Sei sulla pagina 1di 256

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA

BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA


Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720

BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30129 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

Lehenengo zatia / Primera parte

Laburpena / Sumario

I. Atala / Sección I
Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa / Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia

Foru Aldundia / Diputación Foral

Herri Lan eta Garraio Saila 30131 Departamento de Obras Públicas y Transportes
175/2006 FORU DEKRETUA, azaroaren 21ekoa, Arakaldoko Udalari 30131 DECRETO FORAL 175/2006, de 21 de noviembre, sobre cambio de
lagatzeagatik, honako foru errepide honen titulartasuna aldatzeari buruz- titularidad por cesión al Ayuntamiento de Arakaldo de la carretera foral
koa: BI-4516 (Islatik Arakaldora) 18+590 k.g.tik 19+200 k.g.ra. BI-4516 (Isla a Arakaldo) del p.k. 18+590 al p.k. 19+200.
Amorebieta-Etxano udalerrian iragazkortasuna hobetzeko alternati- 30132 Análisis de alternativas para la mejora de permeabilidad en el muni-
ben azterketa. cipio de Amorebieta-Etxano.
Igorreko saihesbidea eraikitzeko proiektua. Jendeaurreko informazioari 30133 Proyecto de construcción de la variante de Igorre. Adecuación a la
egokitzea 2004. información pública 2004.
Errenterian (Gernika) hiri bide perimetrala eraikitzea. 30135 Construcción del vial urbano perimetral en Errenteria (Gernika).
Proyecto de construcción de la variante de Gallarta y accesos de El 30136 Proyecto de construcción de la variante de Gallarta y accesos de El
Campillo a La Arboleda. Fase 2: Estación de bombeo-Triano. Campillo a La Arboleda. Fase 2: Estación de bombeo-Triano.
Lekeitioko sahiesbidea eraikitzea. 30137 Construcción de la variante de Lekeitio.
BI-625 errepidearen zati baten aldaketa, Salbeko zubiaren eta hiri 30139 Transformación del tramo de carretera BI-625 entre el puente de La
barruko bideko Ekialdeko saihesbidearen artean. 4. Tartea. Salve y la variante Este en vía urbana. Tramo 4.

Nekazaritza Saila 30140 Departamento de Agricultura


Foru Aldundiaren 180/2006 FORU DEKRETUA, azaroaren 21ekoa, 30140 DECRETO FORAL de la Diputación Foral 180/2006, de 21 de
espezie konifero sentikorretan Fusarium circinatum onddoa erradikatu noviembre, por el que se establece el programa de actuación en el
eta kontrolatzeko Bizkaiko Lurralde Historikoan jarduteko programa ámbito del Territorio Histórico de Bizkaia para la erradicación y con-
ezartzen duena. trol de Fusarium circinatum en las especies coníferas sensibles.
Bizkaiko Foru Aldundiaren 182/2006 FORU DEKRETUA, azaroaren 30146 DECRETO FORAL de la Diputación Foral 182/2006, de 21 de
21ekoa, Bizkaiko landalurrak garatzeko diru-laguntzak arautzen noviembre, por el que se establecen las consignaciones presupues-
dituzten oinarriei buruzko martxoaren 18ko 58/2002 Foru Dekretuaren tarias para 2007 a las que se imputarán las ayudas que se otorguen
babespean emango diren laguntzei 2007rako egotziko zaizkien al amparo del Decreto Foral 58/2002, de 18 de marzo, sobre bases
aurrekontuko diru-izendapenak ezartzen dituena, eta deialdiaren epea reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de las zonas rura-
ezartzen duena. les de Bizkaia, y se establece plazo de convocatoria.
Expedienea ebazteko proposamena. 30150 Propuesta de resolución de expediente.

Hirigintza eta Udal Harremanen Saila 30150 Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo
Azaroaren 21ko 1756/2006 FORU AGINDUA, Gueñes udalerriko 30150 ORDEN FORAL 1756/2006, de 21 de noviembre, relativa a las Normas
Plangintzako Arau Subsidiarioei buruzkoa (1. berrikuspena). Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Güeñes (1.a Revisión).
Eleizalde 4.4 Sektorean Elorrioko Arau Subsidiarioak Aldatzeko 30157 Texto normativo de la Modificacion de las Normas Subsidiarias de Elorrio
Testu Arauemailea. en el Sector 4.4 Eleizalde.
Getxoko hiri antolamendurako Plan Orokorraren aldaketaren testu arau- 30158 Texto normativo de la Modificacion del Plan General de Ordenacion
emailea Atxekolandeta 12 zk. duen aldeari dagokionez, Punta Urbana de Getxo en lo relativo al Área número 12, Atxekolandeta, para
Begoñako galeriak kendu eta 49 zk. duen banaketa-area sortzeko. la exclusión de las Galerías de Punta Begoña y la creación del área
de reparto número 49.
Hirigintza eta Udal Harremanen Saileko Foru Diputatuaren azaroa- 30161 ORDEN FORAL 1752/2006, de 21 de noviembre, del Diputado Foral
ren 21eko 1752/2006 FORU AGINDUA, Gueñesko Udaleko idazkari- de Relaciones Municipales y Urbanismo, por la que se revoca la auto-
kontuhartzailea den Monica de Prado Fernandez andreari aldi berean rización otorgada a favor de doña Mónica de Prado Fernández,
Sopuertako Udaleko idazkaritza-kontuhartzailetzako lanpostua betet- Secretaría del Ayuntamiento de Güeñes, para el desempeño acumulado
zeko eman zitzaion baimena ezetzi duena. del puesto de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Sopuerta.

PAPER BIRZIKLATUA
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30130 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

Hirigintza eta Udal Harremanen foru diputatuaren azaroaren 23ko 30162 ORDEN FORAL 1766/2006, de 23 noviembre, del Diputado Foral del
1766/06 FORU AGINDUA, Gueñesko Udaleko idazkari titularra den Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo, por la que se
Mónica de Prado Fernández andreari baimena ematen diona autoriza a doña Mónica de Prado Fernández, titular del puesto de
Sopuertako Udaleko idazkari-kontuhartzaile lanpostuan ere une Secretaría del Ayuntamiento de Güeñes, para el desempeño acumulado
berean jarduteko. del puesto de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Sopuerta.
Bakioko Arau Subsidiarioak, Goitisolo auzoko alde batean, aldatzeko 30162 Texto normativo de la Modificacion de las Normas Subsidiarias de Bakio
testu arau-emailea, Txakolinaren Museoa eraiki, Frontoia berregokitu en una zona del barrio de Goitisolo para posibilitar la construcción del
eta ingurua urbanizatu ahal izateko. Museo del Txakoli, remodelar el frontón y urbanizar el entorno.
Gorlizeko Arau Subsidiarioen aldaketa, Sagastikoetxeko industriako 30164 Texto normativo de la Modificacion de las Normas Subsidiarias de Gorliz
lurzoruaren 8 Sektorean merkataritzako gune handi bat ezartzeko. para la implantacion de una gran superficie comercial en el Sector 8
del suelo industrial de Sagastikoetxe.

Ogasun eta Finantza Saila 30166 Departamento de Hacienda y Finanzas


Interesatuentzako agerdeiaren 2006/30 iragarkia. 30166 Anuncio 30/2006 de citación de comparecencia a interesados.

II. Atala / Sección II


Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa / Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
Bilboko Udala 30174 Ayuntamiento de Bilbao
Zamudioko Udala 30258 Ayuntamiento de Zamudio
Karrantza Haraneko Udala 30260 Ayuntamiento de Valle de Carranza
Erandioko Udala 30261 Ayuntamiento de Erandio
Trapagarango Udala 30268 Ayuntamiento de Valle de Trápaga
Sondikako Udala 30269 Ayuntamiento de Sondika
Berangoko Udala 30269 Ayuntamiento de Berango
Plentziako Udala 30272 Ayuntamiento de Plentzia
Berrizko Udala 30275 Ayuntamiento de Berriz
Amorebieta-Etxanoko Udala 30275 Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
Etxebarriko Udala 30286 Ayuntamiento de Etxebarri
Arantzazuko Udala 30288 Ayuntamiento de Arantzazu
Sestaoko Udala 30291 Ayuntamiento de Sestao
Durangoko Udala 30307 Ayuntamiento de Durango
Urduñako Udala 30313 Ayuntamiento de Orduña
Lemoizko Udala 30313 Ayuntamiento de Lemoiz
Areatzako Udala 30313 Ayuntamiento de Areatza
Leioako Udala 30314 Ayuntamiento de Leioa
Derioko Udala 30316 Ayuntamiento de Derio
Basauriko Udala 30317 Ayuntamiento de Basauri
Urdulizko Udala 30320 Ayuntamiento de Urduliz
Iurretako Udala 30325 Ayuntamiento de Iurreta
Sopuertako Udala 30327 Ayuntamiento de Sopuerta
Igorreko Udala 30334 Ayuntamiento de Igorre
Getxoko Udala 30340 Ayuntamiento de Getxo
Lemoako Udala 30343 Ayuntamiento de Lemoa
Izurtzako Udala 30343 Ayuntamiento de Izurtza
Mundakako Udala 30344 Ayuntamiento de Mundakako
Markina-Xemeingo Udala 30344 Ayuntamiento de Markina-Xemein
Balmasedako Udala 30345 Ayuntamiento de Balmaseda
Mallabiko Udala 30346 Ayuntamiento de Mallabia
Zallako Udala 30347 Ayuntamiento de Zalla
Zeanuriko Udala 30348 Ayuntamiento de Zeanuri
Lekeitioko Udala 30348 Ayuntamiento de Lekeitio
Bilbao-Bizkaiako Ur-Partzuegoa 30354 Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia
Udal Euskaltegia (Basauri) 30356 Euskaltegi Municipal (Basauri)
Udal Kultur Etxea (Basauri) 30356 Casa Municipal de Cultura (Basauri)
Enkarterriko Udal Mankomunitatea 30359 Mancomunidad de las Encartaciones
Arratiako Udalen Mankomunitatea 30361 Arratiako Udalen Mankomunitatea
Getxo Kirolak 30379 Getxo Kirolak
Osasun eta Gizarte Ongi-Izate Udal Patronatua (Bermeo) 30382 Patronato Municipal de Salud y Bienestar Social (Bermeo)

V. Atala / Sección V
Justizi Administrazioa / Administración de Justicia

30383 Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao (Bizkaia)


30383 Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao (Bizkaia)
30384 Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia)
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30131 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

I. Atala / Sección I
Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa
Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia
Foru Aldundia / Diputación Foral

Herri Lan eta Garraio Saila Departamento de Obras Públicas y Transportes

175/2006 FORU DEKRETUA, azaroaren 21ekoa, Arakaldoko DECRETO FORAL 175/2006, de 21 de noviembre, sobre
Udalari lagatzeagatik, honako foru errepide honen titu- cambio de titularidad por cesión al Ayuntamiento de Ara-
lartasuna aldatzeari buruzkoa: BI-4516 (Islatik Arakaldora) kaldo de la carretera foral BI-4516 (Isla a Arakaldo) del p.k.
18+590 k.g.tik 19+200 k.g.ra. 18+590 al p.k. 19+200.

Bizkaiko Errepideei buruzko otsailaren 18ko 2/1993 Foru Araua- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Norma
ren 5. artikuluan ezarri denaren arabera katalogoan Lurralde His- Foral 2/1993, de 18 de febrero, de Carreteras de Bizkaia, su catá-
toriko honen Errepideen Sarearen barruan dauden errepide guz- logo de carreteras lo componen todas aquellas que están inclui-
tiak daude eta Foru Aldundiaren foru dekretuaren bidez egin daitezke das en la Red de Carreteras de este Territorio Histórico y puede
aldarazpenak; proposamena Herri Lan eta Garraio Saileko foru dipu- ser modificada mediante Decreto Foral de la Diputación Foral a pro-
tatuak egin behar du. puesta del Diputado Foral de Obras Públicas y Transportes.
Sarearen aldarazpen hori hiru arrazoigatik gerta daiteke, horie- Esta modificación de la Red puede producirse por tres cir-
tariko bi Errepideei buruzko Foru Arauaren 60. artikuluak biltzen duen cunstancias, dos de ellas determinadas por el mandato que con-
aginduan zehaztu dira: sare funtzionalari dagokionez herrietan saihes- tiene el artículo 60 de la Norma Foral de Carreteras, cuando se cons-
bideak eraikitzen direnean, edo galtzada bi eraikitzen direnean, edo truyen variantes de poblaciones o duplicaciones de calzada de
hirigintzako garapena pixkanaka errepidearen alboan eta horren aquellas que componen la Red Funcional, cuando el desarrollo urba-
inguruan hedatzen denean eta errepide horiek hiriko tarte bihur- nístico avanza progresivamente sobre tramos de carretera que que-
tzen direnean, eta, azkenik, 61. artikuluan ezarri denaren arabera, dan convertidos en tramos urbanos y, finalmente, la del artículo 61,
kasu jakin bakoitzean aztergai den errepidearen tartearen edo tar- cuando existe un convenio entre Administraciones Públicas en orden
teen titulartasuna aldatzeko herri administrazioen arteko hitzarmena al cambio de titularidad del tramo o tramos de carreteras de las que
dagoenean, hain zuzen ere bide horien erregulazioa, tratamendua se trate, en cada caso concreto, en orden a la mejor regulación,
eta jardunbidea hobetzearen ondoreetarako eta beti ere kontuan tratamiento y funcionalidad de estas vías habida cuenta de que,
hartuta errepideen eta hirietako tarte-kale horien hala tratamendu tanto el tratamiento técnico como jurídico de las carreteras y las
teknikoa nola juridikoa bestelakoa izatea ez ezik, sarritan kontra- calles-tramos urbanos de aquéllas no solo es distinto sino, muy fre-
koak direla. cuentemente, antagónico.
Arakaldoko Udalak, 2006ko uztalilaren 13an egin zuen Osoko El Ayuntamiento de Arakaldo por acuerdo del Pleno en
Bilkuran, beste erabaki batzuen artean, erabaki zuen lagapenean sesión celebrada el día 13 de julio del año 2006 adoptó, entre otros,
eskatzea Bizkaiko Foru Aldundiari BI-4516 foru errepidearen el de solicitar a la Diputación Foral la cesión de la carretera BI-4516,
18+590 k.g.tik 19+200 k.g.raino tartea. Emate horrekin udal jarduera del p.k. 18+590 al p.k. 19+200, que, con cuya entrega, se favorece
bideratzen da eta baita Arakaldoko herritarrena ere, orain gauza- la actividad municipal así como la de los vecinos de Arakaldo, toda
tzen den lagapenaren bidez egin behar duten gauza bakarra Uda- vez que, a partir de la cesión que ahora se instrumenta, únicamente
lera joatea delako eta, udaleko arauak betez, baimenak eta lizen- tienen que dirigirse a su Ayuntamiento en orden al cumplimiento
tziak eskatu, bera izango baita eskumenak izango dituen de las normas municipales y la petición de autorizaciones y per-
administrazio bakarra jarduerak egiteari dagokionez, eta hori guz- misos relacionados con las zonas territoriales de las citadas carre-
tia udal autonomiaren oinarrietan bidezkotzen da. teras como única Administración competente en orden a la reali-
zación de actividades que sólo encuentran justificación y encaje
en la autonomía municipal.
Bada, horren arabera eta Herri Lan eta Garraio Saileko foru En su virtud, y a propuesta del Diputado Foral de Obras Públi-
diputatuak proposamena egin ondoren, horrek sustatuta gauzatu cas y Transportes, bajo cuya competencia se ha incoado el opor-
baita bidezko administrazioko espedientea, Bizkaiko Lurralde His- tuno expediente administrativo de conformidad con lo dispuesto en
torikoko Foru Erakundeen Hautespen, Antolakuntza, Araubide eta la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organi-
Jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauan ezarri zación, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales
denarekin bat, aurrez eztabaidatu ondoren, Foru Aldundiak 2006ko del Territorio Histórico de Bizkaia, previa deliberación y aprobación
azaroaren 21ean onetsi du, eta honakoa, por la Diputación Foral en su reunión del día 21 de noviembre
de 2006,

XEDATU DUT: DISPONGO:

1. artikulua Artículo 1
BI-4516 foru errepidearen 18+590 k.g.tik 19+200 k.g.rainoko Ceder al Ayuntamiento de Arakaldo la titularidad de la carre-
tartearen titulartasuna lagapenean ematea Arakaldoko Udalari eta tera foral BI-4516, del p.k. 18+590 al p.k. 19+200, que pasa a inte-
bide horiek udalerri horretako udalaren errepide eta bideen sare- grarse en la red municipal de carreteras y caminos del citado Ayun-
koa bihurtzea. tamiento.

2. artikulua Artículo 2
Arakaldoko Udalari lagapenean eman zaizkion errepide tarte Las características del tramo de carretera cuya titularidad se
horien ezaugarriak ondoko hauek dira: traspasa al Ayuntamiento de Arakaldo es la siguiente:
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30132 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

BI-4516 errepidea Carretera BI-4516


Errepidea: Islatik Arakaldora. Carretera: Isla a Arakaldo.
Lagapen-tartea: 18+590 k.g.tik 19+200 k.g.raino. Tramo de cesión: p.k. 18+590 al p.k. 19+200.
Luzera: 610 metro. Longitud: 610 metros.
Deskripzioa: Lagako den tartea trenbidearen zubia igaro eta Descripción: El tramo objeto de cesión comienza tras pasar
gero (18+590) hasten da, Etxezuri baserrirako sarbide batekin ezke- el puente del ferrocarril (18+590) en la intersección por la izquierda
rreko aldean dagoen bidegurutzean, eta foru errepidearen buka- con un acceso al caserío Etxezuri y termina en el final de la carre-
eran (19+200 k.g.) amaitzen da. 18+680 k.g.an, errepidea AP-68 tera foral (p.k.19+200). En el p.k. 18+680 la carretera discurre como
autobidearen azpiko pasagunea da. Bi tarte daude: hasieratik 18+830 paso inferior bajo la autopista AP-68. Se diferencian dos tramos:
k.g.raino, sekzio zabalduarekin eta erdian bide-markarekin (azpiko inicio hasta 18+830 con sección ensanchada y marca vial central
pasagunean izan ezik), eta 18+830 k.g.tik amaierara arte, estua- (excepto en el paso inferior), y 18+830 hasta el final con anchura
goa eta erdian bide-markarik gabe. menor y sin marca vial central.
2005ean eguneko 197 ibilgailuko IMD izan duen errepidea da. Se trata de una carretera con IMD de 197 vehículos/día en el
año 2005.
— Zeharkako sekzioa: Bi errei ditu. Ez dago espaloirik, AP-68ko — Sección transversal: Posee dos carriles. No hay aceras
azpiko pasagunean salbu. excepto en el paso inferior de la AP-68.
— Zoruaren deskripzioa: Bike-nahastura, berotan, ondo kont- — Descripción firme: Mezcla bituminosa en caliente en buen
serbatua. estado de conservación.
— Seinaleztapen horizontala: Bai. — Señalización horizontal: Sí.
— Seinaleztapen bertikala: Bai. — Señalización vertical: Sí.
— Semaforoak: Ez. — Semáforos: No.
— Defentsak: Bai («bionda» motakoak, azpiko pasaguneraino). — Defensas: Sí (tipo bionda hasta paso inferior).
— Ispiluak: Bai (3). — Espejos: Sí (3).
— Argiak: Bai. Azpiko pasaguneraino, ezkerreko aldean. — Iluminación: Sí. Hasta paso inferior margen izquierda.
Azpiko pasagunea eta gero, eskumako aldean. Después del paso inferior: margen derecha.

3. artikulua Artículo 3
Titulartasunaren aldaketa bi administrazioek sinatuko duten El cambio de titularidad se formalizará en su momento,
emate-akta egiten den unean bertan gauzatuko da eta, ondore horre- mediante acta de entrega suscrita por ambas Administraciones, a
tarako, berariaz eman zaio ahalmena diputatu nagusiari edo Herri cuyo efecto queda facultado expresamente el Diputado General o
Lan eta Garraio foru diputatuari. Dokumentu horretan zehatz des- el Diputado Foral de Obras Públicas y Transportes, en la que se
kribatuko dira errepide ukituen mugak eta ezaugarri teknikoak. definirán con precisión los límites y características técnicas de los
Orduan, halaber, Errepideen Foru Katalogoa aldatuko da, foru dekretu viales afectadas, si fuere preciso, y se procederá a modificar el Inven-
hau dela bide Bizkaiko Errepideen Sarean egindako aldaketaren tario Foral de Carreteras como consecuencia de la modificación
ondorioz. de la Red de Carreteras de Bizkaia operada en virtud del presente
Decreto Foral.

AZKEN XEDAPENA, BAKARRA DISPOSICIÓN FINAL UNICA

Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko den egu- El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente a
naren biharamunean jarriko da indarrean. aquel al de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Bilbon, 2006ko azaroaren 21ean. Bilbao 21 de noviembre de 2006.
Herri Lan eta Garraioaren foru diputatua, El diputado foral de Obras Públicas y Transportes,
EUSEBIO MELERO BEASKOETXEA EUSEBIO MELERO BEASKOETXEA
Ahaldun Nagusia, El Diputado General,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN JOSE LUIS BILBAO EGUREN
(I-2171) (I-2171)

• •
Amorebieta-Etxano udalerrian iragazkortasuna hobetzeko Análisis de alternativas para la mejora de permeabilidad
alternatiben azterketa. en el municipio de Amorebieta-Etxano.

Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Testu En cumplimiento del artículo 78 del texto refundido de la Ley
Bateginaren 78. artikulua betetzeko, tituluan adierazi den lehiaketa de Contratos de las Administraciones Públicas se publica el con-
argitaratzen da. curso de referencia.
01. Erakunde adjudikatzailea 01. Entidad adjudicadora
a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia. a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Atal Juridiko b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
Administratiboa. Herri Lan eta Garraioen Saila. Ibá- Jurídico-Administrativa. Departamento de Obras
ñez de Bilbao, k/ko 20a. 48009 Bilbao. Públicas y Transportes. Ibáñez de Bilbao, 20. 48009
Bilbao.
c) Espedientearen zenbakia: OCE - 2006/00051. c) Número de expediente: OCE - 2006/00051.
02. Kontratuaren xedea 02. Objeto del contrato
a) Xedearen azalpena: Amorebieta-Etxano udalerrian a) Descripción del objeto: Análisis de alternativas para
iragazkortasuna hobetzeko alternatiben azterketa. la mejora de permeabilidad en el municipio de
Amorebieta-Etxano.
b) Sailkapena erloka eta zenbakika: Ez. b) División por lotes y número: No.
c) Burutzeko lekua: Bizkaia. c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Burutzeko epea edo emateko azken eguna: Lau hila- d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Cua-
bete. tro meses.
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30133 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

03. Tramitazioa, prozedura eta adjudikazio-era 03. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitazioa: Arrunta. a) Tramitación: Ordinario.
b) Prozedura: Irekia. b) Procedimiento: Abierto.
c) Era: Lehiaketa. c) Forma: Concurso.
04. Lizitazio-oinarriaren aurrekontua 04. Presupuesto base de licitación
Hirurogeita hamar mila euro (70.000,00 euro). Setenta mil (70.000,00) euros.
05. Behin-behineko bermea 05. Garantía provisional
Mila eta laurehun euro (1.400,00 euro). Mil cuatrocientos (1.400,00) euros.
06. Dokumentazioa eta informazio bideak 06. Obtención de documentación e información
a) Erakundea: Reprografía José Antonio. a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Helbidea: Rodríguez Arias, 33. b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Herria eta posta-kodea: 48011 Bilbao. c) Localidad y código postal: 48011 Bilbao.
d) Telefonoa: 944.437.493. d) Teléfono: 944.437.493.
e) Agiriak eta informazioa lortzeko azken data: Eskain- e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
tzak hartzeko azken datari dagokiona. ción: El de la fecha límite de recepción de ofertas.
07. Kontratistaren betekizun zehatzak 07. Requisitos específicos del contratista
a) Sailkapena: Ez du halakorik eskatzen. a) Clasificación: No se exige.
b) Beste betekizun batzuk: Begiratu Administrazio b) Otros requisitos: Ver los Pliegos de Cláusulas Admi-
Klausula Berezien eta Preskripzio Teknikoen Pleguak. nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
08. Parte hartzeko eskaintzen edo eskarien aurkezpena 08. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación
a) Aurkezteko azken data: Iragarkia Bizkaiko Aldizkari a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12)
Ofizialean argitaratzen den datatik zenbaturiko horas del decimoquinto día natural contado a partir
hamabostgarren egunaren eguerdiko hamabiak (12) del día de la publicación del anuncio en el «Boletín
arte. Oficial de Bizkaia».
b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio Klausula b) Documentación a presentar: La exigida en los Plie-
Berezien eta Preskripzio Teknikoen Pleguetan eska- gos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
tzen direnak. Prescripciones Técnicas.
c) Aurkezteko tokia: c) Lugar de presentación:
— Erakundea: Herri Lan eta Garraio Saila (Zerbitzu — Entidad: Departamento de Obras Públicas y
Orokorrak). Transportes (Servicios Generales).
— Helbidea: Ibáñez de Bilbao k/ko 20a, beheko — Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
solairua.
— Herria eta posta kodea: 48009 Bilbao. — Localidad y código postal: 48009 Bilbao.
d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
Herri Administrazioetako Kontratuei buruzko Lege- mantener su oferta: Conforme a lo dispuesto en los
aren testu bateginaren 83 eta 89. artikuluetan xeda- artículos 83 y 89 del texto refundido de la Ley de Con-
tutakoaren arabera. tratos de las Administraciones Públicas.
e) Aldagaien onarpena: e) Admisión de variantes:
— Preskripzio Teknikoen Pleguan aurretiaz ikusita- — Según lo previsto en el Pliego de Prescripciones
koaren arabera. Técnicas.
— Aldagaiak eskaintzen dituen lizitatzaileak, oina- — El licitador que ofrezca variantes deberá reseñarlo
rrizko eskaintzan adierazi beharko du. en la oferta base.
09. Eskaintzak irekitzea 09. Apertura de las ofertas
a) Erakundea: Herri Lan eta Garraio Saila (Zerbitzu Oro- a) Entidad: Departamento de Obras Públicas y Trans-
korrak). portes (Servicios Generales).
b) Helbidea: Ibáñez de Bilbao k/ko 20a, beheko solairua. b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
c) Herria: 48009 Bilbao. c) Localidad: Bilbao.
d) Data: Administrazio Klausula Berezien Pleguaren d) Fecha: Según el Pliego de Cláusulas Administrati-
arabera. vas Particulares.
e) Ordua: Goizeko hamaikatan (11:00). e) Hora: Once horas (11:00 h.).
10. Bestelako informazioak: Adjudikazioa egiteko erabiliko 10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación a uti-
diren irizpideak, Administrazio Klausula Berezien eta Pres- lizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
kripzio Teknikoen Pleguetan ageri dira. Particulares y de Prescripciones Técnicas.
11. Iragarkien gastuak: Begiratu Administrazio Klausula 11. Gastos de anuncios: Ver los Pliegos de Cláusulas Admi-
Berezien Pleguak. nistrativas Particulares.
Bilbo, 2006ko azaroaren 24an.—Herrilan eta Garraioen foru Bilbao, a 24 de noviembre de 2006.—El diputado foral de Obras
diputatua, Eusebio Melero Beaskoetxea Públicas y Transportes, Eusebio Melero Beaskoetxea
(I-2189) (I-2189)

• •
Igorreko saihesbidea eraikitzeko proiektua. Jendeau- Proyecto de construcción de la variante de Igorre. Ade-
rreko informazioari egokitzea 2004. cuación a la información pública 2004.

Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen testu En cumplimiento del artículo 78 del texto refundido de la Ley
bateginaren 78. artikulua betetzeko, tituluan adierazi den lehiaketa de Contratos de las Administraciones Públicas, se publica el con-
argitaratzen da. curso de referencia.
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30134 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

01. Erakunde adjudikatzailea 01. Entidad adjudicadora


a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia. a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Atal Juridiko b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
Administratiboa. Herri Lan eta Garraioen Saila. Ibá- Jurídico-Administrativa. Departamento de Obras
ñez de Bilbao, k/ko 20a. 48009 Bilbao. Públicas y Transportes. Ibáñez de Bilbao, 20. 48009
Bilbao.
c) Espedientearen zenbakia: OCE - 2006/00053. c) Número de expediente: OCE - 2006/00053.
02. Kontratuaren xedea 02. Objeto del contrato
a) Xedearen azalpena: Igorreko saihesbidea eraikitzeko a) Descripción del objeto: Proyecto de construcción de
proiektua. Jendeaurreko informazioari egokitzea la variante de Igorre. Adecuación a la información
2004. pública 2004.
b) Sailkapena erloka eta zenbakika: Ez. b) División por lotes y número: No.
c) Burutzeko lekua: Bizkaia. c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Burutzeko epea edo emateko azken eguna: 30 hila- d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 30
bete. meses.
03. Tramitazioa, prozedimendua eta adjudikazio-era 03. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitazioa: Arrunta. a) Tramitación: Ordinario.
b) Prozedura: Irekia. b) Procedimiento: Abierto.
c) Era: Lehiaketa. c) Forma: Concurso.
04. Lizitazio-oinarriaren aurrekontua 04. Presupuesto base de licitación
Hogeita hemeretzi milioi bostehun eta zortzi mila ehun Treinta y nueve millones quinientos ocho mil ciento cin-
eta berrogeita hamalau euro eta hirurogei eta hemeretzi cuenta y cuatro euros con setenta y nueve céntimos
zentimo (39.508.154,79 euro). (39.508.154,79) euros.
05. Behin-behineko bermea 05. Garantía provisional
Zazpiehun eta laurogeita hamar mila ehun eta hirurogeita Setecientos noventa mil ciento sesenta y tres euros con
hiru euro eta bederatzi zentimo (790.163,09 euro). nueve céntimos (790.163,09) euros.
06. Dokumentazio eta informazio bideak 06. Obtención de documentación e información
a) Erakundea: Reprografía José Antonio. a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Helbidea Rodríguez Arias, 33. b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Herria eta posta-kodea: 48011 Bilbao. c) Localidad y código postal: 48011 Bilbao.
d) Telefonoa: 944.437.493. d) Teléfono: 944.437.493.
e) Agiriak eta informazioa lortzeko azken data: Eskain- e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
tzak hartzeko azken datari dagokiona. ción: El de la fecha límite de recepción de ofertas.
07. Kontratistaren betekizun zehatzak 07. Requisitos específicos del contratista
a) Sailkapena: a) Clasificación:
— Taldea: A. Azpitaldea: 2. Kategoría: F. — Grupo: A. Subgrupo: 2. Categoría: F.
— Taldea: B. Azpitaldea: 2. Kategoría: F. — Grupo: B. Subgrupo: 2. Categoría: F.
b) Beste betekizun batzuk: Begiratu Administrazio b) Otros requisitos: Ver los Pliegos de Cláusulas Admi-
Klausula Berezien eta Preskripzio Teknikoen Pleguak. nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
08. Parte hartzeko eskaintzen edo eskarien aurkezpena 08. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación
a) Aurkezteko azken data: 2007/01/15ko eguerdiko a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12)
hamabiak 812) arte. horas del día 15 de enero de 2007.
b) Aurkezteko beharreko agiriak: Administrazio Klausula b) Documentación a presentar: La exigida en los Plie-
Berezien eta Preskripzio Teknikoen Pleguetan eska- gos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
tzen direnak. Prescripciones Técnicas.
c) Aurkezteko tokia: c) Lugar de presentación:
— Erakundea: Herri Lan eta Garraio Saila (Zerbitu — Entidad: Departamento de Obras Públicas y
Orokorrak). Transportes (Servicios Generales).
— Helbidea: Ibáñez de Bilbao k/ko 20a, beheko — Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
solairua.
— Herria eta posta kodea: 48009 Bilbao. — Localidad y código postal: 48009 Bilbao.
d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
Herri Administrazioetako Kontratuei buruzko Lege- mantener su oferta: Conforme a lo dispuesto en los
aren testu bateginaren 83 eta 89. artikuluetan xeda- artículos 83 y 89 de la Ley de Contratos de las Admi-
tutakoaren arabera. nistraciones Públicas.
e) Aldagaien onarpena: e) Admisión de variantes:
— Preskripzio Teknikoen Pleguan aurretiaz ikusita- — Según lo previsto en el Pliego de Prescripciones
koaren arabera. Técnicas.
— Aldagaiak eskaintzen dituen lizitatzaileak, oina- — El licitador que ofrezca variantes deberá reseñarlo
rrizko eskaintzan adierazi beharko du. en la oferta base.
09. Eskaintzak irekitzea 09. Apertura de las ofertas
a) Erakundea Herri Lan eta Garraioen Saila (Zerbitzu a) Entidad: Departamento de Obras Públicas y Trans-
Orokorrak). portes (Servicios Generales).
b) Helbidea: Ibáñez de Bilbao k/ko 20a, beheko solairua. b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
c) Herria: 48009 Bilbao. c) Localidad: Bilbao.
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30135 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

d) Data: Administrazio Klausula Berezien Pleguaren d) Fecha: Según el Pliego de Cláusulas Administrati-
arabera. vas Particulares.
e) Ordua: Goizeko hamaikatan (11:00). e) Hora: Once horas (11:00 h.).
10. Bestelako informazioak: Adjudikazioa egiteko erabiliko 10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación a uti-
diren irizpideak, Administrazio Klausula Berezien eta Pres- lizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
kripzio Teknikoen Pleguetan ageri dira. Particulares y de Prescripciones Técnicas.
11. Iragarkien gastuak: Begiratu Administrazio Klausula 11. Gastos de anuncios: Ver los Pliegos de Cláusulas Admi-
Berezien Pleguak. nistrativas Particulares.
12. Iragarkia Europako Elkarteen Aldizkari Ofizialera bidali 12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión
deneko data: 2006/11/24. Europea»: 24/11/2006.
Bilbo, 2006ko azaroaren 24an.—Herrilan eta Garraioen foru Bilbao, a 24 de noviembre de 2006.—El diputado foral de Obras
diputatua, Eusebio Melero Beaskoetxea Públicas y Transportes, Eusebio Melero Beaskoetxea
(I-2190) (I-2190)

• •
Errenterian (Gernika) hiri bide perimetrala Construcción del vial urbano perimetral
eraikitzea en Errenteria (Gernika)

Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen testu En cumplimiento del artículo 78 del texto refundido de la Ley
bateginaren 78. artikulua betetzeko, tituluan adierazi den lehiaketa de Contratos de las Administraciones Públicas, se publica el con-
argitaratzen da. curso de referencia.
01. Erakunde adjudikatzailea 01. Entidad adjudicadora
a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia. a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Atal Juridiko b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
Administratiboa. Herri Lan eta Garraioen Saila. Ibá- Jurídico-Administrativa. Departamento de Obras
ñez de Bilbao, k/ko 20a. 48009 Bilbao. Públicas y Transportes. Ibáñez de Bilbao, 20. 48009
Bilbao.
c) Espedientearen zenbakia: OCE - 2006/00045. c) Número de expediente: OCE - 2006/00045.
02. Kontratuaren xedea 02. Objeto del contrato
a) Xedearen azalpena: Errenterian (Gernika) hiri bide a) Descripción del objeto: Construcción del vial urbano
perimetrala eraikitzea. perimetral en Errenteria (Gernika).
b) Sailkapena erloka eta zenbakika:Ez. b) División por lotes y número: No.
c) Burutzeko lekua: Bizkaia. c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Burutzeko epea edo emateko azken eguna: 20 hila- d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 20
bete. meses.
03. Tramitazioa, prozedimendua eta adjudikazio-era 03. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitazioa: Arrunta. a) Tramitación: Ordinario.
b) Prozedura: Irekia. b) Procedimiento: Abierto.
c) Era: Lehiaketa. c) Forma: Concurso.
04. Lizitazio-oinarriaren aurrekontua 04. Presupuesto base de licitación
Hamahiru milioi bostehun mila bederatziehun eta lauro- Trece millones quinientos mil novecientos noventa y tres
geita hamahiru euro eta hogeita bederatzi zentimo euros con veintinueve céntimos (13.500.993,29) euros.
(13.500.993,29 euro).
05. Behin-behineko bermea 05. Garantía provisional
Berrehun eta hirurogeita hamar mila hemeretzi euro eta Doscientos setenta mil diecinueve euros con ochenta y
laurogeita sei zentimo (270.019,86 euro). seis céntimos (270.019,86) euros.
06. Dokumentazio eta informazio bideak 06. Obtención de documentación e información
a) Erakundea: Reprografía José Antonio. a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Helbidea Rodríguez Arias, 33. b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Herria eta posta-kodea: 48011 Bilbao. c) Localidad y código postal: 48011 Bilbao.
d) Telefonoa: 944.437.493. d) Teléfono: 944.437.493.
e) Agiriak eta informazioa lortzeko azken data: Eskain- e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
tzak hartzeko azken datari dagokiona. ción: El de la fecha límite de recepción de ofertas.
07. Kontratistaren betekizun zehatzak 07. Requisitos específicos del contratista
a) Sailkapena: a) Clasificación:
— Taldea: A. Azpitaldea: 2. Kategoría: E. — Grupo: A. Subgrupo: 2. Categoría: E.
— Taldea: B. Azpitaldea: 3. Kategoría: F. — Grupo: B. Subgrupo: 3. Categoría: F.
— Taldea: G. Azpitaldea: 4. Kategoría: E. — Grupo: G. Subgrupo: 4. Categoría: E.
— Taldea: K. Azpitaldea: 6. Kategoría: C. — Grupo: K. Subgrupo: 6. Categoría: C.
b) Beste betekizun batzuk: Begiratu Administrazio b) Otros requisitos: Ver los Pliegos de Cláusulas Admi-
Klausula Berezien eta Preskripzio Teknikoen Pleguak. nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
08. Parte hartzeko eskaintzen edo eskarien aurkezpena 08. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación
a) Aurkezteko azken data: 2007/01/15ko eguerdiko a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12)
hamabiak 812) arte. horas del día 15 de enero de 2007.
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30136 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

b) Aurkezteko beharreko agiriak: Administrazio Klausula b) Documentación a presentar: La exigida en los Plie-
Berezien eta Preskripzio Teknikoen Pleguetan eska- gos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
tzen direnak. Prescripciones Técnicas.
c) Aurkezteko tokia: c) Lugar de presentación:
— Erakundea: Herri Lan eta Garraio Saila (Zerbitu — Entidad: Departamento de Obras Públicas y
Orokorrak). Transportes (Servicios Generales).
— Helbidea: Ibáñez de Bilbao k/ko 20a, beheko — Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
solairua.
— Herria eta posta kodea: 48009 Bilbao. — Localidad y código postal: 48009 Bilbao.
d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
Herri Administrazioetako Kontratuei buruzko Lege- mantener su oferta: Conforme a lo dispuesto en los
aren testu bateginaren 83 eta 89. artikuluetan xeda- artículos 83 y 89 del texto refundido de la Ley de Con-
tutakoaren arabera. tratos de las Administraciones Públicas.
e) Aldagaien onarpena: e) Admisión de variantes:
— Preskripzio Teknikoen Pleguan aurretiaz ikusita- — Según lo previsto en el Pliego de Prescripciones
koaren arabera. Técnicas.
— Aldagaiak eskaintzen dituen lizitatzaileak, oina- — El licitador que ofrezca variantes deberá reseñarlo
rrizko eskaintzan adierazi beharko du. en la oferta base.
09. Eskaintzak irekitzea 09. Apertura de las ofertas
a) Erakundea Herri Lan eta Garraioen Saila (Zerbitzu a) Entidad: Departamento de Obras Públicas y Trans-
Orokorrak). portes (Servicios Generales).
b) Helbidea: Ibáñez de Bilbao k/ko 20a, beheko solairua. b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
c) Herria: 48009 Bilbao. c) Localidad: Bilbao.
d) Data: Administrazio Klausula Berezien Pleguaren ara- d) Fecha: Según el Pliego de Cláusulas Administrati-
bera. vas Particulares.
e) Ordua: Goizeko hamaikatan (11:00). e) Hora: Once horas (11:00 h.).
10. Bestelako informazioak: Adjudikazioa egiteko erabiliko 10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación a uti-
diren irizpideak, Administrazio Klausula Berezien eta Pres- lizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
kripzio Teknikoen Pleguetan ageri dira. Particulares y de Prescripciones Técnicas.
11. Iragarkien gastuak: Begiratu Administrazio Klausula 11. Gastos de anuncios: Ver los Pliegos de Cláusulas Admi-
Berezien Pleguak. nistrativas Particulares.
12. Iragarkia Europako Elkarteen Aldizkari Ofizialera bidali 12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión
deneko data: 2006/11/24. Europea»: 24/11/2006.
Bilbo, 2006ko azaroaren 24an.—Herrilan eta Garraioen foru Bilbao, a 24 de noviembre de 2006.—El diputado foral de Obras
diputatua, Eusebio Melero Beaskoetxea Públicas y Transportes, Eusebio Melero Beaskoetxea
(I-2191) (I-2191)

• •
Proyecto de construcción de la variante de Gallarta y Proyecto de construcción de la variante de Gallarta y acce-
accesos de El Campillo a La Arboleda. Fase 2: Estación sos de El Campillo a La Arboleda. Fase 2: Estación de bom-
de bombeo-Triano. beo-Triano.

Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen testu En cumplimiento del artículo 78 del texto refundido de la Ley
bateginaren 78. artikulua betetzeko, tituluan adierazi den lehiaketa de Contratos de las Administraciones Públicas, se publica el con-
argitaratzen da. curso de referencia.
01. Erakunde adjudikatzailea 01. Entidad adjudicadora
a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia. a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Atal Juridiko b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
Administratiboa. Herri Lan eta Garraioen Saila. Ibá- Jurídico-Administrativa. Departamento de Obras
ñez de Bilbao, k/ko 20a. 48009 Bilbao. Públicas y Transportes. Ibáñez de Bilbao, 20. 48009
Bilbao.
c) Espedientearen zenbakia: OCE - 2006/00054. c) Número de expediente: OCE - 2006/00054.
02. Kontratuaren xedea 02. Objeto del contrato
a) Xedearen azalpena: Gallartako sahiesbidea eta El a) Descripción del objeto: Proyecto de construcción de
Campillotik zugaztietarako bideak eraikitzeko proiek- la variante de Gallarta y accesos de El Campillo a
tua. 2. Fasea: Ponpaketa estazioa-Triano. La Arboleda. Fase 2: Estación de bombeo-Triano.
b) Sailkapena erloka eta zenbakika: Ez. b) División por lotes y número: No.
c) Burutzeko lekua: Bizkaia. c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Burutzeko epea edo emateko azken eguna: 14 hila- d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 14
bete. meses.
03. Tramitazioa, prozedimendua eta adjudikazio-era 03. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitazioa: Arrunta. a) Tramitación: Ordinario.
b) Prozedura: Irekia. b) Procedimiento: Abierto.
c) Era: Lehiaketa. c) Forma: Concurso.
04. Lizitazio-oinarriaren aurrekontua 04. Presupuesto base de licitación
Zazpi milioi laurehun eta laurogeita hamar mila hamazazpi Siete millones cuatrocientos noventa mil diecisiete euros
euro eta hogeita bost zentimo (7.490.017,25 euro). con veinticinco céntimos (7.490.017,25) euros.
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30137 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

05. Behin-behineko bermea 05. Garantía provisional


Ehun eta berrogeita bederatzi mila zortzirehun euro eta Ciento cuarenta y nueve mil ochocientos euros con treinta
hogeita hamalau zentimo (149.800,34 euro). y cuatro céntimos (149.800,34) euros.
06. Dokumentazio eta informazio bideak 06. Obtención de documentación e información
a) Erakundea: Reprografía José Antonio. a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Helbidea Rodríguez Arias, 33. b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Herria eta posta-kodea: 48011 Bilbao. c) Localidad y código postal: 48011 Bilbao.
d) Telefonoa: 944.437.493. d) Teléfono: 944.437.493.
e) Agiriak eta informazioa lortzeko azken data: Eskain- e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
tzak hartzeko azken datari dagokiona. ción: El de la fecha límite de recepción de ofertas.
07. Kontratistaren betekizun zehatzak 07. Requisitos específicos del contratista
a) Sailkapena: a) Clasificación:
— Taldea: A. Azpitaldea: 2. Kategoría: F. — Grupo: A. Subgrupo: 2. Categoría: F.
— Taldea: G. Azpitaldea: 4. Kategoría: E. — Grupo: G. Subgrupo: 4. Categoría: E.
b) Beste betekizun batzuk: Begiratu Administrazio b) Otros requisitos: Ver los Pliegos de Cláusulas Admi-
Klausula Berezien eta Preskripzio Teknikoen Pleguak. nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
08. Parte hartzeko eskaintzen edo eskarien aurkezpena 08. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación
a) Aurkezteko azken data: 2007/01/15ko eguerdiko a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12)
hamabiak 812) arte. horas del día 15 de enero de 2007.
b) Aurkezteko beharreko agiriak: Administrazio Klausula b) Documentación a presentar: La exigida en los Plie-
Berezien eta Preskripzio Teknikoen Pleguetan eska- gos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
tzen direnak. Prescripciones Técnicas.
c) Aurkezteko tokia: c) Lugar de presentación:
— Erakundea: Herri Lan eta Garraio Saila (Zerbitu — Entidad: Departamento de Obras Públicas y
Orokorrak). Transportes (Servicios Generales).
— Helbidea: Ibáñez de Bilbao k/ko 20a, beheko — Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
solairua.
— Herria eta posta kodea: 48009 Bilbao. — Localidad y código postal: 48009 Bilbao.
d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
Herri Administrazioetako Kontratuei buruzko Lege- mantener su oferta: Conforme a lo dispuesto en los
aren testu bateginaren 83 eta 89. artikuluetan xeda- artículos 83 y 89 del texto refundido de la Ley de Con-
tutakoaren arabera. tratos de las Administraciones Públicas.
e) Aldagaien onarpena: e) Admisión de variantes:
— Preskripzio Teknikoen Pleguan aurretiaz ikusita- — Según lo previsto en el Pliego de Prescripciones
koaren arabera. Técnicas.
— Aldagaiak eskaintzen dituen lizitatzaileak, oina- — El licitador que ofrezca variantes deberá reseñarlo
rrizko eskaintzan adierazi beharko du. en la oferta base.
09. Eskaintzak irekitzea 09. Apertura de las ofertas
a) Erakundea Herri Lan eta Garraioen Saila (Zerbitzu a) Entidad: Departamento de Obras Públicas y Trans-
Orokorrak). portes (Servicios Generales).
b) Helbidea: Ibáñez de Bilbao k/ko 20a, beheko solairua. b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
c) Herria: 48009 Bilbao. c) Localidad: Bilbao.
d) Data: Administrazio Klausula Berezien Pleguaren ara- d) Fecha: Según el Pliego de Cláusulas Administrati-
bera. vas Particulares.
e) Ordua: Goizeko hamaikatan (11:00). e) Hora: Once horas (11:00 h.).
10. Bestelako informazioak: Adjudikazioa egiteko erabiliko 10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación a uti-
diren irizpideak, Administrazio Klausula Berezien eta Pres- lizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
kripzio Teknikoen Pleguetan ageri dira. Particulares y de Prescripciones Técnicas.
11. Iragarkien gastuak: Begiratu Administrazio Klausula 11. Gastos de anuncios: Ver los Pliegos de Cláusulas Admi-
Berezien Pleguak. nistrativas Particulares.
12. Iragarkia Europako Elkarteen Aldizkari Ofizialera bidali 12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión
deneko data: 2006/11/24. Europea»: 24/11/2006.
Bilbo, 2006ko azaroaren 24an.—Herrilan eta Garraioen foru Bilbao, a 24 de noviembre de 2006.—El diputado foral de Obras
diputatua, Eusebio Melero Beaskoetxea Públicas y Transportes, Eusebio Melero Beaskoetxea
(I-2192) (I-2192)
• •
Lekeitioko sahiesbidea eraikitzea Construcción de la variante de Lekeitio

Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen testu En cumplimiento del artículo 78 del texto refundido de la Ley
bateginaren 78. artikulua betetzeko, tituluan adierazi den lehiaketa de Contratos de las Administraciones Públicas, se publica el con-
argitaratzen da. curso de referencia.
01. Erakunde adjudikatzailea 01. Entidad adjudicadora
a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia. a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Atal Juridiko b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Jurí-
Administratiboa. Herri Lan eta Garraioen Saila. Ibá- dico-Administrativa. Departamento de Obras Públicas
ñez de Bilbao, k/ko 20a. 48009 Bilbao. y Transportes. Ibáñez de Bilbao, 20. 48009 Bilbao.
c) Espedientearen zenbakia: OCE - 2006/00047. c) Número de expediente: OCE - 2006/00047.
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30138 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

02. Kontratuaren xedea 02. Objeto del contrato


a) Xedearen azalpena: Lekeitioko sahiesbidea eraiki- a) Descripción del objeto: Construcción de la variante
tzea. de Lekeitio.
b) Sailkapena erloka eta zenbakika: Ez. b) División por lotes y número: No.
c) Burutzeko lekua: Bizkaia. c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Burutzeko epea edo emateko azken eguna: 24 hila- d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 24
bete. meses.
03. Tramitazioa, prozedimendua eta adjudikazio-era 03. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitazioa: Arrunta. a) Tramitación: Ordinario.
b) Prozedura: Irekia. b) Procedimiento: Abierto.
c) Era: Lehiaketa. c) Forma: Concurso.
04. Lizitazio-oinarriaren aurrekontua 04. Presupuesto base de licitación
Hogeita bost milioi bederatziehun eta berrogeita sei mila Veinticinco millones novecientos cuarenta y seis mil ciento
ehun eta hirurogeita hamabost euro eta laurogeita hiru setenta y cinco euros con ochenta y tres céntimos
zentimo (25.946.175,83 euro). (25.946.175,83) euros.
05. Behin-behineko bermea 05. Garantía provisional
Bostehun eta hamazortzi mila bederatziehun eta hogeita Quinientos dieciocho mil novecientos veintitrés euros con
hiru euro eta berrogeita hamaika zentimo (518.923,51 cincuenta y un céntimos (518.923,51) euros.
euro).
06. Dokumentazio eta informazio bideak 06. Obtención de documentación e información
a) Erakundea: Reprografía José Antonio. a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Helbidea Rodríguez Arias, 33. b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Herria eta posta-kodea: 48011 Bilbao. c) Localidad y código postal: 48011 Bilbao.
d) Telefonoa: 944.437.493. d) Teléfono: 944.437.493.
e) Agiriak eta informazioa lortzeko azken data: Eskain- e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
tzak hartzeko azken datari dagokiona. ción: El de la fecha límite de recepción de ofertas.
07. Kontratistaren betekizun zehatzak 07. Requisitos específicos del contratista
a) Sailkapena: a) Clasificación:
— Taldea: A. Azpitaldea: 2. Kategoría: F. — Grupo: A. Subgrupo: 2. Categoría: F.
— Taldea: B. Azpitaldea: 2. Kategoría: F. — Grupo: B. Subgrupo: 2. Categoría: F.
b) Beste betekizun batzuk: Begiratu Administrazio b) Otros requisitos: Ver los Pliegos de Cláusulas Admi-
Klausula Berezien eta Preskripzio Teknikoen Pleguak. nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
08. Parte hartzeko eskaintzen edo eskarien aurkezpena 08. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación
a) Aurkezteko azken data: 2007/01/15ko eguerdiko a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12)
hamabiak 812) arte. horas del día 15 de enero de 2007.
b) Aurkezteko beharreko agiriak: Administrazio Klausula b) Documentación a presentar: La exigida en los Plie-
Berezien eta Preskripzio Teknikoen Pleguetan eska- gos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
tzen direnak. Prescripciones Técnicas.
c) Aurkezteko tokia: c) Lugar de presentación:
— Erakundea: Herri Lan eta Garraio Saila (Zerbitu — Entidad: Departamento de Obras Públicas y
Orokorrak). Transportes (Servicios Generales).
— Helbidea: Ibáñez de Bilbao k/ko 20a, beheko — Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
solairua.
— Herria eta posta kodea: 48009 Bilbao. — Localidad y código postal: 48009 Bilbao.
d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
Herri Administrazioetako Kontratuei buruzko Lege- mantener su oferta: Conforme a lo dispuesto en los
aren testu bateginaren 83 eta 89. artikuluetan xeda- artículos 83 y 89 del texto refundido de la Ley de Con-
tutakoaren arabera. tratos de las Administraciones Públicas.
e) Aldagaien onarpena: e) Admisión de variantes:
— Preskripzio Teknikoen Pleguan aurretiaz ikusita- — Según lo previsto en el Pliego de Prescripciones
koaren arabera. Técnicas.
— Aldagaiak eskaintzen dituen lizitatzaileak, oina- — El licitador que ofrezca variantes deberá reseñarlo
rrizko eskaintzan adierazi beharko du. en la oferta base.
09. Eskaintzak irekitzea 09. Apertura de las ofertas
a) Erakundea Herri Lan eta Garraioen Saila (Zerbitzu a) Entidad: Departamento de Obras Públicas y Trans-
Orokorrak). portes (Servicios Generales).
b) Helbidea: Ibáñez de Bilbao k/ko 20a, beheko solairua. b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
c) Herria: 48009 Bilbao. c) Localidad: Bilbao.
d) Data: Administrazio Klausula Berezien Pleguaren ara- d) Fecha: Según el Pliego de Cláusulas Administrati-
bera. vas Particulares.
e) Ordua: Goizeko hamaikatan (11:00). e) Hora: Once horas (11:00 h.).
10. Bestelako informazioak: Adjudikazioa egiteko erabiliko 10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación a uti-
diren irizpideak, Administrazio Klausula Berezien eta Pres- lizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
kripzio Teknikoen Pleguetan ageri dira. Particulares y de Prescripciones Técnicas.
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30139 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

11. Iragarkien gastuak: Begiratu Administrazio Klausula 11. Gastos de anuncios: Ver los Pliegos de Cláusulas Admi-
Berezien Pleguak. nistrativas Particulares.
12. Iragarkia Europako Elkarteen Aldizkari Ofizialera bidali 12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión
deneko data: 2006/11/24. Europea»: 24/11/2006.
Bilbo, 2006ko azaroaren 24an.—Herrilan eta Garraioen foru Bilbao, a 24 de noviembre de 2006.—El diputado foral de Obras
diputatua, Eusebio Melero Beaskoetxea Públicas y Transportes, Eusebio Melero Beaskoetxea
(I-2193) (I-2193)

• •
BI-625 errepidearen zati baten aldaketa, Salbeko zubia- Transformación del tramo de carretera BI-625 entre el
ren eta hiri barruko bideko Ekialdeko saihesbidearen puente de La Salve y la variante Este en vía urbana.
artean. 4. Tartea. Tramo 4.

Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen testu En cumplimiento del artículo 78 del texto refundido de la Ley
bateginaren 78. artikulua betetzeko, tituluan adierazi den lehiaketa de Contratos de las Administraciones Públicas, se publica el con-
argitaratzen da. curso de referencia.
01. Erakunde adjudikatzailea 01. Entidad adjudicadora
a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia. a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Atal Juridiko b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
Administratiboa. Herri Lan eta Garraioen Saila. Ibá- Jurídico-Administrativa. Departamento de Obras
ñez de Bilbao, k/ko 20a. 48009 Bilbao. Públicas y Transportes. Ibáñez de Bilbao, 20. 48009
Bilbao.
c) Espedientearen zenbakia: OCE - 2006/00050. c) Número de expediente: OCE - 2006/00050.
02. Kontratuaren xedea 02. Objeto del contrato
a) Xedearen azalpena: BI-625 errepidearen zati baten a) Descripción del objeto: Transformación del tramo de
aldaketa, Salbeko zubiaren eta hiri barruko bideko carretera BI-625 entre el puente de La Salve y la
Ekialdeko saihesbidearen artean. 4. Tartea. variante Este en vía urbana. Tramo 4.
b) Sailkapena erloka eta zenbakika: Ez. b) División por lotes y número: No.
c) Burutzeko lekua: Bizkaia. c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Burutzeko epea edo emateko azken eguna: 18 hila- d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 18
bete. meses.
03. Tramitazioa, prozedimendua eta adjudikazio-era 03. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitazioa: Arrunta. a) Tramitación: Ordinario.
b) Prozedura: Irekia. b) Procedimiento: Abierto.
c) Era: Lehiaketa. c) Forma: Concurso.
04. Lizitazio-oinarriaren aurrekontua 04. Presupuesto base de licitación
Hamabi miloi ehun eta laurogeita hamabost mila zazpiehun Doce millones ciento noventa y cinco mil setecientos trece
eta hamahiru euro eta hogei zentimo (12.195.713,20 euro). euros con veinte céntimos (12.195.713,20) euros.
05. Behin-behineko bermea 05. Garantía provisional
Berrehun eta berrogeita hiru mila bederatziehun eta hama- Doscientos cuarenta y tres mil novecientos catorce
lau euro eta hogeita sei zentimo (243.914,26 euro). euros con veintiséis céntimos (243.914,26) euros.
06. Dokumentazio eta informazio bideak 06. Obtención de documentación e información
a) Erakundea: Reprografía José Antonio. a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Helbidea Rodríguez Arias, 33. b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Herria eta posta-kodea: 48011 Bilbao. c) Localidad y código postal: 48011 Bilbao.
d) Telefonoa: 944.437.493. d) Teléfono: 944.437.493.
e) Agiriak eta informazioa lortzeko azken data: Eskain- e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
tzak hartzeko azken datari dagokiona. ción: El de la fecha límite de recepción de ofertas.
07. Kontratistaren betekizun zehatzak 07. Requisitos específicos del contratista
a) Sailkapena: a) Clasificación:
— Taldea: G. Azpitaldea: 4. Kategoría: F. — Grupo: G. Subgrupo: 4. Categoría: F.
— Taldea: A. Azpitaldea: 2. Kategoría: F. — Grupo: A. Subgrupo: 2. Categoría: F.
b) Beste betekizun batzuk: Begiratu Administrazio b) Otros requisitos: Ver los Pliegos de Cláusulas
Klausula Berezien eta Preskripzio Teknikoen Pleguak. Administrativas Particulares y de Prescripciones Téc-
nicas.
08. Parte hartzeko eskaintzen edo eskarien aurkezpena 08. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación
a) Aurkezteko azken data: 2007/01/15ko eguerdiko a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12)
hamabiak 812) arte. horas del día 15 de enero de 2007.
b) Aurkezteko beharreko agiriak: Administrazio Klausula b) Documentación a presentar: La exigida en los Plie-
Berezien eta Preskripzio Teknikoen Pleguetan eska- gos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
tzen direnak. Prescripciones Técnicas.
c) Aurkezteko tokia: c) Lugar de presentación:
— Erakundea: Herri Lan eta Garraio Saila (Zerbitu — Entidad: Departamento de Obras Públicas y
Orokorrak). Transportes (Servicios Generales).
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30140 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

— Helbidea: Ibáñez de Bilbao k/ko 20a, beheko — Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
solairua.
— Herria eta posta kodea: 48009 Bilbao. — Localidad y código postal: 48009 Bilbao.
d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
Herri Administrazioetako Kontratuei buruzko Lege- mantener su oferta: Conforme a lo dispuesto en los
aren testu bateginaren 83 eta 89. artikuluetan xeda- artículos 83 y 89 del texto refundido de la Ley de Con-
tutakoaren arabera. tratos de las Administraciones Públicas.
e) Aldagaien onarpena: e) Admisión de variantes:
— Preskripzio Teknikoen Pleguan aurretiaz ikusita- — Según lo previsto en el Pliego de Prescripciones
koaren arabera. Técnicas.
— Aldagaiak eskaintzen dituen lizitatzaileak, oina- — El licitador que ofrezca variantes deberá reseñarlo
rrizko eskaintzan adierazi beharko du. en la oferta base.
09. Eskaintzak irekitzea 09. Apertura de las ofertas
a) Erakundea Herri Lan eta Garraioen Saila (Zerbitzu a) Entidad: Departamento de Obras Públicas y Trans-
Orokorrak). portes (Servicios Generales).
b) Helbidea: Ibáñez de Bilbao k/ko 20a, beheko solairua. b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
c) Herria: 48009 Bilbao. c) Localidad: Bilbao.
d) Data: Administrazio Klausula Berezien Pleguaren ara- d) Fecha: Según el Pliego de Cláusulas Administrati-
bera. vas Particulares.
e) Ordua: Goizeko hamaikatan (11:00). e) Hora: Once horas (11:00 h.).
10. Bestelako informazioak: Adjudikazioa egiteko erabiliko 10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación a uti-
diren irizpideak, Administrazio Klausula Berezien eta Pres- lizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
kripzio Teknikoen Pleguetan ageri dira. Particulares y de Prescripciones Técnicas.
11. Iragarkien gastuak: Begiratu Administrazio Klausula 11. Gastos de anuncios: Ver los Pliegos de Cláusulas Admi-
Berezien Pleguak. nistrativas Particulares.
12. Iragarkia Europako Elkarteen Aldizkari Ofizialera bidali 12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión
deneko data: 2006/11/24. Europea»: 24/11/2006.
Bilbo, 2006ko azaroaren 24an.—Herrilan eta Garraioen foru Bilbao, a 24 de noviembre de 2006.—El diputado foral de Obras
diputatua, Eusebio Melero Beaskoetxea Públicas y Transportes, Eusebio Melero Beaskoetxea
(I-2194) (I-2194)

• •
Nekazaritza Saila Departamento de Agricultura

Foru Aldundiaren 180/2006 FORU DEKRETUA, azaroaren DECRETO FORAL de la Diputación Foral 180/2006, de 21
21ekoa, espezie konifero sentikorretan Fusarium circi- de noviembre, por el que se establece el programa de
natum onddoa erradikatu eta kontrolatzeko Bizkaiko actuación en el ámbito del Territorio Histórico de Bizkaia
Lurralde Historikoan jarduteko programa ezartzen duena. para la erradicación y control de Fusarium circinatum en
las especies coníferas sensibles.

2006ko ekainaren 9an, maiatzaren 26ko 637/2006 Errege Dekre- En fecha 9 de junio de 2006 se ha publicado el Real Decreto
tua argitaratu da. Dekretu horren bidez, Fusarium circinatum 637/2006, de 26 de mayo, por el que se establece el programa nacio-
Niremberg et O’Donnell onddoa erradikatu eta kontrolatzeko esta- nal de erradicación y control del hongo Fusarium circinatum Nirem-
tuko programa ezarri da. Onddo horrek txankreo gaixotasuna era- berg et O’Donnell, causante de la enfermedad de los pinos cono-
giten die pinuei. cida como el chancro del pino.
Onddo fitopatogeno hau nagusiki pinua ugaltzeko baso-mate- Este hongo fitopatógeno ha sido detectado principalmente en
rialean ikusi da Kantauriko kostaldean, eta batzuetan baieztatu ahal material forestal de reproducción de pino en la cornisa cantábrica
izan da baso-masa batzuetan egon dela; ondorioz, erradikatu egin y en ocasiones ha sido confirmada su presencia en masas fores-
da masa horietan. tales, procediéndose a su erradicación.
Europar Batasunean lehendik ikusi gabeko organismo kalte- Dado que se trata de un organismo nocivo cuya presencia no
garria denez, babes-neurriak hartu behar dira eta jarduerak bate- ha sido detectada anteriormente en la Unión Europea, es necesa-
ratu, organismo kaltegarria lokalizatu eta erradikatzeko. Neurri horiek rio adoptar las medidas de protección y armonizar un conjunto de
637/2006 Errege Dekretuan formulatu badira ere, beharrezkoa da actuaciones tendentes a la localización y erradicación del organismo
Bizkaiko Lurralde Historikorako gehiago zehaztea; izan ere, intsi- nocivo, medidas que han sido formuladas en el Real Decreto 637/2006
nis pinuaren arboladien banaketak eta hedapenak hala eskatzen pero que es necesario concretar aún más para el Territorio Histó-
dute, 80.245 ha-ko azalera eta baso-masaren %65 hartzen rico de Bizkaia, dadas las particulares características de la distri-
dute eta. bución y alcance de las masas de Pino radiata que suman una super-
ficie aproximada de 80.245 ha y suponen el 65% de la masa forestal.
Lurralde honetan mozten den egurraren aprobetxamenduaren El aprovechamiento maderable de esta especie supone el 78%
%78 espezie horri dagokio. Baso-sektoreak lagundu du azken urte- de volumen total de madera cortada en el territorio y el sector fores-
etan baserrien diru-sarrerei eusten. Egun, pinu horiek paisaiaren tal ha contribuido durante años al mantenimiento de los ingresos
ezaugarri dira, baserri-ekonomia indartzen dute, lehenengo sek- de los caseríos y en la actualidad constituyen un elemento rele-
toreko enplegua sustatzen dute, lurzoruaren eta uraren babesa are- vante del paisaje, fortalecen la economía rural, fomentan el
agotzen dute, eta beste ondasun eta zerbitzu publiko batzuk empleo en el sector primario, incrementan la protección del suelo
(onddoak, landare aromatikoak, eta sendabelarrak biltzea, ehiza y del agua y son elemento indispensable para la obtención de otros
egitea, eta senderismo zein mendiko beste kirol batzuk egitea) lor- bienes y servicios públicos como son la recogida de hongos, plan-
tzeko ezinbesteko elementu dira. tas aromáticas y medicinales y la práctica de la caza, el senderismo
y otros deportes de montaña.
Organismo kaltegarri hori lokalizatu eta erradikatzeko neurri La necesidad de llevar a cabo medidas concretas de locali-
zehatzak hartu beharrak justifikatzen du neurriok ezarri eta herri zación y erradicación del organismo nocivo motivan el estableci-
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30141 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

onuratzat jotzea, Landare Osasunari buruzko azaroaren 20ko 43/2002 miento de medidas y la declaración de utilidad pública de las mis-
Legean, organismo kaltegarriak ezabatzeko edo kontrolatzeko nazio mas de acuerdo con la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sani-
egitarauak araupetu dituen ekainaren 12ko 1190/1998 Errege Dekre- dad Vegetal, y el Real Decreto 1190/1998, de 12 de junio, por el
tuan eta Fusarium circinatum onddorako estatuko programa ezar- que se regulan los programas nacionales de erradicación o con-
tzen duen 637/2006 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera. trol de organismos nocivos, y el Real Decreto 637/2006 que esta-
blece el programa nacional para el hongo Fusarium circinatum.
Hori guztia dela-eta, azaroaren 25eko 27/1983 Legearen bidez Por ello, en virtud de las competencias atribuidas a este Terri-
(Autonomia Erkidegoaren eta bere Lurralde Historikoetako Foru Orga- torio Histórico en materia agraria y forestal por la Ley 27/1983, de
noen Erakunde Erkideen arteko harremanei buruzkoa) lurralde his- 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes
toriko honi nekazaritza eta basozaintza gaietan emandako esku- de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territo-
menak direla bide, eta era berean, otsailaren 13ko 3/1987 Foru rios Históricos, y, asimismo, en uso de las facultades conferidas
Arauak (Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Antolaketa, por los artículos 17 y 64 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero,
Araubide eta Funtzionamenduari buruzkoa) 17 eta 64. artikuluen sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las
bidez emandako ahalmenak erabiliz, Nekazaritza Sailak proposa- Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, a propuesta
tuta eta foru aldundiak 2006ko azaroaren hogeita bateko batzarrean del Departamento de Agricultura y previa deliberación de la Dipu-
eztabaidatu ondoren, honako hau tación Foral en su reunión de veintiuno de noviembre de dos mil seis,

XEDATU DUT DISPONGO:

1. artikulua Artículo 1
1. Foru Dekretu honen bidez, 637/2006 Errege Dekretuko 1. Este Decreto Foral establece el programa de actuación en
I. eranskinean deskribatutako espezie konifero sentikorretan Fusa- el ámbito del Territorio Histórico de Bizkaia para la erradicación y
rium circinatum onddoa erradikatu eta kontrolatzeko Bizkaiko control del Fusarium circinatum en las especies coníferas sensi-
Lurralde Historikoan jarduteko programa ezartzen da. Foru dekretu bles descritas en el anexo I del Real Decreto 637/2006. En lo no
honetan ezartzen ez denerako, maiatzaren 26ko 637/2006 Errege especificado en este Decreto Foral será de aplicación el Real Decreto
Dekretua izango da aplikatzekoa. 637/2006, 26 de mayo.
2. Landare Osasunari buruzko azaroaren 20ko 43/2002 2. En virtud del artículo 15.1 de la Ley 43/2002, de 20 de
Legeko 15.1 artikulua dela bide, herri onurakotzat jotzen dira urta- noviembre, de Sanidad Vegetal, se declaran de utilidad pública las
rrilaren 21eko 58/2005 Errege Dekretuko 16.2 artikulua betez pro- medidas de salvaguardia incluidas en el programa y adoptadas en
graman sartu eta hartutako zaintza-neurriak. Errege Dekretu cumplimiento del artículo 16.2 del Real Decreto 58/2005, de 21 de
horren bidez, estatuko eta Europar Batasuneko lurraldeetan lan- enero, por el que se adoptan medidas de protección contra la intro-
dareetarako edo landare-produktuetarako organismo kaltegarriak ducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Euro-
sartu eta hedatzeari eta hirugarren herrialdeetara esportatu eta iga- pea de organismos nocivos para los vegetales o productos vege-
rotzeari aurre egiteko babes-neurriak hartzen dira. tales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros.
3. Jarraipen-batzorde batek koordinatuko ditu jarduerak; 3. Las actuaciones serán coordinadas por medio de una Comi-
saileko zuzendari nagusiek, Nekazaritza Zerbitzuko, Baso Zerbi- sión de Seguimiento, compuesta por los directores generales del
tzuko eta Kontserbazio eta Natur Gune Babestuen Zerbitzuko buruek Departamento junto con los jefes del Servicio Agrícola, de Mon-
eta arloko ataleko buruek osatuko dute batzorde hori. Batzordeak tes y Conservación y Espacios Naturales Protegidos, y los jefes
jardueren koordinazio-, ebaluazio- eta jarraipen-jarduerak egingo de Sección responsables en la materia. La Comisión ejercerá las
ditu, baita programa ondo egiteko beharrezkoak direnak ere. funciones de coordinación, evaluación y seguimiento de las actua-
ciones, junto aquellas que sean precisas para la óptima realización
del programa.

2. artikulua.—Prospekzioak eta kontrola sistematikoak Artículo 2.—Prospecciones y controles sistemáticos


Patogenoa kontrolatu eta erradikatzeko neurriak herri onura- La declaración de utilidad pública de las medidas de control
kotzat jotzeak abalatzen ditu organismo kaltegarriari sentikor y erradicación del patógeno avala las actuaciones de inspección,
diren ugalketarako baso-materialetan, mendietan zein zurtegietan señalamiento y toma de muestras tanto en materiales forestales
—pribatuak zein publikoak— ikuskatzeko, seinaleztatzeko eta de reproducción, montes y parques de madera privados como públi-
laginak hartzeko jarduerak egitea. cos, sensibles al organismo nocivo.
Nekazaritza Saileko teknikariek patogenoaren prospekzio-bisi- De cada una de las visitas de prospección del patógeno que
taldia egiten duten bakoitzean, gorabeherak jasotzen dituen akta realicen los técnicos del Departamento de Agricultura se levantará
bat egingo da. Laborategian aztertzeko landare-materiala jasoko un acta con las incidencias que se detecten. Si se recogiera mate-
balitz, lortutako emaitzen kopia erantsiko litzateke. rial vegetal para su análisis en el laboratorio, se acompañará una
copia de los resultados obtenidos.
Nekazaritza Saileko teknikariek eta langileek egingo dituzte pros- Las prospecciones las efectuarán los técnicos y personal del
pekzioak, jarraipen-batzordeak aurreko koordinazioa eginda. Neka- Departamento de Agricultura, previa coordinación por la Comisión
zaritza Saileko teknikariek organismo kaltegarria detektatzeko pros- de Seguimiento. De cada una de las visitas de prospección para
pekzio-bisitaldia egiten duten bakoitzean, gorabeherak jasotzen dituen la detección del organismo nocivo que realicen los técnicos del Depar-
akta bat egingo da. Programan sortutako laginak Nekazaritza Zer- tamento de Agricultura se levantará un acta con las incidencias que
bitzuko Barazkigintza-Frutazaintzaren eta Landare Babesaren se detecten. Todas las muestras generadas en el programa serán
Atalera igorriko dira. remitidas a la Sección de Hortofruticultura y Protección Vegetal del
Servicio Agrícola.
Arloko elkarteek organismo kaltegarria dagoela pentsarazten Las asociaciones sectoriales deberán notificar al Departamento
duen edozein sintoma jakinarazi beharko diote Nekazaritza Sailari. de Agricultura cualquier síntoma que haga presumir la presencia
del organismo nocivo.
2.1. Ugalketarako baso-materialetan 2.1. En los materiales forestales de reproducción
Mintegietako prospekzioetan honakoak egingo dira: larrainen Las prospecciones en los viveros consistirán en inspecciones
ikusizko ikuskapenak, landareen laginak hartzea, eta tratamendu visuales de las eras, toma de muestras vegetales y control de los
fitosanitarioen, daten eta erabilitako materia aktiboaren dosien erre- registros de los tratamientos fitosanitarios, fechas y dosis utiliza-
gistroa; horren gain, ikusiko da mintegiek erosi edo ekoiztutako lan- das de materia activa así como el cumplimiento de la legislación
dareak eta landare-produktuak babesten dituzten agiriei buruzko vigente sobre los documentos que han de amparar a los vegeta-
legeria betetzen den. Agiri horiek hiru urtez behintzat gorde les o productos vegetales adquiridos o expedidos por los viveros,
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30142 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

beharko dira. Era berean, ikuskatuko da mintegiek erosi edo ekoiz- que se conservarán al menos por tres años. Asimismo se contro-
tutako landareak eta landare-produktuak babesten dituzten agiriei lará el cumplimiento de la legislación vigente sobre los documen-
buruzko legeria betetzen den, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura tos que han de amparar a los vegetales o productos vegetales adqui-
Ministerioaren 1993/05/17ko aginduetan eta Eusko Jaurlaritzaren ridos o expedidos por los viveros, según lo dispuesto en las Órdenes
1993/07/27ko aginduetan xedatutakoaren arabera; beraz, dagoz- del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 17/05/1993
kion kontrol eta ikuskapenak erregistro ofizialen mende daude. y de las Órdenes del Gobierno Vasco de 27/07/1993, y por lo tanto
sometidos al Registro Oficial los controles e inspecciones oportunas.
2.2. Baso-masetan 2.2. En masas forestales
Baso-masa pribatu zein publikoetan egiten diren prospekzio Las prospecciones y controles en las masas forestales tanto
eta kontroletan honakoak egingo dira: ikusizko ikuskapenak, lagi- privadas como públicas consistirán en inspecciones visuales, toma
nak hartzea eta Basonet sareak ezarritako puntu iraunkor sarea- de muestras y señalamiento de árboles con síntomas sobre una
ren gainean 1 × 1 km-ko maila erabilita sintomak dituzten arbolak red permanente de puntos establecidos sobre la base de la Red
seinaleztatzea; era berean, egurra atera eta garraiatzeko balio duten Basonet con una malla de 1 × 1 km e itinerarios basados en las
eta mendietan sartzeko bide nagusietan oinarritutako ibilbideak sei- pistas principales de acceso a los montes y que sirven para la saca
naleztatzea. y transporte de la madera.
Prospekzioen emaitzen arabera mugatuko dira esparru batzuk; En función de los resultados de las prospecciones se delimi-
organismoa detektatu den guneak zein inguruko 1 km-ko tanpoi- tarán zonas demarcadas consistentes en el foco donde se hubiera
eremu batek osatuko dituzte esparru horiek. Azalera horietan pros- detectado el organismo y una zona tampón de 1 km en el contorno.
pekzioak sistematikoak egingo dira, katastroko fitxak kontuan har- En estas superficies se realizarán prospecciones sistemáticas sobre
tuta, eta urtean behin gutxienez, udaberri eta udazkenaren artean la base de las fichas catastrales, elaborándose informes detalla-
berrikusiko diren masen kokapenari buruzko txosten zehatzak egingo dos de la situación de las masas que serán revisadas al menos una
dira. vez al año entre primavera y otoño.
2.3. Zurtegietan 2.3. En los parques de madera
Zurtegietan aldizkako ikuskapenak egingo dira, basoaren zer- Los parques de madera serán objeto de inspecciones perió-
bitzurako azpiegiturak direlako. Kanpoko azalarekin edo azala gabe dicas ya que son infraestructuras destinadas al servicio del monte.
azalera biribil naturala kontserbatzen duen egurra gordetzen En el caso de los parques de montes albergan madera que con-
duten mendi-zurtegien kasuan, industrietako zurtegiak ere sartzen serva la superficie redonda natural con o sin corteza; se incluyen
dira; izan ere, zurtegi mota biek dakarkie arrisku fitosanitarioa baso- también los parques de las industrias ya que ambos constituyen
masa hurbilei, patogenoaren esporak zabaltzeko gune direlako. un riesgo fitosanitario para las masas forestales cercanas espe-
Gainera, eskolitidoek eta haizeak bektore-eragile gisa jardun cialmente al ser focos de dispersión de esporas del patógeno,
dezakete. pudiendo actuar como agentes vectores los escolítidos y el viento.
Mendi-zurtegien eta basoko industrietako zurtegien zerrenda Se elaborará un listado de los parques de monte y parques de
bat egingo da. Egur asko gordetzen duten industrien eta paper zein las industrias forestales; en el caso de las industrias con grandes
oholak egiteko industrien kasuan, banaketa-plano bat egingo da, volúmenes de madera almacenada, industrias de papel y tableros
eta, bertan, txandaka erabili beharreko sektore edo partzelak adie- se levantará un plano de distribución con división de sectores o par-
raziko dira. Horrez gain, presiozko aireko garraio-kamioien oheak celas que deberán ser utilizados de forma rotatoria, establecerán
garbitzeko gune bat eta «beita berdeak» kokatzeko lekuak ezarriko además un punto de limpieza de las camas de los camiones de trans-
dira planoan. porte con aire a presión y puntos de colocación de cebos verdes.
Gutxienez ere urtean bitan egingo dira ikuskapenak, eta labo- Las inspecciones se llevarán como mínimo dos veces al año
rategian aztertuko diren lagunak hartuko dira. tomando muestras que serán analizadas en laboratorio.

3. artikulua.—Baieztapen ofiziala eta berehalako ekintzak Artículo 3.—Confirmación oficial y acciones inmediatas
Prospekzioen edo hirugarrenek aurreikusitako jakinarazpenaren Si como consecuencia de los resultados de las prospeccio-
emaitzen ondorioz baieztatzen bada organismo kaltegarriren bat nes o de la comunicación prevista por terceros, se confirmara la
dagoela, Baso Zerbitzuak kaltetutako ingurua mugatu eta marka- presencia de un foco inicial del organismo nocivo, el Servicio de
tuko du, eta titularrei horren berri emango die. Nekazaritza Zerbi- Montes delimitará y demarcará la zona afectada y lo comunicará
tzuak erakunde ofizialei adieraziko die eta titularrari jakinaraziko dio a sus titulares. El Servicio Agrícola lo declarará a los organismos
organismo kaltegarria detektatu dela. Horrez gain, Baso Zerbi- oficiales y notificará al titular la detección del mismo, indicando las
tzuarekin ados, hartu beharreko osasun neurriak ere adieraziko diz- medidas sanitarias a adoptar de acuerdo con el Servicio de Montes,
kio, hala behar denean. en su caso:
3.1. Mintegietan edo basoa berritzeko materialean 3.1. En viveros o material forestal de repoblación
Organismo kaltegarriaren hasierako gunea baieztatuz gero: Si se confirmara la presencia de un foco inicial del organismo
Material hori kutsatutzat joko da eta kaltetutako lotea berehala sun- nocivo: se declarará contaminado este material y se procederá a
tsituko du jabeak, kontrol ofizialpean. Tratamendu fungizidak la destrucción del lote afectado de forma inmediata por el propie-
egingo dira hamabost egunean behin eta asterik behingo ikuska- tario del mismo y bajo control oficial. Se realizarán tratamientos
penak egingo dira sor daitezkeen kasu berriak detektatzeko. Ingu- fungicidas cada 15 días e inspecciones semanales para detectar
ruko loteetako landareak geldiaraziko dira hilabete gutxienez, edo posibles nuevos casos y se inmovilizará la planta de los lotes colin-
hartutako laginetatik lortutako emaitzen arabera zer egingo den era- dantes al menos durante un mes o hasta que se decida su des-
baki arte. tino en función de los resultados obtenidos sobre las muestras reco-
gidas.
Haziaren jatorria jakinaraziko da, eta mintegiko materiala era- Se notificará la procedencia de la semilla y se llevará a cabo
bili deneko landaketen jarraipena egingo da. un seguimiento de las plantaciones que se pudieran haber efec-
tuado con material del vivero.
Edukiontziko landare-mintegien kasuan, desinfektatu egingo En caso de viveros de planta en contenedor se desinfectarán
dira edukiontzia eta tresnak. los contenedores y el utillaje.
Berehala ikuskatuko dira lote edo jatorri bereko hazia jaso duten Se inspeccionarán de forma inmediata otros viveros que pudie-
beste mintegiak. ran haber recibido semilla del mismo lote o procedencia.
Infekzioak hurrengo urteetan errepikatuko balira, urte bitan Si se produjeran infecciones repetidas en años sucesivos se
gutxienez debekatuko litzateke espezie sentikorretako landareak prohibirá la producción de planta de las especies sensibles en estas
ekoiztea partzela horietan. parcelas al menos durante dos años.
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30143 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

3.2. Baso-masetan 3.2. En masas forestales


Ikuskapenen ondorioz baieztatuko balitz baso-masetan orga- Si como consecuencia de las inspecciones se confirmara la
nismo kaltegarria dagoela, jabeari jakinaraziko litzaioke partzela- presencia del organismo en masas forestales, se notificará al pro-
ren barruan zein neurri hartuko diren. Begi-bistako eta baieztatu- pietario las medidas a adoptar dentro de la parcela, que pueden
tako sintomak dituzten landareak moztu eta ezabatzetik partzelako ir desde la corta y eliminación de las plantas con síntomas visibles
arbola guztiak moztera arteko neurriak izan daitezke, kaltetutako y confirmados hasta la tala total de la parcela dependiendo de la
arbolak zenbat diren eta zenbaterainoko dauden kalteturik. presencia e intensidad de los árboles afectados.
Kaltetutako landareetan erradikazioa premiaz egin behar Dada la necesidad de actuar con urgencia en la erradicación
denez eta organismoaren esporak dauden kontuan hartuta, de material vegetal afectado y considerando al mismo tiempo la
gunean eta tanpoi-eremuan sintomak dituzten arbolak azarotik mar- presencia estacional de esporas del organismo, la eliminación de
txora arte ezabatuko dira. árboles con síntomas dentro del foco y de la superficie tampón se
realizará en el periodo comprendido entre los meses de noviem-
bre a marzo.
Partzela osoko arbolak moztu behar badira, lan horiek edozein En el caso de aconsejarse la tala de la parcela, estas labores
unetan egin ahal izango dira, prozedura honi jarraiki: podrán realizarse en cualquier momento mediante el siguiente
procedimiento:
a) Jabe eta partzelari edo, ondoz ondokoak badira, katastroko a) Se elaborará un expediente por propietario y parcela o par-
partzelei dagokien espediente bat egingo da. Bertan, egin beha- celas catastrales si son contiguas en el que se detallen las labo-
rreko lanak adieraziko dira, eta zur-aprobetxamendua duten edo res a efectuar y en el que se identificarán como corta con o sin apro-
ez duten mozketak diren identifikatuko da. vechamiento de madera.
b) Jabeak kontratu bat sinatu beharko du zura egiteko baso- b) El propietario deberá firmar un contrato con una empresa
lanak egiteko baimena duen enpresa batekin, eta lanak zur-pro- autorizada de trabajos forestales de elaboración de madera para
duktuen tasazioaren arabera egingo dira. Baimendutako tasatzaile realizar estos trabajos según tasación de los productos madera-
batek egingo du tasazioa. bles efectuada por tasador autorizado.
c) Nekazaritza Sailak baimendutako suntsitze-zentroetan edo c) La madera que se extraiga deberá entregarse en centros
zerrategietan eman beharko da lortutako egurra. Zerrategien de trituración o sierras autorizadas determinadas por el Departa-
kasuan, lehortegi artifizialak izan beharko dituzte. Horrez gain, pre- mento de Agricultura y que cuenten, en este último caso, con seca-
bentzio-neurriak hartu beharko dituzte organismo kaltegarria ez deros artificiales tomando las medidas preventivas para evitar la
zabaltzeko. Mugatutako eremutik ateratzen diren material-garraio dispersión. Cada porte de material que salga de la zona demar-
guztiek identifikatuta egon behar dute. Apea-, garraio- eta zerratze- cada deberá estar identificado. Estas labores de apeo, transporte
lana hauengatik laguntza bereziak jaso ahal izango dira, baso-berri- y aserrado podrán ser objeto de ayudas especiales junto con los
tzearen hondarrak ezabatzeko eta belar-sastrakak garbitzeko trabajos de eliminación de restos de nueva repoblación y los pri-
lanekin batera. meros desbroces.
d) Merkataritza-aprobetxamendurik gabeko arbola-azaleren d) El propietario podrá realizar los trabajos de limpieza de las
edo zur-produktuak besterendu diren azaleren garbiketa egin ahal superficies de las masas sin aprovechamiento comercial o de aque-
izango du jabeak, bere kabuz edo basoko lanak egiteko enpresa llas otras superficies donde los productos maderables se hubieran
bat kontrataturik. Azken kasu horretan, obra-kontratu bat idatziko podido enajenar, personalmente o a través de una empresa de tra-
da. Bertan, betiere, jasoko da hondarrak garbitu eta ezabatzeko lanak bajos forestales. En este último caso se redactará un contrato de
zein baldintzatan egin behar diren, eta ezarri ahal izango da onu- obra en el que deberán constar en todo caso las condiciones en
radunari onetsitako diru-laguntza lanak egiten dituen enpresari las que han de ejecutarse las labores de limpieza y la eliminación
ordaintzea. de restos, y en el que podrá establecerse que la subvención apro-
bada al beneficiario se ingrese a la misma empresa que realiza los
trabajos.
e) Mugatutako guneetatik datorren egurra beste leku batzue- e) La madera que proceda de zonas demarcadas podrá tras-
tara eraman ahal izango da, baina betiere maiatzaren 26ko ladarse a zonas distintas de éstas siempre que se cumplan los requi-
637/2006 Errege Dekretuko 8.1 artikulua betetzen bada. Trata- sitos especificados en el artículo 8.1 del Real Decreto 637/2006,
menduetarako enpresei dagokienez, aginduzko erregistroa izan behar de 26 de mayo. En lo referente a las empresas de tratamientos, éstas
dute. deberán contar el Registro preceptivo.
f) Aurrekoaz gain, garraio-gida bat ere eskatuko da. Garraio- f) Además de lo anterior se exigirá una guía de transporte.
gidetan honakoak identifikatuko dira: Las guías de transporte de madera identificarán:
— Jabea. — Propietario.
— Katastroko finka: udalerria, poligonoa eta partzela. — Finca catastral: municipio, polígono y parcela.
— Lanak egiten dituen enpresa. — Empresa que realiza los trabajos.
— Bolumena. — Volumen.
— Produktu mota. — Tipo de producto.
— Jasotzen duen enpresa. — Empresa que recibe.
— Data. — Fecha.
— Basozaina. — Guarda forestal.

4. artikulua.—Erradikazio- eta kontrol-neurriak hartzeko pro- Artículo 4.—Procedimiento de adopción de las medidas de erra-
zedura dicación y control
Mintegian edo zelaian egindako prospekzioen ondorioz detek- Si como consecuencia de las prospecciones en vivero o en
tatuko balitz organismo kaltegarriak ukitutako landare-materialak el campo se detectara la presencia de materiales vegetales afec-
daudela, Nekazaritza Sailak interesatuei jakinaraziko die zein den tados por el organismo nocivo, el Departamento de Agricultura comu-
baso-masen egoera berria gunearen edo tanpoi-eremuaren nicará a los interesados la nueva situación de las masas foresta-
barruan, eta adieraziko die dekretu honetan ezarritako neurriak eza- les dentro del foco o de la zona tampón y la obligatoriedad de llevar
rritako epeetan hartu behar dituztela. Epea igarota kontrol-neurriak a cabo las medidas que establece el presente decreto dentro de
hartu ez badira, jabeari zehapen-espedientea irekiko zaio, eta lanak unos plazos apropiados. Si transcurrido el plazo no se hubieran adop-
administrazioaren kontrolpean eta interesatuaren kargura egingo tado las medidas de control, se procederá a abrir expediente san-
dira. cionador al propietario y a realizar las labores bajo el control de la
Administración y con cargo al interesado.
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30144 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

5. artikulua.—Jakinarazpena Artículo 5.—Notificación


Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Sailak, Autonomia Erki- El Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Biz-
degoaren bidez, Nekazaritza Ministerioko Nekazaritza Zuzenda- kaia, vía Comunidad Autónoma, comunicará inmediatamente a la
ritza Nagusiari berehala jakinaraziko dio lurraldean edo lurraldeko Dirección General de Agricultura del Ministerio de Agricultura, Pesca
zati batean organismoa agertu eta baieztatu dela, baldin eta aurre- y Alimentación cualquier aparición confirmada del organismo en
tik organismo horren presentziaren berri ez badago edo neurriak su territorio o en una parte de éste, en el cual su presencia no fuese
hartu edo aurreikusi gabe badaude. Era berean, aurreikusitako kos- conocida y las medidas adoptadas o previstas, así como los corres-
tuak jakinaraziko dizkio. pondientes análisis de los costes previstos.

6. artikulua.—Beste prebentzio-neurri batzuk Artículo 6.—Otras medidas preventivas


Hirugarren artikuluan ezarritako berehalako ekintzak egin ondo- Después de realizar las acciones inmediatas descritas en el
ren, honako prebentzio-neurriak hartuko dira: artículo 3, se adoptarán las siguientes medidas preventivas.
6.1. Baso-masetan: 6.1. En masas forestales:
a) Segurtasun-eremu bat edo tanpoi bat ezarriko da detek- a) Se establecerá una zona de seguridad o tampón alrede-
taturiko gunearen inguruan. Gaixotasunaren epidemiologiari dor del foco detectado, que quedará delimitada en función de los
buruzko ezagupenen arabera eta profilaxi-metodo espezifikoen ara- conocimientos sobre la epidemiología de la enfermedad y de los
bera mugatuko da eremu hori. métodos de profilaxis específicos.
b) Segurtasun-eremu hori gutxienez kilometro bat zabal izango b) Dicha zona de seguridad tendrá una anchura mínima de
da, eta bertan jarraipen intentsibo bat egingo da dagozkion un kilómetro y en ella se efectuará un seguimiento intensivo en las
sasoietan. épocas adecuadas.
c) Mugatutako eremuak gutxienez ere bi urteko indarraldia c) La zona demarcada tendrá una vigencia mínima de dos
izango du, gunea erradikatutzat jo arte, betiere aldi horretan orga- años antes de considerar erradicado el foco siempre que durante
nismoa berriro agertzea detektatu ez bada. este período no se hayan detectado nuevos brotes del organismo
en ella.
d) Mugatutako eremuan —detektatutako guneak eta segur- d) En la zona demarcada constituida por el foco detectado
tasun-guneak osatua— hurrengo neurri hauek hartuko dira: y la zona de seguridad se adoptarán las siguientes medidas:
1. Landare guztiak edo espezie sentikorren hondarrak moztu 1.a Tala y eliminación de la parte aérea cortada de todas las
eta ezabatzea baldin eta gaixotasun-sintomak badituzte eta plantas o restos de las especies sensibles que presenten síntomas
papera, oholak edo zerratutako zura egiteko prozesatu ez badira de la enfermedad y que no hayan sido procesadas para papel, table-
eta tratamendu termikoa izan ez badute. ros o madera aserrada y sometida a tratamiento térmico.
2. Posible denean, bektore-intsektuen kontrako prebentzio- 2.a En los casos en que sea factible, se efectuará un trata-
tratamendu bat egingo da hegaldi-sasoietan. Horretarako, Neka- miento preventivo contra los insectos vectores en las épocas de
zaritza Sailak zehaztutako materia aktibo egokia erabiliko da, eta vuelo con una materia activa apropiada, que determinará el
organismoa agertzea prebenitzeko tratamendu fungizida ere bai. Departamento de Agricultura, y tratamiento fungicida adecuado para
prevenir la aparición del organismo.
3. Mugatutako eremutik kanpo landareak edo landare-pro- 3.a La salida de vegetales o productos vegetales fuera de la
duktuak ateratzeko, maiatzaren 26ko 637/2006 Errege Dekretuko zona demarcada se efectuará de acuerdo a lo especificado en el
8. artikuluan xedatutakoaren arabera egingo da. Identifikazio-gida artículo 8 del Real Decreto 637/2006, de 26 de mayo, junto con una
bat ere beharko da. Produktu horiek azala kentzeko sistemak zein guía de identificación y con destino a las industrias de trituración
tratamendu termikoa dituzten eta infekziogunetik hurbilen dagoen o de sierras con sistemas de descortezado y tratamiento térmico
erregistro berezian inskribatuta dauden suntsitze-industrietara e inscritas en registro especial más cercanas al punto de origen y
edo zerrategietara eramango dira. Horrez gain, produktuak garraia- con la adopción de las precauciones necesarias para evitar la dise-
tzean onddoa eta haren bektoreak hedatzea saihesteko behar diren minación del hongo y sus vectores durante su traslado. Cuando sea
neurriak hartuko dira. Bizkaiko lurraldean instalazio hartzaile bai- necesario el traslado de estos productos a otros Territorios Histó-
mendurik hurbil ez egoteagatik produktu horiek Euskal Autonomia ricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por la inexistencia
Erkidegoko beste lurralde historiko batzuetara garraiatu behar dire- en las proximidades de instalaciones receptoras autorizadas den-
nean, Bizkaiko Foru Aldundiak organo eskudunei jakinaraziko die tro del ámbito territorial de Bizkaia, la Diputación Foral de Bizkaia
garraioa egingo dela, egoki deritzen jarraipen eta kontrolak egiteko. comunicará a los órganos competentes de aquéllos el destino del
envío para que se puedan efectuar los seguimientos y controles
que se estimen oportunos.
4. Eremuak mugatuta dirauen bitartean, debekatzen da 4.a Se prohíbe la siembra, plantación o replantación de espe-
ereitea, landatzea edo birlandatzea. Baimendu ahal izango da espe- cies sensibles mientras se mantenga la zona demarcada. Se podrá
zie sentikorren kimu eta klon iraunkorrak landatzea, behar bezala autorizar la plantación de progenies y clones resistentes de las espe-
justifikaturiko esperimentazio zientifikoa egiteko. cies sensibles con fines de experimentación científica debidamente
justificada.
5. Landare-ale bakoitzarekin erabili ondoren, derrigorrezkoa 5.a Es obligatorio desinfectar las herramientas de la explo-
da ustiategiko tresnak desinfektatzea, batez ere moztu eta inaus- tación, especialmente las de corta y poda, después de efectuar estas
teko direnak. operaciones en cada ejemplar.
6. Inausteko lanak ez dira diruz lagunduko, eta inausketak 6.a Los trabajos de poda no serán subvencionables, pudién-
abendutik otsailera bitartean baino ez dira egingo. dose efectuar las podas sólo durante los meses de diciembre a
febrero.
7. Artifizialki birlandatutako masak kutsatuta badaude, espe- 7.a Se procederá a la investigación epidemiológica del ori-
zie sentikorreko landarearen jatorriari buruzko ikerketa epidemio- gen de la planta de especies sensibles en el caso de masas de repo-
logikoa egingo da. blación artificial afectadas.
Mugatutako eremuaren barruan ugalketarako baso-instalaziorik En el caso de que en el interior de la zona demarcada exis-
badago, hasieran kutsatuta egon daitekeela joko da eta material tiese alguna instalación de material forestal de reproducción se decla-
sentikor guztia geldiaraziko da, harik eta dagozkion ikerketak egin rará inicialmente probablemente contaminada y se inmovilizarán
ondoren materialarekin zer egin behar den berariaz erabaki arte. sus existencias del material sensible hasta que se decida expre-
samente su destino en función de las investigaciones que se rea-
licen al respecto.
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30145 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

6.2. Lehenengo transformazioko industrietako zurtegietan eta 6.2. En parques de madera de las industrias de primera trans-
mendietako zurtegietan: formación y parques de madera de los montes:
Patogenoaren hedapena kontrolatu eta prebenitzeko, mendiko Con el fin de controlar y prevenir la expansión del patógeno,
aldeetan dauden zurtegien, zerratze-industrietako zurtegien eta indus- se elaborará un listado de los parques de madera situados en las
tria handietako zurtegien zerrenda bat egingo da. áreas de monte, de los parques de madera de las industrias de ase-
rrado y parques de madera de grandes industrias.
Lehenengo bien kasuan, kokapenaren krokisa egingo da eta, De los dos primeros se hará un croquis de ubicación y sobre
industria handietakoen kasuan, azalera osoko plano bat egingo da. los de las grandes industrias se levantará por las mismas un plano
Plano hori bi hilabete inguruko kontsumoetarako edukiera duten sek- de toda la superficie, que se planificará en sectores con cabida para
toreen arabera antolatuko da. consumos aproximados de dos meses.
Mendietako zurtegietan egurra ez da hilabete baino luzaroago En los parques de madera de los montes no se podrá acumular
pilatuko, eta, behin egurra menditik ateratzeko lanak eginda eta hile- madera por espacio superior al mes y una vez finalizadas las ope-
rik behin gutxienez, garbiketa bat egingo da, hau da, adarrak, aza- raciones de extracción de madera del monte y al menos, una vez
lak eta beste hondar batzuk kenduko dira, eta, ondoren, erre egingo al mes, se realizará una limpieza que consistirá en la retirada de
dira. ramas, cortezas y otros restos para quema posterior.
Zerratze-enpresetako zurtegietan hilerik behin gutxienez gar- En los parques de madera de las empresas de aserrado se
bituko dira adar eta azalen hondarrak. Mugatutako inguruetatik egu- realizará una limpieza mínima mensual de los restos de ramas y
rra jasotzen duten enpresetara doazen azalak identifikatu beharko cortezas y aquellas empresas que reciban madera de las zonas
dira, eta errez baino ezin izango dira erabili. demarcadas las salidas de cortezas deberán ir identificadas
pudiendo ser utilizadas únicamente mediante quema.
Industria handietako zurtegietan, biltzeko sektoreak txanda- En los parques de las grandes industrias se establecerá un
katzeko egutegi bat ezarriko da. Behin sektore bat hustuta, garbi- calendario de rotación de los sectores de almacenamiento, y una
keta sakon bat egingo da: egurra, azalak eta adarrak kenduko dira vez vaciado un sector se hará una limpieza profunda de los res-
eta tratamendu fungizida bat aplikatuko da azaleran. tos de madera, corteza, ramas y tratamiento fungicida en super-
ficie.
Horrez gain, hilaren 1etik 5era bitartean apea berdeak jarriko Además, entre los días 1 y 5 de cada mes, se colocarán apeas
dira zurtegiaren puntu nagusietan, «beita berde» gisa erabiltzeko. verdes en los puntos centrales del parque para que sirvan de cebo
Eta, 25 eguneko epean enborrak prozesatu egin beharko dira, era- verde y en el plazo de 25 días los troncos deberán procesarse para
maile diren intsektu helduak irteten direla saihesteko. evitar la salida de insectos adultos que actúen de portadores.
Enpresek «beita berdeen» aldaketaren, desinfekzio-egunen eta Las empresas deberán llevar un registro de los cambios de
zurtegien edo hustutako sektoreen garbiketen erregistroa egin behar cebos verdes, de las fechas de desinfección y limpieza de los par-
du; era berean, erregistratu behar du, hala behar denean, Euskal ques o de los sectores que van quedando vacíos, así como de la
Autonomia Erkidegotik kanpo mugatutako inguruetatik sartzen den entrada de material de las zonas demarcadas fuera de la Comu-
materiala. nidad Autónoma del País Vasco, cuando proceda.
6.3. Ugalketarako baso-materialerako instalazioetan —min- 6.3. En las instalaciones de material forestal de reproducción,
tegiak, lehortegiak, biltegiak eta landare zein hazien banaketarako como viveros sequeros, almacenes y centros de distribución de plan-
zentroak— eta 6.1 eta 6.2 paragrafoetan deskribatutakoez beste tas y semillas, y en los demás casos distintos a los descritos en
kasuetan, maiatzaren 26ko 637/2006 Errege Dekretuko 6.3 artikuluan los apartados 6.1 y 6.2, se aplicará lo especificado en el artículo
ezarritakoa aplikatuko da. 6.3 del Real Decreto 637/2006, de 26 de mayo.
Prebentzio-neurriak areagotzeko, Nekazaritza Zerbitzuko Lan- Con el objeto de incrementar las medidas preventivas se pro-
dare Materialaren Ekoizle eta Merkatarien Erregistro Ofizialean ins- cederá a la inscripción, en el Registro Oficial de Productores y Comer-
kribatuko dira atal honetan deskribatutako establezimendu eta ins- ciantes de Material Vegetal del Servicio Agrícola, de todos los esta-
talazio guztiak. Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioaren blecimientos e instalaciones descritas en este apartado, sujetándose
1993/05/17ko aginduetan eta Eusko Jaurlaritzaren 1993/07/27ko a las obligaciones del mismo según lo dispuesto en las Órdenes
aginduetan xedatutako betebeharrak bete beharko dituzte; izan ere, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 17/05/1993
agindu horien bidez landare, landare-produktu eta beste objektu y de las Órdenes del Gobierno Vasco de 27/07/1993, por las que
batzuen ekoizle, merkatari eta inportatzaileentzako betebeharrak se establecen las obligaciones a que están sujetos los producto-
eta erregistro ofizial batean izena emateko arauak ezarri dira. res, comerciantes e importadores de vegetales, productos vege-
tales y otros objetos y las normas para su inscripción en un regis-
tro oficial.
a) Mintegi bakoitzak instalazioen eta ereiteko larrainen kro- a) Cada vivero contará con un croquis de las instalaciones
kisa izango du, instalazio horiek identifikatu ahal izateko eta lan- y eras de siembra en el que se puedan identificar y realizar el segui-
dareen ekoizpen-jarraipena egin ahal izateko. miento de la producción de planta.
b) Landare-ugalketarako materialaren, hazien eta landare edo b) Se dispondrá de un archivo de los documentos acredita-
adar-aldaxken sarrera eta irteerak egiaztatzeko agirien artxibate- tivos de las entradas y salidas de material de reproducción vege-
gia edukiko dute. Agiri horiek gutxienez ere hiru urtez gorde beharko tal, semillas, planta o estaquillas, documentos que deberán con-
dira. servarse al menos durante tres años.
c) Era berean, lan-liburu bat edukiko dute; bertan, koniferoen c) Se dispondrá igualmente de un libro de trabajo en el que
haziak ereiteko datak, jatorria, kilogramoak, ereiteko azalera eta se anotarán las fechas de siembra de semillas de coníferas, pro-
egindako tratamendu fitosanitarioak jasoko dira. Liburu horretan, cedencia, cantidad en kilogramos, superficie de siembra, y los tra-
egindako ikuskapenak eta kanpaina bakoitzean antzemandako gora- tamientos fitosanitarios realizados. En este mismo libro se anota-
beherak adieraziko dira. rán las inspecciones realizadas y cuantas incidencias se observen
a lo largo de cada campaña.
d) Urtean gutxienez bi ikuskapen egingo dira: lehenengoa, d) Se llevarán a cabo al menos dos inspecciones anuales,
uztail eta irailaren artean eta bigarrena azaro eta abenduaren artean. la primera entre los meses de julio y septiembre y la segunda entre
noviembre y diciembre.
Patogenoa dagoela detektatuz gero, kaltetutako lotea suntsitu Si se detecta la presencia del patógeno, se procederá a la des-
egingo da eta 15 egunik behin tratamendu fungizidak egingo dira. trucción del lote afectado y a la realización de tratamientos fungi-
Ondoko landareak geldiaraziko dira harik eta ikuskapena egin ondo- cidas cada 15 días, inmovilizándose la planta de los lotes colindantes
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30146 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

rengo 30 egunetan kaltetutako landarerik ez agertzeagatik pato- hasta que se constate la ausencia del patógeno por la falta de nue-
genorik ez dagoela egiaztatu arte. vas apariciones de planta afectada en los 30 días posteriores a la
inspección.
6.4. Bizkaiko Lurralde Historikoan koniferoen, batik bat pinu 6.4. Las empresas recolectoras de semilla de coníferas espe-
intsinisaren, haziak biltzen dituzten enpresek eremu mugatutik kanpo cialmente Pino radiata en el Territorio Histórico de Bizkaia, proce-
egon eta patogenoaren infekzioaren kanpoko manifestaziorik ez duten derán a la recogida de la semilla en rodales situados fuera de las
unadetan egingo dute bilketa. Eusko Jaurlaritzako Mintegiko zonas demarcadas y que no tengan manifestaciones exteriores de
Hazien eta Landareen Zerbitzuak hobekuntza genetikotik eskatu- infección del patógeno al margen de otras características exigibles
tako beste ezaugarriez gain, daten, biltzeko inguruen eta jasotako desde el punto de vista de mejoramiento genético por el Servicio
pinaburuen kopuruaren erregistroa egingo dute. de Semillas y Plantas de Vivero del Gobierno Vasco llevarán un
registro de las fechas, zonas de recogida y cantidades de piña
recibida.
Haziaren kontrolerako, produkzioa 50 kg-ko lotetan banatuko Para el control de la semilla la producción se dividirá en lotes
da. Lote horiei proba bat egingo zaie aurretik, Fusarium circinatum de 50 kg a los que previamente se les habrá hecho una prueba para
onddoa duten diagnostikatzeko. el diagnóstico de la presencia del Fusarium circinatum.
Badagoela egiaztatuz gero, beste bi proba gehiago egingo dira. En el caso de su confirmación se realizarán dos pruebas más
Positiboak balira, lotea suntsituko litzateke. que de resultar positivas implicarían la destrucción del lote.
Hazietan organismo kaltegarria dagoen diagnostikatzeko kul- Los cultivos para el diagnóstico del organismo nocivo a partir
turak laborategi ofizialek edo probak egiteko aitortuta daudenek de semillas se realizará de acuerdo con el protocolo del anexo III
egingo dituzte, maiatzaren 26ko 637/2006 Errege Dekretuko III. erans- del Real Decreto 637/2006, de 26 de mayo, por laboratorios ofi-
kineko protokoloari jarraiki. ciales o reconocidos para el desarrollo de las pruebas.

7. artikulua.—Espezie sentikorretako landareak eta landare-pro- Artículo 7.—Requisitos para la circulación de vegetales y pro-
duktuak zirkulatzeko betebeharrak ductos vegetales de especies sensibles
Maiatzaren 26ko 637/2006 Foru Dekretuko 7. artikuluan eza- A los vegetales y productos vegetales de las especies sensi-
rritako neurri fitosanitarioak aplikatuko zaizkie espezie sentikorre- bles se les aplicarán las medidas fitosanitarias descritas en el
tako landareei eta landare-produktuei. artículo 7 del Decreto Foral 637/2006, de 26 de mayo.

8. artikulua.—Kalte-ordainak Artículo 8.—Indemnizaciones


1. Foru Dekretu bidez indemnizazio-sistema bat ezarriko da 1. Se establecerá, mediante Decreto Foral, un sistema de
kutsatutako materiala suntsitzeko eta ibilgailuak, produkzio-bideak indemnizaciones para compensar los gastos de destrucción del
eta zurtegiak desinfektatzeko gastuak konpentsatzeko. Interesatuen material infectado, desinfección de vehículos, medios de produc-
aldeko konpentsazio horiek baldintza hauek dituzte: baso-estalkia ción y parques de madera y cuya aprobación a favor de los inte-
berreskuratu behar da, baso-ustegiategiak jarraitu behar du eta, beti, resados está condicionada a la recuperación de la cubierta
patogenoari buruzko ezagutzaren arabera finkatzen diren kudea- forestal, la continuidad de la explotación forestal y la adopción
keta-irizpide guztiak onartzea. en todos los casos de los criterios de gestión que de acuerdo con
los conocimientos técnicos que se vayan adquiriendo del patógeno
se fijen.
2. Foru dekretu hau dela bide, sortutako gastuengatik ez da 2. No serán indemnizables los gastos ocasionados en virtud
kalte-ordainik jasoko baldin eta titularrak landare-osasunari buruzko de este Decreto Foral cuando el titular haya incumplido la norma-
indarreko araudia bete ez duenean. tiva vigente sobre sanidad vegetal.

AZKEN XEDAPENAK DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa Primera
Nekazaritzako foru diputatuari foru dekretu honetan xedatu- Se faculta al Diputado Foral de Agricultura para dictar las
takoa garatzeko eta burutzeko beharrezkoak izan daitezkeen disposiciones y actos precisos para el desarrollo y ejecución de lo
arauak eta egintzak ezartzeko ahalmena eman zaio. dispuesto en el presente Decreto Foral.

Bigarrena Segunda
Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den El presente Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de
egunaren biharamunean jarriko da indarrean. su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Bilbon, 2006ko azaroaren 21ean. Dado en Bilbao a 21 de noviembre 2006.
Nekazaritzako foru diputatua, El diputado foral de Agricultura,
EUSEBIO LARRAZABAL OLABARRI EUSEBIO LARRAZABAL OLABARRI

Ahaldun Nagusia (jardunekoa, Ahaldun Nagusiaren El Diputado General (en funciones,


uztailaren 2ko 272/2003 Foru Dekretua), Decreto Foral del Diputado General 272/2003, de 2 de julio),
JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRETXE JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRETXE
(I-2178) (I-2178)

• •
Bizkaiko Foru Aldundiaren 182/2006 FORU DEKRETUA, DECRETO FORAL de la Diputación Foral 182/2006, de 21
azaroaren 21ekoa, Bizkaiko landalurrak garatzeko diru- de noviembre, por el que se establecen las consignaciones
laguntzak arautzen dituzten oinarriei buruzko martxoa- presupuestarias para 2007 a las que se imputarán las ayu-
ren 18ko 58/2002 Foru Dekretuaren babespean emango das que se otorguen al amparo del Decreto Foral 58/2002,
diren laguntzei 2007rako egotziko zaizkien aurrekontuko de 18 de marzo, sobre bases reguladoras de las subven-
diru-izendapenak ezartzen dituena, eta deialdiaren epea ciones para el desarrollo de las zonas rurales de Bizkaia,
ezartzen duena. y se establece plazo de convocatoria.

Foru Administrazioak emandako dirulaguntzen araubide juri- En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 8 y concor-
diko orokorra araupetzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua- dantes de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30147 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

ren 8 artikuluan eta berarekin bat datozenetan xedatutako betez, se regula el régimen jurídico general de las subvenciones
honako Foru Dekretu honen helburua, Bizkaiko landalurrak garat- otorgadas por la Administración Foral, es objeto del presente
zeko diru-laguntzak arautzen dituzten oinarriei buruzko martxoa- Decreto Foral efectuar la reserva de consignación presupues-
ren 18ko 58/2002 Foru Dekretuaren babespean 2007ko ekitaldi eko- taria específica y suficiente para hacer frente a la totalidad de los
nomikoan zehar, eta hala badagokio 2008koan, har daitezkeen compromisos que puedan adquirirse durante el ejercicio económico
konpromiso guztiei aurre egiteko aurrekontuko diru-izendapen berezi 2007 y en su caso 2008, al amparo del Decreto Foral 58/2002, de
eta nahikoaren erreserba egitea da, Bizkaiko Lurralde Historikoko 18 de marzo, sobre bases reguladoras de las subvenciones para
Araubide Ekonomikoari buruzko urriaren 14ko 10/1997 Foru el desarrollo de las zonas rurales de Bizkaia, con el carácter
Arauko 57. artikuluan ezarritako izaera duelarik. establecido en el artículo 57 de la Norma Foral 10/1997, de
14 de octubre, de Régimen Económico del Territorio Histórico
de Bizkaia.
Aipatu Foru Dekretu hori aldarazi zuten martxoaren 25eko Dicho Decreto Foral fue modificado por el Decreto Foral 62/2003,
62/2003 Foru Dekretuak, apirilaren 6ko 63/2004 Foru Dekre- de 25 de marzo, Decreto Foral 63/2004, de 6 de abril, Decreto Foral
tuak, uztailaren 8ko 120/2004 Foru Dekretuak, martxoaren 18ko 120/2004, de 8 de julio, Decreto Foral 47/2005, de 18 de marzo, y
47/2005 Foru Dekretuak eta abenduaren 13ko 200/2005 Foru 200/2005, de 13 de diciembre.
Dekretuak.
Bestalde, diru-laguntzetarako deialdiaren epeak ezartzen dira Por otra parte se establecen plazos de convocatoria de sub-
2007. urterako. venciones para el año 2007.
Hori guztia dela eta, Euskadiko Autonomia Erkidegoko Erakunde Por ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.b.1 de
Erkideen eta Lurralde Historikoen Foru Erakundeen arteko harre- la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Ins-
manei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legeko 7.b.1 artikuluan tituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Fora-
xedatutakoaren arabera, Euskadiko Autonomia Erkidegoko Neka- les de sus Territorios Históricos, la política agrícola europea en base
zaritzaren Garapen Jasangarrirako Planean ezarritako nekazarit- al Plan de Desarrollo Rural Sostenible de la Comunidad Autónoma
zako politika europarrarekin eta Kontseiluaren 1257/1999 Araudian, del País Vasco, con lo establecido en los reglamentos (CE)
Batzordearen 1750/1999 Araudian, Kontseiluaren 1698/2005 Arau- 1257/1999 del Consejo, 1750/1999 de la Comisión y 1320/2006 de
dian ezarritako landa-garapenarentzako trantsizio-laguntzak ezart- la Comisión de 5 de septiembre por el que se establecen normas
zen dituen Batzordearen irailaren 5eko 1320/2006 Araudian eta Eusko de transición a la ayuda al desarrollo rural establecido en el Regla-
Jaurlaritzaren azaroaren 30eko 243/2004 Dekretuan xedatutako- mento (CE) número 1698/2005 del Consejo, y con lo dispuesto en
arekin bat etorriz, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen el Decreto 243/2004, de 30 de noviembre, del Gobierno Vasco, en
Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko otsai- uso de las facultades conferidas por los artículos 17 y 64.3 de la
laren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 17 eta 64.3 artikuluek emandako Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organiza-
ahalmenak erabiliz, Nekazaritza Sailak proposatu eta Foru Aldun- ción, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del
diak bi mila eta seiko azaroaren hogeita bateko bileran eztabaidatu Territorio Histórico de Bizkaia, a propuesta del Departamento de
ondoren, hauxe Agricultura y previa deliberación de la Diputación Foral en su reu-
nión de veintiuno de noviembre de dos mil seis,

XEDATU DUT: DISPONGO:

1. artikulua Artículo 1
Bizkaiko Lurralde Historikoko Ekonomi Araubideari buruzko urria- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 de la Norma Foral
ren 14ko Foru Arauaren 57. artikuluan xedatutakoaren arabera, mar- 10/1997, de 14 de octubre, de Régimen Económico del Territorio
txoaren 18ko 58/2002 Foru Dekretuan jasotako diru-laguntzek, Histórico de Bizkaia, las distintas líneas de ayudas incluidas en el
2007ko aurrekontu-ekitaldian eta, hala behar denean, 2008koan, Decreto Foral 58/2002, de 18 de marzo, dispondrán para los ejer-
hurrengo aurrekontu-zainpeketak izango dituzte: cicios presupuestarios 2007 y, en su caso, 2008 de las consigna-
ciones presupuestarias que se especifican a continuación:
a) II. tituluko I. kapituluaren arabera («Dibertsifikazio, artisautza a) El límite presupuestario de las subvenciones que pueden
eta oinarrizko hornikuntza zerbitzuetarako laguntzak») eta III. kapi- otorgarse conforme al título II, capítulo I «Ayudas a la diversifica-
tuluko hirugarren atalaren arabera («Bestelako azpiegiturak») eta ción, artesanado y servicios de abastecimiento básicos» y III, sec-
III. tituluaren arabera («EGEFekin batera finantzatutako laguntzak») ción tercera «Otras infraestructuras», y al título III «Ayudas cofi-
eman daitezkeen diru-laguntzen aurrekontu-muga ezin daiteke izan nanciadas por FEDER», no podrá superar en ningún caso el importe
530.301 Programaren 732.99, 743.00 eta 751.00 partiden aurre- de las dotaciones presupuestarias de las partidas 732.99, 743.00
kontu-zuzkiduren zenbatekoa baina handiagoa, hots, 2.552.000 euro y 751.00 del programa 530.301, que ascienden en total a 2.552.000
guztira. euros.
Hurrengo aurrekontuko zainpeketak ezarri dira: Se establecen las siguientes consignaciones presupues-
tarias:
— 732.99/530.301/02.02/2282: 1.307.000 euro, hurrengo urte — 732.99/530.301/02.02/2282: 1.307.000 euros, distribuidos
hauetan banatuta: en las siguientes anualidades:
— • 2007. urtea: 857.000 euro. — • Año 2007: 857.000 euros.
— • 2008. urtea: 450.000 euro. — • Año 2008: 450.000 euros.
— 743.00/530.301/02.02/2283: 415.000 euro, hurrengo urte — 743.00/530.301/02.02/2283: 415.000 euros, distribuidos en
hauetan banatuta: las siguientes anualidades:
— • 2007. urtea: 165.000 euro. — • Año 2007: 165.000 euros.
— • 2008. urtea: 250.000 euro. — • Año 2008: 250.000 euros.
— 751.00/530.301/02.02/1501: 830.000 euro, hurrengo urte — 751.00/530.301/02.02/1501: 830.000 euros, distribuidos en
hauetan banatuta: las siguientes anualidades:
— • 2007. urtea: 480.000 euro. — • Año 2007: 480.000 euros.
— • 2008. urtea: 350.000 euro. — • Año 2008: 350.000 euros.
b) II. tituluan, III. kapituluaren «Landa-bideen plana» bigarren b) El límite presupuestario de las subvenciones que pueden
atalaren arabera eman daitezkeen diru-laguntzen aurrekontu- otorgarse conforme al título II, capítulo III, sección segunda «Plan
muga ezin da izan 732.99 partidaren aurrekontu-zuzkiduren zen- de caminos rurales», no podrá superar en ningún caso el importe
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30148 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

batekoa baino handiagoa izan (530.301 programa, 02.02 organi- de las dotaciones presupuestas en la partida 732.99 del programa
koa, 1461 ordena zenbakia). 530.301, orgánico 02.02, número de orden 1461.
2007. urteko ekitaldirako 2.300.000 euroko aurrekontu-zuzki- Para el ejercicio correspondiente al año 2007 se establece una
dura ezarri da. consignación presupuestaria de 2.300.000 euros.
c) Hala ere, ebatzitako eskabideak kontuan hartuta, eta per- c) Ello no obstante, en función de las solicitudes resueltas
tsona eta erakunde onuradunak era askotakoak izan daitezkeenez, y dada la distinta naturaleza de las posibles personas y entidades
foru dekretu honen bidez ezarritako zainpeketak artikulu honetan beneficiarias, las citadas consignaciones establecidas en este Decreto
azaldu diren partiden artean banatu ahal izango dira, betiere guz- Foral podrán redistribuirse entre las distintas partidas señaladas
tirako muga gainditu gabe. en este artículo, sin superar en cualquier caso, por esta vía, el límite
global.

2. artikulua Artículo 2
Martxoaren 18ko 58/2002 Foru Dekretuaren babesean lagun- La concesión de ayudas al amparo del Decreto Foral 58/2002,
tzak emateak baldintza suntsigarri bat izango du: dagokion ekital- de 18 de marzo, quedará en todo caso sometida a la condición
dian foru dekretuaren ondorioz sortutako betebeharrak finantzatzeko suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para
kreditu egokia eta nahikoa ez egotea. financiar las obligaciones derivadas del mismo en el ejercicio corres-
pondiente.

3. artikulua Artículo 3
Aurrekontuei buruzko Foru Arauan onartzen diren aurrekon- En el supuesto de que las partidas presupuestarias que resul-
tuetako partidak honako foru dekretu honetan kalkulatutako zen- ten aprobadas en la Norma Foral de Presupuestos fueran supe-
batekoak baino handiagoak izango balira, Nekazaritza Sailak riores a la cuantía estimada en este Decreto Foral, el Departamento
deialdi honetan erabili ala ez erabaki ahal izango du, ebazpena eman de Agricultura podrá decidir su aplicación o no a esta convocato-
baino lehenago dagokion gastu-espedientea tramitatuz, eta ez da ria, previa tramitación del correspondiente expediente de gasto antes
beharrezkoa izango beste deialdirik egitea. de la resolución, sin necesidad de nueva convocatoria.

4. artikulua Artículo 4
1. Bizkaiko nekazaritza aldeen garapenerako 2007ko diru- 1. Las solicitudes de subvenciones para el desarrollo de las
laguntzen eskabideak foru dekretu hau indarrean jartzen denetik zonas rurales de Bizkaia correspondientes a 2007, podrán pre-
2006 abenduaren 29ra arte, biak barne, aurkeztu ahal izango dira, sentarse entre la entrada en vigor de este Decreto Foral y el 29
erakunde laguntzaileen egoitzetan edo, horrelakorik ezean, ustia- de diciembre de 2006, ambos inclusive, en las sedes de las enti-
tegiari dagokion eskualdeko nekazaritza bulegoan. dades colaboradoras o, en su defecto, en la Oficina Comarcal Agra-
ria correspondiente a la ubicación de la explotación.
2. Foru dekretu hau indarrean jartzen den egunaren hurrengo 2. Dentro del plazo de 40 días hábiles siguientes a la
40 egun balioduneko epearen barruan, Bizkaiko Landabideen Pla- entrada en vigor de este Decreto Foral, los Ayuntamientos intere-
nean ezarritako laguntzak eskuratu nahi dituzten udalek honekin sados en acogerse a las ayudas previstas en el Plan de caminos
batera eranskin gisa dian eskabide-inprimakia aurkeztuko dute behar rurales de Bizkaia presentarán en el registro del Servicio de Desa-
bezala beteta Nekazaritza Saileko Nekazaritza Garatzeko Zerbit- rrollo Agrario del Departamento de Agricultura el modelo de soli-
zuan; hala ere, beste leku batzuetan ere aurkez daiteke, azaroa- citud correspondiente debidamente cumplimentado, que se adjunta
ren 26ko 30/92 Legeko 38.4 artikuluan ezarritakoari jarraiki. como anexo, sin perjuicio de su presentación en otros lugares
conforme a lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

5. artikulua Articulo 5
Espedienteak Nekazaritza Garatzeko Zerbitzuak tramitatuko Los expedientes serán tramitados por el Servicio de Desarrollo
ditu eta Nekazaritzako foru diputatuak ebatziko, eskabidearen aur- Agrario y resueltos por el Diputado Foral de Agricultura en un plazo
kezteko epea bukatzen denetik zenbatutako sei hilabeteko gehie- máximo de seis meses desde la finalización del plazo de presen-
nezko epearen barruan. Adierazitako epealdian ebazpenik eman tación de solicitudes respectivo. Transcurrido el plazo indicado sin
eta jakinarazten ez bada, eskabideak gaitz iritzitzat joko dira, 4/1999 haberse dictado y notificado resolución expresa, las solicitudes se
Legeak emandako idazkeran Herri Administrazioen Araubide Juri- podrán entender desestimadas de conformidad con lo dispuesto
dikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Legeko 44. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz. Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999.

AZKEN XEDAPENAK DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa Primera
Nekazaritzako foru diputatuari foru dekretu honetan xedatu- Se faculta al Diputado Foral de Agricultura para dictar las dis-
takoa garatzeko eta burutzeko beharrezkoak izan daitezkeen posiciones y actos precisos para el desarrollo y ejecución de lo dis-
arauak eta egintzak ezartzeko ahalmena eman zaio. puesto en el presente Decreto Foral.

Bigarrena Segunda
Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den El presente Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de
egunaren biharamunean jarriko da indarrean. su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Bilbon, 2006ko azaroaren 21ean. Dado en Bilbao, a 21 de noviembre de 2006.
Nekazaritzako foru diputatua, El Diputado Foral de Agricultura,
EUSEBIO LARRAZABAL OLABARRI EUSEBIO LARRAZABAL OLABARRI

Ahaldun Nagusia, El Diputado General,


JOSE LUIS BILBAO EGUREN JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30149 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

Bizkaiko Foru
Aldundia
Diputación
Foral de Bizkaia

Nekazaritza
Saila
Departamento de
Agricultura

ERANSKINA / ANEXO

2997.eko lanbide plana / Plan de caminos rurales 2007


Udal eskatzailea / Ayuntamiento solicitante:

Aurrekontua Lehentasunezko ordena


Landabidea / Caminos rurales
Presupuesto Orden de prioridad

Udal eskatzailea / Ayuntamiento solicitante

1. Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria.
Certificado de estar al corriente de las obligaciones fiscales y de la Seguridad Social.
2. Akordioaren ziurtagiria.
Certificado del acuerdo.
3. Proiektua.
Proyecto.
4. Memoria baloratuta.
Memoria valorada.
5. Inbertsioaren xedea gutxienes berau egin eta ondorengo bost urteetan mantentzeko konpromisoa.
Compromiso de mantener el destino de la inversión al menos durante cinco años posteriorres a su realización.

(I-2180)
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30150 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

Expedienea ebazteko proposamena Propuesta de resolución de expediente

Helbidea Erdiko kalea 3, 2. A, P.K. 48810 udalerrian Alonso- Intentada la notificación a don Juan María Otaolea Izaguirre,
tegui izan eta N.A.N zk.: 14229495 duen Juan María Otaolea Iza- con D.N.I.:14229495, y domicilio en la calle Erdiko, 3, 2.o A, , C.P.
guirre jaunari jakinerazpena egiten saiatu ondoren, ezin izan zaio- 48810, municipio Alonsotegui, no se ha podido practicar conforme
larik abenduaren 26ko Herri Administrazioen eta Araubide Juridiko a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las
eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legeko 59.1 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
eta 59.2 artikuluen arabera egin, aipaturiko 30/1992 Legeko 59.4 Común 30/1992, de 26 de noviembre, por lo que en cumplimiento
artikulua betez ageriko egiten da honako iragarki hau, basoei buruzko del artículo 59.4 de la citada Ley 30/1992 se publica el presente
BI-27/2006 espedientean ekainaren 2ko 3/1994 Foru Arauko anuncio a fin de que sirva de notificación de propuesta de resolu-
118.D artikulua urratzeagatik azaldutako zigortzeko administrazio ción de procedimiento administrativo sancionador formulado en el
prozedura ebazteko proposamena jakinarazteko izan dadin. expediente de montes BI-27/2006 por infracción del artículo 118.D
de la Norma Foral 3/1994, de 2 de junio.
BI-27/2006 zigortzeko espedientearen iturburua izandako Examinadas las actuaciones instruidas en esta Unidad por
Foru Arauaren ustezko administraziozko arau-haustearen ondorioz supuesta infracción administrativa de la Norma Foral que dio ori-
Unitate honetan bideratutako jarduerak aztertu ostean, ondoren- gen al expediente sancionador BI-27/2006, se adopta la siguiente:
goa erabakitzen da.

Expedienea ebazteko proposamena Propuesta de resolución de expediente


Salatuari, ekainaren 2ko 3/1994 Foru Arauan aurreikusitako Imponer a la persona denunciada, como autora de una
administrazio urratze baten egile den adinean hurrengoa ezartzea: infracción administrativa prevista en la Norma Foral 3/1994, de 2 de
junio:
— Salatuaren izena: Juan María Otaolea Izaguirre (N.A.N.zk.: — Nombre del denunciado: Juan María Otaolea Izaguirre (D.N.I.
14229495). número 14229495).
— Artikuluaren zenbakia: ekainaren 2ko 3/1994 Foru Arauko — Número del artículo: 118.D de la Norma Foral 3/1994, de
118.D. 2 de junio.
Aurrekoari honako zigorra dagokio: A la que corresponde una sanción consistente:
— Isuna: 450,00 euro (laurehun eta berrogeita hamar euro). — Multa: 450,00 euros (cuatrocientos cincuenta euros).
— Kalte-galeren ordaina: 0,00 euro (zero euro). — Indemnización por daños y perjuicios: 0,00 euros (cero euros).
— Guztira: 450,00 euro (laurehun eta berrogeita hamar euro). — Total: 450,00 euros (cuatrocientos cincuenta euros).
Hau guztiau aditzera ematen dizut Euskal Herriko Autonomia Lo que traslado a Vd. de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
Erkidegoko Herri Administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzko los 38 y 39 de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de potestad sancio-
otsailaren 20ko 2/1998 Legeko 38 eta 39. artikuluetan eta abuz- nadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autó-
tuaren 4ko 1.398/1993 Erret Dekretuko 18 eta 19. Artikuluetan xeda- noma del País Vasco, artículos 18 y 19 del Real Decreto 1398/1993,
tutakoa betez, era berean, harako xedapenaren arabera prozedura de 4 de agosto, citado, haciéndole saber que de acuerdo con dicha
ageriko egiten dela jakinaraziz, honako jakinarazpen hau hartzen disposición se pone de manifiesto el procedimiento, disponiendo
duzunetik hamabost eguneko epea izango duzula espedientearen de un plazo de quince días a partir de la recepción de la presente
bideratzeari alegazioak egiteko eta egokitzat jotzen dituzun agiriak notificación para formular alegaciones y presentar los documen-
eta argibideak aurkezteko. tos e informaciones que estime pertinentes ante el instructor del
expediente.
Honako ebazpeteko proposamen honi dagokion espedientea El expediente correspondiente a la presente propuesta de reso-
Nekazaritza Saileko Baso Zerbitzuan aztertu ahal izango da. lución podrá ser examinado en el Servicio de Montes del Departa-
mento de Agricultura.
Bilbon, 2006ko azaroak 20.—Instruktorea, Rafael Irazabal Eche- Bilbao, 20 de noviembre de 2006.—El Instructor, Rafael Ira-
barría zabal Echebarría
(I-2176) (I-2176)

• •
Hirigintza eta Udal Harremanen Saila Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo

Azaroaren 21ko 1756/2006 FORU AGINDUA, Gueñes uda- ORDEN FORAL 1756/2006, de 21 de noviembre, relativa
lerriko Plangintzako Arau Subsidiarioei buruzkoa (1. a las Normas Subsidiarias de Planeamiento del munici-
berrikuspena). pio de Güeñes (1.a Revisión).

Aipatu Foru Aginduaren bidez, ondokoa xedatu izan da: Mediante la Orden Foral de referencia se ha dispuesto lo
siguiente:
1. Guenes udalerriko Plangintzako Arau Subsidiarioak (1. berri- 1. Aprobar definitivamente las Normas Subsidiarias de Pla-
kuspena) behin betiko onartzea baina, hala ere, jarraian zerrendatuko neamiento (1.a Revisión) del municipio de Güeñes, debiendo, no
diren alderdiak zuzendu behar izanik: obstante, corregirse los aspectos que a continuación se señalan:

1.1. Sistema orokorrak 1.1. Sistemas generales


1.1.1. Lurraldearen egitura orokor eta organikoaren planoak 1.1.1. El plano de estructura general y orgánica del territo-
eta, hala badagokio, lurzoruaren kalifikazio eta erabilera globalen rio, y en su caso, los planos de calificación y usos globales del suelo,
planoek, araudiaren 71 artikuluko 2.2 apartatuan zerrendaturik dau- deberán recoger la totalidad de los sistemas generales relaciona-
den sistema orokor guztiak agertu beharko dituzte, sistemok dos en el apartado 2.2, artículo 71 de la normativa, con el suficiente
osatzen dituzten elementuen arteko identifikazioa ahalbidetzen duen grado de definición gráfica que permita la identificación de cada
definizio grafikozko behar den besteko mailarekin. uno de los elementos que componen los distintos sistemas.
1.1.2. Herri Lan eta Garraio foru sailak eman duen txoste- 1.1.2. De acuerdo con el informe emitido por el Departamento
naren arabera, «azpiegituren egitura orokorra. Bide-sarea» 1.06 Foral de Obras Públicas y Transportes, en el plano 1.06 «Estruc-
planoan komenigarria izango litzateke, Kadaguako korridorearen tura general de infraestructuras. Red viaria» sería conveniente que,
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30151 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

trazadurazko ardatzak definitu beharrean, dagozkien erreiak dituz- en vez de definir los ejes del trazado del corredor del Kadagua, se
ten galtzaden mugaketa sartzea. Halaber, korridorearen bide-sis- incluya la delimitación de las calzadas con sus correspondientes
temaren eta erreien zerrenda, agiriaren planoen gainerakoan carriles. Asimismo, la franja del sistema viario y carriles del corre-
sartu beharko da. dor habrá que incluirla en el resto de planos del documento.
1.1.3. Agiriak justifikatu beharko du biztanleko espazio aske 1.1.3. El documento deberá justificar el cumplimiento del
eta berdeguneen sistema orokorreko 5 m2-ko estandarra betetzea, estándar de 5 m2 de sistema general de espacios libres y zonas
arau subsidiarioen indarraldirako. verdes por habitante para el periodo de vigencia de las Normas
Subsidiarias.
1.1.4.-lurzoruan kokaturik dauden espazio askeen sistema oro- 1.1.4. En los planos de calificación y usos globales se corre-
korraren elementuei aplikaturiko bilbadura, okerrean seinalatu egin girá la trama aplicada a los elementos del sistema general de espa-
direnak lurzoru urbanizagarrikoenei dagokien bilbadurarekin. cios libres situados en el suelo urbano, que han sido señalados erró-
neamente con la trama correspondiente a los del suelo urbanizable.
1.1.5. Arangoti egikaritzeko unitateari, bere araubidezko 1.1.5. El sistema general de espacios libres vinculado a la
fitxa zehaztuan loturiko espazio askeen sistema orokorra, tokiko sis- Unidad de Ejecución Arangoiti, en su ficha normativa pormenori-
tema modura agertu beharko da. zada, deberá recogerse como sistema local.
1.1.6. Guenesen, kirol parkearen ekipamendua egokitasu- 1.1.6. Se deberá representar correctamente el equipa-
nez adierazi beharko da, lurraldearen egitura orokor eta organikoaren miento de Parque Deportivo en Güeñes, que en el plano de estruc-
planoan, lurzoru ez urbanizagarriaren hegalak babesteko aldeari tura general y orgánica del territorio aparece señalado con la trama
dagokion bilbadurarekin adierazita agertzen dena. Gainera, aipatu correspondiente a la zona de protección de laderas del suelo no
ekipamenduak okupatu duen lurzoruaren sailkapena berrikusiko da; urbanizable. Además se revisará la clasificación del suelo ocupado
izan ere, hiriko lurzoru modura agertu beharko da, erabat muga- por dicho equipamiento, que deberá recogerse como suelo urbano,
turik baitute, batetik, Kadagua ibaiak eta, bestetik, lehenagoko plan ya que se encuentra íntegramente delimitado por el río Kadagua
partzial baten garapenean jadanik eraikitako lurzoruek. y por suelos ya edificados en desarrollo de un anterior Plan Parcial.
1.1.7. E.H.L.A.B.k eman duen txostenaren arabera, espe- 1.1.7. De acuerdo con el informe emitido por la C.O.T.P.V.,
dienteak, ubideen sistema orokor modura agertu beharko ditu ibai el expediente deberá recoger como sistema general de cauces flu-
eta erreka guztiak (Kadagua, Herrerias, Mayor edo Galindo, e.a.) viales la totalidad de los ríos y arroyos (Kadagua, Herrerías, Mayor
eta Lingortako urtegia, alde batera utzirik haien bazterrek duten aza- o Galindo, etc.), y el embalse de Lingorta, independientemente de
leko urak babesteko lurzoru ez urbanizagarriaren kategoria. la categorización como suelo no urbanizable de protección de aguas
superficiales de sus márgenes.
1.1.8. Halaber, E.H.L.A.B.ren aipatu txostenaren arabera, espe- 1.1.8. Asimismo, de acuerdo con el citado informe de la
dienteak, Uren zuzendaritzak 2006ko ekainaren 30eko bere txos- C.O.T.P.V., el expediente deberá recoger las siguientes condicio-
tenean aipatu zituen hurrengo baldintzak agertu beharko ditu: nes señaladas por la Dirección de Aguas en su informe de 30 de
junio de 2006:
«— Une hauetan eskura dagoen informazioarekin, eta uholdeak «— Con la información con la que se cuenta en estos momen-
jasan egiteko arriskua hobetzeko jarduketa puntualak egitea onartu tos, y mientras no se haya aprobado la realización de las actua-
egiten ez den bitartean, inolaz ere ubideen kalitate ekologikoa behe- ciones puntuales de mejora de la inundabilidad, que en ningún caso
ratzea, ezta ere uholdeak jasan egiteko arriskua murrizteko helburu supongan un empeoramiento de la calidad ecológica de los cau-
bakarrez biderapenak egitea suposatzen dutenak, zertarako eta gaur ces, ni la realización de encauzamientos con el objetivo exclusivo
egun okupatu gabe dauden lurzoruak hirigintzaren ikuspegitik de aminorar la inundabilidad para aprovechar urbanísticamente sue-
aprobetxatzeko uholdeak jasan egiteko arriskua murrizteko helburu los en la actualidad desocupados, los terrenos situados en las vegas
bakarrarekin, hots, Kadagua eta Herrerias ibaien haranetan koka- del Kadagua y del Herrerías, afectados por la avenida de 100 años
turik dauden lurzoruak, 100 urteko birgertatze-aldiaren uholdeaz afek- de periodo de retorno, no deberán ser ocupados por los sectores
tatuak, ez dituzte okupatu egin beharko Artxube eta Otxandategi industriales Artxube y Otxandategi, ni por el sector residencial San
industriako sektoreek, ezta ere San Miguel egoitzazko sektoreak. Miguel.
— Hirigintzako garapena, 100 urteko birgertatze-aldiaren — El desarrollo urbanístico deberá realizarse salvando la man-
uholdearen arriskua salbatuz egin beharko da; hau da, uholde hone- cha de inundación de 100 años de periodo de retorno, esto es, el
tako mugak, planteatu den antolamenduaren gutxieneko bazterketa límite de esta avenida deberá servir para fijar el retiro mínimo de
finkatzeko balio beharko du. la ordenación que se plantee.
— Kasu orotan, ubideen jarduketa puntualak egitea plantea- — En todo caso, y si se planteara la realización de actuacio-
tuko balitz, xehetasuneko azterlan hidraulikoak eta ingurumenekoak nes puntuales en los cauces, se deberán incorporar estudios hidráu-
egin beharko dira, ingurumenaren ikuspegitik zuzenbidezko neu- licos y ambientales de detalle, que justifiquen medidas correcto-
rri onargarriak justifikatzen dutenak, inolaz ere uholdeak izateko arris- ras ambientalmente asumibles, que no agraven en ningún caso la
kua ezta ere inguruan lehendik den arriskua larriagotu edo gai- inundabilidad ni el riesgo preexistente en el entorno o supongan
nontzekoentzat afekzio berriak suposatzen dutenak.» nuevas afecciones a terceros.»
1.1.9. Lurraldearen egitura orokor eta organikoaren planoan 1.1.9. En el plano de estructura general y orgánica del terri-
eta, hala badagokio, lurzoruaren kalifikazio eta erabilera globale- torio, y en su caso en los planos de calificación y usos globales del
takoetan, hurrengoen elementuak agertu beharko dira: ur-biltegiari suelo, se deberán recoger los elementos del sistema general de
dagozkion azpiegituren sistema orokorrarenak, hondakin uren araz- infraestructuras correspondientes al depósito de agua, estación depu-
tegia eta aldaketa elektrikozko azpiestazioarenak eta lurzoru radora de aguas residuales, y subestación de transformación eléc-
lotuaren partzela bat duen beste edozeinenak, horien identifikazioa trica, y cualquier otro que cuente con una parcela de suelo vincu-
ahalbidetuz. lada, posibilitando la identificación de los mismos.
1.1.10. Araudiaren 71 artikulua eta 4.8 araua zuzenduko dira, 1.1.10. . Se corregirán el artículo 71 y norma 4.8 de la norma-
azpiegituren sistema orokorretik ibai-sarea atera eginaz, ubideen tiva, extrayendo del sistema general de infraestructuras la red flu-
sistema orokorra integratzera pasatuko dena, eta baita bide-sarea vial, que pasará a integrar el sistema general de cauces fluviales,
eta gasolina-zerbitzuguneak ere, komunikabideen sistema oroko- así como la red viaria y las estaciones de servicio, que se deben
rrean sartu behar direnak. Elementu hauek arautzeko baldintza bere- incluir en el sistema general de comunicaciones. Las condiciones
ziak, hala badagokio, komunikazioen erabilerarako arau zehatz batean particulares establecidas para la regulación de estos elementos se
jasoko dira eta dagokion sektoreko arautegia bete beharko dute. recogerán, en su caso, mediante una norma específica para el uso
Era berean, sektoreko arautegia bete beharko dute energia elek- de comunicaciones, y se remitirán a la normativa sectorial corres-
trikoa hornitzeko baldintza bereziak ere. pondiente. Igualmente, se remitirán a su normativa sectorial las con-
diciones particulares para el abastecimiento de energía eléctrica.
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30152 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

1.2. Hiriko lurzorua 1.2. Suelo urbano


1.2.1. Hiriko lurzoru osoaren definizio-mailak bete egin 1.2.1. El grado de definición de la totalidad del suelo urbano
beharko du Plangintzako Araudiaren 29 artikuluak ezarria, hiriko deberá dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 29 del Regla-
lurzoruaren antolamenduzko planoak (E:1/2.000) eta plangintza eta mento de Planeamiento, completándose los planos de ordenación
kudeaketazko unitateenak (E:1/500) osatuz. Zentzu honetan, del suelo urbano (E:1/2.000), y los de las unidades de planeamiento
marraztu egingo dira bide proposatuak, beren lerrokadurak eta ses- y gestión (E:1/500). En este sentido, se dibujará la vialidad propuesta,
trak adieraziz, eta eraikuntza proiektatuentzat onartu diren gehie- señalando sus alineaciones y rasantes, y se definirán al menos las
nezko lerrokadurak gutxienez definituko dira, ezin delarik zehaz- alineaciones impuestas, o en su caso máximas, para las edifica-
tapen hau igorri geroagoko xehetasun azterketa batera, zeinaren ciones proyectadas, no pudiendo remitirse esta determinación a
idazkuntza egingo dela aipatu araudiaren 65 artikuluan aurreikusi un posterior estudio de detalle, cuya redacción se hará únicamente
den helburuaz bakarrik. con la finalidad prevista en el artículo 65 del citado reglamento.
1.2.2. Aldeztaketa honi dagokion «etxebizitza kolektiboko egoi- 1.2.2. La normativa correspondiente a la zonificación «resi-
tzazko sendotua» araudia osatu beharko da, espresuki adieraziz dencial consolidada de vivienda colectiva», se deberá completar
bertan diren eraikuntzak finkaturik daudela beren eguneko egoe- indicando expresamente que las edificaciones existentes se
ran ondorio denetarako, baita ordeztearen kasuan ere, eta baita adie- encuentran consolidadas en su estado actual a todos los efectos,
raziz desegokiak kontsideratu diren eraikuntzak, zeintzuetan sus- incluso en caso de sustitución, así como señalando aquellas edi-
tatu nahi dela ordeztea, horietarako dagozkien eraikuntzazko ficaciones consideradas inadecuadas en las que se pretende pro-
parametroak finkatuko direla. Dokumentazio grafikoaz gain, erai- piciar su sustitución, para las que se fijarán los parámetros edifi-
kuntzei loturiko partzela osoa kalifikatu beharko da, eta ez baka- catorios correspondientes. Además, en la documentación gráfica
rrik haiek okupatzen duten azalera. se deberá calificar la totalidad de la parcela vinculada a las edifi-
caciones, y no sólo la superficie ocupada por ellas.
1.2.3. «Eraikuntza isolatuzko egoitzazko sendotua» aldean, 1.2.3. En la zona «residencial consolidada de edificación ais-
lurzoru hutsaren poltsak mugatu beharko dira, zeintzuetan definitu lada», se deberán delimitar las bolsas de suelo vacante, en las que
ahalko direla zamen eta onuren banaketa zuzena bermatuko duten se podrán definir las correspondientes unidades de ejecución que
egikaritzeko unitateak. Bertan diren eraikuntzen araupeketari garanticen el reparto equitativo de cargas y beneficios. En cuanto
dagokionez, baimendu ahalko da handitzea edo ordeztea, beti ere a la regulación de las edificaciones existentes, se podrá autorizar
eraikuntza berrietarako ezarri diren aplikazio zuzeneko parametroen su ampliación o sustitución, siempre con el límite de los paráme-
mugarekin, mugako beste motarik sartu egin gabe. tros de aplicación directa establecidos para las nuevas edificacio-
nes, sin incluir otro tipo de limitaciones.
1.2.4. «Elubarri auzoko egoitzazko sendotua» aldearen 1.2.4. La regulación de la zona «residencial consolidada del
araudia nahasia da partzelak bereiztearen posibilitateari dagokio- barrio Elubarri» resulta confusa respecto a la posibilidad de
nez, argiago zehaztu behar direla bereizketa egiteko eskatu dai- segregación de las parcelas, debiendo concretarse de forma más
tezkeen baldintzak. clara las condiciones exigibles para llevar a cabo dicha segregación.
1.2.5. Alde «industriako sendotuaren» araudiak espresuki adie- 1.2.5. La normativa de la zona «industrial consolidada» deberá
razi beharko du bertan diren eraikuntzak sendoturik daudela señalar expresamente que las edificaciones existentes se encuen-
beren eguneko egoeran, altueran eta atzematean handitzeen posi- tran consolidadas en su estado actual, eliminando la posibilidad
bilitateak kenduz, solairuarteak eraikitzea bakarrik baimendu dai- de ampliaciones en altura y ocupación, pudiendo autorizarse úni-
tekeela, beren eguneko ezaugarri bolumetrikoengatik horietarako camente la construcción de entreplantas en aquellos edificios que
tokirik duten eraikinetan. por sus características volumétricas actuales sean capaces de
albergarlas.
1.2.6. «Plangintza bidaliaren aldeak» izeneko aldeztaketa, 1.2.6. La zonificación denominada «áreas de planeamiento
garapen onartuzko plangintzazko eta, zatirik handienean, jadanik remitido» se refiere a ámbitos con planeamiento de desarrollo apro-
egikarituak dutenen eremuei buruzkoa da. Hori dela eta, lurzoru sen- bado y en su mayor parte ya ejecutados, por lo que se deberán
dotuan sartu beharko dira, bai arau subsidiarioen agiriak definitu- incluir en el suelo consolidado, ya sea en alguna de las zonas defi-
riko aldeen artekoren batean edo, hala badagokio, dagokien nidas por el documento de Normas Subsidiarias, o en su caso, en
aldeztaketan, beren antolamendu zehaztua izanik hiriko lurzorua- la zonificación que corresponda, recogiendo su ordenación porme-
ren antolamenduzko planoetan. norizada en los planos de ordenación del suelo urbano.
1.2.7. Agirian definitu diren egikaritzeko unitateei dagozkien 1.2.7. La delimitación de los ámbitos correspondientes a las
eremuen mugaketa berrikusi beharko da, zenbait kasutan bide publi- unidades de ejecución definidas en el documento, se deberá revi-
kora, trenbide-lurzorura, ubideen sistema orokorrera sartzen sar, ya que en algunos casos se invade la vía pública, el suelo del
delako, edo bertan diren eraikuntzak zati batean sartzen direlako, ferrocarril, el sistema general de cauces fluviales, o se incorporan
egikaritzeko unitatea bera gainditzen duten lurzoruak atera egin behar parcialmente edificaciones existentes, debiendo extraerse los
izanik. Gainera, eremu bat baino gehiago hartzen duten xehetasun- suelos que excedan de la propia unidad de ejecución. Además, en
planoetan, barruan dituzten egikaritzeko unitate bakoitza identifi- los planos de detalle que abarcan más de un ámbito, se deberán
katu ahal izateko mugak agertu beharko dira. incluir los límites que permitan identificar cada una de las unida-
des de ejecución que contienen.
1.2.8. Egikaritzeko unitateen planoen edukia osatu beharko 1.2.8. El contenido de los planos de las unidades de ejecu-
da, haien antolamendua definituz Plangintzako Araudiaren 29 arti- ción se deberá completar, definiendo su ordenación de acuerdo con
kuluak ezarriaren arabera, hiriko lurzoruaren zehaztapenei dago- lo establecido por el artículo 29 del Reglamento de Planeamiento
kienez. Zentzu honetan, bide proposatuak marraztuko dira, beren en relación a las determinaciones del suelo urbano. En este sen-
lerrokadurak eta sestrak adieraziz, eta eraikuntza proiektatuentzat tido, se dibujará la vialidad propuesta, señalando sus alineaciones
edo xehetasun azterketa baterako direnentzat gehienezko lerro- y rasantes, y se definirán al menos las alineaciones máximas per-
kadurak gutxienez definituko dira. mitidas para las edificaciones proyectadas o remitidas a un estu-
dio de detalle.
1.2.9. Sustapen publikozko etxebizitzak eraikitzea aurreikusi 1.2.9. En aquellas unidades de ejecución en que se prevea
den unitateetan, espresuki agertu beharko da kalifikazio hori aldez- la construcción de viviendas de promoción pública, se deberá reco-
taketa zehaztuaren planoetan, dagozkien partzelak identifikatuz. ger expresamente dicha calificación en los planos de zonificación
pormenorizada, identificando las parcelas correspondientes.
1.2.10. Egikaritzeko unitateen araubidezko fitxetan, nola 1.2.10. En las fichas normativas de las unidades de ejecu-
beren antolamendua bloke inposatuen bidez egiten den, osoko erai- ción, dado que su ordenación se realiza mediante bloques impues-
kigarritasuna bakarrik adieraziko da, eraikigarritasuneko koefizientea tos, se señalará únicamente la edificabilidad total, eliminando el coe-
kenduz parametro okertzaileak ekidin egiteko. ficiente de edificabilidad con el fin de evitar parámetros discordantes.
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30153 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

1.2.11. E.H.L.A.B.k eman duen txostenaren arabera, Larrea 1.2.11. De acuerdo con el informe emitido por la C.O.T.P.V.,
egikaritzeko unitatearen antolamenduak, Amabizkar errekara erai- la ordenación de la unidad de ejecución Larrea deberá respetar un
kuntzaren 12 metroko bazterketa errespetatu beharko du, eta Aran- retiro de la edificación de 12 metros al arroyo Amabizkar, y la uni-
gureneko unitateak 22 metrokoa Kadagua ibaiari, azken honetan dad de Aranguren 22 metros al río Kadagua, al margen de los estu-
egin daitezen azterlan hidraulikoei kalterik egin gabe. dios hidráulicos que se efectúen en esta última.
1.2.12. Arangoiti egikaritzeko unitateari loturiko espazio 1.2.12. El sistema general de espacios libres vinculado a la
askeen sistema orokorra, toki sistemaren kalifikazioarekin agertu unidad de ejecución Arangoiti se deberá recoger con la calificación
beharko da. Gainera, berrikusi egingo da agirian aurreikusi den etxe- de sistema local. Además, se revisará la discrepancia entre la edi-
bizitza erabilerarako den 15.000 m2-ko osoko eraikigarritasunaren ficabilidad total de 15.000 m2, destinada al uso de vivienda prevista
eta alde honetarako izapidetu den arau subsidiarioen aldaketa pun- en el documento, y la de 14.828 m2 establecida en el expediente
tualeko espedientean ezarri den 14.828 m2-koaren arteko kontra- de Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias tramitado para
esana, azken aipatu parametroa bidezkoa den zentzuan doituz. este área, ajustando dicho parámetro en el sentido que proceda.
1.2.13. Arangoiti eta Muebles Vizcaya (R) egikaritzeko uni- 1.2.13. En la normativa de las unidades de ejecución de Aran-
tateen araudian ez da aipatuko jabeen eta Gueneseko udalaren goiti y Muebles Vizcaya (R), no se hará mención a la existencia de
artean hitzarmenik daudenik, ez baitira hirigintzako izaerako bal- convenios entre los propietarios y el Ayuntamiento de Güeñes, por
dintzak. Halaber, alde hauetan izapidetu diren arau subsidiarioen no tratarse de condiciones de carácter urbanístico. Asimismo se
espedienteetara aipamena kendu egingo da, zeren horien zehaz- eliminará la referencia a los expedientes de modificación de las Nor-
tapenak berrikuspeneko espediente honetan baitaude. mas Subsidiarias tramitados en estas áreas, dado que sus deter-
minaciones quedan incorporadas en el presente expediente de
revisión.
1.2.14. Muebles Vizcaya (R) egikaritzeko unitatean, aldez- 1.2.14. En la unidad de ejecución Muebles Vizcaya (R), la zoni-
taketa zehaztua, onartu den aldatzeko espedientearen edukira doitu ficación pormenorizada se deberá ajustar al contenido del expediente
beharko da, bere osotasunean agertuz ekipamenduzko erabilerazko de modificación aprobado, recogiendo en su integridad la parcela
partzela, modu okerrean, zati batean, merkataritzako erabilerarako de uso equipamental, que de forma errónea se ha calificado par-
kalifikatu dena. Gainera, Herri Lan eta Garraio foru sailak eman duen cialmente para el uso comercial. Además, de acuerdo con el informe
txostenaren arabera, eremuaren araudiak ezarri egingo du «Inpaktu emitido por el Departamento Foral de Obras Públicas y Transpor-
akustikoaren azterlan» baten nahitaezko idazkuntza urbanizazioko tes, la normativa del ámbito establecerá la preceptiva redacción de
proiektuaren eranskin gisa, urbanizatzeko zama modura zehaztuko un «Estudio de impacto acústico», como anexo al Proyecto de Urba-
duena onargarritasunaren mugak gainditzen dituzten soinu-emisioak nización, que determine como carga de urbanización la implanta-
arintzeko neurri akustiko zuzentzaileak ezartzea. ción de las medidas acústicas correctoras necesarias para paliar
las emisiones sonoras que superen los umbrales de aceptabilidad.
1.2.15. Urrestieta-Estacion egikaritzeko unitatearen xehetasun- 1.2.15. El plano de detalle de la unidad de ejecución Urres-
planoak, etenkako izaera duenak, osatzen duten eremu guztiak eduki tieta-Estación, que tiene carácter discontinuo, deberá incluir la tota-
beharko ditu. Gainera, kudeatzeko planoan sumatu da, esandako lidad de los ámbitos que la componen. Además, en el plano de ges-
eremuen arteko bat, bilbadura bidez grafikoki identifikatu gabe dago- tión se observa que uno de dichos ámbitos se encuentra sin identificar
ela, zuzendu egin beharko dena. Halaber, unitatearen aldeztaketa gráficamente mediante trama, lo que se deberá corregir. Asimismo,
zehaztua osatu beharko da xehetasun-planoan. se deberá completar la zonificación pormenorizada de la unidad
en el plano de detalle.
1.2.16. Urrestieta 11 egikaritzeko unitatearen aldeztaketa 1.2.16. La zonificación pormenorizada de la unidad de eje-
zehaztua osatu beharko da, eraikuntzetatik aske dagoen lurzoruaren cución Urrestieta 11, se deberá completar, incluyendo la califica-
kalifikazioa sartuz, eraikuntza proposatuaren okupazioa berrikus- ción del suelo libre de edificación, además de revisar la ocupación
teaz gain, bide publikoa errespetatuz. Baita, bidezko zentzuan eba- de la edificación propuesta, respetando la vía pública. También se
tziko da eraikuntza proiektatuaren sekzioko planoaren artean eta resolverá en el sentido que proceda la contradicción existente entre
unitateko araudiaren artean dagoen kontraesana, eraikuntzaren el plano de sección de la edificación proyectada, y la normativa de
beheko solairuan garajeen erabilerari dagokion eraikigarritasuna la unidad, en lo que se refiere al cómputo de la edificabilidad corres-
zenbatzeari dagokionez, edozein kasutan goi solairuetarako sar- pondiente al uso de garajes en la planta baja de la edificación,
biderako beharrezkoa den eraikigarritasuna sartu egin behar debiendo incluirse en cualquier caso la edificabilidad necesaria para
izanik. el acceso a las plantas altas.
1.2.17. Gabina egikaritzeko unitatean bermatu beharko da 1.2.17. En la unidad de ejecución Gabiña se deberá garan-
partzela proposatu denetarako sarbidea, bai bertan den urbani- tizar el acceso a la totalidad de las parcelas propuestas, ya sea a
zazioaren bidez, edo beharrezkoak diren lurrak eremuari gehituz. través de urbanización existente, o incorporando al ámbito los terre-
nos que sean necesarios.
1.2.18. Eretza egikaritzeko unitatean, bidezko zentzuan 1.2.18. En la unidad de ejecución Eretza se resolverá en el
ebatziko da eraikinen arteko batean hoteleko erabilera ezartzea sentido que proceda la contradicción entre la normativa que prevé
aurreikusi duen araudiaren, eta erabilera hori ez duen xehetasun- la implantación del uso hotelero en uno de los edificios, y la zonifi-
planoaren aldeztaketa zehaztuaren arteko kontraesana. Gainera, cación pormenorizada del plano de detalle, que no recoge dicho
proposamena, topografikoarekin egokitu beharko da. uso. Además, se hará corresponder la propuesta con el topográfico.
1.2.19. Herri Lan eta Garraio foru sailak eman duen txoste- 1.2.19. De acuerdo con el informe emitido por el Departa-
nak dioenez, antolamendu proposatuak zuzentzeko zenbait alderdi mento Foral de Obras Públicas y Transportes, la ordenación pro-
ditu: eremura iristeko erraztasuna ikusgarritasuneko akats ugari dituen puesta en la unidad de ejecución Zaramillo presenta diversos aspec-
sekzio batean, galtzadan irlatxo baten mugaketa, baterian apar- tos a corregir, como son la accesibilidad al ámbito en una sección
kalekuak errepidetik zuzenak egotea eta eraikuntza-linea bete ez con muchas deficiencias de visibilidad, la delimitación de una isleta
egitea, guztia zuzendu beharrekoa dela behin betiko agirian. en la calzada, la disposición de aparcamientos en batería direc-
Esandakoaren salbuespena da errepidearen tarte afektatua uda- tos desde la carretera, y el incumplimiento de la línea de edifica-
lari laga egitea, Zaramilloko auzoa inguratuko duen Kadaguako korri- ción, todo lo cual se deberá corregir en el documento definitivo, salvo
dorea zerbitzuan jarri ondoren. Gainera, E.H.L.A.B.k eman duen que se proceda a la cesión al Ayuntamiento del tramo de carre-
txostenaren arabera, eraikuntzazko mota eta, zehatzean, unitateko tera afectado, tras la puesta en servicio del corredor del Kadagua
antolamenduan proposatu diren altueren kopurua birkontsideratu que circunvalará el barrio de Zaramillo. Además, de conformidad
beharko litzateke; izan ere, aipatu profila, Zaramilloko hirigunea- con el informe emitido por la C.O.T.P.V., se debería reconsiderar
ren hiri-egiturarako erabat desegokia dela iritzi da. el tipo edificatorio, y en concreto el número de alturas propuestas
en la ordenación de la unidad, por entender que dicho perfil es total-
mente inadecuado a la estructura urbana del núcleo de Zaramillo.
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30154 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

1.2.20. Torre Abiega barne berrikuntzarako aldean, osoko erai- 1.2.20. En el área de reforma interior Torre Abiega, se expre-
kigarritasuna adieraziko da etxebizitza proposatu berrien kopuruaren sará la edificabilidad total en función del número de nuevas vivien-
arabera, adieraziz BBPB-k mantendu ditzan bertan diren eraikuntzei das propuestas, señalando que la edificabilidad correspondiente
dagokien eraikigarritasuna sendotutzat ulertu eta eraikigarritasuna a las construcciones existentes que el PERI mantenga, se entiende
kalkulatzearen ondorioetarako zenbatzen ez dela. Gainera, consolidada y no computa a efectos del cálculo de la edificabilidad.
E.H.L.A.B.k eman duen txostenaren arabera, araudiak agertu beharko Además, de acuerdo con el informe emitido por la C.O.T.P.V., la nor-
du alde honetako antolamenduak eraikuntzaren 16 metroko baz- mativa deberá recoger que la ordenación de esta área respetará
terketa errespetatuko diola Herrerias ibaiari, zehaztuz gainera aurre- un retiro de la edificación de 16 metros al río Herrerías, precisán-
tiazko azterlan hidraulikoak, uholdeen arriskuek afektatzen duten dose además estudios hidráulicos previos, por tratarse de una zona
alde bat delako. afectada por las manchas de inundación.

1.3. Lurzoru urbanizagarria 1.3. Suelo urbanizable


1.3.1. Sektoreen araudian, erabilera nagusia baino ez da 1.3.1. La normativa de los sectores contemplará únicamente
sartuko eta, erabilera mistoaren kasuan, beharrezkoak liratekeen el uso principal y, en caso de uso mixto, los restantes que fuera
gainerakoak, dagokien mugarekin. Kendu egingo dira erabilera zehaz- preciso con su correspondiente limitación. Se suprimirán los usos
tuak, partzelen azalerak eta gutxieneko aurreak, toki-ekipamen- pormenorizados, las superficies y frentes mínimos de las parce-
duetarako ezarri den gehienezko eraikigarritasuna eta hitzarme- las, la edificabilidad máxima establecida para equipamientos loca-
nei egindako aipamenak. Araudien erabileren, planoen legenden les y las referencias a convenios. Se corregirán las contradiccio-
eta horietan islatuen artean sumatu diren kontraesanak zuzenduko nes detectadas entre los usos de la normativa, las leyendas de los
dira. planos y lo reflejado en ellos.
1.3.2. Egoitzazko sektoreetan, erabilera ezaugarria bat eto- 1.3.2. En los sectores residenciales el uso característico deberá
rri beharko da dagokion bereizgarriarekin. coincidir con el uso predominante correspondiente.
1.3.3. «Barretaguren-La Fabriquilla» egoitzazko sektorea, hiriko 1.3.3. El sector residencial «Barretaguren-La Fabriquilla», se
lurzoruaren sailkapenera erantsiko da, egikaritzeko unitate batean incorporará a la clasificación de suelo urbano, debiendo integrarse
integratu behar izanik, proposatuen antzeko parametroekin. Behin en una unidad de ejecución, con parámetros similares a los pro-
betiko agirian antolamendu zehaztua agertuko da, sartuta bideen puestos. Se recogerá en el documento definitivo la ordenación porme-
sistema orokorrarekin eta osatzen duten bi eremuen arteko norizada, incluida la conexión con el sistema general viario y la cone-
konexioa. xión entre los dos ámbitos que lo componen.
1.3.4. Euskal Herriko Lurralde Antolamendurako Batzor- 1.3.4. De acuerdo con lo establecido por la Comisión de Orde-
deak ezarriaren arabera, «Barretaguren-La Fabriquilla» egoit- nación del Territorio del País Vasco, el sector residencial «Barre-
zazko sektoreak errespetatu beharko ditu 26 metroko gutxieneko taguren-La Fabriquilla» deberá respetar en su ordenación los reti-
bazterketak eraikuntzarako eta 16 metrokoak urbanizaziorako, ere- ros mínimos de 26 metros para la edificación y de 16 metros para
muan beharrezkoak diren azterlan hidraulikoak alde batera utzirik. la urbanización, al margen de los estudios hidráulicos que sean pre-
Halaber, aipatu batzordearekin adostasunean, hirigintzako garapena, cisos en el ámbito. Así mismo, de acuerdo con la referida Comi-
100 urteko birgertatze-aldiaren uholdearen arriskua salbatuz egin sión, el desarrollo urbanístico deberá realizarse salvando la man-
beharko da; hau da, uholde honetako mugak, planteatu den anto- cha de inundación de 100 años de periodo de retorno, esto es, el
lamenduaren gutxieneko bazterketa finkatzeko balio beharko du. límite de esta avenida deberá servir para fijar el retiro mínimo de
la ordenación que se plantee.
1.3.5. Gueneseko udalari gomendatu egiten zaio San Miguel 1.3.5. Se recomienda al Ayuntamiento de Güeñes que ana-
sektorea hiriko lurzorura sartzearen bidezkotasuna aztertzea, lice la procedencia de incorporar el sector San Miguel al suelo urbano,
horretara izatearen kasuan, bere lurren antolamendua agertu iza- recogiendo, en tal caso, la ordenación de sus terrenos. En otro caso,
nik. Bestelako kasuan, plangintza, 2/2006 Legeari moldatzea se le señala la conveniencia de que se redacte una adaptación del
idaztearen komenigarritasuna adierazi zaio, bigarren aldi baterako planeamiento a la Ley 2/2006, en las condiciones establecidas en
xedapenean ezarri diren baldintzetan San Miguel sektorearen gutxie- la disposición transitoria segunda, en lo que se refiere a la edifi-
neko eraikigarritasunari dagokionez, babes publikoko etxebizitzak cabilidad mínima del sector San Miguel, con la correspondiente
eraikitzeko lurzoruaren dagokion erreserbarekin, etxebizitzen reserva de suelo para la construcción de viviendas de protección
kopuru berria ezarriz eta, hala badagokio, legezko gutxienekoaren pública, estableciendo el nuevo número de viviendas y, en su caso,
azpiko eraikigarritasunei buruzko 77.6 artikuluarekin adostasunean se tramite de acuerdo con el artículo 77.6 sobre edificabilidades
izapidetu eginaz. por debajo de la mínima legal.
1.3.6. «San Miguel» egoitzazko sektorean espresuki ager- 1.3.6. En el sector residencial «San Miguel», se recogerá
tuko da sektoreari loturiko espazio askeen sistema orokorrak ez duela expresamente que el sistema general de espacios libres vinculado
eraikigarritasuna, etxebizitzarik e.a. Aipatu sistema orokorra, berri- al sector no generará edificabilidad, viviendas, etc. Dicho sistema
kuspenaren gainerako dokumentazio grafikoan eta idatzian (egi- general se recogerá en la restante documentación gráfica y
turazko planoak, kalifikazio globala, e.a.) agertuko da. escrita de la revisión (planos de estructura, calificación global, etc.).
1.3.7. Euskal Herriko Lurralde Antolamendurako Batzor- 1.3.7. De acuerdo con lo establecido por la Comisión de Orde-
deak ezarriaren arabera, «San Miguel» sektorearen antolamenduak nación del Territorio del País Vasco, la ordenación del sector «San
errespetatu beharko ditu 20 metroko gutxieneko bazterketak erai- Miguel» deberá respetar los retiros mínimos de 20 metros para la
kuntzarako eta 10 metrokoak urbanizaziorako, eremuan beharrezkoak edificación y de 10 metros para la urbanización, al margen de los
diren azterlan hidraulikoak alde batera utzirik. Halaber, aipatu Bat- estudios hidráulicos que sean precisos en el ámbito. Así mismo,
zordearekin adostasunean, uholdeak jasan egiteko arriskua hobet- de acuerdo con la referida Comisión, mientras no se haya apro-
zeko jarduketa puntualak egitea onartu egiten ez den bitartean, ino- bado la realización de actuaciones puntuales de mejora de la inun-
laz ere ubideen kalitate ekologikoa beheratzea, ezta ere uholdeak dabilidad que en ningún caso supongan un empeoramiento de la
jasan egiteko arriskua murrizteko helburu bakarrez biderapenak egi- calidad ecológica de los cauces, ni la realización de encauzamientos
tea suposatzen dutenak, zertarako eta gaur egun okupatu gabe dau- con el objetivo exclusivo de aminorar la inundabilidad para apro-
den lurzoruak hirigintzaren ikuspegitik aprobetxatzeko uholdeak jasan vechar urbanísticamente suelos en la actualidad desocupados, los
egiteko arriskua murrizteko helburu bakarrarekin, hots, Kadagua terrenos situados en la vega del Herrerías, afectados por la ave-
eta Herrerias ibaien haranetan kokaturik dauden lurzoruak, 100 urteko nida de 100 años de periodo de retorno, no deberán ser ocupa-
birgertatze-aldiaren uholdeaz afektatuak, ez ditu okupatu egin dos por el sector residencial San Miguel.
beharko San Miguel egoitzazko sektoreak.
1.3.8. «Aranzibia» egoitzazko sektorean, integratzen duten 1.3.8. En el sector residencial «Aranzibia» deberá garanti-
bi eremuen arteko jarraitasuna bermatu beharko da horien artean zarse la continuidad entre los dos ámbitos que lo integran mediante
dagoen zubi bat aurreikusiz, sektorearen kargura egikaritu egingo la previsión de un puente entre ambos, que se ejecutará con cargo
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30155 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

dena. Indarreko plangintzak hirikoak modura sailkatzen dituen lur- al sector. Se justificará la inclusión en el sector de suelos que el
zoruak sartzea justifikatu edo eremutik atera egingo dira. planeamiento vigente clasifica como urbanos o se extraerán del
ámbito.
1.3.9. Euskal Herriko Lurralde Antolamendurako Batzor- 1.3.9. De acuerdo con lo establecido por la Comisión de Orde-
deak ezarriaren arabera, Aranzibia sektorearen antolamenduak erres- nación del Territorio del País Vasco, la ordenación del sector Aran-
petatu beharko ditu 26 metroko gutxieneko bazterketak eraikuntzarako zibia deberá respetar los retiros mínimos de 26 metros para la edi-
eta 16 metrokoak urbanizaziorako, eremuan beharrezkoak diren azter- ficación y de 16 metros para la urbanización, al margen de los
lan hidraulikoak alde batera utzirik. Esandakoa, sektorearen arau- estudios hidráulicos que sean precisos en el ámbito, lo que se reco-
dian agertuko da. Halaber, aipatu batzordearekin adostasunean, gerá en la normativa del sector. Así mismo, de acuerdo con la citada
hirigintzako garapena, 100 urteko birgertatze-aldiaren uholdearen Comisión, el desarrollo urbanístico deberá realizarse salvando la
arriskua salbatuz egin beharko da; hau da, uholde honetako mugak, mancha de inundación de 100 años de periodo de retorno, esto
planteatu den antolamenduaren gutxieneko bazterketa finkatzeko es, el límite de esta avenida deberá servir para fijar el retiro mínimo
balio beharko du. de la ordenación que se plantee.
1.3.10. Euskal Herriko Lurraldearen Antolamendurako Bat- 1.3.10. De acuerdo con lo establecido por la Comisión de Orde-
zordeak ezarriarekin adostasunean, uholdeak jasan egiteko arris- nación del Territorio del País Vasco, mientras no se haya aprobado
kua hobetzeko jarduketa puntualak egitea onartu egiten ez den bitar- la realización de actuaciones puntuales de mejora de la inundabi-
tean, inolaz ere ubideen kalitate ekologikoa beheratzea, ezta ere lidad que en ningún caso supongan un empeoramiento de la cali-
uholdeak jasan egiteko arriskua murrizteko helburu bakarrez bide- dad ecológica de los cauces, ni la realización de encauzamientos
rapenak egitea suposatzen dutenak, zertarako eta gaur egun oku- con el objetivo exclusivo de aminorar la inundabilidad para apro-
patu gabe dauden lurzoruak hirigintzaren ikuspegitik aprobetxat- vechar urbanísticamente suelos en la actualidad desocupados, los
zeko uholdeak jasan egiteko arriskua murrizteko helburu bakarrarekin, terrenos situados en la vega del Kadagua, afectados por la ave-
hots, Kadaguako haranean kokaturik dauden lurzoruak, 100 urteko nida de 100 años de periodo de retorno, no deberán ser ocupa-
birgertatze-aldiaren uholdeaz afektatuak, ez dituzte okupatu egin dos por los sectores industriales Artxube y Otxandategi.
beharko Artxube eta Otxandategi industriako sektoreek.
1.3.11. Beren autonomia-falta kontuan izanik, planteatu 1.3.11. Dada su falta de autonomía, los tres sectores indus-
diren hiru industriako sektoreek sektore bakar bat integratu triales planteados deberán integrar un único sector al que se ads-
beharko dute, zeinari atxiki egingo zaiola sarbideko biribilgune berriak cribirá el sistema general de comuniciaciones constituido por la tota-
osaturiko komunikabideen sistema orokorra; izan ere, sektorearen lidad de la nueva rotonda de acceso, la cual deberá ejecutarse previa
garapena baino lehenago edo aldi berean egikaritu beharko da, eta o simultáneamente al desarrollo del sector y con cargo al mismo.
beronen arabera. Halaber, espresuki agertuko da zubi bat egika- Asimismo se recogerá expresamente la previsión de la ejecución
ritzeko aurreikuspena, sektorearen kargura, Otxandategiri dagoz- con cargo al sector de un puente que resuelva la continuidad con
kion lurrekin jarraitasuna kopondu egingo duena. los terrenos correspondientes a Otxandategi.
1.3.12. Industriako lurzoru urbanizagarrian ahalbidetu diren 1.3.12. Los usos posibilitados en el suelo urbanizable indus-
erabilerak, industriako nagusira mugatuko dira, erabilera tertzia- trial se limitarán al principal industrial, pudiendo admitirse hasta un
riotarako den azalera eraikigarriaren %30eko gehienezko bateraino máximo del 30% de la superficie edificable destinada a usos ter-
onartu ahal izanik. Antolamenduzko dagozkien planoetan adiera- ciarios. En los planos de ordenación correspondientes se señalará
ziko da, erabilera globala industriakoa dela. Industriako prozesuak que el uso global es el industrial. Se introducirá la precisión de que
eskatzen duenean, gehienezko altuera ezarria gainditu ahalko dena- la altura máxima establecida podrá superarse cuando el proceso
ren zehaztapena sartuko da, justifikazio teknikoa behar izango duena. industrial lo requiera, lo que precisará de justificación técnica.
1.3.13. Atzemate eta eraikigarritasuneko parametroak, sek- 1.3.13. Los parámetros de ocupación y edificabilidad debe-
torean uholdeak jasan egiteko arriskua ekiditeko egitea beharrez- rán ajustarse en función de las obras que sea necesario realizar
koa den obren arabera doitu beharko dira, gehienezkoaren izaera para evitar la inundabilidad del sector, teniendo la condición de máxi-
dutela 0,5 m2/m2-ko eraikigarritasuna eta %40ko eraikuntzako oku- mos la edificabilidad de 0,5 m2/m2 y la ocupación por edificación
pazioa. del 40%.
1.3.14. Eraikuntzak trenbidearekiko dituen tarteei dagokie- 1.3.14. En relación con las separaciones de la edificación res-
nez, sektorearen araudiak, sektorearen indarreko legeria aplikagarriak pecto al ferrocarril, la normativa del sector se remitirá a lo dispuesto
xedatura joko du. por la legislación sectorial vigente aplicable.
1.3.15. Herri Lan eta Garraio foru sailaren txostenak diona- 1.3.15. . De acuerdo con el informe del Departamento Foral
ren arabera, BI-3651 foru errepidetik Artxube 1 modura proposatu de Obras Públicas y Transportes, el acceso planteado desde la carre-
den sektorera planteatu den sarbidea kendu beharko dela; izan ere, tera foral BI-3651 al sector denominado en la propuesta Artxube 1,
badago sarbide egokia jadanik glorieta berritik. se deberá eliminar, al existir ya un acceso adecuado desde la nueva
glorieta.

1.4. Lurzoru ez urbanizagarria 1.4. Suelo no urbanizable


1.4.1. Lurzoru ez urbanizagarrian sarturik dauden kategoria 1.4.1. Se grafiarán de forma reconocible las distintas cate-
eta sistema orokorren adierazpen grafikoa, ezagutzeko moduan gorías y sistemas generales incluidos en el suelo no urbanizable.
egingo da.
1.4.2. Kategoria batzuetan aldi berean dauden lurzoruak, kate- 1.4.2. Los suelos recogidos simultáneamente en varias
goria bakar batean sartuko dira. categorías se incluirán en una única categoría.
1.4.3. Udalerriko ubide eta urtegien bazterrak azaleko urak 1.4.3. Las márgenes de los cauces fluviales y embalses del
babesteko lurzoru ez urbanizagarriaren kategorian sartuko dira, alde municipio se incluirán en la categoría de suelo no urbanizable de
hori grafikoki adierazi behar izanik. protección de aguas superficiales, debiendo señalarse gráficamente
dicha zona.
1.4.4. Araudian agertuko da Armañon-Ganekogorta lotune- 1.4.4. Se recogerá en la Normativa la afección concreta que
aren korridorea indargetzeko aldeak, bere mugaketan sarturik daude produce el área de amortiguación del Corredor de Enlace Arma-
lurzoruen gainean sorrarazten duen afekzio zehatza; izan ere, horre- ñon-Ganekogorta sobre los suelos incluidos en su delimitación, elimi-
tara ez izatearen kasuan, grafikoki adierazten duen linea kendu egi- nándose en otro caso la línea que lo representa gráficamente.
ten da.
1.4.5. Basoko (153 artikulua) eta nekazal-abeltzaintza eta lan- 1.4.5. En cuanto a la regulación de usos o actividades admi-
dazabaleko (154 artikulua) babes aldeetarako araudian ezarri den sibles establecida en la Normativa para las zonas de «Protección
erabilera edo jarduera onargarriak arautzeari dagokionez, kendu forestal» (artículo 153) y «Agroganadera y campiña» (artículo 154),
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30156 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

egingo dira erabilera onargarrien zerrendatik hondakin solidoen se eliminará de la relación de usos admisibles las escombreras y
eskonbrotegi eta zabortegiak; izan ere, hondakin solidoen eskon- vertederos de residuos sólidos, debiendo, en caso de que se pre-
brotegi edo zabortegiren bat ezartzea aurreikusi egiten den vea la implantación de alguna escombrera o vertedero de residuos
kasuan, eremu afektatuaren mugaketa zehatza proposatu eta araue- sólidos, proponer la delimitación concreta del ámbito afectado e
tan sartu behar da, azpiegituren sistema orokorraren kalifikazioa- incluirlo en las Normas con la calificación de sistema general de
rekin. Halaber, Euskal Herriko Lurraldearen Antolamendurako infraestructuras. Asimismo, se suprimirá el uso de crecimientos urba-
Batzordeak esandakoaren arabera, lehendik zeuden hiriguneetan nísticos apoyados en núcleos preexistentes, de acuerdo con lo esta-
oinarriturako hirigintzako hazkundeak kendu beharko dira. blecido por la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco.
1.4.6. Basoko babes aldean, 7.500 m2-tik gorako azalera duen 1.4.6. En la zona de protección forestal se exigirá una par-
partzela eskatuko da, hurrengo kasuetan bakarrik murriztu ahalko cela mínima de superficie no inferior a 7.500 m2, que únicamente
dena: duten izaeragatik landa-inguruan kokatu behar diren onura podrá reducirse para los casos de edificios de utilidad pública e inte-
publiko edo gizarte intereseko eraikinen eta herri lanak egikaritu, rés social que por su carácter hayan de emplazarse en el medio
mantendu eta zerbitzatzera loturiko eraikuntza eta instalazioen rural y para las construcciones e instalaciones vinculadas a la eje-
kasuetan. cución, entretenimiento y servicio de las obras públicas.
1.4.7. Euskal Herriko Lurraldearen Antolamendurako Batzor- 1.4.7. De acuerdo con lo señalado por la Comisión de Orde-
deak esandakoaren arabera, ohiko lurzoru ez urbanizagarria nación del Territorio del País Vasco, se sustituirá la categoría seña-
modura adierazi den kategoria, gidalerroen erabilera definiturako lada como «suelo no urbanizable común» por la categoría de «sin
bokaziorik gabeko kategoriagatik ordeztuko da. vocación de uso definido» de las Directrices.
1.4.8. Lurzoru ez urbanizagarrian, 10 eta 100 km2 bitarteko 1.4.8. En suelo no urbanizable, las franjas de protección para
arro ibai-adarreko tarteak babesteko zerrendak 30 metrokoak izango los tramos de río con cuenca afluente cifrada entre 10 y 100 km2
dira. Zerrendotarako onargarriak modura diren erabilerei dagokie- serán de 30 metros. Respecto a los usos recogidos como admisi-
nez, kontuan hartu beharko da E.H.A.E.ko (Kantauriko itsasaldea) bles para dichas franjas se deberá tener en cuenta lo especificado
ibai eta erreken bazterren antolamendurako lurraldeko plan sek- al respecto en la Normativa del Plan Territorial Sectorial de Orde-
torialaren araudian horretaz zehaztua. nación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CA.P.V. (Vertiente Can-
tábrica) aprobado mediante Decreto 415/1998, de 22 de diciembre.
1.4.9. Nekazaritzako foru sailaren txostenaren arabera, 1.4.9. De acuerdo con el informe del Departamento Foral de
Gueneseko onura publikoko mendiak (Ganekogorta, Eretza, Mon- Agricultura, en relación a los montes de utilidad pública de Güe-
dona, Ubieta, Errekaguren eta Goikuriako San Pedro) direla eta, ñes, (Ganekogorta, Eretza, Mondona, Ubieta, Errekaguren y San
espresuki agertuko da lurzoru ez urbanizagarriaren araudian Pedo de Goikuria), se recogerá expresamente en la normativa del
haien plangintza, kudeaketa eta erabileren baimena, Mendien aza- suelo no urbanizable que su planificación, gestión y la autorización
roaren 27ko 43/2003 Legearen erabileren araubidearen pean de usos en ellos está sujeta al régimen de usos de la Ley 43/2003,
dagoela. de 27 de noviembre, de Montes.
1.4.10. Landa-garapenaren arloan, Euskal Herriko Lurral- 1.4.10. En materia de desarrollo rural, de acuerdo con la Comi-
dearen Antolamendurako Batzordearen arabera, hirigintzako arau- sión de Ordenación del Territorio del Pais Vasco, en la Normativa
dian sartu beharko litzateke, izaera orokorrean, erabilera eta jar- Urbanística debería incluirse con carácter general respecto a los
duerei esleituriko hirigintzako parametroei eta baita arau subsidiarioek parámetros urbanísticos asignados a los usos y actividades, así
agertzen duten arauen edozein zerrendari dagokienez ere beha- como en cualquier relación de normativa que recojan las Normas
rrezkoa den betekizuna, abeltzaintzako ustiapen instalatu berriak Subsidiarias, el requisito necesario, con respecto a las explotaciones
direla eta, Eusko Jaurlaritzako 141/2004 Dekretuaren I Eranskinean ganaderas de nueva instalación, de cumplimiento de las condiciones
dauden baldintza eta arau teknikoak, garbitasun-osasuneko eta ingu- y normas técnicas, higiénico-sanitarias y medioambientales con-
rumenekoak betetzekoa, haren 4 artikuluan ezarriaren arabera. tenidas en el anexo I del Decreto 141/2004 del Gobierno Vasco,
conforme a lo establecido en su artículo 4.

1.5. Ondare urbanizatu eta eraikia 1.5. Patrimonio urbanizado y edificado


1.5.1. Romarate jauregia izango da monumentu modura aitortu 1.5.1. Se recogerá el Palacio de Romarate entre los bienes
diren ondasun higiezinen artean. inmuebles declarados o incoados como monumento.

1.6. Araudia 1.6. Normativa


1.6.1. Kendu beharko dira 2.4 (urbanizazioko arau orokorrak) 1.6.1. Se deberá eliminar los apartados 2.4 (Normas gene-
eta 2.5 (lizentzien emakidarako arauak) apartatuak, zeintzuen edu- rales de urbanización) y 2.5 (Normas para la concesión de licen-
kia udal ordenantzek arautuko dutela. cias), cuyo contenido se regulará por las correspondientes orde-
nanzas municipales.
1.6.2. Hirigintzako legeei aipamen konkretuak, estatukoak zein 1.6.2. Las citas concretas a leyes urbanísticas, tanto esta-
autonomikoak direla, indarreko legeriari egingo diote erreferentzia. tales como autonómicas, se referenciarán a la legislación vigente.
1.6.3. Oinarrien dagokien apartatuan adierazi diren artiku- 1.6.3. Se corregirán los artículos que se señalan en el apar-
luak zuzendu egingo dira. tado correspondiente de los fundamentos.
2. Ebazpen hau udalari eta Euskal Herriko Lurralde Antola- 2. Notificar la presente resolución al Ayuntamiento y a la Comi-
mendurako Batzordeari jakinaraztea, lehenari eskatuz, ahal denik sión de Ordenación del territorio del País Vasco, instando al pri-
eta eperik laburrenean, behar den bezala zuzenduta dagoen agi- mero para que, en el plazo más breve posible, presente tres ejem-
riaren hiru ale aurkez ditzala, ordura arte ezinezkoa baita onartu- plares del documento debidamente corregido, no siendo posible,
tako plangintzaren artikulatua argitaratzea, apirilaren 2ko 1985/7 hasta entonces, la publicación del articulado del planeamiento apro-
Toki Araubideko Oinarrien Lege arautzailearen 70.2 artikuluan xeda- bado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley
tua denaren arabera. 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
3. Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea. 3. Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».
4. Gueneseko udalari bidaltzea E.H.L.A.B.ren ziurtagiria, 4. Remitir al Ayuntamiento de Güeñes el certificado de la
dagozkien txostenekin, Herri Lan eta Garraio foru sailaren txostena, C.O.T.P.V., con los informes correspondientes, el informe del
Nekazaritza foru sailaren txostena eta Ingurugiro foru sailaren txos- Departamento Foral de Obras Públicas y Transportes, el informe
tena, bidezkoak diren ondorioetarako. del Departamento Foral de Agricultura y el informe del Departa-
mento Foral de Medio Ambiente, a los efectos oportunos.
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30157 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

Administrazio-bidea amaitzen duen aurreko ebazpen horren Contra la anterior resolución, que pone fin a la vía adminis-
kontra, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakezu, egintza trativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el
jakinarazi edo argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita bi plazo de dos meses a contar del día siguiente al de la notificación
hilabeteko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, o publicación de la resolución, ante la Sala de la Jurisdicción Con-
Jurisdikzio horri dagokion Salan; hala ere, zure interesak babes- tencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del País
teko egoki deritzozun beste edozein neurri ere erabil dezakezu. Vasco, sin perjuicio de cualquier otra medida que estime procedente
en defensa de sus intereses.
Aipatu epean zehar BHI-129/2006-P05 espedientea agerian Durante el referido plazo el expediente BHI-129/2006-P05
utziko da, aztertu nahi denerako, Bilboko Rekalde Zumarkaleko 18. quedará de manifiesto para su examen en las dependencias de
zenbakiaren 2. solairuan. Bilbao, Alda. Rekalde, 18, 2.a planta.
Bilbon, 2006ko azaroaren 24an. Bilbao, a 24 de noviembre de 2006.
Hirigintza eta Udal Harremanen foru diputatua, El diputado foral de Relaciones Municipales y Urbanismo,
JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRECHE JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRECHE

(I-2168) (I-2168)

• •
Eleizalde 4.4 Sektorean Elorrioko Arau Subsidiarioak Alda- Texto normativo de la Modificacion de las Normas Sub-
tzeko Testu Arauemailea. sidiarias de Elorrio en el Sector 4.4 Eleizalde.

Hirigintza eta Udal Harremanen Sailaren maitzaren 11ko Mediante Orden Foral del Departamento de Relaciones Muni-
874/2006 Foru Aginduaren bidez Eleizalde 4.4 Sektorean Elorrioko cipales y Urbanismo 874/2006, de 11 de mayo, se procedió a la
Arau Subsidiarioak Aldatzeko Testu Arauemailea, BHI-223/2005- aprobación definitiva de la Modificación de las Normas Subsidiarias
P05-A espedientea, behin betiko onartu zen eta agiria diligentziatu, de Elorrio en el Sector 4.4 Eleizalde, expediente BHI-223/2005-
onartutako hirigintza arautegia artxibatu eta argitaratzeko, zuzen- P05-A imponiéndose unas correcciones para proceder a la dili-
keta batzuk egin beharra ezarri zen, Toki Araubidearen Oinarriak genciación del documento, archivo y publicación de la normativa
araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 artikulua- urbanística aprobada, a los efectos del artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
ren eta otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 65. artikuluaren ondo- de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y del
rioetarako. Zuzenketa horiek behar bezala egin direnez, arautegia artículo 65 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero. Como quiera
argitaratuko da. que dichas correcciones han sido debidamente subsanadas, se pro-
cede a publicar la normativa.
Bilbo, 2006ko azaroaren 22an.—Hirigintza eta Udal Harremanen Bilbao, a 22 de noviembre de 2006.—El diputado foral de Rela-
foru diputatuak, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarreche ciones Municipales y Urbanismo, Juan Francisco Sierra-Sesumaga
Ibarreche

ELEIZALDE 4.4 SEKTOREAN ELORRIOKO TEXTO NORMATIVO DE LA MODIFICACIÓN


ARAU SUBSIDIARIOAK ALDATZEKO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE ELORRIO
TESTU ARAUEMAILEA EN EL SECTOR 4.4 ELEIZALDE
ARAU ZEHATZAK HIRI LURZORUAN NORMAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO EN EL SUELO URBANO

3. Barne erreformako zona - 3. Zona 3. Zona de reforma interior - Zona 3


Bigarren paragrafoa aldatu da, zentzu honetan: Se modifica el párrafo segundo en el siguiente sentido:
Plangintzako 10 unitate ditu. Consta de 10 unidades de planeamiento.
Bosgarren paragrafoa aldatu da, zentzu honetan: Se modifica el párrafo quinto en el siguiente sentido:
Solairu kopurua, 10. unitatean izan ezik, hau izango da kasu El número de plantas, a excepción de la unidad 10, será en
guztietan: –2 + beheko solairua + 3. todos los casos –2 + planta baja + 3.
Zortzigarren paragrafo berri bat gehitu da, testu honekin: Se añade un nuevo párrafo octavo con la siguiente redacción:
10. unitatea hiri lurzoru finkatutzat hartzen da eta bertako jar- La unidad 10 se considera como suelo urbano consolidado y
duketa zuzena izango da, planoetan ezarritako lerrokaduren ara- la actuación en él será directa, según las alineaciones marcadas
berakoa, eta gehieneko altuera –2 + beheko solairua + 2 + atikoa en los planos y una altura máxima de –2 + planta baja + 2 + ático.
izango da. Sabai eraikigarria parametro horiek zehaztuko dute. El techo edificable vendrá dado por estos parámetros

ARAU ZEHATZAK LURZORU ERAIKIGARRIAN NORMAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO EN EL SUELO APTO


PARA URBANIZAR

6. Herrigunea zabaltzeko zona - 4. Zona 6. Zona de ampliación de casco - Zona 4


Lehenengo paragrafoan aipatutako 4. sektoreari dagokion atala Se modifica el apartado correspondiente al sector número 4
aldatu da, zentzu honetan: citado en el párrafo primero en el siguiente sentido:
4. sektorea. 19.444 / 27.107 = 0,7136 m2/m2. Sector número 4. 19.444 / 27.107 = 0,7136 m?/m?.
Bigarren paragrafoa aldatu da, zentzu honetan: Se modifica el párrafo segundo en el siguiente sentido:
Herrigune historikoaren mugakide diren 4.1 eta 4.4 sektoreko Las edificaciones de los sectores 4.1 y 4.4 colindantes con la
eraikinak aipatutako zonan aurretik dauden eraikinetara egokitu zona de casco histórico deberán ajustarse tipológica y formalmente,
beharko dira tipologia eta formari dagokionez, alderdi hauetan: erai- en cuanto alturas de la edificación, cotas de alero, materiales y dis-
kinaren altuera, hegalen kotak, materialak eta fatxadako hutsuneen tribución de huecos de fachada y pendientes de cubierta, a las edi-
eta estalkien malden banaketa. ficaciones preexistentes de la mencionada zona.
4.4 zonan, egokitze horrek eragina izango du Urkizuaran kaleko En la zona 4.4 se entiende que tal ajuste influirá en la fachada
fatxadan eta kale horretatik urruntzen diren lehenengo 18 metro- de la calle Urkizuaran y en la fachada de los 18 primeros metros
etako fatxadan. Hori dela eta, solairu kopurua erdisotoa + behe- que se alejan de dicha calle. Por ello, el número de plantas será
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30158 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

koa + 3 izango da, aipatutako fatxadetan izan ezik. Fatxada horiek de semisótano + baja + 3, a excepción de las fachadas mencio-
erdisotoa + behekoa + 2 izango dira. nadas, que serán de semisótano + baja + 2.
Plan Partziala idazterakoan kontuan izan beharreko zehazta- Determinaciones a tener en cuenta en la redacción del Plan
penak: Parcial:
1. Plan Partzialak jasotako gehieneko etxebizitza-kopurua- 1. Del número máximo de viviendas que redacte el Plan Par-
ren %65 etxebizitza babestuak izan beharko dira. cial, el 65% deberán tener la característica de ser viviendas pro-
tegidas
2. Espazio libre gehiago jarri beharko dira, 1.575 m2, espa- 2. Deberá existir una mayor provisión de espacios libres de
zio libreen tokiko sistemez gain. 1.575 m?, además de los sistemas locales de espacios libres
3. Euskal Herriko Lurralde Antolamendurako Batzordearen ara- 3. De acuerdo con la Comisión de Ordenación del Territorio
bera, esparruaren mugatik pasatuko den bidearen proposamen berriak del País Vasco, la nueva propuesta de vial por el límite del ámbito
errespetatu egin beharko du Zabaleta errekako jabari hidrauliko publi- deberá respetar la franja de 5 metros de servidumbre de paso del
koaren bide-zortasunaren 5 metroko zerrenda. Zortasuneko zona dominio público hidráulico del arroyo Zabaleta. Dicha zona de ser-
horretan ezin izango da betelanik egin, eta pasatzeko libre egon vidumbre no podrá ser ocupada por rellenos, debiendo quedar libre
beharko du, oztopo barik. Natur ingurunearekin lotutako erabilere- al paso, exenta de obstáculos y destinada a usos relacionados con
tarako izango da. Horrek guztiak hau dakar: unitateko iparraldean el medio natural. Lo anterior implica que el futuro vial norte de la
egingo den bidea zortasun zonatik kanpo proiektatu beharko da. unidad deberá proyectarse fuera de la zona de servidumbre.
4. Euskal Herriko Lurralde Antolamendurako Batzordearen 4. De acuerdo con la Comisión de Ordenación del Territorio
arabera, eta unitateko iparraldean egingo den bidea eta Zabaleta del País Vasco y en relación con el cruce del futuro vial norte de
erreka gurutzatzeari dagokionez, zubia eraikitzeko proiektuak la unidad sobre el arroyo Zabaleta, el proyecto constructivo del puente
Iparra III plan hidrologikoko arauak bete beharko ditu, argi eta babe- no sólo deberá cumplir las normas del Plan Hidrológico Norte III
sei dagozkienak. Horrez gain, ezin izango du arrisku gehiago sortu, relativas a las luces y resguardos, sino que no podrá generar mayo-
ezta zona urez betetzeko arriskua handitu ere. res riesgos a los ya existentes ni ocasionar un agravamiento de la
inundabilidad de la zona.
(I-2169) (I-2169)

• •
Getxoko hiri antolamendurako Plan Orokorraren alda- Texto normativo de la Modificacion del Plan General de
ketaren testu arau-emailea Atxekolandeta 12 zk. duen alde- Ordenacion Urbana de Getxo en lo relativo al Área
ari dagokionez, Punta Begoñako galeriak kendu eta 49 zk. número 12, Atxekolandeta, para la exclusión de las Gale-
duen banaketa-area sortzeko. rías de Punta Begoña y la creación del área de reparto
número 49.

Hirigintza eta Udal Harremanen Sailaren apirilaren 15ko Mediante Orden Foral del Departamento de Relaciones Muni-
606/2005 Foru Aginduaren bidez, Getxoko hiri antolamendurako cipales y Urbanismo 606/2005, de 15 de abril, se procedió a la
Plan Orokorraren aldaketaren testu arau-emailea Atxekolandeta 12 aprobación definitiva de la Modificacion del Plan General de Orde-
zk. duen aldeari dagokionez, Punta Begoñako galeriak kendu eta nación Urbana de Getxo en la relativo al Área número 12, Atxeko-
49 zk. duen banaketa-area sortzeko BHI-005/2005-P03-A espe- landeta, para la exclusión de las Galerías de Punta Begoña y la
dientea, behin betiko onartu zen eta agiria diligentziatu, onartutako creación del área de reparto número 49 BHI-005/2005-P03-A impo-
hirigintza arautegia artxibatu eta argitaratzeko, zuzenketa batzuk niéndose unas correcciones para proceder a la diligenciación del
egin beharra ezarri zen, Toki Araubidearen Oinarriak araupetzen documento, archivo y publicación de la normativa urbanística apro-
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 artikuluaren eta otsai- bada, a los efectos del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
laren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 65. artikuluaren ondorioetarako. reguladora de las Bases de Régimen Local, y del artículo 65 de la
Zuzenketa horiek behar bezala egin direnez, arautegia argitara- Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero. Como quiera que dichas
tuko da. correcciones han sido debidamente subsanadas, se procede a publi-
car la normativa.
Bilbo, 2006ko azaroaren 23an.—Hirigintza eta Udal Harremanen Bilbao, a 23 de noviembre de 2006.—El diputado foral de Rela-
foru diputatuak, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarreche ciones Municipales y Urbanismo, Juan Francisco Sierra-Sesumaga
Ibarreche

GETXOKO HIRI ANTOLAMENDURAKO TEXTO NORMATIVO DE LA MODIFICACIÓN


PLAN OROKORRAREN ALDAKETAREN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
TESTU ARAU-EMAILEA ATXEKOLANDETA 12 ZK. DUEN DE GETXO EN LO RELATIVO AL ÁREA NÚMERO 12,
ALDEARI DAGOKIONEZ, ATXEKOLANDETA, PARA LA EXCLUSIÓN
PUNTA BEGOÑAKO GALERIAK KENDU ETA 49 ZK. DUEN DE LAS GALERÍAS DE PUNTA BEGOÑA
BANAKETA-AREA SORTZEKO Y LA CREACIÓN DEL ÁREA DE REPARTO NÚMERO 49
ATXEKOLANDETA ALDERAKO 12 ZK. DUEN ORDENANTZA ORDENANZA NÚMERO 12 PARA EL ÁREA DE ATXEKOLANDETA

1. Eremua eta ezaugarriak 1. Ámbito y características


Ordenantza hau, Atxekolandeta aldean aplikatzeko da. La presente ordenanza es de aplicación en el área de Atxe-
kolandeta.
Algorta auzoko hego-mendebaldera kokaturik dagoen dentsitate Área urbana residencial de media densidad situada al suroeste
ertaineko egoitzazko hiriko aldea. Nagusi dira etxebizitza kolekti- del barrio de Algorta. Predomina la edificación de bloque aislado
boko bloke isolatuaren eraikuntza eta mendearen hasierako fami- de viviendas colectivas y la vivienda unifamiliar de principios de siglo,
lia bakarreko etxebizitza, aparteko zenbait etxe izanik Arriluzeko teniendo una serie de casas excepcionales en el frente del paseo
markesaren pasealekuaren aurrealdean. Kasurik gehienetan, del Marqués de Arriluze. Por lo general, las plantas bajas las ocu-
beheko solairuetan bizitzak daude. pan viviendas.

2. Sailkapena eta kalifikazioa 2. Clasificación y calificación


Sailkapena: hirikoa. Clasificación: urbano.
Kalifikazioa: egoitzazko mistoa. Calificación: residencial mixta.
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30159 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

3. Erabiltzeko baldintzak 3. Condiciones de uso


Komunikazio erabilerei dagokienez gain, 2 erabilera, hornite- Además de los correspondientes a los usos de comunicacio-
gien 2.4 eta azpiegituren 3 erabilera izan ezik, beren baldintza bere- nes, uso 2, excepto el 2.4 de estaciones de servicio, y de infraes-
zien eta plan orokorreko agiri grafikoen arabera, alde honetarako tructuras, uso 3, de acuerdo con las condiciones particulares de
definitu diren erabilerak, eranskin honen amaierako koadroan dau- los mismos y con los documentos gráficos del Plan General, los
denak dira. usos definidos para esta área son los que se recogen en el cuadro
al final de este anexo.

4. Eraikuntzaren baldintzak 4. Condiciones de la edificación


Diseinatu gabeko eraikuntza: Edificación no diseñada:
1. Gutxieneko orubea: 600 m2. 1. Solar mínimo: 600 m2.
2. Gehienezko okupazioa: %30. 2. Ocupación máxima: 30%.
3. Eraikuntzaren gehienezko garaiera: 2,5 solairu. 3. Altura máxima de la edificación: 2,5 plantas.
4. Muga eta bidetarako tartea: 4 metro. 4. Separación a colindantes y viales: 4 metros.
5. Eraikinen arteko tartea: 8 metro. 5. Separación entre edificios: 8 metros.
6. Sestraren gaineko sabai-koefizientea: 6. Coeficiente de techo sobre rasante:
— Baxua: 0,34 m2/m2. — Baja: 0,34 m2/m2.
— Ertain baxua: 0,50 m?/m?. — Media baja: 0,50 m2/m2.
7. Eremuko aprobetxamendu-mota: 0,38 m2/m2. 7. Aprovechamiento tipo del área: 0,38 m2/m2.

5. Erabileren arteko haztapen erlatiboko koefizienteak 5. Coeficientes de ponderación relativa entre usos
X. tituluko bosgarren kapituluan daudenak dira Son los que se recogen en el capítulo quinto del título X.

6. Jarduketak egikaritzea. 6. Ejecución de las actuaciones


Ez da mugatzen inolako egiteratze-unitaterik. No se delimita ninguna unidad de ejecución.

PUNTA BEGOÑA ALDERAKO 49 ZK. DUEN ORDENANTZA ORDENANZA NÚMERO 49 PARA EL ÁREA DE PUNTA BEGOÑA

1. Eremua eta ezaugarriak 1. Ámbito y características


Ordenantza hau, Punta Begoña aldean aplikatzeko da. La presente ordenanza es de aplicación en el área de Punta
Begoña.
Arriluze kaiaren ondoan kokatua den hotelezko hirialdea. Punta Área urbana hotelera situada junto al muelle de Arriluze. Afecta
Begoñako galerietan eta hoteleko erabilerarako onartzen den barrual- solamente a las galerías de Punta Begoña y la ampliación interior
deko hedapenean bakarrik du eragina. que se permite para uso hotelero.

2. Sailkapena eta kalifikazioa 2. Clasificación y calificación


Sailkapena: hirikoa. Clasificación: urbano.
Kalifikazioa: hotelekoa. Calificación: hotelero.

3. Erabiltzeko baldintzak 3. Condiciones de uso


Alde honetarako definitu den erabilera hotelekoa da, onartuz El uso definido para esta área es el hotelero, admitiéndose úni-
6.3.33.5 artikuluan dauden jarduera nagusiaren osagarriak eta zer- camente las actividades complementarias y servidoras del princi-
bitzariak bakarrik. pal recogidas en el artículo 6.3.33.5.
Kasu denetan, Getxoko Plan Orokorraren 6.3.13 artikuluan fin- En todos los casos se cumplirá el número mínimo de plazas
katu diren aparkatzeko plazen gutxieneko kopurua beteko da. de aparcamiento fijadas en el artículo 6.3.13 del Plan General de
Getxo.

4. Eraikuntzaren baldintzak 4. Condiciones de la edificación


Eraikuntza diseinatua: Edificación diseñada:
— Bloke inposatua 1 zk. — Bloque impuesto número 1.
— Gehienezko okupazioa: 6.351,48 m2. — Ocupación máxima: 6.351,48 m2.
— Eraikigarritasun osoa: 12.000 m2. — Edificabilidad total: 12.000 m2.
— Sabai koefizientea: 1,89 m2/m2. — Coeficiente de techo: 1,89 m2/m2.
— Aldearen aprobetxamendu-mota: 0,38 m2/m2. — Aprovechamiento tipo del área: 1,89 m2/m2.
Punta Begoñako galeriak, babes berezikoak kontsideratu Las galerías de Punta Begoña son elementos considerados
diren elementuak dira eta, hori dela eta, egiteko diren eraikitzeko de protección especial, y por lo tanto las intervenciones construc-
esku-hartzeak zuzenduko dira haiek artatu eta balioa ematera, horre- tivas a realizar irán dirigidas a la conservación y a la puesta en valor
tarako baimenduz zaharberritze zientifikorako ezarritako obrak egi- de las mismas, permitiéndose a tal efecto la realización de obras
tea 317/2002 Dekretuaren arabera. Hori dela eta, zaharberritzeko establecidas para la restauración científica según Decreto 317/2002.
jarduketek errespetatu beharko dute beren egitura eta ezaugarriak Por ello, las actuaciones de restauración deberán respetar su estruc-
eta ezingo dute suposatu, inongo kasutan, berriro asmatzeko edo tura y características y en ningún caso podrán suponer aportaciones
diseinatzeko ekarpenik. Ukitu egiten duten obra edo esku-hartze de reinvención o nuevo diseño. En toda obra o intervención que les
orotan mantendu beharko dira, bai beren itxuraketa bolumetrikoa afecte se deberá mantener tanto su configuración volumétrica como
eta baita ere lerrokadurak. sus alineaciones.
Punta Begoñako CAT 8 zk. duen eraikin katalogatuan baimendu En el edificio catalogado CAT N.o 8 de Punta Begoña, se auto-
egiten da aprobetxamendua goiko lorategi-espazioaren sestraren riza el aprovechamiento bajo la rasante del espacio ajardinado supe-
azpian, hotel, ostalaritza eta kirol erabilerarako. rior con destino a uso hotelero, hostelero y deportivo.
Eraikinak errespetatu behar dituen baldintzak, hurrengoak Las condiciones que debe respetar el edificio son las
dira: siguientes:
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30160 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

a) Beren beregi debekaturik dago galeriak, osorik edo zati a) Queda prohibido expresamente el derribo total y parcial
batean, eraistea, Getxoko alde bereizia babesteko araubidean adie- de las galerías, tal y como se explicita en el régimen de protección
razia dagoen bezala. del área singularizada de Getxo
b) Galerien lerrokadurak eta bolumetria mantenduko dira. b) Se mantendrán las alineaciones y volumetría de las
galerías.
c) Iragazkortasuna ahalbidetuko da galerietan zehar, insta- c) Se posibilitará la permeabilidad a través de las galerías
lazioak eraiki eta egokitzeko berezko lanak egikaritzea ahalbide- de cara a posibilitar la ejecución de los trabajos propios de la cons-
tzeko. trucción y acomodo de las instalaciones.
d) Hegala induskatzea baimentzen da, galerien barruan d) Se permite la excavación de la ladera con el fin de la cons-
sartzen ez den hotel higiezineko zatia/k eraikitzeko; salbuespen baka- trucción de la parte o partes del inmueble hotel que no puedan abar-
rra da, Arriluzeko goi-aldetik gertu dauden higiezinen egonkorta- car las galerías, con la única salvedad de salvaguardar la estabi-
sun, segurtasun eta zimentu egokia zaintzea. lidad, seguridad y adecuado cimiento de los inmuebles próximos
de la parte alta de Arriluze.
e) Haien oinarrizko solairuan hutsuneak irekitzea baimenduta e) Se permite la apertura de huecos en la planta base de las
dago, zeren ez baitu aldatzen haietako izaera, ezta tipologia ezta mismas ya que no altera ni la naturaleza ni la tipología ni la forma
ere itxura, galeriak horixe baitira, galeriak, eta ez eusteko horma bat. de las mismas, ya que las galerías son galerías y no un muro de
contención
f) Galeriek dakarten hiriko irudiari zor zaizkion errespetu, man- f) En aras de que la imagen urbana que aportan las galerías
tendu ahal izate eta balioa emateko, galerien oinarrizko solairuan sea respetada, mantenida y puesta en valor, los huecos que se abran
irekitzen diren hutsuneak doitu beharko dira bertan den konposi- en la planta base de las galerías deberán ajustarse al orden com-
zio eta arkitekturazko ordenara, tamainetan neurtuak eta zutabeen positivo y arquitectónico existentes, debiendo ser contenidos en tama-
arteko bertikalean zentratuak izan behar dutela, nola eta esandako ños y centrados en la vertical de los intercolumnios, de suerte que
basamentuaren izaera gehien bat opakoa mantentzen jarraitzeko siga manteniéndose el carácter principalmente opaco de dicho basa-
galeria irekitzearen aurkako modura. mento como oposición a la apertura de la galería.
g) Aurreko epigrafearen helburu berarekin ulertu beharko da, g) Con el mismo fin que el epígrafe anterior, deberá enten-
higiezinak, gainetik eraikinik izan ez dezakeen goiko muga bat duela, derse que el inmueble tiene un límite superior por encima del cual
salbu eta instalazio teknologiko eta garbitasun-osasunekoak sar- no cabe construcción alguna, salvo aquellas partes del edificio que
tzearen posibilitatearen arabera guztiz beharrezkoak direnak, eta a tenor de la posibilidad de la introducción de instalaciones tecno-
beti ere minimoen izaerakoak badira beren tamaina eta begi-inpak- lógicas e higiénico-sanitarias sean absolutamente necesarios y siem-
tuan. pre que tengan el carácter de mínimos en su tamaño e impacto
visual.
h) Baita, aurreko helburuarekin berarekin, galerien zutabeek h) También con el mismo fin anterior, el orden que impone
inposatu duten ordena ezingo du inolako forjaturik erdibitu fatxa- la columnata de las galerías no podrá ser partido por forjado alguno
dako planoan, nahiz eta duen altuerak ahalbidetu bi solairu ego- en el plano de fachada, a pesar de que su altura posibilite la exis-
tea. Esandako solairuen fatxadako planoa leheneratu egin beharko tencia de dos plantas diferentes. El plano de fachada de dichas
da zutabeen planoarekiko, bertan irekitzen diren hutsuneen kon- plantas deberá retrotraerse respecto del plano de la columnata,
posizioa bertan den konposizioaren begi-indargarri bat izanik; izan siendo la composición de huecos que en él se abran un refuerzo
ere, horretarako, beste kontsiderazio batzuen artean, proportzio ber- visual en la composición existente, para lo que, entre otras consi-
tikalekoak eta zutabeen arteko tartean zentratuak izan beharko dute, deraciones, habrán de ser de proporción vertical y centrados en
aldi berean egokitasunez baloratuz zutabeen hondo modura balio el intercolumnio, al tiempo que valorarán adecuadamente los tra-
duten tarte itsuak. mos ciegos que sirvan de fondo a las columnas.
i) Teilatuan onartu egiten da argiztapen zenitaleko luzerna- i) Se permite en cubierta un lucernario de iluminación ceni-
rio bat, solairuko %10eko gehienezko batekin. Luzernario honek tal de un máximo del 10% de la planta. Este lucernario no puede
ezin du gainditu gune askearen eguneko sestraren altuera; izan ere, sobrepasar la altura de la rasante actual del espacio libre, permi-
onartzen den bakarra ertzeko baranda bat da, kalatua, galeriaren tiéndose únicamente una barandilla de borde, calada, de la
ertzean dagoenaren altuera berekoa. Teilatuaren gainerakoa, lan- misma altura que la existente en el borde de la galería. El resto de
darezko soropilezko akabera izango du. la cubierta se rematará en acabado de césped vegetal.

5. Erabileren arteko haztapen erlatibozko koefizienteak 5. Coeficientes de ponderación relativa entre usos
X. tituluko bosgarren kapituluan daudenak dira. Son los que se recogen en el capítulo quinto del título X.

6. Jarduketak egikaritzea 6. Ejecución de las actuaciones


Ez da mugatzen inolako egiteratze-unitaterik. No se delimita ninguna unidad de ejecución

7. Oharrak 7. Observaciones
Nahitaez betetzekoa izango da apirilaren 11ko 68/2000 Dekre- Será de obligado cumplimiento el Decreto 68/2000, de 11 de
tua, hiriko inguru eta eraikinetan irisgarritasuneko arau teknikoak abril, que recoge las normas técnicas de accesibilidad en entor-
hartzen dituena. nos urbanos y edificios.
Txostenaren xedeko aldaketaren eremua, Getxoko alde berei- El ámbito de la modificación objeto de informe se encuentra
zian dago sartuta, maiatzaren 22ko 89/2001 Dekretuaren bidez kul- incluida en el Área Singularizada de Getxo calificada como bien
tur ondasun modura kalifikatua monumentuzko multzoaren kate- cultural con la categoría de conjunto monumental, Decreto 89/2001,
goriaz. Zehatzean, Punta Begoñako galeriek okupatzen duten de 22 de mayo. En concreto, abarca los terrenos ocupados por las
lurretara hedaturik dago, elementu hau babes berezikoa modura galerías de Punta Begoña, elemento considerado en el régimen
dagoela kontsideratua alde bereizia babesteko araubidean. de protección del Área Singularizada como de protección especial.
Babesteko araubideak ematen dioten babes berezian oinarrituz, En base a la protección especial que le otorga el régimen de
Punta Begoñako galerietan egiteko diren eraikitzeko esku-hartzeak, protección, las intervenciones constructivas a realizar en las gale-
horiek artatu eta balioa ematera zuzenduak izango dira, horreta- rías de Punta Begoña irán dirigidas a la conservación y a la puesta
rako baimendu izanik ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jar- en valor de las mismas, permitiéndose a tal efecto la realización
duketa babestuen 317/2002 Dekretuan zientziazko zaharberritze- de las obras establecidas para la restauración científica en el Decreto
rako ezarri diren obrak egitea. 317/2002, sobre Actuaciones Protegidas de Rehabilitación del Patri-
monio Urbanizado y Edificado.
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30161 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

Galerietan egin daitezen zaharberritzerako jarduketek erres- Será de obligado cumplimiento para las actuaciones de res-
petatu beharko dituzte haien egitura eta ezaugarriak, berriro tauración que se realicen en las galerías respetar su estructura y
asmatzeak edo diseinu berriak inolaz ere onartu gabe. Eraikin haue- características, y en ningún caso podrán suponer aportaciones de
tan eragina duen obra edo esku-hartze orotan, bai konfigurazio bolu- reinvención o nuevo diseño. En toda obra o intervención que afecte
metrikoa eta baita lerrokadurak ere mantendu beharko dira. a estos edificios, se deberá mantener tanto su configuración volu-
métrica como sus alineaciones.
Hiriko espazioek alde bereiziaren hiriko bilbadura eratzen duten Dado el especial valor de los espacios urbanos como elementos
elementu bezala duten balio berezia kontuan izanik, alde bereizia conformadores de la trama urbana del Área Singularizada, tal y como
babesteko araubidearen 13 artikuluak dioenaren arabera, plangintzak, señala el artículo 13 del régimen de protección del Área Singula-
bilbadura artatzeko beharrezkoak diren neurriak eduki beharko ditu. rizada, el planeamiento habrá de disponer las medidas precisas
para su conservación.
(II-2170) (I-2170)

• •
Hirigintza eta Udal Harremanen Saileko Foru Diputatua- ORDEN FORAL 1752/2006, de 21 de noviembre, del
ren azaroaren 21eko 1752/2006 FORU AGINDUA, Gueñesko Diputado Foral de Relaciones Municipales y Urbanismo,
Udaleko idazkari-kontuhartzailea den Monica de Prado Fer- por la que se revoca la autorización otorgada a favor de
nandez andreari aldi berean Sopuertako Udaleko idaz- doña Mónica de Prado Fernández, Secretaría del Ayun-
karitza-kontuhartzailetzako lanpostua betetzeko eman tamiento de Güeñes, para el desempeño acumulado del
zitzaion baimena ezetzi duena. puesto de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de
Sopuerta.

Sopuertako alkate-udalburuak aurkeztu duen idazkia aztertu Visto el escrito presentado por el Alcalde-Presidente del Ayun-
da; idazki horren bidez eskabidea egin du maiatxaren 5ko 760/2006 tamiento de Sopuerta, por el que se solicita la revocación de la auto-
Foru Aginduaren bidez eman zitzaion baimena ezesteko. Bada, nazio rización otorgada por Orden Foral número 760/2006, de 5 de mayo,
gaikuntza duten toki administrazioko funtzionarioentzat erreserbaturik de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Real
dauden lanpostuen hornikuntzari buruzko uztailaren 20ko 1732/1994 Decreto 1732/1994, de 20 de julio, sobre provisión de puestos de
Errege Dekretuaren 37. artikuluan ezarri dena betez, testu horren trabajo reservados a funcionarios de la Administración Local con
xedapen gehigarrietatik bosgarrenean ematen diren eskumenak era- habilitación de carácter nacional, en relación con la disposición adi-
biliz, eta Ingurugiro eta Hirigintza eta Udal Harremanen Saileko egi- cional quinta del mismo, en uso de las atribuciones conferidas por
tura organikoa arautu duen martxoaren 9ko 32/2004 Foru Dekre- el artículo 1.2 del Decreto Foral 32/2004, de 9 de marzo, por el que
tuaren 1.2. artikuluak eman zaizkidan ahalmenak erabiliz, ondokoa se regula la estructura orgánica del Departamento de Relaciones
Municipales y Urbanismo,

EBATZI DUT: RESUELVO:

Lehenengoa.—Sopuertako Udalaren eskariz, Gueñesko Uda- Primero.—Revocar, a petición del Ayuntamiento de Sopuerta,
leko idazkari kontu-hartzailea den Monica de Prado Fernandez andre- la autorización concedida a doña Mónica de Prado Fernández, Secre-
ari Sopuertako Udaleko idazkaritza-kontuhartzailetza postuan jar- taría del Ayuntamiento de Güeñes, para el desempeño acumulado
duteko emandako baimena ezeztatzea. Ondoreak 2006ko azaroaren del puesto de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de
15tik aurrera sortuko ditu. Sopuerta con efectos desde el 15 de noviembre de 2006.
Bigarrena.—Foru Agindu hau interesatuari jakinaraziko zaio, Segundo.—La presente Orden Foral se notificará a la funcio-
eta baita Gueñesko eta Sopuertako udalei eta Herri Administra- naria interesada, a los Ayuntamientos de Güeñes y Sopuerta, al
zioetarako Ministerioari ere. Gero, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi- Ministerio para las Administraciones Públicas, procediéndose a su
taratuko da. publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Ebazpen hau behin betikoa da, eta administrazio bidea agor- La presente resolución, que es definitiva, pone fin a la vía admi-
tzen du. Hala ere, bera errekurritu ahal izango da: nistrativa y podrá ser recurrida:
— Ukitutako Herri Administrazioak: txanda dagokion Bilboko — Por la Administración Pública interesada: directamente ante
administrazioarekiko auzietarako epaitegian zuzenean, jakinaraz- el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao que por turno
pena jaso eta biharamunaz geroko bi hileko epean. Aldez aurre- corresponda, en el plazo de dos meses contados desde el día
tik, nahi izanez gero, errekerimendua jar daiteke. siguiente a la notificación, a salvo el potestativo requerimiento previo.
— Interesatua: nahi izanez gero, ebazpena eman duen orga- — Por el interesado: con carácter potestativo, recurso de repo-
noan berrezartzeko errekurtsoa, jakinarazpena eman eta bihara- sición ante el mismo órgano que la ha dictado contado desde el día
munaz gero zenbatzen hasita; bestela, zuzenean, Bilboko admi- siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, o directamente
nistrazioarekiko auzietako epaitegian, jakinarazpena eman eta ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao en el plazo
biharamunaz geroko bi hileko epean. de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación.
Hala ere, bidezkotzat jotzen den bestelako errekurtsoa ere jarri Sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que
ahal izango da indarreko legeriarekin bat etorriz. estimen pertinente de acuerdo con la legislación vigente.
Hori guztia hurrengoekin bat etorriz: Bizkaiko Lurralde Histo- Todo ello de conformidad con lo que disponen el artículo 69
rikoko Foru Erakundeen Hautaketa, Antolaketa, Araubide eta Jar- de la Norma Foral 3/1887, de 13 de febrero, sobre Elección, Orga-
dunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 69. arti- nización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales
kuluan xedatutakoa, apirilaren 15eko 3/1999 Foru Arauak emandako del Territorio Histórico de Bizkaia, en la redacción dada por la Norma
idazkeran; Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Admi- Foral 3/1999, de 15 de abril; los artículos 109 y 116 de la Ley 30/1992,
nistrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Lege- de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
aren 109. eta 116. Artikuluak, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak eman- Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la redac-
dako idazkeran; eta administrazioarekiko auzien jurisdikzioa ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y los artículos 8.1.a),
arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.1.a), 44 eta 44 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Juris-
46-1 artikuluak. dicción Contencioso-Administrativa.
Bilbon, 2006ko azaroaren 21ean. Bilbao a 21 de noviembre de 2006.
Hirigintza eta Udal Harremanen foru diputatua, El diputado foral de Relaciones Municipales y Urbanismo,
JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRETXE JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRETXE

(I-2172) (I-2172)
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30162 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

Hirigintza eta Udal Harremanen foru diputatuaren azaro- ORDEN FORAL 1766/2006, de 23 noviembre, del Diputado
aren 23ko 1766/06 FORU AGINDUA, Gueñesko Udaleko Foral del Departamento de Relaciones Municipales y Urba-
idazkari titularra den Mónica de Prado Fernández andre- nismo, por la que se autoriza a doña Mónica de Prado Fer-
ari baimena ematen diona Sopuertako Udaleko idazkari- nández, titular del puesto de Secretaría del Ayunta-
kontuhartzaile lanpostuan ere une berean jarduteko. miento de Güeñes, para el desempeño acumulado del
puesto de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de
Sopuerta.

Sopuerta eta Gueñesko udaletako alkate-udalburuek aur- Vistos los escritos presentados por los Alcaldes de Sopuerta
keztutako txostenak ikusita, Gueñesko Udaleko idazkari lanpostuaren y Güeñes, existiendo conformidad del titular del puesto de Secre-
titularra ados egonik, eta izaera nazionaleko gaikuntza duten Toki taría del Ayuntamiento de Güeñes, de conformidad con lo dispuesto
Administrazioko funtzionarioentzat gordetako lanpostuak betetze- en el artículo 31 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre
ari buruzko uztailaren 29ko 1732/94 Errege Dekretuko 31. artiku- provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Admi-
luan xedatutakoarekin bat etorriz, eta Hirigintza eta Udal Harremanen nistración Local con habilitación de carácter nacional, en relación
sailaren egitura organikoa onesten duen martxoaren 9ko foru dekre- con la disposición adicional quinta del mismo, y haciendo uso de
tuaren 1.2.1.5 artikuluan xedatutakoaz baliaturik, ondokoa lo dispuesto en el artículo 1.2.1.5 del Reglamento de Estructura
Orgánica del Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo
aprobado por Decreto Foral 32/2004, de 9 de marzo,

EBATZI DUT: RESUELVO:

Lehena.—Gueñesko Udaleko idazkari titularra den Mónica de Primero.—Autorizar a doña Mónica de Prado Fernández, titu-
Prado Fernández andreari baimena ematea Sopuertako Udaleko lar del puesto de Secretaría del Ayuntamiento de Güeñes, para el
idazkari-kontuhartzaile lanpostuan ere une berean jarduteko, titu- desempeño acumulado del puesto de Secretaría-Intervención del
larrak urte barruan dagozkion oporrak hartu dituelako. Baimenak Ayuntamiento de Sopuerta, con efectos a partir de la presente orden
foru agindu hau ematen den unetik izango ditu ondorioak. foral, por encontrarse su titular disfrutando de sus vacaciones anuales.
Bigarrena.—Foru agindu hau funtzionario interesatuari, Segundo.—La presente Orden Foral se notificará a la funcio-
Sopuerta eta Gueñesko Udalei eta Herri Administrazioen Ministe- naria interesada, a los Ayuntamientos de Sopuerta y Güeñes, y al
rioari jakinaraziko zaie, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu iza- Ministerio para las Administraciones Públicas, procediéndose a su
nik. publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Ebazpen hau behin betikoa da, eta administrazio bidea agort- La presente resolución, que es definitiva, pone fin a la vía admi-
zen du. Hala ere, errekurtsoa egin ahalko dute: nistrativa y podrá ser recurrida:
— Ukitutako Herri Administrazioak: txanda dagokion Bilboko — Por la Administración Pública interesada: directamente ante
administrazioarekiko auzietarako epaitegian zuzenean, jakinaraz- el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao que por turno
pena jaso eta biharamunaz geroko bi hileko epean. Aldez aurre- corresponda, en el plazo de dos meses contados desde el día
tik, nahi izanez gero, errekerimendua jar daiteke. siguiente a la notificación, a salvo el potestativo requerimiento previo.
— Interesatuak: nahi izanez gero, ebazpena eman duen — Por el interesado: con carácter potestativo, recurso de repo-
organoaren aurrean berrezartzeko errekurtsoa, jakinarazpena sición ante el mismo órgano que la ha dictado contado desde el
eman eta biharamunaz gero zenbatzen hasita; bestela, zuzenean, día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, o directa-
Bilboko administrazioarekiko auzietako epaitegiaren aurrean, jaki- mente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao
narazpena eman eta biharamunaz geroko bi hileko epean. en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la noti-
ficación.
Hala ere, bidezkotzat jotzen den bestelako errekurtsoa ere jarri Sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que
ahal izango da indarreko legeriarekin bat etorriz. estimen pertinente de acuerdo con la legislación vigente.
Hori guztia hurrengoekin bat etorriz: Bizkaiko Lurralde Histo- Todo ello de conformidad con lo que disponen el artículo 69
rikoko Foru Erakundeen Hautaketa, Antolaketa, Araubide eta Jar- de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Orga-
dunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 69. arti- nización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales
kuluan xedatutakoa, apirilaren 15eko 3/1999 Foru Arauak emandako del Territorio Histórico de Bizkaia, en la redacción dada por la Norma
idazkeran; Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Admi- Foral 3/1999, de 15 de abril; los artículos 109 y 116 de la Ley 30/1992,
nistrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Lege- de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
aren 109. eta 116. artikuluak, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak eman- Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la redac-
dako idazkeran; eta abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoak ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y los artículos 8.1,
aldarazi zuen administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duen 44 y 46-1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.1.a), 44 eta 46.1 artikuluak. dicción Contencioso-Administrativa, reformada por la Ley Orgánica
19/2003, de 23 de diciembre.
Bilbon, 2006ko azaroaren 23an. En Bilbao, 23 de noviembre de 2006.
Hirigintza eta Udal Harremanen foru diputatua, El diputado foral de Relaciones Municipales y Urbanismo,
JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRETXE JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRETXE

(I-2173) (I-2173)

• •
Bakioko Arau Subsidiarioak, Goitisolo auzoko alde Texto normativo de la Modificacion de las Normas Subsi-
batean, aldatzeko testu arau-emailea, Txakolinaren diarias de Bakio en una zona del barrio de Goitisolo para
Museoa eraiki, Frontoia berregokitu eta ingurua urbani- posibilitar la construcción del Museo del Txakoli, remo-
zatu ahal izateko. delar el frontón y urbanizar el entorno.

Hirigintza eta Udal Harremanen Sailaren azaroaren 7ko Mediante Orden Foral del Departamento de Relaciones Muni-
1516/2006 Foru Aginduaren bidez, Bakioko Arau Subsidiarioak, Goi- cipales y Urbanismo 1516/2006, de 7 de noviembre, se procedió
tisolo auzoko alde batean, aldatzeko testu arau-emailea, Txakoli- a la aprobación definitiva de la Modificacion de las Normas Sub-
naren Museoa eraiki, Frontoia berregokitu eta ingurua urbanizatu sidiarias de Bakio en una zona del barrio de Goitisolo para posi-
ahal izateko BHI-101/2005-P05-A espedientea, behin betiko onartu bilitar la construcción del Museo del Txakoli, remodelar el frontón
zen eta agiria diligentziatu, onartutako hirigintza arautegia artxibatu y urbanizar el entorno BHI-101/2005-P05-A, imponiéndose unas
eta argitaratzeko, zuzenketa batzuk egin beharra ezarri zen, Toki correcciones para proceder a la diligenciación del documento, archivo
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30163 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

Araubidearen Oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Lege- y publicación de la normativa urbanística aprobada, a los efectos
aren 70.2 artikuluaren eta otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
65. artikuluaren ondorioetarako. Zuzenketa horiek behar bezala egin Bases de Régimen Local, y del artículo 65 de la Norma Foral 3/1987,
direnez, arautegia argitaratuko da. de 13 de febrero. Como quiera que dichas correcciones han sido
debidamente subsanadas, se procede a publicar la normativa.
Bilbo, 2006ko azaroaren 24an.—Hirigintza eta Udal Harremanen Bilbao, a 24 de noviembre de 2006.—El Diputado Foral de Rela-
foru diputatuak, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarreche ciones Municipales y Urbanismo, Juan Francisco Sierra-Sesumaga
Ibarreche

BAKIOKO ARAU SUBSIDIARIOAK, TEXTO NORMATIVO DE LA MODIFICACION


GOITISOLO AUZOKO ALDE BATEAN, ALDATZEKO TESTU DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE BAKIO EN UNA ZONA
ARAU-EMAILEA, TXAKOLINAREN MUSEOA ERAIKI, DEL BARRIO DE GOITISOLO PARA POSIBILITAR
FRONTOIA BERREGOKITU ETA INGURUA URBANIZATU LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DEL TXAKOLI,
AHAL IZATEKO REMODELAR EL FRONTON Y URBANIZAR EL ENTORNO

226 artikulua.—Irakaskuntza ekipamenduzko aldea Artículo 226.—Zona de equipamiento comunitario


Definizioa Definición
Hiriko lurzoruaren barruan gaur egun dauden ekipamenduei Corresponde a los equipamientos actualmente existentes den-
dagokie. tro del suelo urbano.
Mugaketa Delimitación
Hiriko lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian erabilera zehaz- Es el área señalada por la trama correspondiente en los pla-
tuen kalifikazioko P.09 eta P.10 planoetan eta lurzoruaren erabilera nos P.09 y P.10 de «Calificación usos pormenorizados en suelo
globalen kalifikazioko P.05 eta P.08 bitarteko planoetan dagokien urbano y suelo apto para urbanizar» y en los planos P.05 a P.08
bilbadurak izendatu duen aldea da. de «Calificación usos globales del suelo».
Hirigintzako parametroak Parámetros urbanísticos
Gutxieneko lurzatia: bertan dena. Parcela mínima: la existente.
Sestra garbiaren gaineko gehienezko azalera eraikigarria: 1,50 Superficie máxima edificable sobre parcela neta: 150 m2, ver
m2, oharpenak ikusi. observaciones.
Lurzati garbiaren gaineko gehienezko okupazioa: %50. Ocupación máxima sobre parcela neta: 50%.
Sakontasun eraikigarria: ez da finkatu. Profundidad edificable: no se fija.
Eraikinaren gehienezko altuera: beheko solairua + 2, oharpenak Altura máxima de la edificación: planta baja + 2, ver obser-
ikusi. vaciones.
Lerrokadurak: dokumentazio grafikoaren arabera. Alineaciones: según documentación gráfica.
Erabileren araubidea Régimen de usos
Soto solairua: Planta sótano:
— Erabilera nagusia: eraikuntzaren lokal orokor eta komunak. — Uso principal: locales generales y comunes de la edificación.
— Erabilera onartuak: ekipamendua. — Usos permitidos: equipamiento.
Beheko eta goiko solairuak: Plantas baja y alta:
— Erabilera nagusia: ekipamendua. — Uso principal: equipamiento.
— Erabilera baimenduak: eraikuntzaren lokal orokor eta komu- — Usos permitidos: locales generales y comunes de la edifi-
nak; ostatua, Torrea eta Feliena lurzatietan bakarrik. cación; hospedaje, exclusivamente en las parcelas de Torrea
y Feliena.
Oharrak Observaciones
Xehetasunen azterlanak idatzi ahalko dira, dokumentazio gra- Podrán redactarse estudios de detalle con el fin de modificar
fiko, sakonera eraikigarri, lerrokadura, sestra e.a.etara bidaliz los parámetros urbanísticos establecidos por remisión a la docu-
ezarri egin diren hirigintzako parametroak aldatzeko xedez. mentación gráfica, profundidad edificable, alineaciones, rasantes.
Izendatu diren hirigintzako parametroak gainditzen dituzten eki- Los equipamientos existentes que excedan los parámetros urba-
pamenduak egungo egoeran finkatutzat joko dira eta, beraz, egu- nísticos señalados se entienden consolidados en su estado
neko eraikuntza ordeztearen kasuan bakarrik izango dira aplika- actual, por lo que aquéllos solo serán de aplicación en casos de
tzekoak. sustitución de la edificación actual.
Feliena udal finkaren kasuan, lurzati osorako gehienezko aza- En el caso de la finca municipal Feliena la superficie máxima
lera eraikigarria 4.870 m2-koa izango da, udalbatzarrak onartu duen edificable para el conjunto de la parcela será de 4.870 m2, de acuerdo
proiektuaren arabera, eta haren gehienezko altuera beheko solai- con el proyecto aprobado por la Corporación Municipal, y su altura
rua + 3. máxima planta baja + 3.
Turismoko bulegoaren kasuan, aurrez ikusitako handitzea ahal- En el caso de la oficina de turismo se posibilita la ampliación
bidetu da, beheko solairua + 3 gehienezko altuerarekin eta hega- prevista con una altura máxima de planta baja + 3 y 13 metros de
leko 13 metroekin. alero.
Geroko eraikuntzek, Estepona ibaiaren eta Euskal Herriko Auto- Las futuras edificaciones deberán respetar a los márgenes del
nomia Erkidegoko gainerako ibai eta erreken bazterrei, 10 metroko río Estepota y del resto de ríos y arroyos de la Comunidad Autó-
gutxieneko bazterketa gorde beharko diete bideratze definitua duten noma del País Vasco, un retiro mínimo de 10 metros en los tramos
tarteetan eta 12 metrokoa gainerakoetan. con encauzamiento definido y de 12 metros en el resto de tramos.
Txakolinaren Gunea lurzatiaren kasuan, aurrez ikusitako han- En el caso de la parcela del Txakoliaren Gunea se posibilita
ditzea ahalbidetzen da hurrengo hauekin: beheko solairua + 3ko la ampliación prevista con una altura máxima de planta baja + 3 y
eta hegaleko 14 metroko gehienezko altuera, 2.664,40 m2-ko osoko 14 metros de alero, una edificabilidad total de 2.664, 40 m2, ade-
eraikigarritasuna eta baita ere solairuan lurzatiko %100eko okupazioa. más de una ocupación del 100% de la parcela en planta.
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30164 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

ERANSKINA ANEXO
AITORPENA, GOITISOLO AUZOKO ALDE BATEAN DECLARACION EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO
TXAKOLINAREN MUSEOA ERAIKI, EN EL ARTICULO 23 DEL DECRETO 183/2003, DE 22 DE JULIO,
FRONTOIA BERREGOKITU ETA INGURUA URBANIZATU REGULADOR DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION CONJUNTA
AHAL IZATEKO BAKIOKO ARAU SUBSIDIARIOEN DE IMPACTO AMBIENTAL RESPECTO A LA APROBACION
ALDARAZPENAREN BEHIN BETIKO ONARPENA DELA ETA, DEFINITIVA DE LA MODIFICACION DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
INGURUMENAREN GAINEKO ERAGINAREN BATERAKO DE BAKIO EN UNA ZONA DEL BARRIO DE GOITISOLO
EBALUAZIO PROZEDURA ARAUTU DUEN PARA POSIBILITAR LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO
UZTAILAREN 22KO 183/2003 DEKRETUAREN 23. ARTIKULUAN DEL TXAKOLI, REMODELAR EL FRONTON Y URBANIZAR
XEDATUTAKOA BETEZ EL ENTORNO

Ingurumen saileko uztailaren 20ko 1594/2005 Foru Agindua- Mediante Orden Foral 1594/2005, de 20 de julio, del Depar-
ren bidez ebatzi da Bakioko Arau Subsidiarioak, Goisolo auzoko tamento de Medio Ambiente, se resuelve formular informe defini-
alde batean aldatzeari buruzko ingurumeneko eraginaren behin betiko tivo de impacto ambiental sobre la modificación de las Normas Sub-
txostena egitea, Txakolinaren Museoa eraiki, frontoia berregokitu sidiarias de Bakio en una zona del barrio de Goitisolo para posibilitar
eta ingurua urbanizatu ahal izateko. la construcción del Museo del Txakolí, remodelar el frontón y urba-
nizar el entorno.
Txosten horren edukitik ez da ondorioztatzen orain onartu den Del contenido del citado informe no se deduce que existan medi-
plangintzan sartu beharreko neurririk dagoenik. Hala ere, aldarazpena das a incluir en el planeamiento que ahora se aprueba. No obstante,
egikaritzeak, garapenezko eta obrako bidezko proiektuen arabera, la ejecución de la modificación, a través de los pertinentes proyectos
bete egingo ditu ingurumenaren gaineko eraginari buruzko bate- de desarrollo y de obra, cumplirá con todas las especificaciones téc-
rako ebaluazio-azterlanean jasotako zehaztapen teknikoak, babes nicas, las medidas de protección y corrección y el programa de super-
eta zuzenketazko neurriak eta horien ondorioak ikuskatzeko pro- visión de sus efectos, contenidos en el estudio de evaluación con-
grama. Agiri hori erreferentziako aldaketa puntualean sartu da eta junta de impacto ambiental, documento que se integra en el de la
horren zati da. Ingurumenaren gaineko eraginari buruzko behin betiko modificación puntual de referencia y que forma parte de él, y las
txostenean zehaztutako neurriak ere beteko dira. que se especifican en el informe definitivo de impacto ambiental.
(I-2197) (I-2197)

• •
Gorlizeko Arau Subsidiarioen aldaketa, Sagastikoetxeko Texto normativo de la Modificacion de las Normas Sub-
industriako lurzoruaren 8 Sektorean merkataritzako gune sidiarias de Gorliz para la implantacion de una gran super-
handi bat ezartzeko. ficie comercial en el Sector 8 del suelo industrial de Sagas-
tikoetxe.

Hirigintza eta Udal Harremanen Sailaren uztailaren 7ko Mediante Orden Foral del Departamento de Relaciones Muni-
1156/2006 Foru Aginduaren bidez, Gorlizeko Arau Subsidiarioen cipales y Urbanismo 1156/2006, de 7 de julio, se procedió a la apro-
aldaketa, Sagastikoetxeko industriako lurzoruaren 8 Sektorean Mer- bación definitiva de la Modificacion de las Normas Subsidiarias de
kataritzako Gune Handi bat ezartzeko BHI-134/2005-P05-A espe- Gorliz para la implantacion de una gran superficie comercial en el
dientea, behin betiko onartu zen eta agiria diligentziatu, onartutako Sector 8 del suelo industrial de Sagastikoetxe BHI-134/2005-
hirigintza arautegia artxibatu eta argitaratzeko, zuzenketa batzuk P05-A, imponiéndose unas correcciones para proceder a la dili-
egin beharra ezarri zen, Toki Araubidearen Oinarriak araupetzen genciación del documento, archivo y publicación de la normativa
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 artikuluaren eta urbanística aprobada, a los efectos del artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 65. artikuluaren ondorioe- de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y del
tarako. Zuzenketa horiek behar bezala egin direnez, arautegia argi- artículo 65 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero. Como quiera
taratuko da. que dichas correcciones han sido debidamente subsanadas, se pro-
cede a publicar la normativa.
Bilbo, 2006ko azaroaren 24an.—Hirigintza eta Udal Harremanen Bilbao, a 24 de noviembre de 2006.—El diputado foral de Rela-
foru diputatuak, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarreche ciones Municipales y Urbanismo, Juan Francisco Sierra-Sesumaga
Ibarreche

GORLIZEKO ARAU SUBSIDIARIOEN ALDAKETA, TEXTO NORMATIVO DE LA MODIFICACION


SAGASTIKOETXEKO INDUSTRIAKO LURZORUAREN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE GORLIZ
8 SEKTOREAN MERKATARITZAKO PARA LA IMPLANTACION DE UNA GRAN SUPERFICIE
GUNE HANDI BAT EZARTZEKO COMERCIAL EN EL SECTOR 8 DEL SUELO INDUSTRIAL
DE SAGASTIKOETXE

135 T-I artikulua.—Sagastikoetxe 8 sektorea Artículo 135 T-I.—Sector 8 Sagastikoetxe


Plentzia-Mungia errepidearen iparraldera, eta Plentzia udale- Comprende los terrenos situados al norte de la carretera Plen-
rriarekin mugatik iparraldera kokaturik dauden lurretan dago. tzia-Mungia, y al sur del límite con el término de Plentzia.
Azalerazko 33.188,98 m2 du, eta lurzorua hiru jabeena da. Sek- Tiene una superficie de 33.188,98 m2 y el suelo pertenece a
torean ez dago inolako eraikuntzarik, ezta landaretza aipagarririk tres propietarios. El sector carece de cualquier edificación, así como
ere, errekaren urbazterrekoa izan ezik. de vegetación significativa, salvo la de la ribera del arroyo.
Sektorea antolatzen duen plan partzialak zehaztuko ditu lur- El Plan Parcial que ordene el sector determinará los suelos
zoru publikoak eta pribatuak, hauek ezin dutela sektorearen aza- públicos y privados, sin que éstos puedan superar el 60% de la super-
leraren %60a gainditu. ficie del sector.
Gehienezko aprobetxamenduak ez du eraikitako 0,40 m2 gain- El aprovechamiento máximo no superará los 0,40 m2 construidos
dituko azalera gordineko m2 bakoitzeko, merkataritzako gune han- por m2 de superficie bruta, reduciéndose el aprovechamiento máximo
dirako gehienezko aprobetxamendua 0,30 m2/m2-ra murriztuz para la gran superficie comercial a 0,30 m2/m2, o lo que es lo mismo,
edo, gauza bera dena, eraikitzeko den m2 bakoitzak, 3,33 m2-ko lur- cada m2 a edificar requiere una superficie de suelo de 3,33 m2.
zoruaren azalera behar du.
Eraikuntzaren okupazioak ezingo du gainditu sektorearen aza- La ocupación de la edificación no podrá exceder del 30% de
lera gordinaren %30a, ezta lurzati garbiaren %50a ere. la superficie bruta del sector ni del 50% de la parcela neta.
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30165 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

Plan partzialak definituko ditu eraikuntza proposatuetan eza- El Plan Parcial definirá los usos pormenorizados que pueden
rri daitezkeen erabilera zehaztuak, funtsean, industriako jarduerei implantarse en las edificaciones propuestas, que básicamente se
buruzkoak direnak beren 1., 2. eta 3. kategorietan. 3. kategoriako referirán a las actividades industriales en sus categorías 1.a, 2.a y
industriak baimentzearen kasuan eskatuko da, arau subsidiarioen 3.a. En el caso de autorización de industrias en categoría 3.a exi-
58 artikuluan, zehatzean 2. kategoriakoak izan ahal izateko, eza- girá el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo
rri diren baldintzak betetzea. 58 de las Normas Subsidiarias para la modificación de categoría,
en concreto para ser susceptibles de pertenecer a la categoría 2.a.
Plan partzialak definituko du, halaber, merkataritzako jardue- El Plan Parcial definirá así mismo los usos pormenorizados
rei eta zerbitzu tertziarioei buruzko erabilera zehaztuak, hiper- relativos a las actividades comerciales y servicios terciarios, con
merkatuak izan ezik, merkataritzako gune handien ezarpena bal- exclusión de los hipermercados, estando condicionada la implan-
dintzaturik dagoela, Eusko Jaurlaritzaren aldetik, merkataritzako tación de las grandes superficies comerciales a la obtención del
establezimendu handiaren lizentzia lortzera, merkataritzako esta- Gobierno Vasco de la licencia de gran establecimiento comercial,
blezimendu handien ezarpen, aldaketa eta handitzeari buruzko mart- de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3.o y 5.o del Decreto
xoaren 27ko 58/2001 Dekretuaren 3. eta 5. artikuluetan xedatua- 58/2001, de 27 de marzo, sobre implantación, modificación y amplia-
ren arabera. Merkataritzako erabilera, C kategorian bakarrik ción de grandes establecimientos comerciales. El uso comercial úni-
onartzen da, industriako eraikinen osagaia izanik. Modu berean, camente es permisible en categoría C, formando parte de edificios
bertan ezarri ahalko dira, plan partzialak horrela esaten badu, eki- industriales. Igualmente podrá implantarse, si así lo recoge el Plan
pamenduzko jarduerak. Parcial, actividades equipamentales.
Plan partzialak ezarriko du, merkataritzako establezimendu han- El Plan Parcial establecerá para la implantación de grandes
diak ezartzeko, hirigintzako hurrengo parametro hauek: establecimientos comerciales los siguientes parámetros urbanís-
ticos:
Eraikuntzaren gehienezko okupazioak ez du 2.400 m2-ko aza- La ocupación máxima de la edificación no superará la super-
lera gaindituko. ficie de 2.400 m2.
Eraikuntzaren gehienezko eraikigarritasuna ez da 2.400 m2-tik La edificabilidad máxima de la edificación no será superior a
gorakoa izango. 2.400 m2.
Sektorerako aparkalekuen gutxieneko erreserba, plan partzialak La reserva mínima de aparcamientos para el sector, que deberá
definitu beharko duena, Gorlizeko Sagastikoetxe geroko poligonoan definir el correspondiente Plan Parcial, se deduce del estudio de
egindako trafikoaren azterlanetik ondorioztatu da, LEBER, Plani- tráfico en el futuro polígono Sagastikoetxe, Gorliz, redactado por
ficación e Ingenieria, S.A.k 2006ko urtarrilean idatzia, zeinaren ara- LEBER, Planificación e Ingeniería, S.A. en enero de 2006, según
bera 225 ibilgailu dabiltzala bertatik larunbateko zirkulaziorik el cual la generación de vehículos para la hora punta del sábado
gehienezko orduan. es de 225 vehículos en total.
Batez besteko egonaldia 1,50 ordukoa izanik, «Bizkaiko Foru Siendo la estancia media de 1,50 horas, según se indica en
Aldundiko Herri Lan sailaren mugikortasuneko urtekaria» liburua- el apartado 7.1.2.4 sobre tráfico generado en centros singulares
ren zentro berezietan trafiko sortuaren 7.1.2.4 apartatuan esaten del libro «Anual de movilidad del Departamento de Obras Públi-
denaren arabera, eta apartatu horretan esandako formula aplika- cas de la Diputación Foral de Bizkaia» y aplicando la fórmula indi-
tuz gero, P = 225 x 1,5 = 338 aparkaleku ateratzen dugu. cada en dicho apartado, obtenemos: P = 225 x 1,5 = 338 plazas
de aparcamiento.
Plan partzialak ebatzi egingo du aipatu plazen kokapena, gutxie- El Plan Parcial resolverá la ubicación de dichas plazas, como
nez ere, bai sektorearen bide-sareari erantsitako aparkalekuetan mínimo, tanto en aparcamientos anexos a la red viaria del sector
eta baita ere zorupeko aparkalekuetan. como en aparcamientos subterráneos.
Era berean, plan partzialak, Bizkaiko Foru Aldundiko Herri Lan Igualmente, el Plan Parcial partirá de la solución aportada para
eta Garraioko zuzendaritza nagusiak sarrerako bidegurutzerako eka- la intersección de entrada por la Dirección General de Obras Públi-
rri duen soluzioa hartuko du oinarritzat. cas y Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia.
Plan partzialak, Txatarros errekaren bazterrean gune aske elkar- El Plan Parcial dispondrá la reserva de suelo para espacios
tuetarako lurzoruaren erreserba izango du, bazterreko landaretzaren libres asociados al borde del arroyo Txatarros, garantizando la con-
artapen eta hobekuntza bermatuz zabalerako 10 metroko zerrenda servación y mejora de la vegetación de ribera en una franja de
batean. 10 metros de anchura.
Eraikuntzak lurzoru ez urbanizagarriaren mugara duen gutxie- La distancia mínima de la edificación al límite con el suelo no
neko tartea, eraikuntzaren altueraren modukoa izango da. urbanizable será igual a la altura de la edificación.
Eraikuntzen gehienezko altuerak ez du, izaera orokorrez, 9 metro La altura máxima de las edificaciones no superará 9 metros
gaindituko sestra urbanizatuaren gainean, ezingo dela bi solairu- con carácter general sobre la rasante urbanizada, sin que pueda
tan baino gehiagotan garatu. desarrollarse en más dos plantas.
Gehienezko altuera baimendua, udal plangintzako arau sub- La máxima altura permitida se medirá de acuerdo a lo dispuesto
sidiarioen hirigintzako arauen 105 artikuluan xedatuaren arabera en el artículo 105 de las normas urbanísticas de las Normas Sub-
neurtuko da. sidiarias de Planeamiento Municipal.
Argiztapen, zoladura eta saneamenduko sarea mantentzea, El mantenimiento de la iluminación, pavimentación y red de
bai lurzoru publikoetan zein pribatuetan, geroko eraikinen jabeen saneamiento, tanto en suelos públicos como privados, será de cuenta
kontura izango da, dagokien parte hartzeko kuotarekin. de los propietarios de los futuros edificios con la cuota de partici-
pación que les corresponda.
Plan partziala idatzi eta hasieran onartzeko aurrez ikusi den El plazo previsto para la redacción del Plan Parcial y su apro-
epea ez da aldaketa honetako behin betiko onarpena izan dene- bación inicial no será superior a un año desde la aprobación defi-
tik urte betekoa baino luzeagoa. Jarduteko sistema plan partzia- nitiva de la presente modificación. El sistema de actuación se defi-
lean definituko da, partikularrek udal administrazioarekin duten lan- nirá en el Plan Parcial en función de la colaboración de los particulares
kidetzaren funtzioan. con la Administración Municipal.
Urbanizazioa egikaritu eta udalari lagatzeko aurrez ikusi den El plazo previsto para la ejecución de la urbanización y su cesión
epea, hartu den jarduteko sistemaren menpean egongo da, baina al Ayuntamiento dependerá del sistema de actuación adoptado, pero
ez da izango, inoiz ere, plan partziala behin betiko onartzen dene- en ningún caso superará los tres años desde la aprobación defi-
tik hiru urtekoa baino luzeagoa. nitiva del Plan Parcial.
(I-2198) (I-2198)
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30166 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

Ogasun eta Finantza Saila Departamento de Hacienda y Finanzas

Interesatuentzako agerdeiaren Anuncio 30/2006 de citación de comparecencia


2006/30 iragarkia a interesados

Ondoren argitaratzen diren administrazio egintzak zerrenda- No habiéndose podido notificar de forma expresa hasta el día
tzen diren interesatuei, hauek ezezagun gertatu, beren egoitza 5/12/2006, los actos administrativos que a continuación se publi-
ez jakin, bi aldiz saiatu izan edo beste arrazoi batzuengatik, can, a los interesados que se relacionan, por ser desconocidos,
2006/12/5era arte jakinarazterik egon ez denez gero, argitara ematen ignorarse su domicilio, haberlo intentado en dos ocasiones, u otras
da honako iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean Foru Zerga-Arau causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial
Orokorreko 110 artikuluan xedatzen dena betez. Une honetatik, ager- de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 110 de
deia egiten zaie Bizkaiko Foru Ogasun honetako Erregistro eta la Norma Foral General Tributaria; abriéndose desde este momento
Jakinarazpen Atalean (Basurtuko Kaputxinoen kalea, 2-1.), jaki- citación de comparecencia a los mismos para su notificación en
narazpena hartzeko. Agertzeko epea egutegiko hamabost egune- la Sección de Registro y Notificaciones de esta Hacienda Foral de
koa izango da argitarapen honen egunaren biharamunetik hasita; Bizkaia (calle Capuchinos de Basurtu, 2, 1.a planta), durante el plazo
jakinarazpena egindakotzat joko da, agertu ez daitezen guztientzat, de quince días naturales a contar desde el siguiente al de esta publi-
epe horren mugaegunaren biharamunetik. cación; entendiéndose producida la notificación desde el día
siguiente al del vencimiento de dicho plazo, para todos aquellos
que no hubiesen comparecido.

Aipatu zerrenda / Relación que se cita


Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna
Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

AÑORGA BASTERRETXEA IRATXE 30650367 03 401375188 2J LIQUID. INGRES. REC.E INF.IMP.RENTA ANGULO CAMPUZANO MANUEL 15363621 00 640173752 76 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
ABA ACI SL 95086054 R6 491888314 0K REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO ANGULO MARTIN MONICA 30613711 00 640173260 83 REQUERIMIENTO RECAUDACION
ABAITUA MENOYO JOSE MIGUEL 16055189 00 640170866 51 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ANGULO MARTINEZ EDUARDO 11918301 05 W00755402 1M LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
ABAUNZA GOYENOLEA AMAIA 78867693 R5 603340046 1P REQUERIMIENTOS TRIBUTOS DIRECTOS ANGULO PEDRON MARIA JOSE 30640245 R5 603177866 1J REQUERIMIENTOS TRIBUTOS DIRECTOS
ABERGEN SL 48764831 00 640175452 23 REQUERIMIENTO RECAUDACION ANSOTEGUI URIBARRI KEPA 30585117 00 640175105 81 REQUERIMIENTO RECAUDACION
ABOGO GARCIA MONICA 22750968 05 001985338 0Y LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS ANTIGUO BANCO INVERSION 22002521 00 640175698 54 REQUERIMIENTO RECAUDACION
ACCESORIOS FERRARA SL 95019618 56 602788490 1R LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN ANTOLINEZ GIL FELIX 78892449 66 05G270301 14 LIQUID. INGRES. IMP.TRANSM.PATRIMONI
ACHUTEGUI ORTIZ RIO IKER 30619410 00 640160745 70 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ANTON BILBAO GARIKOITZ 29031863 36 N0346670G 2N LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
ACIEROID SAE 08186983 00 640174689 10 REQUERIMIENTO RECAUDACION ANTONIO BEITIA 00000000 06 N0364629S 09 COMUNICACIONES CATASTRO
ACIFIL SL 48674816 04 000535638 1R PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN APARICIO CERVANTES BEGOÑA 14586518 66 06G203602 1F LIQUID. INGRES. IMP.TRANSM.PATRIMONI
ACUCHILLADOS Y BARNIZADOS VICEMA 2002 SL 95231791 00 640171871 99 REQUERIMIENTO RECAUDACION APARICIO GARCIA JUAN 11931451 05 S06002668 27 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
ADLEAD INTERNET SL 95241253 04 000562238 19 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN APARICIO GARCIA JUAN 11931451 05 600005731 2Q LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
ADLEAD INTERNET SL 95241253 56 602786847 1H LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN APARICIO GARCIA JUAN 11931451 05 600005731 3O PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROV 28016749 00 640173943 79 REQUERIMIENTO RECAUDACION APARISI SEVILLA LUCIA 25420637 00 640160505 17 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
AENIGMA TRADING ELKARTEA SL 95009502 04 000549138 1K PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN APRAIZ ELCORIRIBE GORKA 16058007 36 N0348787E 1I LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
AFIC 2004 SL 95317228 05 S06005966 1M PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS APRAIZ ELCORIRIBE GORKA 16058007 36 N0348787E 2G LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
AGENCIA DE DISEÑO INFORMATICO Y PROGRAMA 48939771 20 065509001 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS APRAIZ URRAZA CLEMENTE 14887316 R5 602107851 1L REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
AGFAPHOTO SPAIN, S.L., EN CONSTITUCION 63627665 05 600027833 1A PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN AQUESOLO LAZURTEGUI ALBERTO ANTONIO 14248933 00 640175128 57 REQUERIMIENTO RECAUDACION
AGHARBAN ABDELALI X3929865 00 640170755 65 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ARAMBURU CAMBRA JUAN 22751040 00 640160449 75 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
AGORRIA OYENARTE MARIA ROSARIO 72252586 R5 602121188 1J REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y ARAMBURU ROJAS EUGENIO 24407412 00 640167499 07 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
AGRA FIDALGO ANA BELEN 78876838 00 640173254 89 REQUERIMIENTO RECAUDACION ARANA RODRIGUEZ IVAN 78875606 36 N0340993E 1E LIQUID. INGRES. RECAUDACION
AGUAYO DELGADO JOSE JAVIER 38837831 R5 603356770 14 REQUERIMIENTOS TRIBUTOS DIRECTOS ARANA RODRIGUEZ IVAN 78875606 36 N0341052N 2M LIQUID. INGRES. RECAUDACION
AGUERRI BALDA ANA ISABEL 15947013 R5 603341795 10 REQUERIMIENTOS TRIBUTOS DIRECTOS ARANDIA BELAUSTEGUI JOSE MANUEL 14584241 00 640166293 50 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
AGUINACO MARIN JUAN MANUEL 14561588 00 640174679 20 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ARANOA FERNANDEZ JOSE MARIA 14498685 00 640163913 04 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
AGUIRIANO NAFARRATE CRISTINA 30594025 00 640170455 75 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ARANZUBIA COUCEIRO SANDRA 14256236 00 640156221 33 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
AGUIRRE ALONSO GONZALO 72029851 00 640149894 72 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ARAUJO CASELLES LUIS M 22734372 00 640170443 87 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
AGUIRRE ARRINDA M RESURRECCION 78867741 00 640167273 40 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ARAUJO GONZALEZ ALFONSO C 22738895 00 640160418 07 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
AGUIRRE BILBAO URKO 16065551 00 640170620 05 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ARBULU RENTERIA IBON 30604335 05 602090905 1G LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
AGUIRRE UGARTE UNAI 30666679 00 640149544 17 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ARCERA PEÑA ROBERTO 22752595 36 N0355494Y 1B LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
AHEDO AGUIRREBORUALDE MANUEL 14819059 00 640159713 33 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ARCOS PAZOS MANUELA 34582838 00 640154873 23 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
AHUMADA MARTIN IKER 78938360 00 640170572 54 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ARELLANO ELORZA GORKA 72313288 00 640142908 58 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
AISLAMIENTOS ATLAS SL 95350245 05 S06002557 2P LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN AREVALO SAENZ TEJADA TRINIDAD 14821368 04 W00452150 39 LIQUID. DEVOLV REC.E INF.IMP.RENTA
AISLAMIENTOS ATLAS SL 95350245 05 600008897 2Z LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN ARGEREY IGLESIAS IGNACIO 22716898 00 640165231 45 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
AITZELKA SL 48848790 00 640158271 20 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ARGEREY IGLESIAS MIGUEL ANGEL 22743996 05 S06002878 2R LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
AL CHAARANI PABLOS SALMAN 78879361 00 640161385 10 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ARGEREY IGLESIAS MIGUEL ANGEL 22743996 05 600002463 21 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
ALAIN MOBILIARIO DE COCINA SL 95290979 05 S06005949 16 PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS ARGUINZONIZ EGUREN RICARDO 72235891 00 640155439 40 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
ALCALA SANPEDRO UNAI 78893747 00 640130279 78 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ARKIBIZI 2002 SL 31689045 00 640173800 26 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
ALCALA SANPEDRO UNAI 78893747 20 066700003 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS ARMADURAS Y MONTAJES FERREOS SL 95256608 05 S06005927 1U PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
ALCANTARA MORENO LUIS M 22724501 R5 603288211 1I REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y ARMARIOS TRAPAGA SL 95229688 00 640173846 63 REQUERIMIENTO RECAUDACION
ALDAMA LLANO JUSTO TOMAS 14920441 04 000571038 1J PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN ARMETAL METALISTERIA ARTISTICA SL 48233001 04 000526338 1B PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
ALDECOA ARAMBARRI JOSE IGNACIO 78871103 05 602130562 1D LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y ARNAIZ HERRERA CARMELO 30634613 00 640170663 60 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
ALEGRIA IRIGOYEN PEDRO JOSE 14142849 00 640164759 31 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ARNAL MARTINEZ GORKA 30691680 04 000574138 1S PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
ALFA PORTU SA 48229736 00 640175646 08 REQUERIMIENTO RECAUDACION ARRABAL SAYAGO ANTONIA 14563681 00 640162969 77 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
ALFONSO CABALLERO JOSE ANTONIO 11802378 00 640142199 89 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ARRANZ - GUERRERO SL 95183760 00 640174622 79 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
ALKI-AIXE SL 48721203 00 640142062 30 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ARRANZ GOMEZ MIGUEL ANGEL 20223477 20 066223004 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS
ALLENDE IBARRONDO IGNACIO JOSE 16035650 05 W00735809 2U LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y ARRE-JABALI SL 48888416 05 S06005765 16 PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
ALLENDE MECOLALDE MARIA ANGELES 14233745 00 640164765 25 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ARREGUI BASAÑEZ AMAIA 16045492 R5 W00753176 1U REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
ALMAGRO SANTAMARIA NURIA 45672348 06 000240000 0C LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS ARRIAGA GARAI JUAN MARIA 14492033 06 000184000 0T LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
ALONSO BASAÑEZ MARIA ASUNCION 14558228 05 603324169 2B LIQUID. DEVOLV REC.E INF.IMP.RENTA ARRIAGA URIAGUERECA MARIA ARANZAZU 14923186 00 640159891 50 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
ALONSO CAMBA JUAN CARLOS 30596111 20 061173004 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS ARRIBAS ALCIBAR JORGE 30585294 00 640165108 72 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
ALONSO GUTIERREZ A JAVIER 14602341 00 640174901 76 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION ARRIEN IRUARRIZAGA ALAITZ 78890345 06 606612586 0T LIQUID. INGRES. RECAUDACION
ALONSO LLAMAS ENRIQUE 14398017 00 640112149 84 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ARRIEN IRUARRIZAGA ALAITZ 78890345 20 065222003 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS
ALONSO LLORENTE AGUSTIN 14413825 00 640171165 43 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ARRIETA AMANN MARIA LUZ MAGDALENA 14944086 05 W00737654 1E LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
ALONSO MARTIN PABLO 30683107 06 000239100 0O LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS ARRIETA BRINGAS JOSE IGNACIO 30663672 05 S06002948 2X LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
ALONSO QUINTANILLA MANUEL 30614661 20 066196003 7 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS ARRIETA BRINGAS JOSE IGNACIO 30663672 05 600021591 2O LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
ALONSO RENEDO ALBERTO 30694968 00 640163415 17 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ARRIETA BRINGAS JOSE IGNACIO 30663672 05 600021591 3M PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
ALONSO RODRIGUEZ OSCAR 14604778 00 640175639 15 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION ARRIGORRIAGA ARANA QUINTIN 00000000 06 N0364800G 0V COMUNICACIONES CATASTRO
ALONSO SEGURA PEDRO 11905593 05 P05011171 26 LIQUID. INGRES. REC.E INF.IMP.RENTA ARRIGORRIAGA ARANA QUINTIN 00000000 06 N0364802W 03 COMUNICACIONES CATASTRO
ALQUI-AIRE SL 48191183 00 640166289 54 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ARRIOLA LERCHUNDI JAIME 30690753 05 602116190 1H LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
ALTXIKAR SL 48583728 04 000534338 1G PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN ARROYO CARAZO CARMEN 12989153 00 640159074 92 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
ALVA CRISTOBAL M CRISTINA 14907681 00 640163065 78 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ARROYO GARCES ANA ISABEL 14581868 00 640156419 29 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
ALVADIA DE SOUSA ANTONIO 34970482 00 640163436 95 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ARROYO LLORENTE ANTONIO 22751190 20 064990004 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS
ALVAREZ CABO YOLANDA 14258569 05 S06002698 2V LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN ARRUZA URRUTIA FRANCISCO JAVIER 14546446 R5 603356989 1O REQUERIMIENTOS TRIBUTOS DIRECTOS
ALVAREZ CABO YOLANDA 14258569 05 600027285 28 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN ARTECO 2001 SL 48737803 56 W00801252 1L LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
ALVAREZ CABO YOLANDA 14258569 05 600027285 36 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN ARTEPETA PROMOCIONES SL 95022752 56 602785746 12 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
ALVAREZ GARCIA AINHOA 78903559 00 640163862 56 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ARTES METALICAS GALINDO V.T. SL 95071577 05 600001108 38 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
ALVAREZ GARCIA SEILA CAROLINA 78930639 00 640161521 70 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ARTETXE LIZASO MIREN ITZIAR 72257110 00 640161285 13 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
ALVAREZ GONDRA MARIA 16046717 00 640164132 78 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ARTILLAN SL 48177745 00 640170548 79 REQUERIMIENTO RECAUDACION
ALVAREZ LOPEZ JULIAN 14567393 00 640174502 87 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION ARTILLAN SL 48177745 00 640171570 10 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION
ALVAREZ LOPEZ JULIAN 14567393 00 640174505 84 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION ARTILLAN SL 48177745 00 640174092 25 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
ALVAREZ VAZ JOSE MARIA 29399409 00 640151643 53 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ARTO MUÑOZ MARIA ANGELES 22712712 05 603301141 1G LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
AMADOR ALUNDA ISRAEL 78903711 00 640174739 58 REQUERIMIENTO RECAUDACION ARZUBIAGA ICHAUSTI IBAI 16062002 R5 602119748 1O REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
AMEZAGA SEGURA ISABEL 14236362 SZ 200600103 60 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS ASADOR RESTAURANTE BORJA SL 95264487 04 000564038 17 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
AMIAS ALVAREZ ICIAR PATRICIA 30554977 R5 602111512 18 REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y ASECO EYANG MODESTA 78929780 00 640161518 73 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
AMILIBIA LEON ANDRES 14848317 00 640166611 22 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ASESORAMIENTO INTEGRAL DE OBRAS SEGUROS 95225496 04 000561038 1S PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
AMPUDIA GARCIA SERAFIN 18397499 05 602021356 18 LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y ASIG SL 48423248 56 W00802368 1S LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
ANAI-ARTEA SA 48091714 R6 001950538 0B REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDADES Y REN ASOC CULTURAL DE LA MUJER ARALDI DE PLEN 48555734 05 000850638 0I LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
ANAI-ARTEA SA 48091714 R6 001960538 02 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDADES Y REN ASOC INTERNACIONAL SHOTOKAN 48804488 04 000539338 1H PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
ANAI-ARTEA SA 48091714 R6 001970538 0T REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDADES Y REN ASORAIN IBAÑEZ MARIA IVANA 30639964 05 602133041 12 LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
ANAI-ARTEA SA 48091714 R6 606079535 16 REQUERIMIENTOS CENSOS FISCALES ASPIRICHAGA ZALVIDE JON ENDIKA 30628054 36 N9963888R 1B LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
ANALISIS CLINICOS ELORRIETA Y PARDO SL 48528566 56 602788130 1X LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN ASPIRICHAGA ZALVIDE JON ENDIKA 30628054 36 N9963888R 29 LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
ANAYANSI PRONATURA SL 95011086 00 640158498 86 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ASTIBERRI EDICIONES SL 95146643 00 640162557 02 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
ANCARMAN REHABILITACION DE EDIFICIOS SL 95113684 04 000553138 1H PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN ASUNCION ZABALA LIBANO 00000000 06 N0364806Y 07 COMUNICACIONES CATASTRO
ANCHIA PALMA JOSE JAVIER 16060249 00 640161586 03 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ASUNCION ZABALA LIBANO 00000000 06 N0364810H 0H COMUNICACIONES CATASTRO
ANDRE ABEL DOS SANTOS X1383954 00 640158778 97 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ATEA GUIAS INFORMATICAS SL 95160131 00 640162601 56 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
ANDRES DEL CAMPO ENRIQUE 14607270 R5 603113661 19 REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y ATELA AZPURU MIGUEL ANGEL 14583350 R5 602113256 10 REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
ANDRES ELORRIAGA JUAN CARLOS 14909480 R5 602110949 1V REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y ATILANO HURTADO CARLOS 78884555 A4 503348098 1A PROP.LIQUIDAC. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
ANDRES ELORRIAGA JUAN CARLOS 14909480 00 640163070 73 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ATILANO HURTADO CARLOS 78884555 A5 603337389 1V PROP.LIQUIDAC. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
ANGUIANO OMAR AITOR AQUILINO 30607973 05 S06002915 2X LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN ATILANO HURTADO CARLOS 78884555 03 401121363 22 LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
ANGUIANO OMAR AITOR AQUILINO 30607973 05 600014492 2A LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN ATMANI ZIORIANA X1690336 00 640171230 76 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
ANGUIANO OMAR AITOR AQUILINO 30607973 05 600014492 38 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN AUGUSTO FRADEJAS RAUL 30647475 00 640160822 90 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30167 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna
Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

AURRECOECHEA ROZADILLA ITXASO 16054771 00 640171973 10 REQUERIMIENTO RECAUDACION BUCEO BILBAO SL 48920193 05 S06001935 2W LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
AVELINO DA COSTA MARIA AUXILIADORA X2879670 00 640158833 41 DILIG. EMBARGO RECAUDACION BUCEO BILBAO SL 48920193 05 600010925 2C LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
AYERDI LARRONDO ANA TERESA 30579276 00 640173781 46 DILIG. EMBARGO RECAUDACION BUISAN SEVILLA LUIS 44688566 06 H01052115 1W LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
AZCUE AZCUE JUAN JOSE 16049689 00 640170609 16 DILIG. EMBARGO RECAUDACION BUSTINGORRI SL 48267181 66 040485002 23 RES. REC.(DES.) IMP.TRANSM.PATRIMONI
AZCUETA FERNANDEZ JOSE MARIA 30616814 00 640164554 43 DILIG. EMBARGO RECAUDACION C.N.C. EBROMEK SL 09357625 04 500355367 2Z PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
AZKENA BILBO SL 95292868 56 W00840083 1K LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN CAÑADAS BARROSO JOSE IGNACIO 45676175 00 640163472 58 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
AZNAR MARTINEZ JUAN ALEJO 16047105 00 640153382 60 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CABALLERO CABALLERO DIEGO 22730166 00 640160395 30 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
AZPITARTE ASTOBIETA MARIA BEGOÑA 14399532 05 P05075934 2C LIQUID. DEVOLV REC.E INF.IMP.RENTA CABANES SASTRE MARIA BEGOÑA 14557057 00 640159459 95 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
B.D.S. CONSULTING SL 48631766 00 640166637 95 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CABANILLAS MARTIN DIEGO 72164978 00 640161244 55 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BAÑO GOMEZ JUAN JOSE 30649336 00 640166915 09 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CABLEADOS SERTXUS SL 95283800 04 000565138 1U PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
BACHIRI EL HOUCINE X3958022 00 640170759 61 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CABRERA FERNANDEZ MIREN JASONE 24403506 00 640165373 98 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BADIOLA URQUIZA GARIKOITZ 14257616 00 640173964 57 REQUERIMIENTO RECAUDACION CABRIADA PUENTE AURORA 13479880 00 640167745 53 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BAILE TORIBIO JOSE MARIA 14704557 00 640155669 03 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CACHE LATINO SL 95210563 05 S06005898 10 PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
BAJO MANZANO AITOR JAVIER 30665589 05 602045923 1Y LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y CAFES LEGARRETA SA 48258222 56 W00766664 15 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
BAJO TELLAECHE MARIA ISABEL 14695817 05 602021215 12 LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y CALDERERIA DEIVAN SL 48926711 04 000543138 1Q PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
BALBOA TOLEDO ANA MARIA 16059394 00 640161732 52 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CALDERERO RUBIO JUAN LUIS 11920639 00 640149053 23 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BALKI DOS SL 48949630 00 640162112 60 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CALERO LOPEZ DE AYALA JESUS 14892835 R5 602120767 16 REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
BALLESTA PARIS SL 48953889 56 W00795205 1P LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN CALLE SOTO ALEJANDRA 14258474 R5 602122703 1C REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
BALLESTEROS FERRERAS DANIEL 14371870 00 640155210 76 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CALLEJA GALBETE DANIELA 14822988 00 640157594 18 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BALTIC SEA SL 48757066 00 640175450 25 REQUERIMIENTO RECAUDACION CALLEJO CEBALLOS GREGORIO IVAN 30636386 00 640149509 53 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES SA 58640582 00 640175866 81 REQUERIMIENTO RECAUDACION CALVO CALVO MANUEL 11892564 00 640165505 62 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BAQUERO BANAKETAK SLL 95233441 56 W00840482 14 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN CAMACHO AURTENECHE CARLOS ALBERTO 78908312 00 640152894 63 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BARAÑANO ZUAZUA JUAN CARLOS 78863331 00 640165304 70 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CAMACHO CRESPO ANA MARIA 11916915 00 640163625 00 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BARACALDESA TRANSPORTES XXI SA 95188462 05 S06005879 10 PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS CAMARA MANFUDJE X1923952 00 640157229 94 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BARAHONA SALINERO JOSE 22748713 00 640149406 59 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CAMIRUAGA ARESTI FELISA 00000000 06 N0364812A 0T COMUNICACIONES CATASTRO
BARANDA DOMINGUEZ JESUS 78896534 20 064801004 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS CAMPANA CAAMAÑO JOSE 14554468 00 640162959 87 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BARBARA FERNANDEZ JESUS FELIX 14256599 00 640159235 26 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CAMPANER-NARDONI SL 95234621 R4 503670775 16 REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO
BARBERAN LOPEZ DAVALOS EMILIO 11930347 20 062236004 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS CAMPO URQUIDI DEBORA 11924361 05 602066769 1T LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
BARBERO ARIAS JOSE MARIA 30587169 00 640174608 93 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CAMPOS GRANADO JULIO 22728331 05 602131115 1Q LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
BARBERO OCAÑA MANUEL 72398524 00 640161322 75 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CANALIZACIONES VIZCAYA SL 48783765 R6 491888294 0U REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO
BARCINA HUIDOBRO CELESTINO 14245180 00 640165553 13 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CANDIDO BETOLAZA 00000000 06 N0320658A 0V COMUNICACIONES CATASTRO
BARDECI BILBAO MARCELINO 14423761 05 U0020476N 00 DEVOL.INGR.INDE BIENES INMUEBLES CANDUELA ARGUELLES CARLOS MARIA 14338410 00 640157583 29 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BARINAGARREMENTERIA ERRASTI JOSE IGNACIO 14951950 36 N0332223E 6E LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES CANO SIGUENZA AMALIA 14461696 00 640152333 42 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BARNETO GONZALEZ JUAN PABLO 78908630 05 603337220 2R LIQUID. DEVOLV REC.E INF.IMP.RENTA CANTERA URKO ALDE SL 48067482 05 S06005657 10 PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
BARNIZADOS UDONDO SL 48958565 04 000544438 11 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN CARABALLO ECHEVARRENA MARIA ELISA 14868149 00 640165689 73 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BARPOR HOSTELERIA SL 48707673 00 640166537 98 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CARDONA CANTI ANA MARIA 37310341 00 640154656 47 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BARRACHINA TAYBO EUGENIO 14946697 00 640159951 88 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CAREAGA GARTEIZ GOGEASCOA MARIA BEGOÑA 14167859 R4 001981638 17 REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO
BARRADO ZABALLA IMANOL 14253823 04 503365838 2R LIQUID. INGRES. REC.E INF.IMP.RENTA CARNICERO MIGUEL ROBERTO 14575506 TF 050136700 07 COMUNICACIONES TRIBUNAL ECONOMICO
BARRAL DIAZ JAVIER 14610761 04 503158126 2N LIQUID. INGRES. REC.E INF.IMP.RENTA CARPINCOCINA SL 48909733 05 S06005769 1A PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
BARREIRO VARELA MANUEL 34183361 00 640154445 64 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CARPINTERIA BARRUTIA SL 48089502 05 S06005661 18 PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
BARRENA ERAUZQUIN MIREN BIOTZA 14580466 R5 W00731854 26 REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y CARPINTERIA METALICA LA BILBAINA SL 48236046 04 000526538 1Z PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
BARRENECHEA CAMI GREGORIO 14142118 36 U4213431V 2Q LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES CARPIO ECHABURU CARLOS 14922014 00 640152897 60 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BARRENECHEA CAMIRUAGA ANGELA 14161232 36 U4213431V 8E LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES CARREIRA RIVERA ANTONIO 34210902 00 640165507 60 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BARRENECHEA ZALDO HERMINIA 14497754 00 640175801 48 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION CARRETERO BILBAO AITOR FERMIN 07007254 00 640175863 84 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION
BARRIO SAN VIDAL FRANCISCO JAVIER 22736829 06 002019338 02 LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS CARRETERO GONZALEZ JAVIER 20179342 20 066276001 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS
BARRUL ARANCETA NURIA MAITANE 78938764 00 640161529 61 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CARRETERO LUQUE FERNANDO DAVID 14912334 05 600010145 3E PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
BARTOLOME ALFAGEME MAGIN 11687730 05 603325334 1A LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y CARRICOBA FLORES JOSE ANTONIO 14945808 R5 603264040 10 REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
BARTOLOME GARCIA IVAN 78913724 00 640170557 70 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CARRO AZCARGORTA IRATXE 30660821 05 603294552 3R LIQUID. DEVOLV REC.E INF.IMP.RENTA
BARTOLOME TIERRA BORJA 78888333 00 640155967 95 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CARVAJAL QUEVEDO INMACULADA 30687033 05 600109080 1L PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
BARTOLOME TIERRA GONZALO VICENTE 78888045 00 640161415 79 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CASADO GARCIA MARIA MONTSERRAT 30616190 00 640155363 18 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BASARRIETA SL 95302329 05 S06002474 2B LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN CASAL LAGO MARIA CARMEN 14825188 36 N9635909A 1M LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
BASARRIETA SL 95302329 05 W00592471 23 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN CASAL LAGO MARIA CARMEN 14825188 36 N9635909A 2K LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
BASKEFOND FONDO DE INVERSION MOBILIARIA 48412159 56 W00839300 14 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN CASAS ANDRES TIRSO 20182380 R5 602114681 1X REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
BASKEPLUS FONDO DE INVERSIONES MOBILIARI 48938567 56 W00838756 1R LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN CASAS PABESIO VANESA 15387687 00 640170840 78 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BASTERO RODRIGUEZ JON 16076895 00 640150953 64 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CASTAÑEDA RAMOS JUAN ANTONIO 78920264 00 640161504 87 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BASTERRECHEA AYO MARIA TERESA 30622315 00 640169255 96 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION CASTAÑO GIL RAFAEL 14700574 00 640164422 79 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BBK BOLSA FIM 48768956 56 W00839367 1W LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN CASTAÑOS ISUSQUIZA GORKA 30610889 03 W00248658 55 LIQUID. INGRES. REC.E INF.IMP.RENTA
BEA MIGUEZ JORGE 44078072 00 640161033 73 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CASTARROYO PEREZ JOSE ANTONIO 30570318 05 600009563 3G PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
BECI MONTAJES SL 48740641 04 000537638 1D PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN CASTIÑEIRA RODRIGUEZ JOSE MANUEL 11923479 00 640170369 63 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BED & FOOD HOSTELERIA Y SERVICIOS 48925002 00 640174025 94 REQUERIMIENTO RECAUDACION CASTRESANA PELAYO JOSE MARIA 14579346 05 602005591 1A LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
BEHIAL SCOOPL 48681266 04 000536038 1K PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN CASTRO PRIETO JORGE 10088469 05 600023866 3Y PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
BELIZON SANCHEZ FRANCISCO 52310034 00 640170706 16 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CASTRO VARELA M ESTHER 76554284 00 640174511 78 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION
BELOTRENSQUER SL 95276002 56 606612942 1V LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN CASTRO VARELA M ESTHER 76554284 00 640174515 74 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION
BENITO AYALA MARIA LUCIA 14240201 05 600004608 2V PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN CASTRO VARELA M ESTHER 76554284 00 640174913 63 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION
BENITO VALBUENA JAIME 14170138 00 640152235 43 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CATERING-RA SL 48477095 04 000531138 1D PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
BERAZA SANCHOYERTO JOSE JAUSTINO 30579490 00 640164163 46 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CD HIPICO MOZARES DE GETXO 95228789 05 S06002331 2L LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
BERAZA UGARTE ALVARO 30622738 00 640173501 35 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION CD HIPICO MOZARES DE GETXO 95228789 05 600016121 2E LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
BERCIANO JAYO JULIA 14876210 00 640152088 94 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CDAD PROP AV LUIS URRENGOETXEA 8 AMOREBI 48674725 06 000240800 00 LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
BERDOTE MANGAS FRANCISCO JAVIER 30609318 00 640149761 09 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CDAD PROP CL AMISTAD 5 GETXO 48787642 06 000283800 0F LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
BERMEO EDER ETXEGINTZA SL 95235487 56 602785782 1I LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN CDAD PROP CL ARENE 5 GETXO 48446249 00 640171898 72 REQUERIMIENTO RECAUDACION
BERNABE MUÑOZ JUAN CARLOS 30688186 05 600000213 39 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN CDAD PROP CL BERNART ETXEPARE N 7 GALDAK 48815385 06 000246100 00 LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
BERNAOLA MOYANO ENDIKA 78892830 R5 603325237 1S REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y CDAD PROP CL DOCTOR FERRAN 10 SANTURTZI 48585368 06 000139500 09 LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
BERNARDINO PRADO ANA MARIA 76229856 00 640155449 29 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CDAD PROP CL ZAMAKOA 30 GALDAKAO 48610539 06 000269000 03 LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
BERRAZI SL 48622104 00 640175438 38 REQUERIMIENTO RECAUDACION CDAD PROP CL ZUBEROA 9 BARAKALDO 48587067 06 002090438 0N LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
BERRIO AMADOR ELVIRA 33434416 00 640175074 13 REQUERIMIENTO RECAUDACION CDAD PROP DE LA AVENIDA DE SAN BARTOLOME 95231072 00 640171958 25 REQUERIMIENTO RECAUDACION
BERROCAL FALERO FERNANDO 20175080 00 640174490 99 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION CDAD PROP DE LA CALLE LANDENE N 2 A DE 95385175 06 002090538 0H LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
BERROCAL FALERO FERNANDO 20175080 00 640174493 96 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION CEA OBRAS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGON SL 95253266 04 000563638 1E PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
BERROCAL FALERO FERNANDO 20175080 00 640174878 99 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION CENTENO GARCIA GERMELINA 11640690 00 640151947 40 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BERROCAL FALERO FERNANDO 20175080 00 640174881 96 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION CENTRAL DE COBROS RISTRAL SL 48563936 00 640175435 41 REQUERIMIENTO RECAUDACION
BETANZOS ALONSO RAQUEL 16040944 04 000572038 1C PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN CENTRO INDUSTRIAL DEL CAUCHO CENICA SAL 48682470 R6 491888293 02 REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO
BICAN 2000 SL 95073326 05 S06005820 1K PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS CERRATO TORRES EMILIO 22706007 00 640165562 04 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BIDAGUREN DIEGO IDOIA 14606978 R5 602129895 1D REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y CERVECERAS TRES AGUAS SL 95378410 05 600012629 1M PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
BIFAMILIARES Y ADOSADOS CASTREÑOS SL 95056867 00 640173675 55 REQUERIMIENTO RECAUDACION CHAKOLBAR SL 48757835 05 S06005732 16 PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
BILBAINA DE CELULOSAS SL 48766596 05 S06005737 12 PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS CHAVEZ GRANDA RICARDO NAPOLEON 79000033 04 W00460262 1S LIQUID. DEVOLV TESORERIA
BILBAO ANDIA JUANA 14231061 00 640166228 17 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CHAVEZ GRANDA RICARDO NAPOLEON 79000033 05 W00763851 1R LIQUID. DEVOLV TESORERIA
BILBAO BAEZ VIRGINIA 16049781 00 640170852 65 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CHEN XIANLI X0720197 00 640164066 46 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BILBAO BILBAO PILAR 14949775 00 640154815 83 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CHEN YING RONGYI 79000086 05 603341240 1I LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
BILBAO CASTILLO FRANCISCO JAVIER 14569133 R5 602126928 1W REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y CHICA LUNA FRANCISCO MIGUEL 14550011 00 640166196 50 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BILBAO CEPEDA LUIS ANTON 30662088 05 603328789 2B LIQUID. INGRES. REC.E INF.IMP.RENTA CHICA LUNA FRANCISCO MIGUEL 14550011 06 N0364823J 0J COMUNICACIONES CATASTRO
BILBAO GARAIZAR ROSA MARIA 16026424 00 640166719 11 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CHUNCHURRETA LASECA JOSE IGNACIO 20176067 03 S06000272 2J LIQUID. INGRES. RECAUDACION
BILBAO GENDE ROBERTO 78873405 00 640174772 24 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CHUNCHURRETA LASECA JOSE IGNACIO 20176067 66 05P358701 1E LIQUID. INGRES. RECAUDACION
BILBAO IBRAN COSME ALFONSO 30576823 M6 DE06/1557 0O ACUERDO GESTION RECAUDATORI CHUSCEL SL 48974612 05 S06001982 20 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
BILBAO MAGUREGUI MARIA CRISTINA 72169362 00 640166388 52 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CIBRIAN CAMARA NEMESIO 14690876 R5 602111709 1G REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
BILBAO MURUAGA GAIZKA 14266582 00 640170594 31 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CID QUINTAS CONSTANTINO 34449370 05 602106784 1Y LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
BILBOA ARRUTI NAIARA 16065505 05 W00750412 2F LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y CIDAD GONZALEZ PERFECTO 11927383 00 640159019 49 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BILBOMAN SL 48486476 00 640175680 73 REQUERIMIENTO RECAUDACION CIERRES DINAMICOS SL 95329082 20 066826003 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS
BILCONOR SL 95151163 00 640162573 85 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CIMENTACIONES Y PROYECTOS SAFRA SL 95122446 00 640174291 20 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BILLELANAK SL 48845762 06 N0365717K 0Z COMUNICACIONES CATASTRO CIMENTACIONES Y PROYECTOS SAFRA SL 95122446 00 640174382 26 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BILLELANAK SL 48845762 06 N0365788C 0H COMUNICACIONES CATASTRO CINEMES GETXO SA 48930358 04 500377471 6X PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
BILSACONS SL 95325130 04 000566738 1N PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN CISNEROS NAVADIJO JORGE 30690937 00 640171870 00 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION
BILVELEVI SERVICIOS INTEGRALES SL 95299145 R6 606079275 18 REQUERIMIENTOS CENSOS FISCALES CLAVERIA BERRIO MARIA FABIOLA 18197851 00 640171055 56 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BIZCAINA DE CAMPINGS SL 48114920 05 S06005664 1K PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS COBOS CARMONA FRANCISCO JAVIER 24061487 00 640169663 91 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BIZKAIFONDO F.I.A.M.M. 48285621 56 W00838006 1H LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN COCHON OUTEDA JUAN PRUDENCIO 35315298 R4 503375744 1I REQUERIMIENTOS TRIBUTOS DIRECTOS
BIZKAIRENT FONDTESORO F.I.M. 48517718 56 W00839142 1K LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN COLECTIVO DE ESTUDIANTES VASCOS-EUSKO IK 48485270 00 640158068 29 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BIZKALPLAST SL 95301776 05 S06005957 1I PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS COLER VALTA SL 95200440 04 000559238 15 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
BLANCO MATIA GUILLERMO NICOLAS 16066720 00 640165851 06 DILIG. EMBARGO RECAUDACION COLL BUCHER MARGARITA 41350310 M6 CUP060106 0H ACUERDO INSPECCION
BLANCO NOVO JUAN ALBERTO 16062395 00 640170617 08 DILIG. EMBARGO RECAUDACION COLMENARES VEGA M JOSE 30564250 00 640175535 38 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BLANCO OMAR ANGEL FRANCISCO 14853836 05 603319091 27 LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y COMBARROS ALDASORO FERNANDO 14375481 04 502360362 3L LIQUID. INGRES. REC.E INF.IMP.RENTA
BLESA ABIA CLARA MARIA 78923645 05 S06003011 24 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN COMERCIAL BELANDIA SL 48711758 00 640162001 75 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BLESA ABIA CLARA MARIA 78923645 05 W00599872 2U LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN COMERCIAL RAPIDO 2000 SA 48996474 R6 491888291 0I REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO
BLESA ABIA CLARA MARIA 78923645 05 W00599872 3S PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN COMERCIAL Y DERIVADOS DEL HERRAJE SL 61049904 04 000546738 15 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
BOBRUC SL 95202768 56 602787725 14 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN COMPLEX TRADING SL 95040606 00 640175485 89 REQUERIMIENTO RECAUDACION
BOILLOS HERNANDEZ JUAN CARLOS 15384470 00 640167157 59 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CONCEPCION MARTINEZ MANUEL 22740952 06 002101938 0M LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
BORDADOS ERBIA SL 95195475 04 500359460 1N PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN CONDE MARTIN MARIA CRUZ 22732745 00 640164967 17 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BOREAU DE CERTIFICACION INTEGRAL SL 83318378 04 000548738 1R PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN CONDE MARTINEZ MARIA AMAYA 14601010 00 640175660 93 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION
BORJA BORJA DIMAS 78936216 00 640163872 46 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CONDUTECH S COOP 95350807 56 W00835842 16 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
BORJA BORJA JOSUE 72402456 00 640171264 41 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CONGACHA MONGE ANGEL MARCELO X3231690 20 066764003 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS
BORJA DUAL MARIA DE LA CRUZ 14957367 00 640161576 13 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CONSBA INVERSIONES SL 95202339 00 640170573 53 REQUERIMIENTO RECAUDACION
BORJA MENDOZA ANTONIO MANUEL 20175558 00 640157786 20 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CONSBA INVERSIONES SL 95202339 05 W00615518 27 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
BORREGO GARCIA AGUSTIN FELIPE 14263155 R4 503031382 1P REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y CONSTRUCCIONES BENTA SA 48197040 56 602785975 1M LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
BOSCH JOBAJURIA JAIRO 16070758 56 506053969 03 LIQUID. INGRES. VALOR AÑADIDO CONSTRUCCIONES BILPONSA SL 95144382 04 000554738 1A PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
BOTE GUTIERREZ PEDRO 14570036 00 640152283 93 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CONSTRUCCIONES CONDE RAPOSO SL 48300271 00 640174741 56 REQUERIMIENTO RECAUDACION
BOUZO REYES GORKA 20220876 05 602125897 1P LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y CONSTRUCCIONES CONDE RAPOSO SL 48300271 00 640174757 40 REQUERIMIENTO RECAUDACION
BOYCOEX SL 48624902 56 W00806208 1U LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN CONSTRUCCIONES EKINEDER SL 95231916 04 000561438 14 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
BRAIS CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SL 95179941 04 000557638 1V PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN CONSTRUCCIONES FELTAR SL 48870810 R6 506054285 0V REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO
BRAVO BLAZQUEZ MANUEL FELIPE 01336048 00 640151945 42 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CONSTRUCCIONES FELTAR SL 48870810 R6 506054286 0N REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO
BRAVO GARCIA ROSA MARIA 22738531 00 640160414 11 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CONSTRUCCIONES GIJANO SL 48215594 04 000525838 1O PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
BRAVO MORENO MIGUEL ANGEL 20185203 05 602042500 21 LIQUID. INGRES. REC.E INF.IMP.RENTA CONSTRUCCIONES GOIKIRI SL 48291538 56 602788764 1P LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
BRENES RAMOS SEBASTIAN 20171070 20 063928004 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS CONSTRUCCIONES GORSIL SL 95319745 00 640169704 49 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BRIS CARRERA JOSE RAMON 14883382 00 640166232 13 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CONSTRUCCIONES GOURREMA SL 95050969 04 000550838 1W PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
BRUNEL MAGUREGUI JESUS 22706316 00 640171687 05 DILIG. EMBARGO RECAUDACION CONSTRUCCIONES IFESAL SL 95206439 05 S06005893 14 PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
BRUNEL MAGUREGUI JESUS 22706316 20 064227004 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS CONSTRUCCIONES MECANICAS LLORCA SL 48805683 04 000539438 1B PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30168 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna
Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

CONSTRUCCIONES MIRIBILLA 3.000 SL 95214771 00 640174993 81 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION ECHEVARRIA RODRIGUEZ JOSE MIGUEL 22745192 56 W00597530 01 RES.REC.(BAJAS) VALOR AÑADIDO
CONSTRUCCIONES MIRIBILLA 3.000 SL 95214771 00 640175003 71 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION ECHEVARRIA RODRIGUEZ JOSE MIGUEL 22745192 56 602195536 01 LIQUID. DEVOLV VALOR AÑADIDO
CONSTRUCCIONES MORA COLOR SL 95035069 20 065526003 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS ECHEVARRIETA GOICOECHEA LUIS M 04239899 36 U4209369J 10 LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
CONSTRUCCIONES MOYUA SA Y EXCAVACIONES V 95054037 00 640175248 18 REQUERIMIENTO RECAUDACION ECHEVERRIA MUNICHA KIMETZ X0714412 05 J05302308 3N LIQU. PREAPREM. RECAUDACION
CONSTRUCCIONES TGARRI SL 48126114 56 602785784 12 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN EDELMIRA BEZANILLA TEJA-MARIA ISABEL MAR 48439822 00 640166186 60 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
CONSTRUCCIONES TOCA Y SOCIOS SL EN CONST 39536586 00 640164873 14 DILIG. EMBARGO RECAUDACION EDERTAL SL 48733265 00 640158167 27 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS GRANKO SL 95201562 00 640175159 25 DILIG. EMBARGO RECAUDACION EDERTAL SL 48733265 00 640175446 29 REQUERIMIENTO RECAUDACION
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS GRANKO SL 95201562 00 640175168 16 DILIG. EMBARGO RECAUDACION EDIFICADORA LA DIVISA SL 39516265 00 640171406 94 REQUERIMIENTO RECAUDACION
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS NALAIN SL 95281770 04 000565038 10 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN EGAÑA MONASTERIO AINTZANE 30671467 01 200379955 3Y RES. REC.(DES.) REC.E INF.IMP.RENTA
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS VILGAR SL 95356051 R6 506054295 0R REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO EGUES SENTIES JACOBO 78919870 00 640161501 90 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS VILGAR SL 95356051 R6 506054296 0J REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO EGUIA ARRIETA IKER 72314219 05 603071927 10 LIQUID. DEVOLV TESORERIA
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS VILGAR SL 95356051 R6 506054297 0B REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO EGUILUZ CORTAZAR AMAYA 22715507 00 640160355 72 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
CONSTRUCCIONES Y MAMPOSTERIA GUILLERMO 95236915 05 S06002346 2D LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN EGUINOA RUIZ FERNANDO 20168237 TF 060109900 01 COMUNICACIONES TRIBUNAL ECONOMICO
CONSTRUCCIONES Y MAMPOSTERIA GUILLERMO 95236915 05 600019247 23 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN EGUN REPARACIONES Y MONTAJES SL 48887715 00 640175464 11 REQUERIMIENTO RECAUDACION
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS OYANCAS SL 95266391 04 000564138 11 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN EGUREN GALVATE MARIA ROSARIO 24404041 00 640156478 69 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS FERCOMAX SL 48996391 04 000546138 15 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN EGURROLA LOPEZ IGNACIO 14542175 R5 602116156 1L REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LUADAN SL 95392601 00 640175193 90 REQUERIMIENTO RECAUDACION EGUZKI-TRANS SL 48936124 04 000543438 18 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PEDRO PALACIO 48695563 00 640173881 27 REQUERIMIENTO RECAUDACION EIZAGUIRRE IRUJO JOSE MARIA 16078574 00 640170634 90 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PEDRO PALACIO 48695563 00 640173885 23 REQUERIMIENTO RECAUDACION EL CERCO OBRAS Y RESTAURACIONES SL 48836472 R6 301616390 0O REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PEDRO PALACIO 48695563 00 640174206 92 REQUERIMIENTO RECAUDACION EL CERCO OBRAS Y RESTAURACIONES SL 48836472 R6 301616391 0G REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES LARREA 48929194 05 S06005774 1A PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS EL CERCO OBRAS Y RESTAURACIONES SL 48836472 R6 301616392 08 REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO
CONSTRUCCIONES Y SUBCONTRATAS SARI SL 95287249 05 S06005946 1U PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS EL CERCO OBRAS Y RESTAURACIONES SL 48836472 R6 491888311 08 REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO
CONSTRUCTORA IZARO SL 48059463 00 640175627 27 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION EL CERCO OBRAS Y RESTAURACIONES SL 48836472 R6 491888312 00 REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO
CONSTRULENA SL 74002353 00 640162165 06 DILIG. EMBARGO RECAUDACION EL CERCO OBRAS Y RESTAURACIONES SL 48836472 R6 491888313 0S REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO
CONSULTING XXI SISTEMAS DE GESTION SL 48795512 04 000538538 1C PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN EL CERCO OBRAS Y RESTAURACIONES SL 48836472 R6 506054278 0B REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO
CONSULTORES HOBEST SL 48806806 R4 505014540 10 REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO EL CERCO OBRAS Y RESTAURACIONES SL 48836472 R6 506054279 03 REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO
CONSULTORIA INTERNACIONAL DEL IVA SL 95055315 56 W00774076 1Q LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN EL CERCO OBRAS Y RESTAURACIONES SL 48836472 R6 506054280 0Z REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO
CONTENEDORES GETXO SL 95140836 00 640175909 37 REQUERIMIENTO RECAUDACION EL CERCO OBRAS Y RESTAURACIONES SL 48836472 R6 506054281 0R REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO
CONTRATAS MANDOIA SL 95021507 04 000549438 12 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN EL CERCO OBRAS Y RESTAURACIONES SL 48836472 R6 506054284 03 REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO
CONTROLES HIDRAULICOS NEUMATICOS SL 48157580 04 000524038 17 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN EL CERCO OBRAS Y RESTAURACIONES SL 48836472 04 000540338 1Z PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
COOPERACION AL DESARROLLO SL 78873288 00 640166451 87 DILIG. EMBARGO RECAUDACION EL HATTAB MUSTAPHA X3109018 00 640170744 77 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
CORINO RAMON AMAIA 30668209 00 640173503 32 REQUERIMIENTO RECAUDACION ELECTRO ALPAMA SL 95327938 04 105444348 1P COMUNICACIONES CENSOS FISCALES
CORTAZAR GAUBECA JULEN 78881284 05 602110952 1B LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y ELFO CONSTRUCCIONES DO MUNDO SL 95244265 04 000562838 19 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
CORTES CASTELLON LUIS VICENTE 30553542 00 640163779 42 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ELGUEZABAL ELORTEGUI JUAN RAMON 14556973 04 502566221 1V LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
CORTES CASTELLON LUIS VICENTE 30553542 05 602126249 1M LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y ELGUEZABAL GOIRIENA MARIA TRINIDAD 30589073 56 491530574 01 LIQUID. DEVOLV VALOR AÑADIDO
CORTES CORTES FRANCISCO 78911007 00 640144001 31 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ELGUEZABAL GOIRIENA MARIA TRINIDAD 30589073 56 503656917 03 LIQUID. DEVOLV VALOR AÑADIDO
CORTES DE LA IGLESIA IRACHE 14266046 R5 602103016 11 REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y ELGUEZABAL ZORROZUA LANDER 78870374 00 640151072 42 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
CORTES DUAL EMILIO 14256986 00 640151028 87 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ELIAS HARO TARANCO-SALVADOR MARTIN HURON 48467484 05 S06005690 14 PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
CORTES DUAL LUIS 18197903 00 640144129 99 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ELORDUY ARCAS JAVIER 16058812 00 640171951 32 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
CORTES FLORES JOSE MANUEL 30631920 00 640166128 20 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ELORDUY TORRONTEGUI LUIS MARIA 16029142 00 640163727 95 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
CORTES JIMENEZ ANA 14581580 00 640151289 18 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ELORDUY ZUBIAGA EKAITZ 16077298 20 066503003 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS
CORULLA BERNARDO RICARDO 14836245 00 640165988 64 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ELORRIAGA LECUE LEXURI 30646502 03 W00231162 8N LIQUID. DEVOLV REC.E INF.IMP.RENTA
COTO MURGUIA MARIA DEL CARMEN 14249130 00 640162893 55 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ELORRIETA ARCINIEGA MARIA LUISA 16030125 36 N0348532M 3E LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
CREACIONES DIGITALES ZULUETA SL 95051389 04 000550938 1Q PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN ELORZA MENDILUCE ISABEL 16039312 00 640174472 18 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION
CUBIELLA SANCHEZ CARIDAD 14928122 00 640166489 48 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ELORZA SERNA IBONE 16065480 05 W00740028 2W LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
CUENCA LARGO MANUEL OLIVO X3197248 R5 603034499 11 REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y ELOSA NORTE SA 48428601 56 W00837800 1O LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
CUESTA FORURIA MARIA PALOMA 14904491 00 640165515 52 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ELT EGUR TRESNAK SL 95010195 00 640162229 40 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
CUESTA LOIZAGA JUAN JOSE 14877189 05 602117241 1G LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y ELVISCARGIOBRAD AZ SL 48979363 05 S06001985 2C LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
CYE IMPORT SL 48950380 04 000544038 1P PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN ELVISCARGIOBRAD AZ SL 48979363 05 600004123 2L LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
DACHI FRANQUICIA SL 95282695 M6 LPM060082 0L ACUERDO INSPECCION EMCON SERVICIOS INTEGRALES SL 95149316 R6 491888319 0G REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO
DANUBIAN SL 48696314 00 640158147 48 DILIG. EMBARGO RECAUDACION EMCON SERVICIOS INTEGRALES SL 95149316 R6 491888320 0C REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO
DANUBIAN SL 48696314 00 640175795 54 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION EMCON SERVICIOS INTEGRALES SL 95149316 R6 506054288 07 REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO
DAVID ABAJO-DISEÑO & CREACION SL 95053161 00 640171137 72 DILIG. EMBARGO RECAUDACION EMCON SERVICIOS INTEGRALES SL 95149316 R6 506054289 0Z REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO
DAVID ROMAN ARCAS-JOSE LUIS MENDEZ VIA 48951545 00 640158378 10 DILIG. EMBARGO RECAUDACION EMCON SERVICIOS INTEGRALES SL 95149316 R6 506054290 0V REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO
DAVISEIS SL 48730063 56 602785024 1W LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN EMCON SERVICIOS INTEGRALES SL 95149316 R6 506054291 0N REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO
DE BENITO ALONSO PEDRO PABLO 13119129 00 640175276 89 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION EMCON SERVICIOS INTEGRALES SL 95149316 04 000555138 13 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
DE LA CRUZ DEL CAMPO AINARA 78898650 00 640161451 42 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ENCIONDO BATARRITA JUAN TOMAS 14868549 20 065014003 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS
DE LA PINTA ALONSO JOSE M 22737995 00 640160410 15 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ENCIONDO BATARRITA JUAN TOMAS 14868549 20 065015003 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS
DE LAPATZA URBIOLA LUIS 07696706 05 W00761277 1L LIQUID. DEVOLV TESORERIA ENLACE SIMPLE SL 95114534 04 000553338 15 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
DE LERA ROJO JOSE MARIA 14553198 00 640111742 04 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ENVIOS DE PUBLICIDAD A BUZON PERSONAL SL 95050746 05 S06005810 1O PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
DE ORBE FERREIRO DIANA MARIA CARMEN 22711624 00 640174680 19 REQUERIMIENTO RECAUDACION EOLO TEATRO SL 48561039 02 BSS501702 16 LIQUID. INGRES. RECAUDACION
DECORACIONES FRONTON SL 95203667 M6 VLA561031 09 ACUERDO INSPECCION EOLO TEATRO SL 48561039 03 BSS501802 1Z LIQUID. INGRES. RECAUDACION
DECORACIONES Y CONSTRUCCIONES ALUR SL 48668875 05 S06005715 1Q PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS EOLO TEATRO SL 48561039 04 BSS501902 1S LIQUID. INGRES. RECAUDACION
DECORALTA SL 95297057 04 000565938 1I PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN EOLO TEATRO SL 48561039 05 BSS502002 12 LIQUID. INGRES. RECAUDACION
DEL CAMPO BIDAURRAZAGA RICARDO LUIS 14241869 00 640166415 24 DILIG. EMBARGO RECAUDACION EQUIPOS RECAMBIOS CAMION AUTOMOVIL SL 48944094 05 S06001948 24 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
DEL CASTILLO LOPEZ MARIA ASCENSION 11915550 00 640175234 32 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION EQUIPOS RECAMBIOS CAMION AUTOMOVIL SL 48944094 05 600002725 2J LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
DEL POZO LLANDERAL BENITO 13776281 04 000568538 1L PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN ERAGI CONSULTING SL 48508709 R6 491888305 0G REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO
DEL RIO GARMENDIA JOSEBA KOLDOBIKA 30592688 05 602122909 1O LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y ERAGI CONSULTING SL 48508709 R6 506054273 0F REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO
DELGADO MARTINEZ MARIA CONCEPCION 14704890 00 640166159 88 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ERDAIDE GABIOLA MIREN JOSEBE 30627478 05 602021639 1A LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
DELGADO MARTINEZ MARIA CONCEPCION 14704890 00 640175633 21 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION ERDOIZA AMEZUA ANA MARIA 15354351 00 640149216 55 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
DENAK 2001 DE MONTAJES SL 95132676 05 S06005843 1O PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS ERQUIAGA ERQUIAGA MARIA BEGOÑA 14840809 R5 602100027 1A REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
DERRIBOS CONSTRUCCIONES Y ACHATARRAMIENT 95355715 M6 RET06SGI3 0R ACUERDO INSPECCION ERRASTI BARTOLOME JUAN CARLOS 45817308 00 640161166 36 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
DESAIDE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SL 95299822 R6 506054312 05 REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO ERRECALDE GANCHEGUI MARIA IGNACIA 15355940 00 640165760 99 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
DESAIDE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SL 95299822 R6 506054313 0X REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO ESCALERA DORADO CATALINA 22721714 00 640175693 59 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION
DESAIDE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SL 95299822 05 600027972 1W PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN ESCOBEDO VELARDE MARIA CONCEPCION 13914781 00 640173494 42 REQUERIMIENTO RECAUDACION
DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAFRA SL 95122438 00 640174389 19 REQUERIMIENTO RECAUDACION ESCOLAR IBARRECHEVEA MIGUEL ANGEL 78867800 R4 503366789 10 REQUERIMIENTOS TRIBUTOS DIRECTOS
DIAKITE AICHA X1703961 05 600000463 3D PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN ESCRIBANO SANZ GUILLERMO 14692874 00 640170398 33 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
DIAKITE SOWAKHATA X2893094 00 640158835 39 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ESCUDERO BORJA EUGENIO 71121204 00 640161201 99 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
DIAZ ACERETE MIGUEL ANGEL 14246151 R5 602121476 1L REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y ESCUDERO FERRERUELA JOSE 12234152 06 000138200 0Y LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
DIAZ ESPANTOSO JOSE BAUTISTA 30598790 00 640155351 30 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ESCUDERO GOMEZ M ANGELES 11910065 20 066792003 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS
DIAZ GUARDAMINO ECHEVERRIA IÑIGO 14674437 M6 CUP060105 0P ACUERDO INSPECCION ESCUDERO JIMENEZ EUGENIO 12368944 00 640159052 15 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
DIAZ MARTINEZ JOSE 11907049 R3 W00147245 19 REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO ESCUDERO PORRAS ROSARIO 52569459 00 640164847 41 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
DIAZ PEREZ JOSE ANTONIO 30591933 00 640167838 57 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ESPADA DOMINGUEZ SONIA 14258987 00 640155087 03 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
DIAZ SANCHEZ FRANCISCO 11909500 R4 502547793 22 REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y ESPARZA ANTON JOSE 16477787 05 603333984 1V LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
DIAZ SANTO MARIA TAMARA 22729363 36 N0355447E 19 LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES ESPILLA URQUIAGA FLORA 14212375 04 000568838 13 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
DIEGO GUTIERREZ ANA MARIA 72031635 06 H01052203 1A LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS ESPINO DE LA CRUZ VICENTE 14465510 00 640163669 55 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
DIEZ ANDINO BERGADO LUIS ALBERTO 16031238 00 640175510 63 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ESPINOZA BONILLA NANCY MARGOT X3091360 06 000139000 03 LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
DIEZ ANDRES PETRA 12626488 36 N9552333L 1U LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES ESQUIDE DEL VAL FERNANDO 30597059 00 640157419 98 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
DIEZ ANTOLIN ALFREDO 30637777 06 H01052743 10 LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS ESQUIVEL MARTIN FERNANDO 11904121 00 640164085 26 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
DIEZ BLANCO TOMAS 14889889 00 640163045 98 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ESTAMPACIONES METALICAS DELBRY SL 48241236 00 640155541 35 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
DIEZ CALLEJA ANTONIO 11932032 00 640170590 36 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ESTEBAN ARRIETA NORA 20220648 20 064320003 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS
DIEZ ISASI JOSEBA MIKEL 22743437 M6 MCU060099 0U ACUERDO INSPECCION ESTEBAN FERNANDEZ ESTEBAN 14373164 04 503260760 2L LIQUID. INGRES. REC.E INF.IMP.RENTA
DIEZ PONZOA SANTIAGO 72385295 00 640175098 88 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ESTERRIPA SL 48667117 04 000535338 19 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
DIGICOM SL 48427488 R6 491888296 0E REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO ESTIVARIZ RUIZ DE EGUILAZ EDUARDO 16276232 TF 060106900 01 COMUNICACIONES TRIBUNAL ECONOMICO
DIGICOM SL 48427488 05 600015322 21 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN ESTRADE SMITH RAMON 14884369 00 640163039 05 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
DIOP MOR X0955631 00 640157637 74 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ESTRUCTURAS VITALMOR SL 95253878 56 W00817063 16 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
DIOP YAYA X2349812 00 640161546 44 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ESTUDIO DESARROLLO MARGEN IZQUIERDA SL 95102240 04 000552438 16 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
DISTRIBUIDORA AVICOLA HNOS. RAPOSO SL 95142816 00 640157552 61 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ESTUDIO JB SL 48736433 00 640175170 14 REQUERIMIENTO RECAUDACION
DISTRIBUIDORA PEMU SL 48161442 00 640161909 70 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ESTUDIO LARREA SL 48969661 04 000544638 1P PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
DOAMO ARES SANTIAGO 22700965 05 S06002864 2R LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN ESTUDIO MODELNORTE SL 95035937 R6 491888316 04 REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO
DOAMO ARES SANTIAGO 22700965 05 600003323 2G LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN ESTUDIOS TECNICOS N.Y A. SL 48564751 04 000533938 1N PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
DOAMO ARES SANTIAGO 22700965 05 600003323 3E PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN ETXABURU ARTETXE AITZOL 78899816 00 640157847 57 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
DOCASAL RASTROJO SONIA 22746605 20 062868004 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS ETXEART 2000 SL 95114047 04 000553238 1B PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
DOCE URCAREGUI ANTONIO 15390408 R5 603349780 1O REQUERIMIENTOS TRIBUTOS DIRECTOS ETXEGARAI ATEKA IKER 16059730 20 066695003 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS
DOMINGO URIARTE LUIS IGNACIO 14208954 00 640170372 60 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ETXEOSTE MIKEL SL 95192258 00 640173093 55 REQUERIMIENTO RECAUDACION
DOMINGUEZ CIMAS JOSE LUIS 15338817 05 600005931 2E LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN EUBA ITUARTE BEGOÑA 14767662 36 N9963918S 12 LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
DOMINGUEZ CIMAS JOSE LUIS 15338817 05 600005931 3C PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN EUBA ITUARTE BEGOÑA 14767662 36 N9963918S 20 LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
DOMINGUEZ GOMEZ GREGORIA 14930530 05 600001782 3O PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN EUROPOST ENSOBRADOS Y FRANQUEOS SL 48630792 04 000534838 1M PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
DOMINGUEZ RUBIO ANTONIO 08743412 36 N0355475X 1R LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES EUSKAL HERRIKO NEKAZARIEN ELKARTASUNA-UN 48119010 05 600027925 1S PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
DONDIZ LARRAURI JON GOTZON 14918257 R4 503377766 2E REQUERIMIENTOS TRIBUTOS DIRECTOS EUSKAL SOCIAL ETXEGINTZA SA 48568414 00 640166401 39 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
DONOSO LOPO RAFAEL 14610290 00 640173506 29 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION EUSKO GARBI CAR SL 95191219 04 000558238 1C PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
DONOSO LOPO RAFAEL 14610290 05 603176953 1C LIQUID. DEVOLV TESORERIA EUSKOASTUR CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SL 95318416 04 000566538 1Z PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
DRUDEI SLL 95214987 05 S06005899 1S PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS EUSKOCAR 2001 SL 48931794 04 000543338 1E PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
DUAL ECHEVARRIA CARLOS 78918828 00 640164870 17 DILIG. EMBARGO RECAUDACION EUSKOTRACK SL 48949549 00 640175471 04 REQUERIMIENTO RECAUDACION
DUBOIS MIGOYA ALFONSO JUAN 14215170 05 602094250 1E LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y EVER REHABILITACIONES SL 95269304 04 000564238 1V PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
DUQUE VALENCIA MIGUEL 29036893 00 640173525 10 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION EXCAVACIONES BARRIO MUÑATONES SL 48962252 05 600027697 12 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
DURAN ALONSO JUAN ANTONIO 14960689 00 640161703 82 DILIG. EMBARGO RECAUDACION EXPOSITO CAMPILLO ANTONIO JOSE 14254107 00 640166480 57 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
DURANGO COLETRANS SL 48620934 00 640175437 39 REQUERIMIENTO RECAUDACION EXPOSITO ECHEVARRIETA JUAN IGNACIO 11906365 05 600002916 23 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
EBATOKI CONSTRUCCIONES SL 95295275 05 S06005952 1M PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS EXTREMIANA ALONSO MARIA FELISA 14390155 00 640163909 08 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
EBRO-RIOJANA DE APLICACIONES SL 95100582 04 000552338 1C PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN EZZAYANI ADIL X2727547 00 640158826 48 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
ECHABURU DIAZ FERNANDO 14827168 00 640169816 33 REQUERIMIENTO RECAUDACION FABER KONTROL SL 95178984 00 640175490 84 REQUERIMIENTO RECAUDACION
ECHARTE MARTIN FRANCISCO JAVIER 34088023 00 640160993 14 DILIG. EMBARGO RECAUDACION FALLESIN-AII SL 48985022 04 000545438 1U PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
ECHEBARRIA ARRIZABALAGA MARIA TERESA 14795714 06 000151100 0Z LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS FARIÑAS FERNANDEZ MARIA JULIA 14254052 05 602126219 1Y LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
ECHEBARRIA FERNANDEZ LUIS IÑIGO 16041195 00 640157776 30 DILIG. EMBARGO RECAUDACION FASTON AUDIOVISUALES Y TELECOMUNICACIONE 48296099 56 W00770007 12 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
ECHEBARRIETA ITURBE IRAIDE 30675371 05 S06002955 2H LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN FEDERACION VASCA DE JOYEROS PLATEROS REL 48489371 56 602786718 1R LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
ECHEBARRIETA ITURBE IRAIDE 30675371 05 600022373 2L LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN FERCAYA SL 48772867 00 640175453 22 REQUERIMIENTO RECAUDACION
ECHEBARRIETA ITURBE IRAIDE 30675371 05 600022373 3J PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN FERNADEZ BOCOS JOSE LUIS 14886641 00 640163041 03 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
ECHEVARRIA ACERO MARIA JESUS 14954984 00 640175132 53 REQUERIMIENTO RECAUDACION FERNANDEZ ALBERDI MIREN AMAIA 30588262 20 064883004 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS
ECHEVARRIA ACERO MARIA JESUS 14954984 00 640175191 92 REQUERIMIENTO RECAUDACION FERNANDEZ ALVAREZ AMBROSIO 22744487 00 640150898 21 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
ECHEVARRIA BUSQUET ALEJANDRO 16201418 R5 602123265 1V REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y FERNANDEZ ARECHEDERRA JOSE ANTONIO 11921756 00 640142212 76 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
ECHEVARRIA ELIZONDO KEPA 30687382 05 W00760386 1Q LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y FERNANDEZ BERRQUET SONIA M 16040507 05 W00733318 26 LIQUID. DEVOLV REC.E INF.IMP.RENTA
ECHEVARRIA GONZALEZ MARIA ARANZAZU 14934267 00 640165393 78 DILIG. EMBARGO RECAUDACION FERNANDEZ BOLINAGA JOSE LUIS 13044579 03 J05301443 3E LIQUID. INGRES. RECAUDACION
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30169 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna
Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

FERNANDEZ BOTRAN ISABEL 12290510 00 640164308 96 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GARCIANDIA RODRIGUEZ JUAN JESUS 14914627 05 603268537 1Y LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
FERNANDEZ BUSTAMANTE JOSE ANTONIO 14884015 R4 509002608 1T REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y GARDEAZABAL ODRIOZOLA EUSEBIO 14468577 00 640166147 00 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
FERNANDEZ BUTRON JON IÑAKI 16057642 00 640173469 68 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION GARITACELAYA ITURRIAGAGOITIA IGOR 78867299 00 640151889 99 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
FERNANDEZ CANO JUANA 14391729 00 640159307 52 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GARRIDO PAEZ JUAN CARLOS 43404308 00 640156151 06 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
FERNANDEZ CASTILLO ANA ISABEL 72062502 00 640114269 98 REQUERIMIENTO RECAUDACION GARRIDO RODRIGUEZ JOSEFINA 16349687 76 061193802 18 LIQUID. INGRES. SUCESIONES Y DONACIO
FERNANDEZ CORTES ISRAEL 78899782 00 640151387 17 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GARTEIZ-GOGEASCOA GANDARIAS ASIS 14920717 R5 602104449 16 REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
FERNANDEZ DE ARROYABE BATARRITA GONZALO 16061661 00 640174885 92 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION GASTAÑAZATORRE VILDOSOLA FERNANDO 72163140 03 U4813306K 00 DEVOL.INGR.INDE BIENES INMUEBLES
FERNANDEZ DE ARROYABE BATARRITA GONZALO 16061661 00 640175244 22 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION GASTAÑAZATORRE VILDOSOLA FERNANDO 72163140 04 U4813306K 00 DEVOL.INGR.INDE BIENES INMUEBLES
FERNANDEZ DE TROCONIZ CALLE FRANCISCO JA 30594263 20 065181003 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS GAVILAN RODRIGUEZ ANGEL 14552026 05 602056960 1Q LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
FERNANDEZ DEL RIO EMILIANA 72388797 00 640175205 62 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION GAVIRIA MOLINERO JAVIER PEDRO 30586148 20 065046003 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS
FERNANDEZ DEL RIO EMILIANA 72388797 00 640175621 33 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION GAZTAÑAGA GUTIERREZ JOSEBA ANDONI 22737187 00 640163769 52 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
FERNANDEZ ECHEZARRAGA JOSE ANTONIO 14709071 00 640174743 54 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GENERAL DE MONTAJES ALVI SLL 83200246 04 000548638 1X PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
FERNANDEZ ERIBE MACHIN MARIA LUISA 14540882 R5 603007301 15 REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y GERTEK SOCIEDAD DE GESTION Y SERVICIOS S 95158895 56 W00836742 15 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
FERNANDEZ FOMBELLA NELSON 71887237 00 640170710 12 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GESCODI EDIFICACIONES SL 95116364 56 602785176 1Q LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
FERNANDEZ GARCIA JUAN CARLOS 14257086 05 600016670 36 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN GIL BELLOTA SONIA 78884010 00 640164861 26 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
FERNANDEZ GUTIERREZ JOSEFA 14743128 06 N0364636S 0F COMUNICACIONES CATASTRO GIL NICOLAS DIEGO 44975064 R5 603357099 1V REQUERIMIENTOS TRIBUTOS DIRECTOS
FERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL 13279707 00 640159097 69 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GIL ROSADO FRANCISCO JAVIER 30630337 00 640163376 57 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
FERNANDEZ LARRODE FRANCISCO JAVIER 16025299 20 066743003 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS GIL ROSADO FRANCISCO JAVIER 30630337 05 S06002934 2X LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
FERNANDEZ LEMOS JOSE MARIA 14545085 00 640159433 22 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GIL ROSADO FRANCISCO JAVIER 30630337 05 600008846 2R LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
FERNANDEZ LOMANA BERNAOLA FRANCISCO JAVI 30656974 R4 503377266 1A REQUERIMIENTOS TRIBUTOS DIRECTOS GIL ROSADO FRANCISCO JAVIER 30630337 05 600008846 3P PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
FERNANDEZ MARCO ARTURO 14264285 00 640154542 64 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GIL URQUIJO MARCELINO 14702778 00 640156253 00 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
FERNANDEZ MARTIN JESUS 15385019 00 640154830 68 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GILA REPISO HONORIO 12291752 00 640165350 22 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
FERNANDEZ MARTIN JOSE RAMON 14926038 00 640165788 71 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GILGADO MARTINEZ ISAAC 44174063 00 640149607 52 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
FERNANDEZ MENDOZA MARIA ISABEL 20176014 20 065077004 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS GIMENEZ BRETON GOMEZ FIDEL MIGUEL 14137029 5F 606109339 0D LIQUID. INGRES. RECAUDACION
FERNANDEZ MERINO MARIA ANGELES 14399953 20 066637003 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS GIMENEZ FERNANDEZ ANGELES 77727586 05 603029387 2Z LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
FERNANDEZ MUÑOZ DANIEL 47055758 20 064872004 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS GIMENEZ JIMENEZ JOSE LUIS 78916213 00 640161487 05 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
FERNANDEZ PEÑA GONZALO 29034576 R5 602102200 1C REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y GIVICA GOMEZ ANGEL 70551486 36 N9443619E 1K LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
FERNANDEZ PEÑA JUAN CARLOS 30690295 20 062901004 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS GIZALDI CONSTRUCCIONES SL 48820419 04 000540038 1H PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
FERNANDEZ PINTO MANUEL 22733057 00 640170923 92 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GLAMORGAN 94 SL 48731202 04 000537238 11 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
FERNANDEZ REVUELTA MIGUEL ANGEL 15377162 00 640153913 13 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GLOBAL SLEEPING SL 48866099 00 640175461 14 REQUERIMIENTO RECAUDACION
FERNANDEZ SALINAS NICOLAS 09439026 06 F01050770 16 LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS GODWIN BONIFACE X3801797 00 640157566 47 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
FERNANDEZ SANCHEZ MARIA LUISA 14936080 00 640166547 88 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GOICOECHEA ALONSO BEGOÑA 22734888 00 640157799 07 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
FERNANDEZ URRUELA DAVID 14259604 05 602012583 1A LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y GOICOECHEA IBARGARAY JOSEBA 78908787 00 640157854 50 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
FERNANDO IZAGUIRRE ARRASATE SL 48205405 56 W00776151 1I LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN GOICOECHEA URIARTE JOSE AUXTIN 30669552 R4 P04094552 13 REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
FERRARIS HIERRO ALDO REMO 30639883 20 066704003 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS GOICOECHEA URIARTE JOSE AUXTIN 30669552 R5 603340904 13 REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
FERRERO ROJAS CRISTINA 72034135 00 640151473 28 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GOMAGO MODA INFANTIL SL 95247979 04 000563138 18 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
FERRERUELA GABARRE RAQUEL 78898952 00 640165163 15 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GOMES DE SOUSA ABILIO SERGIO X4658754 05 600004557 3N PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
FICA CASTRO MIREN ARANZAZU 22721704 R4 001983338 1B REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO GOMEZ BERMEJO HODEI 14261274 00 640159251 10 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
FILALI BOUZHAR OMAR 78911492 05 602070594 1U LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y GOMEZ CARCAVILLA IÑAKI 72393764 03 S05002910 26 LIQUID. INGRES. RECAUDACION
FINANVIZCAYA 2000 SL 95107835 00 640157186 39 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GOMEZ CENDON JOSE MARIA 14702133 05 600013265 3F PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
FINDEUROS SL 95201042 00 640171084 26 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GOMEZ DIEZ ANGEL MARIA 14568487 03 401484449 2Y LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
FLORES PAREJO FRANCISCO 14557894 00 640169616 40 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GOMEZ DIEZ ANGEL MARIA 14568487 04 503309051 25 LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
FLORES PAREJO FRANCISCO 14557894 04 000569638 18 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN GOMEZ ELENA JOSE LUIS 30593024 00 640171185 22 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
FLORES URBANO JOSE LUIS 16035735 R5 603278346 15 REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y GOMEZ FERNANDEZ ALEJANDRO 14909080 06 002017838 0M LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
FONDADO GALARRAGA FAUSTO 30644588 R5 602046831 19 REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y GOMEZ GALLARDO DOLORES 31363663 00 640160958 50 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
FONTANERIA E INSTALACIONES FLAVIOBRIGA S 39503867 00 640157959 42 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GOMEZ GARAYO JUAN JOSE 30584795 20 064913001 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS
FONTANERIA URIOSTE SL 48804421 04 500368390 1F PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL 14610181 M6 000142848 07 ACUERDO OFICINA TECNICA
FORTALEZZA PROMOCIONES 21 SL 63786396 00 640175886 60 REQUERIMIENTO RECAUDACION GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL 14610181 00 640174136 80 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
FOSLINK SL 48925549 00 640175467 08 REQUERIMIENTO RECAUDACION GOMEZ GONZALEZ RAMON 14939504 00 640169751 00 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
FOSMEN SL 48886253 00 640175463 12 REQUERIMIENTO RECAUDACION GOMEZ MAYO ION 45629487 M6 S206Z0981 01 ACUERDO VALORACION
FRAILE URBINA PEDRO MARIA 14946279 R5 602114265 1X REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y GOMEZ MENA MARIA PAZ 14886465 R5 602111860 1M REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
FRANCIA FERNANDEZ JOSE MARIA 20175918 R5 603356960 1W REQUERIMIENTOS TRIBUTOS DIRECTOS GOMEZ NESTAR FRANCISCO JAVIER 30643179 00 640160805 08 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
FRERE FABRICE CLAUDE X3881719 05 600046030 3V PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN GOMEZ VIDAURRAZAGA MARIA ASUNCION 14839315 00 640107882 83 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
FRESNEDO ARBULU MARIA ANGELES 13493291 00 640159280 80 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GOMEZ ZAMAYO MARIA 14703015 00 640157318 03 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
FRIO INDUSTRIAL ARRIEN SL 01126689 00 640157937 64 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GOMEZ ZAMAYO MARIA 14703015 00 640174120 96 REQUERIMIENTO RECAUDACION
FRUTAS ALDONZA SL 48624852 05 S06005709 1Y PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS GONZALEZ ALVAREZ RAFAEL 11915993 00 640175372 06 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION
FRUTAS HERMANOS ESTEBAN SL 48828933 05 S06005753 1Q PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS GONZALEZ CABEZON PEDRO 22711184 R5 603353210 17 REQUERIMIENTOS TRIBUTOS DIRECTOS
FRUTOS GARCIA ENCARNACION 12310268 00 640154759 41 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GONZALEZ CABEZON PEDRO 22711184 00 640160338 89 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
FUENTES DIEZ JULIO 30671857 R5 603357437 1B REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y GONZALEZ CAMINO FAUSTINO 14873215 01 201320144 3J RES. REC.(DES.) REC.E INF.IMP.RENTA
FUENTES FERRIN JUAN CARLOS 22735971 00 640165681 81 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GONZALEZ CAMINO FAUSTINO 14873215 02 301207124 3W RES. REC.(DES.) REC.E INF.IMP.RENTA
FUENTES GARCIA ANA MARIA 07786329 00 640159309 50 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GONZALEZ CAMINO FAUSTINO 14873215 03 401016737 3B RES. REC.(DES.) REC.E INF.IMP.RENTA
FULLAONDO MARCAIDA GABRIEL 72384273 36 N0308146E 1G LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES GONZALEZ CAMINO FAUSTINO 14873215 05 603217465 3K RES. REC.(DES.) REC.E INF.IMP.RENTA
FUNDICIONES DEL PINO SL 48197297 05 S06005676 10 PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS GONZALEZ CREGO DAVID 30650414 36 N0340976D 1M LIQUID. INGRES. RECAUDACION
FUNDIRIOJA SL 26212373 00 640175580 91 REQUERIMIENTO RECAUDACION GONZALEZ CREGO DAVID 30650414 36 N0340977L 1Q LIQUID. INGRES. RECAUDACION
FUNDYCAL TRADING SL 95003190 00 640175481 93 REQUERIMIENTO RECAUDACION GONZALEZ CREGO DAVID 30650414 36 N0341025L 28 LIQUID. INGRES. RECAUDACION
G S I DIVISION DE PROMOCIONES SL 95285425 00 640175172 12 REQUERIMIENTO RECAUDACION GONZALEZ GARCIA ANTONIO 71336516 00 640171596 98 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
GABARRI HERNANDEZ EUSEBIO 14264305 00 640159254 07 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GONZALEZ GARCIA LORENA 14257238 05 602096640 1G LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
GABIOLA ITURRARAN MARCELINA 14437704 05 602123280 1R LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y GONZALEZ GARCIA MARGARITA 30570880 R5 602114267 1H REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
GAGO CARNICERO MARIA ESTILITA 09588508 00 640156194 61 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GONZALEZ GOMEZ AGUSTIN 22732125 00 640170920 95 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
GAGO MUÑIZ ALFONSO 14265726 00 640147610 11 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GONZALEZ GOMEZ ELENA 16034239 05 602043795 1G LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
GALAN ELGUEZABAL MARIA BEGOÑA 16041191 00 640175350 28 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION GONZALEZ GONZALEZ JULIO 14849961 00 640175603 52 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION
GALDOS CAMIRUAGA NARCISA 14449364 36 U4213431V 6I LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES GONZALEZ GONZALEZ JULIO 14849961 00 640175606 49 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION
GALDOS CAMIRUAGA NARCISO 14445297 36 U4213431V 7G LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES GONZALEZ IJALBA FRANCISCO 14911272 05 600013475 3Z PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
GALDOS CAMIRUAGA VICENTA 14450674 36 U4213431V 5K LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES GONZALEZ ISPIZUA EUGENIA 14645960 00 640165369 03 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
GALINDO FERNANDEZ JUAN IGNACIO 14589497 06 000244100 0E LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS GONZALEZ LAISECA MARGARITA 16069934 00 640173508 27 REQUERIMIENTO RECAUDACION
GALLARDO TORRES CARLOS X3429376 00 640157253 70 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GONZALEZ LOPEZ FELIPE 30631287 04 503219370 2N LIQUID. DEVOLV REC.E INF.IMP.RENTA
GALLARRETA FERNANDEZ AIROA 72397173 00 640171188 19 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GONZALEZ MANTRANA LUIS MARIA 14586108 00 640171593 02 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
GALLARZAGOITIA ZORROZUA IÑIGO FELIX 30583908 00 640160627 91 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GONZALEZ MARTIN JESUS MARIA 22708544 00 640174761 36 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
GALLETEBEITIA MURELAGA MIREN ALAZNE 78869629 00 640143323 30 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GONZALEZ MARTIN JESUS MARIA 22708544 00 640174769 27 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
GALLO MONTERO AURORA 14558769 00 640170340 93 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GONZALEZ MATAS FRANCISCO 20168825 00 640154296 18 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
GALLO MONTERO AURORA 14558769 00 640170343 90 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GONZALEZ MATEO VICTORIANO 14241356 00 640165518 49 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
GALVAN FERNANDEZ MARIA JOSEFA 14709138 05 602126243 1Y LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y GONZALEZ MATIA CANDIDO 14692432 00 640174550 38 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION
GANDIA MANCHOLA RICARDO 14912847 R5 602127681 13 REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y GONZALEZ MATIA CANDIDO 14692432 05 600007678 3G PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
GANGOITI ELORRIAGA JESUS 14492276 R5 602114288 11 REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y GONZALEZ MORENO JESUS 30594254 00 640149466 97 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
GANGOITI LLAGUNO INMACULADA CONCEPCION 24404960 03 S05005681 31 LIQUID. INGRES. REC.E INF.IMP.RENTA GONZALEZ ORTIZ SERGIO 78890866 00 640170714 08 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
GARABI DORREA-GRUAS TORRE SL 48673677 R6 506054251 03 REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO GONZALEZ PEREZ MARIA DOLORES 12982568 76 061210602 1W LIQUID. INGRES. SUCESIONES Y DONACIO
GARAIGORDOBIL BILBAO ANDER 14608727 00 640174872 06 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION GONZALEZ ROBLES MATIAS 14571084 05 602122661 1A LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
GARATE PEREZ DE ALBENIZ LEIRE 16061327 03 J05301343 6E LIQUID. INGRES. RECAUDACION GONZALEZ UREÑA DONATO ANDRES 14883025 00 640173332 09 REQUERIMIENTO RECAUDACION
GARATEA MARTINEZ JOSE ANTONIO 14922144 00 640163711 12 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GONZALEZ VEGAS JESUS 30561282 00 640167667 33 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
GARAUNZA SL 48822324 00 640174386 22 REQUERIMIENTO RECAUDACION GONZALEZ VIZUETE MANUEL 14550365 05 602113818 10 LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
GARAY GARAY AITOR 30595172 R5 603342647 21 REQUERIMIENTOS TRIBUTOS DIRECTOS GONZALEZ ZAMANILLO SOFIA 14360474 03 401382542 3X LIQUID. INGRES. REC.E INF.IMP.RENTA
GARAY IBARGUEN VICTOR JUAN 72245542 05 603356720 2M LIQUID. DEVOLV REC.E INF.IMP.RENTA GONZALO GARCIA MARIA CARMEN 30550901 05 W00762380 1O LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
GARCIA ALCORTA JOSE ANTONIO 16040464 05 603044520 2C LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y GONZALO GARCIA SANTIAGO 14258664 66 06G067302 15 LIQUID. INGRES. IMP.TRANSM.PATRIMONI
GARCIA BUENO BONIFACIO 14875522 00 640171379 22 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GORRIARAN JIMENEZ ANTOLIN ALBERTO 22703362 R5 602114798 13 REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
GARCIA CICERO GREGORIO 14516522 00 640145398 07 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GORROÑO HERNANDEZ MARIA CONCEPCION 14945812 00 640154738 62 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
GARCIA CITORES JESUS 14938481 00 640171087 23 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GORROÑO OLAETA JAVIER 14868119 00 640169362 86 REQUERIMIENTO RECAUDACION
GARCIA COLINO JOSE ANDRES 22700294 00 640163237 00 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GORTAZAR ORUE JAIME 14238052 36 N0335858G 19 LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
GARCIA CREGO SILVIA 44979058 00 640157454 62 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GORTAZAR ORUE JAIME 14238052 36 N0335858G 27 LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
GARCIA CUERVO ENRIQUE JAVIER 14554728 00 640166847 79 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GORTAZAR ORUE JAIME 14238052 36 N0335858G 35 LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
GARCIA DA CONCEICAO RICARDO 78909318 05 600023072 32 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN GOT WOO CHING MAN 30601395 04 000573638 15 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
GARCIA DE CORTAZAR MONTES ISABEL 14266136 00 640174728 70 REQUERIMIENTO RECAUDACION GOTI BERNAOLA MIGUEL ANGEL 11908175 36 N0346234C 3H LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
GARCIA DE CORTAZAR MONTES ISABEL 14266136 00 640174734 63 REQUERIMIENTO RECAUDACION GOYENECHEA ESPINA ASIER 16073293 36 N9860589U 1Y LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
GARCIA FERNANDEZ JAVIER 20182370 00 640164812 77 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GOYENECHEA ESPINA ASIER 16073293 36 N9860589U 2W LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
GARCIA FERRERO GREGORIO 14603845 00 640173407 16 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION GOYENECHEA ESPINA ASIER 16073293 36 N9860589U 3U LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
GARCIA GARCIA MARIA MERCEDES 14904321 R5 603357011 1J REQUERIMIENTOS TRIBUTOS DIRECTOS GRABELEN SL 48832638 00 640175458 17 REQUERIMIENTO RECAUDACION
GARCIA GARCIA MARIA MERCEDES 14904321 00 640171642 51 REQUERIMIENTO RECAUDACION GRAGERA GRANADOS MARIA 14889462 00 640163702 21 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
GARCIA GARCIA MIGUEL ANGEL 70795453 00 640163496 33 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GRAN BILBAO COURIER SA 95004941 R6 606079530 1A REQUERIMIENTOS CENSOS FISCALES
GARCIA GARRIDO ELOY 30691750 00 640160952 56 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GRAN OCEANO SL 01348671 05 S06001504 24 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
GARCIA GAYUBO JOSUE 16052079 20 066053001 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS GRAN OCEANO SL 01348671 05 600024988 2Z LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
GARCIA GIL ENDIKA 45820440 66 606004890 02 RESOL SOLI (CI) VALOR AÑADIDO GRANADO MACIAS JOSE 27641471 00 640175663 90 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION
GARCIA GONZALEZ HERMINIO 15364841 00 640155256 28 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GRANILLO PEREZ MANUEL 14921681 00 640153576 60 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
GARCIA GONZALEZ PEDRO JOSE 78879190 R5 603188272 1V REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y GRAU GARCIA MIGUEL 30558058 05 602103328 1Z LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
GARCIA GUTIERREZ SANTIAGO 14242064 00 640159205 57 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GRAVALOS BORJA JOSE MIGUEL 33438045 00 640165140 39 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
GARCIA HERNANDEZ JOSE LUIS 52540655 00 640165149 29 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GRELA BALENCIAGA ELISABETE 72456942 00 640163982 32 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
GARCIA ICHASO JOSE IGNACIO 14224233 00 640174448 58 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GRIMALDOS MARTINEZ EUGENIO 14693618 06 000189100 0O LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
GARCIA JIMENEZ JOSE ANTONIO 22743258 00 640149395 71 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GRISALEÑA ROMERO RAMON 30661784 00 640160859 52 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
GARCIA LARREA ROBERTO 44978251 00 640163448 83 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GRUPO INMOBILIARIO ARCO ATLANTICO SA 48832299 56 606612643 15 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
GARCIA LOPEZ IVAN 16072216 05 600004622 3X PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN GRUPO INTEGRA XXI SL 95044517 05 S06005806 1G PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
GARCIA LOPEZ MARTIN 15369676 00 640160029 08 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GRUPO ITC DECORACION SL EN CONSTITUCION 84211309 00 640174271 41 REQUERIMIENTO RECAUDACION
GARCIA LOPEZ RAUL 09605746 05 600016775 3W PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN GRUPO TECNOLOGICO P.E.R.T. SL 48919377 00 640175465 10 REQUERIMIENTO RECAUDACION
GARCIA LOPEZ RAUL 22742468 00 640165088 92 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GRUPO U SISTEMAS Y COMUNICACIONES SL 48717599 05 S06005722 1A PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
GARCIA MARQUEZ MANUEL 30594281 00 640173960 61 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GUACARATAINA SL 48754634 00 640175216 51 REQUERIMIENTO RECAUDACION
GARCIA PABLOS ANER 16076373 00 640160160 73 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GUACARATAINA SL 48754634 04 000538038 16 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
GARCIA PLASENCIA AINHIZE 30682555 00 640151409 94 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GUANTES AGUIRRE ELISA 16037852 36 N0348522L 1W LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
GARCIA RAMOS ALFONSO FERNAN 30600306 00 640174001 19 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GUANTES AGUIRRE ELISA 16037852 36 N0348522L 2U LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
GARCIA RUIZ MARIA AMPARO 14947869 00 640165397 74 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GUANTES AGUIRRE ELISA 16037852 36 N0348522L 3S LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
GARCIA SAEZ JOSE MARIA 22719649 05 600046296 3J PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN GUARROCHENA URQUIDI LIDE 30557943 R5 602119570 1G REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
GARCIA SANTANA SANTIAGO 14705256 20 065106003 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS GUERRA GONZALEZ ASUNCION 03063514 00 640166704 26 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
GARCIA SEDANO JAVIER 14883305 00 640170822 96 DILIG. EMBARGO RECAUDACION GUERRA GURRUTXAGA AITOR 30616598 R5 W00751034 1A REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
GARCIA VARELA JESUS 14571222 05 602097962 13 LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y GUINEA ZARATE JOSE RAMON 14452909 00 640154778 21 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
GARCIA VICENTE ROBERTO 30587995 05 602127992 19 LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y GUNDIN MAZA MARIA TERESA 14954685 03 J05301582 7S LIQUID. INGRES. RECAUDACION
GARCIA VILLANUEVA OSCAR 30666672 05 W00762658 1Q LIQUID. DEVOLV TESORERIA GUREI CORNEL X3934246 05 602133575 10 LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30170 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna
Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

GURREA SAAVEDRA ALVARO 15142896 R5 602118898 15 REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y ITZIAR SAENZ DE URTURI RODRIGUEZ-IRATXE 95034518 00 640162285 82 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
GUTIERREZ ARDILA LUIS JORGE X3071322 00 640170740 81 DILIG. EMBARGO RECAUDACION IZAGUIRRE MENDIETA RAMON 72255901 00 640174226 87 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
GUTIERREZ AURRECOECHEA JOSE MIGUEL 72386683 00 640155123 65 DILIG. EMBARGO RECAUDACION IZAGUIRRE MENDIETA RAMON 72255901 00 640174237 76 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
GUTIERREZ BARRIO JUAN JOSE 22724886 00 640087587 90 DILIG. EMBARGO RECAUDACION IZQUIERDO CALVO JESUS MARIA 22725240 36 N0347094Q 1M LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
GUTIERREZ BENITEZ MARIA BEGOÑA 44973168 00 640161074 30 DILIG. EMBARGO RECAUDACION IZQUIERDO CALVO JESUS MARIA 22725240 36 N0347094Q 2K LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
GUTIERREZ CALLES OLGA 44975001 00 640157450 66 DILIG. EMBARGO RECAUDACION IZQUIERDO CALVO JESUS MARIA 22725240 36 N0347094Q 3I LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
GUTIERREZ CARLOS ALBERTO X3615242 00 640173083 65 REQUERIMIENTO RECAUDACION IZQUIERDO DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER 07735099 R5 602126661 1I REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
GUTIERREZ DAVILA JAVIER 14599046 05 600010096 3S PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN IZQUIERDO IZQUIERDO SERGIO 16068514 00 640175410 66 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
GUTIERREZ GONZALEZ EDUARDO 11919115 00 640158986 83 DILIG. EMBARGO RECAUDACION IZQUIERDO PERAITA ERNESTO 71235986 05 602015102 1H LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
GUTIERREZ HERES JONATAN 16084203 36 U4008862N 1C LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES J.J. OFINORTE SL 95031829 04 000549738 1K PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
GUTIERREZ MERINO MIGUEL ENRIQUE 13912983 00 640173492 44 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION JAUREGUI SOMME ERICO 16066646 00 640151853 37 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
GUTIERREZ RUIZ MIGUEL ANGEL 14937553 R5 602121745 1N REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y JAVELOT SL 95339230 M6 VLA061031 0I ACUERDO INSPECCION
GUTIERREZ SOTO EVA MARIA 72391470 04 W00433719 30 LIQUID. DEVOLV REC.E INF.IMP.RENTA JAVELOT SL 95339230 05 S06002537 2X LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
HADDACH ASSOU X2920782 05 S06002629 2F LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN JAVELOT SL 95339230 05 600016389 2M LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
HADDACH ASSOU X2920782 05 600015271 2V LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN JESUS SANTIAGO IZCARA SL 48123657 04 000522338 13 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
HADDACH ASSOU X2920782 05 600015271 3T PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN JIMENEZ BORJA JUAN ANTONIO 30603349 00 640170651 73 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
HAIDAR MAHMOUD KARIM X0775257 05 602128283 14 LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y JIMENEZ CASADO ALFONSO 09789935 00 640164899 87 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
HEGURAN SL 48978829 05 S06005787 1I PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS JIMENEZ CORTES CARMEN 30657500 00 640160845 66 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
HEREDEROS URQUIJO 00000000 06 N0364774X 0O COMUNICACIONES CATASTRO JIMENEZ CORTES MARIANO 78893649 00 640161847 33 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
HERITAGE PATNERS SA 48703607 00 640175442 33 REQUERIMIENTO RECAUDACION JIMENEZ CORTES TEODORA 14259285 00 640159241 20 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
HERMANOS SERRANO 00000000 06 N0364828D 0B COMUNICACIONES CATASTRO JIMENEZ CUEVAS MARIA DEL PILAR 14909845 04 000570838 1E PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
HERNANDEZ AZABAL MANUEL 22730871 20 064666001 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS JIMENEZ GABARRE CESAREO 30684427 00 640166603 30 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
HERNANDEZ CAMPO CESAR 11924917 00 640174898 79 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION JIMENEZ GONZALEZ MARIA DEL ROCIO 78899128 00 640163856 62 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
HERNANDEZ FERNANDEZ JUAN CARLOS 30622374 R5 603352641 16 REQUERIMIENTOS TRIBUTOS DIRECTOS JIMENEZ JIMENEZ CARMEN 13760011 00 640159125 40 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
HERNANDEZ HERNANDEZ FELIPE 29148931 00 640167049 71 DILIG. EMBARGO RECAUDACION JIMENEZ JIMENEZ MARIA LUZ 71438049 66 061137701 1G LIQUID. INGRES. IMP.TRANSM.PATRIMONI
HERNANDEZ LOPEZ JUAN JAVIER 22741572 00 640174074 44 DILIG. EMBARGO RECAUDACION JIMENEZ JIMENEZ MARIA PIEDAD 13124681 00 640170653 71 REQUERIMIENTO RECAUDACION
HERNANDEZ PEREZ EDUARDO 44974362 20 062269004 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS JIMENEZ JIMENEZ RAMON 14918205 SZ 200600105 48 COMUNICACIONES APLAZAMIENTOS
HERNANDEZ RODRIGUEZ JAVIER 16037814 00 640175293 72 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION JIMENEZ LAVIN JOSE MANUEL 14382094 05 602106243 1G LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
HERNANDEZ SIMON ANTONIO 14827434 05 603279684 1G LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y JIMENEZ LEMUS FRANCISCO JAVIER 14602969 00 640153723 09 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
HERNANTES MARTINEZ DOMINGO 15872022 00 640173962 59 REQUERIMIENTO RECAUDACION JIMENEZ LOZANO MARIA BELLA 16270014 00 640160183 49 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
HERRERA DIEZ VICENTE 13598756 00 640166041 10 DILIG. EMBARGO RECAUDACION JOSE ARROYO SL 95279659 R5 603671154 16 REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO
HERRERAS CUADRADO JOSE JAVIER 11921254 00 640152995 59 DILIG. EMBARGO RECAUDACION JOSE LUIS ALFONSO CARRIQUE-ARANZAZU ALFO 95151338 04 000555238 1X PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
HERRERO REY ASIER DAVID 30623772 00 640160757 57 DILIG. EMBARGO RECAUDACION JOSEBA ANDONI SERNA SL 95234167 00 640174494 95 REQUERIMIENTO RECAUDACION
HEVIA REOYO IRANTZU 45817176 00 640157834 71 DILIG. EMBARGO RECAUDACION JOSEBA ANDONI SERNA SL 95234167 04 000561738 1M PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
HIDALGO ACEDO CLAUDIO 30614969 R5 602123132 11 REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y JOSKERA IPAR SLL 95243176 04 000562438 1X PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
HIDALGO GARCIA JOSE IGNACIO 30615747 00 640170655 69 DILIG. EMBARGO RECAUDACION JOTRAFRADOS SL 95310272 56 W00837616 1K LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
HIDALGO MARTIN JUAN JOSE 30583164 20 064970003 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS JUAN MARIA ARAMBURU ACORDAGOITIA-ESTEFAN 95016747 00 640174895 82 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION
HIDUR SL 35294107 00 640157955 46 DILIG. EMBARGO RECAUDACION JUAN QUINTANA GOITIA 00000000 06 N0364801X 0Z COMUNICACIONES CATASTRO
HIJUBAMAR SL 95025136 05 S06005795 1U PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS JUAN QUINTANA GOITIA 00000000 06 N0364830J 0P COMUNICACIONES CATASTRO
HLIHAL YOUSSEF X2732929 00 640157085 43 DILIG. EMBARGO RECAUDACION JUAN QUINTANA GOITIA 00000000 06 N0364833K 05 COMUNICACIONES CATASTRO
HOLBLOVER OILBAT SL 26248146 00 640174384 24 REQUERIMIENTO RECAUDACION JULIAN DOMINGUEZ ELIAS 22740753 00 640163263 74 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
HOLGADO BARRANTE JUAN FELIX 30629275 20 062112004 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS JULIAN DOMINGUEZ ELIAS 22740753 00 640169699 54 REQUERIMIENTO RECAUDACION
HORAS PUELLES PEDRO MARIA 30566320 00 640109057 72 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION JUNQUERA RANEDO JUAN CARLOS 14593081 R5 602123362 1D REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
HORMAECHEA DISEÑO SL 48722979 05 600028152 19 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN KALERO 2003 SL 95238507 04 S06001338 29 LIQ.SANCION ING VALOR AÑADIDO
HOSTELERIA MAZARREDO SL 95230421 05 S06002335 2P LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN KALERO 2003 SL 95238507 04 000562138 1F PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
HOSTELERIA MAZARREDO SL 95230421 05 600046525 23 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN KANDO INVESTORS SL 01320498 00 640157546 68 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
HUERTAS CASTELLANOS ANGEL 72252254 00 640171030 82 DILIG. EMBARGO RECAUDACION KARIMI NOUREDDINE X3552317 66 050372502 19 LIQUID. DEVOLV TESORERIA
HURTADO DE LA NORA JOSE LUIS 14367990 36 U4111975C 1I LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES KARRIL-ORI SL 95278909 04 000564738 11 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
HURTADO DE LA NORA JOSE LUIS 14367990 36 U4111975C 2G LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES KELNAGA SA 48932750 56 W00789999 14 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
HURTADO PANADERO SERGIO 44341474 00 640149609 50 DILIG. EMBARGO RECAUDACION KEPA IGLESIAS INCHAURRAGA-NURIA GUEZALA 95278859 05 S06005937 1Q PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
IBAÑEZ DE GARAYO REGIDOR JOSE ANDRES 30615916 R5 602132397 1V REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y KERMAN MADARIAGA DE BELAUSTEGUIGOITIA-IG 48509558 00 640170978 36 REQUERIMIENTO RECAUDACION
IBAÑEZ DE MENDOZA VAZQUEZ IÑIGO 29033643 05 600022740 1Z LIQUID. INGRES. RECAUDACION KHAN BASIT X2660351 20 061868004 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS
IBAÑEZ GONZALEZ JESUS MARIA 14374973 00 640174052 66 DILIG. EMBARGO RECAUDACION KIESE DIAMONEKA X1600887 00 640097458 14 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
IBAÑEZ GONZALEZ JESUS MARIA 14374973 00 640174058 60 DILIG. EMBARGO RECAUDACION KIMAR CONSULTORES AMBIENTALES SL 48823520 56 W00765041 18 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
IBAÑEZ LOPATEGUI XABIER 30579249 03 401239889 3K LIQUID. DEVOLV REC.E INF.IMP.RENTA KM MINERA SL 48860977 56 W00774542 14 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
IBAÑEZ LOPATEGUI XABIER 30579249 04 503120539 3G LIQUID. DEVOLV REC.E INF.IMP.RENTA KONGO GUILLAUME X1608609 00 640150442 91 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
IBAÑEZ VALLEJO SAIOA 30692168 05 603305588 2Y LIQUID. DEVOLV REC.E INF.IMP.RENTA KRESALA DISEÑO SL 95044129 04 000550338 1Q PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
IBAIGAS SL 48521082 00 640173795 31 REQUERIMIENTO RECAUDACION KRONOS MARKETING SL 48971311 00 640175476 98 REQUERIMIENTO RECAUDACION
IBARGUCHI PUENTE ROSARIO 15038846 05 W00762400 1E LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y KUPELA SLL 48769335 05 S06001864 2Y LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
IBARRECHE BENITO ENRIQUE 14426825 00 640157587 25 DILIG. EMBARGO RECAUDACION KUPELA SLL 48769335 05 600016096 2O LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
IBARRECHE SARMENTON MARIA IRENE 14524432 00 640174449 57 REQUERIMIENTO RECAUDACION KURUTZETRANS SL 95193132 05 S06005883 18 PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
IBARZABAL BILBAO EDORTA 78901143 05 600006646 3F PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN LA ADUANA RESTAURACION SL 95168902 04 000556538 18 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
IBERICA DE TELEFONIA MOVIL SA 48776140 M6 142902/03 0Z ACUERDO OFICINA TECNICA LA BOUTIQUE DE LA COSTURERA SL 95274148 04 000564538 1D PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
IBERUSTICA MOBILIARIO INTEGRAL SL 95299285 05 600046729 1X PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN LA MARMOLERIA DE MADARIAGA,89 SL 95047437 04 000550538 1E PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
IGLESIAS ARAUJO AMAIA 20183047 05 W00755413 28 LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y LABACA PLAGARO FLORENCIO 13284145 00 640174119 97 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
IGLESIAS CORBILLON RICARDO 78864353 00 640174309 02 DILIG. EMBARGO RECAUDACION LABACHARE SA 78657996 04 000547138 1Y PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
IGLESIAS FERNANDEZ MARIA CARMEN 15372822 00 640173753 75 REQUERIMIENTO RECAUDACION LABAIRU PVC SL 95171401 04 000556838 1Q PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
IGLESIAS GIRALDO SERGIO 30680389 R4 509002392 1N REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y LABAJOS RODRIGUEZ MARIA JOSE 30568774 00 640160576 44 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
IGLESIAS HERNANDEZ JOSE MARIA 30601307 00 640151925 62 DILIG. EMBARGO RECAUDACION LABARGA JIMENEZ JORGE 17750701 R5 602128334 1A REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
IGLESIAS VIGO CESAREO 76511388 00 640164859 28 DILIG. EMBARGO RECAUDACION LACANIA SL 48720379 04 000537038 1D PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
IKASTENIK SL 48931760 00 640175117 69 DILIG. EMBARGO RECAUDACION LAFRAGUA MARTIN LOURDES 16045206 06 002024238 0Y LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
IKASTENIK SL 48931760 00 640175121 64 DILIG. EMBARGO RECAUDACION LAGORTEC SL 95295366 04 000565838 1O PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
ILASKI SL 48515472 56 602787194 1K LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN LAGUNA VACA VANESA 78885688 00 640173334 07 REQUERIMIENTO RECAUDACION
ILEA-PIEDAD SL 48956999 04 000544338 17 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN LAGUNTEL SL 95057980 56 602786398 1J LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
ILLERA BUSQUET MARIA SOL 14928234 00 640159922 18 DILIG. EMBARGO RECAUDACION LAIDA INVERSIONES SA 48291264 04 500371388 2T PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
ILUNZAR CPS SL 95168407 04 000556338 1K PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN LAISECA VILLALBA AMETZA 16075835 05 600008240 31 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
IMAGEN Y COMUNICACION BILBAO SA 95129532 00 640162501 59 DILIG. EMBARGO RECAUDACION LAMAS GARCIA ROMAN 16039160 00 640161583 06 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
INBEAL SERVICIOS SOCIETARIOS SL 95299277 05 S06005954 16 PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS LAMAS REINOSO IDOIA 30668523 00 640173208 37 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
INBEAL SERVICIOS SOCIETARIOS SL 95299277 05 600046731 1L PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN LAMAS REINOSO IDOIA 30668523 00 640173213 31 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
INCHAUSTI SANGRONIZ CARMELO JESUS 30640063 M6 2295Z2006 07 ACUERDO SUCESIONES Y DONACIO LAN LEKU SLL 95192373 04 002090938 1T LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
INDAUTXU EXPLOTACIONES HOSTELERAS SL 95182440 05 S06002254 2V LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN LANAK AUXILIAR DE CONSTRUCCION SL 48812010 56 603767219 1L LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
INDAUTXU EXPLOTACIONES HOSTELERAS SL 95182440 05 600017015 2L LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN LANARRASI SL 48992069 04 000545938 10 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
INDEMA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SL 95045035 56 W00836940 19 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN LANDA ASTUY MARIA ICIAR 30561211 03 P03076719 3R LIQUID. DEVOLV REC.E INF.IMP.RENTA
INDEX-2000 SL 48951131 R6 301616394 0S REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO LANDA GARDIZABAL MARIA BEGOÑA 14234799 00 640170772 48 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
INDEX-2000 SL 48951131 R6 301616395 0K REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO LANDER ULE MARIA CARMEN 14774737 36 N0339520L 14 LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
INDEX-2000 SL 48951131 R6 301616396 0C REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO LANDER ULE MARIA CARMEN 14774737 36 N0339520L 22 LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
INDEX-2000 SL 48951131 R6 491888321 04 REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO LANDER ULE MARIA CARMEN 14774737 36 N0339520L 30 LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
INDEX-2000 SL 48951131 R6 491888322 0W REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO LANDETA PIQUERO MARIA JESUS 14543801 05 602113819 1S LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
INDEX-2000 SL 48951131 R6 491888323 0O REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO LARIZGOITIA ARZUAGA IGNACIO 30586047 R5 603356791 1O REQUERIMIENTOS TRIBUTOS DIRECTOS
INDEX-2000 SL 48951131 R6 506054292 0F REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO LARRACOECHEA UZURIAGA JESUS ASIER 15373367 00 640153917 09 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
INDEX-2000 SL 48951131 R6 506054293 07 REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO LARRAURI AGUIRRE BEATRIZ 14600620 06 000139800 0R LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
INDEX-2000 SL 48951131 R6 506054294 0Z REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO LARRAZABAL UGARTE AITOR 16053228 00 640155281 03 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
INDUSTRIAS ADMONT SL S. UNIPERSONAL 82777160 00 640175846 02 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION LARREA AÑIBARRO DOMINGO 14862817 R5 602110461 19 REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
INDUSTRIAS BEGUI SA 48137921 04 000522738 1F PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN LARREA EGUIA ALBERTO 30663942 20 063902004 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS
INDUSTRIAS PREX SL 48094767 56 602787441 1A LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN LARRINAGA ETXEBARRI JUAN ASIER 30633534 66 041785802 1Z LIQUID. INGRES. IMP.TRANSM.PATRIMONI
INFOPIAM SL 80503592 00 640162174 96 DILIG. EMBARGO RECAUDACION LARRONDO BERMEJO IÑIGO 78909228 04 000575538 1X PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
INGENIERIA TECNICA NORINTEK SL 95192043 05 S06005881 1O PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS LASA GALLEGO YOLANDA 14700991 05 602134326 1H LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
INMOBILIARIA HOTELERA REKALDE SL 95204970 56 W00799919 1R LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN LASERNA VELAZQUEZ MERCEDES 04533784 00 640175314 65 REQUERIMIENTO RECAUDACION
INMOBILIARIA RIS 5 SL 48961031 00 640164263 43 DILIG. EMBARGO RECAUDACION LAVA-TAP NORTE SL 96492939 00 640174240 73 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
INMOBILIARIA Y DESARROLLOS TABIRA SL 31843295 00 640174568 19 REQUERIMIENTO RECAUDACION LAVA-TAP NORTE SL 96492939 04 000567038 1M PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
INMOSER CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SL 95228847 04 000561238 1G PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN LAYA LAVIN RAFAEL 72237310 00 640161253 46 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
INORIZA LARRONDO ANA MARIA 14945066 00 640175337 42 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION LAZPITA ALDAMA MARIA PILAR 14339483 00 640162918 29 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
INPEC SL 95165775 04 000556038 12 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN LECONA MINTEGUIA LUCIA 14802318 04 603262940 1X LIQUID. DEVOLV TESORERIA
INSEURBAN SL 95122529 05 S06005838 1O PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS LECUE VERDUGO MARIA ARANZAZU 72392437 36 N0348731U 1G LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
INSTALACIONES DE CONDUCTOS Y VENTILACION 95280046 05 S06005940 16 PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS LECUE VERDUGO MARIA ARANZAZU 72392437 36 N0348731U 2E LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
INSTITUTO DE MARKETING DEL PAIS VASCO SA 48662563 04 000535038 1R PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN LECUE VERDUGO MARIA ARANZAZU 72392437 36 N0348769S 1I LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
INUNCIAGA CASTAÑOS FRANCISCO JAVIER 14872453 R5 603285734 1D REQUERIMIENTOS TRIBUTOS DIRECTOS LECUE VERDUGO MARIA ARANZAZU 72392437 36 N0348769S 2G LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
INVERSIONES COWIE SL 48863195 00 640174387 21 REQUERIMIENTO RECAUDACION LECUMBERRI URBIZU ANDRES 14256400 00 640159233 28 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
INVERSIONES COWIE SL 48863195 00 640174570 17 REQUERIMIENTO RECAUDACION LEDO VALVERDE FRANCISCO 11708055 04 000568238 13 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
IPR21 TECNICOS EN GESTION DE FORMACION S 95122883 00 640173776 51 DILIG. EMBARGO RECAUDACION LEGARDA SUSAETA LUIS MARIA 14509717 02 301203016 3I LIQUID. INGRES. REC.E INF.IMP.RENTA
IRAVI 2001 SL 95139978 M6 VLA261031 00 ACUERDO INSPECCION LEGARDA SUSAETA LUIS MARIA 14509717 03 401241071 25 LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
IRAVI 2001 SL 95139978 05 S06005848 1K PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS LEGARDA SUSAETA LUIS MARIA 14509717 04 503038624 20 LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
IRIARTE BERROETA CANDIDO 14881385 00 640159781 63 DILIG. EMBARGO RECAUDACION LEGARDA SUSAETA LUIS MARIA 14509717 05 603035133 2A LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
IRIARTE PEREZ PONS JOAQUIN 14924440 00 640156755 83 DILIG. EMBARGO RECAUDACION LEGIDO RODRIGUEZ MARIA ANGELES 14589291 00 640175721 30 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION
IRIGOYEN LARRAÑAGA IGNACIO 34084599 00 640150990 26 DILIG. EMBARGO RECAUDACION LEJARZA GARCIA CARLOS 30601375 00 640167219 95 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
IRIKAR ESTUDIO SL 95119608 04 000553638 1N PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN LEMUS MILLANES MARIA NIEVES FRANCISCA 17685259 00 640165310 63 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
IRIONDO MARTINEZ FELIPE 11912170 00 640174172 27 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION LEOZ ABASOLO ELISA 14419589 00 640154773 26 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
IRPAGA INBERTSIOAK SL 95397303 56 602785787 1E LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN LEOZ SALVATIERRA JOSE MARIA 14520665 00 640159398 58 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
IRUDI FOTOMECANICA SA 48190292 R5 506054221 2C REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO LEQUERICA ARTECHE JUAN JOSE 30557220 00 640173360 80 REQUERIMIENTO RECAUDACION
IRUSTA BERRIO OCHOA MARIA IDOYA 14250121 R5 602120097 10 REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y LESAER CONSULTORES SL 95173944 04 000556938 1K PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
IRUSTA BERRIO OCHOA MARIA IDOYA 14250121 04 S06003625 25 LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y LETRAS Y ANILLAS FUSION 7 SL 48693261 R6 001997538 0Y REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDADES Y REN
ISIDORO FLORENCIO PAJARES-JOSE LUIS OLIV 48547939 05 S06005703 1A PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS LEZCANO FISURE JOSE ANTONIO 30565691 05 602024008 19 LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
ISLA CAMPO AGUSTIN 30640153 00 640174362 47 DILIG. EMBARGO RECAUDACION LIMPIEZAS GAZTERI SUCESORES SL 95226023 04 000561138 1M PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
ISOBIDE ASESORES Y CONSULTORES SL 95224515 04 500534114 1S PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN LINERA ABELLA JOAQUIN 14926371 00 640159910 30 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
ISPIZUA TELLECHEA RAFAEL 14907995 06 000245400 0P LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS LLAGUNO BARRIO ANDER 30657627 00 640175758 92 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION
ITURBE LLAGUNO ANA MARIA 45622184 04 503159771 20 LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y LLAGUNO MANCA CATALINA 30660480 04 000574038 1Y PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
ITURBURUAGA URQUIZA ESTEBAN 14584835 00 640164107 04 DILIG. EMBARGO RECAUDACION LLAMOSAS GUILLEN FERNANDO 78906238 00 640170554 73 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
ITURRALDE TORRE JOSE ANTONIO 22731167 00 640170603 22 REQUERIMIENTO RECAUDACION LLAMOSAS MONDUATE FERNANDO 30600819 00 640161835 46 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
ITURRALDE TORRE JOSE ANTONIO 22731167 05 W00758432 1P LIQUID. DEVOLV TESORERIA LLAMOSAS TEJERA BERNARDINO 14492562 66 03B120301 1B LIQUID. INGRES. IMP.TRANSM.PATRIMONI
ITURRALDE TORRE JOSE ANTONIO 22731167 20 065593003 7 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS LLANO DE LAS MARAVILLAS SL 95072237 04 105442892 11 COMUNICACIONES CENSOS FISCALES
ITURRIAGAGOITIA IZAGUIRRE FCO FELIX 15331674 00 640156260 93 DILIG. EMBARGO RECAUDACION LLANO GUIJARRO FELIPE 14936945 00 640151557 42 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
ITURRIZAGA GONZALEZ TOMAS 30568036 06 000242800 0M LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS LLANO TEIXEIRA NAROA 78929616 00 640153050 03 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30171 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna
Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

LLINARES ESPINOSA FRANCISCO 22457405 00 640156467 80 DILIG. EMBARGO RECAUDACION MENA VADILLO LEONOR 14670402 00 640159608 42 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
LLODIO MARTINEZ VERONICA 14876721 00 640167033 87 DILIG. EMBARGO RECAUDACION MENCHACA URIONA MARIA BEGOÑA 14820328 00 640173375 64 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
LLONA LLARENA VIRGINIA 14220285 04 000568938 1X PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN MENCIA BEITIA PEDRO JOSE 14606852 00 640174044 75 REQUERIMIENTO RECAUDACION
LLORCA ALVAREZ DE EULATE IVAN FELIPE 16037070 00 640157774 32 DILIG. EMBARGO RECAUDACION MENDAROZKETA GOMEZ PEDRO 16049001 R5 603274731 1H REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
LO KANTE MOR 71675791 00 640161842 39 DILIG. EMBARGO RECAUDACION MENDEZ NUÑEZ JAVIER 30646653 06 H01052105 10 LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
LODEIRO CORRAL MANUEL 33326312 00 640152374 99 DILIG. EMBARGO RECAUDACION MENDEZ SOUTO JESUS 33814234 05 600019059 3T PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
LODEIRO MATO MANUEL 14882623 05 600045624 3A PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN MENDIOLA UGALDE GORKA 30690197 06 N0354809B 08 COMUNICACIONES CATASTRO
LOIDI FERNANDEZ GLORIA 14486676 00 640157883 20 DILIG. EMBARGO RECAUDACION MENDIOLA UGALDE GORKA 30690197 06 N0354836D 0M COMUNICACIONES CATASTRO
LOIZAGA ECHEBARRIA JOSE 14749569 36 N0334892H 28 LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES MENDIZABAL CASTILLO FRANCISCO 72389230 00 640161293 05 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
LOIZAGA ECHEBARRIA JOSE 14749569 36 N0334900N 2F LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES MENLAN SL 95291498 04 000565638 10 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
LOPE DE VERGARA BENITO IKER 30686786 R4 W00460132 1A REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y MERINO SANCHEZ ICIAR 30668922 00 640160877 33 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
LOPES MANUEL ANTONIO X1099990 00 640158761 15 DILIG. EMBARGO RECAUDACION MERKATEL BUSINESS PHONE SL 95089389 56 602787269 1M LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
LOPEZ AGUINEGALDE BALDOMERO 13617248 00 640165659 04 DILIG. EMBARGO RECAUDACION MESQUITA MANUEL JOAQUIM X0688391 00 640158738 39 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
LOPEZ DE MUNAIN MARTIN BLANCA 14395098 05 602111095 1I LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y METALES Y FERROALEACIONES IZMAT, SL 48995955 00 640162133 39 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
LOPEZ EXPOSITO JOSE SERAFIN 33575483 36 U4031972Q 37 LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES MIGARIK SA 95003711 05 S06005790 1Y PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
LOPEZ FERNANDEZ JOSE 10557425 04 000568138 19 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN MIGUEL VALIENTE PABLO LUIS 30674485 36 N0346239T 35 LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
LOPEZ MARTINEZ ISABEL 20178216 00 640160257 73 DILIG. EMBARGO RECAUDACION MIHAI GRIGORE X4303844 05 600019412 35 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
LOPEZ MORALES ELISEO 14929875 05 600045147 38 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN MILLAN CASTILLO JAVIER 14127562 00 640166866 59 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
LOPEZ MURUAGA EIDER 78874885 05 603347408 1O LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y MIRESMAN SL 48816169 04 000539638 1Z PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
LOPEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO 78940641 00 640163580 47 DILIG. EMBARGO RECAUDACION MOBILIARIO BERNALES SL 95227609 05 S06005904 1Q PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
LOPEZ RAMIREZ JOSE LUIS 13751293 00 640159123 42 DILIG. EMBARGO RECAUDACION MODAIR 21 SL 95113452 04 000553038 1N PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
LOPEZ RUS ENDIKA 45678191 00 640171012 00 DILIG. EMBARGO RECAUDACION MOGENA CARRACEDO PEDRO 22753602 M6 000142791 0D ACUERDO OFICINA TECNICA
LOPEZ SEDANE ALFONSO 22725301 00 640164027 86 DILIG. EMBARGO RECAUDACION MOHAMMAD YOUSAF X3336741 05 600026633 3P PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
LOPEZ TORRES MARIA TERESA 22704409 36 N0355429S 19 LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES MOLINA BAÑALES OSCAR JESUS 72415481 R5 602112371 1X REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
LOPEZ URIBE PABLO 14875339 00 640159139 25 DILIG. EMBARGO RECAUDACION MOLINA DIEZ ANTONIO JOSE 78867168 05 600015835 3D PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
LORENZO ASCARIZ JOSE 76519274 04 000575338 19 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN MOLINA LOPEZ CARLOS 78908138 20 064154004 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS
LOS LLANOS DE PORTUGALETE PROMOCIONES Y 48909501 04 000542638 13 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN MOLLA NAVAS EULALIA 14902919 00 640156749 89 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
LOSA CABEZUDO IÑAKI 45677120 20 065075004 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS MONDINA LAGUNA JOSE RAMON 14862513 00 640171176 31 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
LOSA FERNANDEZ JOSE LUIS 14945148 05 W00763785 1P LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y MONJE GARCIA MARIA PILAR 14709019 R4 001982338 1I REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO
LOSADA RODRIGUEZ FELIX 14550154 R5 602120300 12 REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y MONREAL ALLUA ESTELA BEATRIZ 30626615 00 640175651 03 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION
LOZA REVUELTA RUFINO 14096267 R5 602092138 1E REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y MONTAJE MOBILIARIO MODERNO SL 48742167 05 S06005729 1Q PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
LOZANO PEREZ ROGELIO 14572952 00 640174313 97 DILIG. EMBARGO RECAUDACION MONTAJES ELECTRICOS ASUA SL 48977417 04 000545138 1C PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
LOZON MARTINEZ MIGUEL 14649739 05 602110261 1L LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y MONTAJES MECI SL 95243192 00 640174683 16 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
LUCHA FERNANDEZ FRANCISCO 14382078 00 640175312 68 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION MONTAJES MECI SL 95243192 00 640174687 12 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
LUIS HERAS ANGEL 14358047 R5 602113475 1O REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y MONTAJES MOSAGA SL 48926281 00 640171337 65 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
LUPIOLA SL 48553564 00 640174385 23 REQUERIMIENTO RECAUDACION MONTERO PADILLA PEDRO 30591362 00 640153462 78 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
LUQUE PIQUERO JOSE VICENTE 22743784 M6 DEL060190 05 ACUERDO INSPECCION MONTOSA ORTEGA JOSE ANTONIO 14700402 00 640163693 30 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
LUQUE PIQUERO JOSE VICENTE 22743784 M6 DEL060190 05 ACUERDO INSPECCION MONTOYA JIMENEZ DAVID 16085087 00 640175055 32 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
LUQUIN AJURIA JOSE MANUEL 30558227 00 640163309 26 DILIG. EMBARGO RECAUDACION MONTOYA JIMENEZ ENCARNACION 45497431 04 000574738 1S PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
LUSENHOF SL 61956595 R6 001980538 0K REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDADES Y REN MORAÑA MARQUEZ ALFONSO 30579055 00 640164815 74 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
LUSENHOF SL 61956595 00 640162159 12 DILIG. EMBARGO RECAUDACION MORALES CABELLO JOSE RAMON 30683560 00 640175921 24 REQUERIMIENTO RECAUDACION
MACHADO RODRIGUEZ OLIVIA JERONIMA 52131309 00 640164211 96 DILIG. EMBARGO RECAUDACION MORALES GUERRAS FERNANDO 25653679 R5 602122373 18 REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
MACIAS GAGO JOSE LUIS 78892074 00 640161425 69 DILIG. EMBARGO RECAUDACION MORALES JIMENEZ DIEGO 30572043 00 640175027 61 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
MACIAS ROMAN JESUS 14694264 00 640156250 04 DILIG. EMBARGO RECAUDACION MORCILLO JULIANI GONZALO 16026936 R5 602128029 1S REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
MACREL MAQUINARIA SA 95044459 56 W00821158 1X LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN MORENO RAMAJO LUIS 16032814 00 640160078 57 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
MADARIA EREÑO MARIA IDOYA 14584292 00 640167731 68 DILIG. EMBARGO RECAUDACION MORENO REY OSCAR 72396710 20 061844004 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS
MADARIAGA OBRAS SERVICIOS Y CONTRATAS SL 95262283 04 000563838 12 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN MORENO VARGA MARIA YOLANDA 18592915 R5 603290037 1L REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
MADERAS Y COMPLEMENTOS GORKA SL 48986459 04 000545638 1I PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN MORO MOLERO JUAN CARLOS 14257422 00 640170776 44 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
MADINA ELGUEZABAL ICIAR 14919855 05 603075662 1E LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y MORTERUEL DAÑOBEITIA MARIA TERESA 22717027 00 640174821 58 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION
MADOCAR GESTION INMOBILIARIA SL 95350765 56 W00768166 15 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN MOUADI ABDELAZIZ X4394291 00 640170359 74 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
MAGUNACELAYA BENGOA MARIA CARMEN 16257852 00 640174310 00 REQUERIMIENTO RECAUDACION MOURELO SANCHEZ RAFAEL 30556790 00 640163781 40 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
MAGUREGUI URIA FRANCISCO JAVIER 72244484 R5 602111258 1Y REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y MRH RESIDUOS METALICOS SL 95160354 56 W00781333 1O LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
MALDONADO ESPINOSA MARIA TRINIDAD 14379510 00 640159288 72 DILIG. EMBARGO RECAUDACION MUÑOZ BERRIO JOSE MIGUEL 30567778 00 640175073 14 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
MANJON ALONSO JOSE RAMON 14951222 00 640174033 86 REQUERIMIENTO RECAUDACION MUÑOZ DE LA PEÑA AURTENECHE MARIA LUISA 14935402 R5 602128010 1W REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
MANTAR SL 48555676 56 602788379 15 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN MUÑOZ DERMIT FERNANDO 14861269 36 N0355506A 1Q LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
MANUEL VILLAR SL 48401186 00 640166102 47 DILIG. EMBARGO RECAUDACION MUÑOZ GONZALEZ JUSTO ALBERTO 14542860 R5 603335583 1D REQUERIMIENTOS TRIBUTOS DIRECTOS
MANUFACTURAS METALICAS DERIO SAL 95045977 00 640174412 95 DILIG. EMBARGO RECAUDACION MUÑOZ RODRIGUEZ ALBERTO 14593246 04 000570238 1E PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
MANUFACTURAS METALICAS DERIO SAL 95045977 00 640174417 90 DILIG. EMBARGO RECAUDACION MUÑOZ VELASCO MARIA ASCENSION 14927352 00 640159918 22 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
MANUFACTURAS URCAL SA 48279731 04 000528038 1F PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN MUEBLES EL ARROYO SCOOPL 48273726 00 640161943 35 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
MANZANO BASABE URKO 16047640 R5 603352627 12 REQUERIMIENTOS TRIBUTOS DIRECTOS MUEBLES JORSER SL 95241519 05 S06002358 2T LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES URIBE COSTA 95368981 05 S06002589 2X LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN MUEBLES JORSER SL 95241519 05 W00609956 20 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES URIBE COSTA 95368981 05 600023832 28 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN MUGICA GARAY JUAN MARIA 14914040 05 602131071 14 LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
MARBICAR II SL 95219812 04 000560438 1B PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN MUGICA VAN HERCKENRODE EDUARDO 14899735 05 602123759 19 LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
MARCAIDA IRAZOLA JUAN CRUZ 72253557 M6 S206Z0513 01 ACUERDO VALORACION MULTI-VENDING SL 95231650 05 S06005909 1M PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
MARCE VELASCO ELISABETH 78912717 00 640163567 60 DILIG. EMBARGO RECAUDACION MULTICOM SA 48063952 06 606613023 0S LIQUID. INGRES. RECAUDACION
MARCO ORTIZ MARIA TERESA 14544811 00 640162948 98 DILIG. EMBARGO RECAUDACION MULTICOM SA 48063952 06 606613024 0K LIQUID. INGRES. RECAUDACION
MARCOS SIERRA OSCAR 14258688 05 600008480 39 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN MULTIGESTION PUERTO MONT SL 48967244 05 S06001967 24 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
MARDONES ORTIZ DE LEZAMA AVELINA 00000000 06 N0359683T 0P COMUNICACIONES CATASTRO MULTIGESTION PUERTO MONT SL 48967244 05 600005648 28 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
MARIÑAN GOROSPE MANUEL 13295402 36 N0355554M 1G LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES MUNDINET 2002 SL 95228284 05 S06002330 2T LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
MARIA CARMEN BILBAO 00000000 06 N0364821Q 07 COMUNICACIONES CATASTRO MUNDINET 2002 SL 95228284 05 W00548474 2I LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
MARIA DE LURDES DO NASCIMIENTO DIAZ-FRAN 95201901 05 600027479 16 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN MURILLO BARRIO OTILIA 16463310 05 602132316 1Z LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
MARIA DEL CARMEN ARANDA VILLAVIEJA-TAMAR 95191599 00 640162689 65 DILIG. EMBARGO RECAUDACION MURILLO BENITEZ PEDRO ANGEL 20168630 00 640163930 86 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
MARIA DOLORES CORONAS VEGA-JOSUNE HERNAN 95305256 05 S06005960 1Y PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS MUSKIZKO SAGARDOTEGI SL 95345112 00 640174029 90 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
MARIA LUISA SANCHEZ TOME-AMPARO FREIRE M 95165494 05 S06002238 27 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN MUZA HERNANDEZ SOLEDAD 78886819 00 640173592 41 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
MARIA LUISA SANCHEZ TOME-AMPARO FREIRE M 95165494 05 600005458 2G LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN MWAKU IDIMA X1002523 00 640165414 56 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
MARIN DIEZ CIPRIANO 12617883 00 640175666 87 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION NACARINO RODRIGUEZ SANTIAGO 30575674 05 600025440 3S PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
MARQUINA CAREAGA EDUARDO 14176479 00 640150737 87 DILIG. EMBARGO RECAUDACION NARET SL 95027017 05 S06005796 1M PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
MARTIN ALBIZU MARIA ISABEL 24402767 05 S06002883 2R LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN NATIVIDAD GONZALEZ MARIA TERESA 14331459 76 06A073802 18 LIQUID. INGRES. SUCESIONES Y DONACIO
MARTIN BERGES FERNANDO 14536318 00 640165899 56 DILIG. EMBARGO RECAUDACION NAVARRETE SOLA MANUEL 33928656 00 640170986 27 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
MARTIN ECHEVARRIA FRANCISCO JAVIER 16036675 00 640160084 51 DILIG. EMBARGO RECAUDACION NAVARRO IZQUIERDO MARIA ESTHER 13028969 04 503020242 2P LIQUID. DEVOLV REC.E INF.IMP.RENTA
MARTIN GARCIA FRANCISCO JAVIER 11930348 00 640174611 90 DILIG. EMBARGO RECAUDACION NEBREDA GARCIA MARIA CARMEN 14100533 R5 602114120 1N REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
MARTIN IBARZABAL ANGEL 22753153 M6 MCU060095 0Q ACUERDO INSPECCION NEBREDA SAN SALVADOR ALEJANDRO 14930007 00 640165647 16 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
MARTIN MARTIS JUAN CARLOS 22718970 00 640160362 64 DILIG. EMBARGO RECAUDACION NEBREDA SAN SALVADOR ALEJANDRO 14930007 00 640169680 74 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
MARTIN SAEZ MARIA GEMMA 16031663 R5 603348198 1Z REQUERIMIENTOS TRIBUTOS DIRECTOS NELEMBO SL 48967376 00 640175474 00 REQUERIMIENTO RECAUDACION
MARTIN SANZ JESUS 45671473 00 640170696 26 DILIG. EMBARGO RECAUDACION NETTA APLICACIONES ESPECIALES DE LIMPIEZ 97150197 04 000567238 1A PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
MARTIN UGARTE JUAN 14826791 00 640159720 26 DILIG. EMBARGO RECAUDACION NETY SERVICIOS GENERALES SL 81947004 06 S06004154 1O PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
MARTINEZ DE SAN VICENTE CASTILLO MATILDE 14103364 00 640163634 91 DILIG. EMBARGO RECAUDACION NEUMIRA SL 48698302 04 000536438 1W PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
MARTINEZ DIAZ CANEJA AGUSTIN 30644962 05 S06002942 29 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN NEWHOUSE XXI PROMOCIONES SL 95302279 00 640174211 03 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION
MARTINEZ DIAZ CANEJA AGUSTIN 30644962 05 600020688 29 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN NEWHOUSE XXI PROMOCIONES SL 95302279 00 640174214 99 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION
MARTINEZ DIAZ CANEJA AGUSTIN 30644962 05 600020688 37 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN NEWHOUSE XXI PROMOCIONES SL 95302279 00 640174955 20 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION
MARTINEZ GARAY JOSE JULIO 14224388 R5 603343620 1O REQUERIMIENTOS TRIBUTOS DIRECTOS NEWHOUSE XXI PROMOCIONES SL 95302279 00 640174960 15 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION
MARTINEZ GARCIA JOSE CARLOS 16033447 00 640160082 53 DILIG. EMBARGO RECAUDACION NICOLALDE MANTILLA JUAN CARLOS X3091373 02 301192887 4B LIQUID. INGRES. REC.E INF.IMP.RENTA
MARTINEZ GAUNA OLIVER 78884906 00 640161409 85 DILIG. EMBARGO RECAUDACION NIETO CORRAL IVAN 78882346 00 640170741 80 REQUERIMIENTO RECAUDACION
MARTINEZ LOPEZ MARIA CONCEPCION 72714550 06 000183200 0O LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS NIETO CORRAL IVAN 78882346 05 600001420 3A PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
MARTINEZ MACIAS ROSALINO 14936961 00 640175131 54 DILIG. EMBARGO RECAUDACION NIETO PEREZ DOLORES 24851615 00 640152381 92 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
MARTINEZ MACIAS ROSALINO 14936961 00 640175190 93 DILIG. EMBARGO RECAUDACION NOGALES CABALLERO MARIA MAGDALENA 72569087 04 000575238 1F PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
MARTINEZ MACIAS ROSALINO 14936961 20 065167004 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS NORECONS 2003 SL 95281465 04 000564938 1P PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
MARTINEZ MARIÑO OSCAR 45816050 20 063962004 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS NORFAC SL 95195459 56 W00827320 1J LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
MARTINEZ MORENO JAVIER 22728955 20 064600004 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS NORTCONST 2000 SL 48997472 04 000546338 1T PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
MARTINEZ NIETO PLACIDO 11931742 06 000138300 0S LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS NOVO SANTAS FRANCISCO MARIA GERMAN 14927385 00 640173730 98 REQUERIMIENTO RECAUDACION
MARTINEZ ORDOÑEZ ARMANDO 14702100 00 640159643 06 DILIG. EMBARGO RECAUDACION NOVOTRACK SL 48955496 00 640175472 03 REQUERIMIENTO RECAUDACION
MARTINEZ PEÑIN TOMAS 71547662 00 640161211 89 DILIG. EMBARGO RECAUDACION NPAP IMPORTS QUADS SL 95339479 56 602784670 1F LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
MARTINEZ PEREZ DE NANCLARES JOSE MARIA 14844915 00 640166106 43 DILIG. EMBARGO RECAUDACION NUÑEZ GONZALEZ MARIA LUZ 14879225 R5 602115850 1Y REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
MARTINEZ QUADRA EDURNE 16035223 05 602110908 1J LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y NUÑEZ ROCILLO MARIA ANGELES 14852966 00 640157334 86 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
MARTINEZ ROLDAN MARIA EUGENIA 14936844 00 640170649 75 REQUERIMIENTO RECAUDACION NUÑEZ ZABALETA AITZIBER 30659165 R5 602120920 1U REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
MARTINEZ SAINZ JUAN PEDRO 14958821 00 640174714 84 DILIG. EMBARGO RECAUDACION NUEVA DIMENSION DEL TRANSPORTE NUDITRANS 48940886 00 640174964 11 REQUERIMIENTO RECAUDACION
MARTINEZ URIBARRI DOLORES 27339481 00 640175777 73 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION OÑIGA GARCIA DAVID 07952553 04 503327409 25 LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
MARTINEZ VALIÑO JESUS 14694958 05 603319537 1R LIQUID. INGRES. RECAUDACION OARBEASKOA URIZAR JOSE JULIAN 42731191 36 N9963889C 1J LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
MARTINEZ YENES SERGIO 44978580 04 503074560 2E LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y OARBEASKOA URIZAR JOSE JULIAN 42731191 36 N9963889C 2H LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
MARTINEZ ZALDUEGUI FRANCISCO 22703068 06 002024738 04 LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS OARBEASKOA URIZAR JOSE JULIAN 42731191 36 N9963936E 12 LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
MARTOS GONZALEZ NICOLAS 27508049 00 640151649 47 DILIG. EMBARGO RECAUDACION OARBEASKOA URIZAR JOSE JULIAN 42731191 36 N9963936E 20 LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
MASIA FIGUERAS CARMEN 46109922 00 640175748 03 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION OBIETA AGUIRREZABAL EUGENIO 78863439 20 066782003 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS
MASTERCLIN SA 48258636 05 S06005681 10 PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS OBIETA AGUIRREZABAL EUGENIO 78863439 20 066783003 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS
MATAMALA CORREDOR AITOR 70937264 00 640171026 86 DILIG. EMBARGO RECAUDACION OBRAS Y CONTRATAS BIDE-ONA SL 95191250 04 000558338 16 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
MATEO VIZCAINO AITOR 20167852 05 602121535 13 LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y OBRAS Y REFORMAS JOKAP SL 95041307 04 000550138 12 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
MAURI BORRELL JULIO 40914747 00 640174928 48 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION OBRASCON HUARTE LAIN SA-MORKAITZ SA UTE 95237921 04 000561938 1A PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
MAXIMA FASHION GROUP SL 95053658 04 000551038 11 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN ODRIOZOLA DE JUAN JON 11908930 00 640162809 42 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
MAYA PEREZ MARIA JESUS 30583234 00 640150367 69 DILIG. EMBARGO RECAUDACION OIASSO PLAS SLL 95198420 04 000559038 1H PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
MAZA IÑIGUEZ PEDRO 14913987 R5 603316500 18 REQUERIMIENTOS TRIBUTOS DIRECTOS OJEDA SOSA JOAQUIN 29463507 00 640160538 83 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
MAZAGATOS GONZALEZ DE AUDICANA IGNACIO F 30585884 00 640174727 71 DILIG. EMBARGO RECAUDACION OLA-OFF LIMITS ADVERTISING SL 48825616 56 W00775508 11 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
MAZAGATOS GONZALEZ DE AUDICANA IGNACIO F 30585884 00 640174733 64 DILIG. EMBARGO RECAUDACION OLABARRIETA FUERTES ALBERTO 16072596 00 640170884 32 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
MEABE ZABALBEASKOA DAVID 30673965 R5 603357347 1D REQUERIMIENTOS TRIBUTOS DIRECTOS OLABEGOYA VENTURINI ALFREDO 14863298 00 640173276 66 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
MEDIAVILLA PORTA RAFAEL 14584420 00 640173584 49 REQUERIMIENTO RECAUDACION OLAIZOLA BARAJUEN MIREN IDOIA 15363978 00 640171476 22 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
MEDIAVILLA PORTA RAFAEL 14584420 00 640173587 46 REQUERIMIENTO RECAUDACION OLARRA BORDA AMALIA 14912358 R4 502494249 1R REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
MEDINA CHICO JESUS 30632131 R5 602134215 1Z REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y OLAVARRI LECUONA VICTOR 11932137 04 000568338 1X PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
MEDITERRANEO JANTOKIA SL 95143905 05 600005780 4A PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN OLAYA MILLANA FRANCISCO 11933119 00 640175082 05 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
MEGATEL COMUNICACIONES SA 48921241 05 600027821 1U PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN OLD MARKET SL 01322742 00 640175828 20 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION
MEJIAS LEDESMA JUAN 14689314 00 640170395 37 DILIG. EMBARGO RECAUDACION OLEA LLANTADA ANGEL MARIA 14865804 05 602120065 1S LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
MELGOSA PERAL ALEJANDRO 33402714 00 640164607 88 DILIG. EMBARGO RECAUDACION OLEAGA BARAYAZARRA JON 14945113 05 602122886 1M LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
MELLASS AZZOUZ X3366977 00 640164075 37 DILIG. EMBARGO RECAUDACION OLEAGA GOYA JESUS 30593132 20 064566003 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS
MENA SOBRINO JORGE 44978689 00 640175023 65 DILIG. EMBARGO RECAUDACION OLEAGA ORUE REMENTERIA BENITO 14955792 04 000571338 11 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
MENA SOBRINO JORGE 44978689 20 062220004 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS OLIVARES JOBAJURIA IGNACIO 44970648 00 640161072 32 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30172 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna
Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

OLMO LARA JUAN CARLOS 30615426 R5 W00754973 1Z REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y PRIETO BENITO ABEL 70856316 05 W00560032 24 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
ONERA BIZKAIA SL 48765580 05 S06005736 1A PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS PRIETO CANTERO IÑIGO 22744563 00 640170937 78 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
ORBE LARRONDO MIREN MAITE 14246696 05 W00760302 2G LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y PRIETO CORTES BLANCA NIEVES 14532061 00 640150467 65 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
ORBEA JENTOFT LUCAS 14613194 00 640170816 03 DILIG. EMBARGO RECAUDACION PRIETO RODRIGUEZ JULIAN 14151909 00 640169798 52 REQUERIMIENTO RECAUDACION
ORDAS CABALLERO SERGIO 78908515 05 603022643 18 LIQUID. DEVOLV TESORERIA PRIETO RODRIGUEZ MARINA 34219000 00 640155937 26 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
ORIENTAL-PACIFIC INVESTMENT CORPORATION 95233029 04 000561638 1S PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN PRIMA NOTA SL 48981617 00 640175479 95 REQUERIMIENTO RECAUDACION
ORMAZABAL CORTAZAR AITOR 15380755 00 640171521 60 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION PROLABE 2000 SL 95108015 56 W00767942 14 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
ORO MOTOR SL 95159281 00 640171141 68 DILIG. EMBARGO RECAUDACION PROMOCIONES GORKIAN SL 95177598 04 000557538 11 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
ORTEGA DE LA CRUZ MARIA CRISTINA 30643167 00 640160803 10 DILIG. EMBARGO RECAUDACION PROMOCIONES INDUSTRIALES MUSKIZ 99 SL 95077699 56 W00771001 17 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
ORTEGA FERRERO JUAN CARLOS 14935175 00 640171807 81 REQUERIMIENTO RECAUDACION PROMOCIONES INMOBILIARIAS PARA LA CONSTR 95234811 05 S06005911 1A PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
ORTEGA FERRERO JUAN CARLOS 14935175 00 640175089 97 DILIG. EMBARGO RECAUDACION PROMOCIONES MUGABE SL 48673107 00 640173887 37 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
ORTEGA GARCIA OLGA 52402196 00 640163489 41 DILIG. EMBARGO RECAUDACION PROMOCIONES MUGABE SL 48673107 00 640173892 31 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
ORTEGA LOPEZ MARIA JOSE 30602310 R4 001984038 1M REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO PROMOCIONES SOTO DE LA MARINA SL 48862288 20 053443004 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS
ORTEGA MENCIA VICTORIANO 14846647 00 640098074 79 DILIG. EMBARGO RECAUDACION PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES KAITEGUI SL 95129979 04 000554238 14 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
ORTEGA RUBINO ALFONSO 24069788 00 640171094 16 DILIG. EMBARGO RECAUDACION PROMOTORA CAS BRIN 95 SL 48770481 00 640167952 40 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
ORTIZ ALONSO CLAUDIO 14267237 05 603057393 1G LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y PROMOTORA CAS BRIN 95 SL 48770481 00 640175672 81 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION
ORTIZ BELTRAN DE HEREDIA JUAN IGNACIO 14913864 00 640166653 79 DILIG. EMBARGO RECAUDACION PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES ANGEL LAGUNA 48750863 R6 506054264 0B REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO
ORTIZ DE URIBE EDUARDO ANTONIO 14225738 00 640171049 62 DILIG. EMBARGO RECAUDACION PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES ANGEL LAGUNA 48750863 R6 506054265 03 REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO
ORTUONDO MARTIN JONE 16034412 02 S06003152 2D COMUNICACIONES VALOR AÑADIDO PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES ANGEL LAGUNA 48750863 R6 506054266 0V REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO
ORTUONDO MARTIN JONE 16034412 16 044543158 02 COMUNICACIONES VALOR AÑADIDO PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES ANGEL LAGUNA 48750863 05 S06005730 1M PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
OSORIO PLANA JULIO IGNACIO 14933014 20 066110001 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS PROYECTOS DE DESARROLLO COMERCIAL GARAPE 95015921 56 W00766337 1B LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
OSORIO PLANA JULIO IGNACIO 14933014 20 066111001 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS PROYECTOS LOSA SL 48792048 05 S06001874 2U LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
OSTOLAZA ZABALLA SANTIAGO 15074915 00 640175804 45 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION PROYECTOS LOSA SL 48792048 05 600006516 2Z LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
OTERO MIGALLON JOSE 32596975 00 640160968 40 DILIG. EMBARGO RECAUDACION PROYENET INGENIEROS SL 95160073 04 000555738 13 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
OTXABIDE LANAK SL 95285078 04 000565238 1O PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN PRUDENTIAL SL 48753057 00 640175447 28 REQUERIMIENTO RECAUDACION
OYARZABAL ZUBIATE FERNANDO 14827744 36 U0075176L 13 LIQUID. DEVOLV BIENES INMUEBLES PUENTE MIGUELEZ MARIA ARANZAZU 30655416 00 640163951 64 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
OYARZABAL ZUBIATE FERNANDO 14827744 36 U0075176L 21 LIQUID. DEVOLV BIENES INMUEBLES PUENTE VIVANCO JOSE ANGEL 14940748 05 S06002796 25 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
OYARZABAL ZUBIATE FERNANDO 14827744 36 U0075176L 3Z LIQUID. DEVOLV BIENES INMUEBLES PUENTE VIVANCO JOSE ANGEL 14940748 05 600045859 2K LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
OYARZABAL ZUBIATE FERNANDO 14827744 36 U0075176L 4X LIQUID. DEVOLV BIENES INMUEBLES PUERTO MONTT NORTE SL 95257218 56 602788322 19 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
OYC MATERIAL DE CONSTRUCCION SL 48780001 00 640173192 53 REQUERIMIENTO RECAUDACION PUEYO PEÑA ANGEL LUIS 16039368 00 640173485 51 REQUERIMIENTO RECAUDACION
OZA ORUE MARIA ANGELES 14831488 05 001859438 00 LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS PUJANA ALDASORO MARIA VIOLETA SUSANA 14934843 00 640173414 09 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION
PACHECO FERNANDEZ JOSE RAMON 76716737 00 640156163 93 DILIG. EMBARGO RECAUDACION PULIDO RETUERTO MONICA 30581562 06 G01051682 1D LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
PADRO GUTIERREZ MARIA YOLANDA 16029985 R5 602108599 1O REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y QIU PINWEI X1034916 00 640158757 19 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
PAESI 2000 SL 95142733 05 S06005850 18 PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS QUALITEC 2000 SL 95037784 00 640175484 90 REQUERIMIENTO RECAUDACION
PAJARES ABAD RAUL 20222099 00 640174976 98 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION QUEEN FOODS SL 48938633 04 000543638 1W PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
PAJE CASTILLO FRANCISCO JAVIER 11933529 R5 603348964 1V REQUERIMIENTOS TRIBUTOS DIRECTOS QUIAN CARREIRA IVAN 20177099 04 W00460051 2E LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
PAJE CASTILLO FRANCISCO JAVIER 11933529 00 640169539 04 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION R M MOTOR IMPORT-EXPORT SL 95289195 05 S06005948 1E PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
PALES EGURRA SL 95153599 05 S06002225 3X LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN RADIO TELE BASCONIA SL 48111751 56 W00800371 1M LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
PALES EGURRA SL 95153599 05 600014176 40 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN RAFAEL AJA ABASCAL-MANUEL BLANCO SANTOS- 48165872 05 S06005670 1C PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
PANDO GUISASOLA VIRGINIA 30669034 36 N0334858F 2O LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES RAFOLS GUTIERREZ LUIS ANGEL 30619030 00 640165187 90 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
PANDO GUISASOLA VIRGINIA 30669034 36 N0334858F 3M LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES RAIMUNDO CABANILLAS LUIS ANTONIO 45627181 00 640170508 20 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
PANDO GUISASOLA VIRGINIA 30669034 36 N0334859N 2S LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES RAMIREZ RODRIGUEZ LUIS MIGUEL X4915383 00 640157268 54 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
PANDO GUISASOLA VIRGINIA 30669034 36 N0334859N 3Q LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES RAMOS FICA JOSE ANTONIO 14508898 00 640171936 32 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION
PANIFICADORA EL GRAN BILBAO SL 95206611 M6 RET06SGI7 0V ACUERDO INSPECCION RAMOS MUÑOZ ALEJANDRO 22716988 M6 MCU060108 0W ACUERDO INSPECCION
PARAMO ROZAS HUMBERTO 14389697 00 640159305 54 DILIG. EMBARGO RECAUDACION RECACOECHEA LUZURIAGA DOMINGO 14222550 05 602124796 1A LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
PAREDES VAN HORENBEKE IGNACIO 30627705 00 640165417 53 DILIG. EMBARGO RECAUDACION RECICLADOS PLASTICOS ALONSOTEGUI SL 95098588 04 000552138 1O PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
PARQUETS NERVION SL 95261228 05 600046722 1H PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN RECICLADOS PLASTICOS ASTEPE SL 48945117 00 640175470 05 REQUERIMIENTO RECAUDACION
PARRA CAVAGNA PABLO 43688037 00 640175825 23 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION RECIFIC SL 48854251 00 640175460 15 REQUERIMIENTO RECAUDACION
PARRA MORA JOAQUIN 14952152 00 640153264 82 DILIG. EMBARGO RECAUDACION RECUPERACION DE REFRACTARIOS SL 48153894 56 W00829836 1V LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
PARRAS SANCHEZ JOSE ANTONIO 37683833 00 640174833 46 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION RECUPERACIONES URRUZAR SL 95167375 56 602787945 1K LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
PARRAS SANCHEZ JOSE ANTONIO 37683833 00 640175231 36 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION RECUPERACIONES Y DESGUACES HIERVAZ SL 48992903 00 640173925 97 REQUERIMIENTO RECAUDACION
PARTNERS CONSULTING PAIS VASCO SL 48992473 56 W00834556 1V LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS INTERNACIONAL 48892525 05 W00712511 15 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
PASARIN ENJAMIO JESUS MARIA 14951295 M6 MCU060107 04 ACUERDO INSPECCION REFORMAS DE ALBAÑILERIA HERMANOS APARICI 95290813 04 000565538 16 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
PASTELERIA E.F. SL 48479703 04 000531238 17 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN REFORMAS DE ALBAÑILERIA HERMANOS APARICI 95290813 05 S06002454 2J LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
PASTOR GUTIERREZ JOSE LUIS 14597669 00 640170753 68 REQUERIMIENTO RECAUDACION REFORMAS DE ALBAÑILERIA HERMANOS APARICI 95290813 05 600005719 26 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
PASTOR MARTINEZ RAFAEL 14419561 00 640159346 12 DILIG. EMBARGO RECAUDACION REFORMAS HIDALGO SL 48977524 05 S06005786 1Q PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
PAUL GARCIA IRACHE 20176614 00 640160252 78 DILIG. EMBARGO RECAUDACION REGLAMENTO CUBANO SL 48996458 04 000546238 1Z PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
PAULINO CANDIL FRANCISCO 45621736 66 061035501 1F LIQUID. INGRES. IMP.TRANSM.PATRIMONI REGLAMENTO CUBANO SL 48996458 05 S06005789 12 PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
PAZ ZAMORA RUBEN 13759471 06 000268500 0G LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS REGMA ESPAÑA SA 28330801 02 S06000932 2U LIQ.SANCION ING VALOR AÑADIDO
PEÑA BILBAO MARIA CONCEPCION 14573837 05 603329158 1Q LIQUID. DEVOLV TESORERIA REGUERA MARTINEZ MARIANO 14859817 00 640169583 74 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
PEÑA GONZALEZ JESUS 30624483 06 000228300 0S LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS REINA BELTRAN ENRIQUE 14249122 00 640166662 70 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
PEÑA PEREZ AMAYA 22752597 M6 DEL060193 0H ACUERDO INSPECCION RELLOSO VILLASANTE MARTIN 30636879 04 502343404 2M LIQUID. DEVOLV REC.E INF.IMP.RENTA
PEÑIL CERECEDO PEDRO ANGEL 14540324 00 640159428 27 DILIG. EMBARGO RECAUDACION REMENTERIA GARCIA MIREN AURKENE 30612485 R5 602116948 1X REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
PEMBA SCOOPL 48423628 00 640161964 13 DILIG. EMBARGO RECAUDACION RENE RAUL OLIVERA-MARISA ELISABET DE LA 95127114 04 000554038 1G PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
PENA FERNANDEZ MARIA EMILIA 14545126 R5 602119790 1W REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y RENOBALES ARTETXE LARA 20177253 00 640160254 76 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
PERALTA MORA MARIA 16069771 00 640173483 53 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION RENOBRAS SL 95284006 00 640173799 27 REQUERIMIENTO RECAUDACION
PEREDA ORTOLACHIPI JOSE ANTONIO 14835666 05 602121386 1N LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y REPILA VALLE JOSE ANTONIO 30606764 00 640164176 32 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
PEREDA PASTOR ROBERTO 14610332 05 S06002743 2D LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN RESIDENCIA MAITANE SL 95003786 56 602787820 12 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
PEREDA PASTOR ROBERTO 14610332 05 600009908 2E LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN RESITOR SA 48113534 04 000521738 1M PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
PEREIRAS VERGARA SANTIAGO 11933571 R5 603227712 15 REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y RESMELLA GONZALEZ JUAN JOSE 11920009 R5 602122075 1A REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
PEREZ AHEDO MARIA JOSE 30564054 R5 603330619 1M REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y RESTAURACIONES ECUADOR SL 95247326 04 000563038 1E PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
PEREZ ARECHAVALETA FRANCISCO 14260492 20 064715004 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS RESTAURANTE YANDIOLA SL 95153094 20 066871003 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS
PEREZ AVIÑOA MARIA DEL CARMEN 20172235 R5 603179577 1B REQUERIMIENTOS TRIBUTOS DIRECTOS REVESTIMIENTOS ACTIVET SL 48949697 00 640158374 14 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
PEREZ COLLADO JOSE ANTONIO 78922819 05 602066515 1L LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y REVILLA ARBAIZA JOSE RAMON 14599958 00 640159552 99 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
PEREZ ESTEFANIA OSCAR 22732723 A3 603314557 1G PROP.LIQUIDAC. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y RIBAS ERRASTI ENDIKA 78921724 00 640170565 61 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
PEREZ GARCIA DIONISIO 30590276 R6 002466876 1I REQUERIMIENTOS REC.E INF.IMP.RENTA RIBAS ERRAZTI IGNACIO 72093661 00 640171255 50 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
PEREZ GARCIA FRANCISCO JAVIER 44977472 05 W00758648 1X LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y RICO GARRO MARIA CONCEPCION 14936347 00 640150694 31 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
PEREZ GARCIA ISIDRO 21416533 00 640163234 04 DILIG. EMBARGO RECAUDACION RICO LOPEZ PEDRO JOSE 16033215 00 640175352 26 REQUERIMIENTO RECAUDACION
PEREZ GARCIA JOSE LUIS 12977877 00 640156035 25 DILIG. EMBARGO RECAUDACION RICONDO LLANO ESPERANZA 14888972 R5 602116157 1D REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
PEREZ GONZALEZ JUAN CARLOS 76940370 00 640171546 35 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION RICONDO SANCHEZ MARIA LUISA 14955844 00 640171179 28 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
PEREZ GONZALEZ JUAN CARLOS 76940370 00 640171878 92 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION RIOS PEREZ MANUEL 14902628 00 640163055 88 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
PEREZ GONZALEZ JUAN CARLOS 76940370 00 640173403 20 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION RIQUELME PEREZ MARIA GLORIA AURELIA 14240434 R5 602118455 1X REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
PEREZ GONZALEZ JUAN CARLOS 76940370 00 640173848 61 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION RIVERO PATIÑO EVARISTO 52498762 05 600000769 3J REVIS. SIN LIQ. IMP.SOCIEDADES Y REN
PEREZ GONZALEZ JUAN CARLOS 76940370 20 066548003 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS ROBLEDA JORGE CARLOS 14255738 00 640150469 63 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
PEREZ HERRERO FRANCISCO 14565216 00 640151518 82 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ROBLEDO TIRADOR CELIA MARIA 09414262 00 640175798 51 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION
PEREZ LAZCANO JUAN MANUEL 18593883 00 640171182 25 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ROBLES LOPEZ JUAN JOSE 30603464 00 640171249 56 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
PEREZ LAZCANO JUAN MANUEL 18593883 05 S06002855 2N LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN RODRIGUEZ ALTUNA IZASKUN 30693995 36 U0139776J 1A LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
PEREZ LAZCANO JUAN MANUEL 18593883 05 600006295 2T LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN RODRIGUEZ ALVAREZ MANUEL JESUS 16026614 00 640149251 19 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
PEREZ LOPEZ DAVID 30624480 00 640173603 29 REQUERIMIENTO RECAUDACION RODRIGUEZ ANACABE NATALIA 30683916 00 640166207 39 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
PEREZ LOPEZ JUAN JOSE 14724731 20 064229004 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS RODRIGUEZ BADIOLA ROSA MARIA 13792399 00 640162872 77 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
PEREZ MIGUEL JESUS MARIA 22735990 05 602104226 1E LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y RODRIGUEZ BLANCO IDOYA ANA 24407418 00 640152392 81 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
PEREZ MILLAN JONATAN 22743432 00 640170933 82 DILIG. EMBARGO RECAUDACION RODRIGUEZ CONDE MARIA CARMEN 78905126 36 N0347069H 1K LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
PEREZ MORENO JESUS 11933210 05 603020253 16 LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y RODRIGUEZ CONDE MARIA CARMEN 78905126 36 N0347069H 2I LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
PEREZ PADILLA LORENZO 14607448 R5 602123370 1P REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y RODRIGUEZ CONDE MARIA CARMEN 78905126 36 N0347069H 3G LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
PEREZ PEREZ JESUS 20221629 00 640160282 47 DILIG. EMBARGO RECAUDACION RODRIGUEZ DE LA FUENTE ANGEL 13663812 20 065119002 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS
PEREZ RIO MENDEZ ANDRES RAQUEL 14500012 R5 603295107 1S REQUERIMIENTOS TRIBUTOS DIRECTOS RODRIGUEZ DEL CAMPO JESUS 16052726 05 602016782 1E LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
PEREZ ROMERO JUAN PEDRO 30606414 05 602125235 1T LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y RODRIGUEZ FERREIRO LUIS ANTONIO 14959565 00 640163126 15 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
PEREZ SERNA FRANCISCO JAVIER 14932942 00 640169993 51 DILIG. EMBARGO RECAUDACION RODRIGUEZ GASTAMINZA SUAREZ MAURICIO 14894169 00 640169747 05 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
PEREZ SERNA FRANCISCO JAVIER 14932942 00 640174273 39 DILIG. EMBARGO RECAUDACION RODRIGUEZ GUERRERO MARIA DEL PILAR 09663195 R5 602130187 1P REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
PEREZ VAZQUEZ ANA BELEN 20222386 00 640157396 22 DILIG. EMBARGO RECAUDACION RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE MANUEL 12063249 36 N0355504H 1E LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
PEREZ VELASCO ESTIBALIZ 78884846 00 640142955 10 DILIG. EMBARGO RECAUDACION RODRIGUEZ LOPEZ MANUEL 34696413 00 640150660 66 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
PERGAMON ESTUDIO Y DESARROLLOS SL 48553713 00 640158100 96 DILIG. EMBARGO RECAUDACION RODRIGUEZ MARTINEZ FELIX 12888789 R5 603330729 1C REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
PERITACIONES 2000 SL 48960637 56 602787384 1C LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN RODRIGUEZ PEAGUDA JOSE IGNACIO 15371302 00 640174755 42 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
PERTEJO ALVAREZ JOAQUIN 71407759 00 640175420 56 DILIG. EMBARGO RECAUDACION RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUMERSINDO 76719274 00 640163513 16 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
PICAZA MORALES ANA MARIA 14901589 00 640159811 32 DILIG. EMBARGO RECAUDACION RODRIGUEZ SIMON ALMUDENA 72398437 04 000575138 1L PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
PIN GOMEZ ISABEL 33317861 00 640175736 15 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION RODRIGUEZ TELO DANIEL 20178706 00 640171386 15 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
PINTO LUNA DIEGO 78872748 05 603205913 1H LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y ROJO LOPEZ ANA BELEN 22751676 00 640157411 07 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
PINTURAS SANTOS SL 48252472 56 602785248 1G LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN ROLA CONSULTING SL 95214516 56 602788644 13 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
PIQUER GARCIA JESUS CARLOS 45817919 00 640170703 19 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ROLANCOM SL 95306627 05 S06005961 1Q PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
PLAGARO RAMIREZ ELOISA 14533514 R5 603123668 1G REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y ROMAN RAMOS MARIA DEL CARMEN 30569176 00 640160584 36 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
PLANOS SIDERURGICOS BILBAO SL 48985758 00 640143099 77 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ROMERO GONZALEZ ANGELITA 30636499 R5 603669477 1H REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO
PLANOS SIDERURGICOS BILBAO SL 48985758 00 640146267 11 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ROMERO MOSA FRANCISCO 30610918 00 640173259 84 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
PLANOS SIDERURGICOS BILBAO SL 48985758 00 640147199 50 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ROMERO MOSA FRANCISCO 30610918 00 640174405 03 REQUERIMIENTO RECAUDACION
PLANOS SIDERURGICOS BILBAO SL 48985758 05 S06001988 2O LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN ROMERO MOSA FRANCISCO 30610918 05 S06002919 21 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
PLANOS SIDERURGICOS BILBAO SL 48985758 05 600022471 2V LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN ROMERO MOSA FRANCISCO 30610918 05 600009574 26 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
POLITEC 2000 SL 48984462 00 640175480 94 REQUERIMIENTO RECAUDACION ROMERO PASTOR JUAN LUIS 14544132 05 602098397 1G LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
PONCE MARIN JUAN MANUEL 14847753 05 602016100 1Q LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y ROMERO ROMERO JOSE 14605879 00 640159577 74 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
PONS MADRIGAL IGNACIO 14391741 05 603127801 1K LIQUID. INGRES. RECAUDACION ROSA MARIA BARAYAZARRA BARRUTIA-ROSA MAR 95154183 00 640162587 71 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
PORTILLO & JUSTO SL 95341459 05 S06002541 25 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN ROSAL TRADING SL 95105912 00 640175488 86 REQUERIMIENTO RECAUDACION
PORTILLO & JUSTO SL 95341459 05 600020556 27 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN ROSENDE MORENO BENJAMIN 44971908 05 W00750301 2X LIQUID. DEVOLV REC.E INF.IMP.RENTA
POVEDANO RUBIO JUANA 14678718 00 640164783 07 DILIG. EMBARGO RECAUDACION RUBIO LAVIN IÑIGO 16055306 04 503340348 2Y LIQUID. DEVOLV REC.E INF.IMP.RENTA
POWER TRACK SL 95034310 00 640175483 91 REQUERIMIENTO RECAUDACION RUBIO MENDEZ ROKE JAVIER 30666411 36 N0361591T 37 LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
PRADANI SL 48778385 00 640175454 21 REQUERIMIENTO RECAUDACION RUIZ DE AZUA BASARRATE ALFREDO 16044077 05 602104640 2S LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
PRADO CASADO MARIA CARMEN 14511730 R5 602112372 1P REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y RUIZ DE AZUA SOLOZABAL JOSU 30551353 R3 401499235 14 REQUERIMIENTOS REC.E INF.IMP.RENTA
PRESENCIO URETA ANA 16046611 00 640171739 51 REQUERIMIENTO RECAUDACION RUIZ DEL RIO SALVADOR 16045539 00 640160117 17 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
PRESTACION DE SERVICIOS COMERCIALES IMPE 95172789 56 W00782515 1X LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN RUIZ GARCIA MARCOS 47807916 04 000574938 1G PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
PRESTACION DE TECNOLOGIA Y ASISTENCIA TE 48992937 56 W00782811 1B LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN RUIZ GOMEZ QUINTERO ENRIQUE 26145151 00 640175177 07 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
PRESUMIDO BRAVO ENEKO 72402245 00 640171573 22 DILIG. EMBARGO RECAUDACION RUIZ GOMEZ QUINTERO ENRIQUE 26145151 00 640175194 89 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
PRESUMIDO BRAVO ENEKO 72402245 00 640171577 18 DILIG. EMBARGO RECAUDACION RUIZ GORDEJUELA RUIZ GORDEJUELA ESTEBAN 14100396 06 N0364559N 02 COMUNICACIONES CATASTRO
PRESUMIDO BRAVO ENEKO 72402245 20 065115004 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS RUIZ JORGE RAQUEL 30668519 36 N0341130D 19 LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
PRIETO AGUILAR JULIAN 11929257 03 401018893 4X LIQUID. DEVOLV REC.E INF.IMP.RENTA RUIZ JORGE RAQUEL 30668519 36 N0341130D 27 LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
PRIETO BENITO ABEL 70856316 05 S06002971 25 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN RUIZ JORGE RAQUEL 30668519 36 N0341130D 35 LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30173 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna
Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

RUIZ LARA MIGUEL 14952134 R6 002433776 10 REQUERIMIENTOS REC.E INF.IMP.RENTA SUAREZ CLEMENTE JOSE MARIA 20169427 00 640163204 35 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
RUIZ MEDIAVILLA JOSE ANDRES 24401328 03 S05005414 2J LIQUID. INGRES. RECAUDACION SUAREZ PANDO AGUSTIN 30683195 20 065004004 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS
RUIZ NARVAEZ ESTHER 72392966 00 640161306 91 DILIG. EMBARGO RECAUDACION SUAREZ RIOS FRANCISCO JAVIER 14252212 00 640175057 30 REQUERIMIENTO RECAUDACION
RUIZ RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO 29034432 R5 603328961 11 REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y SUCESOR DE REBOLLO SL 48849103 04 000540838 15 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
RUIZ SANCHEZ RAFAEL 14598652 05 602110590 1Z LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y SUEIRO NAVARRO JOSE EMILIO 16045647 00 640171738 52 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
RUIZ ZORRILLA JOSE MIGUEL 14950230 56 491887977 02 LIQUID. INGRES. VALOR AÑADIDO SUEIRO NAVARRO JOSE EMILIO 16045647 20 056810004 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS
RUIZ ZORRILLA JOSE MIGUEL 14950230 56 506053964 03 LIQUID. INGRES. VALOR AÑADIDO SUINOR COMPUTER SL 48974042 04 000544938 17 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
RUZICKA LAGO FRANCISCO JAVIER 11911710 03 P03004680 3A LIQUID. DEVOLV REC.E INF.IMP.RENTA SUMINISTROS Y MONTAJES ELECTRICOS SANTAM 48904882 05 S06005767 1Q PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
SABATER SERENT ROSA MARIA 30661358 00 640160855 56 DILIG. EMBARGO RECAUDACION SUMINISTROS Y SUS DERIVADOS PARA LA CONS 48112122 04 000521538 1Y PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
SACONI 99 SL 95030615 56 602787527 10 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN SUPERMERCADO BASAURI SA 48143036 56 W00840277 1G LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
SADIQ MOHAMMAD X2706224 05 600001273 2G LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN SUPRALEN SL 48833537 00 640175459 16 REQUERIMIENTO RECAUDACION
SAENZ DE NAVARRETE ANTONIO 14235633 00 640159196 66 DILIG. EMBARGO RECAUDACION SUSAETA SERTUCHA FRANCISCA 14144853 06 000240600 0C LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
SAEZ DE LA FUENTE SONIA 22742299 05 602104225 1M LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y SUTIL BILBAO JUAN 00000000 06 N0364809J 07 COMUNICACIONES CATASTRO
SAEZ DE LAFUENTE CHIVITE JESUS PABLO 14903002 05 602125617 1X LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y SWAIN INVERSIONES SL 48962039 00 640174388 20 REQUERIMIENTO RECAUDACION
SAEZ MARTIN RAFAEL 00641827 00 640165843 14 DILIG. EMBARGO RECAUDACION SWAIN INVERSIONES SL 48962039 00 640174561 26 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION
SAEZ VILLAVERDE BIENVENIDO 14502924 R5 603352900 1C REQUERIMIENTOS TRIBUTOS DIRECTOS SWAIN INVERSIONES SL 48962039 00 640174566 21 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION
SAFER XXI SL 48940910 04 000543738 1Q PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN SYSTEM BASKE REHABILITI SL 95199527 00 640162706 48 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
SAGASTI MARTIJA MARIA ESTHER 72247908 00 640169617 39 REQUERIMIENTO RECAUDACION TABARES TORRES CARLOS ALBERTO X3468246 05 S06002635 27 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
SAINZ OLABARRIETA CELIA 13228733 00 640150248 91 DILIG. EMBARGO RECAUDACION TABARES TORRES CARLOS ALBERTO X3468246 05 600020314 2F LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
SAINZ OLABARRIETA CELIA 13228733 00 640174854 24 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION TABOADA GOMEZ JORGE 44145342 R5 602057274 1P REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
SAITUA DEUSTO AMAYA 16047908 00 640103809 82 REQUERIMIENTO RECAUDACION TAFOMARE SL 95284659 56 W00768708 1D LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
SAITUA DEUSTO AMAYA 16047908 00 640103814 77 REQUERIMIENTO RECAUDACION TALDE GESTION, S.G.E.C.R, SA 95110771 56 W00792334 10 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
SAIZ DIEZ ANGEL 13534578 00 640175724 27 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION TALLERES AUXILIARES ABZAM SL 95245486 05 S06005919 1I PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
SAIZ VELASCO MIGUEL ANGEL 14959267 05 S06002809 2B LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN TALLERES ELECTROMECANICOS BILBAO SL 95189379 05 600027745 1W PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
SAIZ VELASCO MIGUEL ANGEL 14959267 05 600006400 2L LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN TALLERES EXPIDO SL 48541882 00 640171537 44 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION
SAJID YOUSAF-TARLOK SINGH DHAMI 95226411 00 640175202 81 REQUERIMIENTO RECAUDACION TALLERES EXPIDO SL 48541882 00 640171873 97 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION
SALA ATUCHA ELENA ICIAR 14879937 05 602121810 1X LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y TALLERES UGAME SL 95085601 04 000551738 1V PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
SALAGRE ALVAREZ MARIA LOURDES 78863196 R5 603357286 1B REQUERIMIENTOS TRIBUTOS DIRECTOS TATO ZURDO AITOR 14607518 03 J05301939 1G LIQUID. INGRES. RECAUDACION
SALAZAR GARMENDIA SIMONA 14488430 06 N0359658K 0N COMUNICACIONES CATASTRO TCU SL 48500284 56 W00814082 1R LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
SALAZAR GUTIERREZ VICTOR MANUEL 30674068 66 03B155501 19 LIQUID. INGRES. IMP.TRANSM.PATRIMONI TECCON INGENIEROS SL 48931299 56 W00800215 1K LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
SALDARRIAGA SA 01002294 00 640157933 69 DILIG. EMBARGO RECAUDACION TECNICAS AVANZADAS DE LA MEDICINA SL 95111159 00 640162455 07 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
SALINAS MARTIN MONICA 22740363 00 640170749 72 REQUERIMIENTO RECAUDACION TECNOCARBIDE SL 39552898 00 640171410 90 REQUERIMIENTO RECAUDACION
SALLABENTE 2000 SL 95097606 00 640150074 86 DILIG. EMBARGO RECAUDACION TEDECOM MILENIUM SL 95254686 05 W00708176 14 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
SALVADOR GARCIA RAFAEL 13645454 00 640153348 95 DILIG. EMBARGO RECAUDACION TEJEDOR GARCIA BENEDICTA 16125156 00 640160171 61 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
SAMANIEGO DE PABLO JESUS 18159680 00 640174648 52 REQUERIMIENTO RECAUDACION TELEDESIC SL 48755284 00 640175448 27 REQUERIMIENTO RECAUDACION
SAMANIEGO GONZALEZ EULALIA 14714367 00 640166100 49 DILIG. EMBARGO RECAUDACION TELMOFAX SA 48842298 R5 600024199 11 REQUERIMIENTOS IMP.SOCIEDADES Y REN
SAMPEDRO TEIJIDO ROSA MARIA 14594669 36 N0340132S 1Y LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES TEOMIRO PEREZ RAUL 78883704 00 640171645 48 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
SAMPEDRO TEIJIDO ROSA MARIA 14594669 36 N0340132S 2W LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES TEOMIRO PEREZ RAUL 78883704 20 065298004 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS
SAMPEDRO TEIJIDO ROSA MARIA 14594669 36 N0340132S 3U LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES TERRENOS DE ASUA SL 95206157 56 602787802 1U LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
SAN ANDRES ARRUABARRENA JOSE JULIAN 72163370 00 640171258 47 DILIG. EMBARGO RECAUDACION THERMICOIL SL 95154712 M6 PAE/07-00 0I ACUERDO INSPECCION
SAN JOSE MARTINEZ ROBERTO 30588088 00 640171850 21 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION TIJERO LUNA JESUS CARMELO 11930113 00 640149074 02 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
SAN SEBASTIAN MESTRE CRISTINA VIGNET 14954422 20 064747004 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS TIME FOR HEROES SL 95244968 00 640170748 73 REQUERIMIENTO RECAUDACION
SANCHEZ ALMECIJA RAFAEL JESUS 27888504 05 J05302389 0P LIQU. PREAPREM. RECAUDACION TIRADO FAJARDO JESUS 14956026 20 062061004 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS
SANCHEZ CABALLERO MANUELA 07816981 04 503373586 38 LIQUID. DEVOLV REC.E INF.IMP.RENTA TOLA DOLARA VICTOR 16032098 36 N0358762Q 1H LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
SANCHEZ CABREJAS JUAN IGNACIO 11923690 00 640165024 58 DILIG. EMBARGO RECAUDACION TOLA DOLARA VICTOR 16032098 36 N0358762Q 2F LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
SANCHEZ FAMOSO SERGIO 20185623 05 W00753169 1A LIQUID. DEVOLV TESORERIA TOLA DOLARA VICTOR 16032098 36 N0358762Q 3D LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
SANCHEZ GUTIERREZ ANTONIO 07431022 00 640171159 49 DILIG. EMBARGO RECAUDACION TOLA DOLARA VICTOR 16032098 36 N0358767K 19 LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
SANCHEZ PEREZ PABLO 08089053 04 000568038 1F PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN TOLA DOLARA VICTOR 16032098 36 N0358767K 27 LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
SANCHEZ POSTIGO JOSE ANTONIO 11918687 20 065084004 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS TOLA DOLARA VICTOR 16032098 36 N0358767K 35 LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
SANCHEZ RODRIGUEZ IGNACIO 16035411 06 000242400 0A LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS TORO MARTIN FRANCISCO MANUEL 31694670 00 640163955 60 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
SANCHEZ YARTU CARLOTA 20175858 00 640163215 23 DILIG. EMBARGO RECAUDACION TORREJON CALLEJA OMAR 45673656 05 602091527 19 LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
SANTA COLOMA DIEGO MARIA CARMEN 14576100 66 05B152601 1E LIQUID. INGRES. IMP.TRANSM.PATRIMONI TORRES BUESO ANTONIO FELIPE 30602766 05 S06002913 2D LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
SANTA MARIA DE UNZA LOPEZ ERLANTZ 78925750 00 640157534 80 DILIG. EMBARGO RECAUDACION TORRES BUESO ANTONIO FELIPE 30602766 05 600045115 22 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
SANTAMARIA RUBIO FRANCISCO JAVIER 14897918 03 S05004608 4I LIQUID. INGRES. REC.E INF.IMP.RENTA TORRES BUESO ANTONIO FELIPE 30602766 20 064506004 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS
SANTAMARIA VILLARES JOSE LUIS 14835721 00 640165344 28 DILIG. EMBARGO RECAUDACION TORRES JUNQUERA MARIA SOLEDAD 22742713 00 640171439 60 REQUERIMIENTO RECAUDACION
SANTOJA CABANES MARIA JESUS 14949386 00 640175511 62 REQUERIMIENTO RECAUDACION TORRES LOZANO LUIS MIGUEL 33981975 00 640170989 24 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
SANTOS SANCHEZ SANTOS 14522565 05 602093655 1T LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y TORRONTEGUI BERASALUCE ARITZA 16062570 R5 603349218 1I REQUERIMIENTOS TRIBUTOS DIRECTOS
SANZ BOZAL JUAN JOSE 17818099 36 N9603239N 1U LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES TRABUDUA URIARTE JUAN C 14252701 03 401374059 20 LIQUID. INGRES. REC.E INF.IMP.RENTA
SANZ GONZALEZ CARLOS 22709170 00 640160331 96 DILIG. EMBARGO RECAUDACION TRAMISAT XXI SA 95260071 56 602788937 11 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
SANZ HERNANDEZ RODOLFO 16676549 05 W00713566 1A LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y TRANCE CONEXION SL 48750236 00 640167721 78 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
SARABIA PUERTAS FERNANDO 14687139 00 640162997 48 DILIG. EMBARGO RECAUDACION TRANS. HORVOLCAN SL 95263372 20 060143004 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS
SARBIDE SA 48486575 56 W00829249 13 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN TRANS. HORVOLCAN SL 95263372 20 060745004 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS
SARRALDE CARRIL IGNACIO JOSE 24401084 05 603357562 1X LIQUID. DEVOLV TESORERIA TRANSFORMACIONES EDERSA SL 95177978 56 602785544 1U LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
SARRIA BARRENECHEA ROSA MARIA 14932824 03 F03000197 3G LIQUID. DEVOLV TESORERIA TRANSGRUVA SL 48699441 56 602786235 11 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
SAT N E-125 EZTIKIDETZA DE ZALLA 48472948 56 W00797479 1B LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN TRANSPORTES IGANETA SL 31540149 00 640171291 13 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
SEBASTIAN IPIÑA CARLOS 14591299 00 640170430 00 REQUERIMIENTO RECAUDACION TRANSPORTES RIO LONGO SL 48941173 05 S06005776 1U PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
SEBASTIAN LENTIJO VICENTE 14697318 05 600019049 2Z PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN TRAPAGA-OIL SL 48531651 04 000533138 1Z PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
SEBASTIAN RUIZ BORJA 14609799 00 640156722 17 DILIG. EMBARGO RECAUDACION TRAPEZZIO IDEAS,SL 43572478 00 640171104 06 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
SEGADE MARTINEZ JOSE IGNACIO 44970514 00 640161069 36 DILIG. EMBARGO RECAUDACION TREJO SAENZ ISABEL 16515786 R4 001983238 1H REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO
SEGUBIT SERVICES SL 95251245 05 S06005923 1Q PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS TRINCADO CASAUS INES 14410823 R5 602113938 1M REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
SEGURA LANZAGORTA PEDRO MARIA 45670933 20 064961004 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS TROKOA SL 48271134 04 000527638 1M PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
SENA GARCIA SL 95022257 R5 131988567 18 REQUERIMIENTOS IMP.ACT.ECON.Y OTROS TRUCHERO BUISAN EVA MARIA 30613437 04 P04036553 2X LIQUID. DEVOLV REC.E INF.IMP.RENTA
SENA GARCIA SL 95022257 04 132664674 0N LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS TTM TECNICAS DE TRATAMIENTO MEDIOAMBIENT 48810147 04 000539538 15 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
SENA GARCIA SL 95022257 05 W00614923 2Q PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN TUBENOL SL 95224424 05 S06005902 16 PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
SEOANE CURRAS MANUEL 76540318 00 640152426 46 DILIG. EMBARGO RECAUDACION TURINGE SL 95036828 04 000549938 18 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
SERCEMI 2001 SL 95169702 05 S06005868 1C PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS TZIZTU MENSAJEROS BILBAO SL 48766935 04 000538238 1U PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
SERLAKO 2004 95337788 R6 506054315 0H REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO UBERUAGA ECHEVARRIA JOSE ANGEL 78863038 06 002245301 0H LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
SERLAKO 2004 95337788 R6 506054316 09 REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO UDAL-KIROL GABINETE VASCO DEL DEPORTE SL 48480917 00 640163885 32 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
SERLAKO 2004 95337788 R6 506054317 01 REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO UDAONDO MUÑOZ MONTSERRAT 14223871 05 602057256 1H LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
SERLIM SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMI 48557763 04 000533738 1Z PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN UGALDETXO PROYECTOS Y CONTRATAS SL 48684625 00 640175441 35 REQUERIMIENTO RECAUDACION
SERMONTAN SL 95193256 00 640175171 13 REQUERIMIENTO RECAUDACION UGARTE ELORZA IKER 78896905 04 W00443557 25 LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
SERRANO HOSPITAL MARIA DEL CARMEN 14259678 05 600007469 2Q PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN UGARTE PEÑA GREGORIO 14885802 03 F03000202 2G LIQUID. INGRES. REC.E INF.IMP.RENTA
SERRANO MARTIN JUAN CARLOS 30603645 00 640173530 05 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION UGARTE URETA IGNACIO 14944312 36 N0315972V 1K LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
SERRANO MORALES FRANCISCA 22718353 36 N0357405J 2H LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES UGARTE URETA IGNACIO 14944312 36 N0315972V 2I LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
SERRERIA ARRUABARRENA SL 95145736 05 S06005852 1S PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS UGARTE URETA IGNACIO 14944312 36 N0315972V 3G LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
SERRERIA ARRUABARRENA SL 95145736 05 600015084 2F PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN ULIBARRI BLANCO IKER 29034873 66 04B036101 1C LIQUID. INGRES. IMP.TRANSM.PATRIMONI
SERVICIO ASISTIDO MEDICO URGENTE SL 48414163 00 640171724 66 REQUERIMIENTO RECAUDACION ULIVAL SA 29270659 00 640163882 36 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
SERVICIOS DE ENVASADOS DEL NORTE SL 95213195 04 105443466 1Y COMUNICACIONES CENSOS FISCALES ULU AVENTURA SL 95153029 04 000555338 1R PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
SERVICIOS GRAFICOS Y MANIPULADOS LEKU SL 95175105 05 S06005872 1K PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS UNDABARRENA ALVAREZ MARIA BEGOÑA 14923370 00 640159894 47 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
SERVICIOS Y CONTROL DEL GAS ALCORTA SL 31128598 06 000140500 0R LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS UNICALL SERVICIOS INTEGRALES SL 95285409 04 000565438 1C PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
SERVICIOS Y MONTAJES VIZCAINOS SA 48156939 R6 506054256 0Z REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO UNIVERSAL SYSTEMS ECOLOGYC SL 48940936 04 000543838 1K PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
SERVICIOS Y MONTAJES VIZCAINOS SA 48156939 R6 506054257 0R REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO UPO INGENIERIA TOPOGRAFICA SL 95182382 05 S06005875 1W PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
SERVICIOS Y MONTAJES VIZCAINOS SA 48156939 R6 506054258 0J REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO URBE PLASTICOS SL 95048260 04 500376035 1M PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
SERVICIOS Y MONTAJES VIZCAINOS SA 48156939 R6 506054259 0B REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO URBLOK CARPINTERIA DE INTERIORES SL 95180667 04 000557738 1P PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
SERVICIOS Y MONTAJES VIZCAINOS SA 48156939 R6 506054260 07 REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO URETA GUTIERREZ MARIA TERESA 11924931 00 640151455 47 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
SERVICIOS Y MONTAJES VIZCAINOS SA 48156939 R6 506054261 0Z REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO URIA LARRABIDE SL 48977854 00 640157693 16 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
SERVICIOS Y MONTAJES VIZCAINOS SA 48156939 R6 506054262 0R REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO URIARTE AGUIRRE CARMELO 14257274 00 640159238 23 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
SERVICIOS Y MONTAJES VIZCAINOS SA 48156939 R6 506054263 0J REQUERIMIENTOS VALOR AÑADIDO URIARTE JAUREGUIZAR JULIAN 14796529 05 W00761170 1B LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
SERVIRAPID ZAMUDIO SL 95036364 04 000549838 1E PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN URIARTE LAUCIRICA JON 30602308 R5 602113501 16 REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
SEVILLANO ENCINAS ANGELA 07924974 06 G01051264 1T LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS URIBARRI MARTIN MARIA 00083463 00 640165583 82 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
SEVILLANO ENCINAS ANGELA 07924974 06 H01051264 1L LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS URIONABARRENECHEA SL 48889299 04 000541838 1Y PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
SHAN CHANGSHENG X1432968 00 640157560 53 DILIG. EMBARGO RECAUDACION URIZARBARRENA CASTELLOTE LUIS TOMAS 30645614 00 640175920 25 REQUERIMIENTO RECAUDACION
SHANGLING JIN X2148937 06 000139600 03 LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS URNIETA SILLERO IVAN 30678686 36 N9963879B 1X LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
SHARIF UZMA X6293337 05 600010287 2E PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN URNIETA SILLERO IVAN 30678686 36 N9963879B 2V LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
SIERRA ANSOLEAGA JUAN ANTONIO 16043996 00 640152101 81 DILIG. EMBARGO RECAUDACION URQUIJO SIERRA MARIA CARMEN 16042111 00 640170428 03 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
SILLERO FERNANDEZ FRANCISCA 14696287 00 640163008 37 DILIG. EMBARGO RECAUDACION URRAVE SDAD COOP 95103917 04 000552738 1O PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
SILLERO OVEJERO ALBERTO 30630724 00 640174196 03 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION URRAVE SDAD COOP 95103917 05 S06005835 1C PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
SILLERO OVEJERO ALBERTO 30630724 00 640174200 98 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION URRECHO ZUBILLAGA ALBERTO 16300399 05 603354100 1A LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
SIMON ESTRADA ARKAITZ 30670868 R5 602105658 1R REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y URRESTARAZU ORUETA GONZALO 14931513 04 502541446 1O LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
SIPAG INGENIERIA EN REDES Y CANALIZACION 48701890 04 000536638 1K PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN URRUELA ORIVE NATALIA 16194405 00 640165560 06 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
SIRES IREGUI MARIA ELENA 14953690 00 640159972 66 DILIG. EMBARGO RECAUDACION URRUTIA ALACANO MARIA MILAGROS 72235481 R5 603290286 1X REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
SIRUMI TRADING SL 95300950 05 S06005956 1Q PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS URRUTIA MARISCAL JOSE LUIS 14873162 00 640174752 45 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
SITER 2000 SL 48992077 56 W00835968 1G LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN URRUTICOECHEA GONZALEZ JOSE JAVIER 20173390 00 640173515 20 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION
SODIME 98 SL 48618300 56 W00811177 16 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN USTIO ARAUJO FELIX 30609798 20 066282003 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS
SOLANA DIEGO RAFAEL 14837100 R5 602120792 1Y REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y UTIMAK EITUA SA 48456610 04 000530238 1E PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
SOLANO BELAUSTEGUIGOITIA MIKEL 16048800 R5 W00762957 1G REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y VALENCIANA DE INMUEBLES E INQUILINOS SL 95370458 56 602786856 1L LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
SOLDADURA Y MECANIZADOS ETXAURO SL 95175402 05 600017083 45 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN VALENZUELA AMADO JOSE MARIA 45818195 06 000225500 01 LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
SOLER ARISTEGUI MARIA LUISA 30554152 04 S06003234 2X COMUNICACIONES VALOR AÑADIDO VALIN LLANO JOSE MANUEL 13765684 00 640164094 17 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
SOLER ARISTEGUI MARIA LUISA 30554152 16 491704033 01 COMUNICACIONES VALOR AÑADIDO VAQUERO CANTERA SONIA 30627482 00 640157911 91 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
SONIA SILVA DE LA ROSA-SORAYA SILVA DE L 95280467 05 S06005941 1Y PROP.LIQUIDAC. IMP.ACT.ECON.Y OTROS VARAS DIAZ CANDIDO 30561329 00 640170948 66 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
SORIANO RACERO ZEUS 78938573 00 640170575 51 DILIG. EMBARGO RECAUDACION VARELA SANTOS MARIA TERESA 14568503 05 603357606 1J LIQUID. DEVOLV TESORERIA
SOROA ALCIBAR IGNACIO 16070806 00 640157366 53 DILIG. EMBARGO RECAUDACION VARGAS JIMENEZ JUAN JOSE 22718187 00 640167211 04 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
SOTO ALONSO MARIANO 16431803 00 640160191 41 DILIG. EMBARGO RECAUDACION VARGAS JIMENEZ TAMARA 45677564 00 640164633 61 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
SOTO GARCIA JUAN 25513620 00 640175764 86 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION VAZQUEZ CARRIL ANTONIO 33202078 00 640170687 36 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
SOTO GARCIA JUAN 25513620 00 640175767 83 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION VAZQUEZ FERNANDEZ AITOR 16042965 00 640153254 92 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
SOTO MAESTRO DANIEL 11925250 R6 002368476 11 REQUERIMIENTOS REC.E INF.IMP.RENTA VAZQUEZ GARCIA JOSE 14519031 00 640175648 06 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION
SOTO VALLE OSCAR 16049096 56 049627015 02 LIQUID. INGRES. VALOR AÑADIDO VAZQUEZ RODRIGUEZ MILAGROS 30623477 00 640164820 69 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
SOTO VALLE OSCAR 16049096 56 049657015 02 LIQUID. INGRES. VALOR AÑADIDO VAZQUEZ SANCHEZ OSCAR 30641511 00 640170475 54 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
SOTO VALLE OSCAR 16049096 56 491887979 02 LIQUID. INGRES. VALOR AÑADIDO VEGA PEREIRA ANA BELEN 72395205 00 640157839 65 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
SOTO VALLE OSCAR 16049096 56 506053966 03 LIQUID. INGRES. VALOR AÑADIDO VEGA PEREZ BASILIO 12612446 00 640171435 64 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION
SPIN 98 SL 48993539 04 000546038 1B PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN VEGA PRADA JUAN CARLOS 30610039 R5 603357075 1Z REQUERIMIENTOS TRIBUTOS DIRECTOS
STRATEGIES EXPANSION 2000 SL 48977508 56 603769976 11 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN VEGAS CARVAJAL JUAN CARLOS 22733748 00 640175703 49 LEVANT.EMBARGO RECAUDACION
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30174 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna Zergaduna I.F.K. Agiria Prozedura Organo arduraduna
Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable Contribuyente N.I.F. Documento Procedimiento Organo responsable

VEGAS GOÑI PATXI XABIER 20221188 R5 W00730491 1B REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y VINIEGRA REBOREDO CARLOS 78881633 00 640150768 55 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
VEINTINUEVE DE ABRIL SL 82884065 00 640162212 57 DILIG. EMBARGO RECAUDACION VITORIA VALLEJO YOLANDA 72446817 05 602129591 1R LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
VELAR LUBEIRO GORKA 78872483 36 N9963886B 13 LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES VIVA BILBAO SL 48734081 00 640171961 22 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
VELAR LUBEIRO GORKA 78872483 36 N9963886B 21 LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES VIZAN GONZALEZ JUAN CARLOS 11908045 00 640170762 58 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
VELARDE TORRE JOSE LUIS 13247124 76 060514212 10 LIQUID. INGRES. IMP.TRANSM.PATRIMONI VIZCAINO RAMOS DIEGO JOSE 78931124 00 640157538 76 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
VELARDE TORRE JOSE LUIS 13247124 76 060514213 1S LIQUID. INGRES. IMP.TRANSM.PATRIMONI VIZCAYA RUIZ JOSE MARIA 30633508 00 640170471 58 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
VELARDE TORRE JOSE LUIS 13247124 76 060514214 1K LIQUID. INGRES. IMP.TRANSM.PATRIMONI VULCANO SCOOPL 48218648 04 000526038 1T PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
VELARDE TORRE JOSE LUIS 13247124 76 060514215 1C LIQUID. INGRES. IMP.TRANSM.PATRIMONI WHITEHEAD ESTEBAN PILAR CRISTINA 16086740 05 603274541 2N LIQUID. INGRES. REC.E INF.IMP.RENTA
VELASCO PIÑERO JON ANDER 45678952 00 640170699 23 DILIG. EMBARGO RECAUDACION WINDOW HEATING DISTRIBUTION SL 54046321 R6 606077904 1G REQUERIMIENTOS CENSOS FISCALES
VELASCO TRIGUERO MARIA CARMEN 20181376 05 602047176 1O LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y YAÑEZ IBARLOSA IKER 45815082 00 640157478 38 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
VENTANET SERVICIOS EN LA RED, SL 95110557 00 640163611 15 DILIG. EMBARGO RECAUDACION YANKE GREÑO GERMAN LUIS 14925014 R4 606612198 1X REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
VENTOSA IRUS JOSE MANUEL 30656361 00 640160839 73 DILIG. EMBARGO RECAUDACION YARTU MONJE IGNACIO 30584793 04 503354082 39 LIQUID. INGRES. REC.E INF.IMP.RENTA
VIA ELECTRIC SL 14576086 05 S06001524 2W LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN ZABALA AGUIRRE JOSE RAMON 14679285 A4 502303741 1A PROP.LIQUIDAC. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
VIA ELECTRIC SL 14576086 05 600006043 25 LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN ZABALA AGUIRRE JOSE RAMON 14679285 A5 602016091 1K PROP.LIQUIDAC. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
VICENTE HERNANDEZ CARLOS 22738415 05 603340540 17 LIQUID. DEVOLV TESORERIA ZABALA AGUIRRE JOSE RAMON 14679285 03 400365567 2N LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
VICENTE MORALES IXONE 44977690 04 503130949 2H LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y ZABALA ASPIAZU JUAN JOSE 14490310 76 060674002 1P LIQUID. INGRES. SUCESIONES Y DONACIO
VICENTE MORALES IXONE 44977690 05 603306891 2P LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y ZABALA LIBANO ASUNCION 00000000 06 N0364799K 0O COMUNICACIONES CATASTRO
VICENTE ZUBILLAGA MARIA ANTONIA 22734842 00 640169639 16 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ZABALETA LOROÑO MARIA VICTORIA 14216582 00 640171971 12 REQUERIMIENTO RECAUDACION
VIGUERA MINGUEZ MARIA BEGOÑA 14566240 R5 602121976 1R REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
ZAMARRIPA QUIROGA IGNACIO 14953519 00 640166667 64 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
VILA VEGA GERARDO 45671132 M6 00142.292 0U ACUERDO OFICINA TECNICA
ZANAI XXI CONSTRUCTORES SL 95156865 00 640175396 81 REQUERIMIENTO RECAUDACION
VILA VEGA GERARDO 45671132 00 640079890 25 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
ZARATE ABAJO IÑIGO 72142640 06 000223700 03 LIQUID. INGRES. IMP.ACT.ECON.Y OTROS
VILA VEGA GERARDO 45671132 20 054227004 0 FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTOS
ZAROUAL ABDELLATIF X0357715 05 602091085 1V LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
VILALLONGA DE LA SOTA BLANCA 14516668 05 602108909 10 LIQUID. INGRES. LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
VILLA MERAYO RITA MARIA 14601208 00 640162993 52 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ZAROUAL NOUREDUINE X0642514 00 640158736 41 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
VILLA PEREZ MARIA ANGELES 14166757 00 640170735 86 REQUERIMIENTO RECAUDACION ZARRAGA BILBAO JOSE ANTONIO 14236001 00 640161590 98 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
VILLAÑO GARCIA FRANCISCO JAVIER 14934594 R4 503373174 1K REQUERIMIENTOS TRIBUTOS DIRECTOS ZARRAGA SUAREZ BORJA 30674419 36 N0347058V 1Q LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
VILLACORTA GOMEZ JUAN ANTONIO 16038192 04 000571938 11 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN ZARRAGA SUAREZ BORJA 30674419 36 N0347058V 2O LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
VILLADANGOS ALONSO ISIDRO 30567425 R5 602130038 17 REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y ZARRAGA SUAREZ BORJA 30674419 36 N0347058V 3M LIQUID. INGRES. BIENES INMUEBLES
VILLAFANE GARCIA ENRIQUE 14264043 00 640170319 15 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ZEA GUERRERO MARIA BEGOÑA 14251260 06 N0364555E 0I COMUNICACIONES CATASTRO
VILLALBA PEREZ MARIA CARMEN 14939007 00 640165675 87 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ZEGREAN ALEXANDRU X3490645 00 640128273 46 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
VILLANUEVA GALLARZAGOITIA MARIA ANUNCIAC 72163303 R4 503366889 1U REQUERIMIENTOS TRIBUTOS DIRECTOS ZELIOX BOREL SL 82963778 00 640162219 50 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
VILLANUEVA GALLARZAGOITIA MARIA ANUNCIAC 72163303 R5 603302044 1R REQUERIMIENTOS TRIBUTOS DIRECTOS ZILAN 2000 PROMOTORA CONSTRUCTORA SL 95044616 56 602788500 1L LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN
VILLANUEVA RUIZ JOSE MANUEL 14604629 00 640167192 23 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ZOFIO VALLEJO IDOYA 14602520 00 640159566 85 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
VILLANUEVA TOBALINA JAVIER 22754693 00 640169809 41 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ZORRILLA FERNANDEZ VILLA CRESCENCIA 14106609 R5 P05064180 1I REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
VILLANUEVA TOBALINA JAVIER 22754693 00 640169812 38 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ZORRIQUETA MARTINEZ KEPERIN 14846964 00 640159743 03 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
VILLANUEVA TOBALINA JAVIER 22754693 00 640169817 32 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ZORRIQUETA MIRANDA MIREN GIXANE 14578712 00 640165327 46 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
VILLANUEVA TOBALINA JAVIER 22754693 00 640174101 16 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ZUÑIGA MARTIN ALBERTO 30608471 R5 602122119 1W REQUERIMIENTOS LIQ.PROV. I.R.P.F.Y
VILLAR PEREZ ANA MARIA 14953410 05 603319098 1P LIQUID. DEVOLV TESORERIA ZUAZUA UGARTE AMAIA 16066937 00 640160146 87 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
VILLARO ALDANA JULIAN PEDRO 30598938 00 640163350 84 DILIG. EMBARGO RECAUDACION ZURBITU MARDONEZ CRISTINA 16061902 00 640160136 97 DILIG. EMBARGO RECAUDACION
VILLATE ARBERAS JUAN JOSE 14893408 00 640170402 29 DILIG. EMBARGO RECAUDACION 2 3 DIMENSION SL 48745848 04 000537738 17 PROP.LIQUIDAC. IMP.SOCIEDADES Y REN
VINAGRE ROJO ANGEL 20167976 00 640151249 59 DILIG. EMBARGO RECAUDACION 3-B NORTE SL 48302939 56 602786803 1T LIQUID. INGRES. IMP.SOCIEDADES Y REN

(I-2163)

II. Atala / Sección II


Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa
Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia

Bilboko Udala Ayuntamiento de Bilbao

EDIKTUA EDICTO
Aurkezteko deia zordunei Citación de comparecencia a deudores

Behartze-bidezko administrazio-espedienteetako behartze- No habiéndose podido notificar de forma expresa la providencia


bidezko probidentzia beren-beregi jakinarazi ezin-eta ondorengo de apremio correspondiente a los expedientes administrativos de
zerrendako zordunei ezezagunak direlako, helbidea ez dakigulako, apremio que a continuación se reseñan en relación con los deu-
bi bider saiatu garelako, edo bestelako arrazoiengatik, iragarki hau dores que igualmente se relacionan, por ser desconocidos, igno-
argitaratzen dugu Bizkaiko Aldizkari Ofizialan Zergei buruzko rarse su domicilio, haberlo intentado en dos ocasiones, u otras cau-
Foru-Arau Nagusiaren 110. atalean xedatutakoa betez. Dei horre- sas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de
tan azaltzen diren zordunei agindua luzatzen diegu ediktu hau Biz- Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 110 de la
kaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta egutegiko hamabost egu- Norma Foral General Tributaria, requiriéndose a los contribuyen-
neko epean Bilboko Udaleko Derrigorrezko Dirubilketara aurkeztu tes a quienes afecta la presente citación, a fin de que comparez-
daitezen (Kristo k. 1, 1. Bilbao), iragarki honen berri aurrez aurre can en el plazo de los 15 días naturales siguientes a la publica-
emateko. Aurkeztuko ez balira, jakinarazitzat joko dugu legezko ondo- ción del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», ante la
rio guztietarako aurkezteko eman diegun epea bete eta biharamunetik Recaudación Ejecutiva del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, sita en
hasita. la calle El Cristo, 1, 1.o, de Bilbao, con objeto de ser notificados per-
sonalmente de su contenido. Si no comparecieran, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Bilbon, 2006ko azaroaren 21ean.—Dirubilketaren Kudeaketako En Bilbao, a 21 de noviembre de 2006.—El Jefe de la Subá-
Sailatalburua rea de Gestión Recaudatoria

Aipatu zerrenda / Relación que se cita

Ordaingiria NAN/IFK Zergadunaren izen-deiturak Zerga-kontzeptua Zorra Ordaingiria NAN/IFK Zergadunaren izen-deiturak Zerga-kontzeptua Zorra
Recibo DNI/NIF Nombre del contribuyente Concepto tributario Deuda ppal. Recibo DNI/NIF Nombre del contribuyente Concepto tributario Deuda ppal.

74264002109 A48543821 A B R CONSULTING, S. A. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 02260736372 B95382263 A J KOTXEA SL IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 192,36
74264016690 A48543821 A B R CONSULTING, S. A. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 02260736429 B95382263 A J KOTXEA SL IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20
74254152043 A48543821 A B R CONSULTING, S. A. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 02260094311 B95382263 A J KOTXEA SL IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20
74264008026 B95382263 A J KOTXEA SL INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 02260736411 B95382263 A J KOTXEA SL IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 244,38
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30175 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

Ordaingiria NAN/IFK Zergadunaren izen-deiturak Zerga-kontzeptua Zorra Ordaingiria NAN/IFK Zergadunaren izen-deiturak Zerga-kontzeptua Zorra
Recibo DNI/NIF Nombre del contribuyente Concepto tributario Deuda ppal. Recibo DNI/NIF Nombre del contribuyente Concepto tributario Deuda ppal.

02260094303 B95382263 A J KOTXEA SL IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 84,35 74258754692 07246667B ABUNDUK ERER OMER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02260736402 B95382263 A J KOTXEA SL IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20 01251819297 30557063E ACEBEDO ENRIQUEZ CARLOS MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74254160151 B95084265 A R H ACADEMIA SL INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 01251438366 72254620M ACEBEDO ENRIQUEZ MARIA FE MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74264017114 B95084265 A R H ACADEMIA SL INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 02260163224 72254620M ACEBEDO ENRIQUEZ MARIA FE IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08
74264024471 B95084265 A R H ACADEMIA SL INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 74266010150 11909993H ACEBES AGUIRRE ANGEL INFRACCIONES OTA-TAO 100,00
74254158459 B95084265 A R H ACADEMIA SL INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 02260956038 78904317B ACEDO GOMEZ AITOR IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 8,81
74264008565 E48838403 A. MARTINEZ DIAZ-CANEJA - J.A. RAMIREZ INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 74258943649 16026855H ACEDO MORALES M JESUS JOSE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74264021138 E48838403 A. MARTINEZ DIAZ-CANEJA - J.A. RAMIREZ INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 74266091664 16026855H ACEDO MORALES M JESUS JOSE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74264018617 E48838403 A. MARTINEZ DIAZ-CANEJA - J.A. RAMIREZ INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 74258633232 16026855H ACEDO MORALES M JESUS JOSE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74264018625 E48838403 A. MARTINEZ DIAZ-CANEJA - J.A. RAMIREZ INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 01251823961 30583397K ACERO CORRES SANTIAGO MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
74264021146 E48838403 A. MARTINEZ DIAZ-CANEJA - J.A. RAMIREZ INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 01251846537 30672325P ACILLONA BILBAO MARINA MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
74264020786 E48838403 A. MARTINEZ DIAZ-CANEJA - J.A. RAMIREZ INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 74254148674 G39488176 ACUCHILLADOS Y BARNIZADOS LAREDO, INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74254139420 E48838403 A. MARTINEZ DIAZ-CANEJA - J.A. RAMIREZ INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266392931 11923746V ACUÑA CORDERO JUAN JESUS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74254139438 E48838403 A. MARTINEZ DIAZ-CANEJA - J.A. RAMIREZ INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258911551 78910948H ACHA CASAL AMAYA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74254139454 E48838403 A. MARTINEZ DIAZ-CANEJA - J.A. RAMIREZ INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258910112 78910948H ACHA CASAL AMAYA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74254139462 E48838403 A. MARTINEZ DIAZ-CANEJA - J.A. RAMIREZ INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258396389 78910948H ACHA CASAL AMAYA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74254139411 E48838403 A. MARTINEZ DIAZ-CANEJA - J.A. RAMIREZ INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258898244 14941347H ACHA CASTRESANA PABLO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74254145136 E48838403 A. MARTINEZ DIAZ-CANEJA - J.A. RAMIREZ INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258729698 14941347H ACHA CASTRESANA PABLO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74254145144 E48838403 A. MARTINEZ DIAZ-CANEJA - J.A. RAMIREZ INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258898201 14941347H ACHA CASTRESANA PABLO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74264016134 A48973010 A. TURISMOS BOLUETA, S.A. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 74266071752 14941347H ACHA CASTRESANA PABLO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74264019826 A48973010 A. TURISMOS BOLUETA, S.A. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 74266071914 14941347H ACHA CASTRESANA PABLO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74254142528 A48973010 A. TURISMOS BOLUETA, S.A. INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266034776 14941347H ACHA CASTRESANA PABLO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74254150032 A48973010 A. TURISMOS BOLUETA, S.A. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 74266028091 14941347H ACHA CASTRESANA PABLO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74254125887 B48570436 A.B.J. IMPORT EXPORT, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266029942 14941347H ACHA CASTRESANA PABLO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74254150661 B48570436 A.B.J. IMPORT EXPORT, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 74266035004 14941347H ACHA CASTRESANA PABLO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74254150644 B48570436 A.B.J. IMPORT EXPORT, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 74266587228 14941347H ACHA CASTRESANA PABLO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74254131488 B48570436 A.B.J. IMPORT EXPORT, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266556021 14941347H ACHA CASTRESANA PABLO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
98263667147 30682002W ABAD BENAVENTE ALVARO IMP.BIENES INMUEBLES 106,94 74266720513 14941347H ACHA CASTRESANA PABLO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251389705 30617937S ABAD CASCON JOSE LUIS MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00 74266556241 14941347H ACHA CASTRESANA PABLO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
31260009962 30580918A ABAD DE LA FUENTE CIRILO LICENCIAS AUTOTAXI 22,45 74266073208 14941347H ACHA CASTRESANA PABLO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02261591581 30580918A ABAD DE LA FUENTE CIRILO IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 149,31 74266602529 14941347H ACHA CASTRESANA PABLO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
98263031145 30580918A ABAD DE LA FUENTE CIRILO IMP.BIENES INMUEBLES 304,75 74266060858 14942085C ACHA VIOLETTE JOSE MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266285141 13745545D ABAD ISLA ADELAIDA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 98264235674 30659075Y ACHABAL GOMEZ IRACHE IMP.BIENES INMUEBLES 66,73
74258851191 16048008B ABADIA JUARROS ROBERTO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258560553 16038524A ACHALANDABASO BELLO JUAN INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258312622 X3309293F ABAIGAR FRANCOIS XABIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02260729210 14881865Z ACHAVAL ROSSI MARTIN JUAN IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20
74258540421 15374000H ABALDE BERMUDEZ ARANTXA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266432607 16044309S ACHAVARREN SERRANO MIGUEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251236496 78921687Q ABARQUERO ROMAN ANTONIO MULTA DE CIRCULACIÓN 120,00 01251337217 14782522P ACHIAGA MANCISIDOR MARIA TERESA MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74266164513 30668079V ABASCAL AZKARAI ASIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02260663626 X1948457N ADA NSUE HERMINIA IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20
74254163541 B48939318 ABASOLO PRODUCCIONES TV SL INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 02260663618 X1948457N ADA NSUE HERMINIA IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08
74258965812 30561720X ABASOLO CASTILLA IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251959846 30655996D ADAMEZ CUEVAS JAVIER MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
02261554120 20223006A ABASOLO MARCOS VANESA IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20 01250444966 30655996D ADAMEZ CUEVAS JAVIER MULTA DE CIRCULACIÓN 120,00
74258294837 14543482F ABASOLO NUÑEZ MARIA CARMEN INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258946214 11923565C ADAN BELAZA JOSE MANUEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01260087171 22737321G ABELAIRAS ECHEVARRIA SUSANA MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74258950572 11923565C ADAN BELAZA JOSE MANUEL INFRACCIONES OTA-TAO 100,00
74266244282 22737321G ABELAIRAS ECHEVARRIA SUSANA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266096399 X2948726B ADAN EMANUEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266595425 22737321G ABELAIRAS ECHEVARRIA SUSANA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74264016126 B95221206 ADOZ SIGLO XXI SL INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
01251114510 22737321G ABELAIRAS ECHEVARRIA SUSANA MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74264018277 B95221206 ADOZ SIGLO XXI SL INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
01251627274 05248571V ABELLAS COLMENERO VALENTIN MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74264022797 B95221206 ADOZ SIGLO XXI SL INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
01251626936 05248571V ABELLAS COLMENERO VALENTIN MULTA DE CIRCULACIÓN 110,00 74254159200 B95221206 ADOZ SIGLO XXI SL INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
01251623180 05248571V ABELLAS COLMENERO VALENTIN MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 01260407061 14595097X ADRIAN GOROSTIZA JOSE IGNACIO MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74258771414 14876097L ABELLEIRA BURGOA JESUS ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266670923 14595097X ADRIAN GOROSTIZA JOSE IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251128456 X2187349A ABELLO BENITEZ SANDRA MILENA MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00 74254156839 B48918130 AFCO COURIER, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
74258233854 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251128448 30644236W AFONSO COSTA FRANCISCO MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74258233765 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251133786 30644236W AFONSO COSTA FRANCISCO MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74258234028 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258956759 20220541E AFONSO COSTA JOSE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258233595 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258649261 20220541E AFONSO COSTA JOSE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258233510 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258785563 20220541E AFONSO COSTA JOSE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266360266 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258784303 20220541E AFONSO COSTA JOSE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258234117 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01260202426 20220541E AFONSO COSTA JOSE MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74258233650 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266061439 20220541E AFONSO COSTA JOSE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266360169 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266261837 X1088132W AGAROUM MOHAMED INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258233731 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01264000364 B48306344 AGENCIA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTA DE CIRCULACIÓN 500,00
74266360711 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251756198 14611433Q AGIRIANO TORREBIARTE JOSE FELIX MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
74266360398 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258722545 14955306Q AGORRIA BALZA JON INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266361963 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251132305 14955306Q AGORRIA BALZA JON MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74266361769 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266281226 X1259016L AGOSTINHO JOAO ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266361726 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266280262 X1259016L AGOSTINHO JOAO ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 100,00
74266360665 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01260150965 X1259016L AGOSTINHO JOAO ANTONIO MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74266360967 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266225865 X1259016L AGOSTINHO JOAO ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266360738 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266439181 X1259016L AGOSTINHO JOAO ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266361599 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266439369 X1259016L AGOSTINHO JOAO ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266360622 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266378050 X1259016L AGOSTINHO JOAO ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266361807 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266282664 X1259016L AGOSTINHO JOAO ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266361467 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266282605 X1259016L AGOSTINHO JOAO ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266360479 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266259221 X1259016L AGOSTINHO JOAO ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266360517 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266439849 X1259016L AGOSTINHO JOAO ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266361033 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258151998 X1259016L AGOSTINHO JOAO ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266361122 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258152153 X1259016L AGOSTINHO JOAO ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266361475 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258152358 X1259016L AGOSTINHO JOAO ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266002696 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258152480 X1259016L AGOSTINHO JOAO ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266361157 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258152366 X1259016L AGOSTINHO JOAO ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266360428 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258309753 X1259016L AGOSTINHO JOAO ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01260468515 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74258152072 X1259016L AGOSTINHO JOAO ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266360347 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258152633 X1259016L AGOSTINHO JOAO ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266361319 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258153672 X1259016L AGOSTINHO JOAO ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266363851 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258152919 X1259016L AGOSTINHO JOAO ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266363281 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258152722 X1259016L AGOSTINHO JOAO ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266363150 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258154334 X1259016L AGOSTINHO JOAO ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266362668 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258154725 X1259016L AGOSTINHO JOAO ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266362676 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258154067 X1259016L AGOSTINHO JOAO ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266535481 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258153974 X1259016L AGOSTINHO JOAO ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266362803 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258154636 X1259016L AGOSTINHO JOAO ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266362536 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258154245 X1259016L AGOSTINHO JOAO ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266363346 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258154288 X1259016L AGOSTINHO JOAO ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266363800 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258154504 X1259016L AGOSTINHO JOAO ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266362951 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258153877 X1259016L AGOSTINHO JOAO ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266364075 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251801851 76519458E AGRA CARREIRA LUIS MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74266364008 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266046855 76492260X AGRA VARELA JOAQUIN INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266362277 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266048866 76492260X AGRA VARELA JOAQUIN INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266362137 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266047878 76492260X AGRA VARELA JOAQUIN INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266362366 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266048076 76492260X AGRA VARELA JOAQUIN INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266362412 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266202385 11927415Y AGRASAR BARRREIRO GUADALUPE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266314990 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258578215 11927415Y AGRASAR BARRREIRO GUADALUPE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266560443 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 17260005279 A48123806 AGRUVENT AGRUPACION DE TASA O.V.P RÓTULO 637,56
74266539738 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266472897 14551457R AGUADO ATECA MANUEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266363613 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266031742 22732427D AGUADO FERNANDEZ JESUS MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266019050 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258601772 14947112X AGUADO ONTORIA JOSE JAVIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266363435 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74257594934 14947112X AGUADO ONTORIA JOSE JAVIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266363028 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266136307 14593968P AGUADO TELLITU NILO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266463235 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258922803 16051168C AGUADO ZARRAGA IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258670600 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02260423901 30555898F AGUAYO INUNCIAGA OSCAR IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08
74258670766 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266230559 24268504P AGUDO FLORES FRANCISCO ANDRES INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258670618 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258633577 24268504P AGUDO FLORES FRANCISCO ANDRES INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258670596 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258424501 24268504P AGUDO FLORES FRANCISCO ANDRES INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258670758 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258809349 72468732X AGUDO PEDROS BORJA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258670502 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01250525036 72468732X AGUDO PEDROS BORJA MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74258670499 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01260494966 72468732X AGUDO PEDROS BORJA MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00
74258670588 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258690520 72468732X AGUDO PEDROS BORJA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258670511 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251604835 72468732X AGUDO PEDROS BORJA MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74258670561 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258573001 30658882C AGUERO BASOCO JUAN CARLOS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258232815 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266026897 15947013D AGUERRI BALDA ANA ISABEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258232726 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266072341 15947013D AGUERRI BALDA ANA ISABEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258232556 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266032528 15947013D AGUERRI BALDA ANA ISABEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258232602 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266027389 15947013D AGUERRI BALDA ANA ISABEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258232611 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01260389046 78925953G AGUILAR CLAVERIA SHEILA MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74258232955 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01260392721 78925953G AGUILAR CLAVERIA SHEILA MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74258232963 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01260392713 78925953G AGUILAR CLAVERIA SHEILA MULTA DE CIRCULACIÓN 90,00
74258670847 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251398852 78925953G AGUILAR CLAVERIA SHEILA MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74258233391 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01250622261 78925953G AGUILAR CLAVERIA SHEILA MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74258233277 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01260228271 30574525G AGUILAR GOMEZ JUAN CARLOS MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74258233226 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266145993 30574525G AGUILAR GOMEZ JUAN CARLOS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258233340 30584653N ABIO PABLO JUAN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266510845 30574525G AGUILAR GOMEZ JUAN CARLOS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266386559 78950882R ABOUHORIRA AROUSS ADIL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02260863234 30574525G AGUILAR GOMEZ JUAN CARLOS IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 149,31
74266182015 78950882R ABOUHORIRA AROUSS ADIL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258374610 30574525G AGUILAR GOMEZ JUAN CARLOS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
98263797407 33654020Y ABRAIRA NIETO ELISEO IMP.BIENES INMUEBLES 23,75 01251736341 30574525G AGUILAR GOMEZ JUAN CARLOS MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00
74258985180 14697893L ABRIL CALLEJA FRANCISCO JOSE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258388041 30574525G AGUILAR GOMEZ JUAN CARLOS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266303904 14241991T ABRIL CERRO MARIA ISABEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258632619 30574525G AGUILAR GOMEZ JUAN CARLOS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
98263030386 14255430F ABRISQUETA ALVAREZ MARIA BELEN IMP.BIENES INMUEBLES 191,04 01251374562 30574525G AGUILAR GOMEZ JUAN CARLOS MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74266485581 14608137D ABRISQUETA GAVIRIA GONZALO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 98263201083 30574525G AGUILAR GOMEZ JUAN CARLOS IMP.BIENES INMUEBLES 314,07
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30176 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

Ordaingiria NAN/IFK Zergadunaren izen-deiturak Zerga-kontzeptua Zorra Ordaingiria NAN/IFK Zergadunaren izen-deiturak Zerga-kontzeptua Zorra
Recibo DNI/NIF Nombre del contribuyente Concepto tributario Deuda ppal. Recibo DNI/NIF Nombre del contribuyente Concepto tributario Deuda ppal.

74258506982 30561722N AGUILERA DOMINGUEZ JOSE ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251156263 78909951X ALBAJARA BARCIA IBAN MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74258661694 30561722N AGUILERA DOMINGUEZ JOSE ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251593116 78909951X ALBAJARA BARRIA IVAN MULTA DE CIRCULACIÓN 110,00
01251449660 30682304M AGUILERA SIMON ENDIKA MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 74266023472 14945668S ALBALA SANTAMARIA IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251935980 14860476S AGUILETA ELGUEA JOSE MIGUEL MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00 74258188395 77467757P ALBALA TORRES FRANCISCO GABRIEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01250254261 30636565J AGUILO PEREZ MARIA TERESA MULTA DE CIRCULACIÓN 90,00 74258337978 33406846J ALBALAT GOMEZ CARLOS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258916285 20221539P AGUINACO ALONSO JORGE JUAN INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251587841 30695692F ALBANO GUERRA JAIME MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74258483371 20221539P AGUINACO ALONSO JORGE JUAN INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266435339 30695692F ALBANO GUERRA JAIME INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
98264165161 30551677H AGUINACO ALONSO MARIA JOSE IMP.BIENES INMUEBLES 39,46 74266435100 30695692F ALBANO GUERRA JAIME INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258438464 14561588N AGUINACO MARIN JUAN MANUEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02260161701 A48282339 ALBAÑILERIA REMIGIO GAYON, S.A. IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 84,35
01251549885 14520528F AGUINACO ORTIZ DE ZARATE M. DOLORES MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00 02261273651 14549967Y ALBARRAN BENITO JUSTINO IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20
74266721871 78888951D AGUINACO VIDE PABLO INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 01250624476 30606099E ALBEA GONZALEZ FERNANDO MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
01251184810 30665835G AGUINAGA TORO ALEJANDRO MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00 74258706639 30606099E ALBEA GONZALEZ FERNANDO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251182132 30665835G AGUINAGA TORO ALEJANDRO MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00 74266537191 20174512Q ALBEIRA GUTIERREZ JULIAN INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258692433 30665835G AGUINAGA TORO ALEJANDRO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251630879 30660519R ALBENDEA OLARTEKOETXEA LUIS MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
01251274142 78940696G AGUINAGA TORO RAMON MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00 01251173893 14911595M ALBERDI BASTIDA JUAN MARIA MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
01260425468 78940696G AGUINAGA TORO RAMON MULTA DE CIRCULACIÓN 110,00 01251800219 14882564T ALBERDI DE DIEGO YOSEBA MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
01251860891 78940696G AGUINAGA TORO RAMON MULTA DE CIRCULACIÓN 110,00 98255701609 30618759D ALBERDI GOITIA AITOR IMP.BIENES INMUEBLES 102,46
74266292121 30647923D AGUINAGA URBIETA GORKA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266001967 14255856L ALBERDI LARRAÑAGA OIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258694061 14610203M AGUIRIANO ESTEBAN BORJA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01260226775 30576629S ALBERDI SAINZ OSCAR MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
74266219679 14593446S AGUIRIANO MIRANDA ICIAR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266313128 30576629S ALBERDI SAINZ OSCAR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251788090 14926258V AGUIRRE AGUIRRE AURELIO MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74266231229 X2788621D ALBERTO LUIS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251125341 14926258V AGUIRRE AGUIRRE AURELIO MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00 02260347449 X2788621D ALBERTO LUIS IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20
74258566586 78883806Q AGUIRRE BAQUERO MIREN ITXASO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251186189 X2788621D ALBERTO LUIS MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
01251821801 14549315K AGUIRRE BELAUSTEGUIGOITIA JOSE MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 02261270091 X5041785R ALBERTO PINTO CARLOS IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20
01251946868 14895795Y AGUIRRE BILBAO MARIA ARANZAZU MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 01251936111 78916933T ALBESTAIN GONZALEZ IKER MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00
98263394850 AGUIRRE CABIRIA ANGEL IMP.BIENES INMUEBLES 251,86 01251691029 X2054088G ALBINO FRAGAO FRANCISCO ARSENIO MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
01251629081 30631798F AGUIRRE CAMARA IDOYA MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74258650978 30666592W ALBIZU ETXEBARRIA ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251909881 30631798F AGUIRRE CAMARA IDOYA MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74258582379 30568009C ALBIZU GALLASTEGUI GARIKOITZ INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251709793 30631798F AGUIRRE CAMARA IDOYA MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 74266432119 X5879067Z ALBURQUERQUE ESTEVES HERCULANO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251409455 30649254Y AGUIRRE CASCAN AITOR MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 98265498822 14006025Z ALCAIN OLASCOAGA DOLORES IMP.BIENES INMUEBLES 36,10
01251147264 30649254Y AGUIRRE CASCAN AITOR MULTA DE CIRCULACIÓN 63,00 01251646112 72387883Y ALCALA GONZALEZ GERMAN MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74266110057 X4817841P AGUIRRE CASTAÑO DIANA CAROLINA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251726914 14574179E ALCALDE ALEJOS PEDRO ANGEL MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
98263058558 14401746C AGUIRRE FERNANDEZ MARIA JESUS IMP.BIENES INMUEBLES 170,54 01251905487 16081314J ALCALDE CABALLERO AITOR MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
74258729035 30666168S AGUIRRE GARMA IMANOL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251656894 30595860H ALCALDE LORENZO JESUS MARIA MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
02260074108 14368114Z AGUIRRE HERNANDEZ JUAN MANUEL IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 149,31 02261589799 78892976D ALCANTARA FONSECA RAUL IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 8,81
01260016827 30679853S AGUIRRE IBARRONDO GARTXOT MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 02261496596 14574967M ALCANTARA MUÑOZ FRANCISCO IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 149,31
74258319457 30679853S AGUIRRE IBARRONDO GARTXOT INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01260235847 14924827N ALCANTARA SARRIA MIGUEL MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
02261501409 78903771V AGUIRRE LANDALUCE OLAIA IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 15,12 01250178280 14892143B ALCARAZ ARANZUBIA MARIA VICTORIA MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
98265486514 14117439Q AGUIRRE SALAZAR BASILISA IMP.BIENES INMUEBLES 19,68 74258422151 78875340Z ALCARAZ TORRES EDUARDO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
98265486506 14117439Q AGUIRRE SALAZAR BASILISA IMP.BIENES INMUEBLES 51,11 74258751324 78875340Z ALCARAZ TORRES EDUARDO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266145438 30632002G AGUIRRE URRUTICOECHEA AITOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258941328 16046375B ALCEDO ERAUSQUIN LUIS MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258818097 14944296T AGUIRRE URRUTICOECHEA BINGEN INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266525729 16046375B ALCEDO ERAUSQUIN LUIS MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251888761 14944296T AGUIRRE URRUTICOECHEA BINGEN MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00 74258817112 16046375B ALCEDO ERAUSQUIN LUIS MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266145306 30564255S AGUIRRE ZABALETA ALBERTO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 98263602339 14598300Q ALCIBAR ASPURU FRANCISCO JAVIER IMP.BIENES INMUEBLES 100,93
01260497167 30564255S AGUIRRE ZABALETA ALBERTO MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74266302401 45677632T ALCOBA NUÑEZ BEATRIZ INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258741540 30564255S AGUIRRE ZABALETA ALBERTO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258741698 45677632T ALCOBA NUÑEZ BEATRIZ INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258802701 14887317S AGUIRREBURUALDE FERNANDEZ MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258680931 45677632T ALCOBA NUÑEZ BEATRIZ INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258635359 11928731B AGUIRREGABIRIA DE MIGUEL IÑAKI INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258231223 14590510T ALCONCHEL DIEZ ROBERTO VICENTE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258636088 11928731B AGUIRREGABIRIA IÑAKI INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258122734 14590510T ALCONCHEL DIEZ ROBERTO VICENTE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02261498904 30567129Z AGUIRREGOITIA ABAD JON IÑAKI IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 32,54 74258139084 14590510T ALCONCHEL DIEZ ROBERTO VICENTE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266384998 14771671J AGUIRREGOITIA ARECHAGA MARIA JESUS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251575681 14939192W ALCORTA CALLEJA RAFAEL MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74266216050 15352414Y AGUIRREGOMEZCORTA ORMAECHEA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258619035 14885839D ALDAMA IBARRONDO MARIA BEGOÑA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266334753 15352414Y AGUIRREGOMEZCORTA ORMAECHEA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01250029250 16328881P ALDANA ORTEGA PILAR MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
74266034385 14254214X AGUIRREZABAL REMENTERIA AMAIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258799360 16054364L ALDATZ PAYAN IRATZE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266132484 14254214X AGUIRREZABAL REMENTERIA AMAIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266418990 14611565X ALDAY PEREZ XABIER INFRACCIONES OTA-TAO 100,00
74266392087 14254214X AGUIRREZABAL REMENTERIA AMAIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266418302 14611565X ALDAY PEREZ XABIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258113018 16028190L AGUIRREZABAL TAPIAS JOSE FELIX INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251608962 14563634B ALDEA SORIA EMILIO MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74259045024 45623142C AGUIRREZABALA IZA JON INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258498289 14608254B ALDECOA HERNANDEZ JUAN MIGUEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251599211 45624547E AGUIRREZABALA IZA JOSE MARIA MULTA DE CIRCULACIÓN 110,00 74266020082 14865206F ALDECOA LUZARRAGA FRANCISCO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251101442 45624547E AGUIRREZABALA IZA JOSE MARIA MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 01230808270 14933539F ALDECOA MAZON ANTXON MULTA DE CIRCULACIÓN 100,00
60253000568 30566826X AGUNDEZ HERVAS AMAIA RET. VEHÍCULOS, EST. 38,70 02261031836 30565600A ALDECOA MAZON ENRIQUE IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08
74258217972 X6246465X AHED MESSAOUD ALI INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258669113 30574730W ALDUNATE MURUZABAL SANTOS JESUS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258217549 X6246465X AHED MESSAOUD ALI INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251603804 78908775F ALEGRE RESINES IBAI MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74258776131 X6246465X AHED MESSAOUD ALI INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258955183 14252090W ALEGRIA NUÑEZ RAMON INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258776050 X6246465X AHED MESSAOUD ALI INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258813117 14252090W ALEGRIA NUÑEZ RAMON INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258028592 X6246465X AHED MESSAUD ALI INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266030711 X5617633K ALEJANDRO AGACHE JOSE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258217638 X6246465X AHED MESSAUD ALI INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01260082846 X5617633K ALEJANDRO AGACHE JOSE MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74258168955 X6246465X AHED MESSAUD ALI INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266357851 X5617633K ALEJANDRO AGACHE JOSE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02260447761 78904185V AHEDO ESCUDERO ANTONIO IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 8,81 74266030126 X5617633K ALEJANDRO AGACHE JOSE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02260770040 78904185V AHEDO ESCUDERO ANTONIO IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 8,81 74268275681 X5617633K ALEJANDRO AGACHE JOSE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02260770031 78904185V AHEDO ESCUDERO ANTONIO IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 8,81 02260028548 00270347M ALEJANDRO RABAZO JOSE LUIS IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20
01251126879 78892010D AHEDO GURRUCHAGA ALVARO MULTA DE CIRCULACIÓN 63,00 74258769754 14899651K ALEXANDRE BARREDO FRANCISCO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01250029233 X3911539K AHMED SHABIR MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 74258769576 14899651K ALEXANDRE BARREDO FRANCISCO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258574376 14551214B AIARTZAGUENA VAZQUEZ EDORTA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266110201 14899651K ALEXANDRE BARREDO FRANCISCO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258574368 14551214B AIARTZAGUENA VAZQUEZ EDORTA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258393754 14899651K ALEXANDRE BARREDO FRANCISCO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74254156928 B48524599 AINAIR, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 74258394131 14899651K ALEXANDRE BARREDO FRANCISCO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266016450 14918844D AIRA CURIEL ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258766101 14899651K ALEXANDRE BARREDO FRANCISCO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266018584 14918844D AIRA CURIEL ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258766780 14899651K ALEXANDRE BARREDO FRANCISCO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266018509 14918844D AIRA CURIEL ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258713562 14899651K ALEXANDRE BARREDO FRANCISCO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266419813 14918844D AIRA CURIEL ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74258767433 14899651K ALEXANDRE BARREDO FRANCISCO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266580371 14918844D AIRA CURIEL ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266130619 22705788G ALFAGEME GARCIA RUBEN INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02261170151 14918844D AIRA CURIEL ANTONIO IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 32,54 74258514217 14595449V ALFONSO ASENSIO BASILIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00
02261170160 14918844D AIRA CURIEL ANTONIO IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08 74258512150 14595449V ALFONSO ASENSIO BASILIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00
02261170178 14918844D AIRA CURIEL ANTONIO IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08 74258469467 X4986148R ALFONSO MALDONADO ALBERT AUGUSTO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02261170143 14918844D AIRA CURIEL ANTONIO IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 32,54 74258554928 X4986148R ALFONSO MALDONADO ALBERT AUGUSTO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02261170186 14918844D AIRA CURIEL ANTONIO IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08 74266685068 14953626S ALFONSO PEREZ JOSE MANUEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02260088273 14918844D AIRA CURIEL ANTONIO IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 24,04 74266205121 X3062305Q ALI BELARIBI SID INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02260088265 14918844D AIRA CURIEL ANTONIO IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 32,54 74266206321 X3062305Q ALI BELARIBI SID INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02260088257 14918844D AIRA CURIEL ANTONIO IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 32,54 01251820899 X3093584S ALI REHAM MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74258537594 14918844D AIRA CURIEL ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74259045920 X3093584S ALI REHAM INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258537519 14918844D AIRA CURIEL ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258778613 X3093584S ALI REHAM INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02261170194 14918844D AIRA CURIEL ANTONIO IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08 01260086124 X3093584S ALI REHAM MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
02260046961 B95061438 AIRALBI SL IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 84,35 74266244355 X3093584S ALI REHAM INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02260601841 B48722854 AISARI 95, S.L. IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08 74266517394 X3093584S ALI REHAM INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02260353546 B48722854 AISARI 95, S.L. IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 166,31 01251632014 X3093584S ALI REHAM MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
02260353261 B48722854 AISARI 95, S.L. IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 166,31 01251596344 X3093584S ALI REHAM MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
02260016221 B48722854 AISARI 95, S.L. IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 84,35 02260993952 X3093584S ALI REHAM IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08
01264001832 B95025631 AISLAMIENTOS KADAGUA, S.L. MULTA DE CIRCULACIÓN 500,00 01251603910 X3093584S ALI REHAM MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
74264023351 B95025631 AISLAMIENTOS KADAGUA, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 74258602906 X3093584S ALI REHAM INFRACCIONES OTA-TAO 100,00
74254159722 B95025631 AISLAMIENTOS KADAGUA, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 74258578827 X3093584S ALI REHAM INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01254026301 B95141289 AISLAMIENTOS SISPLANOR SL MULTA DE CIRCULACIÓN 500,00 74258832189 X3093584S ALI REHAM INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01254027049 B95141289 AISLAMIENTOS SISPLANOR SL MULTA DE CIRCULACIÓN 500,00 74258822779 24400732D ALIENDE MAULEON JESUS MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01260379571 X3096128Y AIT OUKDIM EL MOSTAPHA MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00 74258729493 24400732D ALIENDE MAULEON JESUS MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02260238160 A48232755 AITEA, S.A. IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20 74266163886 24400732D ALIENDE MAULEON JESUS MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
06250050668 14252834X AIZPURU BLANCO ANDER PLUSVALIA 15,16 74258821951 24400732D ALIENDE MAULEON JESUS MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
06250050676 14252834X AIZPURU BLANCO ANDER PLUSVALIA 32,41 01251435685 14256043E ALIJARTE ATANES JAVIER MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
01250537603 16052086H AIZPURUA SEOANE IGOR MULTA DE CIRCULACIÓN 90,00 98263828469 14204772H ALIJO ALEJANDRE JOSE IMP.BIENES INMUEBLES 21,18
01251015503 16052086H AIZPURUA SEOANE IGOR MULTA DE CIRCULACIÓN 92,00 02261456233 20222786J ALIJO DIAZ JUAN CARLOS IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 8,81
01251701806 16052086H AIZPURUA SEOANE IGOR MULTA DE CIRCULACIÓN 250,00 02261456241 20222786J ALIJO DIAZ JUAN CARLOS IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 84,35
01251729361 02604898X AJA AHEDO MARIA CONCEPCION MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00 02261456314 20222786J ALIJO DIAZ JUAN CARLOS IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20
01260100011 14248137M AJA ALONSO FRANCISCO JAVIER MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00 74258518395 X2703545X ALIOUNE NDIAYE EL HADJI INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251449911 50182384H AJO GARCIA CARLOS JAVIER MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 02261357464 30643108R ALIX SALAZAR JOSE MARIA IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 8,81
74258519600 50182384H AJO GARCIA CARLOS JAVIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02261357499 30643108R ALIX SALAZAR JOSE MARIA IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 60,49
02260935081 14605454V AJURIA ARRIBAS CRISTINA IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 8,81 01251215081 A48491377 ALMACENES ELECTRICOS EGUIDAZUY MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
98263718451 30686064Q AJURIA RAMOS MARIA ISABEL IMP.BIENES INMUEBLES 105,17 74258871630 30688251H ALMAGRO LAMARCA JAVIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266438397 78922035L AKARREGI LARRABIDE JANIRE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266010826 30688251H ALMAGRO LAMARCA JAVIER INFRACCIONES OTA-TAO 100,00
74266437650 78922035L AKARREGI LARRABIDE JANIRE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02260146826 14935830K ALMAGRO VALENCIA SERAFIN IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08
74266438231 78922035L AKARREGI LARRABIDE JANIRE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258213501 24400372V ALMEIDA CABRERO CARLOS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258364274 X4213398M AKHAL YASSIN EL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258301876 24400372V ALMEIDA CABRERO CARLOS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74264002826 B95355673 AL RELOJ TRANSPORTES EUSKADI SL INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 02260502746 78905554Y ALMEIDA GARCIA ZIGOR IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20
02261490962 B48955736 ALAIN TRANSPORTES E INSTALACCIONES IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 166,31 02260046546 78905554Y ALMEIDA GARCIA ZIGOR IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08
02261490954 B48955736 ALAIN TRANSPORTES E INSTALACCIONES IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 84,35 74264005680 B95138616 ALMISA COMUNICACIONES INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
74258735159 14683882S ALAMO OSTA MARIA ROSA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74264020662 B95138616 ALMISA COMUNICACIONES INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
74266011148 14566855N ALANIS POZO MIGUEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01254027201 B95138616 ALMISA COMUNICACIONES MULTA DE CIRCULACIÓN 500,00
74266467419 14566855N ALANIS POZO MIGUEL INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74254156073 B95138616 ALMISA COMUNICACIONES INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
74258834441 45823154R ALARCON BLANCO CRISTOBAL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74254152795 B95138616 ALMISA COMUNICACIONES INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
01251381372 78886919R ALARCON CABEZAS ENDIKA MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00 74258005746 16062434Q ALMODOVAR GUERRERO SERGIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02261494852 X2389344N ALARCON PRADO ROSA LORENO IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08 74258815217 30642014B ALONSO DE ARMIÑO CIRIA ALEJANDRO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74259045539 30630545L ALART VALLEJO XABIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 98264356251 14201260W ALONSO AGUERAS JOSE IMP.BIENES INMUEBLES 72,14
01250799349 30630545L ALART VALLEJO XABIER MULTA DE CIRCULACIÓN 100,00 74266386621 30609453H ALONSO ALTUBE NATALIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01260156696 30630545L ALART VALLEJO XABIER MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74266077441 30609453H ALONSO ALTUBE NATALIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258618098 30630545L ALART VALLEJO XABIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266260474 30609453H ALONSO ALTUBE NATALIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74264007836 G48793137 ALAV.RODR.MACAR.VILALLONGA.ELORZA. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 74266374496 14880503D ALONSO ANDREU JUAN MANUEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258637424 14254422B ALBA CARRILLO FCO JAVIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266147040 16043922L ALONSO BARANDA JESUS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251713511 30612110F ALBA GARCIA SONIA MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74266290055 78926418D ALONSO BERASTEGUI JOSEBA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258796808 14874823X ALBAINA IBARLUCEA CARLOS MILLAN INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266292112 78926418D ALONSO BERASTEGUI JOSEBA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258798550 14874823X ALBAINA IBARLUCEA CARLOS MILLAN INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01260551889 78926418D ALONSO BERASTEGUI JOSEBA MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
74258374393 14874823X ALBAINA IBARLUCEA CARLOS MILLAN INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266292074 78926418D ALONSO BERASTEGUI JOSEBA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30177 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

Ordaingiria NAN/IFK Zergadunaren izen-deiturak Zerga-kontzeptua Zorra Ordaingiria NAN/IFK Zergadunaren izen-deiturak Zerga-kontzeptua Zorra
Recibo DNI/NIF Nombre del contribuyente Concepto tributario Deuda ppal. Recibo DNI/NIF Nombre del contribuyente Concepto tributario Deuda ppal.

74258846171 30598896H ALONSO BRINQUIS MARIA DE LOS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74264004161 B95186276 ALUMINIOS ARTETA SL INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
74258197262 30598896H ALONSO BRINQUIS MARIA DE LOS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74264004179 B95186276 ALUMINIOS ARTETA SL INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
74258665541 14526958C ALONSO CADENAS JULIAN FELIX INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74264015081 B95186276 ALUMINIOS ARTETA SL INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
74257987430 30576085T ALONSO CASTROVIEJO MARIA DEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74264004195 B95186276 ALUMINIOS ARTETA SL INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
01251101141 14699834M ALONSO CORRALES JESUS ALBERTO MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74264015057 B95186276 ALUMINIOS ARTETA SL INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
74258955795 14699834M ALONSO CORRALES JESUS ALBERTO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74264012210 B95186276 ALUMINIOS ARTETA SL INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
74266417501 14699834M ALONSO CORRALES JESUS ALBERTO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74264012244 B95186276 ALUMINIOS ARTETA SL INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
02261409537 14936734M ALONSO CORREA LEOPOLDO IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08 74264004187 B95186276 ALUMINIOS ARTETA SL INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
01251426121 11915472T ALONSO ESCAGEDO GUILLERMO EBEHARD MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 74264012171 B95186276 ALUMINIOS ARTETA SL INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
74258509086 43825046H ALONSO ESTEVE ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74264012198 B95186276 ALUMINIOS ARTETA SL INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
98265146217 16247810N ALONSO FERNANDEZ ANGEL MARIA IMP.BIENES INMUEBLES 135,41 74264012406 B95186276 ALUMINIOS ARTETA SL INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
01250074409 14601322W ALONSO FERNANDEZ JUAN CARLOS MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 74264012236 B95186276 ALUMINIOS ARTETA SL INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
01250784716 14601322W ALONSO FERNANDEZ JUAN CARLOS MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00 74264015049 B95186276 ALUMINIOS ARTETA SL INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
74266300697 22737678Q ALONSO GARCIA ABEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74264015065 B95186276 ALUMINIOS ARTETA SL INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
74258578690 22737678Q ALONSO GARCIA ABEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74264012180 B95186276 ALUMINIOS ARTETA SL INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
01251439869 33309644D ALONSO GARCIA ANTONIO MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 74264023858 B95186276 ALUMINIOS ARTETA SL INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
01251701857 30665156S ALONSO GIMENEZ GUSTAVO MULTA DE CIRCULACIÓN 90,00 74264022711 B95186276 ALUMINIOS ARTETA SL INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
01251229295 30670457A ALONSO GONZALEZ OSCAR MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 74264023866 B95186276 ALUMINIOS ARTETA SL INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
74258154750 30670457A ALONSO GONZALEZ OSCAR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74264018595 B95186276 ALUMINIOS ARTETA SL INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
74258208515 30670457A ALONSO GONZALEZ OSCAR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74264018579 B95186276 ALUMINIOS ARTETA SL INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
01251439966 30660352H ALONSO GORBALAN ICIAR MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00 01251396132 14956740R ALUNDA ECHEVARRIA MARIA CARMEN MULTA DE CIRCULACIÓN 102,00
74258098060 14600259C ALONSO GUEMES BEGOÑA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74266413149 16488781N ALVA GARCIA NATIVIDAD INFRACCIONES OTA-TAO 100,00
02261487341 11635092J ALONSO HEREDERO CEFERINO IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20 74258632546 78911602M ALVARADO DEL CURA GONZALO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251247536 14584581M ALONSO HERNANDEZ JOSE LUIS MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 74258531367 13300361J ALVARADO SANCHEZ CORTES MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02260507748 78885623Q ALONSO HORMAECHEA XABIER IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08 74258530948 14929005G ALVAREZ DE ARCAYA PEREZ DE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258666645 14954487W ALONSO LOPEZ DANIEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251573409 78917218D ALVAREZ ALMEIDA UNAI MULTA DE CIRCULACIÓN 100,00
01251005427 14413825R ALONSO LLORENTE AGUSTIN MULTA DE CIRCULACIÓN 110,00 01251573395 78917218D ALVAREZ ALMEIDA UNAI MULTA DE CIRCULACIÓN 250,00
01251381500 30594565B ALONSO MANGADO FERNANDO MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00 01251875324 78917218D ALVAREZ ALMEIDA UNAI MULTA DE CIRCULACIÓN 100,00
01260067286 30594565B ALONSO MANGADO FERNANDO MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00 01251775249 78917218D ALVAREZ ALMEIDA UNAI MULTA DE CIRCULACIÓN 200,00
02260739703 12718438J ALONSO MARCILLA JESUS IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20 01251693200 78917218D ALVAREZ ALMEIDA UNAI MULTA DE CIRCULACIÓN 100,00
74258941158 14908910B ALONSO MARTIN JOAQUIN MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02261411078 78917218D ALVAREZ ALMEIDA UNAI IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20
74266207298 30580653Z ALONSO MARTIN JOSE ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02261411086 78917218D ALVAREZ ALMEIDA UNAI IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 8,81
01251913935 30623325K ALONSO MARTINEZ OSCAR RAUL MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 02261411060 78917218D ALVAREZ ALMEIDA UNAI IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20
74266392044 14542278E ALONSO MIÑON LUCIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251622094 09750616L ALVAREZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00
01250412371 22752501G ALONSO MORENO SERGIO MULTA DE CIRCULACIÓN 90,00 74258519588 30584770Z ALVAREZ AMEZAGA BRUNO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251437025 14926037A ALONSO ORTIZ JOSE ANTONIO MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00 74258151556 14935038B ALVAREZ ARAGONES CAROLINA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01260483999 14926037A ALONSO ORTIZ JOSE ANTONIO MULTA DE CIRCULACIÓN 90,00 74266091354 14935038B ALVAREZ ARAGONES CAROLINA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251437238 14555409C ALONSO QUINTANILLA JULIAN MULTA DE CIRCULACIÓN 110,00 74266280394 14935038B ALVAREZ ARAGONES CAROLINA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02261497321 14555409C ALONSO QUINTANILLA JULIAN IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20 74266280793 14935038B ALVAREZ ARAGONES CAROLINA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01250223943 14555409C ALONSO QUINTANILLA JULIAN MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00 74266177950 14935038B ALVAREZ ARAGONES CAROLINA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00
74258802824 30558436S ALONSO REBOLLEDO JON INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266281749 14935038B ALVAREZ ARAGONES CAROLINA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266205481 44912310A ALONSO REDONDO JOSE LUIS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266439318 14935038B ALVAREZ ARAGONES CAROLINA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258850306 44912310A ALONSO REDONDO JOSE LUIS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258519154 14935038B ALVAREZ ARAGONES CAROLINA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258639150 44912310A ALONSO REDONDO JOSE LUIS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258518361 14935038B ALVAREZ ARAGONES CAROLINA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258761826 44912310A ALONSO REDONDO JOSE LUIS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251016143 34582346Y ALVAREZ ATRIO MANUEL MULTA DE CIRCULACIÓN 100,00
74258724092 44912310A ALONSO REDONDO JOSE LUIS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01260568188 14571200X ALVAREZ AXPE JOSE ANTONIO MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74258629618 44912310A ALONSO REDONDO JOSE LUIS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02260183951 30592868Q ALVAREZ BERMEJO JOSE REYES IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08
74258377244 44912310A ALONSO REDONDO JOSE LUIS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251656169 30649084C ALVAREZ CARRASCO M.PILAR MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74258582808 44912310A ALONSO REDONDO JOSE LUIS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251844852 14916777N ALVAREZ CASTREJON JOSE ALBERTO MULTA DE CIRCULACIÓN 90,00
74258474509 14907712D ALONSO REDONDO JUAN BAUTISTA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02260237350 14591814Q ALVAREZ COSTELA JUAN A. IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08
02261060780 30634016V ALONSO RODRIGO EDUARDO IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 84,35 74266039379 03283859B ALVAREZ CRIADO FRUCTUOSA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258429236 30610500F ALONSO RODRIGUEZ EVELIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266463766 03283859B ALVAREZ CRIADO FRUCTUOSA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
98264949839 14596957F ALONSO ROMERO MARIA AZUCENA IMP.BIENES INMUEBLES 118,31 02261084131 22728424P ALVAREZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08
74266630255 14917957L ALONSO RUIZ DLBERTO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 98263494889 22728424P ALVAREZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO IMP.BIENES INMUEBLES 142,01
74266380577 13073213J ALONSO RUIZ JULIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258777081 14384161F ALVAREZ FERNANDEZ JUAN CARLOS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266247575 13073213J ALONSO RUIZ JULIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251726302 13088330L ALVAREZ FIDALGO MARIA CONCEPCION MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74266008988 13073213J ALONSO RUIZ JULIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266037309 16050742P ALVAREZ GARCIA MARIA TERESA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258765783 13073213J ALONSO RUIZ JULIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266036345 16050742P ALVAREZ GARCIA MARIA TERESA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74257604085 13073213J ALONSO RUIZ JULIO INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 02260277807 16050742P ALVAREZ GARCIA MARIA TERESA IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 84,35
74258391450 78917815P ALONSO RUIZ MARCOS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 98263617531 16050742P ALVAREZ GARCIA MARIA TERESA IMP.BIENES INMUEBLES 236,05
74258316954 78917815P ALONSO RUIZ MARCOS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02261461113 16050742P ALVAREZ GARCIA MARIA TERESA IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20
02260341238 78917815P ALONSO RUIZ MARCOS IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08 98263616241 16050742P ALVAREZ GARCIA MARIA TERESA IMP.BIENES INMUEBLES 13,19
01251451729 20222953L ALONSO SAIZ RUBEN MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 02260233826 14582817N ALVAREZ GONZALEZ CARLOS IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 149,31
01251331448 20222953L ALONSO SAIZ RUBEN MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00 02260233818 14582817N ALVAREZ GONZALEZ CARLOS IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08
01251527873 78903225T ALONSO SANTOS JOANA MULTA DE CIRCULACIÓN 100,00 02261487881 30564596B ALVAREZ GONZALEZ FRANCISCO IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 8,81
74266380232 30653505W ALONSO SANTOS JOSE IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01250250274 14915566C ALVAREZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER MULTA DE CIRCULACIÓN 63,00
74266163908 30653505W ALONSO SANTOS JOSE IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251801916 30679337M ALVAREZ GONZALEZ OSCAR MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74258391263 30653505W ALONSO SANTOS JOSE IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02260636670 30679337M ALVAREZ GONZALEZ OSCAR IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08
02261066630 30653505W ALONSO SANTOS JOSE IGNACIO IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20 02260636661 30679337M ALVAREZ GONZALEZ OSCAR IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 15,12
74258757055 30653505W ALONSO SANTOS JOSE IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02260636645 30651126S ALVAREZ GONZALEZ SERGIO IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 7,56
74257889934 30653505W ALONSO SANTOS JOSE IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02260636653 30651126S ALVAREZ GONZALEZ SERGIO IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 8,81
74258214221 30653505W ALONSO SANTOS JOSE IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258102571 78701004H ALVAREZ GONZALO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258823805 20179204Q ALONSO SUAREZ GABRIEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02260700017 78908302V ALVAREZ IGLESIAS GAIZKA IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20
74258461792 14930594Y ALONSO VALMASEDA ANGEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258554723 14570201T ALVAREZ IZAGUIRRE JOSE MIGUEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74257889195 14930594Y ALONSO VALMASEDA ANGEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251135398 78889924Q ALVAREZ KILSTEIN NOELIA PAULA MULTA DE CIRCULACIÓN 90,00
02260343893 14930594Y ALONSO VALMASEDA ANGEL IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20 74258158666 30690254C ALVAREZ LOPEZ AITOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74255875049 14930594Y ALONSO VALMASEDA ANGEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02261170712 30647732W ALVAREZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08
74257889985 14930594Y ALONSO VALMASEDA ANGEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258735671 24400297B ALVAREZ MARTINEZ ANDRES INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74257889748 14930594Y ALONSO VALMASEDA ANGEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266285370 16046825R ALVAREZ MARTINEZ JOSE LUIS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74257889888 14930594Y ALONSO VALMASEDA ANGEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266200463 14245470Y ALVAREZ MATIA JUAN IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258466204 14930594Y ALONSO VALMASEDA ANGEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266212470 14245470Y ALVAREZ MATIA JUAN IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02261491241 30597819E ALONSO VECINO ISMAEL IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 84,35 02260400935 78900657P ALVAREZ MORELLE IVAN IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08
74258501662 22736725Y ALONSO VELASCO JOSE ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258687537 14913070P ALVAREZ OCEJO FERNANDO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251899720 30613788Y ALONSO VELAZQUEZ GONZALO MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74258957917 14913070P ALVAREZ OCEJO FERNANDO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258507113 30613788Y ALONSO VELAZQUEZ GONZALO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258955302 14913070P ALVAREZ OCEJO FERNANDO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258220183 30613788Y ALONSO VELAZQUEZ GONZALO INFRACCIONES OTA-TAO 30,00 01251424322 14881734K ALVAREZ PELAEZ JUAN MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
74258880311 22703521Z ALONSO VILLANUEVA ADOLFO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01250975996 14881734K ALVAREZ PELAEZ JUAN MULTA DE CIRCULACIÓN 63,00
74258957348 22703521Z ALONSO VILLANUEVA ADOLFO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251199850 14881734K ALVAREZ PELAEZ JUAN MULTA DE CIRCULACIÓN 120,00
74258957755 22703521Z ALONSO VILLANUEVA ADOLFO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02261456331 30583251J ALVAREZ REAL LUIS MARIANO IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08
74258957542 22703521Z ALONSO VILLANUEVA ADOLFO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02261456322 20221403X ALVAREZ REAL RUBEN IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08
01251868522 22703521Z ALONSO VILLANUEVA ADOLFO MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 01251104786 14261583L ALVAREZ REGUERO JORGE MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
01251842761 22703521Z ALONSO VILLANUEVA ADOLFO MULTA DE CIRCULACIÓN 90,00 02260283068 01151750W ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08
74257709669 22703521Z ALONSO VILLANUEVA ADOLFO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 98265537399 01151750W ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL IMP.BIENES INMUEBLES 7,36
74258268861 22703521Z ALONSO VILLANUEVA ADOLFO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258834106 44979558E ALVAREZ RODRIGUEZ VIOLETA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74257709626 22703521Z ALONSO VILLANUEVA ADOLFO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258779539 44979558E ALVAREZ RODRIGUEZ VIOLETA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266360321 22701556G ALONSO ZABALLA JOSE JAVIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266350741 44979558E ALVAREZ RODRIGUEZ VIOLETA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258700614 03370572Z ALOSO HERNANZ MARIA ISABEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266350406 44979558E ALVAREZ RODRIGUEZ VIOLETA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74264002419 A95211934 ALQUILERES DE CREMALLERA SA INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 74266353201 44979558E ALVAREZ RODRIGUEZ VIOLETA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01254024287 A95211934 ALQUILERES DE CREMALLERA SA MULTA DE CIRCULACIÓN 500,00 74266352506 44979558E ALVAREZ RODRIGUEZ VIOLETA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02260698535 A48965826 ALQUILERES VASCOS, S.A.L. IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 236,80 74266352123 44979558E ALVAREZ RODRIGUEZ VIOLETA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266080891 30656295D ALQUIZA LARRUCEA NEREA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266353405 44979558E ALVAREZ RODRIGUEZ VIOLETA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258953946 16042010Q ALQUIZA MEZO ANDRES INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 01251775567 14262737T ALVAREZ ROMERO ROBERTO MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
74254145055 B48728737 ALSERTXE SL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01250255551 14262737T ALVAREZ ROMERO ROBERTO MULTA DE CIRCULACIÓN 84,00
74254118261 B48728737 ALSERTXE SL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01250589867 14262737T ALVAREZ ROMERO ROBERTO MULTA DE CIRCULACIÓN 63,00
01264004611 B48728737 ALSERTXE SL MULTA DE CIRCULACIÓN 500,00 01251596841 30581502N ALVARO BRAVO PATXI XABIER MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00
01264004068 B48728737 ALSERTXE SL MULTA DE CIRCULACIÓN 500,00 74258338346 30694193A ALVARO MERODIO CRISTINA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01264005081 B48728737 ALSERTXE SL MULTA DE CIRCULACIÓN 500,00 74264001561 B95254116 ALVASO INSTALACIONES SL INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
74258985554 16567174K ALSINA AZUARA EVA MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01260245818 ALVES ALIVEIRA ADRIANO MULTA DE CIRCULACIÓN 400,00
74266168799 16567174K ALSINA AZUARA EVA MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251160813 X6886802G ALVES DE OLIVEIRA ADRIANO MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74266167792 16567174K ALSINA AZUARA EVA MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01260364710 X6886802G ALVES DE OLIVEIRA ADRIANO MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74258664693 30682881F ALTIDE MACHADO IRAULTZA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01260386519 X6886802G ALVES DE OLIVEIRA ADRIANO MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74266180128 30682881F ALTIDE MACHADO IRAULTZA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01260371465 X6886802G ALVES DE OLIVEIRA ADRIANO MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74266625197 30682881F ALTIDE MACHADO IRAULTZA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74257929359 78898622C ALVIRA ALVAREZ RUBEN INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266183381 30682881F ALTIDE MACHADO IRAULTZA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266368828 30639347N ALZOLA NEAL MARIA ANTONIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266244622 30682881F ALTIDE MACHADO IRAULTZA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266626894 30639347N ALZOLA NEAL MARIA ANTONIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258493384 30682881F ALTIDE MACHADO IRAULTZA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 98263004644 14123341F ALLENDE LEJARZA JOSE ANTONIO IMP.BIENES INMUEBLES 200,28
74258388521 30682881F ALTIDE MACHADO IRAULTZA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 98263004636 14123341F ALLENDE LEJARZA JOSE ANTONIO IMP.BIENES INMUEBLES 206,27
74258304093 30682881F ALTIDE MACHADO IRAULTZA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 98263004628 14123341F ALLENDE LEJARZA JOSE ANTONIO IMP.BIENES INMUEBLES 213,07
01251138010 78934469X ALTIMASVERES BANDEIRA ALEXANDER MULTA DE CIRCULACIÓN 66,00 01260386918 20221585P AMABIZKA HERRERO MIKEL MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
01251386676 78934469X ALTIMASVERES BANDEIRA ALEXANDER MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00 01251385505 78903711A AMADOR ALUNDA ISRAEL MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
01251176892 78934469X ALTIMASVERES BANDEIRA ALEXANDER MULTA DE CIRCULACIÓN 90,00 01251132500 78903711A AMADOR ALUNDA ISRAEL MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
01251176906 78934469X ALTIMASVERES BANDEIRA ALEXANDER MULTA DE CIRCULACIÓN 100,00 01253006820 X2612236B AMANDA BOARDMAN LISA MULTA DE CIRCULACIÓN 110,00
01251383791 30691020G ALTIMASVERES BANDEIRA RAFAEL MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00 74258816132 16036400H AMANN DE URRUELA ARANZAZU INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251393737 30691020G ALTIMASVERES BANDEIRA RAFAEL MULTA DE CIRCULACIÓN 200,00 74258799980 14603112K AMANN MURGA JOSE ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251386714 30691020G ALTIMASVERES BANDEIRA RAFAEL MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00 01251116695 14520132W AMANN MUTIOZABAL TOMAS FRANCISCO MULTA DE CIRCULACIÓN 110,00
01250249004 30691020G ALTIMASVERES BANDEIRA RAFAEL MULTA DE CIRCULACIÓN 63,00 74258513504 16056862X AMANN ZUBIETA MONICA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00
01251195862 30691020G ALTIMASVERES BANDEIRA RAFAEL MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00 01260497027 14580626Y AMARAN OROZCO JOSE LUIS MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74258541338 14532152Q ALTONAGA BILBAO JESUS MIGUEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251527521 14580626Y AMARAN OROZCO JOSE LUIS MULTA DE CIRCULACIÓN 100,00
01260071968 45679027S ALTUBE CHARCA IKER MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00 01250253923 X95943295 AMARY SOW MULTA DE CIRCULACIÓN 90,00
74266590326 45679027S ALTUBE CHARCA IKER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251845590 78994231H AMAYA BORJA ENCARNACION MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74258048721 45679027S ALTUBE CHARCA IKER INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 01251685975 78941980T AMAYA JIMENEZ JONATAN MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74258049051 45679027S ALTUBE CHARCA IKER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251685991 78941980T AMAYA JIMENEZ JONATAN MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74266656408 14909798W ALTUBE GARAY DOMINGO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01250538766 78941148L AMAYA JUAN PEDRO MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
74258651729 16054878G ALTUNA PALACIOS MIREN JASONE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251399468 72401174A AMAYA MUZA JOSE IGNACIO MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
01234053681 A48154496 ALUKAR, S.A. MULTA DE CIRCULACIÓN 150,25 74258811475 78924089A AMAYA ROBLES ARTURO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74254156430 B95186276 ALUMINIOS ARTETA SL INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 01251172307 78916958W AMAYA SALAZAR ANTONIO MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
74254157304 B95186276 ALUMINIOS ARTETA SL INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 01260546257 30632852A AMAYA SALAZAR JORGE MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74264012163 B95186276 ALUMINIOS ARTETA SL INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 01251173010 78916957R AMAYA SALAZAR MIGUEL MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30178 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

Ordaingiria NAN/IFK Zergadunaren izen-deiturak Zerga-kontzeptua Zorra Ordaingiria NAN/IFK Zergadunaren izen-deiturak Zerga-kontzeptua Zorra
Recibo DNI/NIF Nombre del contribuyente Concepto tributario Deuda ppal. Recibo DNI/NIF Nombre del contribuyente Concepto tributario Deuda ppal.

02260422831 14907998L AMAYA SALGUERO JUAN IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 84,35 02260808055 78874755G APARICIO CALVO SUSANA IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08
02260381663 14907998L AMAYA SALGUERO JUAN IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 84,35 02260808063 78874755G APARICIO CALVO SUSANA IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20
02260381655 14907998L AMAYA SALGUERO JUAN IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20 02260808039 14843412V APARICIO GUERRERO JOSE MIGUEL IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20
01251440158 X3290677K AMAYO FELIX MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00 74266257201 78909841S APARICIO SAN EMETERIO ARITZ INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266401256 29036374R AMEZ MURCIEGO JAVIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266342535 78909841S APARICIO SAN EMETERIO ARITZ INFRACCIONES OTA-TAO 100,00
74258963151 30590813P AMEZAGA LAITA MARIA ELENA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258303593 78922760P APARICIO SANTAMARIA PABLO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
98255659530 16040349B AMEZAGA ZUAZO GORKA IMP.BIENES INMUEBLES 95,76 01251625956 78897086W APARICIO SILVA PEDRO MIGUEL MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
01251277460 16040349B AMEZAGA ZUAZO GORKA MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00 74254147937 B48734198 APARICHER, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266083301 30615809A AMEZUA ALZOLA MIREN BEGOÑE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01264001930 B95201240 APLICACIONES COMUNICACIONES MULTA DE CIRCULACIÓN 500,00
74266156383 30615809A AMEZUA ALZOLA MIREN BEGOÑE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74264015596 B95201240 APLICACIONES COMUNICACIONES INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
74258872148 14563009F AMIGO GIMENEZ ISABEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74264004004 B95201240 APLICACIONES COMUNICACIONES INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
74258891681 14563009F AMIGO GIMENEZ ISABEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74254156863 B95201240 APLICACIONES COMUNICACIONES INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
74266385935 14563009F AMIGO GIMENEZ ISABEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74254152132 B95213468 APLICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266386141 14563009F AMIGO GIMENEZ ISABEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74254152591 B95213468 APLICACIONES Y TELECOMUNICACIONES INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266386753 14563009F AMIGO GIMENEZ ISABEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 98265564132 14827747S APRAIZ MENDIOLA MIREN IMP.BIENES INMUEBLES 80,02
01260372429 72401623S AMIGO SAIZ MIKEL ANDONI MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 98263298044 14174436L AQUESOLO CAREAGA PASCUALA IMP.BIENES INMUEBLES 208,71
74258827771 78945614T AMILIBIA HERNANDEZ IGOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 98264855869 14174436L AQUESOLO CAREAGA PASCUALA IMP.BIENES INMUEBLES 213,36
74258691984 14257942N AMILIBIA RAMOS IGOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258961213 22721994H AQUESOLO VARONA JOSE MIGUEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258374539 12385799T AMIN MOHAMED INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258683698 22721994H AQUESOLO VARONA JOSE MIGUEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02260443774 78937797A AMO RAMIREZ JONATAN IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 8,81 01251422354 14845714L ARA NAVARLAZ BLAS MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
02260443758 78937797A AMO RAMIREZ JONATAN IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20 01251820210 14845714L ARA NAVARLAZ BLAS MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
01250773129 14207868D AMO RIBERA JOSE MIGUEL MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00 74266274653 11929727H ARAMBARRI MURADAS JOSE IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251593566 14207868D AMO RIBERA JOSE MIGUEL MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 74258564079 14911004N ARAMBURU ROJAS MARIA BEGOÑA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266560516 15807729J AMO RODRIGO MARIA ISABEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258895555 14695782R ARAMBURU SALVADOR JUAN ANGEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266047819 15807729J AMO RODRIGO MARIA ISABEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258689378 14695782R ARAMBURU SALVADOR JUAN ANGEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02260502053 15807729J AMO RODRIGO MARIA ISABEL IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 149,31 74258896403 14695782R ARAMBURU SALVADOR JUAN ANGEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258249203 15807729J AMO RODRIGO MARIA ISABEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266044721 14695782R ARAMBURU SALVADOR JUAN ANGEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258213951 15807729J AMO RODRIGO MARIA ISABEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266158246 14695782R ARAMBURU SALVADOR JUAN ANGEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251385068 14583284L AMONDARAIN ZALVIDEGOITIA JOSE MARIA MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74258463469 14695782R ARAMBURU SALVADOR JUAN ANGEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266168241 78895979E AMORRORTU ALONSO ROLANDO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251418853 30683351V ARAMBURU SANTAMARIA GARIKOITZ MULTA DE CIRCULACIÓN 325,00
02260701536 14878584E AMORRORTU MUÑOZ JESUS MARIA IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 149,31 74257882361 14237325A ARAMBURUZABALA GUTIERREZ MIGUEL INFRACCIONES OTA-TAO 30,00
02260701544 14878584E AMORRORTU MUÑOZ JESUS MARIA IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 149,31 74258663671 30641790V ARAMENDIA UNZUE ANGEL MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258821551 14960543D AMORROSTA ALONSO FERNANDO MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258664332 30641790V ARAMENDIA UNZUE ANGEL MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02260410809 30610636M AMORROSTRA VICARIO OSCAR ENRIQUE IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 84,35 01251691983 16050617K ARANA AGUINAGA ALFONSO MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74258579700 30618923N AMURIZA FERNANDEZ ZURIÑE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251900078 16048780R ARANA AGUINAGA MARTA MULTA DE CIRCULACIÓN 90,00
02260996943 30587155F AMUTIO IBAÑEZ ANGEL LUIS IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 8,81 74258024651 16048780R ARANA AGUINAGA MARTA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02261468550 30587155F AMUTIO IBAÑEZ ANGEL LUIS IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 15,12 74258498815 16048780R ARANA AGUINAGA MARTA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02260417684 30550118T ANDALUZ DE DIEGO OLGA IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20 74266070373 16037766G ARANA ARROYO SANTIAGO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
98263298796 30550118T ANDALUZ DE DIEGO OLGA IMP.BIENES INMUEBLES 223,49 74258710831 16037766G ARANA ARROYO SANTIAGO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74254114044 B48865893 ANDAMIAJES EMA-31, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266200609 30550700F ARANA BASABE MARIA ISABEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74264011337 B95044111 ANDAMIOS URDAIBAI, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 74266045719 30550700F ARANA BASABE MARIA ISABEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74264014786 B95044111 ANDAMIOS URDAIBAI, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 74259020374 14610422V ARANA CENICEROS VICENTE GUSTAVO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74264008841 B95044111 ANDAMIOS URDAIBAI, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 74269065427 14610422V ARANA CENICEROS VICENTE GUSTAVO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74264001552 B95044111 ANDAMIOS URDAIBAI, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 74266334559 14610422V ARANA CENICEROS VICENTE GUSTAVO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74264007780 B95044111 ANDAMIOS URDAIBAI, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 01251657289 78913434C ARANA ERHARDT JORGE MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74264021880 B95044111 ANDAMIOS URDAIBAI, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 01251691967 78913434C ARANA ERHARDT JORGE MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74264020557 B95044111 ANDAMIOS URDAIBAI, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 01251583927 78913434C ARANA ERHARDT JORGE MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
01251896747 14571657F ANDECHAGA GOLZARRI JOSE ANTONIO MULTA DE CIRCULACIÓN 110,00 74258921971 16064121R ARANA ETCHART ALBERTO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251632693 78878320G ANDECHAGA SAIZ ITZIAR MULTA DE CIRCULACIÓN 110,00 74258668451 02704297A ARANA FRANCO RAFAEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258314498 16034490V ANDONIO GOITIA JOSEBA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266385501 14958704X ARANA GONZALEZ SALUSTIANO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01250361131 X2321605P ANDREI ALEXANDRU PASCU MULTA DE CIRCULACIÓN 90,00 74266516061 14958704X ARANA GONZALEZ SALUSTIANO INFRACCIONES OTA-TAO 100,00
74258163678 11905393H ANDRES ALCOCEBA FERNANDO INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 98263000631 14959760P ARANA MARTINEZ RAQUEL IMP.BIENES INMUEBLES 193,11
74258910872 14706904Z ANDRES GARCIA ANGEL MARIANO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 98263000711 14959760P ARANA MARTINEZ RAQUEL IMP.BIENES INMUEBLES 15,59
74258990141 14706904Z ANDRES GARCIA ANGEL MARIANO INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 98263001181 14959760P ARANA MARTINEZ RAQUEL IMP.BIENES INMUEBLES 31,05
74258990019 14706904Z ANDRES GARCIA ANGEL MARIANO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251087300 30601408T ARANA UGALDE JUAN LUIS MULTA DE CIRCULACIÓN 63,00
74258579386 14706904Z ANDRES GARCIA ANGEL MARIANO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258639117 30601408T ARANA UGALDE JUAN LUIS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258990094 14706904Z ANDRES GARCIA ANGEL MARIANO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251899070 30601408T ARANA UGALDE JUAN LUIS MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
01251807299 20220903Q ANDRES HERNANDEZ FCO. JAVIER MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00 74258630853 30601408T ARANA UGALDE JUAN LUIS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251702195 20220903Q ANDRES HERNANDEZ FCO. JAVIER MULTA DE CIRCULACIÓN 110,00 74258679151 30601408T ARANA UGALDE JUAN LUIS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266386303 14605368T ANDRES LEDESMA JORGE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258757136 30601408T ARANA UGALDE JUAN LUIS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266472412 16036201A ANDRES MANZANO MARIA PILAR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 98263654177 14266356P ARANA VALDIVIELSO AMAGOIA IMP.BIENES INMUEBLES 93,34
02261102971 11973719B ANDRES MARTIN VICENTE IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20 02261226718 14266356P ARANA VALDIVIELSO AMAGOIA IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20
74266417772 78881260T ANDRES PINTOS HUGO INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 02261616371 14266356P ARANA VALDIVIELSO AMAGOIA IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08
02260283408 X3303231V ANDRES TAMAYO JULIAN IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08 74258625078 28537855F ARANDA MARTINEZ ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01260396328 14609489G ANDREU AHEDO IÑIGO MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74258418005 16575109K ARANDA SAN PEDROCOGE JAVIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266072821 30582886Q ANDREU URIBARRI MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258625167 16575109K ARANDA SAN PEDROCOGE JAVIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02261364011 X3675778X ANDREY GRAJALES SERGIO IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08 74258865711 16575109K ARANDA SANPDROCOGE JAVIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258827797 22734394K ANDRIEU AZCARATE IÑIGO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258842851 16282300W ARANDA TERUELO M ARANZAZU INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266025262 30565064L ANDRINUA GUERRICABEITIA MIREN MAITE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251107955 X3468332R ARANGO ESTRADA EDGAR ARTURO MULTA DE CIRCULACIÓN 110,00
74258920304 16051630E ANDRINUA SANTIAGO IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258729868 11426292F ARANGUREN ALVAREZ JOSE LUIS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266218877 16051630E ANDRINUA SANTIAGO IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258775703 11426292F ARANGUREN ALVAREZ JOSE LUIS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266219253 16051630E ANDRINUA SANTIAGO IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01250836236 14114233F ARANGUREN BERNARDO ADELA MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74258498351 78890556G ANDRIO MANTEROLA GONZALO INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74266226705 15370371T ARANZABAL BEITIA MIGUEL INFRACCIONES OTA-TAO 100,00
74259045148 78927764K ANDUJAR GALAN DAVID INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266470037 14234976T ARAQUISTAIN LEGARRETA M. ITZIAR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258780065 78927764K ANDUJAR GALAN DAVID INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258581887 14234976T ARAQUISTAIN LEGARRETA M. ITZIAR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258747181 78927764K ANDUJAR GALAN DAVID INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258533301 72466138S ARAUJO ABELLEIRA LAURA MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00
74258766933 78927764K ANDUJAR GALAN DAVID INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258760358 72466138S ARAUJO ABELLEIRA LAURA MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00
74266077998 X4967566A ANEJDAM JAMAL INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 01251603146 14562489Q ARAUJO BERNAL EMILIO MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74258571253 X4967566A ANEJDAM JAMAL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02261363162 78897350J ARAUJO ESCUDERO ANA BELEN IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 8,81
74258438871 X4967566A ANEJDAM JAMAL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02261362247 78897350J ARAUJO ESCUDERO ANA BELEN IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 166,31
01251443823 14262421Y ANGEL SOPELANA PABLO JAVIER MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 02261363171 78897350J ARAUJO ESCUDERO ANA BELEN IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 166,31
74258871591 15372370K ANGUISOLA AGUIRRE JOSE IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02261362255 78897350J ARAUJO ESCUDERO ANA BELEN IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 60,49
74266115598 15372370K ANGUISOLA AGUIRRE JOSE IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02261362263 78897350J ARAUJO ESCUDERO ANA BELEN IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08
01251164045 15372370K ANGUISOLA AGUIRRE JOSE IGNACIO MULTA DE CIRCULACIÓN 100,00 74258825051 30592494X ARBERAS IBARROLA ERRAPEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258830879 15372370K ANGUISOLA AGUIRRE JOSE IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258209988 30592494X ARBERAS IBARROLA ERRAPEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266368691 30661584P ANGUISOLA RENTERIA RICARDO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02260700564 30570062A ARBERAS VIOTA IBON ALFREDO IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 15,12
01260566037 78878239S ANGUITA OLAZABAL DAVID MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 02260700572 30570062A ARBERAS VIOTA IBON ALFREDO IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 8,81
74258650765 30563550T ANGULO ALONSO ANGEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251609241 30609220S ARBERAS VIOTA OSCAR SANTIAGO MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00
74258725048 30563550T ANGULO ALONSO ANGEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258368601 X3526647B ARBOLEDA MENDEZ ANDRES MAURICIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266072465 14896078J ANGULO BARTUREN FERNANDO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251726906 14673768K ARCARAZ ARIZNABARRETA JUAN ANGEL MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74258916579 14535855Q ANSELMO ITURREGUI FRANCISCO J INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251790744 78933022N ARCE DOMINGUEZ IMANOL MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74258917427 14535855Q ANSELMO ITURREGUI FRANCISCO J INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251785864 78933022N ARCE DOMINGUEZ IMANOL MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74259040120 14535855Q ANSELMO ITURREGUI FRANCISCO J INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74266056451 14959212N ARCE GAYANGOS IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258915092 14535855Q ANSELMO ITURREGUI FRANCISCO J INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258817732 14959212N ARCE GAYANGOS IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258917095 14535855Q ANSELMO ITURREGUI FRANCISCO J INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258366005 14266229L ARCE MARIN JAVIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266096631 14535855Q ANSELMO ITURREGUI FRANCISCO J INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02261108499 30649172Q ARCEDIANO RILLO GREGORIO IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 8,81
74258484172 14535855Q ANSELMO ITURREGUI FRANCISCO J INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02261108481 30649172Q ARCEDIANO RILLO GREGORIO IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20
74258483281 14535855Q ANSELMO ITURREGUI FRANCISCO J INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251934258 14517611B ARCINIEGA ARCINIEGA JESUS MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
74258484431 14535855Q ANSELMO ITURREGUI FRANCISCO J INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258537195 14517611B ARCINIEGA ARCINIEGA JESUS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258484636 14535855Q ANSELMO ITURREGUI FRANCISCO J INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74259021141 72447447T ARCONADA BLANCO ARANZAZU INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258484547 14535855Q ANSELMO ITURREGUI FRANCISCO J INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251062421 17323674M ARCOS GUTIERREZ CESAR AUGUSTO MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
01251613028 14535855Q ANSELMO ITURREGUI FRANCISCO J MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74258536962 17323674M ARCOS GUTIERREZ CESAR AUGUSTO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251459959 14938773C ANSOLA PEREZ DE NANCLARES MARIA MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74266386079 16045599V ARDEO ZALDUA AITOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251739056 14550645V ANSOLEAGA LLONA ARANZAZU MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74266386231 16045599V ARDEO ZALDUA AITOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
98265594511 14213128W ANSORREGUI PADURA LORENZO IMP.BIENES INMUEBLES 19,13 74266433379 16045599V ARDEO ZALDUA AITOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251924660 30683299B ANSOTEGUI FERNANDEZ AITOR MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 74258868175 16060791Y ARDEO ZALDUA AKETZA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251551332 30683299B ANSOTEGUI FERNANDEZ AITOR MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 02261409391 X3521649G ARDILA VEGA HUGO IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08
01260494001 30683299B ANSOTEGUI FERNANDEZ AITOR MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 02261576573 14262808W ARDURA GALVEZ ROSA MARIA IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20
01260506158 30683299B ANSOTEGUI FERNANDEZ AITOR MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 02261357227 30557714Y ARECHABALETA GUEREDIAGA JUAN JOSE IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20
74256972188 14605603M ANSUATEGUI ARIAS XABIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258811581 16035335B ARECHAGA CILLERUELO ISABEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
98255677147 14261125K ANSUATEGUI SANTOS AITOR IMP.BIENES INMUEBLES 93,92 74266195273 14920996E ARECHALDE SECO MIGUEL MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74264008778 B48513600 ANTEMAN, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 01251436762 72248137P ARECHAVALETA MIGUEL MARIA ANTIGUA MULTA DE CIRCULACIÓN 100,00
74264008875 B48513600 ANTEMAN, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 01251978182 14478068M AREILZA UGARTECHEA MA ROSARIO MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00
74264007046 B48513600 ANTEMAN, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 01251878595 14553796V AREITIO OLAZABAL MARIA LOURDES MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00
74264014051 B48513600 ANTEMAN, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 02261277037 14942352B AREITIOAURTENA ZAMALLOA GOTZONE IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08
02260829869 14599506A ANTHONISEN VARON EMILIO IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08 98265680299 14250017E AREIZAGA EGUSQUIZA LUIS IMP.BIENES INMUEBLES 11,44
74264021987 B95079612 ANTIGUEDADES HIJOS DE CARMEN MARIN INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 98265680426 14250017E AREIZAGA EGUSQUIZA LUIS IMP.BIENES INMUEBLES 7,32
74264022312 B95079612 ANTIGUEDADES HIJOS DE CARMEN MARIN INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 98265680698 14250017E AREIZAGA EGUSQUIZA LUIS IMP.BIENES INMUEBLES 167,72
01251935904 14257620N ANTOLIN BRAVO MARTA MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 01251633576 30609140G AREIZAGA EZCURDIA MARTA MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
01251935891 14257620N ANTOLIN BRAVO MARTA MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 01251181985 30609140G AREIZAGA EZCURDIA MARTA MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74266270062 14257620N ANTOLIN BRAVO MARTA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258823635 22752569A ARENALES SIMON JESUS MA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251173036 14257620N ANTOLIN BRAVO MARTA MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00 74258824933 22752569A ARENALES SIMON JESUS MA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258428019 14257620N ANTOLIN BRAVO MARTA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251198993 22752569A ARENALES SIMON JESUS MA MULTA DE CIRCULACIÓN 63,00
74258427187 14257620N ANTOLIN BRAVO MARTA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258722201 22752569A ARENALES SIMON JESUS MA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258925578 30673966Q ANTON ALONSO ALFONSO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258484075 22752569A ARENALES SIMON JESUS MA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
98265673152 14958966L ANTON MAS LUIS MANUEL IMP.BIENES INMUEBLES 113,22 01260421217 X6089346G ARENAS ALEXANDRE MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00
01251097216 30628253G ANTOÑANZAS CIARSOLO ALVARO MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 01260398827 X6089346G ARENAS ALEXANDRE MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
74259051342 14254065E ANTORANZ DEL PECHO ROSARIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01260500907 X6089346G ARENAS ALEXANDRE MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74258521426 14254065E ANTORANZ DEL PECHO ROSARIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251144184 X6089346G ARENAS ALEXANDRE MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
01251539863 46027169Y ANTUNEZ VAZQUEZ JOSE RAMON MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00 74258639362 14544399G ARENAS SANCHEZ RAMON INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01260316812 78914271Y ANTUÑANO SAINZ IÑIGO MULTA DE CIRCULACIÓN 110,00 01251591211 14544399G ARENAS SANCHEZ RAMON MULTA DE CIRCULACIÓN 130,00
98263663923 30632040L AÑIBARRO VILLAFAFILA IDOYA IMP.BIENES INMUEBLES 138,59 01251832501 14544399G ARENAS SANCHEZ RAMON MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00
98263664997 30632040L AÑIBARRO VILLAFAFILA IDOYA IMP.BIENES INMUEBLES 11,87 01260428114 14544399G ARENAS SANCHEZ RAMON MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
01251924236 14544300C AÑORGA GUTIERREZ ALBERTO MARIA MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 74266146418 14544399G ARENAS SANCHEZ RAMON INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266226233 14542846S AOSTRI ELORRIAGA FRANCISCO JAVIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266146272 14544399G ARENAS SANCHEZ RAMON INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258850250 30642614J APARICIO ALDAZABAL MARIA ELENA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266059850 14544399G ARENAS SANCHEZ RAMON INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266013787 30552830K APARICIO ALONSO MARIA TERESA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01253002867 14544399G ARENAS SANCHEZ RAMON MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
01260479291 78874755G APARICIO CALVO SUSANA MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 74258691216 14544399G ARENAS SANCHEZ RAMON INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30179 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

Ordaingiria NAN/IFK Zergadunaren izen-deiturak Zerga-kontzeptua Zorra Ordaingiria NAN/IFK Zergadunaren izen-deiturak Zerga-kontzeptua Zorra
Recibo DNI/NIF Nombre del contribuyente Concepto tributario Deuda ppal. Recibo DNI/NIF Nombre del contribuyente Concepto tributario Deuda ppal.

74266232888 14890435M ARENAZA ELORDUY MARIA ISABEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258523631 14609848H ARRABAL AZPITARTE IGOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251846839 14125390D ARENZANA ANDRES RICARDO MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74258524531 14609848H ARRABAL AZPITARTE IGOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251797501 30685930C ARES GONZALEZ AINHOA MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74258523054 14609848H ARRABAL AZPITARTE IGOR INFRACCIONES OTA-TAO 100,00
01260077923 16058735C ARESTI ORELLA ALVARO MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74258523038 14609848H ARRABAL AZPITARTE IGOR INFRACCIONES OTA-TAO 100,00
74266391439 44977412S ARETXAGA RODRIGUEZ OLATZ INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258583871 14609848H ARRABAL AZPITARTE IGOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251693935 14235732C AREVALO AGUIRRE JULIO ANTONIO MULTA DE CIRCULACIÓN 110,00 74258522856 14609848H ARRABAL AZPITARTE IGOR INFRACCIONES OTA-TAO 100,00
74258629197 16050913H AREVALO MORENO FRANCISCO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258583952 14609848H ARRABAL AZPITARTE IGOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251081859 78883479B ARGOTE RODRIGUEZ URKO MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00 01251673772 14596519Y ARRAIZ ZANON LUIS MIGUEL MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74258852066 78883479B ARGOTE RODRIGUEZ URKO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266296011 14892297G ARRANZ FREIJO MARIA EUGENIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266078439 78883479B ARGOTE RODRIGUEZ URKO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266059973 78883059M ARRANZ LOPEZ JESUS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258656330 78883479B ARGOTE RODRIGUEZ URKO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01250963823 14539880Q ARRANZ LOPEZ LUIS MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
01250841728 78883479B ARGOTE RODRIGUEZ URKO MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 01251802297 14944389R ARRANZ PELLON ANDRES CARLOS MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
01251841161 14506015F ARGUEDAS RAMIREZ RAFAEL MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00 98263819214 14519968E ARRANZ RUIZ MELCHOR IMP.BIENES INMUEBLES 31,88
74266411634 14506015F ARGUEDAS RAMIREZ RAFAEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01260390010 30556653A ARREBOLA PALMA ANTONIA MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
01251614369 14871334V ARGUELLO DE LAS CUEVAS ARMANDO MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00 01250193866 14613348E ARREBOLA RODRIGUEZ JAVIER MULTA DE CIRCULACIÓN 450,00
01251817774 14871334V ARGUELLO DE LAS CUEVAS ARMANDO MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00 74258797880 14604993Q ARREDONDO GARCIA MARIA IZASKUN INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258744000 12652773J ARGUESO VARONA MARIA JESUS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258361682 14604993Q ARREDONDO GARCIA MARIA IZASKUN INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266431228 12652773J ARGUESO VARONA MARIA JESUS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258980471 14940256P ARRIAGA LARIZ JUAN IG. INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266296231 12652773J ARGUESO VARONA MARIA JESUS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266165277 14940256P ARRIAGA LARIZ JUAN IG. INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02261060453 30646861M ARIAS ALVAREZ OSCAR IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 84,35 74258736864 14940256P ARRIAGA LARIZ JUAN IG. INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02261060445 30646861M ARIAS ALVAREZ OSCAR IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20 74258526142 14940256P ARRIAGA LARIZ JUAN IG. INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02261060437 30646861M ARIAS ALVAREZ OSCAR IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 32,54 07250000455 22702126E ARRIBAS POVEDANO RAFAEL TASAS AMBULANCIAS 129,40
74258881244 30573373W ARIAS ARIAS MARIA LUZ INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266391749 30666363A ARRIEN CELAYA IBAN INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258881643 30573373W ARIAS ARIAS MARIA LUZ INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01260382416 14260824L ARRIETA BEGOÑA IGONE MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00
74258886718 30573373W ARIAS ARIAS MARIA LUZ INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258907120 30687731G ARRIETA ELORRIAGA BORJA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266440677 30573373W ARIAS ARIAS MARIA LUZ INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251453497 30687731G ARRIETA ELORRIAGA BORJA MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74266441011 30573373W ARIAS ARIAS MARIA LUZ INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258757381 30659992A ARRIETA FERNANDEZ JORGE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266203616 30573373W ARIAS ARIAS MARIA LUZ INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02261444006 30641814H ARRIETA FRANCISCO MARIA LUISA IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 8,81
74266203471 30573373W ARIAS ARIAS MARIA LUZ INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251725039 78875581W ARRIETA GOROSTIZA OIER MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
74266441703 30573373W ARIAS ARIAS MARIA LUZ INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266173920 14424166S ARRIETA LARRUCEA VENANCIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74257894091 30573373W ARIAS ARIAS MARIA LUZ INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266012667 14424166S ARRIETA LARRUCEA VENANCIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258679895 30573373W ARIAS ARIAS MARIA LUZ INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01253002361 15944294G ARRIETA LUJAMBIO FRANCISCO JAVIER MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74258670723 30573373W ARIAS ARIAS MARIA LUZ INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01260477123 30596421G ARRIETA OLIVARES GUILLERMO MULTA DE CIRCULACIÓN 100,00
02260163801 34224877A ARIAS BUSTO JAIME IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 192,36 74258709913 30676401J ARRIETA SEVILLA AITZIBER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02260163798 34224877A ARIAS BUSTO JAIME IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 166,31 74258709999 30676401J ARRIETA SEVILLA AITZIBER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02260163828 34224877A ARIAS BUSTO JAIME IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20 74266040067 16059715B ARRIOLA ARACIL PABLO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251656231 14948409L ARIAS CANO LUIS JUAN MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74258213381 14895363B ARRIOLA ASTORKIA JAVIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251657556 14948409L ARIAS CANO LUIS JUAN MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 02261132811 14592493M ARRIOLA DE LA FUENTE MIGUEL IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 15,12
74259025686 17173455E ARIAS DELGADO JOSE ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266155620 14908361Z ARRIOLA EGUIA JAIME PABLO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266207166 17173455E ARIAS DELGADO JOSE ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266413891 16026111X ARRIOLA LACRUZ JOSE LUIS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01250152035 30581285W ARIAS FERNANDEZ JOSE MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00 02260728078 30695131K ARRIOLA RODRIGUEZ JESUS IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08
02261496618 30675044J ARIAS FERNANDEZ MIGUEL ANGEL IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 84,35 98264254423 30695131K ARRIOLA RODRIGUEZ JESUS IMP.BIENES INMUEBLES 37,93
01250598181 30647092Y ARIAS GARCIA JOSE CARLOS MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 01251448922 30619075A ARRIZABALAGA HOJAS ION MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00
01251334005 30647092Y ARIAS GARCIA JOSE CARLOS MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00 02260982951 30564245M ARRIZABALAGA HOJAS OSKAR IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 8,81
74258868311 30647092Y ARIAS GARCIA JOSE CARLOS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251349738 14944188F ARRIZABALAGA LAZCANO MARIA MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00
01251554960 30647092Y ARIAS GARCIA JOSE CARLOS MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 74266060092 78901830P ARRIZABALAGA MENENDEZ VIRGINIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258743615 30647092Y ARIAS GARCIA JOSE CARLOS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266060785 78901830P ARRIZABALAGA MENENDEZ VIRGINIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258868582 30647092Y ARIAS GARCIA JOSE CARLOS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266521693 78901830P ARRIZABALAGA MENENDEZ VIRGINIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258868868 30647092Y ARIAS GARCIA JOSE CARLOS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01260421438 30560318B ARRIZABALAGA URIBARRI ROBERTO MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00
01251630470 30647092Y ARIAS GARCIA JOSE CARLOS MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74258727245 43771410H ARROCHA ABREU JOSE CARLOS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251189773 30647092Y ARIAS GARCIA JOSE CARLOS MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00 01251607508 30605529G ARROIABE AZURMENDI ELIXABETE MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
01251597715 30647092Y ARIAS GARCIA JOSE CARLOS MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74266770456 30605529G ARROIABE AZURMENDI ELIXABETE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251715041 30647092Y ARIAS GARCIA JOSE CARLOS MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 01260485061 14923797V ARROLA BARANDICA MIKEL GOTZON MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
74258869104 30647092Y ARIAS GARCIA JOSE CARLOS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01260512093 30563660H ARROYO ABAD SANTIAGO MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
74258628468 30647092Y ARIAS GARCIA JOSE CARLOS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01260512824 30563660H ARROYO ABAD SANTIAGO MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
01251344884 30647092Y ARIAS GARCIA JOSE CARLOS MULTA DE CIRCULACIÓN 100,00 74258219533 14255680G ARROYO FERNANDEZ MARIA IDOYA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258669423 30647092Y ARIAS GARCIA JOSE CARLOS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258601047 14255680G ARROYO FERNANDEZ MARIA IDOYA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251101621 30647092Y ARIAS GARCIA JOSE CARLOS MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00 74258600199 14255680G ARROYO FERNANDEZ MARIA IDOYA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74259031066 78907505W ARIAS GONZALEZ DANIEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258237272 22735065W ARROYO MARTIN ARANZAZU INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266280050 78907505W ARIAS GONZALEZ DANIEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258239801 22735065W ARROYO MARTIN ARANZAZU INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74259031015 78907505W ARIAS GONZALEZ DANIEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251284857 14579358A ARROYO MENA JOSE MARIA MULTA DE CIRCULACIÓN 120,00
01251357536 78907505W ARIAS GONZALEZ DANIEL MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 02260340258 14914319S ARROYO MERINO ROBERTO JOSE IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08
02261146650 78907505W ARIAS GONZALEZ DANIEL IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 8,81 01251702713 78930113R ARROYO MORAL ARKAITZ MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00
02260501880 78907505W ARIAS GONZALEZ DANIEL IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20 01260092621 78930113R ARROYO MORAL ARKAITZ MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00
74258588695 14697102X ARIAS HURTADO JUAN RAMON INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258689858 11907243M ARROYO MUÑOZ FRANCISCA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258502014 14697102X ARIAS HURTADO JUAN RAMON INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258823473 11907243M ARROYO MUÑOZ FRANCISCA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266327951 30590647A ARIAS MADARIAGA MIKEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266152698 11907243M ARROYO MUÑOZ FRANCISCA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266327471 30590647A ARIAS MADARIAGA MIKEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258855219 11907243M ARROYO MUÑOZ FRANCISCA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266461283 30590647A ARIAS MADARIAGA MIKEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258453641 11907243M ARROYO MUÑOZ FRANCISCA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266202792 30581326C ARIAS MORENO MARIA INMACULADA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266462638 30579720R ARROYO PUENTE AITOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258620581 30581326C ARIAS MORENO MARIA INMACULADA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258890065 30615028G ARROYO ROBLES XABIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01260240808 30650304K ARIAS PRADO CARLOS ALBERTO MULTA DE CIRCULACIÓN 90,00 01251140413 30615028G ARROYO ROBLES XABIER MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
01251522782 X3346854D ARIAS PULGARIN JOHN ALBEIRO MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00 74266327102 14204422J ARRUE LOZANO JUAN ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251865213 44687601G ARIAS RIAÑO IVAN MULTA DE CIRCULACIÓN 110,00 01263011133 14257145C ARSUAGA PEÑACORADA JAVIER MULTA DE CIRCULACIÓN 110,00
74266145560 30656543G ARIAS SALGUERO FRANCISCO JAVIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251934550 30578331S ARTARAZ MORE AITOR MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74258635561 30656543G ARIAS SALGUERO FRANCISCO JAVIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01253007028 14846020A ARTASO DEL RIO FRANCISCO JAVIER MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
16260035064 34224818J ARIAS VIÑA ROBERTO TASAS PASOS DE ACERA 2,88 01260087813 14578835D ARTAZCOZ NEBREDA JUAN JOSE MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
74266390891 14567631Y ARIETA ARAUNABEÑA ESPAÑOL PEDRO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251605882 14578835D ARTAZCOZ NEBREDA JUAN JOSE MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74258632929 14914633F ARIN MOYA JESUS MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258758078 14937985Z ARTEAGA MOJA OSKAR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251824053 30688676Y ARIN ROTAETXE JOSEBA ANDONI MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 01251631735 14937985Z ARTEAGA MOJA OSKAR MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
02261502081 G95329728 ARIO ASOC BATERATZE PARA DEL IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 244,38 74258950939 14937985Z ARTEAGA MOJA OSKAR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258711390 16043141C ARISTEGUI IRIBARNEGARAY PABLO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258700355 14937985Z ARTEAGA MOJA OSKAR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266525168 30686003R ARISTEI VILLALGA NERICA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258990736 16049207Z ARTEAGA VILLANUEVA EDURNE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251095591 30686003R ARISTEI VILLALGA NERICA MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 74258606316 16049207Z ARTEAGA VILLANUEVA EDURNE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
98263626955 44622093T ARISTI URDAMPILLETA URKO IMP.BIENES INMUEBLES 193,33 74258861758 14858242N ARTEAGABEITIA RUIZ MARIA ISABEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
98263625771 44622093T ARISTI URDAMPILLETA URKO IMP.BIENES INMUEBLES 16,08 74258858421 14858242N ARTEAGABEITIA RUIZ MARIA ISABEL INFRACCIONES OTA-TAO 100,00
01251432333 14595353J ARIZMENDI URIBE ESTEBAN MULTA DE CIRCULACIÓN 110,00 02261136999 14901434X ARTECHE MURUAGA MARIA ANGELES IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 192,36
98264170084 14562421V ARIZMENDI URIBE ROMAN ANGEL IMP.BIENES INMUEBLES 41,76 02261137006 14901434X ARTECHE MURUAGA MARIA ANGELES IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08
01251600627 14260951P ARJONA CONDE FERNANDO MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74258665436 20169829W ARTECHE SESUMAGA AINHOA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251580995 14260951P ARJONA CONDE FERNANDO MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00 98255702044 30614788V ARTECHE URIA USUE IMP.BIENES INMUEBLES 99,68
74258584509 14606882L ARMENDARIZ GUTIERREZ FRANCISCO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258107964 14960811R ARTECHE YRUETA JAVIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02261118826 24404501Y ARMENTEROS PADILLA MIGUEL IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08 01251116903 30658124K ARTETXE ARANA AINHOA MULTA DE CIRCULACIÓN 110,00
74258573523 14251894J ARMENTIA DE LA CAL JUAN JOSE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258028690 16065081H ARTIACH ABAD BORJA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266076045 14251894J ARMENTIA DE LA CAL JUAN JOSE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74259051351 30567052Y ARTIGAS EIGUREN IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258801801 14675318F ARNAIZ CASANUEVA ANGEL MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266465173 30566010E ARTIÑANO SANTAMARIA IÑIGO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
98255677066 45621032A ARNAIZ ESCALADA ASIER IMP.BIENES INMUEBLES 93,17 74266510390 30566010E ARTIÑANO SANTAMARIA IÑIGO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
98263699138 45621032A ARNAIZ ESCALADA ASIER IMP.BIENES INMUEBLES 96,23 74266463057 30566010E ARTIÑANO SANTAMARIA IÑIGO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02261031925 14262309D ARNAIZ ESPADA LUIS ANTONIO IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08 74258621897 30566010E ARTIÑANO SANTAMARIA IÑIGO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01260422248 30641274F ARNAIZ MENDEZ JAVIER MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00 02260699523 30694951W ARTOLA ORALDE JAVIER IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08
74266177071 13675039K ARNAIZ SAINZ AJA FLORENCIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02260699540 30693122J ARTOLA URALDE IGOR IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20
74266435967 13675039K ARNAIZ SAINZ AJA FLORENCIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251163898 14907501M ARZA CAMIRUAGA MARIA VISITACION MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
01260401828 13675039K ARNAIZ SAINZ AJA FLORENCIA MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 01251729841 14955096J ARZANEGI PINEDO GOTZON MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74258885053 13675039K ARNAIZ SAINZ AJA FLORENCIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74254163380 A48120083 ARZHI, S.A. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
74258846228 13675039K ARNAIZ SAINZ AJA FLORENCIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251923698 16030061G ARZUAGA ESQUINO JUAN IGNACIO MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
01251194441 30619492Y ARNAIZ SOMARRIBA JOSE MANUEL MULTA DE CIRCULACIÓN 200,00 74254164009 B95168530 AS DE ASES, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
01260429111 30605555F ARNIZ ALVAREZ MARIA MANUELA MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00 74264002877 B95168530 AS DE ASES, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
01251692670 30605555F ARNIZ ALVAREZ MARIA MANUELA MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 74264000408 B95168530 AS DE ASES, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
01251872392 30605555F ARNIZ ALVAREZ MARIA MANUELA MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 01254027073 B95168530 AS DE ASES, S.L. MULTA DE CIRCULACIÓN 500,00
74257770805 30584386K AROSTEGUI CEA AITOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74264005531 B95168530 AS DE ASES, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
74258616257 30584386K AROSTEGUI CEA AITOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74254136099 B95168530 AS DE ASES, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258557340 30584386K AROSTEGUI CEA AITOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74254161051 B95168530 AS DE ASES, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
74258218448 30584386K AROSTEGUI CEA AITOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74254160186 B95168530 AS DE ASES, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
74259011120 30559574A AROSTEGUI GOMEZ MONICA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74254152248 B95168530 AS DE ASES, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
01251683522 14388403V AROSTEGUI INZA PEDRO MARIA MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 01254021989 B95168530 AS DE ASES, S.L. MULTA DE CIRCULACIÓN 500,00
74258633038 18872235E ARPA SOLDEVILA MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01254019542 A48841217 ASADOR CUATRO HORNOS, S.A.L. MULTA DE CIRCULACIÓN 500,00
74258564184 30576005N ARPON OCHOA ROBERTO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251658251 78949120X ASAMA DIBANBA EUFRASIA EKIRI MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74266412827 30576005N ARPON OCHOA ROBERTO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258736015 78949120X ASAMA DIBANBA EUFRASIA EKIRI INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251120234 14585765Q ARQUES OROZCO MARIA ANGELES MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74258737054 78949120X ASAMA DIBANBA EUFRASIA EKIRI INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251785520 14609848H ARRABAL AZPITARTE IGOR MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74258737224 78949120X ASAMA DIBANBA EUFRASIA EKIRI INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74259050613 14609848H ARRABAL AZPITARTE IGOR INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74258738263 78949120X ASAMA DIBANBA EUFRASIA EKIRI INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01250254792 14609848H ARRABAL AZPITARTE IGOR MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74258736929 78949120X ASAMA DIBANBA EUFRASIA EKIRI INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258905445 14609848H ARRABAL AZPITARTE IGOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258737771 78949120X ASAMA DIBANBA EUFRASIA EKIRI INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74259050974 14609848H ARRABAL AZPITARTE IGOR INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74258735931 78949120X ASAMA DIBANBA EUFRASIA EKIRI INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258819387 14609848H ARRABAL AZPITARTE IGOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258736554 78949120X ASAMA DIBANBA EUFRASIA EKIRI INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258524468 14609848H ARRABAL AZPITARTE IGOR INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74258735795 78949120X ASAMA DIBANBA EUFRASIA EKIRI INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258523798 14609848H ARRABAL AZPITARTE IGOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258736759 78949120X ASAMA DIBANBA EUFRASIA EKIRI INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258583057 14609848H ARRABAL AZPITARTE IGOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258737976 78949120X ASAMA DIBANBA EUFRASIA EKIRI INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258522392 14609848H ARRABAL AZPITARTE IGOR INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74258737534 78949120X ASAMA DIBANBA EUFRASIA EKIRI INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258583723 14609848H ARRABAL AZPITARTE IGOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258737429 78949120X ASAMA DIBANBA EUFRASIA EKIRI INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258522520 14609848H ARRABAL AZPITARTE IGOR INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74258735507 78949120X ASAMA DIBANBA EUFRASIA EKIRI INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258498912 14609848H ARRABAL AZPITARTE IGOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258738191 78949120X ASAMA DIBANBA EUFRASIA EKIRI INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258522759 14609848H ARRABAL AZPITARTE IGOR INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74258738395 78949120X ASAMA DIBANBA EUFRASIA EKIRI INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258523381 14609848H ARRABAL AZPITARTE IGOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258736261 78949120X ASAMA DIBANBA EUFRASIA EKIRI INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258522911 14609848H ARRABAL AZPITARTE IGOR INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74258738794 78949120X ASAMA DIBANBA EUFRASIA EKIRI INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258523526 14609848H ARRABAL AZPITARTE IGOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258738701 78949120X ASAMA DIBANBA EUFRASIA EKIRI INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258523461 14609848H ARRABAL AZPITARTE IGOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258817783 78949120X ASAMA DIBANBA EUFRASIA EKIRI INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258584878 14609848H ARRABAL AZPITARTE IGOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266396040 X3815969Q ASAPTE RICHARD INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258523305 14609848H ARRABAL AZPITARTE IGOR INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74258197416 X3815969Q ASAPTE RICHARD INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30180 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

Ordaingiria NAN/IFK Zergadunaren izen-deiturak Zerga-kontzeptua Zorra Ordaingiria NAN/IFK Zergadunaren izen-deiturak Zerga-kontzeptua Zorra
Recibo DNI/NIF Nombre del contribuyente Concepto tributario Deuda ppal. Recibo DNI/NIF Nombre del contribuyente Concepto tributario Deuda ppal.

74258721361 24408000D ASCARGORTA ARNAIZ JAVIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258480991 30677769R AYALA ZARRABEITIA GAIZKA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258865079 14921365T ASCONDO BAGENETA JUAN IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258396982 30677769R AYALA ZARRABEITIA GAIZKA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01250967179 X2889381Y ASEMOTA COURAGE MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00 74258396532 03067769Y AYALA ZARRABEITIA GAIZKA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258664553 30639449E ASENCOR VITORICA AITOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258554341 30677769R AYALA ZARRABEITIA GAIZKA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258722456 30639449E ASENCOR VITORICA AITOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258178888 30677769R AYALA ZARRABEITIA GAIZKA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258722898 30639449E ASENCOR VITORICA AITOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258425524 30677769R AYALA ZARRABEITIA GAIZKA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258723096 30639449E ASENCOR VITORICA AITOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258482781 30677769R AYALA ZARRABEITIA GAIZKA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266366663 30639449E ASENCOR VITORICA AITOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258263982 30677769R AYALA ZARRABEITIA GAIZKA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266350333 30639449E ASENCOR VITORICA AITOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258178705 30677769R AYALA ZARRABEITIA GAIZKA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266217897 30639449E ASENCOR VITORICA AITOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258398471 30677769R AYALA ZARRABEITIA GAIZKA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266219121 30639449E ASENCOR VITORICA AITOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258667625 30677769R AYALA ZARRABEITIA GAIZKA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266352085 30639449E ASENCOR VITORICA AITOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258821829 30677769R AYALA ZARRABEITIA GAIZKA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266219024 30639449E ASENCOR VITORICA AITOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258667773 30677769R AYALA ZARRABEITIA GAIZKA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266585748 30639449E ASENCOR VITORICA AITOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266273771 30633737Z AYARZA BALLESTER GORKA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258399205 30639449E ASENCOR VITORICA AITOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266126875 30633737Z AYARZA BALLESTER GORKA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258662895 30639449E ASENCOR VITORICA AITOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258518689 30633737Z AYARZA BALLESTER GORKA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258288659 30639449E ASENCOR VITORICA AITOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266055579 14917869T AYARZAGUENA AGUIRREBEITIA MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258561541 14232546P ASENJO MARTINEZ AURELIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 98264880740 14579303V AYARZAGUENA ALBERDI AITOR IMP.BIENES INMUEBLES 125,00
74258512036 46647209N ASENSI DIAZ JORGE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01260161070 30683231N AYESTARAN CANTALAPIEDRA HECTOR MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
02261278491 78945623D ASENSIO CHAPADO MARIA ARANTZAZU IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 192,36 74258725234 28765520H AYMERICH JAVIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02260238844 14938136G ASENSIO GARCIA ANGEL IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08 01260157935 14916929A AYO BERZAL ROSA MARIA MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
02260238852 14938136G ASENSIO GARCIA ANGEL IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 192,36 74258727539 16048167D AYO OLABARRIETA MIREN IRUNE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266596111 14568938W ASENSIO MUNTION FIDEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01250131330 14930430A AYUELA LOPEZ PABLO ANTONIO MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74258818071 14568938W ASENSIO MUNTION FIDEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266031629 14642945H AYUSO CUESTA RICARDO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
98264256361 14124130Z ASENSIO RIAÑO JOSE IMP.BIENES INMUEBLES 47,26 01251382573 30565050M AZACETA RIVERO JOSE MANUEL MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74264006091 B95011441 ASESORIA MERCANTIL DE ZALLA, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 01251538867 30565050M AZACETA RIVERO JOSE MANUEL MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
74266464088 X1570052A ASHRAF ABDELHALIM GAAFAR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266393377 30565050M AZACETA RIVERO JOSE MANUEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266463570 X1570052A ASHRAF ABDELHALIM GAAFAR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251746621 30565050M AZACETA RIVERO JOSE MANUEL MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
01251724318 11927521C ASIN CANO ROSA MARIA MULTA DE CIRCULACIÓN 110,00 74266369042 78933301S AZALLA RUIZ-ROZAS MERCEDES INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266031661 16036205F ASKAGORTA ARETXABALA JON INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02260172967 X2738006V AZAOUYAT SAID IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20
01251553891 15379097D ASKAITURRIETA OLABE BEATRIZ MULTA DE CIRCULACIÓN 110,00 02261119130 30588137T AZCOAGA GONZALEZ ELENA IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 166,31
01251867933 15379097D ASKAITURRIETA OLABE BEATRIZ MULTA DE CIRCULACIÓN 110,00 02261119121 30588137T AZCOAGA GONZALEZ ELENA IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 166,31
02260295881 G95339354 ASOCIACION AYUDA DISCAPACITADO AYD IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 166,31 01251404208 30587702W AZCONA OCHOA IMANOL MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
02260295864 G95339354 ASOCIACION AYUDA DISCAPACITADO AYD IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 166,31 74266485361 14262348W AZCUE JAUREGUIALZO IBON INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02260048069 G95339354 ASOCIACION AYUDA DISCAPACITADO AYD IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 166,31 74266531435 14604866G AZCUE JAUREGUIALZO UNAI INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
98264231512 G48241111 ASOCIACION CULTURAL Y RECREATIVA IMP.BIENES INMUEBLES 44,70 74266226021 16060495D AZCUE TEMPRANO JOSE RAMON INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
98264231504 G48241111 ASOCIACION CULTURAL Y RECREATIVA IMP.BIENES INMUEBLES 44,70 74266631103 16060495D AZCUE TEMPRANO JOSE RAMON INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
98264231521 G48241111 ASOCIACION CULTURAL Y RECREATIVA IMP.BIENES INMUEBLES 61,80 74266630867 16060495D AZCUE TEMPRANO JOSE RAMON INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74259025414 14602195R ASOREY MARINO JESUS MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266208740 16060495D AZCUE TEMPRANO JOSE RAMON INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02261277649 14602195R ASOREY MARINO JESUS MARIA IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08 10250001915 14845221D AZCUENAGA PALACIOS PEDRO MARIA TASA DE BOMBEROS 156,49
74266499761 14602195R ASOREY MARINO JESUS MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 10250002113 14845221D AZCUENAGA PALACIOS PEDRO MARIA TASA DE BOMBEROS 156,49
74266641346 14602195R ASOREY MARINO JESUS MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 10250001923 14845221D AZCUENAGA PALACIOS PEDRO MARIA TASA DE BOMBEROS 156,49
74266527683 14602195R ASOREY MARINO JESUS MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02261066443 X0040767B AZIBEIRO FERNANDEZ JOSE LUIS IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20
74266497954 14602195R ASOREY MARINO JESUS MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 98263798284 X0040767B AZIBEIRO FERNANDEZ JOSE LUIS IMP.BIENES INMUEBLES 36,03
01251756660 14602195R ASOREY MARINO JESUS MARIA MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00 01251125376 16070118H AZKARATE RODRIGUEZ JAGOBA MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74258443140 14602195R ASOREY MARINO JESUS MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251864101 16070118H AZKARATE RODRIGUEZ JAGOBA MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74258442259 14602195R ASOREY MARINO JESUS MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251123969 16070118H AZKARATE RODRIGUEZ JAGOBA MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
02261497070 14447965D ASPIAZU LEZAMETA JOSE LUIS IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08 01264001794 B95292868 AZKENA BILBO SL MULTA DE CIRCULACIÓN 500,00
02261497061 14447965D ASPIAZU LEZAMETA JOSE LUIS IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 12,02 01254024767 B95292868 AZKENA BILBO SL MULTA DE CIRCULACIÓN 500,00
02261497053 14447965D ASPIAZU LEZAMETA JOSE LUIS IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 12,02 74258818551 30690519D AZKORRA QUINTANA AITOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251436614 78901626B ASPIAZU MORENO AITZIBER MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00 74258951722 16044917W AZKUE TEMPRANO ANA MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00
74258544175 30670485P ASPIAZU SOLOZABAL PABLO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266443153 16044917W AZKUE TEMPRANO ANA MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258954331 14949210S ASPIROZ BILBAO-AZKETA BORJA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251785163 30675263W AZNAR MIGUEL FRANCISCO JAVIER MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
74266125518 14949210S ASPIROZ BILBAO-AZKETA BORJA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251139148 30675263W AZNAR MIGUEL FRANCISCO JAVIER MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00
74258584282 14949210S ASPIROZ BILBAO-AZKETA BORJA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 98264510144 30566210S AZPIAZU GALLAGA OLGA IMP.BIENES INMUEBLES 40,08
02261362859 14872909M ASTARLOA APRAIZ MARIA ISABEL IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08 01250040334 14898234F AZPIAZU GOMEZ LUCAS MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
74258757934 78909359Q ASTARLOA EGUIA EIDER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251397881 14572567C AZPIAZU NUÑEZ JOSEBA ANDONI MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
74264003458 B48909584 ASTIGORRI COMERCIAL DOS MIL, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 02261493741 30639112F AZPIRI SANTOS IGOR IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08
74254162553 B48909584 ASTIGORRI COMERCIAL DOS MIL, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 98264238584 AZPIZUA LEZAMETA JESUS IMP.BIENES INMUEBLES 87,80
74264024315 B48909584 ASTIGORRI COMERCIAL DOS MIL, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 01250795602 16053945Z AZQUETA ARRUE JOSE LUIS MULTA DE CIRCULACIÓN 90,00
74264023122 B48909584 ASTIGORRI COMERCIAL DOS MIL, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 01260502179 X3285683H BABACAR NDOUR PAPA MULTA DE CIRCULACIÓN 100,00
74266057954 30626871W ASTOLA GUISASOLA JONE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266151152 30602480Z BACAICOA URRUTICOECHEA AMAIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266057733 30626871W ASTOLA GUISASOLA JONE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258567876 14945769R BACETA AZCARATE MARIA BEGOÑA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266365365 30647110R ASTORQUI SARASUA LEYRE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01260379636 30632653B BACIGALUPI SANTAMARIA JOSE LUIS MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74266366191 11931811D ASTORQUIA MEZCORTA JOSEBA MIRENA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266066384 30632653B BACIGALUPI SANTAMARIA JOSE LUIS INFRACCIONES OTA-TAO 100,00
74254159871 B48510887 ASUA ONDIAZ S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 74266416041 30632653B BACIGALUPI SANTAMARIA JOSE LUIS INFRACCIONES OTA-TAO 100,00
74254148127 B48510887 ASUA ONDIAZ S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266117868 30632653B BACIGALUPI SANTAMARIA JOSE LUIS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74254147759 B48510887 ASUA ONDIAZ S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266417055 30632653B BACIGALUPI SANTAMARIA JOSE LUIS INFRACCIONES OTA-TAO 100,00
02260151013 14266761E ATANES VIVA DAVID IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 8,81 01251318395 17981790E BAELO CASADO LUIS MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
02261063916 14266761E ATANES VIVA DAVID IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08 02261549592 X6122115K BAENA RESTREPO ANDRES FELIPE IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20
01251733643 14266761E ATANES VIVA DAVID MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 74266333391 28785962J BAEZA RIOJA ISMAEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
98263795722 14266761E ATANES VIVA DAVID IMP.BIENES INMUEBLES 43,48 74266299796 28785962J BAEZA RIOJA ISMAEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251155879 78917374G ATANES VIVAS SONIA MULTA DE CIRCULACIÓN 63,00 02260744928 X0956381H BAHA ABDELAZIZ IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 149,31
02261550795 14948609N ATECA GUTIERREZ MARIA PAZ IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20 74266008716 14261322B BAHILLO GARRIDO ALBERTO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266297149 16051920J ATELA ROMERO DAVID INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258262455 X1058226L BAHRAOUI MUSFAPHA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251458219 14533114N ATIENZA LOPEZ JOSE MARIA MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74258920134 16037711H BAIGES VALDEMORO CARLOS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251743045 14533114N ATIENZA LOPEZ JOSE MARIA MULTA DE CIRCULACIÓN 110,00 02260411015 B48293591 BAILEN 35, S.L. IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08
01254020796 B95223608 ATM CONSULTING 2002 SL MULTA DE CIRCULACIÓN 500,00 02260411023 B48293591 BAILEN 35, S.L. IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 84,35
01264002511 B95223608 ATM CONSULTING 2002 SL MULTA DE CIRCULACIÓN 500,00 02260411066 B48293591 BAILEN 35, S.L. IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08
01251419302 30634504E ATUCHA ELIXERI BERNARDO MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 02260411031 B48293591 BAILEN 35, S.L. IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08
02261486736 30681952K ATUCHA PEREZ ANTONIO IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08 02260411058 B48293591 BAILEN 35, S.L. IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 84,35
02261486744 30681952K ATUCHA PEREZ ANTONIO IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20 02260411040 B48293591 BAILEN 35, S.L. IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 84,35
10260000199 14468814C ATUCHA TRUEBA JUAN TASA DE BOMBEROS 161,65 74258715522 30591076H BAILLO LABRADOR FRANCISCO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266137966 30594480H ATXA ZARANDONA AITOR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74257971592 45674617K BAKERO MORALES JOSU IKER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266556845 30595330V ATXIAGA BARRONDO RAMON INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01260397073 78925481S BALADO GONZALEZ JUAN MANUEL MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74254156324 B48730246 ATXISPONDO S L INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 01251757003 10082751B BALANDIN ARIAS EDUARDO MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00
01251139598 B48730246 ATXISPONDO S L MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00 01251588601 10082751B BALANDIN ARIAS EDUARDO MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
74254159536 B48296149 AUDIMAG S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 74258769631 14580486G BALBAS SASTRE ANGEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01254026701 B48296149 AUDIMAG S.L. MULTA DE CIRCULACIÓN 500,00 74258972452 14580486G BALBAS SASTRE ANGEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01264004378 B48296149 AUDIMAG S.L. MULTA DE CIRCULACIÓN 500,00 74266081685 14580486G BALBAS SASTRE ANGEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74254147058 B48296149 AUDIMAG S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266086733 14580486G BALBAS SASTRE ANGEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74254149514 B48296149 AUDIMAG S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266333382 14580486G BALBAS SASTRE ANGEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251879460 X3075326L AUGUSTO BERNAL CESAR MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74266376855 14580486G BALBAS SASTRE ANGEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251108323 X3075326L AUGUSTO BERNAL CESAR MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74266087519 14580486G BALBAS SASTRE ANGEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251712981 30660933R AUNEX ARTECHE DAVID MULTA DE CIRCULACIÓN 110,00 74258238562 14580486G BALBAS SASTRE ANGEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258598992 X3678707H AURIZZI ALESSIO INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74258709921 30654132P BALBOA MARIZ NATIVIDAD INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258402338 16053064F AURRECOECHEA GOMEZ GORKA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258411388 30654132P BALBOA MARIZ NATIVIDAD INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251426945 22743610Z AURRECOECHEA JIMENEZ MIKELDI MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 74258707163 30654132P BALBOA MARIZ NATIVIDAD INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258562963 30608427G AURRECOECHEA URRUTICOECHEA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266082533 78892748B BALBOA VAZQUEZ SILVIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258582344 30608427G AURRECOECHEA URRUTICOECHEA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258222291 78892748B BALBOA VAZQUEZ SILVIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266270640 14158493S AURREKOETXEA BILBAO JESUS LORENZO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258696196 78892748B BALBOA VAZQUEZ SILVIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266136480 14158493S AURREKOETXEA BILBAO JESUS LORENZO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74257469706 78892748B BALBOA VAZQUEZ SILVIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01260162700 30694868B AURTENECHE ECHEVARRIA JULEN JOSE MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74258341266 78892748B BALBOA VAZQUEZ SILVIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01260082455 30694868B AURTENECHE ECHEVARRIA JULEN JOSE MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 01251946841 14122648G BALCISCUETA EGUIGUREN SANTIAGO MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
01250987749 30694868B AURTENECHE ECHEVARRIA JULEN JOSE MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 01251955611 14122648G BALCISCUETA EGUIGUREN SANTIAGO MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
01251549320 30613726J AURTENECHE URIGUEN SANDRA MARIA MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 74258785245 30571308F BALDA GONZALEZ JOSE JAVIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258285897 14567432Z AURTENETXE URIARTE JON KOLDO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251909245 30612985P BALDELLOU HUEBRA RAQUEL MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
01250251602 16031955N AUSIN HERAS LUIS MIGUEL MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00 01251600856 14585781D BALDIZAN AMEZAGA JUAN JOSE MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
01263010251 30686842N AUSIN VALVERDE ANTONIO MULTA DE CIRCULACIÓN 110,00 74258712841 14870335F BALDUS MUGICA GREGORIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74268564594 30686842N AUSIN VALVERDE ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258836290 11932897Z BALEBONA FERNANDEZ BERNARDO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258303135 30686842N AUSIN VALVERDE ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251737771 78919030G BALMASEDA URBIETA JAVIER MULTA DE CIRCULACIÓN 110,00
74264009189 A48116339 AUTO INDUSTRIAL BASCONIA S.A. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 01251582793 78919030G BALMASEDA URBIETA JAVIER MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
74254163975 A48212385 AUTOMATICOS FLOMAR, S.A. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 01251776644 78919030G BALMASEDA URBIETA JAVIER MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
74264002206 A48212385 AUTOMATICOS FLOMAR, S.A. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 01251934908 X3669049C BALOGUN OWOLABI MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74254152141 A48212385 AUTOMATICOS FLOMAR, S.A. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00 74258685879 14876786H BALPARDA ALTUBE RAFAEL MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01264007377 B48161616 AUTOMATICOS LUMAR, S.L. MULTA DE CIRCULACIÓN 500,00 74258291749 16062718R BALZOLA REGOUT BLANCA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258631809 16028180D AVANZINI MERINO GUILLERMO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258902209 11737641M BALLESTEROS FERNANDEZ PEDRO INFRACCIONES OTA-TAO 100,00
74258553000 16028180D AVANZINI MERINO GUILLERMO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251610045 03743616K BALLESTEROS GARCIA ENRIQUE MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
01251895651 20178729R AVELEIRA MACIAS FRANCISCO JAVIER MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 74266390882 44151300V BALLESTEROS OLASAGASTI ALAIN LANDER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251726574 14528927B AVENDAÑO CALLEJA JESUS MARIA MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 01260544807 14950756C BANDEIRA REIGADA MARIA INMACULADA MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
02261620009 30646602E AVENDAÑO GOMEZA MARIA JESUS IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20 01251388351 14950756C BANDEIRA REIGADA MARIA INMACULADA MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
01251777101 30646602E AVENDAÑO GOMEZA MARIA JESUS MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 01234015720 A80406333 BANESTO RENTING, S.A. MULTA DE CIRCULACIÓN 150,25
01260521467 78928926X AVILA BODEGUERO TANIA MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 01254022454 A28277176 BANSANDER DE FINANCIACIONES, S.A. MULTA DE CIRCULACIÓN 500,00
01251096503 78936263X AVILA SILVA JANIRE MULTA DE CIRCULACIÓN 110,00 01251843911 14161593X BAÑARES LAORDEN JESUS MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
02261274488 14914755Z AXPE GALDEANO MARIA DOLORES IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 192,36 74266242719 30588317L BAÑARES YEBENES VICTOR MANUEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266435061 14944361L AYALA ARRIOLA TOMAS EDUARDO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01260434599 78909505R BAÑUELOS MARQUEZ JAVIER MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74266436882 14944361L AYALA ARRIOLA TOMAS EDUARDO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251602808 78909505R BAÑUELOS MARQUEZ JAVIER MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00
74266435908 14944361L AYALA ARRIOLA TOMAS EDUARDO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251606838 78909505R BAÑUELOS MARQUEZ JAVIER MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
74258730408 14944361L AYALA ARRIOLA TOMAS EDUARDO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251158487 78941166Z BAÑUELOS ROLDAN MARIA CARMEN MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74266417004 78884476L AYALA FULGUEIRAS AITZIBER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01260202051 30557812N BAÑULS AYARZAGUENA MARIA SIRACUSA MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00
74258164089 78884476L AYALA FULGUEIRAS AITZIBER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01260390389 30633972L BARAINCA FONTAO MARIA DEL PILAR MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74258887480 14530464F AYALA GORRICHATEGUI LUIS MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266362480 16049486V BARAINCA GORDOA MARTA MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258589756 14530464F AYALA GORRICHATEGUI LUIS MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266364059 16049486V BARAINCA GORDOA MARTA MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251558329 14265473E AYALA LANDETA AINHOA MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74258049573 16049486V BARAINCA GORDOA MARTA MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266294964 14265473E AYALA LANDETA AINHOA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74258232360 16049486V BARAINCA GORDOA MARTA MARIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251171939 14265473E AYALA LANDETA AINHOA MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00 01251603383 14260609B BARAINKA FONTAO ASIER MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74258361771 14242315W AYALA ORTEGA MARIA TRINIDAD INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258606472 14920507Q BARANANO GARCIA FERNANDO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258178497 30677769R AYALA ZARRABEITIA GAIZKA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251119082 14847954M BARANDA CALLEJA MARIANO MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30181 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

Ordaingiria NAN/IFK Zergadunaren izen-deiturak Zerga-kontzeptua Zorra Ordaingiria NAN/IFK Zergadunaren izen-deiturak Zerga-kontzeptua Zorra
Recibo DNI/NIF Nombre del contribuyente Concepto tributario Deuda ppal. Recibo DNI/NIF Nombre del contribuyente Concepto tributario Deuda ppal.

01251604461 14847954M BARANDA CALLEJA MARIANO MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74258752258 44173728C BARRAGAN PEDROSA NURIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258871796 30610711B BARANDA DOMINGUEZ MARIANO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266496834 44173728C BARRAGAN PEDROSA NURIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251553262 30610711B BARANDA DOMINGUEZ MARIANO MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74258657808 30684356X BARRAJON MAURELO FATIMA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01250256094 30668440X BARANDA DOMINGUEZ MIGUEL ANGEL MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00 01251633525 30684356X BARRAJON MAURELO FATIMA MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
74258783510 14867458M BARANDA GUERRICAECHEVARRIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251625964 30684356X BARRAJON MAURELO FATIMA MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
74258783404 14867458M BARANDA GUERRICAECHEVARRIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01260422230 30684356X BARRAJON MAURELO FATIMA MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00
74266312857 14544640S BARANDALLA BERMEOSOLO JOSE LUIS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258494992 30684356X BARRAJON MAURELO FATIMA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258925799 45625553Q BARANDALLA GUMUCIO IGONE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251314713 30684356X BARRAJON MAURELO FATIMA MULTA DE CIRCULACIÓN 90,00
74258453218 45625553Q BARANDALLA GUMUCIO IGONE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251433984 30684356X BARRAJON MAURELO FATIMA MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00
74258752622 45625553Q BARANDALLA GUMUCIO IGONE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02261500607 51473769E BARRAS VELASCO JULIAN IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 84,35
74258378101 16030432F BARANDIARAN ARECHALDE CARMEN INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258760536 78886823C BARRASA BERMEJO UGAITZ INFRACCIONES OTA-TAO 100,00
74258393169 16030432F BARANDIARAN ARECHALDE CARMEN INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01260429811 78886823C BARRASA BERMEJO UGAITZ MULTA DE CIRCULACIÓN 110,00
74258294543 16030432F BARANDIARAN ARECHALDE CARMEN INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01260146101 78908831V BARRED HARDCASTLE ANTONIO MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74258768910 16030432F BARANDIARAN ARECHALDE CARMEN INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02260035188 30663251L BARREDO MANZANEDO MARIA ANGELES IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 8,81
01251615217 14876793W BARANDICA ACHAERANDIO IÑAKI MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00 74258782165 78907739Y BARREIRA GONZALEZ NURIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01260469406 30559862S BARAÑANO GARCIA IGNACIO MULTA DE CIRCULACIÓN 110,00 74258663123 14810496Z BARREIRO BANGO MARIA LUISA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258925055 72710920P BARAÑANO LABURU MARIA GUADALUPE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258800562 14810496Z BARREIRO BANGO MARIA LUISA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251187568 14859054L BARAÑANO RESPALDIZA JOSE IGNACIO MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 01251103364 78885021N BARREIRO MOLINA SANTIAGO MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74258790214 14859054L BARAÑANO RESPALDIZA JOSE IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258721115 30610580H BARREIRO PEREZ JOSE MANUEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258791261 14859054L BARAÑANO RESPALDIZA JOSE IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258703575 14259290A BARRENA ALBERDI JOSU INFRACCIONES OTA-TAO 100,00
74258886581 14859054L BARAÑANO RESPALDIZA JOSE IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258900273 14259290A BARRENA ALBERDI JOSU INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258900818 14859054L BARAÑANO RESPALDIZA JOSE IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01260372755 14259290A BARRENA ALBERDI JOSU MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74258901075 14859054L BARAÑANO RESPALDIZA JOSE IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74257868503 14259290A BARRENA ALBERDI JOSU INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258945650 14859054L BARAÑANO RESPALDIZA JOSE IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258161624 14259290A BARRENA ALBERDI JOSU INFRACCIONES OTA-TAO 100,00
74266461003 14859054L BARAÑANO RESPALDIZA JOSE IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02260729287 14941885G BARRENA CAÑETE IÑAKI IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20
74266326335 14859054L BARAÑANO RESPALDIZA JOSE IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02260729261 14941885G BARRENA CAÑETE IÑAKI IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 32,54
74258903299 14859054L BARAÑANO RESPALDIZA JOSE IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02260729279 14941885G BARRENA CAÑETE IÑAKI IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08
74266460490 14859054L BARAÑANO RESPALDIZA JOSE IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02260729295 14941885G BARRENA CAÑETE IÑAKI IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20
74266462492 14859054L BARAÑANO RESPALDIZA JOSE IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251378754 30558112J BARRENA EZCURRA MARTA MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74266461798 14859054L BARAÑANO RESPALDIZA JOSE IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01260233348 24405610B BARRENA LARROZEA JOSUNE MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74266460198 14859054L BARAÑANO RESPALDIZA JOSE IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258419559 24405610B BARRENA LARROZEA JOSUNE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266461861 14859054L BARAÑANO RESPALDIZA JOSE IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258471534 24405610B BARRENA LARROZEA JOSUNE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266462221 14859054L BARAÑANO RESPALDIZA JOSE IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258545503 24405610B BARRENA LARROZEA JOSUNE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266462182 14859054L BARAÑANO RESPALDIZA JOSE IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258915475 24405610B BARRENA LARROZEA JOSUNE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266273916 14859054L BARAÑANO RESPALDIZA JOSE IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258308668 24405610B BARRENA LARROZEA JOSUNE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258902632 14859054L BARAÑANO RESPALDIZA JOSE IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251447055 78885973K BARRENCHEA BENGOA ALVARO MULTA DE CIRCULACIÓN 110,00
74266463995 14859054L BARAÑANO RESPALDIZA JOSE IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251632677 14610639G BARRENECHEA CAJIGAS GORKA MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74266463430 14859054L BARAÑANO RESPALDIZA JOSE IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258652211 11908050F BARRENECHEA GARAY M IRACHE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266463537 14859054L BARAÑANO RESPALDIZA JOSE IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258163716 14262188A BARRENECHEA GONZALEZ IÑAKI INFRACCIONES OTA-TAO 100,00
74266464428 14859054L BARAÑANO RESPALDIZA JOSE IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251398542 14262188A BARRENECHEA GONZALEZ IÑAKI MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74266463651 14859054L BARAÑANO RESPALDIZA JOSE IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266206461 14226845B BARRENENGOA CUADRA MARIA VIRGINIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258738883 14859054L BARAÑANO RESPALDIZA JOSE IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251614784 09722135N BARREÑADA RUEDA MARIA CARMEN MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74258639435 30671144T BARAÑANO RODRIGUEZ XABIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258778753 30609697D BARRERAS DE LA HOZ CAMPO OSCAR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258637823 30671144T BARAÑANO RODRIGUEZ XABIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258608343 30609697D BARRERAS DE LA HOZ CAMPO OSCAR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74257699981 30671144T BARAÑANO RODRIGUEZ XABIER INFRACCIONES OTA-TAO 30,00 74258205508 30609697D BARRERAS DE LA HOZ OSCAR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258441082 30671144T BARAÑANO RODRIGUEZ XABIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258205397 30609697D BARRERAS DE LA HOZ OSCAR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258825701 30689830X BARASOAIN ODRIOZOLA IBAI INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251691649 30560818M BARRERAS FUENTES PLACIDO MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
74266400501 30689830X BARASOAIN ODRIOZOLA IBAI INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251390282 30560818M BARRERAS FUENTES PLACIDO MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
74266014767 30689830X BARASOAIN ODRIOZOLA IBAI INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251144095 30560818M BARRERAS FUENTES PLACIDO MULTA DE CIRCULACIÓN 100,00
01251091161 30577085B BARASORDA MARKIJANA IMANOL MULTA DE CIRCULACIÓN 66,00 01251737797 14538519N BARRERAS MASANA RICARDO MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74266091303 45671681Y BARBA BARRIOCANAL IÑAKI INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02260739240 14507303F BARRERAS VELEZ JOSE LUIS IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 32,54
01251042977 44153332W BARBEITO ALBERDI NAGORE MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 98264187769 14507303F BARRERAS VELEZ JOSE LUIS IMP.BIENES INMUEBLES 40,40
98263775331 14871881N BARBERO FERREIRO MARIA MERCEDES IMP.BIENES INMUEBLES 56,88 98264741189 14507303F BARRERAS VELEZ JOSE LUIS IMP.BIENES INMUEBLES 14,38
02261032107 30660660G BARBERO MIERA FERNANDO IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08 01260016088 30647576F BARRERO VIAN IGNACIO JULIAN MULTA DE CIRCULACIÓN 110,00
74258842371 30551036K BARBERO ORTUÑEZ FRANCISCO JAVIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02260033061 20220444V BARRERO VIAN JOSE MANUEL IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20
74266195206 30551036K BARBERO ORTUÑEZ FRANCISCO JAVIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02260033070 20220444V BARRERO VIAN JOSE MANUEL IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20
74258841579 30551036K BARBERO ORTUÑEZ FRANCISCO JAVIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258686727 14234368J BARRIE BORRAS JORGE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258841242 30551036K BARBERO ORTUÑEZ FRANCISCO JAVIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258640808 14234368J BARRIE BORRAS JORGE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266730047 30551036K BARBERO ORTUÑEZ FRANCISCO JAVIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258662542 71100264L BARRIGON BARRIGON FERNANDO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258237817 30551036K BARBERO ORTUÑEZ FRANCISCO JAVIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01253005769 24402884E BARRILERO YARNOZ EDUARDO MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
02261108227 78929252Z BARCA CODESIDO ALVARO IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20 01253005823 24402884E BARRILERO YARNOZ EDUARDO MULTA DE CIRCULACIÓN 100,00
74266575149 14247227S BARCALA GARCIA JOSE CARLOS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251959854 71915406H BARRIO DE LA PARTE ZACARIAS MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
74258747963 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 01251407100 14608703T BARRIO LOPEZ MIGUEL ANGEL MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00
74258747564 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 01251444790 14868635D BARRIOS AGUIRRE MARIA ROSARIO MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00
74258747513 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 01260383340 14868635D BARRIOS AGUIRRE MARIA ROSARIO MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74258747335 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74266388187 14868635D BARRIOS AGUIRRE MARIA ROSARIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258890979 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 01250062770 14868635D BARRIOS AGUIRRE MARIA ROSARIO MULTA DE CIRCULACIÓN 110,00
74258748048 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 01251595941 14868635D BARRIOS AGUIRRE MARIA ROSARIO MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
74258872172 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266674147 30677748A BARRIUSO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258891321 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74254160542 B48488415 BARROETA, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
74258748200 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74254158327 B48488415 BARROETA, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
74258748111 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74264011051 B48488415 BARROETA, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 301,00
74258747823 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74254135173 B48488415 BARROETA, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266421125 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74254138067 B48488415 BARROETA, S.L. INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266420218 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74258437298 11940562C BARRON GARCIA ANA ISABEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266290403 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74258733962 X7169812E BARROS ALONSO ADRIANO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266421559 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74258677485 X7169812E BARROS ALONSO ADRIANO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266420129 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 01250577273 X0632966Y BARROS DE MACEDO JAIME MULTA DE CIRCULACIÓN 400,00
74266423161 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266044542 78909715G BARROS LOPEZ FRANCISCO JAVIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266291566 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 01251369801 78909715G BARROS LOPEZ FRANCISCO JAVIER MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74266422482 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74266062991 30617584F BARROS VICENTE MARIA IDOIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266423306 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74266382014 30617584F BARROS VICENTE MARIA IDOIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266422865 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74266063466 30617584F BARROS VICENTE MARIA IDOIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266421699 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 01251609934 30617584F BARROS VICENTE MARIA IDOIA MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
74266422831 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 01251618828 X4343399X BARROSO MARTINS AMERICO MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74266423209 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251162590 X4343399X BARROSO MARTINS AMERICO MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74266421940 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 01251899061 X4343399X BARROSO MARTINS AMERICO MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74266423471 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 01250999330 X4343399X BARROSO MARTINS AMERICO MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00
74266422288 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74258512613 X4343399X BARROSO MARTINS AMERICO INFRACCIONES OTA-TAO 100,00
74266423322 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 01251627932 X4343399X BARROSO MARTINS AMERICO MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74266422989 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266083475 22736972T BARROSO MORALES MARIA ANTONIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266423071 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 01251984328 22736972T BARROSO MORALES MARIA ANTONIA MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74258099716 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74258407372 22736972T BARROSO MORALES MARIA ANTONIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258099970 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74258219835 22736972T BARROSO MORALES MARIA ANTONIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258700304 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74257923997 14955255B BARRUL BORJA ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 100,00
74258099856 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74258835013 30637319P BARRUL BORJA ISAAC INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258701076 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74258510467 30637319P BARRUL BORJA ISAAC INFRACCIONES OTA-TAO 100,00
74258700576 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74258540471 30637319P BARRUL BORJA ISAAC INFRACCIONES OTA-TAO 100,00
74258700100 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 01250610840 45662088G BARRUL JIMENEZ MANUEL MULTA DE CIRCULACIÓN 90,00
74258700959 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 01260520100 45662088G BARRUL JIMENEZ MANUEL MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
74258701548 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 01251588465 45662088G BARRUL JIMENEZ MANUEL MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
74258701611 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74258729370 30620787J BARRUL PISA ROCIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258701424 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 01251426180 30620787J BARRUL PISA ROCIO MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74258746835 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 01250353871 12354681R BARTOLOME MARTINEZ JOSE LUIS MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74258746924 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74258972568 22746466H BARTOLOME SANZ UZTARITZE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258701602 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74266376448 22746466H BARTOLOME SANZ UZTARITZE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258701211 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74266404972 22746466H BARTOLOME SANZ UZTARITZE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258701297 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74266576161 22746466H BARTOLOME SANZ UZTARITZE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258747084 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74258294586 22746466H BARTOLOME SANZ UZTARITZE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258747262 14090512E BARCELO DE LA PEÑA GLORIA INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74258975524 78888045T BARTOLOME TIERRA GONZALO VICENTE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251929998 22704102C BARCENA DIEZ AVELINO MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00 01260422167 78888045T BARTOLOME TIERRA GONZALO VICENTE MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00
01251637016 14263558Q BARCENA GORROCHATEGUI JORGE MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74266314957 78888045T BARTOLOME TIERRA GONZALO VICENTE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258815128 14234930T BARCENA GUERRERO JOSE ABTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266383266 78888045T BARTOLOME TIERRA GONZALO VICENTE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258955281 14534057N BARCENA IBAÑEZ JOSE ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266615060 78888045T BARTOLOME TIERRA GONZALO VICENTE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258501760 14534057N BARCENA IBAÑEZ JOSE ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266029837 78888045T BARTOLOME TIERRA GONZALO VICENTE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258632481 14249390Q BARCENILLA TOME FRANCISCO JAVIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258685071 78888045T BARTOLOME TIERRA GONZALO VICENTE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258691470 30623709Z BARCIA LARRUBIA JOSE FERNANDO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251520763 78888045T BARTOLOME TIERRA GONZALO VICENTE MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
74258681822 30623709Z BARCIA LARRUBIA JOSE FERNANDO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251391661 14253554V BARTOLOMESANZ MARTIN VALENTIN JOSE MULTA DE CIRCULACIÓN 110,00
01251101167 30623709Z BARCIA LARRUBIA JOSE FERNANDO MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74266411499 16060412H BARTUREN FERNANDEZ MIKEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251607231 30623709Z BARCIA LARRUBIA JOSE FERNANDO MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74266411162 16060412H BARTUREN FERNANDEZ MIKEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258895377 30623709Z BARCIA LARRUBIA JOSE FERNANDO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258896993 30643627Z BARTUREN VESGA MARIA JOSE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258558974 30623709Z BARCIA LARRUBIA JOSE FERNANDO INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74266150849 30643627Z BARTUREN VESGA MARIA JOSE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258772496 30566468C BARCINA PEREZ LUIS ANGEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258329754 30643627Z BARTUREN VESGA MARIA JOSE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01260229537 30566468C BARCINA PEREZ LUIS ANGEL MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74258646105 30643627Z BARTUREN VESGA MARIA JOSE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266203705 30566468C BARCINA PEREZ LUIS ANGEL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258655449 30643627Z BARTUREN VESGA MARIA JOSE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258513971 30566468C BARCINA PEREZ LUIS ANGEL INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74258603279 30643627Z BARTUREN VESGA MARIA JOSE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02260955015 30566468C BARCINA PEREZ LUIS ANGEL IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20 74258621684 30643627Z BARTUREN VESGA MARIA JOSE INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258513211 30566468C BARCINA PEREZ LUIS ANGEL INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 01251083959 78895669B BASABE RAMIREZ URKO MULTA DE CIRCULACIÓN 90,00
74258513156 30566468C BARCINA PEREZ LUIS ANGEL INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 01251132348 14256969M BASABE REBOLLO DORLETA MULTA DE CIRCULACIÓN 110,00
74258512451 30566468C BARCINA PEREZ LUIS ANGEL INFRACCIONES OTA-TAO 100,00 74266145829 16042663W BASAÑEZ ALLENDE IBON INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01260092990 30624310V BARCO ATUCHA MIRIAM MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00 74258911097 22742560E BASAURI SUAREZ M MERCEDES INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01260568269 16066994E BARGELA ESCUDERO ENRIQUE MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00 01251924601 30585568F BASAURI VERDEJO CARLOS MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
74258769347 78873895H BARON ALDAY ALBERTO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 98263795986 14654414X BASCONES GARCIA PEDRO IMP.BIENES INMUEBLES 67,67
01260159202 78873895H BARON ALDAY ALBERTO MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00 74258975851 20221243B BASCONES LEON JUAN LUIS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258927155 14908683Z BARQUIN ICAZA MARIA PILAR INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258841838 20221243B BASCONES LEON JUAN LUIS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01250219032 30601356V BARQUIN REDRUELO JORGE MULTA DE CIRCULACIÓN 90,00 74266625952 20221243B BASCONES LEON JUAN LUIS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74259060244 11929555F BARRAGAN IBAÑEZ DE GAUNA JESUS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258664855 20221243B BASCONES LEON JUAN LUIS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258926680 44173728C BARRAGAN PEDROSA NURIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01264003878 B48847040 BASE T CEM, S.L. MULTA DE CIRCULACIÓN 500,00
BAO. 232. zk. 2006, abenduak 5. Asteartea — 30182 — BOB núm. 232. Martes, 5 de diciembre de 2006

Ordaingiria NAN/IFK Zergadunaren izen-deiturak Zerga-kontzeptua Zorra Ordaingiria NAN/IFK Zergadunaren izen-deiturak Zerga-kontzeptua Zorra
Recibo DNI/NIF Nombre del contribuyente Concepto tributario Deuda ppal. Recibo DNI/NIF Nombre del contribuyente Concepto tributario Deuda ppal.

01264005048 B48847040 BASE T CEM, S.L. MULTA DE CIRCULACIÓN 500,00 74258697133 78879038D BENITEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01264004025 B48847040 BASE T CEM, S.L. MULTA DE CIRCULACIÓN 500,00 74258802913 76240754D BENITEZ ROSO EUGENIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258189316 X3196166V BASQUEZ MARIO PATRICIA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 98263802052 14924580H BENITO ALONSO ANGEL IMP.BIENES INMUEBLES 39,84
74258970727 16043488E BASTERO LAISECA ELENA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266243251 50688097F BENITO ARRIBAS MARIA ESPERANZA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258631361 16043488E BASTERO LAISECA ELENA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251655316 30641532N BENITO FERNANDEZ MIKEL GOTZON MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74258741671 16043488E BASTERO LAISECA ELENA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251160830 14554505J BENITO MARTINEZ MARCELINO MULTA DE CIRCULACIÓN 170,00
74258796166 16039370K BASTERRA ARREGUI COSME INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01260377391 14554505J BENITO MARTINEZ MARCELINO MULTA DE CIRCULACIÓN 110,00
74258956678 16059125L BASTERRA LARROUDE PEDRO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 98263739253 14948003G BENITO MOLINERO NATIVIDAD IMP.BIENES INMUEBLES 82,62
74257894652 16059125L BASTERRA LARROUDE PEDRO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258498297 14728640S BENITO ORTEGA JESUS INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266202733 30626432T BASTERRA RUIZ MARIA LUISA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251164215 14728640S BENITO ORTEGA JESUS MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
74266356013 30556017B BASTERRA VICARIO RICARDO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01260405921 16056505K BENITO SANZ DAVID MULTA DE CIRCULACIÓN 80,00
02260075104 14927632B BASTERRECHEA BERMUDEZ JOSE LUIS IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20 74266395141 14537743H BENITO SANZ IRENEO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02260075091 14927632B BASTERRECHEA BERMUDEZ JOSE LUIS IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 32,54 74258504645 20221072R BENITO TORRONTEGUI ALEJANDRO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02260075082 14927632B BASTERRECHEA BERMUDEZ JOSE LUIS IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 14,54 74258404390 30687870M BENITO VELASCO LUCIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02260075112 14927632B BASTERRECHEA BERMUDEZ JOSE LUIS IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 65,08 74266466528 X4589904R BENKACEM ADIL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258809004 14576658V BASTIDA IRAZU IÑIGO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 02261087211 X3085101L BENOAUAKKAS ABDERRAZZAK IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20
74266133758 14576658V BASTIDA IRAZU IÑIGO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258467316 X3688152X BENSAHAB MOHAMED INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74266525273 14576658V BASTIDA IRAZU IÑIGO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 98263804314 X3206266C BENZAHRA ABDESLAM IMP.BIENES INMUEBLES 21,46
74266357150 14576658V BASTIDA IRAZU IÑIGO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258213535 30583092S BERASALUCE ASTARLOA SANTIAGO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258679518 14576658V BASTIDA IRAZU IÑIGO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 01251564914 14888836Q BERASATEGUI MANZANARES JOSE LUIS MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00
01251981868 78909910S BASTRILLA SERRALTA JOSE ANGEL MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 01250808313 30665812G BERASATEGUI ZAMORA JULIA MULTA DE CIRCULACIÓN 150,00
74254138482 B95030862 BATERA 2000 SL INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74266586434 14956596H BERASATEGUI ZAMORA SABIN INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
01251694826 24406330H BATIZ URSUA MIGUEL ANGEL MULTA DE CIRCULACIÓN 160,00 74258384666 14871185Y BEREZO HERRERA B.JOSE ANTONIO INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
02261410942 80013661L BAUTISTA LOPEZ JOSE IMP.VEHÍCULOS TR.MEC 132,20 74258497631 14265984G BEREZO PEREZ JOSE IGNACIO INFRACCIONES OTA-TAO 100,00
74266035136 15389882F BAUTISTA VILLAR ALFONSO JAVIER INFRACCIONES OTA-TAO 60,00 74258815101 14841854T BERGARECHE GROS CRISTINA INFRACCIONES OTA-TAO 60,00
74258662