Sei sulla pagina 1di 4
#3 FRACTAL odie De Se F-02001 Bah Phone (- 8126 409, Fe (4081) 2901401 ucures Nr 354/28.05.2020, PROCES VERBAL [AL ADUNARIX CREDITORILOR 1, Date privind dosarul: Numér cosar 972/65/2015, Anu! 2015, Tibunalul Sibu - Sects @ H-2 Cl, 42 Contenclos Administra s sal, udecStor Sine: doammna RALUCA ANAMARIA SAV 2, Arhiva/registratura Instantel: Acresa: udu! Sibi, Municpl Sibu, Str, Calsa Dumbrivil mr 30, (Cod Postal 580324; Telefon: 0269 217 108; Fax: 0269 217 702; E-mall: trbunall sbiu@iustco Program de luery cs pubicul Lun oi: 08,30 ~ 12.30; Viner 08.30 ~ 31.30, 3. Debitor: TRENKWALDER SRL, persoan’ jurdicl rom in Fliment, In bankrup:ey, en flit, and Ssedil Tn Judeful Sibu, Municpu! Sibiu, strada Otu2 or. 22, Ea} 1, Cod Postal SSD327,Inraglatrat la Reoistrul Comertull Sibiu sub numérul de ordine 132/957/2006, Cod Unie de Inegiatrare 16030465, ‘trout Fecal RO. 4, Lichidator Judiclar : FRACTAL INSOLVENTA SPRL, Cod de Identficare Fiscal 31026728, atnbut Fiscal RO, cu sedil socal in Bucurest, Sectorl 2, Strada Dionsie Lup nr. 33, Cod Postal 020021, numir de Inscrire tn tabloulpraciclenoe i insolvengé RFO I ~ 0637, Tel: 09% 226 44 OO, Fax: 031 226 14 04, Web: ww Afacal.cu, E-mall: offcearacaleu, a.nsu@lractal.eu, Reprerentathehidator judelat perscand jure: pratclan coordonator Alexandr Rus '5. Subscrisa FRACTAL INSOLVENTA SPRL, in caltate de Ikhidator uclelar al debit TTRENKWALDER SRL, conform Sentinel nr. 539/201 din data de 28 mal 2015, proruntat de Tribunal Sibiu Sectia @ 1-2 Cll, de Contencos Administra si Fiscal, in dosarui 972/85/2015, naiteaza prezentul PROCES VERBAL AL ADUNARIT CREDITORILOR 1. Preciziri prliminare -AviND in veDERE > foptul ch au fost organizte toate cele 8 lctaplstablike prin Regulamentul de valoricare a bbunurlor mobile aprobat de Judecstorul sind prin Inchelerea dln 21.03.201¢ publican BP a. 11266 din 05.06.2019, > ultimul pret pentru care au fost date anunfu de lctatie a fost de 50% din valoaree de pias 2 Dbunurior, aga cum au fost evaluate prin Raportul de evalvare lnregistrat sub nr. 24 din 28 ‘soptembrie 2018 Intocmit de EVAIMOS ~ OPTIMUS VALOREM SRL la data de 23.09.2018, FRACTAL > faptul cp la acast momenta fost valrifeat un singur bun din cele 187 de catego de bunur mobile evaluate, > foptu ci in cadrul sedinget adunin!credtaor dln data de 19.05.2020 ns s-a putut ua nica In cadrul procesulul verbal al gecinel adunil crestorlor din data de 19.05.2020 Lehidatoru Judlelar a precizat cB urmeazs $8 reconvoace adunarea creitorlor debiteara Trenkwalder SRL cu aceeag!erane de 2), {in temelul spoil art. 47 alin. (1), lhidatorl judeiar a convocat adunarea -retrior debitarel “renkialder SRL, lo sediulUchidatorul judilar din Bucurest, Sectoru 2, Strada Dionse Lupw nr. 23, ‘Cod Postal 020021, pentru data de 28.05.2020, la ora 16.00. De asemenea, in conformitate cu atcoul 48(1) al Leg 85/2014, convocares adil creditor a fost publeats in BPE rr. 7752/21.05.2020, cu wrmatoares | 1. —Aproboree continu strategie! de valoificare @ bunurlor mobile alate In patimoniul debitoare prin stale public eu strigare conform art. 154 din Legea 85/2014. 2. Aprobarea noulut Regulament de vinzare @ bunuror mobile ale debltoael TRENKWALDER SR, preful de pore al primel lista, aferent ecru bun mobil sco la ica, nd redus la 50% din valoarea de plat estat stabil conform raportului de evaluare a bunuror debitoarel Invogistrat sub ne. 24 din 28 septembrie 2038, Intact de cite EVAIMOS ~ OPTIMUS VALOREM SSRL ln data. de 28.09.2018, terior, preful de porire find redus succesi, conform Regulamentulul de vinzare supus aprobii CO errsts—s 1a adunarea credtrtor nu 5-3 prezentat nicl un reitor, Ins au depus vot serise, urmStor reitr ‘+ ANAF-- DGREP Brasov ~ Administratia Judetean a Finantelor Public Sibiu; + EDENRED ROMANIA SRL ‘Seng este presets de cite Henietor uaa LUchiatorul Jusicior consti cB sunt prezente 34,6064% in creanfele Inserise tn Tabelul defini Consoldat de creante publica in BPI nr.1462 din 22.01.2020, find Indep condia de cvorum de 30% provlzut ln at, 49(1) cin Legea 85/2034, <3FRACTAL (Re ORTON =| 1 + ANAF ~ DGRFP Brasov ~ Administratia Judeteand a Finantelor Publice Sibiu, prin votul scr, roditorul ANAF- DGRFP Brasov ~ AIF Sibiu a preceat urmstoarele: 1. Aarobi strateola de valoriicare a bunuritor motile alate in patrimonis! debitare) socititi essere, ptr eta pled eu srgar, ener are 154 din Legos 85/2004." + EDENRED ROMANIA SRL, prin votul srs, ne-a comunicat urmstoarele Aste, cu privirataordinea de 2 propusi af votati, EDENRED 2 Voteazs pentru” anmabarea continuri strategie! de valoricare 8 bunwlor mobile fate fn patrimontul debtoare prin lctate pubic eu strigare conform at. 154 aa Legea 85/2044" cu 100% ain votunle prezente PENTRU s! O86 INPOTRIVA, Adunarea Credtorlor aprobé stratogia de volorficare a bunurlor mobile flat in patrimoniul debtoarel soclet3tldebiteae, pin lctate publlcS cu ‘rigare, conform art. 154 din Lages 85/2034, ‘Referltorla Punctulaldollea existent ne ordinea de zi, vatul craditorilor a fost urmitorul, + ANAF - DGREP Brasov ~ Administratia Judeteand a Finanfelor Publice Sibiu, pin votu ss, Cceditorul ANAF » DGRFP Brasov ~ AIFP Sibiu, a preczat umibtoarele “Anrabim nou! Regulament de vénzare a bunurilor mob ale deb\tarel, prude porns af prime! lista, oferentfeciru bur mobil ses la aatle, find redus [a 50% ain valoaea de plata estimatd ‘tabit conform raportului de evaluare 9 bunurlor debtoare, Inreglstrat sub ar. 24 din 28 “septembrie 2018, inocmit de citre EVAIMOS ~ OPTIMUS VALOREM ulterior, pret de porate nd reds succes, conform Regulamentuui de vinzare (avand In vedere faptul & au fost organzate toate cele & lita stbilte prin Reguomentel de valorficare a bunuslor mabile aprobat de Sueestorul sind prin Inehelerea din 21.03.2039 91 uml pref pentru care au fost date anunfurl de late 2 fost de 50% din valoarea de piaS a bunurlor, aga cum au fost evaliate prin raportu de ‘evaluate din data de 28 septembrie 2016, lr pin a acest moment a fost valetficat un singur bun dln cole 187 de categoi de bunuri mobile evaluate)” ‘+ EDENRED ROMANIA SRL, prin votul scr, ne-a comunicat urmitoarle 2. Este de acond si voteari pent” aprobarea null Regulement de vinzare a bunuctor mobi al Uebitoaral TRENKWALDER SB, preful de pornire al prime! Hoafi, aferent 26 septembrie 2018, Inocmit de citre EVAINOB ~ OPTIMUS VALOREM SRL. la dota de 28.09.2014, uteror, preful de [porire find redus succes, conform Regulamentulul de vinzare supus aprobrl. cu 100% cin voturaprezente PENTRU si 03% IMPOTRIVA, Adunarea Creditor apr noul Regulament de vinzare a bunurilor mobile ale debitoarel TRENKWALDER SRL, pretul de porsre al prime! ita, faferant fecirul bun mobil sco la late, nd redus Io 50% din veloarea de pif estat stb fonform raportulii de evaluare a bunurlor debitoaal, infegistrat sub nr. 24 din 28 septembrie 2018, <3FRACTAL Intocmit de eBtre EVAIMOB ~ OPTIMUS VALOREM SAL Ia data de 28.09.2038, ulterior, pretul de pornire Mind redus succeev, conform Requlamentuli de vinzare supus aprobt ‘Adunarea creditor a hott urmstoarel: 1. Aproba continuarea strategie! de valoriare © bunuslor mobile afta in ptrimonkul debitoare in ltatlepublcd cu stigare conform ar, 354 din Lagea 85/2014, 2. probs nou! Regulament de vanzare a bunurior mobile le debitoarel TRENKWALDER SRL, pretul de pomire at prime! lca, afeent fecSrui bun mobil scoe a Ica, ind redus Io 50% alin valoarea de piatS estat stebilt8 conform raportulll de evaluare 2 bunuror debitoarel, Invgistrat sub nr 24 din 28 septembrie 2018, intocmit de cStre EVAIMOB (OPTIMUS VALOREM SRL ls data de 28.03.2018, ulterior, projul de porn find redus succes conform Regulamentulul de vanzare supusaprabir. Nemaind alte chestuni pe ordinea de 2, genta a fost decarat inchs, Prezentul proces verbal a fost inchelat astizi, 28.05.2020, in dou8 exemplare criginale, unul pentru lichidatrul judlelar s! nul pentru a fi depus la Instanta Trbundlut Sibv ~ Seqia 2 Ii-a Chil, de Contencios Administratv $1 lca n dosarul 972/85/2015. FRACTAL INSOLVENTA SPRL Prin practician coordonator Alexandru Rusu