Sei sulla pagina 1di 75
 


 

#2%∃ & %34∋ &


 + % ∃#5∀∋∀67 ∃% 8%∋∗% !%% !)9∀+ ∗ ∋∗4& ∃ %∗#∋: !%&&%#∀ % ∀∋∗34∀ +%∀&
#9#∗;∗∀ & ∃# #&!# #+ ∋ &&%& %43%&
∀∋∃% !#∗∀&%#+ & ∃# +4∀(%& <4#&(=#& ∃# 4(%& 8%∋∗%&: ! ∀& &) %&&∀+ ∗ ∋&#>4∀+ & 4+%
<4%∋(∀∃%∃# 8 % ∃# <4#&(=#& #+ ( ∃ & & ()!∀∗ & %& ?≅ (##+ & 4+ ! 4∗ +%∀& ∃# #&!#
∋%& %43%&
%% %& %43%& %∋(#∀ #&: 5%#∀ 3∀&(%& ∃# #9#∗;∗∀ & ∗ +!3#+#∋(%#&: (%2#∋∃ (%+8Α+
<4#&(=#& ∃# #&!# Β +#∃∀∃% <4# #4 5 (#+∀∋%∋∃ %& 3∀&(%&: ∀#∀ ! &(%∋∃ %<4∀ ∋ #&!%6
∃ ∗4& 

 

 ∋&∀∃## 4+% !#&<4∀&% &%3%∀%3 #∋Χ 3Χ#∋∃ %3>4∋& + %∃ #& ∃# 4+ 8%∀ 
&(% !#&<4∀&% #&43( 4 ∋ &#>4∀∋(# ∗ ∋?4∋( ∆∃%∃ & #+ Ε 000:00Φ

 
 
  
 


       
   

∗ ∋?4∋( ∃ & &%3≅∀ & ∃# ( ∃ & & + %∃ #& Α % ∋ &&%  !∀ −4%3<4# &48∗ ∋?4∋(
∋7 Χ%2∀ ∃% ! !43%67 Α 4+% 

−4##+ & ∃#&∗ 8∀ &%3≅∀ +Α∃∀ ∃ & + %∃ #& ∃ 8%∀ >%∋∃#2% ∃# ∀∋(##&&#
∆+Α∃∀% &%3%∀%3Φ &# #5## Γ ! !43%67 4 &#?%: #&(%+ & ∀∋(##&&%∃ & ∋ &%3≅∀ +Α∃∀ ∃#
( ∃ & & + %∃ #& +Α∃∀% ! !43%∗∀ ∋%3 Α ∋ && # 
%Η+#( Α <4%3<4# ∗%%∗(#;&(∀∗% ! !43%∗∀ ∋%3

#: ! %3>4+ + (∀Χ : ∋7 !4∃#+ & #%3∀2% 4+ ∗#∋& : ∋)& 5%#+ & 4+% %+ &(%>#+
3 ∋> ∃ ∗4& : (%8%3Ι%#+ & 8%&∀∗%+#∋(# ∗ + % %+ &(%>#+ %3#%()∀% &∀+!3#&
4∀( 8#+ #3#∗∀ ∋%+ & 4+% %+ &(% ∃# ∃#2 !#&& %& # Χ ∗ϑ ∗%3∗43% % +Α∃∀% !%% %
%+ &(% %∗∀+% ∀∋∃∀∗%∃%: 8(#≅ Ε 00:00
+Α∃∀% %+ &(%3 Α ∃# Ε 00:00
!%(∀ ∃#&(% %+ &(%: Χ%+ & #&(∀+% % +Α∃∀% ∃% ! !43%67 &%+ & % +Α∃∀% %+ &(%3
∆Κ Ε 00:00Φ ∗ + 4+ #&(∀+%∃ ∃% +Α∃∀% ! !43%∗∀ ∋%3: ∃#&∗ ∋Ι#∗∀∃%

∀2#+ & <4# Ε 00:00 Α % +Α∃∀% #&(∀+%∃%: % !%(∀ ∃% %+ &(% 5#∀(% 4+% #&(∀+%(∀Χ%
! ! ∋( &&# Χ%3 +Α∃∀ ∃# 00 Α 4+% ∗%%∗(#;&(∀∗% ∃% %+ &(%
∀2#+ & <4# &# (%(%
∃# 4+% #&(%(;&(∀∗% 
  
 
 


 

 Χ%+#∋(#Λ % +Α∃∀% %+ &(%3 Α Ε 00:00 &(%+ & ∃∀2#∋∃ <4# 4+% #&(∀+%(∀Χ% !%% %
+Α∃∀% ! !43%∗∀ ∋%3 Α Ε 00:00 4 &#?%: 4&%+ & % +Α∃∀% %+ &(%3 ∗ + #&(∀+%∃ ∃%
+Α∃∀% ! !43%∗∀ ∋%3
#&(∀+%67 ! ! ∋( &# ∗ ∋(%!=# Γ #&(∀+%67 ! ∀∋(#Χ%3 #&(% Μ3(∀+%: ∋7 ∃#5∀∋∀+ &
4+ Χ%3 Μ∋∀∗ !%% % #&(∀+%(∀Χ%Ν &∀+ 4+ ∀∋(#Χ%3 ∃# Χ%3 #& + #9#+!3 &7 %<4#3%&
!#&<4∀&%& #3#∀( %∀& ∃# ∀∋(#∋67 ∃# Χ ( #+8%+ <4%∋∃ &# ∃∀2 <4# & Ο∗%∋∃∀∃%( & #&(7
(#∗∋∀∗%+#∋(# #+!%(%∃ &ΠΘ
# ∗%∋∃∀∃%( (#+ #∋(# 0Ρ # Ρ ∃%& ∀∋(#∋6=#& ∃# Χ ( : # ∗%∋∃∀∃%( (#+ #∋(#
Ρ # Ρ ∃%& ∀∋(#∋6=#& ∃# Χ ( : ∋7 ∃≅ !%% %5∀+% <4#+ Χ%∀ >%∋Ι% ; Σ∀33∀%+ ∋∋#
∃∀2 <4# #3#& #&(7 (#∗∋∀∗%+#∋(# #+!%(%∃ &
#&&# &#>4∋∃ ∗%& : % !%(∀ ∃# 4+% %+ &(%: ! ∗4 4Τ&# #&(%8#3#∗# 4+ ∀∋(#Χ%3 ∃#
Χ%3 #& ! Χ≅Χ#3 !%% %& ∀∋(#∋6=#& ∃# Χ ( ∃# ∗%∃% ∗%∋∃∀∃%( %% ∗%∋∃∀∃%( :
∀∋(#Χ%3 Α ∃# 0Ρ % Ρ
∀2#+ & <4# &# (%(% ∃# 4+% #&(∀+%(∀Χ% ! ∀∋(#Χ%3 

 #∋<4%∋( : Χ%+ & ∋ & ∗ ∋∗#∋(% ∋% #&(∀+%(∀Χ% ! ! ∋( 

+ (∀Χ ∃# &# 5%2# 4+% %+ &(%>#+ Α 5%( ∃# Ι%Χ# %3>4+% ∃∀5∀∗43∃%∃# #+ %∋%3∀&%
( ∃% % ! !43%67 ∃# &# +4∀( ∗% : +4∀( ∃#+ %∃ 4 ! ∃# &# ∀∋Χ∀≅Χ#3 #∀% ∗%&
∃# Χ# <4%3 % (#∋&7 +≅9∀+% <4# 4+ +%(#∀%3 &4! (% # (∀Χ#+ & <4# &48+#(ϑΤ3 %
(#∋&=#& ∗%∃% Χ#2 +%∀ #&: %(Α <4# #3# %#8#∋(#: #∋(7 ∋7 ! ∃#+ & %∋%3∀&% ( ∃ & &
8?#( &: & 8 !#∋% ∃# ∃#&(4∀+ & ( ∃ & # ∋7 & 8% +%∀& ∋#∋Ι4+
# 5 &&# ! &&;Χ#3 %∋%3∀&% % ! !43%67 ∀∋(#∀%: ∗ ∋&#>4∀;%+ & ∗ + #9%(∀∃7 &%8# &4% +Α∃∀%
# &#4 ∃#&Χ∀ !%∃7 ∆#&(#& Χ%3 #& #%∀& &7 ∋ && & !%Η+#( &Φ
−4%∋∃ 5%2#+ & 4+% %+ &(%>#+: ∗ ∋&#>4∀+ & %!#∋%& &%8# % +Α∃∀% # ∃#&Χ∀ !%∃7
∃% %+ &(% 5#∀(% && 8?#(∀Χ : ! (%∋( : Α: % !%(∀ ∃ & Χ%3 #& ∃# +Α∃∀% # ∃#&Χ∀ !%∃7
∃% %+ &(%: #&(∀+% <4%∀& & Χ%3 #& ∃# +Α∃∀% # ∃#&Χ∀ !%∃7 ∃% ! !43%67  &&
8?#(∀Χ Α #&(∀+% Χ%3 ∃ !%Η+#( ∃#&∗ ∋Ι#∗∀∃ 
3% <4# ! ∃#;%+ & #&(% ∀∋(##&&%∃ & #+ 4( & !%Η+#( & <4# ∋7 % +Α∃∀% # ∃#&Χ∀
!%∃7 %&: #+ ∗ ∋∗4& &: ∋% >%∋∃# +%∀ ∀% ∃%& <4#&(=#&: &7 ∗ 8%∃ & %!#∋%& #&&#&
∃ ∀& !%Η+#( & ∆%3Α+ ∃% Χ%∀Η∋∗∀%: ∀∋(∀+%+#∋(# #3%∗∀ ∋%∃% ∗ + ∃#&Χ∀ !%∃7 : # ∃%
! ! 67 : <4# Χ##+ & ∋#&(% %43%Φ
−4%∋∃ #&∗ 3Ι#+ & 4+ #&(∀+%∃ : ! ∃#+ & #&(% ∀∋(##&&%∃ & #+ ∃∀Χ#&%& ∗%%∗(#;&(∀∗%&
3>4∋& (∀! & ∃# #&(∀+%∃ #& &7 Λ
• 7 (#∋∃#∋∗∀ & & ∆ 4 ∋7 Χ∀∗∀%∃ &Φ

# +≅9∀+% Χ# &&∀+∀3Ι%∋6%

# Χ%∀Η∋∗∀% +;∋∀+%

# +;∋∀+ & <4%∃%∃ &
 #∋<4%∋( : ∋)& ∋7 Χ##+ & ∗ + ∃#(%3Ι#& ∗%∃% 4+% ∃#&(%& ∗%%∗(#;&(∀∗%& %3%+ &
+%∀& & 8# ∀&& #+ 4( + +#∋(  
  ∃
 
 


 

 
&  ∋&


&%+ & % +Α∃∀% %+ &(%3 ∆Φ !%% #&(∀+% % +Α∃∀% ! !43%∗∀ ∋%3 ∆Φ

 ∀+! (%∋(# !%∃ ∋∀2%+ & ∋ &&% 3∀∋>4%>#+


Υ≅ ∃ ∀& &;+8 3 & 4&4%3+#∋(# #+!#>%∃ & !%% % +Α∃∀% !%(∀ ∃# %> %: Α ∀+! (%∋(#

& 4+% Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀%: % +Α∃∀% ∃#&(% Χ%∀≅Χ#3 Α ∃#&∀>∋%∃% !  Β& Χ#2#&
&%8# ∃∀5##∋∗∀≅Τ3 &: ! ∀& #3#& Χ7 %!%#∗# ?4∋( & #+ 4+% +#&+% <4#&(7 
−4%∋∃ (#+
! ∃#+ & + ∃#3% 4+% ! !43%67 ∗ + 4+% Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀% ∋(7 : &#+!# <4#

&;+8 3 
<4∀&#+ & ∋ & #5#∀ Γ +Α∃∀% ∃# 4+% Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀%: 4 Γ +Α∃∀% ∃# 4+% ! !43%67 :
Χ%+ & 4&%
#?% % Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀% <4# ∃#&∀>∋% #&43(%∃ ∃ 3%∋6%+#∋( ∃# 4+ ∃%∃ ς≅ Χ∀+ & <4#
% +Α∃∀% ∃#&(% Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀% ∆Κ #&!#%∋6%Φ Α ∃# : ∆3#+8%Θ ∀ #9#+!3 4&%∃ ∋%

 

%43% & 8# Χ%∀≅Χ#∀& %3#%()∀%&Φ

∃#+ & !#∋&% <4# : Α % +Α∃∀% ∃% Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀% 4 #∋(7 : &# !#∋&%+ & #+ 4+%
! !43%67 5 +%∃% ! ( ∃ & & #&43(%∃ & <4# ! ∃#∀%+ &# 8(∀∃ & <4%∋∃ &# 3%∋6%
∃%∃ ∀∋5∀∋∀(%& Χ#2#&: ∃∀2#+ & <4# % +Α∃∀% ∃#&&% ! !43%67 Α :

#>%+ & ∃%∃ ∃# &#∀& 5%∗#& # 3%∋6%+ & (ϑ& Χ#2#&: 8(#∋∃ Λ : : 
&(#& (ϑ& 3%∋6%+#∋( & &7 4+% %+ &(%>#+ ∃ & ∀∋5∀∋∀( & #&43(%∃ & <4# ! ∃#∀%+ ∗ #

 
# <4∀&#+ & ∋ & #5#∀ Γ +Α∃∀% ∃# 4+% %+ &(%: Χ%+ & 4(∀3∀2% &;+8 3 X ∆Ο 8%%ΠΦΛ

 
 
4( #9#+!3 4! ∋Ι% <4# % +Α∃∀% ∃ & &%3≅∀ & ∃# ( ∃ & & + %∃ #& ∃ 8%∀

 
4(∀3∀2%∃ ∋ #9#+!3 ∃ ∀∋;∗∀ ∃% %43% &#?% Ε 000:00

ς≅ % %+ &(% <4# 5∀2#+ &: #∋(#Χ∀&(%∋∃ 0 !#&& %&: #&43( 4 #+ 4+% +Α∃∀% ∃# Ε

  
00:00

∋(#∋∃#%+Θ
#&4+∀∋∃ Λ
• %3 4 #+ +Α∃∀% ! !43%∗∀ ∋%3Λ &;+8 3 Α µ
• %3 4 #+ +Α∃∀% ∃# Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀%Λ &;+8 3 Α µ ∆! ∀& Χ%∀≅Χ#∀& %3#%()∀%& &7
4&%∃%& !%% + ∃#3% ! !43%6=#&Φ
• %3 4 #+ +Α∃∀% %+ &(%3Λ &;+8 3 Α X
 && 8?#(∀Χ Α: % !%(∀ ∃# 4+% %+ &(%: #&(∀+% <4%3 !%Η+#( ! !43%∗∀ ∋%3 %(∀∋∃
∃% %+ &(% ∃%& ∃#2 !#&& %& %∗∀+%: #&(∀+%+ & % +Α∃∀% ! !43%∗∀ ∋%3 #+ Ε 00:00 
  %
 
 


 

Χ%3 ∃% +Α∃∀% ∃% %+ &(% ∆ X Φ Α 4+ #&(∀+%∃ ∃% +Α∃∀% ! !43%∗∀ ∋%3 ∆ µ Φ 4+


#&(∀+%∃ ∋7 (#∋∃#∋∗∀ & : ∃# Χ%∀Η∋∗∀% +;∋∀+%: ∃# +;∋∀+ & <4%∃%∃ & #: &# % Χ%∀≅Χ#3
%3#%()∀% 5 ∋ +%3: Α (%+8Α+ 4+ #&(∀+%∃ ∃# +≅9∀+% Χ# &&∀+∀3Ι%∋6%
5∀∋%3 ∃% %43% 5%3%#+ & & 8# #&(%& ∗%%∗(#;&(∀∗%& ∃ & #&(∀+%∃ #&

) 
) 

# 4+% ! !43%67 5 ∀ #9(%;∃% 4+% %+ &(% ∗ + & &#>4∀∋(#& Χ%3 #&Λ : : : −4%3 %
#&(∀+%(∀Χ% !%% % +Α∃∀% ∃% ! !43%67 Θ

 !∀ 
7 &%8#+ & % +Α∃∀% ∃% ! !43%67 ∆ µ Φ #&(# ∗%& : Χ%+ & 4(∀3∀2% % +Α∃∀% ∃% %+ &(% ∆ X
Φ !%% #&(∀+% % +Α∃∀% ∃% ! !43%67 
#&(∀+%(∀Χ% ∃% +Α∃∀% ∃% ! !43%67 5∀∗%Λ
4+6+8+8
X = = 6,5
4
&(∀+%+ & % +Α∃∀% ! !43%∗∀ ∋%3 #+ :

) 

# 4+% ! !43%67 5 ∀ #9(%;∃% 4+% %+ &(% ∗ + & &#>4∀∋(#& Χ%3 #&Λ : : : , −4%3 %
#&(∀+%(∀Χ% !%% % +Α∃∀% ∃% ! !43%67 Θ

 !∀
9#∗;∗∀ 8#+ !%#∗∀∃ ∗ + %∋(#∀ 
7 &%8#+ & % +Α∃∀% ∃% ! !43%67 ∆ µ Φ #&(# ∗%& : Χ%+ & 4(∀3∀2% % +Α∃∀% ∃% %+ &(% ∆ X
Φ !%% #&(∀+% % +Α∃∀% ∃% ! !43%67 
#&(∀+%(∀Χ% ∃% +Α∃∀% ∃% ! !43%67 5∀∗%Λ
3+5+5+ 7
X = =5
4
&(∀+%+ & % +Α∃∀% ! !43%∗∀ ∋%3 #+ 

∗∀ + ,, −./

∗ + +Α∃∀% ∃#&∗ ∋Ι#∗∀∃% # ∃#&Χ∀ !%∃7


(#+! ∃# ∃4%67 ∃# ∃#(#+∀∋%∃ %!%#3Ι #3#(Ω∋∀∗ &#>4# 4+% ∃∀&(∀84∀67 ∋ +%3
Κ 00 Ι %& + #&(4∃ 5#∀( ∗ + 4+%
%+ &(% ∃# Κ 00 %!%#3Ι & ! ∃42∀4 4+ (#+! +Α∃∀ ∃# ∃4%67 ∀>4%3 % 000 Ι %& 
  (
 
 


 

 + 8%&# ∋#&&%& ∀∋5 +%6=#&: # ∗ ∋&∀∃#%∋∃ <4#   : #+ <4# Α ∃#5∀∋∀∃ ! 


   # #!#&#∋(% % 54∋67 ∃# ∃∀&(∀84∀67 %∗4+43%∃% ∃% ∃∀&(∀84∀67 ∋ +%3
!%∃7 : ?43>4# !)9∀+ ∀(#+

#&(∀+%(∀Χ% ! ∋(4%3 !%% (#+! +Α∃∀ 5 ∀ &4!#∀ % 00 Ι %&

 !∀ 1
#&(∀+%(∀Χ% ! ∋(4%3 !%% % +Α∃∀% %+ &(%3 #<4∀Χ%3# Γ +Α∃∀% %+ &(%3 #&(∀+%(∀Χ% Α ∀>4%3
% 000 Ι %& %3 Χ%3 Α +%∀ <4# 00
2
 Λ 

 
&  3
#


&%+ & % Χ%∀Η∋∗∀% ∃% %+ &(% ∆&Φ !%% #&(∀+% % Χ%∀Η∋∗∀% ∃% ! !43%67 ∆ Φ

# #9#∗;∗∀ !#∃∀ #&(∀+%∃ ∋7 ΤΧ∀∗∀%∃ : 4&%+ &  ∋ ∃#∋ +∀∋%∃ Λ


Χ%∀Η∋∗∀% %+ &(%3 ! ∃# &# ∗%3∗43%∃% ∃# ∃4%& +%∋#∀%&

 
 


 ∋ ∃#∋ +∀∋%∃ Λ
# #9#∗;∗∀ !#∃∀ #&(∀+%∃ ∃# +≅9∀+% Χ# &&∀+∀3Ι%∋6% # % Χ%∀≅Χ#3 5 ∋ +%3: 4&%+ &

 
 


Χ%∀Η∋∗∀% ∃# 4+% Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀%: Χ%+ & 4&% &;+8 3  4 #∋(7 : ! ∃#+ & 4&%
Ξ%+ & !%∃ ∋∀2% % &∀+8 3 >∀% −4%∋∃ <4∀&#+ & ∋ & #5#∀ Γ Χ%∀Η∋∗∀% ! !43%∗∀ ∋%3 4 Γ

&;+8 3 Ξ∆ Φ 4( &;+8 3 ! &&;Χ#3 ∋ & #9#∗;∗∀ & Α Ξ%∆ Φ


−4%∋∃ <4∀&#+ & ∋ & #5#∀ Γ Χ%∀Η∋∗∀% ∃# 4+% %+ &(%: 4&%+ & s 2 
• Ξ%∀Η∋∗∀% ∃% ! !43%67 ∆ 4 ∃% Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀%ΦΛ σ 2 = V ( X ) = Var ( X )
• Ξ%∀Η∋∗∀% ∃% %+ &(%Λ s 2

 
%% Χ%∀Η∋∗∀%: #&(∀+%∃ <4# Χ%+ & 4&% >#%3+#∋(# ΑΛ

 

<4# Α % +#&+% 5)+43% Χ∀&(% ∋% #&(%(;&(∀∗% ∃#&∗∀(∀Χ%

∃#∋ +∀∋%∃ Α  #+ Χ#2 ∃# 


% #&(%(;&(∀∗% ∃#&∗∀(∀Χ%: <4%∋∃ &# #&(4∃% % 5)+43% ∃% Χ%∀Η∋∗∀% %+ &(%3: %!#∋∃#Τ&# <4#

−4%∋∃ <4##+ & #&(∀+% % Χ%∀Η∋∗∀% ∃% ! !43%67 : 4+ ∃ & 5%( #& <4# (#+ ∀∋534ϑ∋∗∀%
∋#&&# ∃#∋ +∀∋%∃ Α ?4&(%+#∋(# % ∗%%∗(#;&(∀∗% ∃#&#?%∃% !%% #&(∀+%∃ %% <4# 
  0
 
 


 

(#∋∃#∋∗∀ & : Α ∋#∗#&&≅∀ <4# ∃#∋ +∀∋%∃ &#?%  


#&(∀+%∃ (#∋Ι% ∗#(% ∗%%∗(#;&(∀∗% ∃# (%3 5 +% <4# #3# ! &&% &# #∋<4%∃%∃ ∗ + ∋7

&(# #&(∀+%∃ %∗∀+% Α +%∀& 4(∀3∀2%∃ 3# Α ∋7 (#∋∃#∋∗∀ &  ∋(4∃ : ∋ ∗%& ∃% Χ%∀≅Χ#3
∋ +%3: #3# ∋7 Α #&(∀+%∃ ∃# +≅9∀+% Χ# &&∀+∀3Ι%∋6% #&(∀+%∃ ∃# +≅9∀+%

 
Χ# &&∀+∀3Ι%∋6% ΑΛ

 


#&(∀+%∃ ∃# +≅9∀+% Χ# &&∀+∀3Ι%∋6% ∃% Χ%∀Η∋∗∀% 4(∀3∀2%+ & ∋ ∃#∋ +∀∋%∃ ∆#+ Χ#2 ∃#
# ! %∗%& #9#∗;∗∀ ∃# 4+% %+ &(% ∃# 4+% Χ%∀≅Χ#3 ∋ +%3 # !#∃∀ !%% ∗%3∗43%

 Φ

) ∃
 ∋&∀∃## % &#>4∀∋(# %+ &(% ∃# 4+% Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀% ∋ +%3Λ
: : 
%3∗43#Λ
%Φ #&(∀+%∃ ∋7 (#∋∃#∋∗∀ & ∃% Χ%∀Η∋∗∀% ! !43%∗∀ ∋%3
8Φ #&(∀+%∃ ∃# +≅9∀+% Χ# &&∀+∀3Ι%∋6% ∃% Χ%∀Η∋∗∀% ! !43%∗∀ ∋%3

%Φ #&(∀+%∃ ∋7 (#∋∃#∋∗∀ & Α %<4#3# #+ <4# (#+ &  ∋ ∃#∋ +∀∋%∃ 


 !∀

   


∀∗% %&&∀+Λ

  
 

8Φ #&(∀+%∃ ∃# +≅9∀+% Χ# &&∀+∀3Ι%∋6% Α %<4#3# ∗ + ∋ ∃#∋ +∀∋%∃ 


   
  
 

∗∀ 56 7 ,,8 −529/


 ∋&∀∃## 4+% + &(% 3#%()∀% ∀+!3#& ∃# ! 4∋∀∃%∃#& #9(%;∃%& ∃# 4+% ! !43%67 ∋%
<4%3 % ∗%%∗(#;&(∀∗%: Ψ: #&(4∃%∃% (#+ ∃∀&(∀84∀67 +%3 ∗ + +Α∃∀% µ # Χ%∀Η∋∗∀% σ 2 :
%+8%& ∃#&∗ ∋Ι#∗∀∃%&: +%& 5∀∋∀(%& ∋&∀∃##: %∀∋∃%: %& #&(%(;&(∀∗%& +Α∃∀% ∃% %+ &(%: X Κ
1 n

n i =1
X i : # Χ%∀Η∋∗∀% ∃% %+ &(% s 2
=
1 n
 (
n i =1
2
)
X i − X ∋(7 : Α ∗ #( %5∀+% <4#Λ

∆ Φ X # S 2 &7 : %+8 &: ∋7 (#∋∃#∋∗∀ & & !%% % #&(∀+%67 ∃% +Α∃∀% # ∃% Χ%∀Η∋∗∀% ∃%
! !43%67 : #&!#∗(∀Χ%+#∋(# 
  4
 
 


 

∆Φ X Α ∋7 Τ(#∋∃#∋∗∀ & : +%& Α S 2 (#∋∃#∋∗∀ & !%% % #&(∀+%67 ∃% +Α∃∀% # ∃% Χ%∀Η∋∗∀%
∃% ! !43%67 : #&!#∗(∀Χ%+#∋(#
∆Φ X Α (#∋∃#∋∗∀ & : +%& S 2 Α ∋7 Τ(#∋∃#∋∗∀ & !%% % #&(∀+%67 ∃% +Α∃∀% # ∃% Χ%∀Η∋∗∀%
∃% ! !43%67 : #&!#∗(∀Χ%+#∋(#

Φ X # S 2 &7 : %+8 &: (#∋∃#∋∗∀ & & !%% % #&(∀+%67 ∃% +Α∃∀% # ∃% Χ%∀Η∋∗∀% ∃%
! !43%67 : #&!#∗(∀Χ%+#∋(#
∆Φ X # S 2 &7 : %+8 &: ∋7 Τ(#∋∃#∋∗∀ & & !%% % #&(∀+%67 ∃% +Α∃∀% # ∃% Χ%∀Η∋∗∀% ∃%
! !43%67 : +%& %!#∋%& X Α ∗ ∋&∀&(#∋(#

 !∀ 1
#&(% <4#&(7 : (#+ &Λ
Τ % +Α∃∀% %∀(+Α(∀∗% ∃% %+ &(% ∗ + 4+ #&(∀+%∃ ∃% +Α∃∀% ! !43%∗∀ ∋%3Λ Χ∀+ & <4# %
+Α∃∀% ∃% %+ &(% Α 4+ #&(∀+%∃ ∋7 Τ(#∋∃#∋∗∀ & 
Τ % Χ%∀Η∋∗∀% ∃% %+ &(% ∗ + 4+ #&(∀+%∃ ∃% Χ%∀Η∋∗∀% ! !43%∗∀ ∋%3Λ Χ∀+ & <4#: <4%∋∃
&# 4&% n ∋ ∃#∋ +∀∋%∃ : #&(∀+%∃ Α (#∋∃#∋∗∀ & 
2
 1 +

#&4+∀∋∃ Λ Ι≅ ∃∀Χ#& & (∀! & ∃# #&(∀+%∃ #& Ι %: %∀∋∃% ∋7 &%8#+ & #9%(%+#∋(#
<4# #3#& &∀>∋∀5∀∗%+
) &%8#+ & <4#: ∋ ∗%& ∃# #&(∀+%+ & % Χ%∀Η∋∗∀% ∃% ! !43%67 % !%(∀ ∃# 4+% %+ &(%:
∃#∋ +∀∋%∃ ! ∃# &# Ο n − 1 Π 4 Ο!Π
# #9#∗;∗∀ ∋7 5%3% ∋%∃%: 4(∀3∀2# Ο n − 1 Π &(# Α #&(∀+%∃ +%∀& 4(∀3∀2%∃ 3# Α ∋7
(#∋∃#∋∗∀ & 
# #9#∗;∗∀ !#∃∀ #&(∀+%∃ ∃# +≅9∀+% Χ# &&∀+∀3Ι%∋6% # % ∃∀&(∀84∀67 5 ∋ +%3:
4(∀3∀2# Ο!Π

∗∀ ∃ + ,, −.2/


+ 4+ ∗ ∋?4∋( ∃# ∋Μ+# &: ΖΨ∀[: ∃# #3#+#∋( & #9(%;∃ & ∃# 4+% ∃#(#+∀∋%∃%
! !43%67 ∃# ∀∋(##&&#: 5 ∀ 4(∀3∀2%∃% % &#>4∀∋(# #9!#&&7 ∗ + +#∃∀∃% ∃% ∃∀&!#&7

 
%

! ∀#

&∋

∋∃# Α % +Α∃∀% %∀(+Α(∀∗% ∃ & ∃%∃ & −4%3 &∀>∋∀5∀∗%∃ #&(%(;&(∀∗ ∗ #( ∃#&&%
#9!#&&7 Θ
∆ Φ
#&Χ∀ !%∃7 ∋7 (#∋∃#∋∗∀ & ∃% ! !43%67 
∆Φ &(∀+%(∀Χ% ∋7 (#∋∃#∋∗∀ &% ∃ ∃#&Χ∀ !%∃7 ∃% ! !43%67 
∆Φ &(∀+%(∀Χ% (#∋∃#∋∗∀ &% ∃ ∃#&Χ∀ !%∃7 ∃% ! !43%67  
  8
 
 


 


Φ Ξ%∀Η∋∗∀% ∋7 (#∋∃#∋∗∀ &% ∃% ! !43%67 
∆Φ &(∀+%(∀Χ% (#∋∃#∋∗∀ &% ∃% Χ%∀Η∋∗∀% ∃% ! !43%67

 !∀ 
−4%∋∃ 4&%+ & ΟΠ ∋ ∃#∋ +∀∋%∃ : % Χ%∀Η∋∗∀% %+ &(%3 Α 4+ #&(∀+%∃ (#∋∃#∋∗∀ & ∃%
Χ%∀Η∋∗∀% ! !43%∗∀ ∋%3 ∋&#<4#∋(#+#∋(#: ∃#&Χ∀ !%∃7 %+ &(%3 (%+8Α+ Α 4+
#&(∀+%∃ (#∋∃#∋∗∀ & ∃ ∃#&Χ∀ !%∃7 ! !43%∗∀ ∋%3
2
 1 .

∗∀ % .2 ,,8 −5/


−4%3 #&(∀+%∃ ∃# +≅9∀+% Χ# &&∀+∀3Ι%∋6% ∃% Χ%∀Η∋∗∀% ∃# 4+% Χ%∀≅Χ#3 ∋ +%3+#∋(#
∃∀&(∀84;∃% 8(∀∃ % !%(∀ ∃# 4+% %+ &(% %3#%()∀% &∀+!3#& Ψ: Ψ: Ψ: : Ψ∋: ∃#&(% Χ%∀≅Χ#3:
&#∋∃ m = X i / n #&(∀+%∃ ∃# +≅9∀+% Χ# &&∀+∀3Ι%∋6% ∃% +Α∃∀%Θ


(X i − m) 2
n −1


(X i − m) 2
n−2

 ( X i − m) 2
0, 5

∗Φ 
 n −1 
 
∃Φ (X i − m) 2


(X i − m) 2
n

 !∀ 
#∋4∋∗∀%∃ #&(≅ 4&%∋∃ % 3#(% Ο+Π !%% ∀∋∃∀∗% % +Α∃∀% %+ &(%3
Ξ∀+ & <4# #&(∀+%∃ ∃# +≅9∀+% Χ# &&∀+∀3Ι%∋6% ∃% Χ%∀Η∋∗∀% !%% % ∃∀&(∀84∀67 ∋ +%3 Α
%<4#3# <4# %!#&#∋(% Ο∋Π ∋ ∃#∋ +∀∋%∃ 
2
 1 

∗∀ ( 56 ,,: −5/%∃ & ∃% <4#&(7 %∋(#∀ Λ ,: : /: : : : : : : : : : : : ,: 0: ,: : :
: : : /Φ
 ∋&∀∃#%∋∃ <4# %& 8&#Χ%6=#& %!#&#∋(%∃%& ∋% <4#&(7 %∋(#∀ ∗ ∋&(∀(4#+ 4+%
%+ &(% %3#%()∀% &∀+!3#& Ψ: Ψ: : Ψ∋ ∃# 4+% Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀% Ψ: ∃#(#+∀∋# Χ%3 +%∀&
!)9∀+ ∃% Χ%∀Η∋∗∀% %+ &(%3: 4&%∋∃ 4+ #&(∀+%∃ ∋7 (#∋∃#∋∗∀ & ∃% Χ%∀Η∋∗∀% ∃# Ψ 
  :
 
 


 

%3 ∗ ∋∗34&7 ! ∃#∀% (# &∀∃ 8(∀∃% +4∀( +%∀& %!∀∃%+#∋(#: &#+ 5%2# ∗ ∋(%& %&(%
3#+8% <4# #&(∀+%∃ ∋7 (#∋∃#∋∗∀ & ∆Κ:Φ #9∀>∀4 % 4(∀3∀2%67 ∃ ∃#∋ +∀∋%∃ /
#&(∀+%∃ ∃# +≅9∀+% Χ# &&∀+∀3Ι%∋6% #9∀>∀4 % 4(∀3∀2%67 ∃# 4+ ∃#∋ +∀∋%∃ 
 ∆0Φ #
%4+#∋(%+ & ∃#∋ +∀∋%∃ : #∋(7 ∃∀+∀∋4;+ & #&43(%∃ (%∋( : &#>4∋∃
#&(∀+%∃ ∗#(%+#∋(# Α +#∋ <4# :

∃ 
&   !∀

&%+ & % ! ! 67 %+ &(%3 ∆23 Φ !%% #&(∀+% % ! ! 67 ! !43%∗∀ ∋%3 ∆∀Φ

%% +#3Ι #∋(#∋∃∀+#∋( : ∗ ∋&∀∃## <4# % ! ! 67 ∃# + %∃ #& ∃# 4+% ∗∀∃%∃# <4#
!#(#∋∃#+ Χ (% ∋4+ ∗%∋∃∀∃%( Α ∃# 0Ρ 4+ Χ%3 <4# &# #5## Γ ! !43%67 ∀∋(#∀% 
4+ !%Η+#( Ξ%+ & !%∃ ∋∀2% #+!# <4# ∋ & #5#∀+ & Γ ! ! 67 ∃% ! !43%67 :
4&%+ & &;+8 3 p 
p = 40%
4! ∋Ι% <4# ∋)& ∋7 ∗ ∋Ι#∗#+ & #&(% ! ! 67 #5##∋(# Γ ! !43%67 ∆0ΡΦ #: !%%
#&(∀+≅Τ3%: #∋(#Χ∀&(%+ & 0 !#&& %&
#&(%&: !#(#∋∃#+ Χ (% ∋ ∗%∋∃∀∃%( 
! ! 67 Χ#∀5∀∗%∃% ∋% %+ &(% Α 0Ρ Ι%+%+ & ∃# p̂ 
pˆ = 50%
Ξ%+ & 4&% p̂ ∗ + #&(∀+%∃ ∃# p 
#&4+∀∋∃ Λ
• ! 67 ∃% ! !43%67 Λ p
• ! 67 %+ &(%3Λ p̂

) %
%% 4+% !#&<4∀&% ∃# ∀∋(#∋6=#& ∃# Χ ( !%% % #5#∀(4% ∃# 4+% ∗∀∃%∃#: 5 %+
#∋(#Χ∀&(%∃%& 00 !#&& %& Ξ#∀5∀∗ 4Τ&# <4#: ∋#&(% %+ &(%: 0 #3#∀( #& !#(#∋∃#+ Χ 3(%
∋ ∗%∋∃∀∃%( −4%3 % #&(∀+%(∀Χ% ∃% ! ! 67 ! !43%∗∀ ∋%3 ∃# ∀∋(#∋6=#& ∃# Χ ( ∃
∗%∋∃∀∃%( Θ

 !∀ 
7 &%8#+ & <4%3 % ! ! 67 ! !43%∗∀ ∋%3 ∆ 4 &#?%: #5##∋(# % ( ∃ & & #3#∀( #& ∃%
∗∀∃%∃#Φ Ξ%+ & 4&% % ! ! 67 Χ#∀5∀∗%∃% ∋% %+ &(% !%% #&(∀+% % ! ! 67
! !43%∗∀ ∋%3

% %+ &(% (#+ &Λ


pˆ = 30% = 0,3 
  
 
 


 

Τ &%+ & % Χ%∀Η∋∗∀% %+ &(%3 !%% #&(∀+% % Χ%∀Η∋∗∀% ! !43%∗∀ ∋%3 # #&(∀+%∃ 5 
∋7 ΤΧ∀∗∀%∃ ∆ 4 ∋7 Τ(#∋∃#∋∗∀ & Φ 4&%+ & n − 1 ∋ ∃#∋ +∀∋%∃ # #&(∀+%∃ 5 ∃#
+≅9∀+% Χ# &&∀+∀3Ι%∋6% # % Χ%∀≅Χ#3 5 ∋ +%3: 4&%+ & n ∋ ∃#∋ +∀∋%∃ 
Τ &%+ & % ! ! 67 %+ &(%3 !%% #&(∀+% % ! ! 67 ! !43%∗∀ ∋%3

 +;< = >

 4  3


?3 ≅4∀(%& ! !43%6=#& ! ∃#+ &# + ∃#3%∃%& &#>4∋∃ 4+% Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀% + #9#+!3 :
∗ ∋&∀∃## % (#+!#%(4% ∃# 4+ 3 ∗%3: +#∃∀∃% ∗ + ∋ && (#+Ω+#( +≅>∀∗ ∃# ∀∋5∀∋∀(%&
∗%&%& %!)& % Χ;>43%
 && 8?#(∀Χ Α #&(∀+% % (#+!#%(4% +Α∃∀% ∃ 3 ∗%3 #+ 4+ ∃%∃ ∃∀% %% (%∋( :
∗ ∋&∀∃#%+ & <4# % (#+!#%(4% &# ∗ +! (% ∗ + 4+% Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀% 

#&(# + ∃ : #∋∗ ∋(% % (#+!#%(4% +Α∃∀% ∃ 3 ∗%3 Α +#&+ <4# #∋∗ ∋(% % #&!#%∋6%

5  6
∃# 

4+ ∃%∃ ∃∀%: Χ%+ & 3≅ ∋#&&# 3 ∗%3 #: #+ ∃#2 ∀∋&(%∋(#& ∃∀5##∋(#&: +#∃∀+ & % (#+!#%(4%
> % (#+ & 4+% %+ &(%>#+ ∃# (%+%∋Ι 0 !%% % (#+!#%(4% ∋ 3 ∗%3
4! ∋Ι% <4# #&(% +Α∃∀% (#∋Ι% &∀∃ X 1 = 2 ⊥
#&(# ! ∋( : ∋7 ∗4&(% ∋%∃% 3#+8% % &∀+8 3 >∀% <4# !%∃ ∋∀2%+ &
• X Α % +Α∃∀% ∃# 4+% %+ &(%
• µ Α % +Α∃∀% ∃% ! !43%67 ∆Α Χ%3 <4# !#(#∋∃#+ & #&(∀+%Φ

) <4# & ∀∋&(%∋(#& #+ <4# #%3∀2%+ & % %+ &(%>#+ 5 %+ %3#%( ∀%+#∋(# #&∗ 3Ι∀∃ & #:
! %∗%& : 4( & ∀∋&(%∋(#& (∀Χ#&&#+ &∀∃ #&∗ 3Ι∀∃ &: ∗%∃% 4+% ∃%& +#∃∀6=#& ! ∃#∀% &#
3∀>#∀%+#∋(# ∃∀5##∋(# #∀% ! &&;Χ#3 (# 8(∀∃ 4+% &#>4∋∃% +Α∃∀% ∀>4%3 % X 2 = 2,1 ⊥

4 (%+8Α+ &#∀% ! &&;Χ#3 (# 8(∀∃ 4+% (#∗#∀% +Α∃∀% X 3 = 2,051 ⊥

−4%∋∃ ∋ & #5#∀+ & % 4+% Μ∋∀∗% %+ &(%: X #!#&#∋(% 4+ ∋Μ+# : % +Α∃∀% %∀(+Α(∀∗%
∃%<4#3% %+ &(%
%& (%+8Α+ ! ∃#+ & ∋ & #5#∀ % X ∃# 5 +% ∃∀5##∋(# ∃#+ & !#∋&% #+ ∀∋Μ+#%&
%+ &(%&: ∗ + X %&&4+∀∋∃ Χ%3 #& ∃∀5##∋(#& #+ ∗%∃% 4+% ∃#3%& &&∀+: X &#∀% 4+%
Χ%∀≅Χ#3 
  %
 
 


 

 ! ∃# &# Χ∀&(% ∗ + 4+% Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀%
−4%∋∃ ∋ & #5#∀+ & % ∗ + 4+% Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀%: Α ! <4# #&(%+ & !#∋&%∋∃ #+
( ∃%& %& ∃∀5##∋(#& %+ &(%& <4# ! ∃#∀%+ (# &∀∃ #9(%;∃%& #&&# ∗%& : Α Χ∀&(% %!#∋%&

∃∀Χ∀∃∀+ & ! Ο∋Π #&&# ∗%& : ∃∀2#+ & <4# Α 4+% Α

∗ + 4+% 5)+43%: 4+ +Α( ∃ ∃# ∗≅3∗43 Λ & +%+ & ( ∃ & & Χ%3 #& ∃% %+ &(% #

Χ%3 !%% % +Α∃∀% %+ &(%3: ∋#&&# ∗%& : %&&4+∀≅ 4+ Χ%3 Μ∋∀∗ : 5∀9  #9#+!3 :
 4( 3%∃ : <4%∋∃ ∋ & #5#∀+ & % 4+% %+ &(% #+ !%(∀∗43%: <4# 5 ∋#∗# 4+ Μ∋∀∗

  #&(% &∀(4%67 : <4%∋∃ ∋ & #5#∀+ & % ∗ + %3> 5∀9 : ∃∀2#+ & <4#  Α 4+%


3 ∃% +Α∃∀% ! !43%∗∀ ∋%3

∋(7 : 5∀&%∋∃ Λ ! ∃# &# Χ∀&(% ∗ + %3> <4# Χ%∀% ∆∗%& #&(#?%+ & !#∋&%∋∃ #+ ( ∃%&
%& ! &&;Χ#∀& %+ &(%&Φ 4 ! ∃# &# Χ∀&(% ∗ + %3> 5∀9 ∆<4%∋∃ !#∋&%+ & #+ 4+% %+ &(%
#+ !%(∀∗43%Φ

∗∀ 8 7 ,,: −5../


#?% 4+% ! !43%67 ∗ ∋&(∀(4;∃% !#3 & Χ%3 #& : : : : #  ∃%& %& %+ &(%& ∗ +
(%+%∋Ι : &#+ #! &∀67 : &7 &#3#∗∀ ∋%∃%& ! 8%8∀3∀∃%∃# ∃# <4# % +Α∃∀% %+ &(%3 &#?%
&4!#∀ % Α ∃#
∆ Φ _
∆Φ _
∆Φ _

Φ _
∆Φ _

#9#∗;∗∀ #9!3 % ∗ + 4+% Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀%


 !∀ 1

∗%∃% ! &&;Χ#3 %+ &(% ∃# (%+%∋Ι : %&&4+# 4+ Χ%3 ∃∀5##∋(#


Ξ#?%+ ∗ +

9#+!3 Λ &# % %+ &(% 5 ∆: Φ: % +Α∃∀% %+ &(%3 &#≅ 

4 &#?%: &# !#∋&%+ & #+ ( ∃%& %& ! &&;Χ#∀& %+ &(%& ∃# (%+%∋Ι : Χ%∀%: Α 4+%
# % %+ &(% 5 ∆: Φ: % +Α∃∀% %+ &(%3 &#≅ 

Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀%
8%∀9 (#+ & ( ∃%& %& %+ &(%& ! &&;Χ#∀&: ∃# (%+%∋Ι : &#+ #! &∀67 Λ 
  (
 
 


 

: : : : :


: : : : :
: : : : :
7 <4∀∋2# %+ &(%& ! &&;Χ#∀&
+ 4+ Μ∋∀∗ ∗%& % +Α∃∀% Α +%∀ <4# %(%Τ&# ∃% %+ &(% ∆:Φ
#+ & 4+ ∗%& 5%Χ ≅Χ#3 #+ <4∀∋2# ! &&;Χ#∀& ! 8%8∀3∀∃%∃# ∃# <4# % +Α∃∀% &#?% +%∀ 


<4# Α ∃#Λ

∗


2
 1 

#&(%∗ <4# ∋7 #% ∋#∗#&&≅∀ #&∗#Χ# ( ∃%& %& %+ &(%& !%% ∗ ∋(% <4%∋(%& &7 
∃#;%+ & 4&% %∋≅3∀&# ∗ +8∀∋%()∀% !%% (%∋( 
 ∗%& ∃%& %+ &(%& ! &&;Χ#∀&: <4##+ & 5 +% ∗ ∋?4∋( & ∃# ∃ ∀& #3#+#∋( &: % !%(∀ ∃ &

9
&#∀& Χ%3 #& ∃∀&! ∋;Χ#∀& #+ & ∗ +8∀∋%67 ∃# : ( +%∃ & % 

78  

:9 . 9
 ∗%& ∃ & ∗%& & 5%Χ ≅Χ#∀&: (#+ & 4+ Μ∋∀∗ ∗%& 5%Χ ≅Χ#3 ∆: Φ

∀Χ∀∃∀∋∃ ∋Μ+# ∃# ∗%& & 5%Χ ≅Χ#∀& !#3 ∋Μ+# ∃# ∗%& & ! &&;Χ#∀&: (#+ &Λ

∗


 4
 ! 3
#
 & 

 ! &&;Χ#3 ∃#+ ∋&(% <4# (#+ #&!#%∋6% ∀>4%3 % # Χ%∀Η∋∗∀% ∀>4%3 %  ; 


5 

< 

3Α+ ∃∀&& : Α %! 9∀+%∃%+#∋(# ∋ +%3 %! 9∀+%67 &#≅ (%∋( +#3Ι <4%∋( +%∀ 
5 (%+%∋Ι ∃% %+ &(%

4∀( 8#+: Χ#?%+ & #&&#& #&43(%∃ & &#!%%∃+#∋(#


!∀+#∀ ∃#3#& Α &#>4∀∋(#Λ
E( X ) = µ
4 &#?%: Χ%3 #&!#%∃ !%% % +Α∃∀% %+ &(%3 ∆Χ∀&(% ∗ + 4+% Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀%Φ Α ∀>4%3
Γ +Α∃∀% ∃% ! !43%67 
9!3∀∗%∋∃ +#3Ι  
  0
 
 


 

∋ = /
> % %!3∀∗%+ & % #&!#%∋6% ∃ & ∃ ∀& 3%∃ & ∃% ∀>4%3∃%∃#Λ

5 5 > ?

∋Μ+# ! ∃# &# #(∀%∃ ∃% #&!#%∋6%: ∃∀Χ∀∃∀∋∃ Λ

5 . 5∋ = / #&!#%∋6% ∃% & +% Α ∀>4%3 Γ & +% ∃%& #&!#%∋6%&Λ

5 . ≅5∋ 5 = 5/ Α%∃% 4+% ∃%& Χ%∀≅Χ#∀& (#+ #&!#%∋6% ∀>4%3 Γ #&!#%∋6% ! !43%∗∀ ∋%3Λ

5 
. ≅ = Α


5 . ≅Α 

−4# Α !∀+#∀ #&43(%∃ %!#&#∋(%∃ 

3Α+ ∃∀&& : ∗ + !%% ∗%3∗43% !#∗∀&%+ & & +% ∃∀Χ#&%& Χ%∀≅Χ#∀& ∀∋∃#!#∋∃#∋(#& #∋(#
&∀: Α %! 9∀+%∃%+#∋(# ∋ +%3 %! 9∀+%67 Α (%∋( +#3Ι <4%∋( +%∀ Χ%3 ∃#
Ο∋Π %(%Τ&# ∃# %!3∀∗%67 ∃ (# #+% ∃ 3∀+∀(# ∗#∋(%3 &&# 5 ∀ (#∗#∀ #&43(%∃
%!#&#∋(%∃ 

∀∋%3+#∋(#: Χ#?%+ & % Χ%∀Η∋∗∀% ∃# Λ


∋ = /
 


∋ = /
!3∀∗%+ & % Χ%∀Η∋∗∀% ∃ & ∃ ∀& 3%∃ & ∃% ∀>4%3∃%∃#Λ

< < > ? !∀#∃%∃#& ∃% Χ%∀Η∋∗∀%Λ <4%∋∃ ∃∀Χ∀∃∀+ & % Χ%∀≅Χ#3 ! 4+% ∗ ∋&(%∋(#: % Χ%∀Η∋∗∀% Α


∃∀Χ∀∃∀∃% !#3% ∗ ∋&(%∋(# % <4%∃%∃ Λ

< . <∋ = / # %& Χ%∀≅Χ#∀& 5 #+ ∀∋∃#!#∋∃#∋(#& #∋(# &∀: % Χ%∀Η∋∗∀% ∃% & +% Α % & +% ∃%& Χ%∀Η∋∗∀%&Λ

< . ≅<∋ < = </ Α ∃%& %& Χ%∀≅Χ#∀& (ϑ+ Χ%∀Η∋∗∀% 

< . ≅  =  Α

 
<  . ≅ Α 
  
  ,
 
 


 

Ψ −4%∃%∃ ∃ ∃#&Χ∀ #+ #3%67 Γ 8%8∀3∀∃%∃# e2 × P


2
+Α∃∀% ∆ e Φ ∆PΦ
 : 0: 0:
 0: 0: 0:0
 0: 0: 0:0
 : 0: 0:
  :
 Χ%∀Η∋∗∀% ∃# 5∀∗%Λ
1,25
V (X ) = σ 2 = = 1,25
1
Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀% X : <4%∋∃ 5%2#+ & %+ &(%& ∃# (%+%∋Ι : %&&4+# & &#>4∀∋(#&
Χ%3 #&Λ
X 8%8∀3∀∃%∃#
 _
: _
 _
: _
 _
: _
 _
 &4% Χ%∀Η∋∗∀% 5∀∗%Λ
X −4%∃%∃ ∃ ∃#&Χ∀ #+ #3%67 Γ 8%8∀3∀∃%∃# e2 × P
+Α∃∀% ∆ e 2 Φ ∆PΦ
 : _ 0:0
: :00 _ 0:
 0: _ 0:0,
: 0:00 _ 0
 0: _ 0:0,
: :00 _ 0:
 : _ 0:0
  0:
Χ%∀Η∋∗∀% ∃# X Α ∃%∃% ! Λ
0,625
V (X ) = = 0,625
1
Χ%∀Η∋∗∀% ∃% ! !43%67 5 ∀ ∃# :
σ 2 = 1,25
Χ%∀Η∋∗∀% ∃# X 5 ∀ 0:
V ( X ) = 0,625
& %+ &(%& (∀∋Ι%+ (%+%∋Ι  
  
 
 


 

∗∀ : 5 Β 
∀ Χ,, −5../
%% #&! ∋∃# Γ <4#&(7 &#>4∀∋(#: ∗ ∋&∀∃## % (%8#3% %8%∀9 : #5##∋(# Γ ∃∀&(∀84∀67
∋ +%3 !%∃7 
z F (z )
:0 0:
:0 0:/
: 0:/0
+% +≅<4∀∋% ∃# #+!%∗ (% 3#∀(# #+ !) 5%2 &#>4∋∃ 4+% ∋ +%3 ∗ + +Α∃∀% µ # ∃#&Χ∀
!%∃7 0> !#& +Α∃∀ µ ∃#Χ# &# #>43%∃ !%% <4# %!#∋%& :Ρ ∃ & !%∗ (#& (#∋Ι%+
+#∋ & ∃ <4# 000 > + % +≅<4∀∋% %&&∀+ #>43%∃%: % ! 8%8∀3∀∃%∃# ∃# <4# !#& ( (%3
∃# !%∗ (#& #&∗ 3Ι∀∃ & % %∗%& &#?% ∀∋5#∀ % 00 > ΑΛ
%Φ 0:
8Φ 0:
∗Φ 0:/
∃Φ 0:,
#Φ 0:

 !∀ 
<4#&(7 ! ∃#∀% (# &∀∃ +%∀& ∗3%%: #9!3∀∗∀(%∋∃ <4# &∀>∋∀5∀∗% ∆2Φ
 +4∀( ∗ +4+ 4(∀3∀2%+ & &;+8 3 ∆2Φ !%% #!#&#∋(% % 54∋67 ∃∀&(∀84∀67 ∃#
! 8%8∀3∀∃%∃# ∆
Φ
#3#+8%∋∃ &∀>∋∀5∀∗%∃ ∃% 
: #3% ∋ & 5 ∋#∗# ! 8%8∀3∀∃%∃#& !%% % Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀%
χ: ∋ +%3: ∃# +Α∃∀% 0 # ∃#&Χ∀ !%∃7 4∋∀(≅∀ 
&&∀+: ∋% !∀+#∀% 3∀∋Ι% ∃% (%8#3% (#+ & <4# ∆:Φ Κ 0:
&( &∀>∋∀5∀∗% <4# % ! 8%8∀3∀∃%∃# ∃# χ %&&4+∀ Χ%3 #& +#∋ #& <4# : Α ∃# :Ρ
∋%3 >%+#∋(#: ∃% &#>4∋∃% 3∀∋Ι% (#+ & <4# % ! 8%8∀3∀∃%∃# ∃# χ %&&4+∀ Χ%3 #& +#∋ #&
<4# : Α ∃# /:Ρ
 5∀+: ∃% (#∗#∀% 3∀∋Ι% (#+ & <4# % ! 8%8∀3∀∃%∃# ∃# χ %&&4+∀ Χ%3 #& +#∋ #& <4# :
Α ∃# /Ρ

% (%8#3% %∗∀+%: ∗ ∋∗34;+ & <4# % ≅#% Χ#∃# ∃% 5∀>4% %8%∀9 Α ∀>4%3 % /:Ρ 
  %
 
 


 

+% Χ#2 <4# % ≅#% ( (%3 Α ∀>4%3 % : ∗ ∋∗34;+ & <4# % ≅#% Χ#+#3Ι% Α ∀>4%3 % :Ρ +
>≅5∀∗ Α &∀+Α(∀∗ : &%8#+ & <4# % ≅#% %+%#3% %8%∀9 (%+8Α+ Α ∀>4%3 % :Ρ

#?% % Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀% <4# ∀∋∃∀∗% !#& ∃ & !%∗ (#& ∃# 3#∀(# #+ !)
(%∋&5 +%67 !%% #∋∗ ∋(% % Χ%∀≅Χ#3 #∃42∀∃% ΑΛ
X −µ
Z=
σ
%8#+ & <4# :Ρ ∃ & Χ%3 #& ∃# # &7 +#∋ #& 4 ∀>4%∀& % Τ:
%8#+ & <4# :Ρ ∃ & Χ%3 #& ∃# &7 +#∋ #& 4 ∀>4%∀& % 000 >
 > : <4%∋∃ # Χ%3# Τ:: Χ%3# 000
1000 − µ
− 1,6 = −16 = 1000 − µ µ = 1016
10
∋∗ ∋(%+ & !#& +Α∃∀ ∃ & !%∗ (#& 
  (
 
 


 

 + % ≅#% ( (%3 Α ∀>4%3 % : % ≅#% Χ#+#3Ι% Α ∀>4%3 % 0: ∆ΚΤ0:Φ +% Χ#2 <4#
>≅5∀∗ Α &∀+Α(∀∗ : % ≅#% %+%#3% ∃% 5∀>4% %8%∀9 (%+8Α+ Α ∃# 0:

! 8%8∀3∀∃%∃# ∃# # &# +#∋ <4# Τ: Α ∃# 0: ∋&#<4#∋(#+#∋(#: % ! 8%8∀3∀∃%∃# ∃#


X &# +#∋ <4# 00 (%+8Α+ Α ∃# 0:
2
 1 

∗∀ , Χ,,4 −5../


# #(∀%+ & 4+% %+ &(% %3#%()∀% ∃# 00 8&#Χ%6=#& ∃# 4+% ! !43%67 ∗ +
∃∀&(∀84∀67 4∋∀5 +# ∋ ∀∋(#Χ%3 ε,Ν /φ: % ∃∀&(∀84∀67 ∃% +Α∃∀% %+ &(%3 X &#≅:
%! 9∀+%∃%+#∋(#:
%Φ 4∋∀5 +# ∗ + +Α∃∀% # Χ%∀Η∋∗∀% 
8Φ ∋ +%3 ∗ + +Α∃∀% # ∃#&Χ∀ !%∃7 0:
∗Φ 4∋∀5 +# ∗ + +Α∃∀% # Χ%∀Η∋∗∀% 
∃Φ ∋ +%3 ∗ + +Α∃∀% # ∃#&Χ∀ !%∃7  
  4
 
 


 

#Φ ∋ +%3 ∗ + +Α∃∀% # ∃#&Χ∀ !%∃7 

 !∀ 
−4%∋∃ % ! !43%67 (#+ ∃∀&(∀84∀67 ∋ +%3: X (%+8Α+ Α 4+% Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀% ∋ +%3
−4%∋∃ % ! !43%67 ∋7 5 ∋ +%3: X &#≅ %! 9∀+%∃%+#∋(# ∋ +%3 %! 9∀+%67
&#≅ (%∋( +#3Ι <4%∋( +%∀ 5 % %+ &(%
#&&# ∗%& : #+ <4# Α 4∋∀5 +#: X Α %! 9∀+%∃%+#∋(# ∋ +%3 (# <4# % %+ &(% Α
8#+ >%∋∃# ∆! Κ 00Φ
&(4∃%+ & ∋% %43% !%&&%∃% <4#: !%% ∗%3∗43% % +Α∃∀% ∃# 4+% Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀% 4∋∀5 +#:
8%&(% !#>% ! ∋( +Α∃∀ ∃ ∀∋(#Χ%3 #+ <4# #3% Α ∃∀5##∋(# ∃# 2# #&(# ∗%& : %
#&!#%∋6% ∃# 5∀∗%Λ
29 + 17
E[ X ] = = 23
2
+Α∃∀% ∃# X ∗ ∀∋∗∀∃# ∗ + % +Α∃∀% ! !43%∗∀ ∋%3
E[ X ] = µ = 23
%% (#+∀∋% % <4#&(7 : %∀∋∃% 5%3(% %∗Ι% ∃#&Χ∀ !%∃7 ∃% +Α∃∀% %+ &(%3 %% (%∋( :
!#∗∀&%+ & ∃% Χ%∀Η∋∗∀% ∃% ! !43%67 ∆∋7 ∀∋5 +%∃%Φ
Ξ∀+ & #+ %43% !%&&%∃% <4#: &# 4+% Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀% Α 4∋∀5 +# ∋ ∀∋(#Χ%3 ε%: 8φ: &4%
Χ%∀Η∋∗∀% 5∀∗%Λ
(b − a ) 2
V (X ) =
12

  − 
#&(# ∗%& : % Χ%∀≅Χ#3 Α 4∋∀5 +# ∋ ∀∋(#Χ%3 #∋(# , # /

<  
 
%8#∋∃ <4# (#+ Χ%∀Η∋∗∀% : (#+ &Λ
σ2 12
σ X2 = = = 0,01
n 1200
σ X = 0,1

(%∋( : X (#+ ∃∀&(∀84∀67 %! 9∀+%∃%+#∋(# ∋ +%3: ∗ + +Α∃∀% # ∃#&Χ∀ !%∃7 0:
2
 1 +

#(% ! !43%67 #+ #&(4∃ (#+  :− #   # 5 #+ #%3∀2%∃%& 00 %+ &(%&


∗∀ 25 7 ,, −9/

%3#%()∀%& ∃# (%+%∋Ι : <4%∋(%& ∃#&&%& %+ &(%& &# #&!#% <4# (#∋Ι%+ +Α∃∀% +%∀ ∃
<4# 0Θ
∆ Φ , 
  8
 
 


 

#&(% 5 +%: % ≅#% Χ#∃# ∃% 5∀>4% %8%∀9 Α ∀>4%3 % 0:

 > : % ! 8%8∀3∀∃%∃# ∃# # &# +%∀ <4# Α ∃#Λ


P ( Z > 1) = 1 − 0,84 = 0,16
&(% ! 8%8∀3∀∃%∃# ∗ #&! ∋∃# Γ ≅#% %+%#3% ∃% 5∀>4% %8%∀9 Λ

 + % 5∃! ∃% ∋ +%3 #∃42∀∃% Α &∀+Α(∀∗% #+ ( ∋ ∃# 2# Λ


P ( Z < −1) = 0,16 
4 &#?%: % ≅#% Χ#+#3Ι% %8%∀9 Α ∀>4%3 Γ %+%#3% # ∗%∃% 4+% ∃#3%& Χ%3# 0: 
  ∃
 
 


 

#&(# + ∃ : % ! 8%8∀3∀∃%∃# ∃# # #&(% #∋(# Τ # Α ∃#Λ


P ( −1 < Z < 1) = 1 − 0,16 − 0,16 = 0,68
&(% ! 8%8∀3∀∃%∃# ∗ #&! ∋∃# Γ ≅#% Χ#∃# %8%∀9 Λ

! 8%8∀3∀∃%∃# ∃# # %&&4+∀ Χ%3 #& #∋(# Τ # Α ∃# Ρ (%∋( : % ! 8%8∀3∀∃%∃# ∃# X


%&&4+∀ Χ%3 #& #∋(# µ − 0,4 # µ + 0,4 (%+8Α+ Α ∃# Ρ 4 &#?%: % ! 8%8∀3∀∃%∃# ∃# X
∃∀&(% +#∋ & ∃# 0: > ∃% +Α∃∀% ! !43%∗∀ ∋%3 Α ∃# Ρ ∋&#<4#∋(#+#∋(#: %
! 8%8∀3∀∃%∃# ∃# X ∃∀&(% +%∀& ∃# 0: > ∃% +Α∃∀% ! !43%∗∀ ∋%3 Α ∃# Ρ
2
 1 

∗∀ ∃ + ,, −.2/

! 8%8∀3∀∃%∃# 4 Ψ Κ ∗ + 0Ρ ∃# ! 8%8∀3∀∃%∃# +Α∃∀%: : ∃# <4%( #%3∀2%6=#& ∃# Ψ:


∃∀&(∀84∀67 ∃# ! 8%8∀3∀∃%∃#& ∃% Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀% Ψ Α (%3 <4# Ψ Κ Τ ∗ + 0Ρ ∃#

&4∗#&&∀Χ%& # ∀∋∃#!#∋∃#∋(#&: Α 4+% Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀% ∃# +Α∃∀% # ∃#&Χ∀ !%∃7 :


#&!#∗(∀Χ%+#∋(#: ∀>4%∀& %
∆ Φ 0 #  
  ∃
 
 


 

∆Φ 0 # 
∆Φ # 0

Φ # 0
∆Φ 0 # 0

 !∀

5  . ∗  . ∗ 


∀+#∀ ∗%3∗43%+ & % +Α∃∀% ∃# ΨΛ

5  . 
 . 
 

5   . ∗  . ∗   . 


 . 
 
> % ∗%3∗43%+ & % Χ%∀Η∋∗∀% ∃# ΨΛ

< 5  5   


 > Λ
 Ι< 
 Α 4+% Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀% ∗ + +Α∃∀% ∀>4%3 Γ +Α∃∀% ∃# Ψ > : (#+ +Α∃∀% 0
 Α 4+% Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀% ∗ + ∃#&Χ∀ !%∃7 ∃%∃ ! Λ
 
 

Χ Χ:
 (#+ +Α∃∀% 0 # ∃#&Χ∀ !%∃7 0:
2
 1 

∗∀ % .2 ,,8 −5/


!#&% ∃# 4+% ∗%%∗(#;&(∀∗% ∋4+Α∀∗% &4! &(%+#∋(# ! &&4∀ ∃∀&(∀84∀6=#& ∗ + Χ%∀Η∋∗∀%&
∃∀5##∋(#& #+ ∃4%& ! !43%6=#& ∃∀&(∀∋(%&: ∃#&#?%Τ&# (#&(% % Ι∀!)(#&# #&(%(;&(∀∗% ∃% ∀>4%3∃%∃#
∃%& ∃4%& +Α∃∀%& &&∀+: ∃% !∀+#∀% ! !43%67 #(∀%Τ&# 4+% %+ &(% %3#%()∀% &∀+!3#& ∃#
(%+%∋Ι / # ∃% &#>4∋∃% ! !43%67 #(∀%Τ&# 4(% %+ &(% %3#%()∀% &∀+!3#& ∀∋∃#!#∋∃#∋(#
∃# (%+%∋Ι ∗%%∗(#;&(∀∗% +#∃∀∃% ∋% %+ &(% ∃% !∀+#∀% ! !43%67 (#+ +Α∃∀% #
∃#&Χ∀ Τ!%∃7 %+ &(%3 ,: #∋<4%∋( % ∗%%∗(#;&(∀∗% +#∃∀∃% ∋% %+ &(% ∃% &#>4∋∃%
! !43%67 (#+ +Α∃∀% # ∃#&Χ∀ Τ!%∃7 %+ &(%3 8(#∋Ι% Χ%3 +%∀& !)9∀+ ∃ #
!%∃7 ∃% ∃∀5##∋6% #&(∀+%∃% #∋(# %& +Α∃∀%&
%Φ :0
8Φ :/
∗Φ :
∃Φ :
#Φ :0, 
  ∃∃
 
 


 

 !∀
#?%+ Ψ # γ %& Χ%∀≅Χ#∀& <4# ∃#&∀>∋%+ %& ∃4%& ! !43%6=#&

  ϑ
#?% χ % Χ%∀≅Χ#3 <4# #!#&#∋(% % ∃∀5##∋6% #∋(# %& #&(∀+%(∀Χ%& ∃%& +Α∃∀%&Λ

<4#&(7 !#∃# ∃#&Χ∀ !%∃7 ∃# χ

< < ϑ


#+ &Λ

< < <ϑ


−4%∋∃ %& Χ%∀≅Χ#∀& &7 ∀∋∃#!#∋∃#∋(#&: % Χ%∀Η∋∗∀% ∃% ∃∀5##∋6% Α % & +% ∃%& Χ%∀Η∋∗∀%&

< <ϑ
< 
Β Κ
 + ∋7 ∗ ∋Ι#∗#+ & %& Χ%∀Η∋∗∀%& ! !43%∗∀ ∋%∀&: &48&(∀(4;+ & #&&#& Χ%3 #& !#3%& &4%&

Β Κ
#&(∀+%(∀Χ%& ∆Χ%∀Η∋∗∀%& %+ &(%∀&Φ ; 8(##+ & 4+% #&(∀+%(∀Χ% !%% % Χ%∀Η∋∗∀% ∃# χΛ

Λ 
Β Κ

: :
∋∃# ∋9 # ∋η #!#&#∋(%+ & (%+%∋Ι & ∃%& %+ &(%& ∃# Ψ # γ

Λ 
 
: . : . 
Λ 
 . 

 
Λ 
 . 

 
Λ 1
 . 

Χ 

.:

%% ∗≅3∗43 ∃% %∀2 <4%∃%∃% ∃# 0:! ∃#+ & 4(∀3∀2% ∗≅3∗43 %! 9∀+%∃ ∃% %∀2
<4%∃%∃%
∀+#∀ ∃#(#+∀∋%+ & 4+ <4%∃%∃ !#5#∀( !)9∀+ ∃# 0 ∗%& :/ Α ∀>4%3 %


+ &#>4∀∃%: 5%2#+ & % &#>4∀∋(# ∗ ∋(%Λ & +%+ & ∋Μ+# !%% <4%3 ∃#&#?%+ & ∗%3∗43% %
%∀2 ∆0Φ ∗ + <4%∃%∃ !#5#∀( !)9∀+ ∆/Φ: # ∃∀Χ∀∃∀+ & !#3 ∃ 8 ∃% %∀2 ∃
<4%∃%∃ !#5#∀( ∆%∀2 ∃# /ΦΛ 
  ∃%
 
 


 

 

Β

  Ε Ε 
Ξ#?%+ <4# % ! 8%8∀3∀∃%∃# ∃# % +Α∃∀% %+ &(%3 #&(% ∋ ∀∋(#Χ%3

 Ε Ε 
 ∀>4%3 Γ ! 8%8∀3∀∃%∃# ∃# χ #&(% ∋ ∀∋(#Χ%3 Λ

  
&&∀+: <4%∋∃ χ Κ χ0: (#+ & <4#

 
Ξ 3(%∋∃ #∋(7 ∋% #3%67 #∋(# %& ∃4%& Χ%∀≅Χ#∀&Λ


Β
 

Β
Β 
48&(∀(4∀∋∃ Χ%3 ∃ ∃#&Χ∀ !%∃7 ∃% +Α∃∀% %+ &(%3 # Χ%3 ∃# χ0Λ
Χ
Ρ Σ∋ 
 . 
Χ
Ρ Σ∋ 
 . Χ Χ

3#Χ%∋∃ & ∃ ∀& (#+ & % <4%∃%∃ Λ

 ΤΡ Σ∋ 2
 1 +

+ ! ∗#&& &#>4# 4+% ∃∀&(∀84∀67 ∋ +%3: ∗ + +Α∃∀% # ∃#&Χ∀ Τ!%∃7 : 4


∗∀ 0 56 7 , −529/

ς∃
 
&#?%:

 8# 4+% %+ &(% ∃# (%+%∋Ι ∆Φ: %∋%3∀&# %& %5∀+%(∀Χ%& % &#>4∀Λ%∃ <4# Ψ Α ∋ +%3: ∆Φ (%+8Α+ Α ∋ +%3
 +Α∃∀% %+ &(%3 ∃∀5## ∃% ! !43%67 !#3 5%(  Β ; Χ : ∋ <4%3 Β Α %

 %!#&#∋(% ∃#&Χ∀ Τ!%∃7 ∃# _


+Α∃∀% ! !43%∗∀ ∋%3 # ! ∋Μ+# ∃# 8&#Χ%6=#& ∋% %+ &(%

&&∀∋%3#
%Φ &# %!#∋%& % %5∀+%(∀Χ% #&(∀Χ# ∗ #(% 
  ∃4
 
 


 

8Φ &# %!#∋%& %& %5∀+%(∀Χ%& # #&(∀Χ##+ ∗ #(%&


∗Φ &# %!#∋%& %& %5∀+%(∀Χ%& # #&(∀Χ##+ ∗ #(%&
∃Φ &# %!#∋%& %& %5∀+%(∀Χ%& # #&(∀Χ##+ ∗ #(%&
#Φ &# ( ∃%& %& %5∀+%(∀Χ%& #&(∀Χ##+ ∗ #(%&

 !∀ 1
(#+ Τ #( −4%∋∃ % ! !43%67 Α ∀∋5∀∋∀(%: % ∃∀&(∀84∀67 %+ &(%3 ∃% +Α∃∀% Α
%! 9∀+%∃%+#∋(# ∋ +%3: &#∋∃ (%∋( +#3Ι % %! 9∀+%67 <4%∋( +%∀ (%+%∋Ι ∃%
%+ &(% # % ! !43%67 Α ∋ +%3: % ∃∀&(∀84∀67 %+ &(%3 ∃% +Α∃∀% Α ∋ +%3 ∆%; ?≅ ∋7 Α
%! 9∀+%67 Φ

(#+ Τ %∃ +Α∃∀% ∃# Α ∀>4%3 Γ +Α∃∀% ∃% ! !43%67  ! #&&# + (∀Χ <4# % +Α∃∀%
%+ &(%3 Α 4+ #&(∀+%∃ ∃∀( ∴∋7 (#∋∃#∋∗∀ & ∴: ∴∋7 Χ∀∗∀%∃ ∴ 4 ∴∋7 #∋Χ∀#&%∃ ∴

(#+ Τ ∃#&Χ∀ !%∃7 ∃# Α ∀>4%3 % ∃#&Χ∀ !%∃7 ∃% ! !43%67 : ∃∀Χ∀∃∀∃ ! Χ: ∋∃#

 
∴∋∴ Α (%+%∋Ι ∃% %+ &(%Λ

Β  
Χ Χ 
(#+ ∗ #( 
2
 1 

∗∀ 4  , −5../


(#∋67 Λ %% #& 3Χ# Γ <4#&(7 : 4&#: ∃#∋(# %& ∀∋5 +%6=#& ∃%∃%& % &#>4∀: %& <4# ?43>%
%! !∀%∃%&
# χ (#+ ∃∀&(∀84∀67 ∋ +%3 !%∃7 : #∋(7 Λ
∆χ κ Φ Κ 0:: ∆χ κ :Φ Κ 0:/0: ∆χ κ Φ Κ 0:/,,: ∆χ κ :Φ Κ 0://

Ω&∋ 
 ∋&∀∃## %& Χ%∀≅Χ#∀& %3#%()∀%& Ψ∀Λ ∆0: Φ: ∀ Κ : : : : ∀∋∃#!#∋∃#∋(#& #?%

 
:
#&&%& ∗ ∋∃∀6=#&: Χ%3  (%3 <4# ∗ Γ   Α ∀>4%3 %
%Φ ,:
8Φ ,:
∗Φ ,:
∃Φ ,:
#Φ :, 
  ∃8
 
 


 

 !∀

5 5 
#&!#%∋6% ∃% +Α∃∀% %+ &(%3 ∗ ∀∋∗∀∃# ∗ + % #&!#%∋6% ∃% ! !43%67 Λ

Χ%∀Η∋∗∀% ∃% +Α∃∀% %+ &(%3 Α ∀>4%3 Γ Χ%∀Η∋∗∀% ∃% ! !43%67 : ∃∀Χ∀∃∀∃% ! : ∋∃# Α

< :
(%+%∋Ι ∃% %+ &(% ∆∋ ∗%& : Χ%3# Φ

<  
 :
&&∀+: Α 4+% Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀% ∗ + #&!#%∋6% 0 # Χ%∀Η∋∗∀% ∆3 > : ∃#&Χ∀ !%∃7 ∀>4%3
% Φ

∗ Ε Η  
#∋4∋∗∀%∃ ∋ & ∀∋5 + 4 <4#Λ

∗ Γ Η  
(%∋( Λ

&& ∗ # ! <4# % ∋ +%3 #∃42∀∃% Α &∀+Α(∀∗% #+ ( ∋ ∃# 0

& Χ%∀≅Χ#∀& # &# #3%∗∀ ∋%+ ∃ &#>4∀∋(# + ∃ Λ


 5

Β
−4%∋∃  Η:  %8#+ & ∃∀&& ! <4#Λ
∗ Γ Η ∗ Γ  

 5
 + ∀&& Λ


Β
 
 Η 

   Η
   Η Η −
2
 1 

−4#&(7  χ 00 ε φ


+% %4∃∀( ∀% 5 ∀ #%3∀2%∃% ∋%& 5∀3∀%∀& # ∃% #+!#&% λ: ∗ + ! !)&∀( ∃#
#9%+∀∋% % 3∀&4% ∃ & ! ∗#&& & ∃# ∗ +!%& #5#(4%∃%& #+ ∃#(#+∀∋%∃ (∀+#&(# %% %
#%3∀2%67 ∃# 4+ #&(4∃ Τ!∀3 ( # ∗ ∋&∀∃#%∋∃ <4# % ! !43%67 ∃# ∋ (%& 5∀&∗%∀& #9∀&(#∋(#&
∋#&&%& 5∀3∀%∀& #% +4∀( >%∋∃#: #+ ∗%∃% 5∀3∀%3 5 ∀ ( +%∃% 4+% %+ &(% %3#%()∀% &∀+!3#& ∃#
/00 ∋ (%& 5∀&∗%∀& %% ∗%∃% ∋ (% 5∀&∗%3 #9%+∀∋%∃%: #>∀&( 4Τ&#: #∋(# 4(%& ∗ ∀&%&:
3 >%∀(+ ∋%(4%3 ∃ Χ%3 ∃% ∗ +!% ∗ ∋&(%∋(# ∋% ∋ (% 5∀&∗%3Λ Ψ +% %Χ%3∀%67 #&(%(;&(∀∗%

+Α∃∀%& Ξ # ΞΞ # ∃#&Χ∀ & !%∃7 Ξ # ΞΞ : #&!#∗(∀Χ%+#∋(#: #+ <4# Ξ Ψ ΞΞ 


+ &( 4 <4# %& ∃∀&(∀84∀6=#& ∃# Ψ !%% %& 5∀3∀%∀& # &7 %! 9∀+%∃%+#∋(# ∋ +%∀&: ∗ + 
  ∃:
 
 


 

& #&43(%∃ & ! 5∀3∀%3 &7 + &(%∃ & ∋% (%8#3% %8%∀9 

 + 8%&# ∋%& ∀∋5 +%6=#& %∗∀+% # ∗ ∋&∀∃#%∋∃ Τ&# <4# ∆Φ Κ 0:/,, # ∆0:,Φ Κ 0:,00:
#+ <4# ∆2Φ #!#&#∋(% % 54∋67 ∃# ∃∀&(∀84∀67 %∗4+43%∃% ∃% ∃∀&(∀84∀67 ∋ +%3 !%∃7 :
?43>4# ∀(#+

# !%∃7 ∃% #&(∀+%(∀Χ% ∃% +Α∃∀% ∃# Ψ !%% % 5∀3∀%3 Α ∀∋5#∀ % 0:0,

# !%∃7 ∃% +Α∃∀% %+ &(%3: &∀+8 3∀2%∃ ! Β : Α (%3 <4#Λ


#& 3467 Λ


Β 
Χ
∋∃# ∴&∴ Α ∃#&Χ∀ !%∃7 %+ &(%3 # ∴∋∴ Α (%+%∋Ι ∃% %+ &(%

#+ &Λ
Χ:
Β  Μ  −
Χ 
#%3+#∋(# ∃#&Χ∀ !%∃7 Α ∀∋5#∀ % 0:0,
2
 1 

∗∀ : ΕΦ ,, −./ 
  %,
 
 


 

 ∋&∀∃## <4#: % 5∀+ ∃# %Χ%3∀% ∃#&!#&%& ∗ + &%3≅∀ & ∃ !#&& %3 3 (%∃ #+ )>7 & ∃ ∃#
9#∗4(∀Χ : ∃#(#+∀∋%∃% &#∗#(%∀% ∃# 5%2#∋∃% ∃#∗∀∃∀4 5%2# 4+ 3#Χ%∋(%+#∋( #+ <4%(
)>7 & #+ #3%67 % +ϑ& ∃# %> &( ∃# 00/ & ∃%∃ & 8&#Χ%∃ & #&(7 %!#&#∋(%∃ & ∋%
(%8#3% %∗∀+%

 + 8%&# ∋#&&%& ∀∋5 +%6=#&: ?43>4# !)9∀+ ∀(#+


 ∋&∀∃## <4# ∃#&Χ∀ !%∃7 ∃ & &%3≅∀ & ∃ !#&& %3 ∃ )>7 : #+ %> &( ∃# 00/:
(#∋Ι% &∀∃ ∀>4%3 % Ε 0:00 #&&% &∀(4%67 : ∗%& 4+% %+ &(% %3#%()∀% ∃# !#&& %& ∃#&&#
)>7 5 &&# #(∀%∃% #+ %> &( ∃# 00/: # !%∃7 ∃% +Α∃∀% #&(∀+%∃% ∗ + 8%&# ∋#&&%
%+ &(% &#∀% &4!#∀ % Ε 0:00

#& 3467 Λ

 : :
∃#&Χ∀ !%∃7 ∃% +Α∃∀% %+ &(%3 Α ∀>4%3 %Λ

Β  Η
Χ Χ

.%8%∀( Λ #%∃

∗∀ , + ,,, −./


+ !&∀∗)3 > ∃#&#?% #&(4∃% (#+! ∆#+ +∀∋4( &Φ <4# & #+!#>%∃ & ∃# 4+% ∗ +!%∋Ι∀%

&#>4#+ 4+% ∃∀&(∀84∀67 ∋ +%3 ∗ + +Α∃∀% # Χ%∀Η∋∗∀%  : %+8%& ∃#&∗ ∋Ι#∗∀∃%&


3#Χ%+ !%% #%3∀2% ∗#(% (%#5% &(43%Τ&# <4# & (#+! & ∋% ! !43%67 ∗ ∋&∀∃#%∃%

!&∀∗)3 > 8(#Χ# 4+% %+ &(% ∃#  #+!#>%∃ & # #>∀&( 4 (#+! <4# ∗%∃% 4+

+Α∃∀ )Ζ 
+∀∋4( & # ∃#&Χ∀ Τ!%∃7  +∀∋4( 
∃#3#& !#∗∀& 4 !%% #%3∀2% % (%#5% %% & 00 (#+! & #>∀&(%∃ &: 8(∀Χ#%+Τ&# Χ%3 

Valores selecionados da tabela normal

# (#+ ∃∀&(∀84∀67 ∋ +%3 !%∃7 : %& #∋(%∃%& #!#&#∋(%+ % ! 8%8∀3∀∃%∃# [∴ , ] 
  %
 
 


 

#&&% &∀(4%67 # 4(∀3∀2%∋∃ : ∗%& &#?% ∋#∗#&&≅∀ : & Χ%3 #& &#3#∗∀ ∋%∃ & ∃% (%8#3% ∋ +%3
5 ∋#∗∀∃ & %∗∀+%: ?43>4# ∀(#+ % &#>4∀

−4%∋∃ 
#  : % ! 8%8∀3∀∃%∃# ∃# &# 8&#Χ% 4+ Χ%3 ∃# +#∋ 4 ∀>4%3 %
: Α +%∀ <4# 0://

 !∀ 1
+Α∃∀% %+ &(%3 (#+Λ
• #&!#%∋6% ∀>4%3 Γ #&!#%∋6% ∃% ! !43%67 Ν
• Χ%∀Η∋∗∀% ∀>4%3 Γ Χ%∀Η∋∗∀% ∃% ! !43%67 ∃∀Χ∀∃∀∃% ! ∴∋∴

5)Ζ  

 > Λ

 
⊥Ζ   
 
⊥Ζ Ι  
&&∀+: <4##+ & ∗%3∗43% % ! 8%8∀3∀∃%∃# ∃# 4+% Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀% ∗ + +Α∃∀% : # ∃#&Χ∀
!%∃7 0: %&&4+∀ Χ%3 #& +#∋ #& 4 ∀>4%∀& % : %% (%∋( : !%∃ ∋∀2%+ & #&&%

)Ζ 
Χ%∀≅Χ#3: %&&∀+Λ


⊥Ζ 

 

∗)Ζ Ε
 ∗ Ε 

 > Λ

∗ Ε
−  
Φ _ ∗ Γ
−  
Φ
 ∋&43(%∋∃ % (%8#3% 5 ∋#∗∀∃%: (#+ & <4#Λ

_ ∗ Ε 
−  
Φ 
  %
 
 


 

#&∃# <4# Τ: #&(≅ +4∀( !)9∀+ ∃# Τ:: ∗ ∋∗34;+ & <4# % ∗Ι%∋∗# ∃# Χ%3 #& +#∋ #&
<4# Τ: Α %! 9∀+%∃%+#∋(# 0:Ρ

2
 1 &

∃ +;< = ;<

∃   3


?3 ≅#?% 2 % ! ! 67 ∃# ∗%& & 5%Χ ≅Χ#∀& #+ 4+% ! !43%67 # 23 % ! ! 67 ∃# ∗%& &
5%Χ ≅Χ#∀& #+ 4+% %+ &(% Ξ∀+ & <4# 23 Α 4+ #&(∀+%∃ !%% 2
%% 5∀∗% +%∀& ∗3% : Χ%+ & %∋%3∀&% #9#+!3 ∃ ∃%∃ <4# Α 3%∋6%∃ (ϑ& Χ#2#&
 ∋&∀∃#%+ & ∗%& 5%Χ ≅Χ#3 <4%∋∃ &%∀ 4+ +Μ3(∀!3 ∃# 
% ! !43%67 ∆5 +%∃% ! ( ∃ & & ! &&;Χ#∀& #&43(%∃ & ∃ 3%∋6%+#∋( ∃ ∃%∃ Φ: %
! ! 67 ∃# ∗%& & 5%Χ ≅Χ#∀& Α ∀>4%3 % _ #&&# + (∀Χ : % ! 8%8∀3∀∃%∃# ∃# &4∗#&& #+
4+ Μ∋∀∗ 3%∋6%+#∋( Α ∀>4%3 % _ &&∀+: % ! ! 67 ∃# ∗%& & 5%Χ ≅Χ#∀& ∋% ! !43%67 Α
∀>4%3 Γ ! 8%8∀3∀∃%∃# ∃# &4∗#&& #+ 4+ 3%∋6%+#∋( 
∀∗%+ & ∗ +Λ
p = 1 / 3 ∆! ! 67 ∃# ∗%& & 5%Χ ≅Χ#∀& ∋% ! !43%67 Κ ! 8%8∀3∀∃%∃# ∃# &4∗#&& #+ 4+
3%∋6%+#∋( Φ
q = 2 / 3 ∆! ! 67 ∃# ∗%& & ∃#&5%Χ ≅Χ#∀& ∋% ! !43%67 Κ ! 8%8∀3∀∃%∃# ∃# 5%∗%&& #+
4+ 3%∋6%+#∋( Φ

%∋6%+ & ∃%∃ (ϑ& Χ#2#& 8(#+ & & &#>4∀∋(#& #&43(%∃ &Λ : : 
% %+ &(% ∃# (%+%∋Ι : % ! ! 67 ∃# ∗%& & 5%Χ ≅Χ#∀& 5 ∀ ∃# _
pˆ = 2 / 3
&%+ & % ! ! 67 %+ &(%3 !%% #&(∀+% % ! ! 67 ∃% ! !43%67 %& ∋7
& 48Α&&#+ & <4# ∃%∃ (#+ _ ∃# 5%∗#& ∗ + +Μ3(∀!3 & ∃# : % !%(∀ ∃ #&43(%∃ 8(∀∃
∋% %+ &(%>#+ %∗∀+%: #&(∀+%;%+ & #&(% ! ! 67 #+ _
−4%∋∃ (#+ & 4+% Μ∋∀∗% %+ &(%: p̂ Α 4+ Χ%3 : 4+ ∋Μ+# : 5∀9 : ∗ ∋&(%∋(#
%& ! ∃#+ & !#∋&% #+ p̂ ∃# 5 +% ∃∀5##∋(# ∃#+ & !#∋&% #+ ∀∋Μ+#%& %+ &(%&
! &&;Χ#∀& # 3%∋6≅&&#+ & ∃%∃ (ϑ& Χ#2#& ∋ Χ%+#∋(#: 8(#∋∃ 4(% %+ &(%: p̂ ! ∃#∀%
%&&4+∀ 4( & Χ%3 #& −4%∋∃ ∗ ∋&∀∃#%+ & %& ∀∋Μ+#%& %+ &(%& ! &&;Χ#∀&: p̂ Α 4+%
Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀%
#&(# #9#+!3 ∃ ∃%∃ : %& %+ &(%& ∃# (%+%∋Ι ! &&;Χ#∀& &#∀%+Λ 
  %∃
 
 


 

1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6 1 1 1 4 1 2 4 1 3 4 1 4 4 1 5 4 1 6 4 1
1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6 1 2 1 4 2 2 4 2 3 4 2 4 4 2 5 4 2 6 4 2
1 1 3 2 1 3 3 1 3 4 1 3 5 1 3 6 1 3 1 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 5 4 3 6 4 3
1 1 4 2 1 4 3 1 4 4 1 4 5 1 4 6 1 4 1 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 6 4 4
1 1 5 2 1 5 3 1 5 4 1 5 5 1 5 6 1 5 1 4 5 2 4 5 3 4 5 4 4 5 5 4 5 6 4 5
1 1 6 2 1 6 3 1 6 4 1 6 5 1 6 6 1 6 1 4 6 2 4 6 3 4 6 4 4 6 5 4 6 6 4 6
1 2 1 2 2 1 3 2 1 4 2 1 5 2 1 6 2 1 1 5 1 2 5 1 3 5 1 4 5 1 5 5 1 6 5 1
1 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 5 2 2 6 2 2 1 5 2 2 5 2 3 5 2 4 5 2 5 5 2 6 5 2
1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 5 2 3 6 2 3 1 5 3 2 5 3 3 5 3 4 5 3 5 5 3 6 5 3
1 2 4 2 2 4 3 2 4 4 2 4 5 2 4 6 2 4 1 5 4 2 5 4 3 5 4 4 5 4 5 5 4 6 5 4
1 2 5 2 2 5 3 2 5 4 2 5 5 2 5 6 2 5 1 5 5 2 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 6 5 5
1 2 6 2 2 6 3 2 6 4 2 6 5 2 6 6 2 6 1 5 6 2 5 6 3 5 6 4 5 6 5 5 6 6 5 6
1 3 1 2 3 1 3 3 1 4 3 1 5 3 1 6 3 1 1 6 1 2 6 1 3 6 1 4 6 1 5 6 1 6 6 1
1 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 2 5 3 2 6 3 2 1 6 2 2 6 2 3 6 2 4 6 2 5 6 2 6 6 2
1 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 6 3 3 1 6 3 2 6 3 3 6 3 4 6 3 5 6 3 6 6 3
1 3 4 2 3 4 3 3 4 4 3 4 5 3 4 6 3 4 1 6 4 2 6 4 3 6 4 4 6 4 5 6 4 6 6 4
1 3 5 2 3 5 3 3 5 4 3 5 5 3 5 6 3 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 5 6 6 5
1 3 6 2 3 6 3 3 6 4 3 6 5 3 6 6 3 6 1 6 6 2 6 6 3 6 6 4 6 6 5 6 6 6 6 6

 ∃%& #&&%& %+ &(%& &7 #<4∀! Χ≅Χ#∀& ∃#+ & + ∋(% &#>4∀∋(# <4%∃ Λ
p̂ 8%8∀3∀∃%∃#
0 _
_ /_
_ _
_ _
#&!#%∋6% ∃# p̂ 5∀∗%Λ
64 1 96 2 48 3 8
E ( pˆ ) = µ pˆ = 0 × + × + × + × = 1/ 3
216 3 216 3 216 3 216
#&!#%∋6% ∃% ! ! 67 %+ &(%3 Α ∀>4%3 Γ #&!#%∋6% ∃% ! ! 67 ∃% ! !43%67 
Χ%∀Η∋∗∀% ∃# p̂ 5∀∗%Λ
2 2 2 2
 1 64 1 1 96 2 1 48 1 8 2
σ pˆ 2
= 0 − × + − × + − × + 1 − × =
 3 216 3 3 216 3 3 216 3 216 27
%8#∋∃ <4# % ! ! 67 %+ &(%3 ! ∃# &# Χ∀&(% ∗ + 4+% Χ%∀≅Χ#3: Α ∀+! (%∋(# Χ# 4+
+#∀ +%∀& ≅!∀∃ !%% ∗%3∗43% &4% +Α∃∀% # &4% Χ%∀Η∋∗∀%

#&&# #9#+!3 ∃ 3%∋6%+#∋( ∃ ∃%∃ : &#?% ∋Μ+# ∃# ∗%& & 5%Χ ≅Χ#∀& #+ α!β
3%∋6%+#∋( & Ξ∀+ & #+ %43% %∋(#∀ <4# Α 4+% Χ%∀≅Χ#3 8∀∋ +∀%3 ∗ + +Α∃∀% # Χ%∀Η∋∗∀%
∃%∃%& ! Λ
µ X = np
σ X 2 = npq
∋∃# α!β Α ∋Μ+# ∃# #9!#∀+#∋( &: ∀ Α % ! 8%8∀3∀∃%∃# ∃# &4∗#&& # ∃ Α % ! 8%8∀3∀∃%∃#
∃# 5%∗%&& #&&# #9#+!3 : ! Κ Ν ∀ Κ _Ν ∃ Κ _
∀∗%+ & ∗ +Λ 
  %%
 
 


 

µ X = np = 1
σ X 2 = npq = 2 / 3
(#+ +Α∃∀% # Χ%∀Η∋∗∀% _ && &∀>∋∀5∀∗% <4#: #+ (ϑ& 3%∋6%+#∋( &: #&!#%+ & ∗%&
5%Χ ≅Χ#3 ∆# ∃ ∀& ∃#&5%Χ ≅Χ#∀&Φ 4 &#?%: &# 5 &&# ! &&;Χ#3 5%2# ∀∋5∀∋∀( & ∗ ∋?4∋( & ∃# (ϑ&
3%∋6%+#∋( & ∃ ∃%∃ : ∋Μ+# +Α∃∀ ∃# ∗%& & 5%Χ ≅Χ#∀& &#∀% ∀>4%3 % 
#?% α p̂ β % ! ! 67 ∃# ∗%& & 5%Χ ≅Χ#∀& Χ#∀5∀∗%∃% ∋4+% ∃%∃% %+ &(% ∃# (%+%∋Ι α∋β
Χ%∀≅Χ#3 α p̂ β ! ∃# &# 8(∀∃% % !%(∀ ∃# 
X
pˆ =
n
%% 5∀∗% +%∀& ∗3% : &4! ∋Ι%+ & 4+ ∗ ∋?4∋( ∃# 3%∋6%+#∋( & #+ !%(∀∗43% %∋6%+ &
∃%∃ (ϑ& Χ#2#&: 8(#∋∃ Λ : : 
#&&% &∀(4%67 : ∋Μ+# ∃# ∗%& & 5%Χ ≅Χ#∀& Α ∀>4%3 % ∆ Κ Φ % ! ! 67 ∃# ∗%& &
5%Χ ≅Χ#∀& 5∀∗%Λ
X
pˆ =
n
2
pˆ =
3
+ ∃ ∀& (#6 & ∃ & ∗%& &: (∀Χ#+ & &4∗#&& 
≅∗∀3: ∋ΑΘ %% %∗Ι% % ! ! 67 ∃# ∗%& & 5%Χ ≅Χ#∀& ∋% %+ &(%: 8%&(% !#>% % Χ%∀≅Χ#3 #
∃∀Χ∀∃∀ ! α!β
%8#+ & ∗ + ∗%3∗43% % +Α∃∀% # % Χ%∀Η∋∗∀% ∃% Χ%∀≅Χ#3 8∀∋ +∀%3 %8#+ & <4# % Χ%∀≅Χ#3 α
X
p̂ β: <4# ∀∋∃∀∗% % ! ! 67 ∃# ∗%& & 5%Χ ≅Χ#∀& ∋% %+ &(%: ! ∃# &# 8(∀∃% ! Λ pˆ = 
n
%% 8(#+ & α p̂ β: ∃∀Χ∀∃∀+ & % Χ%∀≅Χ#3 α β ! 4+% ∗ ∋&(%∋(# α∋β
−4%∋∃ ∃∀Χ∀∃∀+ & 4+% Χ%∀≅Χ#3 ! 4+% ∗ ∋&(%∋(#: % +Α∃∀% (%+8Α+ 5∀∗% ∃∀Χ∀∃∀∃% ! #&&%
∗ ∋&(%∋(# +Α∃∀% ∃# p̂ ΑΛ
µX np
µ pˆ = = = p
n n
 ∋∗34;+ & <4# % #&!#%∋6% ∃# p̂ Α ?4&(%+#∋(# % ! 8%8∀3∀∃%∃# ∃# &4∗#&& #+ 4+
#9!#∀+#∋( 
−4%∋∃ 3%∋6%+ & ∃%∃ (ϑ& Χ#2#& ∆ 8(#∋∃ 4+% Μ∋∀∗% %+ &(% ∃# (%+%∋Ι Φ: (##+ &
4+ ∃#(#+∀∋%∃ Χ%3 !%% % ! ! 67 %+ &(%3 ∆ p̂ Φ &&# Χ%3 ! ∃# &# ∀>4%3 % _ 4
∋7  #9#+!3 %∗∀+% ∆∗ + #&43(%∃ & : # Φ: ∀∋∗34&∀Χ#: 5 ∀ ∃∀5##∋(#
%&: &# 5 &&# ! &&;Χ#3 #!#(∀ ∀∋5∀∋∀(%& Χ#2#& ∗ ∋?4∋( ∃# (ϑ& 3%∋6%+#∋( &: 8(#∋∃ !%%
∗%∃% %+ &(% 4+ Χ%3 ∃# p̂ : (#;%+ & <4# % +Α∃∀% ∃# p̂ &#∀% ∀>4%3 % _ 
  %(
 
 


 

 + #&!#∀( % (#9( : ∗ ∋&∀∃## <4# ∗%∃% ∀+)Χ#3 5#(%∃ #+ ∃#(#+∀∋%∃ %∋ &#?%


∗3%&&∀5∀∗%∃ ∗ + Χ#∋∃∀∃ 4 ∋7 ΤΧ#∋∃∀∃ : #: % 4+ ∀+)Χ#3 # ∗3%&&∀5∀∗%∃ ∗ + Χ#∋∃∀∃ &#?%
%(∀84;∃ 4+ Χ%3 # Κ : #: % ∀+)Χ#3 ∗3%&&∀5∀∗%∃ ∗ + ∋7 ΤΧ#∋∃∀∃ : &#?% %(∀84;∃ 4+
Χ%3 # Κ 0 4! ∋∃ Τ&# <4# %& ∗3%&&∀5∀∗%6=#& ∃ & ∀+)Χ#∀& ∗ + Χ#∋∃∀∃ 4 ∋7 ΤΧ#∋∃∀∃ #+
4+ ∃%∃ %∋ ! &&%+ &# ∗ ∋&∀∃#%∃%& ∗ + &#∋∃ #%3∀2%6=#& ∃# 4+% %+ &(%>#+
%3#%()∀% &∀+!3#&: ?43>4# & ∀(#∋& % &#>4∀
 ∋&∀∃#%∋∃ & ∃%∃ & ∃# 00,: % #&(∀+%(∀Χ% ∃% ! 8%8∀3∀∃%∃# &∆# Κ Φ Α ∀>4%3 % 0:: #
# Τ!%∃7 ∃#&&% #&(∀+%(∀Χ% Α &4!#∀ % 0:0 # ∀∋5#∀ % 0:0

 !∀ 1
 54∋∃ : <4##+ &: % !%(∀ ∃% %+ &(% 5 ∋#∗∀∃%: #&(∀+% % ! ! 67 ∃# ∀+)Χ#∀&
Χ#∋∃∀∃ & ∋% ! !43%67 
 ∋&∀∃#%+ & <4# % ! ! 67 ∃# ∀+)Χ#∀& Χ#∋∃∀∃ & ∋% %+ &(% Α 4+ #&(∀+%∃ ∃%

−
! ! 67 ∃# ∀+)Χ#∀& Χ#∋∃∀∃ & ∋% ! !43%67 &(% #&(∀+%(∀Χ% 5∀∗%Λ

23  


∃#&Χ∀ !%∃7 5∀∗%Λ

23 αβ 
. 

1 1
 

8&#Χ#+ <4#: ∋% Χ#∃%∃#: ∃#Χ#;%+ & 4&% ∋% 5)+43% ∃ ∃#&Χ∀ !%∃7 & Χ%3 #& ∃# 2 #
α #∋(%∋( : &# (#+ & %∗#&& %!#∋%& % 4+% %+ &(%: ∋7 (#+ & ∗ + &%8# (%∀& Χ%3 #&
48&(∀(4;+ & #∋(7 ! &4%& #&(∀+%(∀Χ%& ∆23 χ αβΦ

 ∋(∀∋4%∋∃ 

%% #&! ∋∃# Γ <4#&(7 : (#+ & <4# &%8# &# ∃#&Χ∀ !%∃7 #&(≅ ∋ ∀∋(#Χ%3 #∋(# 0:0
# 0:0

 ∋ Ε  Ε  
%& ∀&& &#?% Χ#∃%∃#: #∋(7 % Χ%∀Η∋∗∀% #&(%≅ #∋(#Λ

ΣΩ Ε  Ε : . ΣΩ
Ξ%+ & ∗%3∗43% % Χ%∀Η∋∗∀%Λ 
  %4
 
 


 

∆Φ 

 ∃ 
 !∀ 1

Β .
 ∃
  
 
 .
Η 
 
 
 
 .
Η :
 
 
 .
 
 . 
 
  
 
 
2
 1 +

∗∀ ( 5Ι ,,4 −5../


+ 4+% ! !43%67 ∃# 00 #3#+#∋( &: ∗ + Χ%∀Η∋∗∀% ! !43%∗∀ ∋%3 0: 5 %+ ( +%∃%&
%+ &(%& ∗%&4%∀& &∀+!3#& ∃# (%+%∋Ι 0 #&(%& ∗ ∋∃∀6=#&: %& Χ%∀Η∋∗∀%& ∃% +Α∃∀% %+ &(%3
∋% %+ &(%>#+: ∗ + # &#+ #! &∀67 : &7 #&!#∗(∀Χ%+#∋(#
%Φ _ # /0_//
8Φ # /0_//
∗Φ # 0_//
∃Φ # 00_//
#Φ # 0_//

 !∀ 1

 

+ &(%>#+ ∗ + #! &∀67 Λ

Β  

 

 ∃   
+ &(%>#+ &#+ #! &∀67 Λ

Β . 
.
 ∃  
:

Β 


2
 1  
  (
 
 


 

( 
& ∀ &


#?% 4+ #&(∀+%∃ !%% !%Η+#( α 


∀2#+ & <4# Α 4+ #&(∀+%∃ ∋7 (#∋∃#∋∗∀ &
&#Λ
E (a ) = α

)& Χ∀+ & <4# % +Α∃∀% %+ &(%3 ∆ X Φ Α 4+ #&(∀+%∃ ∋7 Τ(#∋∃#∋∗∀ & !%% % +Α∃∀%
! !43%∗∀ ∋%3
%% #3#+8%+ &: Χ%+ & #Χ# ∗%& ∃ (#(%#∃ Ι + >ϑ∋# : ∗ + 5%∗#& : : # 
Ξ%+ & 3%∋6≅Τ3 Χ#2#&: 8(#∋∃ 4+% %+ &(% ∃# (%+%∋Ι <4%∃ %8%∀9 (%2 ( ∃%& %&
! &&;Χ#∀& %+ &(%&
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
#∀%+ %+ &(%& ! &&;Χ#∀&: ( ∃%& #3%& ∗ + % +#&+% ! 8%8∀3∀∃%∃# ∃# ∗ # Χ%3 ∃%
+Α∃∀% %+ &(%3 #+ ∗%∃% 4+% ∃#&&%& %+ &(%& &#∀%Λ
Ξ%3 #& ∃% X
%+ &(%
# 
# :
# 
# :
# :
# 
# :
# 
# 
# :
# 
# :
# :
# 
# :
# 
#!%# <4# X ! ∃# &# Χ∀&( ∗ + 4+% Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀% <4# %&&4+# ∃∀Χ#& & Χ%3 #&
+Α∃∀% ∃# ( ∃ & & ! &&;Χ#∀& Χ%3 #& ∃# X 5∀∗%Λ
1
E( X ) = × (1 + 1,5 + 2 + 2,5 + 1,5 + 2 + 2,5 + 3 + 2 + 2,5 + 3 + 3,5 + 2,5 + 3 + 3,5 + 4)
16
E ( X ) = 2,5 
  (∃
 
 


 

Ξ%+ & %> % ∗%3∗43% % +Α∃∀% ∃% Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀% 


Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀% %&&4+# & Χ%3 #& : : : : ∗%∃% 4+ ∗ + ! 8%8∀3∀∃%∃# _
(%∋( Λ
1 1 1 1
E( X ) = µ = ×1 + × 2 + × 3 + × 4
4 4 4 4
µ = 2,5
 ∋∗34∀∋∃ Λ % #&!#%∋6% ∃% +Α∃∀% %+ &(%3 Α ∀>4%3 Γ #&!#%∋6% ∃% ! !43%67 &( &∀>∋∀5∀∗%
<4#: &# 5 &&# ! &&;Χ#3 5%2# 4+ ∋Μ+# +4∀( >%∋∃# ∃# %+ &(%&: % +Α∃∀% ∃# ( ∃%& %&
+Α∃∀%& %+ &(%∀& &#∀% ∀>4%3 Γ +Α∃∀% ∃% ! !43%67 
Ξ%+ & %! Χ#∀(% #&(# #9#+!3 ∃ (#(%#∃ # Χ%+ & ∗%3∗43% % Χ%∀Η∋∗∀% ∃%& %+ &(%&
%% (%∋( : Χ%+ & 5%2# ∃ ∀& ∗≅3∗43 &Λ 4+ ∗ + ∃#∋ +∀∋%∃ ! # 4( ∗ +
∃#∋ +∀∋%∃ n − 1 
%% ∃∀5##∋∗∀%: <4%∋∃ 4(∀3∀2%+ & ∃#∋ +∀∋%∃ !: Χ%+ & %∃ (% &;+8 3 s * 
2
Ξ%3 #& ∃% 2

%+ &(% (x i − x) 2 (x i − x) 2
s2 = i =1
s *2 = i =1

2 −1 2

# 0 0
# 0: 0:
# 
# : :
# 0: 0:
# 0 0
# 0: 0:
# 
# 
# 0: 0:
# 0 0
# 0: 0:
# : :
# 
# 0: 0:
# 0 0
( (%3 0 0
 (# <4#Λ
20
E(s 2 ) = = 1,25
16
10
E ( s *2 ) = = 0,625
16
Ξ%+ & %> % ∗%3∗43% % Χ%∀Η∋∗∀% ∃% Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀%  
  (%
 
 


 

1+ 2 + 3 + 4
E( X ) = = 2,5
4
1 + 4 + 9 + 16
E( X 2 ) = = 7,5
4
V ( X ) = E( X 2 ) − E( X )2

V ( X ) = 7,5 − 2,5 2 = 1,25


!%Η+#( Α ∀>4%3 % : & #&(∀+%∃ #& 5 %+ : ∆
 : ∗ + ∃#∋ +∀∋%∃ n − 1 Φ #
0: ∆ s* 2 : ∗ + ∃#∋ +∀∋%∃ !Φ
 ∀&& ∃∀2#+ & <4# #&(∀+%∃ Χ%∀Η∋∗∀% %+ &(%3 ∃#Χ# (# n − 1 ∋ ∃#∋ +∀∋%∃ &(
>%%∋(# 4+ #&(∀+%∃ ∋7 ΤΧ∀∗∀%∃ 

( 
& & 3
#
 Α


Ξ%+ & ∗ ∋(∀∋4% ∗ + #9#+!3 ∃ (#(%#∃ ∗ + 5%∗#& : : : # %& ! &&;Χ#∀& %+ &(%&


∃# (%+%∋Ι 
−4##+ & #&(∀+% % Χ%∀Η∋∗∀% ∃% ! !43%67 −4#+ (#+ %∗#&& % ( ∃%& %& 5%∗#& ∃
(#(%#∃ : &%8# <4#Λ
1+ 2 + 3 + 4
µ= = 2,5
4
ς≅ <4#+ ∃#&∗ ∋Ι#∗# %& 5%∗#& ∃ (#(%#∃ : ! ∃#≅ %!#∋%& #&(∀+% % +Α∃∀% ∃% ! !43%67 :
∗ + 8%&# ∋ #&43(%∃ ∃# 4+% %+ &(% ∃# (%+%∋Ι 

4%∋(# ( ∃% % %43%: ∋)& (%8%3Ι%+ & ∗ + #&(∀+%∃ X ∆+Α∃∀% %∀(+Α(∀∗% ∃% %+ &(%Φ


∀& 8#+: Χ%+ & ∗∀% 4( #&(∀+%∃ !%% % +Α∃∀% ! !43%∗∀ ∋%3 Ξ 4 ∗Ι%+≅Τ3 ∃# X * :
!%% ∃∀5##∋∗∀% ∃ &;+8 3 %∋(#∀ 
&&# ∋ && ∋ Χ #&(∀+%∃ &#≅ 4+% +Α∃∀% ! ∋∃#%∃% ∃ & Χ%3 #& ∃% %+ &(%: #+ <4#
!∀+#∀ Χ%3 ∃% %+ &(% (#+ !#& # &#>4∋∃ Χ%3 ∃% %+ &(% (#+ !#& 
9#+!3∀5∀∗%∋∃ Λ &# % %+ &(% 5 Λ ∆: Φ: ∋ && #&(∀+%∃ &#≅Λ
2 × 2 + 3 ×1
X *= = 2,333
3
(%8#3% %8%∀9 (%2 ( ∃%& %& %+ &(%& ! &&;Χ#∀&: 8#+ ∗ + & Χ%3 #& ∃ & #&(∀+%∃ #& 
  ((
 
 


 

#∋(# & #&(∀+%∃ #& 3∀∋#%#& ∆ 4 &#?%: %<4#3#& <4# &7 8(∀∃ & % !%(∀ ∃# 4+% +Α∃∀%
! ∋∃#%∃% ∗ + & Χ%3 #& ∃% %+ &(%Φ: Α ! &&;Χ#3 ∃#+ ∋&(% <4# % +Α∃∀% %∀(+Α(∀∗%
&∀+!3#& ∆ X Φ %!#&#∋(% Χ%∀Η∋∗∀% +;∋∀+%
 ! &&;Χ#3 ∗ +!%% % #5∀∗∀ϑ∋∗∀% #∋(# ∃ ∀& #&(∀+%∃ #& ∋7 Τ(#∋∃#∋∗∀ & & ∃∀5##∋(#& %&(%
∃∀Χ∀∃∀ &4%& Χ%∀Η∋∗∀%& &&∀+: % #5∀∗∀ϑ∋∗∀% #3%(∀Χ% ∃# X * : #+ ∗ +!%%67 ∗ + X : Α ∃%∃%
! Λ
0,625
= 90%
0,6944

(∃ 
& & Α
 Κ&& 

4( (∀! ∃# #&(∀+%∃ Α %<4#3# <4# +∀∋∀+∀2% % & +% ∃ & <4%∃%∃ & ∃ & ∃#&Χ∀ & 
#∋<4%∋( : ∋7 Χ##+ & #&(# (∀! ∃# #&(∀+%∃ ∗ + +%∀& ∃#(%3Ι#& %3%#+ & +%∀& %
#&!#∀( ∋% %43% ∃# #>#&&7 3∀∋#%: #+ <4# &#≅ +4∀( 5#<4#∋(# #%3∀2%+ & % !#%67
<4# +∀∋∀+∀2% % & +% ∃ & <4%∃%∃ & ∃ & ∃#&Χ∀ &
∋(##&&%∋(# 8&#Χ% <4# X # p̂ &7 #&(∀+%∃ #& ∃# +;∋∀+ & <4%∃%∃ & 4 &#?%: %
+Α∃∀% %+ &(%3 # % ! ! 67 %+ &(%3 #&(∀+%+ % +Α∃∀% # % ! ! 67 ! !43%∗∀ ∋%∀&:
8#∃#∗#∋∃ % ∗∀(Α∀ ∃# +;∋∀+ & <4%∃%∃ &

(% 
& & ?)
 3 

Λ !

+ #&(∀+%∃ ∃# +≅9∀+% Χ# &&∀+∀3Ι%∋6% Α %<4#3# <4# +%9∀+∀2% % ! 8%8∀3∀∃%∃# ∆&# %


Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀% 5 ∃∀&∗#(%Φ 4 % ∃#∋&∀∃%∃# ∃# ! 8%8∀3∀∃%∃# ∆&# % Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀% 5 
∗ ∋(;∋4%Φ ∃# % %+ &(% 8&#Χ%∃% (# &∀∃ 8(∀∃%
%% #9!3∀∗%: Χ 4 %∃%!(% 4+ #9#+!3 #9(%;∃ ∃ 3∀Χ &(%(;&(∀∗% !%% ∗ ∋ +∀&(%&: ∃
∃ 35 Υ 55+%∋∋
 ∋&∀∃## 4+ (#(%#∃ <4# ! &&4∀ 5%∗#& %24∀& # 8%∋∗%& %∋6%+ & (#(%#∃ 
#&43(%∃ 8(∀∃ ∗ #&! ∋∃# Γ 5%∗# <4# 5∀∗% #+ ∗ ∋(%( ∗ + & 3 
%& &%∀% 4+% 5%∗# %243: (#+ & 4+ ∗%& 5%Χ ≅Χ#3 %& &%∀% 4+% 5%∗# 8%∋∗%: (#+ & 4+
∗%& ∃#&5%Χ ≅Χ#3
(#(%#∃ Α 3%∋6%∃ Χ#2#&: #&43(%∃ #+ ∗%& 5%Χ ≅Χ#3 ∆ #&43(%∃ %243 # 8%∋∗ &Φ
)& &) (#+ & %∗#&& % #&43(%∃ ∃#&(% %+ &(% # (#+ & <4# #&(∀+% % ! ! 67
! !43%∗∀ ∋%3: 4 &#?%: % ! ! 67 ∃# 5%∗#& %24∀& ∋ (#(%#∃ 
%% %∗Ι% #&(∀+%∃ ∃# +≅9∀+% Χ# &&∀+∀3Ι%∋6%: ∋)& (#+ & <4# Χ# <4%3 % ! ! 67
<4# +%9∀+∀2% % ! 8%8∀3∀∃%∃# ∃# #&(% %+ &(% (# &∀∃ 8(∀∃% <4%∃ %8%∀9 #&4+# &
∗≅3∗43 & 
  (4
 
 


 

Μ+# ∃# ! 8%8∀3∀∃%∃# ∃# &4∗#&& #+  8%8∀3∀∃%∃# ∃#: #+ 3%∋6%+#∋( &:


5%∗#& %24∀& #9!#∀+#∋( (#+ & #9%(%+#∋(# ∗%& 5%Χ ≅Χ#3
0 0 0
 0: 0:,
 0: 0:,
 0:, 0:0
 0
+%∀ ! 8%8∀3∀∃%∃# ∆0:,Φ ∗ # <4%∋∃ (#+ & 5%∗# %243 > : #&(∀+%∃ ∃#
+≅9∀+% Χ# &&∀+∀3Ι%∋6% Α 0:
#&(# #9#+!3 : % ! ! 67 ! !43%∗∀ ∋%3 &) ! ∃#∀% %&&4+∀ %3>4∋& Χ%3 #& ∆0Ν 0:Ν 0:Ν
0:,Ν :0Φ 4+% Χ%∀≅Χ#3 ∃∀&∗#(%
∗%& % ! ! 67 ! !43%∗∀ ∋%3 ∀ ! &&% %&&4+∀ <4%3<4# Χ%3 ∋ ∀∋(#Χ%3 #∋(# 0 # :
X
#∋(7 Α ! &&;Χ#3 ∃#+ ∋&(% <4# % ! ! 67 %+ &(%3 ∆ pˆ = : ∋∃# Α % Χ%∀≅Χ#3
n
8∀∋ +∀%3Φ Α 4+ #&(∀+%∃ ∃# +;∋∀+ & <4%∃%∃ & # ∃# +≅9∀+% Χ# &&∀+∀3Ι%∋6%

# % Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀% 5 ∋ +%3: #&(∀+%∃ ∃# +≅9∀+% Χ# &&∀+∀3Ι%∋6% !%% % Χ%∀Η∋∗∀% Α


∃%∃ ! Λ
n

 (x i − x) 2
s *2 = i =1

n
# % Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀% 5 ∋ +%3: % +Α∃∀% %∀(+Α(∀∗% ∃% %+ &(% ∆ X Φ Α 4+ #&(∀+%∃ ∃#
+≅9∀+% Χ# &&∀+∀3Ι%∋6% !%% % +Α∃∀% ! !43%∗∀ ∋%3

#9( !%% −4#&(7 , # −4#&(7 


%% #&! ∋∃# Γ& <4#&(=#& &#>4∀∋(#&: ∗ ∋&∀∃## %& ∃∀&(∀84∀6=#& %+ &(%∀& ∃# ∗∀∋∗
#&(∀+%∃ #& ! ! &( & !%% #&(∀+% !%Η+#( ∃# 4+% ! !43%67 : ∀34&(%∃%& ∋% 5∀>4%
%!#&#∋(%∃% % &#>4∀ 
  (8
 
 


 

∗∀ 4 ,,8 −.2/


# ∀∋(##&&# 5 4+ #&(∀+%∃ ∋7 Χ∀#&%∃ : ∃#Χ#Τ&# 4(∀3∀2% %!#∋%&
∆ Φ 
∆Φ 
∆Φ 4 

Φ 4 
∆Φ 4 4 

 !∀ 
&(∀+%∃ ∋7 Χ∀#&%∃ Α &∀∋Ω∋∀+ ∃# #&(∀+%∃ ∋7 (#∋∃#∋∗∀ & −4##+ & <4# % +Α∃∀%
∃ #&(∀+%∃ &#?% ∀>4%3 % 
& Μ∋∀∗ & #&(∀+%∃ #& <4# %!#&#∋(%+ #&(% ∗%%∗(#;&(∀∗% &7 : # 
2
 1 

∗∀ 8 ,,8 −.2/


#Χ%∋∃ Τ&# #+ ∗ ∋(% %& ! !∀#∃%∃#& ∃# 4+ 8 + #&(∀+%∃ : +#3Ι ∃#∋(# &
#&(∀+%∃ #& ! ! &( & Α
∆ Φ 
∆Φ 
∆Φ  
  (:
 
 


 


Φ 
∆Φ 

 !∀ 
∋(# & #&(∀+%∃ #& : # : <4# %!#&#∋(% Χ%∀Η∋∗∀% +;∋∀+% Α : ! ∀& %!#&#∋(%
4+% ∗4Χ% +%∀& %5∀3%∃%: <4# ∀∋∃∀∗% <4# % ! ! 67 ∃# Χ%3 #& !)9∀+ & Γ +Α∃∀% Α +%∀ 
2
 1 +

∗∀ : + ,, −.2/


−4%∋∃ &# 3%∋6% 4+% ∗#(% + #∃%: % ! 8%8∀3∀∃%∃# ∃# #&43(%∃ &# ∗%% Α ! + #∃% 5 ∀
3%∋6%∃% ∃#2 Χ#2#&: &4∗#&&∀Χ%& # ∀∋∃#!#∋∃#∋(#&: # #&43(%∃ 5 ∀ ∃# ∗%%& # ∗ %&
#∋∃ #+ Χ∀&(% #&(# #9!#∀+#∋( : % #&(∀+%(∀Χ% ∃# +≅9∀+% Χ# &&∀+∀3Ι%∋6% ∃# ! Α
∆ Φ 0
∆Φ 0
∆Φ 0

Φ 0
∆Φ 0

 !∀ 
! ! 67 %+ &(%3 Α 4+ #&(∀+%∃ ∃# +≅9∀+% Χ# &&∀+∀3Ι%∋6% ∃% ! ! 67
! !43%∗∀ ∋%3


% %+ &(%: 5 %+ ∗%%& #+ 0 3%∋6%+#∋( &

23  

2
 1 

∗∀ ∃, . ,,8 −.2/


 ∋&∀∃## %& %&&#6=#& % &#>4∀
+Α∃∀% %+ &(%3 Α &#+!# 4+ #&(∀+%∃ ∋7 Χ∀∗∀%∃ !%% % +Α∃∀% ∃# 4+% ! !43%67 
−
# !%∃7 ∃ #&(∀+%∃ ∋7 Χ∀∗∀%∃ !%% % +Α∃∀% ∃# 4+% ! !43%67 Α +%∀ ∃ <4# %
Χ%∀Η∋∗∀% ∃% ! !43%67 
∋%3∀&%∋∃ Τ&# %& %&&#6=#&: ∗ ∋∗34∀Τ&# <4#
∆ Φ %& ∃4%& %&&#6=#& &7 Χ#∃%∃#∀%&: # % &#>4∋∃% Α 4+% ?4&(∀5∀∗%(∀Χ% ∗ #(% ∃% !∀+#∀%
∆Φ %& ∃4%& %&&#6=#& &7 Χ#∃%∃#∀%&: # % &#>4∋∃% ∋7 Α 4+% ?4&(∀5∀∗%(∀Χ% ∗ #(% ∃%
!∀+#∀% 
  0,
 
 


 

∆Φ % !∀+#∀% %&&#67 Α Χ#∃%∃#∀%: # % &#>4∋∃% Α 5%3&%Φ % !∀+#∀% %&&#67 Α 5%3&%: # % &#>4∋∃% Α Χ#∃%∃#∀%
∆Φ % !∀+#∀% # % &#>4∋∃% %&&#6=#& &7 5%3&%&

 !∀ 
!∀+#∀% 5%&# #&(≅ ∗ #(% +Α∃∀% %+ &(%3 Α 4+ #&(∀+%∃ ∋7 (#∋∃#∋∗∀ & 
&#>4∋∃% 5%&# #&(≅ #%∃% %&(% !#∋&% ∋ &#>4∀∋(# #9#+!3 Λ Ξ%∀Η∋∗∀% ∃% ! !43%67 Λ
00 ∆3 > : ∃#&Χ∀ !%∃7 ΑΛ σ = 10 ΦΝ (%+%∋Ι ∃% %+ &(%Λ ∆ n = 25) 
∃#&Χ∀ Τ!%∃7 ∃% +Α∃∀% %+ &(%3 5∀∗%Λ
10
σX = =2
5
∃#&Χ∀ Τ!%∃7 ∃% +Α∃∀% %+ &(%3 5 ∀ +#∋ <4# % Χ%∀Η∋∗∀% ∃% ! !43%67 
2
 1 .

∗∀ ∃  ,,( −.2/


 + 8%&# #+ 4+% %+ &(% %3#%()∀% &∀+!3#& ∆ : :: ∋Φ ∃# 4+% ! !43%67 ∃# +Α∃∀%
∗ ∋Ι#∗∀∃% µ : 4+ #&(∀+%∃ ∋7 Χ∀∗∀%∃ ∃% Χ%∀Η∋∗∀% ∃% ! !43%67 ΑΛ

( X 1 − µ ) 2 + ( X 2 − µ ) + ... + ( X n − µ )
2 2

n−2
( X 1 − µ ) 2 + ( X 2 − µ ) + ... + ( X n − µ )
2 2

n −1
( X 1 − µ ) 2 + ( X 2 − µ ) + ... + ( X n − µ )
2 2
∗Φ
n
( X 1 − µ ) 2 + ( X 2 − µ ) + ... + ( X n − µ )
2 2
∃Φ
n +1
( X 1 − µ ) 2 + ( X 2 − µ ) + ... + ( X n − µ )
2 2

n+2

 !∀ 

∀&&#+ & % %43% ( ∃% <4# #&(∀+%∃ ∋7 (#∋∃#∋∗∀ & ∃% Χ%∀Η∋∗∀% Α ∗ ∋&#>4∀∃ ∗ +


∃#∋ +∀∋%∃ n − 1  &#+!# %&&∀+ ∆ 4 +#3Ι : <4%&# &#+!#Φ + //:////Ρ ∃%& <4#&(=#&:
<4# &# !#∃# Α % #&(∀+%(∀Χ% ∃% Χ%∀Η∋∗∀% %% (%∋( : &4!=#Τ&# %!#∋%& ∗ ∋Ι#∗∀+#∋( ∃#
4+% %+ &(% #&(# ∗%& : 4&%+ & % +Α∃∀% %+ &(%3 ∗ + #&(∀+%(∀Χ% ∃% +Α∃∀%
! !43%∗∀ ∋%3 : !%% %∗Ι%+ & #&(∀+%∃ ∋7 (#∋∃#∋∗∀ & ∃% Χ%∀Η∋∗∀% ! !43%∗∀ ∋%3:
5%2#+ &Λ 
  0
 
 


 

 (X ) 2
−X
=
2 i
s
n −1
∗ ∋(#∗# <4# #&(% <4#&(7 ∗∀ 4 %3> ∋ Χ <4∀: ∋)& ?≅ ∗ ∋Ι#∗#+ & % +Α∃∀% ! !43%∗∀ ∋%3
3% ∋7 !#∗∀&% &# #&(∀+%∃% ) !#∗∀&%+ & #&(∀+% % Χ%∀Η∋∗∀% ∃% ! !43%67 −4%∋∃ ∀&&
%∗ ∋(#∗#: #&(∀+%∃ ∃%∃ ! Λ
( X 1 − µ ) 2 + ( X 2 − µ ) + ... + ( X n − µ )
2 2

n
∗ + ! ∋ ∃#∋ +∀∋%∃ : Α ∋7 (#∋∃#∋∗∀ & 
%% ∃#∀9% ∗3% : Χ%+ & ∗%3∗43% % &4% #&!#%∋6%
#&(∀+%∃ ΑΛ
( X − µ ) 2 + ( X 2 − µ ) + ... + ( X n − µ )
2 2

s = 1
2

n
#+ &Λ
 ( X − µ ) 2 + ( X 2 − µ )2 + ... + ( X n − µ )2 
E ( s 2 ) = E 1 

 n 
! Α 4+% ∗ ∋&(%∋(#: ! ∃# &# #9(%;∃% ∃% #&!#%∋6%

Κ
1
n
(
E ( X 1 − µ ) 2 + ( X 2 − µ ) + ... + ( X n − µ )
2 2
)
∃#+ & &#!%% % #&!#%∋6% ∃% & +% #+ & +% ∃# #&!#%∋6%&

Κ
1
n
{ ( )
× E (( X 1 − µ ) 2 ) + E ( X 2 − µ ) + ... + E ( X n − µ )
2 2
( )}
× {nVar ( X )} = Var ( X )
1
=
n
#&!#%∋6% ∃ #&(∀+%∃ Α ∀>4%3 % !%Η+#( : <4# !#+∀(# ∗3%&&∀5∀∗≅Τ3 ∗ + ∋7
(#∋∃#∋∗∀ & 
2
 1 .

∗∀ ∃ Χ,,0 −5../


 + #3%67 Γ (# ∀% >#%3 ∃% %+ &(%>#+: Α ∀∋∗ #( %5∀+% <4#Λ
%Φ −4%∋( +#∋ # !%∃7 ∃% #&(∀+%(∀Χ%: +#∋ &#≅ % ∗ ∋5∀%8∀3∀∃%∃# # % !#∗∀&7 ∃%
#&(∀+%(∀Χ%
8Φ + 4+% %+ &(% ! ∗ ∋>3 +#%∃ & % ! !43%67 Α ∃∀Χ∀∃∀∃% #+ &48Τ! !43%6=#& ∃∀&(∀∋(%&
∗Φ #%3∀2%67 ∃# 4+% %+ &(%>#+ %3#%()∀% &∀+!3#& &) Α ! &&;Χ#3 &# !#&<4∀&%∃ ! &&4∀
4+% 3∀&(% ∗ +!3#(% ∃# ∗%∃% 4∋∀∃%∃# %+ &(%3
∃Φ + #&(∀+%∃ Α ∗ ∋&∀∃#%∃ ∋7 Χ∀∗∀%∃ <4%∋∃ &4% #&!#%∋6% Α ∀>4%3 % Χ%3 
! !43%∗∀ ∋%3 <4# #&(≅ &#∋∃ !#&<4∀&%∃  
  0
 
 


 

! !43%67 εφ &#>4∋∃ +Α( ∃ Α 4&%∃ <4%∋∃ & #3#+#∋( & ∃% ! !43%67 ∋7 &7
∗3%%+#∋(# ∀∃#∋(∀5∀∗≅Χ#∀&: <4# ( ∋% ∀+! &&;Χ#3 % 3∀&(%>#+ #9#+!3 : ∋
! ∗#&&%+#∋( ∃# %3∀+#∋( &: 4 ∋% #3∀+∀∋%67 ∃# #&;∃4 &: 4 ∋ ∗ ∋( 3# ∃% ! 34∀67 : #+
>#%3: ∋7 Ι≅ ∗ ∋∗#∀( ∃# ∀(#∋& <4# ! &&%+ ∗ ∋&(∀(4∀ 4+% %+ &(% %3(#∋%(∀Χ% &#∀%
#∋(7 &#3#∗∀ ∋% 3 ∗%6=#& #+ 34>% ∃# ∀(#∋&: ∗ + : ! #9#+!3 : α ! 3#>%∃%& %∗∀+% # ,
%8%∀9 β ∋&#>4#Τ&# ∀&( #∋∗%%∋∃ % ! !43%67 ∗ + &# 5 &&# ∗ +! &(% ∃# ∗48 &: #
&#3#∗∀ ∋%∋∃ ∗48 & !%% % %+ &(% 4(% %3(#∋%(∀Χ% &#∀% #+!#> ∃# 4+ ! ∗#&& ∃#
+∀&(4% εφΠ
∃#+ & !#∋&% ∋%<4#3#& & (#∀ & ∃# ! + 6=#& Ξ ∗ϑ +%∋∃% 4+% ∗%(% ∗ ∋(#∋∃ (ϑ&
∗)∃∀> & ∃# 8%%& ∃ ! ∃4( : #&! ∋∃#∋∃ Γ !#>4∋(%Λ <4%3 % +%∗% ∃# ∗ ( ∋#(# <4# 3#Χ%
Χ ∗ϑ !%% % ∗ !% ∃ +4∋∃ ∃# 0ΘΘΘ

+∀∋> : ∃4%∋(# ! >%+% ∃ %4&(7 : Α 5#∀( & (#∀ !%#∗#7 4+ + ∋(# ∃#


+ ∃#3 & &#+∀Τ∋4%& ? >%∋∃ & #∋Χ#3 !#& !%% ∗∀+% + (#&# ∆#4 ∃∀&&#Λ #+ (#&#Φ: &4! ∋∃
<4# %& + ∃#3 & ? >4#+ +4∀( 8#+ & ∀∋Μ+# & #∋Χ#3 !#&: +∀&(4%∋∃ 8#+ ( ∃ & #3#&:
<4%∋∃ 4+% ∃#3%& !#>% #∋Χ#3 !# >%∋Ι%∃ : % #&∗ 3Ι% (#≅ &∀∃ %3#%()∀% &∀+!3#& 
∋#∋Ι4+% ∃%& + ∃#3 & (∀∋Ι% 4+% 3∀&(%>#+ ∃ & ∗ ∋∗ #∋(#& % !ϑ+∀ 
4( #9#+!3 Ξ ∗ϑ #&(≅ !#!%%∋∃ 4+% & !% Ξ ∗ϑ #&(≅ #+ ∃ΜΧ∀∃% &# ∗ 3 ∗ 4 +4∀( &%3
4 ∋7 %% %Χ%3∀% % <4%∋(∀∃%∃# ∃# &%3: Χ ∗ϑ +∀&(4% 8#+ % & !%: #∋∗Ι# 4+% ∗ 3Ι# #
#9!#∀+#∋(% Ξ ∗ϑ #&(≅ 5%2#∋∃ 4+% %+ &(%>#+ ∃% & !% &(≅ %Χ%3∀%∋∃ %!#∋%& 4+
!#<4#∋ !#∃%6 ∃% &4% ! !43%67 : !%% ∃#∗∀∃∀ %3> & 8# % & !% ∀∋(#∀%
∋(#& ∃# #9!#∀+#∋(% Χ ∗ϑ ∋7 (∀∋Ι% 4+% 3∀&(%>#+ ∃# ( ∃%& %& !%(;∗43%& <4# #&(%Χ%+
∃#∋( ∃% & !% ∆ 4 &#?%: 4+% 3∀&(% ∃# ( ∃ & & !#∃%∗∀∋Ι & ∃# 8%(%(%: ∗#∋ 4%: %8 8∀∋Ι%:
#(∗Φ 3∀≅&: ∋#&&# ∗%& : %∗Ι <4# ∋#+ ∃≅ !%% 5%3% #+ 3∀&(% ∃# ( ∃ & & #3#+#∋( &
4! ∋∃ <4# Χ ∗ϑ (#∋Ι% +∀&(4%∃ 8#+ % & !%: <4%∋∃ Χ ∗ϑ #∋∗Ι# % ∗ 3Ι#: Χ ∗ϑ #&(%≅
5%2#∋∃ 4+% %+ &(%>#+ %3#%()∀% &∀+!3#&
4+% &∀(4%67 ∗ + % ∃#&(% <4#&(7 ∃% : 3≅: ∃4%∋(# % ! Χ%: +%<4# % %3(#∋%(∀Χ%
Ο+%∀& ∗ #(%Π ∆ 4 Ο+%∀& #%∃%Π: ∗ ∋5 +# ∗%& Φ &(4+ ∃∀2# <4# ∋7 Α !% &%∀
8∀>%∋∃ ∗ + % ! Χ% 3#(% Ο Π #&(≅ ∗3%%+#∋(# #%∃% 3% #&(≅ !%(∀∗%+#∋(# Ο!#∃∀∋∃ Π
!%% &# +%∗%∃% ∗ + ∀(#+ #%∃ ς≅ % 3#(% : %!#&% ∃# #%∃%: ∋7 Α (7 %8&4∃%
%+ &(%>#+ %3#%()∀%: ∋% +%∀ ∀% ∃%& Χ#2#&: Α +#&+ 5#∀(% % !%(∀ ∃# 4+% 3∀&(%>#+ %
3#(% #&(%+ & ∃∀%∋(# ∃# 4+ ∗%& ∃# ∀+!#∗∀&7 ∋% #&∗∀(% ∃ #∋4∋∗∀%∃ 7 ∗4&(% ∋%∃%
∃#∀9% #&&% ∀+!#∗∀&7 !% 3≅: +%∗% % 3#(% # ! ∋( 

#(%

3(#∋%(∀Χ% ∗ #(% ∀ #9%(%+#∋(# ∀&( <4# Χ∀+ & & 8# & #&(∀+%∃ #& ∋7 (#∋∃#∋∗∀ & &
Ξ∀+ & <4# X ! ∃# &# ∗ ∋&∀∃#%∃% 4+% Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀% # <4# 5%( ∃# % #&!#%∋6% ∃#
X &# ∀>4%3 Γ +Α∃∀% ∃% ! !43%67 5%2 ∃#&(# 4+ #&(∀+%∃ ∋7 Χ∀∗∀%∃ && Χ%3# !%%
<4%3<4# #&(∀+%∃ # &4% #&!#%∋6% 5 ∀>4%3 % !%Η+#( !#&<4∀&%∃ : #∋(7
#&(∀+%∃ Α ∋7 (#∋∃#∋∗∀ & ∆ 4 ∋7 Χ∀∗∀%∃ Φ

#(%  
  0%
 
 


 

3(#∋%(∀Χ% ∗ #(% %&(% 3#+8% ∃ #9#+!3 ∃%∃ ∋% %43% !%&&%∃%


∀Χ∀∃∀+ & % ! !43%67
#+ #9(%( &: ∗ ∋5 +# % ∀∃%∃# ∆? Χ#∋&: %∃43( & # ∀∃ & &Φ ∃∀Χ∀&7 &# ∃#4 ∗ ∋5 +# 4+%
∗%%∗(#;&(∀∗% ∗ ∋Ι#∗∀∃% ∆∀∃%∃#Φ & #9(%( & &7 +4(4%+#∋(# #9∗34&∀Χ &
2
 1 

∗∀ ∃∃ ,,4 −5../


 + #3%67 Γ (# ∀% >#%3 ∃% %+ &(%>#+: Α ∗ #( %5∀+% <4#Λ
%Φ ∋% %+ &(%>#+ %3#%()∀% &∀+!3#&: % &#3#67 ∃%& 4∋∀∃%∃#& %+ &(%∀& &) ! ∃# &# #%3∀2%∃%
&#+ #! &∀67 
8Φ % %+ &(%>#+ ! ∗ ∋>3 +#%∃ & #+ >#%3 Α +%∀& #5∀∗∀#∋(# # +#∋ & #∗ ∋Ω+∀∗% <4%∋∃
∗ +!%%∃% ∗ + +Α( ∃ ∃# %+ &(%>#+ %3#%()∀% &∀+!3#&
∗Φ ∋% %+ &(%>#+ #&(%(∀5∀∗%∃%: & #&(%( & ∃% ! !43%67 ∋7 ∋#∗#&&∀(%+ &# +4(4%+#∋(#
#9∗34&∀Χ &
∃Φ %4+#∋( ∃ (%+%∋Ι ∃% %+ &(% (#+ ∗ + ∗ ∋&#<οϑ∋∗∀% %4+#∋( ∃ # !%∃7
∃%& #&(∀+%(∀Χ%&
#Φ Χ∀Α& 4 Χ;∗∀ ∃# 4+ #&(∀+%∃ ∃# 4+ !%Η+#( Α % ∃∀5##∋6% #∋(# &#4 Χ%3 
#&!#%∃ # Χ%3 ∃ !%Η+#( 

 !∀ 1
#(% 
+% %+ &(% %3#%()∀% ! ∃# &∀+ &# 5#∀(% ∗ + #! &∀67 ∃#+ & !#∋&% ∋ & (#∀ ∃%
+#>%Τ&#∋% !∀+#∀ & (#∀ : (#+ & ∋Μ+# ∆ #(∀%∃ ∃ >3 8 ∃%& ∃#2#∋%& # 
#(∀%∃ ∃ >3 8 ∃%& 4∋∀∃%∃#&Φ %% &#>4∋∃ & (#∀ : & >3 8 & ∗ ∋(∀∋4%+ ∗ ∋(#∋∃
( ∃%& %& ∃#2#∋%& ∆∀∋∗34&∀Χ# Φ # ( ∃%& %& 4∋∀∃%∃#& ∆∀∋∗34&∀Χ# Φ & ∋Μ+# & &7
%3#%( ∀%+#∋(# #&∗ 3Ι∀∃ & # Ι≅ #! &∀67 + (#&#: Α ! &&;Χ#3 <4# ∋Μ+# &#?%
∋ Χ%+#∋(# & (#%∃ 
4( #9#+!3 &7 %& ! + 6=#& #+ <4# Χ ∗ϑ +%∋∃% 4+ !%% 4+ ∗#( ∋Μ+# #
∗ ∋∗ # % ∃∀Χ#& & !ϑ+∀ & ∗%∃% &#+%∋% Α & (#%∃ 4+ !ϑ+∀ ∆#9#+!3 Λ ∋% !∀+#∀%
&#+%∋% &7 ∃#2 Ξβ&: ∋% &#>4∋∃%: 0 + ( &: ∋% (#∗#∀%: ∗% & # ∋% Μ3(∀+% Α & (#%∃%
4+% ∗%&%Φ + +4∀(%& !#+∀%6=#&: <4#+ +%∋∃% 3 > ∋ & !∀+#∀ & ∃∀%& #&(≅
∗ ∋∗ #∋∃ % ( ∃ & & !ϑ+∀ & #&+ <4# #3# &#?% & (#%∃ ∋% !∀+#∀% &#+%∋%
∆>%∋Ι%∋∃ 4+% ΞΦ: &#4 ∋ +# Χ 3(% !%% 8 3 ∃# ∗ ∋∗ #∋(#&: (#∋∃ ∗Ι%∋∗#& ∃# >%∋Ι%
#+ <4%3<4# 4( & (#∀ 4! ∋∃ <4# % #&∗ 3Ι%: #+ ∗%∃% & (#∀ : &#?% %3#%()∀%: (#+ &
4+% %+ &(%>#+ %3#%()∀% ∗ + #! &∀67 

#(% 
+ >#%3: % %+ &(%>#+ ! ∗ ∋>3 +#%∃ & Α +%∀& #∗ ∋Ω+∀∗% <4# % %3#%()∀% &∀+!3#&
%&(% !#∋&% ∋ ∗%& ∃% !#&<4∀&% ∗ + & ∗Ι#5#& ∃# 5%+;3∀% ∃# 4+% ∃%∃% ∗∀∃%∃#: 4&%∃
∗ + #9#+!3 ∋% %43% !%&&%∃% # 4&≅&&#+ & 4+% %+ &(%>#+ %3#%()∀%: ! ∃#;%+ & (#
<4# ∋ & ∃∀∀>∀ % ! ∋( & +4∀( ∃∀&(%∋(#& 4+ ∃ & 4( &: <4# #∋∗%#∗# % !#&<4∀&% &%∋∃ 
  0(
 
 


 

 ∋?4∋( & ∃#  ∋?4∋( & ∃#  ∋?4∋( & ∃#  ∋?4∋( & ∃# 


3%∋6%+#∋( & 3%∋6%+#∋( & 3%∋6%+#∋( & 3%∋6%+#∋( &
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Ξ%+ & 4&% % +#∃∀%∋% %+ &(%3 ∗ + #&(∀+%∃ ∃% +Α∃∀% ! !43%∗∀ ∋%3 +#∃∀%∋%
%+ &(%3 (#+ % &#>4∀∋(# ∃∀&(∀84∀67 ∃# ! 8%8∀3∀∃%∃#&Λ
Ξ%3 ! 8%8∀3∀∃%∃#
 0_
 _
 _
 0_
+Α∃∀% ∃% +#∃∀%∋% %+ &(%3 ΑΛ
E[ D ] ≅ 2,65
# 5 &&# ! &&;Χ#3 #5#(4% ∀∋5∀∋∀(%& Χ#2#& & (ϑ& 3%∋6%+#∋( &: % +Α∃∀% 8(∀∃% !%% ∋ &&
#&(∀+%∃ &#∀% ∃# ∗#∗% ∃# : 4+ #&(∀+%∃ <4#: #+ +Α∃∀%: ∃∀5## ∃ !%Η+#(
∆Κ:,Φ ∋∗34;+ & <4# Α 4+ #&(∀+%∃ Χ∀#&%∃ ∆ 4 (#∋∃#∋∗∀ & : 4 %∀∋∃%: Χ∀∗∀%∃ Φ &#4
Χ∀Α& Α ∃%∃ !#3% ∃∀5##∋6% #∋(# &4% +Α∃∀% # !%Η+#( #&(4∃%∃ ∆<4%3 &#?%: % +Α∃∀% ∃%
! !43%67 Φ #&&# #9#+!3 : Χ∀Α& 5∀∗%Λ
vies = E[ D ] − µ vies = 2,65 − 2,75 = −0,1
2
 1 

∗∀ ∃% .2 ,,8 −5/


#?% 4+ #&(∀+%∃ ∃# 4+ !%Η+#( θ ∃# 4+% ! !43%67 # E (T ) = θ : ∃∀2Τ&# <4# Α
4+ #&(∀+%∃ ∃# θ Λ
%Φ #5∀∗∀#∋(#
8Φ ∋7 #∋Χ∀#&%∃
∗Φ ∗ ∋&∀&(#∋(# 
  04
 
 


 

∃Φ ∃# +;∋∀+ & <4%∃%∃ &


#Φ ∃# +≅9∀+% Χ# &&∀+∀3Ι%∋6%

 !∀ 
Ξ∀+ & <4# 5%( ∃% #&!#%∋6% ∃ #&(∀+%∃ &# ∀>4%3 % !%Η+#( !#+∀(# ∗3%&&∀5∀∗%
#&(∀+%∃ ∗ + ∋7 Χ∀∗∀%∃ ∆ 4 ∋7 (#∋∃#∋∗∀ & : 4 ∋7 #∋Χ∀#&%∃ Φ ∃%& #&&%&
#9!#&&=#& &7 &∀∋Ω∋∀+%&
2
 1 +

∗∀ ∃(  ,,: −5../


#?% ∆ : : Φ 4+% %+ &(% %3#%()∀% &∀+!3#& ∃# 4+% ∃∀&(∀84∀67 ∋ +%3 ∗ + +Α∃∀% µ 
 %+ 8(∀∃ & #&(∀+%∃ #& !%% µ Λ
X1 + X 2 + X 3
Y1 =
3
Y2 = 2 X 1 + X 2 − 3 X 3

Y3 = X1 + 2X 2 − 2X 3
∋(7 : 
∆ Φ γ Α ∋7 Χ∀#&%∃ 
∆Φ γ # γ &7 ∋7 Χ∀#&%∃ &
∆Φ γ # γ &7 Χ∀#&%∃ &

Φ γ # γ &7 Χ∀#&%∃ &
∆Φ γ # γ &7 Χ∀#&%∃ &

 !∀ 
+ #&(∀+%∃ Α Χ∀#&%∃ <4%∋∃ &4% #&!#%∋6% Α ∃∀5##∋(# ∃ !%Η+#( #&(∀+%∃ 

∋ δ 5∋ δ 5∋ 5 5δ  


+ #&(∀+%∃ Α ∋7 Χ∀#&%∃ <4%∋∃ &4% #&!#%∋6% Α ∀>4%3 % !%Η+#( #&(∀+%∃ 

5ϑ∋  5 > ?  
  
5ϑ  5 ∋  δ  5∋ 5  5δ    
5ϑδ  5∋  δ  5∋ 5  5δ    

8&#Χ#+ <4# γ # γ %!#&#∋(%+ #&!#%∋6% ∀>4%3 %  > : &7 ∋7 Χ∀#&%∃ &

! ∀& ∋7 &%8#+ & &#  


ς≅ γ %!#&#∋(% #&!#%∋6% ∀>4%3 % 0 (%∋( : ∋7 (#+ & >%%∋(∀%& ∃# <4# &#?% ∋7 Χ∀#&%∃ :

2
 1 + 
  08
 
 


 

∗∀ ∃0  , −5../


#?% ∆Ψ: γ: χΦ 4+% %+ &(% %3#%()∀% ∃# (%+%∋Ι #9(%;∃%: ∗ + #! &∀67 : ∃# 4+%

 ϑ
! !43%67 ∋ +%3 ∃# +Α∃∀% ∃∀5##∋(# ∃# 2# 
%∃ <4# #&(∀+%∃ 

5
ε

&#∋∃ ε 4+ !%Η+#( #%3: !%% % +Α∃∀% Α ∋7 Χ∀#&%∃ : #∋(7 Χ%3 ∃# ε Α (%3 <4#
%Φ επ 0:0
8Φ 0:0 κ ε π 0:0
∗Φ 0:0 κ ε π 0:0
∃Φ 0:0 κ ε π 0:0
#Φ ε ν 0:0

 !∀
#∃%67 ∃ #∋4∋∗∀%∃ 5∀∗ 4 +#∀ ∗ ∋54&% <4# % <4#&(7 <4∀& ∃∀2# Α <4# ∴∴ Α 4+

∀>4%3 % !%Η+#( 
#&(∀+%∃ ∋7 Χ∀∗∀%∃ ∃% +Α∃∀% −4%∋∃ ∀&& ∗ #: Α ! <4# % #&!#%∋6% ∃ #&(∀+%∃ Α

 ϑ
!3∀∗%∋∃ % #&!#%∋6% % #&(∀+%∃ Λ

5 > ε? 


 ϑ
#&!#%∋6% ∃% & +% Α ∀>4%3 Γ & +% ∃%& #&!#%∋6%&Λ

 5 > ? 5 > ? 5ε 
 
∃#+ & #(∀% ( ∃%& %& ∗ ∋&(%∋(#& ∃%& #&!#%∋6%&Λ

 ε5 
5 5ϑ
 + % %+ &(%>#+ Α ∗ + #! &∀67 : ( ∃%& %& #9(%6=#& (ϑ+ #&!#%∋6% ∀>4%3 Γ #&!#%∋6%

 
! !43%∗∀ ∋%3Λ

  ε φγη


∀Χ∀∃∀∋∃ ( ∃ & & (#+ & ! ι


 
ε 

 
ε     ϕ

2
 1 + 
  0:
 
 


 

−4%∋( Γ& ∗%%∗(#;&(∀∗%& ∃ & #&(∀+%∃ #&: % +%∀ !%(# ∃%& ! Χ%& %8#(%& % ∗%∋∃∀∃%( & ∃#
( ∃%& %& ≅#%& &# 3∀+∀(% % <4#&(=#& ∗ ∋∗#∀(4%∀& 4 #∋(7 &# #&(∀∋>#+ % & #&(∀+%∃ #&
4&4%∀& ∆+Α∃∀% %+ &(%3: ! ! 67 %+ &(%3: Χ%∀Η∋∗∀% %+ &(%3 !%% #&(∀+%:
#&!#∗(∀Χ%+#∋(#: % +Α∃∀% ! !43%∗∀ ∋%3: % ! ! 67 ! !43%∗∀ ∋%3 # % Χ%∀Η∋∗∀%
! !43%∗∀ ∋%3Φ
∀> ∀&( ! <4#: &# 5 !%% !%&&% ∃∀&& : Α 8%&(%∋(# ! Χ≅Χ#3 <4# % <4#&(7
#9∀?% 5#%+#∋(%& ∃# ∗≅3∗43 
 + #9#+!3 : &#>4# 4+% <4#&(7 ∃% #&>%∋∀ Λ

∗∀ ∃4 + ,,( −.2/


 + 8%&# #+ 4+% %+ &(% %3#%()∀% ∆ x1 , x 2 ,..., x n Φ #&(∀+%∃ ∃# +≅9∀+% Χ# &&∀+∀3Ι%∋6%
e −λ λx
∃ !%Η+#( λ ∋% ∃∀&(∀84∀67 ∃# ∀&& ∋: P ( X = x ) = !%% x = 0,1,2,... Α %Λ
x!
∆ Φ +Α∃∀% <4%∃≅(∀∗% ∃% %+ &(%
∆Φ +Α∃∀% ># +Α(∀∗% ∃% %+ &(%
∆Φ +Α∃∀% Ι%+Ω∋∀∗% ∃% %+ &(%

Φ +Α∃∀% %∀(+Α(∀∗% ∃% %+ &(%
∆Φ +#∃∀%∋% ∃% %+ &(%

 !∀ 
#?% ( x1 , x 2 ,..., x n ) % %+ &(% 8(∀∃% ! 8%8∀3∀∃%∃# ∃# 8(#+ & #&(% %+ &(% Α ∃%∃% ! Λ
P ( X 1 = x1 ∩ X 2 = x 2 ∩ ... ∩ X n = x n )
4! ∋∃ <4# & Χ%3 #& ∃% %+ &(% &7 ∀∋∃#!#∋∃#∋(#& #∋(# &∀: % ! 8%8∀3∀∃%∃# ∃%
∀∋(#&#∗67 Α ! ∃4( ∃%& ! 8%8∀3∀∃%∃#&Λ
P ( X 1 = x1 ∩ X 2 = x 2 ∩ ... ∩ X 3 = x3 ) Κ P ( X 1 = x1 ) × P ( X 2 = x 2 ) × ... × P ( X n = x n )

e − λ λ x1 e − λ λ x2 e − λ λ xn
Κ × × ... ×
x1! x2 ! xn !

e − λn
Κ × λ x1 + x2 + + xn

x1 !× x 2 !× × ...x n !
−4##+ & +%9∀+∀2% #&(% ! 8%8∀3∀∃%∃#: <4# Α 4+% 54∋67 ∃# λ  + % 54∋67
3 >%;(+∀∗% Α ∗#&∗#∋(#: &# +%9∀+∀2%+ & % 54∋67 %∗∀+%: (%+8Α+ +%9∀+∀2%+ & &#4
3 >%∀(+ 
!3∀∗%∋∃ 3 >%∀(+ ∋#!#∀%∋ Λ
 e − λn 

ln × λ x1 + x2 + + xn
 = −λn + ( x1 + x 2 + ... + x n ) × ln(λ ) − ln( x1!× x 2 !×... × x n !)
 x1 !× x 2 !× × ...x n ! 
%% %∗Ι% Χ%3 ∃# λ <4# +%9∀+∀2% #&(% 54∋67 : ∃#∀Χ%+ & #+ #3%67 % λ # ∀>4%3%+ &
% 2#  
  4,
 
 


 

1
− n + ( x1 + x 2 + ... + x n ) =0
λ
1
( x1 + x 2 + ... + x n ) =n
λ
1
( x1 + x 2 + ... + x n ) =λ
n
4 &#?%: Χ%3 ∃# λ <4# +%9∀+∀2% % ! 8%8∀3∀∃%∃# ∃# 8(#+ & 4+% ∃%∃% %+ &(%
∆#&(∀+%∃ ∃# +≅9∀+% Χ# &&∀+∀3Ι%∋6%Φ Α % +Α∃∀% %∀(+Α(∀∗% ∃% %+ &(%
2
 1 

∗∀ ∃8 5Ι ,,4 −5../


4! ∋Ι% <4# % %+ &(% Ν Ν Ν Ν &#?% ! Χ#∋∀#∋(# ∃# 4+% ! !43%67 ∗ + 54∋67 ∃#
∃#∋&∀∃%∃# 5∆9Φ Κ _θ: 0 κ 9 κ θ & #&(∀+%∃ #& ∃# +≅9∀+% Χ# &&∀+∀3Ι%∋6% ∃% +Α∃∀% # ∃%
Χ%∀Η∋∗∀% ∃% ! !43%67 &7 ∃%∃ &: #&!#∗(∀Χ%+#∋(#: ! 
%Φ # 0
8Φ # 
∗Φ # 
∃Φ # 0
#Φ # :

Χ%∀≅Χ#3 Α 4∋∀5 +# ∋ ∀∋(#Χ%3 ∃# 0 % κ


 !∀ 1

κ κ
(%∋( Λ

5 

κ  κ
< 
 

κ Π 
 + +%∀ Χ%3 %+ &(%3 8(∀∃ Α : ?≅ &%8#+ & <4#Λ

8(∀∃% && ∗ #≅ <4%∋∃ κ 5 +;∋∀+ 

#Χ#+ & +%9∀+∀2% % ∃#∋&∀∃%∃# ∃# ! 8%8∀3∀∃%∃# ∃# % %+ &(% Ζ: : : : [ (# &∀∃

 ∋∗34;+ & <4# #&(∀+%∃ ∃# +≅9∀+% Χ# &&∀+∀3Ι%∋6% ∃# κ Α ∀>4%3 % 

&&∀+: %& #&(∀+%(∀Χ%& !%% +Α∃∀% # Χ%∀Η∋∗∀% 5∀∗%+Λ 
  4
 
 


 


Τ +Α∃∀%Λ

 
Τ Χ%∀Η∋∗∀%Λ

 

&(#& Χ%3 #& #&(7 #9!#&& & ∋% %3(#∋%(∀Χ% 
2
 1 .

∗∀ ∃: 
,, −./

λ)  . ) Σ∋ µν , ) , 
4! ∋Ι% <4# % Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀% ∗ ∋(;∋4% (#∋Ι% % 54∋67 ∃#∋&∀∃%∃# ∃# ! 8%8∀3∀∃%∃#

λ)  οπµθ οθρσ∴τ∴υθ

#+ <4# Γ  ∋&∀∃#%∋∃ <4# 2  ! 3 #!#&#∋(% 4+% %+ &(% %3#%()∀% &∀+!3#&

!%Η+#( 
∃#&&% ! !43%67 : ?43>4# ∀(#+ <4# &# &#>4#: #5##∋(# Γ #&(∀+%67 ! ∋(4%3 ∃


#&(∀+%∃ ∃# +≅9∀+% Χ# &&∀+∀3Ι%∋6% Α

β 
/&∋ ϖρ 

#& 3467 Λ

ω λ)∋ . λ) . = . λ)/ 


54∋67 ∃# Χ# &&∀+∀3Ι%∋6% Α ∃%∃% ! Λ

ω  . )∋Σ∋ . . )Σ∋ . = . . )/Σ∋ 


ω / . )∋ . ) . = . )/ Σ∋
#&(∀+%∃ ∃# +≅9∀+% Χ# &&∀+∀3Ι%∋6% Α Χ%3 ∃# Ο%Π <4# +%9∀+∀2% #&&% 54∋67 

+%9∀+∀2%+ & ϖρω && ! ∃# &# 5#∀( ! ∀&: % +%9∀+∀2%+ &


 + (#+ & % Χ%∀≅Χ#3 ∋ #9! #∋(#: ! ∃#+ & %!3∀∗% 3 >%∀(+ + &#>4∀∃%:
3 >%∀(+ ∃# 4+% 54∋67 :
%4( +%(∀∗%+#∋(# +%9∀+∀2%+ & % 54∋67 ∀>∀∋%3 ∗ # <4# 3 >%∀(+ Α #&(∀(%+#∋(#

ϖρω  ϖρ  . ϖρ)∋ . ) . = . )/ 


∗#&∗#∋(#: !#+∀(∀∋∃ #&&# (∀! ∃# +%∋ 8%

ϖρω  ϖρ  . ϖρ )∋ ϖρ ) = ϖρ )/  
  4
 
 


 
/
ϖρω  ϖρ  . # ϖρ )
&∋

#∀Χ%∋∃ #+ #3%67 % 
 /
# ϖρ )
 &∋

#&(∀+%∃ β Α Χ%3 <4# %∋43% #&(% 54∋67 Λ

 /
# ϖρ ) 
β &∋


β 
/&∋ ϖρ )
 #∋4∋∗∀%∃ : ∀(#+ +∀(∀4 &∀∋%3 ∋#>%(∀Χ ∋% 5#∋(# ∃ Ο∋Π
2
 1 & 

0 
&& 
≅
 & 
& 

#?% / 4+ #&(∀+%∃ 8(∀∃ ∗ + 8%&# #+ 4+% %+ &(% ∃# (%+%∋Ι #?% ξ !%Η+#(

Χ%3 ∃# Λ
<4# &# !#(#∋∃# #&(∀+%

∋ ϕ /
∃#+ & 5 +% 4+% &#<4ϑ∋∗∀% ∃# #&(∀+%∃ #&: %!#∋%& Χ%∀%∋∃

(# ∀% %&&∀∋()(∀∗% #&(4∃% ∗ +! (%+#∋( ∃#&&%& &#<4ϑ∋∗∀%&: <4%∋∃ (#∋∃# % ∀∋5∀∋∀( 


%% ∗%∃% #3#+#∋( ∃#&(% &#<4ϑ∋∗∀% ! ∃#+ & ∗%3∗43% 4+% #&!#%∋6% # 4+% Χ%∀Η∋∗∀%

#&!#%∋6% %&&∀∋()(∀∗% ∃# / Α % #&!#%∋6% <4# &# 8(Α+ <4%∋∃ (#∋∃# % ∀∋5∀∋∀( Λ


ϖυψ 5/ 
/_ζ

# #&&# Χ%3 5 ∀>4%3 % κ: ∃∀2#+ & <4# #&(∀+%∃ Α %&&∀∋( (∀∗%+#∋(# ∋7 Τ(#∋∃#∋∗∀ & 

+ #&(∀+%∃ ∋7 (#∋∃#∋∗∀ & &#≅ ∗ ∋&∀&(#∋(# &# 3∀+∀(# ∃# &4% Χ%∀Η∋∗∀%: <4%∋∃ 

 ∗%& <4# ∗ # ∗ + : ! #9#+!3 %8#+ & <4#Λ


(#∋∃# % ∀∋5∀∋∀( : 5 ∀>4%3 % 0


< 

# ∃#∋ +∀∋%∃ 5 %4+#∋(%∃ %(Α ∀∋5∀∋∀( : % Χ%∀Η∋∗∀% Χ%∀ !%% 2#  
  4∃
 
 


 

∗∀ %, 5 ,,4 −5../


#?% Ψ 4+% ! !43%67 ∋ +%3: ∗ + +Α∃∀% ρ: Χ%∀Η∋∗∀% σ # +#∃∀%∋% τ #?% Ψ∀: ∀ Κ : : ∋:

 # +∃: #&!#∗(∀Χ%+#∋(# +Α∃∀% # +#∃∀%∋% ∃# Ψ∀: ∀ Κ : : ∋: #


4+% %+ &(% %3#%()∀% &∀+!3#& ∃% ! !43%67 Ψ: ∗ ∋&∀∃## %& &#>4∀∋(#& #&(%(;&(∀∗%&Λ

/&∋ 
! 

 &∋ 
/
β 


 ∋&∀∃## %& &#>4∀∋(#& %5∀+%6=#& & 8# #&(%& #&(%(;&(∀∗%&Λ

 Α 4+ #&(∀+%∃ ∗ ∋&∀&(#∋(# !%% ρ


 Α 4+ #&(∀+%∃ ∋7 Χ∀∗∀%∃ ∃# σ

 β (#+ Χ%∀Η∋∗∀% +#∋ ∃ <4# 


Ξ : ∗ + #&(∀+%∃ ∃# τ: Α +%∀& #5∀∗∀#∋(# ∃ <4# +∃

&(≅ ∗ #( <4# &# %5∀+% #+


%Φ # : %!#∋%&
8Φ : # : %!#∋%&
∗Φ : # Ξ: %!#∋%&
∃Φ : # Ξ: %!#∋%&
#Φ : : # Ξ

 !∀
(#+ 

4(∀3∀2%∋∃ Τ&#  ∋
+ #&(∀+%∃ Α ∃∀( ∋7 Χ∀∗∀%∃ <4%∋∃ % &4% #&!#%∋6% Α ∀>4%3 % !%Η+#( 
 ∗%& ∃% Χ%∀Η∋∗∀%: #&(∀+%∃ ∋7 Χ∀∗∀%∃ Α ∗ ∋&#>4∀∃
∃#∋ +∀∋%∃ ∀(#+ #&(≅ ∗#( 
ς≅ #&(∀+%∃ <4# %!#&#∋(% ∴∋∴ ∋ ∃#∋ +∀∋%∃ Α Χ∀∗∀%∃ Α+: ∋ ∗%& ∃# 4+%
∃∀&(∀84∀67 %+ &(%3: #&(# Α #&(∀+%∃ ∃# +≅9∀+% Χ# &&∀+∀3Ι%∋6%

(#+ ∗ #( 

+ #&(∀+%∃ ∋7 (#∋∃#∋∗∀ & ∆∗ + Φ &#≅ ∗ ∋&∀&(#∋(# &#


(#+ 
3∀+∀(# ∃# &4% Χ%∀Η∋∗∀%:
<4%∋∃ (%+%∋Ι ∃% %+ &(% (#∋∃# % ∀∋5∀∋∀( : 5 ∀>4%3 % 2# 

Χ%∀Η∋∗∀% ∃#&(# #&(∀+%∃ Α ∃%∃% ! Λ 
  4%
 
 


 


< 


2# &&∀+: Α 4+ #&(∀+%∃ ∗ ∋&∀&(#∋(#


−4%∋∃ ∴∋∴ (#∋∃# % ∀∋5∀∋∀( : ∃#∋ +∀∋%∃ (#∋∃# % ∀∋5∀∋∀(  > : % %27 (#∋∃# !%%

(#+ ∗ #( 

(#+ 
& ∃ ∀& #&(∀+%∃ #& #+ %∋≅3∀&# (ϑ+ +#&+ ∋4+#%∃ 

 
 +%∋∃ ∗%∃% Ψ∀ ∗ + Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀%: ∋4+#%∃ : ∃%∃ ! 

(%+8Α+ &#≅ 4+% Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀%: ∗ + ∃#(#+∀∋%∃% +Α∃∀% # ∗ + ∃#(#+∀∋%∃% Χ%∀Η∋∗∀%

 
%% ∗%∃% %+ &(% ∃∀5##∋(#: (##+ & 4+ Χ%3 ∃∀5##∋(# ∃#

4 &#?%: (%3 >%∋∃#2% Χ%∀% %3#%( ∀%+#∋(# ∃# %+ &(% !%% %+ &(%


# ∃∀Χ∀∃∀+ & #&(% Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀% ! 4+% ∗ ∋&(%∋(#: % Χ%∀Η∋∗∀% &#≅ ∃∀Χ∀∃∀∃% !#3%
∗ ∋&(%∋(# % <4%∃%∃ 

∃#∋ +∀∋%∃ ∃# β Α +%∀ <4# ∃#∋ +∀∋%∃ ∃# ! : #∋(7


−4%∋( +%∀ % ∗ ∋&(%∋(#: +%∀ ∃#∋ +∀∋%∃ #&43(%∃ Λ +#∋ &#≅ % Χ%∀Η∋∗∀%

#&∃# <4# %<4#3#


#&(∀+%∃ (#+ Χ%∀Η∋∗∀% +#∋ 
(#+ ∗ #( 

(#+ Ξ

 > : Α 4+ #&(∀+%∃ ∋7 Χ∀∗∀%∃ ∃# # ∃# {


 + % ∃∀&(∀84∀67 ∋ +%3 Α &∀+Α(∀∗%: #∋(7 &4% +Α∃∀% Α ∀>4%3 Γ &4% +#∃∀%∋%

3Α+ ∃∀&& : %!#&#∋(% Χ%∀Η∋∗∀% ∀>4%3 %Λ
#>4∋∃ 3∀Χ ∴&(%(;&(∀∗% ≅&∀∗%∴: ∃ & %4( #& 4&&%8 # #((∀∋: ∋ ∗%& ∃# 4+%

∋ +%3: ∗ + +Α∃∀% # Χ%∀Η∋∗∀% ∀>4%3 %Λ


! !43%67 ∋ +%3: % +#∃∀%∋% %+ &(%3 ∴+∃∴ &#>4# 4+% ∃∀&(∀84∀67 %! 9∀+%∃%+#∋(#

| 


 | 

∀Χ∀∃∀∋∃ %& ∃4%& Χ%∀Η∋∗∀%&Λ

< ; <γ} ; Ε
 | 
  4(
 
 


 

 > : % Χ%∀Η∋∗∀% ∃# Α +#∋ <4# % Χ%∀Η∋∗∀% ∃# +∃


(%∋( : Α +%∀& #5∀∗∀#∋(# <4# +∃
(#+ ∗ #( 
2
 1 

4 ∗Γ  =

∗∀ + ,, −./

∗ + +Α∃∀% ∃#&∗ ∋Ι#∗∀∃% # ∃#&Χ∀ !%∃7


(#+! ∃# ∃4%67 ∃# ∃#(#+∀∋%∃ %!%#3Ι #3#(Ω∋∀∗ &#>4# 4+% ∃∀&(∀84∀67 ∋ +%3
Κ 00 Ι %& + #&(4∃ 5#∀( ∗ + 4+%
%+ &(% ∃# Κ 00 %!%#3Ι & ! ∃42∀4 4+ (#+! +Α∃∀ ∃# ∃4%67 ∀>4%3 % 000 Ι %&

 + 8%&# ∋#&&%& ∀∋5 +%6=#&: # ∗ ∋&∀∃#%∋∃ <4#   : #+ <4# Α ∃#5∀∋∀∃ ! 


   # #!#&#∋(% % 54∋67 ∃# ∃∀&(∀84∀67 %∗4+43%∃% ∃% ∃∀&(∀84∀67 ∋ +%3
!%∃7 : ?43>4# !)9∀+ ∀(#+

#&(∀+%(∀Χ% ! ∋(4%3 !%% (#+! +Α∃∀ 5 ∀ &4!#∀ % 00 Ι %&

∗∀ 56 7 ,,8 −529/


 ∋&∀∃## 4+% + &(% 3#%()∀% ∀+!3#& ∃# ! 4∋∀∃%∃#& #9(%;∃%& ∃# 4+% ! !43%67 ∋%
<4%3 % ∗%%∗(#;&(∀∗%: Ψ: #&(4∃%∃% (#+ ∃∀&(∀84∀67 +%3 ∗ + +Α∃∀% µ # Χ%∀Η∋∗∀% σ 2 :
%+8%& ∃#&∗ ∋Ι#∗∀∃%&: +%& 5∀∋∀(%& ∋&∀∃##: %∀∋∃%: %& #&(%(;&(∀∗%& +Α∃∀% ∃% %+ &(%: X Κ
1 n

n i =1
(
1 n
)
X i : # Χ%∀Η∋∗∀% ∃% %+ &(% s 2 = X i − X ∋(7 : Α ∗ #( %5∀+% <4#Λ
n i =1
2

∆ Φ X # S 2 &7 : %+8 &: ∋7 (#∋∃#∋∗∀ & & !%% % #&(∀+%67 ∃% +Α∃∀% # ∃% Χ%∀Η∋∗∀% ∃%
! !43%67 : #&!#∗(∀Χ%+#∋(#
∆Φ X Α ∋7 Τ(#∋∃#∋∗∀ & : +%& Α S 2 (#∋∃#∋∗∀ & !%% % #&(∀+%67 ∃% +Α∃∀% # ∃% Χ%∀Η∋∗∀%
∃% ! !43%67 : #&!#∗(∀Χ%+#∋(#
∆Φ X Α (#∋∃#∋∗∀ & : +%& S 2 Α ∋7 Τ(#∋∃#∋∗∀ & !%% % #&(∀+%67 ∃% +Α∃∀% # ∃% Χ%∀Η∋∗∀%
∃% ! !43%67 : #&!#∗(∀Χ%+#∋(#

Φ X # S 2 &7 : %+8 &: (#∋∃#∋∗∀ & & !%% % #&(∀+%67 ∃% +Α∃∀% # ∃% Χ%∀Η∋∗∀% ∃%
! !43%67 : #&!#∗(∀Χ%+#∋(#
∆Φ X # S 2 &7 : %+8 &: ∋7 Τ(#∋∃#∋∗∀ & & !%% % #&(∀+%67 ∃% +Α∃∀% # ∃% Χ%∀Η∋∗∀% ∃%
! !43%67 : +%& %!#∋%& X Α ∗ ∋&∀&(#∋(# 
  40
 
 


 

23

X
i =1
i = 388

23

X
i =1
i
2
= 8676

%Φ /:
8Φ /:
∗Φ /:
∃Φ /0:,
#Φ /:,

∗∀ 0 ,, −./

∀∋∃#!#∋∃#∋(#&: #>∀&(%∋∃ Τ&#: !%% ∗%∃% +#∃∀67 (: Χ%3 ∗ #&! ∋∃#∋(# ∃% #&∀&(ϑ∋∗∀%
%% #&(∀+% % #&∀&(ϑ∋∗∀% #3Α(∀∗% +Α∃∀% ∃# ∗#( +%(#∀%3: 5 %+ #%3∀2%∃%& 0 +#∃∀6=#&

#3Α(∀∗% ) #&∀&(ϑ∋∗∀% +Α∃∀% 8&#Χ%∃% % !%(∀ ∃#&&% %+ &(% %3#%()∀% &∀+!3#& 5 ∀ :

 &∀>% 4+% ∃∀&(∀84∀67 ∋ +%3 ∗ + +Α∃∀% # ∃#&Χ∀ !%∃7 : %+8 & ∃#&∗ ∋Ι#∗∀∃ &: #
Ι+& # ∃#&Χ∀ !%∃7 %+ &(%3 5 ∀ ∀>4%3 % : Ι+& 4! ∋∃ <4# % #&∀&(ϑ∋∗∀% #3Α(∀∗%

∗ ∋&∀∃#%∋∃ <4# ∗+ ,  −


: #+ <4# + Α 4+% Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀% ∃% ∃∀&(∀84∀67
∃# (4∃#∋(: ∗ + / >%4& ∃# 3∀8#∃%∃#: ?43>4# ∀(#+ <4# &# &#>4#

#&(∀+%(∀Χ% ! ∋(4%3 ∃# +≅9∀+% Χ# &&∀+∀3Ι%∋6% !%% ∃#&Χ∀ !%∃7 ! !43%∗∀ ∋%3 Α
∀∋5#∀ % : Ι+& # #&&% #&(∀+%(∀Χ% Α Χ∀∗∀%∃% ∆ 4 (#∋∃#∋∗∀ &%Φ

∗∀ 4 + ,,4 −./


+ ! >%+% ∃# ∗ ∋( 3# ∃# <4%3∀∃%∃# 5 ∀ ∀+!3#+#∋(%∃ #+ 4+% %>ϑ∋∗∀% 8%∋∗≅∀% ∗%∃%
0 ∗3∀#∋(#& <4# #∋(%+ ∋% 5∀3% !%% & 3∀∗∀(% 4+ ∗#( (∀! ∃# &#Χ∀6 : 4+ %(#∋∃#∋(#
#∋(#>% 4+ !#<4#∋ <4#&(∀ ∋≅∀ : <4# ∃#Χ# &# !##∋∗Ι∀∃ !#3 ∗3∀#∋(# # ∃#Χ 3Χ∀∃ %
∗%∀9% ∃ 8%∋∗ + ∃ & <4#&∀( & + ∋∀( %∃ & ∃∀%∀%+#∋(# Α % ! ! 67 ∃# ∗3∀#∋(#& <4#
#&(7 &%(∀&5#∀( & ∗ + %(#∋∃∀+#∋( ∃# 4+ + ∃ >#%3 + ∃#(#+∀∋%∃% &#+%∋%: 5 %+
8&#Χ%∃ & & #&43(%∃ & + &(%∃ & ∋% (%8#3% % &#>4∀


∀% ∃% &#+%∋% ] ] ] ] ]

Μ+# ∃# ∗3∀#∋(#& 8&#Χ%∃ & 0 0 0 0 ,0

! ! 67 ∃# ∗3∀#∋(#& &%(∀&5#∀( & 0:/ 0: 0:/ 0: 0:

 + 8%&# ∋#&&#& ∃%∃ &: ?43>4# ∀(#+ <4# &# &#>4#


 #&(∀+%(∀Χ% ∃% ! ! 67 +Α∃∀% ∃# ∗3∀#∋(#& &%(∀&5#∀( & ∗ + %(#∋∃∀+#∋( ∃# 4+ + ∃
>#%3 % 3 ∋> ∃#&&% &#+%∋% Α &4!#∀ % 0: 
  48
 
 


 

∗∀ 8 7 ,,: −5../


#?% 4+% ! !43%67 ∗ ∋&(∀(4;∃% !#3 & Χ%3 #& : : : : #  ∃%& %& %+ &(%& ∗ +
(%+%∋Ι : &#+ #! &∀67 : &7 &#3#∗∀ ∋%∃%& ! 8%8∀3∀∃%∃# ∃# <4# % +Α∃∀% %+ &(%3 &#?%
&4!#∀ % Α ∃#
∆ Φ _
∆Φ _
∆Φ _

Φ _
∆Φ _
∗∀ : 5 Β 
∀ Χ,, −5../
%% #&! ∋∃# Γ <4#&(7 &#>4∀∋(#: ∗ ∋&∀∃## % (%8#3% %8%∀9 : #5##∋(# Γ ∃∀&(∀84∀67
∋ +%3 !%∃7 
z F (z )
:0 0:
:0 0:/
: 0:/0
+% +≅<4∀∋% ∃# #+!%∗ (% 3#∀(# #+ !) 5%2 &#>4∋∃ 4+% ∋ +%3 ∗ + +Α∃∀% µ # ∃#&Χ∀
!%∃7 0> !#& +Α∃∀ µ ∃#Χ# &# #>43%∃ !%% <4# %!#∋%& :Ρ ∃ & !%∗ (#& (#∋Ι%+
+#∋ & ∃ <4# 000 > + % +≅<4∀∋% %&&∀+ #>43%∃%: % ! 8%8∀3∀∃%∃# ∃# <4# !#& ( (%3
∃# !%∗ (#& #&∗ 3Ι∀∃ & % %∗%& &#?% ∀∋5#∀ % 00 > ΑΛ
%Φ 0:
8Φ 0:
∗Φ 0:/
∃Φ 0:,
#Φ 0:
∗∀ , Χ,,4 −5../
# #(∀%+ & 4+% %+ &(% %3#%()∀% ∃# 00 8&#Χ%6=#& ∃# 4+% ! !43%67 ∗ +
∃∀&(∀84∀67 4∋∀5 +# ∋ ∀∋(#Χ%3 ε,Ν /φ: % ∃∀&(∀84∀67 ∃% +Α∃∀% %+ &(%3 X &#≅:
%! 9∀+%∃%+#∋(#:
%Φ 4∋∀5 +# ∗ + +Α∃∀% # Χ%∀Η∋∗∀% 
8Φ ∋ +%3 ∗ + +Α∃∀% # ∃#&Χ∀ !%∃7 0:
∗Φ 4∋∀5 +# ∗ + +Α∃∀% # Χ%∀Η∋∗∀% 
∃Φ ∋ +%3 ∗ + +Α∃∀% # ∃#&Χ∀ !%∃7 
#Φ ∋ +%3 ∗ + +Α∃∀% # ∃#&Χ∀ !%∃7  
  4:
 
 


 

#(% ! !43%67 #+ #&(4∃ (#+  :− #   # 5 #+ #%3∀2%∃%& 00 %+ &(%&


∗∀ 25 7 ,, −9/

%3#%()∀%& ∃# (%+%∋Ι : <4%∋(%& ∃#&&%& %+ &(%& &# #&!#% <4# (#∋Ι%+ +Α∃∀% +%∀ ∃
<4# 0Θ
∆ Φ ,
∆Φ /
∆Φ 

Φ 
∆Φ ,,
∗∀ 

∋
& ∆&Χ,,4 −5../
%% #&! ∋∃# Γ <4#&(7 &#>4∀∋(#: ∗ ∋&∀∃##: ∃#∋(# & ∃%∃ & %8%∀9 : %<4#3#& <4# ?43>%
%! !∀%∃ & # # (#+ ∃∀&(∀84∀67 ∋ +%3 !%∃7 : #∋(7 Λ
P ( Z > 2) = 0,023 Ν P (0 < Z < 1,6) = 0,445 Ν P ( Z < 1) = 0,84 Ν P (0 < Z < 2,33) = 0,49
4! ∋Ι% <4# !#& ∃# ∗∀%∋6%& ∃# 0 %∋ &: ∋4+% ∃#(#+∀∋%∃% ! !43%67 : (#∋Ι%
∃∀&(∀84∀67 ∋ +%3 ∗ + +Α∃∀% µ ∃#&∗ ∋Ι#∗∀∃% # ∃#&Χ∀ !%∃7 > ! 8%8∀3∀∃%∃# ∃#
<4# !#& +Α∃∀ ∃# 4+% %+ &(% %3#%()∀% &∀+!3#& ∃# 00 ∗∀%∋6%&: &#3#∗∀ ∋%∃%& ∃#&(%
! !43%67 : ∃∀5∀% ! +%∀& ∃# 00 >%+%& ∃# µ Α: %! 9∀+%∃%+#∋(#: ∀>4%3 %Λ
%Φ 0:0
8Φ 0:
∗Φ 0:0
∃Φ 0:,
#Φ 0:
∗∀ ∃ + ,, −.2/

! 8%8∀3∀∃%∃# 4 Ψ Κ ∗ + 0Ρ ∃# ! 8%8∀3∀∃%∃# +Α∃∀%: : ∃# <4%( #%3∀2%6=#& ∃# Ψ:


∃∀&(∀84∀67 ∃# ! 8%8∀3∀∃%∃#& ∃% Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀% Ψ Α (%3 <4# Ψ Κ Τ ∗ + 0Ρ ∃#

&4∗#&&∀Χ%& # ∀∋∃#!#∋∃#∋(#&: Α 4+% Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀% ∃# +Α∃∀% # ∃#&Χ∀ !%∃7 :


#&!#∗(∀Χ%+#∋(#: ∀>4%∀& %
∆ Φ 0 # 
∆Φ 0 # 
∆Φ # 0

Φ # 0
∆Φ 0 # 0
∗∀ % .2 ,,8 −5/
!#&% ∃# 4+% ∗%%∗(#;&(∀∗% ∋4+Α∀∗% &4! &(%+#∋(# ! &&4∀ ∃∀&(∀84∀6=#& ∗ + Χ%∀Η∋∗∀%&
∃∀5##∋(#& #+ ∃4%& ! !43%6=#& ∃∀&(∀∋(%&: ∃#&#?%Τ&# (#&(% % Ι∀!)(#&# #&(%(;&(∀∗% ∃% ∀>4%3∃%∃#
∃%& ∃4%& +Α∃∀%& &&∀+: ∃% !∀+#∀% ! !43%67 #(∀%Τ&# 4+% %+ &(% %3#%()∀% &∀+!3#& ∃#
(%+%∋Ι / # ∃% &#>4∋∃% ! !43%67 #(∀%Τ&# 4(% %+ &(% %3#%()∀% &∀+!3#& ∀∋∃#!#∋∃#∋(# 
  8,
 
 


 

∃# (%+%∋Ι ∗%%∗(#;&(∀∗% +#∃∀∃% ∋% %+ &(% ∃% !∀+#∀% ! !43%67 (#+ +Α∃∀% #


∃#&Χ∀ Τ!%∃7 %+ &(%3 ,: #∋<4%∋( % ∗%%∗(#;&(∀∗% +#∃∀∃% ∋% %+ &(% ∃% &#>4∋∃%
! !43%67 (#+ +Α∃∀% # ∃#&Χ∀ Τ!%∃7 %+ &(%3 8(#∋Ι% Χ%3 +%∀& !)9∀+ ∃ #
!%∃7 ∃% ∃∀5##∋6% #&(∀+%∃% #∋(# %& +Α∃∀%&
%Φ :0
8Φ :/
∗Φ :
∃Φ :
#Φ :0,

∗∀ ( ,,8 −529/


#?%  4+% ∗ 3#67 ∃# Χ%∀≅Χ#∀& %3#%()∀%& ∀∋∃#!#∋∃#∋(#& # ∀∃#∋(∀∗%+#∋(#

5∋  
∃∀&(∀84;∃%& (%3 <4#

<Ν∋  


∗Ο Ο Ε Π  Θ
 ∋&∀∃## % &#>4∀∋(# ∃#&∀>4%3∃%∃#Λ

 +

/

 # 

&∋

&%∋∃ # #+% #∋(%3 ∃ ∀+∀(# # 5%2#∋∃ Ρ Σ∋  % ∀∋Χ#&% ∃% ∃∀&(∀84∀67 %∗4+43%∃%


∃% ∋ +%3 !%∃7 : +#∋ Χ%3 ∃# ! ∃# + ∃ % %&&#>4% % Χ%3∀∃%∃# ∃% ∃#&∀>4%3∃%∃# #+

%Φ Χ . ≅Ρ Σ∋ Α
∆Φ ΑΛ

8Φ Χ . ≅Ρ Σ∋ 
Α
∗Φ . ≅Ρ Σ∋ Α
∃Φ . ≅Ρ Σ∋ 
Α
#Φ . ≅Ρ Σ∋ Α

+ ! ∗#&& &#>4# 4+% ∃∀&(∀84∀67 ∋ +%3: ∗ + +Α∃∀% # ∃#&Χ∀ Τ!%∃7 : 4


∗∀ 0 56 7 , −529/

ς∃
 
&#?%:

 8# 4+% %+ &(% ∃# (%+%∋Ι ∆Φ: %∋%3∀&# %& %5∀+%(∀Χ%& % &#>4∀Λ%∃ <4# Ψ Α ∋ +%3: ∆Φ (%+8Α+ Α ∋ +%3 
  8
 
 


 

 +Α∃∀% %+ &(%3 ∃∀5## ∃% ! !43%67 !#3 5%(  Β ; Χ : ∋ <4%3 Β Α %

 %!#&#∋(% ∃#&Χ∀ Τ!%∃7 ∃# _


+Α∃∀% ! !43%∗∀ ∋%3 # ! ∋Μ+# ∃# 8&#Χ%6=#& ∋% %+ &(%

&&∀∋%3#
%Φ &# %!#∋%& % %5∀+%(∀Χ% #&(∀Χ# ∗ #(%
8Φ &# %!#∋%& %& %5∀+%(∀Χ%& # #&(∀Χ##+ ∗ #(%&
∗Φ &# %!#∋%& %& %5∀+%(∀Χ%& # #&(∀Χ##+ ∗ #(%&
∃Φ &# %!#∋%& %& %5∀+%(∀Χ%& # #&(∀Χ##+ ∗ #(%&
#Φ &# ( ∃%& %& %5∀+%(∀Χ%& #&(∀Χ##+ ∗ #(%&
∗∀ 4  , −5../
(#∋67 Λ %% #& 3Χ# Γ <4#&(7 : 4&#: ∃#∋(# %& ∀∋5 +%6=#& ∃%∃%& % &#>4∀: %& <4# ?43>%
%! !∀%∃%&
# χ (#+ ∃∀&(∀84∀67 ∋ +%3 !%∃7 : #∋(7 Λ
∆χ κ Φ Κ 0:: ∆χ κ :Φ Κ 0:/0: ∆χ κ Φ Κ 0:/,,: ∆χ κ :Φ Κ 0://

Ω&∋ 
 ∋&∀∃## %& Χ%∀≅Χ#∀& %3#%()∀%& Ψ∀Λ ∆0: Φ: ∀ Κ : : : : ∀∋∃#!#∋∃#∋(#& #?%

 
:
#&&%& ∗ ∋∃∀6=#&: Χ%3  (%3 <4# ∗ Γ   Α ∀>4%3 %
%Φ ,:
8Φ ,:
∗Φ ,:
∃Φ ,:
#Φ :,
−4#&(7  χ 00 ε φ
+% %4∃∀( ∀% 5 ∀ #%3∀2%∃% ∋%& 5∀3∀%∀& # ∃% #+!#&% λ: ∗ + ! !)&∀( ∃#
#9%+∀∋% % 3∀&4% ∃ & ! ∗#&& & ∃# ∗ +!%& #5#(4%∃%& #+ ∃#(#+∀∋%∃ (∀+#&(# %% %
#%3∀2%67 ∃# 4+ #&(4∃ Τ!∀3 ( # ∗ ∋&∀∃#%∋∃ <4# % ! !43%67 ∃# ∋ (%& 5∀&∗%∀& #9∀&(#∋(#&
∋#&&%& 5∀3∀%∀& #% +4∀( >%∋∃#: #+ ∗%∃% 5∀3∀%3 5 ∀ ( +%∃% 4+% %+ &(% %3#%()∀% &∀+!3#& ∃#
/00 ∋ (%& 5∀&∗%∀& %% ∗%∃% ∋ (% 5∀&∗%3 #9%+∀∋%∃%: #>∀&( 4Τ&#: #∋(# 4(%& ∗ ∀&%&:
3 >%∀(+ ∋%(4%3 ∃ Χ%3 ∃% ∗ +!% ∗ ∋&(%∋(# ∋% ∋ (% 5∀&∗%3Λ Ψ +% %Χ%3∀%67 #&(%(;&(∀∗%

+Α∃∀%& Ξ # ΞΞ # ∃#&Χ∀ & !%∃7 Ξ # ΞΞ : #&!#∗(∀Χ%+#∋(#: #+ <4# Ξ Ψ ΞΞ 


+ &( 4 <4# %& ∃∀&(∀84∀6=#& ∃# Ψ !%% %& 5∀3∀%∀& # &7 %! 9∀+%∃%+#∋(# ∋ +%∀&: ∗ +

Os resultados por filial são mostrados na tabela abaixo. 
  8
 
 


 

 + 8%&# ∋%& ∀∋5 +%6=#& %∗∀+% # ∗ ∋&∀∃#%∋∃ Τ&# <4# ∆Φ Κ 0:/,, # ∆0:,Φ Κ 0:,00:
#+ <4# ∆2Φ #!#&#∋(% % 54∋67 ∃# ∃∀&(∀84∀67 %∗4+43%∃% ∃% ∃∀&(∀84∀67 ∋ +%3 !%∃7 :
?43>4# ∀(#+

# !%∃7 ∃% #&(∀+%(∀Χ% ∃% +Α∃∀% ∃# Ψ !%% % 5∀3∀%3 Α ∀∋5#∀ % 0:0,


∗∀ : ΕΦ ,, −./

 ∋&∀∃## <4#: % 5∀+ ∃# %Χ%3∀% ∃#&!#&%& ∗ + &%3≅∀ & ∃ !#&& %3 3 (%∃ #+ )>7 & ∃ ∃#
9#∗4(∀Χ : ∃#(#+∀∋%∃% &#∗#(%∀% ∃# 5%2#∋∃% ∃#∗∀∃∀4 5%2# 4+ 3#Χ%∋(%+#∋( #+ <4%(
)>7 & #+ #3%67 % +ϑ& ∃# %> &( ∃# 00/ & ∃%∃ & 8&#Χ%∃ & #&(7 %!#&#∋(%∃ & ∋%
(%8#3% %∗∀+%

 + 8%&# ∋#&&%& ∀∋5 +%6=#&: ?43>4# !)9∀+ ∀(#+


 ∋&∀∃## <4# ∃#&Χ∀ !%∃7 ∃ & &%3≅∀ & ∃ !#&& %3 ∃ )>7 : #+ %> &( ∃# 00/:
(#∋Ι% &∀∃ ∀>4%3 % Ε 0:00 #&&% &∀(4%67 : ∗%& 4+% %+ &(% %3#%()∀% ∃# !#&& %& ∃#&&#
)>7 5 &&# #(∀%∃% #+ %> &( ∃# 00/: # !%∃7 ∃% +Α∃∀% #&(∀+%∃% ∗ + 8%&# ∋#&&%
%+ &(% &#∀% &4!#∀ % Ε 0:00
∗∀ , + ,,, −./
+ !&∀∗)3 > ∃#&#?% #&(4∃% (#+! ∆#+ +∀∋4( &Φ <4# & #+!#>%∃ & ∃# 4+% ∗ +!%∋Ι∀%
3#Χ%+ !%% #%3∀2% ∗#(% (%#5% &(43%Τ&# <4# & (#+! & ∋% ! !43%67 ∗ ∋&∀∃#%∃%
&#>4#+ 4+% ∃∀&(∀84∀67 ∋ +%3 ∗ + +Α∃∀% # Χ%∀Η∋∗∀% : %+8%& ∃#&∗ ∋Ι#∗∀∃%&
!&∀∗)3 > 8(#Χ# 4+% %+ &(% ∃# #+!#>%∃ & # #>∀&( 4 (#+! <4# ∗%∃% 4+
∃#3#& !#∗∀& 4 !%% #%3∀2% % (%#5% %% & 00 (#+! & #>∀&(%∃ &: 8(∀Χ#%+Τ&# Χ%3 
+Α∃∀ +∀∋4( & # ∃#&Χ∀ Τ!%∃7 +∀∋4( 

9  
& &   
  8∃
 
 


 

# (#+ ∃∀&(∀84∀67 ∋ +%3 !%∃7 : %& #∋(%∃%& #!#&#∋(%+ % ! 8%8∀3∀∃%∃# 

#&&% &∀(4%67 # 4(∀3∀2%∋∃ : ∗%& &#?% ∋#∗#&&≅∀ : & Χ%3 #& &#3#∗∀ ∋%∃ & ∃% (%8#3% ∋ +%3
5 ∋#∗∀∃ & %∗∀+%: ?43>4# ∀(#+ % &#>4∀

−4%∋∃ 
#  : % ! 8%8∀3∀∃%∃# ∃# &# 8&#Χ% 4+ Χ%3 ∃# +#∋ 4 ∀>4%3 %
: Α +%∀ <4# 0://
∗∀ . ,,8 −./
+% %>ϑ∋∗∀% ∃# ∃#&#∋Χ 3Χ∀+#∋( 48%∋ ∃∀Χ43> 4 & ∃%∃ & %!#&#∋(%∃ & ∋% (%8#3% %
&#>4∀: %∗#∗% ∃ & ∋Μ+# & ∃# ∀+)Χ#∀& 5#(%∃ & ∆ Φ # Χ#∋∃∀∃ & ∆%Φ #+ ∃#(#+∀∋%∃
+4∋∀∗;!∀ : ∋ & %∋ & ∃# 00 % 00,

 + #&!#∀( % (#9( : ∗ ∋&∀∃## <4# ∗%∃% ∀+)Χ#3 5#(%∃ #+ ∃#(#+∀∋%∃ %∋ &#?%


∗3%&&∀5∀∗%∃ ∗ + Χ#∋∃∀∃ 4 ∋7 ΤΧ#∋∃∀∃ : #: % 4+ ∀+)Χ#3 # ∗3%&&∀5∀∗%∃ ∗ + Χ#∋∃∀∃ &#?%
%(∀84;∃ 4+ Χ%3 # Κ : #: % ∀+)Χ#3 ∗3%&&∀5∀∗%∃ ∗ + ∋7 ΤΧ#∋∃∀∃ : &#?% %(∀84;∃ 4+
Χ%3 # Κ 0 4! ∋∃ Τ&# <4# %& ∗3%&&∀5∀∗%6=#& ∃ & ∀+)Χ#∀& ∗ + Χ#∋∃∀∃ 4 ∋7 ΤΧ#∋∃∀∃ #+
4+ ∃%∃ %∋ ! &&%+ &# ∗ ∋&∀∃#%∃%& ∗ + &#∋∃ #%3∀2%6=#& ∃# 4+% %+ &(%>#+
%3#%()∀% &∀+!3#&: ?43>4# & ∀(#∋& % &#>4∀ 
  8%
 
 


 

∗∀ : + ,, −.2/


−4%∋∃ &# 3%∋6% 4+% ∗#(% + #∃%: % ! 8%8∀3∀∃%∃# ∃# #&43(%∃ &# ∗%% Α ! + #∃% 5 ∀
3%∋6%∃% ∃#2 Χ#2#&: &4∗#&&∀Χ%& # ∀∋∃#!#∋∃#∋(#&: # #&43(%∃ 5 ∀ ∃# ∗%%& # ∗ %&
#∋∃ #+ Χ∀&(% #&(# #9!#∀+#∋( : % #&(∀+%(∀Χ% ∃# +≅9∀+% Χ# &&∀+∀3Ι%∋6% ∃# ! Α
∆ Φ 0
∆Φ 0
∆Φ 0

Φ 0
∆Φ 0
∗∀ ∃, . ,,8 −.2/
 ∋&∀∃## %& %&&#6=#& % &#>4∀
+Α∃∀% %+ &(%3 Α &#+!# 4+ #&(∀+%∃ ∋7 Χ∀∗∀%∃ !%% % +Α∃∀% ∃# 4+% ! !43%67 
−
# !%∃7 ∃ #&(∀+%∃ ∋7 Χ∀∗∀%∃ !%% % +Α∃∀% ∃# 4+% ! !43%67 Α +%∀ ∃ <4# %
Χ%∀Η∋∗∀% ∃% ! !43%67 
∋%3∀&%∋∃ Τ&# %& %&&#6=#&: ∗ ∋∗34∀Τ&# <4#
∆ Φ %& ∃4%& %&&#6=#& &7 Χ#∃%∃#∀%&: # % &#>4∋∃% Α 4+% ?4&(∀5∀∗%(∀Χ% ∗ #(% ∃% !∀+#∀%
∆Φ %& ∃4%& %&&#6=#& &7 Χ#∃%∃#∀%&: # % &#>4∋∃% ∋7 Α 4+% ?4&(∀5∀∗%(∀Χ% ∗ #(% ∃%
!∀+#∀%
∆Φ % !∀+#∀% %&&#67 Α Χ#∃%∃#∀%: # % &#>4∋∃% Α 5%3&%

Φ % !∀+#∀% %&&#67 Α 5%3&%: # % &#>4∋∃% Α Χ#∃%∃#∀%
∆Φ % !∀+#∀% # % &#>4∋∃% %&&#6=#& &7 5%3&%&
∗∀ ∃  ,,( −.2/
 + 8%&# #+ 4+% %+ &(% %3#%()∀% &∀+!3#& ∆ : :: ∋Φ ∃# 4+% ! !43%67 ∃# +Α∃∀%
∗ ∋Ι#∗∀∃% µ : 4+ #&(∀+%∃ ∋7 Χ∀∗∀%∃ ∃% Χ%∀Η∋∗∀% ∃% ! !43%67 ΑΛ

( X 1 − µ ) 2 + ( X 2 − µ ) + ... + ( X n − µ )
2 2

n−2
( X 1 − µ ) 2 + ( X 2 − µ ) + ... + ( X n − µ )
2 2

n −1
( X 1 − µ ) 2 + ( X 2 − µ ) + ... + ( X n − µ )
2 2
∗Φ
n
( X 1 − µ ) 2 + ( X 2 − µ ) + ... + ( X n − µ )
2 2
∃Φ
n +1
( X 1 − µ ) 2 + ( X 2 − µ ) + ... + ( X n − µ )
2 2

n+2 
  84
 
 


 

∗∀ ∃ Χ,,0 −5../


 + #3%67 Γ (# ∀% >#%3 ∃% %+ &(%>#+: Α ∀∋∗ #( %5∀+% <4#Λ
%Φ −4%∋( +#∋ # !%∃7 ∃% #&(∀+%(∀Χ%: +#∋ &#≅ % ∗ ∋5∀%8∀3∀∃%∃# # % !#∗∀&7 ∃%
#&(∀+%(∀Χ%
8Φ + 4+% %+ &(% ! ∗ ∋>3 +#%∃ & % ! !43%67 Α ∃∀Χ∀∃∀∃% #+ &48Τ! !43%6=#& ∃∀&(∀∋(%&
∗Φ #%3∀2%67 ∃# 4+% %+ &(%>#+ %3#%()∀% &∀+!3#& &) Α ! &&;Χ#3 &# !#&<4∀&%∃ ! &&4∀
4+% 3∀&(% ∗ +!3#(% ∃# ∗%∃% 4∋∀∃%∃# %+ &(%3
∃Φ + #&(∀+%∃ Α ∗ ∋&∀∃#%∃ ∋7 Χ∀∗∀%∃ <4%∋∃ &4% #&!#%∋6% Α ∀>4%3 % Χ%3 
! !43%∗∀ ∋%3 <4# #&(≅ &#∋∃ !#&<4∀&%∃ 
#Φ + &(%>#+ #&(%(∀5∀∗%∃% ∗ ∋&∀&(# ∋% ∃∀Χ∀&7 ∃# 4+% ! !43%67 #+ >4! & &#>4∋∃
%3>4+% ∗%%∗(#;&(∀∗% ∗ ∋Ι#∗∀∃% & #&(%( & ∃% ! !43%67 ∃#Χ#+ &# +4(4%+#∋(#
#9∗34&∀Χ &
∗∀ ∃∃ ,,4 −5../
 + #3%67 Γ (# ∀% >#%3 ∃% %+ &(%>#+: Α ∗ #( %5∀+% <4#Λ
%Φ ∋% %+ &(%>#+ %3#%()∀% &∀+!3#&: % &#3#67 ∃%& 4∋∀∃%∃#& %+ &(%∀& &) ! ∃# &# #%3∀2%∃%
&#+ #! &∀67 
8Φ % %+ &(%>#+ ! ∗ ∋>3 +#%∃ & #+ >#%3 Α +%∀& #5∀∗∀#∋(# # +#∋ & #∗ ∋Ω+∀∗% <4%∋∃
∗ +!%%∃% ∗ + +Α( ∃ ∃# %+ &(%>#+ %3#%()∀% &∀+!3#&
∗Φ ∋% %+ &(%>#+ #&(%(∀5∀∗%∃%: & #&(%( & ∃% ! !43%67 ∋7 ∋#∗#&&∀(%+ &# +4(4%+#∋(#
#9∗34&∀Χ &
∃Φ %4+#∋( ∃ (%+%∋Ι ∃% %+ &(% (#+ ∗ + ∗ ∋&#<οϑ∋∗∀% %4+#∋( ∃ # !%∃7
∃%& #&(∀+%(∀Χ%&
#Φ Χ∀Α& 4 Χ;∗∀ ∃# 4+ #&(∀+%∃ ∃# 4+ !%Η+#( Α % ∃∀5##∋6% #∋(# &#4 Χ%3 
#&!#%∃ # Χ%3 ∃ !%Η+#( 
∗∀ ∃% .2 ,,8 −5/
#?% 4+ #&(∀+%∃ ∃# 4+ !%Η+#( θ ∃# 4+% ! !43%67 # E (T ) = θ : ∃∀2Τ&# <4# Α
4+ #&(∀+%∃ ∃# θ Λ
%Φ #5∀∗∀#∋(#
8Φ ∋7 #∋Χ∀#&%∃
∗Φ ∗ ∋&∀&(#∋(#
∃Φ ∃# +;∋∀+ & <4%∃%∃ &
#Φ ∃# +≅9∀+% Χ# &&∀+∀3Ι%∋6%
∗∀ ∃(  ,,: −5../
#?% ∆ : : Φ 4+% %+ &(% %3#%()∀% &∀+!3#& ∃# 4+% ∃∀&(∀84∀67 ∋ +%3 ∗ + +Α∃∀% µ 
 %+ 8(∀∃ & #&(∀+%∃ #& !%% µ Λ
X1 + X 2 + X 3
Y1 =
3 
  88
 
 


 

Y2 = 2 X 1 + X 2 − 3 X 3

Y3 = X1 + 2X 2 − 2X 3
∋(7 : 
∆ Φ γ Α ∋7 Χ∀#&%∃ 
∆Φ γ # γ &7 ∋7 Χ∀#&%∃ &
∆Φ γ # γ &7 Χ∀#&%∃ &

Φ γ # γ &7 Χ∀#&%∃ &
∆Φ γ # γ &7 Χ∀#&%∃ &
∗∀ ∃0  , −5../
#?% ∆Ψ: γ: χΦ 4+% %+ &(% %3#%()∀% ∃# (%+%∋Ι #9(%;∃%: ∗ + #! &∀67 : ∃# 4+%

 ϑ
! !43%67 ∋ +%3 ∃# +Α∃∀% ∃∀5##∋(# ∃# 2# 
%∃ <4# #&(∀+%∃ 

5
ε

&#∋∃ ε 4+ !%Η+#( #%3: !%% % +Α∃∀% Α ∋7 Χ∀#&%∃ : #∋(7 Χ%3 ∃# ε Α (%3 <4#
%Φ επ 0:0
8Φ 0:0 κ ε π 0:0
∗Φ 0:0 κ ε π 0:0
∃Φ 0:0 κ ε π 0:0
#Φ ε ν 0:0
∗∀ ∃4 + ,,( −.2/
 + 8%&# #+ 4+% %+ &(% %3#%()∀% ∆ x1 , x 2 ,..., x n Φ #&(∀+%∃ ∃# +≅9∀+% Χ# &&∀+∀3Ι%∋6%
e −λ λx
∃ !%Η+#( λ ∋% ∃∀&(∀84∀67 ∃# ∀&& ∋: P ( X = x ) = !%% x = 0,1,2,... Α %Λ
x!
∆ Φ +Α∃∀% <4%∃≅(∀∗% ∃% %+ &(%
∆Φ +Α∃∀% ># +Α(∀∗% ∃% %+ &(%
∆Φ +Α∃∀% Ι%+Ω∋∀∗% ∃% %+ &(%

Φ +Α∃∀% %∀(+Α(∀∗% ∃% %+ &(%
∆Φ +#∃∀%∋% ∃% %+ &(%
∗∀ ∃8 5Ι ,,4 −5../
4! ∋Ι% <4# % %+ &(% Ν Ν Ν Ν &#?% ! Χ#∋∀#∋(# ∃# 4+% ! !43%67 ∗ + 54∋67 ∃#
∃#∋&∀∃%∃# 5∆9Φ Κ _θ: 0 κ 9 κ θ & #&(∀+%∃ #& ∃# +≅9∀+% Χ# &&∀+∀3Ι%∋6% ∃% +Α∃∀% # ∃%
Χ%∀Η∋∗∀% ∃% ! !43%67 &7 ∃%∃ &: #&!#∗(∀Χ%+#∋(#: ! 
%Φ # 0
8Φ # 
∗Φ #  
  8:
 
 


 

∃Φ # 0
#Φ # :
∗∀ ∃: 
,, −./

λ)  . ) Σ∋ µν , ) , 
4! ∋Ι% <4# % Χ%∀≅Χ#3 %3#%()∀% ∗ ∋(;∋4% (#∋Ι% % 54∋67 ∃#∋&∀∃%∃# ∃# ! 8%8∀3∀∃%∃#

λ)  οπµθ οθρσ∴τ∴υθ

#+ <4# Γ  ∋&∀∃#%∋∃ <4# 2  ! 3 #!#&#∋(% 4+% %+ &(% %3#%()∀% &∀+!3#&

!%Η+#( 
∃#&&% ! !43%67 : ?43>4# ∀(#+ <4# &# &#>4#: #5##∋(# Γ #&(∀+%67 ! ∋(4%3 ∃


#&(∀+%∃ ∃# +≅9∀+% Χ# &&∀+∀3Ι%∋6% Α

β 
/&∋ ϖρ 
∗∀ %, 5 ,,4 −5../
#?% Ψ 4+% ! !43%67 ∋ +%3: ∗ + +Α∃∀% ρ: Χ%∀Η∋∗∀% σ # +#∃∀%∋% τ #?% Ψ∀: ∀ Κ : : ∋:

 # +∃: #&!#∗(∀Χ%+#∋(# +Α∃∀% # +#∃∀%∋% ∃# Ψ∀: ∀ Κ : : ∋: #


4+% %+ &(% %3#%()∀% &∀+!3#& ∃% ! !43%67 Ψ: ∗ ∋&∀∃## %& &#>4∀∋(#& #&(%(;&(∀∗%&Λ

/&∋ 
! 

 &∋ 
/
β 


 ∋&∀∃## %& &#>4∀∋(#& %5∀+%6=#& & 8# #&(%& #&(%(;&(∀∗%&Λ

 Α 4+ #&(∀+%∃ ∗ ∋&∀&(#∋(# !%% ρ


 Α 4+ #&(∀+%∃ ∋7 Χ∀∗∀%∃ ∃# σ

 β (#+ Χ%∀Η∋∗∀% +#∋ ∃ <4# 


Ξ : ∗ + #&(∀+%∃ ∃# τ: Α +%∀& #5∀∗∀#∋(# ∃ <4# +∃

8 2+

 ∗#( , #%∃ #
 8 # #
 ∗ / # 8
 # 0 8 ∃
 % ∗ , #
 ∗#( # ∗#( 
  :,