Sei sulla pagina 1di 45

Cantabile

Estudis
ingenus
Grau Elemental

Clarinet
Müsica a la Xarxa
www.enxarxa.com
Aquests estudis són “ingenus” només en dos sentits:
primer, en el sentit de què no són estudis de caràcter
“técnic”, això és, ni utilitzen tota la tesitura del clarinet, ni
són una excusa per plantejar dificultats téctiques, només
són peces de bona música “per a tocar”, això sí, cal tenir
cert nivell técnic per poder-les tocar amb dignitat; segon,
en el sentit de què la major part de les peces estan
mancades de _o no tenen prou_ indicacions dinàmiques i
d’interpretació, això vol dir que és l’alumne/a qui les ha
d’afegir _si és possible, amb criteri musical.

Òbviament, aquests estudis poden ser tocats amb


qualsevol instrument, són un petit recull de cançons
populars i peces clàssiques. Gaudiu-les amb el vostre
instrument i amb la millor técnica de què disposeu.
Huahuanacá
# 2 Î ÇÇ ÇÇ£ ÇÇ ÏÈ . ÏÈ ÏÈ ÏÈ Ï ÏÈ ÏÈ
Andante v
Ç
ö È È È Ï
È Ç Ç Ç Ç Ç
ÇöÇ . ÇöÇ ÇöÇ ÇÇ ÇöÇ ÇöÇ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ
4
1 l==================
& Ç Ç
ö È È È È
öÇ l È È È l È È È È l È È È È öÇ l È È= È l
£ £
# ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ £
ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç Ç ÇÇ v
& öÇ . öÇ öÇ öÇ l ÏÈÈÈ Çö öÇ öÇ l ÇöÇ . ÇöÇ ÇöÇ öÇ l ÇÇöÇ __ÇÇ __ÇÇ£ __ÇÇöÇ l _ÇÇöÇ . _ÇÇöÇ _ÇÇÇöÇ öÇÇÇ=l
l======================
_ÇöÇ öÇ
# £ v £
£
l & _ÇÇÇö ÇÇöÇ _ÇÇÇöÇ _ÇÇÇ l _ÇÇ _ÇÇ _ÇÇ _Ç l _ÇÇ _ÇÇ ÇÇöÇ _ÇÇÇöÇ _ÇÇÇ l _ÇÇ _ÇÇ _ÇÇ _ÇÇ l _ÇÇÇö _ÇÇöÇ _ÇÇ =
====================== l
_öÇ _öÇ . _öÇ _öÇ _ Ç_öÇ _öÇ _öÇ _öÇ _öÇ . _öÇ _öÇ _öÇ _öÇ __ÇÇöÇ
# v ÇÇ ÇÇ£ Ç
Ç Ç Ç Ç Ç öÇ öÇ ÇöÇ ÇÇ . ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ . ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇ Î
l======================
& __ÇÇ _ Ç _ÇÇ _ Ç l _ÇÇ l öÇ öÇ öÇ l öÇ l öÇ =Ó
_ÇÇöÇ _
_ÇöÇ . _ _ÇöÇ _ÇöÇ _ _ÇöÇ

Contradansa
4 ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ úÈÈÈ v ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ úÈÈÈ v ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ
Moderato

l & 4 È È ÈÈ l È
2 ================== l È È ÈÈ l È l È È ÈÈ = È l
Ç
ÏÈÈ ÏÈÈ ÇÇöÇ ÏÈÈ ÇÇöÇ ÇöÇ öÇÇÇÇ öÇÇ úÈÈ v ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÇÇöÇ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÇÇúÇ
& È È È l
l====================== È l È È È È l È È È l È È =Ó

Andulka
3 ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÏÈ ÏÈÈ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇ v ÇÇ ÇÇ Ç
Allegro

l & 4 öÇ öÇ ÇúÇ l öÇ öÇ úÇ l öÇ
3 ================== ÈÈ l È öÇ l öÇ öÇ ÇúÇ =l

ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÏÈ úÈÈFine v Ç Ç Ç Ç Ç Ç
Ç
ö Ç
ö ö
Ç È . Ç
Ç
ö Ç
Ç
ö Ç
Ç
ö Ç
Ç
ö ÇöÇ ÇöÇ ÇÇ ÇÇ Ç ÏÈÈ ÏÈÈ ÇÇöÇ
úÇ l
l======================
& È lÈ Ó l öÇ öÇ ÇöÇ l È È =l
v
ÏÈÈ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ v ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇö ÇÇö Ç ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÏÈÈ úÈÈ .
& È
l======================l l Ç Ç ÇöÇ l È l È =l l
44 ÏÈÈ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇö ÇÇöÇ ÇÇÇ öÇÇÇ öÇÇÇÇ ÇÇÇ Ç ÇÇö Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç v ÏÈÈ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇö ÇÇöÇ
Moderato Contradansa

& È
4 l================== Ç l öÇ öÇ ÇúÇ l Ç _ÇÇö öÇ öÇ öÇ l ÇöÇ öÇ öÇ ÇöÇ ÇöÇ _ÇÇö l È Ç =l

ÇÇ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ Ç Ç v ÇÇ Ç Ç ÇÇ Ç Ç
Ç
Ç
ö Ç
ö Ç
ö Ç
Ç
ö Ç ö
Ç Ç Ç
ö Ç Ç
Ç Ç Ç ÏÈÈ öÇ ÇöÇ ÏÈÈ ÇöÇ ÏÈÈ öÇ ÇöÇ ÏÈÈ ÇöÇ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÈÈÈÏ ÈÈÏ ÈÈÏ ÈÈÏ
l& Ç Ç
úÇ l _ÇÇö öÇ öÇ l úÇ _ÇÇú Ò { È
====================== È lÈ È l È È È È È È= ÈÈ l

ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÇÇ v ÏÈÈ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ Ç Ç


& ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ öÇ l È
l====================== öÇ l öÇ öÇ ÇúÇ l öÇ _ÇÇÇö ÇöÇ ÇöÇ ÇÇöÇ l ÇÇúÇ _ÇÇÇú =Ó{

ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈ ÇÇöÇ v


Al Danubi
24 ÈÈÏ ÈÈÏ ÈÏ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈ ÇÇöÇ
Allegro vivace

& ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ l È ÈÈ
5 l================== l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ l È ÈÈ =l

ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ


B

l & öÇ l Çö
====================== l öÇ öÇ öÇ ÇöÇ l ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ =Ó{

L'amic de l'acampada

Amadeu Oller
6 Î . ä ä ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇj
Andante

8 ö
j
Ç Ç Ç Ç
ö
j
Ç Ç
Ç öÇ l
6 l==================
& l öÇ öÇ öÇ öÇ Çj
öÇ l _ÇÇö . _ÇÇö l öÇ öÇ öÇ =

ÇÇj v Ç ÏÈ ÏÈ Ï Ç Ç vÇ
ö
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
ö
j
Ç È
È È
È È
Ï
È È
È
È
Ç
ö
j
Ç Ç
ö
Ç . Ç
Ç Ç
ö
j
Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç ä
l& öÇ öÇ l È È
====================== l öÇ l öÇ öÇ öÇ öÇ l j
j öÇ _ÇÇö _ÇÇö =Ó
Sandmännchen
Ç v Ç ÇÇ ÇÇ Ç Ç
Johannes Brahms
Ç Ç
Andante
b 4 Ç öÇ öÇ ÇöÇ l ÇúÇ ÇöÇ ÇÇöÇ l ÇöÇ öÇ ÏÈÈÈ öÇ ÇöÇ ÇÇöÇ l ÇúÇ Î =
Ç Ç Ç
l & 4 _ÇÇöÇ l ÇöÇ . Çj
7 ================== _ÇÇöÇ l

b ÇÇ ÇÇj ÇÇö ÇÇ Ç Ç v Ç ÇÇ ÇÇöÇ ÏÈ ÇÇöÇ ÇÇ Ç ÇÇ Î ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÏÈ ÇÇö ÏÈ ÏÈ


& öÇ . öÇ Ç öÇ l ÇúÇ ÇöÇ ÇöÇ l öÇ ÈÈ
l====================== öÇ ÇöÇ l úÇ l ÈÈ Ç ÈÈ = ÈÈ l

Ï
È . J
Ï v Ç ÇÇ ÇÇ ÏÈ ÇÇ Î ÏÈ . ÇÇ ÇÇ ÇÇ v ÇÇ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇÇö
b È È Ï
È Ç Ï
È Ï
È öÇ ÇÇö Çö Çö =l
& È È ÈÈ öÇ l ÈÈ ÈÈ öÇ ÈÈ l úÇ .
È Ç
ö
l====================== l ÈÈ jöÇ úÇ l öÇ . j

b ÏÈÈÈ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇúÇ Î Ç ÇÇöÇ . ÇÇj ÇÇö ÇÇ Ç Ç v Ç ÇÇ ÇÇöÇ ÏÈ ÇÇöÇ ÇÇ Ç
l======================
& l _ÇÇö l Ç Ç öÇ l ÇúÇ ÇöÇ ÇöÇ l öÇ ÈÈ
ö ÇöÇ l
öÇ =

Ç Ç Ç Ç v ÇÇ ÇÇöÇ ÏÈ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ Î
b Ç Î Ç
Ç Ç Ç
ö
Ç Ç Ç
Ç Ç Ç
Ç
& úÇ
l====================== ö ö
j
_ÇÇöÇ l öÇ . Ç Ç l úÇ ÇöÇ öÇ l
öÇ ÈÈ öÇ l úÇ =Ó

Ribera dolça i lenta


Ç
Allegretto
Ç Ç v ÇÇ Î ÇÇ
Johannes Brahms
b 4 Ç
ö Ç
ö Ç
Ç Ç
ö Ç Ï
È Ï
È Ï
È Ï
È
& 4 _ÇÇöÇ l Ç Ç
8 l================== öÇ Ç l úÇ _ÇÇöÇ _ÇÇöÇ l È È ÈÈ È l úÇ
Ç È È È öÇ l
=

b ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ú


È ÇÇö v ÏÈ Ï
È ÇÇ ÇÇ
Ç
ö Ç
ö Ï
È Ï
È ÇÇú Î Ç
& È È È È l È È
l====================== Ç È È
È l È ÈÈ È l Ç
È ÇöÇ=l

b ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ú


È ÇÇ v ÏÈ Ï
È ÇÇ ÇÇ
Ç
ö Ï
È Ï
È ÇÇ Î =Ó
& È È È
È l È
l====================== ö
Ç È È
È l È Ç
ö ÈÈ È l úÇ .
È
Muntanyes del Canigó
34 ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ . ÇÇj ÇÇ Ç Ç v ÇÇ ÇÇ ÏÈ . JÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ
Adagio

& b ö.Ç
9 l==================
l öÇ öÇ ÇÇö l ÇúÇ ö.Ç öÇ l ÈÈ ÈÈ È =È l

Ï.
È
È Ï
È Ï v Ï.ÈÈ ÏÈ . J
Ï Ï
È Ï
È Ç v ÈÈÏ. ÈÏ
È È Ç
& b È ÈÈ ÈÈ
l======================È ÈÈ l ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l úÇ È = ÈÈ l

b ÇÇöÇ . ÇÇj Ï
È Ï
È ÇÇ ÇÇ Ç v Ï.È ÇÇö . ÇÇj Ï
È Ï
È ÇÇ ÇÇ Ç
ö
Ç È È
l======================
& È È l Ç
ö. Ç
ö Ç È Ï
È
öÇ È ÈÈ l Ç ö
Ç È È l ö.Ç öÇ ÇöÇ
È È =Ó

Cançó de bressol
v
Franz Schubert
44 ÇÇöÇ ÏÈÈ ÇÇ . ÇÇöÇ ÏÈ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ Ç ÇÇ
Adagio

& b È öÇ ÈÈ
10 l================== l ö
Ç ö
Ç Ç Ç
öÇ öÇ ÇöÇ öÇ öÇ ÇÇ =l
_Çö

b ÇÇ ÏÈ ÇÇ ÇÇ ÏÈ ÇÇ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇ Ç Î Ç


Ç Ç
Ç ÇÇ ÇÇ Ç
ö
Ç È
È öÇ ÈÈ l
======================
l& . ö
Ç ö
Ç ö
Ç ö
Ç
öÇ öÇ öÇ Ç .
l öÇ j öÇ öÇ öÇ ÇöÇ =l

b Ï.ÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ Ç v ÇÇöÇ ÏÈÈ ÇÇöÇ . ÇÇöÇ ÏÈÈ ÇÇ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇö ÇÇÇ Ç Î
l & ÈÈ È ÈÈ
====================== _ÇÇö l È È l öÇ öÇ Çö Çö Çö ÇöÇ =Ó

Cançó de bressol
ÇÇ ÏÈÈ ÏÈ . JÏÈ ÏÈ v Ç Ç Ç Ç Ç
Johannes Brahms
Ç Ç Ç Ç Ç
Andantino
3 Ç Ç Ï
È Ç Ç ú
È Ç öÇ È ÏÈ Ç Ç Ç ÇöÇ
& b 4 öÇ öÇ l ÈÈ öÇ öÇ l ÈÈ öÇ l È È ÈÈ l ÈÈ ÈÈ öÇ öÇ l ÏÈÈÈ ÇöÇ öÇ=
11 l================= l

Ç ÇÇ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ Ç Ç úÈÈ ÏÈÈ ÏÈ úÈ ÇÇ Ç Ï ÏÈ ÏÈ


b ú
È Ç Ç
ö
& ÈÈ öÇ l È ÈÈ È È
l====================== È l È Î öÇ öÇ l È È ÈÈ l ÈÈ öÇ ÇöÇ l ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ=l
Ç Ç

b ÏÈÈÈ Î ÇÇöÇ ÇÇöÇ úÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ úÈÈ


È
ÇÇ Ç ÏÈ ÈÏ ÈÏ ÇÇ ÇÇ Ç
öÇ ÇöÇ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ öÇ öÇ l ÇúÇ . =Ó
======================
l& l È l È È
Röslein auf dem Heiden
68 ÇÇöÇ ÇÇj ÇÇö . ÇÇöÇ ÇÇj Ç Ç Herbert Werner
ÏÈÈ ÏÈÈ . ÏÈÈ ä
Andante
b ö
Ç Ï.
È
È Ï
È Ï
È ÇÇö ÇÇj
ö ö
Ç Ï
È Ï
È
È
l& È ÈÈ ÈÈ l Ç Ç Ç l
12 ================== ÈÈ È È l È È =l

b ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇöÇ ÇÇj


ö
ÇÇ ÇÇ Ç Ç Ç Ç ÇÇ ÇÇ ÏÈ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ï.È ÏÈ
öÇ ÇöÇ öÇ öÇ l ÈÈ j
& È È
l====================== Ç l öÇ j öÇ ÇöÇ . l ÇöÇ Çj öÇ öÇ . l öÇ j ÏÈÈ l
öÇ ÈÈ ÈÈ =
È
. ÏÈÈ JÏÈ Ï Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç ä
b ÇÇöÇ . ÇÇöÇ ä ÇÇöÇ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ È ÇöÇ ÇöÇ . öÇ ÇöÇ Çö
l======================
& l l l È ÈÈ ÈÈ j l Ç =Ó

Santa Nit
68 ÇÇÇöÇ . ÇÇÇö ÇÇÇÇö Ç ÇÇÇ ÇÇ ÇÇÇ Ç ÇÇ . v
Adagio Franz Gruber
. ö
Ç Ï
È
È Ï
J
È
È Ï
È . Ï
È
È Ï
J
È
È
13 l==================
& ÇöÇ . l öÇ öÇ ÇöÇ . l È È ÈÈ l È È öÇ =l

ÇÇö ÇÇj È
Ï. È
Ï ÇÇÇ ÇÇ ÇÇÇ Ç Ç
Ç Ç
Ç È
Ï. È
Ï ÇÇÇ ÇÇ ÇÇÇ Ç v
& Ç öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈÈÏ l öÇ . Çö Çö ÇöÇ . l öÇ j
l====================== öÇ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈ l öÇ . öÇ öÇ ÇöÇ . =l
È

ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈÈ . ÏÈÈ ÏÈ Ï . ÏÈÈ ä ÇÇö.Ç ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ


& È È È ÈÈ ÈÈ l ÈÈ
l======================
È È l öÇ ÇöÇ öÇ . öÇ ÇöÇ l _ÇÇö . _ÇÇö ä=Ó
Ç Ç

2 ÏÈÈ ÏÈÈ ÈÈÏ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈ JÏÈÈ ÇÇöÇ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈ . v ÏÈ ÏÈ ÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ
Allegretto Ball de turcs i cavallets
b
& 4 È È l È ÈÈ ÈÈ ÈÈ l È È È l È È È È l ÈÈ ÈÈ ÈÈ l öÇ =
14 l================== öÇ l

Ç Ï
È ÏÈ Ï v ÏÈ ÏÈ ÈÏ ÈÏ JÏ Ç ÏÈ ÏÈ ÈÏ ÈÈÏ ÈÏ ÈÈÏ ÏÈ . v ÏÈ ÏÈ
.
b JÏ ÏÈ ÏÈ ÏÈ nÏÈ È È Ç È
& ÈÈÈ ÇöÇ ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈÈÏ ÈÈÈ ÈÈÈÏ l ÈÈ öÇ ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ =
l====================== ÈÈ l

b ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ ÇÇöÇ öÇÇÇ ÇÇÇöÇ ÇÇÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇ ä JÏÈÈ
È Ï
È ÇÇö UÇ
& È È È È lÈ È
l====================== l l öÇ . Ó{ l ÈÈ Ç l ÇöÇ . =Ó
Els vaixells d'Stienkarrasi
#3 Ç Ç Ç Ç v Ç ÏÈ .
Maestoso
Ç Ç Çö.Ç ÇöÇ ÇÇö ÇÇ Ç Ç ÏÈÈ . ÇjöÇ ÈÈÈ =
l & 4 ÇÇö.Ç ÇÇÇö l ÇöÇ . Çj
15 ================== öÇ l Ç öÇ Çö.Ç ÇöÇ l È ÏÈÈ l
È
# Ï . ä ÇÇ ÇÇ ÏÈÈ . JÏÈ Ï.È ÏÈÈ ÏÈ Ï v Ç ÇÇ Ç Ç
Ï . öÇ ö.Ç ÇÇöÇ l ÇöÇ . ä =Ó
Ç
l & ÈÈÈ öÇ . Çö l È ÈÈ ÈÈ È l ÈÈ ÈÈÈ ÇÇö.Ç ÇÇöÇ l ÈÈÈ j
======================

El camí de la vida
#2 ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇ Ç Ç ä Ç
Dimitri Xostacòvitx
JÏÈÈ
Tempo di marcia

& 4 È l È
16 l================== È l È l öÇ ÇöÇ l ÇöÇ Çj
=öÇ l
# Ç ÇÇ ÇÇöÇ ÏÈ ÇÇ ÇÇ úÈ
ö
Ç ÏÈÈ ä JÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ
l& ÇÇ
ö ö
Ç È
l È
======================Ç
ö È
l È l È È l È È È =l

# ÏÈ ÇÇ ÇÇ Ç ä Ç Ï
È ÇÇ ÇÇ ÏÈ ÇÇ ÇÇ
& È È ö
Ç ö
Ç Ç Ç Ç
l öÇ ÇöÇ l ÇöÇ
l====================== Ç
öÇ l È öÇ öÇ l ÈÈ öÇ öÇ=l
j È

# Ç Ç ä Ç ÇÇö . Ï
J Ï
È . JÏÈÈ ÏÈÈ . JÏÈÈ=l
Ç
úÇ Ç
l öÇ Ç
j
ö
Ç l Ç
l======================
& È È
ÈÈ l È È l È È
# Ç ÏÈÈÈ ú
È
È ú
È ú
È Ï
È ä Ç ÏÈÈ . JÏÈÈ ÏÈÈ . JÏÈ
& ÇöÇ l È l ÈÈ l ÈÈ
l====================== l ÈÈ öÇ l È
Çj È È
l
ÈÈ
=l
# ÏÈ . ÏÈÈ ÏÈÈ ú
È ÇÇú ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇö ä
È
È Ï
J
È
È È È
l======================
& È
È Ç Ç
ö ö
Ç ö
Ç l Ç
È l l l l =Ó
Minuet
Wolfgang Amadeus Mozart
34 ÏÈÈ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ Î ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ Î ÏÈÈ ÇÇ ÇÇö
Tempo di minuetto
b Ç l
È öÇ l öÇ öÇ l È
17 l==================
& l l È #öÇ =

b ÏÈÈ ÇÇ ÇÇö úÈÈ ÇÇö ÇÇö ÇÇ Î ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ


l & È öÇ Ç l È
======================Ç l Ç öÇ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÈÈ núÈÈÈ =l
ÏÈÈ Ç Ç Ï
È Ç ÇÇ
&b
È
l======================
Ç Ç Ç
ÏÈÈ ÏÈÈ l ÏÈÈ úÇ l ÇöÇ ÏÈÈ ÈÈ l ÇÇö ÇöÇ ÏÈÈ l öÇ öÇ ÇÇöÇ ÇÇö l ÇÇöÇ Î Î =Ó
È È È È Ç È Ç

Minuet

3 ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈÏ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÇÇ v
Tempo di minuetto Georg Philip Telemann
&4
18 l================== l È l È È È l È ÈÈ öÇ=l

ÏÈÈ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÏÈÈÈ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ . JÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ
1.Ï
& È Çö öÇ
l======================l öÇ öÇ l l È È =Ó{
úÈÈ . v ÏÈ ÏÈÈ ÈÏ ÏÈÈ ÏÈÈ Ï
È ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ
È È È
Ï
Ò { È ÈÈ È ÈÈ È l È È È l È ÈÈ È ÈÈ È =l
È
2.
======================
l&
ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ v ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ úÈ úÈ .
& È ÈÈ È l È È È È È l
l====================== È È È ÈÈ l È ÈÈ l ÈÈ =Ó{
Che farò senza Euridice

24 ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ . ÇÇöÇ ÇÇÇöÇ . ÇÇöÇ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ Å ä ÇÇöÇ ÇÇÇöÇ ÇÇö.Ç ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇ
Andante molto cantabile Christoph Willibald Gluck

öÇ öÇ l
19 ==================
l& l È ÈÈ ÈÈ l öÇ=l
p
ÇÇ ÇÇ ä ÇÇÇÇ ÇÇÇÇ ÇÇÇÇö ÇÇÇö ÏÈÈ ÏÈÈ ÇÇÇÇ ÇÇÇÇ öÇÇÇÇ öÇÇÇ ÏÈÈ ÏÈÈ v ÈÈÈÏ ÈÈÏ ÏÈÈ ÏÈÈÈ
l & öÇ öÇ _öÇÇ öÇ
====================== l È È _ÇÇö öÇ l È È È È È = È l
ÇÇ ÇÇ Ç Ç Ç Ç Ç Ç
Çö ÇÇö ÇÇ ÇöÇ ÇÇö ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ä ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÈÈÏ ÈÈÈÏ ÇöÇ ÇÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ
öÇ
l======================
& Çö öÇ öÇ l öÇ öÇ È È È È l öÇ _ÇöÇ l
öÇ öÇ =

ÇÇ ÇÇ ÇÇ Å ä ÏÈÈ ÏÈ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ Å ä ÇÇ


rit.

Î Î . Ç
Ç
ÇöÇ öÇ l öÇ #öÇ j
öÇ=l
& _ÇÇÇö
l====================== l È ÈÈ l
>Ç Ç Ç U ÇÇ
Ç ä Ï
J
È Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç . Ç ú
È ÇÇ ÇÇ ÇÇÇ v öÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ
ö
Ç
l & Çö #öÇÇ
====================== ÈÈ l Çö ö
Ç ö
Ç Å Î l Î Ç
j
öÇ l È È l öÇÇÇ ÇÇöÇ öÇ ÇÇö = #öÇÇ l
f p
ÇÇ ÇÇÇ öÇÇÇ ÇÇÇ vÇÇÇö ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ ÇÇ ä È
Ï
È È
Ï
È È
Ï Ï
È v ÈÏ
ÈÈ
& #öÇÇ Çö öÇ öÇ öÇ ÇÇö l #öÇÇ öÇ öÇ
l====================== ÏÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈÈÏ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÈÈÈÏ = È l
È È È
U
ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ . Uä Ç ÇÇ ÇÇ . ÇÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ
& ÈÈ È ÈÈ ÈÈ
l====================== öÇ #öÇ l öÇ ÇöÇ öÇ l öÇ öÇ öÇ =l
p
Ç ÇÇ ÇÇ ä ÇÇÇÇ ÇÇÇÇ ÇÇÇöÇ ÇÇöÇ
ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ Å ä ÇöÇ ÇÇÇöÇ ÇÇö.Ç ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ
l& È È È
====================== l l öÇ öÇ _ÇöÇ öÇ =l
Ç Ç ÇÇ ÇÇ Ç Ç Ç Ç Ç
ÏÈÈ ÏÈÈ ÇÇÇÇ ÇÇÇÇ ÇÇöÇ ÇöÇ ÈÈÏ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ Çö ÇÇö ÇÇ öÇÇ ÇöÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ
È
======================
l& È _ÇÇö Çö l È È È È È È l öÇ öÇ öÇ =öÇ l
ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç Ç U
ÇÇ ÇÇ ä ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ Ç
ö ÇöÇ ÇÇö Çö ÇöÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç
& öÇ öÇ
l====================== È È È ÈÈ l öÇ öÇ _ÇöÇ l _ÇÇö . =Ó
Das Wandern
ÏÈÈ ÈÈÏ ÈÈÈÏ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ . ÏÈ JÏÈ ä
Moderato Franz Schubert
24 ÇÇj Ï
È
È Ï
È È
öÇ l ÏÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l È È È ÏÈÈ ÈÈ l È ÈÈ ÈÈ =l
È È È È È Ï
È
È
l&
20 ================== È È

Î ä ÇÇj Ï
È Ï
È
ÏÈÈ
È ÈÈÏ ÈÈÈÏ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ . ÏÈ JÏÈÈ ä
l======================
& ö
Ç Ï
È È È È È
l ÈÈ ÈÈ È È l È È È ÈÈ ÈÈ l È ÈÈ È =l È È È Ï
È È

Ç
Î ä ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÈÈÏ ÈÈÈÏ ÏÈÈ ÏÈÈ ÇÇÇö ÇÇÇö ÇÇö ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ
l&
====================== È l È È È l È È ÈÈ È l È ÈÈ È ÈÈ =l

Ç vÇ >ÏÈ ÈÏ ÏÈ ÏÈ > ÇÇ ÇÇ >ÏÈ ÏÈ ÈÏ ÈÏ >


ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÇöÇ ÇöÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ öÇ ÇöÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÈJÏÈÈ
======================
l & È È È È l l l l =Ó

Mit dem grünen Lautenbande

24 ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÇÇöÇ ÇÇÇöÇ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ . ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ UÏÈÈÈ v ÏÈÈÈ
Moderato Franz Schubert
& È ÈÈ ÈÈ
21 l=================== l È È l È ÈÈ ÈÈ l È È È l

ÈÏÈ . ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈ


È
ÏÈÈ
È
È È
Ï È
Ï
ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ
È È È ä JÏÈÈ
È =l
& È È È È È ÈÈ l È
l====================== l È ÈÈ ÈÈ È l È
Ï.
È
È È
Ï È
Ï
È Ç Ç Ç Ç
Ç ÇÇ . ÇÇ
ÏÈÈ ÏÈ ÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÈÈ ÈÈ
È È È
Ç
Ç
Ç
ö ÇöÇ öÇ öÇ öÇ ÇÇ ÇÇöÇ ä ÇÇj
Ç
öÇ=l
l & È ÈÈ È È l È
====================== l #öÇ l

ÏÈÈ . ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈ


È
ÏÈÈ
È ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ JÏÈ ä
l & È È È È È ÈÈ l È
====================== l È ÈÈ ÈÈ È È ÈÈ l ÈÈ
È Ï
È Ï
È Î =Ó
ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ
Temps d'havanera La paloma
24 ÇÇj
ö Ç
Ç
ú öÇ Ç Ç
ö Ç
ö ÇÇ ä JÏÈÈ
Ç Ç
22 l==================
& Ò{ l öÇ öÇ È È
l È È È È l ú
Ç l öÇ = È l

úÈÈ ÈÈÏ ÈÈÈÏ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ Ï


È
È Ï
È Ï
È ÇÇ ÇÇ Ç Ç ä ÇÇ 2.Ç
l& È l È È È È ÈÈ l È ÈÈ ÈÈ öÇ öÇ l ÇúÇ l ÇöÇ öÇ Ó{ ÇúÇ =l
j
1.
======================

ÈÈÏ ÈÈÏ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÇÇÇö ÇÇöÇ ÇÇj Ç
Ç Ç
Ç ä Ï
È Ï
È Ï
È
ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç Ç ÇÇ
öÇ Ç Ç Ç öÇ
& Ò{ È È È È È l
l====================== È l öÇ öÇ . l öÇ . l ÈÈ ÈÈ ÈÈ öÇ l öÇ öÇ öÇ öÇ =l

ÇÇ ÇÇ Ç Ç ä ÇÇ ÇÇ Ç Å ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ


ö
Ç Ç
ö Ç . Ç . ö
Ç Ç
ö Ç . ö
Ç Ç
ö ö
Ç ö
Ç È È l È È È ÈÈ ÈÈ = ÈÈ l
1. 2.
l& öÇ l öÇ Ó{
====================== öÇ l l È
ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÏÈÈ ÏÈÈ Ç Ç Ç
Ç ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ
l& öÇ È
====================== Å Ç
È l ÇÇö Çö Çö ö.
Ç ö
Ç Å Å
l úÇ l öÇ öÇ Ç #öÇ l Ç l öÇ öÇ öÇ öÇ =l
Ç ö ú

ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ úÈÈ úÈ
l È È È È È l ÈÈ È ÈÈ È l ÇÇö Çö Çö
l======================
& È l È l ÈÈ =Ó

ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ v ÇÇöÇ . ÇÇ ÇÇ Ç Ç


Iukaidí iukaidà
# 2 ÇÇöÇ . ÇÇ ÇÇ Ç Ç
Tempo di marcia

& 4 öÇ öÇ ÇöÇ l ÇÇöÇ ÇöÇ ÇÇöÇ l ÇÇöÇ öÇ l ÇÇöÇ öÇ l öÇ öÇ ÇöÇ l ÇÇöÇ ÇöÇ ÇÇöÇ=l
23 l==================
# ÇÇÇ öÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ Ç v ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇÇö ÇÇÇ ÇÇÇ ÈÈÏ ÈÈÏ #ÏÈÈ ÏÈÈ nÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ
Ç
Ç ö Ç Ç
Ç
======================
l & öÇ Ç
ú
Ç Ç
ö Ç
ö Ç
ö Ç
ö Ç
ö Ï
È Ï
È È
Ï
l È È È ÈÈ l È È È È l È È ÈÈ=l
È È È
öÇ l l l
# ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ v ÏÈÈ ÏÈÈ ÈÈÏ ÈÈÏ ÈÈÏ ÈÈÏ ÏÈ Î
È
Ï
È È
È È
È È
lÈ ÈÈ È
È È
======================
l& È l È È
È È
È È
Ï È
Ï Ï
È È
Ï
l È È È l È È È l È È ÈÈ È l ÈÈ =Ó
È È È È
Simfonia "Nou Món"
Antonín Dvorak
Ç ÇÇ ÇÇ Ç Ç Ç ÇÇ v ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç
Largo
4 Ç Ç
ö Ï
È Ç Ç Ï
È Ç öÇ ÏÈ Ç
& b 4 pö.Ç ÈÈ ö.Ç öÇ ÇöÇ l öÇ . öÇ ÈÈ ÏÈÈÈ úÇ l ö.Ç ÈÈ ö.Ç öÇ ÇöÇ=l
24 l================== Ç

b ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ . ÇÇ ÇÇ v ÏÈÈ . ÈÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ úÈÈ v
& öÇ
l====================== öÇ öÇ úÇ l È È È l È È È È È =l
p
v ÇÇ ÇÇöÇ Ï ÇÇ Ç Ç Ç ÇÇ ÏÈ
b ÏÈÈÈ . ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈ úÈÈÈ Ç
ö. ÈÈ ö.Ç ÇöÇ Çö ÇöÇ . öÇ ÈÈ ÏÈÈ ÇÇúÇ v
======================
l& l l¹ È Ç l È =l
Ç
Ç
ÇÇ
ö
Ç Ï
È ÏÈÈ . ÏÈÈÈ _ÈÏÈÈ Ï.ÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ úÈÈ
È È
v Ï.ÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ úÈÈ
È È ÈÈ ÈÈ È
b ö.
Ç
l======================
& ÈÈ È l È È ÈÈ È l
f p ¹ =Ó

## 6 ÇÇ ÏÈÈ . ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈ Ç v Ç ÏÈÈ . ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ


Andantino Bring back
öÇ ÇöÇ ÇöÇ Çj
Ç
öÇ l È È ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ l j Ç Ç öÇ l È ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ =
ÈÈ l
& 8 j
25 l================== È
## ÏÈÈ . ÏÈÈ v ÇÇ ÏÈÈ . ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÇÇ Ç Ç v ÇÇ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ
È È j öÇ l È È È ÈÈ ÈÈ ÈÈ l j
l======================
& öÇ ÇöÇ ÇöÇ j
öÇ l È ÈÈ È ÈÈ ÈÈ =ÈÈ l
È È
## ÏÈ . ÏÈ vä ÇÇ ÏÈ . Ï . ÏÈÈ . ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ä ÏÈÈ JÏÈÈ äv ä
ÈÈ ÈÈ l öÇ . ÈÈ l ÈÈÈ È l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈÈ l ÈÈ
l======================
& È È =l

## ÇÇ ÏÈ . . ÏÈÈ JÏÈÈ Ï
È Ï
È Ï
È Ï
È Ï
È ÏÈÈ . ÏÈÈ
ö
Ç . È
È Ï
È
l ÈÈ
======================
l& È È È È È Ï
È È
È l È È È ÈÈ ÈÈ ÈÈ l È È =Ó
Esbossos caucasians
Ipolitof Ivanof
## 4 ÇÇ ÇÇúÇ ÇÇöÇ ÇÇö.Ç böÇÇÇ ÇÇ öÇÇÇ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇ öÇÇÇ böÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ
Allegro
Ç Ç
Ç
& 4 ÇöÇ ö.Ç öÇ
26 l================= l úÇ l öÇ öÇ öÇ =l
f
## nÏÈ böÇÇÇ ÇÇ£ ÇÇ ÇÇ v ÇÇ ÈÏ . ÏÈ úÈ ÇÇ nöÇÇÇ böÇÇÇ . ÇÇ úÈ ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ Ç
È
È Ç
ö Ç
ö
======================
l& ú
Ç l ö
Ç È È
È È È l È Ç
ö. Ç
ö ÈÈ l Çö Çö ÇÇö ÇÇö ÇúÇ =l

## ÏÈ ÈÏ. ÈÈÏ úÈ v Ç £ Ç
È
È È È È È l _ÇÇÇ _ÇöÇ . ÇöÇ ÇúÇ l öÇ nöÇ ÇöÇ ÇÇöÇ ÇúÇ l _ÇÇÇ _ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ nöÇÇÇ ÇÇöÇ =
È
l======================
& Ç Ç Ç Ç Ç
Ç Ç ÇÇ
öÇ l
_Çö _Çö
p
## Ç Ç Ç£ v Ç Ç Ç Ç Ç
Ç ÇÇ Ç
Ç Ç Ç Ç
Ç
l======================
& Ç
öÇ nöÇÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇúÇ Ç
l ÇöÇ Çö.Ç öÇ úÇ l öÇ ö.Ç Ç ÇúÇ =l bö
F
## Ç Ç Ç Ç ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇöÇ ÇÇöÇ ÏÈÈ . JÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ úÈ î
ÇöÇ ÇöÇ ÇÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ öÇ
======================
l& l È È È È È ÈÈ ÈÈ l ÈÈ =Ó
cresc. £

## 6 ÇÇ ÏÈ JÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÇÇ Ç Ç ÇÇ ÏÈ JÏÈ ÏÈÈ JÏÈ


Allegretto El blauet
& 8 j öÇ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l öÇ Çj
27 l================== öÇ l ÈÈ ÈÈ È =
öÇ ÇöÇ j ÈÈ l

## ÏÈ . ÏÈ v ÇÇ ÏÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈÈ _ÈÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ
l& ÈÈ ÈÈ Ó{ Ò { j
====================== öÇ l ÈÈ È È l È ÈÈ È l È È È = È l

## ÏÈÈ . ÏÈÈv ÇÇ ÏÈ JÏÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ ÇÇ Ç Ç ÇÇ ÏÈ JÏÈ ÏÈÈ JÏÈ ÏÈ . ÏÈ


l & È È Ó{ j öÇ l ÈÈ ÈÈ È ÈÈ ÈÈ l öÇ Çöj
====================== öÇ l ÈÈ ÈÈ È ÈÈ l ÈÈ ÈÈ =Ó
Ç ÇöÇ j
Summer Time
George Gershwin
## 2 Ç ÇÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇ
Moderato

4 Ç Ç ÇÇ ä ÇÇ ÇÇ
Ç
ö Ç ú
Ç
28 l==================
& öÇ l l ö

Ç . Ç . Ç
ö Ç Ç Ç Ç
öÇ öÇ öÇ Çö l _ÇöÇ __ÇÇ l __Çj öÇ öÇ l
Ç_Çö _ÇÇÇö

## Ç Ç Ç
l& ÇÇö öÇÇ . ÇöÇ l ä ÇÇÇö.Ç ÇÇÇ ÇÇÇö.Ç ÇÇÇÇ ÇÇÇöÇ l ÇÇ
====================== l Ç
Ç Å ÇÇöÇ ÇÇ l ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇÇö ÇÇöÇ =l
_öÇ _öÇ _Çú _Çö öÇ

## ä ÇÇ Ç ÇÇ Ç Ç >
Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç ä Ç Ç Ç Ç Ç ÇÇ ÇÇ Ç
l& . Ç . ö
Ç Ç Ç
öÇ öÇ öÇ öÇ l _ÇöÇ _ÇÇ l _ÇÇ
====================== ÇÇö l __ÇÇöÇ ___öÇÇÇÇ __öÇÇÇ _ÇöÇ öÇ l öÇ öÇ . ÇöÇ =l
___Çj Ç Ç
__ÇöÇ __ÇöÇ Ç

## ä È
Ï
È È
Ï Ï
J
È
È Ï
È
È .
ÇÇú ÇÇú ÇÇj Î Î ÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈ È È =l
l======================
& ÇÇj
öÇ_ Ç l _ Ç l _ Çö l È l
£

## ÏÈÈ Ï.ÈÈ ÏÈ Ï.ÈÈ ÏÈÈ ÏÈ Ç Ç ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ä ÏÈÈ . ÏÈ ÏÈÈ . ÏÈ ÏÈÈ
l& Å. È È È È È È Ï
È Ç Ç
È È ÈÈ È È ÈÈ l ÈÈ öÇ l j.öÇ
====================== Å È È
È l È È È È l ÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ = ÈÈÈ l

## úÈ ÏÈÈ Å ÇÇöÇ ÇöÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇö.Ç ÇÇö ä ÇÇÇ . ÇÇÇ ÇÇÇ . ÇÇöÇ ÇÇÇ Ç Ç Ç ä Ç
& È
È l È
l====================== öÇ l Ç l öÇ öÇ öÇ öÇ l _Çö _ÇÇ l _ÇÇ
Ç __ÇÇö __ÇÇö ÇÇj l
___= ÇÇö

## ÇÇ ÇÇ Ç ä
Ç
l & __ÇÇöÇ _ Ç Ç Ç Ç
Ç Ç
ö . Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ÇÇ _ÇÇ _ÇöÇ Çö l öÇ öÇ l jöÇ _ÇúÇ l _ÇúÇ l _ÇúÇ l _ÇúÇ l _ÇöÇ . =Ó
====================== Ç
Ç
_
_ÇöÇ _öÇ
ÇÇ ÇÇ ä ÏÈ ÏÈÈ
Andante El falcó
b 2 ä Ç Ç Ç Ç Ç
Ç Ç Ç
Ç Ç
Ç ú
Ç öÇ ÈÈ =
j
& 4 ÇÇÇ
29 l==================
_ l Çö.Ç #_öÇÇ ÇöÇ ÇöÇ l ö.Ç ÇöÇ öÇ öÇ l l È l
p _Çö j

b ÇÇúÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÏÈÈ ÏÈ ÇÇú ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ Ç


öÇ öÇ
======================
l& l Ç
ö È È
È l Ç l ö.Ç öÇ öÇ ÇöÇ l öÇ . ÇöÇ ÇÇöÇ =l
>
b Ç ÇÇ
ö Ç Î Î ä Ç ÇÇ Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇö.Ç ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ
Ç Ç
======================
l & öÇ Ç
l öÇ l ÇÇj
_ l ö.Ç #_ÇöÇ öÇ öÇ l öÇ =l
¹ p _ ö
Ç
b ÇÇú ÇÇj ä ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÇÇú ÇÇ ÇÇ ÏÈÈ ÏÈ ÇÇú ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ
Ç ö
Ç
l======================
& l È l Ç l ö.
Ç ö
Ç È È
È l Ç l ö.Ç öÇ öÇ öÇ=l
> ÏÈÈ .
b ÇÇÇö . ÇÇöÇ ÇÇ Ç Ç
Ç Ç Î Î ÇÇ
öÇ l È
#ÏJÈÈ
& öÇ l ÇöÇ öÇ l ÇöÇ
l====================== l f
È =l
¹
ÏÈÈ . #ÏÈJÈ úÈÈ ÏÈÈ Å ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÈÏ ÏÈ ÏÈ
b
l& È È l È
====================== l È È È l ÈúÈÈ ÏÈ
l ÈÈ Å ÈÈ ÈÈ ÈÈ =l

b ÇÇ ÇÇ ä Ç ÏÈÈ . #Ï
J
È ÏÈÈ . #ÏJÈÈ úÈÈ
l& ú
Ç l j
ö
Ç Ç
ö
Ç È
======================
l È
È l È È l È =l

b ÏÈÈÈ Å ÈÈÈÏ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ úÈÈ ÏÈÈ Å ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÇÇú
Ç
ÇÇj
ö
Ç ä ÇÇöÇ ÇÇ
======================
l& l È l È È È l l öÇ=l

Ç > >Ç
Ç Ç Ç
& b Çö . ÇöÇ ÇÇöÇ l ÇÇöÇ ÇöÇ l ÇÇöÇ
l====================== Ó{ Î l Î ÇöÇ =l
¹ ¸

& b ÇÇöÇ Î l ÇÇúÇ l ÇÇöÇ _ÇÇöÇ _ÇÇÇ _ÇÇöÇ l ÇÇúÇ


l====================== l ÇÇöÇ Î =Ó
F morendo _öÇ
Cançó de bressol

6 ÇÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇÇöÇ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Î ÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ . JÏÈÈ Î
Larghetto Wolfgang Amadeus Mozart
l& 8
30 ==================b öÇ öÇ öÇ l öÇ . j öÇ l öÇ ÈÈ È È l È È =l
¹
Ç ÇÇ
b ÇÇöÇ #öÇÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇÇöÇ ÇÇöÇ ÏÈÈ . JÏÈÈ Î ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇöÇ ÇÇöÇ ÇöÇ ÏÈÈÈ . JÏÈÈÈ Î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ #ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ
l======================
& lÈ È l l l È =È l
p F
ÏÈÈ . JÏÈÈ Ï
È Ï
È Ï
È Ï
È Ï
È ÏÈÈ . JÏÈÈ Ï
È Ç
Ç ÇÇ ÇÇöÇ Ç Ç
b
l& È
======================È Î nÏÈ
l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈÈ l È È Î Ï Ï
È
l ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈ öÇ öÇ l ÇöÇ . Çj öÇ Î=l
p
ÇÇÇ ÇÇ ÇÇÇ Ç ÇÇ Ç Ç Ç ä ÇÇ ÏÈ . öÇÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç
& b öÇ öÇ öÇ ÇÇö ÇÇö ÇÇö l ÇöÇ . ÇöÇ
l====================== öÇ l ÈÈ Ç Ç öÇ öÇ öÇÇ l ÇöÇ . ÇÇj
nöbö öÇ Î =Ó
¹ poco rit.

Nocturn
Felix Mendelssohn
3 ÇÇ . ÇÇ ÏÈÈ . ÇÇ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ úÈÈÈ ÏÈÈÈ v ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ
Andante

& 4 pöÇ öÇ l È j
31 l================== öÇ È È l È l È l l È ÈÈ = È l

ÏÈÈ ÏÈÈÈ . JÏÈÈÈ 1. ÏÈÈÈ . JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ v 2.ÏÈÈÈ . JÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÈúÈ v ÇÇöÇ . ÇÇöÇ
È
l& È l
====================== È l È È Ó{ È È l È
F=l
ÏÈÈ . JÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈ . JÏÈ ÈÏ v ÏÈ .
È ÈÈ ÈÈ ÈÈ È ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÇÇöÇ #öÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ . ÇÇöÇ ÈÈ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ
======================
l& l l È È l l =l
F
JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈ ÏÈ ÏÈ Ï.È UÏÈ UÏ v Ç Ç
È È ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈÏ ÏÈÈ ÈÏÈÈ #ÏÈÈÈ úÈÈÈ ä ÇÇj
ö
Ç Ï
È
È Ï
È
È ÈÈ ÈÈÈ ÇöÇ . ÇöÇ ÈÏÈ . ÇÇj
ö
Ç ÏÈÈ ÏÈÈÈ
======================
l& l È È l l È È l l È È =l
p
ÏÈÈ ÈÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÏÈÈ ÏÈÈ úÈÈÈ ÈÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ . ÈJÏÈÈ ÏÈÈÈ . JÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ úÈÈ Î
& È
l======================
l È l l È ÈÈ È l È È l È È È l È =Ó
Bolero
Maurice Ravel
## 3 ÏÈ ÈÈÏ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ
Moderato sostenuto

& 4 ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È ÈÈ ÈÈ l È ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l öÇ ÇöÇ öÇ úÇ =l
32 l==================
## ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ Ç
Ç ÇÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇ Ç Ç Ç Ç Ç ÇÇ
Ç
ö öÇ Ç Ç Ç
öÇ öÇ öÇ Ç
ö Ç
ö ö
Ç ö
Ç Ç
ö Ç
ö Ç
ö Ç
ö Ç
Ç
ö Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
öÇ öÇ l öÇ öÇ ÇöÇ ÇöÇ öÇÇ öÇ öÇ. Ç=
Ç Ç Ç ö
l======================
& l . l
## Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ ä ÏÈÈ Ï.ÈÈ ÏÈÈ ÈÏ ÈÏ ÈÏ ÈÈÏ ÈÈÏ ÈÈÏ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ ÈÈÏ ÈÏ ÈÏ
l& ÇöÇ ú
Ç
====================== l ú
Ç öÇ
j l È È È ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l È È ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ = ÏÈÈ l
È
## ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ Ç Ç Ç Ç ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇ
öÇ öÇ. öÇ. öÇ. . ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ l öÇ Çö. Çö. öÇ. öÇ. öÇ öÇ ÇöÇ l ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ=
l======================
& Ç Ç Ç Ç ÇÇ
öÇ l
. .
## Ç ÇÇ ÇÇÇö ÇÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ > ä Î Î
& ÇöÇ öÇ. Çö Çö ÇÇö ÇöÇ ÇöÇ ÇÇöÇ l ÇöÇ öÇÇ ÇöÇ ÇÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ öÇ l úÇ öÇ öÇ ÇÇö ÇöÇ l ÇÇj
l====================== öÇ =Ó
.

## 3 Ç Ç 2 ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇöÇ 3 ÇÇ Ç ÇÇ Ç Ç v Ç Ç


Andantino El desembre congelat

& 4 Çö.Ç ÇöÇ l l 4 ÇÇöÇ öÇ


33 l================== l l 4 öÇ ÇöÇ ÇÇöÇ öÇ ÇöÇ l ÇöÇ ÇÇöÇ Çö.Ç ÇöÇ l l
## 2 ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇö ÇÇÇöÇ 3 ÇÇ Ç ÇÇ Ç v ÏÈ ÏÈ 2 ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ
4 Ç
ÇÇö ö
Ç
l======================
& ll 4 ö
Ç öÇ ÇöÇ öÇ l ÇöÇ ÇöÇ ÈÈ ÈÈ l l 4 ÈÈ ÈÈ ÈÈ =
Ç Ç ö
Ç Ç Ç Ç ÈÈ l

## ÇÇ ÏÈ ÏÈ Ç v Ç Ç Ç ÇÇ Ç Ç Ç Ç ÇÇ
öÇ ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l öÇ öÇÇÇ öÇÇ ÇöÇ öÇ l ÇÇö ÇÇÇö ÇÇö ÇöÇ öÇ=l
ÏÈ Ï
======================
l&
È Ç

## ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ v ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ï ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ 3 Ç ä
l& Çö ÇÇö Çö Çö ÇöÇ öÇ l öÇ ÇöÇ öÇ öÇ öÇ l ÈÈÈ öÇ l ÇöÇ ÇÇöÇ öÇ ÇöÇ l l 4 ÇöÇ ÇÇj
====================== öÇ =Ó
Larghetto Greensleeves
6
Ç Ç ÇÇÇ ÇÇ ÇÇÇ Ç
& 8 Ç öÇ öÇ . öÇ öÇ l ÇöÇ _ÇÇ _ÇÇÇ _ÇÇÇ _ÇÇ l _ÇÇÇö _ÇÇÇ _ÇÇÇ _ÇÇÇ =
Ç
34 l==================
_ÇÇ l _ÇÇö j _j öÇ _ÇÇÇ l
Çö _öÇ . _öÇ öÇ ¹ _j
j Çö _öÇ .#_öÇ _öÇ
p
v Ç Ç Ç
ÇÇ _ÇÇ _ÇÇÇ l _ÇÇÇö ÇÇj ÇÇ . ÇöÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç ÇÇ Ç ÇÇ Ç ÇÇ Ç ÇÇ Ç
& _ÇÇÇö _
poco rit.

l====================== ö
Ç Çö öÇ l öÇ _Çj Çö __ÇÇöÇ . __ÇöÇ _ÇöÇ l _öÇ . _öÇÇ __öÇÇ #__öÇÇÇ . #___öÇÇÇ __= Ç l
#_jÇÇö _ _ÇÇÇö _pj Çö öÇÇ
¹
ä ÇÇöÇ . ÇÇÇö . #öÇÇÇ ÇÇ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç ä
a tempo
Ç Ç Çö l ÇöÇ _Çj
l======================
& __ÇÇö . _
Ç Ç _ ÇÇö l
F Çö __ÇÇöÇ . __ÇÇöÇ _öÇÇ l _ÇÇö __ÇÇj Ç Ç ÇÇö ___ÇÇÇö =l
öÇ __ÇöÇ .#__ÇÇöÇ __öÇÇ l _ÇÇö #__Çj
p Ç
ÇÇ . ÇÇ . ÇÇ Ç Ç
l & öÇ öÇ #öÇ ÇöÇ l ÇöÇ _ÇÇj
====================== _ ÇÇ _ÇÇÇ _ÇÇ l _ÇÇöÇ . _ÇÇ _ÇÇÇ _ÇÇ _ÇÇÇ _ÇÇ l _ÇÇÇ _ÇÇÇ =Ó
F ö
Ç _ÇöÇ . _öÇ öÇ öÇ _öÇ #_ÇöÇ . #__öÇÇ _öÇÇ _Çö . _Çö
¹
Simfonia "Nou Món"
Antonin Dvorak
44 ÇÇúÇ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈ . ÇÇj ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ ÇÇ v ÇÇ
Allegro

35 l==================
& ÈÈ È l ÈÈ ö
Ç ú
Ç l úÇ öÇ ÇöÇ öÇ l úÇ . öÇ=l
f
ÇÇú ÏÈ ÏÈ ÏÈ . ÇÇj ö ÇÇú ÇÇö ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ Ç ÇÇúÇ î Ç ÇÇö ÇÇöÇ
Ç È
======================
l& È È
È lÈ È Ç Ç Ç
l È È È È È È Ç
öÇ l Ç
Ò { úÇ Ç =l
£ p
ÇÇö . ÇÇ ÇÇ Ç Ç v Ç ÇÇ Ï ÏÈ Ï . ÇÇ ÇÇ
& Ç j
l====================== Ç Ç Ç
öÇ úÇ l ÇúÇ ÇöÇ _ÇÇö ÇöÇ l ÇúÇ . ÇöÇ Ó{ ú
Ç È
ÈÈ È l ÈÈ j
È È öÇ úÇ =l
f
ÇÇú ÇÇ Ç ÇÇ ÇÇú . v ÇÇö ÇÇú ÏÈ ÏÈ ÏÈÈ . ÏÈÈ ÏÈÈ ÈúÈ > Ç
Ç ö
Ç Ç Ç
ö Ç Ç Ç È È
È È È È È È
Ï
È
È ÏÈÈ ÇöÇ . ÏÈÈ #öÇÇÇ
l======================
& öÇ l l È l l È È =l
> Ç > ÇÇ Ç > ÇÇ Ç > >ÇÇ Ç ÇÇ> Ç ÇÇ> Ç >Ç
crescendo

ÏÈ Ç Ç ÏÈ Ç ÏÈ Ç ÏÈ Ç Ç Ç Ç
& ÈÈ ÏÈÈÈ öÇ . ÏÈÈÈ #öÇÇ l ÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ öÇ #öÇ ÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ öÇ öÇ l ÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ öÇ #öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ l öÇ Î î =Ó
l======================
Cançó de bressol per a Maria
Max Reger
ÇÇj Ç Ç Ç ÇÇ . ÇÇ Ç
Larghetto
b 68 öÇ l ÈÈ j Ï
È Ç Ç
öÇ ÇöÇ j Ç Ï
È J
Ï
È
È
öÇ l ÈÈ È ÈÈ ÈÈ l öÇ jÏ
È J
Ï
È Ç
Ç Ç
öÇ öÇ öÇ= ÇöÇ
36 l==================
& l
p
b ÇÇ Î .
ö
Ç . ÏÈÈ ÇÇj
ö
Ç Ç
Ç ÇÇ ÇÇöÇ nÏJÈ ÇÇöÇ ä 9 ÏÈÈ JÏÈÈ nÏÈ ÇÇj ö
Ç ÇÇ . ÇÇöÇ ÇÇöÇ
l======================
& l È #öÇ j öÇ l ÈÈ l l 8 È È ÈÈ öÇ =l l
¹
ÇÇ . ÇÇ Ç ÇÇ JÏÈ ÏÈ ä úÈÈ .
b 68 ÇÇöÇ . Î . · Î ÇÇj Ç Ç
Ç Ï
È J
Ï
È
È Ï
È ä Ç
Ç Ç
Ç
öÇ öÇ öÇ öÇÇ l öÇ ÈÈ ÈÈ l È =l
l& l
====================== l öÇ ÇöÇ j öÇ l ÈÈ È ÈÈ l öÇ j
p
Ï
È . Ç rit. Ç
ÈÈ ÇöÇ . · úÈÈ . ÇöÇ . ÇöÇ . ÇÇöÇ . Î . · ÈÏÈ ÇÇj
Ç ÇÇö ÇÇj ÏÈ JÏÈÈÈ ÈÏÈ ä ÇÇöÇ ÇÇj
È ÇÇ . ÇÇ ÇÇ
b ö
Ç ö
Ç ö
Ç öÇ öÇ=
a tempo

l======================
& l l È l l l lÈ Ç l È È l öÇ l

b ÇÇö JÏÈÈ ÏÈ . bÏÈÈ böÇÇj ÇÇ ÇÇ böÇÇ JÏÈ ÇÇö . ÏÈ JÏÈ ÏÈ JÏÈ ÇÇ ÇÇj
ö ÇÇö . · l
Ç È È
È
======================
l& l È Ç ö
Ç j

Ç l Ç È
È Ç l È
È È
È È È
È È l ö
Ç Ç Ç l =

ú
È
È . ÏÈ . Ç úÈ . Ï . Ç . ÇÇ ÇÇ Ç
b È È Ç
ö . È È Ç
ö . · ú
È
È Ç È Ç l öÇ . öÇ . l ÇúÇ . =Ó
rit.

lÈ lÈ
l======================
& ¹ l l l ÈÈ

Cançó de bressol
Robert Schumann
68 ÇÇö . ÏÈÈÈ . ÏÈÈ . ÏÈÈ . ÇÇöÇ #öÇÇÇÇ ÇÇöÇ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÇÇö . ÇÇ Ç ÇÇö . ÇÇ Ç
Largo

l& Ç
37 ================== l È È l È È ÈÈ l Ç öÇ . l ÇöÇ . Ç l öÇ . ÇöÇ= . l
p
ÇÇ ä Ç ä ä ÏÈÈÈ . ÇÇöÇ . ÇÇöÇ . #öÇÇ ÇÇ
Ç Ç Ç ö
Ç Ç Ç Ç Ç
Fine
Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç ö Ç Ç Ç
ÇÇö l _ÇÇö . _ÇÇö Ó{ öÇ #_ÇöÇ öÇ Ç _Çj Ç =
1. 2.
l======================
& öÇ #_öÇÇ öÇ _ _Çj Çö l _ÇÇö . _Çj
Çö ÓF l öÇ l
j
ªÇ ÇÇ ªÇÇöÇ ÏÈ . Ï . ÏÈ . Ç ÈÏÈ ÇÇ ÈÏÈ ÇÇ ÇÇÇö ÇÇÇ öÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇÇ Ç Ç D.C. ä
Ç
Ç #ö Ç
Ç Ç
ö
l======================
& öÇ l È
È È
È È
È Ç

Ç . È ö
j
Ç È #ö
j
Ç #ö
Ç Ç

Ç Ç
ö
Ç . Ç
ö
Ç
È l l l l =l l
rit.
ÏÈÈ . ÏÈÈ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇú ÇÇöÇ Å ÇÇÇö ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ
Allegro La bella Lola
24 x ÏÈÈ ÏÈÈ úÈÈ
È È lÈ lÈ È
38 ==================
l& lÇ l l öÇ öÇ öÇ =l
ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ Å ÏÈÈ ÏÈ ú
È Ï
È . ÏÈ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇ
Ç
ö Ç
ö Ç
ö öÇ Ç
ö Ç
l úÇ
l======================
& l j È
öÇ x È ÈÈ l È È
l È ÈÈ l úÇ =l

ÇÇ Å ÇÇ ÇÇÇö ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ öÇÇÇ öÇÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ Ç Ç Ç Ç


Ç ÇÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ
To Coda

& öÇ öÇ öÇ l öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ l l Å
öÇ öÇ l ÇúÇ l ÇöÇ _Ç Ç Ç Ç
l====================== öÇÇ _Çö öÇ l öÇ#öÇ öÇ = öÇ l

ÇÇ Ç Ç Ç ÇÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ úÈ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ
Å öÇ Ç Ç öÇ öÇ
l& jöÇ ÇöÇ . l ÇöÇ _ÇÇöÇ _ÇÇÇö ÇÇö l öÇ#öÇ öÇ öÇ l ÈÈ
====================== l Å ÇöÇ ÇöÇ öÇ l öÇ #öÇ öÇ = l
Þ Coda
ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇÇö ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç Ç ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ ÏÈ ÏÈÈ úÈ JÏÈ ä Î
ö
Ç ö
Ç Ç
ö ö
Ç Ç Å l l öÇ öÇ ÈÈ È l ÈÈ l ÈÈ =Ó
D.C. al Coda

l & öÇ öÇ öÇ l
====================== Çö öÇ l ÇúÇ l Çj
öÇ

El meu avi

2 ÇÇÇ ÇÇöÇ Ï.ÈÈ ÈÈÏ ÏÈÈ ÏÈ JÏÈ ÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ ÈÈÏ ÈÈÏ ÈÈÏ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇ . ÇÇ ÇÇöÇ ÏÈ . ÏÈ ÇÇöÇ ÇÇöÇ
Andante J. L. Ortega Monasterio
& 4 öÇ l È È È ÈÈ l ÈÈ öÇ l È È È
39 l================== l #öÇ öÇ l ÈÈ ÈÈ =l
£
ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÏÈ . ÏÈ ÈÏ ÏÈ ÇÇ v ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÏÈ ÏÈ ÏÈ JÏÈ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç
& Ç #öÇ öÇ öÇ öÇ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l úÇ l ÇöÇ öÇ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ l ÈÈ öÇ öÇ öÇ l ö.Ç öÇ öÇ öÇ l ÇúÇ =l
ö
l======================

È
Ï Ï
È Ï
È È
Ï ä ä Ç ÇÇ ### ÇÇ ÇÇ Ç Ç ÇÇ ÇÇ úÈ ä ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ
Ï
È
È Ï
È
È È
È È
È È
È Ï
È
È È
È È
Ï
È Î Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç
#ö öÇ ú
Ç Ç
ö ÇÇ ÇÇ öÇ öÇ ÈÈ
======================
l& È È È l È l Çö öÇ ll l öÇ öÇ l l È È = È l
£
### ú ä Ç Ç ÇÇ ÇÇ JÏ Ï . ä ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÇÇ ä Ç Ç ÇÇ ÇÇöÇ JÏÈ ÏÈ . ä Ç Ç ÇÇ ÇÇöÇ
ÈÈ l ÇöÇ ÇöÇ öÇ öÇ l ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l úÇ l ÇöÇ ÇöÇ öÇ l ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ ÇöÇ #öÇ=l
l======================
& È È È
### úÈ ÇÇ ÇÇ ÇÇ
È öÇ ÇÇ ÇÇ ÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÇÇöÇ . ä ÇÇ ÇÇ ÏÈÈ ÏÈ ÇÇúÇ
ö
Ç ö
Ç È
ÇÇj
ö
Ç ä
È
l======================
& l öÇ È Ç Ç
ö È l È l È È l l =Ó
5ena Simfonia
Andante cantabile q =54
Piotr Il·litx Txaicovski
###12 ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ Ç Ç Ç ÇÇ Ï . ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÏÈ . ÏÈ JÏÈ ÏÈ . ÏÈ JÏÈ
l & 8 pöÇ öÇ ÇöÇ l >öÇ . ÇúÇ . ÇÇö ÇÇö Çö l ÈÈÈ úÇ . öÇ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ =
40 ================== ÈÈ l
dolce

### ÏÈ . ÏÈ . . ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ Ç Ç Ç ÇÇ . ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ #ÏÈ . ÏÈ JÏÈ ÏÈ . ÏÈ JÏÈ


ÈÈ ÈÈ Î Çö Çö ÇÇö l Çö . ÇúÇ . ÇöÇ ÇöÇ öÇ l ÏÈÈ Çú . öÇ öÇ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ =
l======================
& ÈÈ l
È
riten. F
### #ÏÈÈ- ÈÈ-Ï ÈÈ-Ï úÈÈ . ÈÏ nÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ . Ç ÏÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈ . Ç ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÏÈ . -ÏÈ -JÏÈ -ÏÈ . ÏÈ JÏ
È ÈÈ È È ÈÈ È È l È ÇúÇ . ÈÈ ÈÈ È l ÈÈ ÇúÇ . öÇ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ =
l======================
& ÈÈ l
È
p
### ÈÈÏ ÏÈÈ ÇÇöÇ ÇÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ . Ç È
Ï È
Ï Ï
È . Ç Ç
Ç ÇÇ ÇÇöÇ
È È ÇöÇ ÇöÇ öÇ öÇ. . ÈÈ ÈÈ È l È ÇúÇ . ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÈÈ Çú . öÇ öÇ =l
l======================
& ª . . . Ç
F
### ÏÈ . ÏÈ JÏÈ ÏÈ . ÏÈ JÏ ÇÇ ä Î . Î .
l& ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ l Çö
============== =Ó

Halte-la! Qui va-la! Dragon d'Alcalá!


Allegro moderato q =100
bb 2 ÇÇÇ ÇÇöÇ JÏÈÈ ä ÇÇÇ ÇÇöÇ JÏÈÈ ä ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ . ä ÇÇ ÏÈÈ ÏÈÈ ÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇj
Georges Bizet
. . È È öÇ .. ä ..
41 l==================
& 4 Ç
ö È l Ç
ö È È
Ï È
l ÈÈ È È l È l ö
Ç È È l Ç
ö =l
f p
ÏÈ Ç
b b ÈÏ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ . ä ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ . ä
======================
l& ÈÈ ÈÈ È È l l l l l =l
£ I
Ù mmmmmmmmmmm
b b ÇÇÇ ÇÇöÇ ÏÈÈ #ÏÈÈÈ núÈÈ ÏÈÈ Ï.ÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÈÏÈ ä .. KÈÏÈ JÏÈÈÈ ä ÏÈÈ Å. ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ JÏÈ ä
& #öÇ È
l====================== l È l È ÈÈ ÈÈ ÈÈ l È ÈÈ l ÈÈ ÈÈ l È ÈÈ =l
F
b b ÏÈÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ . ä ÇÇöÇ ÇÇ ÏÈ ÏÈ ÇÇöÇ ÇÇ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈ . ÏÈÈ ÏÈÈÈ Ï.ÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ä ÏÈÈ ÏÈÈÈ
È ÈÈ È È l ÈÈ
l======================
& l öÇ ÈÈ ÈÈ l öÇ ÈÈ ÈÈ l ÈÈ È È È È l È È =l

ÏÈ ÏÈÈ . ä 1.ÏÈÈ ÏÈÈ ÇÇöÇ . ÇÇöÇ ÇÇ ÈÈ ÏÈÈÈ . ÏÈÈ úÈÈÈ


b b ÈÈ ÇÇöÇ
2. Ï
È È
Ï
È
úÇ Ó{ È È
l======================
& l l È È l È l =Ó
cresc f Ä
El Messies
Georg Friedrich Händel
b12 JÏÈÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈ JÏÈ Ï . Ç ÇÇ Ï JÏÈ ÏÈ . ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ . Î JÏÈÈ
Larghetto molto espressivo
b
l & 8 ¹ Ò { È È ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÇöÇ j
42 ================== öÇ l ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ È È ÈÈ = È l

b ÏÈÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈ ÏÈ ÇÇj ÏÈÈ JÏÈÈ nÏÈ ÏÈ Ç


Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç . . JÏÈÈ
b Ï J
Ï È È È Ï
È .
È È ÈÈ ÈÈ öÇ ÈÈÈ ÈÈÈ l È È È ÈÈ ÈÏÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ l öÇ ÇöÇ öÇ ö.Ç öÇ ÇöÇ ÇúÇ . l î Î Î =
Ï J
Ï È Ó{
l======================
&

b b ÏÈÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈ ÏÈ . ÏÈ . ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈ . Î JÏÈ ÇÇ Ç ÇÇ ÇÇ ÏÈ ÇÇ ÏÈ JÏÈ ÏÈÈ JÏÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈÈ . ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ
& È È ÈÈ ÈÈ ÈÈ l È È È È ÈÈ
l====================== ÈÈ l öÇ #öÇj öÇ ÈÈ j
Ç öÇ j öÇ ÈÈ ÈÈ l È ÈÈ È È =l

b b ÏÈÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ . ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ . ÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈ ÇÇö.Ç ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ . ÏÈÈÈ JÏÈÈ úÈÈ .
l======================
& È l È l È È =Ó

Judes Macabeu
Georg Friedrich Händel
b 2 ÏÈÈÈ ÈÈÏ . ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ v
Adagio religioso
b Ï
È È
Ï
È ú
È
È
& 4
43 l================== È l ÈÈ l È È È È È l È =l
p
bb ÈÈÏ ÈÈÏ ÈÈÈÏ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ ÏÈÈ È
Ï Ù Fine v
È È
Ï È
Ï È
Ï. ÏÈ ú
È È È
l======================
& l È l È ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÈÈÈ =Ó
bb ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ È
Ï È
Ï È
Ï Ç v
È
Ï È
Ï È È
Ï Ç
ÈÈ ÈÈ È ÈÈ È È l ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ l úÇ =l
l======================
&
p
Ù
bb ÇÇÇö ÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈ nÏ
È
ÈÈ Ï
È Ï
È
È Ï
È nÏ.
È È È È È ÈÈ È
Ï ú
È
ÈÈ ÈÈ l È l È È È È È l È
D.C.

l& öÇ
====================== =l l
F
En ales del somni
### 6 ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ . ÇÇö Ç ÏÈ JÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ
Andante tranquillo Felix Mendelssohn
8 Ç
Ç Ï
È
È J
Ï
È
È Ï
È
È
44 l==================
& öÇ l È È È È
j l Ç ÇjöÇ l ÈÈ ÈÈ È È = È l
p
### ÏÈ . ÏÈ ä ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ . Ç Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ
ÈÈ ÈÈ
======================
l& l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È l È öÇ l öÇ ÇöÇ öÇ öÇ öÇ=
ÇöÇ Çj öÇ l

### Ç ä ÈÈÏ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈ . ÏÈÈÈ JÏÈ ÏÈÈ JÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ


Ç
öÇ . ÏÈÈ
l======================
& ÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l È È l È ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ = ÈÈ l
È È È È È È
p
### ÏÈ . ÏÈ ä ÏÈ ÏÈ JÏÈ >ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÈÏ ÏÈÈ ÏÈ ÈÏ ÈJÏ ÈÏ ÈJÏ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ
ÈÈ ÈÈ
======================
l& ÈÈ l ÈÈ ÈÈ È È ÈÈ l ÈÈ È ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ È ÈÈ = ÈÈ l
f
### . ÇÇ ä ÇÇ ÈÏ ÈJÏ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈ úÈÈ . ÏÈÈ . ÇÇ #öÇÇj
l& Ï
È
È ö
Ç
====================== Ç È
öÇ l È È È È È È
È È l È l È öÇ Ç=l
È p
p
### Ïrall. JÏ ÏÈ Ï
J
È Ç
Ç ä Î . .
ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l öÇ l Î Î ÇÇj
a tempo 2
l======================
& È È l öÇ=l
### ÏÈ JÏÈ ÈÏ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ . Ç Ï Ï
J È
Ï ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ . ÏÈÈ ä ÏÈÈÈ
È È
È È È È È
È
======================
l& È l È Ç
ö
Ç Ç
Çj È
È È
È È
öÇ l È È È È l È È =l
### ÏÈ JÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ ä ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ úÈÈÈ .
È
È È È È È
l======================
& È
È l È È È È È È Ï
È Ï
J
È
È È È l ÈÈ ÈÈ È È ÈÈ l =l
f
### #ÏÈ . nÏÈ . Ï . ÈÏÈ . ÏÈÈ . ÏÈÈ ÇÇ ÇÇöÇ . ÇÇö
È
È È
È
======================
l& l ÈÈ
È È l È È ö
j
Ç l Ç =l

### · úÈÈ . ÏÈÈ . ÏÈÈ JÏÈÈ úÈÈ . úÈ . ÏÈ ä Î


È lÈ È È lÈ
l======================
& l l ÈÈ l ÈÈ =Ó
p
Tristor
Frederic Chopin
b4
Lento

l & b 4 _ÇÇÇ l _ÇÇö _ÇÇÇ _ÇÇöÇ _ÇÇÇú


45 ==================
Ç _öÇ l _ÇÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇÇö _ÇÇÇÇö ÇÇúÇ =l
p_
_ÇÇö
v
b b ÇÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ . ÇÇj Ç Ç
öÇ l ÇöÇ ÇöÇ _ÇÇÇÇ _öÇÇÇÇ _ÇÇÇú ÇÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇÇ Ç =l
l======================
& öÇ öÇ öÇ öÇ _öÇ l _ Çö öÇ öÇ _öÇ _ÇÇú

bb ÇÇ Ç Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ U v
Ç Ç Ç Ç ö
Ç Ç Ç
Ç Ç Ç
ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇöÇ Ç
Ç Ç ö
Ç Ç
öÇ öÇ _ÇöÇ öÇ öÇ öÇ öÇ l _ÇÇö _ÇöÇ .. nöÇ öÇ _ÇöÇ l _ÇöÇ .. nöÇ öÇ _ÇöÇ
l======================
& ÇÇ l
___=ÇöÇ
p
b b Ç Ç Ç Ç Ç Ç
Ç Ç Ç Ç
Ç ÇÇ . ÇÇ
Ç Ç Ç Ç
ÇÇ _ÇöÇ _ÇÇú
l======================
& l Ç
Ç Ç
ÇÇö ÇöÇ _ÇöÇ ÇúÇ l Ç Ç
ÇöÇ öÇ öÇ ÇöÇ öÇ j
öÇ=l
_ÇÇö _ _öÇ _
ö
Ç

b b ÇÇ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇ Ç v ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç ÇÇ
======================
l& Çö öÇ _ Ç Ç Ç Ç
l _öÇÇÇ öÇÇ ÇöÇ _ÇÇöÇ _ÇÇÇú l öÇÇ öÇ öÇ öÇÇ öÇÇ öÇÇ öÇÇÇ =
ÇöÇ l
Ç_öÇ _ÇöÇ _ÇúÇ
F
b ÇÇÇ öÇÇÇ öÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÈÏ ÈÏ ÈÏ ÈÏ ÈÈÏ ÈÏ ÈÏ úÈÈ
rallentando
È
Ï v ÏÈ a tempo
b öÇ öÇ öÇ öÇ #öÇ Çö l ÈÈ ÈÈ ÈÈÏ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l È È
È ÈÈ ÏÈÈÈ =
======================
l& È È È È È È f È È È ÏÈÈÈ l
p
b ÇÇú ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç
b Ç Ç
ö Ç
ö ÇöÇ ÇÇ ÇúÇ öÇ öÇ ÇöÇ ÇÇ l ÇúÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç=l
======================
l& öÇ l _öÇ öÇ _öÇ _ÇöÇ b__ÇÇöÇ

b b ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç l ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ l Ç î =Ó
======================
l& úÇ Çö _öÇ _öÇÇ _Ç_Ç w l ÇÇúÇ öÇ _öÇ _ÇöÇ __ÇÇ _ÇÇú
b öÇ ¹ _öÇ
Cançó de Solveig
Andante Edward Grieg
4 4 Ç Ç Ç
Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç Ç
Ç Ç Ç
_ÇÇ l _ÇÇ _ÇöÇ _ÇöÇ öÇ öÇ öÇ l öÇ öÇ öÇ _öÇÇ _ÇÇ _ÇÇ _=
46 l==================
& Ç ÇöÇ l
p _
_ÇöÇ _Çö > _Çö _Çö

Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç ä Î Î Ç Ç Ç Ç Ç Ç ÇÇ ÇÇöÇ
l & _ÇÇö _ÇöÇ _öÇÇ _ÇÇ _ÇÇ _ÇÇ _ÇÇ l _Çj
====================== Ç _ Ç
Ç l _ÇÇ _ÇÇ _öÇÇ _öÇÇ ÇöÇ -öÇ -=l
> #_öÇ _öÇ _
_ÇöÇ . _
_ÇÇö __ÇÇö __ÇÇö _öÇ _ö-Ç - - -

Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç ÇÇ ä Î Î ä Ç
& ÇÇö ÇÇö ÇöÇ _ÇÇÇöÇ _ ÇÇ _ÇÇö l _öÇÇ _ÇöÇ _ÇöÇ _ÇÇ _ÇÇ _ÇÇ _ÇÇÇ l _ÇÇj
Ç_Çö _
l====================== _ö
Ç _ _ _ _ _ Ç _
_=Çj
Ç l
> Ç öÇ ö
Ç Ç Ç
- - > _Çö . _Çö _Çö Ç _ÇöÇ
f
Ç Ç Ç Ç Ç ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç ÇÇ . Ç
Ç
l======================
& __ÇÇ __ÇÇ _öÇÇ _öÇ _ Ç ÇÇö l _ÇöÇ _öÇÇ _-öÇÇ __öÇÇÇ öÇ ___=
Ç_Çö # öÇ _ÇÇö öÇ #öÇ l _ÇÇö öÇ #_öÇ __ÇÇÇö . __Çj
Ç
-
Çj
Ç
Ç
Çö
l

Ç Ç
l & _ÇÇÇ _ÇÇÇ _öÇÇÇ _öÇÇÇ _ÇÇÇ ÇÇÇö ÇöÇ #öÇÇÇ l _öÇÇÇÇ _öÇÇÇÇ öÇÇÇ #_öÇÇÇÇ _ÇÇÇ . _ÇÇj
====================== Ç l _ÇÇÇö . _ÇÇj ÇÇÇ l
öÇ _ÇÇÇö . __= j
__ÇÇö #_öÇ _Çö _Çö _Çö p Çö

ä Ç ### 3Allegretto
Ç Ç Ç ä ÇÇ
4 ÇöÇ . ÇöÇ ÇöÇ . ÇÇöÇ ÇÇ . ÇÇöÇ l ÇÇj
tranquillo
& __ÇÇÇú Ç_ÇÇ
l======================
_j öÇ
ÇöÇ l l _
Ç
ö ö
Ç úÇ =l
Ç ¹
### Ç Ç Ç Ç ä ÇÇúÇ Ç Ç Ç ä
ÇöÇ . ÇöÇ ÇöÇ . ÇÇöÇ _ÇÇöÇ . ÇÇöÇ l ÇÇúÇ .
======================
l& l Çj
öÇ l ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ _ÇÇöÇ __ÇÇj
ÇÇö =l
### ä ÇÇöÇ . ÇÇj Ç ä
Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
Ç Ç
Ç
Ç_öÇ _ÇöÇ _ÇöÇ _ÇÇ _ÇÇ _ÇÇ l _ÇÇ _ÇöÇ úÇ l j
l======================
& öÇ öÇ l ÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ _ÇÇöÇ _ÇÇÇ = l
_öÇ _
Ç_öÇ _öÇ _öÇ _j Çö
### poco rit.
£ Ç 44 Ç Ç ä
Ç Ç Ç
======================
l& Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
_ÇöÇ _ÇöÇ _ÇöÇ _
_ÇÇöÇ _
_ Ç _ÇÇ l _ÇöÇ __ÇÇ __ÇÇ _öÇÇ __ÇÇ __ÇÇ _ÇöÇ l l __ÇÇÇú __Çj
_ÇÇöÇ _ öÇ _ÇöÇ öÇ _ÇöÇ öÇ ÇÇö =Ó
Serenata
Franz Joseph Haydn
Ï.ÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ úÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ _ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ úÈ ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÇÇ v ÈÈÈÏ. ÏÈÈÈ
Andante cantabile
c
l & È l È ÈÈ
47 ================== È l ÈÈ l È ÈÈ È ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ úÇ =l

ÈÈÏ _ÈÈÈÏ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ _ÏÈ _ÏÈ


È È È È È ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ Î Ï.ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ úÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ úÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ
l======================
& È lÈ È l È l È =l

_ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ _ÏÈ


ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÇÇú v Ï.ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈÏ ÈÈÈÏ ÈÈÏ ÈÈÏ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÇÇú v Ï.ÈÈÈ ÏÈÈÈ
È È È lÈ È Ç
l======================
& l È È È l È È È ÈÈ Ç =l
.
ÏÈÈ . _ÏÈÈÈ b_ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _ÈÈÈÏ _ÈÈÈÏ ÈÈÏ ÏÈÈ ÏÈÈ ÈÈÏ ÈÈÏ ÏÈÈ è ÏÈÈ . ÏÈÈ ÏÈÈ . ÏÈÈ _ÈÏÈÈÈ _ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÈÈÏ ÈÈÏ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ __ÏÈÈÈÈ ÏÈÈ
È È È È È È È È È È È È È È È È È ÈÈ ÈÈ È
======================
l& l l l =l

_ÈÈÈÏ . ÈÈÏ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ __ÏÈÈÈ . ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ


ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ _ úÈ ÏÈÈ è bÏÈÈÈ ÏÈÈ
È È ÈÈ È È È ÈÈ ÈÈ È È ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ È È l
l======================
& l l l =

úÈÈ ÏÈ bÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ bÏ.ÈÈ ÏÈ Ç ÏÈ Ï.È ÏÈ _ÏÈ ÏÈ .


È ÈÈ È ÈÈ È È È È ÈÈ ÇúÇ Î ÇÇöÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ úÈÈÈ
l======================
& l l l l =l

ÈÈÏ ÈÈÏ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ úÈ Î Ï.ÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ Ï.ÈÈÈ ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ . ÏÈÈ úÈÈ
l & ÈÈ È È ÈÈ ÈÈ È ÈÈ ÈÈ l ÈÈ
====================== È È l È È È È l È È È È È =l

_ÏÈ _ú
ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ úÈ Î Ï.ÈÈ ÏÈÈ _ÈÈÈÏ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ _ÈÈÈ _ÈÈÈÈ è ÏÈÈ ÏÈÈ
l & ÈÈ È È ÈÈ ÈÈ È ÈÈ ÈÈ l ÈÈ
====================== È È lÈ È È È È È È È lÈ È È = È l

_ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ
ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ . è JÏÈÈÈ ÈÈÈÈÏ ÈÈÈÏ ÈÈÈÏ ÈÈÏ ÏÈÈ . ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈÏ ÈÈÈÏ ÈÈÏ ÈÈÏ úÈ ÏÈÈ Î
È È È lÈ
======================
l& È È È È lÈ È È È l ÈÈ È =Ó
La sirena i el pescador
### 2 ÇÇö ä Ç ÇÇ ÇÇ Ç Ç
Temps d'havanera
Ç
Antònia Vilàs
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
48 ==================
l& 4 öÇ l öÇ öÇ öÇ _ÇÇöÇ __ÇÇÇöÇ l Ç
Çj Ç öÇ l öÇ öÇ ÇöÇ ÇöÇ _ÇÇöÇ l
Çj
### JÏ ä ä ÇÇ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÇÇ Ç ÇÇ öÇÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç
ÈÈ
l======================
& #öj Ç l ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ öÇ ÇöÇ l öÇ Å öÇ ÇöÇ l öÇ öÇ öÇ öÇ ÇöÇ=l
È
### Ç Ç Ç ä Î ä Ç Ç Ç Ç ÇÇj ä ä J
Ï
È Ï
È Ï
È ÇÇ ÇÇ
Ç
öÇ öÇ #öÇÇ Çj
l======================
& Ç Ç öÇ l Çj Ç Ç
öÇ l öÇ öÇ öÇ _ÇÇöÇ _ÇÇÇ lÇ ö
Ç È l ÈÈ ÈÈ ÈÈ öÇ nöÇ=l
È È Ï
È È
_öÇ
### Ç ä ä Ç Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç ä ä Ç Ç Ç Ç ÏÈ ÇÇ ä Î
Ç
öÇ
j
l======================
& Ç
ÇöÇ ÇöÇ l ö.Ç öÇ Ç Ç
ö Ç
ö l j Ç
öÇ öÇ l öÇÇ öÇÇ öÇÇ È ÈÈ l j
Çj È È
Ï öÇ =l
### Î ä È
Ï È
Ï È
Ï È
Ï È
Ï ÏÈÈ ÏÈÈ ä ä JÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÇÇöÇ ÇÇÇ Ç ä ä Ç
l======================
& Ç
Çj È È
öÇ l È È È È È l È È È È È È l ÈÈ ÈÈ ÈÈ _ÇöÇ l Çj Çj
=öÇ l
öÇ
### ÈÏ ÈÏ ÈÏ ÇÇöÇ ÇÇ ÏÈ ÏÈ ä ä ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ ÇÇ Ç ä ä Ç
ÈÈ ÈÈ ÈÈ #öÇ l ÈÈ ÈÈ
l======================
& öÇ l öÇ . ÇöÇ öÇ öÇ l Çj öÇ Çj
öÇ=l
### ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ È
Ï È
Ï ä ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ Ç ä Î
ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l È ÈÈ
======================
l& È
Ï È Î l öÇ öÇ öÇ öÇ nöÇ l Çj öÇ =l
### ÈÏ ÈÏ ÈÏ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ä Î Ç Ç
ÇÇÇ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇ Ç ä ä Ç Ç
öÇ Ç ÇöÇ ÇöÇ
ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È È l È ÈÈ
======================
l& È È È È
Ï l _öÇÇ _öÇÇÇ öÇÇ öÇ öÇ l öÇ öÇ
Ç =l
### ÇÇ Ç ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ ä Î · Ç
ÇÇÇ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇ Ç ä
ö
Ç Ç Î ÇÇ ÇÇ ÇÇ öÇÇÇ ÇÇ ÇÇ
ö
Ç öÇ öÇ l
l======================
& . Ç j
ö
Ç l Ç Ç
Ç
l _öÇÇ _öÇÇ öÇ Ç ö
Ç ö
Ç l Ç ö
Ç ö l öÇ öÇ öÇ öÇ= öÇ l
### Ç ä Ç Ç Ç
Ç Ç Ç
Ç Ç ä ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ
Çj
======================
l& öÇ Î l ÇöÇ . ÇÇö ÇÇö Çö ÇÇö l ÇöÇ ÇöÇ Ç Ç Î l Çö Çö Çö öÇ = öÇ l
### ä Î Ç
ÇÇÇ ÇÇ ÇÇÇ ÇÇ Ç ä
Ç
ö Ç Î ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ
Ç
Çj
l======================
& öÇ Ç Ç
Ç
l _ÇöÇ _ÇöÇ öÇ Ç Ç
ö Ç
ö l Ç
ö Ç
ö l öÇ öÇ öÇ öÇ = öÇ l
### Ç ä Î Ç Ç
Ç ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇ Ç Ç ÇÇ ä ä
Ç Ç Ç Ç
ö
Ç ö
Ç ö
Ç Ç ä ä Ç Ç Ç Ç È
Ï
öÇ öÇ l ÇöÇ . ÇöÇ È ÈÈ l Çj
È È
Ï ö
Çj
l======================
& öÇ l _ÇöÇ _ÇÇöÇ ÇöÇ l öÇ =Ó
L'àliga
b2 Ç ÇÇ Ç ÇÇöÇ ÇÇ ÏÈ ÏÈ
Maestoso
b Ç Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç öÇ ÇöÇ l öÇ ÈÈ ÈÈ l
l& 4 ö.ÇÇ ÇöÇ l öÇ öÇ l öÇ öÇ
49 ==================

b ÏÈ v ÏÈÈ . ÈÈÏ ÏÈÈ . J


Ï
È ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç Ç v ÇÇ ÇÇ
b È Ç
ö Ç
ö Ç
öÇ öÇ l #úÇÇ Ç öÇ
ÈÈ È È l È
l======================
& È l l öÇ ö.Ç =l

b ÏÈ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç UÇ v 6 Ç Ç
Ç ÇöÇ
Allegro
b Ç Ç
& ÈÈ ö.Ç öÇ l öÇ
l====================== öÇ . #öÇÇ l öÇ Ó{ 8 ÇöÇ j =l

b b ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇ öÇÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ ÇÇj ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ Ç Ç Ç v Ç ÇÇ


ö öÇ öÇ ÇöÇ öÇ ÇöÇ #öÇÇ l ÇöÇ . ÇöÇ =
j
öÇ l
l&
====================== öÇ öÇ Ç l
öÇ öÇ #öÇ l öÇ Çj

b b ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇ öÇÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ ÇÇj ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ Ç Ç Ç ä ÈÏ ÈÈÏ ÈÏ


ö öÇ öÇ ÇöÇ öÇ ÇöÇ #öÇÇ l ÇöÇ ÈÈ ÈÈ =
ÈÈ l
======================
l& öÇ öÇ Ç l
öÇ öÇ #öÇ l öÇ Çj

b b ÏÈ . ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÇÇö . ÏÈÈ JÏÈ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ä ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ


ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ l Ç È ÈÈ l
l======================
& öÇ öÇ #öÇ l öÇ È ÈÈ = È l

b b ÏÈ . ÈÏ ÈÏ ÈÏ ÇÇö . ÏÈÈ JÏÈ öÇÇÇ öÇÇÇ ÇÇ öÇÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ . v ÇÇ ÇÇj


öÇ l
ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ l Ç È ÈÈ l
l======================
& öÇ öÇ #öÇ l öÇ öÇ =

b ÏÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ä ÇÇ ÇÇj È


Ï Ï
È Ï
È Ï
È . v ÏÈ ÏÈ ÏÈ
b ÈÈ ÈÈ È È È ÈÈ l È Ï
È Ï
È È È È È
Ï È
öÇ öÇ l ÈÈ ÈÈ È È È ÈÈ l È ÈÈ ÈÈÈ =
ÈÈ l
======================
l&

b b ÏÈ . ÈÏ ÈÏ ÏÈ ÇÇö . ÏÈÈ JÏÈ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ . v ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ


ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ l Ç È ÈÈ l
l======================
& öÇ öÇ #öÇ l öÇ È ÈÈ = È l

b ÏÈ . ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÇÇö . ÏÈÈ JÏÈ ÇÇÇö ÇÇÇö ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ U


ÇÇö .
b È
È È È
È È
======================
l& Ç È È
È Ç
ö Ç
ö #ö
Ç l Ç
È È È l l =Ó
Alexander Borodin
El príncep Igor
4 Ç Ç
Andantino
Ï
È Ï
È È
Ï Ç
Ç Ç Ç Ç Ç
Ç ÇÇ è ÏÈÈ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ
b 4 Ç
Ç
ö Ç
Ç
ö È È
È È
Ï
È È
È Ç
ö Ç
Ç
ö Ç
Ç
ö Ç
Ç
ö Ç
ö ö
Ç Ï
È
È Ï
È
È öÇ=
50 l==================
& p . È È È È l È È È öÇ l

b Ç Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ Ç Ç Ç èÇ Ç ÇÇ ÇÇöÇ
ÇÇö ÇöÇ öÇ öÇ
======================
l& öÇ öÇ ÇöÇ l öÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ öÇ =l
.
b ÇÇÇö ÇÇöÇ ÈÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÏÈÈ è ÏÈÈ ÏÈÈ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇ
l======================
& . ÈÈ È ÈÈ l È È È öÇ l
=

b Ç Ç ÇÇö ÇÇ öÇÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ Ç Ç Ç î
l& ÇöÇ ÇöÇ Ç
====================== Çö öÇ öÇ ÇöÇ l öÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ =l
.
Ç Ç È
Ï ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇÇö ÏÈ JÏÈÈ ä Î
& b .ÇöÇ ÇöÇ ÏÈÈÈ
l====================== ÏÈÈ ÈÈ öÇ öÇ öÇÇ l öÇ öÇ
È È
È È =l
. ÏÈ ÈÏÈ È
Ï ÏÈÈ ÏÈÈ bÏÈ ÏÈ ÏÈ Ç è Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç
È

b ÈÈ ÈÈ È È
È È È È ÈÈ l ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÏ öÇ ÇöÇ öÇ öÇ öÇ =
È Ç ÇöÇ
l======================
& È l
Ç Ç È
Ï ÇÇ ÇÇ Ç Ç Ç ÇÇ ÇÇ è ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç
Ç Ç ÏÈÈ ÈÈ öÇ öÇ ÇöÇ l ÇöÇ ÇöÇ öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ ÇöÇ=l
l & b Çö. öÇ ÏÈÈÈ
====================== È

b ÇÇ ÇÇ ÏÈÈ ÈÈÏ ÏÈÈ ÏÈÈ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇú . Î =l


öÇ. öÇ È
======================
l& ÈÈ È È È öÇ l Ç

Ç Ç Ï
È Ï
È È
Ï È
Ï ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÏÈ è ÏÈ ÏÈ ÇÇ Ç Ç
b Ç Ç ÈÈÈ ÈÈ ÈÈÈ öÇ öÇ öÇÇ l öÇ öÇ ÈÈ ÈÈ öÇ öÇÇ =
& öÇ. öÇ ÈÈ
l====================== ÈÈ öÇÇ l

b Ç Ç ÇÇö ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ Ç Ç Ç èÇ Ç ÇÇ ÇÇöÇ


ÇöÇ ÇöÇ Ç
======================
l& öÇ öÇ öÇ ÇöÇ l öÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ öÇ =l
.
Ç Ç Ï
È Ï
È È
Ï È
Ï ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ ÇÇ öÇÇÇ ÏÈ Ï
È è ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ
b ÇöÇ ÇöÇ ÈÈ È È
ÈÈ È ÈÈ È Ç
ö Ç
ö Ç
öÇ l Ç
ö Ç
ö ÈÈ È ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ =
È ÏÈÈ l
l&
====================== È
Ç è Ç ÇÇ
b Ç Ç Ç
ÇÇö ÇÇÇö ÇöÇ ÇöÇ öÇÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç ÇÇ ÇöÇ öÇ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ
Ç Ç
ÇöÇ ÇöÇ Ç
l======================
& öÇ öÇ l öÇ öÇ ÇöÇ ÇöÇ öÇÇ È ÈÈ =ÈÈ l

Ç Ç ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ Ç Ç Ç
& b ÇöÇ ÇöÇ ÏÈÈÈ Çö
l====================== öÇ öÇ ÇöÇ l öÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ î =l

b ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ î
======================
l& p . ÈÈ È ÈÈ l öÇ öÇ =l

b ÇÇ ÇÇ ÏÈÈ ÏÈÈ ÈÈÏ ÈÈÏ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Çö ä Î î


l & öÇ öÇ È ÈÈ È ÈÈ
====================== öÇ l öÇ öÇ öÇ úÇ l ÇjÇ =Ó

Quartet de l'Emperador
Franz Joseph Haydn
b C ÏÈ . JÏÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈ
Poco adagio. Maestoso
b ÈÈ ÈÈ l È ÈÈ È È l È ÈÈ ÈÈ
51 l==================
& l È È ÈÈ È = ÈÈ l
p
b úÈÈ ÈÏÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÇÇö ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÇÇö ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ
l& b È Ó{ È
====================== l È È Ç l È È Ç =l
F
_ÈÏÈÈ . _JÈÏÈ
cresc.

bb ÏÈÈ . JÏÈÈ nÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ úÈÈ _ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ . JÏÈ
È È È È È È ÈÈ È ÈÈ
l& È È
====================== l Ò{ l =l
f
b b ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ . ÈÈÈÏ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ úÈÈ
======================
l& È l È È È È È l È =Ó{
p
Nikolai Rimski-Korsakof

### 3 Î ä Ç
Andantino Cançó índia de "Sadko"

l& 4 Ç Ç Ç
_e öÇ _ÇöÇ l _ÇöÇ _öÇÇÇ _ÇÇöÇ __ÇÇÇöÇ __ÇÇÇöÇ ___ÇÇÇÇöÇ l __ÇÇÇÇö __ÇÇÇöÇ __ÇÇÇöÇ _ÇÇöÇ =
52 ================== __ÇÇÇöÇ l
p
###
__ÇÇÇöÇ _ ÇÇÇ _ÇÇÇ _ÇÇ _ÇÇ _ÇÇÇ l _ÇÇÇ _ÇÇÇ _ÇÇÇ _ÇÇÇ _ÇÇ l _ÇÇÇ _ÇÇÇ _ÇÇÇ _ÇÇ _ÇÇÇ=l
l======================
&
_ÇöÇ _
_ _ÇöÇ _ _ÇÇöÇ _
_ÇÇöÇ _ _ÇöÇ __ÇöÇ __ÇöÇ _öÇ öÇ __ÇöÇ __ÇöÇ _öÇ öÇ _öÇ
_ÇÇö _
### Î ÇÇú ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç
Ç_Çú . Ç_Çú
l======================
& l Ò { Ç öÇ #öÇ nöÇ _=
ÇöÇ l
Ç Ç p
### Ç Ç Ç Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç Î =l
l& ÇúÇ öÇÇ öÇÇ _öÇÇÇÇ n_öÇÇÇ l ÇúÇ
====================== öÇ #öÇ nöÇ l _ÇúÇ

###
Ç ÇÇÇ l n_ÇÇÇú ÇÇÇö _ÇÇ _ÇÇ _ÇÇÇ l _ÇÇÇú ÇÇ ÇÇ =
_ÇÇú _öÇÇÇ _öÇÇÇ b_öÇÇÇ _
l======================
&
_öÇ _ öÇ b öÇ _öÇ _öÇ _öÇ b_ÇÇöÇ l

### Î ÇÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ


Ç
======================
l& __ÇÇÇú Ç Ç Ç Ç Ç
Ó{ _ÇÇ _ÇÇ _ÇÇ _ÇÇö _ÇöÇ öÇ öÇ öÇ l öÇ öÇ _ÇöÇ _ÇöÇ _ÇöÇ öÇ = öÇ l
_Çö _öÇ #_öÇ
F f
### Ç ÇÇÇ
ÇúÇ .
======================
l&
Ç
l ÇúÇ Î l _ÇÇÇ Ç_Ç _ÇÇÇ _ÇÇ _öÇÇÇ ÇÇÇöÇ ÇÇöÇ nöÇÇÇ = öÇ l
_öÇ _ÇöÇ _öÇ öÇ
p
### Ç ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ Ç ÇÇ Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇú Î =l
nöÇÇ Çö öÇ ÇöÇ _ÇöÇ _ÇÇ _ÇöÇ ÇöÇ öÇ l núÇ .
======================
l& l Ç
Çö F
### ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç ÇÇ
ú
Ç Ç
ö Ç
ö Ç
nö Ç
öÇ l
l======================
& ú
Ç öÇ nöÇ öÇÇ nöÇÇ l úÇ . =l
f

### ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç Ç ä ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç
ö
Ç Ç
ö Ç
nö Ç
Ç
ö Ç
Ç
nö Ç ú Ç
ö Ç Ç nú öÇ öÇ #öÇÇ =
======================
l& öÇ
j l Ç öÇ #öÇ nöÇ l Ç nöÇÇ l
F

### Ç Ç Ç Ç ä ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç
ÇúÇ . l ÇöÇ öÇÇ #öÇÇ nöÇÇÇ _ÇÇj
l======================
& Çö l ú
Ç öÇ #öÇ nöÇ _=
öÇÇ l
p

### ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ . ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç
l& ÇÇú ö
Ç Ç
====================== l ú l Ç Î l ÇÇú öÇ öÇ _ÇöÇ =
Ç öÇ _öÇ #_ÇÇö Ç _ÇÇú Ç n_ÇöÇ l
¹
### ä Ç ÇÇ Ç
Ç
Ç Ç
Ç Ç
======================
l& Ç Ç Ç Ç
úÇ öÇ _ÇöÇ n_ÇöÇ _ÇöÇ l _ÇÇú . l __ÇÇö
Ç Çö öÇ _ÇöÇ =l
_Çj
p
###
ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ l ÇÇ ä ÇÇ ÇÇ ÇÇ l ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ=l
l======================
& _ÇöÇ _
_öÇ _öÇ _öÇ _ _ÇöÇ _ Ç
_ÇöÇ __ÇöÇ
_ öÇ _öÇ __ÇöÇ __ÇöÇ ___ÇÇöÇ ___ÇÇöÇ ___ÇÇöÇ ___ÇÇöÇ ___ÇÇöÇ
__Çj

### ä
poco rit.

l& _ ÇÇÇ _ ÇÇÇ _ÇÇÇ _ÇÇ l _ÇÇÇ


====================== _ ÇÇÇ l ÇÇú
_ ÇÇö =l
_
_
_ÇÇö _ j
_ÇÇö _öÇ Ç
ö __ÇÇú _Çö Ç Ç

### ÇÇú . ÇÇö


Ç Ç
l======================
& Ç_ l l Ç Î Î =Ó
_ÇÇú .
¹
Contredance
 ## 2 ÈÈÏ ÏÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ v
Michel Richard Delalande
È È È l È È ÈÈ È È ÈÈ l È ÈÈ È È ÈÈ l ÈÈ {Ó
lÒl & 4 È È lll
ÒÒl================== ll ll ll ÓÓ
Ò
53 ÒÒÒlll # 2 l l
lll l
lll l
lll l
lll ÓÓÓ
ÒÒll # 4 Ç Ç ll Ç Ç Ç ll ÇÇ Ç Ç Ç Ç ll ÇÇ ÇÇ Ç ll ÇÇ ÓÓÓ
L==================
& Ç ÇÇ _ÇÇ _ÇÇ _ÇöÇ öÇ _ÇöÇ _ÇÇ _ö Ç öÇ öÇ _Çj Çö öÇ {
_ÇöÇ _
_ _öÇ _Çö _öÇ _öÇ ÇöÇ _Ç j
 ## ÏÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈ Ï
È È Ï Ï
È Ï
È
È Ï
È Ï
È Ï
È Ï
È Ï
È Ï
È
È ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ mÏÈÈ v _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ
& ÒÒÒ { ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ lll ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ lll ÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ lll ÈÈ È ÈÈ È lll È
ÒÒÒlll====================== =lll
ÒÒÒlll # ÒÒÒ lll lll lll lll lll
ÒÒÒlll # ÒÒÒ lll l l l l
l & Ò { _ÇÇöÇ _ÇÇöÇ
LÒ====================== l _ÇÇÇö _ ÇÇÇ _ÇÇ lll _ÇÇÇ _ÇÇÇ _ÇÇ _ÇÇÇ _ÇÇ lll _ÇÇÇ _ÇÇÇ _Ç ÇÇ _ÇÇö öÇÇÇ lll _ÇÇÇö _ÇÇÇ = Ç_ÇöÇ lll
_öÇ öÇ _Çö _öÇ öÇ _öÇ _öÇÇ __ÇÇö _öÇ öÇ _öÇ
 ## ÈÈÏ ÈÈÏ ÈÈÏ ÈÈÈÏ _ÏÈÈÈ _ÈÈÈÏ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ µ
È È ÈÈ Ï.ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ
& È
È
ÒÒÒlll====================== È È È lll È
È È È È È È
È lll lll ={ÓÓÓ
ÒÒll ll ll ll ÓÓ
ÒÒÒlll ## Ç Ç l
lll ÇÇ Ç Ç Ç l
lll l
lll Ç ÓÓÓ
Ç
ÒLÒll====================== Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç =Ó{Ó
& ÇöÇ öÇÇ _öÇÇ öÇÇ öÇ l öÇ ÇöÇ _ÇöÇ ÇöÇ Çö ÇöÇ
l _Çj Çö l ÇöÇ
_Çj

Petit air tendre


 ### 3 ÏÈ . JÏÈÈ ÏÈÈ m ÏÈÈ . JÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ mÏÈÈ. JÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ m v
Michel Richard Delalande
È È ú
È Ç
Ç
& 4 È È
ÒÒÒlll================== lll È È È lll È ÈÈ È È lll ÈÈ öÇ =l
lll
54 ÒÒÒÒllll # # lll
l
lll
l
lll
l lll
ÒÒÒlll # 4 Ç 3 lll Ç lll Ç lll Ç lll
L==================
& Ç_ Ç
Ç
__ÇÇö __ÇÇú Ç Ç
Ç
__ÇÇö __ÇúÇ Ç Ç
Ç Ç
__ÇÇö __ÇöÇ . _Çj Ç Ç
Ç =Ç
Ç
_ÇÇú Çö __ÇöÇ __ÇöÇ
 ### ÏÈ . JÏÈ ÏÈÈ Ï
È . v JÏÈ ÈÈÏ ÏÈ ÏÈ ÏÈ m ÏÈÈ . JÏÈÈ 1.úÈÈ . v 2.ÏÈÈ . ÇÇj È
Ï È
Ï m
È È È È ú Ï
È
È È
ÒÒÒlll======================
& È È lll È È È lll È È È È lll È {ÓÓÓ È öÇ È ÈÈ lll ÈÈÈ ÈÈÈ=lll
È È È
ÒÒÒlll # lll lll lll Fine ÓÓÓ lll lll
ÒÒÒlll # # lll lll Ç Ç lll Ç ÓÓÓ Ç lll lll
& Ç
ÒLl======================
ÇÇ Ç Ç
ÇÇ _ÇÇö _ÇÇú l Ç Ç
Ç
ö l Ç
ö Ç
ö . Ç
Çj l Ç
ú . Ó Ç
{ úÇ Ç
ÇÇö _ÇÇú _ÇÇö=l l Ç Ç
_
_ _

ö Ç Ç Ç _ ö
Ç Ç _
_
_ÇÇú Ç
 ### ÏÈÈ . v JÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ úÈm ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈm. JÏÈÈ ÏÈÈ . v JÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ µ. ÇÇ ÇÇ
È È È ÈÈ l ÈÈ ÈÈ l È È È l È È È È l ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ j
ÒÒl======================
& öÇ l úÇ . =Ó
lÒÒll lll lll lll lll lll D.C. ÓÓÓ
ÒÒÒlll # # l l l l lll ÓÓÓ
ÒÒll # Ç ÇÇ Ç llll Ç Ç llll Ç Ç llll ÇÇ Ç Ç llll Ç Ç l
l Ç ÓÓ
LÒl======================
& _ÇÇö öÇ _ÇÇö _ l Ç
_ÇúÇ _ Ç l Ç
_ÇöÇ __ÇúÇ _Çö öÇ __ÇöÇ __ÇÇÇö __ÇúÇ Ç l Ç l Ç __ÇÇÇö __ÇúÇ . Ó l Ç =
Air

ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ mÏÈÈÈ


Michel Richard Delalande
 2 ÇÇ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ #Ï.È Ï
È Ï
È
È
öÇ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÈÈÈ ÈÈ l ÈÈ È È È=l
&4 j
ÒÒÒlll==================
lll lll È lll lll
ÒÒÒlll l
lll l
lll l
lll lll
55 ÒÒÒlll lll lll lll lll
ÒÒÒlll 2 lll Ç Ç Ç Ç llll
ÒÒÒlll 4 ä lll ä Ç Ç Ç lll Ç
l _ÇÇj b_ÇöÇ _ÇÇ l _ÇÇ _ÇÇÇ _öÇÇÇ #_öÇÇÇ l ÇöÇ _ÇÇ _ÇÇ _öÇÇ=l
L==================
& _öÇ _öÇ _öÇ _öÇ _öÇ _öÇ

 _ÏÈÈ . v Ç È
Ï È
Ï È
Ï È
Ï È
Ï È
Ï m ÏÈÈ
È Çj È
Ï
È È
È È È
Ï
È
öÇ l È È ÈÈ È l ÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ÈÈ ÈÈ l È È È
#Ï. È
Ï È
Ï
È È È
È È È
È ÈÈ
ÒÒÒ======================
lll & lll lll È lll =lll
ÒÒÒlll l
l l
l l
l lll
ÒÒÒlll lll lll lll lll
ÒÒÒlll lll lll lll lll
ÒÒÒlll ä l ä l Ç_ÇÇ _ÇÇ #_ÇÇöÇ ll ÇÇöÇ _ÇÇÇ _ÇÇÇ _ÇÇöÇ=lll
l
& #_ÇÇÇö .
L====================== ll Ç_ÇÇ _ÇÇ _ÇÇ ll _ÇÇÇ
_j Çö b öÇ _ÇöÇ _öÇ _öÇ öÇ _öÇ _öÇ

 _ÏÈÈ . ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ È


Ï ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ
È È È È
È È È l È È È
È ÈÈ È È È =
ÒÒÒ======================
lll & ÒÒÒ { È lll l
lll
È l
lll
ÒÒÒlll ÒÒÒ lll lll lll
ÒÒÒlll ÒÒÒ lll lll lll
ÒÒÒlll ÒÒÒ lll lll
ÒÒÒlll Ç ÒÒÒ ä lll ä Ç ÇÇ ÇÇ llll Ç ll
L======================
& #_ÇÇö . { Çö öÇ öÇ
#_Çj __ÇÇöÇ . __ÇÇÇj
öÇ =

 _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÈÈÏ ÈÈÏ ÈÈÏ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ #ÏÈ 1.ÏÈ . úÈÈ
È È È È È È È
È È
È È
È È
È È
È {ÓÓÓ È =ÓÓÓ
2.
ÒÒÒ======================
lll & lll lll lll
ÒÒÒlll lll lll lll ÓÓÓ ÓÓÓ
ÒÒÒlll lll lll lll ÓÓÓ ÓÓÓ
ÒÒÒlll lll lll lll ÓÓÓ ÓÓÓ
ÒÒÒlll l l l Ó
Ó{Ó ÇÇ =ÓÓÓ
& ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ll #_ÇÇÇö
L====================== ÇÇ ÇÇ ll ÇÇöÇ
_öÇ _öÇ Ç
Ç Ç
Ç
b_öÇ __ÇöÇ __ÇöÇ .
ll ÇÇ
__ÇúÇ
Polonesa
Leopold Mozart
 b 3 ÏÈÈ ÈÈ ÈÏ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ _ÈÏÈ Ï
È _ÏÈÈ _ÏÈÈÈ ÏÈÈ _ÈÏÈ __ÏÈÈ _ÏÈÈ _ÏÈÈ _ÏÈÈ _ÏÈÈ _ÏÈÈ
Ï
È È È È
È È
È È È È È È È È È È
& 4
ÒÒll================== È È È È È È ll ll =ll
ÒÒÒlll lll lll lll
56 ÒÒÒlll lll lll lll
ÒÒÒlll b 3 lll Ç Ç Ç Ç Ç l
lll ÏÈ Ç Ç lll
ÒÒLll==================
& 4 Ç Ç
ÇÇ _ÇÇöÇ _ÇÇÇö _ÇöÇ _ÇÇ _ÇöÇ l öÇ _ÇöÇ öÇ _ÇöÇ öÇ _ÇöÇ l ÈÈ ÏÈÈÈ _ÇöÇ öÇ _ÇÇ =l Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
Ç ll
_
_öÇ _öÇ __ÇöÇ _ö
Ç
 _ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ Ï
È Ï
È Ï
È Ï
È
È Ï
È Ï
È _
Ï
È
È Ï
È
È _Ï
È
È ÏÈÈ ÏÈÈ _ÈÏÈ
_
b È È È È È ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È È ÈÈ ÈÈ È È
ÒÒÒ====================== lll & lll lll =lll
ÒÒÒlll lll lll lll
ÒÒll ll ll ll
ÒÒÒlll b Ç l
l
l l
l
l Ç Ç Ç Ç Ç lll
ÒLÒll====================== Ç Ç
& ÏÈÈÈ ÏÈÈ _ÇöÇ ÇÇö _ÇÇöÇ _ÇÇö ll _ÇÇ _ÇöÇ _ÇÇöÇ _ÇöÇ _ÇÇ _öÇÇ ll öÇ _ÇÇöÇ ÇöÇ _ÇöÇ öÇ _ÇÇöÇ=ll Ç Ç Ç Ç Ç Ç
È _öÇ _öÇ
__ÈÈÈÏ __ ÏÈÈ _
ÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈÈ _ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ __ÏÈÈ _ÏÈ _ÏÈ _ÏÈ _ÏÈ _ÏÈ
 b È ÈÈ È È ÈÈ ÈÈ È È È È ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ
ÒÒÒlll======================
& lll Ó{ÓÓÒÒÒ { =ll
lll
ÒÒÒlll lll ÓÓÓÒÒÒ lll
ÒÒÒlll lll ÓÓÓÒÒÒ lll
ÒÒÒlll b Ç ÇÇ Ç ÇÇ Ç lll Ç Ó
Ó Ò
Ò È
Ï Ç Ç
Ç Ç Ç
Ç
& _ÇÇÇö öÇ ÇöÇ öÇ _ÇÇöÇ ÇöÇ l _ÇöÇ _öÇÇÇ __ÇÇÇö __ÇÇÇ Ó{ÓÒÒ { ÈÈ ÏÈÈÈ _ÇÇöÇ öÇ __ÇÇÇÇ öÇ=ll
LÒl======================
Ç _ÇÇö _öÇ
 b _ÈÈÈÏ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÈÈÏ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ È
Ï
È ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ
ÒÒÒlll======================
& lll È È È È È lll È È È È È lll È È ÈÈ È È È =l
ÒÒÒlll lll lll lll lll
ÒÒÒlll lll lll lll lll
ÒÒll b ll ÇÇ Ç ll Ç ll lll
ÒLÒll====================== Ç Ç ÇÇ lll
& ÈÈÈÏ ÏÈÈ _ÇÇöÇ ÇöÇ _ÇÇöÇ ÇöÇ ll öÇ _ÇÇöÇ _ ÇÇ _ÇÇöÇ _ÇÇ _ÇÇöÇ ll ÇöÇ _ÇÇöÇ _ÇÇÇ _ÇÇöÇ _ÇÇÇ _ÇÇöÇ ll _ÇÇ _ÇÇöÇ _ÇÇöÇ _ÇÇöÇ _ÇÇÇ =
_Çö _öÇ _öÇ _öÇ _öÇ _öÇ _öÇ
È
 _ÈÏÈ Ï
È _
Ï
È _Ï
È
È È
Ï _ Ï
È __ÈÈÏ __ÏÈÈÈ __ÏÈÈ _ÏÈÈ _ÏÈÈ _ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ
È È
È È
È È
È È
È È
È È È È È È
È È
È È
È È
È È Ï
È
È
ÒÒÒ====================== lll & b È lll È È l È ÈÈ È È È È ={Ó
lll ÓÓÓ
ÒÒÒlll lll lll ÓÓÓ
ÒÒÒlll lll l
ll ÓÓÓ
ÒÒll b ÇÇ Ç Ç Ç l
l Ç Ç l Ó
ÒÒLll====================== & öÇ _ÇÇöÇ ÇöÇ _ÇÇöÇ ÇöÇ _ÇÇÇöÇ ll _ÇÇÇöÇ öÇÇ ÇÇöÇ ÇöÇ _ÇÇöÇ ÇÇöÇ ll _ÇÇöÇ _ÇÇöÇ _ÇÇÇ _ÇÇÇ =ÓÓ{
_Çö __ÇöÇ
Minuetto
Georg Friedrich Händel
 3 Ç ÏÈ Ï
È Ï
È ÏÈÈ ÏÈÈ Ï
È Ï
È ÏÈÈ úÈÈÈ
Ç È
ll & 4 öÇ È ÈÈ ll È È
ÒÒ================== Ï
È È È È È ll ÈÈú
È È ll È È
È È =ll
Ò l
57 ÒÒÒÒllll 3 l
lll l
lll l
lll lll
ÒÒll 4 Ç Ç ll Ç ÇÇö lll ÇÇúÇ ÇÇö ll úÈ
Ç ÇÇ lll
L==================
& _ÇÇú ÇöÇ l Ç
úÇ Ç l È
È öÇ =l
 ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÙúÈ . v
ú
È
lll & È È È ÈÈ ÈÈ lll
ÒÒÒ====================== È È ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ
lll l
lll
ÈÈ =lll
ÒÒÒlll lll l
l l
l v lll
ÒÒÒlll ÇÇö lll Ç ÇÇ lll ÇÇ Ç lll ÇÇ Ç
ÇöÇ lll
l & _ÇÇÇú
ÒL====================== Ç l Ç
úÇ ö
Ç l ö
Ç Ç
öÇ _ÇÇöÇ l ú
Ç =l
 ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ú Ï
È #Ï
È
È ÏÈÈ #úÈ
È .
È ÏÈÈ È È
ll & È È
ÒÒ====================== È ll ÈÈ È ll È È ll È =lll
ÒÒÒlll lll lll lll ll
ÒÒÒlll ú Ç l Ç
ll ÇúÇ Ç l
ll úÈÈ Ï l Ç
ll ÇöÇ ÏÈÈ Ï
È lll
l & ÈÈ È Ç
öÇ
ÒL====================== l Ç
öÇ l È È
ÈÈ l È ÈÈ =l

 ÏÈÈ #ÏÈÈ ÏÈÈ Ï


È ÇÇú Ç v
È È È Ï
È Ï
È Ï
È Ç
ÒÒÒ======================
lll & È lll È ÈÈ ÈÈ lll ÈÈ Ç lll úÇ . ={ÓÓÓ
ÒÒÒlll v l
l
l l
l
l l
l
l v ÓÓÓ
ÒÒÒlll ÏÈÈ lll ÏÈ ÇöÇ ÇÇ lll Ç lll ÇÇ . ÓÓÓ
l & úÈÈÈ
ÒL====================== È l ÈÈ öÇ l ÇÇ
_Çö
ÇÇú
Ç l ú
Ç =Ó{
 ÇÇö ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÇÇú ÏÈÈ ÈúÈ .
ÒÒÒ======================
lll & ÒÒÒ { Ç È
È È lll È È È
È lll Ç È lll È =lll
ÒÒÒlll ÒÒÒ lll lll lll lll
ÒÒÒlll ÒÒÒ ÇÇ . lll ÇÇ . lll ÇÇ Ï
È l
ll ÏÈÈ ÇöÇ Ç lll
Ç
ú
Ç
LÒ======================
l & Ò{ l ú
Ç l ú
Ç È
È l È _ÇÇö =l
 _úÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ
È È È È È È ÇÇö ÏÈÈ Ï
È úÈÈ .
ÒÒÒlll======================
& lll È È lll Ç È È
È lll È ={ÓÓÓ
ÒÒÒlll lll lll lll ÓÓÓ
ÒÒÒlll Ç ÇÇö lll Ç Ç ÇÇ lll ÇÇ ÇÇö lll ÓÓÓ
l & ÇúÇ
ÒL======================
Ç l Ç Ç
öÇ öÇ ö
Ç l ú
Ç Ç l Ç
_ÇÇú . =Ó{
Minuetto
Johann Sebastian Bach
 # 3 Ç ÇÇ Ç ÇÇ ÏÈ ÇÇ Ç Ï
È Ï
È ÇÇ ÇÇ
Ç ö
Ç Ç Ç ö
Ç È ö
Ç Ç Ç Ï
ll ÈÈ È È öÇ=
È È È öÇ l
lÒl & 4 úÇ
ÒÒl================== ll öÇ ÇöÇ ll È
l l
öÇ ll ÇúÇ .
l l ll
Ò
58 ÒÒÒÒllll l l
lll l
lll l
lll l
lll lll
l
ÒÒÒlll # 3 ÇÇ Ç llll Ç ÇÇöÇ llll ÏÈÈ ÇÇöÇ ÇÇ llll Ç ä E ÇÇöÇ ÇÇöÇ llll ÇÇ ÇÇ Ç llll
ll & 4 öÇ ÇöÇ ÇÇ l ÇúÇ
ÒL================== lÈ öÇ l ÇöÇ l öÇ öÇ ÇöÇ=l
_Çö
 # Ç ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç ÏÈ Ï 1.ÇÇ ÇÇú . úÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÇÇ ÏÈÈ
Ç
ö
Ç Ç
ö Ç
ö Ç Ç
öÇ ll öÇ È È llÈ È
È ú
Ç . Ç È È l ÈÈ #öÇ È=l
2.
ÒÒll======================
& {ÓÓ ÒÒ { ll ll
ÒÒÒlll lll lll ÓÓÓ ÒÒÒ l
lll lll
ÒÒÒlll lll lll ÓÓÓ ÒÒÒ lll lll
ÒÒÒlll # Ç lll lll Ç Ç Ó
Ó
Ó Ò
Ò
Ò l ÇÇ lll
Ç
ÒLÒll======================
Ç Ç Ç
& öÇ öÇ _ÇÇö l _ÇÇö _ l Ç Ç Ç l
l Ç Ç
Ç Ç Ç
Ç Ç Ç
ö
Ç Ç
Ç Ó
Ó Ç
Ç Ò
Ò Ç
Ç Ç Ç l
l Ç öÇ=l
_ÇÇöÇ _ _ÇÇÇö öÇ _öÇ öÇ öÇ öÇ { úÇ . { öÇ _ÇÇö __ÇÇÇö __ÇÇúÇ
 # ÏÈÈÈ ÏÈÈ #ÏÈ ÇÇ v úÈÈ _ÏÈÈ ÏÈ Ï
È Ç . ÇÇ ÇÇ
È È È Ï
È È Ç Ï
È #Ï È ú
È Ï È
Ï È
Ï
& È ÈÈ l úÇ .
ÒÒll====================== l l È È
È È l öÇ È ÈÈ l È È È l ÈÈ È ÈÈ öÇ=
È È öÇ l
ÒÒÒlll l
lll l
lll l
lll l
lll l
lll l
lll lll
ÒÒÒlll lll lll lll lll lll lll lll
ÒÒll # ÇÇ Ç ll ll Ç ll Ç l Ç Ç l l Ç ll
Ç
ll & öÇ ÇöÇ ÇÇ ll ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇÇö ll ÇöÇ ÇÇ ÇÇ ll ÇÇöÇ ÇÇ ÇöÇ ll ÇöÇ ÇöÇ öÇ ll ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇÇöÇ ll ÇöÇ ÇöÇ ÇÇöÇ=lll
ÒÒL====================== l Ç l Ç Ç l Ç
#_öÇ _ _ÇÇö . _j
Çö #_öÇ #_öÇ __ÇÇö _Çö _öÇ
 # Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç ÏÈ ÇÇú . Ç ÇÇö Ç ÇÇö ÏÈ ÇÇö Ç
& öÇÇ ö
Ç ö
Ç Ç È Ï
È
öÇ öÇ ll ÇöÇ È ÈÈ ll
ÒÒÒlll====================== Ç l Ç
úÇ Ç ll ÇöÇ ÇÇöÇ Ç ll ÈÈ Ç ÇöÇ ll ÇÇúÇ . =ll
ÒÒll ll ll l
ll ll ll ll ll
ÒÒÒlll l
lll l
lll l
lll l
lll l
lll l
lll lll
ÒÒÒlll # Ç Ç lll lll Ç Ç ÇÇ Ç lll ÇÇ Ç lll Ç ÇÇöÇ lll ÏÈÈ ÇÇöÇ ÇÇ lll Ç ll
lll
& ÇöÇ ÇöÇ _ÇÇÇö l _ÇÇÇö _ÇÇÇ _ÇÇÇ l ÇöÇ . Çj
LÒl====================== öÇ öÇ ÇöÇ l öÇ ÇöÇ _ÇÇÇö l ÇúÇ lÈ öÇ l ÇöÇ . _ÇÇj Ç
=
Çö _ÇöÇ _ Ç
Ç
_Çö _öÇ _öÇÇ
 # Ï ÏÈÈ ÏÈ ÇÇöÇ ÇÇ Ï ÏÈÈ ÏÈ ÇÇöÇ ÇÇ Ç ÇÇ Ç 1.Ç 2.Ç
È
ll & ÈÈ È È
ÒÒ====================== È Ç
ö È
ll ÈÈ È È È Ç
ö Ç ö
Ç Ç
ll öÇ öÇ ll úÇ Ç . {ÓÓ ÇúÇ . =ÓÓ
ÒÒÒlll lll lll lll ÓÓÓ ÓÓÓ
ÒÒÒlll lll lll lll ÓÓÓ ÓÓÓ
ÒÒÒlll # Ç l
l
l l
ÇÇö ÇÇ Ç ll Ç Ç ll l Ó
Ó
Ó ÇÇö Ç ÓÓÓ
Ç Ç Ç l Ç öÇ ÇöÇ l _ÇÇö _ÇÇö ÇöÇ l _ÇÇ _ÇÇj
ÒLl======================
& _ Ç
Ç Ç Ó Ç ÇöÇ _ÇÇ =Ó
_ÇÇÇö _ÇöÇ öÇ Ç _ÇÇö . _ÇÇö _ÇöÇ _öÇ { _ÇÇö
Minuetto
Franz Joseph Haydn
 3 ÏÈ ÏÈÈ úÈÈÈ Ï
È
È
ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ #ÏÈÈ
lll & 4 ÈÈ ÈÈ lll
ÒÒÒ================== È È l È Î ÈÈ l È Î ÈÈ È l È Î ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ =È l
ÒÒll ll lll p lll lll lll lll
59 ÒÒÒlll lll lll f lll lll lll
lll ll ll ll ll ll
ÒÒÒlll 3 Î lll Î Ç
l&4
LÒ================== l ÇöÇ _ÇÇÇö ll ÇöÇ _ÇÇ _ÇÇÇö ll ÇöÇ _ÇÇ _ÇÇÇö ll ÇöÇ _ÇÇ _ÇÇ ll _ÇÇÇö _ÇÇÇö=lll
l Ç l Ç l Ç l Î
_ÇöÇ _ÇöÇ _ÇöÇ Çö
p f

_ÈÏ ÏÈÈ __ÏÈÈÈÈ


 ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _ÈÈ _ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈ ÏÈÈ #ÏÈÈ úÈÈÈ È
ÏÈÈ
È Î ÏÈÈ ÏÈÈÈ Î ÏÈÈ
ÒÒll======================
& ll È È È È ll {ÓÓÒÒ { ll È l È=ll
ÒÒÒlll lll lll ÓÓÓÒÒÒ lll l
lll lll
ÒÒÒlll lll lll ÓÓÓÒÒÒ lll lll lll
ÒÒÒlll Î Î lll Ç lll ÓÓÓÒÒÒ Î lll Î Ç lll Ç lll
ÒLl======================
& _ÇÇöÇ Ç
l _ÇÇ _ÇÇö ÇöÇ l _ÇÇ Ó{ Ò { Ç
l ÇöÇ _ÇÇö l ÇöÇ _ÇÇ _ÇÇ=l
öÇ _ÇÇú _ÇÇö öÇ

 ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ È


Ï ÏÈÈ úÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î ÏÈÈ ÏÈÈÈ Î ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î ÏÈ ÏÈ
ll & È
ÒÒ====================== È È Ï
È
È È l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l È l È l È l ÈÈ l
ÈÈ =
ÒÒÒlll l
lll l
lll l
lll l
p ll £ l
l lll
ÒÒÒlll lll lll lll lll l
lll f lll
ÒÒÒlll lll l l lll lll lll
l
l l
l l l l
& _ÇÇÇö _ÇÇÇ _ÇÇÇ ll _ÇÇÇ Î ll Î ÇÇöÇ _ÇÇÇö ll ÇÇöÇ _ÇÇÇ _ÇÇÇö ll ÇÇöÇ _ÇÇÇ _ÇÇÇö ll ÇÇöÇ _ÇÇÇö Î =ll
ÒLÒll======================
_Çö _ _ÇÇö _Çú _Çö _Çö
p

 ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ _ÈÏÈÈ _ÏÈÈÈ _ _ÈÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ


È È È È È
Ï ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ
È ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈ úÈÈ
È
È È È
ÒÒÒlll======================
& lll È È È
È lll È È lll È ={ÓÓÓ
ÒÒÒlll lll lll lll ÓÓÓ
ÒÒÒlll lll lll lll ÓÓÓ
ÒÒÒlll ÇÇú . l
l
l Ç ÇÇö l
l
l Ç l
l
l ÓÓÓ
ÒLl======================
& Ç l Ç
úÇ Ç l Ç Ç Ç
öÇ __ÇÇ __ÇÇ l Ç Ç
ÇÇö _ÇÇö
_ =Ó{
f Çö Çö
Barcarola dels "Contes de Hoffmann"
Jacques Offenbach
 ### 6 ÏÈ JÏÈ ÏÈ JÏÈ ÈÏ ÈÏ ÈÈÏ ÏÈ JÏÈ ÈÏ ÈÏ ÈÈÏ ÏÈ JÏÈ ÏÈ . ÏÈ ä
Andante

& 8 ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ lll ÈÈ È È ÈÈ ÈÈ lll ÈÈ È È ÈÈ ÈÈ lll ÈÈ ÈÈ ={ÓÓÓ


ÒÒÒlll=================
¹
60 ÒÒÒÒÒlllll # # lll lll lll ÓÓÓ
ÒÒÒlll # 68 Ç Ç Ç Ç lllll Ç Ç Ç Ç Ç lllll Ç Ç Ç Ç Ç lllll Ç Ç ä ÓÓÓÓÓ
& ¹ _ÇÇö Çjö Çö l _ÇÇö _ÇÇöÇ öÇÇ ÇöÇ _Çj
öÇ ÇÇ _Çj
LÒl================= Çö l _ÇÇö _ÇÇöÇ öÇÇ ÇöÇ _Çj
Çö l _ÇÇö . _ÇÇö ={Ó

 ### ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ _JÈÏÈÈ _ÈÏÈÈ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ . ÏÈÈ ä ÏÈÈ JÏÈÈ ÏÈÈ nÏJÈÈÈ
& ÒÒ { È È È
ÒÒll====================== ll ll È È È ll È È {ÓÓ È È È =ll
ÒÒÒlll ÒÒÒ p lll lll lll ÓÓÓ lll
ÒÒÒlll # # ÒÒÒ l l l Ó lll
ÒÒÒlll # ÒÒÒ ÇÇ ÇÇj ÇÇ ÇÇ llll ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ llll ÇÇ Ç Ç Ç llll Ç Ç ä ÓÓÓÓ · lll
{ öÇ öÇ öÇ j
L======================
& öÇ l öÇ j öÇ öÇ j
öÇ l öÇ Çjö Ç
ö
Ç Ç _j Ç l Ç .
Çö _Çö _Çö Ç Ó
{ =
p

 ### _ÈúÈÈ . È
Ï È
Ï nÏ È
È È
Ï È
Ï
ä È È È È È È È ä È È È È È Ï
È . È
Ï Ï
È Ï
È Ï
J
È
È Ï
È
È _JÈÏÈ _ÈúÈÈ .
ÒÒ======================
ll & ll È È È È ll È È È ll È ll =lll
ÒÒÒlll lll lll F lll lll ll
ÒÒÒlll # # lll lll lll lll lll
# Ç Ç Ç ÇÇ ll ÇÇ ä .
Î lll Î Î ÇÇ lll ÇÇ ÇÇj Ç
ÇÇö =
ÒÒLÒlll======================
& öÇ ÇöÇ j
Ç_Çö Çj öÇ l öÇ Ç_Ç _ÇÇÇö _ÇÇöÇ lll ÇÇöÇ . ÇÇj
ö
Ç #öj
Ç #ö
Ç ö
Ç Ç öÇ lll
Çj
_Çö F
 ### ä ÏÈÈ ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ . JÏÈÈ Î ÏÈÈ . ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ä Î . Ï
È
È . È
Ï
È ÈÈÏ ÈÈÏ
È
ÒÒÒlll======================
& È lÈ È l È È È È lÈ l È È ÈÈ = È l
ÒÒll l
ll l
ll l
ll l
ll lll
ÒÒÒlll # # lll lll lll lll lll
# ÇÇö ä Ç Ç ÇÇ lll ÇÇ ä
ÒÒLÒlll====================== Ç
ll
l Ç
ll ä
l Ç Ç
ll
l Ç
ll
ll
& Ç Ç
_ÇöÇ _öÇ #öÇ Ç _l ö Ç l Ç
Ç_Ç __ÇÇ _ÇöÇ #__ÇÇú . l Ç
_
ö
Ç Ç l Ç
Ç_Ç __ÇÇ _öÇÇ #__ÇÇú .
_ =
_öÇÇ öÇ _ÇöÇ öÇ
 ### ÏÈÈ ä ÏÈÈ . úÈÈ . úÈÈ . úÈÈ . úÈÈ .
rit. a tempo
È
ÒÒÒ======================
lll & È lll È lll È lll È lll È =lll
ÒÒÒlll ¹ ll l
l l
l l
l lll
ÒÒll ## # l
ll l
ll l
ll l
ll ll
ÒÒÒlll Ç_Çö ä Ç l Ç l
ÇöÇ . ll ÇúÇ . ll _ÇÇö Çj Ç Ç Ç l
l Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç Ç l
l Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç Ç lll
L======================
& Ç Ç Ç l Ç Ç
Çö _öÇ _öÇÇ öÇ öÇ _j
Ç öÇ öÇ _j Ç l Ç Ç
Çö _öÇ _ÇöÇ öÇ öÇ _j=
Ç
Çö
 ### ÏÈÈ . ÏÈÈ ä úÈÈ . úÈÈ . úÈÈ . úÈÈ .
È È
ÒÒll======================
& ll È ll È ll È ll È ll
ÒÒÒlll lll lll cresc. lll lll lll
ÒÒÒlll # # lll lll lll lll lll
ÒÒÒlll # Ç Ç ä lll Ç ÇÇ ÇÇ Ç lll Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç lll Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç lll ÇÇ . lll
L======================
& _ÇÇö . _ÇÇö _ÇÇö j Çö _öÇÇ _öÇÇ öÇ öÇ _Çj
öÇ öÇ _Çj Çö _öÇÇ _öÇÇ öÇ öÇ _Çj
Çö úÇ
cresc.

 ### >ÏÈ . Ï
È Ï
È Ï
È _
Ï
È
È ÏÈÈ __úÈÈÈ .
_ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈ ÏÈÈ _ÏÈÈ ÏÈ
· Î . ÈÈ È È
ä ÈÈ È È È È È ä È È ÈÈ ÈÈ
ÒÒÒ======================
l& lll lll lll lll =lll
ÒÒllll ll ll f ll ll ll
ÒÒÒlll # # lll lll lll lll lll
ÒÒÒlll # ä Ç Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇÇö lll ÇÇ . lll · lll ä Ç Ç ÇÇ ÇÇ lll ÇÇ Ç
Ç Î =lll
L======================
& Ç Ç Ç
ö ú
Ç Ç Ç Ç
ö
F _öÇ _öÇ Çö #__öÇÇ _öÇÇ _öÇ öÇ öÇ . öÇ
j

 ### ÏÈÈ . ÏÈÈ JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ . ÏÈÈÈ JÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ ä JÏÈÈ _ÏÈÈÈ JÏÈÈ _ÈÏÈÈ _ÈÏÈÈ . _ÏÈÈ
È JÏÈÈ _ÏÈÈÈ
rall, e dim.

È È È ä
ÒÒÒlll======================
& lll lll lll È lll È =l
lll
ÒÒÒlll lll lll ¹ ll l
l lll
ÒÒll # # rall, e dim. ll ll lll lll
ÒÒÒlll # ä Ç lll Ç Ç lll Ç ä Î . lll Î . Ç lll Ç Ç Î . llll
_ÇöÇ _ÇÇÇö _
LÒ======================
l& Ç ÇÇ _ÇÇ l _ÇÇÇ Çj
_öÇÇÇ _ _öÇ _
Ç_öÇ _ Ç_Çö
öÇ _ÇÇö _ÇÇj
ö
Ç l _ÇÇ
_ ö
Ç
l _
_
ÇÇj ÇöÇ l _Çj
¹ _Çö Ç
Ç ö
Ç ÇÇö
_
_ Ç
=l

 ### JÏÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ . _ÈÏÈ . _ÈÏÈ _JÈÏÈ __ÏÈÈÈÈ __ÏÈÈÈÈ . Ï


J _ÈÏÈ _ÈÏÈ .
È È È ä È È
ÈÈ È È JÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ .
ÒÒ======================
l& ll ll ll ll È =lll
ÒÒÒllll lll lll lll lll lll
ÒÒÒlll # # lll lll lll lll lll
ÒÒÒlll # Î . l l
ä ll Î . Ç ÇÇ ll Ç ä Ç Ç ll Ç ä Ç Ç ll l l
Ç_Çj ÇÇöÇ lll _ÇÇj Ç Ç
LÒ======================
l& Ç_Çö
_ Ç
Çö _ ÇÇö l
Ç
ÇÇö _
_ _ _Çj Çö öÇ l _ÇÇö ÇÇö _ÇÇö l __ÇÇÇö
__Çj ÇÇö __ÇÇÇö=l
___Çj
Ç Ç

 ### ÏÈÈ . ÏÈÈ ä ÏÈÈ . ÏÈÈ . ÏÈÈ . ÏÈÈ . úÈÈ .


È
ÒÒll======================
& È ll È È ll È È ll È =ÓÓ
ÒÒÒlll lll lll lll ÓÓÓ
ÒÒÒlll # # lll lll lll ÓÓÓ
ÒÒÒlll # Ç Ç ä l
l
l Ç l
l
l Ç l
l
l Ç ÓÓÓ
L======================
& _ÇÇö . _
_ÇÇö Ç Ç
__ÇÇú . Ç
__úÇÇ . Ç
__ÇÇú . =
Minuet

 # 3 ÏÈ ÇÇ ÇÇ ÏÈ ÏÈ ÏÈ Ç Ç ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ Ç Ç v ÏÈ ÏÈÈ ÏÈ ÇÇöÇ ÇÇ


Tempo di minuetto Johann Sebastian Bach

ll & 4 ÈÈ öÇ öÇ ÈÈ ÈÈ ll ÈÈ ÇöÇ ÇöÇ ll È ÈÈ È ÈÈ ÈÈ ll ÇöÇ ÇöÇ ll ÈÈ È ÈÈ öÇ lll


ÒÒ==================
61 ÒÒÒÒÒlllll # 3 lll
l
ll
lll
l
ll
lll
l
ll v
lll
l
ll
ll
lll
ÒÒll
& 4 _ÇÇÇ _ÇÇÇ l _ÇÇÇú .
L================== l _ÇÇÇú . l _ÇÇ
ú
Ç .
l _ÇÇÇ
.
l
_úÇ _Çö _Çú
 # Ï ÏÈ ÏÈ ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ v ÏÈ Ç ÇÇ ÏÈ ÏÈ Ç Ç
È
& ÈÈ ÈÈ ÈÈ öÇ öÇ ll ÇöÇ öÇ öÇ öÇ ll úÇ .
ÒÒll====================== ll ÈÈ ÇöÇ öÇ ÏÈÈÈ ÈÈ ll ÈÈ ÇöÇ ÇöÇ=ll
ÒÒÒlll lll lll lll lll lll
ÒÒÒlll # lll lll v lll lll lll
ÒÒLll======================
& _ÇÇÇ l Ç
l ÇöÇ _ÇÇÇö _ÇÇÇ l ÇöÇ . _Çj l Ç Ç ÇÇ _ÇÇÇ l _ÇÇ l ÇÇÇ l _ÇÇ _ÇÇ _ÇÇ=ll
l
_Çú . _Çö ö
Ç _öÇ _öÇ Çú _
_Çö _ÇÇö Çö _ÇÇö
 # ÈÏÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ Ç Ç v ÏÈ ÏÈÈ ÏÈ ÇÇöÇ ÇÇ Ï ÏÈ ÏÈ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ Ç
ÒÒÒ====================== lll & È ÈÈ È ÈÈ ÈÈ lll ÇöÇ ÇöÇ lll ÈÈ È ÈÈ öÇ lll ÈÈÈ ÈÈ ÈÈ öÇ öÇ lll öÇ öÇ öÇ = ÇöÇ l
lll
ÒÒÒlll lv ll lll lll lll lll
ÒÒÒlll # lll Ç lll Ç
ÇöÇ lll ÇúÇ l Ç l
lll Ç Ç Ç lll
ÒLl====================== & _ÇÇÇú . l _ÇÇ _ÇöÇ _ÇÇ _ÇÇÇ _ÇÇ l _ÇÇÇ
Çö Çö _öÇ _ÇöÇ _úÇ _ÇÇö _ÇÇö ÇöÇ ÇöÇ =
Ç

 # Ç _ÈÏÈÈ ÏÈÈ _ÏÈÈ _ÏÈÈÈ ÈÈÏ _ÈÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈ Ç v


È È È È È È È È È È È È È #Ï
È È
Ï È
Ï Ç
ÒÒÒ====================== lll & ÇúÇ . {ÓÓÓÒÒÒ { lll È È È È lll È È È È lll ÈÈ ÈÈ ÈÈ öÇ=lll
ÒÒll ÓÓÒÒ ll ll l ll
ÒÒÒlll # Ç ÓÓÓÒÒÒ Ç lll Ç lll Ç Ç Ç llll ÇÇ lll
Ç
l & úÇ _ÇÇ Ó{ Ò { úÇ Ç . Ç l ÇöÇ öÇ ÇöÇ l Ç ú
Ç
ÒL======================
Ç_Çö
l úÇ . __ÇÇÇÇö=l
 # ÇÇ ÇÇöÇ #ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÏÈ ÏÈÈ ÈÏÈ ÇÇ #ÏÈ úÈ . v ÏÈ Ç Ç Ç ÏÈ Ç Ç Ç
ö
Ç
ÒÒÒlll======================
& È
È È È È lll È È lll È ö
Ç È
È ll È È l ÈÈ ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ l ÈÈ ÇöÇ ÇöÇ = ÇöÇ l
ÒÒÒlll lll lll lll l
lll l
lll lll
ÒÒÒlll # v ll l Ç lll lll v lll lll
l & _ÇÇÇ
ÒL====================== l
ll Ç ÇÇ ÇÇ ll ÇÇ ÇöÇ öÇ ll ÇÇ ÇÇ ÇÇ ll Ç ÇÇ Ç ll ÇÇ ÇÇöÇ = Ç Ç Ç lll
_Çú . _ÇÇö öÇ #_Çö öÇ öÇ öÇ _Çö _ÇÇö öÇ _ÇÇö _Çö _ÇÇö
 # ÏÈ ÏÈ Ï ÇÇ ÇÇ Ç ÇÇ ÇÇ v Ç Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÏÈ Ï ÇÇ ÏÈ ÏÈÈ Ç Ç b Ç
ÒÒ======================ll & ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ll öÇ öÇ ÇöÇ öÇ öÇ ll ÇÇÇö ÇöÇ ÇöÇ öÇ öÇ ll ÈÈ ÈÈÈ öÇ ll ÈÈ È ÇöÇ ÇöÇ ll ÇúÇ . ={ÓÓ
ÒÒÒlll lll lll lll lll lll ÓÓÓ
ÒÒÒlll # lll v lll Ç lll Ç Ç Ç lll Ç lll b Ç ÓÓÓ
ÒÒLll======================
& _ÇÇÇö _ÇÇÇ _ÇÇÇ l ÇúÇ . l Ç l Ç
l ÇúÇ öÇ l ÇöÇ Ç öÇ l Ç _ÇÇ ÇöÇ ll ÇöÇ ÇÇöÇ _=
Ç l Ç
ö Ç l Ç
ö Ç ÇÇ ÓÓ{
_Çö _Çö ö
Ç _ÇÇö
Minuet

 b 3 ÏÈÈ . ÏÈ ÏÈ Î _ÏÈÈÈ . ÏÈÈ ÏÈÈ Î Î Î ÏÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ Î Î ÏÈÈ _ÏÈÈÈ
Andante
Franz Joseph Haydn

& 4 ÈÈ ÈÈ ÈÈ
ÒÒll================== ll È È ll È l È È È l
ll ll
È =l
ll
62 ÒÒÒÒÒlllll 3 p lll
l
lll
l l
l
l l
l
l lll
ÒÒÒlll b 4 ÇÇö.Ç ÇÇ Ç Î llll Ç Ç Ç Î llll Î Î Ç Ç llll Ç Ç Ç Ç Ç llll Î Î Ç Ç llll
L==================
& ÇöÇ_ÇÇ _ÇöÇ ._ÇÇ_ÇÇ
_ö __ÇÇöÇ _öÇÇ _ÇöÇ __ÇÇöÇ _ÇöÇ __ÇÇöÇ __ÇÇÇö __ÇÇöÇ= _ÇöÇ
öÇ_Ç

_ÈÈÏ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ _ÈÏÈÈ _ÈÏÈ _ÈÏÈ ÏÈÈ
Â
b È È È È
ÈÈ È ÏÈÈ È È È Î Î Î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ
ÒÒÒ====================== lll & lll È lll lll lll =lll
ÒÒÒlll lll lll lll lll lll
ÒÒÒlll b lll ÇÇ ÇÇ lll ÇÇ Ç Î lll Î Î Ç Ç lll Ç Ç Ç Ç lll
ÒLl====================== Ç
& _ÇÇö _ Ç Ç
ÇÇ _ÇöÇ _ÇÇ _ÇÇ _ÇöÇ Ç Ç l Ç ö
Ç ö
Ç Ç öÇ l ö Ç l Ç Ç
Ç
ö l Ç
Ç
ö Ç
Ç
ö Ç
Ç
ö Ç Ç
=
Ç l
_öÇ _öÇ _Çö _
Ç
ö _Ç
ö _ö
Ç
 b Î Î ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ n_Ï ÏÈÈ _ÈÈ ÏÈ ÏÈ Ï
È __ÏÈÈ _ÏÈÈ
È È È È È È È È ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÏÈ Î È Î È È
È È Ï
È È
ÒÒÒ====================== lll & lll lll lll È lll =lll
ÒÒÒlll l lll lll lllF lll
ÒÒll b Î Î Ç llll Ç Ç Ç l Ç l ll ÇÇ Î ÇÇ ÇöÇ lll
l Ç
ÒÒL====================== ll & ÇÇ ÇöÇ ll ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇÇ ÇÇ öÇÇÇ lll ÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇÇöÇ ÇÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ lll ÇÇ ÇÇ l öÇ öÇ =l
_öÇ _öÇ _öÇ _Çö n_öÇ n_öÇ _Çö
_ÏÈ _ÏÈ _ÏÈ _ÏÈ
 b _ÈÏÈÈ Î _ÏÈÈÈ _ÈÈ _ÈÈ _ÈÈÈÏ _ÈÈÈ _ÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ . ÏÈ ÏÈ Î _ÏÈÈÈ . ÏÈÈ ÏÈÈ Î
ÒÒÒlll======================
& lll lll È È l ÈÈ ÈÈ ÈÈ l È È =l
ÒÒÒlll lll lll l
lll p l
lll lll
ÒÒÒlll b ÇÇ Î ÇÇ ÇÇöÇ lll ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ lll ÇÇ Ç Ç Ç llll lll Ç lll
ÒLl======================
& öÇ öÇ l öÇ öÇ öÇ l öÇ ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ _ÇÇö l _ÇÇöÇ . _ÇÇÇ _ÇÇ Î ll Çö.Ç _ÇÇÇÇ _ÇÇ Î=lll
Ç öÇ _ÇÇ
_ö _öÇ _ÇÇö
 ÏÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ ÈÈÏ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ä ÏÈÈÈ ÏÈÈ _ÏÈÈÈ
È
ÒÒÒ====================== lll & b Î Î È lll È È È lll Î Î È lll È È È lll Î =lll
ÒÒÒlll lll lll ¹ ll lll cresc. lll
ÒÒÒlll b Î Î l l l
l l Ç
ÇöÇ llll
ÒL====================== l& Ç_ÇÇ _ÇÇÇö lll _ÇÇöÇ _ÇÇÇ _ÇÇ _ÇÇ _ÇÇÇ lll Î Î _ÇÇÇ _öÇÇÇ lll _ÇÇöÇ _ÇÇÇ _ÇÇ _ÇÇ _ÇÇÇ ä lll ÇÇöÇ Î ÇÇöÇ =
_öÇ _Çö öÇ _ÇöÇ _Çö _öÇ _öÇ öÇ _öÇÇ _j Çö
 b _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ ÈÈÈÏ JÏÈÈÈ ä _ÈÏÈÈ Î ÏÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ __ÏÈÈÈÈ _Ï ÏÈÈ _ÈÈ ÏÈ ÏÈ
ÈÈ È ÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ Î
lll &
ÒÒÒ====================== lll È lll lll È lÈ =ÓÓÓ
ÒÒÒlll lll lll lll lll ÓÓÓ
ÒÒÒlll b ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç Ç ä lll ÇÇ Î lll Ç Ç Ç Ç Ç ÇÇ lll Ç Ç Ç Ç l
l
lll ÓÓÓ
ÒLl======================ö
Ç Ç Ç l Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Î
& öÇ öÇ öÇ j öÇ öÇ l
__ÇÇöÇ _ÇöÇ _ÇöÇ öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ öÇ _ÇöÇ _ÇöÇ __ÇÇÇö _ÇÇö _ÇÇö __ÇÇÇö =Ó
Ç Ç l Ç Ç Ç l