Sei sulla pagina 1di 7

\.

,J
it-,i,!rJ o's ii'u{t
nfin /
Subsermnat;ull, A {
de,DirrecfurrExecu{:iv , av6pd {'unci!*

CIIP _ xLrci,

rlulloscAnd ;rr:.evederile art. 32,(i din


I penal priviind lalsul tn rdl rafiio decl;ar po propr.ie rilsp:,lndei.e
c['impreunifl rcu familial) delin urmi rele:
* 1) Prin fru:nilie
se ir4eJLege soful/so{ gi copiii aflafi in irLtrefinerea. tora.
1.. tsrunurri rimotrile

lL. Trerr:rnur.i
lrl O T,4. :
[ie vor cileclara inolusiiv cele a irL a.lte !dri.

* Categori i I r:r indicatiG;xt-6-dg.ic;


; t,2:) forestier; (.3) intratll""l?
extravillane, dlerc6 se aflEr ?n circuitufcivi
+'2) La "Tiilullar" se rnenlion:eerizd,^ ln I bunurilor proprii, numek:r ietarullui (titu_larui, soluilsoiia, cc;i:iIL;i),
iar in cilzul burrrurilor in colrroprir>tate, c ^parte gi numele copropri lor.
21, Clfldirni
l'l.o llll,. I
Sie vor cle'c1414 inclusiv <>ele> aflate

Buzau.,' ,

vanzare l<_;abriel lr:air s;


)urTparare l{-larr:teiia Raluca
SlpA*", C-osGtE- + uematate r.---._**--.-**-i
:
cc,mu.,ira
jud.Buzau Casa r lz.\vf2i-fiescu i

^
---;--_
Lecrrdelnl,-- t
ropesrr
I
locui oonstructie l*a.briel lcan -qi
egie proprie [-.amr;lia llaiuea
**l
i

i
I
de l,^;rr;."***
Coiltract
50r,39 mp vanzare lCiabrrei ioan sj
-\5hrg"'j -6C
ilE," inaicirte Gi"r nt; (2) casd de ,tocuit; (1))
producfirr:.
a'2) Leu
"Titulrnr" se mentrioneazii,in I lbunurilor proprrii, nurnele p
iiar in caz:ul bunuuilor in cop;roprietate, :.patrte gi numele copropriel;a
l[I. Elunirri mobilLe
l[. A.urto'vehicul:/autoturiillme, ret ma$ixri agricole, garil iahturi qi alte rnijiioace de t:"ansporf
cnre sunt supuse inrnrartriiculldrjii. it legii

1\utoturjsm
2008
Wg$ffixffiil
vanzate
Contla.ot 'dt:: j

cuimparare
-*,...*_,._*_*,--l
I

2. lBruLnuri srulb fol:m[ rrlie


lpre{ioase, bijuterili, o de art6 gi de cult, e,cleel;ii ,rte arf# gi
numisnnatjicii, ohiecte care llarc pa clin patrimoniul culturall onal sau unirrersa!, & c:X.ro! y:tlcare
insuLm;rt5 rilepriliqegte 5.0001 de eurro

N O T,iir, :
Se'von rnenfiona toate bunurile in proprietate, irrdiferen.t d ele se afl5 sau. nu pe ti:iiiloi'iiil F:o,nf ii,rri
lar momentlrl rjnclar6r:i i.

Iriu e czLzul

Il[[. I[unrrrri mobile. a cdror va deplgegte 3t.000 de eunro fiecare, gi brnnuri irnobjile ?nsfit"iinate
ullitinnellre lll lurrrri ii,r

f,lu e ca;lul

Iri/. 4 s1it,, finarrciare

1. Contuiri gi rjleprozite bancare, 'orndmri de


inv,esti,fii, fornne echtvanente rJe econo;nis{rc q;i ir.l.,.,r,s.tii.l,
in,clusiv carduir"ile de crediit. daeii insumatl a tuturor ra depEgegte 5.00rE cle euro
NOTA:
Se vor d,enlara inrclusirl cele aflate'ii b,[,nci sau institufii financi ,[n strdindtate.

Nuie ca;rul

'I'Cat,ego,r.iille indi,catle,cunt: ( I ) curent salt ee:hivalente (ilnclusiv card); (2) de.;pozit baltcar sci.t
echivalente; ('.3) fon&ri de investiJ:ii echivalente, inc[usiv private cle pensii sau al.te sisten:e c:l
ocumulatre (,ye vor declara cele af,itrente cti fiscal anterior,).

i], Plasamnente, investi{rii rrlirecte i lilmprumutruri acordate, cii valoarea de piarfti ?nsumrat5 a t*furor
,rceistora dep5qeEte 5.1000 de eurcr

l,lolfA,;
Se vorr declara inclusiv i:nvesti le particip[ril,e in str,Iindtate,.
6ri

Nu e pazul
*()ate:,goriile
iindic:ate sunt: (j hdrtii de valoare delinute (t lluri de stat, certfficate, obligc.yiuni); (2)
acliuni sau pt:iirli sociale tn societdli iale; (3) tm,orumuturi m nume pels)nfll.

3. Alte active prcrducE{ioare venituri neteo care insumafe depigesc echivalentu,l a S.O{}E
an: de su.rc $e
lVu e cazul

NOTA:
Se vor derclara inclursiri cele arflate slriiindtate.
Ii/. Datorii
Dehite, iipoteci, garan{ii ,emise n beneficiul unui terf, bun achizifrionate jin sisterrn leasing gi alre
arsermenea bulruri, darcE valoarrsa insu atil a tuturor arcestora de 15.000 de eurcr
},1OTA:
Se vor cle,,cl414 inclusiv pas.ivele fi iare acumulate in st,rdi

RAIITFEISIEhI BAltK. (card de credit)


10.400 R0l.i i

-_*,-****"j
I

LTNICzuIDI' ll BANK (cr,edil. ccrnsum)


58,00c R0IJ
_--__*.*_ J
I

Uf,lIC REI:)IT BI.NK (overclraft)

IJI\IICR.EDIT BITNK

IINIII]REDtT BANK
66',000 r?-Ci! I

BA},ICA TRiANSII'A',IIA dITd dE


ered9____ 4.000 rdohi

Vl[. Cacl:ruri, seni'ictii sau ava er ;rrimite gratuit sau su


partea unor ll{ersoane, otr.gatn iz,afii, $ionate f'atd de valoarea de piaf5, din
institufiLi prubli,r:e romAnegti sau
fi comerciale, regii ar onxe, colmlpaniil'societiigi na{lomale sau
strl inclusiv burser, credite, ga nfii, deeornt;flri de cheltuiehi, aiite"!<y dec,fit
cele ale angaja.torului, :r ctiror valoare nolividuald depEgeqte S00
dte ro*

L l. lt'itular
Niu e ca.zul

1.21. Siof/sofie
Nu e,cazrul

Nu e caz,ul

'tSe ,?xt:t::,l\eazd cl<t lct de,clttrare e din partea rudelor cle gradt,,l I gi dt )i-lea,
'VllI'lirlnirturi alle r:lecllar:lntuluL ie, reailizate ?n utrtlmnX .arn iiseal diaeheiat
(potriivit arrt. 41 din.Leg,r:a mr" :57 ficinitre gi compiet[ni]e ultcrio;nre]
l{o'rli.:
Iie r,'or <jlec.larer inclusiv ve,niturile:

ii
I
.-._.-_.*_--_*_---i
I{
|| "'^^-'-'v.r
Salariu //t1
.JrvIi'qfr {Ji
/v i\\_,i !
I

,l|
I

._.-_-.iL-__._-.-.-__*.-.-_._
l

Salariu

Salariu lrlC"874 R{if.l

l---r--
*"_-_,-._"-_-*-,*^! i
i

i
I
5.1. Titrular

5,2. Sot/sotie

6,1. Titular
lSios Spataruiui, nr. 7 , jud. I

Avramerscu Gahriel Ioarr Subventie animale 4.857,84 R.Ot{


Buzau .+.-----+
I
I

6,2. Sof/so{ie I

___-_-J I
I

7.l.Tittilar

7.2. So!/so{ie

7.3. Copii

8.2. So/solie

8.3. Copii

Prezenta decla.ralfie consrlfltuie pub[ic penatre pentru lnexaetitete& siiy,l


caracterul ;lncc,mplet al dartelor menf {.e.

Data. complett[rii Serngl6furn


1)r , ,',. or
-- .'*, ., Jl
.. J 9:..L/',2.. Y. ! :?...
LI

df/ S c,.c:i- il*x:t):,!


DT] :lL,AttATIU Dr"E l.ESE

Siubrsernnartul,, ilrLeSCrGabriel Io,an , avilnd fulleii,ia


dle ][]ireatorExecutiv la DGIRFI, Galati
Euzau,
CN]P rrrriicihlul EuLzau

cunoscAncl prrr:rvederiile, art. li?6 din C url pernal prflvind falsrnl in rafii, declarr pe prCIpria r#spundere:

Unitaiea Nr. de p,A4i


sociale sau
- denumjireal gi adresa
der actiuni
L 1. Nu e <lazul

Unitirtea
definutd Valoilrea- beneflciilcr
- dernumlpsa. si adresa
2-.1Nur e cazu,l

11.1 Nu e c,azull

4.1 Nu e cazull

Prccdurapin
5, 1 llmr:ficiainrl dnrccnflar* nurxlg creafrs ]>M
preunr {dd,nunrLirea gi a &un ftrcfieierii
frrcredinpt:
cmlracfulni
ccnftxfr;n
f itular I

lluearzul 1

tt

S{so$e
j.tru eczuzul

R:de do gradri Ir); rh litrknilLri


h[*equrri
Soci'@i curuciLale/ PesoalE fi?icd
aimcriz#A/Ascirdii funiliale/ Cbbinde
irdividualg cabirrdeasocirle; socirfii
I

civile pofesiuralhI sar wieft [i civile I

pofesicmale, cu riflgldeer limihtr cae I


I

desft gmd profcria & arqd/ 0 WxW i

i
__1_-___

" Prin rude de gradullse intelege ipe linie ascendentd gi ii pe linie derscendentd,
" vor declara numele" dernumirt gi adresa beneliciarulrui de
Se tract unde, prin calitatea definutii, titulanll"
soful/sofia qi rurdele do g;radul I obtin tra,cte, a$a cum sunt definite la . 5. Nu se rieclard contractele societbtilor
comerciiale pe actiuni ler care declaran llmpreund cu soful/sofia gi de gradul I delin mai puiin de 5ya dir,
capitalul sociall al societdtrii, indi-filrent nnodul de dobdndire a actiuni

P'rezentar declara,fie constituie public qi r5spund potni legii penale pentru inexaefiiatea sralr
caracterul incomplet al dntelor men tr9.

D:lta cr:rmplefirii
Qfl
' ),t /-\/* n.,t/
\-/
-/ _ _) . ,/IC_/k.
.......";.Y......"