Sei sulla pagina 1di 45

OED Wika, Lipunan at Kulltura

Q1

Grade 10.00 out of 10.00 (100%)


Question 1
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Tungkulin ng wika na ginagamit sa paghahanap o paghingi ng impormasyon.

Select one:
a. imahinatibo
b. instrumental
c. impormatibo

d. hyuristik 
Feedback

Your answer is correct.


The correct answer is: hyuristik

Question 2
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ito ay tungkulin ng wika na ginagamit sa pagtugon sa mga pangangailangan.

Select one:
a. instrumental 
b. interaksyunal
c. regulatori

d. imahinatibo
Feedback

Your answer is correct.


The correct answer is: instrumental

Question 3
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ito ang pinakamataas na uri o antas ng wika at umutukoy naman ito sa mga salitang
ginagamit ng mga dalubhasa, mga manunulat, mga mananaliksik at mga makata.

Select one:
a. pampanitikan 
b. pambansa
c. balbal

d. kolokyal
Feedback

Your answer is correct.


The correct answer is: pampanitikan

Question 4
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text

Alin sa mga sumusunod ang hindi nagpapakita ng halimbawa ng salitang balbal?

Select one:
a. yosi
b. barak
c. ako 

d. lalarga
Feedback

Your answer is correct.


The correct answer is: ako

Question 5
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ito ay ang tungkulin ng wika na ginagamit ng tao sa pagpapanatili at pagpapatatag ng


relasyong sosyal sa kapwa tao.

Select one:
a. instrumental
b. imahinatibo
c. interaksyunal 

d. regulatori
Feedback
Your answer is correct.
The correct answer is: interaksyunal

Question 6
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Tungkulin naman ito ng wikang ginagamit sa pagpapahayag ng imahinasyon sa malikhaing


paraan.

Select one:
a. hyuristik
b. interaksyonal
c. imahinatibo 

d. personal
Feedback

Your answer is correct.


The correct answer is: imahinatibo

Question 7
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Tinatawag itong mga salitang estandard dahil ginagamit at kinikilala ng higit na


nakararaming tao lalo na ng mga may-pinag-aralan.

Select one:
a. di - pormal
b. subhektibo
c. pormal 

d. obhektibo
Feedback

Your answer is correct.


The correct answer is: pormal

Question 8
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Salitang-kalye, salitang lansangan at salitang kanto ang iba pang termino sa salitang ito.

Select one:
a. kolokyal
b. pambansa
c. lalawiganin

d. balbal 
Feedback

Your answer is correct.


The correct answer is: balbal

Question 9
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Ang mga salitang ginagamit dito ay repinado subalit nagiging magaspang ayon sa kung
sino ang gumagamit nito.

Select one:
a. pampanitikan
b. lalawiganin
c. balbal

d. kolokyal 
Feedback

Your answer is correct.


The correct answer is: kolokyal

Question 10
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Tumutukoy ito sa mga salitang nabibilang sa iba't ibang diyalekto.

Select one:
a. pampanitikan
b. lalawigain 
c. balbal

d. pambansa
Feedback

Your answer is correct.


The correct answer is: lalawigain

Q2

Grade 10.00 out of 10.00 (100%)


Question 1
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ito ay ang mga asal, gawi o kilos na nagiging pamantayan ng isang indibidwal kung paano
siya gagalaw sa lipunan.

Select one:
a. Pagpapahalaga (Values)
b. Kaugalian (Norms) 
c. Wika (Language)

d. Paniniwala (Beliefs)
Feedback

Your answer is correct.


The correct answer is: Kaugalian (Norms)

Question 2
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ang tawag sa barayting nabubuo batay sa dimensyong sosyal. Tinatawag din itong sosyal
na barayti ng wika dahil nakabatay ito sa mga pangkat panlipunan.

Select one:
a. idyolek
b. dayalek
c. sosyolek 
d. jargon
Feedback

Your answer is correct.


The correct answer is: sosyolek

Question 3
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ito ay ang paglabag sa mga mores, kung saan ang moralidad ng isang tao ay hindi angkop
sa dapat na kilos.

Select one:
a. taboos 
b. folkways
c. mores

d. batas
Feedback

Your answer is correct.


The correct answer is: taboos

Question 4
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Masasabing ang _____ay mga bagay na makikita mo sa iyong paligid at ito ay mga bagay na
nilikha at iyong nahahawakan.

Select one:
a. wika
b. Materyal na Kultura 
c. Di- materyal na kultura

d. simbolismo
Feedback

Your answer is correct.


The correct answer is: Materyal na Kultura

Question 5
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Alin sa mga sumusunod ang hindi halimbawa ng materyal na kultura?

Select one:
a. sining
b. kagamitan
c. paniniwala 

d. arkitektura
Feedback

Your answer is correct.


The correct answer is: paniniwala

Question 6
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text

Bibihirang istilo ng wika dahil piling sitwasyon lamang ang ginagamitan.

Select one:
a. intimate register
b. formal register
c. static register 

d. casual register
Feedback

Your answer is correct.


The correct answer is: static register

Question 7
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ito ay ang pangkalahatang batayan ng normal na pagkilos ng mga tao sa isang lipunan.

Select one:
a. folkways 
b. mores
c. taboos

d. batas
Feedback

Your answer is correct.


The correct answer is: folkways

Question 8
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ito ay ang mga pananaw, ideya o kaisipan na tinatanggap sa lipunan bilang totoo.

Select one:
a. Simbolo (Symbols)
b. Wika (Language)
c. Kaugalian (Norms)

d. Paniniwala (Beliefs) 
Feedback

Your answer is correct.


The correct answer is: Paniniwala (Beliefs)

Question 9
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ang _______ ay ang pangkabuuang pananaw ng mga tao sa isang lipunan sa mundo at sa
kanilang kapaligiran.

Select one:
a. kultura 
b. wika
c. paniniwala

d. tradisyon
Feedback

Your answer is correct.


The correct answer is: kultura

Question 10
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

lto ang nagpapaiba sa isang indibiduwal sa iba pang indibiduwal. Bawat isa kasi ay may
kani-kaniyang pardan ng paggamit ng wika.

Select one:
a. pidgin
b. idyolek 
c. dayalek

d. creole
Feedback

Your answer is correct.


The correct answer is: idyolek

Q3

Grade 10.00 out of 10.00 (100%)


Question 1
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text

Sinimulang ituro ang Wikang Pambansa sa mga paaralan noong

Select one:
a. 1941
b. 1935
c. 1937

d. 1940 
Feedback

Your answer is correct.


The correct answer is: 1940

Question 2
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ang kahulugan ng SWP ay______.

Select one:
a. Sanggunian ng Wikang Pambansa
b. Sambayanan ng Wikang Pambansa
c. Surian ng Wikang Pambansa 

d. Samahan ng Wikang Pambansa


Feedback

Your answer is correct.


The correct answer is: Surian ng Wikang Pambansa

Question 3
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Noong 1971, iminungkahing dagdagan ang alpabeto ng

Select one:
a. 7 titik
b.
11 titik 
c. 5 titik

d. 8 titik
Feedback

Your answer is correct.


The correct answer is:
11 titik

Question 4
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Noong 1959, nilinaw ng Kagawaran ng Edukasyon na kalian ma’y tutukuyin ng Wikng


Pambansa, ito ay tatawaging ________

Select one:
a. Pilipino
b. Filipino 
c. Pilipino

d. Tagalog
Feedback

Your answer is correct.


The correct answer is: Filipino

Question 5
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Nagkaroon ng unang hakbangin upang ang Pilipinas ay magkaroon ng wikang Pambansa


noong ______.

Select one:
a. 1955
b. 1935
c. 1945

d. 1987 
Feedback

Your answer is correct.


The correct answer is: 1987

Question 6
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question
Question text

Ang mga opisyal na wika ng Pilipinas noong 1940 ay  _____________

Select one:
a. Ingles, Kastila at Tagalog 
b. Ingles, Tagalog at Iloco
c. Ingles, Kastila at Wikang Pambansa

d. Ingles, Kastila at Nihonggo


Feedback

Your answer is correct.


The correct answer is: Ingles, Kastila at Tagalog

Question 7
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Noong 1987, imunungkahi ng SWP sa kanilang resolusyon na ang Wikang Pambansa ay


ibatay sa _______.

Select one:
a. Cebuano
b. Waray
c. Tagalog 

d. Iloco
Feedback

Your answer is correct.


The correct answer is: Tagalog

Question 8
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ang Ch, ll, ng, at rr  ay tinatawag na __________

Select one:
a. digrapo 
b. bigrapi
c. diagrapo

d. bigrapo
Feedback

Your answer is correct.


The correct answer is: digrapo

Question 9
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ang Bagong Alpabetong Filipino ay binubuo ng ____________

Select one:
a. 31 titik
b. 26 titik
c. 25 titik

d. 28. titik 
Feedback
Your answer is correct.
The correct answer is: 28. titik

Question 10
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ayon sa Bagong Saligang Batas (1987), ang Wikang Pambansa ng Pilipinas ay tatawaging
_____

Select one:
a. Pilipino
b. Filifino
c. Filipino 

d. Pilifino
Feedback

Your answer is correct.


The correct answer is: Filipino

Prelim

Marks 48.00/50.00

Grade 96.00 out of 100.00

Question 1
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question
Question text

Ang pag-uusap sa pagitan ng doktor at pasyente, guro at mag-aaral, abogado at kliyente ay


mga halimbawa ng_______.
Select one:

a. casual register

b. intimate register

c. consultative register

d. formal register

Question 2
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ayon sa Bagong Saligang Batas (1987), ang Wikang Pambansa ng Pilipinas ay tatawaging
Select one:

a. Filifino

b. Filipino

c. Pilifino

d. Pilipino

Question 3
Complete

Mark 1.00 out of 1.00


Flag question

Question text

Noong 1959, nilinaw ng Kagawaran ng Edukasyon na kalian ma’y tutukuyin ng Wikng


Pambansa, ito ay tatawaging _________
Select one:

a. Pilipino

b. Pilipino

c. Filipino

d. Tagalog

Question 4
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ang alpabetong binalangkas noong 1940 ay nakilala sa tawag na


Select one:

a. alfabeto

b. Ey Bi Si

c. Alpabeto

d. Abakada
Question 5
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ang alpabeto ng ating mga ninuno noong panahong pre- kolonyal ay tinatawag na
Select one:

a. talibaba

b. alibaba

c. alibata

d. alibangbang

Question 6
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Tungkulin ng wikang ginagamit sa pagpapahayag ng sariling damdamin o opinion. Sa mga


talakayang pormal o impormal ay gamit na gamit ang tungkuling ito.
Select one:

a. hyuristik

b. impormatibo
c. interaksyonal

d. personal

Question 7
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Nagkaroon ng unang hakbangin upang ang Pilipinas ay magkaroon ng wikang Pambansa


noong ______.
Select one:

a. 1955

b. 1935

c. 1987

d. 1945

Question 8
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Samantalang nililinang, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay dapat payabungin at


pagyamanin pa salig sa ______
Select one:
a. umiiral na wika sa Pilipinas at iba pang mga wika

b. Ingles at Tagalog.

c. mga pangunahing wikang dayuhan

d. mga wikang katutubo sa mga lalawigan.

Question 9
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Noong 1987, imunungkahi ng SWP sa kanilang resolusyon na ang Wikang Pambansa ay


ibatay sa ____.
Select one:

a. Tagalog

b. Cebuano

c. Iloco

d. Waray

Question 10
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Ang patakarang sinimulang ipatupad sa mga paaralan noong 1974 ay tinatawag na
Select one:

a. edukasyong multilingguwal

b. edukasyong monolingguwal

c. edukasyong trilingguwal

d. edukasyong bilingguwal

Question 11
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Pinakagamitin itong  antas ng wika  sapagkat nauunawaan ito sa buong bansa at madalas
na ginagamit ito sa pakikipagtalastasan.
Select one:

a. lalawigain

b. balbal

c. pampanitikan

d. pambansa

Question 12
Complete

Mark 1.00 out of 1.00


Flag question

Question text

Tumutukoy ito na ano mang wika, kung gayon, ay maaaring maging wika ng pang-aalipin,
ngunit maaari rin itong gamitin upang pagbuklurin ang isang bansa sa layuning
pagpapalaya.
Select one:

a. Nag-lingat at Nagpapalaganap ng Kaalaman

b. Lumilinang ng Malikhaing Pag-iisip

c. Nagbubuklod ng Bansa

d. Instrumento ng komunikasyon

Question 13
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Impormal na wika na kadalasang ginagamit sa malalapit na kakilala o kaibigan


Select one:

a. casual register

b. intimate register

c. consultative register

d. formal register
Question 14
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ito ay maaring mga materyal na bagay na nagbibigay ng kahulugan


Select one:

a. Kaugalian (Norms)

b. Simbolo (Symbols)

c. Paniniwala (Beliefs)

d. Wika (Language)

Question 15
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Nagkakaroon ng pagkakakilanlan ang isang pangkat ng mga tao dahil sa kultura.


Select one:

True

False

Question 16
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ang Ch, ll, ng, at rr  ay tinatawag na __________


Select one:

a. bigrapi

b. bigrapo

c. digrapo

d. diagrapo

Question 17
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Kapag tayo ay nagbabasa ng maikling kuwento o nobela o di kaya'y kapag tayo'y nanonood
ng pelikula, parang nagiging totoo sa ating harapan ang mga tagpo niyon.
Select one:

a. Lumilinang ng Malikhaing Pag-iisip

b. Nagbubuklod ng Bansa

c. Instrumento ng komunikasyon
d. Nag-lingat at Nagpapalaganap ng Kaalaman

Question 18
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ang Bagong Alpabetong Filipino ay binubuo ng ____________


Select one:

a. 28. titik

b. 31 titik

c. 26 titik

d. 25 titik

Question 19
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ang halimbawa nito ay ang pagbabago ng wika sa lugar (llokano sa La Union, Pangasinan,
llocos, sa ilang bahagi ng Baguio)
Select one:

a. operasyonal
b. heograpikal

c. sosyal

d. okupasyunal

Question 20
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ang kahulugan ng SWP ay______.


Select one:

a. Samahan ng Wikang Pambansa

b. Surian ng Wikang Pambansa

c. Sambayanan ng Wikang Pambansa

d. Sanggunian ng Wikang Pambansa

Question 21
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ang pagtatalumpati, homilya at deklarasyon ay mga halimbawa ng______.


Select one:
a. consultative register

b. casual register

c. formal register

d. intimate register

Question 22
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Mahalaga ang wika sa isang bayan, dahil ito ay ang anumang binibigkas o isinulat ng tao
upang maipahayag ang kanyang saloobin.
Select one:

True

False

Question 23
Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ayon kay Rizal, ang Pilipinasyon ng ating ortograpiya ay utang natin kay_____________.
Select one:
a. Lope K. Santos

b. Trinidad H. Pardo de Tavera

c. Ferdinand Blumentritt

d. Fr. Pedro Chirino

Question 24
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Tinuruan ng mga Kastila ang mga Pilipino ng pagsulat sa alpabetong


Select one:

a. Arabik

b. Romano

c. Espanyol

d. Griyego

Question 25
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Sa kolokyal, ang pagpapaikli sa mga salita ay nauuwi sa ganitong antas ng wika.
Select one:

True

False

Question 26
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ang tungkulin ng wikang ginagamit sa pagkontrol o paggabay sa kilos o asal ng ibang tao.
Select one:

a. interaksyunal

b. imahinatibo

c. instrumental

d. regulatori

Question 27
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Sa kasalukuyan, ang wikang opisyal ng Pilipinas ay_____________


Select one:

a. Ingles at Pilipino

b. Ingles, Kastila at Filipino

c. Filipino at Tagalog

d. Ingles at Filipino

Question 28
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Pagbabago ng wika sa kahingian ng propesyon o hanapbuhay. (Literatura, Korte, Simbahan,


Medisina).
Select one:

a. sosyal

b. heograpikal

c. operasyonal

d. okupasyunal

Question 29
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question
Question text

Ito ay pinakamabisang paraan ng komunikasyon. Ang wika ay maaring nasa anyo ng


pagsulat o pagbigkas.
Select one:

a. Wika (Language)

b. Simbolo (Symbols)

c. Kaugalian (Norms)

d. Paniniwala (Beliefs)

Question 30
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Nagkakaroon nito kapag ang dalawang taal na tagapagsalita ng dalawang magkaibang wika
na walang komong wika ay nagtatangkang magkaroon ng kumbersasyong makeshift.
Select one:

a. pidgin

b. creole

c. sosyolek

d. jargon

Question 31
Complete

Mark 1.00 out of 1.00


Flag question

Question text

Ang teorya hinggil sa paraan ng pagsulat ng mga sinaunang Pilipino ay binuo ni____________
Select one:

a. Trinidad H. pardo de Tavera

b. Ferdinand Blumentritt

c. Fr. Pedro Chirino

d. Richard Pittman

Question 32
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ang mga balbal na salita ay unang ginagamit bilang codes ng mga pangkat.


Select one:

True

False

Question 33
Complete

Mark 1.00 out of 1.00


Flag question

Question text

Ito naman ang batayan ng kilos na ipinatupad ng kinauukulan para sundin ng mga
mamamayan.
Select one:

a. folkways

b. mores

c. taboos

d. batas

Question 34
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ito ay makikilala hindi lamang sa pagkakaroon nito ng set ng mga distinct  na bokabularyo


kundi maging sa punto o tono at sa estraktura ng pangungusap.
Select one:

a. idyolek

b. sosyolek

c. dayalek

d. jargon
Question 35
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Tukuyin kung alin sa mga sumusunod na salita ang hindi kabilang sa di- materyal na
kultura?
Select one:

a. batas

b. kaugalian

c. kasuotan

d. ideya

Question 36
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ito ay maaring mga materyal na bagay na nagbibigay ng kahulugan


Select one:

a. Kaugalian (Norms)

b. Simbolo (Symbols)
c. Wika (Language)

d. Paniniwala (Beliefs)

Question 37
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ang wikang pambansa ay napapansin dahil sa kakaiba nitong punto o intonasyon at bigkas.
Select one:

True

False

Question 38
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Noong 1954, nakapaloob sa pagdiriwang ng Linggo ng Wika ang ___________


Select one:

a. Araw ng SWP

b. Araw ni Quezon
c. Araw ni Rizal

d. Araw ni Balagtas

Question 39
Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ang titik sa Bagong Alpabetong Filipino ay tinatawag nang pa Ingles maliban sa


Select one:

a. z

b. q

c. ñ

d. ng

Question 40
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Noong 1971, iminungkahing dagdagan ang alpabeto ng


Select one:

a. 5 titik
b.
11 titik

c. 7 titik

d. 8 titik

Question 41
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Sa pamamagitan ng kultura, naipapakita ng mga tao ang kanilang mga talent ngunit
limitado lamang sa kaalaman sa ating kasaysayan.
Select one:

True

False

Question 42
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ang mga opisyal na wika ng Pilipinas noong 1940 ay_____.


Select one:
a. Ingles, Tagalog at Iloco

b. Ingles, Kastila at Tagalog

c. Ingles, Kastila at Wikang Pambansa

d. Ingles, Kastila at Nihonggo

Question 43
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ito ay ang paniniwala at pananalig ng mga tao sa mga ispiritwal na bagay, tao, o pangyayari,
partikular na sa mga Diyos.
Select one:

a. Wika

b. Paniniwala

c. Sining at Panitikan

d. Relihiyon

Question 44
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Tuwing Agosto, ipinagdiriwang ang _______________
Select one:

a. Buwan ng Wikang Filipino

b. Buwan ni Quezon

c. Araw ni Balagtas

d. Linggo ng Wika

Question 45
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Tungkulin ng wika na ginagamit sa pagbibigay ng impormasyon.


Select one:

a. personal

b. interaksyonal

c. impormatibo

d. hyuristik

Question 46
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question
Question text

Kung walang wika, maaaring matagal nang pumanaw ang sangkatauhan at ang
sibilisasyong ating tinatamasa sa ngayon.
Select one:

True

False

Question 47
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ang pagkawala o pagkamatay ng isang wika ay hindi  nangangahulugan ng pagkamatay o


pagkawala ng isang kultura.
Select one:

True

False

Question 48
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Sinimulang ituro ang Wikang Pambansa sa mga paaralan noong


Select one:

a. 1937

b. 1935

c. 1940

d. 1941

Question 49
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ang wika ay ang tagapagbigkis ng isang lipunan.


Select one:

True

False

Question 50
Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Nakilala ang alpabeto noong panahon ng Kastila sa tawag na


Select one:
a. Abecedario

b. Ortograpiya

c. Letradario

d. Abecede