Sei sulla pagina 1di 4

LUIGI MIRAGLIA. ARS LATINE E T G R A E C E SCRIBENDI E T DICENDI. D U N C A N U S , M . ( M .

D o n c k ) : Praetextata Latine loquendi ratio, per Colloquiorum formulas, nunc

ioculariter, nunc serio, studiosis pueris non modo bcne loquendi, sed etiam bene vivendi modum
BIBLIOGRAPHIA:
praescribens, & miscens utilia dulcibus, Authore Martino Duncano Quempernate,
Guormarianorum Pastare in Hollandia, A n t u e i p i a e , a p u d l o a n . L a t i u m t y p o g r . i u r a t u m [ . . . ] , M . D .
1) COLLOQUIA SCIlOLASnCA
L l l ( / C o l l o q u i a del Duncano si segnalano, come le prime Formulae erasmiane, per la c o p i a
v c r b o r u m , le núlle maniere di variare la stessa frase: esercizio assai utile per chi voglia imparare
B A L Ü O N I G . - N U R I E . : Colloquia Latino sermone conscripta, ad usum scholanim secundi ordinis,
davvero il latino).
T i c c i , Siena 1937.
FISCHIÍR-LAMUHRG, H . : Der Junge Goethe ( n e u b e a r b e i t e t e A u s g a b e i n fünf B a n d e n ) ,
B A R L A N D U S , H . ( A . v a n B a r l a a n d ) : Dialogi XLIL per H a d r i a n u m B a r l a n d u m , ad projligandam e
herausgegeben v o n H a n n a Fischcr-Lamberg, B a n d I , W a l t e r de Gnayter & C o . , B e r l i n , 1963, pagine
scholis barbariem utilissimi: Ad priorem editionem accesserunt tredecim dialogi. Eiusdem dialogi
Scseguenti'.
dúo, post tredecim illos iam recens excusi. Item Augitstini ReymariJ Mechliniensis dialogas iinus de
ludo chartarum. Barlandi opusculum de insignilms oppidis inferioris Cermaniae. C o l o n i a e , a p u d
1. ( J . S h i r l e y ) : E I I A r a r H .me Introductoriam Anglo-Latino-Graecum, complectens
SiiiRLBIUS,
E u c h a r i u m , a n n o M D X X X . ( s u Googlebooks l ' e d i z i o n e : L u t e c i a , a p u d C l i r i s t i a n u m W e c h e ! , 1 5 2 9 ) .
Colloquia f'amdiaria, Aesopi fíbulas et Luciani selectiores mortuorum diálogos in usum
scholarum, L o n d i n i 1 6 5 6 .
B R Ü W N , R . T . : Modern Latín conversaron, D . C . H e a t h a n d C o m p a n y , B o s t o n - N e w Y o i k - C h i c a g o -
Loiidon-Atalanta-San Francisco 1913.
E R A S M O D A R O T I I Í R D A M : Colloquia, p r o g e t t o e d i t o r i a l e e i n t r o d u z i o n e d i A d r i a n o P r o s p e r i ;
e d i z i o n e c o n t e s t o a f r o n t e a c u r a d i C e c i l i a A s s o , E i n a u d i , T o r i n o 2 0 0 2 {la traduzione é spesso
C A M P A N I N I , G . , Laíinae collocutiones. Ex aureis Latinitatis fontibus derivatae et tironibus
incerta e non sempre attendibile; ma il testo latino a fronte e le note sonó certo utili).
propositae - Conversazioni latine. A d u s o d e l l e s c u o l e m e d i e , P a r a v i a , T o r i n o 1 9 3 7 .
E R A S M U S R Ü I E R O D A M U S , D . : Familiarium colloquiorum formulae et alia quaedam per Desiderium
C A P E L L A N U S , G . (pseudónimo d i E . J o h n s o n ) : Sprechen sie Lateinisch?: I e d . A . K . o c h , L e i p z i g
Erasmum Rolerodamum, J o h a n n F r o b e n , B a s i l e a , 1 5 1 8 {dei C o l l o q u i a d'Erasmo, com'é ovvio, si
1890 (pubblicato i n n u m e r e v o l i volte i n moltissime lingue; ora i n ed. italiana c o n copioso apparato
trovano in rete molte edizioni, oltre a quella elettronica del progetto stoa.org: per es., in
di n o t e e i n d i c a z i o n e d e l l e f o n t i : G . C a p e l l a n u s , Parlare latino oggi, a c u r a d i E . R e n n a e C . Peroné,
G o o g l e b o o k s : Colloquia familiaria e x r e c e n s i o n e e t c u m n o t i s p e r p e t u i s P e t r i R a b i [...],
Ariello, Napoli 2000).
N o r i m b e r g a e , i n o f f i c i n a F e l s e c k e r i a n a 1 7 8 4 ; Colloquia familiaria n u n c e m e n d a t i o r a c u m o m n i u m
n o t i s [ . . . ] , B e r n a e , a p u d D a n i l e l e m T s c h i f f c l i , M . D C C I X ; Colloquia, e d . c u m s c h o l i i s s e l e c t i s
C A S T A L I O , S . ( S . C h a l e i l l o n ) : Dialogi sacri Latino-gallici, ad linguas moresque puerorum v a r i o r u m , c u r a v i t G . S t a l l b a u m , L i p s i a e , M D C C C X X V l l l , s u m p t i b u s H i n r i c h s i i ; Colloquia
formandos. Liber primus, authore Sebastiano Castalione, G i n e v r a , J e a n G i r a r d , 1 5 4 3 ( I colloquia familiaria et Encomium Moriae, a d o p t i m a r u m e d i t i o n u m fidem d i l i g e n t e r e m e n d a t a [...] K a r l
de! C a s t e l l i o n e , s i n g o l a r m e n t e i m m a g i n a t i c o m e d i a l o g h i t r a p e r s o n a g g i b i b l i c i , a partiré d a A d a m o T a u c h n i t z , L e i p z i g 1 8 3 3 , etc).
ed E v a , e b b e r o varié e d i z i o n i , p e r es.: Colloquia sacra ad linguam simul & mores puerorum
formandos libri quatuor, in quibus insigniores tam veteris, quam Novi Testamenti Historiae
F A B B R I , P . : Conversazione e composizione latina, P e r r e l l a , N a p o l i 1 9 3 8 .
denarrantur, P a r i s i i s , a p u d B a b u t y [...] M . D C C . X L V Ü I ) .
J . : Communia vitae: phrases et formulae ad latina colloquia instituenda, T y p i s
F O R N A R I ,
Colloquia quotidiana, or an introduction to familiar Latin conversation principally designed jbr the
Polyglottis Vaticanis 1920.
use ofthe schools, P i n n o c k a n d M a u n d e r , L o n d o n 1 8 2 0 .
G R A P U H U S , C . ( C . S c h r y v e r ) : Ex P. Terentii Comoediis Latinissimi colloquiorum flosculi ordine
C O M l i N l u s , 1. A . ( J . A . K o m e n s k y ) : Schola Ludus, i n : Opera didáctica omnia, e d i t i o a n n i 1 6 5 7 l u c i s
selecti, M i c h a e l H i l i c n i u s , A n t u e r p i a e 1 5 3 4 .
o p e e x p r e s s a , s u m p t i b u s A c a d e m i a e s c i e n t i a r u m B o h e m o - s l o v e n i c a e , P r a g a e 1 9 5 7 , v o l . 11, p a r s l i l ,
H E Y D E N , S . : Formulae Latine loquendi pueriles ( 1 5 2 8 ; u n ' e d i z i o n e d e l 1 6 8 5 é d i s p o n i b i l e o r a i n
8 3 0 - 1 0 4 0 ( s i t r a t t a i n realtá d i b r e v i o p e r e t t e t e a t r a l i s c r i l t e p e r l a s c u o l a , m a c h e p o s s o n o esser
ristampa per i tipi della Klett, Stuttgart 1990).
considérate c o m e d e i colloquia).
' É i n t e r e s s a n t e p e r v e d e r e c o m e a n c h e i l G o e t h e imparó i l l a t i n o p e r m e z z o d i c o l l o q i i i e s i s t e m i a t t i v i ( a n z i , a s e n t i r
C O R U H R I U S , M . ( M . C o r d i e r ) : Colloquiorum scholasticorum ad pueros in Latino sermone i u i , " s e n z a método", o s s i a i n m a n i e r a d e l t i i t t o n a t u r a l c ) : cfr. W . G o e t h e , D i c h l i i n g u i i d W a h r h e i t , p a r l e I , l i b r o I : " D i e
exercendos libri quattuor, 1 5 6 4 (1 Colloquia d e l C o r d e r i o e b b e r o i n f i n i t e e d i z i o n i , fino G r a m m a t i k i n i B I l e l m i r , w e i l i c l i s i e n u r a i s e i n willkürliches G e s e t z a n s a h ; d i e R e g e l n s c l i i e n e n m i r l a c h e r l i c h , w e i l s i e
a i r O t t o c e n t o : p e r es..' Colloquiorum scholasticorum libri quatuor, auctore Maturino Corderio, ab durch so viele A u s n a h m e n aufgehoben w u r d e n , d i e ich alie w i e d e r besonders lernen sollte. U n d wiire nicht der gereimte
ipso aucti, & recogniti, suis, quibusque dictionibus, adiectis accentibus [...] L o n d i n i e x angehende Laleiner gewesen, s o hatte es sclilimm m i l m i r ausgcsehen; doch diesen t r o m m e l t e u n d sang ich m i r geni
v o r . " [ L a g r a m m a t i c a n o n m i p i a c e v a , perché l a c o n s i d e r a v o s o l o u n a l e g g e a r b i t r a r i a , l e rególe m i s e m b r a v a n o r i d i c o l c ,
T y p o g r a p h i a s o c i e t a t i s S t a t i o n a r i o r u m , 1 6 0 8 ; Colloquiorum scholasticorum libri Quatuor: Authore
perché v e n i v a n o s c a l z a t e d a t a n l e e c c e z i o n i c h e m i l o c c a v a d i s t u d i a r e a p a r t e . E s e n o n I b s s e r o s t a t i i p r i n c i p i d i l a t i n o
Maturino Corderio, ab ipso aucti et recogniti, E d i n b u r g i , e x c u d e b a t A n d r e a s H a r t , 1 6 1 8 ; i n r i m a , a v r e i íatto u n a g r a n b r u t l a figura; m a q u e l l i a m a v o r i c a n t a r m e l i s p e s s o d a m e . ] P a r t e I I , l i b r o V I : S o h a t t e i c h
Colloquiorum scholasticorum libri V. Serie nativa autoris, &c. cum Argumentis seu locis denn das l.ateinische gelcrnt w i e das Deutsche, das I'ranzosische, das Englische, n u raus deni Gebrauch, o h m e Regel
communibus, pietati, decoro et literis puerilibus longe emendadas iterum et cum ludicris puerorum u n d o h n e B e g n i r . [ . . . ] m i r s c h i e n a l i e s natürlicli z u z u g e h e n , i c h b c h i e l t d i e W o r t e , i h r e B i l d u n g e n u n d U m b i l d u n g e n i n
Joach. Camerarii et Memoria Pythagorea &c. Ut et cum Índice, Latine discentibus necessario, Ohr u n d Sinn, u n d bediente m i c h der Sprache m i t Leichtigkeit z u m Schreibcn u n d Shwiitzen [Cosi avevo imparato i l
l a t i n o c o m e i l t e d e s c o , i l f r a n c e s e , F i n g i e s e s o l o p e r p r a t i c a , s e n z a r g o l e e s e n z a método... a m e p a r e v a c h e t u t t o
editi, L i p s i a e , a p u d J o . S a m u e l H e i n s i n n , M D C C X X X V I I I ; etc.)
procedesse naturalmente, ritenevo neU'orecchio e nella mente le parole, la loro f o m i a z i o n e e flessione e m iservivo c o n
facilita della lingua per scrivere e per chicchierare. T r a d . d i E . Sola].

L i i i g i M i r a g l i a , A r s L a t i n e et Graece scribendi et dicendi. V I H Jomadas de C u l t i i r a C l a s i c a . c o m 1 L u i g i M i r a g l i a , A r s L a t i n e et Graece scribendi et dicendi. V I I I Jornadas de C u l t u r a C l a s i c a . c o m 2


L A N G H , 1.: Tirocinü pars dialogica, continens centuriam colloquiorum, i n " V o x L a t i n a " , 9 2 e 9 3 T O R R E , A , V A N . : Dialogi familiares litteranim tironibus in pietatis, scholae, ludorum
(1988), p. 75-89 e 211-227. exercitationibus útiles et necessarii, A n t v e r p i a e 1 6 5 7 ( i n Googlebooks l ' e d i z i o n e : A n t u e r p i a e , a p u d
P e t n i m Joannem Vander Plassche, M D C C L X I I I ) .
Latin dialogues, collected from the hest Latin writers for the use of schools, S m a r t a n d C o w s l a d e ,
L o n d o n 1803. ViTALI, G . : Colloquia et fabellae, V a l l a r d i , M i l a n o 1 9 3 2 .

L E V I , E . - B l N l , A . : // latino come lingua viva, V a l l e c c h i , F i r e n z e 1 9 3 7 . V I V E S , L . : Diálogos Latinos de Luis Vives (Exercitatio linguae Latinae) c o n Introducción, N o t a s ,
V o c a b u l a r i o y u n Apéndice alfabético-biográfico d e C . Fernández, o . p . . E d i t o r i a l políglota,
M A N U T I U S , A. júnior ( A . M a n u z i o j . ) : Purae, elegantes et copiosae Latinae linguae phrases, Barcelona, 1 9 4 0 (Questa é solo u n a delle i n n u m e r e v o l i edizioni antiche e moderne delle
C o l o n i a e 1 5 7 1 ( m o l t i s s i m e a l t r e e d i z i o n i , a n n o d o p o a n n o ; p e r es.: Elegantes et copiosae Latinae Exercitationes d e l V i v e s . S u Googlebooks sí p o s s o n o v e d e r e , p e r es., q u e s t e a l t r e : Linguae latinae
linguae phrases, C o l o n i a e 1 5 9 3 ( a p . J o a n . G y m n i c u m ) ; Elegantes et copiosae Latinae linguae exercitatio: cum rerum et verborum memorabilium diligentissimo Índice, L u g d u n i , A p u d S e b .
phrases, L u t e t i a e 1 5 9 4 (ap. J o a n . L e P r e u x ) , e t c . Gryphíum, 1 5 4 2 ; Colloquia, alioqui Latinee linguce exercitatio [...], M a c e r a t a e , e x T y p o g r a p h i a
Seraphini Paradisi, 1666.
M O S E L L A N U S , P . ( P . S c h a d e ) : Paedologia, a c u r a d i H . M i c l i e l , W e i d m a n n s c h e Buchhandlung,
B e r l i n 1 9 0 6 ( L a t e i n i s c h e Litteraturdenkmáler des X V . u n d X V I . J a h r h u n d e r t s H e r a u s g e g e b e n v o n 2) TUNCTURAE V E R B O R U M E T P H R A S E O L O G I A E
Max H e r m a n n , 18).
B O N T N O , G . B . : Dizionario metódico e fraseología della lingua latina, R . G i u s t i , L i v o m o 1 9 0 7 .
M U E L L E R , J . : Idiomata linguae latinae, C l e v e l a n d , O l i i o , 1 8 9 6 , fase. I e I I ( l o c u z i o n i c e s a r i a n e e
ciceroniane). BONINO, G. B.: Esercizi sul dizionario metódico efraseología latina, R . G i u s t i , L i v o m o 1 9 0 9 .

N O E L , B . L : Alterni sermones. Conversazioni italiano-latine, F e d e r i c o & A r d i a , N a p o l i 1 9 3 7 . DOLETUS, S. ( E . D o l e t ) : Phrases et formulae linguae latinae elegantiores S t e p h a n o D o l e t o a u c t o r e
[...] c u m p r i v i l e g i o C a e s a r e o , J o s i a s R i c h e l i u s , Argentoratí M . D . X C V I ( i n Googlebooks).
P A P E R I N I , C : Impara a parlare e a scrivere nella lingua latina (.scene, quadretti, lettere, dialoghi in
latino con spunti grammaticali), L a n u o v a s c u o l a , R o m a 1 9 3 8 . LiPPARiNl, G . : Vita romana - Nomenclatura efrasi, Sígnorelli, M i l a n o 1 9 6 2 .

P A S Q U E T T I , G . : Roma antica da vicino: dialoghi, scenette, spunti di conversazione latina, S a n d r o n , L U C I A N O , L . : Nuovissimo vocabolario fraseológico italiano-latino, P a r a v i a Toríno-Mílano-Padova-
P a l e n n o - M i l a n o 1936. Fírenze-Ronia-Napoli-Palermo 1 9 4 0 ( n u o v a e d . a c u r a d i A . Traína, Patrón, B o l o g n a 1 9 6 2 ) .

P i z z i , C : Latinissantes (avviamento all'uso della espressione diretta in latino), D a n t e A l i g h i e r i N i Z O L I U S , M . ( M . Nizzolí): Lexicón Ciceronianum, e x r e c e n s i o n e A l e x a n d r i S c o t i [...] A c c e d u n t
( A l b r i g h i , Segati & C ) , M i l a n o - G e n o v a - R o m a - N a p o l i , 1938. Phrases et formulae linguae Latinae e x c o m m e n t a r i i s Stephaní D o l e t i , l u x t a e d i t i o n e m J a c o b i
Faccíolatí, t o m . I I I , J . F . D o v e , L o n d i n i i , M D C C C X X ( i n Googlebooks).
P O N T A N U S I . ( J . Spanmüller): P o n t a n i , J . , d e S o c i e t a t e J e s u Progymnasmatum Latinitatis, sive
dialogonim v o l u m e n p r i m u m , c u m a n n o t a t i o n i b u s d e r e b u s l i t t e r a r i i s , e d i t i o o c t a v a c u m Índice [...] M E I S S N E R , C : Phraséologie Latine, K l i n c k s i e c k , P a r i s 1 9 4 2 ( e d . origínale: L a t e i n i s c h e
I n g o l s t a d i i , e x c u d e b a t A d a m S a r t o r i u s , a n n o M . D . I C ; Idem, Progymnasmatum Latinitatis, .sive Phraseologie / fur den Schulgebrauch bearbeitet v o n C a r i Meissner, Teubner, L e i p z i g , 1880; ed.
dialogorum V o l u m e n s e c u n d u m , c u m A n n o t a t i o n i b u s . D e m o n n n p e r f e c t i o n e . E d i t i o séptima, c u m i t a l i a n a : C . M e i s s n e r , Fra.seologia latina ad uso delle scuole secondarie, r e c a t a i n i t a l i a n o d a
Índice [...] I n g o l s t a d i i , E x c u d e b a t A d a m S a r t o r i u s , A n n o M . D . I C . G i u s e p p e C o c e v a , L o r e t o P a s q u a l u c c i , R o m a 1 8 8 9 ; e d . i n g l e s e : Latin Phrase book, d a l l a
D u c k w o r t h & C , L o n d o n 1 9 8 1 ; l ' a t t i i a l e e d i z i o n e tedesca, a c u r a d i C h r i s t i n a M e c k e l n b o r g , h a
P O S S E L I U S , J . : OIKEIÍ2N AIAAOrííN B I B A I O N seu familiarium colloquiorum libellus Graece et i i n p o v e r i t o l ' i m p i a n t o origínale, l i m i t a n d o l a s e l e z i o n e d e l m a t e r i a l e fraseológico p r a t i c a m e n t e a l
Latine, J . M a c o c k , L o n d i n i i 1 6 7 1 . solo Cicerone).

R O S S A E U S , A . : Colloquia Plautina viginti, ex totidem M. Plauti Comoediis excerpta, & P A R E U S , J . P H . : Calligraphia Romana: in quá velut thesavro linguae Latinae omnes phrases, et
annotatiunculijs marginalibus illustrata: In quibus omnes Plautinae elegantiae in compendium formulae elegantiores, quotquot exstant in optimis linguae Romanae classicis auctoribus [...]
contractae sunt, & usibus nostris accommodatae. Opusculum scholis, & linguae Latinae studiosis, disponuntur, F r a n c o f u r t i , e x O f f i c i n a M a e r e d u m 1. R o s a e , 1 6 2 0 .
ad intellegendum P l a u t u m , L u c r e t i u m , P e r s i u m , A p u l e i u m , aliosque obscuriores Authores utile &
iucundum. Opera A l e x a n d r i R o s s a e i , L o n d i n i , e x c u d e b a t J . J u n i u s [...] 1 6 4 6 . R O B E R T S O N , W . : A Dictionary of Latin phrases, comprehending a metodical digest ofthe various
phrases from the best authors [...], f o r t h e m o r e s p e e d y p r o g r e s s o f s t u d e n t s i n L a t i n c o m p o s i t i o n
S C I I W I E D E R , G . : Latine loquor, H e r d e r , R o m a e - F r i b u r g i B r i s g . - B a r c i n o n e 1963. [...], L o n d o n , A . J. V a l p y , 1 8 2 9 ( i n Googlebooks).

T E M P I N I , O.: Manuale di conversazione latiría, Societá e d i t r i c e i n t e m a z i o n a l e , T o r i n o - M i l a n o - SCHÓNBERGER, O . : Lateinische Phraseologie, C a r i W i n t e r - U n i v e r s i t a t v e r l a g , H e i d e l b e r g 1 9 7 9 .


Genova-Panna-Roma-Catania 1936.

L u i g i M i r a g l i a , A r s L a t i n e et Graece scribendi etdicendi. V I I I .lomadas d e CulturaClasica.com 3 Luigi M i r a g l i a , A r s Latine etGraece scribendi etdicendi. V I I I Jornadas d e CulturaCIasica.com 4
S C H O R U S , A . ( A . S c h o r e ) : Phrases linguae Laíinae, ratioque obsen'andorum eorum in auctoribus G O C L E N I U S , R . : Analecta observationum s t u d i o et o p e r a R o d o l p h i G o c l e n i i [...], L i e h a e i n c o m i t a t u
legcndis, quae praecipuam ac singularem vim aut usum habent [...], C o l o n i a e A g r i p p i n a e , a p u d S o l m e n s i , T y p i s N i c o l a i E r b e n i i M . D . X C V l l l ( s u GooglebooLs).
G o s v i n u m C h o l i n u m , a n n o M . D . X C V ( i n Googlebooks).
G l l ' A N l U S O . ( G i f f e n , H , v a n ) : O b e r t i G i f a n i Observationes singulares in linguam Latinam,
Thesaurus locutionum Latinarum i n : " L a t i n i t a s " d a l n° 1 ( 1 9 8 3 ) a l n° 2 ( 1 9 8 6 ) i n 1 4 f a s c i c o l i . F r a n c o f u r t i , i n o f f i c i n a C u n r a d i E y f r i d i , A n n o M D C X X I V ( s u Googlebooks).

V L A D H R A C C U S C H . ( C h . V l a d e r a c k e n , v a n ) : Selectissimae Latini sermonis phrases ex uno soloque L A N G E , C . H . : M . C a r . I l e n r . L a n g i i , Institutiones stili Romani secundum disciplinam veterum
Cicerone Belgice et Gallice redditae; item formulae epistolis conscribendis utilissimae, ex eodem praeceptis et exemplis adornatae [...] L u b c c a e , s u m t i b u s l o n a e S c h m i d t , M D C C X X X X V ( S u
Cicerone collectae per Christophorum Vladeraccum Ducissilvium, A n t u e r p i a e , e x o f f i c i n a GooglebooLs).
P l a n t i n i a n a , a p u d v i d u a m & íilios l o a n n i s M o r e t i , M . D C . X I I I ( i n Googlebooks).
L I N A C R E , T H . : T h o m a e L i n a c r i B r i t a n n i De emendata structura Latini sermonis libri VI, c u m
i n d i c a t i o n e l o c o r u m , u n d e e x e m p l a a b a u t o r e a d d u c t a f u e n i n t [...], L i p s i a e a n n o M D L X X V I I ( S u
3 ) HISTORIAE LITTERARUM Googlebooks). '

D E R O S A , E . : De litteris Latinis commentarii libri V ad criticam arlis rationem exacti. R a d i o ( d i G . NÁGELSBACll, C . F . : Lateinische Stilistik Jür Deutsche: Ein sprachvergleichender Versuch, C.
Riccvuto), Trapani 1927. G e i g e r , Nürnberg, 1 8 6 5 ( s u Googlebooks).

D ' E L I A , A . : Latinarum litterarum historia, M . D ' A u r i a , N a p o l i 1 9 6 4 . Elegantiae Latinae, or Rules and exercises illustrative of elegant Latin style [...] E l e v e n t h e d i t i o n
[...], L o n d o n , A . J . V a l p y , 1 8 3 7 ( s u Googlebooks).
H A R L E S S , H . : Lineamenta historiae Graecorum ac Romanorum litterariae s c h o l a r u m i n u s u m , \
L e m g o v i a e , s u m t i b u s M e y e r i a n i s , 1 8 2 7 ( s u Googlebooks).
B E R N I N I , F . : Latino vívente, S E I , T o r i n o - M i l a n o - G e n o v a - P a r m a - R o m a - C a t a n i a 1937.
M A M O N E , G . : Latinarum litterarum historiae, S i g n o r e l l i , M i l a n o 1 9 5 1 .
S P R I N G H E T T Í A E . : Institutiones stili Latini, P o n t i f i c i a U n i v e r s i t a s G r e g o r i a n a , R o m a e 1 9 5 4 .
V A L L A U R I , T . : Historia critica litterarum Latinarum, A u g u s t a e T a u r i n o r u m , e x o f f i c i n a r e g i a , 1 8 6 0
{delle varié edizioni í/e//'Historia del Vallauri, segnaliamo questa ch'é su G o o g l e b o o k s . Le dure G A N D I N O , G . B . : ¿o 5í/7e/íí/mo, P a r a v i a , T o r i n o 1 9 4 3 .
parole di svalutazione di quest'operetta scritte dal Pasquali^ sonó senz 'altro veré, anche se qualche
utile spunto puó in questo libbriccino trovarsi). P A O L I , U . E . : Scnver/flí//zü, P r i n c i p a t o , M i l a n o - M e s s i n a 1 9 4 8 . .

W E Y T I N G H , H . : tlistoria Graecorum et Romanorum litteraria a d u s u m s c h o l a r u m B e l g i i P A O L I , U . E . : Index emendatae Latinitatis, L e M o n n i e r , F i r e n z e 1 9 6 4 .


a c c o m m o d a t a [...], M e c h l i n i a e , a p u d P . - J . H a n i c q [...], 1 8 3 1 ( s u Googlebooks l ' e d i z i o n e i n f i t o l a t a
Historia Graecorum et Romanorum literaria, H a g a e C o m i t u m , a p . v i d u a m J . A l l a r t e t s o c i o s , ERASMO: // Ciceroniano o dello stile migliore, a c u r a d i A . Gámbaro, L a S c u o l a , B r e s c i a 1 9 6 5 .
MDCCCXXII). D O L E ' I U S , S . ( E . D o l e t ) : De imitatione ciceroniana, adversus Desiderium Erasmum Roterodamum,
pro Christophoro Longolio, S e b . G r y p h u m , L u g d u n i 1 5 8 5 .

4) D E STILO EXERCENDO E T E L O Q L E N T 1 A LATINA COMPARANDA


5) SYNONYMA LATINA

E R A S M U S R O T E R O D A M U S , D . : De copia verborum libri dúo, i n u s u m s c h o l a e P a u l i n a e , L o n d i n i i , C O M E N I U S , I . A . ( J . A . K o m e n s k y ) , Lexicón atriale Latino-Latinum, s i m p l i c e s e t n a t i v a s r e r u m


i m p r i m e b a t J. F . D o v e , 1 8 2 3 ( s u Googlebooks). n o m e n c l a t i o n e s , e l a n u a l i n g u a e L a t i n a e j a m n o t a s , i n e l e g a n t e s varié c o m m u t a r e d o c e n s ,
A m s t e l o d a m i , a p u d J o a n n e m J a n s s o n i u m , M D C L V I I I ( i n Googlebooks).
H A D R I A N U S C A R D I N A L I S ( A . C a s t e l l e s i ) . : H a d r i a n u s T T . S . Chrysogoní, S . R . E . P r e s b . C a r d i n a l .
B o t o i c n ( s i s ) , De sermone Latino et modis Latine loquendi [ . . . ] , P a r i s i i s , a p u d S i m o n e m C o l i n a e u m , D O E D E R L E l N , L . , Lateinische Synonyme und Etymologieen, V i e r t e r T h e i l , L e i p z i g 1 8 3 1 , b e i F r i e d r .
\5'iA {"ÁU Googlebooks). ., C h r i s t . W i l h . V o g e l ( i n Goog/e¿oo/c5)

H A A C K E H . A . : Lateinische Stilistikfür die oberen Gymnasialklassen [...], W e i d m a n n , B e r l i n 1 8 7 5 . F A V A , Y).,I sinonimi latini, R e p r i n t H o e p l i ( M i l a n o 1 9 1 0 ) C i s a l p i n o - G o l i a r d i c a , M i l a n o 1 9 7 6 .

G A R D I N D U M E S N I L , J . - B . , - ACHAINTlUí N . - L . , Synonymes latins et leurs différentes significations,


a v e c d e s e x e m p l e s t i r e s d e s m e i l l e u r s a u t e u r s , á l ' i m i t a t i o n d e s s y n o n y m e s f r a n ^ o i s d e l'Abbé
' " U n ' o p e r a a n t i q u a t a fin d a q u a n d o v i d e l a l u c e , s c a r s a d i d o l t r i n a e d i g u s t o , r i c c a s o l o d i p r c s u n z i o n e " ( G . I ' a s q u a l i , Girard, A . D e l a l a i n , Paris 1 8 2 1 .
P a g i n e .stmvaganti, Sansoni, Firenze 1968, v o l . I , p. 173-174). N a t u r a l m e n t e i l Pasquali si riferisce a l contcnuto, s c a m o
e povero, n o n certo alia f o r m a latina.

L u i g i M i r a g l i a , A r s L a t i n e et Graece scribendi et dicendi. V I I I Jornadas de CidturaClasica.com 5 L u i g i M i r a g l i a , A r s L a t i n e et Graece scribendi e l dicendi. V I H Jomadas de C u l t u r a C l a s i c a . c o m 6


G A R D I N D U M E S N I L , J . - B . , Latín synonyms wíth theír different sígníficatíons and examples taken
from the best Latin authors, ( t r . i n g l . d i J . M . G o s s e t ) , s e c o n d e d i t i o n , L o n d o n , W l i i t t a k e r - B a i d w i n
- C r a d o c k a n d J o y - C u t h e l l - O g l e , D n n c a n a n d c o . - N i m n , 1 8 1 9 ( i n Googlebooks).

P E L E G R O M I U S , S . ( S . P e l g r o m ) : Synonymorum sylua o l i m a S i m o n e P e l c g r o m i o c o l l e c t a , &


alphabeto Flandrico ab eodem authore illustrata nunc autem e B e l g a r u m semione i n A n g l i c a n u m
tranfusa, & i n alphabeticum o r d i n e m redacta per H . F . & ab e o d e m dcnno m u l t i s locis emendata &
a u c t a . A c c e s s e r u n t h u i c e d i t i o n i s y n o n y m a q u a e d e m poética i n p o e s i v e r s a n t i b u s p e r q u a m
necessaria, Excudebat lohannes H a r i s o n impensis, L o n d i n i , apud l o h a n n e m B i l l i u m 1 6 1 9 .

P E R U G I N I , A . : Dizionario latino-italiano. Librería e d i t r i c e V a t i c a n a , Cittá d e l V a t i c a n o , 1 9 7 6 .

P O P M A , A . ( P o p m e n , A . , v o n ) : A u s o n i i P o p m a e F r i s i i De dijjerentiis verborum libri IV et de usu


antiquae locutionis libri dúo [...], A n s t e l o d a m i , S u m p t i b u s l o h a n n i s J a n s o n i i . l u n i o r i s , 1 6 5 4 ( i n
Googlebooks).

Regia Parnassi seu Dictionarium poeticum, p i i i v o l t e r i s t a m p a t o e a m p l i a t o ; p. es. P i s c o p o , N e a p o l i


1 8 6 1 . S u l l a rete ( i n Googlebooks) é f a c i l e t r o v a r e u n o m o l o g o d e l l a Regia, ch'é T o p e r a i n t i t o l a t a
Gradus ad Parnassum, i n varié e d i v e r s e e d i z i o n i .

S C H O R U S , A . ( A . S c h o r e ) : Thesaurus Ciceronianus linguae Latinae: in usum et gratiam studiosae


iuventutis jam olim collectus per Antonium Schorum [...] C u m g r a t i a et p r i v i l e g i o C a e s a r e o ,
A r g e n t o r a t i , T y p i s J o s i a e R i m e l i i h a e r e d u m , a n n o M . D C . X V I I I ( i n Googlebooks).

W A G N E R , F . : Universum Phraseologiae Corpus congestum, A u g u s t a e V i n d e l i c o r u m 1 7 1 8 , ( e d i t i o


emendata et aucta a. 1 7 4 5 ) ;
• Universa Phraseologia Latina a b e o d e m s e c u n d i s c u r i s S a l l u s t i a n a , C e s a r e a n a , L i v i a n a ,
C o m e l i a n a , etc. P h r a s e o l o g i i s ac d e n i q u e Índice v e r b o n n n q u a e i n f o r o m i l i t a r i c i v i l i
sacroque obtinent locupletata et a d u s u m j u v e n t u t i s l i t t e r a r u m studiosae accommodata.
E d i t i o n o v i s s i m a , auctior et emendatior, Augustae V i n d e l i c o n n n , sumptibus M a t t h a e i
R i e g e r p . m . f i l i o r u m , M D C C X C I I (in rete su G o o g l e b o o k s ; sempre in G o o g l e b o o k s c'é
anche la buona edizione con prefazione di M. Span: Viennae et Tergesti apud losephum
Geistinger Typographum, 1824).
• Lexicón Latinum seu a P. Franc. Wagner, Societatis Jesu, Universae Phraseologiae
Corpus Congestum [...] cid triplex additur index: alter vocum barbararum, alter vociim
quae in foro militari, civili sacroque obtinent, tertius Gallico-Latinus, N o v a E d i t i o
accuratissime recognita, aucta et de G e m i a n i c a nunc p r i m u m i n G a l l i c a m l i n g u a m
translata a P . A u g . Borgnet, ejusdem Societatis, i n collegio A m b i a n e n s i magistro,
B n i g i s , M D C C C L X X V l l l ( i n rete a H ' i n d i r i z z o \ v \ v \ v , i M v \ l n i , . ^ i n ! / 1 i i b l i ( i / \ v a ¡ . í i K M ' / i i u l i - ' í . h i i i i l ) .

L u i g i M i r a g l i a , A r s L a t i n e et Graece scribendi e tdicendi. V I H .lomadas d e C i i l t i i r a C l a s i c a . c o m 7

Potrebbero piacerti anche