Sei sulla pagina 1di 8

Lira Ketoret

PITUM KETORET - HEBREO-FONÉTICA-ESPAÑOL

TEFILÁH PITTÚM HAKKETÓRET - PLEGARIA DE LA MEZCLA DEL INCIENSO

ָ ‫ כַּאֲ שֶׁ ר ִצו‬,‫ שֶׁ הִ קְ טִ ירּו אֲ בֹותֵ ינּו לְפָ נֶיָך אֶ ת קְ ט ֶֹרת הַ סַּ מִּ ים ִּבזְמָ ן שֶׁ בֵּית הַ מִּ קְ דָּ ׁש קַ יָּם‬,‫אַ תָּ ה הּוא י ְהֹו ָה אֱ ֹלהֵ ינּו‬
‫ִּית‬
ָ ‫ ַּככָּתּוב ב‬,‫י ַד מ ֹשֶׁ ה נְבִיאָ ְך‬-‫אֹותָ ם עַ ל‬
‫ְּתֹור ָתְך‬

ATTÁH HU ADO-NÁI ELO-HÉNU, SHEHIKTIRU AVOTÉNU LEFANÉJA ET KETÓRET HASSAMMÍM


BIZMÁN SHEBBET HAMMIKDÁSH KAYAM, KAASHER TZIVITA OTAM ÄL-YAD MOSHÉH NEVIAJ,
KAKKATUV BETORATAJ

Tú eres HaShem nuestro Di-s, delante de quien nuestros ancestros quemaban el incienso de las
especias en la época en que el Santo Templo existía, tal como les ordenaste por medio de Tu
profeta Moisés, como está escrito en Tu Torá.

‫ית א ָֹתּה‬ ָ ִׂ‫ ו ְעָ ש‬:‫ בַּד ְּבבַד י ִהְ י ֶה‬,‫ נָטָ ף ּושְׁ חֵ לֶת ו ְחֶ ְל ְּבנָה סַ מִּ ים ּולְבֹנָה ַזכָּה‬,‫לְָך סַ מִּ ים‬-‫ קַ ח‬,‫מ ֹשֶׁ ה‬-‫ו ַי ֹּאמֶ ר י ְהֹו ָה אֶ ל‬
,‫ וְנָתַ תָּ ה מִ מֶּ נָּה ִל ְפנֵי הָ עֵ דֻ ת בְּא ֹהֶ ל מֹועֵ ד‬,‫ ו ְשָׁ חַ קְ תָּ מִ מֶּ נָּה הָ דֵ ק‬:‫ מְ מֻ לָּח טָ הֹור ק ֹדֶ ׁש‬, ַ‫ ר ֹקַ ח מַ עֲ שֵׂ ה רֹוקֵ ח‬,‫קְ ט ֶֹרת‬
‫ בַּב ֹּקֶ ר בַּב ֹּקֶ ר בְּהֵ טִ יבֹו‬,‫ ו ְהִ קְ טִ יר עָ לָיו ַאהֲ רֹן קְ ט ֶֹרת סַ מִּ ים‬,‫ וְנֶאֱ מַ ר‬:‫ ק ֹדֶ ׁש קָ דָ שִׁ ים תִּ הְ י ֶה ָלכֶם‬,‫אֲ שֶׁ ר אִ וָּעֵ ד לְָך שָׁ מָּ ה‬
‫ קְ ט ֶֹרת תָּ מִ יד ִל ְפנֵי י ְהֹו ָה לְד ֹר ֹתֵ יכֶם‬,‫ירנָּה‬ֶ ִ‫הַ נֵּר ֹת בֵּין הָ עַ ְר ַּבי ִם י ַקְ ט‬-‫ ּובְהַ עֲ ֹלת ַאהֲ רֹן אֶ ת‬:‫ירנָּה‬ ֶ ִ‫הַ נֵּר ֹת י ַקְ ט‬-‫אֶ ת‬

VAYÓMER ADO-NÁI EL-MOSHÉH, KAJ-LEJÁ SAMMÍM, NATAF USHJÉLET VEJELBENÁH SAMMÍM


ULVONÁH ZAKKÁH, BAD BEVAD IHIÉH: VEÄSITA OTAH KETÓRET, RÓKAJ MAÄSÉH ROKÉAJ,
MEMUL´LAJ TAHOR KÓDESH: VESHAJAKTÁ MIMMENNAH HADEK VENATATTÁH MIMMENNAH
LIFNÉ HAËDUT BEÓHEL MOËD, ASHER IVVAËD LEJÁ SHAMMAH, KÓDESH KADASHIM TIHIÉH
LAJEM: VENE´EMAR, VEHIKTIR ÄLAV AHARÓN KETÓRET SAMMÍM, BABBÓKER BABBÓKER
BEHETIVÓ ET-HANNEROT YAKTIRENNAH: UVHAÄLOT AHARÓN ET-HANNEROT BEN HAÄRBÁIM
YAKTIRENNAH, KETÓRET TAMID LIFNÉ ADO-NÁI LEDOROTEJEM

Y dijo HaShem a Moisés, toma para ti especias, bálsamo, raíz aromática y gálbano, especias e
incienso puro en porciones iguales. Y con ellas harás incienso, perfume trabajo de perfumero,
revuelto completamente puro de santidad; y molerás de ella muy fino, y la pondrás ante el arca
del testimonio en la tienda del encuentro donde me reuniré contigo, santo de los santos será para
ustedes: Y está dicho: Y quemará Aarón sobre él, incienso de especias en la mañana, por la
mañana lo quemará al limpiar las candelas. Y al subir Aarón a iluminar las candelas, entre las
tardes lo quemará, incienso constante, delante de HaShem para tus generaciones.

A CONTINUACIÓN SE RECITA UNA SELECCIÓN DE TEXTOS TALMÚDICOS QUE TRATAN ACERCA DE


LAS LEYES QUE REGULABAN LA FABRICACIÓN DEL KETÓRET.

TALMUD KETIROT 6a; YERUSHALMI YOMA 4:5

‫ שְׁ ֹלׁש מֵ אֹות ו ְשִׁ שִּׁ ים ו ַחֲ מִ שָּׁ ה כְּמִ נְי ַן‬.‫ שְׁ ֹלׁש מֵ אֹות ו ְשִׁ שִּׁ ים ּושְׁ מֹונָה מָ נִים הָ יּו בָּה‬,‫ פִּ ּטּום הַ קְּ ט ֶֹרת כֵּיצַד‬,‫תָּ נּו ַר ָּבנָן‬
‫ שֶׁ מֵּ הֶ ם מַ ְכנִיס כ ֹּהֵ ן גָּדֹול‬,‫ ּושְׁ ֹלשָׁ ה מָ נִים י ְתֵ ִרים‬.‫ מַ חֲ צִיתֹו בַּב ֹּקֶ ר ּומַ חֲ צִיתֹו בָּעֶ ֶרב‬,‫ מָ נֶה ְבכָל יֹום‬,‫י ְמֹות הַ חַ מָּ ה‬
.‫ כְּדֵ י לְקַ יֵּם מִ ְצו ַת דַּ קָּ ה מִ ן הַ דַּ קָּ ה‬,‫ִּּפּורים‬
ִ ‫ִירן לַמַּ כְתֶּ שֶׁ ת בְּעֶ ֶרב יֹום הַ כ‬ ָ ‫ ּומַ חֲ ז‬,‫ִּּפּורים‬
ִ ‫ו ְנֹוטֵ ל מֵ הֶ ם מְ ֹלא חָ פְ נָיו בְּיֹום הַ כ‬
‫ ו ְאֵ ּלּו הֵ ן‬,‫ו ְַאחַ ד עָ שָׂ ר סַ מָ נִים הָ יּו בָּה‬:

TANÚ RABBANÁN, PITTÚM HAKKETÓRET KÉTZAD, SHELOSH MEOT VESHISHSHIM USHMONÁH


MANIM HAYÚ VAH: SHELOSH MEOT VESHISHSHIM VEJAMISHSHÁH KEMINIÁN YEMOT
HAJAMMÁH, MANÉH BEJOL YOM, MAJATZITÓ BABBÓKER UMAJATZITÓ BAËREV. USHLOSHÁH
MANIM YETERIM, SHEMMEHEM MAJNIS KOHÉN GADÓL VENOTEL MEHEM MELÓ JOFNAV
BEYÓN HAKKIPPURÍM, UMAJAZIRÁN LEMMAJTÉSHET BE´ËREV YÓM HAKKIPPURIM, KEDÉ
LEKAYEM MITZVAT DAKKÁH MIN HADDAKKÁH. VEAJAD ÄSAR SAMANIM HAYÚ VAH, VE´EL
´LU HEN

Enseñaron nuestros sabios: ¿cómo se mezclaba el incienso? Trescientos sesenta y ocho medidas
habían en él, trescientos sesenta y cinco, como la cuenta de los días del año solar, una medida por
cada día mitad de una medida por la mañana y la otra mitad de la medida por la tarde, y las tres
medidas restantes, de las cuales el sumo sacerdote traía en sus manos y llenaba sus puños en el
día de Yom Kipur, los regresaba al mortero en la víspera del día de Yom Kipur para cumplir con el
precepto de molerlos finamente. Y once especias había en él, y estas son:

(Se recomienda enumerarla con los dedos)

‫ ח‬, ְּ‫ ז ו ְשִׁ בֹּלֶת נ ְֵרד‬,‫ ה מֹור ו ּוקְ צִיעָ ה‬.‫ מִ שְׁ קַ ל שִׁ בְעִ ים שִׁ בְעִ ים מָ נֶה‬,‫ ג ו ְהַ חֶ ְל ְּבנָה ד ו ְהַ לְּבֹונָה‬,‫א הַ צ ֳִּרי ב ו ְהַ צִּפ ֶֹּרן‬
ִ ,‫ יא קִ נָּמֹון תִּ שְׁ עָ ה‬,‫ י קִ ּלּופָ ה שְׁ ֹלשָׁ ה‬,‫ ט ק ֹּשְׁ טְ שְׁ נֵים עָ שָׂ ר‬.‫ מִ שְׁ קַ ל שִׁ שָּׁ ה עָ שָׂ ר שִׁ שָּׁ ה עָ שָׂ ר מָ נֶה‬,‫וְכ ְַרּכֹום‬
‫ּבֹורית‬
.‫ מֵ בִיא חֲ מַ ר חִ וָּר עַ תִּ יק‬,‫ ו ְאִ ם ֹלא מָ צָא י ֵין קַ פ ְִריסִ ין‬.‫פְריסִ ין סְ אִ ין תְּ לָת ו ְקַ בִּין תְּ לָתָ א‬
ִ ַ‫ י ֵין ק‬,‫כ ְַּרשִׁ ינָא תִּ שְׁ עָ ה קַ בִּין‬
‫ אִ ם נָתַ ן בָּּה דְּ בַׁש‬.‫ ַאף כִּפַּ ת הַ י ְַּרדֵּ ן כָּל שֶׁ הִ יא‬,‫ ִרבִּי נָתָ ן הַ ַּב ְבלִי אֹומֵ ר‬.‫ מַ עֲ לֶה עָ שָׁ ן כָּל שֶׁ הּוא‬,‫מֶ לַח סְ דֹומִ ית רֹבַע‬
ָ ִ‫ חַ יָּב מ‬, ָ‫ ו ְאִ ם חִ סֵּ ר ַאחַ ת מִ כָּל סַ מְ מָ נֶיה‬,‫פְּ סָ לָּה‬
‫יתה‬
1)HATZTZORI, 2) VEHATZTZIPPOREN, 3) BEHAJELBENÁH, 4) VEHAL´LEVONÁH, MISHKAL
SHIVÏIM SHIVÏIN MANÉH, 5) MOR, 6) UKTZIÄH, 7) VESHIBBÓLET NERD, 8) VEJARKOM,
MISHKAL SHISHSHÁH ÄSAR SHISHSHÁH ÄSAR MANÉH, 9) KOSHT SHENEM ÄSAR, 10) KIL
´LUFAH SHELOSHÁH, 11) KINNAMÓN TISHÄH, BORIT KARSHINÁ TISHÄH KABBIN, YEN
KAFRISIN SEÍN TELAT VEKABBIN TELATÁ. VEÍM LO MATZÁ YEN KAFRISÍN, MEVÍ JAMAR
JIVVAR ÄTIK. MÉLAJ SEDOMIT ROVÄ, MAÄLÉH ASHÁN KOL SHEHÚ. RIBBI NATÁN HABBAVLÍ
OMER: AF KIPPAT HAYARDÉN KOL SHEHÍ. IM NATÁM BAH DEVÁSH PESALAH, VEÍM JISSER
AJAT MIKKOL SAMMANEHA, JAYAV MITÁH

1) El bálsamo 2) y la raíz aromática 3) y el gálbano, 4) y el incienso, de un peso de setenta medidas


cada uno, 5) mirra, 6) y casia, 7) y espiga de nardo 8) y azafrán, cada uno con un peso de dieciséis
medidas, 9) el costus, doce medidas, 10) corteza de árbol aromático, tres medidas, 11) canela
nueve medidas. Lejía de carcina nueve medidas (cabín), vino de Chipre, tres seín y tres cabín. Si no
se encontrara vino de Chipre lo reemplazará con vino blanco añejo; sal de Sodoma, la cuarta parte
de un cab y una pequeña cantidad de Maäléh Ashán (planta que hacía subir el humo). Rabí Natán
de Babilonia dice: Hay que agregar también una décima parte de ámbar de Jordán. Si puso en él
miel se volvía inválido y si faltaba uno solo de estos ingredientes merece la muerte.

‫ כְּדֵ י‬,‫ּבֹורית כ ְַּרשִׁ ינָא לְמָ ה הִ יא בָָאה‬ ִ .‫ הַ צ ֳִּרי אֵ ינֹו אֶ לָּא שְׁ ָרף הַ ּנֹוטֵ ף מֵ עֲ צֵי הַ קְּ טָ ף‬:‫ַרבָּן שִׁ מְ עֹון בֶּן גַּמְ לִיאֵ ל אֹומֵ ר‬
‫ כְּדֵ י שֶׁ תְּ הֵ א‬,‫ כְּדֵ י לִשְׁ רֹות ּבֹו אֶ ת הַ צִּפ ֶֹּרן‬,‫פְריסִ ין לְמָ ה הּוא בָא‬ ִ ַ‫ י ֵין ק‬.‫ כְּדֵ י שֶׁ תְּ הֵ א נָָאה‬,‫לְשַׁ ּפֹות בָּּה אֶ ת הַ צִּפ ֶֹּרן‬
‫ אֶ לָּא שֶׁ אֵ ין מַ ְכנִיסִ ין מֵ י ַר ְג ַלי ִם בַּמִּ קְ דָּ ׁש מִ ְּפנֵי הַ כָּבֹוד‬,‫ ו ַהֲ ֹלא מֵ י ַר ְג ַלי ִם י ָפִ ין לָּה‬.‫עַ זָּה‬

RABBÁN SHIMÖN BEN GAMLIEL OMÉR: HATZTZORÍ ENO EL´LÁ SHERAF HANNOTEF MEÄTZE
HAKKETAF. BORIT KARSHINÁ LEMÁH HI VAÁH, KEDÉ LESHAPPOT BAH ET HATZTZIPPOREN,
KEDÉ SHETTEHÉ NAÁH. YEN KAFRISIN LEMÁH HU VA, KEDÉ LISHROT BO ET HATZTZIPOREN,
KEDÉ SHETTEHÉ ÄZZÁH. VEHALÓ ME RAGLÁIM YAFIN LAH, EL´LÁ SHE´ÉN MAJNISÍN ME
RAGLÁIM BAMMIKDÁSH MIPPENÉ HAKKAVÓD

Rabán Shimón Ben Gamliel dice: El bálsamo, no es sino la savia que gotea de un árbol de bálsamo.
Y la lejía de carcina ¿qué objeto tenía? Era usado para refinar la raíz aromática y embellecer su
aspecto. El vino de Chipre ¿para qué es traído? Para impregnar en él la raíz aromática, para que
esté más concentrado. ¿Acaso no era mejor el agua de orín para él? No se hacía uso de ella porque
no se introducía al Templo por respeto.

‫ ִּפטְּ מָ ּה לַחֲ צָאִ ין‬.‫ מִ ְּפנֵי שֶׁ הַ ּקֹול י ָפֶ ה ַלבְּשָׂ מִ ים‬.‫ הֵ יטֵ ב הָ דֵ ק‬,‫ הָ דֵ ק הֵ יטֵ ב‬:‫ כְּשֶׁ הּוא ׁשֹוחֵ ק אֹומֵ ר‬,‫תַּ נְי ָא ִרבִּי נָתָ ן אֹומֵ ר‬
‫ ו ְאִ ם חִ סֵּ ר ַאחַ ת‬.‫ אִ ם כְּמִ דָּ תָ ּה כְּשֵׁ ָרה לַחֲ צָאִ ין‬,‫ זֶה הַ ְּכלָל‬,‫ ָאמַ ר ִרבִּי י ְהּודָ ה‬.‫ לְשָׁ לִיׁש ּול ְָרבִיעַ ֹלא שָׁ מַ עְ נּו‬,‫כְּשֵׁ ָרה‬
ָ ִ‫ חַ יָּב מ‬, ָ‫מִ כָּל סַ מְ מָ נֶיה‬
‫יתה‬
TANIA RIBBI NATÁN OMER: KESHEHÚ SHOJEK OMER: HADEK HETEV, HETEV HADEK.
MIPPENÉ SHEHAKKOL YAFÉH LABBESAMIM. PITTEMAH LAJATZAÍN KESHERÁH, LESHALISH
ULRAVIÄ LO SHAMAÄNU. AMAR RIBBÍ YEHUDÁH: ZEH HAKKELAL: IM KEMIDDATAH,
KESHERÁH LAJATZAIN. VEIM JISSER AJAT MIKKOL SAMMANEHA, JAYAV MITÁH

Fue estudiado que Rabí Natán dice: Cuando él (Cohén) machacaba decía: “Pulverízalas fino, bien
fino”, por cuanto su voz es buena para las especias. Si lo mezclaba por la mitad de su medida se
podía utilizar, pero si lo hacía en una tercera o cuarta parte de su medida, no escuchamos. Rabí
Yehudá dijo: Esta es la regla: Si lo hizo en su proporción adecuada, se puede utilizar en la mitad de
la cantidad, pero si omitió cualquiera de las especias, tendrá pena de muerte.

‫ אִ ּלּו הָ י ָה‬,‫ ו ְעֹוד תָּ נֵי בַר קַ פָּ ָרא‬.‫ירי ִם לַחֲ צָאִ ין‬ ַ ִׁ‫ ַאחַ ת לְשִׁ שִּׁ ים אֹו לְשִׁ בְעִ ים שָׁ נָה הָ י ְתָ ה בָָאה שֶׁ ל ש‬,‫ָּתנֵי בַר קַ פָּ ָרא‬
,‫ּתֹורה ָאמְ ָרה‬ ָ ַ‫ מִ ְּפנֵי שֶׁ ה‬,‫ וְלָמָ ה אֵ ין מְ עָ ְרבִין בָּּה דְּ בַׁש‬.‫ אֵ ין ָאדָ ם י ָכֹול לַעֲ מ ֹד מִ פְּ נֵי ֵריחָ ּה‬,‫נֹותֵ ן בָּּה קָ ְרטֹוב שֶׁ ל דְּ בַׁש‬
‫כִּי כָל שְׂ א ֹר וְכָל דְּ בַׁש ֹלא תַ קְ טִ ירּו מִ מֶּ ּנּו אִ שֶּׁ ה ַלי ְהֹו ָה‬

TANÉ BAR KAPPARÁ: AJAT LESHISHSHIM O LESHIVÏIM SHANÁH HAYETÁH VAÁH SHEL
SHIRÁIM LAJATZAÍN. VEÖD TANÉ BAR KAPPARÁ, IL´LÚ HAYÁH NOTÉN BAH KORTOV SHEL
DEVÁSH, ÉN ADÁM YAJOL LAÄMOD MIPPENÉ REJAH. VELAMAH ÉN MEÄREVIN BAH DEVÁSH,
MIPPENÉ SHEHATTORÁH AMERÁH, KI JOL SEOR VEJOL DEVÁSH LO TAKTIRU MIMMÉNNU
ISHSHÉH LAADO-NÁI

Enseñó Bar Kapara: Una vez cada sesenta o setenta años, los restos acumulados llegaban a la
mitad de la cantidad de un año. Y también enseñó Bar Kapara: Si alguien hubiese puesto una
pequeña medida de miel de frutas en él, nadie hubiera podido resistir su aroma. ¿Y por qué no se
mezclaba en él miel de frutas? Porque la Torá dice: “Cualquier levadura o cualquier miel de frutas,
no será quemada en una ofrenda de fuego para El Eterno”

‫ הַ מֶּ לְֶך י ַעֲ נֵנּו‬,‫ י ְהֹו ָה הֹושִׁ יעָ ה‬:‫ אַ שְׁ ֵרי ָאדָ ם ב ֹּטֵ חַ בְָּך‬,‫ י ְהֹו ָה ְצבָאֹות‬:‫לָנּו אֱ ֹלהֵ י י ַעֲ ק ֹב סֶ לָה‬-‫ מִ שְׂ גָּב‬,‫י ְהֹו ָה ְצבָאֹות עִ מָּ נּו‬
‫ כִּימֵ י עֹולָם ּוכְשָׁ נִים קַ דְ מֹנִּיֹות‬,‫ ו ְעָ ְרבָה ַלי ְהֹו ָה מִ נְחַ ת י ְהּודָ ה ו ִירּושָׁ ָלי ִם‬:‫קָ ְראֵ נּו‬-‫בְיֹום‬

ADO-NÁI TZE-VAÓT IMMÁNU, MISGÁV-LÁNU ELO-HÉ YAÄKOV SÉLAH; ADO-NÁI TZE-VAÓT,


ASHRÉ ADÁM BOTÉAJ BAJ; ADO-NÁI HOSHIÄH, HAMMÉLEJ YAÄNÉNU BEYOM-KORENU;
VEÄREVAH LAADO-NÁI MINJÁT YEHUDÁH VIRUSHALÁIM, KIMÉ ÖLÁM UJSHANÍM
KADMONIÓT

El Señor de los ejércitos está con nosotros, fortaleza es para nosotros el Di-s de Yaäkov (Selah).
Señor de los ejércitos, dichosa la persona que confía en Ti. Señor salva; el Rey nos responderá en
el día que le llamemos. Que sea agradable para el Eterno la ofrenda de Judáh y de Jerusalén, como
en los años pasados.

Lira Ketoret

Zohar para protección de las plagas

Traducción: Daniel Schulman

469. Rabí Shimón dijo, si la gente supiera cuán elevada es la sección de la preparación del incienso
ante el Santo, bendito sea Él, tomarían cada palabra y la levantarían para adornarla como una
corona de oro sobre sus cabezas. Quien estudie bien la sección sobre la preparación del incienso,
debe examinarla detenidamente. Y si se concentra en ello cada día, tiene una porción en este
mundo y en el Mundo que Viene. La muerte es desterrada de él y del mundo y él está protegido de
las ordenanzas de este mundo, la terrible experiencia del Guehinom y el Juicio del otro Reino
(Heb. Maljut).

Comentario de Zion Nefesh:

Zohar Vaiakel # 469


Rabí Shimón dijo, si la gente supiera el efecto de la "Acción del Ketoret" ante el Santo, bendito sea
Él, tomarían cada palabra y la pondrían como una corona de oro en sus cabezas. Aquellos que
meditan en ello con conciencia todos los días, Él tiene una participación en este mundo y en el
Mundo que Viene. La muerte será eliminada de él y del mundo. Será salvo de los juicios en este
mundo y de la influencia del Otro Lado. También estará protegido del juicio del infierno después
de la muerte y del juicio del Otro Lado.

El poder del incienso es eliminar toda negatividad, incluida la muerte. Muchos cabalista
recomiendan leer este texto todos los días, especialmente aquellos con problemas de salud como
cáncer y otras enfermedades. Cuando la negatividad está fuera del camino, es fácil atraer Luz.

Lea el archivo PDF completo que se encuentra a continuación para estudiar el Zohar de protección
contra plagas.

Es libre para descargar y compartir con cualquiera de forma gratuita. Cuanto más comparta, mayor
protección tendremos todos.

Zohar Vaerá

120. Rabí Pinjas continuó la discusión con los pasajes: "y, he aquí, la mortandad había en efecto
comenzado entre el pueblo..." (Bemidbar/Números 17:12); "Luego dijo Moshé a Aharón: ‘¡Toma
tu incensario..." (Id. 11); "Y así se detuvo la mortandad" (Id. 13). APRENDEMOS ESTO A TRAVÉS
DEL USO DE PALABRAS SIMILARES. Aquí dice "pronto" EN EL VERSÍCULO "Y TRAELO PRONTO A LA
CONGREGACIÓN". Allí está escrito: "Prepárense pronto tres medidas". Como en el primer
versículo, la palabra "pronto" aquí se aplica a una ofrenda de sacrificio como un medio de
salvación. ESTO SOSTIENE LA EXPLICACIÓN DE RABÍ CRUSPEDAI.

121. Rabí Pinjas dijo: Una vez, mientras caminaba, me encontré con Eliahu y le dije: Señor, ¿puede
decirme algo para el bienestar del pueblo? Él me dijo: El Santo, bendito sea Él, firmó un pacto con
esta disposición. Si los ángeles que informan las transgresiones del hombre entran en su presencia
mientras los seres humanos recitan simultáneamente las ofrendas de sacrificio que Moshé ordenó
y las dicen con plena intención y con todo su corazón, entonces todos los ÁNGELES mencionarán
sus nombres para siempre.

122. ELIAHU ME DIJO: Además, hay un pacto firmado que establece que cuando hay una plaga
entre el pueblo, Él envía este anuncio entre todas las huestes de los Cielos. Si los humanos entran
a las sinagogas y Yeshivot en la tierra y recitan con todo su corazón y toda su alma el párrafo del
incienso que Israel una vez realizó, la plaga se detendrá.

123. Rabí Itzjak dijo: Ven y mira. Está escrito: "Luego dijo Moshé a Aharón: “’¡Toma tu incensario y
echa en él fuego de encima del altar y pon incienso". Aharón le preguntó: "¿Por qué?" Moshé
respondió: "porque de la presencia de Hashem ha salido explosión...". Luego dice: "y corrió en
medio de la asamblea; y he aquí, la mortandad había en efecto comenzado entre el pueblo.. Pues
se colocó entre los muertos y los vivos; y así se detuvo la mortandad" (Bemidbar/Números 17:11-
13). Por lo tanto, el Ángel de la Destrucción perdió su dominio "y así se detuvo la mortandad". ASÍ
SE ESTABLECE EXPRESAMENTE QUE EL INCIENSO DETUVO A LA PLAGA.

124. Rabí Aja fue al pueblo de Tarsha, donde se quedó en una posada. La gente de esa aldea
susurró sobre él, diciendo: Un gran hombre ha llegado aquí; vamos a él Ellos le dijeron: ¿No tienes
piedad de nosotros debido a la plaga? Él les dijo: ¿Cuál plaga? Ellos respondieron: Una plaga azotó
la aldea hace siete días. Y cada día que pasa, empeora.
125. Él respondió: Vayamos a la sinagoga y roguemos por Misericordia ante el Santo, bendito sea
Él. Mientras estaban en camino, la gente se les acercó y les dijeron los nombres de las personas
que habían muerto o estaban a punto de morir. Rabí Aja les dijo: Este no es es hora de hablar, el
tiempo presiona.

126. Elijan cuarenta hombres de entre los más dignos y divídanlos en cuatro grupos. Yo estaré
entre ustedes. Diez hombres deberían ir a cada una de las cuatro esquinas de la ciudad. Allí,
recitaréis, con el poder de vuestras almas, las frases de la ofrenda de incienso, que el Santo,
bendito sea Él, entregó a Moshé. Y deberías recitar también las frases de las ofrendas de sacrificio.

127. Y así recitaron esas frases tres veces en cada una de las cuatro esquinas de la ciudad. Luego
les dijo: vamos a visitar a los que están a punto de morir. Elijan entre ustedes PERSONAS QUE
PUEDAN IR a sus casas y recitar LO QUE HEMOS DICHO. Cuando terminen, digan estos versículos:
"Luego dijo Moshé a Aharón: ‘¡Toma tu incensario! ...Tomólo entonces Aharón...Pues se colocó
entre los muertos y los vivos..." (Bemidbar/Números 17:11-13) Siguieron estas instrucciones, y
entonces LA PLAGA cesó.