Sei sulla pagina 1di 1

CANZONE DI NATALE Chant de Noël traditionnel de Sicile

# 3 œ œ œ œ œ œ
G

œ œ œ œ. œ œ
& 4 œ J
1. Li ce - li s'ap - ri - ru, Li pian - ti frut -

E b7
# bœ œ
D C m/G Gm C m/G Gm C m6 G m/D D 7

& #œ œ. œ œ. J œ bœ. œ œ bœ œ
J J
ta - ru, sciu - rid - di af - fac - cia - ru Pp'a - ma - ri a Ge -

# bœ œ
Gm C m/G Gm C m/G Gm C m6 G m/D D 7

& ˙ ‰ œJ œ. J œ bœ. œ œ bœ œ
J
sù. Sciu - rid - di af - fac - cia - ru Pp'a - ma - ri a Ge -

# nœ
G C G/D D7 G

& ˙ ‰ œ œ œ ˙
J
sù. Pp'a - ma - ri a Ge - sù.

2. In celu cumparvi 'na stidda lucenti,


E avvisa la genti ca natu è Gesù
E avvisa la genti ca natu è Gesù
Ca natu è Gesù

3. Li santi pasturi si vannu a mirari


Si vannu adurari davanti a Gesù
Si vannu adurari davanti a Gesù
Davanti a Gesù

4. Evviva l'amuri di Gesù bamminu,


L'amuri divinu 'nfiammari cci fà.
L'amuri divinu 'nfiammari cci fà.
'Nfiammari cci fà.

Potrebbero piacerti anche