Sei sulla pagina 1di 8

tlr.

St,tf o6 o6- X'c/h


DECLARATIE DE AVERE NT.

AVRAMESCU GABRIEL IOAN avand func{ia


subsemnatuvsubsemnata, ',
Agenfia Nafionari- de Administrare Fiscali -
Direc{ia
r'rr ,'uF4 sw
)urlv - Direc{ia
Director Executiv sr*i.ii Gala{i
la Generala Regionala a Finantelor Publice
de Interne Buz[u,
CNP domiciliul Buzlu
'

ffiileart.326dinCodulpenalprivindfalsulindeclarafii,declarpeproprier[spundere
.a i*pt.une cu familial) detrin urm[toarele:
acestora'
; it tri; familie se inlelege solul/solia 9i copiii aflafi ln intrelinerea

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
N OTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate1l,t*.qli:
'l

Adf€sa,f

Nu este cazul

h: alte r11 de terenu


xCategorttlelnd1cateSunt:(i)agricot|ffi6G[(g)inttecategoriideterenuri
t"ryiT:,iiliir?:#ftil.T$|}]
extravilane rdacbse afl[tn circuitul
civil' . . - ...t: .^..*^r^ sotul/sotia. copilul)'
.firrrlnrrrl. solul/solia, copilul),
i"".*"r proprii, ^.^*+iara,,,t,,i (titularul,
numele proprietarului
bunurlor
cota-parte gi numele coproprietarilor'
iar in cazul bunurilor in coproprietate,

2. Cl5diri
N OTA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in
alte. tari'
ffii$ ffiffi*ffi af,Emftril
#EFi'Eri,-r,:

Avramescu
Contract
Buz[u,: 68,9'.7 U2 vdnzare- Gabtiel Ioan Ei
2005
(1) cumpdrare Camelia Raiuca
Avramescu
Comuna Costeqti,. sat SPdtaru, Constructie
I12 Gabriel Ioan Ei
jud, Buzbu (demarare (2) 2013 -200 regie proprie
Camelia Raiuca
nnn cfn tcti e\

3) cas6 de vacant6; (4) spatii


aPalii comerclate/oe
comerciale/d
"ac"n
produclie. proprietarului (titularul, solul/so{ia' copilui)'
*2) La,,Titularl, se menlion eaz6,incazul bunurilor proprii, numele
numeie coproprietarilor'
iar tn cazul bunurilor in coproprielate, cota-parte $i
II. Bunuri mobile
qi alte mijloace de transPort
tractoare' maqini agricole, galuPe, iahturi
1. Autovehicule/autoturismeo
.u.. *J tnmatricul[rii' potrivit legii
supuse
td

Natll
'rifl
$f# ,Anii #awt+,Elie,
Contract vdnzarc-
I 200'7 cumparare
Autoturism LOGAN
Contract vdnzate'
I 2001 cumPdrare
Autoturism SKODA OCTAVIA

de cult, colecfii de art6 qi


2.Bunurisubformddemetaleprelioase,bijuterii,obiectedeartdqi
p"rt.^ Oin patrimoniul cultural nafional sau universal, a clror valoare
numismatice, oniecie care fac
insumat[ deP[qeqte 5'000 de euro
pe teritoriul Romdniei
indiferent dacd ele se afl6 sau nu
iJ"lt.*iona toate bunurile aflate in proprietate,
la momentul declardrii'

3.000 de euro fiecare, 9t bunuri imobile lnstr[inate ln


III. Bunuri mobile' a cdror valoare dePigegte
ultimele 12luni i;'j6f 'l
r:4,,.*i i:.::,,i
i.i4 Ffi aiF,
e;, li i1.

Nu este cazul
IV. Active financiare
qi investire'
fonduri de investi{ii, forme echivarente de economisire
1. conturi qi depozite bancare, 5'000 de euro
de credit, daci varoarea insomat[ a tuturor acestora deplqegte
inclusiv cardurile

institulii financiare din strlindtate'


it ""lt;.tara inclusiv cele aflate tn blnci sau
t'
, ii i 'L'.,
Lr:ue+l*irr$ luea ,, P''9tt

S!
.\U gULE

(inclusiv card); (2) depozit bancar


sau
*categoriile indicate sunt: (1) cont''curent sau echivalente sau alte sisteme cu
echivalente;(3)f;;;-;;;tdeinvesi,niooechivalente'inclusivfonduriprivatedepensii
anuluifiscal anterior)'
acumulare (se vor a"liro cele aferente
aeordate, dacfl valoarea de
pia{[ insumat[ a tuturor
prasamente, investilii directe qi rmprumuturi
2.
acestora deP[qeqte 5'000 de euro

NOTA: .v..r1^+.^^+-xinBroi^
Sevordeclarainclusivinvestiliilegiparticiplriletnstraindtate.

hdrtii de voroare detrinute (titturi de stat, certfficate, obliga\iuni); (2)


*categori,e indicate sunt;(r) personal'
acliuni sau pdr[i soci.aJe tn societdyi
ro*uii|ioln; (3')'tmprumuturi acotrdate fn nume
5'000 de euro pe
de venituri nete, care lnsumate deplgesc echivalentul a
3. Alte active producitoare
an:
Nu este cazul

NOTA:
tn strdindtate'
Se vor declara inciusiv cele aflate

V. Datorii
beneficiul unui terf, bunuri achizifionate
in sistem leasing gi alte
Debite, ipoteci, garanlii emise in
s.000 de euro
asemenea bunuri, oaJ; vatoarea
insurn.at[ a tuturor accstora dep[qeqte

NOTA: in str6in[tate.
b'J*, a..rara inclusiv pasivele financiare acumulate

de pia{i, din
sau avantaie primite gratuit sau subvenfionate fafi de valoarea
vI. cadouri, servicii .omlrciare, regii autonome' companii/societ[tri
nationale sau
partea unor perso"n*, orgun iza\iir..li.tatt de cheltuieli' altele decat
sau strdinet
institu{ii publiee romaneeti T:,$l:,}T:::i:H'"'iJ**t'*"nt'rri *
ru;d;'r"'il ;;;;;; ;;i; ;;; ivid ari
5 0 0 d e eu ro
ff [t1 deprq eqte
in d u

Gi, '.d$ ffil*glEtlillrfngEI*sle$lal.EtsnffiF at

1.1. Titular

i.2. So1/so{ie

1.3. CoPii

*seexcepteazddeladeclararecadourilesitrata|iileuzualeprimitedinpartearudelordegradull6ialll.lea
an fiscal incheiat
ulterioare)
pentru inexactitatea sau
prezenta declarafie constituie act public qi rlspund potrivit legii penale
caracterul incomplet al datelor menfionate;
Senrndtura'''
Data comPlet[rii
?o cf ,2CJq
r)r ant-lrO o(; Pr;rh
Nr.

DECLARATIE DE XNTERESE
Su bsemnatuVSubsemnata, AVRAMESCU GABRIEL IOAN , AVANd fUNCfiA
Fiscald - Direc{ia
Director Executiv - Direcfia servicii Agenfia Nafional5 de Administrare
de Interne laG"eneraleRegional[aFinanfelorPubliceGalatig
Buzlu,
CNP I , domiciliul Buzlu

declar pe propria rlspundere:


."""r.a"a ,r.".d.rile art. 2g2 dincodul penal privind falsul in declarafii,

Valoarea total6 a
par'fi1or sociale
i/sau a actiunilor

3. i Nu este cazul

Nu este cazui
Insi[4b Pr"ocedwaPnn M^ DJda
Valoarca
caeafos TItrti tcblda
5,1 Boreficiaul de curtact nurdq mntadada trl€iqii comacfufui
dsudrca$i nno€din@ cutad;lui conmcnrlui curtadiui
pT ear-unelddou'nirea $i adesa
ad€sa contud.rl

Selec{e
Civil 2s,03.2014 10zile 230RoN
I fijEr AJPISBUzau
Weciafr$
AVRAMESCU GABRIEL IOA}{

Sdscfle

<
nude ae gradul I') aletibiaului

Srctaro crrneclatel Pss@15 fi zicA


artorizda/ Asoci4ii funiliald Cabfurae
irdividrale. cabirge asocide, socidfl
civile rnofesionale sausoci@i civile
profesiurale cu ragrdoe limi@ cae
^desfigoa'a
profesia de avocd/ Ggadz4li
neeuvenum€xfalV fqd4ii/ 4Pg44.-
pe linie descendentd'
prin rude de gradull se tnfelege palinlj pe linie ascendentd 9i copii
')
,) gi adresa benefieiarurui af .ontr*t unde,
prin calitatea delinut[' titularul'
se vor declara numele, denumirei se declarS contractele societdlilor
contracte, a$a cum sunt i.nnite ra pct. 5. Nu
so!u1/so!ia qi rudele de gradul I,obiin pu{in de 5% din
solut/soiia 9i rudele de gradul I delin mai
comerciale pe acfiuni iu
"ur"decrarantuiilil;t9u de dobdndire a actiunilor'
capitalul social uf ro.i.tatii, indiferent de modul

penale pentru inexactitatea sau


prezentadeclarafie constituie act public qi rispund potrivit legii
caracterul incomplet al datelor men{ionate'

Sem4ltui'a
Data comPlet[rii
kt.w Jd,f