Sei sulla pagina 1di 3
£3 FRACTAL Petal nest SRL Phun (400) 210 Fo 408) 20540. ‘cae oobi Ne 351 (28.05.2020 PROCES VERBAL [AL SEDINTET ADUNARIE CREDITORILOR DEBITORULUI INFORM TEHNICA MEDICALA SRL 1. Date privind dosarul: Numa dosar 41945/3/2016, flat pe roll Tbunalil Bucurest), Soca avira cvs 2. Arhiva/Registratura instantel: Bucurest), Sectorul 6, Splalul Indeperdente, nr. 3191, Clasirea B ~ Sema Pare. Telefon - 021.408. 36.00, fax 021.313-28.02, email tr-hsclventa iusto Program cu publlel: de lun pind vine, intr orele 09:30 14:00. 5, Debitor: INFORM TEHNICA MEDICALA SRL potsoant Juridici romsn8 in fatiment, in bankruptey, on fallte, vind sedil In Bucuresti, Sectorul 1, Strada Volga ne. 36, iregstraté a Regisrul Comertull Bucurest! sub numdrul de ordine 140/14850/1994, Cod Unc de Tnregstrare 6037008, atribut Fiscal RO, Contul unic de insolvent ROZ2 BRE. 0700 O411 7RO% 3001 deschis fo bra Internet Ban 4. Uchidator Judiclar defini: FRACTAL INSOLVENTA SPRL, vind sedi in Bucuresti Sectorul 2, Strada Dlonsie Lupu nr. 33, Cod Postal 020021, Inregisraté in Recistrul Formelor de ‘Organizare sub nr. RFO I~ 0637, Cod de ivealstrare Fiscalé 31026728, Aribut Fis:l RO, telefon 031 226 1400, fax 031 226 14 01, email ofice@rractaleu 5. Subscrisa: FRACTAL INSOLVENTA SPRL, In caitate de lchidatorsudlor al debtor INFORM TEHNICA MEDICALK SRL, conform Hotérén ive din data de £2,40,2017 pronuntata de Tebunalul Bucuresti ~ Seca a VI-a ivi, 6, In temelu articolul 47 atineatul (1) al Leg 85/2014, al Leg 85/2014, 9 Aarabarea Regulamentului de vanzare 9 cotelIndivize de 94,9974% detinuts de nform Tetnica MecicalS asupre celor 3 (re) bunuri mobile aipte care farmesz8 © singurs propritate, respect 0 casi apartamentatS in tel apartament, Pst fh Muniul {3 FRACTAL Poles, Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino ar. 53, Judepul Prahova, vi_comunicim ob inst intact + MEDROM DEDICAL SYSTEMS SRL -- voteaz’ PENTRU; Prin votl seri, credtorul ne-a comunicat urmitoar Prin prezenta, Medrom Medics! Systems, reprezentaté prin Popescu Mal, In caltate de ‘admiistrator ia a cunostita si aprob Regulamentul de vanzare acral ndvize ce 94,0974% ‘etinuts de Inform Tebnica Medical asupra,asupra calor 3 (ee) bunur! mobile apt, care formes o singurdpropretote situat n Municipiul Poles, st. Gheorghe Groare Cantacuzino, fr 53, Judetu Pratovs.” cu 98.7862% din valoarea creanteor prezente PENTRU, 0% IMPOTRIV s 1,2138% ABTINERE din valoarea creantlor prevent, Adunarea Credtorlor INFORM TEMNICA MEDICALK S2L voteazi PENTRU ‘Aprobarea Regulamentului de vEnzore a cote indivize de 94,9974% detinutd de Inform Tehnica Medical supra cel 3 (tre) bunurt mobile allpte care formeazd 0 singurproprietate,respecty © casi apartamentat intre apartarente, situa Tn Munipil Poles, Str. Gheorghe Srgore Cantacuzino ‘ar, 53,Judful Prahova, WOTARARE fn urma votutor expimate, adunarea creditorilor a decs urmétoarce: = Adunarea Credtorllor a votat PENTRU aprobarea Regulamentulu de vinzare a cote Incvize de ‘98,9749 detinutd de Inform Tehaica Medial asupra cele 3 (rel) bunur mole alipte care ‘ormeazi osingur propretate,respectivo cass apartamentat in tre apartament, stat in "Munipl Poles, St. Gheorghe Grigere Cantacuzino nt. 53, Jude Prahova Nemaiting alte puncte alate pe ordines de 2 gene Acuni Crectoilor din dita de 28.05.2020, Nenidatorul odie a declarat seca Inch Prezentul proces verbal a fost redactat sl semnat ast, 28.05.2020, in dou8 exemplare originale, unl entry lichidatorul Juaeiars1 unul pantry 21 depus Ta dosarulcauzei 41945/3/2016, la Instanta “Tbunalulul Bucurest~ Secia a VI-a Civil FRACTAL INSOLVENTA SPRL Prin practican eoordonator Alexandru Rusu