Sei sulla pagina 1di 38

ANALIZA a 11- a -1-

Culegere

 1 Limita sirului definit prin xn  an :

- Fie sirul x  n n0 , definit prin : x n  a n , unde a  R , fixat .


- Limita acestui sir are urmatoarele cazuri :

 1 , daca a  1
  , daca a  1

lim xn  lim a  
n
.
n  n
 0 , daca a   1,1
  , daca a  1

 Exercitii :
n
1
1) lim   ? …………………………………………………………………………………….
n
 3
  1 n n

2 2 
2) lim  n    n    =…………………..…………………………………………………..
n  
  2   3  

  1 n 
lim n   2  =……………..……………………………………………………………...
  n
3)
n  
 5 

2 3
n n
4) lim n n =…………………………………..………………………………………………...
n 4 5

n 2 3  5n
n
5) lim =……………………………………………………………………………..
n 3  6  5n
2 n
n

 1  1   1   1 
6) lim1    1  2   1  4   .....  1  2 n  = ……………………………………………
n  2  2   2   2 
53 =……………………………….……………………………………………………
n
7) lim
3 2
n
n

1 Limite de siruri
ANALIZA a 11- a -2-
Culegere

 2 Limita sirului definit prin xn  Pn  :

- Fie sirul x 
n n0 , definit prin : x n  Pn  , unde P este o functie reala polinomiala :

xn  Pn  a0 n  a1 n  a2 n  .....  ak 1 n  ak , a0  0 .
k k 1 k 2

- Limita acestui sir definit printr-o functie polinomiala este limita termenului de grad maxim :

   , daca a0  0
lim xn  lim Pn   lim a0 n   -  , daca  0 .
k

n n n  a0

 Exercitii :

lim 2n  3n  4  =? ; …………………………………………………………………..
2
1)
n

lim6n  3n  5n  6 =? ; ………………………………………………………………


5 4
2)
n

lim3n  4n  1000  =? ; ………………………………………………………………..


6 3
3)
n

lim  0.01n =? ; ………………………………………………………………………….


3
4)
n

lim0.0001n  =? …………………………………………………………………………..
5
5)
n

2 Limite de siruri
ANALIZA a 11- a -3-
Culegere

Pn 
 3 Limita sirului definit prin xn  :
Qn 

Pn 
- Fie sirul x  , definit prin : x n  , unde P si Q sunt functii polinomiale reale :
Qn 
n n0

Pn  a0 nk  a1 nk 1  a 2 nk  2  .....  a k 1 n  a k
xn   , unde k ,m  1 .
Qn  b0 nm  b1 nm 1  b2 nm  2  .....  bm 1 n  bm

- Limita acestui sir definit printr-un raport de functii polinomiale : este limita raportului
termenilor de grad maxim ale celor doua functii :

  a0 
     , daca k  m
  b0 
P n  a0 n   a0 , daca k  m
k
 
lim xn lim   lim m 
n Q n
n n b0 n
 b0
 0 , daca k  m



 Exercitii :

n  5n  2 =? ; ……………………………………………………………………..
3
1) lim
n  4n  n  1
2

3n  2n  3n =? ; ………………………………………………………………..
4 2
2) lim 4
n 6n  5n  4n  1
3 2

 5n2  6n  3
3) lim =? ; ……………………………………………………………………
n 10 n  3n  5
3

n2
4) lim =? ; ……………………………………………………………………………...
n 1
2
n

2n  3 =? ; ……………………………………………………………………………
2
5) lim 2
n 3n  5

3n  2n  5n  1 =? ; ………………………………………………………………..
3 2
6) lim
6n  n  n
3 2
n

 n n  n  =? ; ………………………………………………….
2
7) lim  sin n!  
n 1 n 1 n  2 
2 2
n

1  2  ...  n 1  2  2  3  ...  nn  1


8) lim  2
 3  =? ; ………………………………………….
n  n n 

3 Limite de siruri
ANALIZA a 11- a -4-
Culegere

3  5 =? ; …………………………………………………………………………..
n n
9) lim n 1 n 1
n 3 5

n n  1 4n  1 
10) lim  n  =? ; ………………………………………………………………..
n  5n  1 5n 

 1 1 1  1 1 1
11) lim1   2  .....  n 1   2  .....  n  =? ; ………………………………….
n  2 2 2  3 3 3

3  n  1 =? ; ………………………………………………………………………...
n
12) lim n 1
n 3  n 1

 2
 1 n 
n
n
13) lim  3  cos n      =? ; ……………………………………………………
n  3n  1  
  2  n 1 

12  22  ...  n2 12  32  ...  2n 12 


14) lim  3
 3
 =? ; …………………………………………
n  n n 

2  3 =? ; ………………………………………………………………………..
n n
15) lim n 1
n 2  53n 1

 
n n

16) lim n 1 =? , unde  ,   0 ; ……………………………………………………...


 
n 1
n

 1  n  3
2 n

17) lim
5n =? ; ………………………………………………………………...
2n  3
2
n

  n 2
18) lim 5n 1 n 2 1 =? ; ………………………………………………………………………...
n 5  n 1

 2n 2 
19) lim 2  3n 1  =? ; …………………………………………………………………
n n n n 5 

n
2
1
20) lim 22 n    =? . …………………………………………………………………….
n 3n  6
2

4 Limite de siruri
ANALIZA a 11- a -5-
Culegere

 4 Limita unei puteri :


- Daca an  0 , an  a , a  0 si xn  x , atunci : a nx  a x n
, adica :

lim a nx  lim
n
n

n

an  lim
n
xn

- Limita unei puteri se distribuie si bazei si exponentului .

 Exercitii :
n

 1  n 12

1) lim  =? ; ……………………………………………………………………………….
n
 
2
5 n 3

 1  4 n1
2) lim  =? ; ………………………………………………………………………………..
n
 3
n

 n  n 1 2

3) lim  =? ; ……………………………………………………………………………
n
 n 1 
2 n 3
 n 1 
4) lim  =? ; …………………………………………………………………………….
n
 n 
n

 2 n  3n  n 1
5) lim n  =? ; ………………………………………………………………………...
n
n 
 3 34 
2 n 5

 1 3n 1 2

6) lim  =? ; ………………………………………………………………………………
n
 3
2
n 1
 1  3n 2  2
7) lim   =? ; ……………………………………………………………………………..
n
4
2n

 n 2  3 n 1
8) lim 2  =? ; ………………………………………………………………………...
n
 3n  n 
n  n 1
2

 n 1  n 1
9) lim   =? ; …………………………………………………………………………
n
 n 
2
n
 3 5n n 3n21
10) lim n 
n
=? . ……………………………………………………………………...
n
 4  35 

5 Limite de siruri
ANALIZA a 11- a -6-
Culegere

 5 Limita radicalului :

- Daca xn  x , xn  0 , k  N , k  2 , atunci : xn 
k
k
x adica :

lim k xn  k lim xn
n n

- Limita radicalului este egala cu radicalul limitei .

 Exercitii :

n
1) lim =? ; …………………………………………………………………………………
n n 1

n  3n =? ; ………………………………………………………………………….
2
2) lim 5
2n  n 1
2
n

2  3 =? ; ………………………………………………………………………….
n n
3) lim
34  45
n n
n

2
n
=? ; …………………………………………………………………………………
3
4) lim5 5 n 1
2

n  6 n 1
2

1 5n  2 n 3
2

5) lim   =? ; ………………………………………………………………………….
n
3
n 1
6) lim =? ; …………………………………………………………………………………
n n

3n  n  1 =? ; ………………………………………………………………………..
3 2
7) lim 3
6n  n  3
3
n

25  36 =? ; ………………………………………………………………………….


n n
8) lim n 1
53  6
n
n

32n  5 n  6
4 3

=? ; ……………………………………………………………………………
5
9) lim3 n  2 n 1
4 2

6n n
3

1 2 n 5n
3

10) lim   =? . …………………………………………………………………………….


n
5

6 Limite de siruri
ANALIZA a 11- a -7-
Culegere

 6 Limita logaritmului :
- Daca xn  x , xn  0 , x  0 atunci : loga xn  loga x , a  0 , a  1

 
adica :
lim  log a xn  log a lim xn
n n

- Limita logaritmului este egala cu logaritmul limitei .

 Exercitii :

 n 1 
1) lim  log 1  =? ; ………………………………………………………………………….
n  2 2n  1 

 10n2  1 
2) lim  lg  =? ; ……………………………………………………………………….
100n  5
2
n  
  n 1 3n 5
3) lim ln    =? ; ………………………………………………………………………..
n  
  n  

 n  n 1 
4) lim log5  =? ; ……………………………………………………………….
n
 n  2  n  3 

 2
n
 35n 
5) lim log3 n  =? ; …………………………………………………………………….
n
n  32  75 
 n 1 
6) lim  log 3  =? ; …………………………………………………………………………..
n  3n  1 

 3n  n
2

7)  log
lim 5 2  =? ; ………………………………………………………………….
n  2n  5n  1 
  1 4 n  3 
8) lim ln 1   =? ; ………………………………………………………………………..
n  
  n 

 2n  3n 
9) lim log2  =? ; …………………………………………………………………….
n
 4n  5n 

 3  510  =? . ……………………………………………………………………..
n n
10)  lg
lim n 1 n 1 
n  3  910 

7 Limite de siruri
ANALIZA a 11- a -8-
Culegere

 1 Adunarea :
- Fie x  n si y 
n
doua siruri .
- Tinand seama de aritmetica din R se poate rezuma in tabelul de mai jos limita sumei a doua
siruri :

lim xn lim y n lim x n  y n 


n n n

  

  

  

  

  Nu are sens

 Important :
- Daca sirurile  x n  si y 
n
au limita (finita sau infinita) si daca suma limitelor are sens ,

atunci sirul x n  y n  are limita si limita sumei este egala cu suma limitelor , adica :

lim  x n  y n   lim x n  lim y n .


n n n

 Exercitii :
 1 n 
n3  lim    2  =? ;
n
4)
1) lim   n2  =? ; n
 2  
n
 n 1 
 n n 
lim2  3  =? ; lim   3   =? .
n n
2) 5)
n n
 n  1
 n2 n 1 
3) lim     =? ;
n
 n  1 2n  3 

8 Limite de siruri
ANALIZA a 11- a -9-
Culegere

 2 Produsul :
- Procedand ca in cazul adunarii , limita produsului a doua siruri este prezentata in tabelul de
mai jos :

lim xn
n
lim y n
n
lim  xn  y n 
n

0  

0  

0  

0  

  

  

  

0  Nu are sens

 Important :

- Daca sirurile x 
n si y 
n
au limita (finita sau infinita) si daca produsul limitelor are sens ,

atunci sirul x n  y n  are limita si limita produsului este egala cu produsul limitelor , adica :

lim  xn  y n   (lim xn )  (lim y n ) .


n n n

 Exercitii :
lim n  1  2 =? .
2 n
3 5)
n
1) lim  2n =? ; n

n 1
2
n
n
5 n
2) lim    =? ;
n
 3  2n  1
3n  1
3) lim   n2  =? ;
n 6n  4

2
n =? ;
lim  n  1 
3 3
4)
n
n 1

9 Limite de siruri
ANALIZA a 11- a - 10 -
Culegere

 3 Catul :
- Tabelul de mai jos sintetizeaza limita catului a doua siruri :

 xn 
lim xn
n
lim y n lim 
 yn 
n n

0  0

 0 

 0 

 0 

 0 

  Nu are sens

0 0 Nu are sens

 Important :
- Daca sirurile  x n  si y 
n
au limita (finita sau infinita) si daca raportul limitelor are sens ,
 xn 
atunci sirul   are limita si limita catului este egala cu catul limitelor , adica :
 n
y
 xn  (lim xn )
lim  
n
.
n
 y n  (lim y n) n

1
- In cazul operatiei avem urmatoarele rezultate :
0
1
1. Daca xn  0 si lim xn  0 , atunci : lim   .
n n
xn
1
2. Daca xn  0 si lim xn  0 , atunci : lim   .
n n
xn

10 Limite de siruri
ANALIZA a 11- a - 11 -
Culegere

 Exercitii :

n
2n  1
1) lim n =? ; ………………………………………………………………………………..
n
3

n n
2

2) lim =? ; ……………………………………………………………………………..
n 3n
n
2
 
3)
 3  =? ; ………………………………………………………………………………….
lim
n n 1

n
3
4) lim =? ; ………………………………………………………………………………….
n n 1

n
1
 
5)
 3  =? . ………………………………………………………………………………..
lim
n n 1

11 Limite de siruri
ANALIZA a 11- a - 12 -
Culegere

 4 Radicali :
- Se demonstreaza urmatorul rezultat :
a) Daca x n   , atunci k
xn   , k  N , k  2 .
b) Daca xn  -  , atunci 2k 1
xn  -  , k  N , k  2 .

Deci si aici avem regula :


Limita radicalului este egala cu radicalul limitei , adica :

lim k xn  k lim xn .
n n

 Important :

lim n  1 .
n
- De retinut ca :
n 

 Exercitii :

lim n  3n =? ; …………………………………………………………………………….
2
1)
n

lim5  n  3n  n =? ; ……………………………………………………………………..
5 3
2)
n

n
3) lim =? ; ………………………………………………………………………………..
n n 1

n
4) lim =? ; ……………………………………………………………………………….
n 1
2
n

2
n
5) lim =? . ………………………………………………………………………………...
n
n 1

12 Limite de siruri
ANALIZA a 11- a - 13 -
Culegere

 5 Puteri :
- Se considera sirurile :  x n  ,  y n  cu xn   , xn  0 ,   0 .
- In acest caz tabelul contine informatiile :

lim xn 
yn
lim xn
n
lim y n
n n

 
 1
 0
 0
0   1
 
 0 

 0 0

0  0

  

  0

0 0 Nu are sens

 0 Nu are sens

1  Nu are sens

 Important :

- Daca xn
yn
are sens pentru orice n , iar sirurile x 
n si y  au limite (finite sau infinite)

 
n

lim yn yn
si daca limxn
n

are sens , atunci sirul xn are limita si mai mult :


n

y
lim xn = lim
n n
xn
n
  lim
n
yn

adica limita se distribuie in baza si exponent .

13 Limite de siruri
ANALIZA a 11- a - 14 -
Culegere

 Exercitii :

lim n 1 =? ; ……………………………………………………………………………….


n 1
1)
n

3n

 1 n 1
2) lim 1  =? ; ……………………………………………………………………………...
n
 n
4n

 1  n 1
3) lim  2   =? ; ……………………………………………………………………………..
n
 n

lim 1 2n  =? ; .........................................................................................................................


n
4)
n

lim 3 1 
n 1
5) n 3 n 1 =? . …………………………………………………………………………...
n

14 Limite de siruri
ANALIZA a 11- a - 15 -
Culegere

 6 Logaritmi :
- Se adopta urmatoarele conventii :

I. log a    si loga 0   , daca a  1 .

II. loga    si log a 0   , daca a  0,1 .

Cu aceste conventii :
  , daca a  1
a) Daca xn  0 si x n   , atunci : log a xn   .
 -  , daca a  0,1

 -  , daca a  1
b) Daca xn  0 si xn  0 , atunci : log a xn   .
  , daca a  0,1
Regula unificatoare in acest caz se poate formula astfel :

Limita logaritmului este egala cu logaritmul limitei , adica :

lim log a xn   log a (lim xn ) .


n n

 Exercitii :

n
1) lim(ln ) =? ; …………………………………………………………………………….
n 1
2
n

2
n
2) lim (log 2 ) =? ; …………………………………………………………………………..
n n 1
3n  n =? ; ……………………………………………………………………….
2

3) lim(log3 2 )
n
n 1
2n  1
4) lim(log1 ) =? ; ...............................................................................................................
3 n  n
2
n

n3
5) lim (log 1 ) =? . ……………………………………………………………………….
n 10 10 n  5

15 Limite de siruri
ANALIZA a 11- a - 16 -
Culegere

In cadrul acestui capitol vom studia si urmatoarele tipuri de siruri remarcabile la


care prin aplicarea metodelor mai sus amintite si discutate , folosite pt. calcularea limitelor , se
ajunge la cazul de nedeterminare : 1 .

Pentru a rezolva aceste limite si a inlatura acest caz de nedeterminare vom utiliza
formulele de mai jos specifice fiecarui sir remarcabil in parte .

 1 
xn

 1 Sirul tip definit prin 1  cu xn   :


 xn 

- Se arata ca :

 1  1
xn xn

lim 1   e , daca lim xn   sau altfel scris : lim 1   e .


n 
 xn  n x   xn  n

1  x 
1
 2 Sirul tip definit prin n xn cu xn  0 , xn  0 sau xn  0 :

- Se arata ca :

lim 1 xn x  e , daca lim xn  0 , xn  0 sau altfel scris : lim 1 xn x  e


1 1
n n .
n  n  x n 0
x n 0

lim 1 xn x  e , daca lim xn  0 , xn  0 sau altfel scris : lim 1 xn x  e


1 1
n n .
n  n  x n 0
x n 0

16 Limite de siruri
ANALIZA a 11- a - 17 -
Culegere

 Exercitii :
2 n3
 1 
1) lim 1  =? ; ………………………………………………………………………….
n
 n 1 
n 3 n
2

 1 
2) lim1 2  =? ; …………………………………………………………………….
n
  n 1 
2 n 1
 1 
3) lim1  =? ; ………………………………………………………………………
n
 n 1 
n 5
 n 
4) lim1 2  =? ; …………………………………………………………………………
n
 n 1 
3n6
  n 1 
5) lim1 2  =? ; ……………………………………………………………………….
n
 n n 
2n
 2 
n
6) lim  1  =? ; ………………………………………………………………………...
n
 3
n
 4
n

3 n 1
 n2 
7) lim   =? ; …………………………………………………………………………….
n
 n 1 
2 n 1
 n 1 
8) lim   =? ; ……………………………………………………………………………..
n
 n 
n 1 2 n 1
 n 1   3n 1 
9) lim     =? ; ……………………………………………………………….
n
 n   3n 
6 n4 5 n 3
 5n 1   n 1 
10) lim     =? ; ……………………………………………………………...
n
 5n   n 
n 2 n 1
 1   1 
11) lim1  1  =? . ………………………………………………………….
n
 n 1   n

17 Limite de siruri
ANALIZA a 11- a - 18 -
Culegere

 3 Sirul tip definit prin sin xn cu xn  0 :


xn

- Se arata ca :

sin xn sin xn
lim  1 daca xn  0 sau altfel scris : lim 1 .
0
n
xn xn xn

tg xn
 4 Sirul tip definit prin cu xn  0 :
xn

- Se arata ca :

tg xn tg xn
lim  1 daca xn  0 sau altfel scris : lim 1 .
n
xn x n 0 xn

ax  1 n

 5 Sirul tip definit prin cu xn  0 , a  0 :


xn

- Se arata ca :

ax  1
n
ax  1 n

lim  ln a daca xn  0 sau altfel scris : lim  ln a .


n
xn x 0 xn n

18 Limite de siruri
ANALIZA a 11- a - 19 -
Culegere

 Exercitii :referitoare la cele trei tipuri de siruri mai sus studiate

2n  3
2
n
1) lim  sin 2 =? ; …………………………………………………………………
n
3n 1 n 1

1
2) lim n  tg =? ; ………………………………………………………………………………..
n n

lim3n  n 1   sin  tg 2 =? ; …………………………………………………………..


2 1 1
3)
n n n
n 1
2
2n
4) lim  sin 2 =? ; …………………………………………………………………...
n
2n n 1

limn  3   sin
1
5) 2
=? ; ………………………………………………………………..
n nn  1
n
1
lim 4  sin   =? ; …………………………………………………………………………..
n
6)
n
 3

n
7) lim 3n  1  tg =? ; ………………………………………………………...
n n  1n  2

8)  1

lim n 2 n  1 =? ; ……………………………………………………………………………...
n

9)  1 1

lim n 3n  3n 1 =? ; …………………………………………………………………………..
n
2

10)  1

lim n 3n  1 =? ; ………………………………………………………………………………
n

limn2  3n 1  =? ; …………………………………………………………………………….
1
11)
 
n

12)  1

lim n 5n  n 1  1 =? ; …………………………………………………………………………
n
2

13)  1

lim n  1 5 n  1 =? ; ………………………………………………………………………
n

14)  2n

lim n 2 n 3  1 =? . …………………………………………………………………………...
n
2

19 Limite de siruri
ANALIZA a 11- a - 20 -
Culegere

 1 Cazul  :

- De obicei in aceste cazuri , in care apar radicali de diferiti ordini , limita se rezolva
rationalizand radicalii , se dau factori comuni termenii de grad cel mai mare , se amplifica fractiile cu
conjugatele aferente fiecarei expresii pana se ajunge la o forma mai simpla eliminandu-se astfel cazul
de nedeterminare :    .

 Exercitii :

lim n  1  n =? ; ………………………………………………………………………..
5 3
1)
n

lim n  1  n  1 =? ; ……………………………………………………………………
2
2)
n

lim n  n 1  n  n  1 =? ; …………………………………………………………
2 2
3)
n

4) lim n  n  n  n =? ; ……………………………………………………………….
n

5) lim n  1  2 n  2  n  3 =? ; ………………………………………………………..
n

6)
n
3
 2

limn 3 n  n  1 n =? ; ………………………………………………………………...

lim3 n  3n  n  1  an =? , unde a  R ; …………………………………………...


3 2
7)
n

lim 2  3 =? ; ………………………………………………………………………………...
n n
8)
n

1  2  .....  n  n =? ; ……………………………………………………………….
2 2 2

9) lim 2
n
n 3

n  2  n 1
10) lim =? ; ……………………………………………………………………
n n4  n3
lim3  n =? ; ………………………………………………………………………………...
n 5
11)
n

20 Limite de siruri
ANALIZA a 11- a - 21 -
Culegere

12) lim n  1  n =? ; …………………………………………………………………………


n

lim n  n  n  n =? ; …………………………………………………………………
2 2
13)
n

lim 3n  n  n  n =? ; ………………………………………………………………..
2 2
14)
n

15)
n
2
 
limn n  1  n =? ; ………………………………………………………………………

16)  
lim n n  1  n =? ; ……………………………………………………………………
n

17)  
limn n n  1  n  1  2 n =? ; ……………………………………………………..
n

18) lim n  n  n  n =? ; ……………………………………………………………….


n

19) lim n
n
n 2

n  n2  n =? ; ………………………………………………………...

lim3 n  n  n =? ; ………………………………………………………………………...
3 2
20)
n

lim3 n  n  3 n  n =? ; …………………………………………………………………
3 2 3 2
21)
n

lim3 n  2n  1  3 n  3 =? ; …………………………………………………………..
3 2 3
22)
n

n 1  n
23) lim =? ; …………………………………………………………………….
n n  2  n 1
n 1  n
24) lim =? ; …………………………………………………………………………
n 3
n 1  3 n

lim n  2 =? ; ………………………………………………………………………………
n
25)
n

26)
n

lim n  n  n  n  n  sin  1
n
=? ; ………………………………………………

limlnn  3n   ln3n  2n =? . ……………………………………………………….


2 2
27)
n

21 Limite de siruri
ANALIZA a 11- a - 22 -
Culegere


 2 Cazul :

- Acest caz de nedeterminare se elimina aducand expresiile la o forma mai simpla , se restrang
sumele , se simplifica dupa caz , se dau factori comuni fortati .

 Exercitii :
n
 k3
1  2  3  ...  n k 1

n 1 n 
1) =? ; 13) lim =? ;
lim 2 2
n
2

n 3n 1  n

 k k  2 
n

 k k  1
n

k 1 k 1
2) lim =? ; 14) lim =? ;
3nn  1n  2   k k  3
n
n n

k 1
n
k
 k k  3
n
n
3) lim  =? ;
k 1
k 1
n n  2 2 15) lim =? ;
3
n
C n 3

n n k 3
n
4) lim =? ;
k 1
n n n
n
16) lim =? ;
n n  2  5

n n
3
2  3 =? ;
n n
5) lim 5 2 =? ; 17)
 lim n
3 4
n
n 1 n
n

nn  n
2
ln 1 e2 n 
6) lim =? ; 18) lim =? ;
n  n  2n n
n 2 n

2  3 =? ;
n n ln1 e5 n 
n ln
1 e 
7) 19) lim =? ;
lim n 2n
32  53
n
n

ln 1  en  lnn3  n 1 
n ln 
8) lim =? ; 20) lim =? ;
n n
6

n 2n n
3

ln1  e3n  lnn3  e2 n 
n ln
n e 
21) lim =? ;
ln1  en 
9) lim =? ; 6 3n
n

lnn2  n  1  n  2n  n
2

n ln
n 3 n    
10) lim =? ; 22) lim =? .
n 1  n n  2  n 1
8
n

lnn2  en 
n ln
n e 
11) lim 4 2n
=? ;

1  ln 2n
12) lim =? ;
n 1  ln 3n

22 Limite de siruri
ANALIZA a 11- a - 23 -
Culegere

 3 Cazul 0 :
- In acest caz de nedeterminare vom folosi metodele si formulele mai sus studiate , de fapt o
combinatie intre tot ce s-a studiat pana acum .

 Exercitii :

2
n 1
1) lim sin =? ; ……………………………………………………………………………
n n 1 n
 n 1 
2) lim n  1 =? ; ………………………………………………………………………
n
 n2 

3)  1

lim n 2 n 1  1 =? ; …………………………………………………………………………….
n

4) lim n3
n

1
n  n 1  
 1 =? ; ………………………………………………………………………...

lim2  3  
1
5) n n
=? ; ……………………………………………………………………….
1 e
n
n

 2n 
6) lim n ln   =? ; …………………………………………………………………………
n
 2n  3 
1
lim n tg =? ; …………………………………………………………………………….
3
7)
n n
 n2  2n 
8) lim n  1  =? ; …………………………………………………………………..

 n n
2
n

lim n n   e n  n 1  1  =? ; …………………………………………………………………...


n
9)
n  
limn lnn  2   lnn  1  =? ; …………………………………………………………
2 2 2
10)
n

n n
1  1
11) lim n     n     =? . ………………………………………………………………...
2

n
 3  3

23 Limite de siruri
ANALIZA a 11- a - 24 -
Culegere

 4 Cazul 1 :

- In acest caz de nedeterminare se recomanda utilizarea structurii :

lim1 y 
1

n
yn e
y n 0

 Exercitii :

lim  2 e n  =? ; ………………………………………………………………………………
1
1)
n  
n
 1
2) lim 1 sin  =? ; ……………………………………………………………………………
n
 n
n
 1 n2 
3) lim ln  =? ; …………………………………………………………………………...
 2 n 
n
2

n  n 1
2

 n  n 1 
2 n 1
4) lim  2  =? ; …………………………………………………………………...
n
 n 1 
n
 a 1n  b 1n  c 1n 
5) lim  =? ; ………………………………………………………………………..

n 3
 
n 1
2

 2n  3  2 n
6) lim  2  =? ; …………………………………………………………………….
n
 2n  n 1 
n
 n 
7) lim 1 ln  =? ; ………………………………………………………………………….
n
 n 1 
n
 k
8) lim 1 sin  =? ; ……………………………………………………………………………
n
 n
n 1  n
2

 a 
9) lim  cos  =? ; …………………………………………………………………….
n
 n

10) lim
n
 n  2n  3  1 n
2 2

n n
=? . …………………………………………………………..

24 Limite de siruri
ANALIZA a 11- a - 25 -
Culegere

 Exercitiul 1 :
Sa se determine parametrii reali a , b si c astfel incat :

1)
1 a  n 2 2 2
 2n
 3 ; ………………………………………………………………….
lim
n n
1 a  n 2 4
 n2  1
2) lim 2
 2 ; ……………………………………………………………….
n
an
1 a  n 2 2
1
3) lim n
 3 ; ……………………………………………………………………..
n
1
5an   
2
4)
n
 3 2

lim 3 n  3n  n 1  an  1 ; ………………………………………………………….

lim 2n  4n 1  an  b   2 2 ; ……………………………………………………
2
5)
n

lim 1 n  anb   0 ; ………………………………………………………………….


3 3
6)
n

7) lim
n
 9n  24 n  6n  5  an  bn c    173 ; …………………………………...
4 3 2 2

limn  an   2bn  cn   1 ; ………………………………………………………….


2
8)
n

lim n  an b  cn =3 ; ………………………………………………………………...


2
9)
n

lim n  2n  an  bn  c   0 ; ……………………………………………………...
4 3 2
10)
n

lim an  3n  1  bn  1   1 , a, b  0 . …………………………………………
3 3 2 2
11)
n

25 Limite de siruri
ANALIZA a 11- a - 26 -
Culegere

 Exercitiul 2 :
Sa se determine functiile f : D  R , precizand domeniile lor de definitie :
2
 xenx
f x   lim
1)
x ; ………………………………………………………………………..
1 e
nx
n

2n
 x2  8 x  16
f x   lim
2)
x ; ……………………………………………………………
x x 4
2n
n

 xn x2  4 
f  x   lim 1 ; ………………………………………………………………...
x x  1 
3) n
n

4) f x   lim n 2 n , x  0 ; ………………………………………………………………..
n
2 x
 x  x2  x3  ...  x2 n
5) f x   lim1 . …………………………………………………….
n
1  x  x
2
 ...  x
2n

26 Limite de siruri
ANALIZA a 11- a - 27 -
Culegere

 Teorema lui Cesaro Stolz :

- Fie a 
n n 1 si bn n 1 doua siruri de numere cu proprietatile :

1). 0 < b1 < b2 < ……. < bn (sir strict crescator ) ;

2). lim bn    ;
n 
-
3). lim an1 an  l R
n bn 1 - bn

atunci :
an  l
lim
n bn

 Exercitii :

Utilizand lema lui Stolz-Cesaro sa se calculeze limitele sirurilor :

1 1 1 1 
1) lim 1    ...   =? ; ……………………………………………………….
n n
 2 3 n
1 1 1 1 
2) lim    ...   =? ; ………………………………………………………….

n n ln 2 ln 3 ln n 

1  2 3  3 3  ...  n n =? ; …………………………………………………….
2 23 2n

3) lim
n nn  12n  1

1 a  b a 2  b a n  b
4) lim    ...   =? ; ……………………………………………
n n c  d c 2d c n d

1  2  3  ...  n
5) lim =? ; ……………………………………………………………..
n n n
1  2  ...  n =? , p  * ; …………………………………………………………
p p p

6) lim p 1 N
n
n
1  2  3  ...  n =? ; …………………………………………………………………
2 3 n

7) lim n
n
n
27 Limite de siruri
ANALIZA a 11- a - 28 -
Culegere

1  2 2  3 3  ...  n n
8) lim =? ; ………………………………………………………...
n 2
n n

C n1  C n 2  ...  C 2 n
2 3 2

9) lim 2
=? ; ………………………………………………………...
n
n
1  3  5  ...  2n 1
p p p p

10) lim p 1
=? , p  N * ; ……………………………………………..
n
n
1 n k
11) lim  =? ; ………………………………………………………..
n n k 1 1  2  3  ...  k
1 1
1  ... 
12) lim
2 n =? ; …………………………………………………………………..
1 1
1  3  ...  3
n

2 n

28 Limite de siruri
ANALIZA a 11- a - 29 -
Culegere

 Teorema Criteriul Cauchy – d’Alembert ( criteriul raportului ) :

- Fie sirul x  n cu xn  0 , () n  N* , pentru care exista : lim xn1  a


n xn
- Atunci sirul :  n
xn  are limita si mai mult :
xn1  a
lim n xn  lim .
n n xn

 Exercitii :

Utilizand lema lui Cauchy-d’Alembert sa se calculeze limitele sirurilor :


n 
1) lim n =? , n  2 ;
n 10) lim n! sin
n =? ;
n
n k 1 k

3 n!
3n 3

2) lim =? ;
3n !
n
n

3)
n  1n  2...2n  =? ;
lim n n
n
n

4)
a  1a  2 ...a  n  =? ;
lim n
n n!
n ln n
5) lim n ln n
=? ;
n
n
n
n!
6) lim =? ;
n n

7)
n! 2

=? ;
lim
n 2n !8 n

2 n 1

8)
n =? ;
lim n
n 2n !

9)
4n ! =? ;
lim n
n 2n ! 2

29 Limite de siruri
Clasa a XI-a Analiza - 30
Cap. II : Limite de siruri

 Exercitiul 1 :
Sa se calculeze limitele urmatoare :
n
3
1). lim n =……………………………………………………………………………………………
n
4
3
n
1
2). lim n =………………………………………………………………………………………
n
3 2
3
n
1
3). lim n =……………………………………………………………………………………….
n
4 1
4
n
1
4). lim n1 =…………………………………………………………………………………….
n
4 2
 
5). lim n 2  1 =………………………………………………………………………………..
n
n

2   2 
n n

6). lim n
=…………………………………………………………………………………..
n
3

7). lim sin n =………………………………………………………………………………………
n 10

8). lim cosn =………………………………………………………………………………………
n 10
n 
9). limtg =………………………………………………………………………………………...
n 4
n 
10). lim tg =………………………………………………………………………………………...
n 3
11). lim n2  1 =……………………………………………………………………………………..
n

12). lim n2 
n
 
n =…………………………………………………………………………………...

13). lim n2  n  100 =…………………………………………………………………………...


n

 
14). lim 3 n6  1  n2 =………………………………………………………………………………
n

Limite de siruri
Clasa a XI-a Analiza - 31
Cap. II : Limite de siruri

6n  5n =…………………………………………………………………………………...
2

15). lim
3n  2
2
n

16). lim 2
n =……………………………………………………………………………………..
n
3n  8

17). lim
n 1  n 1
4 4

=…………………………………………………………………………….
4
n
n
n1  2  ...  n 
18). lim =……………………………………………………………………………
n
2
1 2 2
 ...  n
2

1  2  ...  n =…………………………………………………………………………….
2 2 2

19). lim 3
n
n
1 2 n
20). lim    ...   =………………………………………………………………………..
n n n 
2 2 2
n

2
 1
21). lim 10   =……………………………………………………………………………………
n
 n
n
 1
22). lim 10   =……………………………………………………………………………………
n
 n
n 1
23). lim =……………………………………………………………………………………...
2 n
n 3

 2 n 
24). lim5    1  =……………………………………………………………………………….
n
 3  
31  n n  2 
25). lim =…………………………………………………………………………...
n 3n  44  7n 
1  2  ...  n n
26). lim  =………………………………………………………………………….
n n2 2

 Exercitiul 2 :

Sa se calculeze limita urmatoarelor siruri :

1). lim
1 
n
0,01n  5 =……………………………………………………………………………
n
3
 2 n 
2). lim3    1  =……………………………………………………………………………….
n
 5  
Limite de siruri
Clasa a XI-a Analiza - 32
Cap. II : Limite de siruri

2
n
1
3). lim n 1 =……………………………………………………………………………………..
n
2 1
2  5 =……………………………………………………………………………………
n n

4). lim n 1
2 5
n 1
n

3
n
 24n  35n
5). lim n =…………………………………………………………………………….
3  34  75
n n
n

   =? ,  ,   0 .......................................................................................................
n n

6). lim n 1
 
n 1
n

 Exercitiul 3 :
Sa se discute si sa se calculeze dupa parametrul  0 :
 =………………………………………………………………………………………...
n

1). lim
1
n
n

 =……………………………………………………………………………………….
n

2). lim
1
2n
n

   =…………………………………………………………………………………….
n n

3). lim
 
n n
n

 Exercitiul 4 :

Sa se calculeze limitele :
2n  3
1). lim =………………………………………………………………………………………
1 n
2
n

3n
2
4
2). lim 2 =…………………………………………………………………………………….
n
2n  6
2n  3n  4
2

3). lim =……………………………………………………………………………...


n n 12
4n  2 n  1
4). lim =……………………………………………………………………………
n 7n  14n  3
n  2 =…………………………………………………………………………………
3

5). lim 2
n
n n 5
2 n
3
 7 n2  1
6). lim 4 =……………………………………………………………………………...
2n  n  3n
3
n

Limite de siruri
Clasa a XI-a Analiza - 33
Cap. II : Limite de siruri

 Exercitiul 5 :
Sa se calculeze limitele :
1  2  2  3  ...  nn  1
1). lim =? ; …………………………………………………………….
n nn  1n  2 
1  2  3  ...  n
2). lim =? ; ………………………………………………………………………
n nn  1
 12  22  ...  n2 n 
3). lim    =? ; ……………………………………………………………….
 3 
2
n
n
1  3  ...  2n 1
2 2 2

4). lim 3
=? . ………………………………………………………………….
n
n

 Exercitiul 6 :

Sa se afle termenul general a n , iar apoi sa se determine limitele urmatoarelor siruri :

 
1). a n  3 12  32  ...  2n 1  4n3  n  1  ; …………………………………………......
2

2 2 2
1  2  ...  n
2). a n  ; …………………………………………………….
1 3 3  5 2n  12n  1
1 1 1
3). a n    ...  ; ……………………………………………….
1 2  4 2  3  5 nn  1n  3
1 1 1 1 1 1
4). an    2  2  ...  n  n ; ………………………………………………….
11 19 11 19 11 19
5). an  1!1  2!2  ...  n!n  n  1! ; ………………………………………………………….

1 2 3 n 1
6). a n     ...  , n  2  ; ……………………………………………………
2! 3! 4! n!
 
7). an  C1n  2C2n  3C3n  ...  nCnn  n2n1 . ………………………………………………….

 Exercitiul 7 :
Sa se determine limitele urmatoarelor siruri :
n  1 4n  1
1). lim n
n  =? ; ………………………………………………………………......
n 5n  1 5n

Limite de siruri
Clasa a XI-a Analiza - 34
Cap. II : Limite de siruri

n
1 n
2
n
2). lim 3  cos n     =? ; …………………………………………………………
n
3n  1  2  n 1
3). lim n2  n  n  n =? ; …………………………………………………………………...
2

4). lim n2  2n  2  n  2n  2 =? ; …………………………………………………….


2

5). lim3 1 n3  n =? ; …………………………………………………………………………......


n

6). limn n
n
 
n  1  n  1  2 n =? ; ………………………………………………………..

7). lim n3
n
n 2 4

n  1  n 2 =? ; ……………………………………………………………

8). lim m n  1n   2 ...n   n   n =? ,  k  R …………………………………………


n

 Exercitiul 8 :
Sa se determine limita urmatoarelor siruri :

n2
1). a n  ; …………………………………………………………………………………...
n3

n
2
 2n
2). a n  3 ;………………………………………………………………………….
2n  3n  1
2

25  36
n n

3). a n  ;……………………………………………………………………………...
53  6
n n 1

3n  2n  5n ;………………………………………………………………………...
2 3

4). an 
2n  3n  1
2

n  5n  6
3 2

5). a n  ;……………………………………………………………………………
n2

n 1  n
2

6). a n  ;……………………………………………………………………………
n n n
4 3

n  3n  1
2

7). a n  ……………………………………………………………………………
n  n  3n
3 3 2

Limite de siruri
Clasa a XI-a Analiza - 35
Cap. II : Limite de siruri

 Exercitiul 9 :
Sa se calculeze limitele sirurilor :
n 3

1 2 n 1
2

1). lim   =…………………………………………………………………………………….


n
2
n 1
3

1 4 n 3
3

2). lim  =…………………………………………………………………………………….


n  3
5n

 n 1 
3 3n2
3). lim  =………………………………………………………………………………..
 2n 1 
n
3

2
n
 7 4 
n n 4 n 3
2

4). lim   =…………………………………………………………………………….


 2 7  5 
n
n n

32n 3n 1
3
5
5). lim7 n 1
3 =…………………………………………………………………………………...
n

 Exercitiul 10 :
Sa se calculeze limita sirurilor :

n
2
1
1). an  log1 2 =……………………………………………………………………………....
3 3n  2

n  2n 1 =…………………………………………………………………….........
3

2). an  log5 3
5n  3n  2

n  n 1
3). a n  log 7 =……………………………………………………………………
n4 n2

n
4). an  log1 =………………………………………………………………………………...
2 n 1
2

5). an  lg
n =……………………………………………………………………………...

n 2n 1
3

2n  3n . ………………………………………………………………………………….
3

6). log2
n2

Limite de siruri
Clasa a XI-a Analiza - 36
Cap. II : Limite de siruri

 Exercitiul 11 :
Sa se calculeze limitele sirurilor :

1). a n  n  2n ; …………………………………………………………………………….......
4

2). a n  3  n3  2n2  n ; …………………………………………………………………………


3
n
3). a n  . …………………………………………………………………………………
2n  1
2

 Exercitiul 12 :
Sa se calculeze limitele sirurilor :
n
 n  n 1 2

1). lim  =……..……………………………………………………………………………


n  n 1 

2 n 3
 n 1 
2). lim   =…………….……………………………………………………………………..
n
 n 
n 1
 2n  3 
3). lim   =…………………………………………………………………………………..
n
 2n 1 
3

 n 1 
2 n

4). lim  =…………………………………………………………………………………..


 n 2 
n
2

6 n4 5 n 3
 5n 1   n 1 
5). lim     =…………………………………………………………….............
n
 5n   n 
2 n 1
 1   1 
6). lim1   1  =………………………………………………………………..
n
 n 1   n

 Exercitiul 13 :
Sa se calculeze limitele sirurilor :

  1
1). lim n 3n  1 =……………………………………………………………………………………
n

lim n 3  3 =…………………………………………………………………………………
1 1
2
2). n n 1

lim n 3  1 =……………………………………………………………………………………
n 
1
2
3). n
n

lim n  15  1 =…………………………………………………………………………….


1
4). n
n

Limite de siruri
Clasa a XI-a Analiza - 37
Cap. II : Limite de siruri

 Exercitiul 14 :
Sa se calculeze limitele sirurilor :
ln 1 en 
1). a n  ;…………………………………………………………………………………..
n
ln1 e3n 
2). a n  ; …………………………………………………………………………………
ln1 en 
lnn2  en 
3). a n 
lnn4  e2 n 
;……………………………………………………………………………….

1  ln 2n
4). a n  ; ………………………………………………………………………………….
1  ln 3n

5). an  2n  3n   1
; …………………………………………………………………………...
e 1
n

2n
6). a n  n ln ………………………………………………………………………………….
2n  3

 Exercitiul 15 :
Sa se calculeze limitele :
1 2 n
e n
1). lim ln =………………………………………………………………………………….
n n 112 n
n
 ek
2). lim kn1 =…………………………………………………………………………………………
n 
 k

k 1

 k k  1
n

3). lim k 1
 ? ………………………………………………………………………….
n nn  1n  2
1
 k k  1  ? ……………………………………………………………………………..
n
4). lim 3
n
n 1
k

n 1
5). lim   ? ……………………………………………………………………….
n k 1 k k  1k  2 

n 1
6). lim   ? ……………………………………………………………………..
k 11  2  ...  k
2 2 2
n

2k  8k  6k  1
3 2
n
lim n  n    ? ..................................................................................
2
7).
k  4k  3
2
n k 1

Limite de siruri
Clasa a XI-a Analiza - 38
Cap. II : Limite de siruri

 Exercitiul 17 :

Sa se calculeze limitele :
n 1
1). lim   ? ……………………………………………………………………………….
n k 1 k k  2 

1 2 n
2). lim   2  ...  2   ? ……………………………………………………………………..
n n n 
2
n

k 1

3). lim 
n
2  ? ………………………………………………………………………...
n k 1 1 2 1 2 
k k 1

n 2k  1
4). lim   ? ………………………………………………………………………………
k 1 k k 1
2 2
n

 k  3k  1 
2
n
5). lim  n     ? …………………………………………………………………..
k 1 k  3k  2
 
2
n

Limite de siruri