Sei sulla pagina 1di 352

ıS T A H T ıN E S C U ,

C O ı N IC O L A E D ı$ L ı

P R O C ESE T EHN OL06ı


CE 麥


e U R A n ï A C IR C U LA T IE I

L I N ıI IN D ı
IS T R I A L E

T A B E L E U Z U A L E

Scanned by CamScanner

T us B U RT A N , D u TR C O N sS T JA N T IN E S C U

Ţ ,
N IC O LA E D IşL I

S U PRA S T RU [TU R A CÃIï FE R A T E

M AT ER M E
C U R B E E CA L E FE RA T II
pR OC ES I TEH N OLO G ı
CE
S I G U R A A C IR C U LA TIE I
L IN II IN U S T R IA L E
TA B E L E UZU A LE

M I N IS T E R i C À IL O R F E R A T E
D E D O C U ITI + A R E$ıP
C E N T R U L U B L ıC A T ıı T E H N ıc E
1965

.
.
P*
Scanned by CamScanner
n e c e s a tre r ezo ı
i le le d a t e
L u c ra r e a c u p r in d e p M c p a tm
te d e su p r a s tr u c
r r1 p r o b le ın eıo r p r a c t ic e le s a

m a t e r i a ie ıo r
D u p ā p r e z e n ta r e a b e lo
l d e t a liu a cu r
s tT u c t u w a c ā i s e f la c o o e x p u n e r e ï ı
đe c a le f c r a t ā
indicı toarcior şl g a b a r it e lo r
t a lu c r ā r ilo r
de ı n lr e ţ ln e Į e
In le g ā lu r Èi c u e x e c u a r e
t d e s c r ie r i a s u p r a u ttla
su p r a s tr u c t u r iı s e f s c s u c e in e
l
e ş i t o le r a n \e e a
d r is ? ın p lo a ex
t e le r se İ n d ic ā n o r n l e ı
e t e h n o lo g ic e a
le lu e r å r llo r
ta r e ¢ı s e ex p u n p ro c e se ı
z in t ä In t r d
Se a ra ta p a r u c u ıa r İ tã \ile p e c a r e le p r c
i\ a Jo a ııte e le c t r i
n ile a lc iit u it e t r
W e r ea c iM p e po w r
đn d tr a v e r se d e b e to n
fic a t e sa u a Į
b le m e lo r le g a t e a e a u to r iz a re a
D u pĤ t r a ta rea p ro
tc Iin itlo r in d u s t r ia le
fu n c ł io n a re a m o d ific a rea e
im p o r ta n t e r e fe r i
u rm e a z ā e x p u n erea r e g u lllo r m a į
c ir c u ia ţ ie i $ ıla m ā s u r lle d e p r e v e
t o m e la s lg u r a n ţ a
ln z a p e z ir i\o r ş ı in u n d a ţ ü lo r
Ii
n ir e #ı c o m b a t e r e a
đe t a b e le u m r a le fo ı o s it ł
b r c h e ie r e s e p r e z in t ā o s e r ie T ĦO D U O E E E
D Ł
đe s u p r a s t n ıc t u r ă a c ilii
d e s la r e z o lv a r e a p r o b le n r e lo r
a d r e s e a z tt p e r s o n a
lu lu i t e r o v ia r c
ıu c r a r e a s e
r lo a r il $i m e d ie ca re ı n a c t iv l D ez v o lt a r e a In r it m im p o t u n s a e c o r ıo m ie i n a tio n a le a đo te r m in a t
p r e ßĖt ir e t e h n ic Ĥ s u p e
i ta r e đe c o n s t r u c ţ i ijlo it d e z v o lt a r e a c o n t i n a t Į a n s p o M a lu i fe r o v ia r
t a te a lu ı t r a t e a z ā p ro b le m e d e p r o c n e m c
n e r e a lin į ilo r f e r a t e
#łh s p e c ia l d e n t r e y
l S a t is fa e e r e a o e r in $e lo r d o t r a n s ito r l m e r e n o r e 8 o î n d e s e fa g e tn m a r e
p a r te p e s e a m a in t r o d u o e r ii t e h n ic ii n o i î I ı t o a t e s e c t o a Į e lo e x p lo a t är ii
ş i ï n G e le a u x ilia r e P r in tr e a lte le ! lin iile d e c a le fe r a tă t r e b n ie s ă c o r e s
P 1 ın n o ilo r m ijo a c e d e r e m o £m t e , lo c o m o t iv e d ie s o lq lo c t r ic e $i e le o t r io e ,
v a g o n n lu i \ 1ı, v it e m lo r m a i m a r i d e c ir c u ı a *ie $ i t r a fio u lu i î n o o n l in u fi
c r e şt e r e
0 d a t ă e u p Į o g r e s u l c o n t in u u î n a l c ă t u ir e a lin iilo r f e r a t o
in e ţ e a lin iilo r c o n s t r u it e la n iv e ln l t e h n ic ii a c t ı
3 ' In t r e
ł ıa le G a le a fărb J o a n t e r
t r a v e r s e d e b e t o n ! l in Ii e le c t r ifio a lie , N ıijlo a o e m e c a n iz a t e p e n t r u e x e e u
t a r e a lu c r ă r ilo r d e lin ie ï Iı c o n ? » i d e d e p lin ă sigtuainţ a c iĮ e n la tie i
lu c r ltt o r ii d e la î n t r e ł in e r e a e ā ii « īn l o h e ın a ţ i ßă p r e s t e m o m 71 n ? c a lit a
l iv superioari d in p u n o t d e v e d e r e t e h n io a l produetip 此 蚪ii uı ıJDCIL #i
,
a l p r e ţ u lu i d e c o s t
L u c r a r e a d e f a ţ 1rm u ıă r e $ l e R ă p u n t la d is p o z i$ia h ıc r ă t o r ilo r d in .
p e n l r n a p u t e a g ils i r e z o lv a r e a p r o
ï n t r e tin e r e d o c u m e n t m e a n e o e m r ă
b le m e lo r le g a l e d e e x e o u t a r e a lu c r ä Į ilo r d e lin ie ı n e o ııd iţ iile
! a o t u a le d o
o ir o u la ie
ţ $i ? ÞĮ o g Į e s t e h r ıio , o r ic î n d $i n ıa i a le s h t im p u l deBfăprĮ iir
]u c r ă r ilo r p e i a n t ie r e
§
D u p ā p r e z e n t a r e a In m o d i a m u n t i t a t u t w o
r m a t e r i a l ıo r g a r e
Intrt ï n a lc ă t u iĮ e a a u p r a s t r u o t u r ii o į li i B e e x u n o o n đi iile t h n i
, p ţ e oe de o on
e tĮ u c ł ie p e n t m lin iile 0 ı B ei p e n t r u o e le in d u s t r ia ie î Iı d ife r il e s itu a
tii (c w b e , a n ıp la s a r e a a p a r a t e lo r d e o a le , p o z a t r a v e Į s e lo r m £b t e r ia lu ı
,
m ä r u n t d e p r iııd e r e e t o
) $i e e d a u t a b e le a jrıt ă t o a Į e , ï Iı n u m ă r s u fic ie n t ,
p e n t r u r e l
zo v a re a o o r e o tă ¢ i î n o e l m a i 8 c l t im
p a p r o b le m e ıo r oe
B e p o \ iv i
D e a s e ıï ıe n e a p e s o u ct , s in t p r e z e n t a t e p Jco o e ße ūe t e h n o lo g io e a le
l
lu crăĮ ilo Į d e î n t Į e ï iıi e e i r e a r a ł î i c a p it a le d e lin ie
r ¢ p p e n t m ı G a le a o b iņ
n n il į l ei p o n tm eea a ic ă t ı
ıit á ]a n iv e lu l t e ı u r i o ii q o i (G a le f ă ă
tĮ a v e r s e d e b e t o n l n ii e le o lĮ if ic a t e )
i
Ę jo a n t e i
,
t n lo o s p e c ia l ï n c n p r in s u l a c e e t e i lu c llr i II
r
Į o c 1ıp ã đe s c r ie r e a e x e
ıł
e ı ie i fieoi?ei o p e r a ł ii î ıı p a r be d in p < o e e s u l t e ı u ıo ı o g io a l lu e Į ä r ilo r
t p
re
a nia ei p a r t io u la r itä tile d e e x e c 1ıtie p e lin ii o 1ı jo a n t e
5 1ıd a t e , p e ı fn ii

Scanned by CamScanner
O A P IT O L U L I

şIN E LE D E CA L E H E R A TĹ

ş in e le d e c a le f e r a t ā a le ã t u ie e o
p a r t e a c e a m a i im p o r l a n t ă a e 1ıp r a
s tr u e tm i i I ůo lu 1 1o ¥ e e t e đe a ßu o r btb d ir e t
p o e a r c jn ile d a t e d e r o $ile
v r io 田 园 o ı d e
eı a le l e r a t ă
c
$i đe a c o n đu o e r o ţ ile in đir e c $ia e £ lii o fe r in d ì ı4 e
en p r a ¢e ¢
e n e te a e p e 85 r o sto
,
c are Be g o le a ae ă

§1 F O ıŁM A Ş 0 H

ş ín e le đe c a le e r a t l 8 a 1ı p re z e n t a t đe a lu n g 1ıl v Į e m ii e1ıb ?
fo erit e
r u re
, p tn ài 8 a a jìın s la fo rm a de a s tă z i e u n o s e 1ıt ă e u b đe n m ir e a
viste ,

P r im e le §in e a lı a v u t o se e ţ in n e In f o q m Ë đe U
i roł lle v e h io rıle lo r
l
r '
er a u c ilín đr ic e $ i B e Į o a to g o te
a n ï n o e le d o 7ıã
e a n tw i f o r m a t e
D n pă e e a e e a stį i
ï o Į m ă d e $ in ă a f o ßt r ltßit£
p äı i, 8 a t r e e u t Ia
î n fo rm a íe r e I 1ı W l
tu ıo r o o r n ş īn e
ej a ll e ıo r m e e a $ il ıa a le į lt u it ā n u m a i
đin o ilıp e r e ă şi in im ã a M n d t a i ā
p m ın cıa i la o a
p e l e p e n n p r in đe r e r
§iııa ĵ n f o r m ā d e t r lï ıt o r s
园 d e iın ın it ā B m ¢9ae ıı
P e r c ā o w e s e r e z ie n ıa p e t r a v e r s e p r in in t e r m e đilıl
gin a c 1ı d u b lá c iŊı
1 ın o r o u z in e $i h ı c a r e
¢in a B e p r h ıd e a o 1ı n i§ t e p e n e d e le n ia ı e to
ş in e le V ig n o le s in t a s t ā z i o e le m a i rispî rı đ ite Æ e a 1ı s e e ţ ilın e a L
e o m p 1ıs ā d in 3
p ă r ţ i c it tp e r c a , iņ* im a şi ta ı pa
O £ t¢p e r o a §£ 1ae ł a r e p a r t e a l s n p e Ęį o a r ă d e n m a i t Sq¢ prala¢ d tr
n t ita r e p u tin e m b a t , o w b m a f iin d d a t ăl d e 3 a r e e đe e e r l
o a $ l e
d e tip m o d e r n P a r t e a a u p e r iw ă e e r a e o r đe a s à o u fe e le laţ eale
ā e e e t e a s e r a c o ţ d e a z li c rıf e e le in f jj ţ
ţ e r o w e a le o iu p e r o ii i
į R » e o r d ä r ite s e a o gn e i, d e m ım it e u rn e r i
1 p r in a o e ? e e ro
I ņ ı£ m a p iņa e i e b b e
ouprinei in t r e o iu p e r o ã
lin ta d e ĵ n b e r e e c ł T al p a n M ir e
ie a f e *e lo r i nf er i oa e a ı e o irıp e r e ii in e â
ę l in ia đe īn t e r
s e c tie a fe ţ e 】 o r 5 1ıp e r io w e a h l m ii
ł
aį ŝ p
B 'e ţ e le la t e r a le a le in im ii s in h la n e la m
p e l e t ip w f a e n ă ia r l& ,

Scanned by CamScanner
ī a r t e a s u p e r io a r Ë
iM e r io a tā p Ja n ā , a Į p e e te
n e lo r n o r m a le 8 a fix a t m a i
i
p a riel a r o p a r te a
w aı L la u n e le t ip w i đe ein e đin
P e n t¥ u r e ła u ū ņ o » B tr ā , lu n g im e a §
aıo ä 加 注å d h don ā p n e ĥ e
hc1ĵ nat
a n i
In l ī a ı 1 2 m e ap }
' ı i la 1 6 ,
r e ep e ctiv 3 0 m
c a d ī tu
ħıtr e e le p c h s u d u r ā 5 a 1ı r e a b z a t şin e o u l u n g i p m 】a 6 0 ıiı #i, h
m a i m u t o p la n e r a c o r d a te
e g a le c u d ia t a n ¢
aı o á tu ir ii c llii f ā Jo a n t e , lu n g im i d o m ū d e m e t r i a

LOU
d irıtr e d o u ä e ta ĺ ii
§a T I P U L ş IN E ııa fabricre , p e Iiııg a gin e le d o lu n g im i ,
s e liï r o a z ã ei lu n ormale
l l
g im i e n b n o r m a e s a u u n g m
i i s p e c ia le , m Jn w e g e r e o u 1ız in a f w n iz o a r e

§4 F A RM Ï C A N R A §u iE L O n

e la b o r a t p r ia đe e le M a r t in
Şinel se fahĮ ic đjn o ce l c a b o n p ro oe ,

B"
XP H .. ..
. t
W . m ā , Ęin e le Be t a b r ie & d in tr . . o ce i cu

a un g
rm ti
4 ln l tr e b u ie B å ï ie n m o g e n h
0
g a li c a m i , jm e , $ i s Ĥ n u c o n ţ n
e
i Ĥ korei ,
°
toat& =į ł% i
h i ( n m it ę , W !
"

D e a s o m e n e a , n u t r e b u î e 8 6 a ib å ï n m a s & lu g o u
i m Į
in e ıo r f a b ri
A tï b in c l? iu n il° c ï t şi g o lm jje p o t p r o v o c a m p e r e a q
a a t e đin o be l o u a s t fe l d e â e tėo t o
S ie
ş itıe ıe M ş o a r e p e ta b r İ o iī d in D k 1 c a r b o in te r ae boer a ä fie mepe tl o au r
l b t m
m e n e ńı a r t in R e z is t e n ţ a l» r u p e e a o ţ e lu J u e p tin d e

§
ÈĒśř \謝
ĵ 'iiżê ą į
.Ţ 'iiį £ĝ ı
%ĝġ
c
;

i
ş itq ıe grc ıe 5o İ a b r ie Ë t o b đin o te l B a rb a ? o 1& b o r a t h ı c u p t o a r e
iā ă ıŢ B io m on s M a r tin sa u e le o t r ic eB i a c e s te ş in e 6 t đe đo u ā o ñ lit ã ţ i
'
= H £' < i
t ip u r i s t a n đa r d iz a te B e 1 ro Į f o lo s i d e a s e m o n n n in c it m u l t i ì T o nae m 0 ,6 6 O ,9 5 % ,
f o e fo r i gu lf e tb e 0 ,0 6 % In o a z uū cm d c a rb o. m a Ęa
c a le p e o sn đ o e ln h lte t ip w i eï ntr p e D a lo đo d ia p a r iţ ie
, B
g iıe a la r u p ęm o d o e e ī p u ţ in 8 %

§a U N G N Æ A ŞĽ IE L O R
B u w a la ţ a c a p e L . 】r !h e lo r Tebllio s ã fie p e r p e y d io u la r & p e a x a
lo n g itn d in a 1á a e in e lo . O ıĽ b lu & #in e lo r đu p ā la m ìï i»r e ei r ā c ir e n u Łr e b u ie
s ā âepāwaeoi 1 16 o m ı lu n g im c a c o a r d e i c u c a r o s e t a c o m ū e m a r e a , 5a r
Ltmgima neloq a T a r ia t d n p ā p o e ib ilit& ł
iJe đe fa b r ic a łie » le t m i d u p & in iln e p t a r d , e ā g e a b a
u e lo r O ea m ai m ie & lu n g im ï o s b d e 4 m ei tĮ e p ta t 8 a t r o c u t 】 p la n v e r tik a l n ,1 tr e h u ie e & d e p ã şe a s o ã
e a a lu n g im ĵ
ce ı
n eo m a i ro a r i 1 /2 0 0 0 đin ı lu n g im e a § in e i
o 1ıp 5 】 a m n a r e , eh p r a ï a ţ a § IJıI tr e b u ie 8 & fie n . Te 【ıā , ï M Ë o r & p ã m i,
O a d ėfo o t e a d m js e Be numera b am r i m ie i
p B t a lp a , ßc ] = i o o a đjn
a im ea do c o l m u lt 1 m m , p ro e m in en ł
e p e iıtir o a ş in e i d e o e l n a u 1 6 m m

Scanned by CamScanner
p r o lu ao oe1 m lt 1
(d a c ū n u s ta b īn z a lm e c lis i&r ii), asperibţ i d e c ıa r e u 田m §6 H ECEp T L \ ş Ix E ï O n

a s 1ır ile , a đio li a c n le g o ln r i ľ į im a = e


X n s o a đm it irı u ic i u n ? \ z r e *
i li l u i d in a w e s e fa b r Ĵ c įi ş in e le
ı
d iu t ā ie ? a \ in s u f ic je u l il ib o a p 1 u1 n g °u
ii § ir ii s o in c e m m a i c u lm r g h im
E x c e u t a w a g ăm r ilo r n o c e s a r e e e s
#i n u s e a m t d i b a v i
s h t r e le e m e n u
h đe p lin e s c condiţ iil
Eĵ in o le a e o a lit a t e a u
c e r u t o p e n t m u şin e le d o o = lita t e a I ,
a a r a a r e t w b u ie s il ï n d e p lin e a s c ă p lt o ęa r j (】a şin e l・
p ]n n n şo a te )
c e lo a o rııiL i jo s , s o o o h it e o a m in im e p e ep l e ę】 】
ru v p ' " đife Į ite
p r o b e , s e īa c hcee ļ rile pĮ escri#
i f ã c o n d illiile c u p r i e la eu u gi
c o m p o z itiu n h iï n in $i s ā s » t s a o
I n e e r o a r p a la in h in d e r e şi p r i n c a r e ķ e đt p r m i n ā rezistta Ja Į u p u « j ,
1Ĵ m il a d u e la ıit ic it a t e şi 11laticitato s e ū \ c e p r in e p r u v e t e
Î a fa r a a c e s
fo s fo ?
t o r a , I ,(, d ifu r it e p r o b e s e fa e Ęi 1pb ul in n e T c ä r ilo r preFiciHe
suprapcľ ile d e m a te Į ia l, b a Ħ ıľ ile li s o lz ii s li n u d e p ă şe a s c ä
î n . e ı. a r e a la ?o c s e fa L e ııu n ıa i p e n t ] u # in e le m e 【ıii ş i g ] e le ş i p o n a t &
b a to r ile la d i m p n a i u si fie s u b đu b h ū 1 a b a t e ľ ilo r a đm ió e Pe nl r
a
ca lit a t e a I i
zietenta Ia r u p e r e s ti fie d e c e l p 1ıtin 6 0 "k g /m m
a
ı
l i l
a u u g ľ o tb a r u p p e sr ā fio a e o e 1 p ţ
u in 6 Į e L ıţ ia
.
la ī n e e r c i l e la °c s ã c o Į p s p u ıı? c a $i D e le d e c a lil a t o a I
ș 3
ş in o le s u fa b r im ]Jr in Ja m iu a ? e a la c a ld » o ţ e lu lu i P e n n a « e a șt » ŕ
o ţ e h ū lie h iđ e s t e l u r n a t , c u a ju t o r u l u n o r o a le , in fo r m e n u r n it e lin g o t h e ı e
sa u e o o h ilii, fo r m in đ ħ1o c lu jje d e a te l m ca r e
b la iu t u d e la m in a t e , b lrr u m ile s o a şa im m t d e c ā d u r e a b e r h e e u ln i, in m
o ıp \ o a r o E p e u ia le , 1m d e e ĵ n t liis a b e s ã s e la o iľ ıļ a
f& o s t e in ā l¢
◆ g r e u t a t e a p o m e u ll lín ia r a t ip d u i e
i ı $ã
, n re e p ec t iv ,
in k g
D e a ic i e le s e d u c la la m in a r e o p e r a tie o e a e c u ? ju t O n l 1m o p
, : B g r e u t a t p » b e r b e c ū d u i, Ĵ n 】
£g
m a ein i n u m it e la m in u a , e c o ru p u s o d in n iş t e o ilin iır i (v a ltu r i ) c a r e s e
,
]rım e se se n s o p u s § i a n n i§ b e o a n a le p e n tr u obţ ineea £o r n a e lo r dorit 1 ) u p ā p i m a Io v iûu r ā , s 毳\ ıt a t r e b u ie s i fie đe c e l m u lt 6 0 r n m
(fig ¡l D o u £ i c a n a le fa tā in ï a ţ ā fo r m e a z ä u n c a láb r n , u n a u m n ib p r o fil a poi p e t§
so r e i lo v it 1ır ile , P j s e a ju n g u la a ã g e a t a d e 9 0 m
O p e r a $ia la m in $i. Ii s e e x e o u l įi h đo u £ t fa z e Î n p r im a f a z £ i s e lr e \ P r o b a 1111 t r e b u ie s ã a ib ā , d u p ā Ľ x e Ľ u h a r e ń a c e s û o Ę lo ï ĵ t m i, o r ā p ā
b lo o u l p r ir ı p r im a p e ţ e o h e d ¢) o m d r i, c a r e 1 r e d n c la 0 s e c ţ iu n n p ã tr a t & ţ u r i şt it:b iln . i lia n f ig u r i
đe 1 8 0 x 1 8 0 m m s a u 2 0 0 x 2 0 0 m m B 1o o u r ile a e 0 1 la m in n i łj s o rtu m e e q V e ı,if ic a r e a a s p e c Łu lu i ľ u 1ıĻt? ii B e Ia c e D u 1ıā w s a r a pt on po n u ı

d e $in Ĥ p r in lo v ir e ń c o n t in u a r e , c u b a r b e e
V e . I f i m i a d im e n s iu n ilo ľ s e fa c e la 5 % điJı n u m m l ş in e lo r e e 6 e
t u o e p ţ io n e a z ã đa c £ i a c e B te a e in t U ť 0 a Ł a medi w Inele p r e te .
re r ı ioo n Ja n ? c a r e r iï ic a r e a s ä rie fa ū ā ia 1 0 % ııin n u m ã r u l $in e lo r

§& m \ n c \H E \ şÆ EĽ OR

ïn e e o p u l r e o n n o a ş b e r ii şi m m H m o d rJ lu i d o c o m pou a re ïn t fm
p lo a t? ii, ein e le e e m a r c h e a z ā a s « e t (f g
p ii l e x i 2)

4 58 8 B R ES IT A 49 19 6 0 S M
n p 1 L in .
im
#in e i e s t e a p o i l§iaūā la Ju n

g jm e a p r e e c r is Èi
F f9 e E " " 1・ d . M a ' " " I. . I. .

W \ . l o e DUeiteooedee (a #e a a r e a ģ. . I0rijm''de a lta "


,
a r c a r e a p r im la tn in a r e C in d ain a a a ju n s la f o r m ū d e fin it iv a e f
i la m in ó r u ln i, s e im p r im ă p e in ím a
p r in U \ im u đ e a lib m a l o lir ıd r u ]u
n eoe i

Scanned by CamScanner

.


į į į Ėi\


W


\蕊 區
-

糠 一
1l

Scanned by CamScanner

= l=

. '

■ ı
国 ı 3 쁘
P įĺj
.

"

l 丁丁 l l 1
2키 29 ,
.

.。 ., = l

l= ı 阯 。 羽 团团1国 四 国 1巴】 ・・ 1・・ ・・ 。 ll E


10 4 m
l mt 3 1 团团 프
2 l园 1国 뽀 互 ļ쁘
_l 璽
1o 9 個 1园 32 国团 回 旧 프 스 。 1으 1 ı2 7 l國
ı1 8 1國 固 围困 3o 园困 2・ I(! l ,。 l 5
l- 1o

ı
!= 匣 四国 团日 m 一 1互 ・ ・・ 3 二츠 쁘 i쁘 쁘
四国ı 园四四 团日 36 I ・・ ・・ ・ ・・9 2 ,。

13 国 四 回四四 国巴 37 6 15 38 28 81 1 7 55 1 40 30

,, I园 团 。 园国 园 ,,。 団 国 9s ï ı5 0 23 4 8 目

É §ē §
§§ã l
箧雄
回 园 圜 5 o 囤 园国 国
・・1 o 1四日뇨团团国 园国 四 国
黎 目霉
。 s ]二 二
・・, 园 1园 1。, I团 园回 国 。i , 砥ら
园 四 [' " l 固 li l・・ l+ 玥 ı. ヌ 国 i・。, l团 际
12

Scanned by CamScanner
(c O . tl" " , M b '" J}

國國郾 . 圈 。国
蘸聾 一

竺 。

1 7 2 ?i
o 16 聞
1田园。 羽
I5 0 I E

二國邕量
l j i w IE @ tEm e
74 !i e ła rw ps o l = E ī s il e cz d j
ı I© A m
I匡强国【
日5 " 2 2 7o ı
園 l1 2 日 1三「
42 . I z e tz t 隍
里封1回国回
匡国뙈 丽 团团 也 l= 回 国 上 匹吲 E 粵 也 些
1 00 O r 9 7 o la i ı 14 9 四 日 4 7 im
ı J w
ī o4 1ıo a 8 巴巴図 , 旧죄 1厦 W W 뺀 1츠쁘 預壓
ı0 2 0 i S ? 0 12 1 2 5 ls o I le 国 IK l 13 6 4 Id u ' " t '
9 4 s ī Ï2 1 4 6 ļ M l 12 7A I S IF E I l ¥
lo 6 2 2 ¥ 9 이2 2 3 4 iļ 11 31 § @ r jz a jz ¢ io Ę Łi3 4 3 l ,

'
羹髒餓 轰隆 歹進廢裂
12 5 33 lıe 8 g i 5 8 11 2 9 181 6' "5 W IŪ 5 9 ı3 1 8 1

12 8 2 5 ı W W lı4 0 r 18 ga
.
,
12o 2 は型主 l2 4 苎生ï丽 二】
了m 區国5 ı ta s la z 旧国 l '" 區舀= 团团团团团国

.
lir w ļw 13 az j@ « t'

= 53 w l2 9 ] '
!Q r

i
~
;

13 4 ◆ 29 06

15

;...:

Scanned by CamScanner
1 ・ 升뉘□□ 거으 1우
33 g l l@ i
ū o o ñ5 55 lf iÆ l
ĺ jļ jx ļ .. ii e t İ b to

园園 國四 l團齢 墜墬墨 旧
园ぎ
°

飞 巫ヨ a M 国 瓦 】3 上竺 ヒ 匣コ卫 l3 9 13 5 區 国 區舀

i g § Ľ m
..
Ţ
Il
t!Ľ ļ@
' ,s l?
ı
Æ
15 0
ltĽ liz l4 7 5 7 18 6 7
m i9 3 ū
l4 4 ıı lı
.

區归国 四 日 。
目園 ł !国昍 !国 匿型・' " 。 。0 8

匝 画画画画 画 6o .. 虯・ 匡 ・・ 1 . 国园 二 5 。

a7 \ė m 国 57 22 r tz ] l¥ 86 ' l= lm læ
4? 69

3 78 lGÏ 37 @ lū z ı 17 ıo Ș I U 55 @ rø tm ı Eı

ēiĒiĒ Ë a ãi ē
40 . .ch i tm w
40 . "
. . 96 1 t44 4

吐二 园 地 目留理 強弩留躍l包 围 圈 l@ Ė
4 1 7 日7
l l4 1 787 。。 回 1国 四 国 國 1亙 监 怬 53 2 13 ß3 。

議 ■攤 46 Ð g §! § 90 0 1 6 0 ı
g JU po la o ł3 7

體罾邕蹋封引 量韻 二
'
\
蘊縐
。。。
,,。 , ・
17

蝴 飄團留园鹽强國團團製 驢 二 藝
16

Scanned by CamScanner
E lILĽE F N N A T Ä
NE \ $m E L O N D
¢ Iı F O L O S ı

te ej d ir e c te
d in s t a ch d e p e 1ĵ n iile 0 F Ĥ đe
in iile
)pe 】 c u re n
a
n a i à e tip 4 9 sa n m a g
i r m ı, d e cnļ itatt i l =
g o r 'a I Ge fo lo s e s n e
e
i d ic c u a p r o b m o a s p e o r a ll a
ėa lit a te a n n u so p o t to lo s
a c

"
U

h m p .. Nl d r . L . U ," I. . r- J°. t , I
2 C sp at " t" " -
#ĺ ' " i "
. lu pe"

3 0 s e İ o lo s e s o p o lin iile e u e e a a m e n ū
2 ş in e le s n b t ip u 3 c ,ū p M ī
. Jl I n ą m T n J, m h tr , l[n ' ' " ' " p ' " ā l 】
n te m c dJa r ū #l p r a l
po lin i1le d e G o v il c ru p cJt Ĥ (o lJ' " t u . şï to " " āu .

§I I n ? c ıE t E şI n E P E A ş o 】t D E a ? ï E n A ı#

F ,

蝰 Lap '" - ' ¢ĺ


n '' "1 . t' " ・*h d
S". °' ' " ' " ' ' "

l

X Ĥïn a i de a c e ate Ţ e ri İ i oi (a a r e ee ıa o o u m ijlo a o e m a n u a le ). D e
d o u st ri p e lã Retm?Į ea d e te c t o s a o p n l a lin iilo r c u e n te ,
一 o W e x eou ou


di Į ' ' ş §' i H į Ëx İ in e l0 r Jn
. E l, d e v e r ifjc a r e . § c a le

ş in e le g ä e ite d e İ e c te ï n c a le s e n o t e a z & a e tfe l


en
o o o c r u c e (+ ) șin e le o 11 d e fe k t e d e c a t e g o r ia I I
c 1ı d o u ti o r u c ĵ (+ + ), ein ple c u đ[ ďe c t o d e c a t e g o $Ĵ a I
Cm ıo ū e s e ia c c 1ı v o p s e a r o ?ie d e U e i, p e in im a n e i

ı
8


Scanned by CamScanner
5
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
。 '
Į F ĦF q ,
,

・ 一

b = nr llı I 熾
ī° e d L° t , ボ


rl °・ \iı- ゆ


Scanned by CamScanner
一 . ,・

。 S" " Ū1Ūg i ţ


Scanned by CamScannerScanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
:

:
:

.
.

.
.

,
;
\
W
.

::
Scanned by CamScanner


Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
e l i E =

+
'
į

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
g l
,
°

F il 10 E c u ıi t lp 3 0

44 初

Scanned by CamScanner
-
1

4 兰命

ロシ三厂三砖
: 仁

目里里昙善1
, 。 。。 一 。。 ヰ 石。 4 ・。 一

, hm

.

.
B e r e o o m á n ? s lt s e le e e G lis e
g on đe r a c o r daq e d o ? i tip tu i d e m
a o ă r o r g r e n t e te p e 1 m ? e r ā o u c e l m u lt 9
。 kg

丘二一 그 厂
二그코
-
rao
qĮ đa q e (o u p o a n e đe tm n z i e ), r e a liz a te p r in s u d w

头 ă a lu m in o t į miç
ņinadoipruepocį i ' ' ' " a a ei p e B h m e
Bl0%
'
a ou p om

ł

厂 4 E e lis e ï e n tm j o an tn iz n la n te p Į in j l ā iz o ia tă
人 g ätu a d in tr e d o u ã ęin
oan s e î a ţ e le g e ]e ru . ä ) (c ' " ın "
一 e ca re a s i o r a î
g n a c e la p ig ıï E ,U tip 3 4 5 ? .】
i, a - "
, 一
d e v e d e r e e le ? br ie a a c e a to r a J o a n te l í
§i tim p i iÆo la r e a d jJ ı P
$ \

la n t e s trıt
午 *iilo r c e n tr a liz a te
e zo
n e e e e a e h o a z o 】e ta
Ba u ta ca auJ li
i
y iļ o r z e a o n b lu e d e lin ie
tr e b t Lin
t ip W e b e r


la aa m î a r e a jo a n te i ' - " ' " a w e e s ū e Į e g . E m ı'"
E o lie e le E n e o ď e c io
ļ n e a z a đin le m a i
c a re au r o lu l đe
#a ib e n t r u b u lo a n e l
ą e e īnt eao c u platban
奴 MO!iį ui
e d e a tr ln
gw e jo a n

ず 46

Scanned by CamScanner
F lg ıa E . U ,n tı
p 4S ? llM p l' " ' " Ū )


Scanned by CamScanner
n t » tlp B li nu¢ ¡a c a r e e d ig e le e tn t
l la şiım t ip d 9 e e p o a t e fo o e jo a
l i !

f l t ia lu ı iz o 】 a n t s ił p o a t ä t i
i h
đe t ip d 9 ï p Į e l o r a t e ßs t e e a m a e r
n ıe t a l e e i t aĮ ltatä Ia U a p n ,
in ă ņi e G l i H e stu m i jo a n t e e s e
in lr o đu e ln t r e #

L
■ 围
E lls ā in t e r m e d ia r ä t ip F f$ ï $ E c lİ s ā ınt em te di ar i t tp
F ig ıs c
50) 40 v ec ht
40 (S T A S 2 952

# Ł B U LOA N E

B u lo a n e le (şw b m ile e u p iu ıiţ Ł) a h ıt p î e e e m e t a lio e f a r m a t e d irı


đo M p ? ţ i d i s t i n e şm b u l $i p iu liţ a , c a r e l» m lo c f o r m e a z a b n lo n u l
B u lo a n e le B e r v o ]s e p e n tın le g a r e a şin e lo r c a kp Ia e a p ı t r e c in đ p Ēĺ n e e lis e
$i ş i (b u lo a n e o r iÆo n ü a e ), ßiıl ı p q n r u p Į r e a W
l t de Įı la c ã (b n lo a n e
v e r tic a le ), la p r i n e a i í n đi r e c l B u lo a n e le e e v e a e d e a s e m e n e a ı p e n tr a
a s a m b la r e a đife r it e lo r p ie s e a le a p ibr a t e lo r ď e c a le

1 B u lo a n e lo o r iz o n t a ı e s e Į v e e e p e n tĘ u fo r m a Į e a jo a n t e i p r ia 】e
a e a e c 1ĵ s e l o r e u c a
g Į e t e le
p in e lo r B e c o n ï e c î ío n e a z ă ? lı o ţ e l O I J 3 8 S T A S
e
794 49
t rn b n lo n , c t》 6 4 f ie c o Į e e p 1ın 姑 加 Į ņ ţ E e b u ie s ã ln đe p lin e a 8 c ă m m ā t o a
Į e le e o n d i$ii p r in c ip a le i
l? g im e a b 7rlo n u lu i t ıe b n ie fie a a t fe l c a ı d u p ã e t ? g e r e a
fin it iv ă a p iu liļ e i, e ă r ā ï n a f a t ū o e ıp u ţ ĵ n d o n il f ile t u r i
đia m e tr u i b u lo n n Ju i t r e b u ie S fie oorespı nzālor t ip u ln i d e # in Ĥ
F t¢ J 4 E C lls !i tlp 4 9
(e c lı
sä pı
a tb a n d ä ) (o o r e a p u n a iā t o r d ig bm e tr u lu i g ä m ii đin ş i ), a s t fe ı e a a ã » e ig u Į e jo e i ıl
n e o e s a r f o r m äď ii 1 0 8 加 lu i d e điı a t a tīe n a a x im a d m is p e n ln n a t ip u l d e $ in &
ıe g p e c t iv
,
f ä? ā d e fo r m a r e a t ije i b u io n u lu i
Be e o n s iđe r ä l e ij o p iu liłū e s t e n n à e in d B e ln w lıb e a z ă n # o r f o r lta t i
m p l s u b in flu e n l»
P in liţ e le care Be ı
n şw a b e a øā L1 şo r Ĥ e e M b e s o ĵ n s c u Į l t ¡
o ir o u laţ ie i
È\ đin e1
¢ 0 Æ B IT A S 2 4 0 0 61
P iu liţ e le ae oon fe o ţ io m a o

恥 6 1【

Scanned by CamScanner
/

.
.

.
.

g
i

-


.
.


日 ,

.


四 .
.


.冒 ,
.

.
口 の


艮 -
-


的 ロ月 ..
-

密 .
曳 .


.


63

Scanned by CamScanner
:!:iįįi:iįiļ?įţİÈitį£
. +?įŢi.!ľŁ
k

54

Scanned by CamScanner
i

l n e le le iS T A S ı3 8 4
re8o rt 5 0 f o lo s it e lln iile
do p e
ă f e tu r i p Je (tip Á ) şi d u b le (
u s im n o a s tr
It ip B ) e Eh t
Î n ta b e la 7 a lu t d a te c
a r a c t e r it e m a i im p
r e s o r t $i ti n l d e or ta n te
$in ll la c a r e B e fo to s le
p a
inei

P f9 19 P 1' " t lp 1 3 ? 5

F iņ £d In e i r e ıo r t a lm p lu t年 月
F * * t ? In ır
e e so r td u h lu t ip B

F orm
ş ĺ d iın e n B im ue m f im
a o r ta n te
p a le İ n e le ı
o r reBo r t B în l d a te

ı4 pm h
Pläile łiin t p ie s e m e ta t ie e ( râ F e s e a şa z ă In lr e 切 切a $in e i $ ı tr a v e rs e

= X k ・
Ŝ H . ' = £ - a i ın m e d e c îl
'" r ah ţ a
d e lr a v e r Ră
(c r a m p o a n e
# i t ir fo a n e ), o r ic a r e a r fi ó e n ßu i de
m a i f ic a
a c tio r rm e a
e c e 】
a d e p la s iu e a ]a l e r a lË a F ig A ı P ]. " ıll' 1 7 e s
in ei i
m jg ır a r e a
ı in e li? lr ii in e l $
e or į
p ä tit r a rea Ĵn i bu Ji e eo n A $iį a p o z i¢
ie i in p la n į c e lo r d o u ă
56
67

Scanned by CamScanner
F ig A £ P la c ā U
p 18

F ı
p A* P ı
a c it t lp 2 3 6


-

-

59 l
l


Scanned by CamScanner
.

Scanned by CamScanner
ĺ l
P Ï. a m 3 0 ıG a2 14 0

p l. . ū 3o 1 3 0 90 55 175 ı4 0 10 0 2S 3 2 ,5 ū 1

P ]. . J m ı l i SO ı4 0
1 "
l rw l 广
m ..' " rl . D e. I. M . . .. M ı 1 ao ı 1s o 0 21 6 ea a

P l' " p °d p ' " d ' " [. D f 肾
. M ū 13

P Ï. c a 10 O 3 2 Bao 匕
P ]- ä T ・d 40 2952 60 20 1 12 0 26 1 2 l oo 田


P l' " U ' "a rm ı n a ic o ı2 @ Ł lı ・ 6 50

园圃 2 9 5 2 圈 295 l困 け Ø2 日 L 目9 3 0

P J. " poD

P J' " '" p Iū 园別 屋国1团


【 园 目园 니 프 쁘

6 10

◆'" d ' "ā 49 1 2 9 5 2 巴i iea i《ıi. . 10 26 ? 630
\

P l. c * d ' "ū I 94 5 1 29 5 2 60 1 W し1 a o I Jo [O l 2 ! 2 e 7o ゴ
囲醒 目圜 囲圜 田鼊
P h '" o a

= T

Ħ . ć* p o d It m 2 9S 2 60 l l l 13 lım ı 4 1z o 390

j I
' " " - ı"
I IW I I
" ' °, ' "


62

Scanned by CamScanner
了二 J9 ― ― - 4

铉 》】
島o 迅 ıı lă 吵 由 tr 钮 t r 台 m i国
de ı ıł
庙 メ 噼
ı》w 目ı目e

1 n M Ħ

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

?6 66

땐 メ

国 月
E N A O F Æ T 7 §
o51 。
/ 困围围 Ľ一 ľ
国目醒


、 ,
、 790 0 57 31
-

コ 民 " 'o " " C 01 a le baT

強 身与


飞 r o Je n a o pm arc e la e ıa p ic n ir p e l in u is n e m id iş a m r o f e t a d t n is 2 4 g if
、 卜 一 h
0 1 ie le b a t m r o f n o c , im ir r§

力i im

-
っ on io e d t n is )5 6 7 4 4 1 B A T S ( e le n a o p m a r C " p . - c e ł p iF


94 005 8 A T B 43
号 L 0 19 4 734 B A T S ã a a o r g ă 1b a t n id iş a e ir b

a f t óp e B 3 1 a e m ir äm e d elenaoprC

94 006
8A T吕 8 3 1 0 /9 4 4 6 3 吕A T B d la c a l ta i n m al
t a r t" p le co n id ã t n c e x e o 8 e lo n a o p m a r C

xhe ļ *
e \ iu n ş ib o e le lu c s u e iu lu n o p m a r c a e r e t a o c s
.t::;:#) ā tin ır e p ū 5 §
t a m r o fe d e if u n ã s ll lp a c
į
ėp " '

lI iu B it ,
"

la ir e t a m
e 立纽p , e e e
' 'h "

e d
'' ?

ir e n u
" '

p a rp u
''

s
a"

u as
'.

1L ĺ İ
ir u tã p ă r e u a s
ir u s p il ā r lif
iş e le 4e l
ĦT
/ d t n e if á s ir h e liih c u in
:
, th B n u b n o p m arc n u ă c s a e n ilp e d n î
61 á e e iu berl e ra c p ic n ir p e liitid n o C
e p e la

ĺ l e n ig a l e ta lo z i i r u c
,
6 43 03 p , n Ĵ
e n ie e
ir u p it a l ia m u n o s e s o lo f ,
es
d ie im ia m
lön a J I e r a o t ă b m iıle e a l e d r o le s e ip a i§m u c e r p t r o p u s e d iic ã 1p i§ ie n i§
# & ä e r e v a r t e d a e r e đn ir p m tn e p o s e v r e s e r a c e a e ip t n js e le n a o p m a r C
.

S X A o p ru Jn C ß S

.
r

Scanned by CamScanner
T lr fo a n e le s in t d e d o n iÈ tipi
tip u l Ä , t t a c a p u lu i t ir fo n u lu i c u i
c a r e s u p r a fa ĺ a d e c o n a c $ na
i ā t iiıpū §h ıe i, c o n t a u tu l d iu t r e c
e s te ir ıo lin a tã d u p ā ï a ţ a B u p e r o a r a aput
t iń o n u lu i şi ¢ in ã Ľ ic tn d u s e d ir e c t

ştiÁžā{HHĮ ¥ŕ £9=ţ p ï in d e r e a inľ tiı


ec£
i , in ca re ca z
'
m
C on fo r m S T A B 1 5 2 1 T 5 9 t R fo n u l d e t ip A S e e x e c u til in p a .

m i r i m i , in , tir fo n u ] t ip B î n c in e i m ā r iın i
Ti İ o an el e s e executi d in o ce i O L 3 8 8 T A B 6 0 0 d 9 /8 T A S 7 9 4 _ 6 9
t mu t ir fo n b u n t r e b u íe s ã ï ndeplineasc 1u m ă to a r e le c o n m ¢ ū p r ia ・
c ip a Je
e a fie d r e p t
file t u l s ă fie c o m p le t
c a p u t t iń o n u ı
u i s ā p e r m it ă in tr o d 1ıc e r e a şi in s p e c ia l s c o a t e r e a Į
tu i, e u c h e ia d e tiıf o a n e s a u c u m a gin a d e t o n a t
In fig 4 3 s in t a t ā t a b e fo r m a ęi d im e n s iu n iıe p r in c i a l e a le
: p tinoa
n e lo r
Ī n ta b e 】 a 1 1 s in t ā t a t e d jm e n s ju n ile $i c a r a c t e r is ï ic ile m a i jm Fg I ł F il. T u l 】
a t ir a " " p '" r u
p o r ta n te a le o e lo r n o u ã İ e lu r i d e t ir to a n e . m - da ï- a h T em do m

T a b , ]. 1 1 T ı
, to . "
î n a fa r a d e o s e b ir ila r d e tlim p n R in n i, t o n n i p e n tr u tr a v e r s e D e
b e to n d i e r ã d e a e l p e n tm t r a v e r s e d e lean , a v ĵ n đ iu e h ıl ĵ n v e r s , a đie ã
】a a m n lg e r e (in c a z u i tiıfo n u lu i p e n tm ı tr a v e m e d e b e t o n ) s e o p o n e p a r t e a
m a i î l ıa t ã a file t u lu i, a şa o u m S e v e d e in f ig 4 4

£a M Sp O Z H n ï E COM M A F U G M U $ O n
1 5 7


jn iile cu tr a v e r s e d e b e to n

;H
r o a n e lo r

pe en
,
di caa
F M Ĥ ļ\ £
a u z ã e ï o lr e e í e 1 ş IĽ, d e t ip 3 u
tr a fic m a i r e d u s H e c u p e r a r e a c le m e lo r n
i caz
T i] ,
d eh
6,
o n
a d ic ä
t ? ii

$in e i s e f a a e e u d iİ io u lt a be
2 E e lis e le in t e r m e d ia r e acţ ioneaă d e a B e m e n e a a au p ra p r in d e r ii
CN ĦQ M
ejn e i đß t r a v e r a ā , a d i a B U P R A h ir io a n e lo ı, ım c a e " ' " d e o c bU U

P e Ľ n ii e n e ir c m ţ ia n u p r e a in t e m ã ¢ i n n ń a i la eiııe t ip 40
,

68 69
/

Scanned by CamScanner
p reı u c r a te } w e B e f i xe a z l p e t a lp a i¥in e lo r m o n t iĵb t e ï n c a le p e n t r u a im

p ie d ic a d e p la s m e a lo r lo n g ih ıd in a 1ă D is p o z it iv e le e h s tíc e a c ¢ ío n e a z á '
d ir e c t a s u p r a tr a v e r s e i § i s e f o lo s e s c la ş in e t ip 3 4 ,5 i 4 0 i 4 6 $i d 9 P e n t r u
f ie m e t ip d e ş in ă e x is t ă d o u ą f e llır i d o d is p o z it iv e
d e 5 o m m $i 7 o ,
s ì r e r s a 1ă a t r a v e r s e lo r d in c a le
r
c u î n ă 1ţ im e a b u c le i
a c o r f o lo s ir e o s t e d e t e r n ıi n a d e Seeţ ilnea t r a n

F o r n ıa $ i e n s i u n i l e d is p o z it iv e lo r e h s t ic e c o n tr a f ï ıg ir ii ş in e lo r _
ĺ
ßî i ıt a r ă l a t e î n ñg 46 49
D ißp o z il i
n re le s t i G e c o n tr a f u g ir ii şin e lo r s e e xe ei ıt l o ł eım o
4 8 T A S 795 49 d e 40 x 1 0 } p r in ï o r ja r e ï n n ıa t r iţ ij
A b a t e r ile d e la d i m e n s i e p r e s c r is e s e a d m ii î n t r e ır mlI o a rel e
lim it e

+ o ,3 1 ,6 m m
co ta v e r t i h m p ă tu l b u eı
ei d e
ßtr î n gere 1 ,6 m m
+ 0 ,3
co ta v er t ic a İ ă d iaghe arä : 2 o o , ö n ım
e
1
l ıu ıg h ııe a t o t a M o r iz o n l a E i + 1 :
A o m n ı
l ıın g im e a t o t a lįl v e r t ic a 1ă + 3 0 : ă o . m
D is p o z itiv e le e t i c e c o n tr a f u g ir ii ein e lo r t r e b u ie s i a s ig t u e d rıp ă
?
ii d e m t į lr i
o n
$i m o n i s u c c e s iv e o fo r ţ ă d e e e ı
p u ţ in 6 o o k g fie c a r e
X ¥ H 3 d ī i -t#£į Ł' .
!

Be
a c
fo l
io n a r e
ł
e

p r a p lä e ii ş i c u a c ł
a 8u
i Ł
io n m e d ir e c t a s u r a tr a v e r s e í A c e s l e
%
d ip o z itiv e , p e m b s u r a ı r e fa e iil r p
t o d e lin ii, B e î m p u ł in e a z ă O e le r e c u p æ a t e
n n B e ın a i f o lo s e s c a c u to uncle e s t e n e c e 8 a r s ă
t
! s e m o n t e z e d is p o z it il r e
c o n tr a f u ir ii in e lo r f o lo s e s c d ie o z it iv e e la s ti
g e , se p ce

TO 71

Scanned by CamScanner
72

Scanned by CamScanner
§a M SP o z Æ v E C O iÏ M A D Æ IP Ä H U

F lp 49 D is p ' . . Ia s tte .En t r a m g l' " ī . c lo ・ p ・' " ・ ş I. a tlp ßg


m a i m iū ä d e 6 0 0 m
meţ aio* = Ħ% " į ı

?6

74

Scanned by CamScanner

cu n :IP
t o aÆ
f c io a te d in a lt e m a te r ia le e e f o lo e e a o ï n a c e la §i B c o p
p 1lic ilp c o n e ţ ņ
" e l e m n I n u n e le c a Æ u r i, c ï n đ a u u n p r o fil a p e c ia l, p o t c o n
◆ ¢ p
tr ł
i
b 小飞

Į l a
'
j :
z o la r e a e le c t r ic ā a $ jn e i d e p la c ă
i t fi fo lo s it e $ i p e n t r u r e c t iü c a r e a n ir e lu lu i
p lá c ilır in t e r m e d a r e p o
t o d a đ e I n c m e s t e r e c o m a n đa Ł ā ï n ßp e c ia ı p e lin iile c u jo a n t e
Iirıie i ; m
c

an da
te
t
2 ľ 】 iie ile d in tr e p la c a m e ta ]ie ā ş i lr a T e r §ä s e a a z Ĥ p e n r u
il i i i f t iı d in » m ip ņ c a r e a c
a m or ti zm e a v i b r a p a r § n e e a e o r m o r

r a liııie i ;
#on ea z ū a p
su

: l in ü 1 e
m e c a n ic e a t r a v e r e e lo r i

ī
e le o t r ic e , ° 8 p e o ia 1 . ' 】
n z e a tr a t e c u b lo c a a u p e
in iile c o n s t r u it e c u l r a
ıiJ riū e d ilı s t a ţ iile c e n
v er s e a e
b e to n , p e
t ï lin n m io
tr a ljz a t e e ıe e r o

t e Jie e c n ï tiv a m iti


t a l ic e : TarDľ ī e l d e p ā Ħe s c e a m 1 T 1á c ii m e c
p1äii m e

tt'rnt . a zà p 1ă c i in t e r m
s p e c ia l
ı
eı ia J e
i t ţ e e le e t r ic e s p o r ibe Ia
i
d i】ıa lt e m a t e r ia le a in ıt e tia e z ?
U " ille
s ig m a in rez e e n

a n te , p e n tr u a a

i r
fo lo s e şt e e a u n s t r a t in t e r m e d a
3 S tr a l u ı d e b it u n t c a u e iu c s e e le o t r ic e
Ĵ n t r e p la e £ i ¢i t r a v e r s a t le b e t o n ,
ï n B o o p u l n
i abm ä tā ţ h ii izJ】
rii
i t im p o m a i b u d a a $e z a r e a P p e tr a v e r s e
A c e s b s t r a ţ a s ig u r i in a c e la $
d e b c t o lł 49
i 1 0 0 p ir ţ i b it u m ū ip D S T A B T 5 4
h ia u t u l S e e o m p u n e d n u á r e t ā d e c a u e in c c u
i 8 I O p ā r p ţţ
d e p e n e t r a tie 8 o 1 2 o l j1 o ş
o a t e obţ ine p r n
,
i m a la x a r e
d n s i n n i m a x im e d e 1 m m M n t u l B Ce ps a u e c a J e in ā u s t r ia Æ
t u r a d e 1 8 0 p
t im p d e 3 , 5 o r e la t e m p e r a
Bu pra
t ā b iJıe c u o p e r ie d e s h m i
î n p r e a la b il, t r a v e r s a e e t e e u r a ţ a

縈 嶽爨隸 讜 \
fa p r ia h
p 1ā c ii se ce
n e c e ea r
d e 6 lip ir e a
ïn ca zu l e in d e s te ,

c i r e
77

Scanned by CamScanner
p r in jo a n tă Be ïn łe le g e s a nı b l u l le g ă t u r ii d in t r e d o u ă $in e , pe nt m
a a s ig u r a tr e e e r e a v e h ic u ie lo r fe r o v ia r e d e la o $ini p e işin a u r m t o a r e
s íg u r e
l
c o n l in u it a l e a f e ţ e lo r a c tiv e a e c iu p e r c ii iD
J o m t a t r e b u ie 8 5 a ei l
u r i , p t s ib ilit a t e a d e p la s £ln i e a p e t e lo r d e şh ıă o d tă
f
? ă
p r ag
d ila t a łie x i m
a cn
vmia
h u ii $ i f o r e n r o s lu lu i d e c o r e s u n
p ă to r
te p e r a
m , z

§0 0

i
:

:
,

1
:

F lq 61 J tā p
o an en tr u n a tlp 34 5 p e tr a v e rs e d e le m n


;
t ip n lu i d e ¢in ā f ă d e fo r n a a
, rea tije i b u lo n u lu i H a l v e r t í
a d m iB e s t e d e 1 m m ï n m gu
e c u r e n tă
e i2 p e li n iiie d ir ı e ta ł ii N n s e
a d m it
p r a g ıu i h t e r a le


T o t o d a t ă , jo m t a t r e b u ie ßă
p e r m it ă tr e c e r e a v e h ic u le ı o r fl ră d e f o r
m a? e a
p r o ın ıì ıĺ a tă a ¢ in e ıo r , a s tf e i c a s ă a s i u r e o
a cest sco
g ci rc ł i e lin iş t it į t Î n
p r e b u ie 8 6 B e a ó ig m e r e z e m iĻr e a u n ıe r ilo r
l
i e c lis e i p e t o a t ă l1ııı
g m e a e i a tî t
p e e iŊıp e r c ā c ï t $i p e t a lp a in e i A c e a s t a
s e r e a liz e a z ă p r in
,
fo lo 8 ir e a a n o r e c ı ş
ió e
¢ i p r in m o n t a r e a d ecoreapunzitoaret p r ia s t r ï n g e r e a p rıt e m ic ă a b u lo a rıe lo r
in e le r e s o r t î n t r e
1 J o a n t e o b i n u ite p iu liÆ $ i e e lis ă
t r a v e r B e jo a n t iv e
$ (n e iz o la n te i
J o a n t e le p o t li s u s e n d a t e c 1ı
p !
¢ i p lllc i s im le $i c u v e r B e o a n l iv
l n fig 5 1 6 5 e s t e d a t i p j e e i c u p 1ă c i p o d
aiettnirea jo a n t e i h t ip u r ile m a i im o r ta n te !
p e t r a v e r s e d e le n a n # i d e b e t o p
n
79

醒醒 図 .
f

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
F lg 6£ J- ta p ' " r u ņln a t lp 4 9

Scanned by CamScanner
in d ť ľ t !a (ol 'ec ti tl inei P e ţ ravereii t 】e b u ie s i i d
ľ ľ u e p liııe iıscă m i
lľ ( ( ı1 1 0 ilii in u i im p o r t a n t e
ln łı] ť
Pltじt バıリ 壮n a 吕ă 吕e 珏 e z e ( u l o a t ti s u
亭 p r a fa ţ a p e t r a v e r B ă , n e

iţ ir r d u u g u llu i tu t t e e le
ın
Įx H p l ì (. ii >iii fie p l ť a
Ī ľ a v ť ] s t!i ; a b a t e r e łb
le l i 11 łt x U

nıax imi l t lın iH âi ( f t e u n g ]ıiu J a l


ăľ u i t :l i ]# u n t i m ł p s T e 】n a i m a r e
c
dť o lu ,
c u c o n d iļ ia c a a x a lo n
i
g it u d u
tl Ĵ \ ş in e i s i f ie p e r
u d iţ
la ľ i p e a x a
u lo n g iŁu d i
pp
n a J ii p l i c ii
a

p ľ in d e r e a ş in e i d e t r a
vert să f ie uompleti , e o r e ß
t jp u lu î d c ş Ĺu ä ; in
p ï m z ì t ı}a r p
h
c a z u Į p ľ in d e r i ıľ d h ť t l l ( e l l p a
l
ť \ 1 b e m o n l t : ı, z i tlo u £ i t iľ fo u d e
S Æ U t :ľ l U 1 P (j a 11 0 iıı İ u t e ľ o r # i u 1 ı
i
t ir f(»u H a U ( ľ łıı1 P o l ı in Lx Ł e ri oľ ,
ia i ( iıııl p ľ im lľ ľ t a iJrťi N e fa t e
d i]T ( t } ıu lr łl v t ıľ N i . Fi ť i in t e r
m ( d it ıl p l£ it ii >i(. 1 n { ï ı1 t e a z ii d o u ii
l iľ f u it m N łłt l I ľ ir t r r p o i r t ıe ĵ n e x te

r io J > i 11 } ı l ir lo lj p i b lt u n e r a m

Po ll in iu t t ] it w
1 l( t ii ş i in e le h \ ľ p s u r t
JS ı f it u ıu l ıt i \ ţ i ('(ırc(t
t l ıl t t Į »ľ im lp l ile x ti f ie
o o r e c :t m o l li a te * i b ir ıe piľ t iu *iť ,
a,t,fel ( a ii t o 1 '" >i p IU l d £i fu n L ţ iLĮ i
c e tr e b u ie u ī u d e p lin e a s c ă
Î n f ig I8 ıi l ĵ n t d łŁt e c it e
v iĵı p r in d t r i a lu ş iu e i p e t r a v e r s e !
J u a n ta t ip B ān la ş in e le i f r e o v e n t f u lo piit o F ig $8 P ıd e r e a
r iı ı ¢in t ip 34 5
n ţa a re a v a n ta ju l c £
i la
J c ă t u ir e a e i s e f o lo a e s o
a
a e

e c ]is p m e t u liĽ e e $ i p la
p D đ, c e e a c e f a c e m a s » m b la r e a ju a n t e i s ă İ ie
m a i p t e ]'" jĽ ā
, ・ļ rpdu-sed e c e a u o r e Hp u u z § tt o a r e u n o i j. a n te n o r m a le T a b e la 14 P r ln d e r u ı u tı
li z a u p a ıın ıı\e C F R
I u p ]'" z e n t s e e x e r irn
p e n t e a z ā e c lis e ( o u f e u ío
t ifica t , a d ic ā u n f l u d l ļ n a t e d b r lo m u s tr a Æ u ı? ıe ıı ıı e ı t e
Jm p r p g Jj a t c u m a t e i.Ia le ıł
e e im t e

ï n p a ť h e t e »i 8 u u p o h m e r e a ee z a d J l◆ i t dl e { dl t* ı
u P l l ıi iu
p ę la P ]'" » ju u i rr r a r i # i T n m
m i e Ę h t b e izolaloať p ť ľ a t u r i r ia î Ĺ a t e A s t fė1 d e
d in d u n e t d t v e d w e e le c t r ic a
d e a b 8 o r b *ie a a e i ï o a r t , u u n c o e ï ic ie n t
p e lic Ĥ z u t ia r o a
p a r it a t e a ln r p o r t a n t ll s e a p r o p ie
P lā c i S e p u ı
ı ı
a to a Le Łıa v e rs e le p l ın ın Į o ı\ t ra v e rs c lc
d e e e a a e c lie e la i m e t li ,
a ce
T ir f o an e L t lp 49 4 t ir l o a n la p la c à C u 3 L ir fo a ïı p c p la c à c lı a w r A re
a şï n a c u e
c a ¥i p e l in i ile c u r e n tc

£ le P LıH m E tE A
ı 1 a ıe la l t e ş i n e c u
c e 3 t lr f o a n e ı a p la c ā ıa tr a v e ı
x e ł l c to n c u 2 t ir
ŞÆ EI H E M A ŲE R S E fo ii
2
ln i n t e r io r # i 1 In e x t e r i o r a n e 】
a p la c

P L a l n tı p 45 2 ın e x t e r io r * l 1 In
r in
e
d e r e a §iu e İ d e t r a v r ş
e H e t r e b u ie 8 5 a e i u r e m in e r e a t im p in d e in t e r io r
lu g en ł
n g a t a l iłit a Jl
w i d in t r e G e le d o u ā fir e ï n c li
ı P e tr a v e rs e d e be to n 2 ti r to a n e p e
n a ? e a c o r e c t ll a $ i n e lo ' o
e z e m a r e c o r e e t ă a #ille i p e p la o ä s a t , t p la c iļ
ra v e rsā
u
e i a p 1ā c ii p e tr a v er s i , a l a r

85

Scanned by CamScanner


F lg
L
60 P i a ir e a
r n 】
a qh , tlp 4 5 l=

86

Scanned by CamScanner
62

瞒 。

a'
"Ultnctm « ll t・. ĺ
k
F f* 69 m ı
p rı er

" =e
ıw

Scanned by CamScanner
i
87


Scanned by CamScanner

i


p e lin iile 0 ı I i p ] in d e r i】
l H =
'
De so lie il a ľ e, e 8' "
ıe a liz ą
.on .

e ta n
se
d a r d iz a t e d e şiu ā ş i fa p t u l c Į \ c ír c u h ĺ ja e s te ın a i r e d u s ã
p o b ľ e a liz a c o n fo r irr t u b e le ī d a t e lib L u p K i l l
, &
p e n tr u s it u a $iile c a ,r e n u s e î n c a ? e a z ài Î n c e le p r e v ă z u te in
t a b e la
e s te n e c e s a r iį a p r o b a r e a M in is t e r u lu i a C ă ilo r B a r a te
I

E c lis e le fi L :a t e ll la fe l
L ei o e le m
se sl z oa p Æ r a c a f i lm a t? c e
i d e fo r m tti p r in p le c n ßn d n r & # i a p o i
gnn r£ u z u r ă , a o e a a ta
a se n m
łl s Iın r E C T E r n »TA T E M A Ľ U ıU i M A R U X T n ıĮ C A Ľ E n r r a lh \ U E A ï u l
tı ea lit a t e Bnpeıioar se o b ţ in e p r ia im b in a r e a Ľ e lo r
ep a ra r ea
e
M a te r ia ln l m ä r u n l Ľ a e t a lic tn tim p u l e x lo a t£ n
p ir ū e a p \t ā d e f
o n na u
ł pā c Ð1 1 ca p p r in su đa r e e le c t r ic ă p r iĽ p r e s in n e A r ln đ īn r e de re
d a to r itä 1 Ľ n i i n o r m a le ; u n e o r i s e fislueazi i e h ia r s
ş e n Jp e doni t

P e n tr u a p u li r e fo lo s il , a t u n c i c î u d d e f e o t e l
e 1 d e p ã ib
a n u m ite lim ite , o p a r te d in m n t e r ia Ju l m iir n a $
n t s e p tn r t e r e a n i î
p tn ısu d u r ā d o n ā p ā r ti a c ā r o ]. I l n g im e la n n lo e p s te m a i
o p e r a *iilo r 】
n n rm a s iı a l« a Ĥg :p
en
a c a r e e s te s u Į Lu s ın a t e r ia lu l rn iruu b d
e c a l e p u a t o s ii
ū e c īt lu g im lis e İ G ă u ľ ū e s e u m p lu c u s u đu r ā $i a p o i s e t ln ï Į
c łb e c
şī p ā s
, n
tr e z e d in ıe n s in n ile in itia le s a u s i\ f ie d e d iın m a r e
e n s iu n i m a i m ĵ e i o
o r e s p u n z i\ l
i n u i, n s t fp l e a s \ c o r e R p u n
d il e e lo r đin r$in i
t o a r e u n n i lip d e $in ă m a i m ic B e p o t r e p a in
,
g iin r
unniį toareln ın l ii ā m ile d jn e c li» ā
. 'H T Cį
'
T o t d jn , l ti r
, g
ecljs 】)lñc İ , c le ?ti, b n lo a n e p liıf o a n e ş i e l a m p o a n e a te r ia ıe p
= n z e x o a
mimnte Ļ

E p a S e o t n l11 t a u m p
lin đu s e e u n r r l m ei a p n i gi . ,
z a r e
d
l (li m ľ rıe iu n i o o r e sp u n z iit o n ľ e tip l u
d i tlp e e liB § i
i
c a ld Ba , U i p r im 】m u h iļ a r e
in p o ţ z i ip ş n
ıs t a n 0 1 . Tr in ]
lıp iï r *ır ııu lıu ln a ııp ln r D e fe e te ¢ enrulï ilor
reco l ru ı
(p r e s a r e ]n H Į lııi Z ı
b l i d e t e in ra re a 】)iir ļ ii f i\ľ ta t e
1 I¢ t iIe i ş ï ıľ u u ıw l T (w s a u ľ
b a ľ e a S T U R u b \,iľ r t n
u i
p p a n ır p a e ü lis e ln r D in ,
c a u z a freciĽjj in t in 】 u l t
r e ħir lū e lo r f e r o i n r e p r e c e r ii ľ o ilo r
ł lu i şnm1 )u ln i
p e g lie jo a n te , ï n t r e n ın e ľ iī e c lis e lo r i I § i tu a i r a ], ılp fm l lm w a c a p u á tn r
u u t in ıp u ] jo n t r i c a w E It J】L s e p r o d u c i t 1 ñ m m e e ľ e p a r į \ īu u r o d u ıl l\.M
d e la jo a u tii E (U Ħe le l l p r
ın ı a s ig u r įi f u n e io ı
ţ ıa r p H n o ľ m a lă a a s a m b ii r ila T
Ę\u ľ Ţ1, u r ilp e u tjjn H u l lb n ă o u l c n lo n r p a r o ş u a p r in e (9 5 0 °C ) " N r te a\
a e iu iu ţ im e n s a r e d u s
! S e ìn ľ £ ilz c s u iu f n r j£ \p n i a a
in e a u z a u z n r ii c u r e u 1ıbā
rı t đe fo r ın n m , s e in ıı l ır>
1 ,Ö Į ın m m ]ıo t: r e
pa r a i
p n p ľ e s a J,e î n ıu a t ľ iţ iī E c lis e le s n p u r ii ã i
r file ta t£ i s rice$te h ı u p :i D a e ă lijn e s e
ee h c Ĥ 】 z e s e in e u ( ş
p t n ľ p ĵ n àį a ju n g lĤ e 1ıln a r e r n ş n dıo 】l i s (9 0 0 ° 0 ) a o i s e
P r e Ĥ in n ru tr iţ e e o r e e u r ız iīin , p
p a r n t ip u lu i \ l H l e đa u f o r m a in iţ ia lêi
d in D u n e t d e T p d e lu a l īn iu i
t m ii e i d f o r m e i u m p r jlo r
D in C R u z a Iu f ld £ ir ii m a l e r ja h 1 lu i īn tju
11 1 l p l e ? ijr ij e c lis e le a s tf( ı
r e p a n łte = ï u t f ie m a i ,
s o u r te fiu n ia i s u b .Ir í D
n ji e a e c lis e i
, ì u p ā p r e sa r e
, p
ä r ţ ilp d e e p r iji
p ?n
e Í Ł
À t r e b u ie s ŭ fīu đr o te : i I ı L d
E ßte in d io a t c a m a t r i p } e e e
¢ a īu r n m se p re se a z ã e oĽ se l à ti e a e co re ep nm
#ij
T a İi Cu
, o h ia
đa e ã I n u e h ia s u e r io a ľ ii i
r
d o u įŁp i n te E r lißa r a
p § oe a infe riu .
°
B !
X
p a r a f ił a fi e ıı a tî l m n l
e e v a r e z e m a n ia i b í

e a u fiRnriri d e
n e p e t n u lň ln n
D in m u z a īn tr e in g ín i e a e i
¢ e r jj u e î n g r ijibe a jo a n t e i s o
e ( liR p E e lis e le J' " l

p o :t p r o d u o e m p e r i
1 e s e p o t r e p a t n p r ia e u đa r e a c e lo r d o u i
å
p ä r ī

Î n ca z u ] ii e u e le c tr o z i r u le d
sn ? r
o u i p ă r *i u le e c lie e i s e
In fo t m à d e X p r e lu e r e a z £l
!a e
$ a rJ f r e n e a z ā ą? p r iū t ă ie r e c u d a l t ā m e e a n ic ă B
c u 11a
oxia(etileeã, tàije tu r ilu faindn e ] 0 P e n t r n a piatra i】
au
C o r e c ta ï n t r g a is t a n *m
g liu r i, o e le d o u ă ]r iir ţ i a lp e c lis e i s e fi

j
r ā z u l c 1ı t i e x e t
j a şe p a t e Ia d is ta n ţ u e o r e s p u n z ă t o a r a ti na lz i p e u n
S
p n de ec ł
n dn ra t ă e u e le c t r o z i c u î n
Be ex ecu
đe a p o r l (m a te r ia l d ä v e li$ î n r o st se p u n n Ja


n g a t īn
a
p lu s ) Ĵ n t , 1ın a t r a t d e 2 6 m m R E
c n r ā *ä c n o i
p r a m e ta liăā p ä r tile ĥ u d a t e A
e , gr m
p o i c e lin a s e in tr o đu lm m
88 89

Scanned by CamScanner
3 R e p a r n r e a t ir fo a n e lo r D e fe c tm e a tir lo a n e lo r c o n s tă
a ju l o m l m u i d o rn
d - pU n I lo r , m tfe l c ä a c e s m n u m a i p o n te
Be
cu
a
, gıin ıile
d m ite s c u r ta r e a la t m jjo r p 1än ii

Be
eu
a đu o la
c e l r o n lt
đia m
ti
e tr u l
p r e s c r is
Da e i g iiu r e 8 au lltr g il c ū m m n ı
H e fa e e r e a file t u lu i u za b so re a liz e a z ā d u p ā c lu n ai m u ll 6 ın ın
u r Jn e a z Ĥ
c 1ım
ur mea zi !
Be p ro oe d e z à
do pa
se1ıu ıp lu g ă n r ile e u 5 1ıd 1ır ă
B e d a u a p o i g ă 1u i n o i, d e äe t m p r e s c r ia $i ı n pozia fix a bà
l i t r e s p e e t iv
r rı p u
pe ııt il l d
R e fa e e r c a
file tn lu i s e o b ţ in e p r in r o la r o B e pı ăc e a c a r e B a r e tıa g o s im e l B e p o t r e p a a đu ă c u n ım m e a z
r
ob ¢
p
ly n g in ıe m ai m
ic ū , ï n g e n e r a l o o r e s p 1ľ o z ā t o a r e n u m i
in t iıï o a n
e de p Ľ ic ile s e î n c e 8 0 h c u lo m e a g a ib e n đe e c h is (i 2 o o o c )ł
a p e n tr u lin ū 1e d i s e ın t r o d u c Ï lı m a tr ił e $i B e m a t r i e a z ä
n ót a$
æ - u b" ,
' " ' "t o b i
ţ n e c n c e r titu d in e r e z u lta te b a n e In
o p e r a *ie i d e in d e e m e (a m b u tis a r e
), le g ā tm a d in t r o fo s t.e 】
tr u í i d e eilıà p
ţ p e n tn ı 11 n t ip m a i n ıic
la o a a s t fe l r e p a r a t ă lr e b n ie s á a ib ă fe ţ e le la n e i n e le d e n ın c h iile
p #
ep
,
b r d lu i l l l
e p a r a e e $i S n p \ a d e contract
W r u b u lu i n u e s te a u fic ie n lĤ , d h ı c a u z a o x iz ilo r c r
e d r e p te ! r e o c 1ı ï n r e a co res
a e n u se ä t a r e tip u lu i d e p la e ă r e z u lla t
.
,
pot p t Įm
o

- ı E į p n ţ in p r ' " . ĺ a t' " iletnl u i, °e p . . '" tir f. . d u

t ir fo n u J s e c z e e t e la r n

a ęa In c M z it s e in tr o d u c e in tr o m a t r iţ ā to r m a lä d iJ ı đo u ă
p*i

ı
M n d f o i¥y° ' " u '" ov e e c cu o io c a n M ,
ia ? filei
D e fo r m a ten ea p u lu i t iti o n d i se ı
im in = p r in ı
n n n cM z ir e i
§ m a tr jţ a ?
sa n c h ia r p r in f o r ja r e e

4 Ite p a r n r e a e ra m p o a n e lo r D e fe e te le c r a m
p o a n e lo r c o n s ta u im M a r e a
b u r r a " w = p t a la r e o e ,
C ra m po a n e le cn u z u ri m ie i
ā a s t fe l c a 8 8 $i p ä e lr e z e fo r m a
se r e p m
$i d im e n s in n ile in jĺ i a le , d u p c u m 1 n m e a z
p ā r *ile u z a t e s e h o a r c ă c u s u d m ä ele cjca
c r a m p o n R e īï in !ilp ・et e a p o i la e o J o a r e r o en ä p r in s i a e m a tr i
*e a z ă s a n 6 o f o r je a z Ë ş
C r a m p o a n ble c u a z m i p r o n n n ţ a te a e
e e ï n e äl z e s o Ia c u ū o a r e a
rearä d u p ã° c m naea z ā
G a lb e n d e Be in a (1 2 o d 0 )
Be ı n ? ea
p t ã p e n ic o v a ıä ņi B e R an e # t e o p h ı a p h
c r a m p o n u l se ı n đr e a p tā o u a ju t o r ? u n e t m a tr iţ e ŝ i
t o r m u i C ā p u it o r ş i a l lo v ir ilo r s u c c e B iv e ? p o i, c n a ju
e u e io c a n ? s e ï n d e a s ä p ln *
m a p le g o lu l m a t r i$e i c li ã tīn đ a s t fe l
,
, p ee o ¢iu n e a c o r e a p u n z ä t o a Æe
B e o b ţ iJı e r a m p o a n e m g i s c 1? t e ï o l0 B ib il l
, e a t ip u t i d e $ in a m a ī m ie i
6 R e p a r a r e a p lã e ilo r D e fe c t e le m a i f r e c v e n te a J o
d e to r m a r e a lo r , d e fo r m a a e a
p1i lor s h t
g ä n r ilo r p e n tr u t ir f o a n e s a u c r a m p o a n e #i
p i e r d e r e a d in i
g ro a m e đ a t o r i t ? m ii
P 1 i l e d e fo r m a t e s e in c M z e s o
$i a p o i s e h d r e a p tā , p ä a tr h ıd n s e
lo r n a Ģi d im e n s iu n ile in i*in le

回 瞩
发讼為二て九ぷ
ぶ理旨 盂ゐ名气。艦 慧心俨。 ,
。 ' ' " ,

pile B e M e älz e e e la c o a r e a gaJbeneachiB 1 2


( oo °
o )
Be bat pe 】 ā t m i o u c io c a n n l o b ţ đn s e a s tf l
, e o s e u r ta re »
p lä c ū ı p r in ï n a e a a r e a m a te r ia lu lu i h ı !in r i
g j

1 l!
J
Scanned by CamScanner
tr a v er se e p e c ia le , p e n tr u B c h im b ã to a r e le đe c a le ae o r ic e ïel d e

c u r l) b
fa ţ ā şi t a lp ã , c e le h lt e prţ i p ä s tr ĵ n d cm a
tip o , p r e in te p e

de
ca t e g o r ia I , cu lu n g im ea

e s te a oo p e r it ñ i a ro şie cn m
8 1ib c la s e le d e p in đ d e f e lu l ou m

s tr a t
X . ,
a
h il' ' " æ Be 】
'' " m
o r n orm
ä
a le

T ra v
s in t d a te î '
e r s e le d e
'"
c a le
1a
fe m t ă
1'

te r a t ā īn gu sı
T r a r p r s p le ıle e a ı e

in g n ei se c la piï ieá a s t f e l

r ţ i, "
iı " .h iile eu p e l in a re a sc u ţ it e
p a ţrn p
' '"
t ip e

= ,Ĵ
sa n t" ° :r w l
te :p a ll a c io pı
it ä p a r
p ? ţ i, p ar n .
, , ' '" e i

ele】alte pti r ä ın ? iJ ıđ
ã p & cţ i o p u ee
t pe Don
,
t ip ? p r e lu c r a
,
c u rb e d u ñā fo r m a lm n o h iu ln i
,

蓑 \ 襄
雲 ・
.' " 。

in t a b e ln 1 6
93

Scanned by CamScanner

ヘ 。

、 写
。 日

、 e 回
。 。


っ ヘ
、 。 。
、 。 。


習召召 。 、


.
。 、
. 月
ミ ,
、 。
召 .
。 ,
\
。 昌
。 、
n 。 扫

- 。 。

- 日 。
"
、 。
.
. e イ月 、 .

¥ļ !į iŕæ
į AXËxj1į Ţxi
ヨ 仨。

Į £, =
- 袒 。 띤
.

. 日
。 、
.

. 名。
:H

、 d

。 寸 .
。 、
园。 、
.
。 。 .
.
砀 。
.
、 .
W .

匠 。 ,
. . 。
.
。 .
. 甚
. 民。 月 ぞ

U
.
. 習 。
吕 .
.
.
巴名 。 g

. 。 。 甘

.
. 。 。
& 。
。 。
。 .
, 닒
。 .
崔.

.
。 、


甘 。
,
二 。
.
て .

. 。 .
. 巴 。
e
U
J 。
。 。 3
巴. 。
.
-

.
二 習f。 .
。 .
。 。

.
。 .

。 。 ユ 。 .

.
ミg 司 。
。 巴。 。 .
。 。 .
。 。
.
급 日飞 .
. 島 巴

. 。 .
. 。 . 。
. .
ヨ二


珈 。 。 đilı 1n x u ä lo m e le ap e ?
s c h ıı, "
ĵ %\"

。 。 、 .
gor u n ,
니 胃口 口
.
tr a Ðe T B e ı
e ı
n o n na
e ,

,
! \ ou a e o r đ p i N a r h ıte r e s a t e , ņi
j
s te a r go m n gh n i\Ë , f a g
e $n g u s trĺ
.
tr a » e r s e ze p e n tr u c ņ ı
。 , ,

h
ęi t ū n ı i

Scanned by CamScanner
1一 园 四国

lĮtĮ
d in ca p e a s t fe 1
te
ı
,

a t r a Ðđr a e ze n o r m a ı e in d io a tim t ı ntreprindii p r o d u c Ĥ t o a r e ,


3 3 0 i 1 8 ŤA B U u i
a e a a e c a lit a t e a t r a r e f s e i , B T A B
a n u
t ı ņ
ı ki In d ic a t im 1 ï n t r e p r in d e r ü p r o đn c Ë
ı ı
« tr a o a r a e e ä e c a e ,
to a r e S T A S 3 3 2 e i a n u l s T A S u ln i
,

97

Scanned by CamScanner

ĮįÈ}ğį£
' " ・ "

ŞĮ

įĮ TīĮ È

'

Ė: .

99

Scanned by CamScanner
(c o n t in u a r e t a b e la la)
T a b e la 2 1 A n m
ıı d lı
ıt deıe eu ıe ņl e o n d Jł
llı e a e a d m ld b u t ıt e i
ıı t r = v e r s e lo r ņ e e ıd e le 】e m iı

te ı ・ ť l d e a llt ıt e 彐図 u 田 ir 聞 o m 蹦 兹m 啦 自由回 固贸 C o đl瞻 自 明 w 關 1妞 妞 ı


・ 招 伐 酬阳
d ef C 1a de ca ltt t e 1 a e a

tr e g a i N u s e a d m it e
p u
a d m it d a c Ëi ï ıt ł r ( d n c re z is t e n ţa $ i đu r a b ilit a t e a h a v e rse i
A )t e a n o m a l i e
N
ı
n c tn g e r e
u se a d m it e

ţi la ste ja r S e a a m ı
t a c e le a d a t o r it e lu h ıi p $l In c e p u tu ]
C o lo ra so re c u m
O bs er e iı ł
ii d e ro ş e a ţ £i
ı d in t r a v e p s a c u l u n g im e a d e 4 0 c m d
1 Z $ h te l e s t e p o r ţ i u n e ı
¢n a de ı
im re a l n c e p tn
40 c m ı t r a v e r s e l e d e c a t e s o r ia ī 3 5 c m l a o e le d e
d e la o d is t a n ţ a đe la t a p e t e ? a
I n im ā r o $ĵ e ]a l a g
c a t e g o r ia H 30 c m ]a c c ıe d e c a te g o r ia l ln şi 2 5 c m ı a o e le d e c a t e go a
r į I V # ı e s te a c o p e r İ tã c ã t r e fa ca c u u n s tr a t d e le m n a lb
Ło c ııt d e lia a r e a $ in e i e s t e p o r t iï u ıe a d e s u p r a f a ţ § i d e p e f a ţ a t r a v e r s e i c lı l u n de c c l p u U Iı 3 c m ı
n lm ā s t e )a t a n ı s e a d n ıit e
l
g m e a d e 4 0 c m t n c e p in đ d e ıa o d i s t a n ţ ă đ e la c a p e te l a f e ıc a l a z o n a d e f ix a r e

a đrııit e d a c ti e s t e s ā n ā t o a s li ; c ln d p r e z i n t ā h ıc e p u t n r \
b tiııa t e ū e d e s c o m p u n e r e s e a d m i t e n u m a i curäţ tti ? c £ i g o lu l
T a b e la 20 D e le e t e le #i e o n d l¢
ılı
e d・ a d m ls ı a ı
e » a v e r se ı
o r
d o le m ıı p ū ııt m u e a le In g n g t * r e m ıLt a t n u d e p ã ¢e ¢t e 2 c m ın a dł
n c im e # i liţ ı me

I n im i c o n c re sc u te N u se a d m ı
t

D e s n m dd b t l r O d lt ï i ū m ? b lH h t h r e p tł
e N o d u lT ł s i\n ā t o a se ta r i c o n c r e s C e le c rl l p h ā la 2 S m m
d ia m e n u s e la u
tr u In c on s id e ī
c u te t o ta l sa u p a r ţ la l ra Te e a
c u l ıı a c e e a # l s e c lım ıe t r a v e r s a 1ã
co n d tţ ł
a

s u m a d la m e t r e lo r s ā n u d e p 長\ a s c a 6 0 n ım # e a d r ıł
it
P u tr e 9 a i d e t o a te f e lu r ile #i ï n lN tı s e a d ın it e
p e ıa t u r l $ ıııe t a ı p ä c u d la n ıe t r ı ııd e m a x i n ın n ı 且0 0 m m
t o a t e s t a d iile
p e f a c a s e a d l ııi t e 11 1ı n o đ p e m e t r u c l ı d ï a m e t r u l đ e

In ce p ï ıt d e r lis c o a c e re (tn c tn g e r e }l N n s e a d m it e 26 60 m m
la fa g
N o d m i v ic io a s e S e a d m it p e 】a t u r i +i p e t a lp ā d a c ā s t c m ā p te la r i

C jit ın f u d a tā N jiđm i t e go ıu r ile r e zu lt a t e a n d i a m e t m 1 $i a d ln c im e a d e c e l


o a n & se p e o p o r ţ iu ııe d e 10 c m de o p a r te #i d e
a lt a a i t ie c ãr e i ş in m u lt 3 c n ıļ p e fa ţ & s e a d m it e In a c e l e a ¢i c o n d i\
a R e e
u ıı s in gu r go l
ln ï m a m $ie d e f a g S e a đm it e c u c o n ? ţ ia c a g r o 8 im le m
e a u lu İ a lb c a re o
C r #p ā tu r i 5 rr p e r ftc la le S d m it d ıs c o n t in u e c 1ı a đtn c ım e a d e m a x i m 3 c ın
a co pe ri t r e faci s ā f le ? c el p u ţ in a c m p e n tr u
e a

tra ◆e im p r e g n # i l u n g in e a d e m a x im u m 70 cm la ıa g # l u ln ı l i d e
v ers c e se e a z ā Į p e n t n ı tr a v e rse le c a re
ā in im 8 0 c n ı la s t e ja r G O r u n l m i ţ i * i s a 1
n u s e İ n ıp r e gn e a z a r o $ le p o a te s a a p a r ä p e
fa ţ a tr a v e rs e i
CräpĤ t s tr Ēp u n se S e a d m ıi t Ia c a p e te c u Iï ın g im e a c e ın ıu lt c ıt ï ııä 1ţ im e a

C lo # Ia ja tr a v i
o ra e ste r s e a đm it e ın c e p u tu l d e r o w e ş i c o lo r a ţ ie d a to M t ā solut e r se

d a c ii n u s lā b e ş t e r e z ls t e n ţa t ra r e rs e l
Crllpiturl in e la re (m lu r ā » N u a e a d ın lt
N o du i r s ā n ā to a se (m n c re sc u te N d m it d is t a
u s e a p e o n ţà de ıo c m d e o p a r te şl d e C r àip lit u ı* p a ra le le c u t a lp a Se a d m it n u n ıa i G e le p o n ıı
te d e Jı
a i n in ıã d e c s n n a p a r
t o ta l sa u ııı p a r te ) lta i f ie
a a a x e c ā re i ş in e ]a t t tr t
p e

N o d u r i M c ıo a s e (c ā z á to C
a r e n e gre l S e a d m it n u m a i p e ı
a h ır l # i t iilp i g o lu r i c u d ia m e tr u ] o a jä ln tu n d a ta N ı
ıs e a d m it e p e fa ca p e re st se a đrııit e d a n u re d u c e
s fā r lm ic io a s e ) de m a x im u m 30 m m și a d ln c im e de cel m u lL 4 0 m m se c ţ iu n e a n o m in a l& a t ıa v e rse l cu m a i n ıu īt d e 10 %
n u d it t n d fl x
s e a m z o n a e a re a $ t n e lo r
C a n c e r N 1ı s e a d m it e
C rËp ä tm i t ic la le
s u p e r g e liv u rı Se d m it n i d is c in
a u m a o n t im ıe p ln il la 8 o c m 1o rr g ıe $i 3 c ın
Ćm b n r l S e a d m t n 1 ıın a i lıı p la
ı n t a Łc ï ı a ä g e a t a d e m a x Ļ
o r iz o n
a d ln c i m e
m n m 5 cm I a u lı n tım & r d e c e l n ıu lt 2 5 % a n lo t
Cripåturİ la c a p e te se d it
m ıs e a d m it c łır b u r i p a lı v e r t ic a l s a u In t u r m a d e

a m p e o lu n g im e e g a l£t e u In £
ilţ im e a tr a v e r s e lo r

G ā G ä u r ı #l g a le r ll ? in s e c te S e a d m ļ t c u d la m e tm l m a ıJ m d e 1 0 n ım i p la
u ıi #l g a le r ll d e ın s e c te S d n ılt ln
m ıın a e
e a n u m itr d e c e l lt 1 0 ı tr a Ë t $ l p e t a lp a đıııit g ih ır l a e
#ı tu
m u v e rs
a a c e ea r n u ae a c al l
l ıı a fa ra l d e tix a r e
z o n e a ș in e lo r
Ştir b it n r l # i a şe ı
ıle r ı
Şt lr b lt u r l f l a ¢c h ie r i S d it 2
e a m t a lp iı ş l p ¢ la t u de n ıa x in ıu m h dh ln ıe 5 ııı iā tl m ¢i ı
pe e m a ıc
rî p tn ā 1 a c e l m u lt 1 0 c M c aıı e
ı
Ė tlm e 30 c m In lu 1 ıg im e
\
c b lır i / D
u r
se d it i
eM e rca ū b r e lo r s e a d m ıt į đa c ā n u depi¢ește 5 c m ln ı
a m n u m a p la n o r lz o ııt a 】 c u s āg e a ta de 5 cM
la de
1 lr ı n u m ar tr a v erse de «e i m u lt 2 o % d iï ı lo t u ı A lt e a ı】
ı
o ın a u l # i d e fe c t e Se đm i t d ã đu c r e z ls t e
re ce p tio n a t
a a c n u re n ţ a #i d İ u t a t e a tn ı
rersei

10 0
10 1

3 <
Á

Scanned by CamScanner
b iu ta t e ı
a tr a v em eı d e ]e

A8 £
e n ın

龔\
da đm ls ı poulnı
ı*
ıb ¢
ı
om dlq o a
In d lo ıtlm 】i
n la e p t i
T a b e la 2 2 A m ıM
n o ı o d a fe e
ı
., n a e 《li p r o d n
lll d
Co t d ĺ¢
ıđn ık lb lli切 切 ]a re c e p ¢
le į
łt d fe
w or
a h * ・ ın o
ļ lll r
H w

N u se a d m it e

p u tr « g a i
d m ite
C o a jjļ In tu n đa tā
w
iţ ia
c o n rı ā tle
Se a d m it e
d a c ā e s t e s ā ï ıM o a s ã c u a
a c
du
m a r g in e a i tr a t d e le n ın a lb
o n u n s
ın lm * r o $ï e cu ã t r e ta ţ a t r a v e r s e c u
p e r it e c
s te la t ã (la la g ) r o s tm e
】a ta sau
đe e e l p u tin 3 c m g

N n se a d m ite l ĵ biliz a r e a h a lre r la lo r ße la c e h c o M o t m ita te o n r e v e d e r ile S T A B


In im # d u b lū p
t a lp ä u o r r e s p e c t iv e , a a t fe l
d m it e p e fa ţ a t r a v e r s e ı; p e s e a đm it e dacā
ıt* d m # (i ni ın
N u se a
t ia v e r a e le n o r m a le đe fa g , c e r ¢
i U n ı a e fo lo a e e o n t u o a ī im p r e g
į it o ? ā ; e in d p r e z ï n t ä ln c e p u t u r t d e d e s ç a m
e st e s ā n

p u n e r e s e a ın
i
d it e n u m a c u r ţ å a t ã d a r g o u l r e z ttM
l at n a te ;
?
ılll t r e b u ie s ã d e p $e
ä a sc£ i 2 c m ln a d ln c i m e # jj ln H 1 tr a v e r s e le d e o a Je W tä d e ı a g r a r fi In tr e b n jn ţ a te d e p r e f e
#m e
r in ï !i im p r e g n a te ; c e le d e a te ja r $i 1J h n p o t fi ĥ ıtr e b n jn $a te ei n e iun p r e g
$ı c o lo r a \u ? n a te
Se d m it tn ce p u tu r l d e r o #ir e t o r it e s
Coloral (la j )
s te a r a
t r a v e r a e ]e e p e a ia le d e la g $i 1JJm v o r ï i İ o lo a ite n n m a i im p r e g n a te
lu ı
u i
tr a v e r s e ı e đe ia g p en tm u ° rı nri v o r fi ï o lo s ite n tlm a i jm p r e g n a te i
N o du ń s !in ā to a ae c e le d e s t e ja r $i s e p o t fo lo e i $i n e im p r e g n a te
]O
7 I m p r e g n a r e a tr a v e r s e ]o r d e le m n P Į e g \ e a t ra v e « a e lo r đe le m
a d m it a v ln d d ia m e tr u l de m a x im u m c m

G oı d u lT * v ic io a s e Se d m it a i p e t a lp Ė # i p e la t u r i r e z u lt a t e đln c u B e fa c e c u s u b s t a n ţ e antiß eptioe h BOūpI pe1giljjiđm a tieli rđe ie e mm iiccrino ,


d e o a r e c e a c e s e s u b s t a n im p ie d ic ä ilezoltarea c u p e r c o
u r ł đe Ia n o a n u m

o r v ic io a s e D a e i n tl d e p ä $ e s c ın I ijţ im e t §
tir e a d u r i【 n o

¢j a c i m e 5 c m # t s in t s it u a t e In a r a r a z o n e t d e flx a r e į i ]
o r g a u ĵ a m e lo r c a r e p r o ìro a o ä p u r e z r e ? e J r u a
d u i B u b e t a n ţ e le a n tiB e p u o g
a #in e lo r
l
t o a ? e ęi p e n t r u in s e c te ęi î n a ce s l m o đ e le p r o t e je a z ā e JrL a
d
s h ıt d ã u n i£
C r Ë p Ėt u r i d e su p r a ta ţ i Se
80
a d m it d is u »n t ln u e c u lu n g im ea totali d e m a x im u m
c đi*iile p e c a ? e tr e b u ie į ä le h đ
on e " n e a Æc a e u b a t a n ţ e le anłioe
cm

oo aa r e Be p,gneazã l e m n s in t u r m ā to a m e le
c a n ti
C r & p Ė t u r l p ā t r ıın s e Ia c ap e te j Se a d m tt p e o lu n g im e e g a ]ā c u c e l m u lt In i11 \lm e a tra toxiaatėa e ñ lie c ï t m a i pternic& , a a tİ e l in c M o M a r
v e r se i t i iJ ? o r o o r w m e lo r ei it u e e te ı or i
t ā m ie i s ă a ib ă e fe c a s u p a r c u p e r c o r ,
i i
l
C r i p Ĥ t n r i ï n e la ıe 8 8 n u fie s p M a te d e a p Ĥ e a n
B o ı u b il e n a p $
Se d m it d a c å fa tr a l a d ie li s Ë n u ï ie v o a
l
m d t m e m e ïn 】
a n u a par p e s u p ra ţa v e rs e em
ßã s e p lls tr e z e c ï b m a i ,
G e llv u r i
Se a d m it c u }u g im t o ia 】 de im 80 ū e j
t e r e la u a e le n n m M n a tä c a r e
n ea ä m a x u m c m

h ı c o n t a c t o n le m n u l 8 5 n n d e a n a e
ll m ee n a it i
G 矗日日 壮 g a le r ll d e In s e c t e a r c o n d u c e la b a Jā b ĵ r e a e a Ľ l ñ ţ o r
ä t o a ď e p e n tm u m n n o it o r i i
Se a d m it p e la t u r i i i de
# p e t a lp ä ţ la
t o x ic ita te a In r Bi n n fie đ m
c u e x c ep z o rıe ā
tix ? e a $in e lo r
l
s£ i p lı tr m 醞 c u w n r 林 加 ï n e m n

P Ł
Ştirbltti
Se a đm it p e t o a t e
p ñ r ţ ile d a t a d e p ä şe 30 e m tn s ll n u a t a c o i n s l a ia ł iū e o n c a re ee
fa c e
. n ta c t
Iu g lm e $i 5 c m ln 1 ā lim e
n u sc
l l e u p r a a tm ıo t?
ū o u ou e m
n
si n u a t a c e m a t e r ia e e
C u r bnri
5 e åd m it
gu r sen s
n u m a i I n p la n o r tz o n t l ı
c u s ã g e a ta
a
d e m a x im u m
¢ n u m a t In t r u n s
ılı

5 % i Iï ı t o r m ã d e s
t"
W X m i n e fo lo e ito a ? e ,
ħı c an t itiĺ ï i m m i, la ta b ı
i

ı n u d m it
ı"
i
se a
c a rea

y
D r Ņ ie r e * tib ıe lo r " "
Se a d m it e d a c ā
,m w
n u đe p ā şe $t e 5
/m in ıp r e g n a re B in t
p e n tm
c m

b s lm te an tis e p u ce
O b a « r n a ru O e le m a o u n o a o u te en

d e Ja o d ĺs h d e ]a c a
n ţa p e te le t r a v erse Į de 5o c n ı la °
tr a v e r s e le d 45 cm
t e le e 2 8o lu d
d e 2 40 cm : la tr a v
c m n g lm e e
nle
W to e a liu n e N e io a a ān,
e r a e le d e p o d a ri
pen ? e n tm u tm
H e t e o e ı m a i D n n n l ia e p tio p
c a le In g ı
ıs t ā cu ı
u n g ïm z o ııB de
ea de 2 oo c m
03
ı
10 2

:
4

ţ Ī t ; TL

Scanned by CamScanner
r ee ı
e d e le m n ï o lo E jte
L tľ qv e pe r e ţe a u a o F li Be
plicā p r o c e d e ?
m c o m l" n e r e a
lo r u ľ m ā to a t e le
amenajri , u u la je' .
Regnare c a ? ,!
an i a r i ' " epozitaÆ
Te r e n u r m e ' ' " '' " lo
n e gr a (im pregn te )
. >
o e lo r
a
»
A u t o c la v e in c a r e B e fa e jm p r e g n ä r ile A e e M e a a
u n9i đe in t r a r e

a u n kapt Ęi d e ie $ir e la c p lis1Ħlt , a1Ĥ tte a s tfe ıh đt e s e p o a tă in e M đe

łf ?§
tic

į
e rm c

,
I n s a ]a ţ ū de ļn cu z ir e a in pregn mbu1 , an to c la v e lo r şi a le s äli

lo r n z in e i
I n s ta la ţ ii de for*
M a Ģin i d e p r e luc r a r e a tra r e r s e lo r
I m p r e g n ar e a t r a v e r s e lo r a e le m n s e fa c e c n a n t ie e p tic e U e io a ße ,

e u S T A S 4 6 6 8 16 1 c a r e p r e v e đe , p r in tr e a Jte le , 1Jm a ilto a


Đı COOľ mitate

.
.

:
Ę
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
e T o r tm ta a şa e u m S a d e se ri
O r £p ă tm ile iv ite in taa T e r s e B q m h
e ire n ir e a lo r , fa ta t r a v e r R p 1. !
in a in te , m t r e c o m a n d a r e a c a , p e n tr u p r .

Scanned by CamScanner
tn łv e r s e to r
】 de ı
e m n
ħrï lııł
ar e a
as H o o 1ıl d e ï n tr e
T a b e la

h tr ¢b u in w

1
linde se

ぶ攏笼以摩3

a '
W .
" L a ,l. ha tou eh de cd . . b U p M 34 '
,

ľ "H 'ó °
T r a o er s e n orm a te
I

la coı
t
strulri #l r e fa c ţ 1i d e lln ĵ i c u r e n e ş
i đir e c t e d ir t s c u $ln e \
I 2 60 m
r ł p e lin īile c u e c a r t a m e n t n o r m a l
đe tlp 4 0 s a 1ı m a ì m a
ir l # i r e t a c tl l d e lin ii c u ş ln e d e tip 4 0 B a u m a İ n ıa ıi \
ıy n " " de N d. 1
】a c o n s tn 】
c a r ta m e n t ı arg
p e U ııìile c u e
d 】in ìi tn c ã 1e c a t e (n o r m a l e $ i la r l
]a c o n s tr u lr l $i r e la c ņ l e g )

:-
la s c h lm b ist o a r e đe c a le au x 2a 20 ' " 54
; aa x a a 2. x 24 x 24)

2 II 2 50 m
]a t ip u l 3 4 5 in d n s tv la 4 0 in c ln s iv lln itle
cu # in e ? p e en ï
'
ecar ta rn e n t ï ıo r m a l ;
]a c o n s t r u ir l ş i r e fa c ce d e ıīn il c u # in e su b t ip u l 40 p e Ľ n il
c n e c a r ta m e llt la r g
l a a c M m b * to a r e le đe c a le

la i d e lh r H c u r e n t e $İ d ir e c t e đirn s t a ţ il c u h ıe
c o n ó tr u ir ı# i r e fa c ţ ı
3 111 2 40 m
đe U p rıl 3 0 in c lu s iv la 3 4 5 e x d u s i r p e lin llle c u e c a r t a m e M tjj
# *
n o r m
la c o n s t r u ir i $i refacti d e 1ln īi d e g a r a r e c u ş in e t ip 4 o s a
! ı
dl
m = T e p e U n ii c u e c a r ta m e n t n o r m
]a s c h lm b ā t o a r e le d e c a le

4 ıV 2 S O ıı
ı la c o n s t r u İ r i s l refacţ i d e lin li n u r e n t e
ş İ d ir e c t e d in s t a ţ u c u qln e
2 L " p・ m " " cm ' " n o' " " " p n " " " " . " "

su h t lp u ] 3 0 p e lin iİ le c u e c a r t a m e n t n o r m a l
la c e irs t r u lr i ş i r e f a c ţ iï ? U n i d e a r a r e c u in e s u b t i u l 4 0 e
B ş p p li
lin iile c u e c a r ta m e n t n o m ıa l
】a s c h ĺ m b ā t o a r e le d e c a le

Iï r te ı
r a o t rs e p e n tr u ca s Fu s tĤ

5 I 1 8o n ı 】
a
d e 1 000
c o n s t n 1 ir l $ i r e fa c H

m n ı
ļ de o r ic e fe l d e u n ll p e ıı
n iu e c ıı . c a r t a m e ・t ľ ' " l, - - g iv a w ◆n

6 II l 50 n ı ]a
m en
c o n s tr u

t d e 76 0
jr i $l
m
r e ta c

m
\li de o r ic e le l d e 1h ıİ iı p e Ľ n iı
1e c u e car k ļ
7 111 1 30 m la c o n s tr u lt i i
# re fa c ţu ? lin iĵ a e i c e f e ll p e c a r ta e
o r e ı
M iİ le c u
m en t de 600 m m
8 ıV l 2 0 ııı
Ė X t " i r e la c ţ iİ áe 】
in ū đe o r lc e fe l p e IIn U ı
e ou e c a r ta m en t

ıI Ï T ra u t r s e s p e c in te
Ð I L rin s lm e a
In c e p e d e Ia
la u n lu e t
n c äle ėa t
e (n o rm a le ¢i la r g ï i t e d ln
c u re n te ¢i d ir e c
t tp n ī i m
en ı a l m a ri
(tr a
cu $ in e
giB
v e rs e s e
łu b tlp u ı4 o p c ia le d
(tr a v e r s e e p e 国 图 e 3 m ı
u n g im e i s a ï ıc u e

e de 2 8o m h ın g ln ıe )
de ao ・
c】
o , pm m ı lm g? - ,

p lg ı£ h . ă ,llr e a t" "

ll ı
1 tD

Scanned by CamScanner
マo ľ sŁr h ıg e c u b a l t Ba u omeatr a' " "ūr la i
n n ild ir e
, '" e te le lo r 8.

!rr d , f e r t.' " - s*m o ł・æ


n u ee a dm

W J=
ite 8 8
į
la A o b im b a to a r
e r a fi c e a
do?aTeı
aetdite】
đin p l» n n r iln "
arhı
đi
lip a e i a e tr a v e r e e
d i l in iil e o u H te z e m i
m a r d e 40 ł h B
i
e p e o ia Je
p e n tmaoı ı bātoaJe 8â
o a Je n a
p , e p o l f o lo e i t r a v e r s e B c o a a e
d e la e e h m b o
i ā t a r e l e d e e đe p e lin iile đe g i b ılo o u lo r jn tr o d n o ln
d u s e t ľ lv e r s e imıidite
,

1 . u c n r ile u n a e s e la o e p en t r u ? e r ite lu n g im i a le i n a r er
r in s ľ ū a n n i e e h im b M o r d e c a le e im
s e iu r in c u p p lu e in t in d ic a te ï a fig 6 8

F iû 68 L o cu l d e m . I d ır . . t" " c l. . h " " M in b ū t. . . Im pı


P e n lm u o o n f e c ţ io m e a d e l r a v e r a e d in p lir *i d e t r a lrg r ae r e z u ı i a te
d e la rec o n điţ io n a r e e e f o lo e e gte p r o o e d e o l d e î ā i e d in f i g e 6 9 ei ī o
î n le g iłtu r ā c u a e e a s t ın n ã d jr e , e e m a i p r e șe r in u r m ā t o a a e le
i】
la n a a n e v r a n e » tr a v e r e e lo r penlmaaerealiza o n o u ä p r in a e r e ? a
đe la maginea
l
r e a Jiz a r e a t r a v e r e e o r n ï ? d ite s e l aihı seamit đ e r e g d a c a

e x te r io a r ä a l a ı p ii qin e i p in ä la c a p m
á l t v e r e e i e ā r ä m ï a & o đißt a n ĺ ä d e
c et P
X,į
, ' ' " la m c o n d i*io = r e r ħ. '" u o lm m . ? c e ıp u ţ m

f á a m a i f i t e
ą m e e 1Jo T fo lo s i īn lin iū e d e g a a a r e r ã
n d iţ io n a r e r ä m īn o n 1 g i mi a u b 2 m
,

t r a v e r s e le a a r e p r in r e c o

ILYĹ p e n d a te
D n o ee n o te a z ä c n n 11 " "
' ' Tr a v e r s e lo r d e p
e n n pan na ,
din fig n ra

7 1 B e đe đu oe 5),
t 2 d 2 . + 2 b + þ

ı12
i i Ţ" " 1 "" w tm ' " , t
n mm

1 13

8 S ' " '" ' " - c t◆ !' ' "

Scanned by CamScanner
+
X +
X 3
+ X
+ 2 5
5 0
6
3
5 0
S 0 6
3
+ +
0
+
0
6
十 X 5 e
0 0 0 2 0 x
5 0 0
+ 0 0
+ 6 D 6
0
0
0
0
3 - 6 0
a
6 0 e
5 0 5
a 5
X X 8 + 5 X 0
5 X 4 2 0
b 6 6 9 2 2 n
0
u 0
0
1 - 8
- 4 3

C
X 0 x 0 3 - 5
6 + - w
5
十 5 +
6 2 7 2 2 + 5
+ 5 0
2
2 X 0 3
5
0 5
0 0
+ - + - 6 + 0
4 0
3
6 6 + + + + d
5 5 0 5 X 0 5 1
m 3 2 0 X x 0 0
0 2 0
0
0
5 2 2 m
m 6 2 5 6 0
3 6 m
+ + 十 4 十 X 6
+ x
4 X
+ X +
5
5 5
2 2 5 5 3
2 2 5
2 2
+ 2 n

m

ū m 5
2
X +
l 8 0
0
0 X
+ +
u Đ 5 0
4
7
+ 2
4
7 0 3 +
4 e
2 0 9 5
X 2 4 0 0 x
a 6 7 0 0 a
7
n 6 + 2 - 0 7 0
十 x + X 0
X 4 十 3
0 4 0 3 2
m X 0 0 n
0
7
0
5
0 2
3 -
r 4 2 + + + 0
+ 5
o X X 5 2
1 5 5 6
5 0 2 9 0
3
1 0 十 2
3
0
- 0
4
6 6 - +
0 6 5
0 0 0 2
5
+ 2 + 2 4 + x X 6 5
+ 2
m 8 2
5
2
0 6 2 2 X 3
X 2
6 m
a 6 - 0
+ 9
- 4
4 - + + 十 n
3
o + 2 + 0
0 + 5
2 4 5
1
7
4 +
P 0 2 0 2 0
5 5 7 6
5 5 5
2
+ 2
+ 2
十 2
x + 2
+ 2
X 2
+ a
4
2
a
0 4 o 7
b 8
6
a 6 5
C 5 6

m m

n
0 7 0 0 0 7 7
m »
h 0 2 0 0 8 6
H
ß
n
5
1
5
1 M 4 4

r 4 9 8 9 7
o 2 2 2 4
a C
ı u
t
p
m n
H 8 2 6 4
m m e
3
2 2 3
N n

M ă
0 5 0 0 0 O 0

m m 2 8 4 5 n
2
2 2
e
o

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Ę\ S
tr ' ' " d or dı
n e . ï.
p.u
T a b r. 2 s
(" " " " tg h t l. 2 B )

摩簿郵 ミ
° " ' ' '

L Ca j. N t' " li' " e

m nm ı0 0 + 6 4 2 + 7 x 6 45 + 6 4 3 + 10 0 3 '
48 3

ı G 6 ı0 00 100 + 5 x l1 60 + 1 0 0 32 1 29 30 lı
Mı 820 1 13 5 + 7 9 5 + a 7 x 8 2o + ī 95 ī 3 s
+ 34 '

an a t a lEiı.. . . . + 4 9 20 + 9 60 + 1 0 0 x k 30 园園 32 133 4 7 70 1 2 5 + 7 2 5 + 2 9 x 7 70 + 7 2 5 1 2 5
+ 48 3

I ıE ıD m lm ı0 5 + 60 2 7 6 78 + 6 0 2 + 1 2 5 - x M 31 园旧m m 7 70 l 13 5 + 70 0 + 2 9 x 7 7 0 + 70 0 + 13 s .. '

am a ıa l l roo + t z e o + t o b 回国【
m l
囂一
s x ,. .. . o 1 2 5 + 5 x 7 19 + 2 3 x T 2 o + 5 x n 9 + t 2 5

am ' i m ı 100 + 6 10 5 0 + i0 0 x 33 24 Jt 141 7 720 13 5 + 7 i2 + 7 ı


3 + 2 1 x T 2 0 + 7 ı3 + 7 ı2 +
+ 13 5
a m a m lm ı.. + ? x 90 0 + 10 0 1 ı
m
1 7 0D 1 2 5 + w 5 + 3 2 x 7 00 + 6 ?5 + 12 5
ıa m lm ı
1 450
团 m ,00 + 9 0 5 + 6 x 9 15 + 9 0 5 + 1 0 0 1. . 34 24 35

l 7oo lE
À ? I: n @ @ Į . . . . . + 7 x 8 2 0 + t 8 0 + i0 0
24 as 14 se 1 3 5 + 6 65 + 3 2 x 1 oo + 6G 5 + İ 3 5

' " + 6 1 6 + 3 3 * 64 5 + 6 1 6 + 6 1 7 +
田 a】 = 00 + 10 7 3 0 + 1 0 0 , x TE 36 24 3'
11
n l ııI 匣톄 m ı. 0 + 8 9 7 5 + 0 0 ıB 1 +6'"5 * G 4 5 + 6 12 + 6 ' "
Ţı
x 1 24 38 1 5 84 645 '"
3?
n = m im lÆ 10 0 + s 5 5 + 7 8 0 f 8 5 5 + 10 0 x 7
aıı um 1 2 5 + 1 1 3 5 + 24 x 1 14 5 + 1 0 5 + 1 2
5 ia 4 5 :4 0
H l团团 j.. ・ i ・・ r I 0 0 + lO 7 8 D + 10 0 38 = 900
ı
a
男■關l
x 4 5 40
5
12 5 + 9 2 5 + 3 0 x 9 30 + 9 2 5 + 1 2
rJ j I ..
10 0 + 9 70 + 7 9 8 0 + 9 7 0 + i 0 0 x 1.
39
As»
ta s + 7s a + a s x s o 5 + 7 S 7 + ızĵ
一 斗 园ı 園 40

回国四国 \
1 ļ lo 8 8 0 + 1 0 0 00 ・・ ・・ 。 一
x ・ ・・ ・ ・・・ ・・・ ・・ ・・

嚣 鼹霽
ao
' " '" ' " 。 20 ・ ・・・ ・ ・ ・ 。

1 2 5 + 1 0 X ı1 7 5
+ 125 40 . " 四国 围 围 ° ・ ・・・ ・・ ・ ・ ・・ ・

Ł
u m l国 ı2 5 + 8 9 7 + l l 9
x 0 5 + 8 98 + 12 5 40 . ..

Ē ł
1 2 5 + 8 3 S + i2
x 8 40 + 8 3 5 + 1 2 5
14 l
m E ıı 12 5 + 62 5 + 1 5 x 70 0 + 6 2 5 + İ 2 5 40 . 00

1' "
a lL 636+iGxG55+635+125
4 i 9. R i
40 . ..

J
1 .

回 国 I ・ :. , 。
。 - ' " :・ ・ ° - :. - 。 1乙ポ メ o 6
+ 287

dm m
ヨニニ
구丐匿 . .-

2 55 + 6 75 +
・ - ・' "

6 X 6 90 + 6
m + "

7S+ 255 と
t25+2x600+lgx650+2x600+'" 4 9 45 4
9

1 18 .

Scanned by CamScanner
(" " i°' " ' [°b u n
2a )

傳難 ! ˜ ・・ _ ・

회 l E l 2 2 a + lo x 6 5 3 2 2
+ 5 13 Ti
2 67 + 1 0 90 + 3 x 10 9 5 + ı0 9 ı+ 2 6 7

nn ļ ml .. 1 2 6 ? + 9 0 3 + 4 x 9 15 + 9 0 3 + 2 G ? ..

âa li{ït 2 6? + 7 0 + 5 X 7 85 + 7 7 1 + 2 67

2 6 7 + 60 0 + 6 0 5 + 5 X ó 1 1 + 6 0 5 + 6 00 +
24

24
38

7 r
9

10 W
12 86 a ls

ı3 Ł

1
2 5 0 + 8 0 5 + 6 x 8 15 + a 0 5 2 5 0
+

z a o + n 2 + T x ?2s + n a + » o
2 2 :ł


n ıııĥ W W 2 o o + s x i ıao m
3 1 "
7 l ı0 0 o 10 85 . 5 5 + lū T 5 + 4 x l o a s + 1 o T 5 + 2 5 5 1, 0 3 '

n ııı7 E 01 5 10 0 + 9 30 + 4 x 9 3 5 + 9 3 ū + 2 m l 31 n

回■ !n 1 08 7 02 5 1 2 oo + m 2 + 7 x 62 3 + 6 J a + 2 o o
111 G
n ııı? I 1 10 ? 1E 25 6+ n ı4 + 4x m ñ+ g l4 + 2[ i
41 = ı. . .. O m l . 55 + 7 0 7 4 7 x 7 2 5 + 7 0 8 + 2 5 5 m ;. 6

11
a 2 5 + ū x 9 25 + a 2 5
43
厂 J 0 n l\ 2 8 7 4 in '"3 + 4 x 1 D T5 + M 6 3 + 87
2 7 2 + 7 . 8 0 8 + 2 72
7 7

i aıı . .. .. I . . + M = + 5 x 9 20 + W 3 + 2 87 ln
回 国ı ・・ ・ ・ ・・ G ・ . . . ' " " 阻
3 1 12 3
ıW l 86 0 1 2 5o + s 6o + n x 8 c u 8 s n
+ + 2 6 [ı 3 1 121
l ł , łm ı b u o i 2 75 + 12 0 5 + 3 J2
x lū + 1 2 0 ñ + a ? s m
I lo o n Ï i5 + l o 7 4 + 2 s o
2 5 '"+ ï łn ı+ 4 x m ł
IE
\ ł 2 7 5 + ro o o + 4
x 10 1 o + J o 4jo + 2 7s :m
iio '

!n s
E i 2 75 + 8s7 + s ? @ 国团团 .. 3 !W g 25B
2 3 6 + 9 1 9 + ñ x 93 0 + M +
a3

L 트 1 园園
x 5 + 8 5 8 + 2 ?5 !쁘
。. 7 o ı비 里相国 团 竺 竺 \ 9 M 日
° °. ? °9 + o × M s + 7 9 +
33

ŁR A
2
n+C+8W+coo+27a 30
Į r aG4 12 9o 2 5 5 + 12 B5
+ a X ı2 1 0 + i2 8 5 2 5
+ 32 1
53 Eıı 10 0 0 "
5 ı0 7 0 + 2 8 0
2 8 0 + 1 0 7 0 + 4 . 10 7 +
a3 25

5
lo u a \ 1 2 5 5 + 1 0 T0
+4 X 10 7 5 + 10 7 0 + 2 5 5 3 2 ,1 2 ıT s
s n + s 7o + z 4 o
55 7 ,5 9 112 00 a o 2 4 ,) + a 7 o + ū x a
姓 區 i國 쁘―
으 。 :+ °・ ・ :

2 2 5 + 10 a5
。。 ,
50

57
7 5 10 13 3 4

m ı2 o +
Į ro + g x T ao +

ï
2 Ąo

6 ņn + « x rn s +
6 ņn + 2 4 Ū
Ï
H ,
13
, 5 1 46 ?
+ 4 * 10 9 5 10
+ a5 + 2 25 2 ı. 7 5
64 0 + 6 S 0 + U 0
W l 1 10 ,_ 58 7 5 12
2 4n + 6 3 0 + 9 x

一 生I 7 ,5 5
23U+7X100U+2
2 3 d ,
2 50
G0 8 ?5 2 50 + a x 8 ? 3 +
? 5 12 0 0

国 Iq n o+ z" "

" 1 + 7x ' "


?ß ı, ."
120
¡
21

Scanned by CamScanner
h °' " ' " " ta b " *
a a)

r a i 'T' 回园 e n l 25 0 + 6 20 + 9 2a
-
× 640 + 62 0 + 2 50
,
m = 9 1 12 5 930 2 o o + 8 x 9 30
, 1 N ı +0 +6 + 2 8o
64 . . . . 35 x 9 50 + 9 3 5 + 2 15
园国 1o 园ı
1 s ao l
,, m园 @ ı
2 8o + a 1 5 + 7 8
x 3 0 + 8 1 5 + 2 8o
T
. . + 82 7 + 7 x 8 t5 + 8 2 s + 2 1 5
1500 1 680
,. . iı m T 2 1 5 + T 4 5 + 8 × 7 60 + N 5 + 2 15
Iıl tm i
2 8 o + 6 6o + 9 x 6 8o
+ 6 e o + z ao
92 10 8 5o 1 2 80 + 7 4 5 + 7
8 I t s oo 6 90 2 1 5 + 680 + 9 × ? 0 + 6 8 0 + 2 ı5
1 0 ,9
x 850 + 74 5 + 2 ao
34 S

n = l 5 2 2 5 + 94 0 + 6 × 9 4 5 + g 40 + 2 2 5

næ Bd5 2 2 5 + M 7 + ? x 8 45 + 8 18 + 2 2 5
1 3 ,"
・・ \ ,a ? l 回国園 园 I 2 75 + 13 X 640 + 2 75
13 75
" L Lm '" 9 4o + ? x 9 4 5 + 9 4 ı+ 2 5 2 \
m
75 5 2 2 5 + 10 X 7 5 5 + 2 2 5 . . .

+ï Į Į Ļ
1 3 , 75
2 5 2 + 8 4 8 + 8 x 8 50 + 8 19 + 2 52
2 2 5 + 6 70 + 9 X C 0 0 + 6 ?0 15 S
+ 225
33 , 75
12 m l7 75 z sz + ? go + s x 7 7 s + T e ı+ z s z

2 5 2 + 6 4 5 + ııx 6 5 5 + 6 46 + 2 5 2
83 5 2 50 + 8 2 7 + 7 X 8 3 5 8 2
+ 8 + 2 5D 22 3
'" 50 2 50 + 1 0 x 1 50 + 2 50
n ıa ı m @ Įı + 250 ce 7 + 9 x 68 5 + 6 6 8 2
22 3
回 国ı .. 16 0 7 ū o 2 5 5 + 60 3 + 1 2 x 60 7 + 6 0 3 + 2 5 5 1°
76 s oo o
ı lm 2 5 5 + 7 X 1 0 70 2
+ 50
l E ı .. .. . M ı. .. + 9 3 5 + 9 + 9 + 2 7x 50 35 2 D lm
I 1 + 65 2 2 5 ;2 3 , 6 ;
ı20 Eıı
ı .. .2 23 m ı2 0 + s 0 + 8 8 5 + 8 0 + 0
4 4 x 5 4 24 .. "
14 92
?7 1 8 9 11 1 2 5 2 5 5 + 92 5 + 6
X 9 40 + 9 2 5 + 2 5 5
, z a , a ia a , O
103 9 " 12 3 4 m ı2 40 + 7 + 9 ? + 3 + 2 0
72 x 75 17 4 ı
ıM
Æ 8 10 12 5 0
2 5 5 + 8 22 7
+ X 8 3 5 + 8 23
2 4 .* ı
104 9 1 ı0 0 0 l 2 5 5 + 0 + 6 0 Ð5 + i0 50 + 2 5 5
10 6 s 1 5D x 1 \ . . 5 23 6
+ 255 z a ,a a a ß
Tg ı0 5 1 9 10 1 ı12 945 2 55 + 9 37 + 7 x g45 + 938 + 25 5 22 3 23 6
H 13 7 5
lm ı
?5 0
10 6 1 ° .. . . + s 4 s + 8 x a so + 8 4 5 + 2 5 5 " 5 :2 3 '
1223
80 8 12 2 4 92
10 7 1 g ı2 1 3a4 - 2 5 5 + ? 5 7 + 9 x ? 75 + 1 5 8 + 2 5 5 I. . 5 9 3 '
" 目園 4썲 교
2 '"
to b i °
E m ı , m + 6 9 5 + 1o x ? ro + 69 5 + 2 5 5 lĦe m
f 国困 1o ı i SZS+6Xeas+92S+Z70
】 q 2 ?0 竺 二 l甸 甸 园 ı・ ・ ・ ・ ・・ ・・ ・ ・・・ ・・ 。
\ ・・ 5 2 3 .
°
园 ıH I0
J 82 5 + ? x 8 30 + 8 2
5 + 2 T0
\.
8
ı
la 3"
no+8X?50+730+270
3 2 ,"
m ■ ı= ıı to c s 2 50 + 1 0 5 5 + 6 x 1 0 6 5 +
10 3 5 + 2 50 .
.'
i ı 国■ ı圆田 园 ı
ı掘
l ・ ・ ・ ・ ・・・。
Oj B7 0 + e ・・ ・ ・ ・・
ţ l t Ër l x e ao + ó
7o + 2 ? o
レ竺

、 87
L l 8 75
Ș10 +
256 + ı
6 0 5 + lo
x 02 5
+ c0 5 + 2 7 0
3 2 , ?§
竺彐三下 回国 1下 瓦开 。。 ・・ ・・・・ 8 5o +
2 5o

244 + 4 X ı
2 50 + 1 2
44 + 2 56

pa

コ\ 123

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
(C ・' " " " ' t' "°
)


ın '
b \I a
l " " n + ħ" " + 0 13 + 0 0 °

园工
=l ı ļ l - +120G+5x'"ı'"207+25[
HG+93G+Txņ4s+37+25ti
i

回國 围
。 °° °' " :・ . . :- 。

m i国四 m m ı
m im ıūiim 1 2 5G +
'' '
s 4 1 + 8 x S 5 0 + S ' ''
'
国 ! 回国酮団 l2
l=
5 z + 뗘 吕+
. : J 9o ı' "8 0+ '" +2 52
15 1
■ ı, _ i° þ ... 2 a2 + C 2 B + lū x G 10
+ 6 2 8 + 2 52
lm 圆 8
l s o + T 80 + s . 8 6 0 + 7 0 +
2S0 ,

Į目巴 ,.
,,

.. M ı=so + ils + 9 x s So Ą 7 ıñ + 2 8 "


1 «
12 \ 1 [, S U 11 1 1 Ðlo 4 2 5 o + 9 2 o + o x 9 m + Y 2 o + 2 iio

12 4 m S M 1 30 4 s eo 1 2 ĵ o + s ao + t o x s o o + s 5 n 4 2 5 0 22 1

12 9 7 8 00 : 2 50 + 7 50 + 0 . s o o + T i o + 2 ñ n 22 1
\ z in s
l H

l m l 7' '
+ 7 1 0 1 2 x T m + T ln 2 3o

프 브 皿 困羽园 骂 ū + ß3 5 + N . 湯 fi十 聞 5 + 2 聞
빳聞5 + N ' " ' 竺上 Į G E l m ı
l. O 2 3 0 + 73 5 + 13 x 8 10 + i 3 ā + 2 5 0 1. . "
la & H m ı
m m 180 + T= o + 10 x g w + tà n .. 80 f i

15 8 12 ' l = m l 6 50 2 5 0 + G 2 S + n x ? O + C2 5 + 2 i n \ . 89
. as 4a

m l " m lT , 12 5 0 4 T 00 + ' ' ' '' ' ' ' ' ''' \w
剧 园圃 回 园 i ・ 2 丽 + i9 5 - 1 2 × 8 2 i I T Ð5 + ı3 5 了
!In l H lm i l ?2 0 3 i5 + 05 + 1 l . 1 2 0 + 7 0 3 + 2 0
,, m im ? ı +1 n 3+ 8 x l1 4 5+ n m +2 8 7 2°

28
1m ıĮ l " " O + a x n Ą s + n Ąn
im
园 ı回 国 I剉
d 2 80 ' S : 12 ' ' " + l ,。
ı3 8 L四国 H 口 T 圃 2 8 U + 13 . 8 8 0 2 8 0 1。 , ・ ・. ' " '" '" ' "

剧 卫 围 困 彐 14 5
園園 \ I國 a4 5

m-1+12
・・・・
. 8 2 o + 8 oo + 2 8 o IE n
I
ï wl i æ '
I " T 1 5 00 l \ 2 I s os T a n + i 8 0 + 1 6 . so s +
? ao + 2 s o ・・ ,
..
1
16 ? 1 0?

\
35 Es

c 9o + ū ū 5 + 2 a o ıi a l
2 8 o + ū 6 5 + ıo x


m '" 22 W
lm
-
l T t 24 0 + 85 w 14 67

豊图園圜□
ı1 . B ao + a a s 2 4
+ G


tw ? + r z x a 5o m 4 + 2 4 e
t 一 一 。 '

E ıl
'
1 I' " H ° 1 + E io
+ ta x G S s + G ï i+ + 2 4 tı 4 0 . . D n ,,,
公二 。
。.

124
12 6

Scanned by CamScanner
ā h c o n s tr u e ţ iile n o i de
D e
"
a c e s P p ıo n e ee a m

lte p
o a de

t
t
'" a ee a o ze _
'
.. . . GM e ec n n m er o , e e lh t
,
d a te h b e 】a 28

sm « nn n E ro x A n n n T
e 1 m w rı
ı

i b e t o n u lu i a r m a = e
m a i 1lş o rd e p ro c u r a S a a ju n e n e tte t h fo lo s r e a a

m a te r ia l đe tm T E r s e
î e ă r i p e n t n ı e ta b iJlr e
lu d e c ìu s u l ţ r e m ū 5 a u ï iīc u t n u m e r o a s e n c r c a
ă t r c o n d iţ iilo r c o s e c e r ìa c a J e a ferat
lip d u i d e t m T e r s ii c o r e p e u ? o
e v id e n \Ĥ tr e i t ip u r i m a
i im p o r t a n te a e t r a v e r s e
A c e s to tn e c r c ? i a u s c o s
d e b e to n a r m a i
li i
o o a u fo r m a u n o r g r in a ìi i n o n o t c e $ i a r m t n r a f ie
T r a o e r s e le m o ııo bı
d in o $e l be to n u e in tin s , fie d in o ce l s u p e r io r p r e in l in e , c a r e c r e e a z a ln
b e to n s ta t e n d e p r e c o m p rim a r e (b a r e d e o ţ e l, s tr m e c o r z i s im p le s a u im p le
tite , fa s c ic M e , c a b lm i)
P in & ]a fo lo s ir e a b e to n t du i p r ec o m p r im a t , T ip u l d e t l a v e r s ă c u a r m ă
tu r ā d in o te l b e to n n e h t in s e r a d e s tu l d e r ã s p in d ib la i n u lte r e ţ e le đe c!i
le rn t e L c e a t tip n u p a te n in s a Ii r e a n z a c la d im e n s im i p r a c t ic e , a a tf e l
In d t s a r e z j te 】 a h o ó v o ie r e a a u b ea r c in ile đin a m io e fã ıiī » s e tiarna D in
a c e a s t ā c a n a & , a c e s t tip đ e t ra v e r s Ĥ s e fo lo s e $t e đin c e īn c e m a i p u ţ in , m a i
m n Jt n n e le ı in ū d g a r a r e s a n p e 】 in ii c 1ı i t e z e gi s a r e in i p e o s ii m ie i
T r a v e r s p le d in b e t o n a r m a b p r e ęo m p r im a l a u ï n p r e z e n t o r ä e h
p
din e d in c e h c e m a i m a r e T t u r a lo r e s te đin a te l d e r e z is te n $ā E u p
Ţ
ıi o a , in l i n e , lie d u p ā ï n t ir it e a b e t o n n i (a r m ā t u r ă p o s tte n s io n a tā ) f ie
,
t n a i n t d e t u r n a r e a b e to n u lu i (a r m ătm TL p r e t e n s io n a t ā )
P e r e te n n a 0 P R e e g ã s e s c tr a v e r g e m o n o b lo n fie c u a r m ă tm ā
o b ien u H ä d in o ţ e l b e to n ne ī n b i n s , fie c u a r m i t u r Ł p o s tt e n s io n a t % s a n
,
p r e t e n s io n a tā

A tib " ei an iie to a z a s M fãc n te b e to n arm ai o b i¢n =t s =u

a t Æ ce , æ b lm i m taida de iĥ m iF , Į i e f i M i ;
P
e r e te a n a C F R n u a n İ a lo s it a s tfe l d e h
a c er se
T ra n w seı e tn iz ie s ī n e e m ä n ā to a r e c n
t o b d in d o n ā ĥ 1 n e t e đe b
? c e le a r tio w te , fiin d f o r m a te
e to n a ī m a t le
g a te in t r e e le c u o a n l r e to a z a
m e ta u ? d h ıfie r p r o fila t (ea n
.
: c 1ı o b a r ă d iĥ b e to n
a r m a b o b iw n it s a u d in
ĥ e to n
ı" COtnpat ), in ßä a n tr e t o a z a a r e
apete】 e in c a s tr a t e h ı b lo o h e t e
Prit=*=,-
;
' " ' " ÆU l 1m
e le inrc?i o 1ı
. . a Btf 1 đ tr a v e r s e ,
e e
:

12 6

Scanned by CamScanner
f e d ife r iŁo ip
l ı v e r s e lo r d o ]ï e to n a r m a t s e a o te z e
đe
L n c n lc rd u m

in is t e r u lu i C ñ ilo r F e ra te
:p r in a r d iņ e tile m

Scanned by CamScanner
e 1 M iw n E n A Ľ A sr

T ra v eme le ū e a a le f e r a tā s īn b h ı
g lo b a te h b a la e t u l a ą e z a t p e platï orna
Łe lo r 5 110 ï o r m a u n e i p r ia i ne
t e ra a a m e n
H is m e le đe b a Ja e b p e n tr u U e n o i a u ï n g e n e r a ıđo u & p$i, su b
etr a tu
l d e b a Ja a t #i b a ln át u p r o p r iu z ie

f ・】r {, A V d r o la de n fe r i p a tm m âe r e a b a J a a t n i p r dp r iu l īB ln
ph l o

U A P IT U L ? IV

B A 兀A S T U ı

a im 》
p la $ı】
a . ,
D e b d .st 】
a . . s i.
ca】
p ls ?a p , ls . .

ro ţ ile v e M Ľ d e lū r , h s p e c ĵ a l la jo a n te
Jte p a t tiz e a z ll p r e s in n ile p r i t e d e la t r a ţ e r R e
p e o s n p ra İ a ¢ ā
i m a r e , in e c o p rducerii p r e s iu J liĺ u n it a re
m
P
a
en tm n c e a s ta e s t e n e c e E a r c a
p e Sypraİ a$ Plaoiei
g r a n u le le m a t o r ia h Jı
u i c a r e fo r m e a z ā b a

äiifiocï t ' " . G a J. h . E JĞ. . M b§ i u ït . A i a p r o p ia t e đe fo r m R

Scanned by CamScanner
ıd , i d a g T . S e la 3 2 I. . U " " lıı
..D ul p rı e i d . HU
.. ı . Et
A l[" " r lm .
a W
ı
1h b c 】

E d d lm M

i¥ W " ・・
'" .

园 圃 截署 , $ ・・・ ・・
・。 丽 回国国团团国国 竺

1
0 35 1 cu' " i
A\ii W l 3 m d is ta n $a d jņ tr e a x e le lin iilo r
ħim r ıłibaeri d ]. ltip le ,
n IJa lin iile d u b le sa u m u
t
II
】a 4 m , s e fa c e o p r ie m ä d e b a Ja e t u n in a , h r d a d is ta n īa e s e
t i ā
r
es e p n

1o oo l ė . n , ll
ai ra I ' e w . Doteoartam. . Te ) ,
Ėe d ā ca 1ã ĺ im e

i Ħ= L ĦW I % F F Xl
.
Ħ i" " . I 0 45 p r ie m e i
ı, 7 0

ae r e la \ia L = 1+ 2 . ,

łs - '" - I m ia o p r im lr ı+t . w c d i , r i d i. . t. \li Ioq ı


m

J ì i ñi i ı O r l. I【
M i IO S

T . b ¢h 3 1 G - l" p'" ' " d b . l. . ı

■ 国
1324 Strat
30
1 43 5 S . b s ı. t
10
1 000
7 60 S t. t
15
'
= S u h '"at

t o 1\ t u r e ,ı a c e a te d im e n s iu J u
, se fa o u m ăt o a r e le p r e e iz lir i
a )h ri lt' " ır l' " de h h t

Scanned by CamScanner
p iq 7e p r is m a ūe b a 】
a st p e U n it eı
ı tr a v e rse d e b e to n C P R B

Àł
in ia m e nt a r bä

ıg

lin ii c lt t r a v e rs e đe b e to n SE
p lg Rı p rı
sn u l a e b a la s t p e

d e b e t o n t lp T
it r8 p r is m a
c ı tr
đe þa ln s t p ė U r ılı r
a v er s e

1 f

t3 5

Scanned by CamScanner
4

u n iile inıste
n o i Ia c a t e 8 a
p t v u t p r iB m ā d e b a la 6 t D iï ı it t t i
t, Be b la s t e a z ā d e la î n e e u t î
a p +
tle e
iu p n r a o a d e fin it iv D a cã t l
t tı ľ meazi a £ e x e e u t a t đin p î a trti īĮ p m t ā iliū u d iıı ie t ıi iĥ r a it u ııc
i
b a la s iilo r īn r a ın b le u a e v a f a c e r ıttm a i o u p # c n r u t, ba
e a lin
la óta r a lb i
piei$ u e o in r u it , in g å p r i m »
i reduiā , a d ĵ c i 8 5 1 o cın d e b ibla s t 】 a o a p M u l t r a v e r s e io r i i 1 5 e m
ţ » f ş
p u p ā c o m p le t a ţ a s a r e a Ł eraiaumentelor s e e x e c u t ā r e h a ia # t a r e l\ ,
r o s im e
t d i iil p r e tłe r ie t $ T A ş I R
āu p:ā n i (:a ţ e e n e l
g u le m e n ţ io n a te )1 u B e a p lie ii
i
induitri iu e , la c a r e > iH e x e r u 協 o b a la s t zw e î n o o n d iţ iile lo c a le
liīıjilo r
) ta te r ia ıe le p r in c ip a le foloite la c o u Ęt r u e ţ ilı lin iilo r b r a t e #i la î n
a ( te 8 t o J n Î l ı I e g ā t c u b a ı a B t a r e a #i p r iB m a đe b a la ßt s in t
p ia t r a
tr e ţ in e ľ Ľ a
paft\l p ie t r i#u l c u r u t , p e tr i$u l n e q ţ iu r u it c u r a #i m î b ln r a gi ĺ $p lit u l fo io e it e
i í i
ß
Į # ìa ū a j
T a b p la 3 3 (b r ııe t e r ı e l ïņh n
sï ı ı
e e p e tr pı
a ï ra q ï ır l i

X t d lu i d

1) in \e n s iu n c a b u c iiţ ll r đe p ia t r ā pcntm ı
in ii le r a lc 20 70 ı
lu

n o rm a l

il e hu il\ilo d e p ia t r Ĥ p en tr u ı
in ĵ i łe a lc 20 50 m m
2 D im e n s İu n c r

In R u s te

l In b ã ţ i d e p ia lr ā b 2 i) m n \ m a x 7%
3 Co n ļ in tr t u u c s u

.
n o rm a le )
:
: re sp e c Li v M ) 8o n m
ı (lir ıİ i ïn g u ste ) ì

0
5 C on ţi ìlu ] hr b u c ūţi ? p e s te 8 0 n lm

田 口x 1 5 %
6 じo 川 łn tt t u l 纽 gra n u le su b S m 田

s
tū m ın 2 4 0 0 k g lm
7 G r e u ta t e a u n tt a r ā (s p e c lfic ā ) a p a lr
:
s tã r tm a re a p r İn eo m p r e iu n e

p e n tr u lï n ll n o r m a le

s tm m a r ea p r in eo m p r e s iu n e

P t r iï \iT ıü ır g u s te

a le ru in 1 2 0 0 k g !c m
10 It e z is te ïa r es iu ııe p e n tr u lln iì n r m
n Ļ* c o n r p
'
m ïn 1 0 0 0 k g ïc n t
11 iu en tr u lln il In g u s te
Ħ c z is t e n ţ a la c o n ıp r r s n e p

u a x 30 %
12 C o e e n t u ı đe
ll c ł # e ılv ï t a t e
i
s & 11 u fi g e 1Yv Ĥ
13 G e liv it a te a p i tr i s p a r te
.

O b s e r u a tii ile
t b llg a l o r le p en t r ıı r u t
t ic ic ıt u lu i d e g c li ìt a t e e s o
g e liv itā ţ ï i $ i c o ı
1 D e te rm lï ıa rea a

l c ïn d c o e li c i n tu ıd e gelitate
2 P ia t r a fl tā pu n z ā lo a r e #i m c az u
sa
v a c o n s id e r a c o re
stirlle d sa tu ra ţ ıe $i d u pĤ n gh
ı e ţ $i d e z g h e ţ
e s te m a d ï ţ ia c a ln
ım a re de 3o % In s ā c u co n

de e co n o m ia
uncle co n d iņ ile g e o ı o g lc e sa u 一
le d i n r e g iu n i
k
A
.p
a e iıŁ lin il le te r a t e r e z i st en t
n o r m
sf ãc h r d e o n d l t\łl¢ « c
ru a
ū sa t į
$p a r Ł
z\ oı ıar c a d e p i at
i rĤ
: p
x l oa t a r ea e au ap r ov i
ı
d¢ la c o m p r e s iu n e de c p l p u ţ iī f 8 0 0 « g fc m
r e z ja t e n
\ā đe ce l p u tin 4 #i c u r e a ls te n ţa
18 T 团
2
1


: ı 日

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

m p e c t, rm ă
c a tıt it a p ie t r iş rır ile p o t fi, «liıp ă n a t u r a lo r p e t r o g r a t
Ie ş i fo
lo r p o t fi p la t e R a ıl o y o i iņ #
ť » ic a r o a
R e s a tı «ilicioae ,
ia r d tıp ă fo r m a {La le >

b i # fi t r a B e d ın r o e i n a t m a le
v ln đ
o r ilılttr a $ i s p lilu l tr e u e e e x a
]e a $ i car arter itici petrografi e a ş i p ia t i a partă $ i w o b ¢ į r t p r in ae
E o ll e
o c ik )r , s e o h tin L c £ b
a ı e a a w s t o r r o e i D n p ă fp lu l d e c o 끄 c a s a r o a r ù 1n a t
e rj l
c r ilılu r ă plit d u b lı ] c o n c m a t , s p lit M m p lu c o n c a ĥ a
t N s p lit p a r t a
n i a iı
, u al
ia r tlııN i
d im e n x u ıw a g r a n u l e lo r s e o b ţ in «l o n ă # o ľ t n r i ortnl Å
łi ]ıi m r a ¢i $ o r t u l B d e 10 2 5 ın m

§4 Ip T ı\
ıŁE C ı p LM R E ı SPA R T E A P I E T H ı$ L T L U I C ı1 IŁU I T $ i X E U t In u ï T
A C ıłiııし[ n ıı ş ï A SĦ H TL U L

T o Ĥ te e a l $i b a la s t ie r e le tr e h u ie s £
r ie ıe e l p o R e d e b u le t in e d e a n a liz
a e tib e L
\ ra te tle la b o ra tn a f ic ia le # i c a r e s ij e u p r in đĝ i h ı g e n e r a l d a t e c u
r e o
p r iv ir e la ! om IT o L u L V
'

a ) iıa t m a i
$ p ro p er i t ä ţ ile p e tr o g r a f ic e i
b ) g r e t ıt a t e n Bpecific A P A H A T ELE D E CA LE
\ e ) g r e u t a t e a u n it a r i a pa ı n tĤ i
d ) g r e n t a t E a m ıit a r ā î n iile c a r e p e r m it v e h ie u le ı
g r ă m a d ll p r in a ra t e d e c a le s e ï lıw le g in s ta la ł o r
¢) a b = o r b ţ ia đe a p ă
a p
c ä d e p e o lin ie p e a ll a B a u a
a tr a v e r e e z e o ı in ie A p a r a
f ) g e liv it a a {e r o v im e 88 tr e a
a i e o e fie ie n t n l ? g e liv it a t e Į i ii e n t n ı a s a t is fa c e
te le d e c a le t r e b u ie 8 5 î n đe p lin e a s c įl o s e r ie d e c o n d ţ , p
p ) r e zi s n *a Ia e o rn p r e s iu n e p e o n b i il e circtiei , d in cı i r e o e le ın a i im p o r t a n t e e in t
h ) 】w z is t e n ţ a Ia a fă r im a i e ¢M m a i h n e n e v o
lin ta d ir e e l *
p r in e o m p r e s ilın e pp ia t r ã s p a r t £i e e ir c 1 ıla ţ ia cu v it e z ă ì ıo m ıa là p e
Sl a s ig u r e
i ) r e z i= te n ta la s fä r lm a r e v it e z ă c ll 】 ıa ī m a r e p e liï ı ia a b ã t u tä
p r in ş o c p e p ia t r ā p m tă s sà
l i
a a ig u r e c ir c u a ła c u
3【
T o a te a e e ßt e in e e r c ä r i B e fa o Ia tr c a z o n a p a r a te ı o r de ca ı e
p ia tr a s p a r t ă p r o v e n it tŁđir ı m a s ir e aà a i b o lu n g in ıe c ï t m a i r e d u B ă ı p e n u
d r o o i n a łrw a le i s ta lm ıg im e a c o n
e
p e i ıtr u e e a p r o v e n itā d in b o io v a n i d e r h ı a l i z a ie i s fie o ìt m a i s c u r tà # i p r n a c e a
re z is te n ta p e c Lì b n n s e fa c e p e n tr ť l e p e t e le ßt a ţ
ca
St n ıc t i v a lin iilo r d in s t a ţ ii i a p a r a te le đe c o m p e n s a r e
l B e o u p r in d §
T o t in e a 山 n ı1 a p a r a te io r d e c a e
J,
z e
A , i $ i h p lu g p e n h u c o e fï c je n t u ] d e Ħi
le » e r e fe r ã la
a ıa r e i Ia p ie t r iņu l n e c f . . i &
P
M (a p a r a t e le d e d ih t a ţ ie ),
i
c a re a s gu r ā đ ila t a r e a qi l r de pe
e o n t r a c t a r e a qiııie o

p n n c te le a $i & $ i īn p lu s p e n h u e o e f ie ie n t u l d e a f ilıä Æe
o p o r tin n e d e lin ie
a s o e n s iu n e a e a í la r ā , ;
p Ęi e o n $in u t u l d e p i c u l e s u h 0 1 n ı1 11
v e de rea obţ ierį
b u le tin e lo ľ R e ia u m o t T e
,
î Iı a n n m ite eoı ı?ţ * I C ï A S IF IC A R E A A PA R A TE LO R D E CA Æ
R e c e p ţ ia e s te d e d o u ā f ] ,
e u r j : ť a ljl a t iv Èi
şĺ cantitaltiv
Æe e e p ¢ ia c a lita liøď B e f a c e ı d e v ia lie ta n ge n lā
łb lo c u l d e
p r o ď u e Ëie t p e t o t n ľ i a e 2 o o n ū a le deo Re b esc d u p ă f o r m & 1 tiılP ? ,
l a p itb tr a s a t t ä j ie t r ĺ A pa ra t e le d e ca se
p §p #u r i $ i đe 1 o o m a la p ia tr a d e Ķ u f ia j R e ie e
v e r ifīo ńıe a p ĺ ia c o n s t & liz e a z ā
ċ o n d iţ iilo r te h n ic e
s e d is t in g ! d 1 ıp * m o d u l e im ıBe r e a
p r e v ilz n t e i n ı s t łın d a r d e le rĘ s e c t iv e
p t e lo r de pN e
R e c śp lia eĄmlı łį tatiåi e ï a Ę e a s tï Ę ı 1 F o r n ıa a pa r a

tr a v e r s ăr i
Î n c a z u l c ln d m a te ľ ia l l b lll o de c a le ,
se li vr eă în f ig u r i d e f o r m e r e g u la t e { 3 1 (ii 5 2 s e h in ı a re
s e m M o m ã w e s te f i
u
te ı
o r đe c a le co n fo rm aT A s
g m İ ş f B e e a le u le a z ă v o lu m u i I e s e c t iv ,
s e a m ã d e lo r n a t e r e n M p , ï in h ıd n g e a c e s te a c la s ific ä īn schirn
n i p e c a r e e B te ıà
se
d e p o z ĺ t a t r n a t e r ia lu l r e le äe ra za D u p ä fo m ,
C î n d m a te r ia in l s e
lirează in v a g o a n e s e e a lc u le a z àl c u b a jn ı a ) B e h In ıb łĺ to a
aw 吕to r a } e u d im e n s h
m ile p la t fo n a e i f ie ă
, b ă to a
m a te r ia J u llu
c r u iv a gon
# i c u m e đia in êlltim i o r
i
, m ä e u r a te la o e le 4 e l
o t? i i la m i lo e ı
c o n ţ in u t n l a f o e t n iv l g J u l v a g o n u l u i dadi c & ia ţ ie h d r e a p ta m u a
e a t , tr lı d ev
c a le p lu \
Eiim
n
n a-

inianı
e?,
Î n e a z u l lim ilıii î Iı r a B c H in ıb ă t o ru l đe i o l ini e ï ab
re L t ā, n ¢
g D a n e } r e e e p *ia B e
p o a tė la c e şi d u p ā g ıe u t a t e r nt r e l ini e d i '
l eg ă t u r a
b m a d o e m t ï ng o
i iį t r a n e fo m a a r e a h
P e e n t e lo r d e t r
a n ıR p o r t a , ï

v o iu m s e tin e i rıe t r ic ă s a 1ı p e n
se a ? l d e g r e u t a t e a t u ıi t h tr u d e v ia ţ iÐ R ï ı
ıg r ä m a în
v agon s t a b ilit ă Į s u ra r e p Bchimbtorul de le = impı tı p en
i n n b ă to m l d e ć n e
sc h i
p 】itı m £
ca
, i
ct u n e o a ę
e e e a # i fm
c A ıB Be fa ce d ia tn d e v ia ţ ia n e s iın e l r ic ă a re a
h m e re z u lta t e lo h ı
đir e c t &
ñ ife r it fa ţ ā d e lin ta
r eee a ce p r iv e $t e m e t o d e le dle ĵ ııe e r ca m
ghi e ga l sa u

ı or ,
d e te m a in a r e a r e z ıs t
e n te lo F e t c
lin ii sh i ı
n a b a te re cu u n Lın

吕C i e n t e p e ıłt r u a lic a 1 s ta n d aa đe le m iJ ıd 记 时m
; p m a lo p
en ţ io n a te d a u

4
Z
140

51
Į Ë. ı
Scanned by CamScanner
T

i
r
i
į :
\ :

a ) )

F i¢ 7 9 S,h i n ā t o ' d ę ca ı
' F ,g 80 S . h i. B ã t o , d e c a le
" - h ru l d , ıb a ı "
em ° T W ' d '" . H.

t r e c e r e a p e e te s c h im b ăto r n l e im e t r io s e v a fa c e o n v it e z a r e đ1 ı c o l
, eB
pn n z§ it o a r e e u m liT IM p R r a z e i o u r b e i đe p e li. File ĵ n a b a t e r e
B e M m b lÈt o r u 】 d e c a le e in ıp ln p e n t r u deţ i£ ıı c m b ã in in te r iàt
qi h e x te r io r e s te fo lo s it c h đ a p a p tu l đe c a l e e s t e a m p a e a t ]n o m b ä
(f ig 8 1 ) E ó t e d e o c o n s tr u c tie s p e c ia 1ă şi s e fo lo s e ii t e tn c a z u r i e x o e io n a Je
ļ
p ţ

メ 一ー ノ 가 ン

a )

\ \ \ 一


bì 一
F iı 8 1 B c h h a b ā to r d , . f' "
i

ca
đ'"ţ l . M ,hä
l FJ Be S , h i m b ãt ó đ. c a io d u b ]"
" h m m . a h 0 1 m Im ,H . b tM m pb le 一

Scanned by CamScanner
s p r ia le
T
ï
en tm g h iu r ī n ıa i a
u n
īr fu r i d e in im iţ m o b e , i
scu ł
l i
ite s in t n e ¢e ñ a r e ]nisuri p
n s t》 la ĺ ii c
, ca E ım
o m p lic a te N g r e n đe in t r e ţ in n t ― ―
a ph
r m . W ? 】' = ・
hiul to rn a t đe t e le d n u ā lin ii î n tm r īh
it fa r ii d e t r a v e
T Æ v e r s i!ľ ile c u jo n c íiu n e p
e n Jr , a r sa re a
s iï a
pu c F E
n liııiilo r , ş i tľ e c e r ¢a d e p e O ı in ie p e a lta , d in t r O s in g u r ñ đtr e e ţ ie
t i ih iu T ° l" , °a n c n a u 'o mj lco t
?n g e n te i u ng i&u u (w al m » !
a m h e le

,.Tea h u W X '
T ra r e rsa r e n o 1
,
ı
kXŝ XTrNđ Į
lrarerea
d u b 1ā jo n c \iu n e p e rm it e , iu a fa i ii t Į t īn c a r e s p
c ie
d e b l te r s e ţ
fa c e
ı p in ã la p u n c t u l
m ä s u l l ır e n d is ta n ţ e i !
s in ıp 1ä , o Iirıie p e a lta C ï n d m a c a z u ľ ile s in t î r \ in te &a
gi tm oe re a d e pe li
ľ om ĹU
, d e īn p n l p i$a lp , o 1 o o t ľ a v e a 】u ť u d u b lā ju n ľ tiu n e o b i$ n n iì i ]d e lia t e r e fiin d m a i m ic d e
g b iu
a
(İ ig 8 4 b ), in r e in d m a c a z u r ile s in t ï u a fa rū d e r o m li u l tı e în e tu ci
w ,
ı
u ı
l i9
ju n e R p e p ia 1ă (fig 8 4 c ) A6 T . n g . . ta ' ' " ' " hl
a r em t m v e r s n r e e u d u b liĺ jo n c ł la
n n g h iu l, a d ic ã un 1Jn ghi
se n s c n
T r a v e m ā r ile c n u Ľ ie ä ş i c 1ı d u b 1ā jo n c tiu n e o b i#u u īt e s e g e n t s im i ic
p °l e o n s tm j n ia i tn a ľ e Ľņ w sp u n d e o ta n a i m a le ,
ia r la m u n ghi m a m ,
u o b lie ita te a lin iilo r p in ā la u n u n g h i a c ã m i t a ņ g e n t il s ä n u tie ic ñ
a i mic o ta irg e ir i
t i rn a i ı
n
d e l il o A c e a s ta tim ite a z ă ín Ħă gi r a z a m ir b e i lin ie i īu ir b a t e r e î n e s te m a i ın ic , ó e
g u 1ā , c u c it n n g u (ş r e e p e c t v a n g e n q )
ca z ul D u 1e hi l i i t t
Q b 1 đe s te n e ( e s a r s i n b tin e m in
a ba e ĵ n n b a te r e o o u ľ b á c n r a z ä m a i m a G e ,
cï b
d e o i i a ir e n la \ia s e
poa tu [in
te r e c m ,b e c u r a z e m a i m a r i 1o a h a t e ],e c u r it e z li m a i m a r e
Ï lı s c h im b , c u o M u n g h id e s t e
, a a 1ı p o a t e ea r p
c î n d t a n g e n t a n TW h ilJ ln i d e ï n i l i aparalui d c a le c r e gte ei c a u m aï e , z on a
e rn a i m iľ , e 1ı a t Ęg t u m e a e
c ișa r e e t p r u a i ? n r'" d e 1 /了 s e i nĽu p s p a ţ in m a ı m a r e
rlp t į tle d in t ľ o s a ţ
t e u n
a p a r a t e lt w
,
a a r a te d e c a le d in t r u n
C o n & tm ie . ť l 1 Ļ r p ],S §Łľ i Cu d n b 1ä 】 ch t e jm 1ın r ' a n t c a in t r u n a n s a m b lu d e p
P ig s s B . l« n jo n c ţ iu n e s p e c ia le , c a r e e in t m a i
c o m p lic a t e , a r ï n d in im i t r i le
p
B r e re le A e e a s ta e s te o in s ta la ¢ ie c a r e p e r m it e le g ā t u r a î n a iu lJ e le ı)e \ iııļ ia fa ı u ln i d e e a ı
ï a te r e a ) a p a r a ı
e I r in đ
'
eţ iaa a a u a b a t e r e a
4 le g e c ā lin ia c n c a r e
a e n s \u i t h e d o u ä lin jj a r a Je le İ i t d e c a le s e 纽 扣
p ( g 8 5 ) S e c o tn p u n e d l n p a t r u s c lrim b įi la ? e u p t a s a tt la s t h g a a u n u t a p a r a
ï llc e le g ā t u r a a p a r a tu ī d e c a le e s
to a r e d e c a le s im p le $i o tr a r e r s a t e s im li【o b i m la
Ę şn ų itį 【 A v a n t a ju l e s t e c Ë
o c tt p ā o lu n g im e m a i m ic ä d e c it c o le d điJpt§i P a z iţ ia drepta s a u s iąn g a s
e
o u ã d ia g o n a le in c a r e s e
p o a te d e s i
m m pu n e d e la v ĵ r Eu l s p r e sęiiul lu i, itıd ir e c ţ a
Ľ r» t e la p o a te ï i c o m b in a tã e in d h l
, ı o c rı l u n u i s c h im b £ Ët o r s a u a l m a i
m u lto r s c h im b ã to a t e s e
m o n t e a z i o tr a v e r s a r e c u 1 m i c s a u c u d u b ]ä
j et u n e
o n i
I n im a ip u ı
. I+ i A c e a s t a e s t
e o ín s t a la tie u a rep e r m ite tr e c e r e a v e h i in ţ e ie g e rb e i
a E
I
" " ir p Je c e , e īn t r e ta ie l Ï
a tr r M e c a rw
şi ılėR c M e o a r e a lin e i tin ij 5 Iln z n e u rb e i d e p e lin ia īn a ı
la te r e ľ ľ in r a z ã se raz a cu

2 T ip u 】 apı tpatel d e e a lp T ip ・ 1 a a ï a te lu r d e
p c a te e s te c a r a c t e r iz a l '" b ei
d e t ip u ] gin e i đin c a r e e s t
e c c a iJe e ţ io Ji a t l de a e t ip 49 '"apt» , ' "
D ln s c h im b ă to r u l d e D stā s c h im b ilt o ľ u
C a le t ip 4 9 p E te 1m # c h i b
e e
ă t o r c o n ž tm it d in in t i p ,
x e m e er em p lu ,
'"

fiofi Į
m
a le a p a r a te lo r d e c a le tt b e e p 4 9 p ie s e le
e tıie a s tfe l r e a liz vehiaelor
c a $ i a $in e i đe
a te e a $ ă a s i ıa z a ' la tie a d n ıis & a
tip r s p e c tiv D e ľ e g u 1ã , aaratul ?g u ct ae lae ceesetaeş
tip ť u $in e le d in liııin ī 】 b e i d e t e m in ã v e
. Tu
it z a de c ir c u
V ite z a c lı c a a e = e p
i c u la
?a te c r
I c a r e B e in tr l i đe c a le
sau e ga Ļ sn u c u U Z U TĂ
o đu c e D a r ã ti ju l
j d e # in iE e s t e d ife r ib p e liılia ir ı a b a t e r e a a p a r a lu u
b ıtr o d u c p a n o u r i tze r o t
pronunţ att , in a in tp i dupi a a r a t u l d e c a le s e
p e ą ie a lo ı
p
tu ite c u in o d '
t e n n in á c 11 f o r m u la
B a u e u a c c e a $i u a u r * P
,
e e t ip u l a a r a t u lu i d e c a le
a n o u r iı p
e de
p r o t e c tie p r e r īn u z u Ľ » p r e m a t u r à a V 2 8 yĵ t
i, nh ıd ae a m ł dø m
m a a e «a r a e -
M D e te r m m °"
d ıa « = Je
A e e a g ta fo r m a s a
b » te r e » a p a ďa t e ı
o r
a b a te r e a l a p a r a t u lu i d a
e ū a le ï o
n a a t d in li i
la * Æ # itu ıa a r a t ıjl i n a d ir e c t ti bni t d e lo
p u d e c a le c in đin e u la n g e n u c
y ic ă aa u n u e ta
c
ń t in Lu n g im
jn ia e = te i ıe li e m

ì u n g h iu l d e a b t
a e r e e h to
e h ia r u n h i l
Ę ï n ia a b ä t u t ï n a lin ia
em b e te äe XOarre aï
g u d in tr e o e le d o u ā la n rr i a
le in c lin a r e
# in e le n u an
14 5
J 44 re * lİ !' ' "
S . p . '" c t. . .

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
H '

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
i fo lo s ite a s lă z i la s c h i m b ă t o a r e le de caı
e s tm
w i ī trt p M ţ in đ djï eiNa đn tr e h r n g im i】e e r
v lr ħır ile iııiın i p p e n d ic u lm e lo r eu đie ta n *»
it e C u p o n u l ın a i
dle i ıtıg in ıi d ife r
e u po a n e \ 46
s e fo lo s e s c d o u ā t e lin ia a b ăt u tă
e lo r d o n a perpendimla
ia r c e l s c u r p Iu ìı
g iıu e a c
Io lo s e $t e p e d ir e c tā , d \ıp ă p a r te a p e c a r e B e g ă s e şte
s t a b ile şte #i I e n tr u se a
lutež e x p r im a ta n g e n ta in im ii N b fo r m Ë d e i na i e ,
A b a t e r e a ın irrıii s e In s e n s iııd e la h ıc e p u t u l s p r e
i f l in im ii e s t e p r iv it sfî r$i t
i a c w Beb i\ 出 e ş te ï n p r a c tic a d äm m a i jo e c o r e e o n d e n tM e x r im a b
o
p p
s e u r tË\ e in d v r u
, ,
,
m ţ ie , p e aıtr u t a n g e n t a in im ii s ta b ilitä ï n tr u n đin c e le d o 1JË m o d m i
đe s c r is e
iń H i jo s

C °r' " " t T C o ' " p o ・,1' " m


T .. P ・' " " ' " . .' " .

C D
, . l. "
Q

F i¢ 9 ¢ D e te r m in a rc a ta n g e n te ı in lm iı
F i* 95 D e t e r m in a re a ta n ge n te i in im iī
B D A C

ļ iį\ įĮţ§
B C

!iţīļ
tg «
ıg = 丑男
m }

p r o fil n o r m a i p n
i Ë la r im b ă t o r u h ıi
s tir $it u l s c ı de
e o n s tr u itĠ c a leI n in ıile .
İīĚ ,
°

F l i m ai p e liııii d e in t e r e 8
d iıı ¢in e c u p r o fil n o r m a l B e p o t o o s m ı Secrļ ndä,
m a i reclnse
c n t r a fic r e d u s $i c u v it e z e
D e fa p t, in im a n n r e p r e z n i t į l u n tr i u n g h i \ o m e t r ic ,
î n t r u c î t, ïn

t i a 1ın
i
a s e ın e n e a v lr f a r fi fo a r te a s c u ţ t ņ
i d in a e e a s t ă c a m m «
p r a c c ,
t x p u 8 * n e i r a p id e u z m
i #i d p g r a ? r i Ja tr e c e r e a r o ţ ilo r v e h ic 1ıle lo r đe þ b
şin ◆e c o n t in u e p e in im ă A e e ĺ *t H r ï , r e z u lt a t n in t e r s e c \ia p r e lu rıg iľ ū
la lu r ilo r in iın ii, s e m 】m e şte t f*ju ıg e o ??łe fr ic a z i?t im ii D in c a n z e le a r ă l a te
ın a i 60 8 , r fr h ır e a z
ı l in im ii e tst e 】t r a 8 (ip r e e M c iiu ı in im ii fa ł
a ň d e cet
ge o m e tr c i o 1ı 6 0 1 4 0 ın m , d u p ă tip u l s c h in ıb ă to r u lu i d e c a le V lr fliį
a s t fe l r e tr a s s e r o t rın je ş t e şi s e te şe şte p o vertical p e o In £ iltim e d e 8 1 ¢
m m
T a n g ie ııta u n g h iu lu i fo r m a l d e e e le d o u § l la tu ľ i a le in im ii e s t
t a n g e n t a s c h im b ă to r u lu i d e c a le D e r e g u 1ă , c a r a c Te r is t ic ilo in im ii
im p r im a t e p e e a , a e d ir e c t , fie p e o tă b liţ ă p r in s ă d e p la c a in iın ii
In c a z u l e î ıtd m ı s e p o a te s la b iı i ta n g e n ta in im ii p e b a z a in s e r ip ţ iilo r p
a c e a B t a B e p o a te m u T a ï n 1u m à t o a 】e le fe lu r i ņ
1 ł$
譽i\ i 吕島1ı c u a lt e d o 滤
S e m a te r ia liz e a z 蕊 c u d o tı蕊 s fo r i đo 姑
!

e ' W = į ţ īn d n ' B e a 8 « e l, la î n t retiere¢

Be m ăso m ã a p o i, p e o la tìır a d is ta n a Ä B
, t e g cu 1 m ¢, d in p rın o tđ
B o 1ı 71 1ı e c h e r , s e r id ie į l p e r p e n d ic u la r a B C i
r # se m ă s o a r ă r a ă r im e a p e
p en d ic u la rei

T m g e n t * in im ĵ i, e s te d e c i m åle u B 0
ra tă p r in i m e a
ta ju l a c e ó h ıi r o c e d e u
D eza v an
p e s t e d e te r m in a r e a r e la t iv d jfie M
ţ lr fu lu i g e o m e tr ic a l in im ii
; p e a e a lt p a ıte e r o r ile 】 Į
a s t a b ilir e a e x a
e t»
a a c e s tu ia c o n d n c ]a d e te 】m in a r
,
e a g r c it ă a t a n
T m ıg e n t a in im ii s e
$ g e n te i in im ii
p c a t e s ta b ili flrij d e te r m in r i ge o
m e t r ic a l 加 加 山 IJ ı m e s t s c o a e a H r ħr lu
p i p e n la t u ľ ā a in im ii s e l d ă p u n c tf
ı ¢
B i d n ca re Be i
r id c ā cu
a e
ech eru
o ll
l p e r p e n d ic u l
g
ta t a &
a c e a stă
a ı
H pe í
B D
w ı c o Le _ r i

15 2

Scanned by CamScanner

ıı læ ı
l

ĝ c)

F ig 99 IN . ū d. M #

đin lu n g im e a a T īp iı L !itim a p m o iĺ tr e b u ie a B tf l đin ıe n B io n a t ä


o p aH . or
ę
c» sã n n tm p ie đie e b m a ju l t r a v e r ó e lo r

J ? ig 98 N orm a
¢i đ1n ıe n s iu n lle c o n tr a İ n l
ş e or

二削師勿静 铂 m m ı 図ı 堪

紐 lm ı 回国 驯渔 d
み tı p 毒n 加 加道 山山岛
i
制沁 4 哆 钮山山ゑ d o b i

'

15 4 įį ós
ı

Scanned by CamScanner
l travereile 山山 le i jo n e \in
ıtłim a tr ip ı ä (I T ) s e to m e az ā a ni c

燕燕
a c e le h ı a fa r a ıo m b u i v e r B i i (ï ig 1 0 0 ) , u

ĥ im aii áu b ß e tr i
l İ Į b t i £n a lin ia n ıa a t, c in k o e l
e đ ow
s a u b a c u t biF, c ï n d u n a đ
,
e te
d ıe p te c g e se ininrieoteaa s in t ? p , in W

F ig 100 I. 1. ı t rlp 1ā

đo u & lin ii e a a e s e in te r e e c te a z ã fa c e p a r te d in tr o o u r b i I u im ile ţ


par
*ie ıĥ ı e ū l b & o in đu n a đh ı o e le d o u ă lh d i c a r e e e in te r e e e te a a a e s te î n c tu b &
Ęi li ni am en t

Dnp le lu l c o n s tr u c ţ ie i ee đe o s e lJ e B c
in h u tu m a tq t
i? n i ı lin a u 1 fo r ja t , f, ;
i ĵ a b ı qiıĤ 圈
cu

p ıo til n om Ĥ 1, n X , D ,
"

,
= į lu
E in d a c c s t a
i i đh tin a pli, p e s te ata at tr f B e c o m p u u p đin
1ìe la v F ig ıo ı A p ' " t d c " " . a

D m m ā t °. R e le 1)ã r ti p r in c ip a le (tig 1 0 1 )
u p il le ta l a b a te r ii s e đe o s e b e s c
t l ı t o r n a t ,till f . u til, p e
m tp o r t ı c are 88 m o n te a z & c e le la lte p ie s e
j
in im & e m p 1ā d r e a p l ā D r
,
- in im iĹ s im p ı ā s ti n gå S t ,

] ło t a a e a irJim ilo t Ęe fa c e r in a p e c iï ic a r e a fo r m
p i, ge lu l
.
\
e
eonetrcţ iei , p e Ţ tn \ t n.ig1'" lip iľ a c e lo r d e c o n t lu a c e la m a n e m a r e a Ħa a z m u i
ņn
B r e te le i 9į fr e u e r ii ic u le lo ' 】
r eh Je s t e m a c a z i
d e ıi a ţ ie i qi in t im m tl
in m . Jı
t n ıa c n a ı « i 4 e s te n n ı e h n a r d e f. ' " a p r e t a . u t a Pţ i
ser v w
I\i
p e n tr u in d i. A T ・° p o . ţ , m a c a
z 1ıln i
r

;
.

H su 11
g á aĵ iditate e o r đons aJe mae azu Lni
i
,
- ï ) ba ra ? " " M u ?w aĤ

entru a ]nenline a n e le la o n m i t ā đie ta q ā i n e e le şi 7Je n t a le d e p L \ s a ° ı

N m a ārn l b a d o r đe e D n e o n e Ţ a r ia z ä đn p ā t i schimbåtorelar
.

ı C e le la lt e a p t e de c a le
la lte r n rp de pa ,
5 CUntpunera pe ı
m n pa

c a za s iw ï e tr io
?i a in M r io s e c o m p u n e m lı aoeleaī
a ) B c Tlim bä to r u ıâ e i p ln i
đe o . E b ir e c ā n u a z e lin e
d l e e m cu
ãı
rţi ca şi u n e c h im b ät o r e
in
n e
ab a te r e
,

U re e t Ël ; m b e le lin ii = ī?
:

;
e c òn ıbiTıa
j- . I Ëd t ı de
T
oa ı
t

Pe ech iţ p le d in p la n ija

t6 7

Scanned by CamScanner
砖 囊 蓥楚 慧燕 礴苎凇
二 璽
Scanned by CamScanner
16 ı
' '" c au ¢' ' "

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Eļ c h im b ă t o ru l Be cn p r in đe ı
n t r ・e p r jo a n u ı, s it u a tă la v lr t1ıl e c h im
K ilo n ıe tr a ju l schimbätorui e B te cel o oree
d lu i j se Ja a r c
】 h eaz ă p e p 1ın z ă l o r v lr f u lu i S e h iın
bă to n d e ee n p r in tr o lirıie s e u r tă
p e \ n đic n la r ă
cm , de ex em
ta te d e 1 pı u k m 48 + 91 6 9
3
,
S fir $it u ı s e h im b ă to r u lu i e s te m
a r ca t d e
i i d i t h fî r $ it u l lu i
p e r p e n đic n la r a ridlieatı\
a x ab l n
i e r e c e a
¢i p r e ıu n g itfl p i n la a x
a lin ie i a b ă h ıte
In a fa r a a c e s t o r p u n c te e x tr e n ıe a v e u lin ja o b i n n it ă
altre t d l $ B a u e v e n tu a l s e
pot
tr a s a a p a r a e e c a e !
d u p ă n e c e s i加加

N o ta ţ iile d in fig 1 0 6 a re p r e z in u b

a d is t a n ţ a d e 1島 v ĵ r fu l a c h in ıb ă to r u l i l
u a a x a a p a r a tı l lu i d e n ı a a ıe
T ă (b a r a d e l r a c +iu n e ) i h ı d r e t u l
p a x e i a p a r ln lu i d e ın a n e v T ili
Be t r a ge o li i
n e per pend io &
p e a x a lin ie i d ir e c t e ł p e lin ia
p e r p e n d ic u la r ă B e t r a g e u lı c e E e c u c e n tn ııp e p e \ n d ic u la r ā i
ņ
B e în n e g r e ¢ t e ju m à ta te a d itı s tlıı a e a u d r e a t
g p a , c o r e s p u n z ä to r
đe v ia \ie i la s tin g a s a u h d r e a p t a a s c h im b ă to r u lu i I n d
r e p tu l
c e r c u lu i , s u b fo n ııă d e fr a c tie B e n o t e a z la n ă t o r nnml
, , !
r u 1 s c h im b ă t o m lu i d ir ı s l a ţ ia r e s e c liv & ia n la m ım ito r t t ip n l
p ,
s c h im b ă t o r u ln i
b d is l a N a d e la v i n ħrl e c h im b ăl o r u lu i p ı n ā la p m ıc t ı ıl m a te iı ıa t ic
a l a c e s t u ia
e d ie t a n ţ a d e h v lr fï ıl s c ı r im b lll o m lu i h v ı r? \ o n tıe t r io a ıIn iın ii i
鹰 d is 加 뱌 a d e 1島 v ı r f u 1 8 心ı r in ı
b ă t o n 山a i la BĦr 号 it 区 ßM 1 i

. e d is l a n ta d e h v ir h 1 s o h im b ă to r u h l i la m A F c Đ d e e i\ 뱌& i


f d i e m d e h p lu ıc tu l m a t e r n a tie p ın ă la s tı r ņit u l e c h im b ă t o

r u lu i

În t alb e la 36 8 ln 0 d a te eı te le p e n bn ı t r a 8 a r e a s o h in ıb ā to a r e lo r


e n ıe n
de c a le s ta n da r? z a to şi a le e e lo r n e s l a n d a r d iz a te m a ì d e e f o lo s it e p e
re te a u a n o a s tr ă

T p e t e r e n a s e h in ıb ăt o a r e lo r B e ï m e p la n tsn đ \w
r a Ba r e a i ı ıı a x a


c e lo r do ă lin ii , ï n u r m ă t o a r é a o r d in e la v ï r f u l s e h in ıb a lo m h ıi, h s a r #itn l
u
, eehimbltorului p e lin ia direėá , ï n p u n c tu l m a te m a tic a ıs c h im b § lito r u lu i ş i la
e fır¢ il u l s o h im b ă t o r u l u i tn a b a te r e Ţ ă n ı$u l d ir ı a c e s t n ltin ı p u n c t B e b a te p e
d ir e c tia ab ä t u l Ĥ
, e a
t b ilit ā c u a p m a t e to p o n ıe t r ic e B a u fo lo e in d t a n g e n ta
u n g h iu lu i d e a b a t e r e la d is l a n a f đe h p m ıc l u l m a te n ıa t ic a l s c h im b ä t o r u
, ţ
ı u i d e c a le
D is l a n ¢ a , la s fı r ęil u ıs c h im b ā to m ï n b r e = x Ð lin ie i D ir e c t e $i lin ia
a b ä h ıb a e s t e d a t ă d e f o m ım

a «
b) s " 2 r ıln
D ı
2 (d
T l
n e e im e ä t o r n l d e G a le
l r ic , eohi ab i
BOhlnıbitonıl đe G a le e im e l r ie ņi
d 1ıb ı h In tig 1 0 6 §
t ic i 107,
p r e z iııt ā s c e m
u a iıııe t r io # i n e s in ea
ıe tr ic Be r e
n o ţ iu n ile t iin đ c e le o ln ıo s e 1ıte d e
ia ec h im b ä t o r o l d e c a ıe s iıń p ı rı

hi
Be m e n ţ io n e a i b M o a r e le n e s im e t r ic e , p e n lm s o n ı
z ň e ă p e n tr u s o h n ı
b á to h im b ā to a r e p e e c ia l e đ a t e l e p e n t n ı ex e
a r e le đlıb le # p e n t r u a lle B c
i

; ló l
U S u p ra a m ıc t u r a c ä lı t m te

Scanned by CamScanner
fiin d e r a ıt m ic a te , p la J ı
a c e s te a ge n

酗 1 式二苾 。 '" " '" ' " . ,。 发,鞣就 北 。。 。。


。 。 二
二二

)o $ h itt . Ae c a le
F ig 107 SChimbā , de c a le d. M .
F ig S.N . P lg Ï 0S m °. S u e d'" a Jo °. l【
u " " c u . . . Te r i. -

2 E le m e n t e le ge o m r ie e
eı pent ır a s a r e a t r a v e r s ă r ilo r d n h ı
ä Jnne\iï n Î n ta b e la 3 7 s in t d a te e le m e n te le in e e F » r e e n t m u d
a
? iİ o r b jșn n it e S c h e m a 1r n e i tra ver śi äu b p e ee n area ei h w
n n ie ā i
o n e p n n e şi ı tma ye rs o
i e i e h t d a te î Iı lig . 1 0 8 , c u 1u m å to äą
ea r e a p e te r e n a lu
ı b le lo r §i u n ic e lo r jono$i
jo n e ţ i n e ęi e le m än te neeeare t à r i
iele h o t a t
d d is t a n ţ a d in tr e p u n c t m a te m a tie a l t r a v e r e i i la ? g e B oh a \ o m e tr iū ā a t ra v e r s är ii d u b M
em
m e tr ic a l in im ii
jon c tin n e , e n a e e ıe h e x te
r io r u rom b u lu ı d e Ĵ ncmci$are ei c u e le m e n te ie n e c e s a r e e n tm ı t
p m ea r e ,
d ie tm ţ a d e la p u n o tu l m a te m a t ic p î n ā la m a r c a d e e ig u r a n *ä $ e s te d a t å ĥ ı ï ig 1 0 9 , c u u r m !ito a r e a n o t a ie c a t e m e ï a ţ ā d e tr a r e r s a r e
t ,
f d ie t a n ţ a d e 】 a p u n c t u l m a te m a tic p ï n ā la e Ħr şih J l jcpniliiī d ìıb 1ā jo n c \it m e o 1ı a c e le in te r ia a r e
ı d ia ta m *a d e ]a p u n n tu l m a te t o m t īo a l t r a v e r s ä r ii h a 】 a u J tim a
p
jo a n t ã
i n e a z a ï n đ m a í m t e t r a r e r s i d u b l& jo n e ł in n e s a u ħı ın m h fn n *īe
s e h im b ă t o a r e s in t m
m p la e a te a a t fe 1 c a s ä f o ï m e z e 0 d ia g o n a 】 ã , a o e a e tił
d ie t a n $ã ı t r e b u ie S aeure le g a r e a » d o u ä t r a v e r s ? i c o n s e o u tir e B a u
e 1ı m s e h im b ãt o r f ã c ń p o a n e in t e r m e đ ia r e D in a c e a s t ă c a u z i , e a e a te
v b m o n d ie t a n *a d in ttje lin iile p e c a ıe le le a g ā p r in đia g o n a M

k c ) m p rn p n te le g e o m e t r ic e p e n tr u a a tf e l đe tra rer óäi s jn b d a te h ı


ta b e la 3 8

F io 1 08 S c h ' " a g ・' " tr l. á


籮聾 黨罾竺裝 殲 二
擄 慧鋁
" " i t" " . Ari
g d i? a n ta , p e 】jn ia d ir e c ta , d in t r e p im o te le m a te m a t ic e a le c e lo r
° m k J m c * b d . Bn h = e ' bi u ll
d o M BO h hãt oa r e i
ħ d ie ta n *a d e h p t m o t m a te m a t io a l b r e te le i la ge om e t r ie
D ia ta n ţ a d iJ ıtr e a x e le o e lo r d o n ä lin a la e fh ņit M r e reār ii e e d e te p

纖 饗織
tr a
m iJıā o u to r m n J a
習 ・・ ・ ・ ・
, 一 ˜ ・ 。
◆ z r , In
T
16 3
10 2

Scanned by CamScanner
■四 I
・・ ・ ・- 臣
據謝

16 5
16 4

Scanned by CamScanner
T a b e la 40 V n ı
o rıı
e r ll o
ı n o m rı
eı eo n a h ır ıı le
e a m ıo r m lM ıır ı

窟 过 一 。
。 。
国 。 。

18 5 3 5 618 0 3 c 4377
1 0 0 539 771 0 99 8543 l0 0 5 4 0 5 4 1 1 8 5 00 0 0

14 4 5 22 8 4 0 53 95 0 0 7 12 4 7 l 0 9 9 7 4 6 9 1 0 0 7 1 4 2 8 ı1 4 0 0 0 0 0
1

4 45 0 7 4 9 5 o 2 92 9 0 0 8304 7 1 0 996 5 40
1 : 12 l 0 0 8 3 3 33 1 12 0 0 0 0 0

11 8 4 5 1 26 5 o 39 69 0 0 8 4 6 7 2 1 0 9 9 6 4W
1 10 084 4761 11 76 722

1 11 5*ıı'40" 5 0 77 1 6 0 0 90 5 3 6 1 0 9 9 5 8 9 3 0 0 90 90 9 11 0000 0

1 : 10 5 4 2 13 3 8 6e 34 51 0 0 9 95 0 4 , g ? l m m O ! ,

1 0,,53333 5 5555999g'38888" eo 8 5 97 0 ] o 4 4 2 ıl 0 . G m j & ım . '"

1 9 51 60 0 6 0 666 7 0 1 0 4 5 2 9 ı0 9 9 4 5 2 1 1 0 1 0 5 1 0 5 1 9 5 14 3 1

t 9 36 6 6 0 6 o 7 7 78 0 10 6 2 6 4 l 0 9 9 4 3 3 8 1 0 10 6 8 7 0 9 5 572 1

1 9 6 20 68 24 7 o 0 44 8 0 1 10 43 1 l 0 993 88 4 1 0 1111 1 1 3 0 0000

1 8 88 6 25 39" 7 ・ 13 8 6 0 1 1 1 8 9 8 1 0 9 9 3 7 2 이 0 1 1 2 60 6 ı 8 8 8 0 5 8

1 8 47 643 '4 7" 70 4 775 0 1 1 7 1 8 8 1 0 9 9 3 1 1 0 1 0 1 ı7 9 9 9 l 8 4 74 6 2

T 7 30 7 o 9 16 7 0 12 4 0 3 5 1 0 9 92 2 7 8 1 0 1 2 5 0 0 0 1 8 0 0 00 0
1 8

1 7 86 7 15 0 " B e 0554 0 12 6 0 0 0 l m l ,, 1 2 7 2 l1 5 7 8606 7

' 6 6 836'32 56" g e


5 72 8 o 1 4 98 0 5 o 981 o ı5 l M 5 j 6 6 o0 0 0

1
6

4 58
W 26 3 44

17 9 o
10 c 513 8

14 C 2 40 7
0 1655 89

llTq$
o 2 13 3 3 3 l o 9 7 7 o o 이 0 2 ı8 3 4 0 1 4 68000

cd pu Ğ P a Ţ a b la 1 0 0 m
se re o o m n d ă ßă fie c lt m m a ıe !
r o h ın jil ã
O e le n ıa i fr e o v e n t e c lu b e d e rm r da re a u ra z a de 200 m i 300 ın i
6 0 0 ın $i 1 2 0 0 m
P o re o t ba d e le g ä t ıır ă $ i a reo tiE ca pe
e n tm a ee p u tr a b a c em
o e le e x is te n te ın o a ie t r e b u ie e ā cu n o a ş te m (İ ig 1 1 1 )

(e flr #ih G b e i) d a io lır

l l ta d e la f a ta In le r io a r à a #in e
d is ta i j끄 t e r io a r e d e P e lin fa d ir e c t à
fi l x t e r io r a l o m b e i In G e le tr e i
P 】 i
a f a ta h ıt e r io a r ă a ı e n e i d e p e r u e

p u n c t e I O , J t o 9i B O , a d ic ă r e e p e c tiv ,
h . #
i
ite , e e r ip e a z ă
ïı
0 t ă lin ia a d lm ă î Iı p m ıo te le I O ¢i 8 0 a s t le ıa ta b
h in ıe a
tn tr e e le la e łc a r ă c e e a c e s e r e a J i z ă n eo r , a i n d ï n v e d e r e o # ın g
,
e tu b e ıo r e 8 t e ın fc ă

67
ı
1聞

Scanned by CamScanner
o n rb e i a a
te e ga ı
ă cu
L ◆ g im ea ta n g e n te i t a
1= n tg
į

joan
Ţ 加 ln d
tā , raza
,
m
二嚣サ體習 裟 at

a Æ im &
i . . 。 。 n 一 园İ đe 】
a 国

n tg
R . "
(D ' "
2

e le o e lo r d o q ă
山道
h c ar e D e s te d ip ta n ţ a đin tr e ax

F lg ıJ ı S c h e m a ' " a m U . le i a h £t . T e . . c h J. b ä t. . 1. ! 6 i° l.
p d . . . I.
' "Ua " " !. . 1. G ä t "

q D '" ° f

ha D m YËr jij
I\ D

16 8

Scanned by CamScanner
心召自 画聋て 三 医 ì彐
。 一 ~ -

・ 飞
Scanned by CamScanner
17 3

Scanned by CamScanner
în c lłz u l t r a v e r e į iJ ilo r c u aa n İ & jo n e ţ im ıe , c o o r d o n a t e le p n n e t e lo r
le o u r b e i d e ä lm ā đe la ßflr eit u l l r a l re r s ā r ii a e p o l ßt a b iı i
pfi° ipal e a
t a lb e le lo r 4 1
e b a Ba
Jo a n t ãi la p ? e te ı e p r in e ip a le ï n ıM m a l& p e
le a s ā e a d ir e c t li, a ta b ile ş t e a d g ĵ n đ a lgeb, la d ia
l th d i끄 direti ,
a Be
u if
da Ģi d g , d e r e n ła
ta tl$e le ,

r ft ◆

o ar e j oa n t
ln
e s te d ißt a ¢a đe pu n e tu l m a t e m a t ie p ï n la u lt im a
f n
iu 1 ln iş a # i la t r
h Ęi g h i đe ï n c n re æ a
lu i B in ıp 8 & c 1ı a Æe u n ıc
ec b im b ā į o ru

đe t u l m a t e r n a t ie a ı tr a v e ra ä r ii p ĵ n ā la
j, e s te đis l a n ţa p n n o

t e le ip le ı b i ßh ıË
đe lin ta d ir e eţ i la p ? e p r in c a a e em e
p js t m t a
i c a la ßc M m b ä t o r u l d e c a le
a 4e a §
? đ49 190 l a
in ı 心口 心M
t a b iı o n a t e lc p u n c tc ł
o r p r in c ip a le p e n tr u
估 对í e
Å pı S聂 s

3 0 0 tg 1 g gise#te ï 19 366 m m
3 6 p e n tr u sc 】
ıim b a to ıl
r ı R s e
D in t a b e la t 9 56 5 a s t le l c ā
g ā s e # te ı
m m
3 7 p e rıt r u T đ4 9 100 1 :9 ae ł
D 加 L a b e ln

ı9 3 6 6 19 5 65 190 m m
f f¢
ıd e le P en tr u tr a v e r sa re a
d ı #İ d a p tr u m m b a to m c a
i】ı t a b e la 4 3 se ia u Ţ a lo r ile d e n s
n ı
b ţ ]ıłe
d tıb lā Jo n c p u rıe s e o

11 8 70 19 9 1 1 6 71 m ııı
q
dı 28 385 199 28 186 m m

da 45 0 02 199 44 803 m m

u ıt r u ım n ı
ııd p le s tn t a c e le a # £« a ņi p
a đir e c t Ĥ p h ıa
ıa p ï ın c t e le p rł a
D is t a n ţ e le đe ]a lin ı
b ā to r a d lc ā
h ı 5 2 74 # ı h 4 639 m m
ı

M A H A Æ o H D E c A L E
A M pM E A
s A Iı
§«

p ıa s w ä a e t fe ı
l d e c a le
ile đe e x p l o a e t a p a r a t e e
ee
p e n tr u n ev o
ā i? t ã la t r e
v it e z ă o iţ n ıa r ea
d iţ ii d e c r c ţ i e a p t im e :
ca a s ig iır e o o n
3 h cm tie i
cere a p e s te e ı
e \ t a r e a B i9 o x a "
%
£ æ i ł
, .

= n du oe h gre u w
i
d iţ iile
lt e r i e s te u n ıiËa t ā d e co n
ln mainpulaJreat m a e a z 7 ııū o f $i ï n n ıu

lo c a l lo
t e î Jı ? n ia m e n t m p la B m ea r
Àp a r a t e le đe c a le tm b n ie a m pM aa

il M j A e e a s t&
d e a le iııa ir ıt e s a u d u p 0 c
m
1 A n ıp la p a r a l e lo r e
sa r e a a
h l (1 0 ) s i , r e e p e c t iv , B?itnı
i a s t f e l o a ln t r e Jn e e p u r
am p la ea re t r e b u ie İ iic u t £ t& a a p m m đe
e c u v r u l t im a j
o m
(JS O Ie e r o u l u i p liıı ş i p r im a s a 1 ı) T e e p

% W&uìaţ
î
ie,tabį 】ite¢.Eb1ı
ń nui
c o ıı tr a r v o r t r e b u i in t r o d u s e l
i it ĵsr i d e
b m ie Ęo r a r e =
n i
ilo r ai ı £
la eu l ā ti h ı eire ta t r e n m
gr
o ā p a o il ā *ii đe t r a n ep o r b

Scanned by CamScanner
î n +jg 1o o đ e in t a
m
ta "
=
a ıe a a p a r a t e lo. r .
°
't& "l '

điİ te e ilu a *iE d


e
p e n tm u

1 D0 0
+ .
G
W < 10 ,
R . H , V ・

i Æ, e tn b r a z e le b e lo r đe p

+j
em
h car o Ą ş e lin jjje ab ā ţ u te a le c e lo ŕ đo n s
ee h i m
b ā ta m e d e c a le
b ) Ä m ıp ıa a a rea s c M m bä to a reı
o r a il n
p ıe o irf c ã tr e Ð ď, de \ p a r ta
al łim ii (tig 1 1 4 ) L u n g im ea ı a a n i a m ė h djie vhh ıi e dor
.
r
- ßu n

幽璺目 4
园里国

ユ 血

u. 11. m t . aB t o. . D e cu , sı. pl '" r t ca t r, m, d


'" " q l p' " " " , ! U

t
-

,
7 d o n a s o h im b ă t o a r e d e c a le r e z d t & d in o o m p le t a a e la t m N u m
đe p Ða l qu r i d e p e 】
m h tr e g
in ia d ir e e t = ħı c a r e s ĥ ıb a m p h ea te a c e a te e c h in a b ä to a r e
8 19 1ï e A m p i' " ıe . '" ' " .. D c cM , In d . t' " " d' " " " a A l i n í a m e ńt d e ım g im e a L t r e b u io B & a a tiB fa c ä o o n d i*ü 1e d e 】 a

2 Am!l?Sna s n e e e sh ă a sc】
ln n ħā to m eı
or de ea ıe A m p】
aa a rea m

m M w HĮ LT = wotee$
' b- 1 ' " " " d iĻiil. ae
r
,
,

n a m a
1晦 I
圖 一 圖
d a , ・w aa n ae - b e lo p ır p
% '" .
F lp ı1 & s l B ūt. M o d e m a. "
.

In n

上ー ぱ、 午 「

L 一

īn c a r e v e s te v ite z a :
L
i e . ,

-
p e lin ja
t7 6
abā ta , e x p r im a tĤ b ı】
tm ìh
77
c au !' ' "

Scanned by CamScanner
Ħ

Scanned by CamScanner

&

Scanned by CamScanner
la bo om b e i o ir o n la re

}İiįł
jļį į
只 '
tg

d o n ā p u n k te m a te m a tio e a le c e lo r đo u &
dis ta n ta din tr e c e le a o hiÐ
ı
b ñ to a r e

ı
H ' " + s t' "
'

ßc h im b iļ t o a r e lo r (p r im e le
d ia ta n $a to ta lil đin tr e m e ĵ o a a rta
a le s o h jm b ă to a r e lo r ) ı .
ı+ + a a
,
Æ
-

e i
上卫 町 厂 . 。.
o e le
孟・ 強織
d o u ă li. Ti p a r u e le e a te
1ı团团国園ı
'"
l m a r e , d ia g o n a ıa cu e c h im b &
to a J e d e e a $ i t a n g e n tā r e
lllgssagjjj . " "lä " "l° " " ttt c a " T ,

P rg ııs Sc h '" . D h go . D u . . Tu ii q a g o n a ıe i, s e p o a te r e a ti
m
d ia g o n a la s c u r ť ä (fig 1 1 9 1
za
n h ◆. . . . .
_ "
= p o n e te le m a te m a tic e a le e o h im b ă t o a r e lo r 9i h ıo li
m ea
ą » a lin a m e n tu k
i in tt o d n e s e d e te r m in á r in r e z o b r
p a rea e c n a łiilo r
ıe m ılta te d in p r o ie c *ia d ia
g o n a le i p e a x a o r iz o n ta lä § i p e a x a v e r tie a lā

182

Scanned by CamScanner
(C 0 ' "nuat°l
ah el
Ē

m ım ı・ 36 08 ・
0 . 00 5 6 6 8 ・・00 2 8 3 3
l= rs ts z ' . G a ao
M
04 1 7 19 0 ,2 16 4 2 7 1 g B a ı4
i

ğ J ıı ・ ・3 ? 8 1
å 0 0 0 5 94 0 1 0 0 02 9 6 9
1 O , 2 ı4 9 6 2 r 1 9 8 8 4 05
in 1n o lıt 瓦匠国 O ,m o9 9o 0 ,00 5 4 9 5 0, m ı1 9 8 8 92 1
IR 1ı
0 ı 2 732 Ū 0 1 0 0 00
0 ,0 199 88
9 2 00 9 69

ıla

l
d ill
ın N
20 ,50 53 0 ,0393 4 3
! l , . 1 8 16 7 9
W o« .1 10 0 oo r n a l , ,00 0 8 7 2
0 2 10 7 9 3 1 9 8 aa se

ıp ıa l. '
,
3 80 9 0 ,o z lū a a lw oa « s l
ınLI 1 /1 4
l ı 9 0 35 1 52 0 , ıl la ıl
o,19093 6

1 §a 1 ? s ?

0,1775 10

Į Ŝ
飄霾

Scanned by CamScanner
s c h im b įit o r u lu į d e c a le
d e đe T ia *ie a
n lin ia m e n tu Ju i
d a tn c lin a r e
¢ e s te
Ĺ u n g in ıe a to
ı= 2 0 + ¢

d ,ıg o h SH ıd % Ħ ? £ '
! T
W W

l , niıJ[


g ı90 Sch" " a g. N a d
ı !. - A te dm tra w ls ? l


n g im p n ii c u u n ie ă s a u c n đu M ā j o n o 1 a e v a İ i a B tfel
e a jn m Ėtä i tr a v e r a i
a le a sā h ıo ï û lu n g im e a đia g o n a le lo r 8 8 tie a a ig m a lā f ã a fi n e e e a a rs
a p lic a r e a đe o u °a n e s o n r te d e ein e
p
L n n g im e a d i g o e i o In m 】 H m e r ita ta n g e n te (m g ıriu r i d e a b a te r e )
e s te d a tË ï n t a b e L 4 9

§? A M P I A Sa n E A s c r rım n A ï o n n n ıo n n n c A ıE ı
N cu n n E

P U ï id A lm b itt o r n lu l
tn
e tir b m pı
a sa r e a sch
a bă
ıU n
t a n g e n t ti Ia c u r
cı ia In a b a t e r o p e
86

Scanned by CamScanner
ŁM ' " a ' " P' " "
ţ ııţ M
;z
o

Ī
a 5
f ab e
】 l ]l T '
"'"'"ea»elm * lır b m

m n = eı
u b ıl h cu a = p o ıt e In tło d u c e ı
c h lm b ıto m l t n łb h m
B e b im b & to
h im b ă t o r u lu i e B t e l d b a ¢ln IÐte r ı
i e m e n e a montri a e o
ru

liiŁub 加 tr o d u e e r e h c n rb * or B c h lm m m
? l m
n e , n n t a ju l n n e a s j t・n
cn h
w iB lo r c tw b ıu
á t e c h i m b M o r r e B p e c tiv ï n a « j
ıb & to a r e D e r i・ r e a ıp re In te r io
p T
r a lln ı
n
aDate

n z t o a r e e ıp tn e r *e t l r ・ 】
a c e a c o r e ep u
Ţ it e z o i 】
ıjo l
&b M te d lr e o łe ıb * t u ıe M r » o te

1 ¡ a
]in ia m e n f A o e a s t a s e r e a l iz e a z ā p r in o n T b a a
ł

-i,ma I 8c'
6
l n n ea
m a eazu
b àļ to r u ln i ĵ n tr e c M c iĵ U a c u lu i ei 虹山n a d e in c r u c iea r e M o n ta rea p e ta n ge n t&
i d i
A v a n ta jd a o e s u i s is te m , la ţ à d e n tr o u c e r e a n c m b e
t
£ * 3m b L
c
F a rā n ıo
c u r
u fic a
be ı
re a

s c h im b ä t o
rm e ıc u r

r u
b
lu i
e i ;ra
m a i
c u rb e i (ıır < R o ) 1 10 0

U '
2 0 00 3 50
' "
60 0 P 6 00
' m ' " m a r e ren m n n
_ d e e l t m ic # d e c l
t ra z a 1 10 0 2o 0 0 1o 0 0

,
în a c e s t s is te m ec hĥ n b a to a r e le ee
po t m !la B a p e ta n
g e n ta la cm bł Cn m o d ifï c a r e a ra z e i c u r b e ii la aa frı c u rb a c 1ı

(ï ig 1 2 6 ) e a u p e s e w n ta 】
a o n r b äi (tķ 1 2 7 1 In î ig iu i B au foait màitoa c u rb ei
s c h im b tit o n zı
u i c u r ba t
b e i ln c a re h ï m b ā to N u e s te bı cu rbe g a l&
r e le n o t a ł
ū e s te egalt c u r a za e u r a sc m raza e cu

(R A ) r u lu i đė b a z ä p o s ib llā a Gc h lm b ā to r ū iu i de b a z a
In t r o d u c e .
Æ. . T a z a o o r b e i eohinı bitomlni
b ıa a?m eh
ae ,
d ir e c ł
ia tr a sed d
1 . . ]t m g im e a a lin in m p n ln ln i p e n tm
į
p ear e a m a c a zu u i §i
C 1ım d itic a r e a r a z e i c u r b e ı r a z a
in im ii o
c u r ba t
cm b e i s c h im b # t o r u lu i
e ó t e e g a lā c u r a
z a c m b e i m o d ı
9 00 200 0 300 350 800 1500 40 0 §0 0
H c ate (Ħı R . )

Cu m o d ltic a r e a r a z e i c u r b e l r a z a
c rırb e t a c h im b ā t o r u lu i e s t e d if e

2 0o 3 50 600 15 0 0 350 500


(R t + R ) eoo 1 2 0o
.

ıf o n ta r ea p e s e c a i ıtit

Cu m o d itic a r e a ra z e l c u r b e t r az a l1ı c łır be c u

e a te e g a lā c u r a z a c m bei sc h lm b Ėto r u lu l
te c 1ı r a z a
bitorulni d e N 1ı e s
(B * Jı,) ae b a a ā
b a z Ĥ p o s ib ilä

Cu m o d iİ lc a r ea ra z e ï ¢u r b e l ra z a
cu rb e t b o h lm b Ĥ t o r u ıu t c u r bat
e ó te m a t m i c ä d e e lt r a z a c u r bel
h c a re se in t r o d u c e $ i m a l m a re
N U e s te 50 0
3 50 10 0 0 250
p o s lb l
ta
r» 350 1200
1 < R o şI R ı > Ħ. )
C 1ı ır ıo d in c a r l cu rbei r ņz a
e a ra z e
a c h lm b a t o l
r u lu l c u r b a t e s te m a

in t r o d
& 1u u u I *
be i 3 50
u ce #i e g a lä c u ra z a c u r ib į ia
3 50 150 0
M O d ific a te (R ı < Ħo # l R ,
R . )

Cu M o d ltic a re a ra Me l c u rb e l ; ra z a
sc h im b å t o r u lu i c u r b a t e s te m a i
I n t & b e Ja 6 0 m lc £
[ d e e lt b e i In c a r e se
ra z a c u r
Ei
n i u # ta te Ľ 50 0
e &te
p u ta m ite le đ lÐ N u ı0 0 0 25 0
e a p lic a re a « eo &r e i a o ln pi 3 50

18 8 伽

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
. āĵŕījtŢ"Ţ T
, ,
.
' " :

" ' " '


石 丁丁

二二二

。 一

Scanned by CamScanner
:
i

Scanned by CamScanner
:

-
:
:
t

-
i

\
.

R,

.
.
.
-

Scanned by CamScanner
į

įį

19 5

Scanned by CamScanner
197

Scanned by CamScanner
" " ,
55 T M " "
d, m ,
" .' " r in n ' " !°W l

t \ Ï
a 16 8
t ,5 0 Ï T

1 8o L 2 l 3 5 l 1 t

3 2

2 ,6 0 1 4 l l 2 a

3 00

L + =
t a đ' " h tu - r t" " t . .-
g
d
T a b e l. 5 6 G . ' " a " " pm

1 0 Jı '"
T lp 4 0 tg ı
. = 5 00
\ . ~

T ip 4 5 tg 1 10 Ħ= 24 5
8 R 16 0
U p 4 0 tg 1
=

T lp 4 0 tB l 10 R = 區ııı9 004 þm u o a x " ,


75 °
B , a td . (M st . .
T lp 4 0 tg ı: 8 R = 1 80 l 8 ?5 8
l g R = 3 00 1 5 ı8 00
p 4 g tg
1Ţ lp a 4 , 5 t g l 10 R = 1 46 1 7 9 39 T ı

T ip 4 5 t g l
10 R - 24 5 1 4 B IIÓ 1
ţ m

p tg l - 11 ' ' "
k 11 . ' ' " t0 R = 24 6
l
ln p 3o tg 1 ıo R = 225
IT I» 115 3 400
23 ,6 t g ı g ,3 6 n =
l9 吕 99
ı

Scanned by CamScanner
' " "
i "

la t e r a l u n e c a r t a m e n t d e 1 4 3 6 m m la m u $i e l l ū ī i in im ii
se a s i\ e
r a v e r B e , d e a s e m e n e a qi P n a ĵ n c o n t in u a ? e , h a
S e prido in im a d e t
de p u c ilc a n o r m a le
B e v a v e r if ic a d in n o u lin ja đĵ r e c tă § i e e v o r fa c e e . E n tn a le ń p är i,
aeastñ i e fiin d b a z a p e n t r u m o n ta r e a h n ie i ĥ ı a b a te r e
L e ga t e n c iiĵ i đin n n ia aıbātnt in e e p e c u fix a r e a f í r u i e x e r o r a
t i 1
i J li l l i i i山 ā P e n la n a e e p n te a fa c e co re cl m o n
e m b e i d n tr e e ä c n a e u u ş m
i
ta r e a , e s te n e c e s a r s ħ 8 o u u n o a s c ā a r đo n a te le a o e e te c u r e
b ï a ţ & đe a 1
i i ii đe e o m b ä
a e p e Jin ie d ir p c t ā (disln\a d in t r e fe ţ e le in te r o a r e a o n p e r o

I n t a b e le le 6 7 #i 5 8 s in t d a te m ä r im ile a r đo n a te lo r eotnbätoa«ele
2 h 2 m đe h n äte ı iu ı a c u lu i a p r e s M # i t
de c a je m a i d e s f o lo s ite , d in
sc b im b ūt o n d u i
i su S ,
P e n tr u e c h in ıb äto a r e le đe k a ie n e c u p in e e h ta b e le le d e m a
a e f o a r ā , Ĵ n tn ıo t a c e s e
ï t s o b in a
cu ba d e p
! a b a te r e s o le a g ā h o oh i s a u 】
d n e e , n n đe m io ile
b äto a ıe e e f a lo s e e o p e lin ii p u tin c iıc n J a te ei c u v ite z e r e

cu fitta
ni\
ir . 十一 "
下页
n e ıa o s c h Do ca . p e n t ru ii đ
,cm m
tiile e im b o lu r ilo r ï n
" " . . 1 b a t.
◆ h u l. 1 . R đ" " e l. .
e m Ji
n iıio a
T
o e le d iJ ı gi 1 3 0
ti B e n B d d jn
Be n e le c a Æm i, m p o a te fi n e g a v
..
m en *io n ea za oa, Đı u

Scanned by CamScanner
g .

口 -
甲■
ミ ・

\萑 勾
.


.. ・

ミ 。

名 。


コ 。


. ミ

=
: 。


园回
団 国


葛面目
\

:'\-\

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
- 一

H
y æĦH ' £=
.

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
1
0

d f l l lin ie i ï n
i in in ıe î n İ u a o ţ ie e e u ean z ã, a e tte ı
l e a đm ie ib ile e m E ū Iï d ia n
ū T . b t l° c ı N m . . ' " ca ļ u d na au pu .
n e a r ln į a b e le ie 6 0 ęi 6 1
'" t " p l- te m . Rb i
ee

m e ăile fe r a 加 in u
đ 8 tr ia le i ıa z e le 11z u m e r e o o m a n đa t e s ia l

t o a r e le
o a r ta m e n t n o r m a ,
l r a z e le đe 3 0 0 , 3 6 o 4 o
p e lin iile o n e i
, o* 4
\
1 0 0 0 1 2 0 0 1 6 0 0 ş 2 000 m j
600, 6 0 0 , 70 0, 80 10 , ,

r a z e le d e 6 o , ıo o , 1 lio
1 , , 2 5o l o
l đ la e c a M a m e n tn l n o r m a ı
,
p lu a oe e e
◆ ・ " " q§ 5 00 3 00 18 0 C u r b t l, tr , h . 1, sı lt, ?
Cd . . .M
D Ū M s tn ¢[u dc ' " ı - "

W . I' " ¢i U . m c J ,c a H 200 1 80


l 7 G0 l. II In g ' "
I. ¡ " ¢l
\. g ' " ā d ' " 0 $
m tım d e l e ta l U " '
T a b e la 59 Iın z eı
e m ln ln ıe e lle n ı
e l
Cd .

E aa
D. c eı p '" n 10 '
F e \n ı W O b e« r r a \ u . ca , '' ţ "
1t s t.

L ın ie n o r m a lĤ c u n n tā d e c a t e g o r ia
d . g . . Tp d .
m $ t £00
00 60 40
d e +e s 1 100 C ln d e s t e n e v o le s ā s e c o n s t r u l m . \
・" "
ase a
L In ie n o r ın a l& c u r e n t a d e c a t e g o r ia s ta m # t lıa ıt e ı n cïu b ã ra z a H o e
s
I d e d ea 】 5 50 t e la t r e b tıle s & l ie d e c e l i
p ţ ı
b e lo r B e p ' " m i e m m
u ı
L i
M e n o m ıa l& c u r e n t Ë d e c a t e g o ı*a io & Ęi m a l e ra z & a c m
60 0 m ia r ın r e g lu n t đe m u ııt e
de î n tr e ce n m a i m ce a
I d e m n n te 3 90 c e l p u ļ lrı 5 0 0 n ı
L in ie n o r m a 1Ė c u r e n t ñ d e c a t* g o to a ıe a g a m ä
r ia I I 350 d e Jn 2 5 m ï n ħ la 50 m , mti!1 đ5 m
M n ıl a e g a r a r e p e lİ n llle d e c a t e
de a i 50 m i n a la 2 o o r 0,
\ n de 1o
ti J i p m i
g o r ia I
L In ii d e g a r a r e p e U ııllle d e c a
g o t ta I I
2 00

180
*E*=pa6,M=XHS2a iltip lu đe 1 0 0 m
. ;
U n ll h g u s te c u r e n t e # l d e g a
p e e te 1 0 00 m m l

r a r e p e 往日灶 c u e c a r ta m e n t d e
1 000 m m 80
DE ĦM B E
U n ii In g u s t e c u r e n t e # i d e g a r # w e
§ 1 V ııE Z E Ľ E ıfA X n ıĦ A Ħ\ n W
p e lln u c u e c a r ta m e n t d e
760 m m 50

T a b e la 60 豉A a a ı ı đm ls lb 1ı
e 壮 m ln lm
c a le
e 纽 ım lle de 翩
e ıe n l 刨 e ち p e lı 1e ln
ıılł ıū e
自 明 tr ı đır " c iŔro , d ・ Ļie h a u r l e le Le
.Hı m e la e ta b iJir ęa It cz ei đe
,

i le m a x e ce p o l fi a d m ĵ e e
M 5 e s e e . N o a B c ā v t« z e a ite
ï d u ım 】$s to n e c e sa r
t it e z e , a a r e n u p ĥ t fi d e p § ,
o a r e o n r e a c e o to
d
h tt o c u r b & c iı o r a z ll r

n t lm ie e ]r . ū t o n r e le
L In LL n o rm a le de jjje n o rm a le a a
3 00 eta u , ' " đi
ī in ti n o r m a 】 e de
c a t e g o r ia II
2 5o
2 00

180
40

4o
L a
1 ro r m
c u r b eı
e e u
o lıt a m
ra za
n
n ılc l
t r a # b ıe ]a
ı
s e
Ţ Ļ】ı a '' " ,e le
cu rł
t
p r e . ãz n e
ou

L ? I h g u s te d e ? s o i
#
tir u l i n t e r io r ¢l ee v a n
V .
- 4 2s 1ñ

J\x¥eı
H=,=J=£
10o 6o
u tl M g u s t e d e ßo o 35
p la c ā d e m la r e dopa
ıı ın Jm '" đ'
e car ta m en t In d lc a p lle c e s e d a u 】
a c a '' " '
60 40
m u In g u & te ūe 5 oo 30 p lt o ūu i ıp e c ia l
m m
e c a r ta m e n t
60 30
,. . .
25
W t -i n. *-
J °
ot . . . y, .
w. m km j h . Ū 1

ı. In, mt ・lm. Ae ' " uautate. i

2 10

Scanned by CamScanner
bd İ ă r i\ ra c o r d £rr i
a fo n
b ) V ite z a p 】 om e

T se im ibe a z a
】 p īe z en t h« h uel m u i
lt 4 0 k m /h
,
P ėn tm o 1Jr b e le o n r a z e m n i m ia i, se a d m it v ite z e e u b c e le rl . 1

1lite z a p la t o n h em b e te fñri Bu p r a tn ñ ï ¢
§【
ri

ľ ,
= 2 .8 líŘ 】
a ou rbe m ı Æ 30 0 rn şi

l )V 【
te a a p la fo n lu o u r b e le a n ? h äto a t e lo r đe eM e filĮ i£a u p r a h u n
t
ı n
tg d
V .
2 s n Vìi e i

p e n tr n
limbātoaTe tip 40 45 ¢
i 49 cu
1 # ra za de lgo m i ]n a i m ate
e ) VitezĻı ton p e s te a n s a m b 1 a d o 1ıit m ir b e a 1ã bu r a te
Sen s a e o m b n r j\ o in đ î n tr e e l
e n u e x iĘtiī 0 o u r h i đe r Ħc a đ
c lı anelli
r a r e

n , < z n.

- . & X W ¥ , n Į n °H " X ,
, .. H
"
.
l IËit u r a
£ te c 1ı B e m

" .
- .
J t
P e
=$tua c F E
,

a lin iil e î n
g ll a te s īn l a đm iR e u r m §
[t u Æ. . l. F o r m a e

n - 2,
4 0 p e lin iile o 11 e c a t ta m e n t d u 1 o oo m n 1 i

Dn m a i =u s
e i h m v ite z a o s to d a t $i ĵ n
,
k m lh ia r ra Æ
ta m en l n o rm a l ilır h " " w ba " p e lin iile n n e ca r
, d e p e lin iil
e
2 12

Scanned by CamScanner
ı
a de p e ı
b ı e m b ıı
n ïı
lo g ua ï e
T a b e lı 6 3 vı
te m p lıle n

卫c u 钰 m en も 7弱 地 地

ı
P I
{
"
ūı
ı
ııūı
ūı
ııūı
ūı
ııū » ¢ lm

b

15 0
40 16 5

15 16 6 15
50 18 0

20 18 5 15
60 20 0

20 20 0 20
70 22 0

22 0 20 20 5 20
15

2S 0 25 21 5
80

90 24 5 25 22 5

100 26 0 25 24 0 20

12 5 a9 O 30 26 6 25

15 0 31 6 35 29 5 25

180 34 5 35 32 0 30
2 00 36 5 40 34 0 35
22 5 30 0 40 36 0 35
25 D 410 40 38 0 35
275 43 0 40 39 5 35
3 00 45 0 40 41 5 35
350 48 5 40 45 0 35
4 00 62 0 40 48 0 35
450 55 0 40 50 6 95
500 58 0 40 63 5 35

A P ]ıe a ll・ 1 Ce o ite z d m a a im ä ıe


p o n te lu a tn bd
d ¢ 1 80 m l D a r c tt ıa z a a o o m (tt d û 1
a er e p e s te ltn a c h im bM o r c a pe a n e r a ¢tr
p }
ıid « p Se
u ıu a p llc & to r m u la

V P 2 8 VĒ a 8 ľ is ū a B X 1 3 4 1 sg 3 5
180 m V ite z a se U m lt e a z ā

u ııı
Ļ pen Gu c h lm b ä t o n ıl c n ram đı

a 30 k m
/h
V
o 9 VĖ
2 2 9 750 0 a 9 X 17 3 g 50
V ite = a se lim tte a z ā la 4 0 k k m lh p e n tr u c el c ı
ı ıa r a de 300 ı
ıı
m lħ

tw « ūe c a a c eł
a ¥t at m de
*0 Q m l
cur bur cdļ m ła u r a co r d đr t l e {o $ i Ħı

r fiin d R \
6o o m
ı
ıdı
pctm S e la c e com p a r a M h tr e
ıij 50 0 2 n
Ą gı a Ħ ı
ı eo o m ¢ i đe c i
ın a c e a e tā a ltu a tie 4 < 2 Ą
v lt e a a
p la to n 7 a tï d a t Ė d e eu r ba e u r a z a n ıa i 3 oo m r a ıł
A c e a s tł ın c iı m
ł
e s d e d v ile lla
p e s te a n aa m J»ı
u l c e io r d o u & c t« be
2 14

Scanned by CamScanner
m u , l. 6 4 S . P ' "ı
gï ' " ' '" h,

¡
'

" ł lm ・ I ° ・'
.
.
,
.
.
,
.
:

:
:
:
:
201 250 20
1 4 55 :
:
:
251 300 15 :
.
1 4 50
:
40 0 10 :
1 445 :
50 0 :
\
:
:
#
U
.

..../f

"
r

a S'" ?gb "


ł
'" hrl " E Ħ ¢
ln ilh rn .
q k ' " a ıt. .. t
d . 760 . .

80
?ao
1 50
161 7?5
2 00
2 01 10
7 70
30 0
7 65
aol n ' "
a, 1

0
7 60
2 16Scanned by CamScanner
:
$f4Į§
ţ;ï.į ïį 15Ęk!S\W&
. ・ ・ 专˜ - - - ― ― ' " ,-
)

Scanned by CamScanner
î n a s tfe l d e c a z ? it B e f a c e m a i In tİ i o v e r ific a r e đ
h đe p e t e r e n B e ï noadreaz£ ltntrelimteie o , ? 6 h n #i l 8 5 aħe ā Supî ndı $area
r
1 V ı & ı N 1ım a i n c a z u l o î n đ Ľ u e e ï n o a d r e a z ã e u r i l
İ , Etab iĽtepen
n ou , p a n ă $a r e a ße v a
m o đifio a
se m en t il c Ł u n e le e u r b e
iio n e a z
, p e n tr u a n u m it e riteze p o t n n
a ib t i suprainllltí P e d e a lt ti p a r t e
, p
r in in a t r ll e iile tn v i
t
,

g o a r e , 끄n ee d a u
ï n ă 1ţ i
Ë r i la o u r b e le s e h im b ã ţ o a r i
e o r đe c a le la c e le a le raeorđ
su p r a , irii Jin iilo r
u r i) #i h
¢¢
le le (. . 8 e u r b e le đe p e lin iile đe
pa r a g a r a r e đin s ţ i i p e
c aF e
circulaia s e fa c e c u n ıa x im u m 4 o ]m /h
p e n tr u u e e a s t a b ilir ii e
w r a ï n ă i¢lir ilo r ln o n r b e 8 a n hıtoonı i
Ĺa b e le le 6 6 , 6 7 , 6 8 , 6 9 , 7 0 şi 7 1
A p lle n ï la 1 C a u p ra ia
tn ń ł re st a p lic o pe o cu r bd c tl r u z a U ¢ £o o m s tb ra tif p e o tin te
ir c u tĖ c tı o ftt z a de 1 0 0 ic m lħ?
c a re s e c
\
只占s p tın s S e a p u e i\ s u p r a ln M ĺ a r e a n o r m a lā A D a t ā In ta b e la 6 6 In c a m ıl d c n rba

a re r a c o r
d iir i s e c o n s t a tñ c ä v lt e z a m a x im ä l ï ı a c e a s t a c u r b ı (V it e z a q la f o n ) e s t e a e 9 5 k m
L a ac ea s t Ĥ v it e z Į i $ l l a r a z a d e 5 0 0 m s u p r a ln & lţ a r e a e s t e d e 1 4 5 m m

In c a z u l u n e i c u r b e fă r ā r a c o r d i\r i v it e z a p la to n a a c e s t e i c u p b e e s t e đe 6 5 k m ı h La
a c eo s t ā v ìt e z § $ i l a r a z a t ı
e 5 0 0 m s u p r a ı n ā 1ta r ea e ste d e 7 0 m ï ıı
lil a m b e le c a z u r i t r e b u ie s ā s c p u n ā In d lc a t o r l d e lim ita r e a ritezei p r im u l c a z ıa

v ite z a d e 9 5
k m lh ia r h ı a l d o lle a c a z ]a v it e u ı d e 6 5 k m /h

e n t[a e
A p lı C e s u p r a tn o l¢ a pe se a p ı ic ä ta o c u r ûd c u r a z a d e ó Q û Jn s ftıı
a lä p e o

tin ie p e c a re ir c a tiı c tı Ðite z a d e 6 0 i m fh t


se c

R d s p ıın s S e a p 1ï c iļ s u p r a \n ā l\a r e a h D a t§ľ In t a b e la e 6 Ii n c łız u l c Đ ıd c u r b a a r e r a c o r


d # r i s e e o n s ta t ā c ii v iĮ c z a p la fo n e s t e d e 9 5 k m lh D a r v İt e z a p e tı n la l n c lıu z ā 灴加以 d e n u m a i

0 k m ı h s u p a
r ï n ā l ţ a r c a s e ia p e n t r u a c e a s t Ĥ v lte z ä $ ı \n tabel l s e g ā s e şt e s u p r a h äï ţ a r e a
đe 6 0 m M D a c ā c u r b a e s t e f ā r à r a c o r d itr i v it e z a p la t o n ı a m z【 t đe 6 0 0 m e s te d e 6 5 k m lh

In tr ū c lt v ite z a d e p e lln ia ï n c a u z a e s t e d e 6 0 k m ìh s u p r a ı n ñ lţ a r e a s e v a d a p e t tt r u v it e z ・ đe

6 0 k m jlı Tn ta h e iĖ s e g ā s e ș t e h 60 m m C u a lt e c u ų t n t e In c a z tıl a c e s t e i a p lic a N s u p r a ln * 1


ta r e a v a tt d e 6 0 m m in d lfe r e n t clac& cu r ba a re sa u n u a re ra e o r dāri

A pu ea \\a a P e o ı
tn ie p e c a r e s e c tr e a it c tı » ite z łı d e 10 0 ı
ı tm llt s ta t in tr o d łła e tn c ir e ? a ĺ ie
ıiı
n tc tłr m M o a r e te tr e n u r i
4 t r e r ıu r t a c c e le r a t e c u v ıte z e ? ı0 0 k m lh
1 0 t r e n u r l d e p e r s o a n e c u v ile z e d e 8 0 k m lh
2 0 U e n u r i d e ın a r fii c u v it e z e d e 6 0 k m lh
d e 700 şi 4 0 0 dh d c i
s u p r a ln M ţ a r e t r e 加 时e B ā s e d e a In c u r b e le c u r w ra m c u t ıo a
Ce
am lie ı
e s in t p re v ıiz u t e c u ra co r d iir i ?
ıtä s p tım c e lu İ a i r e p e d e tr e n qt a ce ı
u l m a l In c et lilııđ m a Į
D ile r e n ţ a d b ıt r e v lt e z a m
P e n t r u a c e a s ta C a lc le a a Ĥ
m a r e đe 3 0 k m lh se a p llc ā su p r a ln M ĺa re a h n d
s e u

,
'
= æ V
m ed
4 * 10" 2D X toa
V
V e đ= 72 k m lh S e ia 7 0 k m lh
m
rıı t a b e la 67 ca re ? pe h ed
s e s ā s e $te
d e 7 o k n ılh fimed 85 m m
p en tr u r a z a d e 7oo m la v it e z a

1 25 h. Io lo s ln d u se ta b e le le
Se In c e v e r ilic a r e a In ca 山自由 ı
n tr e 1lm it e le 0 7 5 ¢i
s e $te 0 7 5 h
g Įł
\
p e n tr u ra z a d e 7o o m Ia Ţ it e r a d e 1 o o k m lh ae

145 To m
h 125 m 9 } l as h
ßä s e ş t e 0 7 S
m
p en tm ra z a de 4 oo m la v lt e z a de 85 k nn lh se ı

ı5 0 m m

I n tr u c 让 h 85 m m e s te su b 90 m m w a re
y e d
n ı o đe 0 0
su p ram a ıĮ a r e m m
u rb e l
M d c 1 ıp r ln s Ĥ ? tıe 11ï ï ılt e le d a t e c
D 14 5 m m n
eu ı
e a se m e n e a su p r a ln ū 1ł
a re a Ĥ m ed
ln & lţ a re de 145 n ım
aza đe 4 D o m se ia p e n t r u a c e a stā c u r
b ā o su p ra

221

P
įĻ

h ¢tı

Scanned by CamScanner
i ş i fū r & o p r in c u ıto s c tn d c đ u ile z a m a z
iî tn ¢a r e tr e e tr e n m hn &
p e in ia d ir e c ł
ł ă a u n ei sł
a ł
i s u p r a tn ā 1ţ a re a m in im ā ]a v it e z a m a x im ā d e
ï n ac east s it n a pe se a p lic ı cł
re n
R d s p tłn s
ş i v it e z a d 1 00 k m !h
la r a z a d e 6 0 0 m e a ų em
b )a 7 0 u n de }
ßu p *
la Ħe c are se g ñ s e # t e ln ta e

X ł§\
ln ◆ ta h
re a
į . A l m a r e de 7
5 k m lh (c a r e e s t e v it e z a p la to n a d m is ă la c ttıf e
h
im p u n e c a la c u r b a d in s ta ţ ia r e s p e ¢
cu ra za d e 6o 0 m īn ca zu 1 c ll ıd n u a u r a c o r d Ër i) s e u v#
s & seJn tr o đu c Ĥ r a c o id å r ĺ 7 5 k m /h j ı
t u n e l v itc z a s e lim lt e a z Ĥ 】 a m a x im u m
D a c ä a c e a s ta m ı e s t e p o s lb Ħ a n c aı
e
b In c a u z Ĥ h m ln 25 m m
c a r s c v a lu a p e n t r u c u r a
fi đ curbci c u r a z e d e ı0 0 m p e c a r e a i
ı\ p u e n \la 5 c e $ u p r a tn ä tı a r e se a p c p e o e e rc m

c u 8 o k ī n lh ı i
ta c ū a c e a s ū c u r b & s e a p ă p e o ı in ie tn g u s t& e u e c a r ta m e n ta t d e 1 0 0 0 n u n ? D a r d \
t c a r ta tn e n lu t a r fi d c Ţ O tł m in t
t
n t a b e la 7 1 ș i s e c o n s t a Ë c
a la r a z a d e 1 0 0 m # ı】a Ņ ite ła
ı?d s u n s 5 e to lo s e s c đa t e le d ı
p
de 20 k m n
tn l đe 1 0 0 0 m m su p r a ln ā 1ţ a rea e s te de 30 m m ł
d a c ā U ï ıla a r e e c a r ta m en

e c a r ta m tn ıd e 7 6 0 m m su il\a
p r a \n § rea e s te d e 25 m m
đn c ā lln ia a ıe en

5 6 N A M PA s u r n a tw M Tam i

8 1ıp r a î n M ţ a r e a e fe e ti r & ħ, ı c a r e s e d à p e f ir u l e x t e r io r a l o lu b e l
ee p ie r đe d e o p a ? e şi đe a lt a a e ? b e i, p 红心 a un g e h v a lo a r e a z e r o e a n
la o a ltā r a lo a r e A c e a s ţ ă p ie r d e r e B e f m e p e o p o r *itın e d e lin ie d e n n m jtrl
r a m p a s u p r a ątıłEı¢ ä r ii
P ie r ď e r e a s u p r a ĵm M ţ ăa ii B e p o a t e fa c e in đo n ă (e l i
lin ia r 1 c î ï ıd r a m p a e 1ıp r a ll ıM ţ &lii p o a r t đe m l ıa ir e a đe ra nł pđ
Ł M a r åi
p a ra bo ı £c , e in d r a m p a suprană1ţ äďii B e n u n ıe şt e r a m p iE $m B
" h a m a h ı ß e s t e đe r e g u 1Ė m a i B c m ŢĀ d e e M G e a lin ia ů ã , đa r r e a liz a r e a
ei o o n e tr u c ti a lin ie i e e t e i ııa i o o m p lie a t ă § i ï n t r e ţ in e r e a î l ı tim p u l e «
PloatiEjj o e r e n ıa i m u lt á a t e n ţ ie
D in a c e s l e n ıo liv e r a n ıp a ï I ı B e s t e o b lig a to r ie n n i la o m b e Je
r
c a r e a d n ıil H t e z e p e s t e 1 2 0 】 m lh S n b a e e a s t ă v it e z Ĥ , e e r e o o m n d Ë o a
ra m p a ïn B sŭ e f o lo s it p e lin ĺ ile đe c a t e g o r ia I
. L tm M e a n o r m a r a n ıp e i lin ia r e a a u p r a ï n ā lţ į lr ii B e e l a b ile ņte

# o 1ı f o r m u le le

ı 0 01 h v aī ¢l

n ı〉 0 4 鳥

身 īn ca re

h e s te p r a î n ä 1¢ ā
t r e b u ie p ie r đìılËi p p a lin im ,
en are a care e r a m
た in m m
v il e z a beim
挚 B
m ・・
v

b ţ j끄 e l tl n g il n e a r lo r m
e o
de
lti t
e ir e u la lie , ìn k m /h
ii ĵ n
i lin im p r a jtn M tį k
a a ra m p e e a eu
e t r i, 1 0 v a lo a r e a e e a m a i
đo u ā f o r m u le
m

\ rez1tË ?
m m e w e ħ c o le
P e n t r u r a m p a ï n ts f o r m e e te
.
t 0 008 h y
m ar

lit e r e le a iv în đ ee m n ilie a ţ iile in đie a te la
r a m p a liìıia r ā
8 1n l n n e le m z i o ï n đ n u e e o n t e r e a liz
p a h ın im Ĥ ra nıp
ßnpralbıMţ i e r e c 1ır g e a tu n a i h o lu n im e g e a n o r m a l t r İ n d 1ı a e
B
V g m a m ie £
i p āe
pe n tn ı v a Jo a r e a x i m t l ,

22 2

Scanned by CamScanner
b e la 6 6 l e in d Ia h
T a
S U P U M ıın o t m ıle
h . (a e n p u e li n tu n e a= eom ld e r a re
. . )

V TT ĦZ A . ır ı

圆 圆 弱 =
\ 聞
目 \郵 司 国 国園 8 6

a m

ĝĝg
iL
200
m ı4 5
m ı4 0 55 65 80
l
■=
1园圃

d ı. ° 50 60 70

型 80 으 1회 1 15
11 3 0 11 4 54 , , ˜

550

15 20
m ı6 0 i n m 80

aıl 13 0 ı2 0 0

12 0 1 300

t 1 400

¡ 圄 団 @ '"
糾 。
。 踯 il 回 国 i ・・ I ・・ ・・ 。.

鞘婁
。 。 。 。

泰丰红 二 二

匿區 コ 巨暨目
爿 兰 "
孽華

Scanned by CamScanner


阳 ビ 留
儲 一


-


旧 醞


쁘 쁘
齢 . 쁘

쁘 쁘


药 丽 邯

如 前 . l' "


弱 如 国

幼 諮 브
团 弱 . g

团 ㈹
트 :
勰 w

美因
相 時 幼


扑 怕 初

闐 諂 部M

面 目
吕 園 目
一 一 、 钿

Scanned by CamScanner
ğ
ş

þ
r

r
-

Ħ
r
S
ġ
g
a
S
1

1
s
l
s
l
c
l
s
t

1
3
1
T
n
w
a
ı
ı
*
ı
u


ı
l


Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

ı

처 爿
竺'


.


.
. ľ

鯽 。

卫 爿
画 성
留 .

园 .
飾 四 .
地 겋

.

目 一

.

蠲目

一 。
一 一

區 国

Scanned by CamScanner
d tłu h ın g in ea
ı n ıin im â【 a ra m p e i l in ia re a 8u
F o rm u le le care p r a ìn Ëlı

捧蹦 纫 t r o oo6 ħV a ı

ı 0 4 h

im d in tr e o e le đo u Èi r e z u lt a t e d lin
B e ia m
r a lo a r e a c e a ıı
e a p】
lc a r
m
to r ın u le lo r

F ig ï 4S R a m pa su a c u r b e le
p r a M ā 1ţ tir ii ı fo r m a te d in r a c o rd M
c a p la c a p

L un g im ea mi nin ai a ra m p ei c u rb l e ï I ı isr e e te d a tā d e fo r m u la

1 0 00 8 h V

D n tl *ie p o t r e a liz a u ic i lu n
g im ile n ıin im e a le r a n ıp e i s u p r a ı n äl
ţ ä r ii, tu n c i e e p o l a p lic a Iu n im i i
a
g m ie i đe c î t a e e s l e a î n 8 lŁt r e b rıie
,
8 5 = e r e d u e tt In m o đ e o r e s u n z M o r s u
p p r a ï n Ë11łm e a ea u v it e z a
Î n e e p u t u l ıa n ıp e i ßu r a ln ă ı ? ii e o iıtc id
p ţ e c 1ı î n o e p n t u l c u r bei de
r d a r e , ia r = Ħr gitu l ıa m e i
p aupraï nä1*äii c o in c id e d e r e g u lá c 1ı s fh eitu J
r a c o r d h ii p a r a b o lio e
JB x is t ā ï n s ã u n e le e ib u a ii c ï d
ţ n m r 8 e p o a t e r e a liz a ï n o lin a r e a ın a x in ıā
a a1ı pralnllţ£ irii đe 1 4 o o s a u e x is tă u n e ıe p tu ıe l e o b li a t e e t r a g e n (ln
C r i đe a r t ā fä r ā g p
g a b a r it , a u p r a p n n e r i o u r a o o r d ă r ile p r o f iiu lu i î n lu n g
e t e ) o a ıe im
p u n o r a m p ā a a n p r a ĵ n ã ltă r ii o 1ı h ın im e i m a re de eïb a
« ï? b e i d e r a c o t d g a
a re
În a s t fe 1 ? o a i Be p o a le p r e lu n gi ra m pa iłu p ra h ıu w ū q i ln


Da e & o u ıb e le n u a iı r a e o r d ä r i, r a ın a e u r a tn M ă r ii s e h ıl in d e īn
a lin ia m e n t ◆e
a 1ă tm te ,
p p ţ
a ă 1ıtî n d u B e o a la l iıe
e p u t u ıe u r b e i s u p r a î n ä 1ţ m
o ea
a à a bin į l h ?
g , m o d n o rm i, v a lo m e a e i ï n t ,

U
ll re a g
n m z ep e c a i l 11 o o n e t it u
la b e le fo r m a t e d h ı d o u ä r a e o r d ă r i c a p
ie c rw
m p t cîn đ h in g im
ea c b e i
P e lin iile c u v ite z a d e i r c r e e e te z e r o B a n m ic ã d e 2
o n ıl
e 1 2 o tu lo h
Î n Biţ iile / s a u m a i m ie ä
e o n fo r ın fi
d e a c e s l te ' r
ı a Eapa s u p m î n M ţ ãr ii v a f i o ìır b a t ã Į n
þ
9 u r ü 13 8
Î n c lin a r e a t
? p e i n u tr e b u ie = ă ea
rm r ? rū el
it e m a i
m i d e o ît r d e p o ā D a e į į lu n g in ı
ïn
1/400
\ a
eupraï n£ il$ii, a h ıııo i s e a M ite
P e n tr ı e tu b
e le d e
p e l i e tn g ıls t e ei

2 24
, f o r m w e d i£ lun ginı

t 0 4 1
ra m p

į
iG

i żť p = ¢

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
囲 一

罾 罾
芦 四
僵 国一 邬 一

ー目
g 。 回 前 。 胡 怕
召 钉
一 弱 ・
。 。 国 招 弱 計 招 吕' 团 聞 。
a 。 。 . 弱 档 闐 お . 開 。


g 。 。 村 ・ 图 闆 朋 国 。

ぽ 团
: 。 帕 射 们 . 昭 羽 。

目匿
: 国 帕 封 圈 可 ヨ 的 邬 团 一

摩日陲 目 竺
區コ
: : 圈 則 一
: 四 羽 区四 一 一 一
g 和 區型团 一 一
。 。
◆ 羽 胃 如 區 惱 一

匿四
: 。 。 闐 罅 m 牳 邮 日
一 珈: 。 。 關 刀 m 闃 羽 一
: 。 。 四 乃 n 關 m

塑辞
際四
: 。 諮 羽 圈 胡 幼
: 一 褶 舒 阴 幼
巨 团

哇罾
园 团

的 网 m 1 S
朋 群 昭 m 团
部 圈 拍 四 团
目 m

一 一 ħ '
- # M 0 ,4 h

˜

一 Ħ .

Scanned by CamScanner
ı
iı ūar e

h e ste eu p ra ln ă 1ţ a r e a c a to t r e b u ie p ie r d u ţ ă ıe
Į W a liııia r į l, tn l ıım i
lu n g im e n r a n ıp e i lin ia re a eu p ra ĵ n m łā r ii, īn m
î ta b d e le 7 2 T4 s ln b o u p r in h u ıg in ıile n o r m
n óe a le $ i ıııi e a le
p ei su p r a İ n ā lţ ŭ r ii p e lin iile n orm le qi p e c e ı
w a e ïn g u ste

T a b e la 74 L m ın in ııle ra m pel s u p r a ın M lā ıłl p en tm U n ille lıı» n « e

B n p r oı 凱◆
a A

L u n g tn ıe a ram p e ļ m 5 10 10 "
\Jľ l \ Į
t 2o 2o 2o
l lţ
25

L w ıg im e a m in im ā a ra m

p e t m 3 5 6 8 9 11 12 14 15 17 18 20

e n tr u a s e u şm a a p lie a ? e a p e t e r e n a
P i s u p r a sn ä 1ţ ä r ii (a tM
a i lin īa ŕ e o ib §i a e e ı
G e le e i o ln b a l e īn JS ), 】 n n g iın e a r a \ i s e ï n ıp a ? e ï n
2 0 đe p ă r ţ i e g a l e ei, h \ n tl e x t r e n ıit Ëţ ii a e e e t o r p į lt ţ i , t r e b 1ıie B ã e e
i
s u p r a h u ţ a ŕ e a e o r e s p n n z ā to a r e T a b e le le T 6 şi 7 6 d a n s u p r a
\ ce

W ie c a l c u la t e r a e t fe l o å p e l e r e n , d a e ă B e c n n o a şt e c a r e e s t e 8
ta r e a e fe c ti v i a e p o a te l u a ıa är im e a s u p r a î n u ţ £ fr ilo r d ir e o b 4 in a o e s b e
,
七a b ◆弓
A pılo n # a 1 ła n g lm e [ıe b u ie s û s e p ia r d ã o s n p r a ln ä ıla r e e fe c t io d e ııó m m
P e c e

t t n tr o c u r b ū
d a tđ a e $ o o m p l a te c a r e a e c ir c u ı
cu ra z a & c u o o itt z a đe 8 $ lm ł h?
s Ė s e s t a b iie a s c á lu n g lm e a n a \\Ĥ r li V 1t e z a t ı
R dspu n s T r e b u le r a m p e ı 5 1ıp r a ı ln d s ı b
ı

12 0 k m lh r a m p a v a Ii ı in la r Ĥ In t a b e la 7 2 ċ m e c ııp r h ıđe lu n g ım lle n o ın ıa le a le r a m p e l s u p r a


加 湿 ţ m l s e g ä s e ş te la lrıte r s e c ļ ia r ln d u lu [ 1 1 5 m m supraı nilţ are c u c o lo a n a 7 3 lt n ıı h ı m

g lm e a d e 1 0 0 m c a r e e s t e v a lo a r e a e e r u tā

In ıp o t e z a e ā lu n g im e a a c e a s t a n u s e p o n t e r e a liz a a t u n Ĥ b ı at b h
e ı 7 1 c a r e c u p r ttıđe

lu n g lm tle m in im e n le r a m p e t s u p r a ın ñ lļ & r ll s e g ă s e # t e la h ıt e r s e c ţ ia r ln d u lu l 1 1 5 m m s u p m
tu a i\a r e c u c o lo a n a 8 5 k m lh lu n g im e a d e 5 9 m c are eo n sŁ itu ie r lis p u n s u l la ip o te a a p u s ā
0 0 ï ıı A a n lrı
S e p o n t e d e c l p ie r d e s u p r a \n ā lţ a r e a e fe c tiv a d e 1 1 5 m p e o Lì ın ejm e d e 1
c a z u l c e l m a l d ltk pe 59 m

A pu p a s u p r a ln â ı¢ đr ii la o c u r bđ d e p e o lin ie tn g u s td c u e c tl r tn m e n tn ıd e
R
e a ĺ ın a o m
l n r e a e s te d e a s m E s te c o r e s p tın a ö t o a r e a c e o * tit m n t p & ?
¥60 m m # t s tıp r ? tn ti ł
e s Įe ae ıd m
n u \? ll p e lin ille tn g u s t e s e a r a tā
R d a p u n s Fıt a b e la 7 4 c a r e d a lu n g lm lle r a m p e i s u p r a ı
ıā d e 1 S n ı e a ll p e Im ıg in ıe a
c & s u p r a tn iilw ea d e 3 5 m m se p o a t e p ie r d e p e l u n B h ııe a n o m ıa
m in im ā d e 1 1 n ı
t iï n d c u p r ı n s il llıt r e 1 5 # ı1 1 m e s t e o r a m p a m r e s p u m ā to a r e
R a m p a 山 抗a d e 1 4 m

I n tr bã ¢tıp r a tn đ[¢a r e a p fe e tlo a e s ıe d e 100 m m # t e a s e p fe r d e


A p \le n # n a o c ıır o a rec a re
C tn Ħ ł a re s e o a g đs t ï a Ţ l nn d e ın tn c e p u tııl
tn ä h d İ 岩谷 m e s tıp r a
pt o n tm p& a u ın g Įm ea e

ła m P ¢'
6 m Tn 7 2
ds p u n a se ı m p a r te ı u n m e a r a m p e i In 2 o
? p a r ti a d tc ii l 2 o 2o m

e d e c t s Ė s e a lle v a ı o a r e a h ¡l
c ïL e s te d ls t a n ţa 6 m in t r ă d e 1 2 o r t T r e b 1ıł
u ï u t 1 0 0 m n ıs u p r
ln In t e r s e c \la r tn t ı a ln M \a r e c u
D a o ă r a m p a e s te 1ln la r ā ı n t a b e la 7 5

tu l ramp h o e le ł
ıo n ā
Ëū s e s c la 7 2 ııı d e I* ı
n c ep u
A c e ste a s ln t suprainilţãrlle c e se
ip o t e z e
p u se

tl S u p r a a tr u e tu r a c ā li l e r a te

Scanned by CamScanner
"

i
.

ĝ į
į į į
ï ・

ål

.

國 国m li w = i s i iăiëri
國 圈圈画部 \I1 11 國國\비 키 미수
. "

・ 。 ・ ・ ・・ 。 ・

牢 四匪即Į・], F!・I1 ・!昙


卟Iļ・I・ ・I四国
平1키 ・ ・。

・ 。
・ み「研
I I团团國國国际1同i 1l ł 。 ・ ・・ ・ 。

ĝÆ
įビŝ呵ĝ珲 ĝ
障 i二
二二 阳再 1】 H 1國目前豳目 - -

° .
H lH IP j ・H 1=
= = - -
a = -

2 26 22 7

Scanned by CamScanner

. 一

24 R

Be obţ in m î n m e tr i, d a 加 $Ĺ c e le 】a Jte R lp m p n tp B e ia u ln m e tr i
ln ig 1 3 9 e s t e r e r ï e z e n ta 1ã racordeea u n u i a ı
f i. Ia m p n * c u o c t ? b ä

i
c r c d a r ā ,
ram pa eupraĵnil$!irii fiin đ lin ia Æ

2 C u r h e d e r a p o r d a r e p e n tr u ra m p a e u r b a tài llı ß a s n p r a ı n ā llä r ü

1 4 o ) F o m a u J e le c a r e d a n a ,o e a e t & c m b ă d e ra c o r d a r e e tn t
(İ ig
'

6 ı
ıR

játa te a r a c o r d ã r ii
JI im
po 】 a ,

pe a don a ĺ ta te a r a c o r ? ? ii
jtım £
Łu n ī a c u r b e i d e r a c o r d a rr e e a te d a taá d e f a r m e l e
g im ea

1 8 0 ,00 8 h . V

1> ţ ìi

a Jo n , đa e ā a c e a s t a e s te m a i m
ic ä d e 1 4 0 k m jh
p】
i n tr ee ıe a Jiz a
a ıe ĵ n e p r e in te r o r , p e
u a
D ep】 m T b e i c ir c u
s
a a a e a 1? e '"
ū
r aÆo r d a r e a Re s ta b ile ş l e c u fo r m t a
,

"
i;

d a c ā ıęi Æ se ia u h ı m
Be u b ţ in e m ħı m e t r i,

lin ii o r h In ā
a te p e n m ra m p s Ľ n ja r b ile w cu
a 8 t fe l
in ii ' '
de 】 " a e
da J e B e
f' ' " £ u g i' ' " m b e i đe ra car

ı> 0 , 4 h ,

hä e T & . M en þa n a t e
229

Scanned by CamScanner
Īh
ľ

PC
y @ iæa re

#aitpaoupnpinii/ta r r is \ ægæ


匹工 厂二上

Ĥ rröur* fa n ŕa ti・ lin ia r * a c ur b u r ir

P lg ıa # R a cop dazea i a lln la m e n t e u


1ın u
1ln İ a r & ı * u r a ln a 1
0 c tu b į e ïr c u la r a ia r a n ıp a
p W l

2 30

Scanned by CamScanner
口礴鬯 昺 自器 一瘸一日 每日 旧の へ含 神の h 勺召 固目 一 图ー っー图の 囹 田
の 角) 明 っ ー
目 曷日 の
泪 旧日 旧一 召 習 召 恫っー 섐 一

"
召 日 の口一 一딩 密 習 な朋ム đ一 书 邕 コ四 一
一 ーの 日台 ー の りー二 ー く 名 ーの 月 島 目名
冒の り与 コのー っk づの ー っ細心蚀 の 日 丽 召 っー召 口一 杜名 ー 一
˜目 耳 の ー の 目づ 呂
角習
吕 巴 島)a 썹の臼一 \ 口 目 蓉 ー りづ 冒 づ 宕 h 密 呂 钿の园Ĥ 習 )の龆 の 目 节 卫 N のー 红 一图
島 1
圈口角日 月 日一 每コ
目 협っ 口节 名 鼠 瞿 實 目 箱口 り日 8 の 召 四 吕 ー り口 ˜目 切一 日 一 召 り一 Ĥ . 習
っ日 团習 4 一ヘ月 個一
团の 召 o 一 đ ヲ っ団 왼. ピ đ 呂 阳二합˜台 w 明四 四 り台 썹為 一 一勇
召 鼠 瞿 g 目 習 日 月 の の口 冲 一
一 葛日 四 团
口自 卫 업の ー っー 目 鳥日 っ目 召 ヨ 日 明 目 っ自 名 一
づの 阳る 只 k ー りのg 卧 # 目 明リっー 一3 4 一召 于 四 护- 目护ー っー ロロ 阳冲圈 召
民 卫日 日

四の 呂 圈 一 썹の習 一 莺 阳る 只 細召红 の
山の召 p 口 一 目 っ邕 百 ーの一 召 づの瞿 졈 뎌 詛 っ đ のー っ日 勺Ĥ がっー
台 뎌 のっの国赵 の
兰 ー り扫 卫 っ阳 썹の 骂 宝 っk 召は の 図 心口 习 习 口召 忙 忙图力のーのー
の トト 回叫

叫島目雷 量 叫 り目ち咱 a 一 国 一
目0 鳥ミ 幻個 り目ん意 一心 \ e U 自で e 巴 り铀 ゐり自켭 ˜
锄 七日一
电 コ日 嘞ーり目ん岩 钻コ ー 目 写自
心尊自自心 写」 自セー四ミ ー三 鹰 召 り日号 しー 目 ヘ 邕 り口ん自 曲一一铛 唱 智曾 りー しりa 一
目一ー
セ 巷 岧 月 氏巴 龆 回 召 Ħ刍ち * 匹 间目ち 占 島一
一一自し 置 己 習铀 縣与も 勇 ーくへ

叫w 口 与 与 リロん月日 口 日 恥回 召 t 哪呂 日 ー ロ巴一 ーの ロ 写 耐っ鬨烏 島一 검 の目 名 州呻の 月日 一 月 名 冒 中圈卫 り目
阳目8 h 個当
零 名 一州口 及言 月 업目習 国馬)国 钿蹋しく 巴 りの钿깹勾 の ー ロ 島置 闐の。壮 目 コ ー 日 の卜 うーの 업心リー召 吕 Ķ 力目 名


置 8 自 目習 瞬の り肇巴 月 一日 召 ロー 一
e . 目\ 口口 で 名 卜 国 習 目 1 国 習 旧り 罚 一 骂
己 ˜
。目 島日 舒 巴 巴 習 召
管 制 目 名 Ħ冒の 肙日 避 山の肙コ コ 侧り国回齢一图 月 树唱 月
o ト 一国 卫壮 喾巴 呂 一 勇 毛 召 一 日 一巴 罔国 二 呂 日 口日 白
力 目 目 Ħ冒の 川日 一 月 咱の 国回出 办\ U ( N 日 ミ
州 程 冒 く 弘 目 1 一一
口に 鳥日 の目 リ妇 名 一 召 置 呂 ん업
g
的腎 召 口 圈 兰 国 回台 の国岛コ目習 一e a 口 写 リ舒 钐一四リリロ っ


の 업穆 . 呂 创百 月 毽 卜目 りん召 島り ー闪日 日
島ー
叫島蓉蓉 私二 口 巴 " 自렵 暮 名 句自自 ミ ロ甏 自 り驾 」自回 召 んu 8 」七セ置 勺二
ん日爿目 崦ミ ミー曳꾼 夤 一
置 电e 8 罾 個爸 個回 召 日筹 一
嚇習 *吣 り占 コ ー
嚇 暮 两一
一四 。 협嚇 . 動女 美 一
砖 口。 日日 쩝嚇 自. 쩝电 んe 8 で む "

習 国口一
럼民

叫名 良
習勇召 ー

口口目毛 笤 目 ロー 彐 ニ リ扫 身写 찧
宕 の 日 リ目 リロー
ニ뼙 目
の ん目名 . 召 巴 旧の 国回旧苦 の 月 一
固 トト ー 日 月日 呂 ユ目 키
ロ困 围 叫呂 月旨 一 月 国隹 업 扣回 。国巴 回 召 纠呂 日 三
山目 砀日 の国 日 一目 石 冒 削 ロロk 启のー名 四 呂 ん업巴巴 目喾
! 画貸 日 リ目 8 一 り国目侧 Ħ呂 肙日 一
国旧田口# 卫 月 が성 目月 6 8 月 月 \ 향慰 囡のりー
月 田军 日 껍 卜 罾 ね の创 后 日
月 召 업ヨ 。一 키

リ自 身侧 名 四 8 ん업彗 固. \ 口巷 召 8 o 日 目困) ロ リロヘ召 習 月 名 1 呂 日
島目 習 一 骂 呂 日 赤一 四の習 3 が. 乌 巴 ム ・

一5 一
ミ 目冒 표 的 U 耆
铛 占 锄a . 一
电氏
砌画身 一
与 锄月き 口 り십 ん名 一 쩝嘞 し日宕 壁 四 탄 一
目 自 钻口h 自叼 君 ミ 寓 勺曾 h も自 川ゼ 写电 邕 ち 圈
国一
叫召 良a 巷

口口思 の 召 露 8
月 耳 名 一园 卜囟 目の 国旧くっ っ ー
月 月 が齢巴 苕 月 星 찧コ ロー赳
国 回

呂 日 君 日 ー っ削日 四 因め 서日 一 月 )す 兰 国 曲一 出 日 目 く巧 景 がのー り。習땃 (


召 因の 日 へり 勇 一 图 口口 目 心目が 召 . 吕 っ 日 吕 一
月 一 口一弓 莒 月 習口 君 コ一 叫呂 日 リ目 り口ー ロ目口目 闪っ 爿日 避
葛日 の 名 巴 钿召 g 껌穆 日 日 )トー三 目侧 岛勇 ミ 日 四 り扫 卫 ( e ˜目
島国 回。 ヨ 国 0 。 學吕 妇 日 日 の目 甘 껌移 卜9 0 日 日
口多 鳥日 コ穆 日 月 一 吕 影 习男壮 껌甲 州日 日

明 自コりく且 イ 写 自 咱 自
ん腎 呂 コÞ 8 6

勾 吋 り협 ら口N . 智. 咱含也 由鼋 첩 鹰 晉 一
耜 泸 がー8 一毡 e L 日8
日望 。 唱咏 勇 一 荟 昏、 ミ
名 网甹. 日띤 1岱e 甚
. 」: : 召

E 召 龟ヨ 舞 的国 )のー
叫宕 日
卷 畏 コ 月のー田 呂 占習 口w 冒 目 叫 月 日 耐冒 召 名 ˜ 習
:
零 ぴ二 卅のトロ 日 唱島百 且 업 く心
一 壮 島罾
国一一 忍目 名 四
= 。二 日 日 晷 日 雷 う力且 . 一 ĝ
i
目 떻며喾卜の ー 鬲 으 e 田のの 日
く雲
3 8 3 日 勾勇器 名
确回 一 島勇 召羽 身 自巴 月 卫 召 ん 目 。。 月 ー į
四 岛石 回 一口胃惡 回 ん の 。一g
齢日 雷
召 川呂 日 月 闪口 召
国卫 后 月 日 岛ーっ 島自 ユ っ 島招 ー り 零 卫 習 떻 蹋 。。 め 日 ミ 習 哥 。一
暑 ヨ 悸

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
m t 一
一 一

. ı
ı 1
. " " " " cu r u ıt ı= ı
* ı c一 一 一 gï. ! - 1


加 一 ˜


一 一 ー 冯

医 一 一

拦韭
6 、 批 二


四 留 部

二 、 怕 园 m
二 -

國ほ囲 団

。 怕
因 ー

园 : -
。 因
떻 . 帕 四
因 二

国崮
邬 一
一 。
14
M
.


.

、 ■
回 回国

如 招 . 、 一
ー 加 。 一

邑园
四 、

。 加 一 回 、 画 。

匿四 國国国四 回

庄第

气一


。 一 M ・ 盟

。 图


国 :

即 陰一
脳 國酗
m


。 骂 。 、 、

į 鬯
。 、 、 。 。
。 。 一 。


圈 出= 四 囲
。 一 一

因 圈酗

。 、 邬团罾

囲 對目一
、 、


。 、

ピ丰

囲國
。 、
14 、 、
。 的 圈
。 。 。 。 一


一 > 0 4 Ih


一 ]o c d . In tr o đu e !. To rm Ie de cl iv e d >
. ー
, .

Scanned by CamScanner
冒 腎日富ユ
目邕 匡 区 (。。찧a 虿
〉 量 风
诖 。。 君 一区 。一
)一
/ ( l
H 细 看 図肾 名

Scanned by CamScanner
d d h ld
! ・・E t d d ū r ll In
, e " " ' " e o p ăr ı
re M ıt g u
ra ° (. ' " lı
n h đ)

丽 园 ! @ ı5 ? i t ,
7.03 l ee l@ l m Ħ ..

10 ı@ ! ? 12 8 6 t . 1 5 ,8 2 l @ lı2 3 0 3 l ? , lm ı3 7
11 1 l1 4 4,
ıı2 2 , 9 2 8,' m ı- I I , 4& e l 57 ' ''' ''

m Sı. . 2 , 51 4 63 3 w l 9 2 1 l 0 9 a lız s 6
1 1 5 0 ,O ..

田园醞 鐵餾 鐵靨 圜囲 劉土
l l
a3 ' l 1 1 i10 8 9 1 3 8 ,' m 2 1 2 ,7 2 5 8 ,1 3 09 6 367 6 4 52 3 5 0 4 ,2 "

國 屋圃 i躡 1囲 蹬 ,。 ,。 。 ,,

?o o , 3 la b o ' \330 7 l 4 13 O Io a ' L 6 1 6 ' 1g s l8 1 7 8 T1561A li2 0 0 3 1 "

브 최亟回匣团团1르芝リ匾 m 1 7 苎 ļ w 国国中 9 6 5 11 2 8 9 6 ı
u 四 周 围墜丝르

2 7 74 lŢ 98 ļm i5 7 剧 田 园 I89 534 o a l Ðļ E g s O l1 4 2 9 o llB ? l1 1 00 05


,

3 0 6 ,' la g e 9 1 5 0 4 ° l6 3 o ' 1 7 7 5 2 \ 8 a S l ? lw g i© ,

ı
tm i9 6 6 i i0 88 3 I 4 4 2 1 ıi ©g 4 l
.. © Į


4 6 8, 6


7 73 5 ,

l1 5 55 l 0 a i
r 4 le s e 1 834,2 l 1 0 4 1 ,9 l 12 81 4 '

\ 5 1 6 8 97. i i l i @ d po? ż ,
1飄
U

d ım e n ıiu n ı
ıe h m )
v e «t o a t e
» c tı
d \n t a b e ıā s e a v id i R a e 1ır b e ır e s ı
- ııg m
c ı ra z a
,
' ' ' "
235
" - '

Scanned by CamScanner
Rezulti v a lo r lle ņ p en tr u điv e r se v a lo r i a z

'
L 100 0 2
a
ı ó m
20 移뇨 O
6 00
1
叫 ・ 马 100 10 ı7
20 島 0 03 m
5 00
3
马 100 1吕
h
y 0 011 m
20
50 0
10 208 3

ıo
100 50
20 500

15 703 1
旬ı 1 00 T5 m 1 4 60
g ıı m
20 50 0

ıd e p a r te
ş I n şa
ın a

le a liıt 6
A pı Sä ae d e te r m in e e le m e n te le n e e es a r e fn tr o d u e e r lt u n e t c a r t e d ¢ r a c o r ď a n tn
1oo m ı
a o c u r b a c tı r m a đe ï 4 0 0 m a » tn d r a n ıp a au p r a tn & t¢? tt c ł« b a tA tn s
ĺ u n g tm e ?
R d sp u n s S e ï o lo s e şt e t a b e la 8 1 M a l tn tli se d e te r m in a m a d ic ā m ä r im e a d e p la s a r łl

c a T b e t sp r e
in t e r io r ų e L
In r ln d tıl ı tı m e a r a e o r d d r if ı0 0
n g ı coıo a n a p r o d u s u lu l 7Æ
ı In ď c ā 208 4
S e lm p a r te a c e st p r o đu s la ra z a n İ 4 00 ņt s e o b ţ in e m

m 20 8 4 : 1 400 0 140 n ı

A p o i s e đe t e r m ln ti v a lo r lle l u l » p e n ? d lle r lt e v a lo r i a le ı
ııl =

b pn a u n et p w
S e lm p a r te 1 1 0 0 m In 2 0 d e p ū r ţ t e g a le ¢t se o e v a lo a r e a
ae 5 m
D e c i v a lo r ile # v o r İ i 5 1 0 1 5 2 0 2 5 §0 n ı s e Ia = n u m a l p ı n a 【a ju m a ta te a lu n g ln ı【 t

e u r b e i a e r a c o r đa r c P e n tr u c o o r d o n a t e ı
e p e a d o u a Ju m ā ta t e a c u r b e t đe r a c o r d a r e s e v o r lu a
i a In m a ta t e L u c r tn d p e m d u In ıw m e
l i ? r a c o r
甲◆o r i e g a le $ i in v e r s s im e t r ic e c u o e le d tn p r m
l
da re 100 se o b ţ in e

1
100 S m ぎı O m

20

0 m
Ą 1 00 10 m $ı
20 1 400

O
3 0 001 m
写s 100 15 m ぬ
1 4 00
20
2 7
= ł
l 10 0 20 m ßł
0 002 m
1 400
ao

0 074 m
ıo 0 SO m びıo
8 10
1 4 00
20

S ? c u n ıım T e

ra se u Be eu o c e
đ ia r đie t a n ta
JLD b e lo đe p e u n t
U ĺ ă r ile , J » e l e s u p r a
p en tr u o a øu r iı
e c ïı c u r
đin t r e e le
i
a m i m it j
lim ită , s u p ľ a m £
e s te Bu þ o
v ñ în a n sa m
b lu , n u c a p e n t r u
ţ ã Ľ ĺ lo r b đe d e r a c o fM e B e tĖt a l e Ł
$i eu ľ
fie e a re c u r b ă ï n p m te
23 7

Scanned by CamScanner
î n tr e D o u ā cu rbe de \ i ae u ae p o a te in tr o d u ce o o t b & de ra c o r
l l" in d p e n lm a e e a = t"
Ţm a n la
da w !

Đı c a r e

s in t o o o r d o n a te le b ei
a ei y cm m

p e n tr u a in tr o đu c e r a c o T ? r e a p a r a b o lĺ o ă e e te n e c e sa r sä s e fa c &
r e lı w e i e u r b e fa ł e c e a Ja tá c u E a n tita te a m
d l oh ı
d se d e p la e e a z &
d ep 】
a m
q'"ntîţjlenveBPeetiv1?,'"Ondiţiacan
,

: ,u rbā , + m ı- '
T a lo a r e a ln i 16 e s te d a tá đe fo r m u Ja

2 4 Æ, R ,

L u n gi
n ııe a n orm a lä a cm b ei de r a c o rdar e se d e te m in ã c u fa r m d e le

l o + (in
ı
h
. .
P '" U T. ( 40 k ' "

t > Oů i m ı
ñ
. .
V. p e n tr u 40 < V. < rz o k m lh

in om e, p e 】h g iį eeı nica\iile c u n o e c u te , V . e s te it e z a m Ħb. Im Ĥ a đm ie &


l e ete A n aa m b lu l c e lo r d o u ã c lu b e
t li a lm
m gq 】
în c a z u l o ĥ ıd a e e a s tā b J n g im e n u s e p o a e a p c a , B e r ec

m ea m in im % a c u r b e i d e r a c o r d a ? e , c a G e e s te d a tä d e i o l m e l e

B e ia p e n t r U ı v a lo a ıe a e e a n a a i m a n e
C u r b e n lä tu r a te ıle s e n s e o n tr a r (e m h i E o n tr a e u r h il) ó n p r a in M
2
taa e a : e m b e lo r s e c a J o e a z ā la fe l c a §i h chela o b i¢n u ite , I jn d n e e ?
n J

C0 ◆ iđe r a r e e u p r a īr ? ţ a r e a c o r e e p u n z ä t ū a r e v a lo r ii v ite z e i c o m u n e p e
n tr u

a n s a m b lu l o e lo r đo u ä b a r b e
t t b ie 6 &
D a c ã ħıl r e o e le đo u ä e u r b e e x i s t n n n h n ia m e n t , a c e s a r e n
m ti n î a e ä a e e ıe a ei c o n d iţ ii c a ei n ı in lĦm p n td c n p m h ıin e c tu b e Je d e a c e
】a #i B e n a

ıUP=.trieá . M e B lu i p rom .. đe te r m in ā oo fo r m l d e le

=
Hfå T
'" đ. " ? _ o

b J

2ag

Scanned by CamScanner
$n c a r e

£°, ó§ b J Af?g ・
M a b ch q b

lı l2

O a _

F lg U a S. p ' " ū 1 ? In '" he ? " " . t" . .n. Ra «


N Y. h . .N t ln tr e d e

D e p h s a r e a la te r a JĖ n e e e s a t iłp e n tm in tr o đu e e rea e m b ei de r a c o rd a i e
e s te đa tã đe fn r m n l»

24 r n
l
.
b. .i l
iı t u w
il u £e o ・・. m
m @ °

L g im n o r m a 1âi a ı

上阯呼
un ea m rb e i de r a e o Ħı
are d in tr e d o u ā on rbe de M m
c o n t ee e \ ab n Ħte o 1ı fo r m u a e le 。,
d
t o m uJ . . + h . T . pem ' " < V . 4 12 0 k . Jt:

ia r llm g im ea m iJljm a , e u İ o m aï a e le

l 00 0 6 ¢
h. . + h d y ,

Scanned by CamScanner
'

p °' " ' "c ä \CU B Łu . U. ł

阳 」
ノ 扩 ,

■画 驟 ,

i
i 盘丁骂名ず:恕二鬣兰=飞 装 =

。 m p 。
F ir 。

2 42 24 8

Scanned by CamScanner
la 1 D o u ä cu r be d e a c e la şi s ein a tn t itu
A pu c * l $ a te p e o ı tn ie p e c a r t r cu tä c n
cı o tte z a
ï n tr e a c e s te c a r be s e a ft& n n a in im
ı se

J ¢Q k łn lh ï tc n t c u ttłn g im e a d E $ o
m p o t fi c o n s id e r a te c a
dt t c u rbe ?
te a c e s e
d dtu r a N u deo tr u a ï i
T
a re c e c o n s id e n a t e a ı
R dsp u n
s !it u r a t e a c e s te c u rb e a r t r e b 1ııs ā a lb a

tu ] ex is t e n t tlln đ đe 6 0 ï
A lin ia m e n m m a m a re d e c tt 5 0 m cm beı
e n u p o t n c o n s tđe r a te
r a te
lū tt ı
ı
ln e
ı p C e s u ra tn đl¢
d đ c u p b eı
a re o r de a ceıse
A p llc n a ı i s e n s ? c tııb u ıä c ıı r a E e le d e R
8 o o m # t fū r Ĥ r a c o r đū r t s itu a te p e o tir t it e c a r e s e e i ı
iR ı p r c u t& c łıo ttt z a d e « 6 ı
$ûo m ą
i t b i
m ţh ?
ıu is p u n s ı fa i ın tl s e s a l e $ t e ì r ite z a p la t o n p e s t e a n s a n ıb ıu l c e le r d o u Ė c u r b e A c e st e a
Ĥ ra c o r d Ĥ r ï s e a p lic a fo r m u la
lun d ī ã r

þ 3
1 3 3
118 '
1 ı
3 Vi 3 x 27 8 1 8o tm
w

Se c ā m
c o n s ta 妞 山 e la 6 2 c a r e d & v it e z e le q la lo n la r a z e le r e s p e c tiv e (c an a c m
tā e le m ı

1 11 r a c o r
g ā s c ș t e ì r lt c z a p ı
d ã r j) s e n lo n d o 6 ti k m /h la r a z a d e 6 o o m $ i 5 0 k n ılb l a c m b a c u
in a c e a s tĤ c a n z ā s e ia c ą i t e z ä p la ıo n p e s t e a n s a m b ln ıc H o r d o 1 ıă c u r b e V
D
ra za ? 3 0 0 m p
5 o k m jh E x is Łe n ţ a c o lo r d o u iłc u r b e im p u n e d e c i o lim it a r e a e ıń t e z a

tn t a b e 】æ 6 6 la r a z a d e 5 0 0 m #i la v İt e z a a e 5 0 k m /h s u p r a ln ă1ţ a r e a Jin e s t e đe į o m n ı
ia r la r a z a đe 3 0 0 m # l la v ite z a d e 6 0 k m h s u p r a h ā iţ a r e a h n e s t e d e 6 5 m m
D ite r e n ţa
hr 0 65 40 25 m m

tiln đ m a i m 1M đ帝国主 5 0 n ım Pest G e le do u ā c ru b e se a p lic Ĥ o su p r a ln m e đ}e l

40 4 6 5 1 05
r
55 m m
2 2

S¢ v e r ilic a a p o ıb r cu hm n
la c i r b e cu ıi 30 0 m $i t e l a d e 5 0 k m h
ı

A c e a s tā s u p r a tn M w e m in iın ā se ia đin t a b e la 70 n n đe se g äs e # te c ā a re v a lo a r e a ¢*
15 m Jm D e e i Jı r đ n ıa i m a re c a 16 ın n ı rĤ me c & au E r a h ı£】ţ a r e a p es te a m ł
ıeı
q Tp pe e s te

a c e e a şl §ľ a m lm e ăe 5 5 m m 1
A p lıe a ïıa a S d s e c a lc tıte £e e le n ?e n te ıe n e c e s a r e r e tr a s d r ıi a do a ä c tır b e de a en s co n ı
ra r

ł
ûr ū a tı n ia m e n t in te r m e d ia r a o tn d r m e te R r 6 0 0 m ņi ł0 0 m a ita a te p e o lin ie d e ca te
i 1
§ ı 1 p e c a r e s e c ir c u tū tn p r m e t t t c u 6 0 ł
o r t c m lh

B is p un s V it e z e ıe p la fo n la c p r b e ıe F u r a z e le n ıe n » o n a te s in t
ra co r ū M V 105 k m lh
la ra z a de 60 D m
j cu p


ir ä r a co rd ? V t lııllı
75 】
.

爿 ia ra z a de 4oo .

cu

l är a
r a c o rđär l

ra c o ra ar ı V
V p

Ð
85 k

60 k n
m

ı
llı

h
ı

In p r e z e n t 初 出 晶 ï iĮ d tlir ã te b lu l l o r e q e đa t Ĥ a e tg r m n la
ra c o r đū r ı v it e z a p es a n sam

6 km w
A cea s ta o U m lt a r c
c o n s tlt u le ï a ţ a d e v it e z a a c Łn a la d ė 0
s ā a s ig tır e v it e z a đe 8 0
lĒm lh h ı
P r in b n ie s ä s e r e a iiz e z e e le m e n t e c ? e
r e tr a s a r o tr e
W to r P
a c a lc u la p e n tr u
F 8 0 k m lh ı a r s n p r a lıt M
e n tr u a c e a s t a d
ra co r a r e a p a r a b o llc & s e v
ta re a p e n t F ıı v it e z a a c t u a 1ä c u p o s ib ilitū # d e a s e a s İ g m a #t c e a
d e v llto r
P e tıtr u v lt e z a d e v ilt o r la 8 o k m /h c a lc u lu l s e f a c e a s t ie l

la r a z a h 85 n ı
n ı
R 6 00 ııı s u n ā lţ a r e
pma ı a n ı
.
h 130 m m
244 la ra za Æs 4 00 m SUPMt \ *

245

Scanned by CamScanner
= ĵ åį į
'

"
.
.
:
M

栅 垴
則 .
一 .
図 則
即 .
伯 部
西
即 邬
m

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
O
y

CU L

1

I /m m i= ć u b ðe Æi
默 ļ ı e c o r F u a b o /i c ¢ J $in b u

C Ħ ř =
*icg=ı U

m
m ic o n s Ł
= m ĺ b u ra crestegn¥
ı E【

a
d

Scanned by CamScanner


Scanned by CamScanner
y

ie ă d e c tb
o u rbe i, đa c ä a e s t a
ie 8 te m m m o e le
i n '
"t¢
p la to n a

8 2 #i 83
datĢ
n ta b e le le
ı
c u p r in a e
t a r a b o tic e ï i? ä d e p la s a r e ta te r a ld
tn lr o d u c ¢ r a c or d ä r p
Ta o c u r bd
o sa M
A p l}e a ï ı ea
玆 n ie 山 c a t\ r ia I
de ㈹ 0 預 穰 聞 t \ 聂 魯
7o o m a d m it e e a
d te a ā m a x l m i d e c ir c u la ţ le V 1 1o k n ı
R dl u n s c u r b a d e
p /h pm
ā lla r e a n o r m a ı & h , e s te ? 14 0 m n ı
ı ı
L a a c e a s ta v lte r Ĥ s u p ra
ı
l l
o r d # r lt c lı l o r m u e e
S e c o lc u le a r à lu n g lm e a r a c

0 009ó 1 . V 0 0 09 6 x 140 X 1 10 150 n ı


ı

t 0 64 4 0 6 4 × 14 0 go m

tm c a re e s te d e t S O m » i c a r e s e g ă s e ş te $ l In t a b
S e la v a lo a r e a c e a m a a re e la 8 2
Se c a lc u te a z ā #i v a lo r ile o r d o n a t e i» p e n tr u d ı
fe r lt e v a lo r i a le lu İ #

75 m d ic ä lu m ū ta t e d in lu g lm r tt s a il
8
S ¢ ia d e ex em p lu r a n e a r a e o r?
ł
8 ĺ ïl ig
īn ım c lt 1 e s te m a l n ılc đe « lt ı a tu n c e s te d a t d e fo r m u la
R 8

3 a
?
3 X 75 l 3 X 4 2 1 8 75
1 205 m
10 m 10 X 1 5 0 X 70 0 1 0 5 0 0 00

đu ı
A

u ï 15 0 d in
ceoa #l v a lo a r c s e

c o lo a n a 1
p o a te Iu a # i d ln

c o lo a n a
ť : °

t) c u
83 d a c a d iv id e m 843 8 Q u a t la h t e r s e ėţ h d a A
c n = ra z a R 700 ıı
ı
16

843 8