Sei sulla pagina 1di 2

Kondicional prezenta

Kondicional jednostavni (ili kondicional prezenta) gradi se


dodavanjem nastavaka –rei, –resti, –rebbe, –remmo, –reste, –
rebbero na infinitivnu osnovu glagola svih triju konjugacija, s tim
da ispred ovih nastavaka kod glagola prve i druge konjugacije
dolazi umetak –e–, a kod glagola treće konjugacije umetak –i–:

amare temere servire


io amerei temerei servirei
tu ameresti temeresti serviresti
lui amerebbe temerebbe servirebbe
noi ameremmo temeremmo serviremmo
voi amereste temereste servireste
loro amerebbero temerebber servirebbero
o

Glagoli koji završavaju na –care i –gare dobivaju h kako bi očuvali


grleni izgovor (cercare → cercherei; pregare → pregherei).
Glagoli koji završavaju na –ciare i –giare gube i ako nije
naglašeno (incominciare → incomincerei; sciare → scierei).
Nepravilni glagoli dare, fare i stare ne mijenjaju infinitivno –a– u –
e– (dare → darei; fare → farei; stare → starei).
Među nepravilnim glagolima potrebno je istaknuti:
 glagole koji gube infinitivni samoglasnik (andare → andrei;
dovere → dovrei; potere → potrei; sapere → saprei; vedere
→ vedrei; vivere → vivrei);
 glagole koji udvostručavaju –r– (bere → berrei; rimanere →
rimarrei; tenere ← terrei; venire → verrei; volere → vorrei;
proporre → proporrei; condurre → condurrei; tradurre →
tradurrei; trarre → trarrei).

Kondicional jednostavni upotrebljava se za izražavanje:


 želje, zahtjeva za uslugom, savjeta, prijedloga (Vorrei essere
in vacanza. Mi presteresti la tua macchina? Verreste a cena
da noi?);
 ljubaznog zahtjeva (Potrebbe indicarmi la strada per
stazione, per favore?);
 mišljenja i ljubazno izrečene naredbe (Sarebbe meglio non
partire oggi. Dovresti chiederle scusa.);
 nesigurne vijesti (I dispersi sarebbero cinquanta.).