Sei sulla pagina 1di 7

l')r"6s4 o6 /-c(f

,1,2;:\
DECLALATIE Dlt AVEUE lnT,

S u bs ern n atu l/S u bs emn a ta, ,AVRAMTESCU GABRIH- IOAN , nviind fu ncfia
de ltirector llxecutiv la
DGRFP Gattati
Buziu, judc{ul
CM' , domiciliul Buziu

* 1) Prin fanrilie se inlelege solul/so1la qi copiii aflali in intrelinerea acestot,a.

I. llunuri imobile

1, Tercnuri
NO'll'r
Se vor declala incl in alte

* Cat:egoriil: indicato suntr (l) ;(2) forestie( (3) intravilan: (4 de apd; (5) alte cate,g0rij de terenuri
extravilane, dac;d se afli in circuitul ci
*2) La ''Titular" se mr:nJioneazi. irr bunurilor proprii, numel: proprietaruiui rititrrlarul, soiul/so1ia. copilul), iar in cazul
bunurilor in coproprietate, cota-parto numele coploprietariJor.

-2, LlSdrrl
NOT,4.;
Se vor declara i

ile indicate sunt: (1) ; (2) cas6 der locuit: (3) casd de vacanlzi: (4) spalii qom ploductie.
+2) La
"Titular" se menJioneaze, in bunurilor pr,rprii, numele proprie;taruiui ('titularul, qonrl/soli4 copilul). iar in cazul
bunuriior in coproprietale, cota-par1e numele coproprietarilor.

II. Buntutri mobile

1. Auto'rehicule/autoturisme, t!'actoare, magini agricolle, qalupe, iahturi qi rnijloa,ce de transport


care surnt sulr'rusc inmatriculirii, pptrivit legii

Nr. a" cr$,:l,,an,ii ,ll Mouur*r


Contua0t venzare-
A.utofun $m FORD FISCUS 1 2008
cun:lpiirare
2. Burruri sub forrn:i de ntetale pretioase, bijuterii, obiecte de nt.iii gi rJe cult, colcctiii de artl qi
nunlisnlaticS, obiecte carie fac /arrte din patrimoniul cultural nalionrnl sau rrhiversrl, a ciiror rraloare
insumati depiqeqte 5.000 fe euro

NOT,{:
Se vol menliorla toate bunurlle aflate ln proplietate, indilerent daci ek: se aJIE sau nu pe terillr.iul RornAniei
.la rlr:mentr.rl declardrii.

IIl[. Burruri mobilc, a clror valoare depigr4te 3.000 de euro fiecare, qi bunuri imotrile 'hrstr:iinate in
ultimelr: 12 luni

IV. Active financiare

1. Contu:rii qi depozite bancpre, fonduri de investiJii, forme echiv.alenter de economisirr: gi investire,


inclusiv cardurile rle r:rer{it, dacl {rloarea insumati a tuturor acestora deytlqeqte 1!i000 de euro

NOTA:
Se vor dcclara inclusiv cele aflate in bdnci sau lnstitutij financiarc din strbiiriitate.

+Categoriilei di(:dtc sunt: ('l) cortt czrent sall echittalente (inclt,',siv card); (2) depozit battcat sau
echit'alente; (3) fonduti de in,estilii sau echivuJente, inclut;iv fondzu.i .privute de lpursii sau alle sislenTe cu
acunt are (se tor declarct cele afe,rente annhd./iscal anterior).

?,. Plastmente, investifii directe $i impru:muturi acordlate, dacl valloarea d,r! pia{i insum{tI a tuturor
acestornL depiq;e;;te 5,000 de euro
IJ O T,,i,:
Se vor der:lala inclusiv investiliile qi partic\riirile in strAinAtate.

N'Categu'iile indicate surlt: (.1 hdrtii de valoare deli ute (/itlr!t'i d'e
) slLtt, e, obl;i,galiuni); (2)
acliuni sau pi ',ti sociale tn societdli pttnerciale; (3) irnprtnnuhu'i acordate in nonp.
3. AIte activc l)r,oducifoarc dc venituri nete, care insunrate depr'igcsc r:chiv:tlentul a 5,00$ dc curo pe

Nu sste cazul

NOTA:
Se rzor der:lara inclusiv cele aflate in sh%indtate.

V. Datorrii
Debite' ipoteci, garanfii emipe in treneficiul unui terf, bunuli achizificuratd in sistcnr k:asing qi alte
aseme ea bunuri, daci valoarea irlisumatl a tuturor lcestora depiqegte 5.(100 dle enfo
NOTA:
Se vor d,:clara inclusiv pasiveld finanoiare acurnulate in strAinitate.

VL Ca,ck:,uri, servicii sau allanttje primite gratuit sau subven{ionrnte I'afi de valoarea de piafi, din
partea unor pt)rsoane, organiLrlfii, societlfi comerciale, re1;ii autononrer, co mpapii/societitii ualionale sau
institufii putrliice romf,neqti sau stiline, inelusi i' burse, credite, garanfii, rilecontiri de cheltuiel:i, altelc dec6t
cele ale rnlui. a individualii d i500 de euro*

*Sie exce.ttleazd de la declara,re <:qdourile Si lralaliile uzuale primite din parlea ndekn. de gt,adul I Si al 11-lea

VII. Vc:nirluri ale declarantullui 5i ale mernbrilor sii dr: familie, retlrlizale in ultimrrl zrn' {iscal incheiat
(potriv:it art.41 din Leg,ea nr.5?1/i1003 privind Codul fiscal, cu modificirile gi conr rile ulterioare)
NOTA: fie vor declara incluLsiv venitu;rile provenite din stfeinetate.
Prezenta declaratie aet public Si rispund potrivit legiii penalei pentru ine::actitatea sau
caracterul inpomplet al nlionat€.

Data f! eng.. r 3lttl ;x


30
.l
/'l( /t,,-/ /0.i
I t)f
" '- ).^:'tf
I'lr.

DECLA.RATIE lD E INTEtUEtill
Su bsernnatul/{iubsenln ata, AVRA.N4ESCU GABRIO], IOA.N
de , rv nd fu ncfia
Directolr Executiv h DGRFP G:rlati
Buziu, judeful
CNP , domiciliul Buzlu

cunoscind prevederile ztt.292 diht Codul penal privind falsurl in declarafiii, cleclar pe propria riispundere:
tl -ynn
". rucle de g|'adul se inlel$ge p6rinli pe linis ascendenre $i copii pe Linie desopndentd,
'' Se vor declara numr q denufrirea gi adresa beneficiarului de contract lfilde, prirt calitatea de]irrutd, titularul,
solul/solia gi rudele de I.oblin contracte, aga cum sunt definite la pct. 5. Nu se de+lafe contraotde societelilor
comerciale pe; acjiuni la de-clarfntul lmpreunh cu solul/so1ia gi rudele de gradul I dr:1in mai pulin de 5% din
capitalul social al societ4ii, ndiferelt de modui de dob6ndire a acliunilor.

Prezentfl declaratie aot publla gi rdspund potrivit legii pen*le p*rntru in€xectitatea sau
caracterul inoomplet al

Semrrfirrya