Sei sulla pagina 1di 2
23 FRACTAL Phone: (4 0) 298140, Fe (+4084) 2281401 Bucurest! Nr. 456/29.06.2020 ‘CONVOCAREA ADUNARIE CREDITORILOR DEBITORULUT B.H.L. LOGISTIC SRL 4, Date privind dosarul: Numr dosar 784/85/2018, Tribunalu Sibi, Seca @H-2 Cll, de CContencos Administratv s Fiscal, Complet C1 Fond Liig Profesionis,Judeciwr Sindie: Doarmna lena TF 2, Arhiva / Reglstratura Instantel: Sibiu, Calea OumbrSvl ne. 30, Jude; Sibu, Cod Postal 55034, Telefon - + 40 ~ 269 ~ 217.104, fax:+40-269-217702, email: tibunalul.sbluBjust.r. Propram cu pubic de ln! pn oir orele 08:30 ~ 12:30 9 vine intre orele 08.30 ~ 12.30. 3. Debitor: BLM.L. LOGISTIC SRL, persoan jurdic roms in faiment, In bankrupey, en falite,, avand sediul in Judetul Sibi, Municipil Sibiu, Strada Criganel nr. 13, Corp A, Ap. 1 Cod Postal 550012, inregistraté la Registrul Comertulul Sibiu sub numrul de ordine 482/187/2010, Cod Unic de Inregistrare 26675842, Atribut Fiscal RO. 4, Uchidator Judiciar: FRACTAL INSOLVENTA SPRL, avin seul In Bucuresti, Secor 2, Strada Dioise Lipa nr. 3, Cod Postal 020021, intogitat Tn Registul Formelor de Organizare sub nr. RFO II ~ 0637, Cod de Invegitrare Fscalé 31026728, Atrbut Fecal RO, telefon 03% 226 14 00, fax 031 226 14 01, email oficetractaLeu. 5. Administrator special Blochberger Harald 5. Subserisa: FRACTAL INSOLVENTA SPRL, In caltate de lchidator jucllr al debitorului BLHLL, LOGISTIC SRL, conform Hotérirl chile dn cata de 29.05.2019 a Tabunalut Sibi, Seca 2 [- Gil, de Contencos Adminstrativ s Fical, 7. Conform arteoull 47 aineatul (1) s urmdtoarele din Legea 85/2014, ‘CONVOACK ADUNAREA CREDITORILOR ‘Adunarea creditor va avea loc la sel ichidatorulul fudiciar, in Bucurest, Sector 2, Strada DionsteLupu nr. 33, Cad Postal 020021, In data de 07.07.2020, la or2 16.00. este urmitoares &$FRACTAL 1. Aprobarea ofertelprivindarhivarea (peluare dacumente, seleconare, prelucare fond arhivistc) Ss! deposttarea ( plstrarea 1 conservarea) documentolor, consultare, retagere, distrugere documente apartinind B.H.L. LOISTIC SRL, de citre o societate profesinald de arhivare. Mention cb nila data convocir au fost primite doar 3 (tre) oferte dln rartea urmatoarelor societti de arhivare: VILTEHNICR SRL Socetate dearhivare Pret prelucare Pret Depozliarefond.— Transport eee (ere) (Can Te [ADIMARPRESTIGE SRL [35 Euro/mIr TVA.[ ay eurojmi/ane1VA. | Gratut 2, FE STORAGE SAL IS/Eurofmi-+ WA | SEuro/man + TWA | 350 Euro | VILTEHNCA SRL TO Ewro/ mis WA | 3 EurajmiVan + TR | Gratuit ‘reais! pot ft reprezentat In adunare prin imputemici cu procur special autentic sau, In cazul creditor bugetat sal clei persoane jurcice, cu delegate sernaté de concuciterul unit Creditor! vor putea vota $1 prin corespondentS.Sersoarea prin care isl exprima votul, semnatl de creditor, sau Inscrsul In format electronic cula | sa Ineorpora, atapat oni asocat semitura loctronicl exinss,bazaté pe un certfeatvalabi, pot fl cmunicate prin erce mifeace, pn in iva Sls ora fat pentru exprmarea votull Ichidatorla judcar FRACTAL INSOLVENTA SPRL Prin pratcan coordonator Alexandru Rusu Pagina 2 ain 2