Sei sulla pagina 1di 3

Có Chàng Trai Viết Lên Cây

Phan Mạnh Quỳnh


 Arr. QT
 = 80      = 92







          
 
          
          
              
          
      
         
   
9         
              
            
        
           
                         
 
       

14
     
                               
             
          
            
   
     

19    
       
                     
     
 
 
        
 
  
       
  
       

23    

                           
 
               
 
      
   
 
     

Arrangement of QT.
27                    
      

                     
     

         
    

        
   
  
  
31                     
  
       
                       

 
    
      
   
        
  
     
    
 
35                    
       
                      
     

           
   
      
  
   
  
  
8
39           
           
         
          
 
 
          
 
          
   
   
  
 
44 8    
                              
             
   
        
 

         
  
     
2 Arrangement of QT.
48 8      8

                           
              
 
   
  

     
 
 
  
       
8
52
 8  
 


        
 

  
   
 
   

Arrangement of QT. 3