíèå ãîëîñà
ñêàÿ ñòîðîíà ðå÷è, îòòåíêè: âåñåëüÿ,  Ïîâûøåíèå ãîëîñà
âûðàæàþùàÿ îòíî- ãðóñòè, ðàçäðàæå-
øåíèå ãîâîðÿùåãî íèÿ è ò. ä.
ê ïðåäìåòó ðå÷è
Òåìï ðå÷è Ñêîðîñòü ïðîèçíî- Áûñòðûé, ñðåäíèé, Óêàçûâàþò â ñêîá-
øåíèÿ âûñêàçûâà- ìåäëåííûé è äð. êàõ ïåðåä ïðåäëîæå-
íèé íèåì
Ïàóçà Âðåìåííàÿ îñòàíîâ- Êîðîòêàÿ, ñðåäíÿÿ, | (êîðîòêàÿ)
êà çâó÷àíèÿ ðå÷è äëèííàÿ || (ñðåäíÿÿ)
||| (äëèííàÿ)
Ëîãè÷åñêîå Âûäåëåíèå ñëîâà Ñåãîäíÿ èäёì â êèíî.
óäàðåíèå (ðå æå – ñëîâîñî÷å- Ñåãîäíÿ èäёì â êèíî.
_
òàíèÿ) â ïðîèçíî- Ñåãîäíÿ èäёì â êèíî.
øåíèè äëÿ óñèëå-
íèÿ åãî ñìûñëà

298. Çàäàíèå íà âûáîð. Ñïèøèòå îòðûâîê, âñòàâëÿÿ ïðîïóùåííûå áóêâû è


ðàñêðûâàÿ ñêîáêè. Îïðåäåëèòå, ñ êàêèì îòòåíêîì èíòîíàöèè åãî ñëåäóåò ÷èòàòü.
À. Ñêàæó âàì îòêðîâå(í,íí)î: ÿ î÷åíü ëþáëþ ëþäåé. Äðóãèå, çíàåòå
ëè, íà ñîáàê ðà..òðà÷èâàþò ñâîè ñèìïàòèè. Êóïàþò èõ è íà ö..ïî÷êàõ
âîäÿò. À ìíå êàê(òî) ÷åëîâåê ìèëåå. Îäíàêî, (íå)ìîãó ñ..âðàòü: ïðè âñåé
ñâîåé ã..ðÿ÷åé ëþáâè (íå)âèäåë áå..êîðûñ(?)íûõ ëþäåé. (Ì. Çîùåíêî).
Á. Êîãäà ñòàëî ñîâñåì ò..ìíî, Êàøòàíêîþ îâë..äåëè î(?)÷àÿíèå è óæàñ.
Îíà ïð..æàëàñü ê êàêîìó(òî) ïîä(?)åçäó è ñòàëà ãîðüêî ïëàêàòü. Öåëîäíåâ-
íîå ïóò..øåñòâèå ñ Ëóêîé Àëåêñàíäðû÷åì óò..ìèëî åё, óøè è ëàïû åё
îçÿáëè, è ê òîìó(æå) åùё îíà áûëà óæàñ(?)íî ã..ëîäíà. (À.
( ×åõîâ).
Â. Âû ÷òî, (ç,ñ)ãîâîðèëèñü âñå? Àïðåëü äà àïðåëü! Ñëóøàòü ÿ ýòîãî
áîëüøå (íå)õî÷ó. Åñëè ó ìåíÿ (íå)áóäåò ï..äñíåæíèêîâ, ó êîãî(òî) èç ìîèõ
ïî(ä,ää)àííûõ (íå)áóäåò ãîëîâû! Êàê âû ïîë..ãàåòå, êòî âèí..âàò â òîì, ÷òî
ó ìåíÿ íåò ï..äñíåæíèêîâ? (Ñ. Ìàðøàê).

Çàäàíèå äëÿ âñåõ. Îòìåòüòå, êàêèìè äîëæíû áûòü äðóãèå ñðåäñòâà âûðàçè-
òåëüíîãî ÷òåíèÿ (ãîâîðåíèÿ) ïðè ïðî÷òåíèè îòðûâêà, ñ êîòîðûì âû ðàáîòàëè.

299. Ó÷òèòå! Ëîãè÷åñêîå óäàðåíèå – ýòî óäàðåíèå ñìûñëîâîå, îíî ìîæåò ïà-
äàòü íà ëþáîå ñëîâî â ïðåäëîæåíèè â çàâèñèìîñòè îò æåëàíèÿ è çàäà÷ ãîâîðÿùå-
ãî. Ñ ïîìîùüþ ëîãè÷åñêîãî óäàðåíèÿ â ïðåäëîæåíèè âûäåëÿåòñÿ ñàìîå ãëàâíîå.
Ïðè ýòîì âàæíûå äëÿ ñîîáùåíèÿ ñëîâà ñòàâÿòñÿ èëè â íà÷àëå, èëè, ÷àùå, â êîíöå
ïðåäëîæåíèÿ.
Ïåðåñòðîéòå ïðåäëîæåíèÿ òàê, ÷òîáû âûäåëåííûå êóðñèâîì ñëîâà íåñëè íàè-
áîëüøóþ ñìûñëîâóþ íàãðóçêó. Çàïèøèòå ïîëó÷åííûå ïðåäëîæåíèÿ.
1. ß î÷åíü õîðîøî îòäîõíóë âî âðåìÿ ëåòíèõ êàíèêóë. 2. Ïðèøëà
ëþòàÿ çèìà. 3. Øêîëüíèêè ñíîâà ñåëè çà ïàðòû. 4. Ìû ñ ïÿòîãî êëàññà
103
3
èçó÷àåì ðóññêèé ÿçûê. 5. Îëüãà ïåðâîé âûïîëíèëà çàäàíèÿ îëèìïèàäû ïî
ðóññêîìó ÿçûêó.
300. Ðàññòàâüòå ëîãè÷åñêèå óäàðåíèÿ â îòðûâêå, ñ êîòîðûì âû ðàáîòàëè, âû-
ïîëíÿÿ óïð. 298.

301. Ïðîñëóøàéòå øóòëèâûé äèàëîã. Îïðåäåëèòå, êàêèå ñëîâà â âîïðîñèòåëü-


íûõ ðåïëèêàõ ñëåäóåò âûäåëèòü ñ ïîìîùüþ ëîãè÷åñêîãî óäàðåíèÿ, ÷òîáû èì ñî-
îòâåòñòâîâàëè ðåïëèêè-îòâåòû.
– Òû âûïîëíÿë äîìàøíåå çàäàíèå âíèìàòåëüíî? – ñïðîñèë ó÷èòåëü.
– Âíèìàòåëüíî.
– Êàê æå îäèí ÷åëîâåê ìîã äîïóñòèòü òàê ìíîãî
îøèáîê? âíèìàòåëüíî
– È âîâñå íå îäèí. Ìíå ïîìîãàë îòåö. (Èç êíèãè îøèáêà
«Øóòëèâûå äèàëîãè»). ïîìîãàòü

302. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ÿçûêîâîé òåìå.


Á. Ïåðå÷èñëèòå ñïåöèàëüíûå ñðåäñòâà äëÿ âûäåëåíèÿ îñíîâíûõ ïîëîæåíèé
òåêñòà. Êàêîâà èõ ðîëü?

303. Ïîäãîòîâüòå âûðàçèòåëüíîå ÷òåíèå íàèçóñòü ñòèõîòâîðåíèÿ èç óïð. 262,


âûáðàâ ñîîòâåòñòâóþùóþ èíòîíàöèþ è ðàññòàâèâ ëîãè÷åñêèå óäàðåíèÿ.

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñëóøàéòå «Ñòèõîòâîðåíèå. Ñ. À. Åñåíèí «Íèâû


ñæàòû, ðîùè ãîëû» (Ñòèõè Ðóññêèõ Ïîýòîâ). Àóäèîñòèõè ñëóøàòü îíëàéí». Çà-
ïèøèòå ñòèõîòâîðåíèå. Îáîçíà÷üòå â íёì ëîãè÷åñêèå óäàðåíèÿ. Ïîäãîòîâüòåñü
ê âûðàçèòåëüíîìó ÷òåíèþ íàèçóñòü.

×òåíèå âñëóõ ðàçëè÷íûõ òåêñòîâ ñ îïîðîé


íà ñàìîñòîÿòåëüíî âûïîëíåííóþ ðàçìåòêó

Тема речевого общения: «Учимся выразительно читать».

304. Ïðî÷èòàéòå âûñêàçûâàíèå. Ñîãëàñíû ëè âû ñ àâòîðîì?


Íå ñëåäóåò äóìàòü, ÷òî óìåíèå âûðàçèòåëüíî ÷èòàòü õóäîæåñòâåííûå
òåêñòû ïðèñóùå òîëüêî èçáðàííûì. Ïðè èçâåñòíîì ñòàðàíèè è æåëàíèè
ýòîãî óìåíèÿ ìîæåò äîñòè÷ü êàæäûé (È. Àíäðþøèíà).
Êàêîâà ðîëü ñðåäñòâ âûðàçèòåëüíîãî ÷òåíèÿ (ãîâîðåíèÿ) äëÿ ïðàâèëüíîãî ïî-
íèìàíèÿ çâó÷àùåãî òåêñòà?
305. Çàäàíèå íà âûáîð. À. Ïðîèçíåñèòå ñêîðîãîâîðêó â ôîðìå âîïðîñîâ è îò-
âåòîâ, ïîñëåäîâàòåëüíî âûäåëÿÿ ñ ïîìîùüþ ëîãè÷åñêîãî óäàðåíèÿ íóæíîå ñëîâî.
Ñòîèò êîïíà ñ ïîäïðèêîïёíî÷êîì, à ïîä êîïíîé ïåðåïёëêà ñ ïåðåïåëё-
íî÷êîì.
Á. Ïðîèçíåñèòå ñêîðîãîâîðêó, íà÷èíàÿ ñ ìåäëåííîãî òåìïà, ïîñòåïåííî ïåðå-
õîäÿ íà ìàêñèìàëüíî áûñòðûé òåìï ðå÷è.
Âûæàâ èç îáëàêà â áàíêó áåëèëà, áåëêà áåëèëà êèñòüþ ïåðèëà.
Â. Ïðîèçíåñèòå ñêîðîãîâîðêè, ïîñòåïåííî óâåëè÷èâàÿ ñèëó ãîëîñà.
1
104
1. Ïîáàëóåøüñÿ – èçáàëóåøüñÿ. 2. Áûë äóá – ñòàë ñðóá. 3. Âðåìÿ ïðè-
áóäåò – è òîãî íå áóäåò.

306. Îçíàêîìüòåñü ñ ïàìÿòêîé. Êàêèå ýòàïû ïîäãîòîâêè ê âûðàçèòåëüíîìó


÷òåíèþ ìîãóò âûçâàòü ó âàñ òðóäíîñòè?

ÏÀÌßÒÊÀ
«Êàê ïîäãîòîâèòüñÿ ê âûðàçèòåëüíîìó ÷òåíèþ òåêñòà»
1. Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå òåêñò. Îïðåäåëèòå åãî òåìó, îñíîâíóþ
ìûñëü.
2. Ïîñòàðàéòåñü ïðåäñòàâèòü òî, î ÷ёì â íёì ãîâîðèòñÿ.
3. Ïîäóìàéòå, êàê ïîíÿòíî ïåðåäàòü ñîäåðæàíèå, çàìûñåë àâòîðà.
4. Îïðåäåëèòå îáùóþ èíòîíàöèþ è åё ñîñòàâëÿþùèå – òåìáð, òåìï
ðå÷è, ñèëó ãîëîñà. Ðàññòàâüòå âûñîòíûå õîäû ãîëîñà (  ).
5. Ðàññòàâüòå ëîãè÷åñêîå óäàðåíèå: ïîä÷åðêíèòå ñëîâà, íàèáîëåå
âàæíûå äëÿ ïîíèìàíèÿ ñîäåðæàíèÿ.
6. Îáîçíà÷üòå ïàóçû ( | – êîðîòêàÿ, || – ñðåäíÿÿ, ||| – äëèííàÿ).
7. Ïî âûïîëíåííîé ðàçìåòêå âûðàçèòåëüíî ïðî÷èòàéòå òåêñò.

307. Ñïèøèòå. Èñïîëüçóÿ ïàìÿòêó èç óïð. 306, ñäåëàéòå ðàçìåòêó òåêñòà


è ïðî÷èòàéòå åãî âûðàçèòåëüíî.
Òèõà óêðàèíñêàÿ íî÷ü. È ïûøíûõ ãåòìàíîâ ñàäû
Ïðîçðà÷íî íåáî. È ñòàðûé çàìîê îçàðÿåò.
Çâёçäû áëåùóò. È òèõî, òèõî âñё êðóãîì;
Ñâîåé äðåìîòû ïðåâîçìî÷ü Íî â çàìêå øёïîò è ñìÿòåíüå.
Íå õî÷åò âîçäóõ.  îäíîé èç áàøåí, ïîä îêíîì,
×óòü òðåïåùóò Â ãëóáîêîì, òÿæêîì ðàçìûøëåíüè,
Ñðåáðèñòûõ òîïîëåé ëèñòû. Îêîâàí, Êî÷óáåé ñèäèò
Ëóíà ñïîêîéíî ñ âûñîòû È ìðà÷íî íà íåáî ãëÿäèò.
Íàä Áåëîé Öåðêîâüþ ñèÿåò ((À. Ïóøêèí)
Ðàññìîòðèòå ðåïðîäóêöèþ êàðòèíû À. Êóèíäæè «Óêðàèíñêàÿ íî÷ü». Ñîîòâåò-
ñòâóåò ëè ñëîâåñíûé ïåéçàæ À. Ïóøêèíà ïåéçàæó íà ïîëîòíå?

À. Êóèíäæè. Óêðàèíñêàÿ íî÷ü (1876)

105
5
308. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ÿçûêîâîé òåìå.
Á. Работа в парах. Ñîñòàâüòå äèàëîã, â õîäå êîòîðîãî îáñóäèòå âîïðîñ «Äëÿ
÷åãî íóæíî óìåòü âûðàçèòåëüíî ÷èòàòü?».

309. Âûïîëíèòå ðàçìåòêó òåêñòà è ïîäãîòîâüòå åãî âûðàçèòåëüíîå ÷òåíèå.


Áîæåñòâåííàÿ íî÷ü! Î÷àðîâàòåëüíàÿ íî÷ü! È âäðóã âñё îæèëî: è ëåñà,
è ïðóäû, è ñòåïè. Ñûïëåòñÿ âåëè÷åñòâåííûé ãðîì óêðàèíñêîãî ñîëîâüÿ, è
÷óäèòñÿ, ÷òî è ìåñÿö çàñëóøàëñÿ åãî ïîñåðåäè íåáà...
Êàê î÷àðîâàííîå, äðåìëåò íà âîçâûøåíèè ñåëî. Åùё ñûïëåòñÿ
áåëåå, åùё ëó÷øå áëåñòÿò ïðè ìåñÿöå òîëïû õàò; åùё î÷àðîâàííûé
îñëåïèòåëüíåå âûðåçûâàþòñÿ èç ìðàêà íèçêèå èõ ñòå- ïîçäíèé
íû. Ïåñíè óìîëêëè. Âñё òèõî. Áëàãî÷åñòèâûå ëþäè óæå
ñïÿò. Ãäå-ãäå òîëüêî ñâåòÿòñÿ óçåíüêèå îêíà. Ïåðåä ïîðîãàìè èíûõ òîëüêî
õàò çàïîçäàëàÿ ñåìüÿ ñîâåðøàåò ñâîé ïîçäíèé óæèí. (Í. Ãîãîëü).
Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîìàòåðèàë «Êàê ïðàâèëüíî ñòèõè
ó÷èòü è ÷èòàòü». Êàêèå íîâûå ñâåäåíèÿ âû ïîëó÷èëè? Ïîäãîòîâüòå âûðàçèòåëüíîå
÷òåíèå íàèçóñòü ñâîåãî ëþáèìîãî ñòèõîòâîðåíèÿ èëè ïðîçàè÷åñêîãî îòðûâêà, âîñ-
ïîëüçîâàâøèñü ïàìÿòêîé èç óïð. 306 è ñîâåòàìè àâòîðà ðîëèêà.

Îñîáåííîñòè íàó÷íîãî ñòèëÿ ðå÷è

Тема речевого общения: «Наука».

310. Ïðî÷èòàéòå âûñêàçûâàíèå. Ïî÷åìó ïèñàòåëü òàê âûñîêî îöåíèë íàóêó?


Ñîãëàñíû ëè âû ñ òàêèì îïðåäåëåíèåì íàóêè?
Íàóêà – ñàìîå âàæíîå, ñàìîå ïðåêðàñíîå è íóæíîå â æèçíè ÷åëîâåêà
((À. ×åõîâ).
Óêàæèòå â äàííîì ïðåäëîæåíèè îäíîðîäíûå ÷ëåíû.

311. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Îçàãëàâüòå åãî.


Íàó÷íûé ñòèëü – îäèí èç ñòèëåé, îêàçûâàþùèõ ñèëüíîå âëèÿíèå íà
ëèòåðàòóðíûé ÿçûê. Âû óæå çíàåòå, ÷òî ðàçâèòèå ñîâðåìåííîé íàóêè ââî-
äèò â øèðîêîå óïîòðåáëåíèå îãðîìíîå êîëè÷åñòâî òåðìèíîâ.
Íàó÷íûé ñòèëü ðàñïîëàãàåò ìíîãî÷èñëåííûìè æàíðàìè, òàêèìè êàê:
ñòàòüÿ, ìîíîãðàôèÿ, ó÷åáíèê, ðåôåðàò, àííîòàöèÿ,
èíñòðóêöèÿ è äð. Êàæäîìó æàíðó ïðèñóùè ñâîè ñòè- ñîâðåìåííûé
ëåâûå ÷åðòû. Îíè ñîñòàâëÿþò åäèíñòâî ñòèëÿ. ââîäèòü
Êàêèå æå òðåáîâàíèÿ ïðåäúÿâëÿåò îáùåñòâî ê ÿçû- ïðåäúÿâëÿòü
êó íàóêè, ê íàó÷íûì òåêñòàì? îáîáùёííîñòü
Âàæíåéøèå ñòèëåâûå îñîáåííîñòè ÿçûêà íàóêè – îòâëå÷ёííîñòü
îáîáùёííîñòü, îòâëå÷ёííîñòü, ëîãè÷íîñòü, òî÷íîñòü.
Ëîãè÷íîñòü (óêð. ëîãі÷íіñòü) ðå÷è ïîçâîëÿåò àâòîðó äîêàçàòü ñâîþ òî÷-
êó çðåíèÿ è óáåäèòü àäðåñàòà â ñâîåé ïðàâîòå. Îò àâòîðà íàó÷íîãî òåêñòà
òðåáóåòñÿ òàêæå òî÷íîñòü (óêð. òî÷íіñòü), êîòîðàÿ èñêëþ÷àåò âîçìîæ-
íîñòü íåïîíèìàíèÿ èíôîðìàöèè.
Íàóêà, èìåÿ äåëî ñ êîíêðåòíûìè äàííûìè, èçâëåêàåò èç íèõ îáùèå
çàêîíîìåðíîñòè, ïîýòîìó, ãîâîðÿ î êîíêðåòíîì, îäíîâðåìåííî ãîâîðèò è
1
106
îá îáùåì. Ýòèì è îáúÿñíÿåòñÿ îòâëå÷ёííîñòü (óêð. àáñòðàêòíіñòü) è
îáîáùёííîñòü (óêð. óçàãàëüíåíіñòü) íàó÷íîãî ñòèëÿ. Ó÷ёíûå îòìå÷àþò
òàêæå òàêóþ ñòèëåâóþ ÷åðòó, êàê áåçýìîöèîíàëüíîñòü (óêð. áåçåìîöіé-
íіñòü) íàó÷íîãî ñòèëÿ.
Äåéñòâèòåëüíî, öåëü íàóêè – âîçäåéñòâîâàòü íà àäðåñàòà íå ñ ïîìîùüþ
ýìîöèé, à èñïîëüçóÿ ëîãèêó è äîêàçàòåëüñòâà. (Ïî Î. Ìàçíёâîé, È. Ìèõàé-
ëîâîé).
Ëåãêî ëè ÷èòàòü ýòîò òåêñò? Ïî÷åìó?
Ñîäåðæàòñÿ ëè â òåêñòå òåðìèíû? Âûïèøèòå èõ. Âñå ëè òåðìèíû âàì èçâåñò-
íû? Ïðè íåîáõîäèìîñòè âîñïîëüçóéòåñü ñëîâàðёì.
Ïåðå÷èñëèòå îñíîâíûå ÷åðòû íàó÷íîãî ñòèëÿ ðå÷è.

В научной речи не принято употреблять местоимение я. Его заменяют место-


имением мыы (так называемое «авторское» мы). Считается, что употребление ме-
стоимения мыы создаёт атмосферу авторской скромности и объективности: Мы
исследовали и пришли к выводу...
у (вместо: Я исследовал и пришёл к выводу...).
у
Однако следует иметь в виду, что частое употребление «авторского» мыы может,
напротив, создавать атмосферу авторского величия. (Из «Энциклопедии школь-
ника»).

312. Ïðî÷èòàéòå òåêñò, äîêàæèòå åãî ïðèíàäëåæíîñòü ê íàó÷íîìó ñòèëþ ðå÷è


(ïî ñòèëåâûì ÷åðòàì è ëåêñè÷åñêèì ñðåäñòâàì).
×åðёìóõà îáûêíîâåííàÿ – êðóïíîå äåðåâî ñ
ãóñòîé îêðóãëîé êðîíîé. Îíî ïðèíàäëåæèò ê ñåìåé-
ñòâó ðîçîöâåòíûõ. Öâåòêè ðàñòåíèÿ îáëàäàþò ñâîå-
îáðàçíûì ñèëüíûì àðîìàòîì, ëèñòüÿ îáëàäàþò
áàêòåðèöèäíûìè ñâîéñòâàìè: âûäåëÿÿ ôèòîíöèäû,
óíè÷òîæàþò âðåäíóþ ìèêðîôëîðó. Âîò ïî÷åìó òàì,
ãäå ðàñòёò ÷åðёìóõà, âîçäóõ âñåãäà ÷èñòûé è çäîðî-
âûé.
Ïëîäû ÷åðёìóõè ÷ёðíûå, øàðîâèäíûå, ñî ñëàä-
êîé, ñèëüíî âÿæóùåé ìÿêîòüþ, ñîäåðæàò äóáèëü-
íûå âåùåñòâà.
Îáèòàåò ÷åðёìóõà â Åâðîïå, â Çàïàäíîé è Âîñ-
òî÷íîé Ñèáèðè, íà Äàëüíåì Âîñòîêå, Êàâêàçå, â
Êàçàõñòàíå. (Ïî Ë. Ìîëîäîæíèêîâîé). ×åðёìóõà
îáûêíîâåííàÿ
313. Ïðî÷èòàéòå òåêñòû, ñðàâíèòå è îïðåäåëèòå èõ
ñòèëèñòè÷åñêóþ îêðàøåííîñòü. Êàêèå ïðèçíàêè ïîìîãëè âàì îòëè÷èòü òåêñò íà-
ó÷íîãî ñòèëÿ ðå÷è îò òåêñòà äðóãîãî ñòèëÿ?
1. Êàìáàëû, êàìáàëîîáðàçíûå – îòðÿä ðûá, áëèçêèõ ê îêóíåîáðàçíûì,
îòëè÷àþòñÿ îò ïîñëåäíèõ ñòðîåíèåì ÷åðåïà âî âçðîñëîì ñîñòîÿíèè, â ñâÿ-
çè ñ ÷åì ãëàçà íàõîäÿòñÿ íà îäíîé ñòîðîíå. Òåëî ñèëüíî ñæàòî ñ áîêîâ, ó
áîëüøåé ÷àñòè êàìáàë – øèðîêîå è îòíîñèòåëüíî êîðîòêîå. Ðàçìåðû êàì-
áàë âåñüìà ðàçëè÷íû: îò 7 ñì (÷åðíîìîðñêàÿ êàìáàëà) äî 4,5 ì (áåëîìîð-
ñêèé ïàëòóñ). (Èç ýíöèêëîïåäèè).
2. Áîëüøèå ïëîñêèå êàìáàëû, ïðèâûêøèå æèòü íà òåíèñòîì äíå òèõèõ
áóõòî÷åê, ïîðàæàþò ÷ёðíî-çåëёíûì öâåòîì ñâîåé òîëñòîé êîæè, óñåÿííîé
ïëîñêèìè êîñòÿíûìè øèïàìè, ïîõîæèìè íà ðàêóøêè. Îáà ãëàçà ïîìåùà-
þòñÿ ó íèõ ñâåðõó, ïî÷åìó êàìáàëà è íàïîìèíàåò äåòñêèé ðèñóíîê óãëёì
íà çàáîðå: ãîëîâà â ïðîôèëü, íî ñ äâóìÿ ãëàçàìè. (Â. Êàòàåâ).
107
7
Ðàññìîòðèòå ðèñóíêè. Êàêîé èç íèõ ìîæåò áûòü èëëþñòðàöèåé òîëüêî êî âòî-
ðîìó òåêñòó? Ïî÷åìó?

1 2

314. Работа в парах. Ïðè ïîäãîòîâêå òåêñòà ê íàáîðó â êîìïüþòåðíîé ïðî-


ãðàììå ïðîèçîøёë ñáîé è ñìåøàëèñü äâà ðàçíûõ òåêñòà. Âîññòàíîâèòå èõ è ïîä-
áåðèòå ê êàæäîìó èç íèõ çàãîëîâîê. Äîêàæèòå ïðèíàäëåæíîñòü òåêñòîâ ê îïðåäå-
ëёííûì ñòèëÿì ðå÷è.
Ïåñîê è ïåïåë çàñûïàþò âñё êðóãîì íà ìíîãèå êèëîìåòðû. Ðàñêàëёí-
íàÿ ëàâà ìîæåò ñæå÷ü ïîëÿ, ëåñà è äîìà. Óæàñ îõâàòûâàåò ìåíÿ.
Ìåäóíèöó íàçûâàþò ìåäóíèöåé, ïîòîìó ÷òî â åё öâåòêàõ ìíîãî ñëàäêî-
ãî ñîêà – íåêòàðà.
Îãíåííàÿ ïàñòü êðàòåðà âûïëёâûâàëà ðàñêàëёííûå ïåïåë è ãàçû, ïåñîê
è êàìíè. Æèäêàÿ êàìåííàÿ êàøà ïåðåïîëíèëà ÷àøó êðàòåðà, ïîëèëàñü
âíèç ïî ñêëîíàì îãíåííûìè âîäîïàäàìè.
Öâåòêè ó ìåäóíèöû îêðàøåíû ïî-ðàçíîìó. Îäíè – ðîçîâûå, äðóãèå –
ôèîëåòîâûå, à òðåòüè – ñîâñåì ñèíèå. Òàêîå ðàñòåíèå ñ ðàçíîöâåòíûìè
öâåòêàìè ëåã÷å çàìåòèòü øìåëÿì.
Îãëóøèòåëüíûå âçðûâû ïîòðÿñëè âóëêàí. Èç êðàòåðà âûðâàëèñü ÷ёð-
íûå êëóáû, áóäòî êòî-òî çàòîïèë ãèãàíòñêóþ ïå÷ü.  íåáî âçìåòíóëèñü
îãíåííûå ôîíòàíû. Âóëêàí ïðîñíóëñÿ. ×òî ýòî? Ãèãàíòñêèé çâåðü ïðî-
ñíóëñÿ? Ìîæåò áûòü, ýòî îãíåäûøàùèé äðàêîí ïðèøёë äîêàçûâàòü ñâîё
ïðàâî íà ýòè òåððèòîðèè?
Ëèñòüÿ ìåäóíèöû ïîêðûòû îñîáûìè âîëîñêàìè – îòòîãî îíè è êàæóò-
ñÿ íåìíîãî øåðîõîâàòûìè. Ýòè âîëîñêè, êàê øåðñòÿíàÿ îäåæäà, çàùèùà-
þò ìåäóíèöó îò âåñåííèõ õîëîäîâ. (Èç æóðíàëà).

315. Èçìåíèòå äàííûå ïðåäëîæåíèÿ òàê, ÷òîáû â íèõ ïîÿâèëèñü ÷åðòû íàó÷-
íîãî ñòèëÿ.
1. Øåñòü ïàäåæåé â ðóññêîì ÿçûêå. 2. Ïðè÷àñòèÿ ïîõîæè íà ïðèëàãà-
òåëüíûå, íî íå ñîâñåì. 3. ×òîáû ïðîâåðèòü íàïèñàíèå áåçóäàðíîé ãëàñíîé,
ÿ äîëæíà ïîñòàâèòü åё ïîä óäàðåíèå. 4. Ïðåäëîãè ñ ñóùåñòâèòåëüíûìè
ïèøóòñÿ ðàçäåëüíî, à òàêæå è ñ ìåñòîèìåíèÿìè.

316. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ÿçûêîâîé è ðå÷å-


âîé òåìàì.
Á. Ïðî÷èòàéòå. Î êàêîì ñòèëå ðå÷è ãîâîðèòñÿ â ñòèõîòâîðåíèè?
Ñòèëü ëîãè÷íûé, îáúåêòèâíûé, Îáðàçíîñòè â ñòèëå íåò,
 íёì – ïðÿìîå ñëîâ çíà÷åíèå. Òðîïû1 íå â ó÷àñòèè.
Ïðèìåíÿòü íàì ýôôåêòèâíî Â öåíòðå íå îäèí ïðåäìåò,
 îïèñàíèè ÿâëåíèÿ. À îáùåå ïîíÿòèå.
1
Òðîï – ñëîâî èëè îáîðîò ðå÷è, óïîòðåáëёííûå â ïåðåíîñíîì çíà÷åíèè.
1
108
Ìîæåì ìû âñåãäà óçíàòü «Òåðìèí!» – ñòîèò ëèøü ñêàçàòü, –
Ñòèëü ñóõîé, íåìíîãî ñêó÷íûé. Ïåðåä íàìè ñòèëü – ... .
(Èç êíèãè «Çàíèìàòåëüíî î ÿçûêå»)
Çàïèøèòå âñå óêàçàííûå â ñòèõîòâîðåíèè ïðèçíàêè íàó÷íîãî ñòèëÿ ðå÷è.

317. À. Ïðî÷èòàéòå è ñðàâíèòå äâà òåêñòà íà îäíó è òó æå òåìó. Óñòíî îïðåäå-


ëèòå, ê êàêîìó ñòèëþ ðå÷è îòíîñèòñÿ êàæäûé òåêñò. Ñïèøèòå òåêñò íàó÷íîãî
ñòèëÿ, ïîä÷åðêíèòå òåðìèíû.
1. Ðîñò äóáà ïðîäîëæàåòñÿ î÷åíü äîëãî, ëåò äî 150–200 è áîëüøå. Äóá
ðàçâèâàåò î÷åíü ìîùíóþ êðîíó. Äóá – ïîðîäà äîâîëüíî òåïëîëþáèâàÿ. Îí
ðàñòёò â ðàçíîîáðàçíûõ ïî÷âåííûõ óñëîâèÿõ, îáëàäàåò áîëüøîé òåïëîïðî-
èçâîäèòåëüíîé (ïîëåçíîé) ñïîñîáíîñòüþ. (Ïî Ì. Òêà÷åíêî).
2. Íà êðàþ äîðîãè ñòîÿë äóá. Ýòî áûë îãðîìíûé, â äâà îáõâàòà äóá,
ñ îáëîìàííîé êîðîé, çàðîñøåé ñòàðûì ìõîì. Ñ îãðîìíûìè ñâîèìè
íåóêëþæå íåñèììåòðè÷íî ðàñòîïûðåííûìè êîðÿâûìè ðóêàìè è ïàëüöà-
ìè, îí ñòàðûì è ñåðäèòûì ÷óäîâèùåì ñòîÿë ìåæäó óëûáàþùèìèñÿ áåðё-
çàìè. (Ïî Ë. Òîëñòîìó).

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîìàòåðèàë «Èíòåðåñíûå ôàêòû î


äåëüôèíàõ. Ïîëåçíûå ôàêòû». Ïî åãî ñîäåðæàíèþ ñîñòàâüòå è çàïèøèòå òåêñò
(øåñòü-ñåìü ïðåäëîæåíèé) â íàó÷íîì ñòèëå ðå÷è.

Ïîäðîáíûé ïåðåñêàç íàó÷íîãî òåêñòà-ïîâåñòâîâàíèÿ

Тема речевого общения: «Планета Земля».


318. Ïðî÷èòàéòå âûñêàçûâàíèå. ×òî èìååò â âèäó àâòîð?
Âî âñåõ ÷àñòÿõ çåìíîãî øàðà èìåþòñÿ ñâîè, äàæå èíîãäà î÷åíü ëþáî-
ïûòíûå, äðóãèå ÷àñòè (Êîçüìà Ïðóòêîâ1).
Êàêèå ëþáîïûòíûå îáúåêòû èìåþòñÿ â âàøåé ìåñòíîñòè?

319. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. ×òî íîâîãî äëÿ ñåáÿ âû óçíàëè?


ÇÅÌËß – ÎÄÍÀ ÈÇ ÏËÀÍÅÒ ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ
Çåìëÿ – îäíî èç ìíîãî÷èñëåííûõ òåë, êîòîðûå âðàùàþòñÿ âîêðóã
Ñîëíöà, ò. å. ïðèíàäëåæàò Ñîëíå÷íîé ñèñòåìå. Ïëàíåòà øàðîîáðàçíà è
ÿâëÿåòñÿ òðåòüåé ïëàíåòîé ïî ñ÷ёòó îò Ñîëíöà.
Çåìëÿ âðàùàåòñÿ âîêðóã îäíîãî èç ñâîèõ äèà- ñîëíöå
ìåòðîâ – çåìíîé îñè, êîòîðàÿ ïåðåñåêàåòñÿ ñ åё ïðîòèâîïîëîæíûé
ïîâåðõíîñòüþ â äâóõ äèàìåòðàëüíî ïðîòèâîïîëîæ- îáîðîò
íûõ òî÷êàõ – ñåâåðíîì è þæíîì ãåîãðàôè÷åñêèõ ñìåíÿòüñÿ
ïîëþñàõ.
Íà ðàâíûõ ðàññòîÿíèÿõ îò ãåîãðàôè÷åñêèõ ïîëþñîâ ïðîõîäèò îêðóæ-
íîñòü – çåìíîé ýêâàòîð. Ýêâàòîð äåëèò Çåìëþ íà äâà ïîëóøàðèÿ – Ñåâåð-
íîå è Þæíîå.
1
Êîçüìà Ïðóòêîâ – êîëëåêòèâíûé ïñåâäîíèì ïèñàòåëåé À. Òîëñòîãî è áðàòüåâ
Æåì÷óæíèêîâûõ.
109
9
Îäèí îáîðîò âîêðóã îñè Çåìëÿ ñîâåðøàåò çà
23 ÷àñà 56 ìèíóò 4 ñåêóíäû. Ýòîò ïðîìåæóòîê
âðåìåíè íàçûâàåòñÿ çâёçäíûìè ñóòêàìè.
Îäèí îáîðîò âîêðóã Ñîëíöà Çåìëÿ ñîâåðøàåò
çà 365 äíåé 6 ÷àñîâ 9 ìèíóò 9 ñåêóíä. Ýòîò ïåðè-
îä âðàùåíèÿ íàçûâàåòñÿ çâёçäíûì ãîäîì.
Áëàãîäàðÿ âðàùåíèþ Çåìëè âîêðóã Ñîëíöà,
íàêëîíó çåìíîé îñè è ñîõðàíåíèþ åþ ñâîåãî íà-
ïðàâëåíèÿ íà íàøåé ïëàíåòå ñìåíÿþòñÿ âðåìåíà
ãîäà è ñóùåñòâóþò êëèìàòè÷åñêèå ïîÿñà.
(Ì. Äàãàåâ).
Ïëàíåòà Çåìëÿ Ñ îïîðîé íà èçó÷åííûé ðàíåå òåîðåòè÷åñêèé ìàòåðèàë
äîêàæèòå, ÷òî äàííûé òåêñò: À) îòíîñèòñÿ ê íàó÷íîìó
ñòèëþ ðå÷è; Á) ÿâëÿåòñÿ ïîâåñòâîâàíèåì.
320. Îçíàêîìüòåñü ñ ïàìÿòêîé. Óòî÷íèòå ó ó÷èòåëÿ ýòàïû ðàáîòû, âûïîëíå-
íèå êîòîðûõ ìîæåò âûçâàòü ó âàñ òðóäíîñòè.

ÏÀÌßÒÊÀ
«Êàê ðàáîòàòü íàä ïîäðîáíûì ïåðåñêàçîì òåêñòà»
1. Ïðî÷èòàéòå (ïðîñëóøàéòå) òåêñò. Îïðåäåëèòå åãî òèï è ñòèëü.
2. Âûÿñíèòå çíà÷åíèå íåçíàêîìûõ ñëîâ è âûðàæåíèé.
3. Ïðîàíàëèçèðóéòå ñîäåðæàíèå òåêñòà. Îïðåäåëèòå åãî òåìó, îñíîâ-
íóþ ìûñëü. Íàéäèòå â íёì îïîðíûå ñëîâà è êëþ÷åâûå âûðàæåíèÿ.
4. Ïðîàíàëèçèðóéòå ñòðóêòóðó (ñòðîåíèå) òåêñòà. Ïîäåëèòå åãî íà
÷àñòè, ñîñòàâüòå ïëàí.
5. Ïðîàíàëèçèðóéòå ÿçûêîâûå ñðåäñòâà íàó÷íîãî ñòèëÿ ðå÷è, îáðà-
òèòå îñîáîå âíèìàíèå íà çíà÷åíèå è óïîòðåáëåíèå òåðìèíîâ.
6. Ïðîäóìàéòå ïåðåñêàç òåêñòà. Ñëåäèòå çà ëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòüþ èçëîæåíèÿ, òî÷íîñòüþ âûñêàçûâàíèé.
7. Ïåðåñêàæèòå òåêñò.

321. Âûïèøèòå èç òåêñòà óïð. 319 âûäåëåííûå òåðìèíû ñ èõ çíà÷åíèÿìè.


322. Ñîñòàâüòå ïîäðîáíûé ïëàí òåêñòà óïð. 319.
323. Èñïîëüçóÿ ïàìÿòêó (óïð. 320), ïîäðîáíî ïåðåñêàæèòå òåêñò óïð. 319.
324. Ïðîñëóøàéòå íåñêîëüêî óñòíûõ èçëîæåíèé îäíîêëàññíèêîâ è ïðîêîììåí-
òèðóéòå èõ, îïèðàÿñü íà ï. 3–7 ïàìÿòêè èç óïð. 320.
325. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî òåìå.
Á. Èçëîæèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ðàáîòû íàä ïîäðîáíûì ïåðåñêàçîì íàó÷íîãî
òåêñòà.
326. Ïîäãîòîâüòå ïåðåñêàç íà ðóññêîì ÿçûêå êàêîãî-ëèáî ìàòåðèàëà èç ó÷åá-
íèêà ãåîãðàôèè. Ïðåäâàðèòåëüíî ïèñüìåííî ñîñòàâüòå ïëàí òåêñòà.

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîìàòåðèàëû «Ïëàíåòà Çåìëÿ


(ôàêòû äëÿ äåòåé)» è «Êàê ïîÿâèëàñü Çåìëÿ?». Ïîäãîòîâüòå ïåðåñêàç îäíîãî èç
íèõ (íà âûáîð).

1
110
Îäíîðîäíûå ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ. Îáîáùàþùèå
ñëîâà ïðè îäíîðîäíûõ ÷ëåíàõ, çíàêè ïðåïèíàíèÿ ïðè íèõ

Тема речевого общения: «Профессии будущего».

327. Ïðî÷èòàéòå òåêñò â ëèöàõ. Îïðåäåëèòå îñíîâíóþ ìûñëü òåêñòà.


Îäíàæäû ïðàâàÿ ðóêà ñêàçàëà ëåâîé:
– Ñòûäèñü, âåäü ìû îäèíàêîâî óñòðîåíû ïðèðîäîé, à ìåæäó òåì ÿ âñё
óìåþ äåëàòü, à òû – íè÷åãî. ß è êîøó, è ñåþ, è îãîðîä ïîëèâàþ, è ïèøó,
è ðèñóþ, è ÷åð÷ó – ñëîâîì, âñё äåëàþ. À òû áåçäåëüíè÷àåøü.
Íà ýòî ëåâàÿ ðóêà îòâåòèëà:
– ×åì æå ÿ âèíîâàòà, ÷òî ìîé õîçÿèí ìåíÿ íå óïðàæíÿåò? Ïóñòü îí
òîëüêî íà÷íёò ìåíÿ óïðàæíÿòü, è ÿ âñё ñäåëàþ: è íàêîøó, è ïîñåþ, è îãî-
ðîä ïîëüþ, è íàðèñóþ, è íà÷åð÷ó íå õóæå òåáÿ. (Ïî À. Ïåøêîâñêîìó).
Ñ÷èòàåòå ëè âû, ÷òî ëåâàÿ ðóêà âñåãäà «áåçäåëüíè÷àåò»? À íå áûâàåò ëè
íàîáîðîò?
Íàéäèòå â òåêñòå ïðåäëîæåíèÿ ñ îäíîðîäíûìè ñêàçóåìûìè. Îáúÿñíèòå çíàêè
ïðåïèíàíèÿ.
Êàêèå ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ íàçûâàþòñÿ îäíîðîäíûìè?
328. Çàïîìíèòå! Ñêàçóåìîå ïðè îäíîðîäíûõ ïîäëåæàùèõ (êàê è îáùåå äëÿ
íèõ îïðåäåëåíèå) óïîòðåáëÿåòñÿ, êàê ïðàâèëî, âî ìíîæåñòâåííîì ÷èñëå:  ñåìüå
×åõîâûõ ëîæü, íåðÿøëèâîñòü, íåäåëèêàòíîñòü ïðåñëåäîâàëèñü è ïðîãîíÿëèñü
(Ë. Áîðèñîâ).
Ñïèøèòå, âñòàâëÿÿ ïðîïóùåííûå áóêâû. Ðàññòàâüòå çíàêè ïðåïèíàíèÿ.
1. Êàæäàÿ âåñíà êàæäîå óòðî êàæäàÿ ðàäîñòü íåïîâòîðèì.. â æèçíè
÷åëîâåêà (Â. Ñîëîóõèí). 2. Ñ óòðà çà ÷àéíûì ñòîëîì óæå íà÷èíàë..ñü íåâå-
ðîÿòí.. ðàññêàçû âûäóìêè õîõîò (Ê. Ïàóñòîâñêèé). 3. Òèøèíó íå óìåíü-
ø..ò íè ñòðåêîòàíèå êóçíå÷èêà ãäå-òî â òðàâå íè øåëåñò òîïîëèíîé âåð-
õóøêè (Î. Ãîí÷àð). 4. È ùåáåò ëåñíûõ ïòèö è øóì ãîðíûõ ðó÷üёâ è ðå÷ó-
øåê – áóäòî ïðèòèõ.. ïåðåä ðàññâåòîì (Ïî Ñ. Íèêîëàåâó).
329. Îïðåäåëèòå, êàê àâòîðû äîáèâàþòñÿ ñîçäàíèÿ êîìè÷åñêîãî ýôôåêòà. Êà-
êîå ïðàâèëî ïðè ýòîì íàðóøàåòñÿ?
1. Àãàôüÿ Ôåäîñååâíà íîñèëà íà ãîëîâå ÷åïåö1, òðè áîðîäàâêè íà íîñó
è êîôåéíûé êàïîò ñ æёëòåíüêèìè öâåòàìè (Í. Ãîãîëü). 2. Êàê òîëüêî ÿ
âûäåðæàëà ýêçàìåí, òî ñåé÷àñ æå ïîåõàëà ñ ìàìîé, ìåáåëüþ è áðàòîì íà
äà÷ó (Ïî À. ×åõîâó). 3. Õîçÿéñòâåííî ïî÷èùåííûå, ïîëíûå êåðîñèíà è
ñêðûòîé ÿðîñòè, øèïåëè ïðèìóñà2 (À.( Òîëñòîé). 4. Ïåðåæèâàåìûé íàìè
ñåçîí åñòü ñåçîí âñÿ÷åñêèõ ñîáðàíèé è ðóáêè êàïóñòû (Ì. Ãîðüêèé).
Ïðè îäíîðîäíûõ ÷ëåíàõ ïðåäëîæåíèÿ ìîãóò áûòü îáîáùàþùèå ñëî-
âà. Îáîáùàþùåå ñëîâî (óêð. óçàãàëüíþâàëüíå) – ýòî ñëîâî èëè ñî÷åòà-
íèå ñëîâ, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ îáùèì îáîçíà÷åíèåì äëÿ îäíîðîäíûõ ÷ëå-
íîâ ïðåäëîæåíèÿ: Ó÷åíèê âçÿë â áèáëèîòåêå òàêèå êíèãè: ñëîâàðü,
ñïðàâî÷íèê è ýíöèêëîïåäèþ.
Îáîáùàþùåå ñëîâî ÿâëÿåòñÿ òàêèì æå ÷ëåíîì ïðåäëîæåíèÿ, êàê è
îäíîðîäíûå ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ.

1
×åïåö – òî æå, ÷òî è ÷åï÷èê – æåíñêèé è äåòñêèé ãîëîâíîé óáîð.
2
Ïðèìóñ – ïðèáîð äëÿ íàãðåâàíèÿ è ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè.
111
1
330. Çàïîìíèòå! Åñëè îáîáùàþùåå ñëîâî ñòîèò ïåðåä îäíîðîäíûìè ÷ëåíàìè,
òî ïîñëå íåãî ñòàâèòñÿ äâîåòî÷èå: Ñíåã ëåæàë âåçäå: íà ñêëîíàõ ãîðû, íà âåòâÿõ
äåðåâüåâ. Åñëè îáîáùàþùåå ñëîâî ñòîèò ïîñëå îäíîðîäíûõ ÷ëåíîâ, òî ïåðåä íèì
ñòàâèòñÿ òèðå: Íà ñêëîíàõ ãîðû, íà âåòâÿõ äåðåâüåâ – âåçäå ëåæàë ñíåã. Åñëè
îáîáùàþùåå ñëîâî ñòîèò ïåðåä îäíîðîäíûìè ÷ëåíàìè, íî ïðåäëîæåíèå íå çàêàí-
÷èâàåòñÿ èìè, òî ïîñëå îáîáùàþùåãî ñëîâà ñòàâèòñÿ äâîåòî÷èå, à ïîñëå îäíîðîä-
íûõ ÷ëåíîâ – òèðå: Âåçäå: íà ñêëîíàõ ãîðû, íà âåòâÿõ äåðåâüåâ – ëåæàë ñíåã.
Çàäàíèå íà âûáîð. À. Çàïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ, ïðîêîììåíòèðóéòå ïðàâîïèñà-
íèå ñëîâ ñî ñêîáêàìè è ïðîïóùåíûìè áóêâàìè, à òàêæå ïîñòàíîâêó çíàêîâ ïðå-
ïèíàíèÿ.
1. Íà äà÷ó ïð..åõàëè âñå ÷ëåíû ñåìüè: ìàòü, îòåö è äâà ñûíà. 2. Þíûå
äåðåâ(?)ÿ âñåõ ïîðîä: åëü è ñîñíà, îñèíà è áåðёçà – ðàñòóò äðóæíî è òåñíî
(Ê. Ïàóñòîâñêèé). 3. Íè ãîðû, íè óùåë(?)ÿ, íè áûñòðûå ðåêè – íè÷òî (íå)
ïîì(?)øàëî ïð..êëàäêå ãàçîïð..âîäà.
Á. Çàïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ, ðàññòàâüòå çíàêè ïðåïèíàíèÿ.
1.  ÷åëîâåêå äîëæíî áûòü âñё ïðåêðàñíî è ëèöî è îäåæäà è äóøà è
ìûñëè (À.
( ×åõîâ). 2. Ïîñàæåííûå çàáîòëèâûìè ðóêàìè ÷åëîâåêà äåðåâüÿ
êëёí, òîïîëü, àêàöèÿ, áåðёçû çåëåíåëè ïðèâåòëèâî è ñâåæî. 3. Ñòàðûå
îáèäû äàâíèå íàäåæäû âñё çàøåâåëèëîñü â åãî äóøå.
Â. Ïî ñõåìàì ñîñòàâüòå ïðåäëîæåíèÿ.
1. [ÎÑ : Î, Î, Î – …]. 2. [ÎÑ : Î, è Î, è Î]. 3. [Î è Î, Î è Î – ÎÑ].
В роли обобщающих слов могут выступать существительные, прилагатель-
ные, глаголы. Наиболее широки по значению те обобщающие слова, которые вы-
ражаются местоимениями или наречиями: все, всюду, везде, всегда, никто, ни-
что, нигде, никогда. Например: Теперь уж было видно всё: тропу, кусты, камни,
берег залива (В. Арсеньев). Ни красота, ни сила, ни богатство – ничто беды не
может миновать (А. Пушкин).
331. Ñãðóïïèðóéòå ñëîâà òàê, ÷òîáû îíè îáîçíà÷àëè îäíî ðîäîâîå ïîíÿòèå.
Ê êàæäîé ãðóïïå ïîäáåðèòå îáîáùàþùåå ñëîâî, ââåäèòå èõ â ïðåäëîæåíèå. Çàïè-
øèòå ïî îáðàçöó.
Î á ð à ç å ö. Âîðîáåé, ñêâîðåö, ïàëüòî, àèñò, øàïêà, ïëàù. – Âîðîáåé,
ñêâîðåö, àèñò – ïòèöû ñðåäíåé ïîëîñû. Ïàëüòî, øàïêà, ïëàù – ïðåä-
ìåòû âåðõíåé îäåæäû.
Êóçíåö, öâåòû, ôîíàðü, ÷àøêà, êóñòàðíèêè, ðàäèîïðèёìíèê, äåðåâüÿ,
ìàñëî, áëþäöå, âîçâûøåííîñòü, òîêàðü, òêà÷, êóâøèí, ñâåòèëüíèê, òåëå-
ôîí, ãîðà, ñàïîæíèê, òåëåâèçîð, ñûð, õîëì, ìîëîêî.
332. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Îïðåäåëèòå åãî òåìó è ïîäáåðèòå çàãîëîâîê.
×åëîâåê-áóäèëüíèê, òåëåôîíèñò, ñîòðóäíèê âèäåîïðî-
êàòà – íàçâàíèÿ âñåõ ýòèõ ïðîôåññèé ñåé÷àñ çâó÷àò àáñóðä- ìèëëèîí
íî. Ìîëîäîå ïîêîëåíèå è âîâñå íå ïîâåðèò, ÷òî ðàíüøå ïðîãðåññ
ïëàòèëè äåíüãè çà ðàáîòó, êîòîðóþ ñîâðåìåííûé ñìàðò- ïðîôåññèÿ
ôîí, òåëåâèçîð, õîëîäèëüíèê è ïðî÷àÿ òåõíèêà âûïîëíÿ- ýêîëîãèÿ
þò â äâà ñ÷ёòà. Òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ îñòàâëÿåò ìèëëèî- êàòàñòðîôà
íû ëþäåé ïî âñåìó ìèðó áåç ëþáèìûõ ïðîôåññèé. Â ñâÿçè
ñ ýòèì ó÷ёíûå-ôóòóðîëîãè1 óæå ñåãîäíÿ ñîçäàþò ïðîåêòû, ãäå îïèñàíû
ðîäû äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ïîÿâÿòñÿ íà ðûíêå òðóäà ÷åðåç íåñêîëüêî
1
Ó÷ёíûå-ôóòóðîëîãè – ó÷ёíûå, êîòîðûå ïðîãíîçèðóþò áóäóùåå.
1
112
ëåò, è óíèâåðñèòåòû, â êîòîðûõ
ìîæíî îáó÷èòüñÿ ïðîôåññèÿì áóäó-
ùåãî óæå ñåãîäíÿ.
Ýêîëîãèÿ âñё áîëåå ñòàíîâèòñÿ
äâèãàòåëåì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ. Ñåãîäíÿ ïðàêòè÷åñêè íà êàæ-
äîì ïðåäïðèÿòèè åñòü îòäåë ëèáî
ñîòðóäíèê, êîòîðûé îòâå÷àåò çà
ýêîëîãè÷åñêèå íàïðàâëåíèÿ ðàáî-
òû: ðàçóìíîå èñïîëüçîâàíèå ðåñóð-
ñîâ, ïåðåðàáîòêó îòõîäîâ, çäîðîâüå
ñîòðóäíèêîâ è ò. ä. Êðîìå òîãî, âñё
áîëåå âîñòðåáîâàíû ïðîôåññèè,
ñâÿçàííûå ñ ñîõðàíåíèåì îêðóæà-
þùåé ñðåäû: ñèòè-ôåðìåð, ýêî-
àóäèòîð, ïàðêîâûé ýêîëîã, ñïåöè-
àëèñò ïî ïðåîäîëåíèþ ñèñòåìíûõ
ýêîëîãè÷åñêèõ êàòàñòðîô.
Ó÷ёíûå ðåøèëè ñîçäàòü ïîäðàç-
äåë ýêîëîãèè, êîòîðûé äîëæåí
Ïðîåêò ôåðìû-íåáîñêðёáà, ôîòî:
çàíèìàòüñÿ ïðåäîòâðàùåíèåì ãëî- ecoeficientes.com
áàëüíûõ áåäñòâèé. Ñïåöèàëèñòû-
ýêîëîãè äîëæíû èçó÷àòü îïûò ïðåäûäóùèõ òåõíîãåííûõ êàòàñòðîô,
èññëåäîâàòü òåêóùåå ñîñòîÿíèå ðàçíûõ óãîëêîâ ïëàíåòû, ðàçðàáàòûâàòü è
âíåäðÿòü ìåòîäû, êîòîðûå óáåðåãóò íàñ îò ïîâòîðåíèÿ ïðîøëûõ îøèáîê è
çàùèòÿò îò áóäóùèõ âåðîÿòíûõ êàòàêëèçìîâ. Ýòà ïðîôåññèÿ óæå ñîâñåì
ñêîðî ìîæåò ñòàòü åäèíñòâåííîé íàäåæäîé íà ïðîäëåíèå æèçíè ÷åëîâåêà
íà Çåìëå. (Èç «Ýíöèêëîïåäèè äëÿ øêîëüíèêà»).
×òî èç ïðî÷èòàííîãî áûëî âàì èçâåñòíî, à ÷òî – îêàçàëîñü íîâûì?
Î êàêèõ ïðîôåññèÿõ èäёò ðå÷ü â òåêñòå?
Óçíàéòå ñàìîñòîÿòåëüíî (èç äîïîëíèòåëüíûõ èñòî÷íèêîâ), ñ êàêîé ñôåðîé äå-
ÿòåëüíîñòè ñâÿçàíû ïðîôåññèè, âûäåëåííûå êóðñèâîì.
Ñ îïîðîé íà èëëþñòðàöèþ ïîÿñíèòå, ÷òî òàêîå ôåðìà-íåáîñêðёá.
Êàêîâî âàøå îòíîøåíèå ê èçëîæåííûì ôàêòàì?
Íàéäèòå â òåêñòå ïðåäëîæåíèÿ ñ îáîáùàþùèìè ñëîâàìè ïðè îäíîðîäíûõ ÷ëå-
íàõ. Îáúÿñíèòå çíàêè ïðåïèíàíèÿ â íèõ.

333. Работа в парах. Ïî ñîäåðæàíèþ òåêñòà óïð. 332 ñîñòàâüòå äèàëîã (øåñòü-
ñåìü ðåïëèê), â êîòîðûé ââåäèòå îäíîðîäíûå ÷ëåíû, à òàêæå îáîáùàþùèå ñëîâà.

334. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ÿçûêîâîé òåìå.


Á. Работа в парах. Ñîñòàâüòå òðè ïðåäëîæåíèÿ ïî èçó÷åííîé òåìå, â êîòîðûõ
îáîáùàþùåå ñëîâî ñòîÿëî áû: 1) ïåðåä îäíîðîäíûìè ÷ëåíàìè; 2) ïîñëå îäíîðîä-
íûõ ÷ëåíîâ; 3) â ñåðåäèíå ïðåäëîæåíèÿ.

335. À. Ïåðåâåäèòå ïðåäëîæåíèÿ íà ðóññêèé ÿçûê, ïåðåâîä çàïèøèòå. Ïîä-


÷åðêíèòå îáîáùàþùèå ñëîâà ïðè îäíîðîäíûõ ÷ëåíàõ ïðåäëîæåíèÿ, îïðåäåëèòå èõ
ðîëü â ïðåäëîæåíèÿõ, ïîäãîòîâüòåñü ïîÿñíèòü ïîñòàíîâêó çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ.
1. Îâåñ, ïøåíèöÿ, ÿ÷ìіíü – âñå çіëëÿëîñü â îäíó ìîãóòíþ õâèëþ
(Ì. Êîöþáèíñêèé). 2. Àõ, ÿê âñüîãî áàãàòî: íåáà, ñîíöÿ, âåñåëîї çåëåíі
(Ì. Êîöþáèíñêèé). 3. ×àðіâíèé ñâіò ïëèâå ïåðåäі ìíîþ: ñèíі âîäè, áіëі

113
3
ïіñêè, õàòè íà âèñîêèõ áåðåãàõ (À.
( Äîâæåíêî). 4. Óñå íàâêîëî: äåðåâà,
ïòàõè, ëþäè – ñïîâíåíå âåñíÿíîї ñèëè (Â. Ñîáêî).
Á. Ïîäáåðèòå èç ñïðàâêè îáîáùàþùèå ñëîâà ê êàæäîìó ðÿäó îäíîðîäíûõ ÷ëå-
íîâ. Çàïèøèòå, ïîä÷ёðêèâàÿ îáîáùàþùèå ñëîâà è îäíîðîäíûå ÷ëåíû ïðåäëîæå-
íèÿ.
1. Â ñòåïè, çà ðåêîé, ïî äîðîãàì – … áûëî ïóñòî. 2. …: çâóêè è çàïàõè,
ëþäè è ïòèöû – áûëî ñòðàííî, êðàñèâî, êàçàëîñü íà÷àëîì ÷óäíîé ñêàçêè.
3. È ãîëóáîé ðàçëèâ ðåêè, è íåáî, è äàëè, è ïàðîõîä – … êàçàëîñü îãðîì-
íûì, íåîáúÿòíûì. 4. Ìû ïîáûâàëè â ðàçíûõ …: â Ïîðòóãàëèè, Áðàçèëèè,
è äàæå íà Êóáå.
Ñ ï ð à â ê à. Ñòðàíàõ, âñё, âñþäó, âñё.
Â. Âûïèøèòå èç õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèé òðè ïðåäëîæåíèÿ ñ îäíîðîä-
íûìè ÷ëåíàìè è îáîáùàþùèìè ñëîâàìè ïðè íèõ. Îáîáùàþùèå ñëîâà ïîä÷åðê-
íèòå.

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîñêðàéáèíã «Ïðîôåññèè áóäóùå-


ãî: êàêèå ñïåöèàëèñòû áóäóò âîñòðåáîâàíû â 2025 ãîäó è ïîçæå?». Ïî åãî ñîäåð-
æàíèþ ñîñòàâüòå è çàïèøèòå òðè-÷åòûðå ïðåäëîæåíèÿ ñ îäíîðîäíûìè ÷ëåíàìè è
îáîáùàþùèìè ñëîâàìè.

Îäíîðîäíûå ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ. Òðåíèðîâî÷íûå


óïðàæíåíèÿ

Тема речевого общения: «Изобразительное искусство».

336. Ïðî÷èòàéòå âûñêàçûâàíèå. Ñîãëàñíû ëè âû ñ àâòîðîì?


Ïðîñòîòà ïðàâäà è åñòåñòâåííîñòü âñё ýòî ïðèíöèïû ïðåêðàñíîãî âî
âñåõ ïðîèçâåäåíèÿõ èñêóññòâà (Ïî Ê. Ãëþêó).
Çàïèøèòå ïðåäëîæåíèå, ðàññòàâüòå çíàêè ïðåïèíàíèÿ, îáúÿñíèòå èõ ïîñòà-
íîâêó.

337. Ó÷òèòå! Îäíîðîäíûå ÷ëåíû ìîãóò èìåòü ïðè ñåáå çàâèñèìûå ñëîâà, òî åñòü
ìîãóò áûòü ðàñïðîñòðàíёííûìè.
Çàäàíèå íà âûáîð. Âûïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ: À) ñ íåðàñïðîñòðàíёííûìè îäíî-
ðîäíûìè ÷ëåíàìè ïðåäëîæåíèÿ; Á) ñ ðàñïðîñòðàíёííûìè îäíîðîäíûìè ÷ëåíàìè
ïðåäëîæåíèÿ.
1. Ïîâñþäó: â êóñòàõ, â òðàâå – çàïåëè, çà÷èðèêàëè ïòèöû (À. ( Òîë-
ñòîé). 2. Íåò, íè÷åãî îòêëàäûâàòü íåëüçÿ: íè ïðàçäíèêè, íè âîñêðåñíóþ
ïðîãóëêó (Â. Âèíîêóðîâ). 3. Âñё: âîäà, íåáî, ëåâûé áåðåã – ãðåìåëî è áóð-
ëèëî (Þ. Áîíäàðåâ). 4. Íèãäå íå áûëî íèêàêèõ ìåëüíèö: íè âåòðÿíûõ, íè
âîäÿíûõ (Â. Êàòàåâ).
Çàäàíèå äëÿ âñåõ. Îáúÿñíèòå ðàññòàíîâêó çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ.
Ïîä÷åðêíèòå îáîáùàþùèå ñëîâà â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ ñèíòàêñè÷åñêîé ðîëüþ.

После обобщающих слов перед однородными членами могут употребляться


слова как-то, например, а именно: К числу дичи принадлежат не одни птицы, но
и звери, как-то: медведи, олени, кабаны, дикие козы и зайцы. (С. Аксаков);

1
114
На столе сразу появился самовар, а вместе с ним нехитрое деревенское
угощение, а именно: яйца, масло, высокая крынка с топлёным молоком
(А. Карпов).

338. Çàïîìíèòå! Èíòîíàöèÿ â ïðåäëîæåíèè ñ îáîáùàþùèì ñëîâîì ñëåäóþ-


ùàÿ: ïîñëå îáîáùàþùåãî ñëîâà ãîëîñ ïîíèæàåòñÿ, çàòåì ñëåäóåò ïàóçà, ïîñëå êî-
òîðîé îäíîðîäíûå ÷ëåíû ïðîèçíîñÿòñÿ ñ èíòîíàöèåé ïåðå÷èñëåíèÿ. Åñëè æå
îáîáùàþùåå ñëîâî ñòîèò ïîñëå îäíîðîäíûõ ÷ëåíîâ, òî ïîñëå ïåðå÷èñëåíèÿ ñëåäóåò
ïàóçà, à ê êîíöó ïðåäëîæåíèÿ ãîëîñ ïîíèæàåòñÿ.
Ïðî÷èòàéòå ïðåäëîæåíèÿ, ñëåäóÿ ðàçìåòêå. Îáúÿñíèòå ðàññòàíîâêó çíàêîâ
ïðåïèíàíèÿ.
1. È âñё ìíå äèêî, ìðà÷íî ñòàëî  : || ðîäíàÿ êóùà
ù |, òåíü äóáðàâ |, âåñё-
ëû èãðû ïàñòóõîâ  – || íè÷òî òîñêè íå óòåøàëî  (À. Ïóøêèí). 2. Âñÿ
ïðèðîäà  :|| è ëåñ|, è âîäà|, è ïå÷àëüíûå õîëìû  – || âñё ãîðèò òî÷íî áàãðî-
âûì çàðåâîì
ð  (È. Ãîí÷àðîâ). 3. Íè äåðåâî |, íè âîäà  – || íè÷òî íå øåëîõ-
íёòñÿ  (Ë. Òîëñòîé). 4. Âñё âîëíîâàëî íåæíûé óì  : || öâåòóùèé ëóã |,
ëóíû áëèñòàíüå |, â ÷àñîâíå âåòõîé áóðè øóì |, ñòàðóøêè ÷óäíîå ïðåäà-
íüå  (À. Ïóøêèí).
Óêàæèòå ðàñïðîñòðàíёííûå îäíîðîäíûå ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ.

339. Âìåñòî ìíîãîòî÷èé âñòàâüòå èç ñïðàâêè îáîáùàþùèå ñëîâà ê îäíîðîäíûì


÷ëåíàì. Ðàññòàâüòå çíàêè ïðåïèíàíèÿ. Ïðî÷èòàéòå ïîëó÷åííûå ïðåäëîæåíèÿ,
ñîáëþäàÿ ïðàâèëüíóþ èíòîíàöèþ.
1. Èç-çà òóìàíà íå áûëî âèäíî ... íè âïåðåäè èäóùåãî êàòåðà íè áåðå-
ãà. 2. Íà âîêçàëå ìåíÿ ... íå âñòðåòèë íè äðóçüÿ íè ðîäíûå. 3. Â ìóçåÿõ è
êàðòèííîé ãàëåðåå â òåàòðàõ è öèðêå ... ÿ ïîáûâàë. 4. Ëåñòü, ëîæü, ïðå-
äàòåëüñòâî ... âûäàâàëî â íёì ïîðî÷íîãî ÷åëîâåêà.
Ñ ï ð à â ê à . Íèêòî, íè÷åãî, âñё, âñþäó.

340. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Îïðåäåëèòå åãî òåìó è îñíîâíóþ ìûñëü. Ïîäáåðèòå çà-
ãîëîâîê.
Æèâàÿ ïðèðîäà âñåãäà ñëóæèëà èñòî÷íèêîì âäîõíîâåíèÿ äëÿ òâîð÷å-
ñêèõ ëþäåé: ïîýòîâ è ïðîçàèêîâ, êîìïîçèòîðîâ è õóäîæíèêîâ. Îíè ñòðå-
ìèëèñü íàéòè â íåé ñîçâó÷èå ñâîèì ÷óâñòâàì è èäåàëàì.
«Âåñíà» óêðàèíñêîãî õóäîæíèêà Íèêîëàÿ Ãëóùåí-
êî – ïðåêðàñíîå ïîëîòíî, íà êîòîðîì èçîáðàæåíà êàð- ñîçâó÷èå
òèíà ïðîáóæäàþùåéñÿ âåñíû. Õóäîæíèê çàïå÷àòëåë èäåàë
òî òðåïåòíîå ñîñòîÿíèå ïðèðîäû, êîãäà ñíåã óæå ïî÷òè îùóùåíèå
ñîøёë, äåðåâüÿ ïðîñûïàþòñÿ, íî ëèñòüÿ åùё íå ïîÿâè- ñàõàðíî-áåëûé
ëèñü. Îäèíîêèå ñòâîëû, àæóðíîå êðóæåâî âåòâåé,
ñî÷åòàíèå áåëîãî è ãîëóáîãî – âñё ýòî ñîçäàёò îùóùåíèå óäèâèòåëüíîé
ëёãêîñòè. ×óäèòñÿ, ÷òî òû ñàì âäûõàåøü ñâåæèé âåñåííèé âîçäóõ è ñêâîçü
ïåðåïëåòåíèÿ âåòîê ëþáóåøüñÿ ãîëóáèçíîé íåáåñ.
Àâòîðó óäàëîñü ñîçäàòü âîñõèòèòåëüíûé öâåò íåáà. Îíî íå ñâåòëî-ãîëó-
áîå, íå ñèíåå, îíî êðèñòàëüíî-÷èñòîå, ïî-íàñòîÿùåìó âåñåííåå. Íà íåáå
ìíîæåñòâî íåâåñîìûõ îáëàêîâ: ñàõàðíî-áåëûõ, äûì÷àòûõ, ñåðûõ. Õîòü
ñîëíöà è íå âèäíî íà êàðòèíå, íî îíî îùóùàåòñÿ âî âñёì: â ìÿãêèõ ïåðå-
ëèâàõ êðàñîê, òåíè äåðåâüåâ íà ïðîáèâàþùåéñÿ òðàâå, îòðàæåíèè íà ãëà-
äè âîäû.
Êàðòèíà íàïîëíåíà ñâåòîì. Èìåííî ýòîò ýôôåêò ïåðåäàёò ïîäëèííîå
îùóùåíèå âåñíû, åё ñâåæåå äûõàíèå.

115
5
Ðàññìîòðèòå ðåïðîäóêöèþ êàðòèíû
Í. Ãëóùåíêî «Âåñíà». Ñðàâíèòå åё ñ
îïèñàíèåì. Âñå ëè äåòàëè êàðòèíû
îïèñàíû â òåêñòå? Óäàëîñü ëè õó-
äîæíèêó ïåðåäàòü êðàñîòó íàñòóïà-
þùåé âåñíû?
Âûïèøèòå èç òåêñòà ïðåäëîæåíèÿ ñ
îáîáùàþùèìè ñëîâàìè, ïîä÷åðêíè-
òå îáîáùàþùèå ñëîâà è îäíîðîäíûå
÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ.

Работа в группах. Äîïîëíèòå îïè-


ñàíèå ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè îò ðåïðî-
äóêöèè êàðòèíû (äâà-òðè ïðåäëîæå-
íèÿ). Ãäå âîçìîæíî, ââåäèòå â ñîñòàâ-
ëåííûå ïðåäëîæåíèÿ îáîáùàþùèå ñëî-
âà ïðè îäíîðîäíûõ ÷ëåíàõ ïðåäëîæå- Í. Ãëóùåíêî. Âåñíà (1959)
íèÿ.

341. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ÿçûêîâîé òåìå.


Á. Работа в парах. Ñîñòàâüòå äèàëîã ïî ðå÷åâîé òåìå.

342. À. Ñïèøèòå, ðàññòàâëÿÿ çíàêè ïðåïèíàíèÿ. Ïîä÷åðêíèòå îäíîðîäíûå


÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ ñèíòàêñè÷åñêîé ðîëüþ.
1. Ëåòîì íà ëóãàõ ðàñöâåòàþò ðàçíîîáðàçíûå ïîëåâûå öâåòû âàñèëüêè
äîííèê çâåðîáîé êëåâåð è ìíîãèå äðóãèå. 2. È îãðîìíàÿ ïå÷ü è ëàâêè
âäîëü ñòåí è ïîñóäà âñё áûëî ðàçðèñîâàíî öâåòàìè, ðûáàìè, ïòèöàìè (Ïî
Í. Ñîðîòîêèíîé). 3. È âñё âîêðóã è æíèâüÿ è äîðîãà è âîçäóõ ñèÿëî îò
íèçêîãî âå÷åðíåãî ñîëíöà (È. Áóíèí). 4. Íèãäå íè äîìà, íè â øêîëå ÿ íå
ìîãëà îòâëå÷üñÿ îò ýòèõ ìûñëåé. 5. Ñóõèìè áîëîòàìè íàçûâàþòñÿ ìåñòà,
íîñÿùèå â ñåáå âñå ïðèçíàêè íåêîãäà ñóùåñòâîâàâøèõ áîëîò êàê-òî êî÷êè
ñëåäû ðîäíèêîâûõ ÿì è ðàçíûå ïîðîäû áîëîòíûõ òðàâ (È. Àêñàêîâ).
Á. Çàêîí÷èòå ïðåäëîæåíèÿ, âêëþ÷èâ â íèõ îáîáùàþùèå ñëîâà, îáúÿñíèòå ïî-
ñòàíîâêó çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ. Çàïèøèòå, ïîä÷åðêíèòå îäíîðîäíûå ÷ëåíû
ïðåäëîæåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ ñèíòàêñè÷åñêîé ðîëüþ.
1. Îò äîìà, äåðåâíè, ãîëóáÿòíè  … ïîáåæàëè ëёãêèå òåíè. 2. Âçðîñëûå
è äåòè, äîáðûå è çëûå, ÷åñòíûå è íå î÷åíü – … óâàæàëè äîêòîðà ((À. ×åõîâ).
3. Ñìîðîäèíà, êàëèíà, îðåøíèê, øèïîâíèê – … ðàñòóò íà Ïîëåñüå.
4. Âàíÿ óçíàâàë ñòàðûå …: çàáðîøåííûå äîðîãè, ïðîñåêè, òðîïû (Ê. Ïàó-
ñòîâñêèé).
Â. Ñîñòàâüòå è çàïèøèòå òðè ïðåäëîæåíèÿ, â êîòîðûõ: 1) îáîáùàþùåå ñëîâî
âñþäó ñòîÿëî áû ïåðåä îäíîðîäíûìè ÷ëåíàìè ïðåäëîæåíèÿ; 2) îáîáùàþùåå ñëîâî
íèêòî ñòîÿëî áû â êîíöå ïðåäëîæåíèÿ; 3) îáîáùàþùåå ñëîâî âñёё ñòîÿëî áû â ñå-
ðåäèíå ïðåäëîæåíèÿ ñ îäíîðîäíûìè ÷ëåíàìè.

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîýêñêóðñèþ «Ìóçåї. ßê öå


ïðàöþє. Âèïóñê 4. Íàöіîíàëüíèé õóäîæíіé ìóçåé Óêðàїíè». Íà ðóññêîì ÿçûêå
ïîäåëèòåñü ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè îò ïîëîòåí âåëèêèõ õóäîæíèêîâ. Èñïîëüçóéòå
ïðåäëîæåíèÿ ñ îäíîðîäíûìè ÷ëåíàìè è îáîáùàþùèìè ñëîâàìè.

1
116
Ñæàòûé ïåðåñêàç íàó÷íîãî òåêñòà-ïîâåñòâîâàíèÿ

Тема речевого общения: «Мир природы».

343. Ïðî÷èòàéòå âûñêàçûâàíèå. Êàê âû ïîíèìàåòå åãî ñìûñë?


Êðàòêîñòü – ñåñòðà òàëàíòà ((À. ×åõîâ).
Работа в парах. Îáñóäèòå, â êàêèõ ñëó÷àÿõ óìåñòíî óïîòðåáëÿòü äàííîå âû-
ñêàçûâàíèå.

344. Ïðî÷èòàéòå. Î êàêîì âèäå èçëîæåíèÿ èäёò ðå÷ü â òåêñòå?


Ñæàòûé ïåðåñêàç (óêð. ñòèñëèé ïåðåêàç) – áîëåå ñëîæíûé âèä ðàáîòû
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîäðîáíûì ïåðåñêàçîì. Ðàññêàçûâàòü êðàòêî, íå óïóñòèâ
ãëàâíîãî, çíà÷èòåëüíî òðóäíåå, ÷åì ïåðåäàâàòü ñîäåðæàíèå ïîäðîáíî.
Ðàáîòà íàä ñæàòûì èçëîæåíèåì ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ óìåíèÿ ãëó-
áîêî âäóìûâàòüñÿ â ñîäåðæàíèå òåêñòà, âèäåòü â íёì ãëàâíîå, âûäåëÿòü
ìàòåðèàë, íàèáîëåå âàæíûé äëÿ ðàñêðûòèÿ îñíîâíîé ìûñëè, ñàìîñòîÿ-
òåëüíî ïîäáèðàòü ñëîâà è ñòðîèòü ïðåäëîæåíèÿ. Ïðè ñîêðàùåíèè òåêñòà
ñëåäóåò ñîõðàíèòü åãî òåìó è îñíîâíóþ ìûñëü.
Îñíîâíûå ïðèёìû, ïðèìåíÿåìûå ïðè ñæàòèè òåêñòà:
1) ðàçäåëåíèå èíôîðìàöèè íà ãëàâíóþ è âòîðîñòåïåííóþ, èñêëþ÷åíèå
íåñóùåñòâåííîé è âòîðîñòåïåííîé èíôîðìàöèè ïóòёì îïóñêàíèÿ ñëîâ,
ñëîâîñî÷åòàíèé è öåëûõ ïðåäëîæåíèé;
2) ñâёðòûâàíèå èñõîäíîé èíôîðìàöèè çà ñ÷ёò îáîáùåíèé.
Âûäåëÿþò òðè îñíîâíûõ ñïîñîáà ñîêðàùåíèÿ èñõîäíîãî òåêñòà.
Èñêëþ÷åíèå (óêð. âèêëþ÷åííÿ) – ýòî ñïîñîá, ïðè êîòîðîì óáèðàþòñÿ
ïîâòîðû; îäèí èëè íåñêîëüêî ñèíîíèìîâ; óòî÷íÿþùèå è ïîÿñíÿþùèå êîí-
ñòðóêöèè; ôðàãìåíòû ïðåäëîæåíèÿ ëèáî îäíî èëè íåñêîëüêî ïðåäëîæåíèé.
Îáîáùåíèå (óêð. óçàãàëüíåííÿ) ïðåäïîëàãàåò çàìåíó îäíîðîäíûõ ÷ëå-
íîâ îáîáùàþùèì íàèìåíîâàíèåì; ïðåäëîæåíèÿ èëè åãî ÷àñòè – ìåñòîèìå-
íèåì ñ îáîáùàþùèì çíà÷åíèåì.
Óïðîùåíèå (óêð. ñïðîùåííÿ) – ýòî ñëèÿíèå íåñêîëüêèõ ïðåäëîæåíèé
â îäíî; çàìåíà ïðåäëîæåíèÿ èëè åãî ÷àñòè óêàçàòåëüíûì ìåñòîèìåíèåì,
ñëîæíîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðîñòûì, ôðàãìåíòà ïðåäëîæåíèÿ ñèíîíèìè÷íûì
âûðàæåíèåì.
Ñîñòàâüòå ïî ñîäåðæàíèþ òåêñòà âîïðîñû è çàäàéòå èõ äðóã äðóãó.

345. Çàäàíèå íà âûáîð. À. Ïî îáðàçöó çàìåíèòå îäíîðîäíûå ÷ëåíû îáîáùàþ-


ùèì ñëîâîì, çàïèøèòå ïîëó÷åííûå êîíñòðóêöèè.
Î á ð à ç å ö. Îí çíàë àíãëèéñêèé, ôðàíöóçñêèé, èòàëüÿíñêèé, íåìåö-
êèé, è ýòî ïîçâîëèëî åìó ÷èòàòü øåäåâðû ìèðîâîé êëàññè÷åñêîé ëèòåðà-
òóðû â îðèãèíàëå. – Îí çíàë èíîñòðàííûå ÿçûêè è ÷èòàë ìèðîâóþ êëàñ-
ñèêó â îðèãèíàëå.
1. Îòåö íёñ áîëüøîé êîæàíûé ÷åìîäàí ñî ñâîèì áåëüёì, ðóáàøêàìè,
ñâèòåðàìè è äðóãèìè íåîáõîäèìûìè ìåëî÷àìè. 2. Ñîëíå÷íîå, òèõîå,
áîäðÿùåå óòðî ïðèâíîñèëî â ìîþ æèçíü õîðîøåå íàñòðîåíèå è íåîáúÿñíè-
ìóþ ðàäîñòü. 3. Ïîñëå óòðåííåãî çàìîðîçêà õðóñòåëè ïîäìёðçøèå äîðîãè,
ëèñòüÿ íà êðûëüöå, ÷ёðíûå ñòåáëè êðàïèâû, òîð÷àâøèå èç-ïîä ñíåãà.
4. Íà îáî÷èíå ïðîñёëî÷íîé äîðîãè, çíàêîìîé ìíå ñ ñàìîãî äåòñòâà, ðîñëè
êëёí è äèêàÿ ãðóøà, åëü è áåðёçà, îñèíà è îëüõà.
117
7
Á. Ïî îáðàçöó çàìåíèòå ñëîæíûå ïðåäëîæåíèÿ ïðîñòûìè.
Î á ð à ç å ö. Â âåê ñîâðåìåííûõ êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé ðåàëü-
íûå èãðóøêè óæå íå ïðèâëåêàþò ê ñåáå òàêîãî âíèìàíèÿ, íî âñё-òàêè
èãðóøêà îñòàёòñÿ íåïîâòîðèìîé è íåçàìåíèìîé, ïîòîìó ÷òî ñ íåé
ìîæíî îáùàòüñÿ è èãðàòü. – Â âåê êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé ðåàëüíûå
èãðóøêè íå ïðèâëåêàþò ê ñåáå âíèìàíèÿ, íî îñòàþòñÿ íåçàìåíèìûìè â
îáùåíèè è èãðå.
1. ×åì áîëüøå ìû ñîñðåäîòà÷èâàåìñÿ íà òîì, ÷òîáû ïîñûëàòü ëþáÿùèå
è äîáðûå ìûñëè, òåì ïîëîæèòåëüíåå ìû âëèÿåì íà îêðóæàþùèé ìèð.
2. Òèøèíà – âîò ñàìûé áîëüøîé äåôèöèò, êîòîðûé èñïûòûâàåò ñîâðå-
ìåííûé ÷åëîâåê, æèâóùèé íà çåìíîì øàðå. 3. Íåáîëüøîå ïîìåùåíèå íà
âòîðîì ýòàæå çàíèìàåò ôèðìà, êîòîðàÿ ïðåäëàãàåò ñâîèì êëèåíòàì òóðû
ïî âñåì êîíòèíåíòàì è ñòðàíàì. 4. Ïðèÿòíî ñìîòðåòü íà çèìîðîäêà, êîòî-
ðûé, ïëàâíî îïóñòèâøèñü íà âåòêó îëüõè, ñêëîíèâøóþñÿ ê ñàìîìó çåðêà-
ëó ðåêè, ïðèíÿëñÿ ïîäêàðàóëèâàòü äîáû÷ó.
Â. Îòáåðèòå è çàïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûå íåñóò ãëàâíóþ èíôîðìàöèþ.
Óòî÷íÿþùèå è ïîÿñíÿþùèå êîíñòðóêöèè îïóñòèòå.
Ìíîãîå îòêðûëîñü Êîëå â ýòî ïîãîæåå ëåòî. Îí èñïîëüçîâàë êàæäóþ
ìèíóòó, ÷òîáû ïîíÿòü ñîêðîâåííûå çàêîíû âî âñёì, ÷òî åãî îêðóæàëî. Îí
ìîã ÷àñàìè âñìàòðèâàòüñÿ â çóá÷àòûé âûðåç êëåíîâîãî ëèñòà ñ òîíêèìè
ïðîæèëêàìè, ñëè÷àë åãî ñ çàçóáðèíêàìè íà êðûëå áàáî÷êè.
Êîëÿ íàó÷èëñÿ ïîäìå÷àòü íåîæèäàííûå ñõîäñòâà. Âåòî÷êà ëàíäûøà
íàïîìèíàëà åìó êàïåëüêè ìîëîêà, áðûçíóâøåãî íà òðàâó. À èíîãäà êðî-
õîòíûå ôàðôîðîâûå ðîëèêè íà çåëёíîì ñòîëáèêå. (Ïî Ë. Êàññèëþ).

Çàäàíèå äëÿ âñåõ. Êàêîé ñïîñîá ñîêðàùåíèÿ èñõîäíîãî âûñêàçûâàíèÿ âû èñ-


ïîëüçîâàëè ïðè âûïîëíåíèè çàäàíèÿ?

346. Îçíàêîìüòåñü ñ ïàìÿòêîé. Óòî÷íèòå ó ó÷èòåëÿ ýòàïû ðàáîòû, âûïîëíåíèå


êîòîðûõ ìîæåò âûçâàòü ó âàñ òðóäíîñòè.

ÏÀÌßÒÊÀ
«Êàê ðàáîòàòü íàä ñæàòûì ïåðåñêàçîì íàó÷íî-ïîïóëÿðíîãî òåêñòà»
1. Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå (ïðîñëóøàéòå) òåêñò. Îïðåäåëèòå åãî òèï
è ñòèëü.
2. Âûÿñíèòå çíà÷åíèå íåçíàêîìûõ ñëîâ è âûðàæåíèé.
3. Îïðåäåëèòå òåìó è îñíîâíóþ ìûñëü.
4. Ïðîàíàëèçèðóéòå ñîäåðæàíèå òåêñòà: îòìåòüòå îñíîâíóþ è äîïîë-
íèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ. Ñîñòàâüòå ïëàí.
5. Ñîêðàòèòå òåêñò, íå íàðóøàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü èçëîæåíèÿ,
ëîãèêó ïîâåñòâîâàíèÿ. Èñïîëüçóéòå ïðè ýòîì îñíîâíûå ïðèёìû è ñïîñî-
áû ñæàòèÿ èíôîðìàöèè.
6. Ïåðåñêàæèòå òåêñò, ñîõðàíÿÿ íàó÷íûé ñòèëü ïîâåñòâîâàíèÿ.

347. Îçíàêîìüòåñü ñ òàáëèöåé, â êîòîðîé ïðåäñòàâëåíû èñõîäíûé òåêñò è ñæà-


òûé âàðèàíò òåêñòà (ñ. 119).
Работа в группах. Ñîõðàíåíà ëè â ñæàòîì òåêñòå îñíîâíàÿ ìûñëü îòðûâêà?
Êàêèå ïðèёìû ñæàòèÿ èíôîðìàöèè èñïîëüçîâàíû?
1
118
Èñõîäíûé òåêñò Ñæàòûé òåêñò
Ïîñòîÿííîå òàðàõòåíüå ðàçíîîáðàçíûõ àâòîìî- Øóì òðàíñïîðòà, ïðîíèêàÿ
áèëåé, òðàêòîðîâ, ìîòîöèêëîâ, ïîåçäîâ, ñàìîëё- â äîìà, äàæå íî÷üþ äåëàåò
òîâ, îò øóìà êîòîðûõ ñîâðåìåííûé ÷åëîâåê íå ïëàíåòó ìàëîïðèãîäíîé äëÿ
ñïàñàåòñÿ äàæå â ñâîёì æèëèùå, äàæå íî÷üþ æèçíè.
îãëóøàþò ïëàíåòó ðåçêèå çâóêè è äåëàþò åё ìà-
ëîïðèãîäíîé äëÿ æèçíè. (Ïî Â. Ñîëîóõèíó).

348. Ïðî÷èòàéòå òåêñò, ïîäáåðèòå çàãîëîâîê. Îïðåäåëèòå ñòèëü òåêñòà.


Èçó÷åíèå ðàñòåíèé è æèâîòíûõ â ïðèðîäå – çàíÿ-
íåóäèâèòåëüíî
òèå íå èç ëёãêèõ, è åñëè ó÷åñòü, êàê ñëîæíà äàæå
ðàçâèâàòüñÿ
ñàìàÿ ïðîñòàÿ ñðåäà, òî íåóäèâèòåëüíî, ïî÷åìó ýêî-
ëîãèÿ ðàçâèâàåòñÿ òàê ïîñòåïåííî, øàã çà øàãîì ðàç- îòûñêèâàÿ
ãàäûâàÿ òàéíû ïðèðîäû. Íàòóðàëèñòó, ÷òîáû îáíàðó- ïðèñïîñîáëåíèå
æèòü êàêîãî-ëèáî çâåðüêà, íàäî îáëàäàòü îñîáûì òåð- ðàçãëÿäûâàòü
ïåíèåì. È åùё íóæíû çíàíèÿ.
Ëþáîå ñóùåñòâî òûñÿ÷àìè íåâèäèìûõ íèòåé ñâÿçàíî ñ æèâîé è íåæè-
âîé ïðèðîäîé. Äîáûâàÿ ïèùó, îòûñêèâàÿ óêðûòèÿ îò âðàãîâ è íåïîãîäû,
æèâîòíûå âûðàáîòàëè ïðèñïîñîáëåíèÿ ê ñàìûì
ðàçëè÷íûì âîçäåéñòâèÿì ïðèðîäû. Ðàçãëÿäû-
âàÿ, íàïðèìåð, êðîòà, ìîæíî ñðàçó ïîíÿòü, ÷òî
ýòî ïîäçåìíûé æèòåëü. Ñàêñàóë è êàêòóñ –
òèïè÷íî ïóñòûííûå ðàñòåíèÿ.
Ýêîëîãèÿ – ýòî íàóêà, ãäå õâàòàåò ðàáîòû
áèîëîãó è âðà÷ó, êîñìîíàâòó è ìàòåìàòèêó,
ôèëîñîôó è ñîöèîëîãó, õèìèêó è èíæåíåðó.
Ýòî íàóêà, êîòîðàÿ ó÷èò ÷åëîâåêà æèòü â ëàäó
ñ ïðèðîäîé. (Èç æóðíàëà «Íàóêà è æèçíü»). Êðîò
Âûïèøèòå èç òåêñòà êëþ÷åâûå ñëîâà è âûðàæåíèÿ. Ïî÷åìó èìåííî èõ âû âû-
äåëèëè â êà÷åñòâå êëþ÷åâûõ?

349. Èñïîëüçóÿ ïàìÿòêó èç óïð. 346, ñæàòî ïåðåñêàæèòå òåêñò óïð. 348. Ïðè
ïåðåäà÷å ñâîèìè ñëîâàìè îñíîâíîé èíôîðìàöèè ñîõðàíÿéòå íàó÷íûé ñòèëü ïîâå-
ñòâîâàíèÿ.

350. Ïðîñëóøàéòå íåñêîëüêî óñòíûõ èçëîæåíèé îäíîêëàññíèêîâ è, îðèåíòè-


ðóÿñü íà ï. 3–6 ïàìÿòêè óïð. 346, ïðîêîììåíòèðóéòå ïåðåñêàçû.

351. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ÿçûêîâîé òåìå.


Á. Èçëîæèòå îñîáåííîñòè ñæàòîãî ïåðåñêàçà íàó÷íî-ïîïóëÿðíîãî òåêñòà-ïîâå-
ñòâîâàíèÿ.

352. Ïîäãîòîâüòå ñæàòûé ïåðåñêàç íà ðóññêîì ÿçûêå êàêîãî-ëèáî ìàòåðèàëà


èç ó÷åáíèêà áèîëîãèè èëè õèìèè. Ïðåäâàðèòåëüíî ïèñüìåííî ñîñòàâüòå ïëàí òåê-
ñòà, âûáðàííîãî äëÿ ïåðåñêàçà.

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîìàòåðèàë «×òî çíà÷èò áûòü


êîøêîé – BBC Russian». Ïîäãîòîâüòå ñæàòûé ïåðåñêàç ñîäåðæàíèÿ âèäåîðîëèêà,
ñîõðàíèâ íàó÷íûé ñòèëü ïîâåñòâîâàíèÿ.

119
9
Ïîíÿòèå îá îáîñîáëåííûõ ÷ëåíàõ ïðåäëîæåíèÿ.
Ïîðÿäîê ñëîâ, èíòîíàöèÿ è çíàêè ïðåïèíàíèÿ
â ïðåäëîæåíèÿõ ñ îáîñîáëåííûìè ÷ëåíàìè

Тема речевого общения: «Медиаграмотность».

353. Ïðî÷èòàéòå ïîñëîâèöû. Êàê âû èõ ïîíèìàåòå?


1. Íå âñё òî ïðàâäà, ÷òî ãîâîðèòñÿ. 2. Îäèí âðàë, äðóãîé íå ðàçîáðàë,
òðåòèé âñё íå òàê ðàññêàçàë. 3. Íà ðå÷è, ëüñòèâûå, íå âåäèñü, íà ïðàâäó,
ãðóáóþ, íå ñåðäèñü.
Âûðàçèòåëüíî ïðî÷èòàéòå òðåòüþ ïîñëîâèöó. Êàêèå åё ÷àñòè âûäåëÿþòñÿ â
óñòíîé ðå÷è èíòîíàöèåé, à íà ïèñüìå çàïÿòîé?

Îáîñîáëåííûå ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ (óêð. âіäîêðåìëåíі ÷ëåíè ðå÷åí-


íÿ) – ýòî âûäåëåííûå ïî ñìûñëó ïðè ïîìîùè èíòîíàöèè âòîðîñòåïåí-
íûå ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ. Îáîñîáëåííûå ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ âûäåëÿþò
â óñòíîé ðå÷è ïðè ïîìîùè èíòîíàöèè è ïàóç, íà ïèñüìå – çàïÿòûìè:
À îí, ìÿòåæíûé, ïðîñèò áóðè... (Ì. Ëåðìîíòîâ). Ðàñïðîñòðàíёííûå îáî-
ñîáëåíèÿ, ñîñòîÿùèå èç íåñêîëüêèõ ñëîâ, ÿâëÿþòñÿ îäíèì ÷ëåíîì ïðåä-
ëîæåíèÿ: Ãðîçà íà÷àëàñü âå÷åðîì, â ÷àñó äåñÿòîì (Ñ. Àêñàêîâ).

354. Çàïîìíèòå! Îñíîâíûì ñðåäñòâîì îáîñîáëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ âûäåëèòåëüíàÿ


èíòîíàöèÿ, ñ êîòîðîé ïðîèçíîñÿòñÿ îòäåëüíûå ñëîâà â ïðåäëîæåíèè. Ñðàâíèòå: Íà
ñëåäóþùèé äåíü óòðîì ðåáÿòà ïðîâåäàëè áîëüíîãî òîâàðèùà. – Íà ñëåäóþùèé
äåíü, óòðîì, ðåáÿòà ïðîâåäàëè áîëüíîãî òîâàðèùà.
Ïàóçû, îãðàíè÷èâàþùèå ñ äâóõ ñòîðîí îáîñîáëåííûé ÷ëåí ïðåäëîæåíèÿ, áû-
âàþò ðàçíûìè. Îáû÷íî ïåðâóþ ïàóçó äåëàþò áîëåå ïðîäîëæèòåëüíîé (||), à âòî-
ðóþ – êîðî÷å (|).
Âûðàçèòåëüíî ïðî÷èòàéòå ïðåäëîæåíèÿ, ñëåäóÿ èíòîíàöèîííîé ðàçìåòêå.
1. Ìàðòîâñêàÿ íî÷ü  || îáëà÷íàÿ è òóìàííàÿ  |  îêóòàëà çåìëþ
((À. ×åõîâ). 2. Êðîìå êàðòèí  |  â êîìíàòå áûëî ìíîãî öâåòîâ (Ê. Ïàóñ-
òîâñêèé). 3. Âïåðåäè  || ó ñàìîé äîðîãè  |  ãîðåë êîñòёð ((À. ×åõîâ).
4. Íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíîå óìåíüøåíèå ðàñõîäîâ  |  äîõîäû Ãðèãîðèÿ
Èâàíîâè÷à íå ïðèáàâëÿëèñü ((À. Ïóøêèí). 5. ß ñìîòðåë  || êàê çà÷àðîâàí-
íûé  |  íà âñё âîêðóã (Ê. Ïàóñòîâñêèé).
Óêàæèòå ìåñòî îáîñîáëåííîãî ÷ëåíà â êàæäîì ïðåäëîæåíèè. Ñïèøèòå ïðåä-
ëîæåíèÿ, âûäåëèâ íà ïèñüìå îáîñîáëåíèÿ.

355. Ïî îáðàçöó èçìåíèòå ïðåäëîæåíèÿ òàê, ÷òîáû â íèõ íå áûëî îáîñîáëåíèÿ.


Óñòàíîâèòå, ÷òî èìåííî èçìåíèëîñü â êàæäîì âûñêàçûâàíèè.
Î á ð à ç å ö . Íà äðóãîé äåíü, ðàíî ïîóòðó, ÿ ñîáèðàëñÿ ê Êîëîñîâó
(È. Òóðãåíåâ). – Íà äðóãîé äåíü ðàíî ïîóòðó ÿ ñîáèðàëñÿ ê Êîëîñîâó.
1. ß ñòàëà ìîë÷àëèâà è ðåäêî óëûáàþñü, äàæå îòöó (Ïî Ê. Ïàóñòîâñêî-
ìó). 2. Áàãðÿíîå ñîëíöå âäàëè, çà ïîëÿìè, êîñíóëîñü ðîäèìîé ìîåé çåìëè
((À. Ôàòüÿíîâ). 3. Òàòüÿíà è Âàðÿ ïîñàäèëè Ïîäãîðèíà â ãîñòèíîé íà äèâà-
íå è ñòàëè ãîâîðèòü ñ íèì âïîëãîëîñà, îïÿòü î äåëàõ (À.
( ×åõîâ). 4. Êàê,
áåäíîé, ìíå íå ãîðåâàòü! (È. Êðûëîâ).
1
120
356. Îçíàêîìüòåñü ñ òàáëèöåé. Êàêèå ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ (ãëàâíûå èëè âòîðî-
ñòåïåííûå) ìîãóò îáîñîáëÿòüñÿ?

Îáîñîáëåííûå ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ


Îáîñîáëåííûé ÷ëåí
Ïðèìåð
ïðåäëîæåíèÿ
Îïðåäåëåíèå êàêàÿ?

Òðîïèíêà, ó
óçêàÿ è èçâèëèñòàÿ, âüёòñÿ ìåæäó âûñîêèõ
õëåáîâ.
Äîïîëíåíèå êðîìå ÷åãî?

Îí íè÷åãî íå ñëûøàë, êðîìå øóìà äîæäÿ.


Îáñòîÿòåëüñòâî ãäå èìåííî?

Ó äâåðè, ó ñàìîãî ïîðîãà, ëåæàëà îãðîìíàÿ ñîáàêà.

Îïðåäåëèòå, êàêîé âòîðîñòåïåííûé ÷ëåí ïðåäëîæåíèÿ îáîñîáëåí â êàæäîì


ïðåäëîæåíèè óïð. 354.
Ìîæíî ëè óòâåðæäàòü, ÷òî â ïðåäëîæåíèè ñ îáîñîáëåííûìè ÷ëåíàìè ñîäåð-
æèòñÿ äîáàâî÷íîå ñîîáùåíèå? Ïîÿñíèòå ñâîþ ìûñëü.

Почему обособляются только второстепенные члены предложения? Общий


характер всех обособлений состоит в том, что они, как правило, обозначают ка-
кое-либо добавочное действие, какой-нибудь дополнительный признак и т. п.
А главные члены предложения – на то и главные, чтобы выражать основное, а не
добавочное сообщение. Зато обособленные члены могут относиться к главным,
уточняя их: А друзья, бывшие одноклассники, сидели у костра и пели под гита-
ру свои любимые песни. В данном предложении уточняется подлежащее.
(По А. Арсирию).

357. Îçíàêîìüòåñü ñ òàáëèöåé. Êàêèå îñíîâíûå óñëîâèÿ îáîñîáëåíèÿ â íåé


ïðåäñòàâëåíû?

Îñíîâíûå óñëîâèÿ îáîñîáëåíèÿ

Óñëîâèå îáîñîáëåíèÿ Ïðèìåð


Íàëè÷èå çàâèñèìûõ ñëîâ ïðè êàêîì-ëèáî ê à ê î å? ÷åã î?
âòîðîñòåïåííîì ÷ëåíå ïðåäëîæåíèÿ
Âåäёðêî, ïîëíîå ãðèáîâ
ð , ÿ èç ëåñó
ïðèíёñ.

Ïîðÿäîê ñëîâ: îáîñîáëåííûé ÷ëåí ïðåäëî- êà êà ÿ?


æåíèÿ íàõîäèòñÿ ïîñëå îïðåäåëÿåìîãî
ñëîâà  ýòó íî÷ü ëóíà, ÿñíàÿ è ïîëíàÿ,
ÿðêî îñâåùàëà íåáî. (Ñðàâíèòå:
 ýòó íî÷ü ÿñíàÿ è ïîëíàÿ ëóíà
ÿðêî îñâåùàëà íåáî).

121
1
Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû
Óñëîâèå îáîñîáëåíèÿ Ïðèìåð
Íàëè÷èå îïðåäåëёííûõ ïðåäëîãîâ ïðè ñó- âîïðåêè ÷åìó?
ùåñòâèòåëüíîì, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ âòîðî-
ñòåïåííûì ÷ëåíîì ïðåäëîæåíèÿ (ñóùå- Âîïðåêè ïðåäñêàçàíèÿì, ïîãîäà íå
ñòâèòåëüíûå ñ ïðåäëîãàìè ââèäó, â ñèëó,
èñïîðòèëàñü.
âñëåäñòâèå, ñîãëàñíî, áëàãîäàðÿ, âîïðåêè,
çà íåèìåíèåì, ïðè íàëè÷èè, â ñëó÷àå, ïî
ïðè÷èíå, ïî ñëó÷àþ, ïðè óñëîâèè è ñ äð.
âûñòóïàþò îáñòîÿòåëüñòâàìè, ñ ïðåäëîãà-
ìè êðîìå, âìåñòî, ïîìèìî, ñâåðõ, íàðÿäó ñ,
çà èñêëþ÷åíèåì, èñêëþ÷àÿ, âêëþ÷àÿ – äî-
ïîëíåíèÿìè)
Óòî÷íÿþùåå çíà÷åíèå îäíîãî ÷ëåíà ïðåä- çà èñêëþ÷åíèåì
ëîæåíèÿ ïî îòíîøåíèþ ê äðóãîìó ê îã î?

Âñå, çà èñêëþ÷åíèåì Áîãäàíà, ïî-


åõàëè íà ýêñêóðñèþ.

358. Ïðî÷èòàéòå âûðàçèòåëüíî. Îïðåäåëèòå óñëîâèÿ îáîñîáëåíèÿ âûäåëåííûõ


êóðñèâîì ÷ëåíîâ ïðåäëîæåíèÿ.
1. Äîìàøíåå çàäàíèå âûïîëíèëè ïî÷òè âñå ó÷åíèêè, êðîìå Ïàâëà Èâà-
íåíêî. 2. Íåñìîòðÿ íà íåïîãîäó, ìû îòïðàâèëèñü â ïîõîä. 3. Âåòåð, õîëîä-
íûé è ðåçêèé, äóë ñ ìîðÿ âåñü äåíü. 4. Çèìîé, äàæå â ñèëüíûé ìîðîç, îí
õîäèë áåç øàïêè. 5. Õîçÿèí ïðîòÿíóë ìíå ðóêó, ìîêðóþ îò ïîòà.

359. Ïåðåâåäèòå ïðåäëîæåíèÿ íà ðóññêèé ÿçûê. Óêàæèòå, êàêèå èìåííî ÷ëå-


íû ïðåäëîæåíèÿ îáîñîáëÿþòñÿ.
1. Ç íіæíèì ñåðöåì, ñàìîòíіì і ÷óëèì, äî ñåëà ÿ ïðèéäó, ïðèéäó
(Â. Ñîñþðà). 2. Íàâ÷àííÿ – îäèí ç ðіçíîâèäіâ ïðàöі, ïðè÷îìó íå íàéëåã-
øèé і äîñèòü ñâîєðіäíèé. 3. Íà ñâіòі íåìàє íі÷îãî, êðіì ðàäîñòі ïðàöі
(È. Öþïà). 4. Íàä ïîëåì, ó âèñîêîñòі, ñïіâàëè æàéâîðîíè (Ì. Êîöþáèí-
ñêèé). 5. Íà ïàãîðáêó ïåðåä øêîëîþ, áіëÿ ñàìîãî âіòðÿêà, çíîâó òåïëî é
ñóõî (Î. Èâàíåíêî).
Ñîâïàäàþò ëè óñëîâèÿ îáîñîáëåíèÿ â ðóññêîì è óêðàèíñêîì ÿçûêàõ?
Á. Âìåñòî ìíîãîòî÷èé âñòàâüòå èç ñïðàâêè ïîäõîäÿùèå ïî ñìûñëó îáîñîáëåí-
íûå ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ, ïîä÷åðêíèòå èõ.
1. ß íè÷åãî íå ñëûøàë, ... . 2. Ñàìûå íóæíûå âåùè, ... , áûëè óïàêî-
âàíû â ÿùèêè. 3. Äíёì, ... , ó ìåíÿ ïåðåðûâ â ðàáîòå. 4. Ôèëüì ïîíðàâèë-
ñÿ âñåì, ... . 5. Ïåðâûì ê ñòîëó ïîäîøёë îòåö, ... .
Ñ ï ð à â ê à .  òîì ÷èñëå êíèãè, ìåæäó äâåíàäöàòüþ è äâóìÿ ÷àñàìè, ñëåãêà
áëåäíûé îò âîëíåíèÿ, êðîìå òèêàíüÿ áóäèëüíèêà, îñîáåííî äåòÿì.
Â. Âûïèøèòå èç ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèé íà ðóññêîì ÿçûêå òðè ïðåäëîæå-
íèÿ: ñ îáîñîáëåííûì îïðåäåëåíèåì, äîïîëíåíèåì, îáñòîÿòåëüñòâîì.

360. Ïðîñëóøàéòå òåêñò. Ïî÷åìó ñåãîäíÿ âàæíî áûòü ìåäèàãðàìîòíûì?


Æèòåëè íàøåé ñòðàíû, êàê è ãðàæäàíå äðóãèõ åâðîïåéñêèõ ñòðàí,
ìîãóò ñâîáîäíî èçëàãàòü ñâîè ìûñëè, ïîëó÷àòü, ïåðåäàâàòü, ðàñïðîñòðà-
íÿòü è ïðîèçâîäèòü èíôîðìàöèþ. Âñëåäñòâèå îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà
1
122
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè (ÑÌÈ), âîçíèêàåò î÷åíü âàæíàÿ ïðîáëåìà –
ïðîáëåìà äîñòîâåðíîñòè. Çà÷àñòóþ èíôîðìàöèÿ íà îäíó è òó æå òåìó â
ðàçíûõ èñòî÷íèêàõ íàñòîëüêî ïðîòèâîðå÷èâà, ÷òî çàäàёøüñÿ âîïðîñîì:
ãäå æå òóò ïðàâäà?
Ñîâðåìåííûé ÷åëîâåê äîëæåí áûòü ìåäèàãðà- ìàññîâûé
ìîòíûì, òî åñòü åìó íåîáõîäèìî ïîíèìàòü è îöå-
äîñòîâåðíîñòü
íèâàòü ìåäèàïðîäóêòû, à òàêæå ãðàìîòíî ñîçäà-
ìåäèàãðàìîòíîñòü
âàòü èõ. Ýòî íóæíî íå òîëüêî ïðîôåññèîíàëàì, íî
è îáû÷íûì ëþäÿì, ÷òîáû ïîëó÷àòü âåðíóþ, íåèñ- çà÷àñòóþ
êàæёííóþ èíôîðìàöèþ.
Ïî÷åìó òàê âàæíî ó÷èòüñÿ ìåäèàãðàìîòíîñòè? Ïîòîìó ÷òî èíôîðìà-
öèÿ – ýòî òî, ñ ÷åì ìû ñòàëêèâàåìñÿ åæåäíåâíî. Ñåé÷àñ îãðîìíûå ìåäèé-
íûå ïðîñòðàíñòâà ðàñïîëîæèëèñü â ñåòè Èíòåðíåò, ãäå êàæäûé êàíàë
íåñёò ñâîþ ïðàâäó. È ïîðîé òðóäíî ðàçîáðàòüñÿ, ÷òî åñòü èñòèíà, à ÷òî –
ëîæü. Çà÷àñòóþ âîïðåêè íàøèì æåëàíèÿì, âñå ñðåäñòâà ïåðåäà÷è è
äîñòàâêè èíôîðìàöèè âëèÿþò íà ñîçíàíèå ñàìûì ïðÿìûì îáðàçîì. Îíè
ô..ðìèðóþò ïðå(ä,ò)ñòàâëåíèå ÷..ëîâåêà îáî âñёì åãî äâîðå ãîð..äå ñòðàíå
ìèðå. (Èç Èíòåðíåòà).
Êàê ñîäåðæàíèå äàííîãî òåêñòà ñîîòíîñèòñÿ ñ ñîäåðæàíèåì ïîñëîâèö èç
óïð. 353?
Ñîñòàâüòå ïî ñîäåðæàíèþ òåêñòà âîïðîñû è çàäàéòå èõ äðóã äðóãó.
Íàéäèòå â òåêñòå ïðåäëîæåíèÿ ñ îáîñîáëåííûìè ÷ëåíàìè è âûïèøèòå èõ.
Ïîä÷åðêíèòå îáîñîáëåíèÿ êàê ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ. Ïîÿñíèòå ðàññòàíîâêó
çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ.
Âûïèøèòå èç òåêñòà ïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå, ðàñêðûâàÿ ñêîáêè è âñòàâëÿÿ
ïðîïóùåííûå áóêâû. Ðàññòàâüòå çíàêè ïðåïèíàíèÿ, ïîÿñíèòå, êàêèì èçó÷åí-
íûì ïðàâèëîì âû ïîëüçîâàëèñü.
361. Работа в парах. Ñîñòàâüòå äèàëîã (øåñòü-ñåìü ðåïëèê), â êîòîðîì îáñóäè-
òå âîïðîñ î íåîáõîäèìîñòè áûòü ìåäèàãðàìîòíûì. Èñïîëüçóéòå îáîñîáëåííûå ÷ëå-
íû ïðåäëîæåíèÿ.
362. Îçíàêîìüòåñü ñ îòðûâêàìè èç íîâîñòíûõ ëåíò. Êàê âû äóìàåòå, ïî÷åìó
ëþäè ïîâåðèëè ýòèì íîâîñòÿì? Â îòâåòå èñïîëüçóéòå ïðåäëîæåíèÿ ñ îáîñîáëåííû-
ìè ÷ëåíàìè ïðåäëîæåíèÿ.

 1989 ãîäó áðèòàíñêèé ìèëëèàðäåð  1974 ãîäó æèòåëè îäíîãî èç íå-


Ðè÷àðä Áðåíñîí ðåøèë ïîäøóòèòü íàä áîëüøèõ ãîðîäêîâ íà Àëÿñêå çàìåòè-
àíãëè÷àíàìè è çàêàçàë ëåòàþùóþ òà- ëè ÷ёðíûé äûì, ïîäíèìàþùèéñÿ
ðåëêó, êîòîðàÿ ïðèçåìëèëàñü â ïðèãî- íàä âóëêàíîì Ýäæêîìá. Îíè ðåøè-
ðîäå Ëîíäîíà. Ïåðåïóãàííûå æèòåëè, ëè, ÷òî ýòî èçâåðæåíèå, íî îêàçà-
êîíå÷íî, ñðàçó æå ïîçâîíèëè â ïîëè- ëîñü, ÷òî ãîðåëè àâòîìîáèëüíûå
öèþ. ïîêðûøêè, à ðÿäîì áûëà íàäïèñü
«Ñ 1 àïðåëÿ!».
123
3
363. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ðå÷åâîé è ÿçû-
êîâîé òåìàì.
Á. Работа в парах. Ñîñòàâüòå ïëàí ñîîáùåíèÿ îá îáîñîáëåííûõ ÷ëåíàõ ïðåä-
ëîæåíèÿ.
364. Ñïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ, ðàñêðûâàÿ ñêîáêè è âñòàâëÿÿ ïðîïóùåííûå áóê-
âû. Ðàññòàâüòå çíàêè ïðåïèíàíèÿ. Ïîä÷åðêíèòå îáîñîáëåíèÿ êàê ÷ëåíû ïðåäëî-
æåíèÿ.
1. Äîæäü íóäíûé è áå..êîíå÷íûé âñё åùё ëèë è ëèë (Ý. Êàçàêåâè÷).
2. Ê äâóì ãîäàì Áèì ñòàë îòëè÷íîé îõîòíè÷(?)åé ñîáàêîé äîâåð÷..âîé è
÷åñ(?)íîé (Ã. Òðîåïîëüñêèé). 3. Íåñìîòðÿ íà çàìîðî(ç,ñ)êè êðàñíîù..êèå
ÿáëîêè êðàñóþòñÿ íà äåðåâ(?)ÿõ. 4. Ëóãîâûå òðàâû áëàãîäàðÿ îáèëüíûì
äîæäÿì íåîáûêíîâåííî ñî÷íû. 5. Êòî êðîìå îõîòí..êà èñïûòûâàë êàê
îòðàäíî áðîäèòü íà çàðå ïî êóñòàì? (È. Òóðãåíåâ). 6. Ïîìèìî îáû÷íûõ
øêîëüíûõ òåòðàä..é íàì âûäàëè áëîêíîòû.
Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîðîëèê «StopFake: áóäüòå
ìåäіàãðàìîòíèìè!», óçíàéòå, êàê íå óòîíóòü â îêåàíå èíôîðìàöèè. Ïåðåâåäèòå íà
ðóññêèé ÿçûê è çàïèøèòå îñíîâíûå ïðàâèëà è ñîâåòû, êîòîðûå äàþò ìåäèàñïåöè-
àëèñòû, â ïåðåâîäå èñïîëüçóéòå îáîñîáëåíèÿ.

Îáîñîáëåííûå îïðåäåëåíèÿ. Ñðàâíèòåëüíûé îáîðîò

Тема речевого общения: «Визуальные медиатексты».

365. Ïðî÷èòàéòå âûñêàçûâàíèå. Êàê âû åãî ïîíèìàåòå?


Êîìó (íå)íðàâÿòñÿ ðàçëè÷íûå ñòàò(?)è è ïîñòû â ñîö..àëüíûõ ñ..òÿõ,
áëîãàõ, ïðå(ñ,ññ)å, ÿðêèå è çàïîì..íàþùèåñÿ? Î÷åâèäíî, ÷òî âèçóàëüíûå1
èçîáðàæåíèÿ â ìàòåðèàëàõ ïðèòÿãèâàþò íàñ, áóäòî ìàãíèò.
Ñïèøèòå ïåðâîå ïðåäëîæåíèå, ðàñêðûâàÿ ñêîáêè è âñòàâëÿÿ ïðîïóùåííûå
áóêâû. Íàéäèòå è ïîä÷åðêíèòå îáîñîáëåííûå îïðåäåëåíèÿ.
Íàéäèòå âî âòîðîì ïðåäëîæåíèè ñðàâíèòåëüíûé îáîðîò. Êàêîâà åãî ðîëü â
ïðåäëîæåíèè?
366. Îçíàêîìüòåñü ñ òàáëèöåé. ×åì ìîãóò áûòü âûðàæåíû îáîñîáëåííûå îïðå-
äåëåíèÿ?
Ñïîñîáû âûðàæåíèÿ îáîñîáëåííûõ îïðåäåëåíèé
Ñïîñîá âûðàæåíèÿ Ïðèìåð
 îäíèì èëè íåñêîëüêèìè ïðèëàãà- êà êà ÿ?
òåëüíûìè
Âåñíà, ÿðêàÿ è ñîëíå÷íàÿ, ïîñòó÷àëà â
ìîё îêíî.
 ñóùåñòâèòåëüíûìè â êîñâåííûõ ïà- ê à ê à ÿ?
äåæàõ
Äåâî÷êà, ëåò äåñÿòè, ñèäåëà çà ñòîëîì.

1
Âèçóàëüíûé – íàáëþäàåìûé çðèòåëüíî, âèäèìûé.
1
124
Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû
Ñïîñîá âûðàæåíèÿ Ïðèìåð
 ñðàâíèòåëüíûìè îáîðîòàìè, êîòî- ê à ê èå?
ðûå íà÷èíàþòñÿ ñîþçàìè êàê, ñëîâíî,
òî÷íî, áóäòî, êàê áóäòî è äð. Ó íåãî áûëè óçêèå, êàê ùёëî÷êè, ãëàçà.

367. Ïðî÷èòàéòå, íàéäèòå îáîñîáëåííûå îïðåäåëåíèÿ. Óêàæèòå, ÷åì îíè âû-


ðàæåíû.
1. Íà ïðîòèâîïîëîæíîì áåðåãó, êàê èñïîëèíñêèå ÷àñîâûå, ñòîÿëè
ìîãó÷èå êåäðû (Â. Àðñåíüåâ). 2. Ðóñûé, ñ êóäðÿâîé ãîëîâîé, áåç øàïêè è
ñ ðàññòёãíóòîé ðóáàõîé, Äûìîâ êàçàëñÿ êðàñèâûì è íåîáûêíîâåííî ñèëü-
íûì ((À. ×åõîâ). 3. Ñïîðòñìåí, î÷åíü âûñîêèé è ëîâêèé, âûðâàëñÿ âïåðёä.
4. Áåëîâàòîå îáëàêî, êàê ãîëîâà îãðîìíîãî çâåðÿ, âûïëûâàëî íà âîñòî÷íîì
ãîðèçîíòå (Ñ. Àêñàêîâ). 5. È ãëàçà åãî, ìàëåíüêèå è ñâåòëûå, îñòðî ïî-
áëёñêèâàëè (Þ. Íàãèáèí). 6. È âåñü îí, â ðóáàõå, ðàñïàõíóòîé íà ãðóäè,
áûë, êàê äóá, êðÿæèñòûé, óñòîé÷èâûé (Â. Ñîëîóõèí).
Всегда обособляется любое определение (распространённое и нераспро-
странённое), если оно находится после местоимения или перед ним: Она, всегда
аккуратная
ур , привлекала внимание одноклассников.

368. Äîïîëíèòå ïðåäëîæåíèÿ îáîñîáëåííûìè îïðåäåëåíèÿìè, âûðàæåííûìè


ïðèëàãàòåëüíûìè. Ïðî÷èòàéòå ïîëó÷åííûå ïðåäëîæåíèÿ, ñîáëþäàÿ ïðàâèëüíóþ
èíòîíàöèþ, è çàïèøèòå. Óñòíî îáúÿñíèòå ðàññòàíîâêó çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ.
1. Îò ñîëíöà ñëåïèëî ãëàçà (ÿðêîãî è æãó÷åãî). 2. Åãî ðàññêàçû èìåëè
çíà÷èòåëüíûé óñïåõ ó ïóáëèêè (çàáàâíûå, íî íåãëóáîêèå). 3. Îñåííèé âåòåð
ñ âîåì è ñâèñòîì íàëåòàë èç ñòåïè, âçìåòàë ëèñòüÿ (ñûðîé è ïðîòèâíûé).
4. Âîêçàë ñðàçó íàïîëíÿëñÿ ðàçíîé ïóáëèêîé (ñóåòëèâîé è øóìíîé).
369. Ó÷òèòå! Â ïðåäëîæåíèè ñðàâíèòåëüíûå îáîðîòû ìîãóò òàêæå âûñòóïàòü
êàê?
îáîñîáëåííûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè: Âíèçó, êàê çåðêàëî ñòàëüíîå, ñèíåþò
îçåðà ñòðóè (Ô. Òþò÷åâ).
Çàäàíèå íà âûáîð. Çàïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ ñî ñðàâíèòåëüíûìè îáîðîòàìè,
êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ: À) îáîñîáëåííûìè îïðåäåëåíèÿìè; Á) îáîñîáëåííûìè îáñòîÿ-
òåëüñòâàìè.
1. Âåòåð ùåêîòàë ëèöî, êàê ðàñïóñòèâøèåñÿ äóøèñòûå äåâè÷üè êîñû
(Ê. Ïàóñòîâñêèé). 2. Ñåðäöå ìîё áîëåçíåííî ñæàëîñü, êàê ïîñëå ïåðâîãî
ðàññòàâàíèÿ (Ì. Ëåðìîíòîâ). 3. Åё óñòà, êàê ðîçà, ðäåþò ((À. Ïóøêèí).
4. Â ëîùèíàõ òóìàí, êàê ìîëîêî, áåëååòñÿ (Ë. Òîëñòîé).
370. Çàïîìíèòå! Ñðàâíèòåëüíûé îáîðîò íå îáîñîáëÿåòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷à-
ÿõ: 1) åñëè ÿâëÿåòñÿ óñòîé÷èâûì ñî÷åòàíèåì: âñё øëî êàê ïî ìàñëó, ëüёò êàê èç
âåäðà; 2) åñëè ñâÿçàí ïî ñìûñëó ñî ñêàçóåìûì: Ïîäðóãà áûëà åé êàê ðîäíàÿ ñå-
ñòðà; 3) åñëè ïåðåä íèì ñòîèò îòðèöàòåëüíàÿ ÷àñòèöà íå: Ïîñòóïèë íå êàê äðóã.
Ïðî÷èòàéòå ïðåäëîæåíèÿ, íàéäèòå îïðåäåëåíèÿ è îáñòîÿòåëüñòâà, âûðàæåí-
íûå ñðàâíèòåëüíûìè îáîðîòàìè. Îïðåäåëèòå, â êàêèõ ñëó÷àÿõ îíè îáîñîáëÿþòñÿ,
à â êàêèõ – íå îáîñîáëÿþòñÿ. Ñïèøèòå, ðàññòàâëÿÿ çíàêè ïðåïèíàíèÿ.
1. Â íàðîäå ñîê àëîý ïðèìåíÿþò êàê ëåêàðñòâî. 2. Îí áèëñÿ ñ ýòîé çàäà-
÷åé êàê ðûáà îá ëёä. 3. Æèçíü êàê ïîäñòðåëåííàÿ ïòèöà ïîäíÿòüñÿ õî÷åò –
è íå ìîæåò (Ô. Òþò÷åâ). 4. Äà îí âñё äåëàåò íå êàê ëþäè (Ì. Ãîðüêèé).
125
5
Обособленные определения придают речи особую выразительность. Обо-
собленные определения характерны для всех стилей речи, кроме разговорного.
В научной и деловой речи они употребляются для сжатого выражения мысли.

371. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Îïðåäåëèòå åãî òåìó, ïîäáåðèòå çàãîëîâîê.


Ñåãîäíÿ î÷åíü âàæíî èñïîëüçîâàòü àêòèâíûå ñïîñîáû âèçóàëèçàöèè,
÷òîáû ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ÷èòàòåëÿ.
Ìåäèàòåêñò áåç âèçóàëüíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ, ñëîâíî äåòñêàÿ êíèãà áåç
èëëþñòðàöèé, ìàëî êîìó èíòåðåñåí. È êàê îäèí â ïîëå íå âîèí, òàê è
òåêñò áåç âèçóàëüíîé ïîääåðæêè íå çàâîþåò ÷èòàòåëÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Ó÷ёíûå îòìå÷àþò, ÷òî âèçóàëüíóþ èíôîðìàöèþ, îðèãèíàëüíóþ è ÿðêóþ,
íàø ìîçã âîñïðèíèìàåò â 60 ðàç áûñòðåå, ÷åì òåêñòîâóþ, â ÷ёðíî-áåëûõ
òîíàõ. Ïðè íàëè÷èè êàðòèíîê è ôîòîãðàôèé íà ñòðàíèöå ñàéòà äëèòåëü-
íîñòü ïðåáûâàíèÿ íà íåé âîçðàñòàåò â äåñÿòü ðàç. Áîëåå 90 % ïîëüçîâàòå-
ëåé ðàññìàòðèâàþò èçîáðàæåíèÿ è ëèøü ïîòîì ïåðåõîäÿò ê òåêñòîâîé
÷àñòè ñîîáùåíèé.
Âèçóàëüíûå ìåäèà ÿâëÿþòñÿ ìåäèàñîîáùåíèÿìè. âèçóàëüíûé
Îíè èìåþò îòïðàâèòåëÿ è ïîëó÷àòåëÿ, ìåæäó êîòîðûìè èëëþñòðàöèÿ
ïðîèñõîäèò ñâîåîáðàçíîå îáùåíèå, ãäå ìîãóò âûðàæàòü- êîëëàæ
ñÿ ðàçëè÷íûå ýìîöèè: íåéòðàëüíûå, ïîçèòèâíûå, íåãà-
èëëþçèÿ
òèâíûå. Ê âèçóàëüíûì ìåäèà îòíîñÿòñÿ òàêèå «çðèòåëü-
àíèìàöèÿ
íûå» òåêñòû, êàê ôîòîãðàôèÿ, êîëëàæ, êîìïüþòåðíàÿ
1
àíèìàöèÿ (áåç çâóêà), çðèòåëüíûå èëëþçèè è äð. (Èç
Èíòåðíåòà).
Ïî÷åìó ñåãîäíÿ äëÿ ñîçäàíèÿ ìåäèàòåêñòîâ íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ðàçëè÷-
íûå ñïîñîáû âèçóàëèçàöèè?
Íàéäèòå â òåêñòå è âûïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ ñ îáîñîáëåíèÿìè. Ïîä÷åðêíèòå
îáîñîáëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ ñèíòàêñè÷åñêîé ðîëüþ.

372. Работа в группах. Óçíàéòå èç äîïîëíèòåëüíûõ èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè,


êàê ñîçäàíû ïðåäñòàâëåííûå ôîòîèëëþçèè. Â îòâåòå èñïîëüçóéòå îáîñîáëåííûå
îïðåäåëåíèÿ è ñðàâíèòåëüíûå îáîðîòû.

1 2

Îïòè÷åñêàÿ èëëþçèÿ «Êîìíàòà Ýéìñà»

373. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ÿçûêîâîé è ðå-


÷åâîé òåìàì.
Á. Работа в парах. Ñîñòàâüòå äèàëîã ïî èçó÷åííîé òåìå.

1
Èëëþçèÿ – èãðà âîîáðàæåíèÿ, íå÷òî êàæóùååñÿ.
1
126
374. À. Ñïèøèòå, ðàññòàâüòå çíàêè ïðåïèíàíèÿ. Îáîñîáëåííûå ÷ëåíû è ñðàâ-
íèòåëüíûå îáîðîòû ïîä÷åðêíèòå â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ ñèíòàêñè÷åñêîé ðîëüþ.
1. Ìíå íðàâèòñÿ åãî ñïîêîéñòâèå è ðîâíàÿ ðå÷ü ïðîñòàÿ è ÿñíàÿ.
2. Ìîëîäîé è ñ÷àñòëèâûé áðîäèë îí âñþ íî÷ü ïî íåçíàêîìîìó ãîðîäó.
3. Íà îêíå ñåðåáðÿíîì îò èíåÿ çà íî÷ü ãåîðãèíû ðàñöâåëè. 4. Íà íåáå ÿðêî
ñâåðêíóëà êàê æèâîé ãëàç ïåðâàÿ çâёçäî÷êà (È. Ãîí÷àðîâ).
Á. Ñïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ, âñòàâëÿÿ âìåñòî òî÷åê ïîäõîäÿùèå ïî ñìûñëó îáî-
ñîáëåííûå îïðåäåëåíèÿ èç ñïðàâêè. Ðàññòàâüòå íåäîñòàþùèå çíàêè ïðåïèíàíèÿ.
1. Íàä äîìàìè âèñåëè ìóòíûå îáëàêà, à âíèçó ëåæàë áåëûé ñíåã …
(Â. Êîðîëåíêî). 2. Êàðë Èâàíû÷ … ñèäåë íà ñâîёì îáû÷íîì ìåñòå (Ë. Òîë-
ñòîé). 3. Íà îïóøêå ñòîëåòíèå ëèïû … ïðîñòèðàëè îãðîìíûå âåòâè, ÷òîáû
çàñëîíèòü äîðîãó (Ì. Ëåðìîíòîâ). 4. Îòêóäà-òî òÿíóëî ñûðîñòüþ …
((Ä. Ìàìèí-Ñèáèðÿê).
Ñ ï ð à â ê à . Òî÷íî èç ïîãðåáà; ïóøèñòûé è õîëîäíûé; êàê ñòðàæè; ñ î÷êàìè
íà íîñó è êíèãîé â ðóêå.
Â. Ïåðåâåäèòå íà ðóññêèé ÿçûê, ïåðåâîä çàïèøèòå. Ïîä÷åðêíèòå îáîñîáëåí-
íûå ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ. Ïîäãîòîâüòåñü ñðàâíèòü îáîñîáëåíèÿ â ðóññêîì è óêðà-
èíñêîì ÿçûêàõ.
Ìè æèâåìî ó ïîòóæíîìó іíôîðìàöіéíîìó ïîòîöі. Ùîäíÿ, ùîãîäèíè òà
ùîõâèëèíè ìè îïðàöüîâóєìî áåçëі÷ ðіçíîìàíіòíîї іíôîðìàöії, ïðàâäèâîї
òà íåïðàâäèâîї. Ðóõ іíôîðìàöіéíîãî ïîòîêó ó äðóêîâàíèõ òåêñòàõ, ôîòî-
çîáðàæåííÿõ, âåáñòîðіíêàõ, ðåêëàìі íå ñïèíèòè. Ìè ìàєìî çíàòè, ÿêі
íåáåçïåêè íåñóòü іç ñîáîþ ìåäіà ÿê äæåðåëî іíôîðìàöії. Äëÿ òîãî ùîá íå
ïîòîíóòè â ùîäåííîìó âèðі іíôîðìàöії, ìè ïîâèííі áóòè ìåäіàãðàìîò-
íèìè, à öå îçíà÷àє áóòè ñïðîìîæíèìè çíàéòè òå, ùî øóêàєìî, îáðàòè òå,
ùî ïîòðіáíî, і âèçíà÷èòè, íàñêіëüêè íàäіéíîþ є öÿ іíôîðìàöіÿ. (Èç Èíòåð-
íåòà).

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå «Óäèâèòåëüíûå 3D-ðèñóíêè ñåðáñêîãî


õóäîæíèêà Íèêîëû Êóëè÷à». Âûáåðèòå ïîíðàâèâøååñÿ èçîáðàæåíèå è ñîçäàéòå
ïî íåìó íåáîëüøîé òåêñò, èñïîëüçóéòå îáîñîáëåííûå îïðåäåëåíèÿ è ñðàâíèòåëü-
íûå îáîðîòû.

Ïîäðîáíûé ïåðåñêàç íàó÷íîãî òåêñòà-ðàññóæäåíèÿ

Тема речевого общения: «Научные открытия».

375. Ïðî÷èòàéòå è ïðîêîììåíòèðóéòå âûñêàçûâàíèÿ. Êàêîé òåìîé îíè


îáúåäèíåíû?
1. Èñòèííàÿ è çàêîííàÿ öåëü âñåõ íàóê ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû íàäåëÿòü
æèçíü ÷åëîâå÷åñêóþ íîâûìè èçîáðåòåíèÿìè è áîãàòñòâàìè (Ô. Áýêîí).
2. Íàóêà ïîâûøàåò èíòåëëåêòóàëüíûé è ìîðàëüíûé óðîâåíü; íàóêà ñïî-
ñîáñòâóåò ðàñïðîñòðàíåíèþ è òîðæåñòâó âåëèêèõ èäåé (Ë. Ïàñòåð).
×òî âàì èçâåñòíî î ñîâðåìåííûõ íàó÷íûõ îòêðûòèÿõ?

127
7
376. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Ïîäáåðèòå ê íåìó çàãîëîâîê.
Ñåãîäíÿ ôîòîãðàôèè íå ÿâëÿþòñÿ äëÿ íàñ ÷åì-òî
íåîáû÷íûì, à ðàíüøå ôîòîãðàôîâ ñ÷èòàëè íàñòîÿùèìè ôîòîãðàôèÿ
âîëøåáíèêàìè, óìåþùèìè îñòàíàâëèâàòü âðåìÿ. îñòàíàâëèâàòü
Òàêèì áûë è Ëóè Äàãåð – ôðàíöóçñêèé õóäîæíèê, ôðàíöóçñêèé
êîòîðûé 7 ÿíâàðÿ 1839 ãîäà ïîêàçàë ïåðâûé ôîòîñíè- âñåìèðíî
ìîê íà çàñåäàíèè Ïàðèæñêîé àêàäåìèè íàóê. Ýòîò äåíü
â èñòîðèè ñòàë äíёì ðîæäåíèÿ ôîòîãðàôèè.
×òîáû èçîáðåñòè ôîòîãðàôèþ, Ë. Äàãåðó ïî-
òðåáîâàëîñü íåñêîëüêî ëåò è ìíîæåñòâî ýêñïåðè-
ìåíòîâ, êîòîðûå ïîêàçàëè, ÷òî èçîáðàæåíèå
ìîæíî óëîâèòü ïðè ïîìîùè ïàðîâ ðòóòè. Îí ñòàë
ïîäîãðåâàòü ðòóòü, ïàðû êîòîðîé ïðîÿâëÿëè èçî-
áðàæåíèå. Èçîáðåòàòåëü åãî ôèêñèðîâàë, èñïîëü-
çóÿ ñèëüíûé ðàñòâîð îáû÷íîé ñîëè è ãîðÿ÷åé
âîäû äëÿ ñìûâêè ÷àñòèö ðàñòâîðà ñåðåáðà, êîòî-
ðûé íå ïîäâåðãàëñÿ âîçäåéñòâèþ ñâåòà.
Âñêîðå îòêðûòèå õóäîæíèêà áûëî çàïàòåíòî-
âàíî è ñòàëî èçâåñòíî âñåìó ìèðó. Êîãäà ëþäè
ïðèíÿëè íîâîå èçîáðåòåíèå, Ëóè Äàãåð ñòàë âñå-
ìèðíî èçâåñòåí è î÷åíü áîãàò. (Èç ýíöèêëîïå-
äèè).
Îïðåäåëèòå ñòèëü ðå÷è, îáîñíóéòå ñâîё óòâåðæäåíèå.
Àâðààì Ëèíêîëüí, Ïîíÿòåí ëè òåêñò øèðîêîìó êðóãó ÷èòàòåëåé? Àðãó-
16-é ïðåçèäåíò ÑØÀ. ìåíòèðóéòå ñâîé îòâåò.
Ôîòîãðàôèÿ ñäåëàíà Ñ êàêîé öåëüþ, ïî âàøåìó ìíåíèþ, íàïèñàí òåêñò?
ñïîñîáîì, èçîáðåòёííûì Îïðåäåëèòå òåìó òåêñòà.
Ëóè Äàãåðîì Âûðàçèòå ñâîё ìíåíèå î ïðî÷èòàííîì.

377. Âû óæå çíàåòå, ÷òî ðàññóæäåíèå ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ ýëåìåíòîâ: òåçèñ,


àðãóìåíòû (äîêàçàòåëüñòâà) è âûâîä.
Çàäàíèå íà âûáîð. Íàéäèòå â òåêñòå óïð. 376 è çà÷èòàéòå ïðåäëîæåíèÿ, â êî-
òîðûõ ñîäåðæèòñÿ: À) òåçèñ; Á) àðãóìåíòû (äîêàçàòåëüñòâà), ïîäòâåðæäàþùèå òå-
çèñ; Â) âûâîä.
378. Äîêàæèòå, ÷òî àâòîð òåêñòà óïð. 376 ïðåñëåäóåò äâå öåëè: 1) ïîíÿòíî, äî-
ñòóïíî (ò. å. ïîïóëÿðíî) îáúÿñíÿåò íàó÷íîå ÿâëåíèå; 2) óáåæäàåò, ÷òî â îáû÷íûõ
ÿâëåíèÿõ, ôàêòàõ åñòü ÷òî-òî èíòåðåñíîå, âàæíîå, íåîáõîäèìîå.
379. Ó÷òèòå! Ïðè ïîäðîáíîì ïåðåñêàçå íàó÷íûé òåêñò äîëæåí áûòü ïåðåäàí â
ïîëíîé ìåðå, ñî âñåìè àâòîðñêèìè äåòàëÿìè. Íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü àâòîðñêèé
ñòèëü. Íå ñëåäóåò âíîñèòü â òåêñò ñîáñòâåííóþ îöåíêó, à òàêæå èçìåíÿòü ïîðÿäîê
ñëåäîâàíèÿ ÷àñòåé. Öåëü ýòîãî âèäà èçëîæåíèÿ – ïîäðîáíî, â äåòàëÿõ ïåðåäàòü
ñîäåðæàíèå ìàòåðèàëà.
Èñïîëüçóÿ ïàìÿòêó èç óïð. 320, èçëîæèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ðàáîòû íàä
ïîäðîáíûì ïåðåñêàçîì òåêñòà.
×òî íóæíî ó÷èòûâàòü ïðè ïîäðîáíîì ïåðåñêàçå òåêñòà-ðàññóæäåíèÿ íàó÷íîãî
ñòèëÿ?
380. Çàïîìíèòå äàííûå ðå÷åâûå îáîðîòû, êîòîðûå ïîìîãóò âàì ïðè ðàáîòå íàä
ïîäðîáíûì ïåðåñêàçîì íàó÷íîãî òåêñòà-ðàññóæäåíèÿ.
Àâòîð òåêñòà ðàññóæäàåò î...; òåìà, ê êîòîðîé îáðàùàåòñÿ àâòîð...; ýòî
òåêñò î...; àâòîð ïðåäëàãàåò ÷èòàòåëþ çàäóìàòüñÿ íàä...; àâòîð õî÷åò äîêà-
1
128
çàòü (ïîêàçàòü)...; ýòîò òåçèñ ñîäåðæèòñÿ â ... ïðåäëîæåíèè...; ñ ïîìîùüþ
íàó÷íîé ëåêñèêè àâòîð îáúÿñíÿåò...; èñïîëüçóÿ ... ëåêñèêó, àâòîð ïîïóëÿ-
ðèçèðóåò èäåþ; ãëàâíàÿ ìûñëü òåêñòà...; àâòîð ñ÷èòàåò èíòåðåñíûì...;
àâòîð ïðàâ â òîì...; ìîæíî ñîãëàñèòüñÿ ñ àâòîðîì â òîì...; íå ìîãó ñîãëà-
ñèòüñÿ, ÷òî...; õî÷ó ïîñïîðèòü ñ àâòîðîì...
381. Ñîñòàâüòå è çàïèøèòå ïîäðîáíûé ïëàí òåêñòà óïð. 376. Ñëåäóÿ ñîâåòàì
ïàìÿòêè èç óïð. 320, óñòíî ïåðåñêàæèòå òåêñò ïî ñîñòàâëåííîìó ïëàíó. Èñïîëü-
çóéòå ðå÷åâûå îáîðîòû èç óïð. 380.

382. Ïðîñëóøàéòå íåñêîëüêî óñòíûõ èçëîæåíèé è îáñóäèòå èõ âìåñòå ñ ó÷è-


òåëåì.

383. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ðå÷åâîé òåìå.


Á. Èçëîæèòå îñîáåííîñòè ïîäðîáíîãî ïåðåñêàçà íàó÷íî-ïîïóëÿðíîãî òåêñòà-
ðàññóæäåíèÿ.

384. Ïðî÷èòàéòå. Çàïèøèòå ïëàí òåêñòà. Ïîäãîòîâüòå ïîäðîáíûé ïåðåñêàç


äàííîãî íàó÷íîãî òåêñòà-ðàññóæäåíèÿ.
ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ 3D-ÏÐÈÍÒÅÐ
Áèîïå÷àòü – ýòî íîâîå è î÷åíü ïåðñïåêòèâíîå íàïðàâëåíèå ìåäèöèíû.
 2000 ãîäó Òîìàñ Áîëàíä ïîïûòàëñÿ íàñòðîèòü îáû÷íûå íàñòîëüíûå
ïðèíòåðû íà ïå÷àòü ôðàãìåíòîâ ÄÍÊ. Èñïîëüçîâàâ âìåñòî ÷åðíèë ÷åëîâå-
÷åñêèå êëåòêè, îí âûÿâèë, ÷òî 90 % èç íèõ ñîõðàíÿþò æèçíåñïîñîáíîñòü.
Ñ ïîìîùüþ ïðèíòåðà ìîæíî ïå÷àòàòü îðãàíû ñ èíäèâèäóàëüíûìè
ïàðàìåòðàìè: êëàïàíû ñåðäöà, óøíûå ðàêîâèíû, êîæó è äðóãèå îðãàíû è
òêàíè, ñïîñîáíûå áåç ïðîáëåì àäàïòèðîâàòüñÿ â îðãàíèçìå, ñîõðàíÿÿ ñâîþ
æèçíåñïîñîáíîñòü.
 íåäàëёêîì áóäóùåì íîâîå èçîáðåòåíèå ïîìîæåò ñïàñòè òûñÿ÷è ÷åëî-
âå÷åñêèõ æèçíåé. (Èç Èíòåðíåòà).

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîìàòåðèàë «7 íàó÷íûõ îòêðûòèé,


ñäåëàííûõ â ïîñëåäíèå ãîäû». Êàê ìîæíî ïîäðîáíåå ïåðåñêàæèòå ñîäåðæàíèå
÷àñòè «Íîâûé ñïîñîá ïðåäîòâðàùåíèÿ ãëîáàëüíîãî ïîòåïëåíèÿ».

Ñæàòûé ïåðåñêàç íàó÷íîãî òåêñòà-ðàññóæäåíèÿ

Тема речевого общения: «Наука. Знания».

385. Ïðî÷èòàéòå âûñêàçûâàíèå. Êàê âû åãî ïîíèìàåòå?


Èçáûòîê çíàíèé òàê æå âðåäåí, êàê è íåäîñòàòîê. Çíàíèÿ – ýòî ïàìÿòü.
È ÷åì áîëüøå îíà õðàíèò çíàíèé, òåì áîëüøå ïðîáëåì ðåøàåòñÿ ïðîñòûì
èõ èçâëå÷åíèåì èç ïàìÿòè. Ïðè ýòîì ìûøëåíèå îñòàåòñÿ ïàññèâíûì, à
çíà÷èò, íå ðàçâèâàåòñÿ. À âåäü èìåííî â ïðîöåññå ìûøëåíèÿ ÷åëîâåê
ïîëó÷àåò íîâûå çíàíèÿ, îñìûñëèâàåò ñóùåñòâóþùèå, íàõîäèò ñïîñîáû è
ñðåäñòâà ðåøåíèÿ ðàíåå íåèçâåñòíûõ ïðîáëåì (Â. Çóáêîâ).
Óêàæèòå, ÷òî ìîæíî èñêëþ÷èòü èç òåêñòà. Çàïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ â ñæàòîì âèäå.
Êàêèå ïðèёìû è ñïîñîáû ñæàòèÿ òåêñòà âàì èçâåñòíû?

129
9
Îáúÿñíèòå çíà÷åíèå âûäåëåííîãî ñëîâà. Ñîñòàâüòå ñ íèì ïðåäëîæåíèå.

386. Âû óæå çíàåòå, ÷òî ñæàòü òåêñò – çíà÷èò ñîêðàòèòü åãî, óáðàòü ëèøíþþ
èíôîðìàöèþ è îñòàâèòü òîëüêî ãëàâíîå, îïóñòèòü ïîäðîáíîñòè, òî åñòü ïåðåäàòü
èíôîðìàöèþ â îáîáùёííîì âèäå. Ïðè ýòîì ñëåäóåò ñîõðàíèòü îñíîâíîå ñîäåðæà-
íèå, ðàñêðûâàþùåå òåìó è îñíîâíóþ ìûñëü âûñêàçûâàíèÿ.
Ó÷òèòå! Ðàññóæäåíèå íåëüçÿ ñîêðàùàòü çà ñ÷ёò àðãóìåíòîâ. Ñîêðàùåíèå ïðî-
èçâîäèòñÿ òîëüêî çà ñ÷ёò èëëþñòðàòèâíîãî ìàòåðèàëà, èçëèøíèõ ïîäðîáíîñòåé
èëè óïðîùåíèÿ ñèíòàêñè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé.
Îçíàêîìüòåñü ñ òàáëèöåé. Ïðî÷èòàéòå ñíà÷àëà ïîëíûé òåêñò, ðàçáèòûé íà ïîä-
òåìû, çàòåì – åãî ñæàòûé âàðèàíò. Ïîäáåðèòå çàãîëîâîê.

Ïîäòåìû ïîëíîãî òåêñòà Ïîäòåìû ñæàòîãî òåêñòà


Êàêîå èçîáðåòåíèå ñòàëî ñàìûì çíà÷èòåëüíûì Êíèãà – ñàìîå çíà÷èòåëüíîå
çà âñþ èñòîðèþ ÷åëîâå÷åñòâà? Ó÷ёíûå èç ðàçíûõ èçîáðåòåíèå çà âñþ èñòîðèþ
ñòðàí åäèíîäóøíî ðåøèëè, ÷òî ýòî – êíèãà. Íå ÷åëîâå÷åñòâà. Èçîáðåòåíèå òå-
òåëåôîí, íå ñàìîëёò, íå àòîìíûé ðåàêòîð, íå ëåôîíà, ñàìîëёòà, àòîìíîãî
êîñìè÷åñêèé êîðàáëü, à èìåííî êíèãà. Ïîòîìó ðåàêòîðà, îâëàäåíèå ýëåêòðè-
÷òî ïîÿâëåíèå ñàìîëёòà è êîñìè÷åñêîãî êîðàá- ÷åñêîé ýíåðãèåé ñòàëî âîç-
ëÿ, îâëàäåíèå ýëåêòðè÷åñêîé è àòîìíîé ýíåðãè- ìîæíûì áëàãîäàðÿ èçîáðåòå-
åé è åùё ìíîãîå äðóãîå ñòàëî âîçìîæíûì èìåí- íèþ êíèãè.
íî áëàãîäàðÿ èçîáðåòåíèþ êíèãè.
È ñåãîäíÿ, íåñìîòðÿ íà ïîÿâëåíèå êîìïüþòåðà È ñåãîäíÿ êíèãà íå óòðàòèëà
è ðàçâèòèå ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ êîììóíèêà- ñâîåãî ïåðâîñòåïåííîãî çíà÷å-
öèè, êíèãà íå óòðàòèëà ñâîåãî ïåðâîñòåïåííîãî íèÿ. Îíà îñòàёòñÿ ïî-ïðåæ-
çíà÷åíèÿ. Îíà ïî-ïðåæíåìó îñòàёòñÿ ñàìûì íà- íåìó ñàìûì íàäёæíûì íîñè-
äёæíûì è ñòàáèëüíûì íîñèòåëåì è õðàíèòåëåì òåëåì èíôîðìàöèè – äîëãî-
èíôîðìàöèè, êîòîðîìó íå íóæíà íèêàêàÿ âíåø- âå÷íûì àêêóìóëÿòîðîì çíà-
íÿÿ ýíåðãèÿ. À ïîòîìó êíèãà ïîêà è ñàìûé äîë- íèé. Îíà ïðîñâåùàåò ëþäåé,
ãîâå÷íûé àêêóìóëÿòîð çíàíèé. Îíà, êàê è â äåëàåò èõ äîáðåå.
äðåâíèå âðåìåíà, ñëóæèò ãëàâíîìó: èç ïîêîëå-
íèÿ â ïîêîëåíèå ïðîñâåùàåò ëþäåé, òî åñòü äå-
ëàåò èõ ñâåòëåå, âåäёò ê äîáðó.
Ìíîãèå äóìàþò, ÷òî èçó÷àòü êíèãó ìîæíî è óñò- Ìíîãèå äóìàþò, ÷òî èçó÷àòü
íî. Êîíå÷íî, ìîæíî. Òîëüêî ïðîèçíîñèòü ñëîâà, êíèãó ìîæíî è óñòíî. Îäèí èç
íå çàïèñûâàÿ èõ, âñё ðàâíî ÷òî ïèñàòü âèëàìè ñîçäàòåëåé ñëàâÿíñêîé àçáóêè,
ïî âîäå. Êàê ñêàçàë îäèí èç ñîçäàòåëåé ñëàâÿí- Êèðèëë, ñêàçàë, ÷òî óñëûøàí-
ñêîé àçáóêè, ïðîñâåòèòåëü Êèðèëë, óñëûøàí- íîå ñëîâî, íå çàêðåïëёííîå íà
íîå ñëîâî, íå çàêðåïëёííîå íà áóìàãå, î÷åíü ñêî- áóìàãå, î÷åíü ñêîðî ñòèðàåòñÿ
ðî ñòèðàåòñÿ, óõîäèò èç ïàìÿòè, âûòåñíåííîå èç ïàìÿòè. Ñëîâî ïðî÷èòàííîå
äðóãèìè ñëîâàìè è âïå÷àòëåíèÿìè. Äà è ìîæíî íàäîëãî ñîõðàíÿåòñÿ â ïàìÿòè
ëè ïîëîæèòüñÿ íà åãî äîñòîâåðíîñòü? Ñëîâî æå ÷åëîâåêà.
óñëûøàííîå, à çàòåì åùё è ïðî÷èòàííîå íàäîë-
ãî ñîõðàíÿåòñÿ â ïàìÿòè ÷åëîâåêà.
Ëþäè âñåãäà ñòðåìèëèñü íå ïðîñòî ñîõðàíèòü Èìåííî â êíèãàõ ëþäè ñîõðà-
ñâîè íàáëþäåíèÿ è çíàíèÿ, íî è îáîáùèòü èõ. íÿëè ñâîè íàáëþäåíèÿ è ìóä-
È èìåííî â êíèãàõ íàêîïèëñÿ îïûò äåñÿòêîâ ðîñòü. Íàøè ïðåäêè ãîâîðè-
ïîêîëåíèé – âñё òî, ÷òî ìû íàçûâàåì ìóäðî- ëè, ÷òî óì áåç êíèãè – ïòèöà
ñòüþ. Íåäàðîì íàøè ïðåäêè ãîâîðèëè: «Óì áåç áåç êðûëüåâ. Óì áåç êíèãè
êíèã êàê ïòèöà áåç êðûëüåâ». È îçíà÷àåò ýòî îãðàíè÷åí.
îäíî: êàê ïòèöà áåç êðûëüåâ âçëåòåòü íå ìîæåò,
òàê è óì áåç êíèãè îãðàíè÷åí (Èç Èíòåðíåòà).

1
130
Ñîõðàíёí ëè îáùèé ñìûñë òåêñòà? Êàêàÿ èíôîðìàöèÿ îñòàëàñü, à êàêàÿ óáðà-
íà ïðè ñæàòèè òåêñòà? Êàê èçìåíèëñÿ òåêñò ïîñëå ñæàòèÿ?
Работа в группах. Êàêèå ïðèёìû è ñïîñîáû èñïîëüçîâàíû ïðè ñæàòèè òåêñòà?

387. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. ×òî íîâîãî âû óçíàëè èç òåêñòà?


ÐÎËÜ ÍÀÓÊÈ Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÎÁÙÅÑÒÂÅ
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ìû ìîæåì ñêàçàòü, ÷òî íàóêà â ñîâðåìåííîì
îáùåñòâå èãðàåò âàæíóþ ðîëü âî ìíîãèõ îòðàñëÿõ è ñôåðàõ æèçíè ëþäåé.
Óðîâåíü ðàçâèòîñòè íàóêè ñëóæèò îäíèì èç îñíîâ-
íûõ ïîêàçàòåëåé ðàçâèòèÿ îáùåñòâà, à òàêæå ýòî ñåãîäíÿøíèé
ïîêàçàòåëü ñîâðåìåííîãî ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâà. ðàññòîÿíèå
Ñîâðåìåííàÿ íàóêà îáëàäàåò óäèâèòåëüíûìè
ôóíêöèîíèðóþùèå
âîçìîæíîñòÿìè. Åùё â 1904 ãîäó Íèêîëà Òåñëà
óòâåðæäàë, ÷òî êîãäà-òî ÷åëîâåê ñìîæåò ïîñûëàòü ìèðîâîççðåíèå
ñâîþ ìûñëü íà ñàìûå äàëёêèå ðàññòîÿíèÿ. Ñïóñòÿ
âåê ýòî ñòàëî âîçìîæíûì. Èíôîðìàòèçàöèÿ îáùåñòâà äîñòèãëà òàêîãî
âûñîêîãî óðîâíÿ, ÷òî ñåé÷àñ ïðàêòè÷åñêè ëþáóþ èíôîðìàöèþ ÷åëîâåê
ìîæåò íàéòè â Èíòåðíåòå.
Áëàãîäàðÿ ðàçâèòèþ ìåäèöè-
íû, áèîëîãèè, ãåíåòèêè, ýìáðèîëî-
ãèè ÷åëîâå÷åñòâî ñìîãëî íàéòè
«ïðîòèâîÿäèå» îò ìíîãèõ íåäó-
ãîâ. Â XXI âåêå ñòàëî âîçìîæíûì
âûðàùèâàíèå íîâûõ ÷åëîâå÷åñêèõ
îðãàíîâ äëÿ çàìåíû íå ôóíêöèîíè-
ðóþùèõ îðãàíîâ ïàöèåíòîâ.
Ñîâðåìåííàÿ íàóêà ôîðìèðóåò
ìèðîâîççðåíèå ÷åëîâåêà, ïîìîãàåò
ðåøàòü ïðîáëåìû, âñòàþùèå ïåðåä
÷åëîâå÷åñòâîì. (Ïî Å. Åðûøåâîé). Ìàêåò 3D-áèîïðèíòåðà äëÿ ñîçäàíèÿ
èñêóññòâåííûõ îðãàíîâ ÷åëîâåêà
Íà ñêîëüêî ñìûñëîâûõ ÷àñòåé
ìîæíî ðàçáèòü òåêñò? Ñôîðìóëèðóéòå ïîäòåìó êàæäîé ÷àñòè è çàïèøèòå â
âèäå ïëàíà.
Êàêîâà òåìà âñåãî òåêñòà?
Çà÷èòàéòå ñëîâà, ôðàçû, ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûå áåç óùåðáà äëÿ ïîëíîòû èí-
ôîðìàöèè ìîæíî îïóñòèòü.
Çàìåíèòå âûäåëåííûå â òåêñòå êóðñèâîì ïðîñòûå ïðåäëîæåíèÿ íà ñëîæíîå.
Ïðè ýòîì ïîñòàðàéòåñü ñîõðàíèòü âåñü îáúёì èíôîðìàöèè.
Âûïèøèòå èç òåêñòà êëþ÷åâûå ñëîâà.

388. Èñïîëüçóÿ ïàìÿòêó èç óïð. 346, ñæàòî ïåðåñêàæèòå òåêñò èç óïð. 387.
Ïðè ïåðåäà÷å ñâîèìè ñëîâàìè îñíîâíîé èíôîðìàöèè ñîõðàíÿéòå íàó÷íûé ñòèëü
ðå÷è.

389. Ïðîñëóøàéòå íåñêîëüêî óñòíûõ èçëîæåíèé òåêñòà óïð. 387 è îáñóäèòå èõ


âìåñòå ñ ó÷èòåëåì.

390. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ÿçûêîâîé è ðå-


÷åâîé òåìàì.
Á. Èçëîæèòå îñîáåííîñòè ñæàòîãî ïåðåñêàçà íàó÷íî-ïîïóëÿðíîãî òåêñòà-ðàñ-
ñóæäåíèÿ.

131
1
391. Ïîäãîòîâüòåñü ïåðåäàòü ñîäåðæàíèå òåêñòà â ñæàòîì âèäå, çàïèøèòå
ïëàí.
ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÎÁÓ×ÀÅÌÎÑÒÈ
×åëîâåê, ÷èòàþùèé ìíîãî è ÷àñòî, ïîääàёòñÿ îáó÷åíèþ íàìíîãî ëåã÷å,
÷åì òîò, êòî ðåäêî áåðёò â ðóêè êíèãó èëè íå ÷èòàåò âîîáùå.
×òåíèå – íå ïàññèâíûé ïðîöåññ. Ïîëó÷àÿ íîâûé ìàòåðèàë, ÷åëîâå÷å-
ñêèé ìîçã íåìåäëåííî ïðèñòóïàåò ê åãî îáðàáîòêå. Âî âðåìÿ ÷òåíèÿ ëþäè
íåîñîçíàííî ñîãëàøàþòñÿ èëè ñïîðÿò ñ àâòîðîì, óäèâëÿþòñÿ, ðàçäðàæà-
þòñÿ, ñèìïàòèçèðóþò ãëàâíûì ãåðîÿì èëè èñïûòûâàþò ê íèì íåïðèÿçíü1.
×òåíèå ïîìîãàåò ñ ëёãêîñòüþ ïðèíèìàòü è îáðàáàòûâàòü ëþáóþ íåçíà-
êîìóþ èíôîðìàöèþ, à çíà÷èò, îáó÷åíèå áóäåò ïðîõîäèòü íàìíîãî áûñòðåå
è ýôôåêòèâíåå. (Èç æóðíàëà).

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîìàòåðèàë «Èíæåíåðû ÂÂÑ óñî-


âåðøåíñòâîâàëè êîøà÷üþ âèäåîêàìåðó». Ïîäãîòîâüòå ñæàòûé ïåðåñêàç íàó÷íî-ïî-
ïóëÿðíîãî òåêñòà-ðàññóæäåíèÿ «Êîøà÷üÿ âèäåîêàìåðà».

Ââîäíûå ñëîâà è âûðàæåíèÿ

Тема речевого общения: «Здоровый образ жизни».

392. Ïðî÷èòàéòå è ñîïîñòàâüòå âûñêàçûâàíèÿ. Íåñёò ëè íîâóþ èíôîðìàöèþ


âûäåëåííîå ñëîâî? Êàêîå óòî÷íåíèå â îñíîâíîå ñîîáùåíèå îíî âíîñèò?
1. Çäîðîâûé îáðàç æèçíè íåâîçìîæåí áåç ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè, ïðà-
âèëüíîãî ïèòàíèÿ, ðàçóìíîãî ÷åðåäîâàíèÿ òðóäà è îòäûõà. 2. Çäîðîâûé
îáðàç æèçíè, áåçóñëîâíî, íåâîçìîæåí áåç ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè, ïðà-
âèëüíîãî ïèòàíèÿ, ðàçóìíîãî ÷åðåäîâàíèÿ òðóäà è îòäûõà.

Ââîäíûìè (óêð. âñòàâíèìè) íàçûâàþòñÿ ñëîâà è âûðàæåíèÿ, ïðè


ïîìîùè êîòîðûõ ãîâîðÿùèé ïåðåäàёò ñâîё îòíîøåíèå ê òîìó, î ÷ёì
ãîâîðèò. Íàïðèìåð: Ê ñ÷àñòüþ, ïîãîäà â ýòîò äåíü áûëà õîðîøàÿ.
×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ, ê ñîæàëåíèþ, íà÷àëñÿ äîæäü.
Ââîäíûå ñëîâà è êîíñòðóêöèè îáëàäàþò ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè
ïðèçíàêàìè: 1) èõ ìîæíî îïóñòèòü, ïðè ýòîì ñîäåðæàíèå ôðàçû íå
èçìåíèòñÿ; 2) îíè íå ñâÿçàíû ñ äðóãèìè ñëîâàìè â âûñêàçûâàíèè, òàê
êàê íå ÿâëÿþòñÿ ÷ëåíàìè ïðåäëîæåíèÿ.

393. Çàïîìíèòå!  óñòíîé ðå÷è ââîäíûå ñëîâà è âûðàæåíèÿ âûäåëÿþòñÿ ïàó-


çàìè, ïðîèçíîñÿòñÿ áîëåå íèçêèì òîíîì è â áîëåå áûñòðîì òåìïå. Íà ïèñüìå ââîä-
íûå ñëîâà è âûðàæåíèÿ âûäåëÿþòñÿ çàïÿòûìè.
Ïðî÷èòàéòå, ñîáëþäàÿ èíòîíàöèþ ââîäíîñòè ïðè ÷òåíèè ïðåäëîæåíèé ñ âû-
äåëåííûìè ââîäíûìè ñëîâàìè è âûðàæåíèÿìè. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà çíàêè ïðå-
ïèíàíèÿ â ýòèõ ïðåäëîæåíèÿõ.
1. Êîíå÷íî, êàæäûé ÷åëîâåê õî÷åò ïðîæèòü êàê ìîæíî äîëüøå, íå
áîëåòü è âñåãäà õîðîøî ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ. 2. Âàæíî, ðàçóìååòñÿ, îãðàíè÷è-
1
Íåïðèÿçíü – íåäîáðîæåëàòåëüíîñòü, âðàæäåáíîñòü.
1
132
âàòü ñåáÿ â ñëàäêîì è ãàçèðîâàííûõ íàïèòêàõ. 3. Òàêèì îáðàçîì, íåîáõî-
äèìî ñòàðàòüñÿ ðàçâèâàòü â ñåáå çäîðîâûå ïðèâû÷êè. 4. Çäîðîâûé ÷åëî-
âåê, áåçóñëîâíî, – ñàìîå äðàãîöåííîå ïðîèçâåäåíèå ïðèðîäû (Ïî Ò. Êàð-
ëåéëþ).
Îáúÿñíèòå ðîëü ââîäíûõ ñëîâ: êàêèå èç íèõ èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ñâÿçè ìûñëåé
â òåêñòå, à êàêèå – äëÿ âûðàæåíèÿ àâòîðñêîãî îòíîøåíèÿ ê âûñêàçàííîìó.

394. Îáðàòèòå âíèìàíèå! Ââîäíûå ñëîâà è âûðàæåíèÿ ìîãóò èìåòü ðàçëè÷íûå


çíà÷åíèÿ: óâåðåííîñòè, íåóâåðåííîñòè (ðàçóìååòñÿ, êîíå÷íî, êàæåòñÿ, âåðîÿòíî,
î÷åâèäíî), ðàçíûå ÷óâñòâà (ê ñ÷àñòüþ, ê ñîæàëåíèþ, ê íåñ÷àñòüþ), ïîðÿäîê ìûñ-
ëåé è èõ ñâÿçü (âî-ïåðâûõ, çíà÷èò, íàïðîòèâ, íàïðèìåð), èñòî÷íèê ñîîáùåíèÿ (ïî
ñëîâàì, ïî ìíåíèþ, ïî ñîîáùåíèþ, ãîâîðÿò, ïî-ìîåìó), ôîðìóëû âåæëèâîñòè (ïî-
æàëóéñòà, áóäüòå äîáðû, ïðîñòèòå).
Ïðî÷èòàéòå. Óêàæèòå çíà÷åíèå êàæäîãî ðÿäà ââîäíûõ ñëîâ.
1) Íà ìîé âçãëÿä, êàê èçâåñòíî, ïî-òâîåìó, ïî ïðåäàíèþ, êàê ãîâîðèëè
â ñòàðèíó; 2) áåññïîðíî, áåç ñîìíåíèÿ, íåñîìíåííî, äåéñòâèòåëüíî, êàæåò-
ñÿ; 3) ê ïðèñêîðáèþ, ê äîñàäå, íà áåäó, ê èçóìëåíèþ, ê ðàäîñòè, ê óäèâ-
ëåíèþ; 4) â-òðåòüèõ, íàêîíåö, íàîáîðîò, ñëåäîâàòåëüíî, èòàê.
Ñîñòàâüòå ïðåäëîæåíèÿ ñ îäíèì ñëîâîì êàæäîé ãðóïïû (íà âûáîð).

Не являются вводными следующие слова: будто, как будто, вряд ли, едва ли,
почти, даже, именно, ведь, только, вот, как раз, всё-таки, обязательно, вдруг,
непременно. Например: Даже не сомневался в его честности. Мне нужна имен-
но эта книга. Он как будто забыл всё, что обещал.

395. Çàäàíèå íà âûáîð. Âûïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ: À) ñ ââîäíûìè ñëîâàìè;


Á) ñ ââîäíûìè âûðàæåíèÿìè.  ñêîáêàõ çàïèøèòå èõ çíà÷åíèÿ.
1. Êîðî÷å ãîâîðÿ, ýòî íå õîçÿèí â íàóêå, à ðàáîòíèê ((À. ×åõîâ). 2. Ãîð-
íûé âîçäóõ, áåç âñÿêîãî ñîìíåíèÿ, äåéñòâóåò áëàãîòâîðíî íà çäîðîâüå
÷åëîâåêà (È. Òóðãåíåâ). 3. Ê ñ÷àñòüþ, ïî ïðè÷èíå íåóäà÷íîé îõîòû íàøè
êîíè íå áûëè èçìó÷åíû (Ì. Ëåðìîíòîâ). 4. Èòàê, îäíî æåëàíèå ïîëüçû
çàñòàâèëî ìåíÿ íàïå÷àòàòü îòðûâêè èç æóðíàëà, äîñòàâøåãîñÿ ìíå ñëó-
÷àéíî (Ì. Ëåðìîíòîâ). 5. Âåðîÿòíî, îí áûë ÷åëîâåê ïðèçíàòåëüíûé
(Í. Ãîãîëü). 6. Ìû ïðèáëèæàëèñü ê ãîðîäêó, ãäå, ïî ñëîâàì áîðîäàòîãî
êîìåíäàíòà, íàõîäèëñÿ ñèëüíûé îòðÿä (À.( Ïóøêèí).

396. Ïðî÷èòàéòå ñòèõîòâîðåíèå. Î êàêèõ ââîäíûõ ñëîâàõ â íёì èäёò ðå÷ü?


Îïðåäåëèòå èõ çíà÷åíèÿ.
Âîçüìèòå ââîäíûå ñëîâà. ß ñëóøàþ ñ îòêðûòûì ðòîì
Îò íèõ êðóæèòñÿ ãîëîâà. È ðàäóþñü âñåìó ïîäðÿä.
Îíè ìåøàþò ñóòü ñáåðå÷ü Ìåíÿ, êàê âñåõ, íå ðàç, íå äâà
È çàìåäëÿþò íàøó ðå÷ü. Ñïàñàëè ââîäíûå ñëîâà,
È âñё æ óäîáíû ïîòîìó, È ÷àùå ïðî÷èõ ñðåäè íèõ
×òî âûäàþò ëåãêî äðóãèì, Ñëîâà «âî-ïåðâûõ», «âî-âòîðûõ».
Êàê ìû îòíîñèìñÿ ê òîìó, Îíè, íà÷àâ èçäàëåêà,
Î ÷ёì, ñìóùàÿñü, ãîâîðèì. Äàâàëè ïîâîä íå ñïåøà
Ìíå ñêàæóò: «Ê ñ÷àñòüþ...». Ñîáðàòüñÿ ñ ìûñëÿìè, ïîêà
È ïîòîì ïóñòü ÷òî óãîäíî ãîâîðÿò, Íå çíàþ, ãäå áûëà äóøà.
((À. Êóøíåð)

Ñîñòàâüòå è çàïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ ñ ââîäíûìè ñëîâàìè èç ñòèõîòâîðåíèÿ.

133
3
397. Ïðî÷èòàéòå ëèíãâèñòè÷åñêóþ ñêàçêó, ïðàâèëüíî èíòîíèðóÿ ïðåäëîæåíèÿ
ñ ââîäíûìè ñëîâàìè è âûðàæåíèÿìè.
Ñëîâî «ãîâîðÿò» êàê-òî âûäåëÿåòñÿ â ïðåäëîæåíèè. çàñëóæåííî
Äðóãèå ñëîâà íå èìåþò íè îäíîé çàïÿòîé, à åìó ïîëîæå- ïîçíàíèÿ
íû öåëûõ äâå. È êàæäîìó ïîíÿòíî, ÷òî ýòî – âïîëíå îáÿçàííîñòè
çàñëóæåííî.
Ñëîâî «ãîâîðÿò» èçäàâíà ñëàâèëîñü ñâîèìè ïîçíàíèÿìè. Î ÷ёì åãî íè
ñïðîñè – âñё èçâåñòíî. Îíî îõîòíî îòâå÷àåò íà ëþáûå âîïðîñû.
Âàñ èíòåðåñóåò, êàêàÿ çàâòðà ïîãîäà?
Ñïðîñè ó ñëîâà «ãîâîðÿò», îíî âàì îòâåòèò òî÷íî è îïðåäåëёííî:
– Ãîâîðÿò, áóäåò äîæäü.
Õîòèòå çíàòü, õîðîøà ëè âûøåäøàÿ íà ýêðàí êèíîêàðòèíà? È çäåñü ê
âàøèì óñëóãàì ýòî çàìå÷àòåëüíîå ñëîâî:
– Íè÷åãî, ãîâîðÿò, ñìîòðåòü ìîæíî.
Âñё çíàåò ñëîâî «ãîâîðÿò», õîòÿ ñàìî íå ÿâëÿåòñÿ äàæå ÷ëåíîì ïðåä-
ëîæåíèÿ. Ìîæåò áûòü, ïîòîìó, ÷òî ãëàâíûå ìåñòà çàíÿòû Ïîäëåæàùèì è
Ñêàçóåìûì, à ïðåäëàãàòü òàêîìó ñëîâó êàêîå-íèáóäü âòîðîñòåïåííîå ìåñòî
ïðîñòî íåóäîáíî.
Íî äàæå íå ÿâëÿÿñü ÷ëåíîì ïðåäëîæåíèÿ, ñëîâî «ãîâîðÿò», êàê âû óæå
óáåäèëèñü, ïðåêðàñíî ñïðàâëÿåòñÿ ñî ñâîèìè îáÿçàííîñòÿìè. Ïðàâäà,
÷àñòåíüêî îíî îøèáàåòñÿ, íî åãî çà ýòî íèêòî íå îñóæäàåò: âåäü îíî âñåãäà
ââîäíîå ñëîâî! (Èç êíèãè «Çàíèìàòåëüíî î ÿçûêå»).
Âûïèøèòå èç òåêñòà ââîäíûå ñëîâà è âûðàæåíèÿ, óñòíî óêàæèòå èõ çíà÷åíèÿ.

398. Ââåäèòå ââîäíûå ñëîâà èç ñïðàâêè â ïðåäëîæåíèå Äîæäü ïîéäёò. Çàïè-


øèòå ïîëó÷åííûå ïðåäëîæåíèÿ. Êàêèå îòòåíêè âûñêàçûâàíèå ïðèîáðåòàåò îò èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ ïî çíà÷åíèþ ââîäíûõ ñëîâ? Ïðî÷èòàéòå ïðåäëîæåíèÿ,
ñîáëþäàÿ èíòîíàöèþ ââîäíîñòè.
Ñ ï ð à â ê à . Ê ñ÷àñòüþ, êîíå÷íî, ïî-ìîåìó, ê ñîæàëåíèþ, íàâåðíîå.

399. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ÿçûêîâîé òåìå.


Á. Èçëîæèòå èçó÷åííûå ñâåäåíèÿ î ââîäíûõ ñëîâàõ.

400. À. Ðàññòàâëÿÿ íåäîñòàþùèå çíàêè ïðåïèíàíèÿ, âûïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ,


â êîòîðûõ ñ ïîìîùüþ ââîäíûõ ñëîâ: 1) âûðàæåíà óâåðåííîñòü èëè íåóâåðåííîñòü;
2) âûðàæåíî êàêîå-ëèáî ÷óâñòâî; 3) óêàçàí èñòî÷íèê ñîîáùåíèÿ; 4) ïðåäñòàâëåíû
ôîðìóëû âåæëèâîñòè.
1. Ïîæàëóéñòà íå øóìèòå âî âðåìÿ çàíÿòèé. 2. Ïàïà íàâåðíîå ïðÿìî
ñåé÷àñ ïîåäåò çà áèëåòàìè â öèðê. 3. Ïî ñëîâàì ñèíîïòèêîâ íàâîäíåíèÿ â
ýòîì ãîäó íå áóäåò. 4. Ê ñ÷àñòüþ ïóòåøåñòâåííèêàì óäàëîñü âûðâàòüñÿ èç
ñíåæíîãî ïëåíà è áëàãîïîëó÷íî âåðíóòüñÿ äîìîé.
Á. Çàïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ, âñòàâëÿÿ âìåñòî ìíîãîòî÷èé ââîäíîå ñëîâî ñ óêà-
çàííûì â ñêîáêàõ çíà÷åíèåì.
1. Ââîäíîå ñëîâî, ... , íå ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì ïðåäëîæåíèÿ, ... , ïðîèçíî-
ñèòñÿ ñ îñîáîé èíòîíàöèåé (ïîðÿäîê ìûñëåé). 2. Ââîäíûå ñëîâà è ââîäíûå
âûðàæåíèÿ … ïîìîãàþò ãîâîðÿùåìó âûðàçèòü ñâîё îòíîøåíèå ê ñîîáùàå-
ìîìó (óâåðåííîñòü). 3. … íå çàáûâàéòå âûäåëÿòü çàïÿòûìè ââîäíûå ñëîâà
è âûðàæåíèÿ ïðè âûïîëíåíèè ïèñüìåííûõ çàäàíèé (ôîðìóëà âåæëèâî-
ñòè).
1
134
Â. Âûïèøèòå èç êàêèõ-ëèáî òåêñòîâ íà ðóññêîì ÿçûêå òðè-÷åòûðå ïðåäëîæå-
íèÿ ñ ââîäíûìè ñëîâàìè è âûðàæåíèÿìè.

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîìàòåðèàë «Âåäè çäîðîâûé îáðàç


æèçíè! Ñîöèàëüíûé ðîëèê». Ïî åãî ñîäåðæàíèþ ñîñòàâüòå è çàïèøèòå ïðàâèëà
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Èñïîëüçóéòå ïðè ýòîì ââîäíûå ñëîâà è âûðàæåíèÿ.

Çíàêè ïðåïèíàíèÿ ïðè ââîäíûõ ñëîâàõ è âûðàæåíèÿõ

Тема речевого общения: «Правильное питание».

401. Ïðî÷èòàéòå âûñêàçûâàíèå. Êàê âû åãî ïîíèìàåòå?


Ëó÷øàÿ ïðèïðàâà ê ïèùå – ãîëîä (Ñîêðàò).
Ââåäèòå â äàííîå ïðåäëîæåíèå êàêîå-ëèáî ââîäíîå ñëîâî èëè âûðàæåíèå. Èç-
ìåíÿåò ëè îíî ñìûñë âûñêàçûâàíèÿ?
Êàê âûäåëÿþò ââîäíûå ñëîâà è âûðàæåíèÿ â óñòíîé ðå÷è è íà ïèñüìå?

Ââîäíûå ñëîâà è âûðàæåíèÿ ìîãóò ñîäåðæàòüñÿ â íà÷àëå, ñåðåäèíå


èëè â êîíöå ïðåäëîæåíèÿ. Åñëè ââîäíîå ñëîâî ñòîèò â íà÷àëå ïðåäëîæå-
íèÿ, òî çàïÿòàÿ ñòàâèòñÿ ïîñëå íåãî: Ê ñ÷àñòüþ, ìû ñìîãëè äîáðàòüñÿ
äî íàçíà÷åííîãî ìåñòà âîâðåìÿ.
Åñëè ââîäíîå ñëîâî èëè âûðàæåíèå ñòîèò â êîíöå ïðåäëîæåíèÿ –
çàïÿòàÿ ñòîèò ïåðåä íèì: Ëåòî â ýòîì ãîäó áóäåò äîæäëèâûì, ïî âñåé
âåðîÿòíîñòè.
Åñëè æå ââîäíîå ñëîâî èëè âûðàæåíèå ñòîèò â ñåðåäèíå ïðåäëîæå-
íèÿ, òî îíî âûäåëÿåòñÿ çàïÿòûìè ñ îáåèõ ñòîðîí: Âûñòóïëåíèå àðòè-
ñòîâ, ê ñîæàëåíèþ, íàì íå ïîíðàâèëîñü.

402. À. Ñïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ. Ðàññòàâüòå íåäîñòàþùèå çíàêè ïðåïèíàíèÿ


ïðè ââîäíûõ ñëîâàõ.
1. Âî-ïåðâûõ â ãëàçà ñðàçó áðîñèëîñü öâåòåíèå äåðåâüåâ. 2. Ê ìîåìó
óäèâëåíèþ âèøíè ðàñöâåëè â ýòîì ãîäó î÷åíü ðàíî. 3. Ìû åùё âñòðåòèì-
ñÿ ñ âàìè íàäåþñü. 4. Æèçíü êàæåòñÿ åùё íå íà÷èíàëàñü (Ê. Ïàóñòîâ-
ñêèé).
Á. Âìåñòî òî÷åê âñòàâüòå ïîäõîäÿùèå ïî ñìûñëó ââîäíûå ñëîâà èç ñïðàâêè.
Çàïèøèòå, ðàññòàâëÿÿ çíàêè ïðåïèíàíèÿ.
1. Ñêàæèòå … êîòîðûé ÷àñ? 2. … ôèçêóëüòóðà óêðåïëÿåò çäîðîâüå.
3. Ùåíîê óâÿçàëñÿ çà íàìè … . 4. Îíà … ïî-ïðåæíåìó ïüёò óòðîì êîôå ñ
ïå÷åíüåì ((À. Ôàäååâ).
Ñ ï ð à â ê à . Ïîæàëóéñòà, êîíå÷íî, âî-ïåðâûõ, íàâåðíîå.

Çàäàíèå äëÿ âñåõ. Óñòíî îïðåäåëèòå çíà÷åíèå ââîäíûõ ñëîâ è âûðàæåíèé.


Ïðî÷èòàéòå ïðåäëîæåíèÿ, ñîáëþäàÿ íåîáõîäèìóþ èíòîíàöèþ.

135
5
403. Çàïîìíèòå! Íåêîòîðûå ñëîâà ìîãóò âûïîëíÿòü â ïðåäëîæåíèè ðàçëè÷íûå
ôóíêöèè: â îäíîì ñëó÷àå áûòü ÷ëåíàìè ïðåäëîæåíèÿ, à â äðóãîì – ââîäíûìè
ñëîâàìè. Åñëè ê ñëîâó ìîæíî ïîñòàâèòü âîïðîñ îò äðóãèõ ñëîâ, òî îíî íå ÿâëÿåòñÿ
ââîäíûì, è âûäåëÿòü çàïÿòûìè åãî íå ñëåäóåò.
Ñðàâíèòå ïðåäëîæåíèÿ. Çàïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ, â êîòîðûõ âûäåëåííûå ñëîâà
ÿâëÿþòñÿ ââîäíûìè. Ðàññòàâüòå çíàêè ïðåïèíàíèÿ.
1. Èç íàøåãî îêíà âèäíî ðå÷êó. – Âèäíî ïёñ äîëãî íå åë. 2. Ìîæåò
ñõîäèì â êèíî? – Îí ìîæåò ïðèéòè òîëüêî çàâòðà. 3. Íåêîòîðûå ìíîãî è
äîëãî ãîâîðÿò ïî òåëåôîíó. – Ãîâîðÿò çàâòðà áóäåò äîæäü.

404. Ïî îáðàçöó ñîñòàâüòå è çàïèøèòå ïàðû ïðåäëîæåíèé, â êîòîðûõ îäíî è


òî æå ñëîâî ÿâëÿëîñü áû ÷ëåíîì ïðåäëîæåíèÿ è ââîäíûì ñëîâîì.
Î á ð à ç å ö. Ñëîâîì, ðåçóëüòàòû òåñòîâ áûëè âûñîêèìè. –
÷åì?
Ñëîâîì ìîæíî áîëüíî ðàíèòü ÷åëîâåêà.
Áåç ñîìíåíèÿ, ïî ñëóõàì, ñîîáùàþò, ïîìíèòñÿ, ñîãëàñèòåñü.

405. Ó÷òèòå! Ââîäíûå ñëîâà ñëóæàò ñðåäñòâîì ñâÿçè ïðåäëîæåíèé â òåêñòå.


Ïðî÷èòàéòå, óêàæèòå ââîäíûå ñëîâà, êîòîðûå ñâÿçûâàþò äàííûå ïðåäëîæå-
íèÿ.
Íàâåðíîå, âû ïîìíèòå, â ñêàçêàõ åñòü æèâàÿ è ìёðòâàÿ âîäà. Îêàçûâà-
åòñÿ, ýòî íå âûäóìêà. Êàçàëîñü áû, êàêàÿ ðàçíèöà ðàñòåíèþ: ïîëèâàåò åãî
äîæäü èç òó÷è èëè ñàäîâíèê èç ëåéêè? Îïûòû, îäíàêî, ïîêàçàëè, ÷òî
äîæäü äëÿ óðîæàÿ íàìíîãî ëó÷øå.
Работа в парах. Ïðèìèòå ó÷àñòèå â ëèíãâèñòè÷åñêîé èãðå: ïîî÷åðёäíî îäèí
èãðîê ñîñòàâëÿåò äâà ïðåäëîæåíèÿ, äðóãîé – ñâÿçûâàåò èõ ñ ïîìîùüþ ââîäíîãî
ñëîâà.

406. Îáðàòèòå âíèìàíèå! Áûâàþò ñëó÷àè, êîãäà ââîäíûå ñëîâà èñïîëüçóþòñÿ


î÷åíü ÷àñòî è íå ê ìåñòó, çàñîðÿÿ ðå÷ü. Òàêèå ñëîâà íàçûâàþò ñëîâàìè-ïàðàçè-
òàìè.
Ïðî÷èòàéòå, óêàæèòå â òåêñòå ñëîâà-ïàðàçèòû. Îòðåäàêòèðóéòå òåêñò è çàïè-
øèòå åãî.
Ñëîâà-ïàðàçèòû – ýòî, êàê áû, òàêèå ñëîâà, êîòîðûå çàïîëíÿþò ïàóçû,
à íà ñàìîì-ñàìîì äåëå íèêàêîé íàãðóçêè íå íåñóùèå. Êîðî÷å, ýòî ëèøíèå
ñëîâà, êîòîðûå, ý-ý-ý… íå íóæíû, è, ñîáñòâåííî, èõ ìîæíî, òàê ñêàçàòü,
âûêèíóòü íàïðî÷ü. Íó, êàê-òî òàê.

407. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Ïîäáåðèòå ê íåìó çàãîëîâîê.


Äóìàþ, îñîáûõ ñåêðåòîâ â òîì, êàê ïåðåéòè íà
ïðàâèëüíîå ïèòàíèå, íåò. Çäîðîâàÿ ïèùà, ê ñ÷à- èñïîëüçóåìûé
ñòüþ, íå òðåáóåò äîïîëíèòåëüíûõ ôèíàíñîâûõ ðàñ- âèòàìèíèçèðîâàòü
õîäîâ. Ïðîäóêòû çäîðîâîãî ïèòàíèÿ íå äîëæíû ðàñòèòåëüíûé
áûòü î÷åíü äîðîãèìè – äîñòàòî÷íî òîãî, ÷òî îíè êîíäèòåðñêèé
áóäóò íàòóðàëüíûìè è ñâåæèìè. Âñё äåëî â òîì, ñóõîôðóêòû
êàê ýòè ïðîäóêòû áóäóò ïðèãîòîâëåíû è óïî-
òðåáëåíû.
1
136
Íà÷íёì ñ òîãî, ÷òî äëèòåëüíàÿ
òåðìè÷åñêàÿ1 îáðàáîòêà âñåãäà
«óáèâàåò» ëüâèíóþ äîëþ âèòàìè-
íîâ â ëþáîì ïðîäóêòå ïèòàíèÿ.
Ïîòîìó îíà äîëæíà áûòü ìèíè-
ìàëüíîé. Íå ñòîèò çàáûâàòü è î
òîì, ÷òî æàðåíàÿ ïèùà, âî-ïåðâûõ,
ìàëî ïîëåçíà äëÿ æåëóäêà, à
âî-âòîðûõ, âðåäíà èç-çà êîíòàêòà
ñ æèðàìè, â êîòîðûõ ãîòîâè-
ëàñü, – äàæå ñâåæèé æèð «íà îäíó
æàðêó» âðåäåí, à èñïîëüçóåìûé
ïîâòîðíî «äàðèò» îðãàíèçìó âðåä-
íûå âåùåñòâà! Îäèí èç ëó÷øèõ
ñïîñîáîâ ãîòîâêè íà ñåãîäíÿ –
ïàðîâàðêà.
Áåçóñëîâíî, ñàìîå ãëàâíîå ïðà-
âèëî: íóæíî ñòðåìèòüñÿ ìàêñè-
ìàëüíî âèòàìèíèçèðîâàòü áëþäà, Ïîëåçíûå ïðîäóêòû
êîòîðûå ìû åäèì. Æåëàòåëüíî
óâåëè÷èòü óïîòðåáëåíèå ñåçîííûõ îâîùåé, ôðóêòîâ è ÿãîä – òîãäà âàø
îðãàíèçì íå áóäåò èñïûòûâàòü àâèòàìèíîç2. Íåîáõîäèìî, êîíå÷íî, óìåíü-
øàòü êîëè÷åñòâî æèâîòíûõ æèðîâ, ÷àñòè÷íî çàìåíÿÿ èõ ðàñòèòåëüíûìè
ìàñëàìè. Âìåñòî êîíäèòåðñêèõ ñëàäîñòåé ëó÷øå óïîòðåáëÿòü ìёä è ñóõî-
ôðóêòû.
Ïðàâèëüíîå ïèòàíèå – çàëîã çäîðîâüÿ è äîëãîëåòèÿ! (Èç æóðíàëà).
Ñôîðìóëèðóéòå îñíîâíóþ ìûñëü òåêñòà èëè çà÷èòàéòå ïðåäëîæåíèå, â êîòî-
ðîì îíà çàêëþ÷åíà.
Âàæíà ëè äëÿ âàñ ïðîáëåìà, çàòðîíóòàÿ â òåêñòå? ßâëÿåòåñü ëè âû ñòîðîííè-
êîì çäîðîâîãî ïèòàíèÿ? Îòâåò àðãóìåíòèðóéòå.
Êàêóþ ðîëü â ýòîì òåêñòå âûïîëíÿþò ââîäíûå ñëîâà? Âûïèøèòå èç òåêñòà
ââîäíûå ñëîâà. Èñïîëüçóÿ èõ, ñæàòî ïåðåñêàæèòå òåêñò.

408. Работа в парах. Ñîñòàâüòå óñòíûé äèàëîã (øåñòü-ñåìü ðåïëèê) ïî òåêñòó


óïð. 407, â êîòîðûé âêëþ÷èòå ââîäíûå ñëîâà è âûðàæåíèÿ èç ñïðàâêè. Ðàçû-
ãðàéòå äèàëîã, îáðàòèòå âíèìàíèå íà èíòîíèðîâàíèå ïðåäëîæåíèé ñ ââîäíûìè
ñëîâàìè.
Ñ ï ð à â ê à. Áåç ñîìíåíèÿ, âî-ïåðâûõ, âî-âòîðûõ, êàê ìíå êàæåòñÿ, ÿ óâåðåí,
äóìàþ.

409. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ðå÷åâîé òåìå.


Á. Работа в парах. Ñîñòàâüòå äèàëîã, â õîäå êîòîðîãî îáñóäèòå ðîëü ââîäíûõ
ñëîâ â ðå÷è.

410. À. Ñïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ, ðàñêðûâàÿ ñêîáêè è âñòàâëÿÿ ïðîïóùåííûå


áóêâû. Ðàññòàâüòå çíàêè ïðåïèíàíèÿ ïðè ââîäíûõ ñëîâàõ è âûðàæåíèÿõ.
1. Òó÷àì âèäíî (íå)ñóæäåíî áûëî ñîáðàò(?)ñÿ â ãðîçó (À.
( Òîëñòîé).
2. Ãîðíûé âîçäóõ áåç âñÿêîãî ñîìíåíèÿ äåéñòâóåò áëàã..òâîðíî íà çäî-

1
Òåðìè÷åñêèé – òî æå, ÷òî òåïëîâîé, òåìïåðàòóðíûé
ó .
2
Àâèòàìèíîç – íåäîñòàòîê âèòàìèíîâ.
137
7
ðîâ(?)å ÷åëîâåêà (È. Òóðãåíåâ). 3. Íè÷òî ìåíÿ òàê íå îñê..ðáëÿåò ñìåþ
ñêàçàòü òàê ñèëüíî íå îñêîðáëÿåò, êàê íåáëàã..äàðíîñòü (È. Òóðãåíåâ).
4. Èòàê íàçàâòðà ÿ ñòîÿë â ýòîé êîìíàòå çà äâåðÿìè è ñëóøàë, êàê ðåøà-
ëàñü ñóäüáà ìîÿ (Ô. Äîñòîåâñêèé). 5. Ê ñ÷àñò(?)þ áûëà ãîòîâàÿ òåìà äëÿ
ðàçã..âîðà, è îí ïîñê..ðåé çà íåё óö..ïèëñÿ (Ô. Äîñòîåâñêèé).
Á. Ïåðåâåäèòå òåêñò íà ðóññêèé ÿçûê, ïåðåâîä çàïèøèòå. Ïîäãîòîâüòåñü ðàñ-
ñêàçàòü îá èñïîëüçîâàíèè ââîäíûõ ñëîâ è âûðàæåíèé â ðóññêîì è óêðàèíñêîì
ÿçûêàõ.
Óçèìêó áàãàòî ïіäëіòêіâ і äîðîñëèõ ëþäåé âіäìîâëÿþòüñÿ âіä ãîëîâíèõ
óáîðіâ. Äî ðå÷і, îñîáëèâî ÷óòòєâà äî õîëîäó øêіðà ãîëîâè, òîìó íåáåçïå÷-
íî âèõîäèòè íà âóëèöþ áåç ãîëîâíîãî óáîðó âçèìêó, âîñåíè ÷è íàâåñíі,
êîëè éäå äîù. Âîëîññÿ ñòàє âîëîãèì, і, çâè÷àéíî, ïіñëÿ íåòðèâàëîãî ïåðå-
áóâàííÿ íà âóëèöі ìîæå ïî÷àòèñÿ íåæèòü. Îòæå, ÿêùî îñîáà îäÿãíåíà íå
çà ïîãîäîþ, çàõèñíі ôóíêöії îðãàíіçìó ñëàáøàþòü і ëþäèíà ìîæå çàíåäó-
æàòè.
Â. Ðàññìîòðèòå ôîòîèëëþñòðàöèþ (ñ. 137). Ñîñòàâüòå è çàïèøèòå ïî íåé òåêñò-
ìèíèàòþðó, èñïîëüçóÿ ââîäíûå ñëîâà â êà÷åñòâå ñðåäñòâà ñâÿçè ïðåäëîæåíèé.

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîìàòåðèàë «ÒÎÏ 10 íàéêîðèñíі-


øèõ ó ñâіòі ïðîäóêòіâ». Ïî åãî ñîäåðæàíèþ íà ðóññêîì ÿçûêå ñîñòàâüòå ñîîáùåíèå
î äåñÿòè ñàìûõ ïîëåçíûõ ïðîäóêòàõ. Èñïîëüçóéòå ââîäíûå ñëîâà è âûðàæåíèÿ.

Ñæàòîå ïèñüìåííîå èçëîæåíèå íàó÷íîãî


òåêñòà-ïîâåñòâîâàíèÿ

Тема речевого общения: «Научные открытия. Общение».

411. Ïðî÷èòàéòå âûñêàçûâàíèå. Ïîïðîáóéòå ïîÿñíèòü åãî ñìûñë.


 îáùåíè.. ñëåäóåò äåðæàò(?)ñÿ òàê, (ø,÷)òîáû äðóçåé (íå)äåëàòü âðà-
ãàìè, à âðàãîâ äðóç(?)ÿìè (Ïèôàãîð).
Îáúÿñíèòå íàïèñàíèå ñëîâ ñî ñêîáêàìè è ïðîïóùåííûìè áóêâàìè.

412. Ïðî÷èòàéòå.  êàêèå äâå ãðóïïû ìîæíî îáúåäèíèòü äàííûå âûñêàçûâà-


íèÿ? Êàêàÿ èç ãðóïï ñõîäíà ïî ñìûñëó ñ âûñêàçûâàíèåì èç óïð. 411?
1. Åäèíñòâåííàÿ èçâåñòíàÿ ìíå ðîñêîøü1 – ýòî ðîñêîøü ÷åëîâå÷åñêîãî
îáùåíèÿ ((À. äå Ñåíò-Ýêçþïåðè). 2. Òðóäíî ðàçãîâàðèâàòü ñ ÷åëîâåêîì,
êîòîðûé óìååò ñëóøàòü. Îí íèêîãäà íå ïåðåáüёò è íå çàñòàâèò òåáÿ çàìîë-
÷àòü (Ñ. Äåññåí). 3. Âñÿ ïðåëåñòü îáùåíèÿ ñ ÷åëîâåêîì – óçíàâàòü åãî äåíü
îòî äíÿ ((À. Áëýêâàéò, À. Áåëëàíæ). 4. Áóäü âíèìàòåëüíûì ñëóøàòåëåì.
 îòëè÷èå îò ÿçûêà, óøè íå ñîçäàäóò òåáå õëîïîò (Ô. Òàéãåð).
Çàïèøèòå âûñêàçûâàíèÿ îäíîé ãðóïïû (íà âûáîð).
Âûáåðèòå èç äàííûõ êëþ÷åâûå âûðàæåíèÿ, êîòîðûå ñæàòî (êðàòêî) âûðàæàþò
ñóòü êàæäîãî âûñêàçûâàíèÿ.

1
Ðîñêîøü – ç ä å ñ ü: òî, ÷òî äîñòàâëÿåò óäîâîëüñòâèå.
1
138
Áóäü âíèìàòåëüíûì ñëóøàòåëåì, òðóäíîñòü îáùåíèÿ ñ õîðîøèì ñëó-
øàòåëåì, óçíàé ÷åëîâåêà â îáùåíèè, ðîñêîøü îáùåíèÿ.
Èñïîëüçóÿ ìàòåðèàëû òåìû «Ñæàòûé ïåðåñêàç íàó÷íîãî òåêñòà-ðàññóæäåíèÿ»
(ñ. 129–132), îòâåòüòå: êàêèå ïðèёìû ñæàòèÿ òåêñòà âàì èçâåñòíû?

413. Ïðî÷èòàéòå. Íàçîâèòå òèï è ñòèëü ðå÷è òåêñòà.

ßÇÛÊ ÎÁÅÇÜßÍ
Ìíîãî ñîâðåìåííûõ íàó÷íûõ îòêðûòèé ñâÿçàíî ñ èññëåäîâàíèÿìè ñïî-
ñîáîâ îáùåíèÿ ïðèìàòîâ.

Îáåçüÿíû òèòè Øèìïàíçå

Òàê, íåäàâíî ó÷ёíûå ðàñøèôðîâàëè ÿçûê îáåçüÿí òèòè è äàæå óâèäåëè


åãî ñõîäñòâî ñ ÷åëîâå÷åñêèì. Ðåçóëüòàòû èçó÷åíèÿ îáùåíèÿ ïðèìàòîâ îñâå-
ùàþòñÿ â ñòàòüå, îïóáëèêîâàííîé â ïîñëåäíåì âûïó-
ñêå æóðíàëà «Áèîëîãè÷åñêèå çàïèñêè» 2013 ãîäà. îáåçüÿíà
Ãðóïïà øîòëàíäñêèõ èññëåäîâàòåëåé îòìå÷àåò, ÷òî, ðàñøèôðîâûâàòü
ïîäàâàÿ ñèãíàë òðåâîãè, îáåçüÿíû òèòè ñîîáùàþò ñõîäñòâî
ñâîèì ñîáðàòüÿì íàçâàíèå õèùíèêà (ïòèöû èëè çâå- èññëåäîâàòåëü
ðÿ) è åãî ìåñòîðàñïîëîæåíèå – â âîçäóõå èëè íà çåì- ãîðèëëà
ëå. Îáùàÿñü ìåæäó ñîáîé, îáåçüÿíû èçäàþò çâóêè â
îïðåäåëёííîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, ïîäîáíî òîìó,
êàê ëþäè âûñòðàèâàþò ïðåäëîæåíèÿ. Ó÷ёíûå ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî ýòî
ïåðâûé ñëó÷àé, çàôèêñèðîâàííûé1 â ìèðå æèâîòíûõ, êîãäà ÿçûê æèâîò-
íûõ ïîõîæ íà ÷åëîâå÷åñêèé.
ßçûê øèìïàíçå ïðåäñòàâëÿåò ñèíòåç2 ýìîöèîíàëüíîé æåñòèêóëÿöèè,
çâóêîâ è äàæå ÷åëîâå÷åñêîãî ÿçûêà æåñòîâ. Âñё ýòî àêòèâíî èñïîëüçóåòñÿ
îáåçüÿíàìè äëÿ îáùåíèÿ. Æåñòû ÷àñòî èìåþò îïðåäåëёííóþ ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòü, êîòîðàÿ, êàê è â ñëó÷àå ñ îáåçüÿíàìè òèòè, ÿâëÿåòñÿ îòðàæåíè-
åì ñòðóêòóðû ïðåäëîæåíèÿ ÿçûêà ÷åëîâåêà.
Ó÷ёíûå óòâåðæäàþò, ÷òî ìåæäó ÿçûêîì æåñòîâ øèìïàíçå è ÷åëîâå÷å-
ñêîé ðå÷üþ ìíîãî îáùåãî. Òàêèå ýëåìåíòû íåâåðáàëüíîãî îáùåíèÿ3, êàê
øëåïêè, ùåêîòêà, òîë÷êè, áëîêè è óäàðû, âñòðå÷àþòñÿ è ó ëþäåé.

1
Çàôèêñèðîâàííûé
è – ç ä å ñ ü: çàìå÷åííûé.
2
Ñèíòåç – ç ä å ñ ü: ñîåäèíåíèå ðàçëè÷íûõ ñîñòàâëÿþùèõ îáúåêòà â åäèíîå
öåëîå.
3
Íåâåðáàëüíîå îáùåíèå – îáìåí èíôîðìàöèåé áåç ïîìîùè ðå÷åâûõ è ÿçûêî-
âûõ ñðåäñòâ ïîñðåäñòâîì ìèìèêè, æåñòîâ, ïîçû è äð.
139
9
Ñàìûìè ðàçíîîáðàçíûìè ñïîñîáàìè êîììóíèêàöèè1 ïîëüçóþòñÿ ãîðèë-
ëû, æèâóùèå â äèêîé ïðèðîäå. Ýòî çâóêè, æåñòû, õëîïêè. Â íåâîëå ýòèõ
ïðèìàòîâ ìîæíî íàó÷èòü îáùàòüñÿ ñ ëþäüìè ñ ïîìîùüþ ÿçûêà æåñòîâ
ãëóõîíåìûõ.
Íàïðèìåð, ñàìêà ãîðèëëû ïî èìåíè Êîêî îâëàäåëà ÿçûêîì æåñòîâ
ãëóõîíåìûõ. Ñåé÷àñ â åё «ñëîâàðå» áîëåå 1000 ñëîâ-æåñòîâ, êîòîðûå îíà
èñïîëüçóåò äëÿ ïîñòðîåíèÿ ñëîæíûõ ïðåäëîæåíèé è âîïðîñîâ. Áîëüøèí-
ñòâî èç íèõ îòíîñèòñÿ ê ñòàíäàðòíîìó àìåðèêàíñêîìó ÿçûêó æåñòîâ,
÷àñòü – ê èíñòèíêòèâíûì2 æåñòàì ãîðèëë, åùё ÷àñòü – ê âðîæäёííûì.
Òàêæå íåêîòîðûå ñòàíäàðòíûå æåñòû, îáû÷íî ñîïðîâîæäàþùèå àìåðè-
êàíñêèé âàðèàíò àíãëèéñêîãî ÿçûêà, áûëè èçìåíåíû äëÿ óäîáñòâà æèâîò-
íûõ. Âñå ýòè ñîñòàâëÿþùèå îáðàçîâàëè ÿçûê æåñòîâ ãîðèëë.
Íîâîå çíàíèå îòêðûâàåò ïåðåä íàìè ãîðàçäî áîëåå áîãàòûé ìèð îáùå-
íèÿ, ÷åì ìû ìîãëè ñåáå ïðåäñòàâèòü. (Ïî À. Ôёäîðîâó).
Îïðåäåëèòå òåìó òåêñòà.
Ñîñòàâüòå âîïðîñû ïî ñîäåðæàíèþ òåêñòà è çàäàéòå èõ äðóã äðóãó.
Çà÷èòàéòå âñòóïëåíèå è çàêëþ÷åíèå.
Ñêîëüêî ïîäòåì ñîäåðæèòñÿ â îñíîâíîé ÷àñòè íàó÷íîé ñòàòüè? Ñôîðìóëèðóéòå
êðàòêî, ñ ïîìîùüþ íåñêîëüêèõ ïðåäëîæåíèé, î ÷ёì ïîâåñòâóåòñÿ â êàæäîé
÷àñòè.
Ðàññìîòðèòå ôîòîèëëþñòðàöèè (ñ. 139). Êàêèå åùё âèäû îáåçüÿí âàì èçâåñò-
íû? ×òî âû î íèõ ÷èòàëè?
Êàêèå âûñêàçûâàíèÿ èç óïð. 412 ìîæíî ïåðåäåëàòü òàê, ÷òîáû â íèõ øëà ðå÷ü
îá îáùåíèè ÷åëîâåêà ñ æèâîòíûìè?
414. Âû óæå çíàåòå, ÷òî öåëü ñæàòîãî èçëîæåíèÿ – ïåðåäàòü ñîäåðæàíèå òåê-
ñòà êðàòêî, îáîáùёííî. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî: 1) âûäåëèòü îñíîâíûå ÷àñòè (àáçà-
öû) òåêñòà; 2) îòîáðàòü ãëàâíîå, ñóùåñòâåííîå, âíóòðè êàæäîé îñíîâíîé ÷àñòè,
èñêëþ÷èâ âòîðîñòåïåííóþ èíôîðìàöèþ, à òàêæå îáîáùèòü îäíîðîäíûå èëè ñõî-
æèå ñâåäåíèÿ; 3) ïîäîáðàòü ñëîâà è êîíñòðóêöèè, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ìîæíî
êðàòêî ïåðåäàòü ñîäåðæàíèå òåêñòà, íå íàðóøàÿ ëîãè÷íîñòè è ñâÿçíîñòè èçëîæå-
íèÿ.
Работа в группах. Èñïîëüçóÿ äàííóþ â óïð. 346 ïàìÿòêó, ïîðàáîòàéòå íàä
ñæàòèåì òåêñòà èç óïð. 413.
415. Çàïîìíèòå! Ñæàòîå èçëîæåíèå ñíà÷àëà ñëåäóåò íàïèñàòü íà ÷åðíîâèêå
è ïðîâåñòè ðàáîòó íàä ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ñîçäàííîãî òåêñòà.
Çàïèøèòå ñæàòîå èçëîæåíèå òåêñòà èç óïð. 413 íà ÷åðíîâèêå è îòðåäàêòèðóé-
òå åãî, èñïîëüçóÿ äàííóþ ïàìÿòêó.

ÏÀÌßÒÊÀ
«Êàê ðàáîòàòü íàä ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ñæàòîãî òåêñòà íàó÷íîãî
ñòèëÿ»
1. Ïðîàíàëèçèðóéòå, ïîëíî ëè ðàñêðûòû òåìà è îñíîâíàÿ ìûñëü
ïîâåñòâîâàíèÿ.
2. Ïðîñìîòðèòå, íå èçëîæåíû ëè êàêèå-ëèáî ëèøíèå ñâåäåíèÿ.
3. Ïðîâåðüòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ëîãè÷íîñòü èçëîæåíèÿ.

1
Êîììóíèêàöèÿ – ç ä å ñ ü: îáùåíèå.
2
Èíñòèíêò – âðîæäёííàÿ ñïîñîáíîñòü ê íåîñîçíàííîìó (àâòîìàòè÷åñêîìó)
ñîâåðøåíèþ íåîáõîäèìûõ äåéñòâèé è äâèæåíèé.
1
140
4. Ïðîäóìàéòå, êàêèìè ÿçûêîâûìè ñðåäñòâàìè (òåðìèíàìè, ñëîâà-
ìè ñ îáîáùёííûì è îòâëå÷ёííûì çíà÷åíèÿìè è äð.) ìîæíî ïîä÷åðêíóòü
ñòèëèñòè÷åñêèå îñîáåííîñòè íàó÷íîãî ïîâåñòâîâàíèÿ. Ïðè íåîáõîäèìî-
ñòè äîáàâüòå èõ â òåêñò.
5. Èñïðàâüòå ãðàììàòè÷åñêèå è ðå÷åâûå îøèáêè.

416. Ïðîñëóøàéòå íåñêîëüêî îòðåäàêòèðîâàííûõ ðàáîò îäíîêëàññíèêîâ (ñì.


óïð. 415) è îáñóäèòå èõ.

417. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ðå÷åâîé òåìå.


Á. Èçëîæèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ðàáîòû íàä ñæàòûì èçëîæåíèåì íàó÷íîãî
òåêñòà (1 âàðèàíò). Ðàññêàæèòå, êàê ðàáîòàòü íàä ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ñæàòîãî
òåêñòà íàó÷íîãî ñòèëÿ ðå÷è (2 âàðèàíò).

418. Çàïèøèòå â ÷èñòîâèê îòðåäàêòèðîâàííîå ñæàòîå èçëîæåíèå òåêñòà èç


óïð. 413.

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîìàòåðèàë «Ñíåæíûé áàðñ. Êàê


âûãëÿäèò ñíåæíûé áàðñ? Fox channel». Ñæàòî èçëîæèòå åãî ñîäåðæàíèå, èñïîëü-
çóÿ ïàìÿòêó èç óïð. 415 è ïðèёìû ñæàòèÿ òåêñòà. Ê êàêîìó ñòèëþ îòíîñèòñÿ
òåêñò? Îòâåò àðãóìåíòèðóéòå.

Îäíîñîñòàâíûå ïðåäëîæåíèÿ

Тема речевого общения: «Правила этикета. Приём гостей».

419. Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç äåòñêîé ïåñíè. Êàêîé ñîâåò äàёò àâòîð?


Îò óëûáêè õìóðûé äåíü ñâåòëåé,
Îò óëûáêè â íåáå ðàäóãà ïðîñíёòñÿ.
Ïîäåëèñü óëûáêîþ ñâîåé,
È îíà ê òåáå íå ðàç åùё âåðíёòñÿ.
(Ì. Ïëÿöêîâñêèé)
Çàïèøèòå âòîðîå ïðåäëîæåíèå òåêñòà. Âûäåëèòå â êàæäîé åãî ÷àñòè ãðàììà-
òè÷åñêóþ îñíîâó.  êàêîé èç íèõ ñîäåðæàòñÿ îáà ãëàâíûõ ÷ëåíà ïðåäëîæå-
íèÿ – ïîäëåæàùåå è ñêàçóåìîå, à â êàêîé – òîëüêî îäèí?

Ïî íàëè÷èþ ãëàâíûõ ÷ëåíîâ ïðîñòûå ïðåäëîæåíèÿ äåëÿòñÿ íà äâó-


ñîñòàâíûå (óêð. äâîñêëàäíі) è îäíîñîñòàâíûå (óêð. îäíîñêëàäíі).
Ãðàììàòè÷åñêàÿ îñíîâà äâóñîñòàâíûõ ïðîñòûõ ïðåäëîæåíèé ñîñòîèò
èç äâóõ ãëàâíûõ ÷ëåíîâ – ïîäëåæàùåãî è ñêàçóåìîãî: Ìû î÷åíü æäàëè
äîðîãèõ ãîñòåé.
 îäíîñîñòàâíûõ ïðîñòûõ ïðåäëîæåíèÿõ ñîäåðæèòñÿ ëèøü îäèí
ãëàâíûé ÷ëåí – òîëüêî ïîäëåæàùåå èëè òîëüêî ñêàçóåìîå. Èñõîäÿ èç
ýòîãî, îäíîñîñòàâíûå ïðåäëîæåíèÿ äåëÿòñÿ íà äâà òèïà: íàçûâíûå (óêð.
íàçèâíі) è ãëàãîëüíûå (óêð. äієñëіâíі). Íàïðèìåð: Íåæäàííûå ãîñòè
(íàçûâíîå); Ñèäèì çà ñòîëîì (ãëàãîëüíîå).

141
1
420. Ïðî÷èòàéòå. Âûïèøèòå îäíîñîñòàâíûå ïðåäëîæåíèÿ.  ñêîáêàõ óêàæè-
òå, íàçûâíûì èëè ãëàãîëüíûì ÿâëÿåòñÿ êàæäîå ïðåäëîæåíèå.
1. Ê íàì â ãîñòè ïðèåäóò ðîäñòâåííèêè èçäàëåêà. 2. Ïðàçäíèê ïî ñëó-
÷àþ ìîåãî äíÿ ðîæäåíèÿ. 3. Íà äåíü ðîæäåíèÿ ìíå ïîäàðÿò ìíîãî ïîäàð-
êîâ. 4. Õî÷åòñÿ â ïîäàðîê íîâûé ìîáèëüíûé òåëåôîí. 5. Íà êîìïüþòåð
óñòàíîâèì íîâûå ïðîãðàììû. 6. Äîñòóïíûé òàðèô çà ïîëüçîâàíèå Èíòåð-
íåòîì. 7. Ðåêëàìà çàïîëíèëà ïåðåðûâ âî âðåìÿ äåìîíñòðàöèè òåëåïðî-
ãðàììû.

421. Îçíàêîìüòåñü ñ ïðàâèëàìè ïðèёìà ãîñòåé, ïðèãëàøёííûõ íà äåíü ðîæäå-


íèÿ. Ñ ïîìîùüþ êàêèõ ïðåäëîæåíèé (äâóñîñòàâíûõ èëè îäíîñîñòàâíûõ) îíè
ñôîðìóëèðîâàíû?
Ïðàâèëà ïðèёìà ïðèãëàøёííûõ íà äåíü ðîæäåíèÿ ãîñòåé
1. Ãîñòåé îáÿçàòåëüíî íóæíî âñòðåòèòü.
2. Íåâåæëèâî ñïðàøèâàòü, êàêîé ïîäàðîê âàì ïðèíåñëè.
3. Ïîäàðêè íå ïðÿ÷óò! Íåîáõîäèìî îòêðûòü êîðîáî÷êè èëè ïàêåòû,
ïîñìîòðåòü è ïîáëàãîäàðèòü ãîñòåé, äàæå åñëè ïîäàðîê íå ïîíðàâèëñÿ.
4. Áëàãîäàðÿò íå òîëüêî çà ïîäàðîê, íî è çà âíèìàíèå.
5. Ïîäàðåííûå ôðóêòû èëè êîíôåòû ñëåäóåò ïðåäëîæèòü ãîñòÿì.
Работа в группах. Äîïîëíèòå äàííûå ïðàâèëà, èñïîëüçóÿ îäíîñîñòàâíûå
ïðåäëîæåíèÿ.

422. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Ïåðåäàёò ëè åãî çàãîëîâîê òåìó ðàññêàçà? Ïîäáåðèòå


ñâîé çàãîëîâîê.

ØÎÊÎËÀÄÍÛÉ ÒÎÐÒ
Êîãäà íàñòóïèë ìîé äåíü ðîæäåíüÿ, ÿ ïðèãëàñèë
ãîñòåé. Ìàìà êóïèëà øîêîëàäíûé òîðò äëÿ óãîùåíüÿ. øîêîëàäíûé
Íó, ïðèøëè îíè, ãîñòè. È âñå ñ ïîäàðêàìè. ñîñåä
Êîëüêà, ñîñåä, ìíå íàñòîëüíóþ èãðó «Õîêêåé» ïðè- ðîäñòâåííèêè
òàùèë. ñêó÷íûå
– Ñïàñèáî, – ãîâîðþ ÿ Êîëüêå, – ïðàâäà, ÿ íå î÷åíü
ëþáëþ ýòó èãðó. Ìíå áîëüøå íðàâÿòñÿ êîìïüþòåðíûå èãðû.
Âèòüêà ïðèíёñ ìíå ýíöèêëîïåäèþ.
– Ñïàñèáî, – ãîâîðþ ÿ, – êíèæêà ÷óäåñíàÿ. Ýòî íè÷åãî, ÷òî îíà íå
íîâàÿ. Âèäíî, ÷òî åё âñå òâîè ðîäñòâåííèêè ïåðå÷èòàëè...
Ëèëÿ, îäíîêëàññíèöà, ïîäàðèëà ìíå íàáîð «Þíûé õóäîæíèê».
– Âîò êñòàòè, – ãîâîðþ ÿ, – ìíå êàê ðàç íóæíû ôëîìàñòåðû. Æàëü
òîëüêî, ÷òî çäåñü âñåãî ëèøü äåñÿòü öâåòîâ. Îñîáåííî íå ðàçðèñóåøüñÿ.
Âîò ÿ â ìàãàçèíå íàáîð âèäåë – âîñåìíàäöàòü öâåòîâ!
Ñëîæèë ÿ ïîäàðêè â óãîë è ïðèãëàøàþ äðóçåé ê ñòîëó. Ñìîòðþ – ÷òî-òî
îíè, ãîñòè ìîè, ñêó÷íûå ñèäÿò. ß óæå è ìóçûêó âåñёëóþ âêëþ÷àë, à îíè âñё
ðàâíî íå âåñåëÿòñÿ. Êîâûðÿþò òîðò ëîæå÷êàìè è â òàðåëêè ñìîòðÿò. Ïîòîì
äàâàé îäèí çà äðóãèì ïðîùàòüñÿ. È óøëè. È ÷åì ÿ èì íå óãîäèë? Ìîæåò
áûòü, òîðò íå ïîíðàâèëñÿ? (Ïî À. Ñàâ÷óêó).
Ïî÷åìó ãîñòè íå âåñåëèëèñü íà äíå ðîæäåíèÿ è áûñòðî óøëè?
Êàêèå ïðàâèëà ïðèёìà ãîñòåé íå áûëè ñîáëþäåíû õîçÿèíîì? Ìîæíî ëè òàêîãî
õîçÿèíà íàçâàòü ãîñòåïðèèìíûì?
Áûâàëè ëè âû â ïîäîáíîé ñèòóàöèè? Êàê âåëè ñåáÿ åё ó÷àñòíèêè?

1
142
Гости любят гостеприимных хозяев. Что значит быть гостеприимным? Госте-
приимный – значит радушный к гостям. Радушие – это сердечное, ласковое от-
ношение к человеку, готовность сделать ему приятное. (По С. Лубенец).

423. Çàäàíèå íà âûáîð. Ïðî÷èòàéòå ïîñëîâèöû è ïîãîâîðêè. Êàêàÿ èç íèõ


îòîáðàæàåò îñíîâíóþ ìûñëü ðàññêàçà èç óïð. 422? Âûïèøèòå îäíîñîñòàâíûå
ïðåäëîæåíèÿ: À) íàçûâíûå; Á) ãëàãîëüíûå.
1. Õîðîøèé ãîñòü õîçÿèíó â ïî÷ёò1. 2. Ñíà÷àëà íàïîè, íàêîðìè, à ïîñëå
âåñòåé ïîñïðîñè. 3. Ñûòîãî ãîñòÿ ëåãêî ïîò÷åâàòü2. 4. Ðåäêèé ãîñòü íèêîã-
äà íå â òÿãîñòü. 5. Õîòü íå áîãàò, à ãîñòÿì ðàä. 6. Äîáðîìó ãîñòþ õîçÿèí
ðàä. 7. Âñòðå÷àé ãîñòÿ íå ñ ëåíöîé, à ñ ÷åñòüþ. 8. Õîðîøèé ãîñòü âñåãäà
âîâðåìÿ. 9. Â ãîñòè èäè è ïîäàðîê íåñè.
Óêàæèòå ïðåäëîæåíèÿ ñ îäíîðîäíûìè ÷ëåíàìè.
Äîêàæèòå, ÷òî âûäåëåííîå ñëîâî ÿâëÿåòñÿ ìíîãîçíà÷íûì.  êàêîì çíà÷åíèè
îíî óïîòðåáëåíî: ïðÿìîì èëè ïåðåíîñíîì?

424. Ïðî÷èòàéòå øóòî÷íîå ñòèõîòâîðåíèå. Î ÷ёì îíî? ×òî èìåë â âèäó àâòîð,
òàê îçàãëàâèâ òåêñò?
ÃÎÑÒÅÏÐÈÈÌÑÒÂÎ
Âñòàíüòå ñ ýòîãî äèâàíà, È íå íàäî øêàô ìîé òðîãàòü –
À íå òî òàì áóäåò ÿìà. Ó âàñ ñëèøêîì îñòðûé íîãîòü.
Íå õîäèòå ïî êîâðó – È íå íàäî êíèãè áðàòü –
Âû ïðîòðёòå òàì äûðó. Èõ âû ìîæåòå ïîðâàòü.
È íå òðîãàéòå êðîâàòü – È íå ñòîéòå íà ïóòè...
Ïðîñòûíü ìîæåòå ïîìÿòü. Àõ, íå ëó÷øå ëü âàì óéòè?
(Î. Ãðèãîðüåâ)

Ðàññìîòðèòå èëëþñòðàöèþ. Êàê âû ñ÷èòàåòå, óäàëîñü ëè õóäîæíèêó ïåðåäàòü


øóòî÷íûé õàðàêòåð ñòèõîòâîðåíèÿ?
×òî îáùåãî â ñîäåðæàíèè ýòîãî ñòèõîòâîðåíèÿ è ðàññêàçà èç óïð. 422?
Óêàæèòå ïðåäëîæåíèÿ èëè ÷àñòè ñëîæíûõ ïðåäëîæåíèé, â êîòîðûõ ñîäåð-
æèòñÿ îäèí ãëàâíûé ÷ëåí. Ê êàêîìó òèïó îíè îòíîñÿòñÿ?
1
 ïî÷ёò – ç ä å ñ ü: ÿâëÿåòñÿ ïðîÿâëåíèåì óâàæåíèÿ.
2
Ïîò÷åâàòü – óãîùàòü.
Ï

143
3
425. Работа в парах. Ñîñòàâüòå äèàëîã (øåñòü-ñåìü ðåïëèê), â êîòîðîì îáñóäè-
òå ïîâåäåíèå ãëàâíîãî ïåðñîíàæà èç ðàññêàçà óïð. 422. Èñïîëüçóéòå îäíîñîñòàâ-
íûå ïðåäëîæåíèÿ.

426. Âûïèøèòå èç òåêñòà óïð. 422 îäíîñîñòàâíûå ïðåäëîæåíèÿ, óêàæèòå òèï,


ê êîòîðîìó îíè îòíîñÿòñÿ. Ïîä÷åðêíèòå ãëàâíûå ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ.
Ïðåîáðàçóéòå âûïèñàííûå îäíîñîñòàâíûå ïðåäëîæåíèÿ â äâóñîñòàâíûå.
Óñòíî ñîñòàâüòå îäíîñîñòàâíûå ïðåäëîæåíèÿ ñî ñëîâàìè èç ðàìêè (ñ. 142).

427. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ðå÷åâîé òåìå.


Á. Ïðîêîììåíòèðóéòå ñõåìó.

Ïðîñòîå ïðåäëîæåíèå

Äâóñîñòàâíîå Îäíîñîñòàâíîå
Îáñòîÿòåëüñòâî

Îáñòîÿòåëüñòâî

Îáñòîÿòåëüñòâî
Ïîäëåæàùåå

Ïîäëåæàùåå
Îïðåäåëåíèå

Îïðåäåëåíèå

Îïðåäåëåíèå
Äîïîëíåíèå

Äîïîëíåíèå

Äîïîëíåíèå
Ñêàçóåìîå

Ñêàçóåìîå

428. À. Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è çàïèøèòå ïÿòü ïîñëîâèö è ïîãîâîðîê î


ãîñòåïðèèìñòâå. Ïîä÷åðêíèòå ãëàâíûé ÷ëåí â îäíîñîñòàâíûõ ïðåäëîæåíèÿõ.
Á. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Äîïîëíèòå åãî ÷åòûðüìÿ-ïÿòüþ ïðåäëîæåíèÿìè (â òîì
÷èñëå îäíîñîñòàâíûìè), â êîòîðûõ ðàññêàæèòå, êàê õîçÿèí äîëæåí âñòðå÷àòü ãî-
ñòåé, óãîùàòü èõ, âåñòè ñ íèìè áåñåäó. Ñîñòàâëåííûå ïðåäëîæåíèÿ çàïèøèòå.
Ñ äàâíèõ ïîð ëþäè õîäÿò äðóã ê äðóãó â ãîñòè. Íåñóò ñ ñîáîé áóêåòû,
òîðòû, ïîäàðêè. Òåáå, êîíå÷íî, óæå íå ðàç ïðèõîäèëîñü áûâàòü â ãîñòÿõ.
Òû, íàâåðíîå, çàìå÷àë, ÷òî â äîìàõ íåêîòîðûõ äðóçåé íàñòîëüêî õîðîøî
è óþòíî, ÷òî ïîðîé è óõîäèòü íå õî÷åòñÿ. Íà ïðàçäíè÷íûõ îáåäàõ èëè
óæèíàõ â äðóãèõ ñåìüÿõ ñêó÷íî è òîñêëèâî, à âðåìÿ òÿíåòñÿ òàê ìåäëåí-
íî, ÷òî èíîãäà äàæå ïðèõîäèòñÿ âûäóìûâàòü êàêóþ-íèáóäü ïðè÷èíó, ÷òî-
áû ïîáûñòðåé óéòè. Îò ÷åãî ýòî çàâèñèò?.. Êàê ïðèíÿòü äðóçåé òàê, ÷òîáû
îíè ïîëþáèëè âàø äîì? (Ïî Ñ. Ëóáåíåö).
Â. Ïî÷åìó ó îäíèõ çíàêîìûõ â ãîñòÿõ óþòíî, à ê äðóãèì íå ëþáÿò õîäèòü? Ñî-
ñòàâüòå ïèñüìåííîå ðàññóæäåíèå, èñïîëüçóéòå äâóñîñòàâíûå è îäíîñîñòàâíûå
ïðåäëîæåíèÿ.

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå îòðûâîê èç ôèëüìà «Àëèñà â Ñòðàíå


×óäåñ: Áåçóìíîå ÷àåïèòèå». Íàïèøèòå íåáîëüøîå ñî÷èíåíèå-ðàññóæäåíèå íà òåìó
«Ïî÷åìó ê íåêîòîðûì çíàêîìûì íå õî÷åòñÿ õîäèòü â ãîñòè». Ïî âîçìîæíîñòè èñ-
ïîëüçóéòå â ñî÷èíåíèè îäíîñîñòàâíûå ïðåäëîæåíèÿ.

1
144
Îäíîñîñòàâíûå ïðåäëîæåíèÿ ñ ãëàâíûì ÷ëåíîì
â ôîðìå ñêàçóåìîãî

Тема речевого общения: «Культура поведения в общественных


местах».

429. Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç ñòèõîòâîðåíèÿ. Î ÷ёì â íёì ãîâîðèòñÿ?


Íà óëèöå, äîìà, â îáùåñòâåííîì ìåñòå
Áóäü âåæëèâ ñî ñòàðøèìè, ïîìíè î ÷åñòè.
 òåàòðå, â òðàìâàå, â ÷èòàëüíå, â êèíî
Âåäè ñåáÿ ñêðîìíî, ïðèëè÷íî, óìíî.
(Ñ. Ìàðøàê)

Îïðåäåëèòå ãëàâíûå ÷ëåíû êàæäîãî ïðåäëîæåíèÿ. Êàê íàçûâàþòñÿ òàêèå


ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîñòàâó ãëàâíûõ ÷ëåíîâ?
Âûó÷èòå ÷åòâåðîñòèøèå íàèçóñòü è çàïèøèòå åãî ïî ïàìÿòè.

Ãëàãîëüíûå ïðåäëîæåíèÿ – ýòî òàêèå îäíîñîñòàâíûå ïðåäëîæåíèÿ,


êîòîðûå ñîäåðæàò îäèí ãëàâíûé ÷ëåí – ñêàçóåìîå. Ñêàçóåìîå â òàêèõ
ïðåäëîæåíèÿõ ìîæåò áûòü âûðàæåíî ðàçëè÷íûìè ãðàììàòè÷åñêèìè
ôîðìàìè:
 ãëàãîëàìè â íåîïðåäåëёííîé ôîðìå: Íå óçíàòü
ó òåáå ïðàâäû!
 ãëàãîëàìè â ôîðìå 1-ãî, 2-ãî èëè 3-ãî ëèöà: Çàâòðà ïîéäó
ó â êèíî.
 áåçëè÷íûìè ãëàãîëàìè: Ïîâåÿëî ïðîõëàäîé. Âåñåëî æèâёòñÿ.

430. Ïðî÷èòàéòå ïîãîâîðêè. ×åì âûðàæåí ãëàâíûé ÷ëåí êàæäîãî îäíîñîñòàâ-


íîãî ãëàãîëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ?
1. Çà äåëàìè äíÿ íå âèäíî. 2. Íà äðóãà íàäåéñÿ. 3. Óìíîãî íå ñðàçó
ïðèìå÷àþò1. 4. Ñòàðîñòü íóæíî óâàæàòü. 5. Ñòûäíî íå ó÷èòüñÿ. 6. Íå ðîé
ÿìó äðóãîìó.
Êàêèå èç ïîãîâîðîê ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ ïîñëîâèö?

431. Çàïîìíèòå! Ãëàãîëüíûå ïðåäëîæåíèÿ ñî ñêàçóåìûìè, âûðàæåííûìè ãëà-


ãîëàìè â ôîðìå 1-ãî, 2-ãî èëè 3-ãî ëèöà, ñèíîíèìè÷íû äâóñîñòàâíûì ïðåäëîæå-
íèÿì ñ ëè÷íûìè ìåñòîèìåíèÿìè â ðîëè ïîäëåæàùåãî.
Ïåðåñòðîéòå äâóñîñòàâíûå ïðåäëîæåíèÿ â îäíîñîñòàâíûå ãëàãîëüíûå ïî îá-
ðàçöó.
Î á ð à ç å ö. Òû òåðïåëèâî ïåðåíîñèøü íåâçãîäû, òðóäíîñòè. – Òåðïå-
ëèâî ïåðåíîñè íåâçãîäû2, òðóäíîñòè.
1. Ìû ïî îäåæäå íå ñóäèì, ïî äåëàì ãëÿäèì. 2. Îí ëîâêî ÿçûêîì êðó-
æåâà ïëåòёò. 3. Îíè çíàþò ñîðîêó ïî ÿçû÷êó. 4. Òû ñ ëþäüìè ìèðèñü,
à ñ ãðåõàìè áðàíèñü3.
Ïîÿñíèòå ñìûñë îäíîé ïîñëîâèöû èëè ïîãîâîðêè (íà âûáîð).

1
Ïðèìå÷àòü – ç ä å ñ ü: çàìå÷àòü, îáðàùàòü âíèìàíèå.
2
Íåâçãîäà – áåäà, ãîðåñòü.
3
Áðàíèòüñÿ – ðóãàòüñÿ, ññîðèòüñÿ.
145
5
432. Ïðî÷èòàéòå. ×òî çíà÷èò âîñïèòûâàòü õàðàêòåð?
ÂÎÑÏÈÒÛÂÀÉ ÑÂÎÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ
Òû äîëæåí âîñïèòûâàòü â ñåáå ïðèâû÷êó ïîñòî-
ÿííî ïîìíèòü îá îêðóæàþùèõ. Íå ïðîòàëêèâàéñÿ ïîñòîÿííî
â òîëïå ñ ïîìîùüþ ëîêòåé. Êîãäà êàøëÿåøü èëè ïîéäёò
÷èõàåøü, çàêðûâàé ðîò ïëàòêîì èëè ðóêîé. Íå âçàèìîîòíîøåíèÿ
çàáûâàé ïîáëàãîäàðèòü çà ëþáóþ óñëóãó. ñåðüёçíûé
Óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê äðóãèì ëþäÿì ïîéäёò
è òåáå íà ïîëüçó. Ïîìíè, ÷òî îò òâîåãî ïîâåäåíèÿ çàâèñÿò âçàèìîîòíî-
øåíèÿ ñ ðîäèòåëÿìè, ó÷èòåëÿìè, äðóçüÿìè è äàæå ëþäüìè, ñ êîòîðûìè
òû íå çíàêîì.
Âåæëèâûé ÷åëîâåê ïîìîæåò ïîæèëîìó ÷åëîâåêó äîíåñòè òÿæёëóþ
ñóìêó. Ïåðåâåäёò ÷åðåç óëèöó ñëåïîãî èëè ñòàðèêà. Âñåãäà ïîääåðæèò
ñëàáîãî, çàñòóïèòñÿ çà íåãî.
Ýòè ïîñòóïêè íà ïåðâûé âçãëÿä íå êàæóòñÿ çíà÷èòåëüíûìè. Íî îíè
ïîñòåïåííî ñîçäàþò õàðàêòåð ÷åëîâåêà. È ýòîò õàðàêòåð ïðîÿâèòñÿ â áîëü-
øîì ñåðüёçíîì äåëå. (Ïî À. Äîðîõîâó).
Âûïèøèòå èç òåêñòà ïðåäëîæåíèÿ èëè ÷àñòè ñëîæíûõ ïðåäëîæåíèé, â ñîñòàâ
êîòîðûõ âõîäèò îäèí ãëàâíûé ÷ëåí – ñêàçóåìîå.
Îïðåäåëèòå ñòèëü òåêñòà. Ïîìîãàþò ëè îäíîñîñòàâíûå ãëàãîëüíûå ïðåäëîæå-
íèÿ âûðàçèòü îñíîâíóþ ìûñëü, ÷ёòêî è òî÷íî îïèñàòü äåéñòâèÿ, à òàêæå ïðè-
âëå÷ü âíèìàíèå ÷èòàòåëÿ (ñëóøàòåëÿ)?
Работа в группах. Ñîñòàâüòå è çàïèøèòå ïëàí ê òåêñòó. Ïóíêòû ïëàíà ñôîð-
ìóëèðóéòå â âèäå îäíîñîñòàâíûõ ãëàãîëüíûõ ïðåäëîæåíèé, âûðàæàþùèõ îáùèå
ïîëîæåíèÿ, ñîâåòû, îïèñàíèÿ äåéñòâèé.
433. Работа в парах. Ñîñòàâüòå äèàëîã (øåñòü-ñåìü ðåïëèê), â õîäå êîòîðîãî
îáñóäèòå ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ äëÿ ó÷àùèõñÿ øêîë. Ïðàâèëà ñôîðìóëèðóéòå ñ ïî-
ìîùüþ îäíîñîñòàâíûõ ãëàãîëüíûõ ïðåäëîæåíèé.

434. Îïðåäåëèòå ïðèíàäëåæíîñòü êàæäîãî îäíîñîñòàâíîãî ãëàãîëüíîãî ïðåä-


ëîæåíèÿ ê õóäîæåñòâåííîìó èëè ïóáëèöèñòè÷åñêîìó ñòèëþ.
1. Îòêðûëè íîâóþ ñòàíöèþ ìåòðî. 2. Ïðåäñòàâèì õðîíèêó1 ñîáûòèé.
3. Â ñîñíîâîì ëåñó ëåãêî äûøèòñÿ (Ê. Ïàóñòîâñêèé). 4. Èç-çà ïðîëèâíûõ
äîæäåé çàëèëî òðåòüþ ÷àñòü ïîñåâíûõ óãîäèé2. 5. Îäíàæäû âçäóìàëîñü
äðóçüÿì â äåíü æàðêèé ïîáðîäèòü ïî ðîùàì, ïî ëóãàì (È. Êðûëîâ).
435. Îáðàòèòå âíèìàíèå! Îäíîñîñòàâíûå ãëàãîëüíûå ïðåäëîæåíèÿ èñïîëüçó-
þòñÿ äëÿ ñæàòîãî îïèñàíèÿ ñîñòîÿíèÿ ïðèðîäû, îêðóæàþùåé ñðåäû, äëÿ êîðîò-
êîé âûðàçèòåëüíîé õàðàêòåðèñòèêè ôèçè÷åñêîãî èëè íðàâñòâåííîãî ñîñòîÿíèÿ
÷åëîâåêà.
Ïðî÷èòàéòå, ïîñòàâüòå ñëîâà èç ñêîáîê â íóæíóþ ãðàììàòè÷åñêóþ ôîðìó.
1. Ëåòîì ðàíî (ñâåòàòü). 2. Â÷åðà ìåíÿ íåìíîãî (çíîáèòü). 3. Çà íî÷ü
(ïîäìîðîçèòü) ëóæè. 4. Îò òèøèíû äàæå â óøàõ (çâåíåòü). 5. Ïî÷åìó-òî
ìíå ñåãîäíÿ íå (ðàáîòàòü
( ). 6. Åãî óæå (êëîíèòü) êî ñíó. 7. Âî âòîðîé
ïîëîâèíå èþíÿ ïîçäíî (òåìíåòü).
Çàäàíèå íà âûáîð. Âûïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûå îïèñûâàþò: À) ÿâëåíèÿ
ïðèðîäû; Á) ñîñòîÿíèå ÷åëîâåêà.

1
Õðîíèêà – ç ä å ñ ü : âðåìåííàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü.
2
Óãîäüÿ – çåìåëüíûå ó÷àñòêè.
1
146
436. Ðàññìîòðèòå èëëþñòðàöèè. Â íèõ õóäîæíèê «çàøèôðîâàë» ôðàçåîëîãèç-
ìû, ñîñòîÿùèå èç îäíîñîñòàâíûõ ãëàãîëüíûõ ïðåäëîæåíèé. «Ðàñøèôðóéòå» ýòè
ôðàçåîëîãèçìû è çàïèøèòå.

1 2

3 4

Ïî êàêîìó ïðèçíàêó ìîæíî ïîïàðíî îáúåäèíèòü çàïèñàííûå ôðàçåîëîãèçìû?

437. Ïåðåâåäèòå îäíîñîñòàâíûå ãëàãîëüíûå ïðåäëîæåíèÿ íà ðóññêèé ÿçûê,


ïåðåâîä çàïèøèòå.
1. Ó öüîìó æóðíàëі ÷àñòî ïèøóòü ïðî öіêàâі ïðèðîäíі ÿâèùà. 2. Çàâòðà
ïðèéäó çі øêîëè ïіçíіøå. 3. Êàïàє ç äåðåâ. 4. Ç êíèæîê ðîçóìó íàáåðåø-
ñÿ. 5. Ó öüîìó ðîöі â íàøіé øêîëі âіäðåìîíòîâàíî àêòîâó çàëó.
Ðàçëè÷àþòñÿ ëè îäíîñîñòàâíûå ãëàãîëüíûå ïðåäëîæåíèÿ â óêðàèíñêîì è ðóñ-
ñêîì ÿçûêàõ ïî çíà÷åíèþ è ñòðîåíèþ?

438. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ðå÷åâîé òåìå.


Á. Работа в парах. Ñîñòàâüòå äèàëîã ïî ÿçûêîâîé òåìå. Èñïîëüçóéòå îäíîñî-
ñòàâíûå ãëàãîëüíûå ïðåäëîæåíèÿ.

439. À. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Âûïèøèòå èç íåãî îäíîñîñòàâíûå ïðåäëîæåíèÿ,


ïîä÷åðêíèòå ãëàâíûå ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ.
Îäíàæäû ó äðåâíåãî ìóäðåöà ñïðîñèëè:
– Ó êîãî Âû ó÷èëèñü áëàãîâîñïèòàííîñòè1?
– Ó íåâîñïèòàííûõ, – îòâåòèë îí, – ÿ ñòàðàëñÿ íå äåëàòü òîãî, ÷òî
äåëàþò îíè.
Ê ñîæàëåíèþ, âñòðå÷àþòñÿ ëþäè, êîòîðûå âåäóò ñåáÿ ïî-ðàçíîìó. Íà
ðàáîòå èëè â øêîëå îíè âåæëèâû, ïðåäóïðåäèòåëüíû. À äîìà ñ áëèçêèìè
1
Áëàãîâîñïèòàííîñòü – óìåíèå õîðîøî âåñòè ñåáÿ â îáùåñòâå.
147
7
íå öåðåìîíÿòñÿ, ïîñòóïàþò ãðóáî è íåòàêòè÷íî. Äîâîëüíî ÷àñòî ìîæíî
óâèäåòü ëþäåé â ìÿòîé îäåæäå, ãðÿçíîé îáóâè. Ïîïàäàþòñÿ è òàêèå, êîòî-
ðûå äîïóñêàþò ãðóáîñòü, íåâåæëèâî îòâå÷àþò íà âîïðîñû, òîëêàþòñÿ è íå
ñ÷èòàþò íóæíûì èçâèíèòüñÿ. À ìóñîð íà óëèöàõ? Ñêîëüêî âîêðóã âàëÿ-
åòñÿ êóëüêîâ, îáёðòîê îò êîíôåò èëè ìîðîæåíîãî!..
Âñё ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î íåâûñîêîé êóëüòóðå è ïëîõîì âîñïèòàíèè.
Íóæíî âûðàáàòûâàòü â ñåáå êóëüòóðó ïîâåäåíèÿ! (Ïî Ñ. Ðîìàíîâîé).
Á. Èñïîëüçóÿ âûðàæåíèÿ èç ñïðàâêè, ñîñòàâüòå è çàïèøèòå ïðàâèëà ïîâåäå-
íèÿ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ, èñïîëüçóÿ îäíîñîñòàâíûå ãëàãîëüíûå ïðåäëîæå-
íèÿ.
Ñ ï ð à â ê à . Âåñòè ñåáÿ ñäåðæàííî, íå ðàçãîâàðèâàòü ãðîìêî, íå ðàçìàõèâàòü
ðóêàìè, íå ïîêàçûâàòü ïàëüöåì, íå ðàçãëÿäûâàòü ïîñåòèòåëåé, íå îáñóæäàòü
äðóãèõ, âåæëèâî îáðàùàòüñÿ ñ âîïðîñàìè, áëàãîäàðèòü çà îòâåò.
Â. Íàéäèòå â ðàçëè÷íûõ ó÷åáíèêàõ ÷åòûðå-ïÿòü îäíîñîñòàâíûõ ãëàãîëüíûõ
ïðåäëîæåíèé. Ïåðåâåäèòå èõ íà ðóññêèé ÿçûê, ïåðåâîä çàïèøèòå. Ïîäãîòîâü-
òåñü îáúÿñíèòü ðîëü ãëàãîëüíûõ ïðåäëîæåíèé â òåêñòàõ íàó÷íîãî ñòèëÿ ðå÷è.
Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîìàòåðèàë «Ïîâåäіíêà ó ãðî-
ìàäñüêèõ ìіñöÿõ – Íåíñі Áåé». Ïî åãî ñîäåðæàíèþ íà ðóññêîì ÿçûêå ñîñòàâüòå è
çàïèøèòå ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ â òåàòðå. Èñïîëüçóéòå ãëàãîëüíûå ïðåäëîæåíèÿ.

Îäíîñîñòàâíûå ïðåäëîæåíèÿ ñ ãëàâíûì ÷ëåíîì


â ôîðìå ïîäëåæàùåãî

Тема речевого общения: «Школа».

440. Ïðî÷èòàéòå ñòèõîòâîðåíèå. Êàê âû îòäûõàåòå íà ïåðåìåíàõ?


Ïåðåìåíêà, ïåðåìåíêà! Òàíöåâàòü è ïåñíè ïåòü,
Îòäîõíèòå õîðîøåíüêî! Ìîæíî ñåñòü è ïîìîë÷àòü.
Ìîæíî áåãàòü è øóìåòü, Òîëüêî – ÷óð – íåëüçÿ ñêó÷àòü!
(Ì. Êîíîíîâà, Í. Ôёäîðîâà)
Êàêèå ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîñòàâó ãëàâíûõ ÷ëåíîâ ñîäåðæàòñÿ â ñòèõîòâîðåíèè?
×åì âûðàæåíû ñêàçóåìûå â îäíîñîñòàâíûõ ãëàãîëüíûõ ïðåäëîæåíèÿõ?
Óêàæèòå ïðåäëîæåíèÿ ñ îäíîðîäíûìè ãëàâíûìè ÷ëåíàìè.
Âûó÷èòå ñòèõîòâîðåíèå íàèçóñòü è çàïèøèòå åãî ïî ïàìÿòè.

Íàçûâíûå ïðåäëîæåíèÿ – ýòî òàêèå îäíîñîñòàâíûå ïðåäëîæåíèÿ,


â êîòîðûõ åñòü òîëüêî îäèí ãëàâíûé ÷ëåí – ïîäëåæàùåå.  ýòèõ ïðåä-
ëîæåíèÿõ ñîîáùàåòñÿ î íàëè÷èè èëè ñóùåñòâîâàíèè â íàñòîÿùåì
êàêèõ-ëèáî ïðåäìåòîâ, ÿâëåíèé, ôàêòîâ.
Ïîäëåæàùåå â òàêèõ ïðåäëîæåíèÿõ ìîæåò áûòü âûðàæåíî:
 ñóùåñòâèòåëüíûì â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå: Óòðîð . Ðîñà. Ïðîõëàäà
ð ;
 äðóãèìè ÷àñòÿìè ðå÷è, ïåðåøåäøèìè â ñóùåñòâèòåëüíîå: Òîëüêî
áû íå êîíòðîëüíàÿ
ð ;
 ìåñòîèìåíèåì: À âîò è ÿ!;
 ñëîâîñî÷åòàíèåì: Ä
Äâàäöàòü ïåðâûé
ð âåê!
Íàçûâíûå ïðåäëîæåíèÿ ïðîèçíîñÿòñÿ ñ èíòîíàöèåé ñîîáùåíèÿ.

1
148
441. Ïðî÷èòàéòå. Ïîíÿòíî ëè, î ÷ёì èäёò ðå÷ü â ñòèõî-
òâîðåíèè?
çàðÿäêà
òåòðàäêà
ÐÅÆÈÌ ØÊÎËÜÍÎÃÎ ÄÍß ñ÷ёò
Ñîí. Áóäèëüíèê. Äóø. Çàðÿäêà. óñòíûé
Çàâòðàê. ×àé. Ïîðòôåëü. Òåòðàäêà. ðàçî÷àðîâàíèå
Òóôëè. Ïóòü. Âîðîíû. Ñ÷ёò.
Îïîçäàíüå. Íåçà÷ёò.
Ïåðåìåíà. Ïîâåäåíüå.
Äâîéêà. Çàâó÷. Îãîð÷åíüå.
Âûÿñíåíèå. Çâîíîê.
Áåã ïî ëåñòíèöå. Óðîê.
Öèôðû. Ïðàâèëà. Ìó÷åíüÿ.
Ñâåò. Îêíî. Ìå÷òû. Âèäåíüÿ. 1
Óñòíûé ñ÷ёò. Ïðèìåð. Äîñêà.
Óìíîæåíèå. Òîñêà.
Äâîéêà. Ðàçî÷àðîâàíüå.
Îæèäàíüå íàêàçàíüÿ...
Øóòêè. Ñìåõ. Êîíåö óðîêàì!
Äîì. Îäèí. Óðà! Èãðóøêè.
Ñóï. Áëèíû. Êîìïîò. Âàòðóøêè.
Îòäûõ. Ìóëüòèêîâ ïðîãðàììà.
Òåëåôîí. Êîìïüþòåð. Ìàìà. 2
Âñòðå÷à. Ïîöåëóé. Äíåâíèê.
Îõ! Ðåìåíü. Âîïðîñû. Êðèê.
Îïðàâäàíüÿ. Âñõëèïû. Ñëёçû.
Âîñêëèöàíèÿ. Óãðîçû.
Ïðèìèðåíèå. Ó÷åáíèê.
– Äåëàé ñàì! – Óãó. Ðåøåáíèê.
Óæèí. Âàííà. Ðàññëàáëåíüå.
Çàâòðà óòðîì ïîâòîðåíüå:
Ñîí. Áóäèëüíèê. Äóø. Çàðÿäêà...
(Ò. Âàðëàìîâà)
3

4 5 6

Èç êàêèõ ïðåäëîæåíèé ïî ñîñòàâó ãëàâíûõ ÷ëåíîâ ñîñòîèò òåêñò?

149
9
Работа в группах. Ñîñòàâüòå ÷åòâåðîñòèøèå î âûõîäíîì äíå, èñïîëüçóÿ íà-
çûâíûå ïðåäëîæåíèÿ. Ìîæåòå âîñïîëüçîâàòüñÿ èëëþñòðàöèÿìè (ñ. 149).

442. Ïðî÷èòàéòå íàçûâíûå ïðåäëîæåíèÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùåé èíòîíàöèåé. ×åì


âûðàæåíî ïîäëåæàùåå â êàæäîì èç íèõ?
1. Óíûëàÿ ïîðà! Î÷åé î÷àðîâàíüå! (À.
( Ïóøêèí). 2. Âîçäóõ ïðîçðà÷íûé
è ñèíèé (Ñ. Åñåíèí). 3. Ãäå æå ýòîò ãðàæäàíèí? (Ñ. Ìàðøàê). 4. Çàãîðîä-
íûé äîì íà íåáîëüøîì ó÷àñòêå. Óþòíàÿ ãîñòèíàÿ. Ïðîñòîðíàÿ ñòîëîâàÿ.
5. Îñåííèé õîëîäîê. Ïèðîã ñ ãðèáàìè (Á. Îêóäæàâà). 6. Òûñÿ÷à äåâÿòüñîò
øåñòíàäöàòûé ãîä. Îêòÿáðü. Íî÷ü. Äîæäü è âåòåð (Ì. Øîëîõîâ). 7. Ïåðåä
êðûëüöîì âîëíåíüå, êðèêè, øóì ÷óäåñíûé... (Ïî À. Ïóøêèíó).
Êàêèå èç äàííûõ íàçûâíûõ ïðåäëîæåíèé èìåþò ýìîöèîíàëüíóþ îêðàñêó?
Êàê íàçûâàþòñÿ òàêèå ïðåäëîæåíèÿ?

443. Ïî îáðàçöó ðàñïðîñòðàíèòå ïÿòü íàçûâíûõ ïðåäëîæåíèé (íà âûáîð) èç


òåêñòà óïð. 441.
Î á ð à ç å ö . Ïîâåäåíèå. – Ïëîõîå ïîâåäåíèå íà ïåðåìåíå.

444. Îáðàòèòå âíèìàíèå! Åñëè â ïðåäëîæåíèè óêàçûâàåòñÿ íà êàêîé-ëèáî


ïðåäìåò, òî ïðè ïîäëåæàùåì ìîãóò óïîòðåáëÿòüñÿ ÷àñòèöû êàêîé, âîò, âîò è,
÷òî çà. Òàêèå íàçûâíûå ïðåäëîæåíèÿ ïðèîáðåòàþò äîïîëíèòåëüíûå îòòåíêè çíà-
÷åíèÿ: íå ïðîñòî ñîîáùàþò î ñóùåñòâîâàíèè ïðåäìåòà, à óêàçûâàþò íà íåãî, äàþò
åìó ýìîöèîíàëüíóþ îöåíêó: Âîò ìîÿ øêîëà. Êàêîé îòäûõ? ×òî çà îòâåò!
Ïî îáðàçöó ââåäèòå ÷àñòèöû êàêîé, âîò, âîò è, ÷òî çà (ãäå ýòî âîçìîæíî) â
íàçûâíûå ïðåäëîæåíèÿ èç óïð. 441. Êàêèå äîïîëíèòåëüíûå îòòåíêè ïðèîáðåëè
ïîëó÷åííûå ïðåäëîæåíèÿ?
Î á ð à ç å ö . Çàâòðàê. – Êàêîé çàâòðàê!

445. Ïî îáðàçöó ïðåîáðàçóéòå, ãäå ýòî âîçìîæíî, íåñêîëüêî îäíîñîñòàâíûõ


ïðåäëîæåíèé èç òåêñòà óïð. 441 â äâóñîñòàâíûå. Ñðàâíèòå èõ. Îòëè÷àþòñÿ ëè îíè
ïî ñìûñëó è ïîëíîòå âûðàæåíèÿ ìûñëè?
Î á ð à ç å ö . Áóäèëüíèê. – Óòðîì ïðîçâåíåë áóäèëüíèê.

446. Çàïîìíèòå! Íåîáõîäèìî ðàçëè÷àòü îäíîñîñòàâíûå íàçûâíûå ïðåäëîæå-


íèÿ îò êîíñòðóêöèé ñ îáðàùåíèÿìè: Ïàëÿùåå ñîëíöå. – Ñîëíöå! Òû ïîäàðè ìíå
ñâîё òåïëî! Òàêæå ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî îáðàùåíèÿ ìîãóò âõîäèòü â îäíîñî-
ñòàâíûå ïðåäëîæåíèÿ: Ëèçà, îòêðîé
ð ó÷åáíèê!
Ïðî÷èòàéòå. Óêàæèòå îäíîñîñòàâíûå ïðåäëîæåíèÿ ñ îáðàùåíèÿìè.
1. Ìèð òåáå, ãîëóáàÿ ïðîõëàäà (Ñ. Åñåíèí). – Ìåíÿ îêóòàëà ãîëóáàÿ
ïðîõëàäà. 2. ×òî æå òû, ìîÿ ñòàðóøêà, ïðèóìîëêëà ó îêíà? (Ñ. Åñåíèí). –
Ó îêíà ìîÿ ñòàðóøêà. 3. Îòåö, ïîéäёì! ((À. ×åõîâ). – Îòåö ïîéäёò. 4. ×òî,
íî÷êà, ìíå ãîòîâèøü? – Íó è íî÷êà! 5. Ãîëóáóøêà, êàê õîðîøà! Íó ÷òî çà
øåéêà, ÷òî çà ãëàçêè! (È. Êðûëîâ). – Ãîëóáóøêà áûëà õîðîøà ñîáîé.
6. Ñïîé, ñâåòèê, íå ñòûäèñü! (È. Êðûëîâ). – Ñâåòèê ñïåëà, íå ñòûäÿñü.
7. Ðàññêàæè ñâîþ áèîãðàôèþ, Àðòёì! (Í. Îñòðîâñêèé). – Àðòёì ðàññêàçàë
ñâîþ áèîãðàôèþ.
Âûïèøèòå íàçûâíûå ïðåäëîæåíèÿ.

447. Çàïîìíèòå! Íàçûâíûå ïðåäëîæåíèÿ ÷àùå âñåãî óïîòðåáëÿþòñÿ â ïóá-


ëèöèñòè÷åñêîì è õóäîæåñòâåííîì ñòèëÿõ, à òàêæå â ðàçãîâîðíîé ðå÷è. Òàê, â

1
150
õóäîæåñòâåííûõ òåêñòàõ ïðè ïîìîùè íàçûâíûõ ïðåäëîæåíèé ìîæíî âûðàçèòåëü-
íî èçîáðàçèòü êàðòèíû ïðèðîäû, îáñòàíîâêó, âíóòðåííåå ñîñòîÿíèå ÷åëîâåêà; ïå-
ðåäàòü ëè÷íûå ïåðåæèâàíèÿ, âîñïîìèíàíèÿ; à òàêæå êðàòêî îïèñàòü âíåøíîñòü
÷åëîâåêà.
Çàäàíèå íà âûáîð. Âûïîëíèòå çàäàíèå è îáìåíÿéòåñü ðåçóëüòàòàìè ðàáîòû
äðóã ñ äðóãîì.
À. Ïîäãîòîâüòå âûðàçèòåëüíîå ÷òåíèå îòðûâêà èç ñòèõîòâîðåíèÿ. Îïðåäåëèòå
ñòèëü ðå÷è. ×òî ïåðåäàёò àâòîð ñ ïîìîùüþ íàçûâíûõ ïðåäëîæåíèé?

Çîëîòûå íèâû. Çâёçäû íàä ïîëÿìè.


Ãëàäü äà áëåñê îçёð. Ãëóøü äà êàìûøè...
Ñâåòëûå çàëèâû. Òàê è ëüþòñÿ ñàìè
Áåç êîíöà ïðîñòîð. Çâóêè èç äóøè!
(È. Íèêèòèí)
Á. Ïðî÷èòàéòå ñî÷èíåíèå øêîëüíèöû. ×òî îíà ïåðåäàёò ñ ïîìîùüþ íàçûâíûõ
ïðåäëîæåíèé? Ìîæíî ëè íàçâàòü ýòî îïèñàíèå êðàòêèì? Ïî÷åìó?
Ó íåё íåêðàñèâîå ëèöî, õîòÿ ïðàâèëüíûå ÷åðòû ëèöà. Íååñòåñòâåííàÿ
áëåäíîñòü. Íåâûñîêèé ëîá, ïîêðûòûé îãíåííûìè íååñòåñòâåííûìè êóäðÿ-
ìè. Çåëåíîâàòûå, ïîðîé íè÷åãî íå âûðàæàþùèå ãëàçà. ×ёðíûå ñ èçëîìîì
áðîâè. ×óòü âçäёðíóòûé íîñ. Òîíêèå ãóáû. Êàìåííîå âûðàæåíèå ëèöà è
âíåøíÿÿ õîëîäíîñòü ïðèäàþò åé íàäìåííûé1 âèä... (Èç øêîëüíîãî ñî÷è-
íåíèÿ).

Основа любой рекламы – чёткий, ясный, точный и меткий слоган2. Как прави-
ло, такой рекламный девиз формулируют с помощью односоставных предложе-
ний. Односоставные предложения в текстах рекламы используют для ознакомле-
ния с товаром или услугой, а также для побуждения к потреблению этого товара
или услуги.

448. Работа в группах. Ïî îáðàçöó ñîñòàâüòå è çàïèøèòå â âèäå íàçûâíûõ


ïðåäëîæåíèé äâà-òðè ðåêëàìíûõ ñëîãàíà, õàðàêòåðèçóþùèõ øêîëüíûå ïðèíàä-
ëåæíîñòè. Ïîä÷åðêíèòå ïîäëåæàùèå.
Î á ð à ç å ö . Âñёё äëÿ øèòüÿ è ðóêîäåëèÿ. Êà÷åñòâåííàÿ êóõîííàÿ
ó òåõ-
íèêà èç Ãåðìàíèè. Ïîäàðîê ð ïðè êàæäîé ïîêóïêå. Àêöèîííàÿ ñêèäêà íà
ìîáèëüíûå òåëåôîíû.

449. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ðå÷åâîé òåìå.


Á. 1. Êàêèå ïðåäëîæåíèÿ íàçûâàþòñÿ íàçûâíûìè? 2. Ñ êàêîé èíòîíàöèåé
ïðîèçíîñÿòñÿ íàçûâíûå ïðåäëîæåíèÿ? 3. ×åì ìîæåò áûòü âûðàæåíî ïîäëåæàùåå
â íàçûâíûõ ïðåäëîæåíèÿõ? 4.  òåêñòàõ êàêèõ ñòèëåé ðå÷è óïîòðåáëÿþòñÿ íà-
çûâíûå ïðåäëîæåíèÿ? Êàêîâà èõ ðîëü?

450. À. Ðàñøèðüòå îïèñàíèå äåâî÷êè èç óïð. 447 (Á), ïðåîáðàçîâàâ îäíîñîñòàâ-


íûå ïðåäëîæåíèÿ â äâóñîñòàâíûå ïî îáðàçöó.
Î á ð à ç å ö . Íååñòåñòâåííàÿ áëåäíîñòü. – Â ãëàçà ñðàçó áðîñàëàñü åё
íååñòåñòâåííàÿ áëåäíîñòü (Åё îòëè÷àëà íååñòåñòâåííàÿ áëåäíîñòü).

1
Íàäìåííûé – çàíîñ÷èâûé, âûñîêîìåðíûé.
2
Ñëîãàí – êîðîòêàÿ, ëåãêî çàïîìèíàþùàÿñÿ ôðàçà, âûðàæàþùàÿ ñóòü ðå-
êëàìíîãî ñîîáùåíèÿ.
151
1
Á. Ïðåäñòàâüòå ñåáå, ÷òî ó âàñ ïðîïàë äîìàøíèé ïèòîìåö. Ñ ïîìîùüþ íàçûâ-
íûõ ïðåäëîæåíèé ñîñòàâüòå è çàïèøèòå òåêñò îáúÿâëåíèÿ, â êîòîðîì êðàòêî è ïî
âîçìîæíîñòè òî÷íî îïèøèòå åãî âíåøíîñòü.  êà÷åñòâå îáðàçöà ìîæåòå èñïîëüçî-
âàòü òåêñò èç óïð. 447 (Á).
Â. Âûáåðèòå èç ãàçåò è æóðíàëîâ è çàïèøèòå çàãîëîâêè ñòàòåé, êîòîðûå ÿâëÿ-
þòñÿ íàçûâíûìè ïðåäëîæåíèÿìè. Ïîäãîòîâüòå îòâåò íà âîïðîñ: êàêîâà ðîëü íà-
çûâíûõ ïðåäëîæåíèé â ïóáëèöèñòè÷åñêèõ òåêñòàõ?

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîìàòåðèàë «Ïðàâèëà ïîâåäіíêè


ó÷íіâ íà óðîêàõ ôіçè÷íîї êóëüòóðè. Teacher Physical Education». Ñ ïîìîùüþ íà-
çûâíûõ ïðåäëîæåíèé íà ðóññêîì ÿçûêå ñîñòàâüòå è çàïèøèòå ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ
íà óðîêàõ ôèçêóëüòóðû.

Óñòíîå ñî÷èíåíèå-ðàññóæäåíèå â íàó÷íîì ñòèëå ðå÷è

Тема речевого общения: «Компьютерная техника».

451. Ïðî÷èòàéòå âûñêàçûâàíèå. Êàê âû ïîíèìàåòå ñëîâà àâòîðà?


Êëþ÷îì êî âñÿêîé íàóêå ÿâëÿåòñÿ âîïðîñèòåëüíûé çíàê. Âîïðîñó
«êàê?» ìû îáÿçàíû áîëüøåé ÷àñòüþ âåëèêèõ îòêðûòèé (Î. äå Áàëüçàê).
Îáúÿñíèòå ñìûñë âûðàæåíèÿ êëþ÷ ê íàóêå.
×òî, ïî-âàøåìó, ìîæíî îòíåñòè ê âåëèêèì îòêðûòèÿì ÷åëîâå÷åñòâà?

452. Âû óæå çíàåòå, ÷òî ðàññóæäåíèå – ýòî òèï òåêñòà, â êîòîðîì îñíîâíàÿ
ìûñëü ðàçúÿñíÿåòñÿ èëè äîêàçûâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ àðãóìåíòîâ. Ñî÷èíåíèå-ðàñ-
ñóæäåíèå èìååò òàêóþ æå ñòðóêòóðó: òåçèñ – äîêàçàòåëüñòâî (àðãóìåíòû) –
âûâîä. Òåçèñ äîëæåí áûòü òî÷íûì è êðàòêèì. Äîêàçàòåëüñòâà äîëæíû áûòü áåñ-
ñïîðíûìè, æåëàòåëüíî – ñ ïðèìåðàìè. Âûâîä äîëæåí ïîäòâåðæäàòü òåçèñ.
Ïðî÷èòàéòå ðàññóæäåíèå. Îïðåäåëèòå ñòèëü ðå÷è, àðãóìåíòèðóéòå ñâîé âûâîä.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß ÊËÀÂÈÀÒÓÐÀ
Áóêâàëüíî çà ïîñëåäíèå òðèäöàòü ëåò êîìïüþ-
òåðíàÿ êëàâèàòóðà ñäåëàëà ðåçêèé ñêà÷îê â ñâîёì êëàâèàòóðà
ðàçâèòèè. Íà ñåãîäíÿ ñóùåñòâóþò ñîòíè ðàçëè÷- ñêà÷îê
íûõ ìîäèôèêàöèé êëàâèàòóð, ðàçëè÷íûõ ïî íàçíà- ñáåðå÷ü
÷åíèþ, ôóíêöèîíàëüíîñòè, äèçàéíó. ïîäñâåòêà
Ñóùåñòâóþò êëàâèàòóðû äëÿ áûñòðîãî íàáîðà, óëüòðàôèîëåòîâûé
îðèåíòèðîâàííûå íà ñëåäóþùèå ïðîôåññèè: ïðî-
ãðàììèñò, ñåêðåòàðü, æóðíàëèñò, ïèñàòåëü, íàáîðùèê òåêñòà. Îíè ïðè-
çâàíû óñîâåðøåíñòâîâàòü ðàáîòó è ñáåðå÷ü ñóñòàâû ðóê ïîëüçîâàòåëÿ, ñíè-
çèòü íàãðóçêó íà íèõ.
Ñòîèò îòìåòèòü ñïåöèàëüíûå êëàâèàòóðû äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè. Íàïðèìåð, êëàâèàòóðà-ïåð÷àòêà äëÿ ãëóõèõ è ñëåïûõ,
óñëîâíûå ó÷àñòêè êîòîðîé îòâå÷àþò çà îïðåäåëёííûå áóêâû àëôàâèòà è
ñèìâîëû.
Êëàâèàòóðû ñ ïîäñâåòêîé äåëàþò ïîëüçîâàíèå èìè óäîáíåå. ßðêèå êëà-
âèàòóðû ñ âåñёëûìè ðèñóíêàìè äëÿ äåòåé ïðèçâàíû äåëàòü îáùåíèå ðåáёí-
êà ñ êîìïüþòåðîì íåíàâÿç÷èâûì. Äëÿ áåñøóìíîé ðàáîòû ðàçðàáîòàíà
1
152
ÿïîíñêàÿ ñåíñîðíàÿ êëàâèàòóðà. Ìîþùèåñÿ êëàâèàòóðû ñ óëüòðàôèîëåòî-
âûì îáëó÷åíèåì çàùèòÿò ïîëüçîâàòåëÿ îò èíôåêöèé.
Ñ êàæäûì ãîäîì êîìïüþòåðíàÿ êëàâèàòóðà ñòàíîâèòñÿ âñё áîëåå ìíî-
ãîôóíêöèîíàëüíîé è ñîâåðøåííîé. (Èç ýíöèêëîïåäèè).

Êëàâèàòóðà 80-õ ãîäîâ XX âåêà Ñåíñîðíàÿ êëàâèàòóðà. 2010 ãîä

Çà÷èòàéòå óòâåðæäåíèå-òåçèñ.
Óêàæèòå àðãóìåíòû, äîïîëíèòå èõ ñâîèìè ïðèìåðàìè. ßâëÿþòñÿ ëè ïðèâå-
äёííûå äîêàçàòåëüñòâà óáåäèòåëüíûìè?
Çà÷èòàéòå âûâîä. Ïîäòâåðæäàåò ëè îí òåçèñ?

453. Êàêèå òåìû ìîãóò ëå÷ü â îñíîâó íàó÷íîãî ðàññóæäåíèÿ, à êàêèå – âåðî-
ÿòíåå âñåãî – áóäóò èìåòü ïîâåñòâîâàòåëüíûé èëè îïèñàòåëüíûé õàðàêòåð?
1. Åñòü ëè æèçíü íà Ìàðñå. 2. Ìûøëåíèå è ðå÷ü. 3. Ëèíãâèñòèêà êàê
íàóêà. 4. Êàæäàÿ ÷àñòü ðå÷è èíòåðåñíà ïî-ñâîåìó. 5. Ïðîöåññ äåëåíèÿ
êëåòêè. 6. Ðîëü ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé â æèçíè ÷åëîâåêà. 7. Óñòðîéñòâî
ìèêðîñêîïà. 8. Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè â æèçíè îáùåñòâà.

454. Çàïîìíèòå ðå÷åâûå øòàìïû, êîòîðûå ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïðè ðàññóæäå-


íèè íà íàó÷íóþ òåìàòèêó.
Äëÿ ñâÿçè àðãóìåíòîâ: âî-ïåðâûõ, âî-âòîðûõ, ñ îäíîé ñòîðîíû, ñ äðó-
ãîé ñòîðîíû, ìîæíî ïðèâåñòè ïðèìåð, äëÿ òîãî ÷òîáû, ïîòîìó ÷òî, ÷òî-
áû, òàê êàê, õîòÿ, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî.
Äëÿ ôîðìóëèðîâàíèÿ âûâîäà: èòàê, òàêèì îáðàçîì, ñëåäîâàòåëüíî,
âñëåäñòâèå ýòîãî.
Èñïîëüçóÿ ðå÷åâûå øòàìïû, ñîñòàâüòå äâà-òðè ïðåäëîæåíèÿ-àðãóìåíòà è
ïðåäëîæåíèå-âûâîä ê âûñêàçûâàíèþ èç óïð. 451.

455. Îçíàêîìüòåñü ñ ïàìÿòêîé (ñ. 153, 154). Óòî÷íèòå ó ó÷èòåëÿ ýòàïû ðàáîòû,
âûïîëíåíèå êîòîðûõ ìîæåò âûçâàòü ó âàñ òðóäíîñòè.

ÏÀÌßÒÊÀ
«Êàê ðàáîòàòü íàä óñòíûì ñî÷èíåíèåì-ðàññóæäåíèåì
íàó÷íîãî õàðàêòåðà»
1. Âûáåðèòå òåìó ðàññóæäåíèÿ.
2. Ñôîðìóëèðóéòå íàó÷íûé òåçèñ â âèäå óòâåðæäåíèÿ èëè âîïðîñà.
3. Ïîäáåðèòå àðãóìåíòû (äîêàçàòåëüñòâà) â ïîäòâåðæäåíèå ñâîåé òî÷-
êè çðåíèÿ. Ïîäêðåïèòå àðãóìåíòû ïðèìåðàìè èç íàó÷íîé è ñïðàâî÷íîé
ëèòåðàòóðû, ýíöèêëîïåäèé, òåëå- è ðàäèîïåðåäà÷, èç ëè÷íîãî îïûòà.
4. Ñäåëàéòå âûâîäû.

153
3
5. Ñîñòàâüòå ïëàí ñî÷èíåíèÿ, ëîãè÷íî è ïîñëåäîâàòåëüíî ðàñïîëàãàÿ
÷àñòè ðàññóæäåíèÿ.
6. Ïðîäóìàéòå èçëîæåíèå òåêñòà âàøåãî ñî÷èíåíèÿ. Ñîáëþäàéòå
íàó÷íûé ñòèëü ðå÷è, ñëåäèòå çà òî÷íîñòüþ âûñêàçûâàíèé.
7. Çàïèøèòå îòðåäàêòèðîâàííûé òåêñò â ÷èñòîâèê.

456. Работа в группах. Èñïîëüçóÿ ïàìÿòêó èç óïð. 455 è ðå÷åâûå øòàìïû èç


óïð. 454, ñîñòàâüòå óñòíîå ñî÷èíåíèå-ðàññóæäåíèå íà îäíó èç âûáðàííûõ âàìè
òåì äëÿ íàó÷íîãî ðàññóæäåíèÿ èç óïð. 453.

457. Ïðîñëóøàéòå íåñêîëüêî óñòíûõ ñî÷èíåíèé, ñîñòàâëåííûõ îäíîêëàññíè-


êàìè, è îáñóäèòå èõ âìåñòå ñ ó÷èòåëåì.

458. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ðå÷åâîé òåìå.


Á. Êàêîâû îñîáåííîñòè òåêñòà-ðàññóæäåíèÿ íà íàó÷íóþ òåìó?

459. Óñòíî ñîñòàâüòå íåáîëüøîå ñî÷èíåíèå-ðàññóæäåíèå â íàó÷íîì ñòèëå ðå÷è,


èñïîëüçóÿ äàííûé íèæå òåçèñ. Çàïèøèòå ïëàí ñî÷èíåíèÿ. Ïðè âûïîëíåíèè çà-
äàíèÿ èñïîëüçóéòå ïàìÿòêó èç óïð. 455.
Ñëîæíî ïðåäñòàâèòü íàø èíôîðìàöèîííûé âåê áåç òàêèõ áëàã öèâèëè-
çàöèè, êàê ìîáèëüíûé òåëåôîí, ïëàíøåò, íîóòáóê, êîìïüþòåð, óìíûå
÷àñû è äð. Ãàäæåòû ñòàëè íåçàìåíèìûì àòðèáóòîì â ïîâñåäíåâíîé æèçíè
êàæäîãî ÷åëîâåêà.

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîìàòåðèàë «Êîìïüþòåð “Óîòñîí”


êîìïàíèè IBM áóäåò ïîìîãàòü â äèàãíîñòèêå ðåäêèõ çàáîëåâàíèé». Èñïîëüçóéòå
åãî òåìó êàê òåçèñ. Çàïèøèòå àðãóìåíòû ïî ñîäåðæàíèþ ðîëèêà.

Ïðÿìàÿ ðå÷ü. Çíàêè ïðåïèíàíèÿ ïðè ïðÿìîé ðå÷è

Тема речевого общения: «Сила слова».

460. Ïðî÷èòàéòå âûñêàçûâàíèå, ñòàâøåå êðûëàòûì. Êàê âû åãî ïîíèìàåòå?


«Æèâîå ñëîâî äåëàåò ÷óäåñà», – óòâåðæäàë èçâåñòíûé õèðóðã Í. Áóð-
äåíêî.
Îáðàòèòå âíèìàíèå íà çíàêè ïðåïèíàíèÿ, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ ïðè ïåðåäà-
÷å ÷óæèõ ñëîâ.

Ïðÿìàÿ ðå÷ü (óêð. ïðÿìà ìîâà) – ýòî ÷óæàÿ ðå÷ü, êîòîðàÿ ïåðåäàёò-
ñÿ äîñëîâíî, áåç èçìåíåíèé è ñîïðîâîæäàåòñÿ ñëîâàìè àâòîðà, óêàçûâà-
þùèìè íà òî, êîìó ïðèíàäëåæèò ïðÿìàÿ ðå÷ü. Íàïðèìåð: «Êàêîé ïðå-
êðàñíûé äåíü!» (ïðÿìàÿ ðå÷ü) – âîñêëèêíóëà ìàìà (ñëîâà àâòîðà).
Ïðÿìàÿ ðå÷ü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñàìîñòîÿòåëüíîå ïðåäëîæåíèå èëè
ðÿä ïðåäëîæåíèé.
Ñî ñëîâàìè àâòîðà ïðÿìàÿ ðå÷ü ñâÿçàíà ïî ñìûñëó è ñ ïîìîùüþ
èíòîíàöèè.

1
154
461. Çàïîìíèòå! Ïðÿìàÿ ðå÷ü âûäåëÿåòñÿ êàâû÷êàìè è âìåñòå ñî ñëîâàìè
àâòîðà îáðàçóåò îñîáóþ êîíñòðóêöèþ, ñîñòîÿùóþ èç äâóõ ñàìîñòîÿòåëüíûõ ÷à-
ñòåé.
Ðàññìîòðèòå ñõåìû. Ïðîêîììåíòèðóéòå ðàññòàíîâêó çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ â
ïðåäëîæåíèÿõ ñ ïðÿìîé ðå÷üþ â çàâèñèìîñòè îò ðàñïîëîæåíèÿ ñëîâ àâòîðà. Îá-
ðàòèòå âíèìàíèå, â êàêèõ ñëó÷àÿõ ïðÿìàÿ ðå÷ü è ñëîâà àâòîðà ïèøóòñÿ ñ ïðî-
ïèñíîé áóêâû.

À : « Ï (?!)».
1)

2) « Ï », – à .

3) « Ï ?(!)» – à .

4) « Ï , – à , – ï (?!)».

5) « Ï , – à . – Ï (?!)».

462. Ïðî÷èòàéòå ïðåäëîæåíèÿ ñ ïðÿìîé ðå÷üþ. Çàïèøèòå èõ â ïîðÿäêå ñîîò-


âåòñòâèÿ ñõåìàì èç óïð. 461.
1. «Òðóäíîå áûñòðî çàáûâàåòñÿ, ïîìíèòñÿ äîáðîå», – ãîâîðèë èçâåñò-
íûé óêðàèíñêèé àêòёð è ðåæèññёð Ëåîíèä Áûêîâ. 2. «Êòî õî÷åò ïîåõàòü
íà ýêñêóðñèþ â Êèåâ?» – ñïðîñèëà Åëåíà Èâàíîâíà. 3. «Ñåãîäíÿ âîñêðåñå-
íüå, – ñ óäîâîëüñòâèåì âñïîìíèëà Íàäåæäà Ôёäîðîâíà. – Áóäóò ãîñòè!»
((À. ×åõîâ). 4. «Íî, – ïðîãîâîðèëà îíà òèõî, – ó âñÿêîãî ÷åëîâåêà ñâîÿ
äîðîãà â æèçíè» (Â. Êîðîëåíêî). 5. Ðàñöåëîâàâøèñü ñî ìíîé, îòåö òîò÷àñ
æå ñîîáùèë: «À ïîçàâ÷åðà òåáÿ, Ñèìî÷êà, ïî ðàäèî óïîìÿíóëè» (Ë. Êàñ-
ñèëü).

463. Ïðî÷èòàéòå.  ÷ёì ñîñòîèò «íåáîëüøàÿ ðàçíèöà» ìåæäó âûñêàçûâàíèÿ-


ìè êàæäîãî èç òîëêîâàòåëåé ñíîâ?
ÍÅÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ
Îäèí âîñòî÷íûé âëàñòåëèí óâèäåë ïëîõîé ñîí.
 ñèëüíîì âîëíåíèè îí ïðèçâàë ê ñåáå òîëêîâàòåëÿ îçàáî÷åííî
ñíîâ. Òîò âûñëóøàë åãî îçàáî÷åííî è ñêàçàë: «Ïîâå- áëèçêèå
ëèòåëü, ÿ äîëæåí ñîîáùèòü òåáå ïå÷àëüíóþ âåñòü. Òû íåñ÷àñòíîãî
ïîòåðÿåøü îäíîãî çà äðóãèì âñåõ ñâîèõ áëèçêèõ». ïðåäøåñòâåííèê
Ýòè ñëîâà âûçâàëè ãíåâ âëàñòåëèíà. Îí
âåëåë áðîñèòü íåñ÷àñòíîãî â òþðüìó è
ïðèçâàòü äðóãîãî òîëêîâàòåëÿ, êîòîðûé,
âûñëóøàâ ñîí, ñêàçàë: «ß ñ÷àñòëèâ ñîîá-
ùèòü òåáå ðàäîñòíóþ âåñòü! Òû ïðîæè-
âёøü äîëãóþ æèçíü è ïåðåæèâёøü âñåõ
ñâîèõ ðîäíûõ». Âëàñòåëèí áûë îáðàäî-
âàí è ùåäðî íàãðàäèë ïðåäñêàçàòåëÿ.
Ïðèäâîðíûå î÷åíü óäèâèëèñü. «Âåäü òû
ñêàçàë åìó òî æå ñàìîå, ÷òî è òâîé ïðåä-
øåñòâåííèê, òàê ïî÷åìó æå îí áûë íàêà-
çàí, à òû âîçíàãðàæäёí?» – ñïðàøèâàëè

155
5
îíè. Íà ÷òî ïîñëåäîâàë îòâåò: «Ìû îáà îäèíàêîâî èñòîëêîâàëè ñîí. Íî âñё
çàâèñèò íå îò òîãî, ÷òî ñêàçàòü, à êàê ñêàçàòü». (Âîñòî÷íàÿ ïðèò÷à).
Êàê ñîîòíîñèòñÿ îñíîâíàÿ ìûñëü ïðèò÷è ñ âûñêàçûâàíèåì èç óïð. 460?
Ñîñòàâüòå ïî ñîäåðæàíèþ òåêñòà âîïðîñû è çàäàéòå èõ äðóã äðóãó.
Íàéäèòå â òåêñòå ïðåäëîæåíèÿ ñ ïðÿìîé ðå÷üþ, ïðîêîììåíòèðóéòå ðàññòàíîâ-
êó çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ â íèõ.
Èçìåíèòñÿ ëè ñìûñë ïîñëåäíåãî ïðåäëîæåíèÿ, åñëè ïîìåíÿòü ìåñòàìè ïðÿ-
ìóþ ðå÷ü è ñëîâà àâòîðà?
Ðàññìîòðèòå èëëþñòðàöèþ (ñ. 155). Êàêèì ïðåäëîæåíèåì ñ ïðÿìîé ðå÷üþ èç
òåêñòà ìîæíî åё ïîäïèñàòü?

Ïðÿìàÿ ðå÷ü ââîäèòñÿ â ïðåäëîæåíèå ïðè ïîìîùè ãëàãîëîâ, êîòî-


ðûå ñîäåðæàòñÿ â ñëîâàõ àâòîðà è îáîçíà÷àþò:
1) ïðîöåññ ðå÷è èëè ìûñëè: ãîâîðèòü, ñêàçàòü, ñïðîñèòü, ñîîáùèòü,
çàÿâèòü, ïðîøåïòàòü, äóìàòü, ïðèêàçàòü è ò. ä.: «À âèäàëè èõ, ÷òî
ëè, âîëêîâ-òî?» – ñïðîñèë òðóñèøêà Êîñòÿ (È. Òóðãåíåâ);
2) ÷óâñòâà, ýìîöèè, âíóòðåííåå ñîñòîÿíèå, ñîïóòñòâóþùèå âûñêàçûâà-
íèþ: îáèäåòüñÿ, óäèâèòüñÿ, âñòðåâîæèòüñÿ, îáðàäîâàòüñÿ, óñìåõíóòü-
ñÿ, âçäîõíóòü, âîñêëèêíóòü è ò. ä.: «×òî âû ãîâîðèòå?» – âîñêëèêíóëà
Ìàðüÿ Ãàâðèëîâíà (À. Ïóøêèí);
3) öåëü ðå÷è: ïðåäóïðåäèòü, ïîñîâåòîâàòü, ïîäòâåðäèòü, ïðåäïî-
ëîæèòü è ò. ä.: «Ïîéäёìòå, ÿ ïðîâîæó âàñ äîìîé», – ïðåäëîæèë îí
(×. Àáäóëëàåâ);
4) æåñòû, òåëîäâèæåíèÿ: ïîêà÷àòü ãîëîâîé, ìàõíóòü ðóêîé, òîï-
íóòü íîãîé, îáåðíóòüñÿ, êèâíóòü è ò. ä.: Îòåö âçìàõíóë ðóêàìè: «Âû
ïðèøëè âîâðåìÿ!».

464. Çàäàíèå íà âûáîð. À. Ñïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ ñ ïðÿìîé ðå÷üþ. Ïîä÷åðê-


íèòå â íèõ ãëàãîëû, ââîäÿùèå ïðÿìóþ ðå÷ü. Îïðåäåëèòå èõ çíà÷åíèÿ.
1. «Åñëè äîáðî èìååò ïðè÷èíó – ýòî óæå íå äîáðî», – óòâåðæäàë ðóñ-
ñêèé ïèñàòåëü Ë. Òîëñòîé. 2. Îäíàæäû ôðàíöóçñêèé ôèëîñîô Ð. Äåêàðò
âîñêëèêíóë: «ß ìûñëþ – çíà÷èò ñóùåñòâóþ!». 3. «Áîëòóí ïîäîáåí ìàÿò-
íèêó, – ïîëàãàë Êîçüìà Ïðóòêîâ, – è òîãî è äðóãîãî íàäî îñòàíîâèòü».
4. «Äà ñêàæè æå ìíå, ãäå ÿ òåïåðü?» – ñïðîñèë Òàðàñ (Í. Ãîãîëü).
Á. Ñïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ ñ ïðÿìîé ðå÷üþ, çàêëþ÷àÿ åё â êàâû÷êè. Ïîä÷åðê-
íèòå ãëàãîëû, ââîäÿùèå ïðÿìóþ ðå÷ü. Îïðåäåëèòå èõ çíà÷åíèÿ.
1. Îäíàæäû ôèëîñîô Ñîêðàò âîñêëèêíóë: ß çíàþ òîëüêî òî, ÷òî íè÷åãî
íå çíàþ! 2. Âåðíåéøèé ñïîñîá óçíàòü ÷åëîâåêà, åãî õàðàêòåð, – ñîâåòîâàë
àêàäåìèê Ä. Ëèõà÷ёâ, – ïðèñëóøàòüñÿ ê òîìó, êàê îí ãîâîðèò. 3. Âî âðå-
ìÿ îäíîãî íåïðèÿòíîãî ðàçãîâîðà ôðàíöóçñêèé äèïëîìàò Òàëåéðàí ñêà-
çàë: ßçûê äàí ÷åëîâåêó äëÿ òîãî, ÷òîáû ñêðûâàòü ñâîè ìûñëè. 4. Íàêîíåö
Àíäðåé êèâíóë ãîëîâîé: Äà, ÿ õîäèë ñåãîäíÿ â øêîëó.
Â. Ïî äàííûì ñõåìàì ñîñòàâüòå è çàïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ ñ ïðÿìîé ðå÷üþ.
Ñ ïîìîùüþ óêàçàííûõ â ñêîáêàõ ãëàãîëîâ ââåäèòå ïðÿìóþ ðå÷ü. Îïðåäåëèòå çíà-
÷åíèÿ ýòèõ ãëàãîëîâ.
1. «Ï?» – à (ñïðîñèëà). 2. À (êèâíóë): «Ï!» 3. «Ï», – à (âçäîõíóëà).
4. «Ï», – à (ïîäòâåðäèë). – Ï.»
1
156
465. Ïîäáåðèòå ê ïðÿìîé ðå÷è èç ëåâîé êîëîíêè ïîäõîäÿùèå ïî ñìûñëó ñëîâà
àâòîðà èç ïðàâîé êîëîíêè. Ïîëó÷åííûå ïðåäëîæåíèÿ çàïèøèòå, ðàññòàâëÿÿ íå-
îáõîäèìûå çíàêè ïðåïèíàíèÿ.

Âîò êàêàÿ õîðîøàÿ «ñìîðîäèíêà» Óäèâèëàñü Òàíþøà.


ðàñòёò.
Ýòî ñìîðîäèíîâûå ÷åðåíêè, À îòåö îòâå÷àåò.
áóäåì, Òàíþøà, ñìîðîäèíó ñàæàòü.
Êàê æå èç ýòèõ ïàëî÷åê âûðàñòåò Äîâîëüíà Òàíÿ, ÷òî ñàìà ñìî-
ñìîðîäèíà, êîãäà ó íèõ íåò íè ðîäèíó âûðàñòèëà, à ëþäè, ãëÿ-
êîðåøêîâ, íè âåòî÷åê? äÿ íà äåâî÷êó, ðàäóþòñÿ.
Çàòî íà íèõ ïî÷êè åñòü. Èç íèæ- Îäíàæäû îòåö ïðèâёç ïó÷îê
íèõ ïî÷åê ïîéäóò êîðåøêè, à âîò èç çåëёíûõ ïðóòèêîâ è ñêàçàë.
ýòîé, âåðõíåé, âûðàñòåò ñìîðîäèíî-
âûé êóñò. (Ïî Â. Êîðñàêîâó)

466. Ïðî÷èòàéòå è ïåðåâåäèòå íà ðóññêèé ÿçûê âûñêàçûâàíèÿ óêðàèíñêèõ


ïîýòîâ è ïðîçàèêîâ. Îôîðìèòå èõ â âèäå ïðÿìîé ðå÷è è çàïèøèòå òîëüêî ðóññêèé
âàðèàíò.
1. «Ìîâà – íàøà çáðîÿ» (Ì. Ðûëüñêèé). 2. «Õàé ñëîâî ìîâëåíå іíàêøå –
òà ñóòü â íіì íàøà çîñòàєòüñÿ» (Ï. Òû÷èíà). 3. «Ìîâà – öå êîøòîâíèé
ñêàðá» (Ïåòðî Ïàí÷). 4. «Ðîçöâіòàé æå, ñëîâî, і â ðîäèíі, і ó øêîëі, é íà
çàâîäі, і ó ïîëі...» (Ï. Òû÷èíà). 5. «Ìîâà âäîñêîíàëþє ñåðöå і ðîçóì íàðî-
äó, ðîçâèâàє їõ» (Îëåñü Ãîí÷àð).
Ñîïîñòàâüòå ñïîñîáû îôîðìëåíèÿ ïðÿìîé ðå÷è â ðóññêîì è óêðàèíñêîì ÿçû-
êàõ.
Êàê âû ïîíèìàåòå ñìûñë ïåðâîãî âûñêàçûâàíèÿ?

467. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ðå÷åâîé òåìå.


Á. Работа в парах. Ñîñòàâüòå äèàëîã, âîñïîëüçîâàâøèñü äàííûìè âîïðîñàìè:
1. Ñ êàêèì íîâûì âèäîì ïðåäëîæåíèé îçíàêîìèëèñü íà óðîêå? 2. Èç êàêèõ ÷à-
ñòåé ñîñòîèò êîíñòðóêöèÿ ñ ïðÿìîé ðå÷üþ? Êàê îíè ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé? 3. Ïðè
ïîìîùè ÷åãî ââîäèòñÿ â ïðåäëîæåíèå ïðÿìàÿ ðå÷ü? 4. Êàê îôîðìëÿþòñÿ ïðåäëî-
æåíèÿ ñ ïðÿìîé ðå÷üþ íà ïèñüìå?

468. À. Âûïèøèòå èç òåêñòà óïð. 463 ïðåäëîæåíèÿ ñ ïðÿìîé ðå÷üþ.


Á. Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò ïÿòü âûñêàçûâàíèé èçâåñòíûõ ëþäåé î ñèëå ñëî-
âà. Çàïèøèòå èõ â âèäå ïðåäëîæåíèé ñ ïðÿìîé ðå÷üþ ïî ñõåìàì èç óïð. 461.
Â. Ñîñòàâüòå è çàïèøèòå ÷åòûðå ïðåäëîæåíèÿ ñ ïðÿìîé ðå÷üþ, èñïîëüçóÿ ãëà-
ãîëû êàæäîé èç ÷åòûðёõ ãðóïï, ïðèâåäёííûõ â ïðàâèëå íà ñ. 156.

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîìàòåðèàë «Âèäåîïðèò÷à. Ñèëà


ñëîâà». Ñîñòàâüòå è çàïèøèòå ïîó÷åíèÿ îòöà ñ ïîìîùüþ ïðåäëîæåíèé ñ ïðÿìîé
ðå÷üþ.

157
7
Ïðÿìàÿ ðå÷ü. Òðåíèðîâî÷íûå óïðàæíåíèÿ

Тема речевого общения: «Эмоции1 человека».

469. Ïðî÷èòàéòå àôîðèçì. Êàê âû åãî ïîíèìàåòå?1


Èç äâóõ ññîðÿùèõñÿ âèíîâàò òîò, êòî óìíåå (È. Â. Ãёòå).
Îôîðìèòå è çàïèøèòå äàííîå âûñêàçûâàíèå â âèäå ïðåäëîæåíèÿ ñ ïðÿìîé
ðå÷üþ.
Êàêèå îòðèöàòåëüíûå ýìîöèè èñïûòûâàþò ññîðÿùèåñÿ ëþäè? Íàçîâèòå ïîëî-
æèòåëüíûå ýìîöèè, ïðîòèâîïîëîæíûå íàçâàííûì.
Работа в парах. Ñîñòàâüòå äèàëîã (øåñòü-ñåìü ðåïëèê), â õîäå êîòîðîãî îáñó-
äèòå, ïî÷åìó è êàê ñëåäóåò èçáåãàòü êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé.

Диалог сформировался в устной разговорной речи, в нём важную роль играют


не только ситуация, но и жесты, мимика, интонация собеседников. Современные
учёные считают, что общение, в целом, диалогично, так как речь всегда обращена
к кому-то, текст всегда имеет адресата. Поэтому признаками диалога должно об-
ладать любое речевое произведение: и ответ на уроке, и пересказ, и сочинение,
и сообщение, и выступление. (По Т. Матвеевой).
470. Çàïîìíèòå! Â äèàëîãå ñëîâà êàæäîãî ëèöà ïèøóòñÿ ñ íîâîé ñòðîêè
è ïåðåä íèìè ñòàâèòñÿ òèðå. Åñëè ðåïëèêà ñîïðîâîæäàåòñÿ ñëîâàìè àâòîðà, â íåé
ñòàâÿòñÿ òå æå çíàêè ïðåïèíàíèÿ, ÷òî è ïðè ïðÿìîé ðå÷è, íî áåç êàâû÷åê.
Ïðî÷èòàéòå. Óêàæèòå â ðåïëèêàõ äèàëîãà ïðÿìóþ ðå÷ü è ñëîâà àâòîðà, îáúÿñ-
íèòå ðàññòàíîâêó çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ.
«Òû ðàçâå îäíà çäåñü?» – ñïðîñèë ÿ äåâî÷êó. «Îäíà», – ïðîèçíåñëà îíà
åäâà âíÿòíî. – «Òû ëåñíèêîâà äî÷ü?» – «Ëåñíèêîâà», – ïðîøåïòàëà îíà
(È. Òóðãåíåâ).
Çàïèøèòå äèàëîã, ðàñïîëîæèâ êàæäóþ ðåïëèêó ñ íîâîé ñòðîêè. Êàê ïðè ýòîì
èçìåíèòñÿ ðàññòàíîâêà çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ?
Êàêèå ýìîöèè èñïûòûâàåò äåâî÷êà â ðàçãîâîðå ñ íåçíàêîìöåì? Êàêèå ñëîâà â
äèàëîãå óêàçûâàþò íà ýòî?

471. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Êàêèå ýìîöèè èñïûòûâàþò ñîáå-


ñåäíèêè? Ïðèõîäèëîñü ëè âàì áûòü ñâèäåòåëåì ïîäîáíîé ñè- ãèìíàçèÿ
òóàöèè? ñ÷èòàòü
îòòîãî
…Îò óãëà Áîëüøîãî ïðîñïåêòà äî ãèìíàçèè ÿ íåïðå- îäíîâðåìåííî
ìåííî ïîéäó ñ çàêðûòûìè ãëàçàìè. Âñåãî äâåñòè äåñÿòü
øàãîâ. Ýòî ñóùèå ïóñòÿêè.
Äîéäÿ äî Áîëüøîãî, ÿ çàêðûâàþ ãëàçà è, êàê ñëåïîé, èäó, òû÷àñü â
ëþäåé è çàäåâàÿ ñòåíû è òóìáû. Ïðè ýòîì ìûñëåííî ñ÷èòàþ øàãè... Äâå-
ñòè. Äâåñòè äåñÿòü...
Ïðîèçíåñÿ âñëóõ: «Äâåñòè äåñÿòü», ÿ ñ ñèëîé íàòàëêèâàþñü íà êàêîãî-
òî ÷åëîâåêà. Îòêðûâàþ ãëàçà. Ñòîþ êàê ðàç ó äâåðåé ãèìíàçèè. À ÷åëîâåê,
êîòîðîãî ÿ òîëêíóë, – ýòî íàø ó÷èòåëü è êëàññíûé íàñòàâíèê.
– Àõ, èçâèíèòå, – ãîâîðþ ÿ. – ß âàñ íå çàìåòèë.
– Íàäî çàìå÷àòü, – ñåðäèòî ãîâîðèò ó÷èòåëü. – Äëÿ ýòîãî ó òåáÿ åñòü
ãëàçà.

1
Ýìîöèè – äóøåâíûå ïåðåæèâàíèÿ, ïðîÿâëåíèå ÷óâñòâ: ðàäîñòè, ãíåâà è äð.
1
158
– Îíè áûëè çàêðûòû, – ãîâîðþ ÿ.
– Çà÷åì æå òû ãëàçà çàêðûâàåøü? – ãîâîðèò ó÷èòåëü.
ß ìîë÷ó. Âî-ïåðâûõ, ýòî äîëãî îáúÿñíÿòü, âî-âòîðûõ, îí, ïîæàëóé, íå
ïîéìёò, ïî÷åìó ÿ çàêðûë ãëàçà.
– Íó? – ñïðàøèâàåò ó÷èòåëü.
– Ïðîñòî òàê çàêðûë. Îò âåòðà...
Ó÷èòåëü õìóðî ñìîòðèò íà ìåíÿ è ñåðäèòî ãîâîðèò:
– Íó, ÷òî æ òû ñòîèøü? Èäè...
ß ñòîþ îòòîãî, ÷òî ÿ âåæëèâûé ÷åëîâåê. ß õî÷ó ïðîïóñòèòü åãî âïåðёä.
Ìû îäíîâðåìåííî øàãàåì ê äâåðè è â äâåðÿõ ñíîâà ñòàëêèâàåìñÿ. Åùё
áîëåå ñåðäèòî ó÷èòåëü ñìîòðèò íà ìåíÿ (Ì. Çîùåíêî).
Работа в парах. Ðàçûãðàéòå äàííûé äèàëîã.
Çàïèøèòå ïåðâûå ÷åòûðå ðåïëèêè â âèäå ïðåäëîæåíèé ñ ïðÿìîé ðå÷üþ.

472. Äîïîëíèòå ñëîâà àâòîðà ïðÿìîé ðå÷üþ è çàïèøèòå ïîëó÷åííûå ïðåäëî-


æåíèÿ.
1. ... ñîîáùèë ó÷èòåëü. 2. Ìàìà ñïðîñèëà ... 3. ... ðàññóæäàëà Îêñà-
íà ... 4. ... êðèêíóë Áîãäàí.

473. Ïåðåâåäèòå óêðàèíñêèå ïîãîâîðêè íà ðóññêèé ÿçûê. Îïðåäåëèòå ïðÿìóþ


ðå÷ü è ñëîâà àâòîðà.
1. Êàçàâ îäÿã Ïîøàíóé ìåíå ìіæ ðå÷åé, à ÿ øàíóâàòèìó òåáå ìіæ
ëþäåé. 2. Ñëóõàé, ÿê áåçðóêèé ãîëîãî îáäèðàє êàçàâ ñëіïèé äî ãëóõîãî.
3. Ëåäàð êàæå Çðîáëþ çàâòðà, ïîñïіøàòè íå âàðòî. 4. Íà âåðáі – ãðóøі, íà
îñèöі – êèñëèöі áðåõàëè ñòàðі áàáè òà ãàðíі ìîëîäèöі.
Çàïèøèòå ïåðåâîä, ðàññòàâëÿÿ çíàêè ïðåïèíàíèÿ. Ïîä÷åðêíèòå â àâòîðñêîé
ðå÷è ñëîâà, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ïðÿìàÿ ðå÷ü ââîäèòñÿ â ïðåäëîæåíèå.
 êàêîì âûñêàçûâàíèè ãîâîðèòñÿ î ëåíè – íåëþáâè ê òðóäó?

474. Работа в группах. Ðàññìîòðèòå èëëþñòðàöèè. Ñîñòàâüòå ïî íèì íåñêîëüêî


ïðåäëîæåíèé ñ ïðÿìîé ðå÷üþ, âîñïîëüçîâàâøèñü ñõåìàìè èç óïð. 461.

1 2

159
9
475. Ïðî÷èòàéòå ïðåäëîæåíèÿ ñ ïðÿìîé ðå÷üþ. Çàïèøèòå, èñïðàâèâ îøèáêè
â ðàññòàíîâêå çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ.
1. Ñåãîäíÿ íà óðîêå ðóññêîãî ÿçûêà ÿ ïîëó÷èëà äåñÿòü áàëëîâ! –
«Ïîõâàñòàëàñü Íàòàøà». 2. Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü îáúÿâèë – «Çàâòðà
èäёì íà ýêñêóðñèþ â ìóçåé». 3. «Êàê æå ìíå çàâòðà ïîðàäîâàòü ìàìó?» –
äóìàëà Êàòÿ, – «Âåäü ó íåё äåíü ðîæäåíèÿ.» 4. «Êòî õî÷åò ïðåäñòàâèòü
ñâîþ ïðîåêòíóþ ðàáîòó?»: ñïðîñèë ó÷èòåëü.
476. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ðå÷åâîé òåìå.
Á. Работа в парах. Ñîñòàâüòå äèàëîã, â õîäå êîòîðîãî îáñóäèòå, ÷òî íîâîãî
î ïðåäëîæåíèÿõ ñ ïðÿìîé ðå÷üþ âû óçíàëè.

477. À. Ïðî÷èòàéòå. Çàïèøèòå òåìó, êîòîðàÿ îáúåäèíÿåò äàííûå âûñêàçûâà-


íèÿ. Âûïèøèòå â âèäå ïðåäëîæåíèé ñ ïðÿìîé ðå÷üþ òîëüêî òå, â êîòîðûõ óïîìè-
íàþòñÿ ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè ÷åëîâåêà. Âñòàâüòå ïðîïóùåííûå áóêâû, ðàñêðîé-
òå ñêîáêè.
1. Ðàäîñòü îùóù..åò ëèøü òîò, êòî äîñòàâëÿåò åё äðóãèì (Ê. Áàðò).
2. Çàâèñòü – ÿä äëÿ ñåð(?)öà (Âîëüòåð). 3. Ëþáîâü – ýòî äîðîãà ê ñî(?)íöó
(Ì. ×þðëёíèñ). 4. Ñëîâîì ìîæíî îáèä..òü ((Ä. Àìèíàäî). 5. Ïåðâàÿ îáÿ-
çàííîñòü ÷åëîâåêà – ïð..îäîëåòü ñòðàõ (Ò. Êàðëåéëü). 6. Ìû áûâàåì
(ñ÷,ù)àñòëèâû, êîãäà íàñ óâàæàþò (Á. Ïàñêàëü).
Á. Íàéäèòå â êàêîì-ëèáî ëèòåðàòóðíîì ïðîèçâåäåíèè íà ðóññêîì ÿçûêå è âû-
ïèøèòå íåáîëüøîé äèàëîã (øåñòü-ñåìü ðåïëèê). Ïîäãîòîâüòåñü ðàññêàçàòü, êàêîâà
ðîëü äèàëîãîâ â õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèÿõ.
Â. Âñïîìíèòå è çàïèøèòå øóòî÷íûé äèàëîã (øåñòü-ñåìü ðåïëèê) èç øêîëüíîé
æèçíè, ïîäîáíûé èñòîðèè èç óïð. 471.

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîðîëèê «7 îñíîâíûõ ýìîöèé ÷å-


ëîâåêà. ZIRKA KINO». Ñêîëüêî ýìîöèé âû óãàäàëè? Ñîñòàâüòå íåáîëüøèå äèàëî-
ãè (ïî ÷åòûðå-øåñòü ðåïëèê) íà òåìó î øêîëüíîé æèçíè ê äâóì-òðёì èçîáðàæёí-
íûì ýìîöèÿì.

Âîñïðèÿòèå íà ñëóõ îñîáåííîñòåé ïðåäëîæåíèé


ñ ïðÿìîé ðå÷üþ

Тема речевого общения: «Потребность человека делать добро».

478. Ïðî÷èòàéòå âûñêàçûâàíèå. Êàê âû åãî ïîíèìàåòå?


«Ñïåøèòå äåëàòü äîáðî», – íàïèñàë â ñâîåé êíèãå âðà÷ Ô. Ãààç.
Îáúÿñíèòå ðàññòàíîâêó çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ â ïðåäëîæåíèè.

479. Ó÷òèòå! Ïðåäëîæåíèÿ ñ ïðÿìîé ðå÷üþ ïðîèçíîñÿòñÿ ñ èíòîíàöèåé îáîñîá-


ëåíèÿ èëè èíòîíàöèåé ïðåäóïðåæäåíèÿ. Ïðåäóïðåäèòåëüíàÿ èíòîíàöèÿ ñîñòîèò â
òîì, ÷òî ôðàçà äåëèòñÿ íà äâå ÷àñòè: ïåðâàÿ ÷àñòü ïðîèçíîñèòñÿ ñðàâíèòåëüíî
íèçêèì òîíîì ïî÷òè íà îäíîé íîòå, ïîñëå ÷åãî äåëàåòñÿ äëèííàÿ ïàóçà; ïðîèçíå-
ñåíèå âòîðîé ÷àñòè íà÷èíàåòñÿ òàêæå ñ íèçêîé íîòû.
Ïðîñëóøàéòå òåêñò. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà èíòîíèðîâàíèå ïðåäëîæåíèé
ñ ïðÿìîé ðå÷üþ.

1
160
ÑÏÅØÈÒÅ ÄÅËÀÒÜ ÄÎÁÐÎ
Æèçíü ëþäåé ñòàíîâèòñÿ âñё áîëåå òîðîïëèâîé... Âñå ìèðàæ
áåãóò, áîÿòñÿ êóäà(òî) íå óñïåòü, êóäà(òî) îïîçäàòü, òîðîïèòüñÿ
êîãî(òî) íå çàñòàòü, ÷òî(òî) ïðîïóñòèòü, ÷åãî(òî) íå ñäå- îñóùåñòâèòü
ëàòü... Íåñóòñÿ ìàøèíû ïî âîçäóõó, âîäå è çåìëå. Ìû
ñâåòèëüíèê
âèäèì âñё óñêîðÿþùèéñÿ áåçóäåðæíûé áåã ìåõàíèçìîâ
è ëþäåé...
Ñîçäàёòñÿ «ìèðàæ äåë». Ê äåëàì âåäü ïðèçâàí ÷åëîâåê è íå ìîæåò
áûòü ñïîêîåí áåç íèõ. Íî ìàòåðèàëüíûå äåëà íå óñïîêàèâàþò ÷åëîâåêà,
åñëè íå îí èìè âëàäååò, à îíè èì. Ñòàíîâÿñü ðàáîì ñâîèõ ìàòåðèàëüíûõ
òðóäîâ, ÷åëîâåê ñòîèò íà ïåñêå, è ñîçäàííîå èì ðàçðóøàåòñÿ...
Âñё çàïîëíåíî â æèçíè íàøåé, à äîáðî ñòîèò ó ïîðîãà è ñòó÷èò. Äîáðó
íåãäå ïðèêëîíèòü ãîëîâó. «Î, åñëè áû ìåíÿ õîòü íà ïÿòü ìèíóò ïðè-
ãëàñèëè â ñâîþ ìûñëü, â ñâîè ÷óâñòâà è æåëàíèÿ!» – ïå÷àëüíî âîñêëèöàåò
äîáðî. Íî – íåêîãäà... È òàê êàê äîáðî ýòîãî íå ïîíèìàåò, òî ïðîäîëæàåò
ñòó÷àòüñÿ â ñîâåñòü: «×åëîâåê, ÷åëîâåê, ãäå òâîё äîáðî, ãäå òû ñàì? Òû
ñêðûëñÿ îò ñàìîãî ñåáÿ, ñïðÿòàëñÿ çà êðóòÿùèìèñÿ êîëёñàìè æèçíè...».
Ñêàæó òåáå: òîðîïèñü äåëàòü äîáðî, òîðîïèñü! Âåäü çëî, êàê ñíåæíûé
êîì, óâåëè÷èâàåòñÿ, åñëè åãî íå ðàñòàïëèâàòü ëó÷àìè äîáðà è ìèëîñåð-
äèÿ. Íà÷íè ñïåðâà äóìàòü î òîì, ÷òîáû ñäåëàòü äîáðî, ïîòîì ïîäóìàé, êàê
åãî îñóùåñòâèòü, à çàòåì íà÷íè åãî ñîâåðøàòü. Äîáðî – ýòî ñâåòèëüíèê,
îíî ñîãðåâàåò è îçàðÿåò òâîþ æèçíü è æèçíü ëþäåé âîêðóã òåáÿ. Äîáðî
åñòü ñàìîå âàæíîå äåëî â æèçíè. Ïîñëóøàé ñâîþ ñîâåñòü, ïîëþáè äîáðî.
Äåëàþùèé äîáðî äðóãèì ëþäÿì ïðèîáðåòàåò ïðåêðàñíûé õàðàêòåð – è ýòî
åñòü ëó÷øàÿ åìó íàãðàäà. (Ïî È. Øàõîâñêîìó).
Работа в группах. Ïðîàíàëèçèðóéòå, î ÷ёì ãîâîðèòñÿ â êàæäîì àáçàöå, è ñî-
ñòàâüòå ïëàí òåêñòà.
Ñïèøèòå âòîðîå ïðåäëîæåíèå, ðàñêðûâ ñêîáêè. Îáúÿñíèòå íàïèñàíèå íàðå÷èé
è ìåñòîèìåíèé.
Ïîäáåðèòå ñèíîíèìû ê ñëîâó äîáðî.

480. Çàïèøèòå äàííûå ïðåäëîæåíèÿ ñ ïðÿìîé ðå÷üþ, ðàññòàâëÿÿ çíàêè ïðå-


ïèíàíèÿ è ðàñêðûâàÿ ñêîáêè, â êîòîðûõ çàêëþ÷åíû ñëîâà àâòîðà.
1. (Íåìåöêèé ïîýò Ã. Ãåéíå óòâåðæäàë) Äîáðîòà ëó÷øå êðàñîòû.
2. Äîáðî íå ëåæèò íà äîðîãå, åãî ñëó÷àéíî íå ïîäáåðёøü (ãîâîðèë êèðãèç-
ñêèé ïèñàòåëü ×. Àéòìàòîâ) Äîáðó ÷åëîâåê ó ÷åëîâåêà ó÷èòñÿ. 3. Õóäî
òîìó, êòî äîáðà íå äåëàåò íèêîìó! (ãëàñèò ðóññêàÿ ïîñëîâèöà). 4. Çà âñё
äîáðî ðàñïëàòèìñÿ äîáðîì (ïèñàë ðóññêèé ïîýò Í. Ðóáöîâ) çà âñþ ëþáîâü
ðàñïëàòèìñÿ ëþáîâüþ.
Âûðàçèòåëüíî ïðî÷èòàéòå âûñêàçûâàíèÿ, ïðàâèëüíî èíòîíèðóÿ ïðåäëîæåíèÿ
ñ ïðÿìîé ðå÷üþ.

481. Îáðàòèòå âíèìàíèå! Áëàãîäàðÿ ñâîåé æèâîñòè è âûðàçèòåëüíîñòè ïðÿ-


ìàÿ ðå÷ü èñïîëüçóåòñÿ äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ïåðñîíàæåé â õóäîæåñòâåííûõ ïðîèç-
âåäåíèÿõ.
Ñëåäèòå çà ÷òåíèåì îòðûâêà èç ðàññêàçà À. ×åõîâà «Õàìåëåîí», â êîòîðîì
ïðåäñòàâëåí ðàçãîâîð íàäçèðàòåëÿ1 Î÷óìåëîâà è ïîñòðàäàâøåãî îò óêóñà ñîáàêè

1
Íàäçèðàòåëü – äîëæíîñòíîå ëèöî, çàíèìàþùååñÿ íàäçîðîì, íàáëþäåíèåì çà
êåì-ëèáî, ÷åì-ëèáî.
161
1
«çîëîòûõ äåë ìàñòåðà»1 Õðþêèíà. Ìîæíî ëè äàòü õàðàêòåðèñòèêó ýòèì ïåðñîíà-
æàì ïî èõ ðå÷è?
– Ïî êàêîìó ýòî ñëó÷àþ òóò? – ñïðàøèâàåò Î÷óìåëîâ, âðåçûâàÿñü
â òîëïó. – Ïî÷åìó òóò? Ýòî òû çà÷åì ïàëåö?.. Êòî êðè÷àë?
– Èäó ÿ, âàøå áëàãîðîäèå, íèêîãî íå òðîãàþ... – íà÷èíàåò Õðþêèí,
êàøëÿÿ â êóëàê. – Íàñ÷ёò äðîâ ñ Ìèòðèé Ìèòðè÷åì, – è âäðóã ýòà ïîäëàÿ
íè ñ òîãî íè ñ ñåãî çà ïàëåö... Âû ìåíÿ èçâèíèòå, ÿ ÷åëîâåê, êîòîðûé ðàáî-
òàþùèé... Ðàáîòà ó ìåíÿ ìåëêàÿ. Ïóùàé ìíå çàïëàòÿò, ïîòîìó – ÿ ýòèì
ïàëüöåì, ìîæåò, íåäåëþ íå ïîøåâåëüíó... Ýòîãî, âàøå áëàãîðîäèå, è â
çàêîíå íåò, ÷òîá îò òâàðè òåðïåòü... Åæåëè êàæäûé áóäåò êóñàòüñÿ, òî
ëó÷øå è íå æèòü íà ñâåòå...
– Ãì!.. Õîðîøî... – ãîâîðèò Î÷óìåëîâ ñòðîãî, êàøëÿÿ è øåâåëÿ áðîâÿ-
ìè. – Õîðîøî... ×üÿ ñîáàêà? ß ýòîãî òàê íå îñòàâëþ. ß ïîêàæó âàì, êàê
ñîáàê ðàñïóñêàòü! Ïîðà îáðàòèòü âíèìàíèå íà ïîäîáíûõ ãîñïîä, íå æåëà-
þùèõ ïîä÷èíÿòüñÿ ïîñòàíîâëåíèÿì! Êàê îøòðàôóþò åãî, ìåðçàâöà, òàê
îí óçíàåò ó ìåíÿ, ÷òî çíà÷èò ñîáàêà è ïðî÷èé áðîäÿ÷èé ñêîò!

482. Ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç ñòèõîòâîðåíèÿ. Î ÷ёì â íёì èäёò ðå÷ü?


ßøà äóìàë: Îí óæ ïåñíþ çàòÿíóë:
Âåùè âñå íà ðàçíûé ëàä, «Òû îïÿòü ñèäèøü, ëåíòÿé?
Êàê æèâûå ãîâîðÿò. Âñòàíü, ïîäè-êà ïîãóëÿé!».
Òîëüêî òû îòêðîåøü äâåðü, Ìåæ ñîáîé áîëòàþò çâîíêî
Çàâîð÷èò îíà, êàê çâåðü: Âèëêè, ëîæêà è ñîëîíêà,
«Õîäÿò-áðîäÿò! Âîò áåäà! Øóìíûé, ðàäîñòíûé íàðîä –
Òî òóäà, òî ñþäà!». Ðàçãîâîðîâ ïîëíûé ðîò.
Òîëüêî ñÿäåøü òû íà ñòóë, (Ë. Êâèòêî, ïåðåâîä Å. Òàðàõîâñêîé)

Íàéäèòå â ñòèõîòâîðåíèè ïðåäëîæåíèÿ ñ ïðÿìîé ðå÷üþ. Îáúÿñíèòå ðàññòàíîâ-


êó çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ.
Работа в группах. Âêëþ÷èòå âîîáðàæåíèå. Ñîñòàâüòå è çàïèøèòå ïðåäëîæå-
íèÿ ñ ïðÿìîé ðå÷üþ, êîòîðàÿ ìîæåò ïðèíàäëåæàòü êàêèì-ëèáî îêðóæàþùèì
íàñ ïðåäìåòàì.

483. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ðå÷åâîé òåìå.


Á. 1. ×òî íîâîãî î ïðåäëîæåíèÿõ ñ ïðÿìîé ðå÷üþ âû óçíàëè íà óðîêå? 2. Ãäå
ìîæíî ïðèìåíèòü ïîëó÷åííûå çíàíèÿ? 3. Ïî÷åìó íóæíî ñïåøèòü äåëàòü äîáðî?
4. Êàêèå ïîñòóïêè èìåþòñÿ â âàøåé ëè÷íîé «êîïèëêå äîáðûõ äåë»?

484. À. Ïåðåâåäèòå òåêñò íà ðóññêèé ÿçûê. Ïåðåâîä çàïèøèòå, ðàññòàâëÿÿ


çíàêè ïðåïèíàíèÿ â ïðåäëîæåíèÿõ ñ ïðÿìîé ðå÷üþ.
Çíà÷åííÿ äâîõ-òðüîõ ñëіâ ïðèâіòàííÿ çàëåæèòü íå ñòіëüêè âіä öèõ ñëіâ,
ñêіëüêè âіä іíòîíàöії, ç ÿêîþ ìè їõ âèìîâëÿєìî. Ïîõìóðî áóðêíóòè
ïðèâіòàííÿ – öå îäíàêîâî, ùî ñêàçàòè: Íàáðèä òè ìåíі. Íіêîìó âіä òàêîãî
ïðèâіòàííÿ íå ïîòåïëіøàє íà äóøі. Êîëè æ, âіòàþ÷èñü, ìè óñìіõíåìîñÿ,
áóäåìî ïðèâіòíèìè, òî íіáè ñêàæåìî îäíå îäíîìó: Âè ìåíі ïðèєìíі, ÿ âàñ
ïîâàæàþ, ÿ ðàäèé âàñ áà÷èòè!
Ùîá ïðèâіòíî é ùèðî âіòàòèñÿ ç ëþäüìè, íåîáõіäíî òàê ñàìî é ñòàâè-
òèñÿ äî íèõ. (Ïî Ï. Ãðàáîâñêîìó).

1
Çîëîòûõ äåë ìàñòåð – òî æå, ÷òî è þâåëèð
è .

1
162
Á. Âûïèøèòå èç õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèé íà ðóññêîì ÿçûêå ïðåäëîæå-
íèÿ ñ ïðÿìîé ðå÷üþ, â êîòîðûõ ïðåäñòàâëåíà õàðàêòåðèñòèêà ãåðîåâ.  êà÷åñòâå
îáðàçöà èñïîëüçóéòå óïð. 481.
Â. Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò ïÿòü âûñêàçûâàíèé èçâåñòíûõ ëþäåé î äîáðîòå
è ìèëîñåðäèè. Çàïèøèòå èõ â âèäå ïðåäëîæåíèé ñ ïðÿìîé ðå÷üþ ïî ñõåìàì èç
óïð. 461.

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîìàòåðèàë «Ïðèò÷à î Äîáðå è


Ñ÷àñòüå!». Ïî÷åìó íóæíî äåëàòü äîáðî è äåëèòüñÿ ëþáîâüþ ñ òåìè, êòî â ýòîì
íóæäàåòñÿ? Íàïèøèòå îá ýòîì â ôîðìå äèàëîãà ìåæäó äâóìÿ ñîáåñåäíèêàìè (äâó-
ìÿ äðóçüÿìè èëè ïîäðóãàìè, îòöîì è ñûíîì, ó÷åíèöåé è ó÷èòåëüíèöåé è äð.) èëè
â âèäå ïðåäëîæåíèé ñ ïðÿìîé ðå÷üþ (ñëîâà àâòîðà ïðèíàäëåæàò ðàññêàç÷èêó,
ìóäðåöó è ò. ï.).

×òåíèå âñëóõ è ìîë÷à ïðîñòûõ è ñëîæíûõ


ïðåäëîæåíèé ñ îäíîðîäíûìè ÷ëåíàìè, ïðÿìîé ðå÷üþ,
ðàçëè÷íûìè âèäàìè îáîñîáëåíèé

Тема речевого общения: «Возможности языка».

485. Âûðàçèòåëüíî ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç ñòèõîòâîðåíèÿ.  ÷ёì, ïî ìíåíèþ


àâòîðà, ïðîÿâëÿåòñÿ ñèëà ñëîâà?
Åñòü ñëîâà – ñëîâíî ðàíû, ñëîâà – ñëîâíî ñóä, –
Ñ íèìè â ïëåí (íå)ñäàþò(?)ñÿ è â ïëåí (íå)á..ðóò.
Ñëîâîì ìîæíî óáèòü, ñëîâîì ìîæíî ñïàñòè,
Ñëîâîì ìîæíî ïîëêè çà ñîáîé ïîâ..ñòè.
Ñëîâîì ìîæíî ïðîäàòü è ïðåäàòü è êóïèòü.
Ñëîâî ìîæíî â ðàçÿùèé ñâ..íåö ïåð..ëèòü.
(Â. Øåôíåð)
Ñïèøèòå, ðàñêðûâàÿ ñêîáêè, âñòàâëÿÿ ïðîïóùåííûå áóêâû è ðàññòàâëÿÿ íå-
äîñòàþùèå çíàêè ïðåïèíàíèÿ. Ïîä÷åðêíèòå îäíîðîäíûå ÷ëåíû â ñîîòâåòñòâèè
ñ èõ ñèíòàêñè÷åñêîé ðîëüþ.

486. Ïî òàáëèöå ñèñòåìàòèçèðóéòå çíàíèÿ îá èíòîíèðîâàíèè ðàçëè÷íûõ âè-


äîâ ïðåäëîæåíèé.
Èíòîíàöèÿ â ïðåäëîæåíèÿõ ðàçëè÷íûõ âèäîâ

 êàêèõ Ïðèìåðû Ãäå ñîäåðæèòñÿ


Âèä
ïðåäëîæåíèÿõ ïðåäëîæåíèé ïîäðîáíàÿ
èíòîíàöèè
èñïîëüçóåòñÿ ñ ðàçìåòêîé èíôîðìàöèÿ
Ïåðå÷èñ-  ïðåäëîæåíè-  ïåðâóþ äâàäöàòêó
ö âõîäÿò ñëåäó- óïð. 338
ëåíèÿ ÿõ ñ îäíîðîä- þùèå ÿçûêè  : || êèòàéñêèé || àí- (ñ. 115)
íûìè ÷ëåíàìè ãëèéñêèé, || , ðóññêèé || , óêðàèí-
ñêèé  .
Âûäåëå-  ïðåäëîæåíè- Åãî ð ðå÷ü , ||  ïëàâíàÿ, êðàñèâàÿ
ð óïð. 354
íèÿ ÿõ ñ îáîñîáëå-  | ,  ëüёòñÿ êàê ðó÷åёê  . (ñ. 120)
íèÿìè

163
3
Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû
 êàêèõ Ïðèìåðû Ãäå ñîäåðæèòñÿ
Âèä
ïðåäëîæåíèÿõ ïðåäëîæåíèé ïîäðîáíàÿ
èíòîíàöèè
èñïîëüçóåòñÿ ñ ðàçìåòêîé èíôîðìàöèÿ
Ââîäíîñòè Â ïðåäëîæåíè- ßçûê || , áåçóñëîâíî  , ÿâëÿåò- óïð. 393
ÿõ ñ ââîäíûìè ñÿ ÷àñòüþ êóëüòóðû íàðî- (ñ. 133)
ñëîâàìè äà .
Ïðåäóïðå-  ïðåäëîæåíè- À. ×åõîâ ãîâîðèë  || :  «ßçûê óïð. 476
æäåíèÿ ÿõ ñ ïðÿìîé äîëæåí áûòü ïðîñò, èçÿùåí» . (ñ. 160)
ðå÷üþ «ßçûê äîëæåí áûòü ïðîñò, èçÿ-
ùåí»,  || –  ãîâîðèë À. ×åõîâ  .

Âûðàçèòåëüíî ïî ðàçìåòêå ïðî÷èòàéòå ïðåäëîæåíèÿ-ïðèìåðû èç òàáëèöû.

487. Âûðàçèòåëüíî ïðî÷èòàéòå ïðåäëîæåíèÿ, ïðàâèëüíî èõ èíòîíèðóÿ. Óêà-


æèòå, ñ êàêîé èíòîíàöèåé (ââîäíîñòè, ïåðå÷èñëåíèÿ, âûäåëåíèÿ, ïðåäóïðåæäåíèÿ)
ñëåäóåò ÷èòàòü êàæäîå ïðåäëîæåíèå.
1. Ñîñíû áåðёçû ëèñòâåííèöû ìåëüêàþò ïî ñòîðîíàì (Â. Ïåñêîâ).
2. «Íå ïîçâîëÿé òâîåìó ÿçûêó îïåðåæàòü òâîþ ìûñëü» – ãîâîðèë äðåâíå-
ãðå÷åñêèé ïîýò Õèëîí. 3. Âñå çâёçäû ìåëêèå è êðóïíûå áûëè ÷èñòû
(È. Áóíèí). 4. Ñëåäîâàòåëüíî îõîòíèê çà òðàâàìè äîëæåí çíàòü âñå ïðàâè-
ëà ñáîðà ñóøêè è õðàíåíèÿ òðàâ (À.
( Òóðîâà).
Ñïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ, ðàññòàâëÿÿ íåäîñòàþùèå çàïÿòûå, è, èñïîëüçóÿ òàáëè-
öó èç óïð. 486, ñäåëàéòå èõ ðàçìåòêó.

Интонация несёт очень важную информацию о человеке. Радио Великобритании


провело эксперимент: в эфире выступило девять чтецов, а слушателей попросили
определить их профессию. Безошибочно были распознаны актёр, судья и священник,
так как их голоса имеют профессиональную постановку и характерные интонации.
(Ïî Ñ. Ëüâîâîé).

488. Ïðî÷èòàéòå òåêñò ìîë÷à. Îïðåäåëèòå åãî òåìó è îñíîâíóþ ìûñëü. Ïîä-
áåðèòå çàãîëîâîê.
Îäèí îñòðîóìíûé ïèñàòåëü ãîâîðèë, ÷òî åñòü ïÿòüäåñÿò ñïîñîáîâ ñêà-
çàòü ñëîâî äà è ïÿòüñîò ñïîñîáîâ ñêàçàòü ñëîâî íåò. À äëÿ òîãî ÷òîáû
íàïèñàòü ýòè ñëîâà, åñòü òîëüêî îäèí ñïîñîá. Ìîæíî ëè ñîãëàñèòüñÿ ñ ýòèì
çàìå÷àíèåì? Ïîæàëóé, ìîæíî, íî âñё-òàêè...
Äåéñòâèòåëüíî, ñïîñîáîâ ïðîèçíåñòè ñëîâî, äàæå ìóæåñòâåííûé
ñàìîå êîðîòêîå, åñòü âåëèêîå ìíîæåñòâî. Ïðîèçíåñёí- íåäîóìåíèå
íîå íàìè íåò ìîæåò áûòü ñïîêîéíûì è âçâîëíîâàí- íåóâåðåííîñòü
íûì, ñåðäèòûì, ðàäîñòíûì èëè ïå÷àëüíûì. Âàø îãîð÷åíèå
ãîëîñ ìîæåò ïðè ýòîì çâó÷àòü ìÿãêî èëè òâёðäî. È
âñåãî ýòîãî ïðè çàïèñè, êîíå÷íî, íå ïåðåäàøü.
Íî... Âîò îäíî è òî æå ñëîâî, çàïèñàííîå íåñêîëüêî ðàç: Äà. Äà, Äà?
Äà! Äà... Äà: Äà?! Ïðîèçíåñèòå â óìå ýòè ñëîâà, ìûñëåííî âñëóøàéòåñü â
èõ çâó÷àíèå.
Âàì ÿñíî, ÷òî äà ñ òî÷êîé – ñïîêîéíîå äà, íî ýòî ñïîêîéñòâèå ìîæåò
áûòü ìóæåñòâåííûì, ðåøèòåëüíûì èëè ãîðüêèì. Äà ñ âîïðîñèòåëüíûì
çíàêîì – ýòî äà, âûðàæàþùåå âîïðîñ, ñîìíåíèå, íåäîóìåíèå èëè ïðîñüáó
÷òî-òî ïîçâîëèòü. Äà ñ âîïðîñèòåëüíûì è âîñêëèöàòåëüíûì çíàêàìè –
1
164
ñèëüíîå íåäîóìåíèå (â ýò
òîì ñëó
ëó÷
ֈ
àå ìîæ-
ìî
íî ïåðåâåñòè êàê íåóæåëè?), ñ âîñêëèöà-
òåëüíûì – ñèëüíîå ÷óâñòâî (ìîæåò áûòü
ðàäîñòü èëè ãíåâ). Ñ ìíîãîòî÷èåì – ýòî
íåóâåðåííîñòü, ðàñòåðÿííîñòü, ðàçìûø-
ëåíèå, îãîð÷åíèå, ðàçî÷àðîâàíèå. Çàïÿ-
òàÿ ïîñëå äà êàê áû ñâèäåòåëüñòâóåò:
ñåé÷àñ áóäåò ñêàçàíî î òîì, ÷òî èìåííî
ïîäòâåðæäàåòñÿ ýòèì äà; äâîåòî÷èå –
ñèãíàë òîãî, ÷òî ïîñëåäóåò îáúÿñíåíèå,
ïî÷åìó ñêàçàíî äà.
Çíàêè ïðåïèíàíèÿ ïîìîãàþò áîëåå
ïîëíî è òî÷íî âûðàçèòü ñìûñë ïèñü-
ìåííîé ðå÷è. Îñíîâàòåëü ðóññêîé ãðàì-
ìàòèêè Ìèõàèë Ëîìîíîñîâ ïèñàë:
«Çíàêè ñòàâÿòñÿ ïî ñèëå ðàçóìà». (Ïî
Ã. Ãðàíèê, Ñ. Áîíäàðåíêî).
Ïî÷åìó àâòîðû òåêñòà íå âî âñёì ñîãëàñíû ñ îñòðîóìíûì ïèñàòåëåì?
×òî ïîìîãàþò ïåðåäàòü çíàêè ïðåïèíàíèÿ?
Êàê âû ïîíèìàåòå âûñêàçûâàíèå Ì. Ëîìîíîñîâà?
Ïðî÷èòàéòå âñëóõ Äà. Ïåðåäàéòå â ñâîёì ÷òåíèè òå ÷óâñòâà, î êîòîðûõ ãîâî-
ðèòñÿ â òåêñòå óïðàæíåíèÿ.
Ïðî÷èòàéòå Äà... , ïåðåäàâàÿ ïîî÷åðёäíî ÷óâñòâà íåóâåðåííîñòè, ðàñòåðÿííî-
ñòè, ðàçìûøëåíèÿ, îãîð÷åíèÿ, ðàçî÷àðîâàíèÿ.
Êàêèå çíàêè ñëåäóåò ïîñòàâèòü â êîíöå ïðåäëîæåíèÿ, ÷òîáû ïåðåäàòü ñèëüíîå
íåäîóìåíèå? Ïðîèçíåñèòå âñëóõ äà ñ ýòèìè çíàêàìè.

489. Çàäàíèå íà âûáîð. Âûïèøèòå èç òåêñòà óïð. 488


8 ïðåäëîæåíèå, êîòîðîå ñëå-
äóåò ÷èòàòü ñ èíòîíàöèåé: À) ââîäíîñòè; Á) âûäåëåíèÿ; Â) ïåðå÷èñëåíèÿ; Ã) ïðåäó-
ïðåæäåíèÿ. Ñäåëàéòå åãî ðàçìåòêó è âûðàçèòåëüíî ïðî÷èòàéòå âñëóõ.

490. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî ÿçûêîâîé è ðå÷å-


âîé òåìàì.
Á. Работа в парах. Ñîñòàâüòå âîïðîñû ïî ÿçûêîâîé òåìå è çàäàéòå èõ äðóã
äðóãó.

491. À. Ñïèøèòå ïåðâûõ äâà àáçàöà òåêñòà óïð. 488, ñäåëàéòå èõ ðàçìåòêó è
ïîäãîòîâüòå âûðàçèòåëüíîå ÷òåíèå âñëóõ.
Á. Íàéäèòå â êíèãàõ (ãàçåòàõ, æóðíàëàõ) è âûïèøèòå ÷åòûðå ïðåäëîæåíèÿ ñ
ââîäíûìè ñëîâàìè, îäíîðîäíûìè ÷ëåíàìè, ïðÿìîé ðå÷üþ, îáîñîáëåíèåì. Ñäåëàé-
òå ðàçìåòêó, ïîäãîòîâüòå èõ âûðàçèòåëüíîå ÷òåíèå.
Â. Ñîñòàâüòå è çàïèøèòå ïÿòü-øåñòü ïðåäëîæåíèé òàê, ÷òîáû ïîëó÷èëîñü íå-
áîëüøîå ñî÷èíåíèå íà òåìó «Êàê ïîìîãàþò íàì çíàêè ïðåïèíàíèÿ?». Èñïîëüçóéòå
ââîäíûå ñëîâà, îäíîðîäíûå ÷ëåíû, îáîñîáëåíèÿ, ïðÿìóþ ðå÷ü.

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîìàòåðèàë «Ð. Êèïëèíã. Çàïîâåäü


(Ïèñüìî ê ñûíó)».
Çàäàíèå íà âûáîð. À. Ïîäãîòîâüòå âûðàçèòåëüíîå ÷òåíèå ñòèõîòâîðåíèÿ, ñî-
áëþäàÿ âñå âèäû èíòîíàöèè.
Á. Íàéäèòå â ñòèõîòâîðåíèè ïðåäëîæåíèÿ ñ îäíîðîäíûìè ÷ëåíàìè, îáîñîáëå-
íèåì, ââîäíûì ñëîâîì, ïðÿìîé ðå÷üþ è çàïèøèòå èõ.

165
5
Ïèñüìåííîå ñî÷èíåíèå-ðàññóæäåíèå íà òåìû,
ñâÿçàííûå ñ æèçíåííûì îïûòîì

Тема речевого общения: «Жизненный опыт».

492. Ïðî÷èòàéòå âûñêàçûâàíèå. Ñîãëàñíû ëè âû ñ àâòîðîì?


Äëÿ òîãî ÷òîáû ñîâåðøåíñòâîâàòü, ðàçâèâàòü óì, íàäî áîëüøå ðàññóæ-
äàòü, ÷åì çàó÷èâàòü (Ð. Äåêàðò).
Ñïèøèòå ïðåäëîæåíèå.

493. Ïðîñëóøàéòå òåêñò. ×òî òàêîå æèçíåííûé îïûò?


Æèçíåííûé îïûò (óêð. æèòòєâèé äîñâіä) – ýòî òî, ÷òî ôîðìèðóåòñÿ â
ïðîöåññå æèçíè. Îí ïîäîáåí àñôàëüòó, êîòîðûì ìû óêëàäûâàåì ñâîé ïóòü
ê öåëè. Ìû äåëàåì îøèáêè, ó÷èìñÿ íà íèõ è ïîëó÷àåì îïûò. Åùё ìû
ó÷èìñÿ ó äðóãèõ ëþäåé è òàêæå ïðèîáðåòàåì îïûò. Æèçíü äàёò íàì óðî-
êè, è åñëè ìû õîðîøî óñâàèâàåì èõ, òî çàðàáàòûâàåì îïûò è ñòàíîâèìñÿ
ìóäðåå. Èçâåñòíûé ó÷ёíûé Àëüáåðò Ýéíøòåéí óòâåðæäàë, ÷òî îïûò ÿâëÿ-
åòñÿ åäèíñòâåííûì èñòî÷íèêîì çíàíèé.
Îïûò íåâåðîÿòíî âàæåí â æèçíè êàæäîãî ÷åëîâåêà. Îí ïîìîãàåò ïðà-
âèëüíî îöåíèòü ëþáóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ è îïðåäåëèòü, êàê ñëåäóåò
âåñòè ñåáÿ èëè ÷òî íåîáõîäèìî ñêàçàòü.
Ñëåäîâàòåëüíî, æèçíåííûé îïûò – ýòî òî, ÷òî ìû çíàåì, óìååì è
ìîæåì ïðèìåíèòü, ÷òîáû ðåøàòü ðàçëè÷íûå æèçíåííûå ïðîáëåìû. (Èç
êíèãè «Ðàçâèòèå ëè÷íîñòè»).
Ñ ïîìîùüþ âîïðîñîâ óòî÷íèòå ó ó÷èòåëÿ òî, ÷òî âàì â òåêñòå íåïîíÿòíî.

494. Çàäàíèå íà âûáîð. À. Ïðèâåäèòå ïðèìåð æèçíåííîé ñèòóàöèè, êîãäà âû


ñîâåðøèëè îøèáêó è ïðèîáðåëè îïûò òîãî, êàê íå ñëåäóåò ïîñòóïàòü.
Á. Ïðèâåäèòå ïðèìåð æèçíåííîé ñèòóàöèè, êîãäà âû íàó÷èëèñü ÷åìó-íèáóäü
íà ÷óæîé îøèáêå.
Â. Ïðèâåäèòå ïðèìåðû, êîãäà âàø æèçíåííûé îïûò îáîãàùàëñÿ íà ïðèìåðàõ
ïîñòóïêîâ ãåðîåâ ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèé.

С помощью приобретённого опыта человечество выработало много неписан-


ных законов – «жизненных правил». Основными из них являются следующие:
 относитесь к людям так, как вы хотели бы, чтобы они относились к вам;
 умейте ценить достоинства и снисходительно относиться к недостаткам других;
 не стесняйтесь проявлять сочувствие, сопереживание по отношению к окру-
жающим;
 научитесь признаваться в своей неправоте и прощать обиды;
 любите окружающих вас людей: родных, близких, друзей – и дорожите ими.

495. Çàäàíèå íà âûáîð. Ñïèøèòå âûñêàçûâàíèå. Ïîÿñíèòå åãî ñìûñë. Äëÿ


óáåäèòåëüíîñòè ïðèâåäèòå ïðèìåð èç ñâîåãî æèçíåííîãî îïûòà.
À. ×åëîâåê íå ìîæåò ëèøèòüñÿ îïûòà. Îí äîëæåí åãî èñïîëüçîâàòü.
Îïûò ïîçâîëÿåò äîñòè÷ü áîëüøåãî ñ ìåíüøèìè çàòðàòàìè ýíåðãèè è âðå-
ìåíè (Á. Áàðóõ).
Á. Îïûò ïîäñêàçûâàåò âàì, ÷òî äåëàòü, óâåðåííîñòü ïîçâîëÿåò âàì ñäå-
ëàòü ýòî (Ñ. Ñìèò).
496. Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Äîêàæèòå, ÷òî ýòî ðàññóæäåíèå. Óêàæèòå åãî ÷àñòè.
1
166
ÏÎÆÀÐÛ Â ËÅÑÓ
Ëåñíûå ïîæàðû âîçíèêàþò îò íåáðåæíîãî îáðàùåíèÿ
ñ îãíёì. íåáðåæíîãî
Áðîñÿò ãîðÿùóþ ñïè÷êó, îñòàâÿò òëåþùèå óãëè êîñòðà. çàæёã
Íàáåæàë âåòåðîê, ðàçäóë ïëàìÿ. Ñèíèé îãîíёê ëèçíóë äåðåâüÿ
ñóõóþ âåòêó, çàæёã è áåæèò ïî âûñîõøåé òðàâå, ïðîøëî- áîãàòñòâî
ãîäíèì ëèñòüÿì. Çàíÿëèñü îãíёì áëèæàéøèå êóñòû è
äåðåâüÿ.
Ñêîëüêî äåðåâüåâ óíè÷òîæèò ïîæàð! Ñêîëüêî ïîãèáíåò ëåñíûõ æèòå-
ëåé! À êàêîå æóòêîå, òîñêëèâîå çðåëèùå – âûãîðåâøèå ó÷àñòêè! Ìíîãî
ëåò ïðîéäёò, ïîêà ñíîâà âûðàñòåò æèâîé ëåñ.
Ëåñ – íàøå áîãàòñòâî! Íóæíî áåðå÷ü åãî îò îãíÿ: íå áðîñàòü ãîðÿùèå
ñïè÷êè, íå ðàçæèãàòü êîñòðû. (Ïî Ë. Ñòðàõîâîé).
Îïðåäåëèòå òåìó è îñíîâíóþ ìûñëü òåêñòà.
Êàêîé ñòèëü ðå÷è ïðåäñòàâëåí â òåêñòå?

497. Ó÷òèòå! Âûñêàçûâàíèå íà îñíîâå æèçíåííîãî îïûòà, êàê ïðàâèëî, ñîñòàâ-


ëÿåòñÿ â âèäå ðàññóæäåíèÿ.
Îçíàêîìüòåñü ñ ïàìÿòêîé. Óòî÷íèòå ó ó÷èòåëÿ ýòàïû ðàáîòû, âûïîëíåíèå êî-
òîðûõ ìîæåò âûçâàòü ó âàñ òðóäíîñòè.

ÏÀÌßÒÊÀ
«Êàê ñîñòàâëÿòü ðàññóæäåíèå íà îñíîâå æèçíåííîãî îïûòà»
1. Îïðåäåëèòå ïðîáëåìó, ñ êîòîðîé âû ñòàëêèâàëèñü â æèçíè è õîòè-
òå ïðîàíàëèçèðîâàòü.
2. Îïèðàÿñü íà ñâîé îïûò, ñîñòàâüòå òåçèñ î òîì, êàê íóæíî âåñòè
ñåáÿ â òîé èëè èíîé ñèòóàöèè èëè êàê ñëåäóåò ðåøèòü ïðîáëåìó.
3. Ïîäåëèòåñü ïðèîáðåòёííûì îïûòîì: àðãóìåíòèðîâàííî îáúÿñíèòå,
ïî÷åìó èìåííî òàêîå ïîâåäåíèå èëè ðåøåíèå ìîæåò äàòü ïîëîæèòåëüíûå
ðåçóëüòàòû. Ïðèâåäèòå ïðèìåðû, ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîêîììåíòèðóéòå èõ.
4. Ñäåëàéòå âûâîä.
5. Çàïèøèòå òåêñò ðàññóæäåíèÿ íà ÷åðíîâèêå.
6. Ïðîâåðüòå ñîçäàííîå âûñêàçûâàíèå. Íå çàáóäüòå î ÿçûêîâîì
îôîðìëåíèè.
7. Çàïèøèòå òâîð÷åñêóþ ðàáîòó â ÷èñòîâèê.

498. Ó÷òèòå! ×àñòè ðàññóæäåíèÿ ìîãóò ñâÿçûâàòüñÿ ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíûõ


ñëîâ è ÿçûêîâûõ îáîðîòîâ.
Ïðî÷èòàéòå. Óêàæèòå ðÿä ñëîâ è âûðàæåíèé, èñïîëüçóåìûõ: 1) äëÿ ñâÿçè òå-
çèñà è àðãóìåíòîâ; 2) ïðè ïåðå÷èñëåíèè àðãóìåíòîâ; 3) äëÿ îôîðìëåíèÿ âûâîäà.
1. Äîêàæåì ýòî, íå ñëó÷àéíî, âñå ìû çíàåì, õîðîøî èçâåñòíî, âåäü,
â ýòîì óáåæäàåò íàñ.
2. Èòàê, âîò ïî÷åìó, âîò ïîýòîìó, òàêèì îáðàçîì, çíà÷èò, ñëåäîâàòåëü-
íî, ÿ ïîíÿë/ïîíÿëà (óáåäèëñÿ/óáåäèëàñü), ÷òî.
3. Ýòî ìîæíî îáúÿñíèòü, âî-ïåðâûõ, âî-âòîðûõ, â-òðåòüèõ, íàïðèìåð,
ïðèìåðîì ìîæåò ñëóæèòü, ê ïðèìåðó, îäíà èç ïðè÷èí, êðîìå òîãî.
Çàïèøèòå ðÿäû ñëîâ â ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, óêàçàííîé â çàäàíèè.

499. Çàäàíèå íà âûáîð. Ïðî÷èòàéòå íà÷àëî ðàññóæäåíèÿ. Íàéäèòå â íёì òå-


çèñ.

167
7
À. Ìàìà – ñàìîå ñâÿùåííîå ñëîâî! ×åëîâåê ðîæäàåòñÿ è óìèðàåò ñ ýòèì
ñëîâîì. Õëåáîðîá áëàãîäàðíî ïðîèçíîñèò: «Ñïàñèáî, êîðìèëèöà-ìàòü».
Ñîëäàò, ñìåðòåëüíî ðàíåííûé, øåï÷åò: «Çà Ðîäèíó-ìàòü!». Âñå ñàìûå äîðî-
ãèå ñâÿòûíè íàçâàíû è îçàðåíû èìåíåì ìàòåðè. (Ïî Â. Êîðîòàåâó).
Á. Æèâîòíûå – íàøè äðóçüÿ. ×åëîâåê è æèâîòíîå – äåòè îäíîé ìàòå-
ðè – ïðèðîäû. Êîãäà æèâîòíûå ÷óâñòâóþò çàáîòó, ëàñêó, îíè òåì æå îòâå-
÷àþò õîçÿèíó. (Èç «Êàëåíäàðÿ øêîëüíèêà»).
Â. Ðîäèíà âñåãäà ïðåêðàñíà! Ïîòîìó ÷òî îíà îäíà ó ÷åëîâåêà. Ïîòîìó
÷òî îí ÷àñòü åё. Îíà âñåãäà ñ íàìè: â îñåííåì ïëàìåíè ëåñîâ è â ñíåæíîì
ðàçäîëüå, â ïåðâûõ âåñåííèõ öâåòàõ è â çîëîòîì ðàçëèâå õëåáíûõ ïîëåé.
(Ïî Â. Äâîðÿíñêîâó).

Çàäàíèå äëÿ âñåõ. Ñôîðìóëèðóéòå è çàïèøèòå òåçèñ ïî òåìå «Äëÿ ÷åãî íóæíî
ó÷èòüñÿ?».
500. Çàäàíèå íà âûáîð. À. Èñïîëüçóÿ ïàìÿòêó èç óïð. 497 è äàííóþ íèæå
ñïðàâêó, ñîñòàâüòå è çàïèøèòå íà ÷åðíîâèêå ðàññóæäåíèå ïî ñàìîñòîÿòåëüíî âû-
áðàííîé ïðîáëåìå ñ îïîðîé íà ñâîé æèçíåííûé îïûò.
Á. Èñïîëüçóÿ ïàìÿòêó èç óïð. 497 è äàííóþ íèæå ñïðàâêó, äîïîëíèòå ðàññóæ-
äåíèå, ñ êîòîðûì âû ðàáîòàëè (óïð. 499): ïðèâåäèòå àðãóìåíòû è ñôîðìóëèðóéòå
âûâîä ñ îïîðîé íà ñâîé æèçíåííûé îïûò. Çàïèøèòå ðàáîòó íà ÷åðíîâèêå.
Ñ ï ð à â ê à. 1. Òåçèñ. ß ñ÷èòàþ, ÷òî...
2. Àðãóìåíòû ñ ïðèìåðàìè. Âåäü... Íåäàâíî ñî ìíîé ïðîèçîøёë òàêîé ñëó÷àé (ÿ
ñòàë ñâèäåòåëåì òàêîé èñòîðèè). ...Ïîñëå ýòîãî ÿ óñâîèë åùё îäèí æèçíåííûé óðîê.
...Íåäàðîì ãîâîðÿò, ÷òî íóæíî ó÷èòüñÿ íà ... îøèáêàõ.
3. Âûâîä. Ñëåäîâàòåëüíî (ïîýòîìó)...
501. Ïðîñëóøàéòå íåñêîëüêî ðàññóæäåíèé, ñîñòàâëåííûõ îäíîêëàññíèêàìè, è
îáñóäèòå èõ.

502. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî òåìå.


Á. 1. ×òî âû óçíàëè î æèçíåííîì îïûòå? Êàê îí ïðèîáðåòàåòñÿ ÷åëîâåêîì?
2. Êàê èñïîëüçîâàòü ïðèìåðû èç ñîáñòâåííîãî æèçíåííîãî îïûòà â ðàññóæäåíèè?
Äëÿ ÷åãî ýòî íóæíî? 3. Êàêîé îïûò âû ïðèîáðåëè íà ýòîì óðîêå?
503. Çàïèøèòå â ÷èñòîâèê ñîñòàâëåííîå â êëàññå ðàññóæäåíèå (óïð. 500).

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå ìóëüòôèëüì «×åëîâåê è Çåìëÿ». Ïî


åãî ñîäåðæàíèþ ñîñòàâüòå è çàïèøèòå íåáîëüøîå ðàññóæäåíèå íà òåìó «Çåìëÿ –
íàø äîì».

Ñîñòàâëåíèå äèàëîãîâ

Тема речевого общения: «Человек. Общение».

504. Ïðî÷èòàéòå. Âûïèøèòå ïîñëîâèöû è ïîãîâîðêè, êîòîðûå óìåñòíî èñ-


ïîëüçîâàòü â îòâåòå íà âîïðîñ: êàê âåñòè áåñåäó?
1. Â óìíîé áåñåäå óìà íàáåðёøüñÿ. 2. Ïåòü õîðîøî âìåñòå, à ãîâîðèòü –
ïîðîçíü. 3. Óìååøü ãîâîðèòü, íàó÷èñü è ñëóøàòü. 4. Êîãäà ÿ åì, ÿ ãëóõ è
íåì. 5. Íåäîáðîå ñëîâî áîëüíåå îãíÿ ææёò. 6. Ãîâîðè ìàëî, ñëóøàé ìíîãî,
1
168
à äóìàé åùё áîëüøå. 7. Ëó÷øå íåäîñêàçàòü, ÷åì ïåðåãîâîðèòü. 8. Ëó÷øå
ìîë÷àòü, ÷åì âðàòü. 9. Óìåé âîâðåìÿ ñêàçàòü è âîâðåìÿ çàìîë÷àòü.
Работа в парах. Ñîñòàâüòå äèàëîã (øåñòü-ñåìü ðåïëèê) ïî îäíîé èç ïîñëîâèö
(íà âûáîð), èñïîëüçóÿ ïðèìåðû èç âàøåãî æèçíåííîãî îïûòà.

505. Ïî äàííîìó ïëàíó îöåíèòå äèàëîãè, ñîñòàâëåííûå îäíîêëàññíèêàìè.


Ïëàí îöåíèâàíèÿ ñîñòàâëåííîãî äèàëîãà
1. Ñîäåðæàòåëüíîñòü äèàëîãà, âëàäåíèå ñîáåñåäíèêàìè ñâåäåíèÿìè ïî
îáñóæäàåìîé òåìå èëè ïðîáëåìå.
2. Ïðàâèëüíîå óïîòðåáëåíèå ñëîâ è âûðàæåíèé, âûáîð èíòîíàöèè.
3. Äðóæåëþáíîå ïîâåäåíèå ñîáåñåäíèêîâ, óìåñòíîå èñïîëüçîâàíèå
ìèìèêè, æåñòîâ.
4. Ñîáëþäåíèå ðå÷åâîãî ýòèêåòà.

Работа в группах. Êàêèìè ïóíêòàìè âû ìîæåòå äîïîëíèòü äàííûé ïëàí?

506. Ïðî÷èòàéòå òåêñò â ëèöàõ. Ñîãëàñíû ëè âû ñ âîðîíîì?


Ïёñòðàÿ ñîðîêà ïðûãàëà ïî âåòêàì äåðåâà è áåç óìîëêó áîëòàëà, à
âîðîí ñèäåë ìîë÷à.
– ×òî òû ìîë÷èøü, êóìàíёê, èëè òû íå âåðèøü òîìó, ÷òî ÿ òåáå ðàñ-
ñêàçûâàþ? – ñïðîñèëà, íàêîíåö, ñîðîêà.
– Ïëîõî âåðþ, êóìóøêà, – îòâå÷àë âîðîí.– Êòî òàê ìíîãî áîëòàåò, êàê
òû, òîò, íàâåðíî, ìíîãî âðёò! (Ê. Óøèíñêèé).
Êàê âû îòíîñèòåñü ê áîëòëèâûì ëþäÿì? Ìîæåò ëè áîëòóí áûòü ïðèÿòíûì ñî-
áåñåäíèêîì? Àðãóìåíòèðóéòå ñâîé îòâåò.
 êàêîé ïîãîâîðêå èç äàííûõ íèæå çàêëþ÷åíà îñíîâíàÿ ìûñëü äèàëîãà âîðîíà
è ñîðîêè? À â êàêîé – äàёòñÿ ñîâåò?
1. ßçûê ãîëîâó êîðìèò. 2. Áåç ÿçûêà è êîëîêîë íåì. 3. Áîëòëèâîìó
âåðû íåò. 4. ßçûê ìîé – âðàã ìîé. 5. Äåðæè ÿçûê íà çàìêå.
Работа в парах. Èñïîëüçóÿ ïðèìåðû èç ñâîåãî æèçíåííîãî îïûòà, ñîñòàâüòå
äèàëîã (øåñòü-ñåìü ðåïëèê) ïî ïîãîâîðêå, â êîòîðîé çàêëþ÷åíà îñíîâíàÿ ìûñëü
òåêñòà.
Ïî ïëàíó (óïð. 505) îöåíèòå äèàëîãè, ñîñòàâëåííûå îäíîêëàññíèêàìè.

507. Ïðî÷èòàéòå ðàññêàç. Îïðåäåëèòå åãî òåìó è îñíîâíóþ ìûñëü.


ÑÅÌÜ ÄÎ×ÅÐÅÉ
Áûëî ó ìàòåðè ñåìü äî÷åê. Îäíàæäû ïîåõàëà ìàòü ê ñåìü
ñûíó, êîòîðûé æèë äàëåêî. Âåðíóëàñü äîìîé òîëüêî ÷åðåç
ïòåí÷èê
íåäåëþ. Êîãäà ìàòü âîøëà â õàòó, òî ñêàçàëà:
ïòè÷êà
– Íó, ðàññêàçûâàéòå, êàê âàì æèëîñü áåç ìåíÿ.
– ß ñêó÷àëà ïî òåáå, êàê áàáî÷êà ïî ñîëíå÷íîìó ëóãó, – òðåòüÿ
ñêàçàëà ïåðâàÿ äî÷ü.
– ß æäàëà òåáÿ, êàê ñóõàÿ çåìëÿ æäёò êàïëþ âîäû, – ïðîãîâîðèëà âòî-
ðàÿ äî÷ü.
– ß ïëàêàëà ïî òåáå, êàê ìàëåíüêèé ïòåí÷èê ïëà÷åò ïî ïòè÷êå, – ñêà-
çàëà òðåòüÿ.
– Ìíå òÿæåëî áûëî áåç òåáÿ, êàê ï÷åëå áåç öâåòêà, – ùåáåòàëà ÷åòâёð-
òàÿ.
169
9
– Òû ñíèëàñü ìíå, êàê ðîçå ñíèòñÿ êàïëÿ ðîñû, – ìîëâèëà ïÿòàÿ.
– ß âûñìàòðèâàëà òåáÿ, êàê âèøíёâûé ñàä âûñìàòðèâàåò ñîëîâüÿ, –
ñêàçàëà øåñòàÿ.
À ñåäüìàÿ äî÷êà íè÷åãî íå ñêàçàëà. Îíà ñíÿëà ñ ìàìû áîòèíêè è ïðè-
íåñëà åé âîäû â òàçó – ïîìûòü íîãè. (Ïî Â. Ñóõîìëèíñêîìó).
Êàêàÿ èç äî÷åðåé ïîêàçàëà, ÷òî ïî-íàñòîÿùåìó ëþáèò ñâîþ ìàòü? Àðãóìåíòè-
ðóéòå ñâîé îòâåò.
Íàéäèòå â òåêñòå ïîáóäèòåëüíóþ ðåïëèêó. ×òî îíà îáîçíà÷àåò (ñîâåò, ïðèêàç
èëè äð.)?

508. Работа в группах. Ïðèìèòå ó÷àñòèå â äèñêóññèè. Îáúåäèíèòåñü â ãðóï-


ïû, ïðèíÿâ îäíó èç òî÷åê çðåíèÿ ïî ñîäåðæàíèþ òåêñòà èç óïð. 507.
1 ãðóïïà. Âàæíî ñâîèì áëèçêèì ëþäÿì ïî÷àùå ãîâîðèòü äîáðûå è ëàñêîâûå
ñëîâà, êàê ýòî äåëàëè äî÷åðè èç ðàññêàçà «Ñåìü äî÷åðåé». Âåäü íåäàðîì íàðîäíàÿ
ìóäðîñòü ãëàñèò: «Äîáðîå ñëîâî è êîøêå ïðèÿòíî».
2 ãðóïïà. Âàæíî ïðîÿâëÿòü ñâîþ ëþáîâü ê áëèçêîìó ÷åëîâåêó êîíêðåòíûìè
ïîñòóïêàìè, êàê ýòî ñäåëàëà ñåäüìàÿ äî÷ü èç ðàññêàçà «Ñåìü äî÷åðåé».
3 ãðóïïà. Ñëîæíî çàíÿòü îäíîçíà÷íóþ ïîçèöèþ.
Ó÷àùèåñÿ ïåðâûõ äâóõ ãðóïï äîëæíû ïîäãîòîâèòü äîâîäû è ïðèìåðû, ïîä-
òâåðæäàþùèå âûáðàííóþ òî÷êó çðåíèÿ, è äåëåãèðîâàòü îò ãðóïïû ó÷àñòíèêà
äèñêóññèè. Êàæäûé èç ó÷àùèõñÿ òðåòüåé ãðóïïû ïîñëå äèñêóññèè ìîæåò ïðèñî-
åäèíèòüñÿ ê òîé êîìàíäå, ïðåäñòàâèòåëü êîòîðîé, ïî åãî ìíåíèþ, áûë áîëåå
óáåäèòåëåí âî âðåìÿ ñïîðà. Ïîáåæäàåò òà êîìàíäà, ê êîòîðîé ïðèìêíёò áîëüøåå
êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ òðåòüåé ãðóïïû.

509. Работа в парах. Ðàññìîòðèòå èëëþñòðàöèè. Íà êàæäóþ ïðîñüáó âåæëè-


âî: 1) îòâåòüòå ñîãëàñèåì; 2) îòâåòüòå îòêàçîì; 3) äàéòå íåîïðåäåëёííûé îòâåò.
Êàêèå ýòèêåòíûå ôîðìóëû âû áóäåòå èñïîëüçîâàòü?

– Èãîðü, äàé ìíå, ïîæàëóé- – Ïîéäёì ñåãîäíÿ íà øêîëü-


ñòà, ýòîò äèñê! ß çàâòðà îáÿçà- íûé êîíöåðò!
òåëüíî òåáå åãî âåðíó.

510. Ïðî÷èòàéòå äèàëîã. Íà ÷ёì îñíîâàí êîìèçì ñèòóàöèè?


Íà óðîêå áèîëîãèè øóìíî.
– Òèøå! – ãîâîðèò ó÷èòåëü. – ×òîáû ñëûøíî áûëî, êàê ìóõà ïðîëåòèò.
Âñå ñðàçó çàìîë÷àëè. ×åðåç ìèíóòó Áîãäàí, ïîòåðÿâ òåðïåíèå, øёïî-
òîì ñïðàøèâàåò:
– À êîãäà æå Âû ìóõó âûïóñòèòå? (Èç æóðíàëà).
Êàê âû ïîíèìàåòå âûäåëåííîå êóðñèâîì âûðàæåíèå?

1
170
Этикетное слово «Алло!» – непременный атрибут телефонного разговора –
вошло в язык вместе с телефоном. Многие считают, что оно происходит от ан-
глийского hello – «привет» и иногда употребляется в виде «хэлло». Но история
«телефонного» слова связана с французским allo, которое появилось в 70-е годы
XIX века от междометия allonss – «ну», которое восходит к французскому глаголу
allerr – «идти». Получается, что приветственное «алло» буквально обозначает
«идём», «пошли». (Из «Энциклопедии школьника»).

511. Ïðî÷èòàéòå òåëåôîííûé ðàçãîâîð. Êòî èç ñîáåñåäíèêîâ íå ñîâñåì ó÷òèâî


âåäёò ñåáÿ âî âðåìÿ áåñåäû? Ïî÷åìó âû òàê ñ÷èòàåòå?
– Àëëî! Ñëóøàþ!
– Êóäà ÿ ïîïàë?
– À êóäà òû çâîíèøü?
– Ìíå íóæåí Èãîðü.
– À êòî ýòî ãîâîðèò?
– À òû ñåñòðà Èãîðÿ?
– Äà, ñåñòðà.
– Ìíå íóæåí Èãîðü.
– Êòî åãî ñïðàøèâàåò? Çà÷åì îí òåáå íóæåí?
– Ïî äåëó.
– Ïî êàêîìó äåëó?
– À êîãäà Èãîðü áóäåò?
– Íå çíàþ.
Работа в парах. Îòðåäàêòèðóéòå òåëåôîííûé ðàçãîâîð â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðà-
âèëàìè ýòèêåòà è ðàçûãðàéòå åãî ïåðåä êëàññîì.

512. À. Ñîñòàâüòå ñïèñîê êëþ÷åâûõ ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé ïî òåìå.


Á. Работа в парах. Ïðåäñòàâüòå ñåáå, ÷òî âàì ïîçâîíèë îäíîêëàññíèê, êîòî-
ðûé èç-çà áîëåçíè îòñóòñòâîâàë â øêîëå. Îí èíòåðåñóåòñÿ òåì, ÷òî èçó÷àëîñü ñå-
ãîäíÿ íà óðîêå ðóññêîãî ÿçûêà. Ðàñïðåäåëèòå ðîëè è ñîñòàâüòå äèàëîã – òåëåôîí-
íûé ðàçãîâîð. Íå çàáóäüòå îá ýòèêåòíûõ ôîðìóëàõ îáùåíèÿ.

513. À. Çàïèøèòå äèàëîã, ñîñòàâëåííûé ïðè âûïîëíåíèè óïð. 512 (Á).


Á. Ñîñòàâüòå è çàïèøèòå äèàëîã (øåñòü-ñåìü ðåïëèê), â õîäå êîòîðîãî îáñó-
äèòå äàííîå âûñêàçûâàíèå. Èñïîëüçóéòå âûðàæåíèÿ èç ñïðàâêè.
Ñëîâî äîáðîå – êóñî÷åê ñ÷àñòüÿ, ñëîâî ëàñêîâîå – êàê óëûáêà ((À. Áîãäà-
íîâè÷).
Ñ ï ð à â ê à. Ïî-òâîåìó, ìîæíî… ; à êàê òû ñ÷èòàåøü?; ðàçâå ýòî âîçìîæíî?;
íåóæåëè?; ÿ è íå äóìàë, ÷òî… ; òðóäíî ñêàçàòü; ïîÿñíè ïîäðîáíåå; òû ñîãëàñåí?;
òû óâåðåí, ÷òî… ; ìîæåò áûòü, òû è ïðàâ.
Â. Ñîñòàâüòå è çàïèøèòå äèàëîã (øåñòü-ñåìü ðåïëèê) íà òåìó «Âîçìîæíà ëè
íàñòîÿùàÿ äðóæáà â ñîâðåìåííîì ìèðå?».

Íàéäèòå â ñåòè Èíòåðíåò è ïðîñìîòðèòå âèäåîñêðàéáèíã «Òðè ïðàâèëà îáùå-


íèÿ, èëè Ïî÷åìó òåáÿ íå ïîíèìàþò». Çàïèøèòå äèàëîã ïñèõîëîãà ñ åãî êëèåíòîì
î òîì, êàê íàó÷èòüñÿ îáùàòüñÿ ñ ëþäüìè áåç ïðîáëåì.

171
1
ÑÏÈÑÎÊ ÑËÎÂ ÄËß ÇÀÏÎÌÈÍÀÍÈß

àêâàðèóì çàæèòî÷íûé íåóäèâèòåëüíî


àíèìàöèÿ çàðÿäêà íèçêî
àïïåòèò çàñëóæåííî íè÷òî
çàòîðìîæåííûé íðàâñòâåííûé
áàêòåðèöèäíûé çà÷àñòóþ
áåðåæíî çâёçäíîå îáåçüÿíà
áåñêîíå÷íîñòü çäîðîâüå îáèæåííûé
áåñïîêîéñòâî çèìîðîäîê îáîáùёííîñòü
áåññåðäå÷íûé îáîðîò
áëàãîïðèÿòíûé èäåàë îáúåêòèâíûé
áëåñòÿùå èçáåãàòü îáúÿñíåíèå
áëèçêèå èëëþçèÿ îáúÿñíÿòü
áîãàòñòâî èëëþñòðàöèÿ îáÿçàííîñòè
èíòåëëåêò îãîð÷åíèå
ââåðõ èíòîíàöèÿ îäàðёííîñòü
ââîäèòü èñïîëüçóåìûé îäíîâðåìåííî
âçàèìîîòíîøåíèÿ èññëåäîâàíèå îäíîèìёííûé
âèçóàëüíûé èññëåäîâàòåëü îæîã
âèíîâàòî îçàáî÷åííî
âèòàìèíèçèðîâàòü êàòàñòðîôà îêàéìëÿòüñÿ
âíèìàòåëüíî êëàâèàòóðà îïàñíîñòü
âîâñþ êîëëàæ îïóøêà
âîçâðàùàòüñÿ êîíäèòåðñêèé îñòàíàâëèâàòü
âîçìóùåíèå êðåñòüÿíèí îñóùåñòâèòü
âîñïèòàííûé êðîïîòëèâûé îòâëå÷ёííîñòü
âñåìèðíî êòî-òî îòðî÷åñòâî
âñêàêèâàòü îòòîãî
âûøèá ëàíäøàôò îòòóäà
îò÷àÿííî
ãåðàíü ìàññîâûé îòûñêèâàÿ
ãèìíàçèÿ ìåäèàãðàìîòíîñòü î÷àðîâàííûé
ãëóøü ìå÷òà î÷åðòàíèå
ãíёçäûøêî ìèëëèîí îøèáêà
ãîðèëëà ìèðàæ îùóùåíèå
ãîðíîñòàé ìèðîâîççðåíèå
ãîðÿ÷àÿ ìóæåñòâåííûé ïàïîðîòíèê
ãðÿçü ïàðàøþò
íàðóæó ïåðå÷åíü
äåðåâüÿ íåáðåæíîãî ïåøåõîä
äèñêóññèÿ íåâîçìîæíî ïîâåðíóòüñÿ
äèñöèïëèíà íåâîëÿ ïîäîêîííèê
äîðîæèòü íåäîóìåíèå ïîäñâåòêà
äîñòîâåðíîñòü íåîáúÿòíûé ïîäòîëêíóòü
íåîáûêíîâåííî ïîçäíèé
åäèíèöà íåîïðîâåðæèìûé ïîçíàíèÿ
åæåãîäíî íåïîäàëёêó ïîéäёò
íåñïðàâåäëèâîñòü ïîìîãàòü
çàäðîæàòü íåñ÷àñòíîãî ïîðîé
çàæёã íåóâåðåííîñòü ïîñòîÿííî

1
172
ïî÷ёò ñâåòèëüíèê óâèäèøü
ïðàâèëüíî ñãóùàòüñÿ óäèëèùå
ïðàçäíèê ñåãîäíÿøíèé óëüòðàôèîëåòîâûé
ïðåäìåò ñåìü óñòíûé
ïðåäñòàâëåíèå ñåðäöå ó÷ёíûé
ïðåäøåñòâåííèê ñåðåáðÿíûé
ïðåäúÿâëÿòü ñåðüёçíûé ôèãóðà
ïðåèìóùåñòâî ñèòóàöèÿ ôèîëåòîâûé
ïðåëåñòíûé ñêà÷îê ôîðåëü
ïðèñïîñîáëåíèå ñêó÷íûå ôîòîãðàôèÿ
ïðèò÷à ñìåíÿòüñÿ ôðàíöóçñêèé
ïðîãðåññ ñîáñòâåííûé ôóíêöèîíèðóþùèå
ïðîåêò ñîâðåìåííûé
ïðîñüáà ñîçâó÷èå õîááè
ïðîòèâîïîëîæíûé ñîëíöå õîçÿåâà
ïðîôåññèÿ ñîîáùåíèå
ïòåí÷èê ñîîòâåòñòâóþùèé öåííîñòü
ïòè÷êà ñîñåä
ñîñåäêà ÷àùà
ðàâíîäóøíûé ñïåöèàëüíûé ÷åðòёæ
ðàäîñòíàÿ ñðåäñòâî ÷åòûðёõóãîëüíèê
ðàçáðîñàííûé ñòîðîæêà ÷ðåçâû÷àéíûé
ðàçâåäåíèå ñòðåññ ÷òî-íèáóäü
ðàçâèâàòüñÿ ñóõîôðóêòû ÷óìàöêèé
ðàçãëÿäûâàòü ñõîäñòâî ÷óòü-÷óòü
ðàçî÷àðîâàíèå ñ÷ёò
ðàçûñêàòü ñ÷èòàòü øёïîò
ðàññâåò ñûïëåòñÿ øîêîëàäíûé
ðàññòèëàòü ñýêîíîìèòü øüёò
ðàññòîÿíèå
ðàññóäîê òàèíñòâåííûé ýêîëîãèÿ
ðàñòèòåëüíûé òёìíî-ñèíèé ýêñïåðèìåíò
ðàñøèôðîâûâàòü òåððèòîðèÿ ýëåêòðîìàãíèòíûé
ðîäñòâåííèêè òåòðàäêà ýíåðãè÷íûé
ðÿäûøêîì òîðîïèòüñÿ
òðåòüÿ
ñàõàðíî-áåëûé òðåóãîëüíèê
ñáåðå÷ü òÿæåëî

Î Ò ÂÅ Ò Û Í À ÇÀ ÃÀ Ä ÊÈ

Óïð. 167 – 1) ÿùèê; 2) ÿáåäà; 3) ÿêîðü.


Óïð. 430 – 2. Íà äðóãà íàäåéñÿ, à ñàì íå ïëîøàé. 5. Íå ñòûäíî íå
çíàòü, ñòûäíî íå ó÷èòüñÿ. 6. Íå ðîé ÿìó äðóãîìó, ñàì â íåё óïàäёøü.
Óïð. 436 – 1) ñîâàòü íîñ íå â ñâîё äåëî; 2) èñêàòü âåòðà â ïîëå; 3) áðî-
ñàòü äåíüãè íà âåòåð; 4) äåðæàòü ÿçûê çà çóáàìè. Äâà ôðàçåîëîãèçìà èìå-
þò â ñâîёì ñîñòàâå ñëîâî âåòåð, äâà – íàçâàíèÿ ÷åëîâå÷åñêèõ îðãàíîâ (íîñ,
çóáû, ÿçûê).

173
3
ÎÃË À Â Ë Å Í È Å

Äîðîãèå ñåìèêëàññíèêè è ñåìèêëàññíèöû! ......................................... 3


Ðàçëè÷åíèå íà ñëóõ èçâåñòíîé è íîâîé èíôîðìàöèè.
Ñîñòàâëåíèå ïëàíà ïðîñëóøàííîãî òåêñòà ......................................... 4
Ñòðóêòóðíûå ÷àñòè òåêñòà: ãëàâíûå è âòîðîñòåïåííûå
÷àñòè ñîäåðæàíèÿ ........................................................................... 7
Äèàëîãè ñ íà÷àëüíîé ïîáóäèòåëüíîé ðåïëèêîé ................................. 10
Îôîðìëåíèå ïîáóäèòåëüíîé ðåïëèêè ............................................... 12
Âûñêàçûâàíèÿ îïèñàòåëüíîãî õàðàêòåðà â õóäîæåñòâåííîì
ñòèëå ðå÷è ................................................................................... 16
Òåìàòè÷åñêèå ãðóïïû ñëîâ ............................................................. 19
Íàèáîëåå óïîòðåáèòåëüíûå ôðàçåîëîãèçìû ...................................... 22
Âîñïðèÿòèå íà ñëóõ è ïðè ÷òåíèè ñëîâ è ôðàçåîëîãè÷åñêèõ
åäèíèö èç òåìàòè÷åñêèõ ãðóïï ....................................................... 25
Ëåêñè÷åñêèå îñîáåííîñòè íàó÷íîãî ñòèëÿ ðå÷è ................................. 27
Âûñêàçûâàíèÿ îïèñàòåëüíîãî õàðàêòåðà
íàó÷íî-ïîïóëÿðíîãî ñòèëÿ ðå÷è ....................................................... 31
Èçìåíåíèå èìёí ñóùåñòâèòåëüíûõ ïî ïàäåæàì ................................ 33
Òèïû ñêëîíåíèé èìёí ñóùåñòâèòåëüíûõ. Ïðàâîïèñàíèå
áåçóäàðíûõ ãëàñíûõ â îêîí÷àíèÿõ ñóùåñòâèòåëüíûõ ........................ 36
Èìÿ ñóùåñòâèòåëüíîå. Òðåíèðîâî÷íûå óïðàæíåíèÿ ......................... 39
Îïèñàíèå ïðîöåññîâ òðóäà .............................................................. 41
Èçìåíåíèå èìёí ïðèëàãàòåëüíûõ ïî ïàäåæàì. Ïðàâîïèñàíèå
áåçóäàðíûõ ãëàñíûõ â îêîí÷àíèÿõ ïðèëàãàòåëüíûõ ......................... 44
Ïîëíàÿ è êðàòêàÿ ôîðìû ïðèëàãàòåëüíûõ ...................................... 47
Îñîáåííîñòè òåêñòà-ðàññóæäåíèÿ â íàó÷íîì ñòèëå ðå÷è ..................... 49
Êîëè÷åñòâåííûå è ïîðÿäêîâûå ÷èñëèòåëüíûå. Ðîëü èìёí
÷èñëèòåëüíûõ â ïðåäëîæåíèè ........................................................ 52
Èçìåíåíèå ïî ïàäåæàì èìёí ÷èñëèòåëüíûõ 2, 3, 4; 5–20, 30.
Áóêâà ü â ÷èñëèòåëüíûõ ................................................................. 54
Çíà÷åíèå ìåñòîèìåíèé; ðîëü ìåñòîèìåíèé â ïðåäëîæåíèè ................. 57
Èçìåíåíèå ïî ïàäåæàì ëè÷íûõ ìåñòîèìåíèé ................................... 60
Èçìåíåíèå ïî ïàäåæàì ìåñòîèìåíèé êòî, ÷òî. Íàïèñàíèå
÷åðåç äåôèñ ìåñòîèìåíèé êîå-êòî, êîå-÷òî, êòî-òî, ÷òî-òî,
êòî-íèáóäü, ÷òî-íèáóäü, êòî-ëèáî, ÷òî-ëèáî ..................................... 63
Ñïðÿæåíèå ãëàãîëîâ íàñòîÿùåãî è áóäóùåãî âðåìåíè ....................... 67
Ïðàâîïèñàíèå áåçóäàðíûõ ãëàñíûõ, çâîíêèõ è ãëóõèõ ñîãëàñíûõ
â ïðåôèêñàõ è ñóôôèêñàõ ãëàãîëîâ ................................................. 69
Íàðå÷èå: çíà÷åíèå, âîïðîñû, ðîëü â ïðåäëîæåíèè ............................ 72
Áóêâû î, à, ü íà êîíöå íàðå÷èé ...................................................... 74
Ïðåäëîãè îáðàçà äåéñòâèÿ, ïðè÷èíû, öåëè. Íàïèñàíèå ïðåäëîãîâ
÷åðåç äåôèñ. Çíà÷åíèå è óïîòðåáëåíèå ñîþçîâ îäíàêî, çàòî,
êàê, áóäòî, ñëîâíî ........................................................................ 77
×àñòèöû. Íàïèñàíèå ÷àñòèö. Ìåæäîìåòèÿ îöåíî÷íîãî õàðàêòåðà.
Ìåæäîìåòèÿ, ïåðåäàþùèå âîëåèçúÿâëåíèå ãîâîðÿùåãî ..................... 80
Ðàáîòà ñ êíèãîé: ñõåìû, òàáëèöû è èõ òåêñòîâîå ñîïðîâîæäåíèå ....... 82
1
174
Ðàáîòà ñ êíèãîé: âûïèñêè èç êíèãè ................................................ 84
Âîñïðîèçâåäåíèå ïðîñëóøàííûõ è ïðî÷èòàííûõ äèàëîãîâ .................. 86
Ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ, ïðÿìî íå âûðàæåííàÿ
â òåêñòå ....................................................................................... 90
Âîñïðèÿòèå íà ñëóõ ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íîé èíôîðìàöèè,
ïðÿìî íå âûðàæåííîé â òåêñòå ....................................................... 93
Âîñïðèÿòèå ïðè ÷òåíèè ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íîé èíôîðìàöèè,
ïðÿìî íå âûðàæåííîé â òåêñòå ....................................................... 94
Ïîðÿäîê ñëîâ è èíòîíàöèÿ êàê ñðåäñòâà ñìûñëîâîé ñâÿçè
ïðåäëîæåíèé â òåêñòå ..................................................................... 97
Öåïíàÿ ñâÿçü ìåæäó ïðåäëîæåíèÿìè â òåêñòå ................................ 100
Ðîëü ñïåöèàëüíûõ ñðåäñòâ äëÿ âûäåëåíèÿ îñíîâíûõ
ïîëîæåíèé òåêñòà .......................................................................... 102
×òåíèå âñëóõ ðàçëè÷íûõ òåêñòîâ ñ îïîðîé íà ñàìîñòîÿòåëüíî
âûïîëíåííóþ ðàçìåòêó ................................................................ 104
Îñîáåííîñòè íàó÷íîãî ñòèëÿ ðå÷è .................................................. 106
Ïîäðîáíûé ïåðåñêàç íàó÷íîãî òåêñòà-ïîâåñòâîâàíèÿ ........................ 109
Îäíîðîäíûå ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ. Îáîáùàþùèå ñëîâà
ïðè îäíîðîäíûõ ÷ëåíàõ, çíàêè ïðåïèíàíèÿ ïðè íèõ ....................... 111
Îäíîðîäíûå ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ. Òðåíèðîâî÷íûå óïðàæíåíèÿ ......... 114
Ñæàòûé ïåðåñêàç íàó÷íîãî òåêñòà-ïîâåñòâîâàíèÿ ............................ 117
Ïîíÿòèå îá îáîñîáëåííûõ ÷ëåíàõ ïðåäëîæåíèÿ. Ïîðÿäîê ñëîâ,
èíòîíàöèÿ è çíàêè ïðåïèíàíèÿ â ïðåäëîæåíèÿõ
ñ îáîñîáëåííûìè ÷ëåíàìè ............................................................. 120
Îáîñîáëåííûå îïðåäåëåíèÿ. Ñðàâíèòåëüíûé îáîðîò ......................... 124
Ïîäðîáíûé ïåðåñêàç íàó÷íîãî òåêñòà-ðàññóæäåíèÿ .......................... 127
Ñæàòûé ïåðåñêàç íàó÷íîãî òåêñòà-ðàññóæäåíèÿ ............................... 129
Ââîäíûå ñëîâà è âûðàæåíèÿ ......................................................... 132
Çíàêè ïðåïèíàíèÿ ïðè ââîäíûõ ñëîâàõ è âûðàæåíèÿõ .................... 135
Ñæàòîå ïèñüìåííîå èçëîæåíèå íàó÷íîãî òåêñòà-ïîâåñòâîâàíèÿ .......... 138
Îäíîñîñòàâíûå ïðåäëîæåíèÿ ......................................................... 141
Îäíîñîñòàâíûå ïðåäëîæåíèÿ ñ ãëàâíûì ÷ëåíîì
â ôîðìå ñêàçóåìîãî ...................................................................... 145
Îäíîñîñòàâíûå ïðåäëîæåíèÿ ñ ãëàâíûì ÷ëåíîì
â ôîðìå ïîäëåæàùåãî ................................................................... 148
Óñòíîå ñî÷èíåíèå-ðàññóæäåíèå â íàó÷íîì ñòèëå ðå÷è........................ 152
Ïðÿìàÿ ðå÷ü. Çíàêè ïðåïèíàíèÿ ïðè ïðÿìîé ðå÷è .......................... 154
Ïðÿìàÿ ðå÷ü. Òðåíèðîâî÷íûå óïðàæíåíèÿ ..................................... 158
Âîñïðèÿòèå íà ñëóõ îñîáåííîñòåé ïðåäëîæåíèé ñ ïðÿìîé ðå÷üþ ....... 160
×òåíèå âñëóõ è ìîë÷à ïðîñòûõ è ñëîæíûõ ïðåäëîæåíèé
ñ îäíîðîäíûìè ÷ëåíàìè, ïðÿìîé ðå÷üþ, ðàçëè÷íûìè
âèäàìè îáîñîáëåíèé ..................................................................... 163
Ïèñüìåííîå ñî÷èíåíèå-ðàññóæäåíèå íà òåìû, ñâÿçàííûå
ñ æèçíåííûì îïûòîì ....................................................................166
Ñîñòàâëåíèå äèàëîãîâ ................................................................... 168
ÑÏÈÑÎÊ ÑËÎÂ ÄËß ÇÀÏÎÌÈÍÀÍÈß .......................................... 172
ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÇÀÃÀÄÊÈ ............................................................... 173
175
5
Íàâ÷àëüíå âèäàííÿ

ÏÎËßÊÎÂÀ Òåòÿíà Ìèõàéëіâíà


ÑÀÌÎÍÎÂÀ Îëåíà Іãîðіâíà
ÏÐÈÉÌÀÊ Àëëà Ìèêîëàїâíà

РОС ЙСЬКА МОВА


(3-é ðіê íàâ÷àííÿ)
Ïіäðó÷íèê äëÿ 7 êëàñó
çàêëàäіâ çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè
2-ãå âèäàííÿ, ïåðåðîáëåíå

Ðîñіéñüêîþ ìîâîþ

Ðåêîìåíäîâàíî Ìіíіñòåðñòâîì îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè

Âèäàíî çà ðàõóíîê äåðæàâíèõ êîøòіâ. Ïðîäàæ çàáîðîíåíî

Íà îáêëàäèíöі òà òèòóëüíіé ñòîðіíöі âèêîðèñòàíî


ðåïðîäóêöіþ êàðòèíè «×åðåç ìіñòîê» (2014)
óêðàїíñüêîãî õóäîæíèêà Îëåêñàíäðà Øàíäîðà

Âіäïîâіäàëüíà çà âèïóñê Î. Þ. Êàìèøàíñüêà


Ðåäàêòîð І. Â. Ãàéäàєíêî
Õóäîæíє îôîðìëåííÿ, îáêëàäèíêà
Іëþñòðàöії Î. Â. Êóçíåöîâîї, Â. À. Äóíàєâîї, Þ. Â. ßñіíñüêîї
Òåõíі÷íèé ðåäàêòîð
Êîìï’þòåðíà âåðñòêà Ë. Î. Єìåöü
Êîðåêòîð Ë. І. Ëåóñüêà

Ôîðìàò 70100/16.
Óì. äðóê. àðê. 14,3. Îáë.-âèä. àðê. 12,89.
Òèðàæ 6 232 ïð. Âèä. № 2116.
Çàì. № 20-06-1503

Âèäàâíèöòâî «Ãåíåçà», âóë. Òèìîøåíêà, 2-ë, ì. Êèїâ, 04212.


Ñâіäîöòâî ñóá’єêòà âèäàâíè÷îї ñïðàâè ñåðіÿ ÄÊ № 5088 âіä 27.04.2016.

Âіääðóêîâàíî ó ÒÎÂ «ÏÅÒ», âóë. Ìàêñèìіëіàíіâñüêà, 17, ì. Õàðêіâ, 61024.


Ñâіäîöòâî ñóá’єêòà âèäàâíè÷îї ñïðàâè ñåðіÿ ÄÊ № 6847 âіä 19.07.2019.