Sei sulla pagina 1di 17

Himno ng Mababang Paaralan ng Sulib

Composer: Sanny N. Tendilla

Soprano  42    
Alto 2 4          
Guitar
    
 42                 
Electric Bass
 42        
Drum Set
   
 42       
     
     
 
  
S  
5
      
Ang Ma ba bang

        
   
A    ba bang

Gtr.                      
Bass
            
D. S.  
       
      
        
    

Copyright © Sanny N. Tendilla, http://filipinofolksongsatbp.blogspot.com
S
10
   
Pa a ra
  
A  Pa a ra

Gtr.     


Bass
  
D. S.     

S
11
               
lan ng Su lib ay may rong ma li nis na ha nga rin Ka gan
            
A  lan ng Su lib ay may rong ma li nis na ha nga rin Ka gan

Gtr.                         


Bass
           
D. S.                         
Copyright © Sanny N. Tendilla, http://filipinofolksongsatbp.blogspot.com
2
S
17
                 
da hang a sal, ka ta li nu han, sa ba ta'y i ni la la
               
A  da hang a sal, ka ta li nu han, sa ba ta'y i ni la la

Gtr.           
                              
Bass
           
D. S.                         

S
23
    
an Du nong
 
A  an

Gtr.        
Bass
   
D. S.             
Copyright © Sanny N. Tendilla, http://filipinofolksongsatbp.blogspot.com
3
S
25
       
ay ma ka ka mit mag a

A         
Gtr.    
            
Bass
        
D. S.         
      
       

    

S
29
        
ral lang na ma bu ti Da ra

A          
Gtr.         
             
Bass
    
             
D. S.                      
Copyright © Sanny N. Tendilla, http://filipinofolksongsatbp.blogspot.com
4
S
33
       
ting ang a raw ma

A        
ting ang a raw ma

Gtr.         
Bass
     
D. S.     
         

S
35
           
sa sa bi momg sa la mat sa Su

A            
sa sa bi momg sa

Gtr.

        
              
Bass
       
D. S.

   
                       
Copyright © Sanny N. Tendilla, http://filipinofolksongsatbp.blogspot.com
5
S
39
        
lib. Pi nag pa

A         
Gtr.         
Bass
           
D. S.        
               

S
44
       
la ng May ka pal ya

A            
Gtr.            
Bass
     
D. S.

           
Copyright © Sanny N. Tendilla, http://filipinofolksongsatbp.blogspot.com
6
S
47
               
ring a ting pa a
3
ra lan
 Ba wat si lid na ma mas
           
A                 
Gtr.  
                          
Bass
         
D. S.                             

S
54
              
dan pu no ng ka ru nu ngan. U ma

A                       
  U ma

Gtr.                           
Bass
                 
D. S.                             

Copyright © Sanny N. Tendilla, http://filipinofolksongsatbp.blogspot.com
7
S
62
               
wit, gu mu hit, su mu lat, mag ba sa, tu mu la at tu muk las.

A       
wit, gu mu hit, su mu lat, mag ba
     
sa, tu mu la at tu muk

las.

Gtr.
 
   
               
Bass
          
D. S.                         

S      
68       
Sa bay sa bay na mag pu gay

A             
Sa bay sa bay na mag pu gay

Gtr.
 
           
     
 
Bass
         
D. S.

                    
Copyright © Sanny N. Tendilla, http://filipinofolksongsatbp.blogspot.com
8
S
73
       
Ang Ma ba bang

       
A   ba bang

Gtr.       
      
Bass
      
D. S.                
    

S
76
               
Pa a ra lan ng Su lib ay may rong ma li nis na ha nga rin
              
A  Pa a ra lan ng Su lib ay may rong ma li nis na ha nga rin

Gtr.
 
                        
Bass
           
D. S.                         
Copyright © Sanny N. Tendilla, http://filipinofolksongsatbp.blogspot.com
9
S  
82
         
Ka gan da hang a sal, ka ta li nu han, sa ba
           
A  Ka gan da hang a sal, ka ta li nu han, sa ba

Gtr.                        


Bass
           
D. S.                         

S
88
       
ta'y i ni la la an
     
A  ta'y i ni la la an

Gtr.        
Bass
   
D. S.          
Copyright © Sanny N. Tendilla, http://filipinofolksongsatbp.blogspot.com
10
S   
90
   
Du nong ay ma ka ka mit

A         
Gtr.       
         
Bass
       
D. S.          
      

    

S

  
94
    
mag a ral lang na ma bu ti

A         
Gtr.         
              
Bass
       
D. S.  
                        
Copyright © Sanny N. Tendilla, http://filipinofolksongsatbp.blogspot.com
11
S
98
   
  
Da ra ting ang a

A       
ting ang a

Gtr.        


Bass
      
D. S.

     
      

S
100
            
raw ma sa sa bi momg sa la mat

A             
raw ma sa sa bi momg sa

Gtr.

             
         
Bass
       
D. S.  
       
  
                
Copyright © Sanny N. Tendilla, http://filipinofolksongsatbp.blogspot.com
12
S    
104

sa Su

lib.
 
A                 
Gtr.

        
Bass
       
D. S.

 
 
  
                     

S
108
        
Pi nag pa la ng

A 
Gtr.          
Bass
       
D. S.         
Copyright © Sanny N. Tendilla, http://filipinofolksongsatbp.blogspot.com
13
S
111 
                  
May ka pal ya ring a

ting pa a
3
ra lan Ba wat si

A 
Gtr.                       
Bass
       
D. S.                             

S
118
               
lid na ma mas dan pu no ng ka ru nu ngan.

A  
Gtr.
 
    
                      
Bass
       
D. S.
 
   
    
                      
Copyright © Sanny N. Tendilla, http://filipinofolksongsatbp.blogspot.com
14
S
125
             
Ang Ma ba bang Pa a ra lan ng Su

A 
Gtr.                 

Bass
                  
D. S.                        

S
132
     
lib

A          
Gtr.      
Bass
          
D. S.           
   
Copyright © Sanny N. Tendilla, http://filipinofolksongsatbp.blogspot.com
15
140
S     
A    
                            
Gtr. 
Bass

D. S. 

148
S           
A           
    
    
Gtr.  
Bass
 
D. S.  
Copyright © Sanny N. Tendilla, http://filipinofolksongsatbp.blogspot.com
16
154
S                     
A   
Ang Ma ba bang Pa a ra lan ng Su lib

Gtr. 
Bass

D. S. 

163
S      
A       
Gtr. 
Bass

D. S. 
Copyright © Sanny N. Tendilla, http://filipinofolksongsatbp.blogspot.com
17