Sei sulla pagina 1di 47

Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

Traduzione a cura di Anastasia Dimoulì

Abbreviazioni
avv. avverbio
f. femminile
inf. infinito
m. maschile
part. pass. participio passato
pl. plurale
sing. singolare

In blu sono evidenziati i termini che compaiono negli obiettivi all’inizio di ogni unità e nelle consegne
delle attività.
In nero sono evidenziati i termini nuovi che si incontrano nell’unità didattica e negli esercizi.
NOTA: I termini con l’asteriscono si riferiscono alle tracce audio.

Unità introduttiva – Benvenuti! abbinate, inf. abbinare: αντιστοιχίστε


Libro dello studente foto, le (f.) (sing. la foto): φωτογραφίες
unità, l’ (f.): ενότητα numerate, (f.) (sing. numerata): αριθμημένες
introduttiva, f. (m. introduttivo): εισαγωγική queste, (f.) (sing. questa): αυτές
benvenuti, (pl.) (m. benvenuto): καλώς musica, la (f.): μουσική
ορίσατε arte, l’ (f.): τέχνη
spaghetti, gli (m.): μακαρόνια
A Parole e lettere moda, la (f.): μόδα
parole, le (f.) (sing. la parola): λέξεις espresso, l’ (m.): εσπρέσο (είδος καφέ)
lettere, le (f.) (sing. la lettera): γράμματα opera, l’ (f.): όπερα
cappuccino, il (m.): καπουτσίνο (είδος καφέ)
1 cinema, il (m.): κινηματογράφος
cosa: τι conoscete, inf. conoscere: γνωρίζετε
è, inf. essere: είναι altre, (f.) (sing. altra): άλλες
Italia, l’ (f.): Ιταλία italiane, (f.) (sing. italiana): ιταλικές
per voi: για εσάς
confrontate, inf. confrontare: συγκρίνετε In questa unità impariamo...
vostre, (f.) (sing. vostra): (εδώ) τις δικές σας impariamo, inf. imparare: μαθαίνουμε
risposte, le (f.) (sing. la risposta): απαντήσεις fare, inf.: κάνω
con: με spelling, lo (m.): συλλαβισμός
quelle, (f.) (sing. quella): εκείνες presentarci, inf. presentarsi: παρουσιάζομαι
compagni, i (m.) (sing. il compagno): (εδώ) presentare, inf.: παρουσιάζω
συμμαθητές salutare, inf.: χαιρετώ
dire, inf.: λέω
2 nazionalità, la (f.): υπηκοότητα
lavorate, inf. lavorare: δουλέψτε numeri cardinali, (pl.) (sing. numero
in coppia: ανά ζεύγη cardinale): απόλυτα αριθμητικά

Edizioni Edilingua 1
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

chiedere, inf.: ρωτώ chiave, la (f.): κλειδί


nome, il (m.): όνομα zucchero, lo (m.): ζάχαρη
età, l’ (f.): ηλικία ghiaccio, il (m.): πάγος
alfabeto, l’ (m.): αλφάβητο portoghese, (m. e f.):
pronuncia, la (f.): προφορά Πορτογάλος/Πορτογαλίδα
doppie consonanti, le (f.): διπλά σύμφωνα
sostantivi, i (m.) (sing. il sostantivo): ουσιαστικά 5b
aggettivi, gli (m.) (sing. l’ aggettivo): επίθετα accanto a: δίπλα σε
articolo determinativo, l’ (m.): οριστικό άρθρο suono, il (m.): ήχος
presente indicativo, il (m.): οριστική ενεστώτα giusto, (m.): σωστός
avere, inf.: έχω *gatto, il (m.): γάτος
chiamarsi, inf.: λέγομαι, ονομάζομαι *singolare, (m. e f.): ενικός αριθμός
io: εγώ *pagina, la (f.): σελίδα
tu: εσύ *chitarra, la (f.): κιθάρα
lui: αυτός
lei: αυτή B Italiano o italiana?
1
3 osservate, inf. osservare: παρατηρήστε
ascoltate, inf. ascoltare: ακούστε studente, lo (m.) (pl. gli studenti): μαθητής
ripetete, inf. ripetere: επαναλάβετε
i lunga, f. (m. lungo): μακρά 2
i greca, f. (m. greco): ελληνική mancanti, (m. e f.) (sing. mancante): που
origine, l’ (f.): προέλευση λείπουν
straniera, f. (m. straniero): ξένη completate, inf. completare: συμπληρώστε
regola, la (f.): κανόνας
4 maschili, (m. e f.) (sing. maschile): αρσενικά
scrivi, inf. scrivere: γράψε (ουσιαστικά)
tuo, (m.): το δικό σου femminili, (m. e f.) (sing. femminile): θηλυκά
leggi, inf. leggere: διάβασε (ουσιαστικά)
lettera per lettera: γράμμα προς γράμμα plurale, (m. e f.): πληθυντικός αριθμός
come nell’esempio: όπως στο παράδειγμα finiscono, inf. finire: (εδώ) λήγουν
irregolari, (m. e f.) (sing. irregolare): ανώμαλα
5a oή
caffè, il (m.): καφές particolari, (m. e f.) (sing. particolare): (εδώ)
Colosseo, il (m.): Κολοσσαίο (ιστορικό ιδιαίτερα
μνημείο) sport, lo (m.): άθλημα
cucina, la (f.): κουζίνα approfondimento grammaticale, l’ (m.):
galleria, la (f.): στοά γραμματική ανάλυση
gondola, la (f.): γόνδολα
lingua, la (f.): γλώσσα 3
ciao: γεια σου, γεια σας finestre, le (f.) (sing. la finestra): παράθυρα
limoncello, il (m.): λικέρ λεμονιού pesce, il (m.) (pl. i pesci): ψάρι
parmigiano, il (m.): παρμεζάνα (είδος τυριού) notte, la (f.): νύχτα
gelato, il (m.): παγωτό treni, i (m.) (sing. il treno): τρένα

Edizioni Edilingua 2
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

borsa, la (f.) (pl. le borse): τσάντα marocchino, (m.): Μαροκινός


tedesca, f. (m. tedesco): Γερμανίδα
4
tabella, la (f.): πίνακας 5
ragazzo, il (m.) (pl. i ragazzi): αγόρι in gruppi di tre: σε ομάδες τριών ατόμων
ragazza, la (f.) (pl. le ragazze): κορίτσι gruppi, i (m.) (sing. il gruppo): ομάδες
in blu: σε μπλε χρώμα attività, l’ (f.): (εδώ) άσκηση
descrivono, inf. descrivere: περιγράφουν cambiate, inf. cambiare: αλλάξτε
persone, le (f.) (sing. la persona): άτομα,
ανθρώπους 6a
cose, le (f.) (sing. la cosa): πράγματα sette: επτά
alto, (m.): ψηλός svizzero, (m.): Ελβετός
casa, la (f.): σπίτι prosciutto, il (m.): προσούτο (είδος
nuova, f. (m. nuovo): καινούρια, νέα αλλαντικού)
aperta, f. (m. aperto): ανοιχτή maschera, la (f.): μάσκα
macchina, la (f.): (εδώ) αυτοκίνητο
rossa, f. (m. rosso): κόκκινη 6b
sotto, avv.: κάτω
C Ciao, io sono Alice *sabato: Σάββατο
1 *basso, (m.): χαμηλός
quale, (m. e f.): (σε) ποια *uscita, l’ (f.): έξοδος
corrisponde, inf. corrispondere: αντιστοιχεί *schermo, lo (m.): οθόνη
ogni: κάθε
dialogo, il (m.): διάλογος D Il ragazzo o la ragazza?
indicate, inf. indicare: δείξτε, επισημάνετε 1
*buongiorno: καλημέρα poi, avv.: κατόπιν
*australiano, (m.): Αυστραλός immagini, le (f.) (sing. immagine): εικόνες
*piacere: χαίρω πολύ attenzione, l’ (f.): προσοχή
*spagnola, f. (m. spagnolo): Ισπανίδα ci sono, inf. esserci: υπάρχουν
*sì: ναι in più: επιπλέον
*ecco: ορίστε, να
2 *molti, (m.) (sing. molto): πολλοί
di nuovo: ξανά, πάλι *no: όχι
*non: δεν
3 *calcio, il (m.): ποδόσφαιρο
verbo, il (m.): ρήμα *scusi, inf. scusare: με συγχωρείτε
noi: εμείς *autobus, l’ (m.): λεωφορείο
loro: αυτοί/αυτές *centro, il (m.): κέντρο

4 2
oralmente, avv.: προφορικά cerchiate, inf. cerchiare: κυκλώστε
costruite, inf. costruire: φτιάξτε, δημιουργήστε sentite, inf. sentire: ακούτε
frasi, le (f.) (sing. la frase): προτάσεις albero, l’ (m.) (pl. gli alberi): δέντρο
brasiliana, f. (m. brasiliano): Βραζιλιάνα zio, lo (m.) (pl. gli zii): θείος

Edizioni Edilingua 3
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

isola, l’ (f.) (pl. le isole): νησί famiglia, la (f.): οικογένεια


zero: μηδέν
3 azione, l’ (f.): ενέργεια
dati, (m.) (sing. dato): που δίνονται canzone, la (f.): τραγούδι
stivali, gli (m.) (sing. lo stivale): μπότες pizza, la (f.): πίτσα
zaino, lo (m.): σακίδιο mezzo, (m.): μισός
zia, la (f.): θεία
panino, il (m.): σάντουιτς 6b
aerei, gli (m.) (sing. l’aereo): αεροπλάνα lavagna, la (f.): πίνακας
opera, l’ (f.): όπερα gladiatore, il (m.): μονομάχος
museo, il (m.): μουσείο biglietto, il (m.): εισιτήριο
zebra, la (f.): ζέβρα
4 piazza, la (f.): πλατεία
formate, inf. formare: σχηματίστε
potete, inf. potere: μπορείτε E Chi è?
seguire, inf.: ακολουθώ chi: ποιος/ποια/ποιο
ordine, l’ (m.): σειρά
proposto, (m.): που προτείνεται 1
combinazioni, le (f.) (sing. la combinazione): mini dialoghi, i (m.) (sing. il mini dialogo): μίνι
συνδυασμοί διάλογοι
ristorante, il (m.): εστιατόριο disegni, i (m.) (sing. il disegno): σχέδια
vestiti, i (m.) (sing. il vestito): ρούχα *tesoro, il (m.): θησαυρός
moderni, (m.) (sing. moderno): μοντέρνα, *dove, avv.: πού
σύγχρονα *sai, inf. sapere: ξέρεις
giovane, (m. e f.): νέος/νέα *fratelli, i (m.) (sing. il fratello): αδελφοί
*davvero, avv.: (εδώ) αλήθεια
5 *quanti anni hanno?: πόσο χρονών είναι;
uno: ένα *quanti, (m.) (sing. quanto): πόσοι
due: δύο *anni, gli (m.) (sing. l’anno): χρόνια
tre: τρία
quattro: τέσσερα 2
cinque: πέντε verificare, inf.: επαληθεύω
sei: έξι
sette: επτά 4
otto: οκτώ come ti chiami?: πώς σε λένε;
nove: εννέα sorella, la (f.): αδελφή
dieci: δέκα
risultato, il (m.): αποτέλεσμα 5
undici: έντεκα
6a dodici: δώδεκα
insegnante, (m. e f.): καθηγητής/καθηγήτρια tredici: δεκατρία
glossario, il (m.): γλωσσάριο quattordici: δεκατέσσερα
inglese, (m. e f.): Άγγλος/Αγγλίδα quindici: δεκαπέντε
figlio, il (m.): γιος sedici: δεκαέξι

Edizioni Edilingua 4
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

diciasette: δεκαεπτά 2
diciotto: δεκαοκτώ alternativa, l’ (f.): εναλλακτική λύση,
diciannove: δεκαεννέα εναλλακτική επιλογή
venti: είκοσι buono, (m.): νόστιμος
ventuno: είκοσι ένα controlla, inf. controllare: έλεγξε
ventidue: είκοσι δύο soluzioni, le (f.) (sing. la soluzione): λύσεις
ventitré: είκοσι τρία soddisfatti, (m.) (sing. soddisfatto):
ventiquattro: είκοσι τέσσερα ικανοποιημένοι, ευχαριστημένοι
venticinque: είκοσι πέντε test finale, il (m.): τελικό τεστ
ventisei: είκοσι έξι
ventisette: είκοσι επτά Quaderno degli esercizi – Unità
ventotto: είκοσι οκτώ introduttiva
ventinove: είκοσι εννέα tutti (m.) (sing. tutto): όλοι
trenta: τριάντα esercizi, gli (m.) (sing. l’esercizio): ασκήσεις
disponibili, (m. e f.) (sing. disponibile):
6 διαθέσιμοι
rispondi, inf. rispondere: απάντησε formato, il (m.): μορφή
domande, le (f.) (sing. la domanda): interattivo, (m.): διαδραστικός
ερωτήσεις
come si scrive: πώς γράφεται 1a
suo, (m.): του amica, l’ (f.) (m. l’amico): φίλη
cognome, il (m.): επώνυμο, επίθετο argentina, (f.) (m. argentino): από την
alla fine: στο τέλος Αργεντινή
riferisce, inf. riferire: αναφέρει bella, (f.) (m. bello): όμορφη

7a 1b
oggi, avv.: σήμερα scegli, inf. scegliere: διάλεξε
mamma, la (f.): μαμά vedi, inf. vedere: δες
nonna, la (f.): γιαγιά anche: επίσης
terra, la (f.): γη medico, il (m.) (pl. i medici): γιατρός

7b 2a
doccia, la (f.): ντους lezione, la (f.): μάθημα
bicchiere, il (m.): ποτήρι giornale, il (m.): εφημερίδα
offrire, inf.: προσφέρω porta, la (f.): πόρτα
pioggia, la (f.): βροχή libro, il (m.): βιβλίο
stella, la (f.): αστέρι
penna, la (f.): στυλό 2b
torre, la (f.): πύργος piccolo, (m.): μικρός
latte, il (m.): γάλα americano, (m.): Αμερικανός
bottiglia, la (f.): μπουκάλι
3
Autovalutazione inserisci, inf. inserire: να εισαγάγεις
autovalutazione, l’ (f.): αυτοαξιολόγηση colonna, la (f.): στήλη

Edizioni Edilingua 5
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

corretta, (f.) (m. corretto): σωστή Per cominciare...


difficile, (m. e f.): δύσκολος/δύσκολη cominciare, inf.: αρχίζω

4 1
abbinamento, l’ (m.): αντιστοίχιση tra: ανάμεσα σε, μεταξύ
situazioni, le (f.) (sing. la situazione):
8 καταστάσεις
trasforma, inf. trasformare: μετασχημάτισε importante, (m. e f.): σημαντικός/σημαντική
perché: γιατί
9a per me: για εμένα
città, la (f.): πόλη per te: για εσένα
auto, l’ (f.): αυτοκίνητο lavoro, il (m.): δουλειά, εργασία
bar, il (m.): μπαρ amore, l’ (m.): αγάπη, έρωτας
problema, il (m.): πρόβλημα
turista, il (m.): τουρίστας 2
ipotesi, l’ (f.): υπόθεση prima di: προτού
regista, il (m.): σκηνοθέτης secondo voi: κατά τη γνώμη σας
parlano, inf. parlare: μιλάνε
9b simpatica, (f.) (m. simpatico): συμπαθητική
bariste, le (f.) (sing. la barista): οι εργαζόμενες collega, il/la (m. e f.): ο/η συνάδελφος
σε μπαρ metro, la (f.): μετρό
amari, (m.) (sing. amaro): πικροί carina, (f.) (m. carino): χαριτωμένη, όμορφη
film, il (m.): ταινία
3
14a *pronto?: εμπρός;
scheda, la (f.): κάρτα, καρτέλα *come stai?: πώς είσαι;
presentazione, la (f.): παρουσίαση *bene, tu?: καλά, εσύ;
nata a, (f.) (m. nato): γεννημένη σε *pronta, (f.) (m. pronto): έτοιμη
di Roma: από τη Ρώμη *domani, avv.: αύριο
*certo, avv.: βέβαια, ασφαλώς
Test finale *anche se: αν και, μολονότι
A *prima, (f.) (m. primo): πρώτη
spazi, gli (m.) (sing. lo spazio): κενά *volta, la (f.): φορά
*contenta, (f.) (m. contento): ευχαριστημένη
D *molto: πολύ
risolvi, inf. risolvere: λύσε *perfetto, (m.) (f. perfetta): τέλεια
cruciverba, il (m.): σταυρόλεξο *tua, (f.) (m. tuo): η δική σου
*abita, inf. abitare: μένει, κατοικεί
*vicino a, avv.: κοντά σε
Unità 1 – Un nuovo inizio *mia, (f.) (m. mio): η δική μου
Libro dello studente *lì, avv.: εκεί
inizio, l’ (m.): αρχή *da due anni: εδώ και δύο χρόνια
*ma: μα, όμως
*a che ora: τι ώρα

Edizioni Edilingua 6
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

*ora, l’ (f.): ώρα 6


*apre, inf. aprire: ανοίγει coniugazione, la (f.): συζυγία
*ufficio, l’ (m.): γραφείο dormire, inf.: κοιμάμαι
*prendo, inf. prendere: παίρνω partire, inf.: φεύγω, αναχωρώ
*in dieci minuti: σε δέκα λεπτά ecc.: και τα λοιπά
*minuti, i (m.) (sing. il minuto): λεπτά capire, inf.: καταλαβαίνω
*che fortuna!, la (f.): τι τύχη preferire, inf.: προτιμώ
*buon inizio: καλή αρχή spedire, inf.: στέλνω, αποστέλλω
*allora: (εδώ) λοιπόν unire, inf.: ενώνω
*grazie: ευχαριστώ pulire, inf.: καθαρίζω
chiarire, inf.: διευκρινίζω, αποσαφηνίζω
In questa unità impariamo...
dare, inf.: δίνω 7
informazioni, le (f.) (sing. l’informazione): che tipo di musica ascolti? τι είδος μουσικής
πληροφορίες ακούς;
saluto, il (m.): χαιρετισμός tipo, il (m.): είδος, τύπος
usare, inf.: χρησιμοποιώ arrivi, inf. arrivare: φτάνεις
forma di cortesia, la (f.): απευθυντικός τύπος tutto: όλα, τα πάντα
ευγενείας, πληθυντικός ευγενείας quando: όταν
aspetto fisico, l’ (f.): εξωτερική εμφάνιση
carattere, il (m.): χαρακτήρας B Una pizza con i colleghi
regolari, (m. e f.) (sing. regolare): ομαλά 1
(ρήματα) messaggi, i (m.) (sing. il messaggio):
articolo indeterminativo, l’ (m.): αόριστο μηνύματα
άρθρο libero, (m.): ελεύθερος
regioni, le (f.) (sing. la regione): περιφέρειες, di pomeriggio: το απόγευμα
περιοχές pomeriggio, il (m.): απόγευμα
appuntamento, l’ (m.): ραντεβού
A Sono molto contenta. vado, inf. andare: πηγαίνω
1 sua, (f.): δική του
affermazioni, le (f.) (sing. l’affermazione): invita, inf. invitare: προσκαλεί
ισχυρισμοί, δηλώσεις cena, la (f.): δείπνο
vere, (f.) (sing. vera): αληθείς
false, (f.) (sing. falsa): ψευδείς 2
giorno, il (m.): ημέρα trovate, inf. trovare: βρίσκετε

3 3
inizia, inf. iniziare: ξεκινάει, αρχίζει ci vediamo, inf. vedersi: τα λέμε
dopo, avv.: μετά
4 stasera, avv.: απόψε το βράδυ, σήμερα το
fumetti, i (m.) (sing. il fumetto): κόμιξ βράδυ
dolce, (m. e f.): γλυκός/γλυκιά
5 occhi, gli (m.) (sing. l’occhio): μάτια
posto, il (m.): θέση

Edizioni Edilingua 7
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

verdi, (m. e f.) (sing. verde): (εδώ) πράσινα, 2


πράσινοι/πράσινες sottolineate, inf. sottolineare: υπογραμμίστε
capelli, i (m.): μαλλιά espressioni, le (f.) (sing. l’espressione):
biondi, (m.) (sing. biondo): (εδώ) ξανθά εκφράσεις
però: όμως, αλλά
qui, avv.: εδώ 3
corso d’italiano, il (m.): μαθήματα ιταλικής Duomo, il (m.): Καθεδρικός Ναός
γλώσσας Belle Arti, le (f.): Καλές Τέχνες
per motivi di lavoro: για λόγους εργασίας
4
sostituite, inf. sostituire: αντικαταστήστε 4
attore, l’ (m.): ηθοποιός sopra avv.: πάνω
famoso, (m.): διάσημος
idea, l’ (f.): ιδέα D Ciao Maria!
interessante, (m. e f.): 2
ενδιαφέρων/ενδιαφέρουσα *signore, il (m.) (f. la signora): κύριος, κύριε
*come va?: τι κάνεις; πώς πάει;
5 *buonanotte: καληνύχτα
storia, la (f.) (pl. le storie): ιστορία *buonasera: καλησπέρα
uomo, l’ (m.) (pl. gli uomini): άνθρωπος, *dottore, il (m.): γιατρός, γιατρέ
άνδρας *così e così: έτσι κι έτσι
intelligente, (m. e f.) (pl. intelligenti): έξυπνος,
ευφυής 3
salve!: γειά!, χαίρετε!
6 arrivederci!: εις το επανιδείν!, αντίο!
gonne, le (f.) (sing. la gonna): φούστες (ανεπίσημο)
grande, (m. e f.): μεγάλος/μεγάλη arrivederLa!: εις το επανιδείν!, αντίο! (επίσημο)
informale, (m. e f.): ανεπίσημο
C Di dove sei? formale, (m. e f.): επίσημο
1
incontro, l’ (m.): συνάντηση 4
*scendi, inf. scendere: κατεβαίνεις università, l’ (f.): πανεπιστήμιο
*ultima, (f.) (m. ultimo): τελευταία esci, inf. uscire: βγαίνεις
*fermata, la (f.): στάση biblioteca, la (f.): βιβλιοθήκη
*prego, inf. pregare: παρακαλώ verso: γύρω στις, κατά τις
*vero, (m.): (εδώ) σωστά, έτσι serata, la (f.): βραδιά
*ben arrivata, (f.) (m. ben arrivato): καλώς discoteca, la (f.): ντισκοτέκ
ήρθες (όταν απευθύνομαι σε γυναίκα)
*comunque, avv.: πάντως, όπως και να έχει E Lei, di dov’è?
*già, avv.: ήδη 1
*via, la (f.): οδός vacanza, la (f.): διακοπές
*a presto: τα λέμε visito, inf. visitare: επισκέπτομαι
così bene: τόσο καλά

Edizioni Edilingua 8
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

2 4
differenze, le (f.) (sing. la differenza): διαφορές su un foglio: σε ένα χαρτί
possibile, (m. e f.): (εδώ) είναι δυνατόν, είναι aeroplano di carta, l’ (m.): χάρτινο αεροπλάνο
πιθανό carta, la (f.): χαρτί
dare del tu: μιλάω στον ενικό istruzioni, le (f.) (sing. l’istruzione): οδηγίες
oppure: ή lanciate, inf. lanciare: πετάτε, ρίχνετε
dare del Lei: μιλάω στον πληθυντικό insieme, avv.: μαζί
terza persona singolare: τρίτο πρόσωπο ενικού descritta, (f.) (m. descritto): που περιγράφεται
esiste, inf. esistere: υπάρχει
simile, (m. e f.): παρόμοιος/παρόμοια 5
a turno: με τη σειρά
3 senza: χωρίς
se studia o lavora: αν σπουδάζει ή εργάζεται devono, inf. dovere: πρέπει
ricorda, inf. ricordare: θυμήσου
F Com’è?
1 6
marroni, (m. e f.) (sing. marrone): καστανά migliore, (m. e f.): καλύτερος/καλύτερη
bellissimi, (m.) (sing. bellissimo): (εδώ)
πανέμορφα, πανέμορφοι Conosciamo l’Italia
magra, (f.) (m. magro): αδύνατη cartina, la (f.): χάρτης
bruna, (f.) (m. bruno): μελαχρινή, καστανή
Autovalutazione
2 3
rileggete, inf. rileggere: διαβάστε ξανά contrario, il (m.): αντώνυμο, αντίθετο
descrizione, la (f.): περιγραφή seconda, (f.) (m. secondo): δεύτερη
mancano, inf. mancare: λείπουν
anziano, (m.): ηλικιωμένος 4
brutto, (m.): άσχημος scoprite, inf. scoprire: ανακάλυψε, βρες
corti, (m.) (sing. corto): (εδώ) κοντά, κοντοί nascoste, (f.) (sing. nascosta): κρυμμένες
castani, (m.) (sing. castano): (εδώ) καστανά,
καστανοί Attività Video – Episodio Un nuovo lavoro
azzurri, (m.) (sing. azzurro): (εδώ) γαλάζια, episodio, l’ (m.): επεισόδιο
γαλάζιοι
sembra, inf. sembrare: φαίνεται, μοιάζει Guardiamo
antipatico, (m.): αντιπαθητικός battute, le (f.) (sing. la battuta): ατάκες
allegro, (m.): χαρούμενος fotogrammi, i (m.) (sing. il fotogramma):
triste, (m. e f.): λυπημένος στιγμιότυπα, καρέ
scortese, (m. e f.): αγενής
Facciamo il punto
3 1
viso, il (m.): πρόσωπο protagoniste, le (f.) (sing. la protagonista):
naso, il (m.): μύτη πρωταγωνίστριες
testa, la (f.): κεφάλι grassa, (f.) (m. grasso): χοντρή
bocca, la (f.): στόμα

Edizioni Edilingua 9
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

Quaderno degli esercizi – Unità 1 studiare, inf.: σχολείο


1
cd, il (m.): cd 11a
che cosa scrivi?: τι γράφεις; guarda, inf. guardare: δες, κοίταξε
giardino, il (m.): κήπος
2 chiusa, (f.) (m. chiuso): κλειστή
mattina, la (f.): πρωί
Test finale
3 A
bagno, il (m.): μπάνιο cane, il (m.): σκύλος
email, l’ (f.): email Invece: αντιθέτως
italiano, l’ (m.): ιταλικά, ιταλική γλώσσα

4 Unità 2 – Tempo libero


forma, la (f.): (εδώ) ρηματικός τύπος Libro dello studente
per favore: σε παρακαλώ, σας παρακαλώ Per cominciare...
complimenti!: συγχαρητήρια 1
noiosa, (f.) (m. noioso): βαρετή, ανιαρή
5 poco: λίγο
mangiate, inf. mangiare: τρώω giocare con i videogiochi: παίζω με τα
di dove siete?: από πού είστε; ηλεκτρονικά παιχνίδια
Palazzo della Borsa, il (m.): κτήριο giocare, inf.: παίζω
videogiochi, i (m.) (sing. il videogioco):
6 ηλεκτρονικά παιχνίδια
farmacia, la (f.): φαρμακείο palestra, la (f.): γυμναστήριο
telefona, inf. telefonare: τηλεφωνεί ballare, inf.: χορεύω
Corriere della Sera, il (m.): σημαντική ιταλική suonare uno strumento: παίζω μουσικό
εφημερίδα όργανο
suonare, inf.: παίζω (μουσικό όργανο)
7 strumento, lo (m.): μουσικό όργανο
sera, la (f.): βράδυ televisione, la (f.): τηλεόραση
vivo, inf. vivere: ζω, μένω teatro, il (m.): θέατρο
tempo, il (m.): χρόνος, ώρα, καιρός
2
8 girate per la classe, inf. girare: περπατήστε
metti in ordine: βάλε σε σειρά μέσα στην τάξη
metti, inf. mettere: βάλε discutete, inf. discutere: συζητήστε
alcuni, (m.) (sing. alcuno): μερικοί
9 mi piace: μου αρέσει
francese, (m. e f.): γαλλικός/γαλλική non mi piace: δεν μου αρέσει
gentile, (m. e f.): ευγενικός/ευγενική
3
10 interviste, le (f.) (sing. l’intervista): συνεντεύξεις
scuola, la (f.): μαθαίνω, σπουδάζω. μελετώ *varie, (f.) (sing. varia): διάφορες

Edizioni Edilingua 10
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

*pianoforte, il (m.): πιάνο interessi, gli (m.) (sing. l’interesse):


*fine settimana, il (m.): σαββατοκύριακο ενδιαφέροντα
*bere: πίνω ama, inf. amare: αγαπάει
*qualcosa: κάτι
*passi, inf. passare: περνάς 2
*adesso, avv.: τώρα giornalista, il (m.): δημοσιογράφος
*pensione, la (f.): σύνταξη
*tanto, (m.): πολύ 5
*gruppo musicale, il (m.): μουσικό aeroporto, l’ (m.): αεροδρόμιο
συγκρότημα
*piscina, la (f.): πισίνα 6
*stare in forma: κρατιέμαι σε φόρμα cercate, inf. cercare: ψάξτε
*viene, inf. venire: έρχεται nota, la (f.): σημείωση
*partita a carte: la (f.): παρτίδα σε παιχνίδι με pagare, inf.: πληρώνω
χαρτιά vedete, inf. vedere: βλέπετε
*impegnata, (f.) (m. impegnato): particolarità, la (f.): ιδιαιτερότητα
απασχολημένη
*un po’ di tempo: λίγο χρόνο B Vieni con noi?
*forse, avv.: ίσως 1
*donna, la (f.): γυναίκα mare, il (m.): θάλασσα
*qualche volta: ενίοτε, μερικές φορές volentieri, avv.: ευχαρίστως
*venerdì sera: Παρασκευή βράδυ voglia, la (f.): διάθεση, όρεξη
restare, inf.: μένω, παραμένω
In questa unità impariamo... purtroppo, avv.: δυστυχώς
accettare, inf.: αποδέχομαι, δέχομαι ma dai: μα έλα, μα άντε
rifiutare, inf.: αρνούμαι, απορρίπτω non è che..., è che...: δεν είναι ότι…, είναι ότι
invito, l’ (m.): πρόσκληση pensiamo, inf. pensare: σκεφτόμαστε
appartamento, l’ (m.): διαμέρισμα è da tempo: εδώ και καιρό
abitazione, l’ (f.): κατοικία Scala, la (f.): η Σκάλα του Μιλάνου (διάσημο
indirizzo, l’ (m.): διεύθυνση θέατρο όπερας)
numeri ordinali, i (m.) (sing. il numero mi dispiace, inf. dispiacere: λυπάμαι
ordinale): τακτικά αριθμητικά magari: (εδώ) ίσως
verbi modali, i (m.) (sing. il verbo modale):
τροπικά ρήματα 2
volere, inf.: θέλω qualcuno: κάποιος
preposizioni, le (f.) (sing. la preposizione): d’accordo: εντάξει
προθέσεις perché no?: γιατί όχι
mezzi di trasporto urbani, i (m.): αστικές già, avv.: ήδη
συγκοινωνίες impegno, l’ (m.): υποχρέωση

A Cosa fai nel tempo libero? 3


1 ottima, (f.) (m. ottimo): εξαιρετικός
riascoltate, inf. riascoltare: ακούστε ξανά
violino, il (m.): βιολί

Edizioni Edilingua 11
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

4 *in periferia: προάστια


mostra d’arte, la (f.): έκθεση έργων τέχνης *stadio, lo (m.): στάδιο, γήπεδο
spese, le (f.) (sing. la spesa): ψώνια *va bene: εντάξει
*proprio sotto casa: ακριβώς κάτω από το σπίτι
C Scusi, posso entrare? *piano, il (m.): όροφος
entrare, inf.: εισέρχομαι, μπαίνω μέσα *comodo, (m.): άνετος
*luminoso, (m.): φωτεινός
1 *soggiorno, il (m.): καθιστικό, σαλόνι
mondo, il (m.): κόσμος *camera da letto, la (f.): υπνοδωμάτιο
natura, la (f.): φύση *balcone, il (m.): μπαλκόνι
pochi, (m.) (sing. poco): λίγοι *euro: ευρώ
andare a piedi: πηγαίνω με τα πόδια *fortunato, (m.): τυχερός
*ascensore, l’ (m.): ασανσέρ, ανελκυστήρας
2
aspettare, inf.: περιμένω 3
momento, il (m.): στιγμή stanze, le (f.) (sing. la stanza): δωμάτια
professore, il (m.): καθηγητής ingresso, l’ (m.): είσοδος
fino a...: μέχρι τις… salotto, il (m.): σαλόνι
gita, la (f.): εκδρομή ripostiglio, il (m.): αποθήκη, αποθηκευτικός
fare tardi: (εδώ) μένω έξω μέχρι αργά χώρος
tardi, avv.: αργά studio, lo (m.): γραφείο
presto, avv.: νωρίς
girare a sinistra: στρίβω αριστερά 4
Stati Uniti, gli (m.): Ηνωμένες Πολιτείες ideale, (m. e f.): ιδανικός/ιδανική
Αμερικής
sempre, avv.: πάντα 5
tornare, inf.: γυρίζω, επιστρέφω presenti, (m. e f.) (sing. presente): που
υπάρχουν
3a trentuno: τριάντα ένα
tra parentesi: μέσα σε παρένθεση quaranta: σαράντα
partecipare, inf.: συμμετέχω cinquanta: πενήντα
gara, la (f.): αγώνας sessanta: εξήντα
montagna, la (f.): βουνό settanta: εβδομήντα
ottanta: ογδόντα
3b novanta: ενενήντα
caselle, le (f.) (sing. la casella): κουτάκια, cento: εκατό
τετράγωνα duecento: διακόσια
gialle, (f.) (sing. gialla): κίτρινα trecento: τριακόσια
quattrocento: τετρακόσια
D Dove abiti? cinquecento: πεντακόσια
1 seicento: εξακόσια
telefonata, la (f.): κλήση, τηλεφώνημα settecento: επτακόσια
di più: περισσότερο ottocento: οκτακόσια
affitto, l’ (m.): ενοίκιο novecento: εννιακόσια

Edizioni Edilingua 12
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

mille: χίλια G Che ora è? / Che ore sono?


millenovecento: χίλια εννιακόσια 1
duemila: δύο χιλιάδες orologi, gli (m.) (sing. l’ orologio): ρολόγια
primo, (m.): πρώτος orari, gli (m.) (sing. l’ orario): (εδώ) ώρες
secondo, (m.): δεύτερος sono le sette meno venti: είναι επτά παρά είκοσι
terzo, (m.): τρίτος è mezzogiorno: είναι μεσημέρι
quarto, (m.): τέταρτος è mezzanotte: είναι μεσάνυχτα
quinto, (m.): πέμπτος *nostri, (m.) (sing. nostro): δικοί μας
sesto, (m.): έκτος *ascoltatori, gli (m.) (sing. l’ ascoltatore):
settimo, (m.): έβδομος ακροατές
ottavo, (m.): όγδοος *programma, il (m.): πρόγραμμα
nono, (m.): ένατος *siamo in ritardo: έχουμε αργήσει
decimo, (m.): δέκατος
in poi: και μετά 2
undicesimo, (m.): ενδέκατος meno un quarto: παρά τέταρτο
è mezzanotte e mezzo/a (trenta): είναι
E È in centro? δώδεκα και μισή τη νύχτα
1
agenzia, l’ (f.): πρακτορείο 3
disegnate, inf. disegnare: σχεδιάστε
F Quando sei libera? lancette, le (f.): δείκτες
1
mese, il (m.): μήνας 5
prossimo, (m.) (f. prossima): επόμενος aggiungete, inf. aggiungere: προσθέστε
lunedì, il (m.): Δευτέρα sbaglia, inf. sbagliare: κάνει λάθος
martedì, il (m.): Τρίτη perde, inf. perdere: χάνει
mercoledì, il (m.): Τετάρτη
giovedì, il (m.): Πέμπτη Conosciamo l’Italia
venerdì, il (m.): Παρασκευή I mezzi di trasporto urbano
sabato, il (m.): Σάββατο 1
domenica, la (f.): Κυριακή testo, il (m.): κείμενο
compleanno, il (m.): γενέθλια mezzi pubblici, i (m.): δημόσιες συγκοινωνίες
*impossibile, (m. e f.): (εδώ) αδύνατον usati, (m.) (sing. usato): που χρησιμοποιούνται
*ho molto da fare: είμαι πολύ απασχολημένος tram, il (m.): τραμ
*serie, (f.) (sing. seria): σοβαρές metropolitana, la (f.): μετρό
*finalmente, avv.: επιτέλους passeggeri, i (m.) (sing. il passeggero): επιβάτες
tabaccheria, la (f.): κατάστημα με είδη
2 καπνιστού
agenda, l’ (f.): ατζέντα edicola, l’ (f.): περίπτερο που πουλά μόνο
εφημερίδες και περιοδικά
3 macchinette automatiche, μηχανήματα
abbastanza, avv.: αρκετά αυτόματης πώλησης
raccontare, inf.: διηγούμαι stazioni, le (f.) (sing. la stazione): σταθμοί
invia, inf. inviare: στείλε inoltre, avv.: επιπλέον

Edizioni Edilingua 13
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

abbonamento, l’ (m.): συνδρομή Attività Video – Episodio Che bella casa!


cellulare, il (m.): αγοράζω Per cominciare...
comprare, inf.: κινητό τηλέφωνο 1
convalidare, inf.: επικυρώνω significano, inf. significare: σημαίνουν
timbrare, inf.: επικυρώνω relative, (f.) (sing. relativa): σχετικές
corsa, la (f.): διαδρομή
convalida, la (f.): επικύρωση 2
salire, inf.: ανεβαίνω secondo: κατά τη γνώμη σας
viaggia, inf. viaggiare: ταξιδεύει continua, inf. continuare: συνεχίζει
negozio, il (m.): μαγαζί, κατάστημα
vende, inf. vendere: πουλάει Guardiamo
sigarette, le (f.) (sing. la sigaretta): τσιγάρα 2
oggetti, gli (m.) (sing. l’ oggetto): αντικείμενα disordine, il (m.): ακαταστασία
sito, il (m.): ιστοσελίδα
Facciamo il punto
2 1
speciale, (m. e f.): ιδιαίτερος/ιδιαίτερη, in fondo a destra: στο βάθος δεξιά
ξεχωριστός/ξεχωριστή fuori, avv.: έξω
vaporetto, il (m.): φέρυ μποτ
linea, la (f.): γραμμή 2
succede, inf. succedere: συμβαίνει
Il tempo libero degli italiani scena, la (f.): σκηνή
1
per cento: τοις εκατό Quaderno degli esercizi – Unità 2
dedica il proprio tempo, inf. dedicare: 1
αφιερώνει το χρόνο του supermercato, il (m.): σούπερ μάρκετ
soprattutto, avv.: κυρίως
camminare, inf.: περπατώ 2
corre, inf. correre: τρέχει lago, il (m.): λίμνη
va in bicicletta: ποδηλατεί, κάνει ποδήλατο
naviga su internet: πλοηγείται στο internet 3
lettura, la (f.): διάβασμα, ανάγνωση concerto, il (m.): συναυλία
lettrici, le (f.) (sing. la lettrice): αναγνώστριες
creativi, (m.) (sing. creativo): δημιουργικοί 5b
giardinaggio, il (m.): κηπουρική tradurre, inf.: μεταφράζω
Paese, il (m.): χώρα francese, il (m.): γαλλικά, γαλλική γλώσσα
costano, inf. costare: κοστίζουν rimanere, inf.: μένω, παραμένω
percentuali, le (f.) (sing. la percentuale): stanco, (m.): κουρασμένος
ποσοστά spegnere, inf.: σβήνω
stesse, (f.) (sing. stessa): ίδιες
6
colazione, la (f.): πρωινό
telefono, il (m.): τηλέφωνο

Edizioni Edilingua 14
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

7 3
esame, l’ (m.): εξέταση riesce, inf. riuscire: καταφέρνω, πετυχαίνω
consiglia, inf. consigliare: συμβουλεύει
8 *fra un po’: σε λίγο
viceversa, avv.: αντιστρόφως *tecnico, il (m.): τεχνικός
portare, inf.: φέρνω, μεταφέρω *durante: κατά τη διάρκεια
*pausa pranzo, la (f.): διάλειμμα για
11a μεσημεριανό
ancora, avv.: ακόμα *buonissimi, (m.) (sing. buonissimo): πάρα
aspetto, inf. aspettare: περιμένω πολύ νόστιμα
estero, l’ (m.): εξωτερικό *Posta, la (f.): Ταχυδρομείο
*davanti a: μπροστά σε
11b *ha sempre con sé: έχει πάντα μαζί του
vicina di casa, la (f.) (m. il vicino di casa): *portatile, il (m.): φορητός υπολογιστής
γειτόνισσα *lontano da: μακριά από
*incontrare, inf.: συναντώ
12 *mando, inf. mandare: στέλνω
Lettere: Φιλολογία *subito, avv.: αμέσως
*figurati, inf. figurarsi: (εδώ) παρακαλώ
14
orizzontali, (m. e f.) (sing. orizzontale): (εδώ) In questa unità impariamo...
οριζόντια comunicazione, la (f.): επικοινωνία
verticali, (m. e f.) (sing. verticale): (εδώ) κάθετα esprimere, inf.: εκφράζω
quantità, la (f.): ποσότητα
Test finale indefinita, (f.) (m. indefinito): ακαθόριστη
C dubbio, il (m.): αμφιβολία
prepariamo, inf. preparare: ετοιμάζουμε, arredamento, l’ (m.): διακόσμηση
προετοιμάζουμε localizzare, inf.: προσδιορίζω τόπο
possesso, il (m.): ιδιοκτησία
ringraziare, inf.: ευχαριστώ
Unità 3 – In contatto stagioni, le (f.) (sing. la stagione): εποχές
Libro dello studente milione, il (m.): εκατομμύριο
contatto, il (m.): επαφή preposizioni articolate, le (f.): έναρθρες
προθέσεις
Per cominciare... articolo partitivo, l’ (m.): μεριστικό άρθρο
1 possessivi, i (m.): κτητικά επίθετα και κτητικές
videochiamata, la (f.): βιντεοκλήση αντωνυμίες
pacco postale, il (m.): ταχυδρομικό δέμα linguaggio dell’informatica, il (m.): λεξιλόγιο
της πληροφορικής
2 utili, (m. e f.) (sing. utile): χρήσιμοι/χρήσιμες
comunicare, inf.: επικοινωνώ
conversazioni, le (f.) (sing. la conversazione):
συζητήσεις, συνομιλίες

Edizioni Edilingua 15
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

A Puoi andare al bar Eden. *Corso Venezia, il (m.): Λεωφόρος Venezia


1 *sicuro, (m.): σίγουρος
precedente, (m. e f.): *probabilmente, avv.: πιθανώς, μάλλον
προηγούμενος/προηγούμενη
3
4 pranza, inf. pranzare: τρώει μεσημεριανό
lingua parlata, la (f.): προφορικός λόγος cena, inf. cenare: τρώει βραδινό
orario di lavoro, l’ (m.): ωράριο εργασίας
5
da dove viene?: από πού προέρχεται; από 4
πού είναι; seguenti, (m. e f.) (sing. seguente): (εδώ)
Olanda, l’ (f.): Ολλανδία ακόλουθα
guanti, i (m.) (sing. il guanto): γάντια urgente, (m. e f.): επείγων/επείγουσα
cassetto, il (m.): συρτάρι sportello, lo (m.): θυρίδα, γκισέ
riviste, le (f.) (sing. la rivista): περιοδικά orario di apertura, l’ (m.): ωράριο λειτουργίας
tavolo, il (m.): τραπέζι
5a
6 canale, il (m.): κανάλι
di solito: συνήθως
un luogo determinato e non generico: έναν C Dov’è?
καθορισμένο και όχι γενικό τόπο 1
luogo, il (m.): τόπος abiti, gli (m.) (sing. l’abito): ρούχα
banca, la (f.): τράπεζα dentro: μέσα
in particolare: ειδικότερα, πιο συγκεκριμένα armadio, l’ (m.): ντουλάπα
Italia del Sud, l’ (f.): Νότια Ιταλία televisore, il (m.): συσκευή τηλεόρασης
comunale, (m. e f.): δημοτικός/δημοτική camino, il (m.): τζάκι
scuola media, la (f.): γυμνάσιο divano, il (m.): καναπές
Banca Commerciale, la (f.): Εμπορική libreria, la (f.): βιβλιοθήκες
Τράπεζα dietro: πίσω από
direttore, il (m.): διευθυντής scrivania, la (f.): γραφείο
sedie, le (f.) (sing. la sedia): καρέκλες
8 intorno a: γύρω από
panificio, il (m.): φούρνος, αρτοποιείο sulla parete: στον τοίχο
restituire, inf.: επιστρέφω tavolino, il (m.): τραπεζάκι
pane, il (m.): ψωμί tra le poltrone: ανάμεσα στις πολυθρόνες
frutta, la (f.): φρούτο, φρούτα tappeto, il (m.): χαλί
sotto: κάτω από
B A che ora? lampada, la (f.): φωτιστικό, λάμπα
1 quadro, il (m.): πίνακας
c’è una foto in meno: υπάρχει μια sopra: πάνω από
φωτογραφία λιγότερη pianta, la (f.): φυτό
*Ufficio Postale, l’ (m.): Ταχυδρομείο
*non credo, inf. credere: δε νομίζω 2
*chiude, inf. chiudere: κλείνει parti, le (f.) (sing. la parte): μέρη

Edizioni Edilingua 16
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

scatola, la (f.): κουτί ottobre, l’ (m.): Οκτώβριος


novembre, il (m.): Νοέμβριος
3 dicembre, il (m.): Δεκέμβριος
specchio, lo (m.): καθρέφτης autunno, l’ (m.): φθινόπωρο
cuscini, i (m.) (sing. il cuscino): μαξιλάρια primavera, la (f.): άνοιξη
inverno, l’ (m.): χειμώνας
4 estate, l’ (f.): καλοκαίρι
infatti: όντως, πράγματι
sciopero generale, lo (m.): γενική απεργία 3
veramente, avv.: πραγματικά richieste, (f.) (sing. richiesta): που ζητούνται
traffico, il (m.): κίνηση prezzo, il (m.): τιμή
scoperta, la (f.): ανακάλυψη
D Di chi è? America, l’ (f.): Αμερική
2 abitanti, gli (m.) (sing. l’abitante): κάτοικοι
motorino, il (m.): μηχανάκι scooter, lo (m.): σκούτερ
perciò: γι’ αυτό nascita, la (f.): γέννηση
costo, il (m.): κόστος
E Grazie! villa, la (f.): βίλα, έπαυλη
1
grazie mille!: ευχαριστώ πολύ! Conosciamo l’Italia
valigie, le (f.) (sing. la valigia): βαλίτσες Scrivere un’email o una lettera
nessun problema: κανένα πρόβλημα mittente, (m. e f.): αποστολέας
appunti, gli (m.): σημειώσεις abbreviazione, l’ (f.): σύντμηση, συντόμευση
grazie tante: ευχαριστώ πολύ λέξης
di niente: δεν κάνει τίποτα, παρακαλώ laurea, la (f.): πτυχίο πανεπιστημίου
parco, il (m.): πάρκο ingegnere, l’ (m.): μηχανικός
estate, l’ (f.): καλοκαίρι destinatario, il (m.): παραλήπτης
settembre, il (m.): Σεπτέμβριος riceve, inf. ricevere: λαμβάνει
non c’è di che: δεν κάνει τίποτα, παρακαλώ CAP (Codice di Avviamento Postale), il (m.):
Ταχυδρομικός Κώδικας
F Vocabolario e abilità sigla della provincia, la (f.): αρχικά, ακρώνυμο
vocabolario, il (m.): λεξιλόγιο un bacio: φιλιά, φιλάκια
abilità, l’ (m.): δεξιότητα ti abbraccio forte: σε αγκαλιάζω σφιχτά
un abbraccio: μια αγκαλιά
1 tanti baci: πολλά φιλιά
gennaio, il (m.): Ιανουάριος bacioni: πολλά φιλιά
febbraio, il (m.): Φεβρουάριος cari (carissimi) ragazzi: αγαπημένα
marzo, il (m.): Μάρτιος (πολυαγαπημένα) παιδιά
aprile, l’ (m.): Απρίλιος centrale, (m. e f.): κεντρικός/κεντρική
maggio, il (m.): Μάιος condividere, inf.: μοιράζομαι
giugno, il (m.): Ιούνιος
luglio, il (m.): Ιούλιος Il linguaggio dei messaggi...
agosto, l’ (m.): Αύγουστος adulti, gli (m.) (sing. l’adulto): ενήλικες
settembre, il (m.): Σεπτέμβριος

Edizioni Edilingua 17
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

servizi di messaggeria istantanea, i (m.): polizia di stato, la (f.): αστυνομία


Υπηρεσίες στιγμιαίας μηνυματοδοσίας vigili del fuoco, i (m.): πυροσβεστική
veloce, (m. e f.): γρήγορος/γρήγορη
tipiche, (f.) (sing. tipica): τυπικές Autovalutazione
italiano digitato, l’ (m.): η ιταλική γλώσσα που 4
χρησιμοποιούμαι στα μηνύματα estranea, (f.) (m. estraneo): που δεν έχει σχέση
significato, il (m.): έννοια, σημασία με τις υπόλοιπες
ti voglio bene: σε αγαπώ
Attività Video – Episodio Un video da
... e dell’informatica inviare
campo, il (m.): πεδίο, τομέας Facciamo il punto
generalmente, avv.: γενικά, συνήθως 1
simboli, i (m.) (sing. il simbolo): σύμβολα gesti, i (m.) (sing. il gesto): χειρονομίες
corrispondente, (m. e f.): που αντιστοιχεί
faccina, la (f.): φατσούλα 2
cliccare, inf.: κάνω κλικ riassunto, il (m.): περίληψη
caricare, inf.: ανεβάζω στο internet
scaricare, inf.: κάνω λήψη από το internet Quaderno degli esercizi – Unità 3
sito internet, il (m.): ιστοσελίδα internet 1a
chattare, inf.: κάνω chat fiori, i (m.) (sing. il fiore): λουλούδια

Telefonare in Italia 2a
bisogna fare lo 0039: πρέπει να βάλεις το giro, il (m.): βόλτα
πρόθεμα 0039 Musei Vaticani, i (m.): Μουσεία του Βατικανού
prefisso, il (m.): πρόθεμα
desiderata, (f.) (m. desiderato): που επιθυμείς, 2b
με την οποία επιθυμείς να μιλήσεις repubblica, la (f.): Δημοκρατία
naturalmente, avv.: φυσικά provare, inf.: δοκιμάζω
chiamare, inf.: καλώ Colombia, la (f.): Κολομβία
numeri utili, i (m.): χρήσιμα τηλέφωνα Equador, l’ (m.): Δημοκρατία του Ισημερινού,
sia... che...: και… και… Εκουαδόρ
cittadini, i (m.) (sing. il cittadino): υπήκοος Brasile, il (m.): Βραζιλία
emergenze, le (f.) (sing. l’emergenza): solo, avv.: μόνο
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
valido, (m.): που ισχύει 4
carabinieri, i (m.): χωροφυλακή semplici, (m. e f.) (sing. semplice):
ambulanza, l’ (f.): ασθενοφόρο απλοί/απλές
internazionale, (m. e f.): διεθνής Francia, la (f.): Γαλλία
sanitaria, (f.) (m. sanitario): έκτακτη ανάγκη
στον τομέα της υγείας 5
infanzia, l’ (f.): παιδική ηλικία regalo, il (m.): δώρο
antiviolenza donna, (f.): κατά της γυναικείας Italia del Nord, l’ (f.): Βόρεια Ιταλία
κακοποίησης, εξάλειψη της βίας κατά των
γυναικών

Edizioni Edilingua 18
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

6 *Foro Romano, il (m.): ρωμαϊκή αγορά


Argentina, l’ (f.): Αργεντινή *campanile, il (m.): καμπαναριό
*non c’è male: όχι και άσχημα
8
per fortuna: ευτυχώς Test finale
giornata, la (f.): ημέρα B
parere, il (m.): γνώμη, άποψη cinese, il (m.): κινέζος
vecchio metodo, il (m.): παλιά μέθοδος Cina, la (f.): Κίνα
tecnologia, la (f.): τεχνολογία
adattato, (m.): προσαρμοσμένος
Unità 4 – Buon fine settimana!
9 Libro dello studente
bravo, (m.) (pl. bravi): καλός Per cominciare...
1
12 riordinare, inf.: τακτοποιώ
penso di sì: πιστεύω πως ναι compagnia, la (f.): παρέα, συντροφιά

14 3
bianchi, (m.) (sing. bianco): λευκοί locandine, le (f.) (sing. la locandina): αφίσες
*ridere, inf.: γελάω
19 *commedia, la (f.): κωμωδία
seminario, il (m.): σεμινάριο *cameriere, il (m.): σερβιτόρος
Europa, l’ (f.): Ευρώπη *sbagliato, (m.): λανθασμένος
Statale, (m. e f.): Κρατικός *abbiamo fatto confusione: μπερδευτήκαμε
*confusione, la (f.): σύγχυση, μπέρδεμα
20 *un sacco di gente: πολύς κόσμος
ponti, i (m.) (sing. il ponte): γέφυρες *diverse, (f.) (sing. diversa): διαφορετικές
monte, il (m.): όρος, βουνό *che cosa hai fatto di bello?: τι το ωραίο
circa: περίπου έκανες; έκανες κάτι ωραίο;
*peccato!: κρίμα!
21
monumento, il (m.): μνημείο In questa unità impariamo...
*hai fatto grandi progressi: έχεις κάνει μεγάλη passato, il (m.): παρελθόν
πρόοδο situare un avvenimento nel passato:
*cultura, la (f.): κουλτούρα, πολιτισμός τοποθετώ ένα γεγονός στο παρελθόν
*architettura, l’ (f.): αρχιτεκτονική situare, inf.: τοποθετώ
*si trova, inf. trovarsi: βρίσκεται avvenimento, l’ (m.): γεγονός, συμβάν
*fontana, la (f.): συντριβάνι, πηγή data, la (f.): ημερομηνία
*facile, (m. e f.): εύκολος/εύκολη ordinare, inf.: παραγγέλνω
*questo sì che è difficile: αυτό φυσικά και είναι preferenza, la (f.): προτίμηση
δύσκολο passato prossimo, il (m.): παρακείμενος
*chiesa, la (f.): εκκλησία avverbio, l’ (m.): επίρρημα
*boh: δεν ξέρω uso, l’ (m.): χρήση
*castello, il (m.): κάστρο

Edizioni Edilingua 19
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

A Come hai passato il fine settimana? transitivi, (m.) (sing. transitivo): μεταβατικά
4 (ρήματα)
passeggiata, la (f.): βόλτα, περίπατος completa, (f.) (m. completo): πλήρης
sono state, inf. stare: πήγαν
3
5 intero, (m.): όλος, ολόκληρος
fatti, i (m.) (sing. il fatto): γεγονότα, πράξεις agente di polizia, l’ (m.): αστυνομικός
aula, l’ (f.): αίθουσα
6a abbiamo chiacchierato un’oretta, inf.
pasta, la (f.): ζυμαρικά chiacchierare: κουβέντιασα λίγο
da solo: μόνος
6b
ricostruire, inf.: επαναφέρω, αποκαθιστώ 4
stamattina, avv.: σήμερα το πρωί all’inizio: στην αρχή
cornetto, il (m.): κρουασάν per prima cosa: πρώτα απ’όλα

7a 6b
soggetto, il (m.): υποκείμενο collegate, inf. collegare: συνδέστε
due giorni fa: πριν από δύο ημέρες infiniti, gli (m.) (sing. l’infinito): απαρέμφατα
l’altro ieri: προχθές vincere, inf.: νικώ
lista, la (f.): λίστα, κατάλογος
7b
scorsa, (f.) (m. scorso): περασμένη, 7
προηγούμενη Divina Commedia, la (f.): Θεία Κωμωδία
Germania, la (f.): Γερμανία squadra, la (f.): ομάδα
mondiali di calcio, i (m.): Παγκόσμιο Κύπελλο
B Ma che cosa è successo? Ποδοσφαίρου, Μουντιάλ
1
hanno rubato, inf. rubare: έκλεψαν 8
interroga, inf. interrogare: ανακρίνει mima, inf. mimare: μιμήσου
poliziotto, il (m.): αστυνομικός esattamente, avv.: ακριβώς
mensa, la (f.): χώρος εστίασης πανεπιστημίου, appunto, avv.: ακριβώς
σχολείου, εταιρείας di quale verbo si tratta: για ποιο ρήμα πρόκειται
dentista, il (m.): οδοντίατρος participio passato, il (m.): μετοχή παρακειμένου
ruoli, i (m.) (sing. il ruolo): ρόλοι
2 cantare, inf.: τραγουδώ
verbi di movimento, i (m.): ρήματα κίνησης
movimento, il (m.): κίνηση, μετακίνηση C Un fine settimana al museo
verbi di stato, i (m.): ρήματα που δηλώνουν 1
στάση σε τόπο ha pubblicato, inf. pubblicare: δημοσίευσε
intransitivi, (m.) (sing. intransitivo): αμετάβατα progetto, il (m.): (εδώ) εγχείρημα, σχέδιο
(ρήματα) è diventato, inf. diventare: έγινε
nascere, inf.: γεννιέμαι fisso, (m.): σταθερός

Edizioni Edilingua 20
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

sarda, (f.) (m. sardo): της Σαρδηνίας, από τη D Per me, un panino.
Σαρδηνία 1
ospita, inf. ospitare: φιλοξενεί illustrazioni, le (f.) (sing. l’illustrazione): εικόνες
artisti, gli (m.) (sing. l’artista): καλλιτέχνες ho fame: πεινάω
locali, (m. e f.) (sing. locale): τοπικοί/τοπικές fame, la (f.): πείνα
propone, inf. proporre: προτείνει listino, il (m.): τιμοκατάλογος
musica classica, la (f.): κλασική μουσική tramezzino, il (m.): σάντουιτς
ospite, l’ (m.): φιλοξενούμενος fetta, la (f.): κομμάτι, φέτα
violinista, il (m.): βιολιστής torta al cioccolato, la (f.): τούρτα σοκολάτα
premi, i (m.) (sing. il premio): βραβεία hai deciso, inf. decidere: αποφάσισες
quartetto, il (m.): κουαρτέτο, μουσικό σύνολο anzi, avv.: (εδώ) αλλά μάλλον, αλλά καλύτερα
αποτελούμενο από τέσσερις εκτελεστές meglio, avv.: καλύτερα
μουσικών οργάνων dunque: λοιπόν
dura, inf. durare: διαρκεί formaggio, il (m.): τυρί
evento, l’ (m.): εκδήλωση caffè macchiato, il (m.): καφές εσπρέσο με
λίγο γάλα
3 acqua minerale naturale, l’ (f.): φυσικό
scuola elementare, la (f.): δημοτικό σχολείο μεταλλικό νερό
riferire al resto della classe: αναφέρω στην crudo, (m.): ωμός
υπόλοιπη τάξη mozzarella, la (f.): μοτσαρέλα
lattina, la (f.): κουτάκι αναψυκτικού
4 deciso, (m.): αποφασιστικός
scambiatevi, inf. scambiarsi: ανταλλάξτε
è morto, inf. morire: πέθανε 3
bellezza, la (f.): ομορφιά caffè corretto, il (m.): καφές εσπρέσο με λίγο
stabilisce, inf. stabilire: (εδώ) επιτυγχάνει αλκοόλ
nuovo record mondiale, il (m.): νέο caffè decaffeinato, il (m.): καφές εσπρέσο
παγκόσμιο ρεκόρ χωρίς καφεΐνη
spettatori, gli (m.) (sing. lo spettatore): θεατές caffellatte, il (m.): ρόφημα με καφέ και γάλα
inventa, inf. inventare: εφευρίσκει που καταναλώνεται περισσότερο στο πρωινό
geniale, (m. e f.): Η υπέροχη φίλη μου tè, il (m.): τσάι
tisane, le (f.) (sing. la tisana): αφεψήματα
5a cioccolata in tazza, la (f.): ρόφημα ζεστής
posizione, la (f.): θέση σοκολάτας
appena, avv.: μόλις tazza, la (f.): φλιτζάνι, κούπα
panna, la (f.): κρέμα γάλακτος
5b tè freddo, il (m.): κρύο τσάι
mai, avv.: ποτέ pomodoro, il (m.): ντομάτα
patente, la (f.): δίπλωμα οδήγησης pizzette, le (f.) (sing. la pizzetta): μίνι πίτσες
verità, la (f.): αλήθεια aperitivi, gli (m.) (sing. l’aperitivo): απεριτίφ
liceo, il (m.): λύκειο analcolico, (m.): μη αλκοολούχος
bibite, le (f.) (sing. la bibita): αναψυκτικά
spremuta d’arancia, la (f.): χυμός πορτοκάλι

Edizioni Edilingua 21
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

succhi di frutta, i (m.) (sing. il succo di frutta): accoglienti, (m. e f.) (sing. accogliente):
χυμοί φρούτων φιλόξενοι/φιλόξενες
birra alla spina, la (f.): βαρελίσια μπύρα
tiramisù, il (m.): τιραμισού (ιταλικό γλυκό) “Un caffè!”
coppetta gelato, la (f.): παγωτό σε κύπελλο quasi, avv.: σχεδόν
moka, la (f.): καφετιέρα για παρασκευή
4 εσπρέσο
drammatizzate, inf. drammatizzare: caffettiera, la (f.): καφετιέρα
δραματοποιήστε design industriale: Βιομηχανικός σχέδιο
ho sete: διψάω industriale, (m. e f.): βιομηχανικός/βιομηχανική
sete, la (f.): δίψα museo di arte contemporanea, il (m.):
μουσείο σύγχρονης τέχνης
6 contemporanea, (f.) (m. contemporaneo):
macchina di seconda mano, la (f.): σύγχρονη
μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, από δεύτερο χέρι invenzione, l’ (f.): εφεύρεση
a causa di...: εξαιτίας, λόγω macchina per il caffè da bar, la (f.):
επαγγελματική μηχανή για παρασκευή καφέ,
E Abilità για μπαρ
2 velocità, la (f.): ταχύτητα
preferito, (m.): αγαπημένος, που προτιμάτε preparazione, la (f.): προετοιμασία
spiegare, inf.: εξηγώ, επεξηγώ consumazione, la (f.): κατανάλωση
oltre a...: εκτός από…, πέρα από…
Conosciamo l’Italia tazzina, la (f.): φλιτζανάκι
Come hai passato il fine settimana? sapore, il (m.): γεύση
personali (m. e f.) (sing. personale): leggero, (m.): ελαφρύς
προσωπικοί/προσωπικές ristretto, (m.): καφές εσπρέσο με λίγο νερό
ricerca, la (f.): έρευνα forte, (m. e f.): δυνατός/δυνατή
a volte: ενίοτε, μερικές φορές liquore, il (m.): λικέρ
solite cose, le (f.): τα συνηθισμένα, τα ίδια και caldo, (m.): ζεστός
τα ίδια pochissimo, (m.): ελάχιστος
occasione, l’ (f.): ευκαιρία bevanda, la (f.): (εδώ) ρόφημα
prodotti, i (m.) (sing. il prodotto): προϊόντα colore, il (m.): χρώμα
abiti, gli (m.) (sing. l’abito): ρούχα
Il bar italiano frati cappuccini, i (m.): μοναχοί που ανήκουν
banco, il (m.): πάγκος στο Τάγμα Αδελφών Ελάσσονων Καπουτσίνων
fanno lo scontrino: παίρνουν απόδειξη consiglio, il (m.): συμβουλή
scontrino, lo (m.): απόδειξη soltanto, avv.: μόνο
cioè: δηλαδή
cassa, la (f.): ταμείο Caffè, che passione!
insalata, l’ (f.): σαλάτα passione, la (f.): πάθος
pieni, (m.) (sing. pieno): γεμάτοι grafico, il (m.): γράφημα, διάγραμμα
vita, la (f.): ζωή consumo, il (m.): κατανάλωση
sole, il (m.): ήλιος quotidiano, (m.): καθημερινός
clienti, i (m.) (sing. il cliente): πελάτες mattina appena svegli: αργά το πρωί

Edizioni Edilingua 22
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

metà mattina: μόλις ξυπνήσει 14


appena si sveglia: πάθος aranciata, l’ (f.): πορτοκαλάδα

Autovalutazione 15a
1 pezzo, il (m.): κομμάτι
incertezza, l’ (f.): αβεβαιότητα, αμφιβολία *dieta, la (f.): δίαιτα
*cappuccio, il (f.): (εδώ) καπουτσίνο
Attività Video – Episodio Una pausa al bar *non ti preoccupare: μην ανησυχείς
Facciamo il punto *non importa, inf. importare: δεν πειράζει
1 *siediti, inf. sedersi: κάθισε, κάτσε
ordinazioni, le (f.) (sing. l’ordinazione): *signorina, la (f.): δεσποινίς
παραγγελίες *caffè lungo macchiato, il (m.): καφέ εσπρέσο
με πολύ νερό και λίγο γάλα
2
in base a...: με βάση… 20
strada, la (f.): δρόμος
Quaderno degli esercizi – Unità 4 Ungheria, l’ (f.): Ουγγαρία
1 ungherese, l’ (m.): Ούγγρος
ieri, avv.: εχθές
radio, la (f.): ραδιόφωνο Test finale
C
2 musica dal vivo, la (f.): ζωντανή μουσική
festa, la (f.): γιορτή studenti universitari, gli (m.): πανεπιστημιακοί
torta, la (f.): τούρτα φοιτητές
opere d’arte, le (f.) (sing. l’opera d’arte): έργα
5 τέχνης
tranquillo, (m.): ήρεμος chiara, (f.) (m. chiaro): ανοιχτόχρωμη (μπύρα)
scura, (f.) (m. scuro): σκουρόχρωμη (μπύρα)
6
giapponese, (m. e f.): ιαπωνικός/ιαπωνική
Unità 5 – Tempo di vacanze
7 Libro dello studente
abbiamo lasciato, inf. lasciare: αφήσαμε Per cominciare...
1
8a prendere il sole: κάνω ηλιοθεραπεία
riscrivi, inf. riscrivere: γράψε ξανά sole, il (m.): ήλιος
passeggiare, inf.: κάνω βόλτα, κάνω περίπατο
9 nave, la (f.): πλοίο
spendiamo, inf. spendere: ξοδεύουμε scarpe eleganti, le (f.) (sing. la scarpa):
soldi, i (m.): χρήματα κομψά παπούτσια
ombrello, l’ (m.): ομπρέλα
12 occhiali da sole, gli (m.): γυαλιά ηλίου
matematica, la (f.): τα μαθηματικά campeggio, il (m.): κάμπινγκ, κατασκήνωση
avventura, l’ (f.): περιπέτεια

Edizioni Edilingua 23
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

in solitudine: σε μοναξιά 9
bigliettino, il (m.): χαρτάκι
3
*documento, il (m.): έγγραφο (εδώ εννοεί 10
ταυτότητα ή διαβατήριο) vignette, le (f.) (sing. la vignetta): εικόνες,
*bagagli, i (m.) (sing. il bagaglio): αποσκευές σκίτσα
*bagaglio a mano, il (m.): χειραποσκευή pioverà, inf. piovere: θα βρέξει
*carta d’imbarco, la (f.): κάρτα επιβίβασης
*buon viaggio: καλό ταξίδι B Viaggiare in treno
*viaggio, il (m.): ταξίδι 2a
*partenza, la (f.): αναχώρηση biglietteria, la (f.): εκδοτήριο εισιτηρίων
*parenti, i (m.): συγγενείς controllore, il (m.): ελεγκτής
*festeggiare, inf.: γιορτάζω viaggiatori, i (m.) (sing. il viaggiatore):
*Capodanno, il (m.): Πρωτοχρονιά ταξιδιώτες
*Epifania, l’ (f.): Θεοφάνεια binario, il (m.): αποβάθρα
*Natale, il (m.): Χριστούγεννα carrozza, la (f.): βαγόνι
*genitori, i (m.): γονείς
*buone feste: καλές γιορτές 2b
*feste, le (f.) (sing. la festa): γιορτές *cambio, il (m.): (εδώ) μετεπιβίβαση
*diretto, il (m.): απευθείας
4 *andata, l’ (f.): μετάβαση
correggete, inf. correggere: διορθώστε *ritorno, il (m.): επιστροφή
cugina, la (f.): ξαδέλφη *centesimi, i (m.) (sing. il centesimo): λεπτά
του ευρώ
In questa unità impariamo... *proveniente, (m. e f.): που προέρχεται
previsioni, le (f.) (sing. la previsione): *diretto, (m.): που έχει προορισμό
προβλέψεις *è in arrivo: αφικνείται
promesse, le (f.) (sing. la promessa): *anziché: αντί για
υποσχέσεις
lessico, il (m.): λεξιλόγιο 4
futuro semplice, il (m.): απλός μέλλοντας direzione, la (f.): κατεύθυνση
futuro composto, il (m.): συντελεσμένος
μέλλοντας 5
periodo ipotetico, il (m.): υποθετικός λόγος regionale veloce, il (m.): τοπικό γρήγορο τρένο

A A Capodanno cosa farete? 6


1 infine, avv.: στο τέλος
impiegata, l’ (f.): η υπάλληλος
C In montagna
4 1
Cenone, il (m.): Χριστουγεννιάτικο δείπνο settimana bianca, la (f.): λευκή εβδομάδα
prenotiamo, inf. prenotare: να κάνουμε Alpi, le (f.): Άλπεις
κράτηση permesso, il (m.): άδεια

Edizioni Edilingua 24
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

3 *graduale miglioramento, (m. e f.): βαθμιαία


prendere le ferie, παίρνω άδεια για διακοπές βελτίωση
ferie, le (f.): άδεια, διακοπές
cucinare, inf.: μαγειρεύω 3
nevica, inf. nevicare χιονίζει
D Che tempo farà domani?
1 4
tira vento: φυσάει coperto, (m.): νεφελώδης
vento, il (m.): αέρας agitato, (m.): ταραγμένος
giorno dopo, il (m.): η επόμενη ημέρα
cielo, il (m.): ουρανός E Vocabolario e abilità
nuvoloso, (m.): νεφελώδης 1a
rinunciare, inf.: (εδώ) ακυρώνω definizioni, le (f.) (sing. la definizione): ορισμοί
*immagino, inf. immaginare: φαντάζομαι Babbo Natale, il (m.): Άγιος Βασίλης
*nemmeno: ούτε presepe, il (m.): φάτνη
*nuvola, la (f.): σύννεφο gioco, il (m.): παιχνίδι
*all’improvviso: ξαφνικά dolce, il (m.): γλυκό
*pessimista, (m. e f.): απαισιόδοξος tradizionale, (m. e f.):
*meteo, il (m.): πρόγνωση καιρού παραδοσιακός/παραδοσιακή
panettone, il (m.): παραδοσιακό
2 χριστουγεννιάτικο γλυκό
zone, le (f.) (sing. la zona): περιοχές addobbiamo, inf. addobbare: στολίζουμε
temperature, le (f.) (sing. la temperatura):
θερμοκρασίες 2
variabile, (m. e f.): άστατος/άστατη avete trascorso, inf. trascorrere: περάσατε
temporale, il (m.): καταιγίδα
neve, la (f.): χιόνι Conosciamo l’Italia
nebbia, la (f.): ομίχλη Natale in Italia: fra tradizione e curiosità
calmo, (m.): ήρεμος, γαλήνιος tradizione, la (f.): παράδοση
mosso, (m.): ταραγμένος curiosità, la (f.): (εδώ) ενδιαφέρουσα
deboli, (m. e f.) (sing. debole): ασθενείς πληροφορία
moderati, (m.) (sing. moderato): μέτριοι proverbio, il (m.): παροιμία
άνεμοι conoscenti, i/le (m. e f.) (sing. il/la
in diminuzione: σε πτώση conoscente): γνωστοί
stabili, (m. e f.) (sing. stabile): presepe vivente, il (m.): ζωντανή φάτνη
σταθεροί/σταθερές ricreano, inf. ricreare: αναπαριστούν
in aumento: σε άνοδο interpretano, inf. interpretare: (εδώ)
*nuvolosità, la (f.): νεφώσεις υποδύονται
*intensa, (f.) (m. intenso): έντονη artigiani, gli (m.) (sing. l’artigiano): τεχνίτες,
*penisola, la (f.): χερσόνησος μάστορες
*mattino, il (m.): πρωί visitatori, i (m.) (sing. il visitatore): επισκέπτες
*possibilità di piogge, la (f.): πιθανότητα botteghe, le (f.) (sing. la bottega): εργαστήρια
βροχής pandoro, il (m.): παραδοσιακό
χριστουγεννιάτικο γλυκό

Edizioni Edilingua 25
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

torrone, il (m.): παραδοσιακό oltre: περισσότερο από…, πάνω από…


χριστουγεννιάτικο γλυκό prenotazione, la (f.): κράτηση
natalizi, (m.) (sing. natalizio): obbligatoria, (f.) (m. obbligatorio):
χριστουγεννιάτικοι υποχρεωτική
produzione, la (f.): παραγωγή all’interno: στο εσωτερικό
fatti a mano: χειροποίητα si fermano, inf. fermarsi κάνουν στάση
pasticcerie, le (f.) (sing. la pasticceria): principalmente, avv.: κυρίως
ζαχαροπλαστεία principali, (m. e f.) (sing. principale):
arrivo, l’ (m.): άφιξη βασικοί/βασικές, κύριοι/κύριες
doni, i (m.) (sing. il dono): δώρα frequenti, (m. e f.) (sing. frequente):
mercatini di Natale, i (m.): χριστουγεννιάτικες συχνοί/συχνές
αγορές fare la fila: περιμένω στην ουρά
oggetti di artigianato, gli (m.): χειροτεχνικές direttamente, avv.: απευθείας
δημιουργίες Patrimonio Mondiale dell’Umanità, il (m.):
riassume, inf. riassumere: συνοψίζει, Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά
περιγράφει συνοτπικά raggiungere, inf.: (εδώ) φτάνω
popolo, il (m.): έθνος, λαός agile, (m. e f.): (εδώ) εύκολος/εύκολη στο
insegna, inf. insegnare: διδάσκει χειρισμό
produce, inf. produrre: παράγει, κατασκευάζει siti Unesco, i (m.): τοποθεσίες Unesco
laboratorio, il (m.): εργαστήριο guida, la (f.): οδηγός
dettagliata, (f.) (m. dettagliato): λεπτομερής
3 Belpaese, il (m.): Ιταλία
compilate, inf. compilare: συμπληρώστε ammirare, inf.: θαυμάζω
mostrare, inf.: δείχνω, παρουσιάζω grazie a...: χάρη σε…
Palio di Siena, il (m.): ιστορική ιπποδρομία,
που διεξάγεται δύο φορές τον χρόνο στην Attività Video – Episodio Facciamo
πόλη Σιένα της Ιταλίας l’albero di Natale?
Regata Storica, la (f.): Ιστορική Λεμβοδρομία Guardiamo
piatti speciali, i (m.): σπεσιαλιτέ 2
sequenza, la (f.): ακολουθία, σειρά
I treni in Italia addobbi, gli (m.): στολίδια
1 pure, (εδώ) και
brevemente, avv.: συνοπτικά
distanze, le (f.) (sing. la distanza): αποστάσεις Quaderno degli esercizi – Unità 5
rete ferroviaria, la (f.): σιδηροδρομικό δίκτυο 1
copre, inf. coprire: καλύπτει dopodomani, avv.: μεθαύριο
territorio, il (m.): έδοφος, περιοχή
nazionale, (m. e f.): εθνικός/εθνική 2
offerti, (m.) (sing. offerto): που προσφέρονται tenda, la (f.): σκηνή
piuttosto, avv.: αρκετά, μάλλον, σχετικά
esigenza, l’ (f.): ανάγκη 3
rapidi, (m.) (sing. rapido): γρήγοροι papà, il (m.): μπαμπάς
lussuosi, (m.) (sing. lussuoso): πολυτελείς
cari, (m.) (sing. caro): ακριβοί

Edizioni Edilingua 26
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

4 *esperienza, l’ (f.): εμπειρία


pianista, il (m.): πιανίστας *cattiva, (f.) (m. cattivo): κακή

5 Test finale
bambini, i (m.) (sing. il bambino): παιδιά A
Inghilterra, l’ (f.): Αγγλία Pasqua, la (f.): Πάσχα

6 B
cucina tipica, la (f.): παραδοσιακή κουζίνα colomba, la (f.): παραδοσιακό πασχαλινό
γλυκό
8
pulite, (f.) (sing. pulita): καθαρές C
smog, lo (m.): νέφος carnevale, il (m.): καρναβάλι
tecnologiche, (f.) (sing. tecnologica): Ferragosto, il (m.): Δεκαπενταύγουστος
τεχνολογικές
auto a benzina, le (f.): βενζινοκίνητα
αυτοκίνητα Unità 6 – A cena fuori
auto elettriche, le (f.): ηλεκτροκίνητα Libro dello studente
αυτοκίνητα Per cominciare...
stressati, (m.) (sing. stressato): αγχωμένοι 1
locale, il (m.): μαγαζί
10 romantica, (f.) (m. romantico): ρομαντική
accendere, inf.: ανάβω motivate, inf. motivare: αιτιολογήστε

15 2
ex: πρώην *come mai?: πώς κι έτσι;
*discreta, (f.) (m. discreto): διακριτική
17 *risotto alla milanese, il (m.): ριζότο αλά
ristorante vegano, il (m.): χορτοφαγικό μιλανέζε
εστιατόριο *secondo (piatto), il (m.): δεύτερο πιάτο
*cotoletta alla milanese, la (f.): κοτολέτα αλά
18 μιλανέζε
specialità, le (f.) (sing. la specialità): *antipasto, l’ (m.): ορεκτικό
σπεσιαλίτέ *bruschette, le (f.): μπρουσκέτες
esagerato, (m.): υπερβολικός *per caso: (εδώ) μήπως

19 3
marito, il (m.): ο σύζυγος madre, la (f.): μητέρα
sciare, inf.: κάνω σκι
*scherzi, inf. scherzare: αστειεύεσαι In questa unità impariamo...
*biglietti aerei, i (m.) (sing. il biglietto aereo): pasti, i (m.) (sing. il pasto): γεύματα
αεροπορικά εισιτήρια nomi di parentela, i (m.): ουσιαστικά που
*offerta, l’ (f.): προσφορά δηλώνουν συγγένεια
*insomma, avv.: με άλλα λόγια volerci, inf.: είναι απαραίτητο, χρειάζεται

Edizioni Edilingua 27
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

metterci, inf.: (εδώ) ξοδεύω συγκεκριμένο 2


χρόνο για να κάνω κάτι coniugi, i (m.): οι σύζυγοι

A È il suo compleanno. 4
4 pallina, la (f.): μπαλάκι
macché: (εδώ) όχι tira la pallina a un compagno: πετάει το
moglie, la (f.): η σύζυγος μπαλάκι σε ένα συμμαθητή
adoro, inf. adorare: λατρεύω
C Da I due fratelli
6 1
ha dimenticato, inf. dimenticare: ξέχασε misto, (m.): ανάμεικτος
sciarpa, la (f.): κασκόλ linguine, le (f.): λιγκουίνι (είδος ζυμαρικού)
volo, il (m.): πτήση spaghetti alla carbonara, gli (m.): σπαγγέτι με
avete programmato, inf. programmare: έχετε σάλτσα καρμπονάρα
προγραμματίσει penne all’arrabbiata, le (f.): πένες με καυτερή
cucciolo, il (m.): πολύ νεαρό ζωάκι σάλτσα
pollo all’aglio, il (m.): κοτόπουλο με σκόρδο
7 bistecca ai ferri, la (f.): μπριζόλα στη σχάρα
vivaci, (m. e f.) (sing. vivace): ζωηροί/ζωηρές vitello alle verdure, il (m.): μοσχάρι με
sale, il (m.): αλάτι λαχανικά
salati, (m.) (sing. salato): αλμυροί involtini alla romana, gli (m.): ρολά
(παραδοσιακό πιάτο της Ρώμης)
B La famiglia di Gianna torta di mele, la (f.): μηλόπιτα
1a panna cotta, la (f.): πανακότα
albero genealogico, l’ (m.): γενεαλογικό contorni, i (m.): συνοδευτικά, γαρνιτούρες
δένδρο verdure grigliate, le (f.): ψητά λαχανικά
arrabbiatissima, (f.) (m. arrabbiatissimo): patate al forno, le (f.): πατάτες φούρνου
πάρα πολύ θυμωμένη funghi, i (m.) (sing. il fungo): μανιτάρια
discutere di: πολιτική vini, i (m.) (sing. il vino): κρασιά
politica, la (f.): πατέρας *ben cotta, per favore!: καλοψημένη,
padre, il (m.): κακό που σε βρήκε! παρακαλώ!
povera te, (f.): ανιψιός/ανιψιά, *acqua minerale frizzante, l’ (f.): ανθρακούχo
εγγονός/εγγονή μεταλλικό νερό
nipote, il/la (m. e f.): στην αγκαλιά της μαμάς
του 2
in braccio alla sua mamma: γενεαλογικό saporito, (m.): νόστιμος
δένδρο
5a
1b pasta al dente, la (f.): ζυμαρικά al dente,
intendiamo, inf. intendere: εννοούμε ελαφρώς σκληρά, όχι παραβρασμένα
rapporti di parentela, i (m.) (sing. il rapporto di affatto, avv.: καθόλου
parentela): συγγενικές σχέσεις carne, la (f.): κρέας

Edizioni Edilingua 28
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

5b 2
dividetevi, inf. dividersi: χωριστείτε sugo, il (m.): σάλτσα
salame, il (m.): σαλάμι
D Facciamo uno spuntino? tagliare, inf.: κόβω, τεμαχίζω
spuntino, lo (m.): κολατσιό friggere, inf.: τηγανίζω
mescolare, inf.: ανακατεύω
1 grattugiare, inf.: τρίβω
biscotti al cioccolato, i (m.) (sing. il biscotto al
cioccolato): μπισκότα σοκολάτας 3
siccome: αφού, καθώς pentola, la (f.): κατσαρόλα
ho sempre fretta: βιάζομαι πάντα grattugia, la (f.): τρίφτης
fretta, la (f.): βιασύνη tagliere, il (m.): σανίδα κοπής
al massimo: το πολύ padella, la (f.): τηγάνι
fette biscottate, le (f.): φρυγανιές mestolo, il (m.): κουτάλα
burro, il (m.): βούτυρο colapasta, il (m.): σουρωτήρι
miele, il (m.): μέλι
salto sempre la cena: παραλείπω πάντα το 4
βραδινό somiglianze, le (f.): ομοιότητες
merenda, la (f.): κολατσιό
sono a posto: είμαι μια χαρά, είμαι εντάξει 5
in ogni caso: εν πάση περιπτώσει notizia, la (f.): είδηση, νέο
economico, (m.): οικονομικός
2a grazie in anticipo: ευχαριστώ εκ των
cereali, i (m.): δημητριακά προτέρων

2b Conosciamo l’Italia
diffusa, (f.) (m. diffuso): διαδεδομένη La cucina italiana: un po’ di storia
1
3 legati, (m.) (sing. legato): (εδώ) συνδέονται
cuocere, inf.: μαγειρεύω personaggi storici, i (m.) (sing. il personaggio
cottura, la (f.): μαγείρεμα storico): ιστορικές προσωπικότητες
arabi, gli (m.) (sing. l’arabo): Άραβες
4 austriaci, gli (m.) (sing. l’austriaco):
passaporto, il (m.): διαβατήριο Αυστριακοί
ricette, le (f.) (sing. la ricetta): συνταγές
E Vocabolario e abilità leggenda, la (f.): θρύλος, μύθος
1 in realtà: στην πραγματικότητα
tavola apparecchiata, la (f.): στρωμένο secoli, i (m.) (sing. il secolo): αιώνες
τραπέζι Greci, i (m.): Έλληνες
tovaglia, la (f.): τραπεζομάντηλο Etruschi, gli (m.): Ετρούσκοι
tovagliolo, il (m.): πετσέτα φαγητού una specie di...: ένα είδος…
forchetta, la (f.): πιρούνι preparate, (f.) (sing. preparata): που
pepe, il (m.): πιπέρι φτιάχνονται
coltello, il (m.): μαχαίρι introdurre, inf.: εισάγω

Edizioni Edilingua 29
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

siciliana, (f.) (m. siciliano): από τη Σικελία consumare, inf.: καταναλώνω


commerci marittimi, i (m.): θαλάσσιες troppo, (m.): πάρα πολύ
μεταφορές εμπορευμάτων, θαλάσσιο εμπόριο costosa, (f.) (m. costoso): ακριβή
piano piano: σιγά σιγά, βαθμιαία, σταδιακά frequentata, (f.) (m. frequentato): στην οποία
antichissima, (f.) (m. antichissimo): πανάρχαια συχνάζει, στην οποία συχνάζουν
pietre, le (f.) (sing. la pietra): πέτρες varietà, la (f.): ποικιλία
focaccia, la (f.): είδος ψωμιού regionali, (m. e f.) (sing. regionale):
sottilli fette di pane, le (f.): λεπτές φέτες τοπικοί/τοπικές
ψωμιού ambiente, l’ (m.): περιβάλλον
aggiunta, l’ (f.): προσθήκη gustare, inf.: γεύομαι, δοκιμάζω
ingredienti, gli (m.) (sing. l’ingrediente): raffinati, (m.) (sing. raffinato): εκλεπτισμένοι
συστατικά per mancanza di tempo: λόγω έλλιψης χρόνου
e non solo: και όχι μόνο ricercato, (m.): εξεζητημένος
re, il (m.): βασιλιάς
regina, la (f.): βασίλισσα Attività Video – Episodio Ho una fame...!
corte, la (f.): (εδώ) αυλή, ανάκτορο Per cominciare...
pizzaiolo, il (m.): παρασκευαστής πίτσας 1
assaggiare, inf.: δοκιμάζω senza audio: χωρίς ήχο
tricolore, (m. e f.): τρίχρωμος/τρίχρωμη
bandiera, la (f.): σημαία Quaderno degli esercizi – Unità 6
basilico, il (m.): βασιλικός 1
in onore di...: προς τιμήν benissimo, avv.: πάρα πολύ καλά
conquista, inf. conquistare: κατακτώ ti sei laureata, inf. laurearsi: πήρες πτυχίο
racconto fantastico, il (m.): φανταστικό occhiata, l’ (f.): ματιά
διήγημα
singoli prodotti, i (m.): μεμονωμένα προϊόντα 2
pizzeria, la (f.): πιτσαρία
La pasta
1 4
farfalle, le (f.): φαρφάλες (είδος ζυμαρικού) litiga, inf. litigare: τσακώνεται
tortellini, i (m.): τορτελίνια (είδος ζυμαρικού) terribile, (m. e f.): τρομερός/τρομερή,
fusilli, i (m.): φουζίλι (είδος ζυμαρικού) φοβερός/φοβερή
tagliatelle, le (f.): ταλιατέλες (είδος ζυμαρικού) rumorosi, (m.) (sing. rumoroso): θορυβώδεις

2 5
culinario, (m.): μαγειρικός, γαστρονομικός pesanti, (m. e f.) (sing. pesante): βαρείς/βαριές
votate, inf. votare: ψηφίστε spaghetti al pesto, gli (m.): σπαγγέτι με
σάλτσα πέστο
Dove mangiano gli italiani? lasagne alla bolognese, le (f.): λαζάνια με κιμά
1
paninoteca, la (f.): κατάστημα που κάνει 9
σάντουιτς architetto, l’ (m.): αρχιτέκτονας
osteria, l’ (f.): ταβέρνα divertente, (m. e f.):
parecchie, (f.) (sing. parecchia): αρκετές διασκεδαστικός/διασκεδαστική

Edizioni Edilingua 30
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

13 *metà, la (f.): το μισό


ma cosa mettere in tavola?: μα τι να βάλουμε *innamorata, (f.) (m. innamorato): ερωτευμένη
στο τραπέζι; *fantasma, il (m.): φάντασμα
cucchiaio, il (m.): κουτάλι *assassino, l’ (m.): δολοφόνος

15 In questa unità impariamo...


tempo verbale, il (m.): χρόνος του ρήματος ricordi, i (m.) (sing. il ricordo): αναμνήσεις
gnocchi, gli (m.): νιόκι (παραδοσιακό πιάτο με accordo, l’ (m.): συμφωνία
πατάτα) disaccordo, il (m.): διαφωνία
imperfetto indicativo, l’ (m.): οριστική
18 παρατατικού
bollire, inf.: βράζω trapassato prossimo, il (m.): υπερσυντέλικος
cuoco, il (m.): μάγειρας
A Che ridere!
19 4
trattoria, la (f.): εστιατόριο, ταβέρνα silenzio, il (m.): σιωπή
culatello, il (m.): είδος αλλαντικού ogni tanto: κάθε τόσο

21 6
in piedi: όρθιος felice, (m. e f.): ευτυχισμένος/ευτυχισμένη
mentre: ενώ
Test finale
A B Ti ricordi?
va in terza elementare: πάει στην τρίτη 1
δημοτικού oddio: θεέ μου
mazzo di fiori, il (m.): μπουκέτο με λουλούδια
vabbè: καλά, εντάξει
Unità 7 – Al cinema chissà: ποιος ξέρει
Libro dello studente
Per cominciare... 3
1 abitudini, le (m.) (sing. l’abitudine): συνήθειες
genere, il (m.): είδος azione non conclusa in un momento preciso,
giallo/poliziesco, (m.): αστυνομικό l’ (f.): μη ολοκληρωμένη πράξη σε μια
orrore, l’ (m.): τρόμου δεδομένη χρονική στιγμή
azioni contemporanee al passato, le (f.):
3 σύγχρονες πράξεις στο παρελθόν
*visto che...: δεδομένου ότι azione conclusa, l’ (f.): ολοκληρωμένη πράξη
*febbre, la (f.): πυρετός azioni successive concluse, le (f.): διαδοχικές
*innanzitutto, avv.: πρώτα απ’όλα ολοκληρωμένες πράξεις
*confuso, (m.): μπερδεμένος azione passata interrotta da un’altra azione
*in che senso?: με ποια έννοια; passata, l’ (f.): παρελθοντική πράξη που
*complicata, (f.) (m. complicato): περίπλοκη διακόπτεται από μια άλλη παρελθοντική πράξη
*commenti, i (m.) (sing. il commento): σχόλια
*strano, (m.): παράξενος, περίεργος

Edizioni Edilingua 31
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

4 5
in cerchio: σε κύκλο riquadri, i (m.) (sing. il riquadro): τετράγωνα,
buia, (f.) (m. buio): σκοτεινή πλαίσια
piovosa, (f.) (m. piovoso): βροχερή
fa girare la bottiglia: κάνει το μπουκάλι να D Sei d’accordo?
περιστραφεί 1
pennarello, il (m.): μαρκαδόρος *bravissimo, (m.): πάρα πολύ καλός,
indicato, (m.): που υποδεικνύεται καταπληκτικός
va avanti: προχωράει *regia, la (f.): σκηνοθεσία
*ragione, la (f.): έχεις δίκιο
6 *attrice l’ (f.): η ηθοποιός
ho notato, inf. notare: πρόσεξα
pantaloni, i (m.): παντελόνι 2
maglietta, la (f.): μπλουζάκι sicuramente, avv.: σίγουρα
nervoso, (m.): αγχωμένος, νευρικός
non c’era molta gente in giro: δεν υπήρχε 3
γύρω πολύς κόσμος liberamente, avv.: ελεύθερα
deserta, (f.) (m. deserto): έρημη
impazienti, (m. e f.) (sing. impaziente): E Vocabolario e abilità
ανυπόμονοι 1
Torre pendente, la (f.): κεκλιμένος Πύργος copertina, la (f.): εξώφυλλο
Perfetti Sconosciuti, i (m.): Τέλειοι Ξένοι
C Avevamo deciso di andare al titolo, il (m.): τίτλος
cinema... trama, la (f.): υπόθεση
1 stampa, la (f.): τύπος
*tragedia, la (f.): τραγωδία
*quindi: λοιπόν 3
*qualche giorno prima: λίγες ημέρες νωρίτερα pubblicità, la (f.): διαφήμιση
*non era un granché: δεν ήταν κάτι το emozionanti, (m. e f.) (sing. emozionante):
σπουδαίο συγκινητικός
*allora niente film?: άρα δεν είδατε ταινία; presentati, (m.) (sing. presentato): που
*neppure: ούτε παρουσιάζονται
*eppure: κι όμως
*critiche, le (f.) (sing. la critica): κριτικές 4
colonna sonora, la (f.): μουσική επένδυση
2
ormai, avv.: πλέον Conosciamo l’Italia
Il cinema italiano: grandi registi...
3 sono apprezzati, (m.) (sing. apprezzato):
recensioni, le (f.) (sing. la recensione): κριτικές χαίρουν εκτίμησης
Neorealismo, il (m.): Νεορεαλισμός
4 Seconda guerra mondiale, la (f.): Β’
si forma, inf. formarsi: σχηματίζεται Παγκόσμιος Πόλεμος
periodo, il (m.): χρονική περίοδος

Edizioni Edilingua 32
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

cinematografico, (m.): κινηματογραφικός positive, (f.) (sing. positiva): θετικές


Commedia all’italiana, la (f.): Κωμωδία της negative, (f.) (sing. negativa): αρνητικές
ιταλικής σχολής
comiche, (f.) (sing. comica): κωμικές 1
ironia, l’ (f.): ειρωνία citate, inf. citare: αναφέρετε
nei confronti di...: προς…, απέναντι σε…
società, la (f.): κοινωνία 2
interpretati, (m.) (sing. interpretato): incontrati, (m.) (sing. incontrato): που
ερμηνευμένοι συναντήσαμε
accompagnati, (m.) (sing. accompagnato): compilate, inf. compilare: συμπληρώστε
συνοδευμένοι drammatici, (m.) (sing. drammatico):
compositore, il (m.): συνθέτης δραματικοί
noto, (m.): γνωστός
premiati, (m.) (sing. premiato): βραβευμένοι Autovalutazione
poetiche, (f.) (sing. poetica): ποιητικές 2
malinconiche, (f.) (sing. malinconica): attraversavo, inf. attraversare: διασχίζουν
μελαγχολικές cosa danno all’Ariston?: τι παίζουν στο Ariston;
tratto, (m.): (εδώ) βασισμένος mi ha investito una bicicletta: έπεσε πάνω
romanzo, il (m.): μυθιστόρημα μου ένα ποδήλατο
ammirati, (m.) (sing. ammirato): που χαίρουν
θαυμασμού Attività Video – Episodio Che film
carriera, la (f.): καριέρα andiamo a vedere?
capolavori, i (m.) (sing. il capolavoro): Per cominciare...
αριστουργήματα stavolta non ci casco!: αυτή τη φορά δεν την
rappresenta, inf. rappresentare: εκπροσωπεί πατάω!
cinema d’autore, il (m.): κινηματογραφικές panorami, i (m.) (sing. il panorama): τοπία
ταινίες σινεφίλ
autore, l’ (m.): δημιουργός Guardiamo
gratis, avv.: δωρεάν
...e grandi attori proiettano, inf. proiettare: προβάλλουν
interpreti, gli/le (m. e f.) (sing. l’ interprete):
ερμηνευτές/ερμηνεύτριες Quaderno degli esercizi – Unità 7
talento, il (m.): ταλέντο 2
comici, i (m.) (sing. il comico): κωμικοί profumo, il (m.): άρωμα
principe, il (m.): πρίγκηπας
risata: γέλιο 3
italiano medio, l’ (m.): ο μέσος Ιταλός ospedale, l’ (m.): νοσοκομείο
pregi, i (m.) (sing. il pregio): πλεονεκτήματα, telegiornale, il (m.): δελτίο ειδήσεων
δυνατά σημεία
difetti, i (m.) (sing. il difetto): μειονεκτήματα, 4
αδύνατα σημεία è suonato, inf. suonare: χτύπησε το κινητό μου
professionalmente, avv.: επαγγελματικά
caratteristiche, le (f.) (sing. la caratteristica): 6
χαρακτηριστικά scrivere la tesi: γράφω διατριβή

Edizioni Edilingua 33
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

prendere il sole: κάνω ηλιοθεραπεία *calorie, le (f.) (sing. la caloria): θερμίδες


*al limone: με γεύση λεμόνι
7 *eccola qui: εδώ είναι, να ‘τη
per poco: για λίγο *penne integrali, le (f.): πένες ολικής αλέσεως

9 In questa unità impariamo...


lavare, inf.: πλένω gioia, la (f.): χαρά
rammarico, il (m.): λύπη
10 disappunto, il (m.): απογοήτευση
errori, gli (m.) (sing. l’errore): λάθη pronomi diretti, i (m.): άμεσες αντωνυμίες
tempi composti, i (m.): σύνθετοι χρόνοι
19 pronome partitivo, il (m.): μεριστική αντωνυμία
promettere, inf.: υπόσχομαι mercati storici, i (m.) (sing. il mercato storico):
ιστορικές αγορές
26
film d’azione, il (m.): ταινία δράσης A Al supermercato
recita, inf. recitare: παίζει, ερμηνεύει 4
ultimamente, avv.: τελευταία, τώρα τελευταία uova, le (f.) (sing. l’uovo): αυγά
*non ne vale la pena: δεν αξίζει
*attimo, l’ (m.): στιγμή 5
*basta, inf. bastare: φτάνει, αρκετά confezioni, le (f.) (sing. la confezione):
*geloso, (m.): ζηλιάρης συσκευασίες
*originale, (m. e f.): πρωτότυπος/πρωτότυπη sacchetti, i (m.) (sing. il sacchetto): σακούλες
meno male: πάλι καλά
Test finale a memoria: θυμόσουν απ’έξω
A mi ha convinto, inf. convincere: με έπεισε
è caduto, inf. cadere: έπεσε
poteri da supereroe, i (m.) (sing. il potere): 7
δυνάμεις υπερήρωα rivedrete, inf. rivedere: θα ξαναδείτε
supereroe, il (m.): υπερήρωας accompagna, inf. accompagnare:
συνοδεύω
fumare, inf.: καπνίζω
Unità 8 – Fare la spesa
Libro dello studente 9
Per cominciare... litro, il (m.): λίτρο
2
yogurt, lo (m.): γιαούρτι B Che bello!
mele, le (f.) (sing. la mela): μήλα 1
*che rabbia: τι θυμός! πόσο θυμωμένος είμαι!
3 *accidenti!: να πάρει!
*uguale, (m. e f.): για εμένα είναι το ίδιο
*di meno: λιγότερο 2
*pere, le (f.) (sing. la pera): αχλάδια sorpresa, la (f.): έκπληξη
*banane, le (f.) (sing. la banana): μπανάνες mannaggia: να πάρει!

Edizioni Edilingua 34
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

3 3
borsa di studio, la (f.): υποτροφία teatrale, (m. e f.): θεατρικός/θεατρική

C Quanto ne vuole? 4
1 angolo, l’ (m.): γωνία
desidera, inf. desiderare: (εδώ) τι επιθυμείτε; occupata, (f.) (m. occupato): απασχολημένη
etti, gli (m.) (sing. l’etto): εκατό γραμμάρια assolutamente, avv.: (εδώ) οπωσδήποτε
ah, già: (εδώ) ναι
2 compito, il (m.): (εδώ) σχολική εργασία
almeno, avv.: τουλάχιστον
chilo, il (m.): κιλό 7
un paio: καναδυό, μερικές pesce alla griglia, il (m.): ψάρι στη σχάρα
dozzina, la (f.): δωδεκάδα parcheggiare, inf.: παρκάρω
fruttivendolo, il (m.): μανάβης
D Dove li hai comprati?
1 F Vocabolario
unica, (f.) (m. unico): μοναδική 1
matrimonio, il (m.): γάμος mazzo di rose, il (m.): ανθοδέσμη με
τριαντάφυλλα
4 medicina, la (f.): φάρμακο
Spagna, la (f.): Ισπανία fioraio, il (m.): ανθοπώλης
una decisione del genere: μια τέτοια pescivendolo, il (m.): ιχθυοπώλης
απόφαση panetteria, la (f.): αρτοποιείο, φούρνος
decisione, la (f.): απόφαση
resto, il (m.): (εδώ) τα υπόλοιπα 2
sa tutto di tutti: ξέρει τα πάντα για τους πάντες contenitore, il (m.): δοχείο
tubetto, il (m.): σωληνάριο
E Ti posso aiutare? vasetto, il (m.): βάζο, βαζάκι
aiutare, inf.: βοηθώ scatoletta, la (f.): δοχείο κονσέρβας
pacco, il (m.): πακέτο
1 dentifricio, il (m.): οδοντόκρεμα
*consegnare, inf.: παραδίδω marmellata, la (f.): μαρμελάδα
*traduzione, la (f.): μετάφραση tonno, il (m.): τόνος
*ti vedo un po’ giù: σε βλέπω λίγο πεσμένο
*umore, l’ (m.): διάθεση G No, non ce l’ho!
*vuoi un passaggio?: θέλεις να σε πάω κάπου 1
με το αυτοκίνητο; torta alle carote, la (f.): τούρτα καρότο, κέικ
καρότο
2 farina, la (f.): αλεύρι
collaborazione, la (f.): συνεργασία lievito, il (m.): μαγιά
vuoi una mano?: χρειάζεσαι βοήθεια; bustina, la (f.): φακελάκι
posso essere d’aiuto?: μπορώ να βοηθήσω; olio, l’ (m.): λάδι
hai bisogno di...: χρειάζεσαι…

Edizioni Edilingua 35
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

3 pianura padana, la (f.): Κοιλάδα του Πάδου


frigorifero, il (m.): ψυγείο Decameron di Boccaccio, il (m.): το
Δεκαήμερο του Βοκάκιου
H Abilità delicato, (m.): λεπτός, ήπιος
2 gustoso, (m.): εύγευστος, νόστιμος
negozio di alimentari, il (m.): μπακάλικο, piacevole, (m. e f.): ωραίος/ωραία,
παντοπωλείο ευχάριστος/ευχάριστη
negoziante, il (m.): ιδιοκτήτης, καταστήματος allo stesso tempo: ταυτόχρονα
formaggio grattugiato, il (m.): τριμμένο τυρί preziosissimo, (m.): εξαιρετικά πολύτιμος
cavolo, il (m.): λάχανο energetico, (m.): που σου δίνει ενέργεια
lattuga, la (f.): μαρούλι dovuto, (m.): που οφείλεται
carta igienica, la (f.): χαρτί υγείας processo, il (m.): διαδικασία
stagionatura, la (f.): ωρίμανση
3 maturazione, la (f.): ωρίμανση
insolito, (m.): ασυνήθιστος ottenere, inf.: αποκτώ
portafoglio, il (m.): πορτοφόλι cosce, le (f.) (sing. la coscia): μηροί από
χοίρους, χοιρομέρι
Conosciamo l’Italia ginocchio, il (m.): γόνατο
Mercati storici d’Italia maiale, il (m.): χοιρινό, γουρούνι
alimenti, gli (m.): τρόφιμα genuino, (m.): αγνός
orientale, (m. e f.): ανατολικός/ανατολική gusto, il (m.): γεύση, γούστο, προτίμηση
acciughe, le (f.) (sing. l’acciuga): αντζούγιες bufala, la (f.): βουβάλι
erbe aromatiche, le (f.): αρωματικά βότανα mucca, la (f.): αγελάδα
piante profumate, le (f.): αρωματικά φυτά ritroviamo, inf. ritrovare: βρίσκουμε
palermitani, i (m.): οι κάτοικοι του Παλέρμο dieta mediterranea, la (f.): μεσογειακή
mercati all’aperto, i (m.): υπαίθριες αγορές διατροφή
abbigliamento, l’ (m.): ένδυση a. C. (avanti Cristo): προ Χριστού
calzature, le (f.): υποδήματα Annibale: Αννίβας
casalinghi, i (m.): οικιακά σκεύη preferibile, (m. e f.): είναι προτιμότερο
tranne: εκτός conservarla, inf. conservare: συντηρώ,
coloratissimo, (m.): πολύχρωμος διατηρώ
veneziani, i (m.): οι κάτοικοι της Βενετίας a temperatura ambiente: σε θερμοκρασία
frequentano, inf. frequentare: επισκέπτονται περιβάλλοντος

1 1
ti interessa, inf. interessare: σε ενδιαφέρει è utilizzato, inf. utilizzare: χρησιμοποιείται
scrittore, lo (m.): συγγραφέας
Prodotti tipici italiani
riconoscimento DOP, il (m.): αναγνώριση 2
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης aceto balsamico (m.): ξύδι balsamico
denominazione di origine protetta: pecorino, il (m.): τυρί από πρόβειο γάλα
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης pistacchio, il (m.): φιστίκι
Unione Europea, l’ (f.): Ευρωπαϊκή Ένωση
conosciuti, (m.) (sing. conosciuto): γνωστοί

Edizioni Edilingua 36
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

Autovalutazione *ammorbidente, l’ (m.): μαλακτικό


1 *spalle, le (f.): πλάτη
colpa, la (f.): φτάιξιμο, λάθος *noia, la (f.): πλήξη, ανία
*crema idratante, la (f.): ενυδατική κρέμα
4 *dio sia lodato: δόξα τω Θεώ
macellaio, il (m.): κρεοπώλης, χασάπης
22
Attività Video – Episodio Arriva lo zio convenienti, (m. e f.) (sing. conveniente):
Tony! βολικοί/βολικές
Per cominciare... tirare sul prezzo: διαπραγματεύομαι, παζαρεύω
1 sconto, lo (m.): έκπτωση
puntata, la (f.): επεισόδιο orario di chiusura, l’ (m.): ώρα κλεισίματος
μαγαζιού
2 parcheggio, il (m.): χώρος στάθμευσης
gorgonzola, il (m.): ιταλικό μπλε τυρί από scelta, la (f.): επιλογή
πλήρες αγελαδινό γάλα quartiere, il (m.): γειτονιά, συνοικία
ravioli di zucca, i (m.): ραβιόλια με γέμιση
κολοκύθας Test finale
A
Quaderno degli esercizi – Unità 8 canile, il (m.): χώρος φύλαξης αδέσποτων
5 abbandonati, (m.) (sing. abbandonato):
ha postato, inf. postare: έκανε ανάρτηση στο εγκαταλελειμμένοι
Facebook disperati, (m.) (sing. disperato): απελπισμένοι

16 B
mi avevano riconosciuto, inf. riconoscere: με aveva regalato, inf. regalare: είχε δωρίσει
αναγνώρισαν
C
17 grammi, i (m.) (sing. il grammo): γραμμάρια
Pagine Gialle, le (f.): Χρυσός Οδηγός denti, i (m.): δόντια
basta così: (εδώ) εντάξει, τελειώσαμε

20 Unità 9 – Andiamo a fare spese


*scade, inf. scadere λήγει Libro dello studente
*olive, le (f.) (sing. la oliva): ελιές Per cominciare...
*foglietto, il (m.): χαρτάκι 1
*biologico, (m.): βιολογικός stilisti, gli (m.) (sing. lo stilista): σχεδιαστές
*per carità: (επιφώνημα) για όνομα του Θεού μόδας
*reparto, il (m.): τμήμα capi di abbigliamento, i (m.) (sing. il capo di
*detersivi, i (m.) (sing. il detersivo): abbigliamento): είδη ένδυσης
απορρυπαντικά
*lavatrice, la (f.): πλυντήριο 2
*matta, (f.) (m. matto): τρελή scarpe da tennis, le (f.): αθλητικά παπούτσια,
*ti rendi conto che...: συνειδητοποιείς ότι… παπούτσια τένις

Edizioni Edilingua 37
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

giacca, la (f.): σακάκι 8


camicia, la (f.): πουκάμισο si veste, inf. vestirsi: ντύνεται
calzini, i (m.): κάλτσες mi addormento, inf. addormentarsi:
cappotto, il (m.): παλτό, πανωφόρι αποκοιμιέμαι
*campo, il (m.): (εδώ) γήπεδο ci prepariamo, inf. prepararsi: ετοιμαζόμαστε,
*centro commerciale, il (m.): εμπορικό κέντρο προετοιμαζόμαστε
*mi sveglio, inf. svegliarsi: ξυπνάω
*ci alziamo, inf. alzarsi: σηκωνόμαστε 9
*ha da fare: (εδώ) είναι απασχολημένη suocero, il (m.): πεθερός
*evitare, inf.: αποφεύγω darsi del Lei: aπευθύνομαι στον πληθυντικό,
*accessori, gli (m.): αξεσουάρ μιλάω στον πληθυντικό

3 B La posso provare?
affollato, (m.): γεμάτος κόσμο 1
*lino, il (m.): λινό
In questa unità impariamo... *tessuto, il (m.): ύφασμα
taglia, la (f.): μεγέθη *seta, la (f.): μετάξι
stile, lo (m.): στυλ *celeste, (m. e f.): γαλάζιος/γαλάζια
forme di pagamento, le (f.): τρόποι πληρωμής *grigio, (m.): γκρι
verbi riflessivi, i (m.): αυτοπαθή ρήματα *camerino, il (m.): δοκιμαστήριο
verbi riflessivi reciproci, i (m.): αλληλοπαθή *là, avv.: εκεί
ρήματα *stretta, (f.) (m. stretto): στενή
forma impersonale, la (f.): ο απρόσωπος *in contanti: με μετρητά
τύπος *Bancomat, il (m.): χρεωστική κάρτα
espressioni impersonali, le (f.): απρόσωπες
εκφράσεις 2
commessa, la (f.): πωλήτρια
A Ogni giorno i soliti vestiti!
4 4
mi divertirò, inf. divertirsi: θα διασκεδάσω fare acquisti: ψωνίζω
ti sentirai, inf. sentirsi: θα νιώσεις, θα
αισθανθείς C Come ti vesti?
si annoia, inf. annoiarsi: βαριέται 1
ti rilassi, inf. rilassarsi: χαλαρώνεις indossano, inf. indossare: φορούν
si conoscono, inf. conoscersi: γνωρίζονται cappello, il (m.): καπέλο
raffreddore, il (m.): κρυολόγημα giubbotto, il (m.): μπουφάν
di sicuro: ασφαλώς, σίγουρα calze, le (f.) (sing. la calza): κάλτσες
in giro per i negozi: βόλτα στα μαγαζιά scarpe con il tacco alto, le (f.): ψηλοτάκουνα
παπούτσια
7 tacco, il (m.): τακούνι
pronomi riflessivi, i (m.): αυτοπαθείς maglione, il (m.): πουλόβερ
αντωνυμίες cintura, la (f.): ζώνη
facilmente, avv.: εύκολα

Edizioni Edilingua 38
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

2a 3
sinonimi, i (m.) (sing. il sinonimo): συνώνυμα specifichiamo, inf. specificare: διευκρινίζουμε
misura, la (f.): μέγεθος contesto, il (m.): συγκείμενο, συμφραζόμενα
stoffa, la (f.): ύφασμα inutile, (m. e f.): ανώφελος/ανώφελη,
μάταιος/μάταιη
2b
sportivo, (m.): αθλητικός 4
guidare, inf.: οδηγώ
3
rosa, (m. e f.): ροζ F Lessico e abilità
1
4 ladri, i (m.) (sing. il ladro): κλέφτες
avversaria, (f.) (m. avversario): αντίπαλη a righe: με ρίγες, ριγέ
indovina, inf. indovinare: μάντεψε scarpe da ginnastica, le (f.): αθλητικά
tentativo, il (m.): προσπάθεια, απόπειρα παπούτσια, παπούτσια γυμναστικής
punto, il (m.): πόντος, βαθμός maglia, la (f.): βαμβακερή μπλούζα
a maniche lunghe: με μακριά μανίκια
D Che ne pensi? a pallini: με πουά, με βούλες
4 pelle, la (f.): δέρμα
argomenti gli (m.) (sing. l’ argomento): θέματα
e così via: και ούτω καθεξής 2a
materiale, il (m.): υλικό
E Si può pagare in contanti lana, la (f.): μαλλί
1
decalogo, il (m.): Δεκάλογος, Δέκα Εντολές 2b
saldi, i (m.): εκπτώσεις decorazioni, le (f.) (sing. la decorazione):
fidarsi, inf. fidarsi: εμπιστεύομαι σχέδια υφασμάτων
maggiori del: εκπτώσεις μεγαλύτερες από 50% a quadri: με καρό
της αρχικής τιμής a fiori: με λουλούδια
iniziale, (m. e f.): αρχικός/αρχική a tinta unita: μονόχρωμο
sintetici, (m.) (sing. sintetico): συνθετικοί
etichetta, l’ (f.): ετικέτα 5
modalità di lavaggio, la (f.): τρόποι colloquio di lavoro, il (m.): συνέντευξη για
πλυσίματος δουλειά
cartello, il (m.): πινακίδα, ταμπέλα
merce, la (f.): εμπόρευμα 6
venduta, (f.) (m. venduto): πωληθείσα conviene, inf. convenire: (εδώ) συμφέρει
provenienza, la (f.): προέλευση
cotone, il (m.): βαμβάκι Conosciamo l’Italia
confronto, il (m.): σύγκριση La moda italiana
carta di credito, la (f.): πιστωτική κάρτα raffinatezza, la (f.): κομψότητα
indicazioni, le (f.): οδηγίες, υποδείξεις settori, i (m.) (sing. il settore): τομείς, κλάδοι
sviluppati, (m.) (sing. sviluppato): ανεπτυγμένοι

Edizioni Edilingua 39
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

esportazioni, le (f.) (sing. l’esportazione): casa reale dei Savoia, la (f.): βασιλικός οίκος
εξαγωγές της Σαβοΐας
capi firmati, i (m.) (sing. il capo firmato): punto di riferimento, il (m.): σημείο αναφοράς
ρούχα/είδη επώνυμων σχεδιαστών colosso, il (m.): κολοσσός
i più: οι περισσότεροι lusso, il (m.): πολυτέλεια
maggior parte, la (f.): πλειονότητα, lancia sul mercato: λανσάρει στην αγορά
πλειοψηφία ben presto: πολύ σύντομα
produttore, il (m.): παραγωγός
gioielli, i (m.) (sing. il gioiello): κοσμήματα 1
apprezza, inf. apprezzare: εκτιμώ, θαυμάζω esporta, inf. esportare: εξάγει

Benetton: un’azienda di successo 2


successo, il (m.): επιτυχία marchio, il (m.): μάρκα
a soli quattordici anni: σε ηλικία μόνο casa di moda, la (f.): οίκος μόδας
δεκατεσσάρων ετών
negozio di maglieria, il (m.): κατάστημα με Attività Video – Episodio Che taglia porti?
είδη πλεκτικής Guardiamo
ridare, inf.: ξαναδίνω a un certo punto: σε κάποια στιγμή
alla fine degli anni Sessanta: στο τέλος της
δεκαετίας του ‘60 Quaderno degli esercizi – Unità 9
popolarità, la (f.): δημοτικότητα 1
campagne pubblicitarie, le (f.) (sing. la mi lavo i denti: πλένω τα δόντια μου
campagna pubblicitaria): διαφημιστικές mi trovo bene: περνάω καλά μαζί τους, κάνω
καμπάνιες καλή παρέα μαζί τους
provocatorie, (f.) (sing. provocatoria):
προκλητικές 3
scopo, lo (m.): σκοπός, στόχος mi pettino, inf. pettinarsi: χτενίζομαι
causare, inf.: προκαλώ, επιφέρω
reazione, la (f.): αντίδραση 4
basate, (f.) (sing. basata): βασισμένες mi arrabbio, inf. arrabbiarsi: θυμώνω,
temi sociali, i (m.) (sing. il tema sociale): νευριάζω
κοινωνικά ζητήματα
razzismo, il (m.): ρατσισμός 5
diversità, la (f.): διαφορετικότητα riposarsi, inf.: ξεκουράζομαι
ricordarsi, inf.: θυμάμαι
I Fratelli Prada: la boutique della Galleria
Vittorio Emanuele 6
vetrina, la (f.): βιτρίνα si sposano, inf. sposarsi: παντρεύονται
realizzate a mano, (f.) (sing. realizzata a ci guardiamo, inf. guardarsi: κοιταζόμαστε
mano): χειροποίητες si lasciano, inf. lasciarsi: χωρίζουν
nobili, i (m.) (sing. il nobile): ευγενείς
ricchezza, la (f.): πλούτος 7
articoli, gli (m.) (sing. l’articolo): είδη, προϊόντα ci stanchiamo, inf. stancarsi: κουραζόμαστε

Edizioni Edilingua 40
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

8 Unità 10 – Che c’è stasera in TV?


mi sono fatto la barba: ξυρίστηκα Libro dello studente
Per cominciare...
9 1
sbrigarsi, inf.: βιάζομαι, κάνω γρήγορα programmi televisivi, i (m.) (sing. il
darsi del tu: aπευθύνομαι στον ενικό, μιλάω programma televisivo): τηλεοπτικά
στον ενικό προγράμματα
innamorarsi, inf.: ερωτεύομαι documentario, il (m.): ντοκιμαντέρ
serie tv, la (f.): τηλεοπτική σειρά
12
parolone, il (m.): μεγάλη λέξη 2
coppola, la (f.): καπέλο τραγιάσκα *smetto, inf. smettere: σταματάω
popolare, (m. e f.): δημοφιλής *illegale, (m. e f.): παράνομος/παράνομη
*trasmissioni, le (f.) (sing. la trasmissione):
21 εκπομπές
lenti da miopia, le (f.): φακοί μυωπίας *opportunità, l’ (f.): ευκαιρία
montatura, la (f.): σκελετός γυαλιών *voce, la (f.): φωνή
comprese, (f.) (sing. compresa): *animali, gli (m.) (sing. l’animale): ζώα
συμπεριλαμβανομένων των φακών
*non ho le idee molto chiare: δεν έχω In questa unità impariamo...
διαμορφώσει σαφή εικόνα favore, il (m.): χάρη
*intanto, avv.: εν τω μεταξύ prestito, il (m.): δάνειο
*occhiali da vista, gli (m.): γυαλιά οράσεως dispiacere, il (m.): στεναχώρια
*entrambi: και τα δύο formulare, inf.: εκφράζω, διατυπώνω
*montarci su delle lenti da miopia: βάζω indicazioni stradali, le (f.): οδικές οδηγίες
πάνω στο σκελετό φακούς μυωπίας pronomi indiretti, i (m.): έμμεσες αντωνυμίες
*come no?: εννοείται, βέβαια imperativo diretto, l’ (m.): προστακτική
*ha in mente: έχετε στο μυαλό σας, έχετε κατά forma affermativa, la (f.): καταφατική μορφή
νου forma negativa, la (f.): αρνητική μορφή
*metallo, il (m.): μέταλλο
*calcolare, inf.: υπολογίζω A C’è un film su...
*dipenderà, inf. dipendere: θα εξαρτηθεί 4
provino, il (m.): ακρόαση, δοκιμή
22 le potrà aprire delle porte: μπορεί να σας
operaio, l’ (m.): εργάτης ανοίξει πόρτες
si spogliava, inf. spogliarsi: γδυνόταν
8
23 vaso, il (m.): βάζο
entra o crea un account: δημιούργησε hanno prestato, inf. prestare: μας δάνεισαν
crea, inf. creare: καλάθι si accorda, inf. accordarsi: συμφωνεί
carrello, il (m.): τιμές που ξεκινούν από…
a partire da...: φίλτραρε 9
filtra, inf. filtrare: δημιούργησε curriculum vitae, il (m.): βιογραφικό σημείωμα

Edizioni Edilingua 41
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

B Mi puoi dare una mano? 5


1 trasmissioni più seguite, le (f.): εκπομπές με τη
logico, (m.): λογικός μεγαλύτερη τηλεθέαση
commentate, inf. commentare: σχολιάστε
2 ascolti tv, gli (m.): νούμερα τηλεθέασης
comportamento, il (m.): συμπεριφορά prima serata: prime time, τηλεοπτική ζώνη
si lamenta, inf. lamentarsi: παραπονιέται μετά το βραδινό δελτίο ειδήσεων
continuamente, avv.: συνεχώς
spostare, inf.: μετακινώ D Partecipa e vinci!
1
C Cos’hai visto ieri? messaggi pubblicitari, i (m.): διαφημιστικά
1 μηνύματα
radiotelevisione romana, la (f.): ρωμαϊκή frecce, le (f.) (sing. la freccia): (εδώ) τρένα
ραδιοτηλεόραση υψηλής ταχύτητας
cartoni animati, i (m.): κινούμενα σχέδια ferma, inf. fermare: σταμάτα
legionario, il (m.): λεγεωνάριος bullismo, il (m.): σχολικός εκφοβισμός
attualità, l’ (f.): επικαιρότητα
intervista, inf. intervistare: παίρνει συνέντευξη 3
*pazienza, la (f.): υπομονή realizzerai, inf. realizzare: θα κάνεις
*in tarda serata: αργά το βράδυ πραγματικότητα, θα εκπληρώσεις
*fantascienza, la (f.): επιστημονική φαντασία concorso, il (m.): διαγωνισμός
*continente, il (m.): ήπειρος luce, la (f.): φως
*Mar Mediterraneo, il (m.): Μεσόγειος accesa, (f.) (m. acceso): αναμμένη
Θάλασσα
*incredibile, (m. e f.): απίστευτος/απίστευτη 4
ha rovinato, inf. rovinare: κατέστρεψε
3 fate presto: βιαστείτε, κάντε γρήγορα
si invertono, inf. invertirsi: αντιστρέφονται imperativo negativo, l’ (m.): αρνητική
scelta, (f.) (m. scelto): επιλεγμένη προστακτική
digitale terrestre gratuito, il (m.): επίγειο
ψηφιακό δωρεάν 5
accedi, inf. accedere: απόκτησε πρόσβαση funzione, la (f.): λειτουργία
in onda: στον αέρα dimagrire, inf.: αδυνατίζω
meraviglie: la penisola dei tesori θαύματα: η rumore, il (m.): θόρυβος, φασαρία
χερσόνησος των θησαυρών proibire, inf.: απαγορεύω
segreto, il (m.): μυστικό
intrattenimento, l’ (m.): ψυχαγωγία E Prendilo pure!
1
4 vacanze studio, le (f.): διακοπές σε χώρα του
telecomando, il (m.): τηλεχειριστήριο εξωτερικού κατά τη διάρκεια των οποίων
interrompe, inf. interrompere: διακόπτει παρακολουθεί κάποιος εντατικά μαθήματα
televisore da 50 pollici, il (m.): τηλεόραση 50 γλώσσας
ιντσών tenerlo, inf. tenere: μπορώ να το κρατήσω;
strappala, inf. strappare: σκίσε την

Edizioni Edilingua 42
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

redazione, la (f.): αίθουσα σύνταξης privati, (m.) (sing. privato): ιδιωτικά κανάλια
statistica, la (f.): στατιστική satira, la (f.): σάτιρα
vendite, le (f.) (sing. la vendita): πωλήσεις emittenti locali, le (f.) (sing. l’emittente
quotidiani, i (m.) (sing. il quotidiano): locale): τοπικά κανάλια
ημερήσια εφημερίδα in testa alla classifica: στην κορυφή της
κατάταξης
F Gira a destra! classifica, la (f.): κατάταξη
1 commissario, il (m.): αστυνομικός επιθεωρητής
incrocio, l’ (m.): διασταύρωση immaginaria, (f.) (m. immaginario):
va’ sempre dritto: συνέχισε όλο ευθεία φανταστική, πλασματική
*traversa, la (f.): (εδώ) κάθετος δρόμος cittadina, la (f.): πόλη
omonimo, (m.): ομώνυμος
5 interamente, avv.: πλήρως, εντελώς
caccia al tesoro, la (f.): κυνήγι θησαυρού dialetto napoletano, il (m.): ναπολιτάνικη
al buio: στα τυφλά, στο σκοτάδι διάλεκτος
giocatore, il (m.): παίκτης legame, il (m.): δεσμός
crescono, inf. crescere μεγαλώνουν
G Abilità Giro d’Italia, il (m.): Ποδηλατικός Γύρος Ιταλίας
2
tv a pagamento, la (f.): συνδρομητική Autovalutazione
τηλεόραση 4
abbonati, (m.) (sing. abbonato): συνδρομητές incidente stradale, l’ (m.): τροχαίο δυστύχημα
per tenervi informati: για να είστε ενημερωμένοι
Attività Video – Episodio Che rivista vuoi?
Conosciamo l’Italia Per cominciare...
La stampa italiana 2
distribuita, (f.) (m. distribuito): που διανέμεται successivamente, avv.: έπειτα, μετά
supplemento, il (m.): (εδώ) ένθετο
fondato, (m.): που ιδρύθηκε Quaderno degli esercizi – Unità 10
quotidiano economico-finanziario, (m.): 3
οικονομική εφημερίδα le farò gli auguri: θα της ευχηθώ
livello, il (m.): επίπεδο
caratteristico, (m.): χαρακτηριστικός 7
testata giornalistica, la (f.): εφημερίδα amatriciana, l’ (f.): ζυμαρικά με σάλτσα
tratta di..., inf. trattare: αφορά, ασχολείται με αματριτσιάνα
mensile, il (m.): μηνιαίο περιοδικό
scienza, la (f.): επιστήμη 9
sociologia, la (f.): κοινωνιολογία dispari: μονός
pari: ζυγός
La televisione in Italia
rete statale, la (f.): κρατικό κανάλι 10
diffusione, la (f.): διάδοση, εξάπλωση geografia, la (f.): γεωγραφία
ha reso, inf. rendere: έκανε, κατέστησε
unito, (m.): ενωμένος

Edizioni Edilingua 43
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

11 Unità 11 – A ritmo di musica


conduttori, i (m.) (sing. il conduttore): Libro dello studente
παρουσιαστές Per cominciare...
1
12 cantante, il (m.): τραγουδιστής
vita sana, la (f.): υγιεινός τρόπος ζωής
una mela al giorno toglie il medico di torno: 4
ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα sparita, (f.) (m. sparito): εξαφανίστηκε
alcolici, gli (m.): αλκοολούχα, *effettivamente, avv.: ομολογουμένως, στην
οινοπνευματώδη ποτά πραγματικότητα
*tendenze, le (f.) (sing. la tendenza): τάσεις
14 *spontanee, (f.) (sing. spontanea):
non abbiate paura!, μη φοβάστε αυθόρμητες
*vincitrice, la (f.): νικήτρια
18
energia, l’ (f.): ενέργεια In questa unità impariamo...
iscriversi, inf.: εγγράφομαι opinione, l’ (m.): γνώμη, άποψη
dimenticarsi, inf.: ξεχνώ altrui: κάποιου άλλου
salute, la (f.): υγεία futuro nel passato, il (m.): η έκφραση μιας
dedicarsi, inf.: αφιερώνομαι μεταγενέστερης πράξης σε σχέση με άλλη
mettersi, inf.: φοράω πράξη στο παρελθόν
calmarsi, inf.: ηρεμώ condizionale semplice, il (m.): υποθετικός
ενεστώτας
22 condizionale composto, il (m.): υποθετικός
piattaforme, le (f.) (sing. la piattaforma): αόριστος
πλατφόρμες
cambiamento, il (m.): αλλαγή A Cosa gli chiederesti?
riguarda, inf. riguardare: αφορά 5
interessati, (m.) (sing. interessato): assistente, l’ (m. e f.): βοηθός
ενδιαφερόμενοι
mobilità, la (f.): κινητικότητα 7
applicazione, l’ (f.): εφαρμογή
24a
*inserto, l’ (m.): ένθετο 9
*personalmente, avv.: προσωπικά sinceri, (m.) (sing. sincero): ειλικρινείς
*ovviamente, avv.: προφανώς
*esperto, l’ (m.): ειδικός, ειδήμονας B Al tuo posto guarderei il Festival di
*costume, il (m.): εβδομαδιαίο περιοδικό Sanremo...
ποικίλης ύλης 1
*a proposito: παρεμπιπτόντως, επί τη ευκαιρία *appassionata di, (f.) (m. appassionato):
*contiene, inf. contenere: περιέχει (εδώ) λάτρης
*settimanali, i (m.) (sing. il settimanale): (εδώ) *suggerimento, il (m.): υπόδειξη, συμβουλή
εβδομαδιαία περιοδικά *manifestazione, la (f.): εκδήλωση
*si esibiscono, inf. esibirsi: εμφανίζονται

Edizioni Edilingua 44
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

2b D Sarei passato...
realizzabile, (m. e f.): εφικτός/εφικτή 2
gentilmente, avv.: ευγενικά spero, inf. sperare: ελπίζω

3 E Vocabolario e abilità
passante, il/la (m. e f.): περαστικός 1
microfono, il (m.): μικρόφωνο
4 batteria, la (f.): ντραμς
notizia non certa, la (f.): ανεπιβεβαίωτη είδηση cuffie, le (f.): ακουστικά
tastiera, la (f.): πλήκτρα
5
coinvolgerebbe, inf. coinvolgere: στο 4
σκάνδαλο εμπλέκονται και δύο υπουργοί indagine, l’ (f.): έρευνα
scandalo, lo (m.): σκάνδαλο individuare, inf.: εντοπίζω, βρίσκω
ministri, i (m.) (sing. il ministro): υπουργοί
Presidente della Repubblica, il (m.): Πρόεδρος 5
της Δημοκρατίας ognuno, (m.): καθένας
annuale, (m. e f.): ετήσιος
6
mimo, il (m.): μίμος Conosciamo l’Italia
Musica italiana
C L’avrei visto volentieri, ma... cantautrice, la (f.): τραγουδίστρια και
2 τραγουδοποιός
puntuale, (m. e f.): ακριβής, στην ώρα μου emozionare, inf.: συγκινώ
evidentemente, avv.: προφανώς cantautore, il (m.): τραγουδιστής και
guasto, il (m.): βλάβη τραγουδοποιός
in diretta: απευθείας etnici, (m.) (sing. etnico): έθνικ
connessione (internet), la (f.): σύνδεση στο competizioni, le (f.) (sing. la competizione):
διαδίκτυο διαγωνισμοί
lentissima, (f.) (m. lentissimo): πολύ αργή dischi, i (m.) (sing. il disco): δίσκοι
trasloco, il (m.): μετακόμιση prestigiosi, (m.) (sing. prestigioso): υψηλού
sottosopra, avv.: άνω κάτω κύρους
sfortunata, (f.) (m. sfortunato): άτυχη affermare, inf.: (εδώ) δηλώνω, βεβαιώνω
lascia stare: άσ’το, ξέχνα το carichi, (m.) (sing. carico): γεμάτοι
profondi, (m.) (sing. profondo):
3 βαθυστόχαστοι
sale, le (f.) (sing. la sala): αίθουσες celebre, (m. e f.): διάσημος/-η

5 Attività Video – Episodio Intervista a una


esauriti, (m.) (sing. esaurito): εξαντλημένα cantante
avevi messo da parte: είχες βάλει στην άκρη Per cominciare...
1
6 casualmente, avv.: τυχαία
altrimenti, avv.: αλλιώς, διαφορετικά

Edizioni Edilingua 45
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

Autovalutazione generale versi, i (m.) (sing. il verso): στίχοι


Che cosa hai imparato in Nuovissimo spericolata, (f.) (m. spericolato): ριψοκίνδυνη
Progetto italiano 1? ζωή
5 guerriero, il (m.): πολεμιστής
favole, le (f.) (sing. la favola): παραμύθια *isolata, (f.) (m. isolato): απομονωμένη
*sul serio: σοβαρά
Quaderno degli esercizi – Unità 11 *leggendarie, (f.) (sing. leggendaria):
4 θρυλικές, διάσημες
viola, (m. e f.): μωβ *epoca, l’ (f.): εποχή
*preoccupante, (m. e f.):
10 ανησυχητικός/ανησυχητική
maratona, la (f.): μαραθώνιος
Test finale
11 A
associazione, l’ (f.): σύλλογος supporto, il (m.): (εδώ) μέσο
riposo, il (m.): ξεκούραση ovunque, avv.: παντού, οπουδήποτε
stressante, (m. e f.): στρεσογόνος
villaggio turistico, il (m.): τουριστικό χωριό Test generale finale
A
19 migliaia di canali: χιλιάδες κανάλια
sposa, la (f.): νύφη contenuti, i (m.) (sing. il contenuto):
sposo, lo (m.): γαμπρός περιεχόμενα

20 C
Festa dei lavoratori, la (f.) Εργατική non è necessario: δε χρειάζεται, δεν είναι
Πρωτομαγιά ή Παγκόσμια Ημέρα των Εργατών απαραίτητο
indipendente, (m. e f.): itinerario, l’ (m.): διαδρομή
ανεξάρτητος/ανεξάρτητη area verde, l’ (f.): χώρος πρασίνου
pace, la (f.): ειρήνη accoglie, inf. accogliere: υποδέχεται
terrorismo, il (m.): τρομοκρατία enorme, (m. e f.): τεράστιος/τεράστια
diritti umani, i (m.): ανθρώπινα δικαιώματα presenza, la (f.): ύπαρξη, παρουσία
attrazioni, le (f.) (sing. l’attrazione): (εδώ)
23 αξιοθέατα
labirinto, il (m.): λαβύρινθος diversificate, (f.) (sing. diversificata): (εδώ)
entrata, l’ (f.): είσοδος ποικίλες
soddisfano, inf. soddisfare: ικανοποιούν
25 visita, la (f.): επίσκεψη
grotta, la (f.): σπήλαιο godere, inf.: απολαμβάνω, χαίρομαι
orologiai, gli (m.) (sing. l’orologiaio): affittare, inf.: ενοικιάζω
ωρολογοποιοί spostamenti, gli (m.) (sing. lo spostamento):
barbiere, il (m.): κουρέας μετακινήσεις
tappa, la (f.): στάση (σε διαδρομή ή ταξίδι)
26a splendida, (f.) (m. splendido): θαυμάσια
melodia, la (f.): μελωδία

Edizioni Edilingua 46
Nuovissimo Progetto italiano 1 – Glossario greco

pinacoteche, le (f.) (sing. la pinacoteca):


πινακοθήκες
collezione, la (f.): συλλογή
sculture, le (f.) (sing. la scultura): γλυπτά
la mattinata all’insegna della cultura e della
storia dell’arte: το πρωινό που ήταν
αφιερωμένο στον πολιτισμό και την ιστορία
της τέχνης
impegnativa, (f.) (m. impegnativo):
κοπιαστική
bilanciare, inf.: ισορροπώ, αντισταθμίζω
dedicato, (m.): αφιερωμένος
svago, lo (m.): διασκέδαση, χαλάρωση
divertimento, il (m.): διασκέδαση, ψυχαγωγία
nei pressi di...: κοντά σε
ludoteca, la (f.): παιχνιδότοπος
personale specializzato, il (m.): εξειδικευμένο
προσωπικό
intratterrà, inf. intrattenere: θα ψυχαγωγήσει
caffetteria, la (f.): καφετέρια
poco distante: (που βρίσκεται) σε μικρή
απόσταση
sono amanti degli animali: αγαπούν τα ζώα
suggeriamo, inf. suggerire: προτείνουμε
giardino zoologico, il (m.): ζωολογικός κήπος
meta, la (f.): προορισμός
volge al brutto tempo: (αν) χαλάσει ο καιρός
ripiegare sul “Cinema dei Piccoli”:
αποσύρομαι, μαζεύομαι
parco tematico, il (m.): θεματικό πάρκο

E
vietato, (m.): όπου απαγορεύονται τα
smartphone
divieto, il (m.): απαγόρευση
dispositivi elettronici, i (m.): ηλεκτρονικές
συσκευές
cronometro, il (m.): χρονόμετρο
conterà, inf. contare: θα μετράει

Edizioni Edilingua 47