Sei sulla pagina 1di 5

Sore

wa Chiisana Hikari no youna


Boku dake ga Inai Machi Sheets by Bomb & Kou

 6   
ERASED


 8            
 = 80

         
    86         
            
       
 
                  
          

     
          
         
5


           
     
       
    
     
             
        

             
              
 
9

   
               
        
 

 
          

  
                         
13


   
           



            
     
   
  
                      
        

      
 

        
                        
17

              
           

            
     
           
               

            
               
 
         
   
    
21

           
       
          
     
 

 
    

 
  

 
                         
        
25

               
  
                 
      

                  
      

                
      
28

                     
       
   
  
    

    
           
               
31

   
     
      
          
 
 


 
  
 


  

            
      
               
  
34

      
       
      




 
   
      

2
          
                      

     
         
    
37

      
                 
       
         

  
                              
       
41 

                 
                  
 

        
         

     
       
      
44

    


6 6


6 6
6 6

 
      
   

         
                 
 
  
46

    
        
   
  

              
 
           
            
48

                                                   

       

3
   
     
  
              
50

                       
      

   

   
 
               

51

        
        
    
  

      
      

52

   
        
    

    

  
  
   

  
            
              
53

         
             
     

3 3 3

  


  

       
          

    
          

55

      
                
     
 
 
   

4
   
    
         
     
              
57

 
          
           
  
      

             

62

              

Potrebbero piacerti anche