Sei sulla pagina 1di 4

Ohime se tanto amate

Claudio Monteverdi

T S
a f 44
l n k j l n k j o cresc.
k k k k k k k
s1

T S
Ohi - mè, Ohi - mè, se tan - to a - ma - te Di sen-

s2
a f 44
l n k fj l n k j k‚ k k k k k k
o cresc.
T
Ohi - mè, Ohi - mè, se tan - to a - ma - te Di sen-

f 4 n l n k j l l
a
a 4 k j
TOhi - mè, Ohi - mè,

t
aM f 44 n k j
l n k j l l
TOhi - mè, Ohi - mè,
j S k k k k k k k
b f 44 i j j i j o cresc.
b

Ohi - mè, Ohi - mè, se tan - to a - ma - te Di sen-

j fk k fj n k j j k k k j
af m
6

j
- tir dir Ohi - mè, Ohi - mè, deh, per-chè fa - te,

a f ej k fk jz k i l jz k k
- tir dir Ohi - mè, Ohi - mè, deh, per-chè
l l o ‚
af k k k k kk k j k k jz k
se tan-to a-ma-te Di sen - tir dir Ohi - mè, Ohi-

aM f m o k‚ k k k kk k j k k j k k k k jz k
se tan-to a - ma-te Di sen-tir dir Ohi - mè, Ohi - mè, ohi - mè, ohi-
i
bf j j j j j j j k k
Uj Uj z
- ti - re Ohi - mè, Ohi - mè, deh, per-chè

af
l n ek k j j kz k‚ i
11

k k j
Uj
deh, per - chè fa - te, deh, per - chè fa - te chi di-
l l k k j kz k j fj
af j j n
‡ di-
U U
fa - te, deh, per - chè fa - te, chi

af i jz k k j j j k k j kz k‚ j j
Uj Uj z
- mè, deh, per - chè fa - te, deh, per - chè fa - te, chi di - ce ohi-
k k j kz k‚ jz
aM f di k k j j ek
Uj Uj
- mè deh, per - chè fa - te, deh, per - chè fa - te, chi di - ce ohi-

k k j j k k j kz k k k j
bf j j ‡
fa - te, deh, per - chè fa - te, deh, per - chè fa - te chi di - ce ohi - mè

Property of A Cappella
Transcribed by Mike Edwards
2

a f k ek j n k j n
17

fk e j fk i j kun solk z pok‚- trek - tek


- ce ohi - mè mo - ri - re? S'io mo - ro
k ek k k l l l
af i fi
- ce ohi - mè mo - ri - re?

a f dj z k k k j i
n k j j n
k k z k‚ k e k
- mè ohi - mè mo - ri - re? S'io mo - ro un sol po - tre - te

aM f k k j i i n k j n k kz k‚ k k
- mè mo - ri - re? S'io mo -
j
ro un sol po - tre - te

i l l l
b f jz k i
mo - ri - re?

a f k z k‚ j n k k k j
23

j j k fk k k k k k z k‚ fj
Lan - gui - do e do - lo - ro - so, e do - lo - ro- so ohi - mè sen - ti-
l l l l l l
af

a f fkz k‚ j j n fk k k j j k
k e k dk k k dk z k‚ j
Lan - gui - do e do - lo - ro - so, e do - lo - ro- so ohi - mè sen - ti-
‚ fk e j j k kz k‚ j
aM f kz k k k e k k k k j j j
Lan - gui- do e do - lo - ro - so, e do - lo - ro - so ohi - mè sen - ti-
l l l l l l
bf

a f fj n k j j n k kz k‚ k k kz k‚ l
29

i
- re, S'io mo - ro un sol po - tre - te lan - gui - do
l
a f mz dk j j n k kz k‚ k k dkz k‚ di
S'io mo - ro un sol po - tre - te lan - gui - do

af j n k j j n k
kz k‚ k e k kz k‚ i k fk e k k
- re, S'io mo - ro un sol po - tre - te lan - gui - do e do - lo-

aM f j n k j n k kz k‚ k k kz k‚ k
j k dk k k k k k
- re, S'io mo - ro un sol po - tre - te lan - gui - do e do - lo - ro - so e do - lo-

b f mz k j j n k k z k‚ k k k z k k k k dk i
S'io mo - ro

un sol po - tre - te lan - gui - do e do - lo - ro-
3

S
k fk kz k e j n k fk k k k
semplice
l n k k k
af j
35


S
e do - lo - ro - so ohi - mè sen - ti - re, Ma se, cor mio, vo-

af
l n dk k k k k kz k‚ j j n k k k k k
e do - lo - ro - so ohi - mè sen - ti - re, Ma se, cor mio, vo-
l
af i j j jz fk j j
S
- ro - so ohi - mè sen - ti - re,
i i kz k‚ j j
aM f j n k fk k
S k
- ro - so ohi - mè sen - ti - re, Ma se, cor
k j j jz k mz
b f k k k j j
- so, e do - lo - ro - so ohi - mè sen - ti - re, Ma

f kkkk k k k k i m kz k k kz k j
40

a ‡
- le - te che vi - ta hab - bia da voi e voi da me,
k kz k k kz k‚ j
a f k‡ k‡ k k k k i m
- le - te che vi - ta hab - bia da voi e voi da me,

af n k k k k k k k k k k k k kz k‚ j
k k
Ma se, cor mio, vo - le - te che vi - ta hab - bia da voi e voi da me,

k k k k k k k k kz k k k k k k kz k j
aM f k k k ‡ ‡
k k
mio, vo - le - te che vi - ta hab - bia da voi e voi da me,

k k k k k k k kz k
bf k k k k ‡ j
se, cor mio, vo - le - te che vi - ta hab - bia da voi, e voi da me,

j fj j mz k k k k k k k k dim.
k
af n k j
44

j
cresc.

a - vre - te a - vre - te a - vre - te Mil - l'e mil - le dol - ci ohi-

a f n fk e j fj z ek j ej k k k k k k k k k k ek k
cresc. dim.

a - vre - te a - vre - te a - vre - te Mil - l'e mil - le dol - ci ohi - mè, ohi-
l l l
af n k j jz k j j
a - vre - te a - vre - te

j j l l l
aM f n k j jz k
n k k k k k k k k k k dim.
a - vre - te a - vre - te

jz k j k
bf n k j
cresc.
j
a - vre - te a - vre - te a - vre - te Mil - l'e mil - le dol - ci ohi - mè, ohi-
4

f k fk k sim. k k k k e k Ri l l l
50

a
R
- mè, ohi - mè, ohi - mè, ohi - mè, ohi - mè,

f k l l l
a k k k k k k fk i
sim.

Rcresc.
- mè, ohi - mè, ohi - mè, ohi - mè, ohi - mè

f l l n
dim. sim.
a k k k k k k k k k k k k k k k
R
a - vre - te Mil - l'e mil - le dol - ci ohi - mè, ohi - mè, ohi - mè, ohi-

f l l n k k
cresc.
k k k k k k
dim.
k k k fk k k k
sim.
aM
a - vre - te Mil - l'e mil - le dol - ci ohi - mè, ohi - mè, ohi - mè, ohi-

f dk k k k k fk k k
sim.
j
b i j i i
- mè, ohi - mè, ohi - mè, ohi - mè, ohi - mè a - vre-

56
f n k T
j j m l l l mz k
a
T k U
a - vre - te, a-

f n k j j m l l l mz
a
T S cresc. U
a - vre - te, a-

f n k k k k k
dim. sim.

a j j k k k k k k k k
dk k k k k k
T S cresc. U
- mè, a - vre - te, a - vre - te Mil - l'e mil - le dol - ci ohi - mè, ohi - mè, ohi - mè, ohi - mè, a-

f k k j j n k k k k k k k k dim.
k k k k sim.
k k k fk k
aM
T S cresc.
- mè, a - vre - te, a - vre - te Mil - l'e mil - le dol - ci ohi - mè, ohi - mè, ohi - mè, ohi - mè, a-

bf k k j j n k k k k k k k k k k k k k fk k j
dim. sim.

- te, a - vre - te, a - vre - te Mil - l'e mil - le dol - ci ohi - mè, ohi - mè, ohi - mè, ohi - mè,

k k cresc.
k k k k Uk k k fk k sim.
k j y
f n k n ek
62

j i
dim.

a
y
k k Uk k
- vre - te Mil - l'e mil - ledol - ci ohi - mè, ohi - mè, ohi - mè, ohi - mè, ohi - mè.
k k k k k k k k
af j k j
cresc.
j i
dim. sim.
dk
- vre - te Mil - l'e
U
mil - le dol - ci ohi - mè, ohi - mè, ohi - mè, ohi - mè, ohi -
y
mè.

af k k k k k k j j
cresc.
j j
dim.
j k k j i
- vre - te Mil - l'e mil - le
Uk
dol -
k j
ci ohi - mè, ohi -
y
mè.

aM f k k k k j k k j j n k ei
cresc. dim.

j
- vre - te Mil - l'e mil - le dol - ci ohi - mè, ohi - mè, ohi -
y
mè.

bf i i i i m j i
ohi - mè.