Sei sulla pagina 1di 2
£3 FRACTAL Realms Phine(4 0052 4s Foe 40H) 201801 ‘niacalew eet Bucuresti Nr. 399/15.06.2020 ADUNARIT CREDITORILOR DEBITORULUT B.M.L, LOGISTIC SRL. 4, Date privind dosarul: Numir dosar 784/85/2018, Tribunslul Sibi, Seca 8 H-acid Contencios Administratv Fiscal, Complet C1 Fond Uti Pofesionist, JudecStor Sind: Doarmna lena THF 2 Arhiva / Registratura instantel: Sibiu, Clea Oumbriwt #30, ludt Sibu, Cod Postal 55034, Telefon - + 40 ~ 269 ~ 217.104, fax:+40-268-217702, email: tribunalul.sibiuBlustr. Program cu publicu: de ln! pln ol, intre oreo 08:30 ~ 12:30 gi vine inte orele 08.30 ~ 11.30, 3. Debitor: B.M.L. LOGISTIC SRL, persoank juris roménS in faiment, in bankrupey, en ‘ase, avnd sediul fo Judeful Sibiu, Muncipiul Sibi, Strada Crisanel ar. 13, Corp A, AP. I, Cod Postal 550012, inregistraté. la Registrul Comertulul Sibiu sub numBrul de ordine 1382/187/2010, Cod Unie de fareglstrare 26675842, Ariout Fiscal RO. 4. Uichidator Judiciar: FRACTAL INSOLVENTA SPRL, avind sol In Bururegt), Sectoral 2, ‘Strada Dionisie Lupu nr. 33, Cod Postal 020021, Iregistrats in Registrul Frmelor de Organiza sub fr. RFO Ik ~ 0637, Cod de fnragletrare Flscalé 31026728, Atrinut Fecal RO, telefon 031 226 14 00, fax 031 226 14 01, mal ofcemtrata.eu 5, Administrator special: Blochberger Harald 6. Subserisa: FRACTAL INSOLVENTA SPRL, In calitate de chidatorjudlar al debtor BLL. LOGISTIC SRL, conform Hotiréi chile din data de 29.05.2019 a Tribunal Sibu, Saga a [- Chili, de Contencios Adminstratv si Fiscal 7. Conform artical 47 aineatl (1) s umBtoarele din Legea 85/2014, (CONVOACA ADUNAREA CREDITORILOR DDEBITORULUT B.M.L. LOGISTIC SRL ‘Adunarea credtrlor va avea loc la sedi ichidatorululfudicar, in Bucuresti, Sectoral 2, Strada DoisieLupu ne. 33, Ca Postal 020021, n date de 22.06.2020, lo ora 10.00. &3FRACTAL 1, Aprobarea ofertlprvindarhivarea (prluare documente, slecionae, prelucare fond arivstic) 1 depozitarea ( plstrarea si conservares) documentelor, consutae, retragere, distrugere documents apartingnd 6.H.L. LOGISTIC SRL, de citre o societate protesionalé de arhivere, enjionim cS pin la data convocirl au fast primite doar 3 (tre) oferte din artea urmstoarelor socet de arhvare LADIMAR PRESTIGE SRL VILTEHNICA SRL oo Cra) 35 Eom TVA, TADINAR PRESTIGE SRL 11 Euro/mijan + TVA | Gratut 2, | LIFE STORAGE SRL Sjaropnd + TWA | 3 Eurofmivan + Va [350 Euro 3 | ViLTEHNICA SRL 10 Ewo/ mis WA [3 Ewo/mjan + TVR] Grate ‘creditor pot reprezentat in adunare prin Imputerle cu procur special autentic sau, Tn azul editorlor bugetar al clarlalte persoane juriie, cu detegatie emmati de concucStorl unit Creditor vor putea vote prin corespondentS. Scxisoares prin care il exprimi youl, semnat de creditor, sau nscrisul In formet electronic chro | sa Incorporat,atapat oni asociat sermnatura electronic extinss,bazat8 pe un certicat valabil, pot fl omuniate prin erce mifoace, pn in ziva ‘518 ora feat pentru exprimareavotul, lehidatorla Judiear FRACTAL INSOLVENTA SPRL Prin practicon coordonator Alexandr Russ Pagina 2 din 2