Sei sulla pagina 1di 9

Nr h6;t H.

pnts
lU
DECLARATIE DE AVERE

SubsemnatuVSubsemnata, AVRAMESCUGABRIEL IOAI\ , avAnd func{ia


de ConsililerSuperior ;
CNP , domiciliul BuzIu,'
'
clar pe proprie rispundere
'
ci impreuni cu familiat) delin urmitoarel6:

, #l) Prin familie seinlelegesoful/sofiagi copiii aflafi ln lntrellrrerea acestora.

I. Bunuri imobile

1.Terenuri
NOTA:
h] tl il, rli ', , . . - -
Sevor declarainclusivceleaflatoii,r[alie,ftrii*'Alfl'l

Nu este'cazul :l l rL;;r:

:' ; t'l
ri0 dr {'lt3jjc,,- ! t'tiqLrjr': i

i''l':r'' {.n+';i' ,' r' 161itrlF'.8":i."51:;q,ia'

, I I ;:'lXili,lj'3 if ,i :..1.'r.\.'"",i:'$:';
f--ril r,riF,l.rgl,.*i#fiEirlki*rr
r
-r-;l,li:.1i*r.ri:i ii

* Categoriileindicate sunt: (l), agricol;,(2J.:fprestier;


(3) intravilan; (4) luciu de ap6; (5)
de ap6; 5) alte categorii de

(titularul,sotul/so{ia,copilul),

d-elocuit;(3),cas6de vacan{6;(4) spalii comerciale/de

iirietarului(titularul,soluVso{ia,
copilul),
le coproprietarilor.

v . ' 1 a r l r f l ' .-
.:.,-
"i
r'..\' !i/ i
\rlr" /
agricole, galupe, iahturi qi alte mijloace de transport
caresunt : ,.

rl bff@",,
Autoturism LOGAN I 2007 Contract vdwzare-
cumpdrare
Autoturism SKODAOCTAVTA I 2001 Contract vdnzarc-
' - . 'i ' ;
cumpdrare

-+-, l'..'*.' I
I

2. Bunuri:.sub lijttib.ii, obiectede art[ 9i de cult, cotecfii de artd gi


numismatiCeu,
onii-iti tiul cultural nafional sau universal,a ciror vatoare
tnsumatidepnqgiffjS,i
t.'
r .t ., ,

\r ^'*iPiit+:*i"*"tr
lot:*ji$,Fii,:
Je vor mentlona
.:_.
it'ite, indiferent daod ele se afld sau nu pe teritoriul
la momentul Romdniei

"l Fr. {r . i;.i}ili;;

IIf. Bunuri*mobiler.a; 3.000 de euro fiecare, qi bunuri imobile instriinate in


ultimele12luni
' { :

investire,
e,ag!;
{nefu5_iy
' : l

,,SJt

NOTA:
Se.vordeclarainclusivrceleaflate in bdnci sau

*CategBriitr"e;
.,i ndk:A
echivalente;, (S) fondial depozit bancar sau
acumylavg(yg^u,o"Adwl sau alte sisteme cu
-1' t"
J : t ;tt'
2. Plasamente, :[F!i_cordate,dA..civaloareade piafi insumatl
acestora deplqeg-tg-
j5r0qg:
g,g; : i
a tuturor

Sevor

*c,
'L:ategtjriile 'lnditki6lsutit:':
( I ): delinute de stat, certificate,
acI i uni sau p drt | i,eg,iole'ih :i _iii'i etdI i com
't,.'':
.' ';., uri acordate tn numepeTsonal.
l' ,;:i,'
:i : :

3. Atrb ie,aevfi
an:
Nu "rra

NOTA
Sevor

i - -
r i 'l

::: :ri!l.;i
, ' :.i. .i ,

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanfii emiqe in beneliciirl unui terf, bunuri achizifitinate in sistem leasing qi
alte
asemeneabunuri, daci valoareainiumatE a tuturor acestoradepigeqte5.00dde euro

NOTA:
Se
c vor
vOf decl
aIa inclusiv ivele fimancrareacumulatein strdindtate.

#$+
BANCPOST 2005 2030 18.375Euro
RAIFFEISN BANK (Extindere card) 2009 7400RON
RAIFFEISEN BANK (Overdraft) 20t2 13990RON
2018 35000RoN
'lii''

;r li:::;it. .:

VI. Cadouri,serviGii::iau,iaianfaj$1nrlinllpigratuit sau subvenfionatefa{i de valoareade piafd, din


r
organizafiirsss;e=tfil!1comerciale, regii autonome, companii/societifinafibnalesau
Pull:". .YnoI:-Persoangr,
institufii pubjiceromf,neptisaustrline,.i4oJggivjburse, credite,garanfiiodecont^irlde cheltuieli,atteledec6t
celealeangajatorul.ui,a ciror.valgareinrilifid-iiflte.depdgeqte
^r, ' 500de euio*
.r.' ;i -; Ej,,i.:l.lr: rii';ii: . r , .i*;+*.eSi4$-$i;,l;' , r

YII.y,(
r(potrivita*i;

NOTA:.i r':

Sevor
"
!;1,.. I
tiri i

gi,,gi:::: r
-
idf;::''.|-. t
lirt. " I
:t':li I
-- II
irt:::'
i
.: j- J{+-iij-:'rdjir;

t' ,,1,r
'li*i'.l,

ei*rL'

r8396
fispund potriV,it Iegii penale pentru inexactitatea
sau

Senjnitura

;f."',l;[,I; **t**
:.:; : r:ii:.::: i::.4:l;r,:-:.,.._-. .._
',
,.: , : j;,:::j I .,1i:i:1,

:,r--:i ., ::li::i,rr::,

.t, ....i .ji:...:....;ln;!j,*.:+rr. -..i:.,i1;:..i., i ii_r

i
I

jij.l "!.
:, .
i ii i:{r ,: i::t
,:1,

--';
1 1 1 - l - 3 + . .

, t , l . a ' t : ' l'


ii -;;';:r:;19,, : ..r, . ..
, . ' : , - . 1 . ". . ' ,.
j;: j.-:
.--:.: i:-_-
':-';,i:
r,:jr:-.:i. r. t i.,
; .t:: r.jjr..l.1il .

.,;1ffig{::;
'',
Nr.?e,R.
/n, te e,ots
DECLARATIE DE INTERESd

SubsemnatullSubsemnata, AVRAMESCUGABRIELIOAI\
de Consilier Superior ra DirectiaGenerara
Regionaraa Finantero,""#fLqfunc{ia
CNP , domiciliul Buziu.

cunoscandprevederilear1-292din codul penal privind falsulin


declarafii, declar pe propria rrspundere: r,.

Valoareatotali a
p5r{ilorsociale
saua actiuniior

Valoareabeneficiilor

_ . ,-._,__-__.*_-. -,_:*_*_. ,.
,.,--*J::{=''_r:

$etul de
sfatuneste

Valmea
hhlSa
'
I 11,; 1-1;ii,,i;.::t

- ,;i'i'1!iut'
] ,::;;L-*:ii-:r.
; ' i ,i.,n;i,i

23ORON

230RON

230RON

230RON

230RON

230RON

230RON

230RON

230RON

UORON

230RON

230RON

23ORON

BORON

230RON

230RON

23ORON
' : .;;g',:.:,'L=ri;;#i,,:,iJ,ii
t,,i. l*fl#i,r;l
.,,,'l*71ft11i;if;,,.,,
, ,,,.iii:.,ir. ;iu,'i:ff3,q.1'iiffiffi : ri.
" :

_" ': l ir';"

') Prin rude


de grqQul-l sein{eleg" p,4ffi$ Iinie ascendentd
gi
copii pe linie descendentr.
2)Sevordee.i' ntim,i1p,
agnuntir.li.$iiiffiii$$1!.tr*ficiarului
4 di contracturrde, prin catitateadetinutr,
titularul,
soJullso{ia9i rudel'b'iiegladul t oblin contracte',jagiicum
suntdefinite la pct. 5. Nu se declardcontracielesocietifilor
comercialepe acJiunila carq declarantulimpreunpcu soful/sofiagi rudele de gradul I de{in mai pulin de 5% din
capitalulsobialal societfiii, indiferent de mod}l dq dObandirea acliunilor. ."

Prezenta declarafie constituie act public gi, rlspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menfionate

-,:i

Data completirii Semnilgpa

ll lp !n(5 . . . . . . . . . . . ! . , - ^ - . . . , +