Sei sulla pagina 1di 2
£3 FRACTAL Ships RO 2024 Dae Fron (00 2800 Pa 408) 2201401 ‘tacalanoncegtocalse Bucuresti Ie, 427/22.06.2020 ‘CONVOCAREA ADUNARII CREDITORILOR DEBITORULUT 8.M.L. LOGISTIC SRL. 4, Date privind dosarul: Numir dosar 784/85/2018, Tribunalu Sibi, Seca 8 H-8 Civil, de CContencos Admiistrativ si Fiscal, Complet C1 Fond Ligh Profesionst),udecStor Sindc: Ooamina fen THF 2. Arhiva / Registratura instante: Sibu, Calea Dumbrivil nr. 30, Jude Sibi, Cod Postal ‘55054, Telefon - + 40 ~ 269 - 217.104, fax:+40-269-217702, emai: buna sbivBust ro. Program cu pubic de hunt pn J, intre ore 08:30 - 12:30 g vine! inte orele 08.30 ~ 11.30, 3. Debitor: B.HLL. LOGISTIC SRL, persoand jure romdn’ Ja faiment, in benkruptey, en Taulte,, avind sediul fa Judetul Sibiu, Municipiul Sibiu, Strada Crisanel nr. 13, Corp A, AP. I (Cod Postal 550012, Invegistrata Ia Registrul Comertulul Sibiu sub numBrul de. ordine 1382/187/2010, Cod Unie de Inregstrare 26675842, Atribut Fiscal RO. 4. Lichidator Judiciar: FRACTAL INSOLVENTA SPRL avind sedi in Bucuresti, Sector 2, ‘Strada Dionisie Lupu nr. 33, Cod Postal 020021, fnreaistrat in Registrul Formelor de Organizare sub ne. RFO I~ 0637, Cod de Inreglstrare Fiscal 21026728, Atribut ical RO, telefon 031 226 14 00, fax 031 226 14 01, mal offie@tratal.eu 5, Administrator special: Blochberger Harald 6. Subscrisa: FRACTAL INSOLVENTA SPRL, In caltate de chidatorjucclar al debitorul BLHLL. LOGISTIC SRL, conform Hota civle din data de 29.05.2019 2 Tiina Sibiu, Sectia 2 T- Cil, de ContenciosAministrativ 9 Fiscal, 7. Conform artical 47 aineatl (1) 51 urmstoarele din Legea 85/2014, CCONVOACK ADUNAREA CREDITORILOR ‘Adunarea crestonlor va aves loc Ia seul lchidatorululfudiclar, fo Bucurest, Secor 2, Strada Dionsie Lupu nr. $3, Cod Postal 020021, in data de 29.06,2020, la ora 12.00. ORDINEA DE 21 este urmitoares: