Sei sulla pagina 1di 5

Страница 1 Роза от LaFe Анастасия Берг

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Q QQQ QQQ
†QQ QQQ †QQ QQQ Q†
Q QQ† QQQ QQQ QQQ QQQ QQ†
Q†† QQQ QQQ ††† QQQ QQQ QQQ †
C Q†† ††† † C† ††† ††Q QQQ QQQ Q
CCC CCC C CC CCï ïï † † CC † C† CCC †Q† QQQ QQ
†† CCC C†† ††† † CC CCC QQQ QQQ Q†ï ïïï ïï C CCC CCC †QQ QQ
10 †† C ††† ††† ††† †QQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ Q Cï ïï C CCC ††† QQQ
† ††† QQ† ††† Q†† ††† ††† QQQ QQQ QQQ CCC CCC ïïï ïïï CC† ††Q
† C C † ††Q QQQ QQQ QQ† ††Q ††† ††Q †òò òòò òòò ò †† C†$ $òò òï C C†† Q
† CC Cb† QbQ bQQ QQQ QQQ QQQ QQ† ††† hhh hhh hhh hhò òò $ $$$ êêò CCQ Q ò
† CQ C b C† QQQ QbQ QQQ QQQ QQQ QQ† † hh hòò JJò Jòò JJò hòò ò $$ $êê òò C CC òòò
†b Qbb QQb bbb bbQ QQQ QQQ QQQ ††† ò hh ò JJ Jò J JJJ JJJ JJh òò h $$ê êêò òòò òòò
bb C bò b bbb bQb bQb bbQ QQQ QQQ † Jò hhò Jò J JJJ JJJ JJJ °°° ° hh $$$ $êê êêê êòò
b bQb bòò ò bb bbb bbb Qbb QQQ Q†† Jò h hJJ JJJ JJJ JJ° ,°° °°° °°° qÊ$ êêê êêê òò
bb bbb bbò òò b bbb bbb bbQ bQQ Q† J ò hh JJJ Jò / qJJ Jò , ,,, ,°° °° q qqÊ Êêò êêê òòò
bb QQb bbò òòò ò bb bQb QbQ bQ† †† J hhJ òò q ò qq °,, ¢ k, , kk ÑÑÑ Ñ°° qqq +Êò ò êê êêò ò
20 b bQ ò bb bbb bòò ò bb bbb bQQ QQ† † Jh hòò h/ò qq° °,, ,¢ k kk° °° Ñ Ñò ° qqq ++$ òò ê êêê êò
b b QQ bbb bbb bò b òòò bbb bbQ Qb$ òò h hòò /ò q q°° ,, k k,¢ ¢ ,, ,,° Ñ™ò qqq q++ Êòò êêê êêò ††
b b b ò Q bbb bbb òòò òòò bbb bbb JJ$ òò h òò h ò qq °°, , k¢ ¢ƒ¢ ,,¢ ,,, Ñ™™ ò qq q++ Êêò ò êê êêê QQ † †
bb b b Qb bbb bbb bbò bòò ò bò bb J J$$ b hò ò h/ qq° °° k k¢¢ qqƒ qq‘ ¢ ,, °™™ ™ q… qƒ + +Êò ò êê êêê QQ Q Q†
b bb Q Q Qb bbb bbb bbò òòò òò b bb J J$ò Jhò ò $ / q°° °, k ¢ Ÿ° °°° q°¢ ¢¢ , ÑÑò ™ q… qƒ + ÊÊò ò êê êêê êQ Q QQQ
b bò Q Q Qb bbb ò bb bbò òòò òò b b Jb bòò ò hò ò $° q°, , kŸ Ÿ q° °°¢ ¢ °¢ ¢¢¢ ° Ñ™ ò °… qƒƒ Ê /ò òò ê êêê êQ Q QQQ Q
bb QQ ò b bb bbb ò bb ò bò òòò òòò ò hh ò bò b hò $°, qq, ¢ Ÿ, ¢‘¢ Ó …¢ ¢¢‘ Ó¢¢ , ÑÑ ò ° q ƒƒƒ //Ê Ñêê êêê ê™ Q QQQ †
bbb ò b Q b bb bbb bbb bbò òòò òòò òòò hòò Jhò °,ò /q¢ Ÿ¢‘ Ó ÑÓ …¢ … ¢‘ … Ó‘¢ ,° Ñ ™…° qqƒ /ÊÊ Ê Ñ™ ™™™ ê™ Q QQ† †
bbb QQ b Q bb bbb bbb bòò Êòò òòò òò / /Jò hhò °,ò /qŸ ¢‘Ó Ó Ñ‘ ‘¢¢ ¢ ÅÅ q‘¢ ,° Ñ /ò , ƒƒ · +/Ê Êò Ñ Ñ™™ ™™ Q Q† C C C
bbb ò Q Q b bb bbb bò b òòò ÊÊÊ Êòò ÊÊ / /hJ hhh ,ÊÊ Êò Ÿ ¢ ŸÓ Ó¢‘ ‘¢ … Å…, …‘¢ ¢ , Ñ /¢ … qƒ · +ÊÊ Êò Ñ ÑÑ™ ™ Ñ Q Q† C C C
30 b bbb QQ b b bb bò b òò b ò ÊÊ ÊÊÊ ÊÊÊ /// ¶hh b h° ° /Ê +ò , ,°Ÿ Ó¢¢ ‘‘ Å ,…… q‘¢ ·Ñ™ ‘¢ … qƒ · +/Ê Êòò ÑÑÑ Ñ$ Q †† C C C C
b bbQ Qb b ò bb òòò bbò ÊÊò ÊÊÊ ÊÊ / /++ ¶hk hh, ƒƒ + +·ò k,° Ÿ¢ … /// Å, q òò · , /¢ ¢ kq q·· +/Ê ÊÊò ò ÑÑ ÑQ Q CCC C C C C
b bbò Qb ò ò ò b òòò òòò Êò Ê ÊÊÊ Ê // /++ ·ÑÑ kƒƒ ƒ q· ·°ò ¢ k, °° q ƒƒ · ··· ··ƒ ,¢¢ k,… q·+ +// ÊÊò òò Ñ Ñ† † † Cb Q Q Q Q C
b bbQ Cò ò ò òò òòò òò Ê ÊÊÊ /Ê / /// +++ ·ƒ ° kkò ƒ q° °°° ò¢ k ,°° ° qq qƒƒ ƒƒ Ê ò ŸŸ k,° q·+ //Ê ÊÊÊ ò ° Ñ $b † bbQ Q Q Q Q Q
bb C Qò ò ò òò òòò ò ÊÊ ÊÊÊ /Ê / /// +++ ƒ Ñ, ,, k ÊÊ° °°° ¢ò¢ kk° °° q ÊÊ / ƒƒ , °ŸŸ ,,… q·/ /// ÊÊÊ °° Ñ °$ b QQQ Q Q Q Q Q Q C
bb C òò ò ò òò òòò ò ÊÊ ÊÊ / /// //+ +++ ƒ Ñ° ,,° kk/ ° q° ¢¢ò /// q…… ……… ,,° qŸ k , q… qƒ / /// /ò Ê °°° °$ Q ò †Q Q Q Q † C C † † C
b CQ òò ò ò òò òò Ê ÊÊÊ ÊÊ / /// +++ ++q ÑÑ° ,,, ° qÑ /ò¢ ¢¢¢ /qq qq… ……, ,…… qŸŸ ,,… q·· /// ÊÊò °°° °$ b ò †† † † C † † † Q Q Q C
bQò òò ò ò òò òò Ê ÊÊÊ /ÊÊ //+ +·¶ ·q… ÑÑ° °,, ,°° °, / ¢¢ Å Óò q qƒ q …,, ,,… qŸ¢ k… q qƒ · /// Ê /, °°° °° ê òò b b Q † † Q Q Q Q Q Q
b CCò òò ò ò òò òò Ê ÊÊ / Ê // //+ ¶¶q qq… ÑÑÑ °°, °°° °°¢ ¢¢¢ ÅÓÓ q°, ,,… ,,… q¢ Ÿ kkk q·· +// /+, °°° °ê ê òò b b b † Q Q Q Q † † ††
b CQò bò ò ò òò òò Ê ÊÊÊ /// /+¶ ƒòò ·…… ƒ Ñ° ° Ñ, ,,, °,, ,,¢ ¢ ÅÓ ÓÓ , ,,, …, q /ò Ê , kk ƒ ·· ·+/ /·, °°° °ê ê bêò b b Q Q Q Q † † C †
40 C òò b QQ ò ò òò òò Ê ÊÊÊ /// /++ ò ÊÊ òò Ê /// /ÊÊ òò / ÊÊÊ ò /, ÅÓÓ ÓÓÓ ,ò / //Ê //, , kk ƒ ·· +·+ +,, ,°° $ê ê êòò ò b b b † † † C C
òò bb b ò òò òò Ê ÊÊÊ /// +++ ¶¢¢ ¢¢¢ k,¢ 4pp pp 4 444 p // //Ê ÊÊò Ê // eee pp , , kq ƒ ·· ··+ ·,, ,°° êê ê êòò ò b b b † † † C
Ê ò b b Q bò òò Ê ÊÊÊ /// /++ +¢¢ ¢¢¢ kk4 ppp ppp e4p pp / //Œ ŒŒŒ eee eee pp , , kq ƒ ·· ··· +,, ,°° $$ ê êòò ò b b b † C C
ÊÊ ò b Qb bò Ê Ê /Ê //Ê ++· +…¢ ¢¢ k k,, ppp ep e ee4 ppp ŒŒŒ eee eee eep p ,, , kq ƒ ·· +·q kk, ,,° ê$ ê êêò ò b b C C C
Ê Ê ò bb Qbò ò ÊÊ Ê /+ +++ +…¢ ¢¢ k , kk 4pp e4e ee4 4p e eee eee eee pp 4 4,, k…… ·+· ··q ¢ k, ,,° $ê ê êòò b b C C C †
Ê ò b bbb //+ Ê +/ ++· ƒ …… ¢¢ k kkk 444 4ee ep 4 4p e eee eee eee p 44 ,, k k… q ··· +ƒƒ ¢ kk ,,$ $ê ê êò b b C C C †
+ò ò QQ b /ò +/+ ++· ƒƒ , ¢¢¢ , kk k44 4ee p 44 4pp eee eee eep 444 ,, k ƒ … q q+· ·ƒƒ ¢ kk ,,$ $ê ê ò bb b b b b
+ +ò b Qb · /++ ·+ƒ ƒ …, …¢¢ kkk kkp 44p 44p ppp eee eee epp 444 , k, … qq q·+ ·ƒ / ¢ , k ,$$ êê ê bbb b b b
+ò bbb ·+/ +·· +ƒ ° ,¢¢ ¢¢ k kk4 444 44p ppp ppp eee epp 444 , kq … qq ·+· +ƒ / ¢¢¢ $$ê êê b bbb b ê
ò ò bb b ·+ ++· ƒ …… ,,¢ ¢¢ k kk4 444 44p ppp 4pp epp pp 4 444 kk… … qƒ ··· q/, ¢ , E $êê êò b bbb ê
50 + +ò b bb + ++ƒ +ƒ … …,, ¢¢ k kkk 4 k4 44p p 44 4pp ppp p 44 4, k k…… qq· ·+q qq¢ , q… $êê êò b bê
q+ò bb + ¶+ƒ qƒ ° ,,, ¢¢¢ ¢¢ k k44 44p 444 4pp ppp 444 ,, k k…… qqƒ ·ƒ q ·¢ q E…$ $êê bò ‡ ~ Ðh
q+ +¶+ ¶+q ƒ qƒ °,, Å¢¢ kkk ¢ 4 k 444 444 44p p 44 44, , kk ……… qƒƒ ƒ q· ¢ q… q…$ êêò ‡~ ‡ Ðhh h
q ¶+¶ qqq qqq °,, Å¢¢ ¢ k¢ kkk 444 444 444 444 44, kk¢ q…… qq· ·q¢ … E… E$$ êò ‡ ‡ h h ÐÐÐ ÐÐÐ Ð Ð
ƒƒ p q¶ qqq qqq °…, , Å¢ ¢ kk ¢¢ , kk4 k44 444 4,, k,, kk… ……… qqƒ ··… qqq …$ê $~ h hÐ Ð ÐÐÐ ÐÐÐ J JJ CC
P #pp ppp qqq qƒ q ……… ,¢ Å Å, k kk¢ k, k , k, , k, , k, ,, k k¢ q q…… qqq ·q… …… E $~ ‡ ~ ‡ Ð ÐÐ Ð ÐÐÐ JJJ J CC CCï
h b # # #pp çpp # qq qƒƒ q…… …,Ó Ó¢ , , k, ,¢ k kk, kkk k, k k, k kqq q… q qqq qEq … q~ ‡ hÐ ÐÐQ JJ J Q JJ JCC C Cï Cïï C
h h b P P P#ç #çç p # q qqq q… q ……Ó --¢ ,,, k, k kkk kkk ,¢ , ¢ k¢ ¢ qƒ … q… qqq EEE Ehh hÐQ QQQ QQ Q QQQ QQ C C CC CCC ï
h b b h b P PP# #ç# #ç# qq… q…… …Ó- Ó Å2 Á¢ , kk¢ ¢¢ , ¢ k¢ ¢¢¢ ¢¢¢ ƒƒƒ q…… … qq E’’ ~~ h hJJ QQQ QQ Q QQQ Q CQ C CC CCC %
h b b b P P h PPA AA# ç#4 # qq q…… ¢¢ ’ Î22 2 ÁÁ ¢¢¢ ¢ ŸŸ ¢¢¢ ¢¢¢ ¢¢¢ …ƒƒ ……… qq- ’’~ ~~~ ‡ hJ JQ† †† † ††† %†% C CC CC% C
60 Ð C b b h b P P PPP AAA 4## 4## ……ç ç ’Î ÎÎÎ 222 2 ,Ó ŸŸŸ ŸŸ¢ ¢¢¢ ¢- … ƒƒ q …… q q-- ’’~ ~ ‡‡ hhJ JQQ Q% % %†† ††† † †† †† C
bb b Ð h P P P P PPA AA E A Eç 4 E4 ’p ç çç ’ ÎÎÎ ÎÎÎ ,Ó- - ÁÁ ÁŸŸ ŸŸÁ Á-ƒ ƒ qq … qq -Ó ’ ’~~ ‡‡ h hhJ JQQ QQ Q Q%Ò %%% † %% ††† CJ'
b CC b Ð h b P A A A Eì ì AA ì E4 EE4 4çç 4 ’ç ÎÎÎ Î,¢ ÅÓÓ -- Á ÁÁÁ ÁÁÁ Ó …ƒ ƒ qq q-- Ó ’’ ~~ ‡ ‡‡‡ hJJ QQQ QQ Q QQ% %Ò † % %% %† C “''
b Cb b b Ð P P P A A EA 4 EA ì A4 44 E E4ç ççç ’’Î h,, ¢ ÅÓ Ó-- ÁÁÁ --Ó Óƒƒ ƒƒ q -ÓÓ Å’~ ~ ‡‡ hhJ JQQ Q%Q QQ Q QQQ Q%Ò % †† %% C ““H
Страница 2 Роза от LaFe Анастасия Берг
100 110 120

10

20

30

C
Q
††

40

50

C
ï
%
C J J J J
60 J J J J ' J J J J
CJ' ' ' J ' ' ' J ' J JJJ
“'' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ''' JJ
““H ' H ' ' ' ' K ' ' ''' ' JJ JJ
Страница 3 Роза от LaFe Анастасия Берг
10 20 30 40 50 60 70 80 90
b b b Ðh P P P P P PA A A E A Eç 4 E 4 ’p ç çç ’ ÎÎÎ ÎÎÎ ,Ó- - ÁÁ ÁŸŸ ŸŸÁ Á-ƒ ƒ qq … qq-Ó ’ ’~~ ‡‡ h hh J JQQ QQQ Q %Ò %%% †%% ††† CJ'
b C C b Ðh b P A A A Eì ì AA ì E4 EE 4 4çç 4 ’ç ÎÎÎ Î,¢ ÅÓÓ -- Á ÁÁÁ ÁÁÁ Ó …ƒ ƒ qq q-- Ó ’’ ~~ ‡ ‡‡‡ hJ J QQQ QQQ Q Q% %Ò † %%% %† C “''
b C b b b Ð P P P A A EA 4 EA ì A4 44 E E4ç ççç ’’Î h,, ¢ ÅÓ Ó-- ÁÁÁ --Ó Óƒƒ ƒƒ q -ÓÓ Å’~ ~ ‡‡ hhJ JQ Q Q%Q QQQ Q QQ Q%Ò %†† %% C ““H
C b b b b h P P A A A A4 4 A4 4ç4 44 4 4çç ç ’p ’’h hhh hhÓ ÓÓ- --- -ÓÓ ƒƒƒ ƒ-- ÓÓ ’~~ ‡ ‡ hJ JJJ QQ Q C%% QQQ Q QQ QQ% %ÒÒ %%% ´´´
C b b b hh P P A P A A4 ç 4ç 444 44 4 çç4 ççp 4 hC CCC CJJ hhh h-Ó Ó Åh Jhh hhh hhh hhJ JJJ QQQ QQ Q Cï % % CQ Q QQ QQQ Q C% CC§ § ““
C C b b b Ð b Ð P A A AA E AA A44 4ç 4 çç4 Eç ’ ’CC CCQ QQQ JJQ JhJ hJJ Q JJ JJJ JJJ JJJ JQQ QQQ QQ Q CCï % C% C CC CCC CCˆ §ˆˆ §§§
C C b b Ðb Ð P Ð A A AA A EE AA4 44 4 ç4ç çpp ## C CCC CQQ QQQ QQQ Q JQ QQQ QQQ QQQ CQ C QQQ QQQ QQ Q Q CC ï % C C % C C%§ §ˆˆ ˆˆˆ ˆˆˆ
Ð C b b b b h Ð Ð A P A AA A Aì A EA E4 4 44ç 4ç E p ç# CCC CCC CCQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQ C CCC QQ C Q CC Cï % C CC %ˆˆ ˆˆˆ ˆ §§ §§§
b C C b Ð ÐÐ Ð Ð A A P AA A AA AAç 44 4 4 E4 444 Ep ç ççç CCC CCC CQ C CCC CQQ QQQ QQQ Q CC CCC CCC CC C CCC C%ï % %% ˆˆ § §§§ §§§ §§§
70 b C C C b Ðb Ð $ P A P AA A AA AA4 4 E A AA4 44 E ç EE 444 ççç ç CC CCC CCC CCC CCQ Q CC CCï ïïï ïïï CC C CCC CCï % %% §§§ §§§ §§ ´ ´´´
b C C b Ð b Ð $ Ð P Ð A AP A AA A EA EA A EAA 444 44 E E## ##ç ççç ç## ## C CCC CCC CCCïï õ õõõ õŠŠ ïï C CCC CC% ï % “ “§§ * ´´ ´´´ ´´*
C b C Ð b bb Ð Ð Ð P P AA P AA A EA EA A AAA EA4 AAA A EA AAA Aìì ìì P P hˆ ˆˆ C CCï ïïï õõõ õŠõ õŠõ ŠŠ Š ïï C ï C% ï Cm m “§ ´´* ´´´** ´
b C C b ÐÐ b b Ð b $ PA A AA A EA AA A AAA AA4 Eì A ììì AAP ììì ìì P P hh ˆˆˆ ˆˆ – ±))õŠõ Šõõ ŠŠõ õŠ õ ŠŠõ õŠ C ï Šõ mm “ “““ “´* * ““
C b C Ð bb b Ð Ð Ð b $P P Aì ì A E AA A AAA AAA AAA ììì PPP PPP PPP PP h hˆˆ ˆˆ © –±)õŠŠ õŠŠ ŠõŠ ŠŠ Š õŠŠ ŠõŠ ï ŠŠ Š'' K““ ““* ´* “
b b b b Ð Ð b Ð b b $P P AA ì AA AA A AAP AAì ììì ì Pì PPP PPP PPP PP h h©© ©©© ô –± )õõ ŠŠŠ ŠŠŠ ŠŠ Š ŠŠ ŠŠŠ Š Šõ Šõ' Kmm m ““ “““
b b C ÐC b Ð Ð b Ð $ P AA ì AA AA A PAP Pìì ìì A ìì P PAP PPP PPP PPP h±ô ô ©ô ôô – ±)Š õŠŠ ŠŠŠ Š Š Š Š ŠõŠ Š' K KKm K““
b b b C C C Ð Ð Ð bP P $A AAA PP A ììì ììì PPP Pì P APP hhP PPP PPP h)± ±–– ôôô –±) ŠŠŠ ŠŠŠ ŠŠ Š Šõ Šõõ õ'' '''
Ð b b Ð Ð C b Ð Ð ÐÐ P P$ APP AP P PPP PPì ì PP PPì P hP Ðhh hPP P Ðh h)) õ )± ±–ô –±) )ŠŠ ŠŠŠ Š Š ŠŠŠ ŠŠõ õõŠ
Ð bb Ð Ð C b C ÐÐ $ PP PPP PP P hhP PPP PPP PPì hP h ÐÐh hhh PP h hKw w Kõ õ ±–ô –) õõŠ ŠŠŠ ŠŠ Š Š Š Š õŠŠ õõõ
80 ÐÐ b b b Ð b JÐ h hh PP h hh h hhhPPP PPP ì PP PPP hÐÐ ÐÐÐ hhh hVÔ wm K K)± ––± )õõ ŠŠŠ Š Š Š Š Š Š Š Š Š
h h h J J CJ h hh hhÐ ÐÐ Ð hhh hP h A hA P hÐ PP h ÐÐÐ ÐÐÐ Ðb h hVV ÔÔ “ w Kõ )±– )õŠ ŠŠõ ŠŠ J ' ' J J Š Š Š Š
Ð Ð CJ Ð Ðh hhh ÐÐ Ð Ðhh hÐP ÐP Ð hhÐ ÐhÐ ÐÐÐ ÐÐÐ CbS VWV VÔz ww K Kõ ± –)õ õŠõ JJ ' ' ' ' ' ' J J Š Š Š
Ð JJ Ð JJ ChC Ðh Ð ÐÐÐ ÐÐÐ Ðhh hÐÐ ÐÐÐ ÐÐÐ Ðb C CbS VVW WVV z “w Km õ õmm """ "" " " " " " ' ' ' J J Š Š Š
Ð Jb C CC ï Ch Ðh h ÐÐÐ ÐÐÐ ÐÐÐ ÐÐÐ ÐÐÐ ÐÐb bb C CbS VVV WÔV Ôw “ ““m õõH ** ® " ® " ® ® ® ® " " " ' ' J Š
Ð J bb J Cï C Ðh h hÐÐ ÐÐÐ ÐÐÐ ÐÐÐ ÐÐb Ðbb b CC CSˆ VVV VWV Vzz w “m m õH ®´* * ® * * * * * ® " " " ' ' J Š Š
C C C bïï CC h hhb Ðbb ÐÐÐ ÐÐÐ bbb Ðb C CCC Cˆ V VVV VVÔ VÔz “““ m õõ ®* ´ ** * ® * * * * * ® " " ' ' J Š Š
hï ï C h hhh ÐÐÐ ÐÐÐ ÐÐb bb Ð CCC CCˆ ˆˆ V WVV WÔV ÔVz z “w mm õ H** ´´ * * * H * ® * H " H H ' ' J Š Š Š
h ï C C Ðhh hhÐ ÐÐb ÐÐÐ ÐÐb CCC ôô © ˆˆ V WzV VVÔ VVÔ z ““ mm õ H ®® ** ´ * ® ® * H H ® ® H " " " ' J Š Š
bï C CCC ÐÐh hÐb ÐÐÐ ÐCC VWi ô ©© ˆˆ V zzÔ VWz Vzz zzz mm õ H ®® * ® * * * ® ® ® ® ® ® " ® " " " ' J Š Š
90 C ï CC CCC CCÐ ÐCC CCS Vmi ô ©© ˆˆ W zzz VVÔ ÔVz Ôzz “m K 'H ® H ® ® H * ´ ® ® ® ® " ® " H " " ' ' J Š
b CC CC SV W Ki ©©© ˆˆ V zWW ÔVV VzÔ Ôzz “w K õ'H H ® ® ® ® * * * ® ® ® ® ® H H " " ' ' Š Š
SVW m Kô ô ©© ©ˆ z zWÔ ÔÔV ÔÔz Wzz m KK õ'H H ® ® H ® ® * ® ´ ® ® ® H ® * H " " ' J Š
VWm Š Ki ô ©© ©ô V zzÔ WzV ÔÔz zzÔ m '' õõ" HH H ® ® ® ® ® * ´ ´ * * * H H ® " " ' J
W Wm K Š Ki ô ©© ôˆ V WWÔ Wzz Wzz Wzz m K' õõ' "H H ® ® H H ® ® ® ® * * * * ® ® " " ' ' õ
W m KŠ Š )– i ©© ô “z zWW WWz Vzz zz “ K'' õŠŠ "" H H H H ® ® ® ® ® * * ´ ´ * ® ® " " ' J õ
Wm KŠŠ Š )– ô ©ô i ““ WÔz zWz zVz zz “ m '' õõŠ Š' " " ® ® H H H H ® ® ® * ® * ® ® ® " " J õ õ
W K ŠŠŠ Š )– iôô –m “ ““W Ôzz WVz zzm K'õ Šõõ ŠŠ ' ' " ® ® ® ® ® ® H H ® * ® ´ H ® ® " ' J õ
m ŠŠ Š Š Š )– ôôi –KK m ““ zWz zzV “zm K'õ ŠŠŠ õŠ Š Š Š " ® ´ * ´ ® ® H ® ® ® ® ´ ® ® " " ' J
ŠŠ Š )– –ô – ŠŠ K K““ “zz zWW Ôzm ''Š õ Š Š Š Š ' " " ® * ´ ® ® H H ® ® ´ ® ® ® H '
100 Š )– ôi – ŠŠŠ ' KK m ““ zÔV Ô “K 'ŠŠ Š Š Š Š Š ' ' " " ´ ´ " H H ® H * ´ ® " "
Š )i iô – ŠŠŠ ''' ' Km ““Ô V “K 'Šõ Š Š Š Š Š ' " " ® " ® H ® ® ® ® ® ®
ŠŠ ) ô –Š Š Š ŠŠ' ''' Km “Wm ' 'Š õ õ ' " " ´ H H * ® * ®
Š ) ô –Š ŠŠ õ'' ' Km ““K 'õ õ õ õ õ ' " " " H H H
Š ) i –Š õõõ õ''m “K õõ õ õ õ õ ' " " "
) ––Š õõ'mm “ õ õ õ Š Š "
) –Š Š 'm “ õ õ Š
) –Š Š'm Š
Šm Š
' Š
110 ŠŠ
Š
Страница 4 Роза от LaFe Анастасия Берг
100 110 120
CJ' ' ' J ''' J' J JJJ
“'' ' ' ' ''' ''' ''' J J
““H ' H ' ''' K'' ''' ' JJ JJ
´´´ K H H K'' ''' ''' ' KK ' J J
§ ““ H H H H KKH K' '' K K '' KK K '
§§§ “ ´ ´ “m H HH K KKK K Km KK K K'
ˆˆˆ § § § § ´“ ““m Hm * ´ ´´ *m K KK'
§§§ § § ´ ´§ “§ ““ ´´§ § §§ § ´ ´ ´mm m
§§§ ´ ´ ´ ´´´ ´´§ §§* ´ ´´ §§ § ´´m mm
70 ´ ´ ´ * * * * ´* * ´´ ´´´ * ** “* ´ “KK Km Kmm K
´´* “ * “ *** ´** *** “ * “ mm “ õŠõ õŠŠ õŠõmm
** ´ ´ * * *** *** *** “ “* m K Š õõŠ Š ŠŠ õõ K K
* ““ * * * * “* *** ** “ “ “m ŠŠ Š Š Šõ
´* “ * “ “ *** ** “ ““m m K' Šõ Š Š
“““ * “ “ “““ ““K m KK ' ŠŠ Š
K““ m K “ ““m mm ' 'ŠŠ õ ŠŠ
''' õ ' K KK' 'Šõ õŠŠ Š Š
õõŠ Š õ Š õõõ ŠŠõ ŠŠ
õõõ Š Š õ ŠõŠ ŠõŠ
80 Š Š Š Š

90

õ
J õ
J õ õ
' J õ
" ' J õ
® H ' Š õ
100 ® " " J Š õ
® ® ® ' J õ õ
® * ® " " J Š
H H H * H ' Š õ
" " " H * H H Š õ õ
Š Š " " " " * * H õ õ
õ õ Š Š Š Š Š Š ´ H õõ õ
õ õ Š Š Š Š HH õ
Š ŠŠ Š

110
Ключ к дизайну «Желтая роза»
Автор дизайна Анастасия Берг
По иллюстрации LaFehttps://www.facebook.com/orm2512?fref=ts 

Канва белого цвета Aida или равномерного переплетения


Размер в стежках: 122 x 109
Палитра: DMC
Крест в 2 нити
Символ № цвета Символ № цвета Символ № цвета
· 307 2 400 q 444
/ 445 W 517 z 518
* 597 H 598 J 712
A 728 ~ 738 h 739
, 741 ° 742 Ñ 743
744 ï 762 Ò 775
782 p 783 Á 815
- 817 Ó 900 Å 922
m 927 K 928 946
947 ¢ 970 972
973 © 3362 ô 3363
3364 3756 Ô 3760
§ 3809 ´ 3810 " 3811
# 3820 ò 3823 S 3842
ç 3852 E 3854 $ 3855
Q 3865 + 445+307 Ê 3823+445
V 3842+517 w 644+518 ® 597+598
' 3811+712 738+739 P 728+739
Ð 712+739 k 970+741 C 3865+762
% 3756+775 e 783+782 4 741+783
3852+922 3760+927 3842+3362
i 3363+3364 Î 301+3776 ¶ 307+3822
ì 3855+3854 ê 3823+3855 b 3823+3865
Полукрест
Символ № цвета Колич. нитей Символ № цвета Колич. нитей
712 1 ± 3363 1
) 3364 1 õ 3811 1
Backstitch
Символ Колич нитей № цвета Символ Колич. нитей № цвета

1 739 1 922
Примечания: Затененные блоки показывают перекрещенные стежки.

Cхема была разработана в рамках обучающего курса Ксении Адоньевой https://vk.com/kartel_dizainerov


Copyright © Анастасия Берг 2016 (https://vk.com/id721192)
Все права защищены.