Sei sulla pagina 1di 7

Nanatsu no Taizai Opening 1

Netsujou no Spectrum Arranjo: Leonardo Barboza


 = 80  = 80    
 4     
  


Violino


 4
       
 4   
 4             

Piano     


    


 


  4    
 
 
 
4 
 
 

4
               
       
Vln.     
 
               
               
 
Pia.  
                       
              
     

7
                    
Vln.  
            
            
Pia.
         

    
 
 
    
   
9 
              
    
Vln.         

         
               
      
Pia. 

     
    


                      
          

12

                
Vln.        
 
           

Pia.  
  
        
              
  

           

14

                      
Vln.   
3 3
 3 3
                        

 
Pia.      
          
     
 

16
   
Vln.                 

   
           
     
    
Pia.       
       
      
 
                   
   

2
18

Vln.
                  
 
  
     
         
Pia.          


         
          
       

20
     
Vln.    
  
  
             
    
Pia.      
  

                   
 
           

22
                    
Vln.  

 8                   
          
Pia. 
         
         
   
24

      
  
Vln.       
  
    
 
   
       
 
Pia.     
            
   
      
  
3
26
     
Vln. 
               

                   
          
Pia.
          
 
       
     
   
28
      
Vln.       
 
    
    
 
Pia.   
           
 
   


4
Violon Nanatsu no Taizai Opening 1
Netsujou no Spectrum Arranjo: Leonardo Barboza
 = 80  = 80    
    
4       


  
 4   
 

5
 
                           
      

9 
       
         
    
      

12

                 
              

3 3








 3 3

15

       
                     

18
                               
  
 


23
                           
        

27
                   
        

Piano Nanatsu no Taizai Opening 1
Netsujou no Spectrum Arranjo: Leonardo Barboza
 = 80        = 80 
 
4 
 4             
 
    


    





  44     

 
 

4
             
     
       
    

     
            
     
     
 
         
     

7
      
        
      
       
 
            
 
            
 
          
   
10  
                
    

    
 
 
         

 
              
           
     
13 
      
          
      
   
      
   
      
 
 
15
          
   
         
   
        
      
   
     
  
 

   
    
17
     
    


   
 
   
   
                                   
          

19  
       
   
                       
              
                     
     
               
8
22
                
                  
 
 

       
     
    


 
                   
       
25  
               
     
     
               
            
            

       
     
        
28
   
   
    
  
  
        
  

  
  


Potrebbero piacerti anche