Sei sulla pagina 1di 7
No, 293/t9.06 Dok DECLARATIE DE AVERE Subsemnatal, AVRAMESCU C. GABRIELIOAN vind functia de Dirgctor Executiv D.G.REP. Galati domicliul Mun, Busi jd Buz ‘cunoscind prevederile grt. 326 din Codul penal privind fa ‘eh impreuna eu familia! dfin urmatoarele: *1) Prin familie se injelege soli cop afta i 0m declarafil,deelar pe proprierispundere intreineeaacestora, 1. Bunuriimobile 4. Terenuri NOTA’ Se vor delara inclusiv eee aa inate ii And lg Cota: (Modul de acm MOL ate | Sota ¥ Catgorilendiate sans (1 agriol: forestier: (3) iiravilan (Tatu de ap (3) alte catagory deren etravilane, dacd se afin cireitl evil *2) La“Titular" se meationeaz, in eezul bunuilor prope, numele proprietarul(itularl,squlsoi,copilu, ‘arin eal buntilor in coproprietate,cot-parte yi numele coproprctalr. [xu ecxzul 2.Cladirt NOTA: Se vor decara inclusive a en Bs or 1] 200s [esorm| | Sirus [etc g cimperwe_[canel aca Spas, Conant Come Donic tino abu 2 | ans | 20m | i | commate [enwericans | rogers [Cel Rata Poa ea ar Cents de [avinest 1 | ams [saan] x | “tame (ecto cumganre_[Coneta aca Cage we ( ae eas (cand aca Gp come peace 2) Lil” enone ncaa butler oti, nel popes sa, soi pili a ——_D 1H. Bunuri mob 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe,iahturi st ‘care sunt supuse inmatriculari,potrivit lei te mijloace de transport flee en ne ne Concise inva Aur Fond Foous 1 200 wn 8 -cumpirare_ Cae aS wrin | Vokowagenor | 1 a : eel cumpicare_ Caras ne eo 2007 ne 2. Bunuti sub forma de metale pretioase,bijuterli,obiecte de arth si de cult, colcii de art si rnumismaticd, obiecte eare fac parte din patrimoniul cultural nafional sau universal, a cator valoare ‘nsumati depiseste £000 de euro NOTA Se vor menfiona toate bunurle allt fn propritate indiferent decd ele se alld sau nu pe trou! Romine} a momentul decari ultimele 12 luni te may | fusion Autotursm | 18:112017 Contact de vinzare cumplare 1V. Active fnanciare 1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investi forme echivalente de economisire sl investir, inclusi cardurile de eredit, act valoarea insumati a tuturoracestora depisest $000 de eur NoTA: Se vor declara inclusv cele flat in nt sau inti financiare din usin, siadresst acest | RM [xv cazal sCategarite indicate sunt: (1) cont curent sau eohivalente (nclusiv card); (2) deposit bancar sau cchivalente; (3) fondurt de tnvestiit sau echivalente, inlutv fondat private de pensit sav alte sstome cu ‘aconulare (se vor deelara cele aferene aru fiscal anterior. 2 2. Plasamente investi directe si imprumuturi acestora depaseste 5.000 de euro cordate, daclvaloarea de pia Tnsunati a tuturor NOTA Se vor declare inclusiv investi si patcipaile Ta strinaate ~ intend tdaocisttea in eave persbana eve "| Gyo ,ye [Numa de tar” [yom wn | setinar'san asocattbenefidar de mprumut__| TPS!" | cota de partcipare | lost HAH = [Nuc cazal *Caigorile indicate sunt= (1) hari de valoare dejiute (lari de sat. certfiate, ligation: (2) actu sau pary sociale in society comercale: (3) imprumuturlacordate fn mune personal 3. Alte active producitoare de veniturinete, care insumate depayese echivalentul a £000 de euro pe Nue cael NOTA: Se vor declarainclusv ele alate in stainatate V. Datorit Debite, ipotee, garantiiemise in beneficiul unui ter, bunuri achzitonate in sistem leasing si ‘asemenea bunuri, daca valoareainsumat a tuturoracestora depaseste 5.000 de euro te Nora: Se vor dectarainclusivpasivelefnancireacurnlat in stindtate, ? Contract in anal | 2 Niteare UMICREDIT BANK (ritconsum) | 2018 68.000 RON UUNICREDIT BANK (overt 2os - T.000 RON USIGREDIT BANK 2ois 29 147360 RON UUNICREDIT BANK 2oIs 2026 66.00 RON BAREATRANSTLVANTA CB sons ; area UUNICREDIT BANK (aed de cai Ta] - T0400 RON UNICREDIT BANK 2s 20 35.00 RON VL Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenfionate fai de valoarea de ping, din partea unor persoane, organiafi, societal comercale, regit autonome, companivsocicttnajionale institutt publice rominest sau strine, inclusiv burse, eredite, geranfi, decontiri de chetuil, altele decit ‘cle ale angajatorulu, a caror valoare individual depageste 00 de euro* es — ncasat 1. Tar INuecazal 12. Soyo [Nuc cazal 13. Copi [nue carat ‘NOTA: Se vor declatainclusiv veniturleprovenit dn suing, VIL. Vonituri ale dectarantulu sale membrilor si de familie realizate tn ulin (potrivit art 41 din Legea nr. $71/2003 privind Codul fiscal, a modificarile xi completirile erioare) "Se excepteazd de la declararecadourile¢ rvalle wale primle din partearudelor degrada I al Tea 1 fiscal incheiat © Sursa venitulul: —_ JServiehal prestatOblestal | Venitakanuat | wim adresa | goneroedevenit | inca [DGRFP Gala Pore |Avraimeseu Gabriel-loan 163, jud. Gala be Lol IANAF,Bacuei Si Ss ANAF, Bucur Sani 76820 RON 2. Sovae “Rasalade Pn ive rtmesce Camelia Raluca | Pets Acard Cnt stan . i idee Judetean Galati, Str. Dragos. sel ono | od 13a Ga 5. Cop entra depend Pa. Tile | a. Save | 5 Vantin cara losin baron Bi. Tile Contnet dao Bar, | faeamescs Gs dul Staion, TA 0 vi 90 Ls ae Aap. 19 ju Bur | Cont inci: Popes | (Samescu GabrieMown gi | Sen St. Soli, B12 vi 2000 Euro | camelia Ral Dap. 11, jud. tfow (52. Sovsote [Veni dn veh (44. ilar 122. Soysaie z ‘Sasa venitulu | Seve pretavobeeal | Veit anwar Sera Numeadresa | generator devenit | ineasat 15. Venitr din pent 5. Tile (52. Sevsofe (6 emit dn activi agreote (6. Tar (63. Soysone [7 Panini din prem gn Jocul de noroe fi. Titular [73. Soveaie 73. Copit [8 Feniur din alte we Tr Rasa Frc spi aves Canta Rann [PHA SEN a Anew gemnte | 10000 Ls — > st 01,07.2007-28.12.2008 eo BASS = Buco, Bl Uni DLIDE, pare, jd. Buz [Avrimeseu Andre Arif Alocatie 1.008 RON Prezenta declaratie constitu act public si raspund potrivit legit pen ‘aracteral incomplet al datelor mentionate. le pentru inexacttatea sau Data complet Semnitura 11.06.2018 Nr, 293 Jit, 26, 20/8 DECLARATIE DE INTERESE, Subsemnatal, Avramescu C. Gabriel-Toan + avind funetia de Director Executiv a DGREP. Galati omictia Mun, Buzdu, Bul Stadionului, BL 11 Al, se. A ap. 19, ud. Burau Aeclar pe propria rispundere: ‘cunoseind prevederile art. 326 din Codul penal privind fallin declara res economic, precum $i membra in asoca(lfonda(i sa alte orga Unitatea paar Ne tnt pate ‘alias definuts | sociale sau Senumirs i adiess deactini | g/sau a sefiunilor TEN carl 2: Caltex de ion Orginal de Gondcers; adnate wl contra sea omer ale li ilorsociettlor nationale ale institutilor de = denumirea gi adresa— ZI Nie cal 3: Callatea de meni ta eral aso [41 Nuc cazl ‘Contract, incial cele de aalsten(juridiet, consullanfa juridiel, consalianfi i cvil iginute oF wllate {in derolare in timpul exereitirit functor, mandatelor sai demnitiilor publicefinanfate de Ia bogota de stat loci fondu exter orl Meheateouseiti comers ev cpa de sat st wie sal xe ac{ionar majortar/minortar: Thsitga | Pomimpin SiDedinicrtetnmt, | caeman | acai” | Tot | 2%, | om | WEE _rerumeleenurinen si ackesa derumiea gi incmdirgt | contact | et | corm a roams | ie — = Th Niecal Se Neca Ribas ati = Niece Saisie Pes ati Asis a DikSink olimesncae si Gaepuanie sue he Friesen Urs ps ase Opa regener Ana | "Brin ude de gradul Js nelege pnp lini ascendenta si copii pe ine descendent *) Se yor declara numele,denumirea si adress beefieiarului de contact unde, pin clitatea dein, titular sopul'soia si rudcle de gradul I obin contract, asa cam sunt definite la pt. 5, Nuse delardcontratlesocctilor ‘comercile pe sen Ia care declrantulimpreund cu solulsofia si rudele de gradu I dein mai putin de 5% din aptalul social al soieti, indiferent de mol de dobndie a actiunior Prezenta declaratie constitu act public yi rispund potrivit caracteralincomplet al datelor mentionate. i ponale pentru inexacttatea saw Data completart, Semnatura, 11062018,